Monteringsveiledning CS Ekspansjonsmodul/IO-modul. Monteringsanvisning CS Expansionsmodul/IO-modul

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monteringsveiledning CS 2000 - Ekspansjonsmodul/IO-modul. Monteringsanvisning CS 2000 - Expansionsmodul/IO-modul"

Transkript

1 FLEXIT SP ART.NR.: Monteringsveiledning CS Ekspansjonsmodul/IO-modul Monteringsanvisning CS Expansionsmodul/IO-modul Installation Instructions CS Expansion module/io-module

2 Innhold Produktbeskrivelse 3 Sette i drift ekspansjonsmodulen 4 Installasjon: 5 Tilkoblinger 6 Konfigurasjon: 7 AUX Driftsmodusindikering 7 Kjøling DX2 10 Ekstra varme 10 Ekstern børverdi 13 Blandingsspjeld 15 Tekniske data 17 Dimensjoner 23 Resirkulering 23 Innehåll Produktbeskrivning 3 Driftsättning av expansionsmodulen 4 Installation: 5 Anslutningar 6 Konfiguration 8 AUX Driftlägesindikering 8 Kyla DX2 11 Extra värme 11 Externt börvärde 13 Blandningsspjäll 15 Teknisk data 19 Dimensioner 23 Återvinning 23 Content Product description 3 Commission Modbus modules 4 Installation: 5 Connections 6 Configuration 9 AUX Indication of operating mode 9 Cooling DX2 12 Extra heating 12 External setpoint 14 Heat recovery damper 16 Tecnical data 21 Dimensions 23 Recycling 23 2

3 Produktbeskrivelse SP90 er en ekspansjonsmodul som kan kobles til en CS2000 regulator. Ekspansjonsmodulen har følgende egenskaper: Strømforsyning AC 24 V eller DC 24 V via regulatoren 8 universal I/O (konfigurerbare innganger / utganger, for analoge eller digitale signaler) 4 reléutganger (NO kontakt) 2 analoge utganger (DC 0 10 V)! Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson. Produktbeskrivning SP90 är en expansionsmodul som kan anslutas till en CS2000 regulator. Expansionsmodulen erbjuder följande möjligheter: Strömförsörjning 24 VAC eller 24 VDC direkt från regulatorn 8 universella I/O (konfigurerbara ingångar / utgångar, för analoga eller digitala signaler) 4 reläutgångar (NO kontakt) 2 analoga utgångar (0 10 VDC)! Alla elektriska inkopplingar måste utföras av fackman. Product description SP90 is a extension module that can be connected to a CS2000 controller. The extension module offers the following features: Power supply AC 24 V or DC 24 V via the controller 8 universal I/Os (configurable inputs / outputs, for analog or digital signals) 4 relay outputs (NO contacts) 2 analog outputs (DC 0 10 V)! All electrical connections must be carried out by qualified electricians. 3

4 Sette i drift ekspansjonsmodulen CS2000 regulatoren og ekspansjonsmodulen SP90 inngår i denne prosedyren: Driftsättning av expansionsmodulen CS2000 styrenheten och expansionsmodulen SP90 är inblandade i denna åtgärd: Commission Modbus modules CS2000 controller and the expansion module SP90 are involved in this action: fig. 1 fig. 2 ON OFF Address Switch 1 - Switch 5 Peripheral bus termination fig. 3 ON OFF 4

5 Installasjon: Gå frem på følgende vis for å installere ekspansjonsmodulen: Trinn Handling 1 Koble fra strømmen til CS2000-styrenheten 2 Koble ekspansjonsmodulen til styreenheten med kontakten som fulgte modulen. Koble sammen enhetene med kontakten i mellom. (se fig. 1) 3 Koble til komponentene som er nødvendige for å få ønsket funksjonalitet ved hjelp av de medfølgende kontaktene. (se fig. 2) OBS! De eksterne komponentene inngår ikke i dette tilbehøret, men må bestilles separat. 4 Juster ekspansjonsmodulens mikrobryter slik som fig. 3 viser. 5 Koble til strømmen på CS2000-styrenheten 6 Installasjonen er nå klar, men enheten må konfigureres for å få korrekt funksjon. Installation: Gör på följande sätt för att installera expansionsmodulen. Installation: Complete following tasks to install the expansion module Steg Åtgärd 1 Bryt strömmen till CS2000-styrenheten 2 Anslut expansionsmodulen till styrenheten med den medföljande kontakten. Skjut ihop enheterna med kontakten emellan. (se fig. 1) 3 Anslut de komponenter som är nödvändiga för att få önskad funktionallitet med hjälp av de medföljande kontakterna. (se fig. 2) OBS! De externa komponenterna ingår inte i det här tillbehöret utan måste beställas separat. 4 Justera expansionsenhetens dip-switch enligt fig Slå på strömmen till CS2000-styrenheten 6 Installationen är nu klar men enheten måste konfigureras för att få korrekt funktion. Step Action 1 Disconnect the power for CS2000-Controller 2 Connect the expanison module to the unit with the enclosed contact. Connect the two units to each other with the contact. (See fig. 1) 3 Connect the units that is necessary to gain wanted functionality. Use the enclosed contacts. (See fig. 2) OBS! The extern components are not included in this accessory, they have to be ordered separately. 4 Adjust dip-switch according to fig Connect the CS2000 controller to power. 6 Installation is done, but you have to configure it to get the correct function. 5

