Monteringsveiledning CS Ekspansjonsmodul/IO-modul. Monteringsanvisning CS Expansionsmodul/IO-modul

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monteringsveiledning CS 2000 - Ekspansjonsmodul/IO-modul. Monteringsanvisning CS 2000 - Expansionsmodul/IO-modul"

Transkript

1 FLEXIT SP ART.NR.: Monteringsveiledning CS Ekspansjonsmodul/IO-modul Monteringsanvisning CS Expansionsmodul/IO-modul Installation Instructions CS Expansion module/io-module

2 Innhold Produktbeskrivelse 3 Sette i drift ekspansjonsmodulen 4 Installasjon: 5 Tilkoblinger 6 Konfigurasjon: 7 AUX Driftsmodusindikering 7 Kjøling DX2 10 Ekstra varme 10 Ekstern børverdi 13 Blandingsspjeld 15 Tekniske data 17 Dimensjoner 23 Resirkulering 23 Innehåll Produktbeskrivning 3 Driftsättning av expansionsmodulen 4 Installation: 5 Anslutningar 6 Konfiguration 8 AUX Driftlägesindikering 8 Kyla DX2 11 Extra värme 11 Externt börvärde 13 Blandningsspjäll 15 Teknisk data 19 Dimensioner 23 Återvinning 23 Content Product description 3 Commission Modbus modules 4 Installation: 5 Connections 6 Configuration 9 AUX Indication of operating mode 9 Cooling DX2 12 Extra heating 12 External setpoint 14 Heat recovery damper 16 Tecnical data 21 Dimensions 23 Recycling 23 2

3 Produktbeskrivelse SP90 er en ekspansjonsmodul som kan kobles til en CS2000 regulator. Ekspansjonsmodulen har følgende egenskaper: Strømforsyning AC 24 V eller DC 24 V via regulatoren 8 universal I/O (konfigurerbare innganger / utganger, for analoge eller digitale signaler) 4 reléutganger (NO kontakt) 2 analoge utganger (DC 0 10 V)! Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson. Produktbeskrivning SP90 är en expansionsmodul som kan anslutas till en CS2000 regulator. Expansionsmodulen erbjuder följande möjligheter: Strömförsörjning 24 VAC eller 24 VDC direkt från regulatorn 8 universella I/O (konfigurerbara ingångar / utgångar, för analoga eller digitala signaler) 4 reläutgångar (NO kontakt) 2 analoga utgångar (0 10 VDC)! Alla elektriska inkopplingar måste utföras av fackman. Product description SP90 is a extension module that can be connected to a CS2000 controller. The extension module offers the following features: Power supply AC 24 V or DC 24 V via the controller 8 universal I/Os (configurable inputs / outputs, for analog or digital signals) 4 relay outputs (NO contacts) 2 analog outputs (DC 0 10 V)! All electrical connections must be carried out by qualified electricians. 3

4 Sette i drift ekspansjonsmodulen CS2000 regulatoren og ekspansjonsmodulen SP90 inngår i denne prosedyren: Driftsättning av expansionsmodulen CS2000 styrenheten och expansionsmodulen SP90 är inblandade i denna åtgärd: Commission Modbus modules CS2000 controller and the expansion module SP90 are involved in this action: fig. 1 fig. 2 ON OFF Address Switch 1 - Switch 5 Peripheral bus termination fig. 3 ON OFF 4

5 Installasjon: Gå frem på følgende vis for å installere ekspansjonsmodulen: Trinn Handling 1 Koble fra strømmen til CS2000-styrenheten 2 Koble ekspansjonsmodulen til styreenheten med kontakten som fulgte modulen. Koble sammen enhetene med kontakten i mellom. (se fig. 1) 3 Koble til komponentene som er nødvendige for å få ønsket funksjonalitet ved hjelp av de medfølgende kontaktene. (se fig. 2) OBS! De eksterne komponentene inngår ikke i dette tilbehøret, men må bestilles separat. 4 Juster ekspansjonsmodulens mikrobryter slik som fig. 3 viser. 5 Koble til strømmen på CS2000-styrenheten 6 Installasjonen er nå klar, men enheten må konfigureres for å få korrekt funksjon. Installation: Gör på följande sätt för att installera expansionsmodulen. Installation: Complete following tasks to install the expansion module Steg Åtgärd 1 Bryt strömmen till CS2000-styrenheten 2 Anslut expansionsmodulen till styrenheten med den medföljande kontakten. Skjut ihop enheterna med kontakten emellan. (se fig. 1) 3 Anslut de komponenter som är nödvändiga för att få önskad funktionallitet med hjälp av de medföljande kontakterna. (se fig. 2) OBS! De externa komponenterna ingår inte i det här tillbehöret utan måste beställas separat. 4 Justera expansionsenhetens dip-switch enligt fig Slå på strömmen till CS2000-styrenheten 6 Installationen är nu klar men enheten måste konfigureras för att få korrekt funktion. Step Action 1 Disconnect the power for CS2000-Controller 2 Connect the expanison module to the unit with the enclosed contact. Connect the two units to each other with the contact. (See fig. 1) 3 Connect the units that is necessary to gain wanted functionality. Use the enclosed contacts. (See fig. 2) OBS! The extern components are not included in this accessory, they have to be ordered separately. 4 Adjust dip-switch according to fig Connect the CS2000 controller to power. 6 Installation is done, but you have to configure it to get the correct function. 5

6 Tilkoblinger Anslutningar Connections Step Funksjon Funktion Function Q13 DO AUX AUX Driftlägesindikering AUX indication of operating driftsmodusindikering mode Q14 DO AUX driftsmodusindikering AUX Driftlägesindikering AUX indication of operating mode Q23 DO Kjøling DX2 Kyla DX2 Cooling DX2 Q24 DO Kjøling DX2 Kyla DX2 Cooling DX2 Q33 DO Ekstra kjøling, pumpe Extra kyla, pump Extra cooling, pump Q34 DO Ekstra kjøling, pumpe Extra kyla, pump Extra cooling, pump Q43 DO Ekstra varme Extra värme Extra heating Q44 DO Ekstra varme Extra värme Extra heating Y1 AO Spjeld (0-10V) Blandningsspjäll (0-10V) Air damper (0-10V) M - G0 G0 G0 Y2 AO Ekstra kjøling Extra kyla (0-10V) Extra cooling X1 AI Ekstern Externt External setpoints (0-10V) temperaturbørverdi (0-10V) temperaturbörvärde (0-10V) M - G0 G0 G0 X2 AI Temperatur, avtkast Temperatur, avluft Temperature, exhaust X3 AI Temperatur frostvakt, ekstra varme Temperatur frysvakt, extra värme M - G0 G0 G0 X4 AI Temperatur, tilluft ved ekstra sekvens Temperatur, tilluft vid extra sekvens Temperature, frostsensor, extra heating Temperature, supply air, with additional sequence X5 AO Ekstra varme (0-10V) Extra värme (0-10V) Extra heating M - G0 G0 G0 X6 DI Alarm, ekstra elvarme Larm, extra elvärme Alarm, extra electrical heating X7 - Ledig Ledig Free M - G0 G0 G0 X8 - Ledig Ledig Free 6

