Å r s r a p p o rt 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å r s r a p p o rt 2008"

Transkript

1 Å r s r a p p o rt 2008 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n

2

3 G I N O E N E N F I S K, O G H A N B L I R M E T T H E L E D A G E N. L Æ R N O E N Å F I S K E, O G H A N B L I R M E T T H E L E L I V E T. K I N E S I S K O R D T A K

4

5 leder ved adm. direktør Sveinung Flem Side 9 Styret, Representantskapet og øvrige tillitsvalgte Side 11 REPRESENTANTSKAPSMØTE mai 2008 Side 14 Styrets beretning Side 27 Nøkkeltall grafisk Side 32 resultatregnskap Side 34 Balanse Side 37 Noter Side 38 Revisjonsberetning Side 47 Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags hjelpefond og Tilskuddsregnskap Side 49 Driftsrapport Side 51 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e 5

6 6

7 surofi Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om omsetning av råfisk (råfiskloven) av I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Surofi også ulike kontrolloppgaver, innkreving av offentlige avgifter og driver også en betydelig informasjonsvirksomhet. Alle fiskere og rederier fra Sunnmøre og Romsdal som omsetter fisk gjennom Surofi, er medlemmer av salgslaget. 7

8 p h o t o o f s v e i n u n g f l e m

9 U t f o r b a k k e i g j e n! Vi har lagt bak oss et 2008 som viste seg å bli mer og mer utfordrende etter hvert som vi nærmet oss terspørsel i torskemarkedet. Prisene (i alle fall på førstehånd) har nå falt mye, svært mye. Dette gir det ikke vanskelig å forstå! MSC-sertifiseringen av sei ble også fullført i 2008, og eksportørene opp- 9 nyttår. Det var markedsproblemene for torsk som rom for reduserte priser til forbruker, som gan- lyser at dette bidrar positivt til salget av sei i flere slo inn med full tyngde, men det må tilføyes at det ske sikkert vil gi økt konsum over tid. Ideelt sett markeder. Surofi har støttet denne prosessen siden ikke kom som lyn fra klar himmel. Pristoppen burde tilbudet av ny torsk inn i markedet samtidig den ble igangsatt i 2006 og også betalt en god del på hvitfisk i denne høykonjunkturen ble nådd før reduseres slik at lagrene raskere kunne komme av kostnadene. Seien er et viktig lyspunkt i disse 2008, for de fleste fiskeslag kunne vi konstatere ned på eller under et normalt nivå. Når kollapsen generelt vanskelige tider i hvitfisk-markedet, og prisnedgang allerede i Et godt eksempel er i markedet i tid falt sammen med starten av det vi er optimistisk med tanke på Seien har utviklingen på sei, som over en tre-års periode fra viktige vintertorskefisket for kystflåten og i et år et prisnivå som passer også når forbrukerne må 2003 til 2006 steg i førstehåndspris med ca 50%, hvor torskekvotene samtidig har økt med 20%, så stramme inn livreima, og som gjør den godt kon- for deretter å falle svakt tilbake. Prisen på hyse nåd- sier det seg selv at en slik tilbudsbegrensning er kurransedyktig både i forhold til andre fiskeslag og de toppen høsten 2007, og falt deretter betydelig. vanskelig å få til. Hovedvekten i tiltakspakken har andre matvarer. Prisen på torsk derimot, som allerede i 2007 i stedet blitt lagt på å øke tilgangen på garantier Hvor lenge går det så før vi ser lysning for lå langt over tidligere rekordnivåer, fortsatte å stige og likviditet til kjøperne. På kort sikt bidrar det til torsk, hyse og andre hvitfiskeslag som har fått en vinteren Fiskerne kunne glede seg over pri- økte lager, fortsatt