SP70 Modbus CS Monteringsveiledning Monteringsanvisning Installation Instructions ART.NR.: XXXXX

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "112544-01 2012-09. SP70 Modbus CS 2000. Monteringsveiledning Monteringsanvisning Installation Instructions ART.NR.: XXXXX"

Transkript

1 SP70 Modbus CS 2000 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Installation Instructions ART.NR.: XXXXX

2 Innhold Produktbeskrivelse...3 Beskrivelse...3 Element/Tilkopling...5 Dimensjoner...6 Sette i drift Modbus moduler...7 Tekniske data...10 Alarm...13 Resirkulering...14 Parameter...14 Innehåll Produktbeskrivning...3 Beskrivning...3 Element/Anslutning...5 Dimensioner...6 Driftsättning...7 Tekniska data...10 Larm...13 Återvinning...14 Parameter...14 Content Product description...3 Description...3 Element/Connection...5 Dimension...6 Commission Modbus-moduler...7 Technical data...10 Alarm...13 Recycling...14 Parameter

3 Produktbeskrivelse Beskrivelse Kommunikasjonsmodul for integrering i et byggautomatiserings- og -reguleringssystem via RS 485 Modbus RTU Modulen har 2 kommunikasjonsporter for Modbus-slave Galvanisk isolert tilkopling til Modbus-nettverket Modulen skal koples til en CS2000 regulator Kommunikasjonsmodulen er montert til regulatoren med en kort-til-kort-kopling Tilkoplingen til Modbus utføres via koplingens T1- og T2-porter Modbus-kommunikasjonsmodulen brukes til å integrere CS2000 regulatorer som slaver via Modbus RTU i: Byggautomatiserings- og styresystemer Individuelle overvåkingssystemer for drift og display! Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson. Produktbeskrivning Beskrivning Kommunikationsmodul för integrering i ett byggnadsautomations- och styrsystem via RS 485 Modbus RTU Modulen har 2 Modbus-slavkommunikationsportar Galvaniskt isolerad anslutning till Modbus-nätverket Modulen måste anslutas till en CS2000-styrenhet Kommunikationsmodulen fästs till styrenheten med ett kort-till-kort-kontaktdon Anslutningen till Modbus görs via kontaktdon T1- och T2-portar Modbus-kommunikationsmodulen hjälper till att integrera CS2000 styrenheter som slavar via Modbus- RTU i: Byggnadsautomations- och styrsystem Individuella övervakningssystem för drift och display.! Alla elektriska inkopplingar måste utföras av fackman. Product description Description Communication module for integration into a building automation and control system via RS 485 Modbus RTU The module features 2 Modbus slave communication ports Galvanically isolated connection to the Modbus network The module must be connected to a CS2000 controller The communication module is attached to the controller with a board-to-board connector The connection to the Modbus is made via the connector T1 and T2 ports The Modbus communication module helps integrate CS2000 controllers as slaves via Modbus RTU in: Building automation and control systems. Individual monitoring systems for operation and display.! All electrical connections must be carried out by qualified electricians. 3

4 Figuren viser et eksempel på en CS2000 regulator, som regulerer og overvåker en rekke luftbehandlingsenheter individuelt: Figuren visar ett exempel på en CS2000 regulator, som styr och övervakar ett antal luftbehandlingsaggregat individuellt: The figure shows an example on a CS2000 controller, controlling and monitoring a number of air handling devices individually: MS Modus Modbus RTU P3934Z01 CS2000 POL POL902 SP70 CS2000 POL POL902 SP70 MS-administrasjonsstasjon. Luftbehandlingsenhet. CS2000-styreenhet. SP70 kommunikasjonsmodul Modbus. MS styrningsstation. Luftbehandlingsaggregat. CS2000-styrenhet. SP70 kommunikationsmodul Modbus. MS Management station. Air handling unit. CS2000 controller. SP70 communication module Modbus. Hensikten med integreringen er å skaffe administrasjonsstasjonen alle nødvendige styreenhetsdata, slik at valgte børverdier og trinn kan endres. Integrering syftar till att förse styrningsstationen med alla nödvändiga styrenhetsdata för att kunna ändra utvalda ställpunkter och steg. 4 Integration aims at providing all required controller data to the management station to be able to change selected setpoints and stages.

5 Pos. Element/tilkopling 1 Modbus RS485-grensesnitt T1 (slave) 2 Modbus RS485-grensesnitt T2 (slave) 3 Statusdisplay "BSP" (Board support package) 4 Statusdisplay "busstilkoplinger ok / busstrafikk" 5 Pluggforbindelse "kommunikasjonsutvidelsesbuss" 6 CS2000 regulator Pos. Element/anslutning 1 Modbus RS485 gränssnitt T1 (slav) 2 Modbus RS485 gränssnitt T2 (slav) 3 Statusdisplay BSP (Board support package) 4 Statusdisplay bussanslutningar ok/ busstrafik 5 Kontaktanslutning Kommunikationsutvidgningsbuss 6 CS2000 styrenhet Pos. Element/Connection 1 Modbus RS485 interface T1 (slave) 2 Modbus RS485 interface T2 (slave) 3 Status display BSP (Board support package) 4 Status display bus connections o.k. / bus traffic) 5 Plug connection Communication extension bus 6 CS2000 controller 1 P3934Z02 6 T2 RS485 REF 5 SIEMENS SIEMENS POL902.00/xxx T1 REF RS485 BSP BUS