7 Konfigurasjon Gå frem på følgende vis for å konfigurere ekspansjonsmodulen: Trinn Handling 1 Logg inn i HMI med passordet 2 Velg Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Ekspansjonsmoduler. 3 Velg En. 4 Gå deretter til menyvalget Omstart og velg Utfør. 5 Grunnkonfigurasjonen er gjennomført og systemet startes om. 6 Om konfigurasjonen er riktigt utført lyser både BSP og BUS grønt. Aktiver funksjoner: De funksjonene som skal benyttes på ekspansjonsmodulen må aktiveres for å fungere på korrekt måte. Velg det avsnittet som passer de funksjonene som skal benyttes. AUX Driftsmodusindikering Trinn Handling 1 Logg inn i HMI med passordet 2 Velg Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 2 > Aux.driftsmodusind. 3 Velg Ja. 4 Gå deretter til menyvalget Omstart og velg Utfør. 5 Etter omstart, logg inn i HMI med passordet 6 Velg hovedmeny > Enhet > Driftsmodus > Driftsmodusind. 7 Velg ønsket funksjon ut fra tabell som skal aktivere driftsmodusutgangen. Trinn Av Til/Komfort Ekonomi Manuell Osstp Nattkjøling Støttedrift TestTemp SpjMotion Brann Stopp Drift Handling Anlegget er slått av Anläggningen tillslagen eller i komfortdrift. Økonomisk drift. Manuell styring aktivert Optimal start aktivert. Nattkjøling aktivert. Støttedrift aktivert. Temperaturtest aktivert. Brandspjeldtest aktivert. Brannalarm aktiverat; anlegget i brannalarmsmodus. Anlegget er stoppet og sperret. Anlegget er i drift (Til/Co/Ec/Osstp/ Nattkjøling/Støttedrift/TestTemp/ Oppstart). Full varme Varmvann eller elvarmeregister med 100 % kapasitet. Full gjennv. Varmegjennvinning (flat-, roterende-, vannvarmeveksler) med 100% kapasitet Full kjøling Kjøling med 100% kapasitet 7

8 Konfiguration Gör på följande sätt för att konfigurera expansionsmodulen: Steg Åtgärd 1 Logga in i HMI med lösenordet 2 Välj Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Expansionsmoduler. 3 Välj En. 4 Gå därefter till menyvalet Omstart och välj Utför. 5 Grundkonfigurationen är nu gjord och systemet startas om. 6 Om konfiguration är riktigt utförd lyser både BSP och BUS grönt. Aktivera funktioner: De funktioner som skall användas på expansionsenheten måste aktiveras för att fungera på korrekt vis. Välj det avsnitt som passar de funktioner som skall användas. AUX Driftlägesindikering Steg Åtgärd 1 Logga in i HMI med lösenordet 2 Välj Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 2 > Aux.driftlägesind. 3 Välj Ja. 4 Gå därefter till menyvalet Omstart och välj Utför. 5 Efter omstart, logga in i HMI med lösenordet 6 Välj Huvudmeny > Aggregat > Auxiliary > Driftlägesind.val 7 Välj önskad funktion som skall aktivera driftlägesutgången enligt tabell. Steg Av Till/Komfort Ekonomi Manuell Osstp Nattkyla Stöddrift TestTemp SpjMotion Brand Stopp Drift Åtgärd Anläggningen frånslagen. Anläggningen tillslagen eller i komfortdrift. Ekonomidrift. Manuell styrning aktiverad. Optimal start aktiverad. Nattkyla aktiverad. Stöddrift aktiverad. Temperaturtest aktiverad. Brandspjällstest aktiverat. Brandlarm aktiverat; anläggningen i brandlarmsläge. Anläggningen stoppad och spärrad. Anläggningen är i drift (Till/Co/Ec/Osstp/ Nattkyla/Stöddrift/TestTemp/Uppstart). Full värme Varmvatten eller elvärmeregister med 100 % kapacitet. Full återv. Värmeåtervinning (platt-, roterande-, vattenvärmeväxlare) med 100 % kapacitet. Full kyla Kyla med 100 % kapacitet. 8

9 Configuration Proceed as follows to configure the expansion module: Step Action 1 Log in to the HMI with password 2 Choose Main index > Configuration > Configuration 1 > Expansionsmodules 3 Choose One. 4 Choose Restart and then execute 5 Main configuration is now done, and the system will restart. 6 If the configuration is performed correctly both BSP and BUS will have a green light. Activate functions: You have to activate the functions that you are going to use. Choose the sections that fits the different functions. AUX Indication of operating mode Step Action 1 Log in to the HMI with password 2 Choose Main index > Configuration > Configuration 2 > Aux op mode indicat. 3 Choose Yes 4 Choose Restart and then execute 5 After restart, log in to the HMI with password 6 Choose Main index > Unit > Operating mode > Aux op mode indicat. 7 Choose wanted function from the table which shall activate the operating mode output. Step OFF To/Comfort Economy Manual Osstp Night cooling Supportmode TestTemp SpjMotion Fire Stop Operation Action The unit is switched off. The unit is on or in comfortmode Economymode Manual control activated Optimal start activated Nightcooling activated Supportmode activated. Temperature test activated Fire damper test activated Firealarm activated; the unit is in firealarm mode. The unit is OFF and blocked The unit is operative (To/Co/Ec/Osstp/ Naighcooling/Supp.mode/TestTemp/Start) Full heat Water and electrical heating with 100% capacity Full recycling Heat recycling (flat-, rotating, waterheating exchanger) with 100% capacity. Full cooling Cooling with 100% capacity. 9