6 Tilkoblinger Anslutningar Connections Step Funksjon Funktion Function Q13 DO AUX AUX Driftlägesindikering AUX indication of operating driftsmodusindikering mode Q14 DO AUX driftsmodusindikering AUX Driftlägesindikering AUX indication of operating mode Q23 DO Kjøling DX2 Kyla DX2 Cooling DX2 Q24 DO Kjøling DX2 Kyla DX2 Cooling DX2 Q33 DO Ekstra kjøling, pumpe Extra kyla, pump Extra cooling, pump Q34 DO Ekstra kjøling, pumpe Extra kyla, pump Extra cooling, pump Q43 DO Ekstra varme Extra värme Extra heating Q44 DO Ekstra varme Extra värme Extra heating Y1 AO Spjeld (0-10V) Blandningsspjäll (0-10V) Air damper (0-10V) M - G0 G0 G0 Y2 AO Ekstra kjøling Extra kyla (0-10V) Extra cooling X1 AI Ekstern Externt External setpoints (0-10V) temperaturbørverdi (0-10V) temperaturbörvärde (0-10V) M - G0 G0 G0 X2 AI Temperatur, avtkast Temperatur, avluft Temperature, exhaust X3 AI Temperatur frostvakt, ekstra varme Temperatur frysvakt, extra värme M - G0 G0 G0 X4 AI Temperatur, tilluft ved ekstra sekvens Temperatur, tilluft vid extra sekvens Temperature, frostsensor, extra heating Temperature, supply air, with additional sequence X5 AO Ekstra varme (0-10V) Extra värme (0-10V) Extra heating M - G0 G0 G0 X6 DI Alarm, ekstra elvarme Larm, extra elvärme Alarm, extra electrical heating X7 - Ledig Ledig Free M - G0 G0 G0 X8 - Ledig Ledig Free 6

7 Konfigurasjon Gå frem på følgende vis for å konfigurere ekspansjonsmodulen: Trinn Handling 1 Logg inn i HMI med passordet 2 Velg Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Ekspansjonsmoduler. 3 Velg En. 4 Gå deretter til menyvalget Omstart og velg Utfør. 5 Grunnkonfigurasjonen er gjennomført og systemet startes om. 6 Om konfigurasjonen er riktigt utført lyser både BSP og BUS grønt. Aktiver funksjoner: De funksjonene som skal benyttes på ekspansjonsmodulen må aktiveres for å fungere på korrekt måte. Velg det avsnittet som passer de funksjonene som skal benyttes. AUX Driftsmodusindikering Trinn Handling 1 Logg inn i HMI med passordet 2 Velg Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 2 > Aux.driftsmodusind. 3 Velg Ja. 4 Gå deretter til menyvalget Omstart og velg Utfør. 5 Etter omstart, logg inn i HMI med passordet 6 Velg hovedmeny > Enhet > Driftsmodus > Driftsmodusind. 7 Velg ønsket funksjon ut fra tabell som skal aktivere driftsmodusutgangen. Trinn Av Til/Komfort Ekonomi Manuell Osstp Nattkjøling Støttedrift TestTemp SpjMotion Brann Stopp Drift Handling Anlegget er slått av Anläggningen tillslagen eller i komfortdrift. Økonomisk drift. Manuell styring aktivert Optimal start aktivert. Nattkjøling aktivert. Støttedrift aktivert. Temperaturtest aktivert. Brandspjeldtest aktivert. Brannalarm aktiverat; anlegget i brannalarmsmodus. Anlegget er stoppet og sperret. Anlegget er i drift (Til/Co/Ec/Osstp/ Nattkjøling/Støttedrift/TestTemp/ Oppstart). Full varme Varmvann eller elvarmeregister med 100 % kapasitet. Full gjennv. Varmegjennvinning (flat-, roterende-, vannvarmeveksler) med 100% kapasitet Full kjøling Kjøling med 100% kapasitet 7

8 Konfiguration Gör på följande sätt för att konfigurera expansionsmodulen: Steg Åtgärd 1 Logga in i HMI med lösenordet 2 Välj Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Expansionsmoduler. 3 Välj En. 4 Gå därefter till menyvalet Omstart och välj Utför. 5 Grundkonfigurationen är nu gjord och systemet startas om. 6 Om konfiguration är riktigt utförd lyser både BSP och BUS grönt. Aktivera funktioner: De funktioner som skall användas på expansionsenheten måste aktiveras för att fungera på korrekt vis. Välj det avsnitt som passar de funktioner som skall användas. AUX Driftlägesindikering Steg Åtgärd 1 Logga in i HMI med lösenordet 2 Välj Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 2 > Aux.driftlägesind. 3 Välj Ja. 4 Gå därefter till menyvalet Omstart och välj Utför. 5 Efter omstart, logga in i HMI med lösenordet 6 Välj Huvudmeny > Aggregat > Auxiliary > Driftlägesind.val 7 Välj önskad funktion som skall aktivera driftlägesutgången enligt tabell. Steg Av Till/Komfort Ekonomi Manuell Osstp Nattkyla Stöddrift TestTemp SpjMotion Brand Stopp Drift Åtgärd Anläggningen frånslagen. Anläggningen tillslagen eller i komfortdrift. Ekonomidrift. Manuell styrning aktiverad. Optimal start aktiverad. Nattkyla aktiverad. Stöddrift aktiverad. Temperaturtest aktiverad. Brandspjällstest aktiverat. Brandlarm aktiverat; anläggningen i brandlarmsläge. Anläggningen stoppad och spärrad. Anläggningen är i drift (Till/Co/Ec/Osstp/ Nattkyla/Stöddrift/TestTemp/Uppstart). Full värme Varmvatten eller elvärmeregister med 100 % kapacitet. Full återv. Värmeåtervinning (platt-, roterande-, vattenvärmeväxlare) med 100 % kapacitet. Full kyla Kyla med 100 % kapacitet. 8

9 Configuration Proceed as follows to configure the expansion module: Step Action 1 Log in to the HMI with password 2 Choose Main index > Configuration > Configuration 1 > Expansionsmodules 3 Choose One. 4 Choose Restart and then execute 5 Main configuration is now done, and the system will restart. 6 If the configuration is performed correctly both BSP and BUS will have a green light. Activate functions: You have to activate the functions that you are going to use. Choose the sections that fits the different functions. AUX Indication of operating mode Step Action 1 Log in to the HMI with password 2 Choose Main index > Configuration > Configuration 2 > Aux op mode indicat. 3 Choose Yes 4 Choose Restart and then execute 5 After restart, log in to the HMI with password 6 Choose Main index > Unit > Operating mode > Aux op mode indicat. 7 Choose wanted function from the table which shall activate the operating mode output. Step OFF To/Comfort Economy Manual Osstp Night cooling Supportmode TestTemp SpjMotion Fire Stop Operation Action The unit is switched off. The unit is on or in comfortmode Economymode Manual control activated Optimal start activated Nightcooling activated Supportmode activated. Temperature test activated Fire damper test activated Firealarm activated; the unit is in firealarm mode. The unit is OFF and blocked The unit is operative (To/Co/Ec/Osstp/ Naighcooling/Supp.mode/TestTemp/Start) Full heat Water and electrical heating with 100% capacity Full recycling Heat recycling (flat-, rotating, waterheating exchanger) with 100% capacity. Full cooling Cooling with 100% capacity. 9