press nedover på prisene og til skikkelig trøkk i markedet? Ja, det er med re- ser under vintertorskefisket som var for god til å en forlengelse av problemene i markedet. En kvo- spekt å melde ikke godt å spå om. Vi er inne i en være sanne. Utover året viste det seg at disse prise- tebank og tilførsel av likviditetslån til de fiskerne global nedgangskonjunktur, bestandssituasjonen ne ikke lot seg forsvare i produktprisene ut i marke- som valgte eller ble nødt til å utsette deler av tor- for torsk og hyse i alle fall i Nordøst-Atlanteren er det. Salget stoppet opp, lagrene av klippfisk, saltfisk skefisket til 2010, ville om dette hadde et tilstrek- god og det kommer betydelige kvanta av billig opp- og andre torskeprodukter ble liggende usolgt. Ut- kelig omfang - sannsynligvis bidra til at krisen ikke drettsfisk fra Asia. Men verdens befolkning fortset- over høsten nådde problemene førstehåndsleddet ble så dyp og trolig heller ikke så langvarig. Selv ter å vokse og økt konsum av sunn og bærekraftig og deler av flåten måtte konstatere at de ikke fikk om slike tiltak ikke er mulig å få til denne gangen, sjømat er en trend i tida. Det gir tross alt grunn solgt fangsten sin. Prisene kollapset. Dette var en bør fiskernes organisasjoner uansett evaluere er- til optimisme, men vi må nok være forberedt på å ny og alvorlig situasjon. Torsk står alene for mer faringene og vurdere hvordan slike markedskriser leve lenge med vesentlig lavere prisnivå enn vi så enn halvparten av førstehåndsverdien i hvitfisksek- kan motvirkes på best mulig måte. Det er uansett på torsk og hyse før prisene stupte. toren og tilsvarende i eksporttallene. Mange produ- fiskerne som betaler regningen når prisene stuper. Myndigheter og næring, inklusive Surofi, har senter har trolig lidd betydelige tap på dyrt kjøpt Og lagring av kvoter i sjøen er mer lønnsomt enn å i 2009 stilt opp med betydelige midler for å øke fisk. I 2009 er det flåten som må betale tilbake. lagre fisken på land! markedsføring av norsk sjømat med hovedvekt på Torskeprisen er nå tilbake på det samme bunnivå Så til noe som gleder oss mye mer! Det har al- torsk. Dette er prisverdig og helt nødvendig. Jeg som vi opplevde i Historien har nok en gang dri blitt omsatt så mye sei i Surofi sitt distrikt som tror også at tiden er inne til på mer permanent ba- gjentatt seg. Selv om den globale finanskrisen tro- i 2008 og til forholdsvis stabile priser. Eksport- sis å satse mer på markedsføring av norsk villfan- lig har forverret markedssituasjonen, er nok hoved- verdien av sei fra Norge passerte for første gang 2 get fisk. Erfaringen fra norsk laksenæring viser at årsaken til kollapsen at torsken gjennom det siste mrd. kr. med vekst i alle viktige anvendelser både dette nytter. Konkurransen om forbrukernes gunst året rett og slett har blitt priset ut av markedet. Vi klippfisk, filét og fryst. Eksporten av klippfisksei er øker stadig. Heller ikke den sunneste sjømat fra konstaterer at andre viktige fiskeslag som laks og mer enn fordoblet gjennom det siste ti-året og økte verdens reneste hav selger seg selv. sei fortsatt selges til relativt stabile priser, mer el- også i fjor til de aller fleste viktige markeder. Seien ler mindre upåvirket av finanskrisen. Utfordringen har langt på vei tatt torskens plass i det brasilianske nå er å gjenskape balansen mellom tilbud og et- klippfisk-markedet, og både ut fra smak og pris er Sveinung Flem Adm. direktør