10 Kjøling DX2 Trinn Handling 1 Logg inn i HMI med passordet 2 Velg Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Kjøling 3 Velg DX 2 steg. 4 Gå deretter til menyvalget Omstart og velg Utfør. 5 Etter omstart, logg inn i HMI med passordet 6 Velg Hovedmeny > Enhet > Temp.regul > Kjøling 7 Gør ønskede instillinger under valget Direkte ekspansjon og Max.signal viftest. Se automatikkens hovedveiledning Ekstra kjøling Et ekstra kjølebatteri kan kobles til anlegget. Det kan inngå i temperaturreguleringen på to ulike måter, enten som en egen temperatursone (standalone) eller som endel av den ordinære sekvensen Trinn Handling 1 Logg inn i HMI med passordet 2 Velg Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Ekstra kjøling 3 Velg Vann eller DX 1steg. 4 Gå deretter til menyvalget Omstart og velg Utfør. 5 Etter omstart, logg inn i HMI med passordet 6 Velg Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 2 > Ekstra kjøling 7 Velg ønsket funksjon gjennom valgene Standalone eller Sekvens 8 Gå deretter til menyvalget Omstart og velg Utfør. 9 Etter omstart, logg inn i HMI med passordet 10 Velg Hovedmeny > Enhet > Temperaturregulering > Ekstra kjøling 11 Gjør ønskede innstillinger under valgene Direkte expansjon og Maks.signal viftest. i følge automatikkens hovedveiledning Ekstra varme Et ekstra varmebatteri kan kobles til anlegget. Det kan inngå i temperaturreguleringen på to ulike måter, enten som en egen temperatursone (standalone) eller som et ekstra batteri som endel av den ordinære sekvensen Trinn Handling 1 Logg inn i HMI med passordet 2 Velg Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Ekstra varme (vannbatteri) > Ekstra elvarme (elbatteri) 3 Velg Ja + Forvarme frosttemp. (vannbatteri) Velg Analog eller 1steg (elbatteri) 4 Gå deretter til menyvalget Omstart og velg Utfør. 5 Etter omstart, logg inn i HMI med passordet 6 Velg Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 2 > Ekstra varmeregul. (vannbatteri) eller Ekstra elvarmeregul. (elbatteri) 7 Velg ønsket funksjon gjennom valgene Standalone eller Sekvens 8 Ved vannbatteri: Gå til menyvalget Frostbeskyttelse og velg Føler+2bv Gå til menyvalget Pumpe ekstra varme og velg Ja+mosjon Ved elbatteri: Gå til menyvalget Alarm ekstra elvarme og velg Ja 9 Gå deretter til menyvalget Omstart og velg Utfør. 10 Etter omstart, logg inn i HMI med passordet 11 Velg Hovedmeny > Enhet > Temperaturregulering > Ekstra varme (vannbatteri) ev. Ekstra elvarme (elbatteri) 12 Gjør ønskede innstillinger i undermenyene. 10

11 Kyla DX2 Steg Åtgärd 1 Logga in i HMI med lösenordet 2 Välj Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Kyla 3 Välj DX 2steg. 4 Gå därefter till menyvalet Omstart och välj Utför. 5 Efter omstart, logga in i HMI med lösenordet 6 Välj Huvudmeny > Aggregat > Temperaturreglering > Kyla 7 Gör önskade inställningar under valen Direkt expansion och Max.signal fläktst. enligt automatikens huvudmanual. Extra kyla Ett extra kylbatteri kan anslutas till anläggningen. Det kan ingå i temperaturregleringsloopen på två olika sätt, antingen som en egen temperaturzon (standalone) eller som en del i den ordinarie sekvensen. Steg Åtgärd 1 Logga in i HMI med lösenordet 2 Välj Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Extra kyla 3 Välj Vatten eller DX 1steg. 4 Gå därefter till menyvalet Omstart och välj Utför. 5 Efter omstart, logga in i HMI med lösenordet 6 Välj Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 2 > Extra kyla 7 Välj önskad funktion genom valen Standalone eller Sekvens 8 Gå därefter till menyvalet Omstart och välj Utför. 9 Efter omstart, logga in i HMI med lösenordet 10 Välj Huvudmeny > Aggregat > Temperaturreglering > Extra kyla 11 Gör önskade inställningar under valen Direkt expansion och Max.signal fläktst. enligt automatikens huvudmanual. Extra värme Ett extra värmebatteri kan anslutas till anläggningen. Det kan ingå i temperaturregleringsloopen på två olika sätt, antingen som en egen temperaturzon (standalone) eller som ett extra batteri i den ordinarie sekvensen. Steg Åtgärd 1 Logga in i HMI med lösenordet 2 Välj Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Extra värme (vattenbatteri) > Extra elvärme (elbatteri) 3 Välj Ja+Förv.Fryst. (vattenbatteri) Välj Analog eller 1steg (elbatteri) 4 Gå därefter till menyvalet Omstart och välj Utför. 5 Efter omstart, logga in i HMI med lösenordet 6 Välj Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 2 > Ex.värme reglering (vattenbatteri) eller Ex.elvärme regler. (elbatteri) 7 Välj önskad funktion genom valen Standalone eller Sekvens 8 Vid vattenbatteri: Gå till menyvalet Frysskydd och välj Giv+2bv Gå till menyvalet Pump Extra värme och välj Ja+Motion Vid elbatteri: Gå till menyvalet Larm extra elvärme och välj Ja 9 Gå därefter till menyvalet Omstart och välj Utför. 10 Efter omstart, logga in i HMI med lösenordet 11 Välj Huvudmeny > Aggregat > Temperaturreglering > Extra värme (vattenbatteri) alternativt Extra elvärme (elbatteri) 12 Gör önskade inställningar i undermenyerna. 11

12 Cooling DX2 Step Action 1 Log in to the HMI with password 2 Choose Main index > Configuration > Configuration 1 > Cooling 3 Choose DX step 2 4 Choose Restart and then execute 5 After restart, log in to the HMI with password 6 Choose Main index > Unit > Temp. control > cooling 7 Choose wanted settings with Direct expansion and Max limitation fan According to the user guide of CS Extra cooling It is possible to connect one extra coolingbattery to the unit. The coolingbattery may be included in the temperatureregulation in two different ways, either as a separate temperaturezone (standalone) or as a part of the ordinary sequence. Step Action 1 Log in to the HMI with password 2 Choose Main index > Configuration > Configuration 2 > Extra cooling 3 Choose Water or DX step 1 4 Choose Restart and then execute 5 After restart, log in to the HMI with password 6 Choose Main index > Configuration > Configuration 2 > Extra cooling 7 Choose wanted functionwith the choices Standalone or Sequence 8 Choose Restart and then execute 9 After restart, log in to the HMI with password 10 Choose Main index > unit > temp. control > extra cooling 11 Choose wanted settings with Direct expansion and Max limitation fan According to the user guide of CS Extra heating It is possible to connect one extra heatingbattery to the unit. The heatingbattery may be included in the temperatureregulation in two different ways, either as a separate temperaturezone (standalone) or as a part of the ordinary sequence. Step Action 1 Log in to the HMI with password 2 Choose Main index > Configuration > Configuration 1 > Heating 2 (waterbattery) > El heating 2 (electrical battery) 3 Choose Yes+PreH FrostTemp (waterbattery) Choose Analog or 1 step (el heating) 4 Choose Restart and then execute 5 After restart, log in to the HMI with password 6 Choose Main index > Configuration > Configuration 2 > Heating 2 control (water battery) > or El htg 2 control (El heating) 7 Choose wanted function with the choices Standalone or Sequence 8 Waterbattery: Choose Frost protect and then snsr+25pv Choose Heating 2 pump and then Yes+motion Electrical battery: Choose Elheating 2 alarm and choose Yes 9 Choose Restart and then execute 10 After restart, log in to the HMI with password 11 Choose Main index > Unit > Temp control > Heating 2 (waterbattery) or Elheating 2 (electrical battery 12 Choose wanted settings in the submenus. 12

