SP70 Modbus CS Monteringsveiledning Monteringsanvisning Installation Instructions ART.NR.: XXXXX

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "112544-01 2012-09. SP70 Modbus CS 2000. Monteringsveiledning Monteringsanvisning Installation Instructions ART.NR.: XXXXX"

Transkript

1 SP70 Modbus CS 2000 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Installation Instructions ART.NR.: XXXXX

2 Innhold Produktbeskrivelse...3 Beskrivelse...3 Element/Tilkopling...5 Dimensjoner...6 Sette i drift Modbus moduler...7 Tekniske data...10 Alarm...13 Resirkulering...14 Parameter...14 Innehåll Produktbeskrivning...3 Beskrivning...3 Element/Anslutning...5 Dimensioner...6 Driftsättning...7 Tekniska data...10 Larm...13 Återvinning...14 Parameter...14 Content Product description...3 Description...3 Element/Connection...5 Dimension...6 Commission Modbus-moduler...7 Technical data...10 Alarm...13 Recycling...14 Parameter

3 Produktbeskrivelse Beskrivelse Kommunikasjonsmodul for integrering i et byggautomatiserings- og -reguleringssystem via RS 485 Modbus RTU Modulen har 2 kommunikasjonsporter for Modbus-slave Galvanisk isolert tilkopling til Modbus-nettverket Modulen skal koples til en CS2000 regulator Kommunikasjonsmodulen er montert til regulatoren med en kort-til-kort-kopling Tilkoplingen til Modbus utføres via koplingens T1- og T2-porter Modbus-kommunikasjonsmodulen brukes til å integrere CS2000 regulatorer som slaver via Modbus RTU i: Byggautomatiserings- og styresystemer Individuelle overvåkingssystemer for drift og display! Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson. Produktbeskrivning Beskrivning Kommunikationsmodul för integrering i ett byggnadsautomations- och styrsystem via RS 485 Modbus RTU Modulen har 2 Modbus-slavkommunikationsportar Galvaniskt isolerad anslutning till Modbus-nätverket Modulen måste anslutas till en CS2000-styrenhet Kommunikationsmodulen fästs till styrenheten med ett kort-till-kort-kontaktdon Anslutningen till Modbus görs via kontaktdon T1- och T2-portar Modbus-kommunikationsmodulen hjälper till att integrera CS2000 styrenheter som slavar via Modbus- RTU i: Byggnadsautomations- och styrsystem Individuella övervakningssystem för drift och display.! Alla elektriska inkopplingar måste utföras av fackman. Product description Description Communication module for integration into a building automation and control system via RS 485 Modbus RTU The module features 2 Modbus slave communication ports Galvanically isolated connection to the Modbus network The module must be connected to a CS2000 controller The communication module is attached to the controller with a board-to-board connector The connection to the Modbus is made via the connector T1 and T2 ports The Modbus communication module helps integrate CS2000 controllers as slaves via Modbus RTU in: Building automation and control systems. Individual monitoring systems for operation and display.! All electrical connections must be carried out by qualified electricians. 3

4 Figuren viser et eksempel på en CS2000 regulator, som regulerer og overvåker en rekke luftbehandlingsenheter individuelt: Figuren visar ett exempel på en CS2000 regulator, som styr och övervakar ett antal luftbehandlingsaggregat individuellt: The figure shows an example on a CS2000 controller, controlling and monitoring a number of air handling devices individually: MS Modus Modbus RTU P3934Z01 CS2000 POL POL902 SP70 CS2000 POL POL902 SP70 MS-administrasjonsstasjon. Luftbehandlingsenhet. CS2000-styreenhet. SP70 kommunikasjonsmodul Modbus. MS styrningsstation. Luftbehandlingsaggregat. CS2000-styrenhet. SP70 kommunikationsmodul Modbus. MS Management station. Air handling unit. CS2000 controller. SP70 communication module Modbus. Hensikten med integreringen er å skaffe administrasjonsstasjonen alle nødvendige styreenhetsdata, slik at valgte børverdier og trinn kan endres. Integrering syftar till att förse styrningsstationen med alla nödvändiga styrenhetsdata för att kunna ändra utvalda ställpunkter och steg. 4 Integration aims at providing all required controller data to the management station to be able to change selected setpoints and stages.

5 Pos. Element/tilkopling 1 Modbus RS485-grensesnitt T1 (slave) 2 Modbus RS485-grensesnitt T2 (slave) 3 Statusdisplay "BSP" (Board support package) 4 Statusdisplay "busstilkoplinger ok / busstrafikk" 5 Pluggforbindelse "kommunikasjonsutvidelsesbuss" 6 CS2000 regulator Pos. Element/anslutning 1 Modbus RS485 gränssnitt T1 (slav) 2 Modbus RS485 gränssnitt T2 (slav) 3 Statusdisplay BSP (Board support package) 4 Statusdisplay bussanslutningar ok/ busstrafik 5 Kontaktanslutning Kommunikationsutvidgningsbuss 6 CS2000 styrenhet Pos. Element/Connection 1 Modbus RS485 interface T1 (slave) 2 Modbus RS485 interface T2 (slave) 3 Status display BSP (Board support package) 4 Status display bus connections o.k. / bus traffic) 5 Plug connection Communication extension bus 6 CS2000 controller 1 P3934Z02 6 T2 RS485 REF 5 SIEMENS SIEMENS POL902.00/xxx T1 REF RS485 BSP BUS

6 Dimensjoner Dimensioner Dimensions 47,5 27,5 Venstre side Vänster sida Left side Høyre side Höger sida Right side 6

7 Sette i drift Modbus-moduler CS2000 regulatoren og Modbus-modulen SP70 inngår i denne prosedyren: Driftsättning av Modbus-moduler CS2000 styrenheten och Modbus-modulen SP70 är inblandade i denna åtgärd: PC SCOPE SP70/CS2000 POL902 / POL6XX Modbus RTU P3934Z04 HMI Commission Modbus modules CS2000 controller and the Modbus module SP70 are involved in this action: Slik konfigureres Modbus-modulen: Gå frem på følgende måte for å konfigurere Modbus-modulen og kople den til Modbusbussen: Trinn Handling 1 Regulator AV 2 Kople Modbus-modulen til regulatoren med pluggforbindelse. 3 Kople Modbus-busskabelen til Modbus-modulen (pinner + og -, ref. for GND) 4 Regulator PÅ: Modulen starter/initialisering begynner Når de to lysdiodene "BSP" og "BUS" lyser grønt, er kommunikasjonen med regulatoren og modbs aktiv. Forsiktig! HMI må tilbakestilles en gang til for å oppdatere; forut for parameterisering 5 Konfigurer modul Før oppstart må Arbeidsapplikasjon være lastet og startet i CS2000-styreenheten. Tilsvarende mappingfil være lastet for å sørge for tilkoplinger til Modbus. Förutsättningar för driftsättning: Arbetsprogram laddat och startat i CS2000-styrenheten. Motsvarande mappningsfil laddad för att tillhandahålla anslutningar till Modbus. Prerequisites for commissioning: Working application loaded and started in the CS2000 controller. Corresponding mapping file loaded to provide connections to Modbus. Hur Modbus-modulen konfigureras: Gör på följande sätt för att konfigurera Modbus-modulen och ansluta Modbusbussen: Steg Åtgärd 1 Styrenhet AV 2 Anslut Modbus-modulen till styrenheten med hjälp av kontaktanslutning. 3 Anslut Modbus-busskabeln till Modbus-modulen, (stift + och -, ref för GND) 4 Styrenhet PÅ: Modulen startar/initialisering börjar Så snart som de två lysdioderna BSP och BUS lyser konstant grönt är kommunikation med styrenheten och Modbus aktiv. Varning! HMI måste återställas en andra gång för att uppdatera, före parametriseringen. 5 Konfigurera modul 7 How to configure Modbus module: Proceed as follows to configure the Modbus module and connect to the Modbus bus: Step Action 1 Controller OFF 2 Connect Modbus module to controller using plug connection. 3 Connect Modbus bus cable to Modbus module (pins + and -, Ref for GND) 4 Controller ON: The module starts/initialization begins As soon as the two LEDs BSP and BUS are steady green, communication with the controller and modbs is active. Caution! HMI must be reset a second time to update; prior ti parameterization 5 Configure module