6 Dimensjoner Dimensioner Dimensions 47,5 27,5 Venstre side Vänster sida Left side Høyre side Höger sida Right side 6

7 Sette i drift Modbus-moduler CS2000 regulatoren og Modbus-modulen SP70 inngår i denne prosedyren: Driftsättning av Modbus-moduler CS2000 styrenheten och Modbus-modulen SP70 är inblandade i denna åtgärd: PC SCOPE SP70/CS2000 POL902 / POL6XX Modbus RTU P3934Z04 HMI Commission Modbus modules CS2000 controller and the Modbus module SP70 are involved in this action: Slik konfigureres Modbus-modulen: Gå frem på følgende måte for å konfigurere Modbus-modulen og kople den til Modbusbussen: Trinn Handling 1 Regulator AV 2 Kople Modbus-modulen til regulatoren med pluggforbindelse. 3 Kople Modbus-busskabelen til Modbus-modulen (pinner + og -, ref. for GND) 4 Regulator PÅ: Modulen starter/initialisering begynner Når de to lysdiodene "BSP" og "BUS" lyser grønt, er kommunikasjonen med regulatoren og modbs aktiv. Forsiktig! HMI må tilbakestilles en gang til for å oppdatere; forut for parameterisering 5 Konfigurer modul Før oppstart må Arbeidsapplikasjon være lastet og startet i CS2000-styreenheten. Tilsvarende mappingfil være lastet for å sørge for tilkoplinger til Modbus. Förutsättningar för driftsättning: Arbetsprogram laddat och startat i CS2000-styrenheten. Motsvarande mappningsfil laddad för att tillhandahålla anslutningar till Modbus. Prerequisites for commissioning: Working application loaded and started in the CS2000 controller. Corresponding mapping file loaded to provide connections to Modbus. Hur Modbus-modulen konfigureras: Gör på följande sätt för att konfigurera Modbus-modulen och ansluta Modbusbussen: Steg Åtgärd 1 Styrenhet AV 2 Anslut Modbus-modulen till styrenheten med hjälp av kontaktanslutning. 3 Anslut Modbus-busskabeln till Modbus-modulen, (stift + och -, ref för GND) 4 Styrenhet PÅ: Modulen startar/initialisering börjar Så snart som de två lysdioderna BSP och BUS lyser konstant grönt är kommunikation med styrenheten och Modbus aktiv. Varning! HMI måste återställas en andra gång för att uppdatera, före parametriseringen. 5 Konfigurera modul 7 How to configure Modbus module: Proceed as follows to configure the Modbus module and connect to the Modbus bus: Step Action 1 Controller OFF 2 Connect Modbus module to controller using plug connection. 3 Connect Modbus bus cable to Modbus module (pins + and -, Ref for GND) 4 Controller ON: The module starts/initialization begins As soon as the two LEDs BSP and BUS are steady green, communication with the controller and modbs is active. Caution! HMI must be reset a second time to update; prior ti parameterization 5 Configure module

8 Slik konfigureres regulatoren: Eksempelet nedenfor viser hvordan CS2000-applikasjoner settes i drift trinn for trinn: Hur styrenheten konfigureras: Exemplet nedan visar hur CS2000- applikationer tas i drift steg för steg: Trinn Handling 1 Logg deg på HMI-en med passordet Velg Hovedmeny > System oversikt > kommunikasjon > oversikt komm. moduler > Modbus > intern alveadr. 3 Velg Enable / Type: Velg om det integrerte Modbus-grensesnittet RS485 skal brukes som master eller slave. Forsiktig! Den integrerte RS485 kan ikke brukes som slave hvis den allerede er brukt som master. 4 Velg slaveadresse (1 247): Oppgi den tilsvarende Modbus-slaveadressen. 5 Velg baudrate: Oppgi overføringshastighet i henhold til Modbus (2 400, 4 800, 9 600, og ). 6 Velg paritet: Ingen, lik eller ulik paritet. Alle deltakere må ha samme paritet. 7 Velg stoppbiter: En eller to stoppbiter Alle deltakere må ha samme antall stoppbiter. 8 Velg responstimeout. Innstillingstilgangstid for master. Masteren må gjennomføre lesetilgang innen denne perioden, hvis ikke utløses en alarm. 9 Velg terminering: RS485-topologien må alltid avsluttes med bølgeresistorer. De kan aktiveres eller deaktiveres som beskrevet i avsnitt 3.3, "Bussterminering". 10 Tilbakestilling med Reset er nødvendig!: Start på nytt med denne kommandoen når du er ferdig. Etter omstart er Modbus-modulen konfigurert og klar for bruk. Steg Åtgärd 1 Logga in i HMI med lösenordet Välj Huvudmeny > Systemöversikt > Kommunikation > Komm modulöversikt > Modul[x] Modbus > Inställningskanal 0/1 3 Välj aktivera/typ: Välj om det integrerade Modbus-gränssnittet RS485 bör användas som master eller slav. Varning! Det integrerade RS485 kan inte användas som slav om det redan används som master. 4 Välj slavadress (1 247): Ange motsvarande Modbus-slavadress. 5 Välj överföringshastighet: Ange överföringshastigheten enligt Modbus (2 400, 4 800, 9 600, och ). 6 Välj paritet: Ingen, jämn eller udda paritet. Alla deltagare måste ha samma paritet. 7 Välj stoppbitar: En eller två stoppbitar Alla deltagare måste ha samma antal stoppbitar. 8 Välj Svarstimeout: Inställningar åtkomsttid för master. Master måste utföra läsåtkomst inom denna period, annars utlöses ett larm 9 Välj avslut: RS485-topologin måste alltid avslutas med vågmotstånd. De kan aktiveras eller avaktiveras enligt beskrivningen i avsnitt 3.3, Bussavslutning. 10 Välj Återställning krävs!: När det är gjort startar du om med detta kommando. Efter omstart konfigureras Modbusmodulen och är färdig att användas. 8

9 How to configure the controller: The example below shows how to commission CS2000-applications step by step: Step Action 1 Log in to HMI using password Select Main Index > System overview > Communication > Comm module overview > Module[x] Modbus > Settings channel 0 / 1 3 Select Enable / Type: Select if the integrated Modbus interface RS485 should be used as master or slave. Caution! The integrated RS485 cannot be used as slave if already used as master. 4 Select Slave Adresse (1 247): Enter the corresponding Modbus slave address. 5 Select Baud rate: Enter the transmission rate as per the Modbus (2,400, 4,800, 9,600, 19,200 and 38,400). 6 Select Parity: None, even or odd parity. All participants must have the same parity. 7 Select Stop bits: One or two stop bits All participants must have the same number of stop bits. 8 Select Response timeout: Settings access time for master. The master must undertake read access within this period, otherwise an alarm is triggered 9 Select Termination: The RS485 topology must always be ended using wave resistors. They can be enabled or disabled as described in Section 3.3, "Bus termination". 10 Select Reset required!!: When done, restart using this command. After restart, the Modbus module is configured and ready to use. 9