13 Ekstern børverdi Temperaturbørverdien kan styres eksternt. Det kan angis om ekstern børverdi skal benyttes som børverdikompensering eller absolutt verdi. Verdien tilsvarer komfortbørverdi. Trinn Handling 1 Logg inn i HMI med passordet 2 Velg Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Ekstern børverdi 3 Velg Volt for å koble til en ekstern styrespenning som påvirker temperaturbørverdien. (0-10V) 4 Gå deretter til menyvalget Omstart og velg Utfør. 5 Etter omstart, logg inn i HMI med passordet 6 Velg Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 2 > Ekst. børv.funksjon 7 Velg funksjonen Komp eller Hoved avhengig av hvilken funksjon som ønskes. 8 Gå deretter til menyvalget Omstart og velg Utfør. 9 Etter omstart, logg inn i HMI med passordet 10 Velg Hovedmeny > Enhet > Innganger > Annet > Ekstern børverdi og gjør ønskede innstillinger. Om kompensering er valgt så kan innstillingene gjøres under menyvalget Andre innstillinger Externt börvärde Temperaturbörvärdet kan styras externt. Det kan anges om externt börvärde ska användas som börvärdeskompensering eller absolut värde. Värdet motsvarar komfortbörvärdet. Steg Åtgärd 1 Logga in i HMI med lösenordet 2 Välj Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Externt börvärde 3 Välj Volt för att ansluta en extern styrspänning som påverkar temperaturbörvärdet. (0-10V) 4 Gå därefter till menyvalet Omstart och välj Utför. 5 Efter omstart, logga in i HMI med lösenordet 6 Välj Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 2 > Ext.börv.funktion 7 Välj funktionen Komp eller Huvud beroende av önskad funktion. 8 Gå därefter till menyvalet Omstart och välj Utför. 9 Efter omstart, logga in i HMI med lösenordet 10 Välj Huvudmeny > Aggregat > Ingångar > Övrigt >Externt börvärde och gör önskade inställningar. Om kompensering har valts så kan inställningar göras under menyvalet Andra inställningar 13

14 External setpoint Temperature setpoint may be controlled extarnal. It s possible to specify if it shall be used as setpoint kompansation or as absolute setpoint. The setpoint corresponds to the comfort setpoint. Step Action 1 Log in to the HMI with password 2 Choose Main index > Configuration > Configuration 1 > External setpoint 3 Choose Volt to connect an external control voltage which effects the temperature setpoints. (0-10V) 4 Choose Restart and then execute 5 After restart, log in to the HMI with password 6 Choose Main index > Configuration > Configuration 2 > External setpoint function 7 Choose Komp or Main depending on wanted function. 8 Choose Restart and then execute 9 After restart, log in to the HMI with password 10 Choose Main index > Unit > Inputs > Other 14

15 Blandingsspjeld Et blandingsspjeld benyttes for varme eller kjølegjenvinning. Utsignalet (normalt/invertert) og minimal mengde uteluft kan stilles inn. Anlegget kan driftsettes en viss tidsperiode med fullstendig gjenvinning, avhengig av utelufttemperaturen. Blandingsspjeldet forseres til full avtrekksluft ved: Nattdrift for varme og kjøling OSSTP/Boost Blandingsspjeldet forseres til full uteluft ved: Nattkjøling sommertid Etterkjøling av tilluftsvifte Brannmodus med aktivert vifte Blandningsspjäll Ett blandningsspjäll används för värme- eller kylåtervinning. Utsignalen (normal/inverterad) samt minsta mängd uteluft kan ställas in. Anläggningen kan driftsättas en viss tidsperiod med fullständig återcirkulering, beroende på uteluftstemperaturen. Blandningsspjället forceras till full återluft vid: Nattstöddrift för värme och kyla. OSSTP/Boost. Blandningsspjället forceras till full uteluft vid: Nattkyla sommartid. Efterkylning för tilluftsfläkt. Brandläge med aktiverad fläkt. Trinn Handling 1 Logg inn i HMI med passordet 2 Velg Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 1 > Blandingsspjeld 3 Velg Normal eller Invertert 4 Gå deretter til menyvalget Omstart og velg Utfør. 5 Etter omstart, logg inn i HMI med passordet 6 Velg Hovedmeny > Konfigurasjon > Konfigurasjon 2 > Sekvens bland. spjeld 7 Velg funksjonen Spjeld - varme 8 Gå til menyvalget kjølegjenvinning 9 Velg funksjonen Temp om kjølegjenvinning ønskes 10 Gå deretter til menyvalget Omstart og velg spjeld Utfør. 11 Etter omstart, logg inn i HMI med passordet 12 Velg Hovedmeny > Enhet > Temp. regul. > Blandingsspjeld og gjør ønskede innstillinger Steg Åtgärd 1 Logga in i HMI med lösenordet 2 Välj Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Blandningsspjäll 3 Välj Normal eller Inverterad. 4 Gå därefter till menyvalet Omstart och välj Utför. 5 Efter omstart, logga in i HMI med lösenordet 6 Välj Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 2 > Sekvens bland.spj. 7 Välj funktionen Spjäll-Värme 8 Gå till menyvalet Kylåtervinning 9 Välj funktionen Temp om kylåtervinning önskas. 10 Gå därefter till menyvalet Omstart och välj Utför. 11 Efter omstart, logga in i HMI med lösenordet 12 Välj Huvudmeny > Aggregat > Temperaturreglering > Blandningsspjäll och gör önskade inställningar. 15

16 Heat recovery damper A heat recover damper is applied with heat- or coolingrecovery. It s possible to adjust the output (normal/inverted) and minimum amount of outdoor air. The unit can be commisioned a certain timeperiod with full recovery, depending on outdoor air temperature. Heat recovery damper is forced to full extract air when: Night mode with heating and cooling OSSTP/Boost. Heat recovery damper is forced to full extract air when: Night cooling, summertime Cooling of supply air fan Firemode with activated fan Step Action 1 Log in to the HMI with password 2 Choose Main index > Configuration > Configuration 1 > Hrec damper 3 Choose Normal or inverted 4 Choose Restart and then execute 5 After restart, log in to the HMI with password 6 Choose Main index > Configuration > Configuration 2 > Sequence hrec damper 7 Choose Dmpr-htg 8 Choose Hrec clg recovery 9 Choose Temp if cooling recovery is wanted 10 Choose Restart and then execute 11 After restart, log in to the HMI with password 12 Choose Main index > Unit > Temp control > Hrec damper and adjust wanted settings. 16