8 Slik konfigureres regulatoren: Eksempelet nedenfor viser hvordan CS2000-applikasjoner settes i drift trinn for trinn: Hur styrenheten konfigureras: Exemplet nedan visar hur CS2000- applikationer tas i drift steg för steg: Trinn Handling 1 Logg deg på HMI-en med passordet Velg Hovedmeny > System oversikt > kommunikasjon > oversikt komm. moduler > Modbus > intern alveadr. 3 Velg Enable / Type: Velg om det integrerte Modbus-grensesnittet RS485 skal brukes som master eller slave. Forsiktig! Den integrerte RS485 kan ikke brukes som slave hvis den allerede er brukt som master. 4 Velg slaveadresse (1 247): Oppgi den tilsvarende Modbus-slaveadressen. 5 Velg baudrate: Oppgi overføringshastighet i henhold til Modbus (2 400, 4 800, 9 600, og ). 6 Velg paritet: Ingen, lik eller ulik paritet. Alle deltakere må ha samme paritet. 7 Velg stoppbiter: En eller to stoppbiter Alle deltakere må ha samme antall stoppbiter. 8 Velg responstimeout. Innstillingstilgangstid for master. Masteren må gjennomføre lesetilgang innen denne perioden, hvis ikke utløses en alarm. 9 Velg terminering: RS485-topologien må alltid avsluttes med bølgeresistorer. De kan aktiveres eller deaktiveres som beskrevet i avsnitt 3.3, "Bussterminering". 10 Tilbakestilling med Reset er nødvendig!: Start på nytt med denne kommandoen når du er ferdig. Etter omstart er Modbus-modulen konfigurert og klar for bruk. Steg Åtgärd 1 Logga in i HMI med lösenordet Välj Huvudmeny > Systemöversikt > Kommunikation > Komm modulöversikt > Modul[x] Modbus > Inställningskanal 0/1 3 Välj aktivera/typ: Välj om det integrerade Modbus-gränssnittet RS485 bör användas som master eller slav. Varning! Det integrerade RS485 kan inte användas som slav om det redan används som master. 4 Välj slavadress (1 247): Ange motsvarande Modbus-slavadress. 5 Välj överföringshastighet: Ange överföringshastigheten enligt Modbus (2 400, 4 800, 9 600, och ). 6 Välj paritet: Ingen, jämn eller udda paritet. Alla deltagare måste ha samma paritet. 7 Välj stoppbitar: En eller två stoppbitar Alla deltagare måste ha samma antal stoppbitar. 8 Välj Svarstimeout: Inställningar åtkomsttid för master. Master måste utföra läsåtkomst inom denna period, annars utlöses ett larm 9 Välj avslut: RS485-topologin måste alltid avslutas med vågmotstånd. De kan aktiveras eller avaktiveras enligt beskrivningen i avsnitt 3.3, Bussavslutning. 10 Välj Återställning krävs!: När det är gjort startar du om med detta kommando. Efter omstart konfigureras Modbusmodulen och är färdig att användas. 8

9 How to configure the controller: The example below shows how to commission CS2000-applications step by step: Step Action 1 Log in to HMI using password Select Main Index > System overview > Communication > Comm module overview > Module[x] Modbus > Settings channel 0 / 1 3 Select Enable / Type: Select if the integrated Modbus interface RS485 should be used as master or slave. Caution! The integrated RS485 cannot be used as slave if already used as master. 4 Select Slave Adresse (1 247): Enter the corresponding Modbus slave address. 5 Select Baud rate: Enter the transmission rate as per the Modbus (2,400, 4,800, 9,600, 19,200 and 38,400). 6 Select Parity: None, even or odd parity. All participants must have the same parity. 7 Select Stop bits: One or two stop bits All participants must have the same number of stop bits. 8 Select Response timeout: Settings access time for master. The master must undertake read access within this period, otherwise an alarm is triggered 9 Select Termination: The RS485 topology must always be ended using wave resistors. They can be enabled or disabled as described in Section 3.3, "Bus termination". 10 Select Reset required!!: When done, restart using this command. After restart, the Modbus module is configured and ready to use. 9

10 Tekniske data Generelle data Dimensjoner Vekt ekskl. emballasje Sokkel Hus Strømforsyning BxHxD: 45x110x75 mm 85 g Plast, dueblå RAL 5014 Plast, lys grå RAL 7035 Via systemgrensesnitt fra styreenhet DC 5 V (+5 %/-5 %), maks. 140 ma Modbus Koplingsklemmer RS-485 (EIA-485) To modbus-grensesnitt Busselektronikk Busstilkopling Busskabel Bussterminering Baudrate Utstyrt med plugg For andre typer plugger (valgfritt) se dokumentasjonen for PolyCoolserien (CB1Q3900en_xx) T1 og T2 Galvanisk isolert +,-, REF Skjermet hvis lengde >3 m, tvinnet parkabel 680 / nF/ ,4 800,9 600, og Phoenix FKCT 2,5/3-ST Hel ledning Tvunnet ledning 10 0,5...2,5 mm 2 0,5...1,5 mm 2 COMM-grensesnittplugg Kort-til-kort ZEC1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1 Systemgrensesnitt Utstyrt med kort-til-kort-plugg ZEC1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1 Miljøbetingelser Betjening Temperatur Fukt Atmosfærisk trykk IEC C <90 % r.f. Min. 700 hpa, tilsvarer maks m over havet Transport Temperatur Fukt Atmosfærisk trykk IEC C <95 % r.f. Min. 260 hpa, tilsvarer maks m over havet Beskyttelse Beskyttelsesgrad IP20 (EN60529) Standarder Produktsikkerhet Automatisk elektrisk regulering Elektromagnetisk kompatibilitet Immunitet Utslipp Immunitet i industrisektoren Utslipp i husholdningssektoren EU-samsvar EMC-direktivet Lavspenningsdirektivet Oppføringer RoHS-direktivet EN EN A16 EN A16 EN EN /108/EF 2006/95/EF UL916, UL873 CSA C22.2M /95/EF (Europa) ACPEIP (Kina) Register og mappinger Bare én slave konfigurert spoler status holding inngang aktive mappinger 2 slaver konfigurert spoler (per slave) status (per slave) holding (per slave) inngang (per slave) aktive mappinger totalt for begge slaver (maks for slave 1 og maks for slave 2)