10 10 " M a n k a n i k k e s n a k k e o m h av e t m e d e n f r o s k s o m s i t t e r i e n b r ø n n. " K o n f u c i u s

11 S T Y R E T knut støbakk, Formann Giske Viktor Hauge, Nestformann Haugsbygda 11 Varamann: Svein Giske Kåre Giske Varamann: Kjell Lorgen Leif-Egil Grytten Jermund Hide Fosnavåg Leif-Richard Sande Fosnavåg Varamedlem: Fridtjov Vorren Helge Lønes Varamedlem: Arve Teige Bjørn O. Berge Bodvar Åsbø Bud Ola Inge Grønnevet Hareid Varamedlem: Hans Ole Inderhaug Arthur Sølsvik Varamedlem: Solveig Strand Knut Grønnevet trond h. magnussen Grytestranda Vidar Klokk Brattvåg Varamedlem: Johan K. Skjong Sigmund Finnøy Varamedlem: Einar Remøy Remi Teistklubb terje blomvik Fiskarstrand Vigdis Torheim (Ansatte representant), Ålesund Varamedlem: Leif Midtflø Helge Remøy Varamedlem: Vidar Naalsund Marit Furnes

12 12

13 R E P R E S E N TA N T S K A P E T Ordfører: Jan Ole Stokke, Langevåg v.m Eivind Gaugstad, Øyvind Stokke Varaordfører: Halgeir Holmeset, Grytastranda Øvrige: Magne Grytten, Grytestranda v.m. Lidvar Bjørnøy, Erling Grytten Bjørn Giske, Giske v.m. Jarle Valderhaug, Kurt Skjong Ståle Dyb, Godøy v.m Per Morten Aarseth, Kai Ytterland Martin Leinebø, Fosnavåg v.m. Tore Hauge, Hans Kvalsvik Kjell O. Solheim, Hustad v.m. Per Sunde, Karl O. Risbakk Bjørn Sande, Eggesbønes v.m. Gunnar Stokke, Runar Kvalsund Bernt Åsbø, Hustad v.m. Rune Janbu, Svein Ole Myrbø Svein Ole Sæther, Langevåg v.m. Sindre Johan Dyb, Per Oskar Rotnes Alf Inge Leine, Leinøy v.m. Halvard Leine, Crister RemøLeinebø Per Jan Kvalsvik, Leinøy v.m. Frode Kvalsvik, Kjell Inge Hole Terje E. Blomvik, Fiskerstrand v.m. Kåre Giske, Njål Kvamme Kurt Henning Skjong, Valderøy v.m Tormund Grimstad, Lars Otterlei Ingmund Pedersen, Elnesvågen v.m Anders Solheim, Thomas Hammerø Geir Arve Sandøy, Sandøy v.m. Norvall Hammerø, Kristian Breivik Ståle Vidar Gjerde, Bud v.m. Einar Inderhaug, Arthur Sølvik Tore Roaldsnes, Vigra Svein Davik, Brattvåg Leif Steinar Alnes, Godøy Arnstein Leinebø, Leinøy Johan Karsten Skjong, Valderøy Dag A. Gjøsund, Valderøy Eivind Volstad, Ålesund Numeriske vararepresentanter; Magne Dyb, Pål Roaldsnes, Fred Ove Urkedal, Jack Remøy, Jan Erik Fiskerstrand, Stian Skjong, Halvard Leine, Jakob Remøy, Ole Edvardsen d.y., Olav K. Remøy, Helge Gjøsund, Jon Ivar Leine, Lise Strand, Kjetil Holmeset, Arild Alnes, Janne Grethe Strand Aasnæs. Fridtjov Vorren, Hjørungavåg Helge Lønes, Hareid Erling Viseth, Ørskog Siv Rebbestad, Ørsta Numeriske vararepresentanter: Eivind Kipperberg, Steinar Småge, Steinar Krøvel, Vebjørn Hellton, Paul Helge Voldsund, Inge Henden Førde, Jarle Østringen, Tracy Hickey. I følge Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sine vedtekter skal Representantskapet bestå av 28 medlemmer med personlige eller nummererte varamedlemmer. KONTROLLNEMNDA Formann; Knut Arne Teistklubb, Vevang v.m. Anders Solheim, Reidar Finnøy Øvrige medlemmer: Leif Steinar Alnes, Godøy v.m. Kjetil Holmeseth, Jørgen Ervik Per Jan Giske, Ellingsøy v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke LØNS- OG VALGNEMND Formann; Hans Sande, Bølandet v.m Leif Midtflø, Arve Teige Øvrige medlemmer: Helge Lønes, Hareid v.m. Fridtjov Vorren, Jermund Hide Ståle Vidar Gjerde, Bud v.m. Ronny Groven, Arthur Sølsvik Lars Harald Nyvoll, Godøy v.m. Ståle Dyb, Frode Løvøy Jarle Valderhaug, Vigra v.m. Bjørn Giske, Olav Otterlei Tore Roaldsnes, Vigra v.m. Lise Strand, Svein Davik Fred O. Urkedal, Grytastranda v.m. Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y. HJELPEFONDET Fredd Nilsen, Skodje v.m. Jermund Hide Oddvar Urkedal, Vatne v.m. Narve Engeseth Jørgen Solheim, Vikan v.m. Arne Høyvik REVISOR KPMG Ålesund v/statsautorisert revisor Rune Grøvdal LAGETS OFFENTLIGE KONTROLLØR Tingrettsdommer Øystein Knudsen (til ) Tingrettsdommer Bjørn Inge Rørstad (fra ) 13