10 Tekniske data Generelle data Dimensjoner Vekt ekskl. emballasje Sokkel Hus Strømforsyning BxHxD: 45x110x75 mm 85 g Plast, dueblå RAL 5014 Plast, lys grå RAL 7035 Via systemgrensesnitt fra styreenhet DC 5 V (+5 %/-5 %), maks. 140 ma Modbus Koplingsklemmer RS-485 (EIA-485) To modbus-grensesnitt Busselektronikk Busstilkopling Busskabel Bussterminering Baudrate Utstyrt med plugg For andre typer plugger (valgfritt) se dokumentasjonen for PolyCoolserien (CB1Q3900en_xx) T1 og T2 Galvanisk isolert +,-, REF Skjermet hvis lengde >3 m, tvinnet parkabel 680 / nF/ ,4 800,9 600, og Phoenix FKCT 2,5/3-ST Hel ledning Tvunnet ledning 10 0,5...2,5 mm 2 0,5...1,5 mm 2 COMM-grensesnittplugg Kort-til-kort ZEC1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1 Systemgrensesnitt Utstyrt med kort-til-kort-plugg ZEC1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1 Miljøbetingelser Betjening Temperatur Fukt Atmosfærisk trykk IEC C <90 % r.f. Min. 700 hpa, tilsvarer maks m over havet Transport Temperatur Fukt Atmosfærisk trykk IEC C <95 % r.f. Min. 260 hpa, tilsvarer maks m over havet Beskyttelse Beskyttelsesgrad IP20 (EN60529) Standarder Produktsikkerhet Automatisk elektrisk regulering Elektromagnetisk kompatibilitet Immunitet Utslipp Immunitet i industrisektoren Utslipp i husholdningssektoren EU-samsvar EMC-direktivet Lavspenningsdirektivet Oppføringer RoHS-direktivet EN EN A16 EN A16 EN EN /108/EF 2006/95/EF UL916, UL873 CSA C22.2M /95/EF (Europa) ACPEIP (Kina) Register og mappinger Bare én slave konfigurert spoler status holding inngang aktive mappinger 2 slaver konfigurert spoler (per slave) status (per slave) holding (per slave) inngang (per slave) aktive mappinger totalt for begge slaver (maks for slave 1 og maks for slave 2)

11 Tekniska data Allmänna data Dimensioner Vikt exkl. förpackning Bas Hölje Strömförsörjning BxHxD: 45 x 110 x 75 mm 85 g Plast, duvblå RAL 5014 Plast, ljusgrå RAL 7035 Via systemgränssnitt från styrenhet DC 5 V (+5 %/-5 %), max. 140 ma Modbus Anslutningsklämmor RS-485 (EIA-485) Två Modbus-gränssnitt Busselektronik Bussanslutning Busskabel Bussavslutning Överföringshastighet Utrustad med kontakt För andra typer av kontakter (tillval), se PolyCoolurvalsdokument (CB1Q3900en_xx) T1 och T2 Galvaniskt isolerad +, -, REF Skärmad om längd > 3 m, tvinnat par 680 /120 +1nF/ , 4 800, 9 600, och Phoenix FKCT 2,5/3-ST Massiv tråd Tvinnad tråd 11 0,5...2,5 mm 2 0,5...1,5 mm 2 KOMM-gränssnittskontakt Kort-till-kort ZEC1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1 Systemgränssnitt Utrustad med kort-till-kortkontakt ZEC1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1 Miljöförhållanden Drift Temperatur Fuktighet Atmosfäriskt tryck IEC C < 90 % relativ fuktighet Min. 700 hpa, motsvarande max m över havet Transport Temperatur Fuktighet Atmosfäriskt tryck IEC C < 95% relativ fuktighet Min. 260 hpa, motsvarande max m över havet Skydd Skyddsgrad IP20 (EN60529) Standarder Produktsäkerhet Automatiska elektriska kontroller Elektromagnetisk kompatibilitet Immunitet Utsläpp Immunitet i industrisektorn Utsläpp i hushållssektorn CE-överensstämmelse EMC-direktivet Lågspänningsdirektivet Förteckningar RoHS-direktivet EN EN A16 EN A16 EN EN /108/EG 2006/95/EG UL916, UL873 CSA C22.2M /95/EG (Europa) ACPEIP (Kina) Register och kartläggningar Endast en slav konfigurerad coils state holding input aktiva kartläggningar 2 slavar konfigurerade coils (per slav) state (per slav) holding (per slav) input (per slav) aktiva kartläggningar totalt för båda slavar (max på slav 1 och max på slav 2)

12 Technical data General data Dimensions Weight excl. packaging Base Housing Power supply WxHxD: 45x110x75mm 85g Plastic, pigeon blue RAL 5014 Plastic, light grey RAL 7035 Via system interface from controller DC 5 V (+5%/-5%), max 140mA Modbus Connection terminals RS-485 (EIA-485) Two modbus interfaces Bus electronics Bus connection Bus cable Bus termination Baud rate Equipped with plug For others types of plug (optional), refer to PolyCool range document (CB1Q3900en_xx) T1 and T2 Galvanically isolated +,-, REF Shielded if length>3 m, twisted pair 680 / nF/680 2,400, 4,800, 9,600, 19,200 and 38,400 2 Phoenix FKCT 2,5/3-ST Solid wire Stranded wire 12 0,5...2,5mm 2 0,5...1,5mm 2 COMM interface plug Board-to-board ZEC1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1 System interface Equipped with board-to-board ZEC1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1 plug Environmental conditions Operation Temperature Humidity Atmospheric pressure IEC C <90% r.h. Min. 700 hpa, corresponding to max. 3,000 m above sea level Transport Temperature Humidity Atmospheric pressure IEC C <95% r.h. Min. 260 hpa, corresponding to max. 10,000 m above sea level Protection Degree of protection IP20 (EN60529) Standards Product safety Automatic electrical controls Electromagnetic compability Immunity Emissions Immunity in the industrial sector Emissions in the domestic sector CE conformity EMC directive Low-voltage directive Listings RoHS directive EN EN A16 EN A16 EN EN /108/EC 2006/95/EC UL916, UL873 CSA C22.2M /95/EC (Europe) ACPEIP (China) Register and mappings Only one slave configured 2,000 coils 2,000 state 2,000 holding 2,000 input 2,000 active mappings 2 slaves configured 2,000 coils (per slave) 2,000 state (per slave) 1,000 holding (per slave) 1,000 input (per slave) 2,000 active mappings total for both slaves (max. 1,000 on slave 1 and max. 1,000 on slave 2)