11 Tekniska data Allmänna data Dimensioner Vikt exkl. förpackning Bas Hölje Strömförsörjning BxHxD: 45 x 110 x 75 mm 85 g Plast, duvblå RAL 5014 Plast, ljusgrå RAL 7035 Via systemgränssnitt från styrenhet DC 5 V (+5 %/-5 %), max. 140 ma Modbus Anslutningsklämmor RS-485 (EIA-485) Två Modbus-gränssnitt Busselektronik Bussanslutning Busskabel Bussavslutning Överföringshastighet Utrustad med kontakt För andra typer av kontakter (tillval), se PolyCoolurvalsdokument (CB1Q3900en_xx) T1 och T2 Galvaniskt isolerad +, -, REF Skärmad om längd > 3 m, tvinnat par 680 /120 +1nF/ , 4 800, 9 600, och Phoenix FKCT 2,5/3-ST Massiv tråd Tvinnad tråd 11 0,5...2,5 mm 2 0,5...1,5 mm 2 KOMM-gränssnittskontakt Kort-till-kort ZEC1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1 Systemgränssnitt Utrustad med kort-till-kortkontakt ZEC1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1 Miljöförhållanden Drift Temperatur Fuktighet Atmosfäriskt tryck IEC C < 90 % relativ fuktighet Min. 700 hpa, motsvarande max m över havet Transport Temperatur Fuktighet Atmosfäriskt tryck IEC C < 95% relativ fuktighet Min. 260 hpa, motsvarande max m över havet Skydd Skyddsgrad IP20 (EN60529) Standarder Produktsäkerhet Automatiska elektriska kontroller Elektromagnetisk kompatibilitet Immunitet Utsläpp Immunitet i industrisektorn Utsläpp i hushållssektorn CE-överensstämmelse EMC-direktivet Lågspänningsdirektivet Förteckningar RoHS-direktivet EN EN A16 EN A16 EN EN /108/EG 2006/95/EG UL916, UL873 CSA C22.2M /95/EG (Europa) ACPEIP (Kina) Register och kartläggningar Endast en slav konfigurerad coils state holding input aktiva kartläggningar 2 slavar konfigurerade coils (per slav) state (per slav) holding (per slav) input (per slav) aktiva kartläggningar totalt för båda slavar (max på slav 1 och max på slav 2)

12 Technical data General data Dimensions Weight excl. packaging Base Housing Power supply WxHxD: 45x110x75mm 85g Plastic, pigeon blue RAL 5014 Plastic, light grey RAL 7035 Via system interface from controller DC 5 V (+5%/-5%), max 140mA Modbus Connection terminals RS-485 (EIA-485) Two modbus interfaces Bus electronics Bus connection Bus cable Bus termination Baud rate Equipped with plug For others types of plug (optional), refer to PolyCool range document (CB1Q3900en_xx) T1 and T2 Galvanically isolated +,-, REF Shielded if length>3 m, twisted pair 680 / nF/680 2,400, 4,800, 9,600, 19,200 and 38,400 2 Phoenix FKCT 2,5/3-ST Solid wire Stranded wire 12 0,5...2,5mm 2 0,5...1,5mm 2 COMM interface plug Board-to-board ZEC1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1 System interface Equipped with board-to-board ZEC1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1 plug Environmental conditions Operation Temperature Humidity Atmospheric pressure IEC C <90% r.h. Min. 700 hpa, corresponding to max. 3,000 m above sea level Transport Temperature Humidity Atmospheric pressure IEC C <95% r.h. Min. 260 hpa, corresponding to max. 10,000 m above sea level Protection Degree of protection IP20 (EN60529) Standards Product safety Automatic electrical controls Electromagnetic compability Immunity Emissions Immunity in the industrial sector Emissions in the domestic sector CE conformity EMC directive Low-voltage directive Listings RoHS directive EN EN A16 EN A16 EN EN /108/EC 2006/95/EC UL916, UL873 CSA C22.2M /95/EC (Europe) ACPEIP (China) Register and mappings Only one slave configured 2,000 coils 2,000 state 2,000 holding 2,000 input 2,000 active mappings 2 slaves configured 2,000 coils (per slave) 2,000 state (per slave) 1,000 holding (per slave) 1,000 input (per slave) 2,000 active mappings total for both slaves (max. 1,000 on slave 1 and max. 1,000 on slave 2)

13 Modbus-servicelysdioder for feilsøking (ALARM) BSP = Programvare Modus Maskinvarefeil Modus BSP kjører og kommuniserer med regulator BSP kjører, men ingen kommunikasjon med regulator BSP-feil (programvarefeil) Maskinvarefeil BSP-oppgraderingsmodus BUS LED-status Grønn på Gul på Rød på BSP LED-status Grønn på Gul på Rød blinker ved 2 Hz Rød på BSP-lysdiode grønn, BUSlysdiode ved 1 Hz mellom rød og grønn Modbus servicestiftlysdioder för diagnostik (LARM) BSP = Programvara Läge Maskinvarufel Läge BSP kör och kommunicerar med styrenhet BSP kör men ingen kommunikation med styrenhet BSP-fel (programvarufel) Maskinvarufel BSP-uppgraderingsläge BUS-lysdiodsstatus Grön lyser Gul lyser Röd lyser BSP-lysdiodsstatus Grön lyser Gul lyser Röd blinkar vid 2 Hz Röd lyser BSP-lysdiod grön, BUSlysdiod växlar vid 1 Hz mellan röd och grön BSP = Software Modbus service pin LEDs for diagnostics (ALARM) Mode Hardware error Mode BSP running and communication with controller BSP running but no communication with controller BSP error (software error) Hardware error BSP upgrade mode BUS LED status Green on Yellow on Red on BSP LED status Green on Yellow on Red blinking at 2 Hz Red on BSP LED green, BUS LED alternating at 1 Hz between red and green 13

14 Resirkulering Modulen inneholder elektriske og elektroniske komponenter og må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lokal og til enhver tid gjeldende lovgivning må alltid overholdes! Återvinning Modulen innehåller elektriska och elektroniska komponenter och får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Lokal och gällande lagstiftning måste följas! Recycling The module contains electrical and electronic components and must not be disposed of together with household waste. Local and currently valid leislation must be observed! Parameter Se vår hjemmeside for å laste ned en Excel-fil med parameterne Besök vår hemsida för att ladda ner en Excelfil med parametrarna Look at out homepage to download these parametres in an excel file. Coil status 0x0001 Alarm acknowledge 0-1 Off*On 0x0002 Enable comm test 0-1 No*Yes 0x0003 Communication test 0-1 Off*On*NULL 0x0004 Fire damper test 0-1 Passive*Active 0x0007 Energy reset part 0-1 Passive*Active 0x0011 Emergency stop 0-1 Off*On 0x0012 Ext control input Off*On 0x0013 Ext control input Off*On 0x0014 Su/Wi input 0-1 Winter*Summer 0x0015 Fire alarm 0-1 OK*Alarm 14

15 Input states 1x0001 Danger alarm (A) 0-1 Off*On 1x0002 Critical alarm (A) 0-1 Normal*Alarm 1x0003 Low alarm (B) 0-1 Normal*Alarm 1x0004 Warning alarm (C) 0-1 Normal*Alarm 1x0005 Manual mode 0-1 Auto*Manual 1x0011 Emergency stop 0-1 Off*On 1x0012 Ext control input Off*On 1x0013 Ext control input Off*On 1x0014 Su/Wi input 0-1 Winter*Summer 1x0015 Auxiliary input 0-1 Off*On 1x0020 Outs air dampr fdbk 0-1 OK*No 1x0021 Extr air dmper fdbk 0-1 OK*No 1x0022 Fire damper closed 0-1 Ok*No 1x0023 Fire damper opened 0-1 Ok*No 1x0024 Fire damper no move 0-1 OK*Alarm 1x0026 Fan alarm 0-1 OK*Alarm 1x0027 Supply fan alarm 0-1 OK*Alarm 1x0028 Supply fan fdbk 0-1 OK*Alarm 1x0029 Sply fan deviation 0-1 Passive*Active 1x0030 Exhaust fan alarm 0-1 OK*Alarm 1x0031 Exhaust fan fdbk 0-1 OK*Alarm 1x0032 Alarm 0-1 Passive*Active 1x0033 Fan op hours alarm 0-1 Passive*Active 1x0036 Cooling DX alarm 0-1 OK*Alarm 1x0037 Cooling DX fdbk 0-1 OK*Alarm 1x0038 Cooling pump alarm 0-1 OK*Alarm 1x0039 Cooling pump fdbk 0-1 OK*No Fdbk 1x0040 Heat recovery alarm 0-1 OK*Alarm 1x0041 Hrec pump alarm 0-1 OK*Alarm 1x0042 Hrec pump fdbk 0-1 OK*No Fdbk 1x0043 Hrec frost monitor 0-1 OK*Frost 1x0044 Hrec efficiency 0-1 1x0045 Htg pump alarm 0-1 OK*Alarm 1x0046 Htg pump fdbk 0-1 OK*No Fdbk 1x0047 Htg frost monitor 0-1 OK*Frost 1x0048 El htg alarm 0-1 OK*Alarm 1x0049 Cooling 2 DX alarm 0-1 OK*Alarm 1x0050 Cooling 2 DX fdbk 0-1 OK*Alarm 1x0051 Cooling 2 pump alm 0-1 OK*Alarm 1x0052 Cooling 2 pump fdbk 0-1 OK*No Fdbk 1x0053 Heating 2 pump alm 0-1 OK*Alarm 1x0054 Heating 2 pump fdbk 0-1 OK*No Fdbk 1x0055 Htg 2 frost monitor 0-1 OK*Frost 1x0056 El heating 2 alarm 0-1 OK*Alarm 1x0057 Sply tmp deviation 0-1 Passive*Active 15