10 Kjøling DX2 Trinn Handling 1 Logg inn i HMI med passordet 2 Velg Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Kjøling 3 Velg DX 2 steg. 4 Gå deretter til menyvalget Omstart og velg Utfør. 5 Etter omstart, logg inn i HMI med passordet 6 Velg Hovedmeny > Enhet > Temp.regul > Kjøling 7 Gør ønskede instillinger under valget Direkte ekspansjon og Max.signal viftest. Se automatikkens hovedveiledning Ekstra kjøling Et ekstra kjølebatteri kan kobles til anlegget. Det kan inngå i temperaturreguleringen på to ulike måter, enten som en egen temperatursone (standalone) eller som endel av den ordinære sekvensen Trinn Handling 1 Logg inn i HMI med passordet 2 Velg Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Ekstra kjøling 3 Velg Vann eller DX 1steg. 4 Gå deretter til menyvalget Omstart og velg Utfør. 5 Etter omstart, logg inn i HMI med passordet 6 Velg Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 2 > Ekstra kjøling 7 Velg ønsket funksjon gjennom valgene Standalone eller Sekvens 8 Gå deretter til menyvalget Omstart og velg Utfør. 9 Etter omstart, logg inn i HMI med passordet 10 Velg Hovedmeny > Enhet > Temperaturregulering > Ekstra kjøling 11 Gjør ønskede innstillinger under valgene Direkte expansjon og Maks.signal viftest. i følge automatikkens hovedveiledning Ekstra varme Et ekstra varmebatteri kan kobles til anlegget. Det kan inngå i temperaturreguleringen på to ulike måter, enten som en egen temperatursone (standalone) eller som et ekstra batteri som endel av den ordinære sekvensen Trinn Handling 1 Logg inn i HMI med passordet 2 Velg Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Ekstra varme (vannbatteri) > Ekstra elvarme (elbatteri) 3 Velg Ja + Forvarme frosttemp. (vannbatteri) Velg Analog eller 1steg (elbatteri) 4 Gå deretter til menyvalget Omstart og velg Utfør. 5 Etter omstart, logg inn i HMI med passordet 6 Velg Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 2 > Ekstra varmeregul. (vannbatteri) eller Ekstra elvarmeregul. (elbatteri) 7 Velg ønsket funksjon gjennom valgene Standalone eller Sekvens 8 Ved vannbatteri: Gå til menyvalget Frostbeskyttelse og velg Føler+2bv Gå til menyvalget Pumpe ekstra varme og velg Ja+mosjon Ved elbatteri: Gå til menyvalget Alarm ekstra elvarme og velg Ja 9 Gå deretter til menyvalget Omstart og velg Utfør. 10 Etter omstart, logg inn i HMI med passordet 11 Velg Hovedmeny > Enhet > Temperaturregulering > Ekstra varme (vannbatteri) ev. Ekstra elvarme (elbatteri) 12 Gjør ønskede innstillinger i undermenyene. 10

11 Kyla DX2 Steg Åtgärd 1 Logga in i HMI med lösenordet 2 Välj Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Kyla 3 Välj DX 2steg. 4 Gå därefter till menyvalet Omstart och välj Utför. 5 Efter omstart, logga in i HMI med lösenordet 6 Välj Huvudmeny > Aggregat > Temperaturreglering > Kyla 7 Gör önskade inställningar under valen Direkt expansion och Max.signal fläktst. enligt automatikens huvudmanual. Extra kyla Ett extra kylbatteri kan anslutas till anläggningen. Det kan ingå i temperaturregleringsloopen på två olika sätt, antingen som en egen temperaturzon (standalone) eller som en del i den ordinarie sekvensen. Steg Åtgärd 1 Logga in i HMI med lösenordet 2 Välj Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Extra kyla 3 Välj Vatten eller DX 1steg. 4 Gå därefter till menyvalet Omstart och välj Utför. 5 Efter omstart, logga in i HMI med lösenordet 6 Välj Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 2 > Extra kyla 7 Välj önskad funktion genom valen Standalone eller Sekvens 8 Gå därefter till menyvalet Omstart och välj Utför. 9 Efter omstart, logga in i HMI med lösenordet 10 Välj Huvudmeny > Aggregat > Temperaturreglering > Extra kyla 11 Gör önskade inställningar under valen Direkt expansion och Max.signal fläktst. enligt automatikens huvudmanual. Extra värme Ett extra värmebatteri kan anslutas till anläggningen. Det kan ingå i temperaturregleringsloopen på två olika sätt, antingen som en egen temperaturzon (standalone) eller som ett extra batteri i den ordinarie sekvensen. Steg Åtgärd 1 Logga in i HMI med lösenordet 2 Välj Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Extra värme (vattenbatteri) > Extra elvärme (elbatteri) 3 Välj Ja+Förv.Fryst. (vattenbatteri) Välj Analog eller 1steg (elbatteri) 4 Gå därefter till menyvalet Omstart och välj Utför. 5 Efter omstart, logga in i HMI med lösenordet 6 Välj Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 2 > Ex.värme reglering (vattenbatteri) eller Ex.elvärme regler. (elbatteri) 7 Välj önskad funktion genom valen Standalone eller Sekvens 8 Vid vattenbatteri: Gå till menyvalet Frysskydd och välj Giv+2bv Gå till menyvalet Pump Extra värme och välj Ja+Motion Vid elbatteri: Gå till menyvalet Larm extra elvärme och välj Ja 9 Gå därefter till menyvalet Omstart och välj Utför. 10 Efter omstart, logga in i HMI med lösenordet 11 Välj Huvudmeny > Aggregat > Temperaturreglering > Extra värme (vattenbatteri) alternativt Extra elvärme (elbatteri) 12 Gör önskade inställningar i undermenyerna. 11