13 Modbus-servicelysdioder for feilsøking (ALARM) BSP = Programvare Modus Maskinvarefeil Modus BSP kjører og kommuniserer med regulator BSP kjører, men ingen kommunikasjon med regulator BSP-feil (programvarefeil) Maskinvarefeil BSP-oppgraderingsmodus BUS LED-status Grønn på Gul på Rød på BSP LED-status Grønn på Gul på Rød blinker ved 2 Hz Rød på BSP-lysdiode grønn, BUSlysdiode ved 1 Hz mellom rød og grønn Modbus servicestiftlysdioder för diagnostik (LARM) BSP = Programvara Läge Maskinvarufel Läge BSP kör och kommunicerar med styrenhet BSP kör men ingen kommunikation med styrenhet BSP-fel (programvarufel) Maskinvarufel BSP-uppgraderingsläge BUS-lysdiodsstatus Grön lyser Gul lyser Röd lyser BSP-lysdiodsstatus Grön lyser Gul lyser Röd blinkar vid 2 Hz Röd lyser BSP-lysdiod grön, BUSlysdiod växlar vid 1 Hz mellan röd och grön BSP = Software Modbus service pin LEDs for diagnostics (ALARM) Mode Hardware error Mode BSP running and communication with controller BSP running but no communication with controller BSP error (software error) Hardware error BSP upgrade mode BUS LED status Green on Yellow on Red on BSP LED status Green on Yellow on Red blinking at 2 Hz Red on BSP LED green, BUS LED alternating at 1 Hz between red and green 13

14 Resirkulering Modulen inneholder elektriske og elektroniske komponenter og må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lokal og til enhver tid gjeldende lovgivning må alltid overholdes! Återvinning Modulen innehåller elektriska och elektroniska komponenter och får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Lokal och gällande lagstiftning måste följas! Recycling The module contains electrical and electronic components and must not be disposed of together with household waste. Local and currently valid leislation must be observed! Parameter Se vår hjemmeside for å laste ned en Excel-fil med parameterne Besök vår hemsida för att ladda ner en Excelfil med parametrarna Look at out homepage to download these parametres in an excel file. Coil status 0x0001 Alarm acknowledge 0-1 Off*On 0x0002 Enable comm test 0-1 No*Yes 0x0003 Communication test 0-1 Off*On*NULL 0x0004 Fire damper test 0-1 Passive*Active 0x0007 Energy reset part 0-1 Passive*Active 0x0011 Emergency stop 0-1 Off*On 0x0012 Ext control input Off*On 0x0013 Ext control input Off*On 0x0014 Su/Wi input 0-1 Winter*Summer 0x0015 Fire alarm 0-1 OK*Alarm 14

15 Input states 1x0001 Danger alarm (A) 0-1 Off*On 1x0002 Critical alarm (A) 0-1 Normal*Alarm 1x0003 Low alarm (B) 0-1 Normal*Alarm 1x0004 Warning alarm (C) 0-1 Normal*Alarm 1x0005 Manual mode 0-1 Auto*Manual 1x0011 Emergency stop 0-1 Off*On 1x0012 Ext control input Off*On 1x0013 Ext control input Off*On 1x0014 Su/Wi input 0-1 Winter*Summer 1x0015 Auxiliary input 0-1 Off*On 1x0020 Outs air dampr fdbk 0-1 OK*No 1x0021 Extr air dmper fdbk 0-1 OK*No 1x0022 Fire damper closed 0-1 Ok*No 1x0023 Fire damper opened 0-1 Ok*No 1x0024 Fire damper no move 0-1 OK*Alarm 1x0026 Fan alarm 0-1 OK*Alarm 1x0027 Supply fan alarm 0-1 OK*Alarm 1x0028 Supply fan fdbk 0-1 OK*Alarm 1x0029 Sply fan deviation 0-1 Passive*Active 1x0030 Exhaust fan alarm 0-1 OK*Alarm 1x0031 Exhaust fan fdbk 0-1 OK*Alarm 1x0032 Alarm 0-1 Passive*Active 1x0033 Fan op hours alarm 0-1 Passive*Active 1x0036 Cooling DX alarm 0-1 OK*Alarm 1x0037 Cooling DX fdbk 0-1 OK*Alarm 1x0038 Cooling pump alarm 0-1 OK*Alarm 1x0039 Cooling pump fdbk 0-1 OK*No Fdbk 1x0040 Heat recovery alarm 0-1 OK*Alarm 1x0041 Hrec pump alarm 0-1 OK*Alarm 1x0042 Hrec pump fdbk 0-1 OK*No Fdbk 1x0043 Hrec frost monitor 0-1 OK*Frost 1x0044 Hrec efficiency 0-1 1x0045 Htg pump alarm 0-1 OK*Alarm 1x0046 Htg pump fdbk 0-1 OK*No Fdbk 1x0047 Htg frost monitor 0-1 OK*Frost 1x0048 El htg alarm 0-1 OK*Alarm 1x0049 Cooling 2 DX alarm 0-1 OK*Alarm 1x0050 Cooling 2 DX fdbk 0-1 OK*Alarm 1x0051 Cooling 2 pump alm 0-1 OK*Alarm 1x0052 Cooling 2 pump fdbk 0-1 OK*No Fdbk 1x0053 Heating 2 pump alm 0-1 OK*Alarm 1x0054 Heating 2 pump fdbk 0-1 OK*No Fdbk 1x0055 Htg 2 frost monitor 0-1 OK*Frost 1x0056 El heating 2 alarm 0-1 OK*Alarm 1x0057 Sply tmp deviation 0-1 Passive*Active 15