16 Input states 1x0058 Room tmp deviation 0-1 Passive*Active 1x0059 Econet alarm 0-1 OK*Alarm 1x0062 Humidifier fdbk 0-1 OK*No Fdbk 1x0063 Hum pump alarm 0-1 OK*Alarm 1x0064 Hum pump fdbk 0-1 OK*No Fdbk 1x0065 Sply hum deviation 0-1 Passive*Active 1x0066 Room hum deviation 0-1 Passive*Active 1x0067 Dew point C 1x0070 Filter alarm 0-1 OK*Alarm 1x0071 Supply filter alarm 0-1 OK*Alarm 1x0072 Exh filter alarm 0-1 OK*Alarm 1x0073 Fire alarm 0-1 OK*Alarm 1x0074 Supply tmp fire alm 0-1 OK*Alarm 1x0075 Exh tmp fire alarm 0-1 OK*Alarm 1x0076 Aux alarm 0-1 Passive*Active 1x0077 Manual mode 0-1 Auto*Manual 1x0078 Modbus comm alarm 0-1 OK*Alarm 1x0081 Supply air temp C 1x0082 Heating frost tmp C 1x0083 Room temperature C 1x0084 Room temperature 2 C 1x0085 Exhaust air temp C 1x0086 Extract air tmp C 1x0087 Hrec supply air tmp C 1x0088 Hrec water tmp C 1x0089 Supply air tmp 2 C 1x0090 Heating 2 frost tmp C 1x0091 Auxiliary tmp C 1x0092 Outs air hum rel %r.h. 1x0093 Sply air hum rel %r.h. 1x0094 Room humidity rel %r.h. 1x0095 Supply air flow l/s 1x0096 Exhaust air flow l/s 1x0097 Supply air pressure Pa 1x0098 Exhaust air press Pa 1x0099 Hrec frost pressure Pa 1x0100 Air quality ppm 1x0101 External setpoint C 16

17 Input register Unsigned Word 3x0001 General status (Word1) for each bit or counted binary to a Bit0 -Alarm class danger (A) Bit1 -Alarm class critical (A) Bit2 -Alarm class low (B) Bit3 -Alarm class warning (C) Bit4 - Bit5 -Manual control active Bit6 -Summer mode Bit7 - Bit8 -Preheating, heating register Bit9 -Preheating, extra heating register Bit10 Bit11 Actual control mode temperature, room Bit12 Actual control mode temperature, exhaust Bit13 Actual control mode temperature, supply Bit14 Actual control mode humidity, room Bit15 Actual control mode humidity, supply 3x0002 General status (Word 2) for each bit or counted binary to a Bit0 - Bit1 - Bit2 - Bit3 - Bit4 - Bit5 - Bit6 - Bit7 - Bit8 - Bit9 - Bit10 - Bit11 - Bit12 - Bit13 - Bit14 - Bit15-3x0003 General status (Word 3) for each bit or counted binary to a Bit0 (Econet control modes) Bit1 - Bit2 - Bit3 - Bit4 - Bit5 - Bit6 - Bit7 - Bit8 - Bit9 - Bit10-17

18 Input register Bit11 - Bit12 - Bit13 - Bit14 - Bit15-3x0004 General status (Word 4) for each bit or counted binary to a Bit0 - Bit1 - Bit2 - Bit3 - Bit4 - Bit5 - Bit6 - Bit7 - Bit8 - Bit9 - Bit10 - Bit11 - Bit12 - Bit13 - Bit14 - Bit15-3x0005 Digital inputs (Word 1) for each bit or counted binary to a Bit0 Bit1 - External control 1 Bit2 - External control 2 Bit3 - Summer/winter changeover Bit4 - Alarm acknowledge Bit5 - Bit6 - Bit7 - Bit8 - Aux input Bit9 - Bit10 - Bit11 - Bit12 - Bit13 - Bit14 - Bit15-3x0007 Digital inputs (Word 3) for each bit or counted binary to a Bit0 - Bit1 - Bit2 - Bit3 - Bit4 - Bit5-18

19 Input register Bit6 - Bit7 - Bit8 - Bit9 - Bit10 - Bit11 - Bit12 - Bit13 - Bit14 - Bit15-3x0008 Digital inputs (Word 4) for each bit or counted binary to a Bit0 - Bit1 - Bit2 - Bit3 - Bit4 - Bit5 - Bit6 - Bit7 - Bit8 - Bit9 - Bit10 - Bit11 - Bit12 - Bit13 - Bit14 - Bit15-3x0009 Digital outputs (Word 1) for each bit or counted binary to a Bit0 - Supply damper Bit1 - Extract damper Bit2 - Fire damper Bit3 - Bit4 - Supply fan, running Bit5 - Supply fan, off Bit6 - Supply fan, stage 1 Bit7 - Supply fan, stage 2 Bit8 - Supply fan, stage 3 Bit9 - Exhaust fan, running Bit10 - Exhaust fan, off Bit11 - Exhaust fan, stage 1 Bit12 - Exhaust fan, stage 2 Bit13 - Exhaust fan, stage 3 Bit14 - Bit15-3x0010 Digital outputs (Word 2) for each bit or counted binary to a Bit0 - Cooling pump 19

20 Input register Bit1 - Cooling DX, off Bit2 - Cooling DX, stage 1 Bit3 - Cooling DX, stage 2 Bit4 - Cooling DX, stage 3 Bit5 - Bit6 - Heating recovery pump/command Bit7 - (Heating recovery on/off) Bit8 - Heating pump Bit9 - Bit10 - Electrical heating, off Bit11 - Electrical heating, stage 1 Bit12 - Electrical heating, stage 2 Bit13 - Electrical heating, stage 3 Bit14 - Bit15-3x0011 Digital outputs (Word 3) for each bit or counted binary to a Bit0 - Extra Cooling pump Bit1 - Extra cooling DX, off Bit2 - Extra cooling DX, stage 1 Bit3 - Extra cooling DX, stage 2 Bit4 - Extra cooling DX, stage 3 Bit5 - Bit6 - Extra Heating pump Bit7 - Bit8 - Extra electrical heating, off Bit9 - Extra electrical heating, stage 1 Bit10 - Extra electrical heating, stage 2 Bit11 - Extra electrical heating, stage 3 Bit12 - Bit13 - Humidity command Bit14 - Humidity pump Bit15-3x0012 Digital outputs (Word 4) for each bit or counted binary to a Bit0 - Aux TSP command Bit1 - Aux operation mode indication Bit2 - Bit3 - Bit4 - Bit5 - Bit6 - Bit7 - Bit8 - Alarm output, high (and low) Bit9 - Alarm output, low Bit10 - Bit11 - Bit12 - Bit13-20