12 Cooling DX2 Step Action 1 Log in to the HMI with password 2 Choose Main index > Configuration > Configuration 1 > Cooling 3 Choose DX step 2 4 Choose Restart and then execute 5 After restart, log in to the HMI with password 6 Choose Main index > Unit > Temp. control > cooling 7 Choose wanted settings with Direct expansion and Max limitation fan According to the user guide of CS Extra cooling It is possible to connect one extra coolingbattery to the unit. The coolingbattery may be included in the temperatureregulation in two different ways, either as a separate temperaturezone (standalone) or as a part of the ordinary sequence. Step Action 1 Log in to the HMI with password 2 Choose Main index > Configuration > Configuration 2 > Extra cooling 3 Choose Water or DX step 1 4 Choose Restart and then execute 5 After restart, log in to the HMI with password 6 Choose Main index > Configuration > Configuration 2 > Extra cooling 7 Choose wanted functionwith the choices Standalone or Sequence 8 Choose Restart and then execute 9 After restart, log in to the HMI with password 10 Choose Main index > unit > temp. control > extra cooling 11 Choose wanted settings with Direct expansion and Max limitation fan According to the user guide of CS Extra heating It is possible to connect one extra heatingbattery to the unit. The heatingbattery may be included in the temperatureregulation in two different ways, either as a separate temperaturezone (standalone) or as a part of the ordinary sequence. Step Action 1 Log in to the HMI with password 2 Choose Main index > Configuration > Configuration 1 > Heating 2 (waterbattery) > El heating 2 (electrical battery) 3 Choose Yes+PreH FrostTemp (waterbattery) Choose Analog or 1 step (el heating) 4 Choose Restart and then execute 5 After restart, log in to the HMI with password 6 Choose Main index > Configuration > Configuration 2 > Heating 2 control (water battery) > or El htg 2 control (El heating) 7 Choose wanted function with the choices Standalone or Sequence 8 Waterbattery: Choose Frost protect and then snsr+25pv Choose Heating 2 pump and then Yes+motion Electrical battery: Choose Elheating 2 alarm and choose Yes 9 Choose Restart and then execute 10 After restart, log in to the HMI with password 11 Choose Main index > Unit > Temp control > Heating 2 (waterbattery) or Elheating 2 (electrical battery 12 Choose wanted settings in the submenus. 12

13 Ekstern børverdi Temperaturbørverdien kan styres eksternt. Det kan angis om ekstern børverdi skal benyttes som børverdikompensering eller absolutt verdi. Verdien tilsvarer komfortbørverdi. Trinn Handling 1 Logg inn i HMI med passordet 2 Velg Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Ekstern børverdi 3 Velg Volt for å koble til en ekstern styrespenning som påvirker temperaturbørverdien. (0-10V) 4 Gå deretter til menyvalget Omstart og velg Utfør. 5 Etter omstart, logg inn i HMI med passordet 6 Velg Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 2 > Ekst. børv.funksjon 7 Velg funksjonen Komp eller Hoved avhengig av hvilken funksjon som ønskes. 8 Gå deretter til menyvalget Omstart og velg Utfør. 9 Etter omstart, logg inn i HMI med passordet 10 Velg Hovedmeny > Enhet > Innganger > Annet > Ekstern børverdi og gjør ønskede innstillinger. Om kompensering er valgt så kan innstillingene gjøres under menyvalget Andre innstillinger Externt börvärde Temperaturbörvärdet kan styras externt. Det kan anges om externt börvärde ska användas som börvärdeskompensering eller absolut värde. Värdet motsvarar komfortbörvärdet. Steg Åtgärd 1 Logga in i HMI med lösenordet 2 Välj Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Externt börvärde 3 Välj Volt för att ansluta en extern styrspänning som påverkar temperaturbörvärdet. (0-10V) 4 Gå därefter till menyvalet Omstart och välj Utför. 5 Efter omstart, logga in i HMI med lösenordet 6 Välj Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 2 > Ext.börv.funktion 7 Välj funktionen Komp eller Huvud beroende av önskad funktion. 8 Gå därefter till menyvalet Omstart och välj Utför. 9 Efter omstart, logga in i HMI med lösenordet 10 Välj Huvudmeny > Aggregat > Ingångar > Övrigt >Externt börvärde och gör önskade inställningar. Om kompensering har valts så kan inställningar göras under menyvalet Andra inställningar 13

14 External setpoint Temperature setpoint may be controlled extarnal. It s possible to specify if it shall be used as setpoint kompansation or as absolute setpoint. The setpoint corresponds to the comfort setpoint. Step Action 1 Log in to the HMI with password 2 Choose Main index > Configuration > Configuration 1 > External setpoint 3 Choose Volt to connect an external control voltage which effects the temperature setpoints. (0-10V) 4 Choose Restart and then execute 5 After restart, log in to the HMI with password 6 Choose Main index > Configuration > Configuration 2 > External setpoint function 7 Choose Komp or Main depending on wanted function. 8 Choose Restart and then execute 9 After restart, log in to the HMI with password 10 Choose Main index > Unit > Inputs > Other 14