16 Input states 1x0058 Room tmp deviation 0-1 Passive*Active 1x0059 Econet alarm 0-1 OK*Alarm 1x0062 Humidifier fdbk 0-1 OK*No Fdbk 1x0063 Hum pump alarm 0-1 OK*Alarm 1x0064 Hum pump fdbk 0-1 OK*No Fdbk 1x0065 Sply hum deviation 0-1 Passive*Active 1x0066 Room hum deviation 0-1 Passive*Active 1x0067 Dew point C 1x0070 Filter alarm 0-1 OK*Alarm 1x0071 Supply filter alarm 0-1 OK*Alarm 1x0072 Exh filter alarm 0-1 OK*Alarm 1x0073 Fire alarm 0-1 OK*Alarm 1x0074 Supply tmp fire alm 0-1 OK*Alarm 1x0075 Exh tmp fire alarm 0-1 OK*Alarm 1x0076 Aux alarm 0-1 Passive*Active 1x0077 Manual mode 0-1 Auto*Manual 1x0078 Modbus comm alarm 0-1 OK*Alarm 1x0081 Supply air temp C 1x0082 Heating frost tmp C 1x0083 Room temperature C 1x0084 Room temperature 2 C 1x0085 Exhaust air temp C 1x0086 Extract air tmp C 1x0087 Hrec supply air tmp C 1x0088 Hrec water tmp C 1x0089 Supply air tmp 2 C 1x0090 Heating 2 frost tmp C 1x0091 Auxiliary tmp C 1x0092 Outs air hum rel %r.h. 1x0093 Sply air hum rel %r.h. 1x0094 Room humidity rel %r.h. 1x0095 Supply air flow l/s 1x0096 Exhaust air flow l/s 1x0097 Supply air pressure Pa 1x0098 Exhaust air press Pa 1x0099 Hrec frost pressure Pa 1x0100 Air quality ppm 1x0101 External setpoint C 16

17 Input register Unsigned Word 3x0001 General status (Word1) for each bit or counted binary to a Bit0 -Alarm class danger (A) Bit1 -Alarm class critical (A) Bit2 -Alarm class low (B) Bit3 -Alarm class warning (C) Bit4 - Bit5 -Manual control active Bit6 -Summer mode Bit7 - Bit8 -Preheating, heating register Bit9 -Preheating, extra heating register Bit10 Bit11 Actual control mode temperature, room Bit12 Actual control mode temperature, exhaust Bit13 Actual control mode temperature, supply Bit14 Actual control mode humidity, room Bit15 Actual control mode humidity, supply 3x0002 General status (Word 2) for each bit or counted binary to a Bit0 - Bit1 - Bit2 - Bit3 - Bit4 - Bit5 - Bit6 - Bit7 - Bit8 - Bit9 - Bit10 - Bit11 - Bit12 - Bit13 - Bit14 - Bit15-3x0003 General status (Word 3) for each bit or counted binary to a Bit0 (Econet control modes) Bit1 - Bit2 - Bit3 - Bit4 - Bit5 - Bit6 - Bit7 - Bit8 - Bit9 - Bit10-17

18 Input register Bit11 - Bit12 - Bit13 - Bit14 - Bit15-3x0004 General status (Word 4) for each bit or counted binary to a Bit0 - Bit1 - Bit2 - Bit3 - Bit4 - Bit5 - Bit6 - Bit7 - Bit8 - Bit9 - Bit10 - Bit11 - Bit12 - Bit13 - Bit14 - Bit15-3x0005 Digital inputs (Word 1) for each bit or counted binary to a Bit0 Bit1 - External control 1 Bit2 - External control 2 Bit3 - Summer/winter changeover Bit4 - Alarm acknowledge Bit5 - Bit6 - Bit7 - Bit8 - Aux input Bit9 - Bit10 - Bit11 - Bit12 - Bit13 - Bit14 - Bit15-3x0007 Digital inputs (Word 3) for each bit or counted binary to a Bit0 - Bit1 - Bit2 - Bit3 - Bit4 - Bit5-18

19 Input register Bit6 - Bit7 - Bit8 - Bit9 - Bit10 - Bit11 - Bit12 - Bit13 - Bit14 - Bit15-3x0008 Digital inputs (Word 4) for each bit or counted binary to a Bit0 - Bit1 - Bit2 - Bit3 - Bit4 - Bit5 - Bit6 - Bit7 - Bit8 - Bit9 - Bit10 - Bit11 - Bit12 - Bit13 - Bit14 - Bit15-3x0009 Digital outputs (Word 1) for each bit or counted binary to a Bit0 - Supply damper Bit1 - Extract damper Bit2 - Fire damper Bit3 - Bit4 - Supply fan, running Bit5 - Supply fan, off Bit6 - Supply fan, stage 1 Bit7 - Supply fan, stage 2 Bit8 - Supply fan, stage 3 Bit9 - Exhaust fan, running Bit10 - Exhaust fan, off Bit11 - Exhaust fan, stage 1 Bit12 - Exhaust fan, stage 2 Bit13 - Exhaust fan, stage 3 Bit14 - Bit15-3x0010 Digital outputs (Word 2) for each bit or counted binary to a Bit0 - Cooling pump 19