21 Input register Bit14 - Bit15-3x0013 Alarms (Word 1) for each bit or counted binary to a Bit0 - Dampers Bit1 - Fire Dampers Bit2 - Bit3 - Supply fan Bit4 - Exhaust fan Bit5 - fan operating hours Bit6 - Bit7 - Bit8 - Cooling Bit9 - Bit10 - Heating recovery Bit11 - Heating recovery pump Bit12 - Heating recovery frost Bit13 - Heating recovery efficiency Bit14 - Heating recovery damper Bit15 - (Econet) 3x0014 Alarms (Word 2) for each bit or counted binary to a Bit0 - Heating pump Bit1 - Heating frost Bit2 - Electrical Heating Bit3 - Bit4 - Extra Cooling Bit5 - Bit6 - Extra Heating Bit7 - Extra Heating frost Bit8 - Extra Electrical Heating Bit9 - Bit10 - Humidity pump Bit11 - Humidity command Bit12 - Bit13 - Fire Alarm Bit14 - Bit15 - Filter Alarm 3x0015 Alarms (Word 3) for each bit or counted binary to a Bit0 Out temperature Bit1 Supply temperature Bit2 Heating frost temperature Bit3 Room1 temperature Bit4 Room2 temperature Bit5 Exhaust temperature Bit6 Extract temperature Bit7 Heating recovery supply temperature Bit8 Heating recovery water temperature 21

22 Input register Bit9 Bit10 Bit11 Bit12 Bit13 Bit14 Bit15 Extra supply temperature Extra heating frost temperature Aux temperature Supply temperature deviation Room/Exhaust temperature deviation 3x0016 Alarms (Word 4) for each bit or counted binary to a Bit0 Supply pressure/flow and deviation Bit1 Exhaust pressure/flow and deviation Bit2 Bit3 Outside humidity Bit4 Supply humidity and deviation Bit5 Room humidity and deviation Bit6 Dewpoint Bit7 Bit8 Air quality Bit9 External setpoint Bit10 Aux alarm Bit11 Bit12 Manual control Bit13 Bit14 Communication test Bit15 Modbus master Unsigned Word PresentValue 3x0017 Act operating mode =Off 1=On/Comfort 2=Economy 3=Na 4=Osstp 5=NightClg 6=UnOcc 7=NightKick 8=FireDamper 9=Fire 10=Stop 11=OverRun 12=StartUp Unsigned Word PresentValue 3x0017 Act operating mode =Off 1=On/Comfort 2=Economy 3=Na 4=Osstp 22

23 Input register 5=NightClg 6=UnOcc 7=NightKick 8=FireDamper 9=Fire 10=Stop 11=OverRun 12=StartUp 3x0018 Act fan step 0-3 Off*Stage1*Stage2*Stage3 3x0019 3x0020 Op mode man steps Op mode man st/tmp Auto*Off*Stage 1*Stage 2*Stage 3 Auto*Off*Eco St1*Comf St1*Eco St2*Comf St2*Eco St3*Comf St3 3x0021 3x0022 TSP steps TSP steps/tmp Off*Stage1*Stage2*Stage3 Off*Eco St1*Comf St1*Eco St2*Comf St2*Eco St3*Comf St3 3x0023 Act Opmode ext ctrl 0-4 Auto*Off*Stage 1*Stage 2*Stage 3 3x0024 Fire damper state 0-2 NotDefined*Closed*Moving*Opened 3x0025 Outs air damper cmd 0-1 Off*On 3x0026 Extr air damper cmd 0-1 Off*On 3x0027 Fire damper cmd 0-1 Off*On 3x0028 Supply fan cmd 0-3 Off*Stage1*Stage2*Stage3 3x0029 Sply fan outp sign 0-100% 3x0030 Exhaust fan cmd 0-4 Off*Stage1*Stage2*Stage3 3x0031 Exh fan outp signal 0-100% 3x0033 Cooling outp signal 0-100% 3x0034 Cooling pump cmd 0-1 Off*On 3x0035 Cooling DX cmd 0-3 Off*Stage1*Stage2*Stage3 3x0036 Hrec outp signal 0-100% 3x0037 Hrec (pump) cmd 0-1 Off*On 3x0038 Hrec dmpr outp sign 0-100% 3x0039 Hrec dmpr recov val 0-100% 3x0040 Heating outp signal 0-100% 3x0041 Htg pump cmd 0-1 Off*On 3x0042 El htg outp signal 0-100% 3x0043 El heating cmd 0-3 Off*Stage1*Stage2*Stage3 3x0044 Clg 2 outp signal 0-100% 3x0045 3x0046 Cooling 2 DX cmd 0-3 Off*Stage1*Stage2*Stage3 3x0047 Htg 2 outp signal 0-100% 3x0048 Heating 2 pump cmd 0-1 Off*On 3x0049 El htg 2 outp sign 0-100% 3x0050 El heating 2 cmd 0-3 Off*Stage1*Stage2*Stage3 3x0051 Econet act op mode 0-7 Stop*Alarm*Idle*StartUp*Heat Rec*Cool*CoolRec*Manual 3x0052 Hum outp signal 0-100% 3x0053 Humidifier cmd 0-1 Off*On 3x0054 Humidifier pump cmd 0-1 Off*On 23

24 Input register 3x0055 Act dehum value 0-100% 3x0057 Aux op mode output 0-1 Off*On 3x0058 Aux TSP output 0-1 Off*On 3x0059 Aux A outp fan 0-100% 3x0060 Alarm output Normal*Alarm 3x0061 Alarm output Normal*Alarm 3x0062 Hrec puls cmd 0-1 Off*On 3x0064 Act airquality comp 0-100% 3x0065 Act fan clg value 0-100% 3x0066 Act fan htg value 0-100% 3x0067 Act fan comp tmp 0-100% 3x0068 Act fan comp hum 0-100% 3x0070 Act winter comp fan 0-100% 3x0072 Outside air temp -x.y - +x.y C (factor 10) 3x0073 Supply air temp -x.y - +x.y C (factor 10) 3x0074 Heating frost tmp C 3x0075 Act room tmp C 3x0076 Exhaust air temp C 3x0077 Extract air tmp C 3x0078 Hrec supply air tmp C 3x0079 Hrec water tmp C 3x0080 Supply air tmp 2 C 3x0081 Heating 2 frost tmp C 3x0082 Auxiliary tmp C 3x0084 Outs air hum rel %rh 3x0085 Outs air hum abs -x.y - +x.y g/kg (factor 10) 3x0086 Outs air enthalpy -x.y - +x.y kj/kg (factor 10) 3x0087 Outs air enthalpy %rh 3x0088 Supply air hum abs -x.y - +x.y g/kg (factor 10) 3x0089 Supply air enthalpy -x.y - +x.y kj/kg (factor 10) 3x0090 Room humidity rel %rh 3x0091 Room humidity abs -x.y - +x.y g/kg (factor 10) 3x0092 Room enthalpy -x.y - +x.y kj/kg (factor 10) 3x0093 Dew point -x.y - +x.y C (factor 10) 3x0095 Supply air flow 0 - x l/s 3x0096 Exhaust air flow 0 - x l/s 3x0097 Supply air pressure 0 - x Pa 3x0098 Exhaust air press 0 - x Pa 3x0099 Hrec frost pressure 0 - x Pa 3x0101 Air quality 0 x ppm 3x0102 External setpoint -x.y - +x.y C (factor 10) 24