15 Blandingsspjeld Et blandingsspjeld benyttes for varme eller kjølegjenvinning. Utsignalet (normalt/invertert) og minimal mengde uteluft kan stilles inn. Anlegget kan driftsettes en viss tidsperiode med fullstendig gjenvinning, avhengig av utelufttemperaturen. Blandingsspjeldet forseres til full avtrekksluft ved: Nattdrift for varme og kjøling OSSTP/Boost Blandingsspjeldet forseres til full uteluft ved: Nattkjøling sommertid Etterkjøling av tilluftsvifte Brannmodus med aktivert vifte Blandningsspjäll Ett blandningsspjäll används för värme- eller kylåtervinning. Utsignalen (normal/inverterad) samt minsta mängd uteluft kan ställas in. Anläggningen kan driftsättas en viss tidsperiod med fullständig återcirkulering, beroende på uteluftstemperaturen. Blandningsspjället forceras till full återluft vid: Nattstöddrift för värme och kyla. OSSTP/Boost. Blandningsspjället forceras till full uteluft vid: Nattkyla sommartid. Efterkylning för tilluftsfläkt. Brandläge med aktiverad fläkt. Trinn Handling 1 Logg inn i HMI med passordet 2 Velg Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Blandingsspjeld 3 Velg Normal eller Invertert 4 Gå deretter til menyvalget Omstart og velg Utfør. 5 Etter omstart, logg inn i HMI med passordet 6 Velg Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 2 > Sekvens bland. spjeld 7 Velg funksjonen Spjeld - varme 8 Gå til menyvalget kjølegjenvinning 9 Velg funksjonen Temp om kjølegjenvinning ønskes 10 Gå deretter til menyvalget Omstart og velg spjeld Utfør. 11 Etter omstart, logg inn i HMI med passordet 12 Velg Hovedmeny > Enhet > Temp. regul. > Blandingsspjeld og gjør ønskede innstillinger Steg Åtgärd 1 Logga in i HMI med lösenordet 2 Välj Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Blandningsspjäll 3 Välj Normal eller Inverterad. 4 Gå därefter till menyvalet Omstart och välj Utför. 5 Efter omstart, logga in i HMI med lösenordet 6 Välj Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 2 > Sekvens bland.spj. 7 Välj funktionen Spjäll-Värme 8 Gå till menyvalet Kylåtervinning 9 Välj funktionen Temp om kylåtervinning önskas. 10 Gå därefter till menyvalet Omstart och välj Utför. 11 Efter omstart, logga in i HMI med lösenordet 12 Välj Huvudmeny > Aggregat > Temperaturreglering > Blandningsspjäll och gör önskade inställningar. 15

16 Heat recovery damper A heat recover damper is applied with heat- or coolingrecovery. It s possible to adjust the output (normal/inverted) and minimum amount of outdoor air. The unit can be commisioned a certain timeperiod with full recovery, depending on outdoor air temperature. Heat recovery damper is forced to full extract air when: Night mode with heating and cooling OSSTP/Boost. Heat recovery damper is forced to full extract air when: Night cooling, summertime Cooling of supply air fan Firemode with activated fan Step Action 1 Log in to the HMI with password 2 Choose Main index > Configuration > Configuration 1 > Hrec damper 3 Choose Normal or inverted 4 Choose Restart and then execute 5 After restart, log in to the HMI with password 6 Choose Main index > Configuration > Configuration 2 > Sequence hrec damper 7 Choose Dmpr-htg 8 Choose Hrec clg recovery 9 Choose Temp if cooling recovery is wanted 10 Choose Restart and then execute 11 After restart, log in to the HMI with password 12 Choose Main index > Unit > Temp control > Hrec damper and adjust wanted settings. 16

17 Tekniske data Strømforsyning Relé utganger Q1...Q4 Universal I/Os X1...X8 Merkespenning Frekvens Strømforbruk Tilkobling Relé: Type, kontakt Kontakt rating Vekselspenning Nominell strøm (res. / ind.) Vekselstrøm at AC 19 V Konfigurerbar Referansepotensial Kontaktspenning Overspenningsvern (opp til 40V) Analog inngang (X1 X8) Ni1000 Sensor strøm Oppløsning Nøyaktighet innenfor området C Pt1000 Sensor strøm Oppløsning Nøyaktighet innenfor området C NTC 10k (B 25/85 = 3977K) Sensor strøm Temperatur område: C C C C C NTC 100k (B 25/85 = 3977K) Sensor strøm Temperatur område: C C C C 0...2,500Ω Sensor strøm Oppløsning Nøyaktighet AC 24 V ±20%; DC 24 V ±10% Hz (AC) 600 ma, (DC) 340 ma I/O bus Monostabil, NO kontakt AC 24 V 230 V (-20%, +10%) Max. AC 4 A / 3 A (cosφ 0.6) Min. AC 30 ma Via software Terminaler Max. DC 24 V (SELV) Opp til 40 V 1.4 ma 0.1 K 0.5 K 1.8 ma 0.1 K 0.5 K 140 μa Nøyaktighet Oppløsning 1 K 0.2 K 0.5 K 0.1 K 1 K 0.3 K 3 K 1.0 K 6 K 2.5 K 140 μa Nøyaktighet Oppløsning 3 K 0.2 K 1 K 0.1 K 0.5 K 0.1 K 1 K 0.2 K 1.8 ma 1Ω 4Ω 17

18 Technical data I/O bus Strømforsyning Ueff = AC 24 V ± 20%, fmain = Hz eller U = DC 24 V ± 10%, ingen intern sikring Miljøbetingelser Beskyttelse Standarder Valgbar bussavslutning Massiv tråd Kopplingstråd (vridd og med hylse) Kabellengder Addressering Terminering Betjening Temperatur Fukt Atmosfærisk trykk Transport Temperatur Fukt Atmosfærisk trykk Beskyttelsesgrad Sikkerhetsklasse Produktsikkerhet Automatiske elektriske kontroller (680 Ω / 120 Ω +1 nf / 680 Ω ) mm² mm² Max. 30 m DIP switches 1 5 DIP switch 6 IEC class 3K C <90% r.h. (non-condensing) Min. 700 hpa, korresponderende til max. 3,000 m.o.h. IEC class 2K3/2K C <95% r.h. (non-condensing) Min. 260 hpa, korresponderende til max. 10,000 m.o.h. IP20 (EN 60529) Egnet til bruk i anlegg med sikkerhetsklasse II EN Generelle data Elektromagnetisk kompabilitet Immunitet i industriell sektor Utslipp i husholdningssektoren CE godkjenning EMC direktiv Svakstrøms direktiv Listings RoHS direktiv Dimensjoner Vekt ekskl. emballasje Sokkel Hus EN EN /108/EC 2006/95/EC UL916, UL873 CSA C22.2M /95/EC (Europe ACPEIP (China) 108 x 110 x 75 mm g Plast, dueblå RAL 5014 Plast, lys grå RAL 7035 Status på LED lys Statusen til BSP LED er definert som følger: Status Rød blinking ved 2 Hz Grønt på Statusen til BUS LED er definert som følger: Status Rød på Grønn på Grønn på og rød på (yellow) BSP feilmelding eller feil ved slaveaddresse BSP kjører Kommunikasjonsfeil Kommuniserer Kommuniserer, men parametere er ikke rett konfigurert. 18