20 Input register Bit1 - Cooling DX, off Bit2 - Cooling DX, stage 1 Bit3 - Cooling DX, stage 2 Bit4 - Cooling DX, stage 3 Bit5 - Bit6 - Heating recovery pump/command Bit7 - (Heating recovery on/off) Bit8 - Heating pump Bit9 - Bit10 - Electrical heating, off Bit11 - Electrical heating, stage 1 Bit12 - Electrical heating, stage 2 Bit13 - Electrical heating, stage 3 Bit14 - Bit15-3x0011 Digital outputs (Word 3) for each bit or counted binary to a Bit0 - Extra Cooling pump Bit1 - Extra cooling DX, off Bit2 - Extra cooling DX, stage 1 Bit3 - Extra cooling DX, stage 2 Bit4 - Extra cooling DX, stage 3 Bit5 - Bit6 - Extra Heating pump Bit7 - Bit8 - Extra electrical heating, off Bit9 - Extra electrical heating, stage 1 Bit10 - Extra electrical heating, stage 2 Bit11 - Extra electrical heating, stage 3 Bit12 - Bit13 - Humidity command Bit14 - Humidity pump Bit15-3x0012 Digital outputs (Word 4) for each bit or counted binary to a Bit0 - Aux TSP command Bit1 - Aux operation mode indication Bit2 - Bit3 - Bit4 - Bit5 - Bit6 - Bit7 - Bit8 - Alarm output, high (and low) Bit9 - Alarm output, low Bit10 - Bit11 - Bit12 - Bit13-20

21 Input register Bit14 - Bit15-3x0013 Alarms (Word 1) for each bit or counted binary to a Bit0 - Dampers Bit1 - Fire Dampers Bit2 - Bit3 - Supply fan Bit4 - Exhaust fan Bit5 - fan operating hours Bit6 - Bit7 - Bit8 - Cooling Bit9 - Bit10 - Heating recovery Bit11 - Heating recovery pump Bit12 - Heating recovery frost Bit13 - Heating recovery efficiency Bit14 - Heating recovery damper Bit15 - (Econet) 3x0014 Alarms (Word 2) for each bit or counted binary to a Bit0 - Heating pump Bit1 - Heating frost Bit2 - Electrical Heating Bit3 - Bit4 - Extra Cooling Bit5 - Bit6 - Extra Heating Bit7 - Extra Heating frost Bit8 - Extra Electrical Heating Bit9 - Bit10 - Humidity pump Bit11 - Humidity command Bit12 - Bit13 - Fire Alarm Bit14 - Bit15 - Filter Alarm 3x0015 Alarms (Word 3) for each bit or counted binary to a Bit0 Out temperature Bit1 Supply temperature Bit2 Heating frost temperature Bit3 Room1 temperature Bit4 Room2 temperature Bit5 Exhaust temperature Bit6 Extract temperature Bit7 Heating recovery supply temperature Bit8 Heating recovery water temperature 21

22 Input register Bit9 Bit10 Bit11 Bit12 Bit13 Bit14 Bit15 Extra supply temperature Extra heating frost temperature Aux temperature Supply temperature deviation Room/Exhaust temperature deviation 3x0016 Alarms (Word 4) for each bit or counted binary to a Bit0 Supply pressure/flow and deviation Bit1 Exhaust pressure/flow and deviation Bit2 Bit3 Outside humidity Bit4 Supply humidity and deviation Bit5 Room humidity and deviation Bit6 Dewpoint Bit7 Bit8 Air quality Bit9 External setpoint Bit10 Aux alarm Bit11 Bit12 Manual control Bit13 Bit14 Communication test Bit15 Modbus master Unsigned Word PresentValue 3x0017 Act operating mode =Off 1=On/Comfort 2=Economy 3=Na 4=Osstp 5=NightClg 6=UnOcc 7=NightKick 8=FireDamper 9=Fire 10=Stop 11=OverRun 12=StartUp Unsigned Word PresentValue 3x0017 Act operating mode =Off 1=On/Comfort 2=Economy 3=Na 4=Osstp 22

23 Input register 5=NightClg 6=UnOcc 7=NightKick 8=FireDamper 9=Fire 10=Stop 11=OverRun 12=StartUp 3x0018 Act fan step 0-3 Off*Stage1*Stage2*Stage3 3x0019 3x0020 Op mode man steps Op mode man st/tmp Auto*Off*Stage 1*Stage 2*Stage 3 Auto*Off*Eco St1*Comf St1*Eco St2*Comf St2*Eco St3*Comf St3 3x0021 3x0022 TSP steps TSP steps/tmp Off*Stage1*Stage2*Stage3 Off*Eco St1*Comf St1*Eco St2*Comf St2*Eco St3*Comf St3 3x0023 Act Opmode ext ctrl 0-4 Auto*Off*Stage 1*Stage 2*Stage 3 3x0024 Fire damper state 0-2 NotDefined*Closed*Moving*Opened 3x0025 Outs air damper cmd 0-1 Off*On 3x0026 Extr air damper cmd 0-1 Off*On 3x0027 Fire damper cmd 0-1 Off*On 3x0028 Supply fan cmd 0-3 Off*Stage1*Stage2*Stage3 3x0029 Sply fan outp sign 0-100% 3x0030 Exhaust fan cmd 0-4 Off*Stage1*Stage2*Stage3 3x0031 Exh fan outp signal 0-100% 3x0033 Cooling outp signal 0-100% 3x0034 Cooling pump cmd 0-1 Off*On 3x0035 Cooling DX cmd 0-3 Off*Stage1*Stage2*Stage3 3x0036 Hrec outp signal 0-100% 3x0037 Hrec (pump) cmd 0-1 Off*On 3x0038 Hrec dmpr outp sign 0-100% 3x0039 Hrec dmpr recov val 0-100% 3x0040 Heating outp signal 0-100% 3x0041 Htg pump cmd 0-1 Off*On 3x0042 El htg outp signal 0-100% 3x0043 El heating cmd 0-3 Off*Stage1*Stage2*Stage3 3x0044 Clg 2 outp signal 0-100% 3x0045 3x0046 Cooling 2 DX cmd 0-3 Off*Stage1*Stage2*Stage3 3x0047 Htg 2 outp signal 0-100% 3x0048 Heating 2 pump cmd 0-1 Off*On 3x0049 El htg 2 outp sign 0-100% 3x0050 El heating 2 cmd 0-3 Off*Stage1*Stage2*Stage3 3x0051 Econet act op mode 0-7 Stop*Alarm*Idle*StartUp*Heat Rec*Cool*CoolRec*Manual 3x0052 Hum outp signal 0-100% 3x0053 Humidifier cmd 0-1 Off*On 3x0054 Humidifier pump cmd 0-1 Off*On 23