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

111824N-04 2014-06. Modbusadapter CI66. Monteringsveiledning ART.NR.: 111647

111824N-04 2014-06. Modbusadapter CI66. Monteringsveiledning ART.NR.: 111647 111824N-04 2014-06 Modbusadapter CI66 Monteringsveiledning ART.NR.: 111647 Innhold 1 Introduksjon...2 2 Installasjon...3 2.1 Valg av installasjonssted...3 2.2 Montering...3 2.3 Datatilkobling Modbusadpater

Detaljer

Timer/Mekanisk timer/impulsbryter Timer/Mekanisk timer/pulsbrytare Timer/Mechanical timer/pulse switch

Timer/Mekanisk timer/impulsbryter Timer/Mekanisk timer/pulsbrytare Timer/Mechanical timer/pulse switch 112550-03 2016-01 Timer/Mekanisk timer/impulsbryter Timer/Mekanisk timer/pulsbrytare Timer/Mechanical timer/pulse switch Monteringsveiledning Monteringsanvisning Installation Instructions ART.NR.: 112441

Detaljer

Timer Mechanical timer Pulse switch Installation Instructions. Timer Mekanisk timer Pulsbrytare. Inkopplingsanvisning

Timer Mechanical timer Pulse switch Installation Instructions. Timer Mekanisk timer Pulsbrytare. Inkopplingsanvisning FLEXIT Timer Mechanical timer Pulse switch Installation Instructions 112550-02 2013-01 ART.NR.: 112441 112442 09364 Timer Mekanisk timer Pulsbrytare Inkopplingsanvisning Timer Mekanisk timer Impulsbryter

Detaljer

112397-03 2014-05 SP440. Monteringsveiledning CO 2. -føler Monteringsanvisning CO 2. -givare Installation Instructions CO 2 ART.NR.: 09359.

112397-03 2014-05 SP440. Monteringsveiledning CO 2. -føler Monteringsanvisning CO 2. -givare Installation Instructions CO 2 ART.NR.: 09359. 97-0 0-05 SP0 Monteringsveiledning CO -føler Monteringsanvisning CO -givare Installation Instructions CO -sensor ART.NR.: 0959 Produktbeskrivelse SP 0 er en CO - og temperaturregulator som på en enkel

Detaljer

Monteringsveiledning CS 2000 - Ekspansjonsmodul/IO-modul. Monteringsanvisning CS 2000 - Expansionsmodul/IO-modul

Monteringsveiledning CS 2000 - Ekspansjonsmodul/IO-modul. Monteringsanvisning CS 2000 - Expansionsmodul/IO-modul FLEXIT SP90 112548-01 2013-01 ART.NR.: 112439 Monteringsveiledning CS 2000 - Ekspansjonsmodul/IO-modul Monteringsanvisning CS 2000 - Expansionsmodul/IO-modul Installation Instructions CS 2000 - Expansion

Detaljer

FLEXIT SP85. Monteringsveiledning CS 2000 - BACnet IP kommunikasjonsmodul. Monteringsanvisning CS 2000 BACnet IP kommunikationsmodul

FLEXIT SP85. Monteringsveiledning CS 2000 - BACnet IP kommunikasjonsmodul. Monteringsanvisning CS 2000 BACnet IP kommunikationsmodul FLEXIT SP85 112547-01 2013-01 ART.NR.: 112438 Monteringsveiledning CS 2000 - BACnet IP kommunikasjonsmodul Monteringsanvisning CS 2000 BACnet IP kommunikationsmodul Installation Instructions CS 2000 -

Detaljer

Oversikt over I/O tilkoblinger og moduler på modellbyen

Oversikt over I/O tilkoblinger og moduler på modellbyen Oversikt over I/O tilkoblinger og moduler på modellbyen (Dette er et vedlegg som tilhører Hoveddokumentet B014-106 HMI løsning med Wanderware 2014). Her er oversikt over alle modulene som er brukt på modellbyen.

Detaljer

TwidoSuite kommunikasjon

TwidoSuite kommunikasjon TwidoSuite kommunikasjon TwidoSuite kursunderlag: Kommunikasjon via Modbus seriell, Ethernet, Remote link, ASCII, CanOpen og AS-i. Macroer for kommunikasjon Modbus 2 Modbus port Bruk programmeringsporten

Detaljer

SP450. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation Instructions Motion detector

SP450. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation Instructions Motion detector -0 0-0 SP0 Monteringsveiledning Bevegelsesvakt Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation Instructions Motion detector ART.NR.: 00 Innholdsfortegnelse Produktbeskrivelse... Målskisse... Installasjon...

Detaljer

SP450. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation Instructions Motion detector

SP450. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation Instructions Motion detector -0 0-0 SP0 Monteringsveiledning Bevegelsesvakt Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation Instructions Motion detector ART.NR.: 00 Innholdsfortegnelse Produktbeskrivelse... Målskisse... Installasjon...

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

EasyLink RC Parameterliste

EasyLink RC Parameterliste EasyLink RC Parameterliste Copyright TROX Auranor Norge AS, Norge 15 DISCLAIMER The information in this manual has been carefully checked and is believed to be correct. TROX Auranor however, makes no warranties

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer

FLEXIT SP435. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt. Monteringsanvisning Rörelsesdetektor. Installation instructions Motion detector 94152-05 2012-08

FLEXIT SP435. Monteringsveiledning Bevegelsesvakt. Monteringsanvisning Rörelsesdetektor. Installation instructions Motion detector 94152-05 2012-08 FLEXIT SP -0 0-0 ART.NR.: 0 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Rörelsesdetektor Installation instructions Motion detector Produktbeskrivelse... Plassering... Monteringsveiledning... Innstilling av

Detaljer

MP2000 Dataromskjøler

MP2000 Dataromskjøler MP2000 Dataromskjøler 13:35 *M* 21/09/05 Temp Hum 1 2 1 2 21,3 C 53% rh Unit: ON Un: 1 Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC PEGASUS med nytt display RC Dataromskjøler Kontrollsystemet

Detaljer

Tilkoblingsveiledning. -føler for montering i rom. Inkoblingsanvisningar. -givare för montering i rum. Installation instructions

Tilkoblingsveiledning. -føler for montering i rom. Inkoblingsanvisningar. -givare för montering i rum. Installation instructions FLEXIT T8013 11099-04 013-1 ART.NR.: 110991 Tilkoblingsveiledning -føler for montering i rom Inkoblingsanvisningar -givare för montering i rum Installation instructions sensor for room installation! Alle

Detaljer

PowerLogic EGX300. Integrated web-server

PowerLogic EGX300. Integrated web-server PowerLogic EGX300 Integrated web-server PowerLogic EGX300 Integrated gateway-server Ingen installasjon av programvare! Bruk ditt eksisterende Ethernet for tilgang til elektriske måledata Vis data med bare

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Software versjon 0.3

Software versjon 0.3 Spesifikasjon for EXi panel for sone 1, RIA-OP4 05.05.00, Arild Gundersen Software versjon 0.3 Manual for RIA-OP4 sw0.3.doc 05.05.00 Side 1 RIA-OP4-W Veggmontert (ikke lagervare) RIA-OP4-P Panelmontert

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Clino Professional Ozone Generator ONY10-3 and ONY20-3 Instructions for assembly and use. Edition 3.