19 Teknisk data Strömförsörjning Relä utgånger Q1...Q4 Universal I/Os X1...X8 Driftspänning Frekvens Strömförbrukning Anslutning Relä: Type, anslutning Kontakt rating Brytspänning Nominell ström Brytström vid AC 19V Konfigurerbar Referenspotential Kontaktspänning Överspänningsskydd upp till 40 V Analoga ingångar (X1 X8) Ni1000 Sensor ström Upplösning Accuracy within the range C Pt1000 Sensor ström Upplösning Noggrannhet i området C NTC 10k (B 25/85 = 3977K) Sensor ström Temperaturområde C C C C C NTC 100k (B 25/85 = 3977K) Sensor ström Temperaturområde C C C C 0...2,500Ω Sensor ström Upplösning Noggrannhet AC 24 V ±20%; DC 24 V ±10% Hz (AC) 600 ma, (DC) 340 ma Peripheral bus Monostabil, NO kontakt AC 24 V 230 V (-20%, +10%) Max. AC 4 A / 3 A (cosφ 0.6) Min. AC 30 ma Via software Terminaler Max. DC 24 V (SELV) Upp till 40 V 1.4 ma 0.1 K 0.5 K 1.8 ma 0.1 K 0.5 K 140 μa Noggrannhet Upplösning 1 K 0.2 K 0.5 K 0.1 K 1 K 0.3 K 3 K 1.0 K 6 K 2.5 K 140 μa Noggrannhet Upplösning 3 K 0.2 K 1 K 0.1 K 0.5 K 0.1 K 1 K 0.2 K 1.8 ma 1Ω 4Ω 19

20 Technical data Peripheral bus Strömförsörjning Ueff = AC 24 V ± 20%, fmain = Hz or U = DC 24 V ± 10%, no, ingen intern säkring Miljöförhållanden Bussterminering valbar Solidtråd Tvinnad tråd (tvinnad och med beslag) Kabellängder Adressering Uppsägning Drift Temperatur Fukt Atmosfäriskt tryck (680 Ω / 120 Ω +1 nf / 680 Ω ) mm² mm² Max. 30 m DIP switches 1 5 DIP switch 6 IEC class 3K C <90% r.h. (non-condensing) Min. 700 hpa, corresponding t max. 3,000 m above sea level Transport Temperatur Fukt Atmosfäriskt tryck IEC class 2K3/2K C <95% r.h. (non-condensing) Min. 260 hpa, corresponding to max. 10,000 m above sea level Skydd Standard Allmänna data Status til LEDs Skyddsgrad Säkerhetsklass Produktsäkerhet Automatiska elektriska kontroller Elektromagnetisk kompatibilitet Immunitet i industrisektorn Utsläpp i hushållssektorn CE-överensstämmelse EMC-direktivet Lågspänningsdirektivet Förteckningar RoHS-direktivet Dimensioner Vikt exkl. förpackning Bas Hölje Statusen för BSP LED definieras på följande sätt: Status Röd blinkar at 2 Hz Green on Statusen för BUS LED definieras på följande sätt: Status Red on Green on Green on and red on (yellow) IP20 (EN 60529) Lämplig för användning i anläggningar med skyddsklass II EN EN EN /108/EC 2006/95/EC UL916, UL873 CSA C22.2M /95/EC (Europe ACPEIP (China) 108 x 110 x 75 mm g Plastic, pigeon-blue RAL 5014 Plastic, light-grey RAL 7035 Betyder BSP fel eller slavadress fel BSP kör Betyder Kommunikation fel Kommunicerar Kommunicerar, men parameter är inte korrekt konfigurerad. 20

21 Technical data Power supply Relay outputs Q1...Q4 Universal I/Os X1...X8 Operating voltage Frequency Power consumption Connection Relay: Type, contact Contact rating Switching voltage Nominal current (res. / ind.) Switching current at AC 19 V Configurable Reference potential Contact voltage Over voltage protection Up to 40 V Analog inputs (X1 X8) Ni1000 Sensor current Resolution Accuracy within the range C Pt1000 Sensor current Resolution Accuracy within the range C NTC 10k (B 25/85 = 3977K) Sensor current Temperature range C C C C C NTC 100k (B 25/85 = 3977K) Sensor current Temperature range C C C C 0...2,500Ω Sensor current Resolution Accuracy AC 24 V ±20%; DC 24 V ±10% Hz (AC) 600 ma, (DC) 340 ma Peripheral bus Monostable, NO contact AC 24 V 230 V (-20%, +10%) Max. AC 4 A / 3 A (cosφ 0.6) Min. AC 30 ma Via software Terminals Max. DC 24 V (SELV) Up to 40 V 1.4 ma 0.1 K 0.5 K 1.8 ma 0.1 K 0.5 K 140 μa Accuracy Resolution 1 K 0.2 K 0.5 K 0.1 K 1 K 0.3 K 3 K 1.0 K 6 K 2.5 K 140 μa Accuracy Resolution 3 K 0.2 K 1 K 0.1 K 0.5 K 0.1 K 1 K 0.2 K 1.8 ma 1Ω 4Ω 21