24 Input register 3x0055 Act dehum value 0-100% 3x0057 Aux op mode output 0-1 Off*On 3x0058 Aux TSP output 0-1 Off*On 3x0059 Aux A outp fan 0-100% 3x0060 Alarm output Normal*Alarm 3x0061 Alarm output Normal*Alarm 3x0062 Hrec puls cmd 0-1 Off*On 3x0064 Act airquality comp 0-100% 3x0065 Act fan clg value 0-100% 3x0066 Act fan htg value 0-100% 3x0067 Act fan comp tmp 0-100% 3x0068 Act fan comp hum 0-100% 3x0070 Act winter comp fan 0-100% 3x0072 Outside air temp -x.y - +x.y C (factor 10) 3x0073 Supply air temp -x.y - +x.y C (factor 10) 3x0074 Heating frost tmp C 3x0075 Act room tmp C 3x0076 Exhaust air temp C 3x0077 Extract air tmp C 3x0078 Hrec supply air tmp C 3x0079 Hrec water tmp C 3x0080 Supply air tmp 2 C 3x0081 Heating 2 frost tmp C 3x0082 Auxiliary tmp C 3x0084 Outs air hum rel %rh 3x0085 Outs air hum abs -x.y - +x.y g/kg (factor 10) 3x0086 Outs air enthalpy -x.y - +x.y kj/kg (factor 10) 3x0087 Outs air enthalpy %rh 3x0088 Supply air hum abs -x.y - +x.y g/kg (factor 10) 3x0089 Supply air enthalpy -x.y - +x.y kj/kg (factor 10) 3x0090 Room humidity rel %rh 3x0091 Room humidity abs -x.y - +x.y g/kg (factor 10) 3x0092 Room enthalpy -x.y - +x.y kj/kg (factor 10) 3x0093 Dew point -x.y - +x.y C (factor 10) 3x0095 Supply air flow 0 - x l/s 3x0096 Exhaust air flow 0 - x l/s 3x0097 Supply air pressure 0 - x Pa 3x0098 Exhaust air press 0 - x Pa 3x0099 Hrec frost pressure 0 - x Pa 3x0101 Air quality 0 x ppm 3x0102 External setpoint -x.y - +x.y C (factor 10) 24

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56 All In One EN User manual 4 NO Brukerhåndbok 30 SE Bruksanvisning 56 3 Contents Chapter 1: Install transmitter 6 Transmitter overview 7 Install SIM card 8 Link transmitter to mobile phone 9 Key to alarms

Detaljer

ZTE MF91D Quick Guide ZTE CORPORATION

ZTE MF91D Quick Guide ZTE CORPORATION ZTE MF91D Quick Guide ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China Postcode: 518057 Tel: +86-755-26779999 URL: http://www.zte.com.cn E-mail: mobile@zte.com.cn 1 LEGAL INFORMATION Copyright

Detaljer

Wilo-Yonos PICO. Installation and operating instructions. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning

Wilo-Yonos PICO. Installation and operating instructions. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och skötselanvisning Wilo-Yonos PICO GB Installation and operating instructions FIN Asennus- ja käyttöohje S Monterings- och skötselanvisning LV Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija N Monterings- og driftsveiledning

Detaljer

RF9. Wireless Router. Building Technologies. Installation Guide EN SV DA NO

RF9. Wireless Router. Building Technologies. Installation Guide EN SV DA NO RF9 Wireless Router Installation Guide EN SV DA NO A Rotary switches for Segment ID (4 digits 0 9). B Rotary switches for Address (1 digit 1 9). C Battery. Only in case of test purposes. D Socket. E Power

Detaljer

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER ENGLISH (ORIGINAL LANGUAGE) + NORWEIGAN (TRANSLATION OF ORIGINAL) ENGELSK (ORIGINAL) + NORSK (OVERSETTELSE

Detaljer

DX - DX/S - ES - TC - CW

DX - DX/S - ES - TC - CW mp20 DX - DX/S - ES - TC - CW MIKROPROSESSOR KONTROLL FOR DIREKTE EKSPANSJON OG VANNKJØLTE UNITER INSTRUKSJONS MANUAL NO COPYRIGHT KLIMAX AS 2001 Version: 1.4NO 04/08/01 Sider. 23+2 Cod. 05MP112A1A 1.

Detaljer

DEFA HOME. Installatørveiledning Installationsmanual Installer manual. Base Unit PRO. Norsk Svenska English

DEFA HOME. Installatørveiledning Installationsmanual Installer manual. Base Unit PRO. Norsk Svenska English DEFA HOME Installatørveiledning Installationsmanual Installer manual Base Unit PRO Norsk Svenska English 2 Norsk Norsk 5 Svenska 14 English 23 Norsk 3 4 Norsk FØR MONTERING (VIKTIG!) Aktivering av produktet

Detaljer

EN54 2-8 Zone Conventional Fire Control Panel User Manual

EN54 2-8 Zone Conventional Fire Control Panel User Manual Norsk Dansk English EN54-8 Zone Conventional Fire Control Panel User Manual 997-49-00-, Issue.0 July 009 English Panel Functions & Indicators - Key to Icons General & Zone Fire LEDs ACCEPT SOUNDERS START/

Detaljer

Isuzu D-Max 2012. Teknisk kurs RSA 2012

Isuzu D-Max 2012. Teknisk kurs RSA 2012 Isuzu D-Max 2012 Teknisk kurs RSA 2012 Modell varianter RT56 Regular cab Ikke til Norge Crew cab Extend cab 20.10.2012 Kurs Isuzu D-Max 2012 rev. A 2 Nyheter RT56 Motor Modeller : TFR,TFS 4JK1-TC HiHi