17 Tekniske data Strømforsyning Relé utganger Q1...Q4 Universal I/Os X1...X8 Merkespenning Frekvens Strømforbruk Tilkobling Relé: Type, kontakt Kontakt rating Vekselspenning Nominell strøm (res. / ind.) Vekselstrøm at AC 19 V Konfigurerbar Referansepotensial Kontaktspenning Overspenningsvern (opp til 40V) Analog inngang (X1 X8) Ni1000 Sensor strøm Oppløsning Nøyaktighet innenfor området C Pt1000 Sensor strøm Oppløsning Nøyaktighet innenfor området C NTC 10k (B 25/85 = 3977K) Sensor strøm Temperatur område: C C C C C NTC 100k (B 25/85 = 3977K) Sensor strøm Temperatur område: C C C C 0...2,500Ω Sensor strøm Oppløsning Nøyaktighet AC 24 V ±20%; DC 24 V ±10% Hz (AC) 600 ma, (DC) 340 ma I/O bus Monostabil, NO kontakt AC 24 V 230 V (-20%, +10%) Max. AC 4 A / 3 A (cosφ 0.6) Min. AC 30 ma Via software Terminaler Max. DC 24 V (SELV) Opp til 40 V 1.4 ma 0.1 K 0.5 K 1.8 ma 0.1 K 0.5 K 140 μa Nøyaktighet Oppløsning 1 K 0.2 K 0.5 K 0.1 K 1 K 0.3 K 3 K 1.0 K 6 K 2.5 K 140 μa Nøyaktighet Oppløsning 3 K 0.2 K 1 K 0.1 K 0.5 K 0.1 K 1 K 0.2 K 1.8 ma 1Ω 4Ω 17

18 Technical data I/O bus Strømforsyning Ueff = AC 24 V ± 20%, fmain = Hz eller U = DC 24 V ± 10%, ingen intern sikring Miljøbetingelser Beskyttelse Standarder Valgbar bussavslutning Massiv tråd Kopplingstråd (vridd og med hylse) Kabellengder Addressering Terminering Betjening Temperatur Fukt Atmosfærisk trykk Transport Temperatur Fukt Atmosfærisk trykk Beskyttelsesgrad Sikkerhetsklasse Produktsikkerhet Automatiske elektriske kontroller (680 Ω / 120 Ω +1 nf / 680 Ω ) mm² mm² Max. 30 m DIP switches 1 5 DIP switch 6 IEC class 3K C <90% r.h. (non-condensing) Min. 700 hpa, korresponderende til max. 3,000 m.o.h. IEC class 2K3/2K C <95% r.h. (non-condensing) Min. 260 hpa, korresponderende til max. 10,000 m.o.h. IP20 (EN 60529) Egnet til bruk i anlegg med sikkerhetsklasse II EN Generelle data Elektromagnetisk kompabilitet Immunitet i industriell sektor Utslipp i husholdningssektoren CE godkjenning EMC direktiv Svakstrøms direktiv Listings RoHS direktiv Dimensjoner Vekt ekskl. emballasje Sokkel Hus EN EN /108/EC 2006/95/EC UL916, UL873 CSA C22.2M /95/EC (Europe ACPEIP (China) 108 x 110 x 75 mm g Plast, dueblå RAL 5014 Plast, lys grå RAL 7035 Status på LED lys Statusen til BSP LED er definert som følger: Status Rød blinking ved 2 Hz Grønt på Statusen til BUS LED er definert som følger: Status Rød på Grønn på Grønn på og rød på (yellow) BSP feilmelding eller feil ved slaveaddresse BSP kjører Kommunikasjonsfeil Kommuniserer Kommuniserer, men parametere er ikke rett konfigurert. 18

19 Teknisk data Strömförsörjning Relä utgånger Q1...Q4 Universal I/Os X1...X8 Driftspänning Frekvens Strömförbrukning Anslutning Relä: Type, anslutning Kontakt rating Brytspänning Nominell ström Brytström vid AC 19V Konfigurerbar Referenspotential Kontaktspänning Överspänningsskydd upp till 40 V Analoga ingångar (X1 X8) Ni1000 Sensor ström Upplösning Accuracy within the range C Pt1000 Sensor ström Upplösning Noggrannhet i området C NTC 10k (B 25/85 = 3977K) Sensor ström Temperaturområde C C C C C NTC 100k (B 25/85 = 3977K) Sensor ström Temperaturområde C C C C 0...2,500Ω Sensor ström Upplösning Noggrannhet AC 24 V ±20%; DC 24 V ±10% Hz (AC) 600 ma, (DC) 340 ma Peripheral bus Monostabil, NO kontakt AC 24 V 230 V (-20%, +10%) Max. AC 4 A / 3 A (cosφ 0.6) Min. AC 30 ma Via software Terminaler Max. DC 24 V (SELV) Upp till 40 V 1.4 ma 0.1 K 0.5 K 1.8 ma 0.1 K 0.5 K 140 μa Noggrannhet Upplösning 1 K 0.2 K 0.5 K 0.1 K 1 K 0.3 K 3 K 1.0 K 6 K 2.5 K 140 μa Noggrannhet Upplösning 3 K 0.2 K 1 K 0.1 K 0.5 K 0.1 K 1 K 0.2 K 1.8 ma 1Ω 4Ω 19

20 Technical data Peripheral bus Strömförsörjning Ueff = AC 24 V ± 20%, fmain = Hz or U = DC 24 V ± 10%, no, ingen intern säkring Miljöförhållanden Bussterminering valbar Solidtråd Tvinnad tråd (tvinnad och med beslag) Kabellängder Adressering Uppsägning Drift Temperatur Fukt Atmosfäriskt tryck (680 Ω / 120 Ω +1 nf / 680 Ω ) mm² mm² Max. 30 m DIP switches 1 5 DIP switch 6 IEC class 3K C <90% r.h. (non-condensing) Min. 700 hpa, corresponding t max. 3,000 m above sea level Transport Temperatur Fukt Atmosfäriskt tryck IEC class 2K3/2K C <95% r.h. (non-condensing) Min. 260 hpa, corresponding to max. 10,000 m above sea level Skydd Standard Allmänna data Status til LEDs Skyddsgrad Säkerhetsklass Produktsäkerhet Automatiska elektriska kontroller Elektromagnetisk kompatibilitet Immunitet i industrisektorn Utsläpp i hushållssektorn CE-överensstämmelse EMC-direktivet Lågspänningsdirektivet Förteckningar RoHS-direktivet Dimensioner Vikt exkl. förpackning Bas Hölje Statusen för BSP LED definieras på följande sätt: Status Röd blinkar at 2 Hz Green on Statusen för BUS LED definieras på följande sätt: Status Red on Green on Green on and red on (yellow) IP20 (EN 60529) Lämplig för användning i anläggningar med skyddsklass II EN EN EN /108/EC 2006/95/EC UL916, UL873 CSA C22.2M /95/EC (Europe ACPEIP (China) 108 x 110 x 75 mm g Plastic, pigeon-blue RAL 5014 Plastic, light-grey RAL 7035 Betyder BSP fel eller slavadress fel BSP kör Betyder Kommunikation fel Kommunicerar Kommunicerar, men parameter är inte korrekt konfigurerad. 20