22 Technical data Peripheral bus Power supply Ueff = AC 24 V ± 20%, fmain = Hz or U = DC 24 V ± 10%, no internal fuse Environmental conditions Bus termination selectable Solid wire Stranded wire (twisted and with ferrule) Cable lengths Addressing Termination Operation Temperature Humidity Atmospheric pressure (680 Ω / 120 Ω +1 nf / 680 Ω ) mm² mm² Max. 30 m DIP switches 1 5 DIP switch 6 IEC class 3K C <90% r.h. (non-condensing) Min. 700 hpa, corresponding t max. 3,000 m above sea level Transport Temperature Humidity Atmospheric pressure IEC class 2K3/2K C <95% r.h. (non-condensing) Min. 260 hpa, corresponding to max. 10,000 m above sea level Protection Standards General data Degree of protection Safety class Product safety Automatic electrical controls Electromagnetic compatibility Immunity in the industrial sector Emissions in the domestic sector CE conformity EMC directive Low-voltage directive Listings RoHS directive Dimensions of controller Weight excl. packaging Base Housing IP20 (EN 60529) Suitable for use in plants with safety class II EN EN EN /108/EC 2006/95/EC UL916, UL873 CSA C22.2M /95/EC (Europe ACPEIP (China) 108 x 110 x 75 mm g Plastic, pigeon-blue RAL 5014 Plastic, light-grey RAL 7035 Status of LEDs The status of the BSP LED is defined as follows: Status Red blinking at 2 Hz Green on The status of the BUS LED is defined as follows: Status Red on Green on Green on and red on (yellow) Meaning BSP error or slave address error BSP running Meaning Communication error Communication running Communication running but parameter not successfully configured 22

23 Dimensjoner Dimensioner Dimensions Right side Left side Resirkulering Modulen inneholder elektriske og elektroniske komponenter og må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lokal og til enhver tid gjeldende lovgivning må alltid overholdes! Återvinning Modulen innehåller elektriska och elektroniska komponenter och får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Lokal och gällande lagstiftning måste följas! Recycling The module contains electrical and electronic components and must not be disposed of together with household waste. Local and currently valid legislations must be observed! 23

24 Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje

112544-01 2012-09. SP70 Modbus CS 2000. Monteringsveiledning Monteringsanvisning Installation Instructions ART.NR.: XXXXX

112544-01 2012-09. SP70 Modbus CS 2000. Monteringsveiledning Monteringsanvisning Installation Instructions ART.NR.: XXXXX 112544-01 2012-09 SP70 Modbus CS 2000 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Installation Instructions ART.NR.: XXXXX Innhold Produktbeskrivelse...3 Beskrivelse...3 Element/Tilkopling...5 Dimensjoner...6

Detaljer

DEFA HOME. Installatørveiledning Installationsmanual Installer manual. Base Unit PRO. Norsk Svenska English

DEFA HOME. Installatørveiledning Installationsmanual Installer manual. Base Unit PRO. Norsk Svenska English DEFA HOME Installatørveiledning Installationsmanual Installer manual Base Unit PRO Norsk Svenska English 2 Norsk Norsk 5 Svenska 14 English 23 Norsk 3 4 Norsk FØR MONTERING (VIKTIG!) Aktivering av produktet

Detaljer

RF9. Wireless Router. Building Technologies. Installation Guide EN SV DA NO

RF9. Wireless Router. Building Technologies. Installation Guide EN SV DA NO RF9 Wireless Router Installation Guide EN SV DA NO A Rotary switches for Segment ID (4 digits 0 9). B Rotary switches for Address (1 digit 1 9). C Battery. Only in case of test purposes. D Socket. E Power

Detaljer

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56 All In One EN User manual 4 NO Brukerhåndbok 30 SE Bruksanvisning 56 3 Contents Chapter 1: Install transmitter 6 Transmitter overview 7 Install SIM card 8 Link transmitter to mobile phone 9 Key to alarms

Detaljer

Villavent CD. Betjening servicemeny KUN for autorisert servicepersonell. Driftsservicemeny Endast för auktoriserad servicepersonal

Villavent CD. Betjening servicemeny KUN for autorisert servicepersonell. Driftsservicemeny Endast för auktoriserad servicepersonal 205844 15.11.2010 TR 10-02 Villavent CD Betjening servicemeny KUN for autorisert servicepersonell Driftsservicemeny Endast för auktoriserad servicepersonal Menu, Konfiguration Nur für autorisierte Personen

Detaljer

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER ENGLISH (ORIGINAL LANGUAGE) + NORWEIGAN (TRANSLATION OF ORIGINAL) ENGELSK (ORIGINAL) + NORSK (OVERSETTELSE

Detaljer

Wilo-Yonos PICO. Installation and operating instructions. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Yonos PICO. Installation and operating instructions. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning Wilo-Yonos PICO GB Installation and operating instructions FIN Asennus- ja käyttöohje S Monterings- och skötselanvisning LV Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija N Monterings- og driftsveiledning

Detaljer

LED5062UHD PVR 50 inch LED-TV. User manual English Svenska Norsk

LED5062UHD PVR 50 inch LED-TV. User manual English Svenska Norsk LED5062UHD PVR 50 inch LED-TV User manual English Svenska Norsk A NOTE ABOUT RECYCLING This product s packaging materials are recyclable and can be reused. This product and the accessories packed together

Detaljer

HOLARS GSM RESTARTER BRUKER VEILEDNING. Beskrivelse. VERSION: 1.0 UPDATED: 2 januar 2013

HOLARS GSM RESTARTER BRUKER VEILEDNING. Beskrivelse. VERSION: 1.0 UPDATED: 2 januar 2013 VERSION: 1.0 UPDATED: 2 januar 2013 HOLARS GSM RESTARTER BRUKER VEILEDNING Beskrivelse HOLARS GSM RESTARTER er en GSM fjernkontroll. Beregnet til styring av 230 VAC strøm uttak, maks 20 amp. På samme måte

Detaljer

AGS-688. 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer. Brukermanual. Ver. 2

AGS-688. 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer. Brukermanual. Ver. 2 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer Brukermanual Ver. 2 Blank Page 6TEKNISKE DATA 2 / 52 NORSK KAPITTEL 1 INDEX KAPITTEL 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 3 KAPITTEL 2 - GENERELL INFORMASJON 5 2.1 GENERELLE

Detaljer

ZTE MF91D Quick Guide ZTE CORPORATION

ZTE MF91D Quick Guide ZTE CORPORATION ZTE MF91D Quick Guide ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China Postcode: 518057 Tel: +86-755-26779999 URL: http://www.zte.com.cn E-mail: mobile@zte.com.cn 1 LEGAL INFORMATION Copyright

Detaljer

Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning

Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: WPIR / 300-8014V10 Spenning: 3V Temperatur: -10 C til +50 C Batteri: 2 x AAA batterier à 1.5V Passer til: GSM Alarm Controller

Detaljer

LED22010FHD PVR 22 inch LED-TV. User manual. English Svenska Norsk

LED22010FHD PVR 22 inch LED-TV. User manual. English Svenska Norsk LED22010FHD PVR 22 inch LED-TV User manual English Svenska Norsk Content / Innehåll / Innhold English Caution... 4 Safety Information... 5-8 Product Introduction... 9 Connections...10 Remote Control...