Detaljer

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Servicemanual Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Handicare Raptor Servicemanual Servicemanual Handicare Raptor. Innholdsfortegnelse Side INNLEDNING 2 RESERVEDELER 3 TEKNISK

Detaljer

Building Management Systems MTCP (Modbus TCP) EXact/EXact2

Building Management Systems MTCP (Modbus TCP) EXact/EXact2 Motion sensor - Switch on ventilation - Switch on lights - Set point for temperature ventilation/heating Main station - Overview - Data collection - Alarm processing Gateway Heating - Control of heating

Detaljer

EN54 2-8 Zone Conventional Fire Control Panel User Manual

EN54 2-8 Zone Conventional Fire Control Panel User Manual Norsk Dansk English EN54-8 Zone Conventional Fire Control Panel User Manual 997-493-003, Issue.0 September 005 English Panel Functions & Indicators - Key to Icons General & Zone Fire LEDs ACCEPT SOUNDERS

Detaljer

AGS-688. 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer. Brukermanual. Ver. 2

AGS-688. 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer. Brukermanual. Ver. 2 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer Brukermanual Ver. 2 Blank Page 6TEKNISKE DATA 2 / 52 NORSK KAPITTEL 1 INDEX KAPITTEL 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 3 KAPITTEL 2 - GENERELL INFORMASJON 5 2.1 GENERELLE

Detaljer

TANGO VII ILLUSTRASJON/ ILLUSTRATION. Konfigurasjons tabell/ Configuration Table. User manual. 1 User manual Tango VII 1e

TANGO VII ILLUSTRASJON/ ILLUSTRATION. Konfigurasjons tabell/ Configuration Table. User manual. 1 User manual Tango VII 1e TANGO VII Konfigurasjons tabell/ Configuration Table User manual Type telefonapparat / Telephone type Alcatel, Reflex, Ericsson, Telenor Venus, Siemens, Ludia, Nortel, Meridian Panasonic, Teleste Ascom

Detaljer

INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK

INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK Innholdsfortegnelse 1. Medfølgende tilleggsutstyr og tiltenkt bruk... 1 2. Generell utforming og oppsett for et system... 2 3. Installering... 3 3.1. Monteringssted... 3

Detaljer

B890 LTE Wireless Gateway User Guide

B890 LTE Wireless Gateway User Guide B890 LTE Wireless Gateway User Guide English/Norwegian/Swedish/German English 1 Getting to know your device... 1 Appearance... 1 Handset screen icons... 4 2 Installation... 5 Installing the USIM card...

Detaljer

Building management Systems MLON

Building management Systems MLON Building management Systems MLON EXact/EXact2 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1. GB - Product information 1.1 MLON

Detaljer

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING PREFABRICATED COLD AND FREEZER ROOMS PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) ENGLISH THESE INSTRUCTIONS

Detaljer

RL-700S RFID Label Printer

RL-700S RFID Label Printer RL-700S RFID Label Printer User's Manual Please read this manual before using the printer. Keep this manual in a convenient place for future reference. Introduction Thank you for purchasing the RL-700S.

Detaljer

Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider.

Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider. Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider. Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.

Detaljer

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO) EPP-201 Plasmastrømforsyning Instruksjonshåndbok (NO) 0558007913 09/2011 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

WIR 2.0 Wireless repeater. User manual English Svenska Norsk

WIR 2.0 Wireless repeater. User manual English Svenska Norsk WIR 2.0 Wireless repeater User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without

Detaljer

WSR 1.5 Wireless mini router. User manual English Svenska Norsk

WSR 1.5 Wireless mini router. User manual English Svenska Norsk WSR 1.5 Wireless mini router User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without

Detaljer

Wireless Security System WS500S

Wireless Security System WS500S UK - User Guide Wireless Security System WS500S WS500S Table of Content 1. Getting Started... 4 CAUTION! 4 1.1 Introduction to the System 4 1.2 Items included with the System 4 1.3 Introduction to the

Detaljer

Bruksanvisning utedel KS90(S)-DC / KS120(S)-DC

Bruksanvisning utedel KS90(S)-DC / KS120(S)-DC Bruksanvisning utedel KS90(S)-DC / KS120(S)-DC NORSK INTRODUKSJON Deniverterstyrtevarmepumpenbrukeruteluftensomvarmekilde Itilleggtilinverterpumpenbørdetinstalleresentilleggsvarmekildedersomutetemperaturen

Detaljer

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX KNX Metering er smart Smart Metering with KNX Innhold / Content KNX Metering er smart 4 KNX Metering is Smart KNX Metering spesifikasjon 8 Den verdensunike STANDARDEN for Smart Metering KNX Metering Specification

Detaljer

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS.

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS. SIDE- POWER Thruster systems SR 80/185 T SR 100/185 T Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69

Detaljer

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Detaljer

RT-N56U. Brukerveiledning. Ekstrem ytelse med stil. Dual-band trådløs-n gigabit ruter

RT-N56U. Brukerveiledning. Ekstrem ytelse med stil. Dual-band trådløs-n gigabit ruter Brukerveiledning RT-N56U Ekstrem ytelse med stil Dual-band trådløs-n gigabit ruter Den ultratynne og stilige RT-N56U har en 2,4 GHz og 5 GHz dual band for en uovertruffen samtidig trådløs HD-direkteoverføring;

Detaljer

Installasjons og brukerveiledning Solar Controller SC4.16 - SC8.24

Installasjons og brukerveiledning Solar Controller SC4.16 - SC8.24 Installasjons og brukerveiledning Solar Controller SC4.16 - SC8.24 PAW GmbH & Co. KG Böcklerstraße 11 D-31789 Hameln, Germany SGP Varmeteknikk AS Industriveien 44 1337 Sandvika www.sgp.no e-post: post@sgp.no

Detaljer