Clino Professional Ozone Generator ONY10-3 and ONY20-3 Instructions for assembly and use. Edition 3. Clino Professional Ozone Generator ONY10-3 and ONY20-3 Instructions for assembly and use. Edition 3. ONY-serien Komplett integrerte ozongeneratorer for industrielt bruk, basert på den seneste teknologi

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Robertson S35 NFU Steering Lever

Robertson S35 NFU Steering Lever Robertson S35 NFU Steering Lever S35 is designed for indoor and outdoor bulkhead mount and made of shock resistant polyxymethylene. The lever has spring loaded return to mid-position. A push button with

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Oversikt. VX2300 2 Wire Video Digital System

Oversikt. VX2300 2 Wire Video Digital System Oversikt VX2300 VIDEX Digitalt 2 tråds buss system. 2 tråds buss (upolarisert); Opptil 200 meter kabelstrekk med VIDEX CM2 0,5mm2 tvunnet kabel eller 70/100 meter med CAT.5/standard telefon kabel Opptil

Detaljer

TSXCTY2C ( ) Opp/ned teller 1 MHZ SSI

TSXCTY2C ( ) Opp/ned teller 1 MHZ SSI Produktdatablad Karakteristikk TSXCTY2C (45 007 86) Opp/ned teller 1 MHZ SSI Hovedkarakteristikk Produktspekter Modicon Premium Automation platform Produkt eller komponent type Measurement and counter

Detaljer

Brandsikringsautomatik

Brandsikringsautomatik Brandsikringsautomatik BR-A3 Gateway, Modbus RS485 27-10-2016 07:00 Side 1/8 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse 3 Opkobling 3 GateWay opsætning 4 DIP switch 4 LED display 4 Gateway registre 5 Kontroller

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER User s Manual USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter Introduction Thank you for purchasing this product. In order to obtain optimum

Detaljer

Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer

Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer Maskinteknisk Forum 20 Juni 2008 Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer Presentasjon ved Bjørn Åril Norsk teknologi for ren energi Hovedinnhold: Dinorwig og systemkrav Noen tekniske utfordringer ved pumpeturbiner

Detaljer

Water terminals SYSDUCT HP. Ductable fan coil unit

Water terminals SYSDUCT HP. Ductable fan coil unit Water terminals SYSDUCT HP Ductable fan coil unit SYSDUCT HP Ductable fan coil unit The ductable air treatment units are available in 7 sizes. Units are extremely suitable for small centralized conditioning

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Systemoversikt. En DKM FX løsning består av en eller flere matriser, samt sendere og mottakere.

Systemoversikt. En DKM FX løsning består av en eller flere matriser, samt sendere og mottakere. DKM FX Hurtigguide Denne hurtigguiden er ment som en kort innføring i hvordan en standard DKM FX løsning er bygget opp og fungerer. Det er kun det mest nødvendige som blir gjennomgått, utover dette henvises

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485

INSTRUKSJONSMANUAL. 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485 INSTRUKSJONSMANUAL 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside http://www.scel.no

Detaljer

Løsningsforslag til slutteksamen i SESM3401 Styring av mekatroniske systemer

Løsningsforslag til slutteksamen i SESM3401 Styring av mekatroniske systemer Høgskolen i Buskerud Løsningsforslag til slutteksamen i SESM3401 Styring av mekatroniske systemer Utarbeidet av Finn Haugen, emnets lærer. Eksamensdato: Mandag 11. desember 2006. Varighet: 4 timer. Vekt

Detaljer

WRM 1000 WRM 2000 WRM 6000 WRM 9000 WRM 9001 WRMPK. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser MIFARE 83 13,5 83 13.5. i-button. Smart. Proximity.

WRM 1000 WRM 2000 WRM 6000 WRM 9000 WRM 9001 WRMPK. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser MIFARE 83 13,5 83 13.5. i-button. Smart. Proximity. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser WRM 1000 WRM 2000 16 WRM 00 i-button 42 Smart 13,5 WRM 9000 WRM 9001 MIFARE Proximity 13.5 Key Pad P-00919_01-1/-ED.2006-06-16 Low single base - Flush mounting Tunn

Detaljer

UZ 964 Operating Instructions

UZ 964 Operating Instructions UZ 964 Operating Instructions 107402576 A 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26 Eλληνικά...

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

AC/DC Power supplies, switch mode AC/DC Kraftaggregater, switch mode

AC/DC Power supplies, switch mode AC/DC Kraftaggregater, switch mode AC/DC Power supplies, switch mode AC/DC Kraftaggregater, switch mode The switch mode technology makes our power supplies compact and more efficient, and lower their stand-by power consumption. Svitsj-teknologien

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

RTD-HO. realtime. Monteringsinstruksjoner 0V +V. realtime. Norsk. RTD-HO monteringsinstruksjoner. RTD-HO Control Interface 100.00 100.00 22.

RTD-HO. realtime. Monteringsinstruksjoner 0V +V. realtime. Norsk. RTD-HO monteringsinstruksjoner. RTD-HO Control Interface 100.00 100.00 22. LED3 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-HO Monteringsinstruksjoner +V S1 S2 S3 S4 S5 S6 POWER 15-24VDC Norsk RTD-HO monteringsinstruksjoner 100.00 RTD-HO Control Interface realtime Control Systems 24VAC/3DC, 1A REMC

Detaljer

Licon vegghengt viftekonvektor

Licon vegghengt viftekonvektor Monteringsanvisning icon OKIOC Vegghengt viftekonvektor icon vegghengt viftekonvektor 1/7 Monteringsanvisning icon OKIOC Vegghengt viftekonvektor Generelt Produktet skal ikke plasseres i sterkt kjemiske

Detaljer

FLEXIT SP445. Monteringsveiledning Røykdetektor. Monteringsanvisning Rökdetektor. Installation instructions Smoke detector for duct mounting

FLEXIT SP445. Monteringsveiledning Røykdetektor. Monteringsanvisning Rökdetektor. Installation instructions Smoke detector for duct mounting FLEXIT SP 0-0 0-0 ART.NR.: 0 Monteringsveiledning Røykdetektor Monteringsanvisning Rökdetektor Installation instructions Smoke detector for duct mounting Innholdsfortegnelse Produktbeskrivelse... Montering...

Detaljer

WO 65 ONLINE WEATHER STATION

WO 65 ONLINE WEATHER STATION WO 65 ONLINE WEATHER STATION Revisjon 1 04.05.2009 Copyright 2009 vindsiden.no Innhold Power supply connector... 3 TC65 / sensor kontakt... 4 Vind sensor... 5 Temperatur sensor... 6 Boks... 7 Solcellepanel...

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

SP 80. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Installation Instructions. CS2000 - LON kommunikasjonsmodul. CS2000 - LON-kommunikasjonsmodul

SP 80. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Installation Instructions. CS2000 - LON kommunikasjonsmodul. CS2000 - LON-kommunikasjonsmodul 112545-02 2014-01 SP 80 Monteringsveiledning CS2000 - LON kommunikasjonsmodul Monteringsanvisning CS2000 - LON-kommunikasjonsmodul Installation Instructions CS2000 - LON communication module ART.NR.: 112437

Detaljer

Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS

Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS InstallationTypes: DIYInstallation, Areas_of_use: area_of_use_custom, otherproperty:

Detaljer

Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener

Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener Tilpasning av Windows 2000 server til Skolelinux tynnklienttjener Bernt Johnsen, Ski videregående skole Ragnar Wisløff, LinuxLabs AS November 2004 Innholdsliste Innledning...2 Ansvarsfraskrivelse...2 Endringer

Detaljer

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2015 Hvorfor får jeg ikke koblet meg opp mot trådløst nettverk med Windows 7? Why can t I connect to the wireless network with Windows