Detaljer

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit CS-HE9NKE CS-HE1NKE CS-AE9NKE Outdoor Unit CU-HE9NKE CU-HE1NKE CU-AE9NKE ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions

Detaljer

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Servicemanual Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Handicare Raptor Servicemanual Servicemanual Handicare Raptor. Innholdsfortegnelse Side INNLEDNING 2 RESERVEDELER 3 TEKNISK

Detaljer

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING PREFABRICATED COLD AND FREEZER ROOMS PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) ENGLISH THESE INSTRUCTIONS

Detaljer

DX - DX/S - ES - TC - CW

DX - DX/S - ES - TC - CW mp20 DX - DX/S - ES - TC - CW MIKROPROSESSOR KONTROLL FOR DIREKTE EKSPANSJON OG VANNKJØLTE UNITER INSTRUKSJONS MANUAL NO COPYRIGHT KLIMAX AS 2001 Version: 1.4NO 04/08/01 Sider. 23+2 Cod. 05MP112A1A 1.

Detaljer

Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning

Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: WPIR / 300-8308V10 Spenning: 3V Temperatur: -10 C til +50 C Batteri: 2 x AAA batterier à 1.5V Passer til: GSM ECO-Starter Frekvens:

Detaljer

styras optimalt tillsammans med ett elektriskt värmebatteri.

styras optimalt tillsammans med ett elektriskt värmebatteri. INSTRUCTIONS Type ETT-6 57866A 03/07 (BJ) Svenska Norsk Dansk English Deutsch Francais Svenska ETT-6 är en stegkopplare för stegvis inkoppling av elektriska värmepaneler eller kyl - kompressorer. Den passar

Detaljer

VARNING. Säkerhetsinformation. VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga

VARNING. Säkerhetsinformation. VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga Innehåll nnehåll... 1 Säkerhetsinformation... 2 VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga... 2 Att komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Miljöinformation...

Detaljer

TANGO VII ILLUSTRASJON/ ILLUSTRATION. Konfigurasjons tabell/ Configuration Table. User manual. 1 User manual Tango VII 1e

TANGO VII ILLUSTRASJON/ ILLUSTRATION. Konfigurasjons tabell/ Configuration Table. User manual. 1 User manual Tango VII 1e TANGO VII Konfigurasjons tabell/ Configuration Table User manual Type telefonapparat / Telephone type Alcatel, Reflex, Ericsson, Telenor Venus, Siemens, Ludia, Nortel, Meridian Panasonic, Teleste Ascom

Detaljer

INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK

INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK Innholdsfortegnelse 1. Medfølgende tilleggsutstyr og tiltenkt bruk... 1 2. Generell utforming og oppsett for et system... 2 3. Installering... 3 3.1. Monteringssted... 3

Detaljer

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO) EPP-201 Plasmastrømforsyning Instruksjonshåndbok (NO) 0558007913 09/2011 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

B890 LTE Wireless Gateway User Guide

B890 LTE Wireless Gateway User Guide B890 LTE Wireless Gateway User Guide English/Norwegian/Swedish/German English 1 Getting to know your device... 1 Appearance... 1 Handset screen icons... 4 2 Installation... 5 Installing the USIM card...

Detaljer

Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider.

Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider. Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider. Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.

Detaljer

TECHNICAL REPORT RCO SECURITY AB TYPE APPROVAL TESTING OF IAS AV-2008 OF IAS AV-2016 ACCORDING TO SSF 130:5 REQUIREMENTS

TECHNICAL REPORT RCO SECURITY AB TYPE APPROVAL TESTING OF IAS AV-2008 OF IAS AV-2016 ACCORDING TO SSF 130:5 REQUIREMENTS RCO SECURITY AB TYPE APPROVAL TESTING OF IAS AV-2008 OF IAS AV-2016 ACCORDING TO SSF 130:5 REQUIREMENTS REPORT NO. 2002-3292 REVISION NO. 01 DET NORSKE VERITAS Date of first issue: Project No.: 2002-10-15

Detaljer

CRM 2.0 23.6 FullHD Monitor. User manual English Svenska Norsk

CRM 2.0 23.6 FullHD Monitor. User manual English Svenska Norsk CRM 2.0 23.6 FullHD Monitor User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without

Detaljer

Ensure that F688 is powered off and disconnected from the power adapter.

Ensure that F688 is powered off and disconnected from the power adapter. F688 Quick Start 1 Installation Ensure that F688 is powered off and disconnected from the power adapter. Installing the SIM card Ensure that the golden contacts of the SIM card are facing downward and

Detaljer

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner tura F565488 Indoor Unit Outdoor Unit CS-E7GKEW CU-E7GKE CS-E9GKEW CU-E9GKE CS-E12GKEW CU-E12GKE 2 ~ 7 PORTUGUÊS 14 ~ 19 Before operating the unit, Antes de ligar a unidade, read these operating ESPAÑOL

Detaljer

111824N-04 2014-06. Modbusadapter CI66. Monteringsveiledning ART.NR.: 111647

111824N-04 2014-06. Modbusadapter CI66. Monteringsveiledning ART.NR.: 111647 111824N-04 2014-06 Modbusadapter CI66 Monteringsveiledning ART.NR.: 111647 Innhold 1 Introduksjon...2 2 Installasjon...3 2.1 Valg av installasjonssted...3 2.2 Montering...3 2.3 Datatilkobling Modbusadpater

Detaljer