21 Technical data Power supply Relay outputs Q1...Q4 Universal I/Os X1...X8 Operating voltage Frequency Power consumption Connection Relay: Type, contact Contact rating Switching voltage Nominal current (res. / ind.) Switching current at AC 19 V Configurable Reference potential Contact voltage Over voltage protection Up to 40 V Analog inputs (X1 X8) Ni1000 Sensor current Resolution Accuracy within the range C Pt1000 Sensor current Resolution Accuracy within the range C NTC 10k (B 25/85 = 3977K) Sensor current Temperature range C C C C C NTC 100k (B 25/85 = 3977K) Sensor current Temperature range C C C C 0...2,500Ω Sensor current Resolution Accuracy AC 24 V ±20%; DC 24 V ±10% Hz (AC) 600 ma, (DC) 340 ma Peripheral bus Monostable, NO contact AC 24 V 230 V (-20%, +10%) Max. AC 4 A / 3 A (cosφ 0.6) Min. AC 30 ma Via software Terminals Max. DC 24 V (SELV) Up to 40 V 1.4 ma 0.1 K 0.5 K 1.8 ma 0.1 K 0.5 K 140 μa Accuracy Resolution 1 K 0.2 K 0.5 K 0.1 K 1 K 0.3 K 3 K 1.0 K 6 K 2.5 K 140 μa Accuracy Resolution 3 K 0.2 K 1 K 0.1 K 0.5 K 0.1 K 1 K 0.2 K 1.8 ma 1Ω 4Ω 21

22 Technical data Peripheral bus Power supply Ueff = AC 24 V ± 20%, fmain = Hz or U = DC 24 V ± 10%, no internal fuse Environmental conditions Bus termination selectable Solid wire Stranded wire (twisted and with ferrule) Cable lengths Addressing Termination Operation Temperature Humidity Atmospheric pressure (680 Ω / 120 Ω +1 nf / 680 Ω ) mm² mm² Max. 30 m DIP switches 1 5 DIP switch 6 IEC class 3K C <90% r.h. (non-condensing) Min. 700 hpa, corresponding t max. 3,000 m above sea level Transport Temperature Humidity Atmospheric pressure IEC class 2K3/2K C <95% r.h. (non-condensing) Min. 260 hpa, corresponding to max. 10,000 m above sea level Protection Standards General data Degree of protection Safety class Product safety Automatic electrical controls Electromagnetic compatibility Immunity in the industrial sector Emissions in the domestic sector CE conformity EMC directive Low-voltage directive Listings RoHS directive Dimensions of controller Weight excl. packaging Base Housing IP20 (EN 60529) Suitable for use in plants with safety class II EN EN EN /108/EC 2006/95/EC UL916, UL873 CSA C22.2M /95/EC (Europe ACPEIP (China) 108 x 110 x 75 mm g Plastic, pigeon-blue RAL 5014 Plastic, light-grey RAL 7035 Status of LEDs The status of the BSP LED is defined as follows: Status Red blinking at 2 Hz Green on The status of the BUS LED is defined as follows: Status Red on Green on Green on and red on (yellow) Meaning BSP error or slave address error BSP running Meaning Communication error Communication running Communication running but parameter not successfully configured 22

23 Dimensjoner Dimensioner Dimensions Right side Left side Resirkulering Modulen inneholder elektriske og elektroniske komponenter og må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lokal og til enhver tid gjeldende lovgivning må alltid overholdes! Återvinning Modulen innehåller elektriska och elektroniska komponenter och får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Lokal och gällande lagstiftning måste följas! Recycling The module contains electrical and electronic components and must not be disposed of together with household waste. Local and currently valid legislations must be observed! 23

24 Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje

Timer/Mekanisk timer/impulsbryter Timer/Mekanisk timer/pulsbrytare Timer/Mechanical timer/pulse switch

Timer/Mekanisk timer/impulsbryter Timer/Mekanisk timer/pulsbrytare Timer/Mechanical timer/pulse switch 112550-03 2016-01 Timer/Mekanisk timer/impulsbryter Timer/Mekanisk timer/pulsbrytare Timer/Mechanical timer/pulse switch Monteringsveiledning Monteringsanvisning Installation Instructions ART.NR.: 112441

Detaljer

Timer Mechanical timer Pulse switch Installation Instructions. Timer Mekanisk timer Pulsbrytare. Inkopplingsanvisning

Timer Mechanical timer Pulse switch Installation Instructions. Timer Mekanisk timer Pulsbrytare. Inkopplingsanvisning FLEXIT Timer Mechanical timer Pulse switch Installation Instructions 112550-02 2013-01 ART.NR.: 112441 112442 09364 Timer Mekanisk timer Pulsbrytare Inkopplingsanvisning Timer Mekanisk timer Impulsbryter

Detaljer

SP450. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation Instructions Motion detector

SP450. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation Instructions Motion detector -0 0-0 SP0 Monteringsveiledning Bevegelsesvakt Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation Instructions Motion detector ART.NR.: 00 Innholdsfortegnelse Produktbeskrivelse... Målskisse... Installasjon...

Detaljer

SP450. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation Instructions Motion detector

SP450. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation Instructions Motion detector -0 0-0 SP0 Monteringsveiledning Bevegelsesvakt Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation Instructions Motion detector ART.NR.: 00 Innholdsfortegnelse Produktbeskrivelse... Målskisse... Installasjon...

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

112397-03 2014-05 SP440. Monteringsveiledning CO 2. -føler Monteringsanvisning CO 2. -givare Installation Instructions CO 2 ART.NR.: 09359.

112397-03 2014-05 SP440. Monteringsveiledning CO 2. -føler Monteringsanvisning CO 2. -givare Installation Instructions CO 2 ART.NR.: 09359. 97-0 0-05 SP0 Monteringsveiledning CO -føler Monteringsanvisning CO -givare Installation Instructions CO -sensor ART.NR.: 0959 Produktbeskrivelse SP 0 er en CO - og temperaturregulator som på en enkel

Detaljer

Oversikt over I/O tilkoblinger og moduler på modellbyen

Oversikt over I/O tilkoblinger og moduler på modellbyen Oversikt over I/O tilkoblinger og moduler på modellbyen (Dette er et vedlegg som tilhører Hoveddokumentet B014-106 HMI løsning med Wanderware 2014). Her er oversikt over alle modulene som er brukt på modellbyen.