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

Feltbuss-topologier Fieldbus Foundation & Profibus PA

Feltbuss-topologier Fieldbus Foundation & Profibus PA Feltbuss-topologier Fieldbus Foundation & Profibus PA Einar S. Huse Sivilingeniør / Markedsansvarlig NOREX AS Presentasjon for: IFEA 20. september 2012 Hva er feltbuss? 2-leder kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

manual Hand warmer English Norsk Svenska Item no: Rubicson

manual Hand warmer English Norsk Svenska Item no: Rubicson manual Hand warmer Item no: 48136 English Norsk Svenska 2016-06-13 Rubicson Overview Charging Connect the included USB cable to a USB connector, either on a computer or on a USB charger. The charging LED

Detaljer

Trådløst nett UiT. Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT. Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2016 Problemer med tilkobling til trådløsnettet Eduroam kan enten løses ved å laste ned en installasjonfil fra https://cat.eduroam.org

Detaljer

Aggregat uten automatikk Aggregat utan automatik Units without control system

Aggregat uten automatikk Aggregat utan automatik Units without control system Aggregat uten automatikk Aggregat utan automatik Units without control system 114038-01 2014-08 Installasjon Installation Installation ART.NR.: 17510 17515 17530 17550 17551 17560 15842 15742 15642 15542

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

SQL Server guide til e-lector

SQL Server guide til e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! SQL Server guide til e-lector Innhold 1 Innledning... 2 2 SQL Express 2008 R2 installasjon... 2 3 Etter installasjon... 4 3.1 SQL Express... 4 3.1.1 Nettverksoppsett

Detaljer

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. DME with PROFIBUS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. DME with PROFIBUS. Installation and operating instructions GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS DME with PROFIBUS Installation and operating instructions 2 DME with PROFIBUS English (GB) Installation and operating instructions... 4 Norsk (NO) Installasjons- og driftsinstruksjon...

Detaljer

ZB4BW133 ( ) Lystrykknapp høy grønn LED

ZB4BW133 ( ) Lystrykknapp høy grønn LED Produktdatablad Karakteristikk ZB4BW133 (43 027 23) Lystrykknapp høy grønn LED Hovedkarakteristikk Produktspekter Produkt eller komponent type Kortnavn utstyr Produktkompatibilitet Innfatningsmateriale

Detaljer

Gsm A6a2 Alarm Driftsetting

Gsm A6a2 Alarm Driftsetting 6 Gsm A Alarm Driftsetting Dato : 6 mars 00 Utskrevet: februar 006 Art.nr; 07.68 Metall boks Art. nr: 07.69 Plastboks. INPUTS A6A!! A6A!!0 A6A!!0 A6A!!0 A6A!!0 A6A!!0 A6A!!06 A6A!!07 A6A!! A6A!!09 A6A!!

Detaljer

Endringer i Windows endrer bransjen - hvilke muligheter gir det deg? Arne Hartmann Produktsjef Windows, Microsoft Norge

Endringer i Windows endrer bransjen - hvilke muligheter gir det deg? Arne Hartmann Produktsjef Windows, Microsoft Norge Endringer i Windows endrer bransjen - hvilke muligheter gir det deg? Arne Hartmann Produktsjef Windows, Microsoft Norge Verden forandrer seg 2005 2013 Husker du Windows 8? Windows reimagined Metro aka

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID

Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID 1 GPRS EGDE 3G 4G LTE 2 dominerende aktører med eget nett Telenor Netcom Hastigheter Hente data 9,6kbps til 7 Mbps LTE 50 Mbps Sende data

Detaljer

Idriftsette EGX300 EGX300. Ethernet (krysset kabel eller via Switch) Modbus. 24VDC Power. Slave 1 Slave 2 Slave 3

Idriftsette EGX300 EGX300. Ethernet (krysset kabel eller via Switch) Modbus. 24VDC Power. Slave 1 Slave 2 Slave 3 Idriftsette EGX300 Ethernet (krysset kabel eller via Switch) EGX300 Modbus 24VDC Power Slave 1 Slave 2 Slave 3 Idriftsette EGX300 Meny Opprette lokalt nettverk Endre IP addresse på PC (Windows XP) Tilkoblinger

Detaljer

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING Rd Ed Scandinavian Electric AS Janaflaten 28 Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 v:mars2009 --------- Jordfeilsentral

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Original instructions. Infrared heater IRCF

Original instructions. Infrared heater IRCF Original instructions Infrared heater SE...7 NO...9 GB...11 DE...13 FR...15 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 3 Technical specifications Infrared heater 3 Type Heat output (1) [W] Voltage (2) Amperage (3) Dimensions

Detaljer

TROPIC 2000 TROPIC 2000 TROPIC 2000 Functions: The device can be operated in three different modes: 1. Thermostatically controlled heating whereby the system and the fan are controlled by the thermostat

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

Devilink TM Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning

Devilink TM Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning Devilink TM Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning NO 1. Devilink Applications FT and Functions Devilink FT (Gulvtermostat) brukes for å skru av og på varmekablene. Det kan også tilkobles en gulvføler

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120 KYBERNETIKKLABORATORIET FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120 Lampe/sensor-system u y I denne oppgaven skal vi teste et lampe/sensor-system som vist

Detaljer

Mo-Vis Produkter. Art.Nr Produkt Navn Produkt beskrivelse

Mo-Vis Produkter. Art.Nr Produkt Navn Produkt beskrivelse 16.0001 Micro Joystick Omni Micro Joystick er en liten proporsjonal joystick, spesielt utviklet for personer med dårlig eller svak muskelkraft og eller begrenset bevegelighet. Svært liten proporsjonal

Detaljer

Sveiste stålrør Welded steel pipes EN 10217

Sveiste stålrør Welded steel pipes EN 10217 Sveiste stålrør Welded steel pipes EN 027 H.R. SANVOL Materiale: P235R Foringsrør/pelerør. Standard lengde 3,0m. Faset 30/45 i en ende. Material: P235R Steel pipes for casing/piling. Standard length 3,0m.

Detaljer

Managing Risk in Critical Railway Applications

Managing Risk in Critical Railway Applications Managing Risk in Critical Railway Applications Topics Railway signalling Real projects Regulator, standards and the law Acceptance criteria for signalling systems (SIL) Risk analysis a special case The

Detaljer

FBWF under Windows 7 Standard

FBWF under Windows 7 Standard Systemet kjører med FBWF (File Based Write Filter) som minsker skriving til disk og som også beskytter systemet for endringer. FBWF er også en god beskyttelse i tilfelle strømbrudd. FBWF funksjonen er

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107401959 F INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL 2 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14

Detaljer

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10, INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 og TBLZ-1-2-1-41 1. Generelt Kommunikasjonsenheten GOLDen GATE Lonworks fås i flere sett for kopling til ulike generasjoner av GOLD og COMPACT. I

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

Remote control your lock with Verisure App

Remote control your lock with Verisure App Remote control your lock with Verisure App Digital Door Lock Extension Kit Control your digital door lock with the Verisure App. Gör ditt lås smartare Fjärrstyr ditt nya Yale Doorman-lås med din mobil

Detaljer

Flowcharts and State-Machines. IEC Ladder Logic Statement Lists Function Block Diagrams. G. Hovland /10

Flowcharts and State-Machines. IEC Ladder Logic Statement Lists Function Block Diagrams. G. Hovland /10 MAS113 Digital Control Day 2 Flowcharts and State-Machines MAS1 1 3 Dig it al Con t rol, Sem est er 1, 2 0 0 9. Pag e: 1 IEC 61131-3 Ladder Logic Statement Lists Function Block Diagrams G. Hovland - 2009/10

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. : FM..1561.07.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

SuperOffice hurtigstart guide

SuperOffice hurtigstart guide SuperOffice hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Innlednig... 2 Instalere SuperOffice konektor... 3 Steg 2 Database driver... 4 Steg 3 Database setting... 5 Steg 4

Detaljer