Detaljer

FLEXIT SP435. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt. Monteringsanvisning Rörelsesdetektor. Installation instructions Motion detector 94152-05 2012-08

FLEXIT SP435. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt. Monteringsanvisning Rörelsesdetektor. Installation instructions Motion detector 94152-05 2012-08 FLEXIT SP -0 0-0 ART.NR.: 0 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation instructions Motion detector Produktbeskrivelse... Plassering... Monteringsveiledning... Innstilling av

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

111824N-04 2014-06. Modbusadapter CI66. Monteringsveiledning ART.NR.: 111647

111824N-04 2014-06. Modbusadapter CI66. Monteringsveiledning ART.NR.: 111647 111824N-04 2014-06 Modbusadapter CI66 Monteringsveiledning ART.NR.: 111647 Innhold 1 Introduksjon...2 2 Installasjon...3 2.1 Valg av installasjonssted...3 2.2 Montering...3 2.3 Datatilkobling Modbusadpater

Detaljer

112544-01 2012-09. SP70 Modbus CS 2000. Monteringsveiledning Monteringsanvisning Installation Instructions ART.NR.: XXXXX

112544-01 2012-09. SP70 Modbus CS 2000. Monteringsveiledning Monteringsanvisning Installation Instructions ART.NR.: XXXXX 112544-01 2012-09 SP70 Modbus CS 2000 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Installation Instructions ART.NR.: XXXXX Innhold Produktbeskrivelse...3 Beskrivelse...3 Element/Tilkopling...5 Dimensjoner...6

Detaljer

FLEXIT SP445. Monteringsveiledning Røykdetektor. Monteringsanvisning Rökdetektor. Installation instructions Smoke detector for duct mounting

FLEXIT SP445. Monteringsveiledning Røykdetektor. Monteringsanvisning Rökdetektor. Installation instructions Smoke detector for duct mounting FLEXIT SP 0-0 0-0 ART.NR.: 0 Monteringsveiledning Røykdetektor Monteringsanvisning Rökdetektor Installation instructions Smoke detector for duct mounting Innholdsfortegnelse Produktbeskrivelse... Montering...

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT NO.TBIQ2480.130225 Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Generelt IQnomic brukes til ekstrafunksjoner med inn- og utganger som ikke er standard på aggregatets styreenhet. 2. Installasjon

Detaljer

Tilkoblingsveiledning. -føler for montering i rom. Inkoblingsanvisningar. -givare för montering i rum. Installation instructions

Tilkoblingsveiledning. -føler for montering i rom. Inkoblingsanvisningar. -givare för montering i rum. Installation instructions FLEXIT T8013 11099-04 013-1 ART.NR.: 110991 Tilkoblingsveiledning -føler for montering i rom Inkoblingsanvisningar -givare för montering i rum Installation instructions sensor for room installation! Alle

Detaljer

TSXCTY2C ( ) Opp/ned teller 1 MHZ SSI

TSXCTY2C ( ) Opp/ned teller 1 MHZ SSI Produktdatablad Karakteristikk TSXCTY2C (45 007 86) Opp/ned teller 1 MHZ SSI Hovedkarakteristikk Produktspekter Modicon Premium Automation platform Produkt eller komponent type Measurement and counter

Detaljer

FLEXIT. Temperaturfølere. Temperaturgivare Inkopplingsanvisning. Temperature sensors Installation Instructions. Tilkoblingsveiledning

FLEXIT. Temperaturfølere. Temperaturgivare Inkopplingsanvisning. Temperature sensors Installation Instructions. Tilkoblingsveiledning FLEXIT Temperaturfølere Tilkoblingsveiledning 112551-01 2013-01 ART.NR.: 112443 09368 09369 Temperaturgivare Inkopplingsanvisning Temperature sensors Installation Instructions Art.nr. 112443 Temperaturføler,

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Licon vegghengt viftekonvektor

Licon vegghengt viftekonvektor Monteringsanvisning icon OKIOC Vegghengt viftekonvektor icon vegghengt viftekonvektor 1/7 Monteringsanvisning icon OKIOC Vegghengt viftekonvektor Generelt Produktet skal ikke plasseres i sterkt kjemiske

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal 94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000 Brukerveiledning Håndterminal Innhold 1. Knapper og funksjoner... 3 2. Betjening av håndterminalen...4 Innstillinger 2.1 Språk... 5 2.2 Dagprogram... 5 2.3 Ukeprogram...

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

AC/DC Power supplies, switch mode AC/DC Kraftaggregater, switch mode

AC/DC Power supplies, switch mode AC/DC Kraftaggregater, switch mode AC/DC Power supplies, switch mode AC/DC Kraftaggregater, switch mode The switch mode technology makes our power supplies compact and more efficient, and lower their stand-by power consumption. Svitsj-teknologien

Detaljer

Clino Professional Ozone Generator ONY10-3 and ONY20-3 Instructions for assembly and use. Edition 3.

Clino Professional Ozone Generator ONY10-3 and ONY20-3 Instructions for assembly and use. Edition 3. Clino Professional Ozone Generator ONY10-3 and ONY20-3 Instructions for assembly and use. Edition 3. ONY-serien Komplett integrerte ozongeneratorer for industrielt bruk, basert på den seneste teknologi

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS

Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS InstallationTypes: DIYInstallation, Areas_of_use: area_of_use_custom, otherproperty:

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Robertson S35 NFU Steering Lever

Robertson S35 NFU Steering Lever Robertson S35 NFU Steering Lever S35 is designed for indoor and outdoor bulkhead mount and made of shock resistant polyxymethylene. The lever has spring loaded return to mid-position. A push button with

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

MP2000 Dataromskjøler

MP2000 Dataromskjøler MP2000 Dataromskjøler 13:35 *M* 21/09/05 Temp Hum 1 2 1 2 21,3 C 53% rh Unit: ON Un: 1 Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC PEGASUS med nytt display RC Dataromskjøler Kontrollsystemet

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A

UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A Ref. 500006 TECHNICAL DATA SHEET C O R M A R UNIPOLAR BATTERY MASTER SWITCH 24 VDC / 150 A GENERAL CHARACTERISTICS: Protection degree: IP 63 Ambient temperature: -40ºC to +85ºC Weight: 0.264 Kg approx.

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKERMANUAL 1. Beskrivelse av berøringsskjerm (Touch LCD Wall Controller) Berøringsskjerm LCD veggbetjening er tilbehør til adapter KKRP01A for

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Løsningsforslag til slutteksamen i SESM3401 Styring av mekatroniske systemer

Løsningsforslag til slutteksamen i SESM3401 Styring av mekatroniske systemer Høgskolen i Buskerud Løsningsforslag til slutteksamen i SESM3401 Styring av mekatroniske systemer Utarbeidet av Finn Haugen, emnets lærer. Eksamensdato: Mandag 11. desember 2006. Varighet: 4 timer. Vekt

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

manual Hand warmer English Norsk Svenska Item no: Rubicson

manual Hand warmer English Norsk Svenska Item no: Rubicson manual Hand warmer Item no: 48136 English Norsk Svenska 2016-06-13 Rubicson Overview Charging Connect the included USB cable to a USB connector, either on a computer or on a USB charger. The charging LED

Detaljer

Remote control your lock with Verisure App

Remote control your lock with Verisure App Remote control your lock with Verisure App Digital Door Lock Extension Kit Control your digital door lock with the Verisure App. Gör ditt lås smartare Fjärrstyr ditt nya Yale Doorman-lås med din mobil

Detaljer

EasyLink RC Parameterliste

EasyLink RC Parameterliste EasyLink RC Parameterliste Copyright TROX Auranor Norge AS, Norge 15 DISCLAIMER The information in this manual has been carefully checked and is believed to be correct. TROX Auranor however, makes no warranties

Detaljer

UZ 964 Operating Instructions

UZ 964 Operating Instructions UZ 964 Operating Instructions 107402576 A 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26 Eλληνικά...

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Water terminals SYSDUCT HP. Ductable fan coil unit

Water terminals SYSDUCT HP. Ductable fan coil unit Water terminals SYSDUCT HP Ductable fan coil unit SYSDUCT HP Ductable fan coil unit The ductable air treatment units are available in 7 sizes. Units are extremely suitable for small centralized conditioning

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

Original instructions. Infrared heater IRCF

Original instructions. Infrared heater IRCF Original instructions Infrared heater SE...7 NO...9 GB...11 DE...13 FR...15 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 3 Technical specifications Infrared heater 3 Type Heat output (1) [W] Voltage (2) Amperage (3) Dimensions

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

RTD-HO. realtime. Monteringsinstruksjoner 0V +V. realtime. Norsk. RTD-HO monteringsinstruksjoner. RTD-HO Control Interface 100.00 100.00 22.

RTD-HO. realtime. Monteringsinstruksjoner 0V +V. realtime. Norsk. RTD-HO monteringsinstruksjoner. RTD-HO Control Interface 100.00 100.00 22. LED3 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-HO Monteringsinstruksjoner +V S1 S2 S3 S4 S5 S6 POWER 15-24VDC Norsk RTD-HO monteringsinstruksjoner 100.00 RTD-HO Control Interface realtime Control Systems 24VAC/3DC, 1A REMC

Detaljer

SEITRON TRÅDLØS STYREENHET

SEITRON TRÅDLØS STYREENHET SEITRON TRÅDLØS STYREENHET 1. Drift og vedlikehold 2. Teknisk data 3. Feilsøking 4. Tilkobling av strøm 5. Utbygging av antall styreenheter 6. Oppstart av gulvvarmestyring SEITRON TRÅDLØS STYREENHET DLP

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

SP445. Monteringsveiledning Røykdetektor. Monteringsanvisning Rökdetektor. Installation instructions Smoke detector for duct mounting

SP445. Monteringsveiledning Røykdetektor. Monteringsanvisning Rökdetektor. Installation instructions Smoke detector for duct mounting SP 0-07 0- Monteringsveiledning Røykdetektor Monteringsanvisning Rökdetektor Installation instructions Smoke detector for duct mounting ART.NR.: 0 Innhold. Produktbeskrivelse.... Montering.... Tilkobling.....

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene.

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Installasjons og brukerveiledning

Installasjons og brukerveiledning Installasjons og brukerveiledning Generell informasjon Denne tyverialarmen er svært egnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlegget benytter en GSM kommunikator som betyr at du kan motta alarmer

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

SuperOffice hurtigstart guide

SuperOffice hurtigstart guide SuperOffice hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Innlednig... 2 Instalere SuperOffice konektor... 3 Steg 2 Database driver... 4 Steg 3 Database setting... 5 Steg 4

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

Flexit luftbehandlingsaggregater S15 R S20 R. En ny generasjon luftbehandlingsaggregater for effektiv luftbehandling FOR ET SUNT INNEMILJØ

Flexit luftbehandlingsaggregater S15 R S20 R. En ny generasjon luftbehandlingsaggregater for effektiv luftbehandling FOR ET SUNT INNEMILJØ Flexit luftbehandlingsaggregater S15 R S2 R NYHET! En ny generasjon luftbehandlingsaggregater for effektiv luftbehandling FOR ET SUNT INNEMILJØ Flexit S15 R og S2 R luftbehandlingsaggregat Flexit S15 R

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL 2 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

4041-2. Batterilader Battery charger

4041-2. Batterilader Battery charger Batterilader Battery charger 4041-2 Side/Page Informasjon på Norsk 2 Information in English 3 4041DUC Dual Universal 4 4041OPC Optimal 4 4041DMC Dual Marine 4 4041UNC Universal 6 4041EMC Marine 6 4041DXC

Detaljer

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com Sikker dørkontroll og ekstra I/O Installasjonsmanual (ver 1.0) www.supremainc.com Produkt innhold i pakken Frontpanel funksjoner Bunnpanel funksjoner Koblinger for eksterne funksjoner Installasjon eksempel

Detaljer

LES FØRST. Symmetra LX. Oppstartsveiledning. For bruk med Symmetra LX UPS-modellene: Symmetra LX. rack-montert UPS

LES FØRST. Symmetra LX. Oppstartsveiledning. For bruk med Symmetra LX UPS-modellene: Symmetra LX. rack-montert UPS Oppstartsveiledning For bruk med UPS-modellene: 200 V, 4 8 kva 208/240 V, 4 8 kva, 4 8 kva 200 V, 4 16 kva 208/240 V, 4 16 kva, 4 16 kva LES FØRST rack-montert UPS rack-montert Extended Run Tårn-UPS Extended

Detaljer

Tele Radio T70 Jaguar

Tele Radio T70 Jaguar Tele Radio T0 Jaguar INSTALLASJONSINSTRUKSJONER RX2-A, RX3-A, TX2-A, TX2-B, TX2-E, TX1-C NORSK/NORWEIGAN IM-T0-RX003-A03-NO FREKVENSBANK/ DRIFTSFREKVENS/ DRIFTSFREKVENS CHANNEL FREQ.BANK 1 OPTION 1 433.05

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

Trådløst nett UiT. Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT. Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2016 Problemer med tilkobling til trådløsnettet Eduroam kan enten løses ved å laste ned en installasjonfil fra https://cat.eduroam.org

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit)

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057 2Voice Høyttalende dørtelefon Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Norsk video dørtelefonen Sch. 1750/5 og 1750/6 er dedikert til å bli brukt i 2Voice video dørtelefon-systemer.

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER User s Manual USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter Introduction Thank you for purchasing this product. In order to obtain optimum

Detaljer