14 R E P R E S E N TA N T S K A P S M Ø T E I S U R O F I 9. M A I Møtet ble avholdt på Scandic Hotell i Ålesund. Til åpningen ble det sunget Mellom bakkar og 7. Gjester har talerett. 8. Mobiltelefoner skal være avslått i møtesalen. Anders Solheim Ståle Vidar Gjerde berg ut mot havet Ordfører refererte forretningsorden. Godkjent. Gunnar Stokke Ordfører gikk deretter til Terje Fagervoll SAK 2 c Opprop av representanter Leif Midtflø SAK 2 a Godkjenning av innkallingen og gjester Hans Sande Ordfører refererte innkallingen. Godkjent. Ordfører refererte brev fra Møre og Romsdal Fiskarlag om deres setterepresentanter og ba Aalesund Rederiforening; SAK 1 ÅPNING AV ÅRSMØTET om representantskapets godkjenning; Tore Roaldsnes (TALE VED ORDFØREREN) Representantskapet i Sunnmøre og Romsdal Pål Roaldsnes Ordfører ba om ett minutts stillhet til minne Fiskesalslag 9. mai 2008 Jack Remøy om de som har gått bort siden siste årsmøte, og Lise Strand holdt deretter sin åpningstale. Søknad om setterepresentant Helge Gjøsund Ordfører foreslå Pål Roaldsnes som settevara- Med bakgrunn i at flere av de valgte represen- Kjetil Holmeset ordfører. Godkjent. tanter og vararepresentanter er opptatt med fis- Magne Dyb keri, oppnevner Møre og Romsdal Fiskarlag Ter- Dag A. Gjøsund SAK 2 b Forretningsorden je Fagervoll, Leif Midtflø, Hans Sande og Remi Teistklubb som setterepresentant for Per Jan Norsk Sjømannsforbund: FORRETNINGSORDEN Kvalsvik, Bernt Åsbø, Svein Ole Sæther og Alf Fridtjov Vorren 1. Representantskapets forhandlinger er of- Inge Leine på Representantskapsmøtet i Sunn- fentlige i den utstrekning Representantska- møre og Romsdal Fiskesalslag 9.mai STYRET pet ikke selv vedtar noe annet. Geir Solevåg 2. Representantskapets forhandlinger ledes av Med vennlig hilsen Viktor Hauge ordfører og varaordfører. Disse ordner selv Møre og Romsdal Fiskarlag, Sign. Leif-Richard Sande innbyrdes fordelingen av arbeidet. Ole Morten Sorthe, Daglig leder Bodvar Åsbø 3 Ordfører skal, når han finner det påkrevet, Godkjent. Ola Inge Grønnevet foreslå at taletiden blir innskrenket og like- Trond Magnussen ledes foreslå strek satt med de inntegnede REPRESENTANTSKAPET Vidar Klokk talere. Møre og Romdal Fiskarlag: Vigdis Torheim 4. Forslag må innleveres skriftlig til ordfører Jan Ole Stokke og undertegnes av forslagstilleren. Forslag Magne Grytten Fra administrasjonen til vedtak kan ikke fremsettes, eller trekkes Jarle Valderhaug Sveinung Flem, Jon Grimstad og Ragnhild Skog. tilbake, etter at strek er satt. Per Morten Aarseth 5. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, Martin Leinebø KONTROLLNEMNDA med mindre lagets vedtekter bestemmer noe Karl O. Risbakk Gunnar Støbakk annet. Bjørn Sande Vidar Alnes 6. Hvis noen av representantene forlanger det, Terje Blomvik skal valgene foregå skriftlig. Tormund Grimstad

15 LØNS- OG VALGNEMNDA Hans Sande Ordfører åpnet så for hilsningstaler. SAK 5 FAGTEMA 1 Hvitfiskmarkedet midlertidig nedgang eller? 15 Lars Harald Nyvoll Kjersti Vartdal fra Fiskeri- og kystdepartementet Innleder: Senioranalytiker Kolbjørn Giske- hilste fra Fiskeri- og kystminister Helga Peder- ødegård, Nordea HJELPEFONDET sen, øvrige i departementet som ikke hadde an- Oddvar Urkedal ledning til å delta, fra Fiskeridirektoratet, Kyst- SAK 6 FAGTEMA 2 verket og øvrig fiskeriforvaltning. Hygiene og omsetning fokus på fartøys ektoren STATENS KONTROLLØR Innleder: Seksjonssjef Anne Søyset, Mattilsynet Bjørn Inge Rørstad Knut Eriksen hilste fra Norges Fiskarlag, øvrige medlemslag, administrasjon og landstyret. SAK 7 VALG REVISOR Magnar Aasebø hilste fra Vest Norges Fiske- A. Valg av formann i styret. KPMG, Rune Grøvdal salslag, Norges Råfisklag og Norges Sildesalgs- B. Valg av styremedlemmer. lag. C. Valg av valgnemnd/lønnsnemnd. GJESTER D. Valg av kontrollnemnd. Kyst- og Fiskeridepartementet, Kjersti Vartdal SAK 2 d Godkjenning av sakslisten E. Valg av ordfører og varaordfører i Fiskeridirektoratet, Per Sandberg Representantskapsmøte på Scandic Hotell i Åle- Representantskapet. Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal, sund 9. mai Sverre Ola Roald SAK 8: LØNNSNEMNDAS INNSTILLING Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal, S A K L I S T E FOR ÅR 2008 Anne Bjørnsen SAK 1 ÅPNING AV ÅRSMØTET Ordfører refererte sakslisten. Mattilsynet, Anne Søyseth (TALE VED ORDFØREREN) Godkjent. Nordea, Kolbjørn Giskeødegård Norges Fiskarlag, Knut Eriksen SAK 2 KONSTITUERING SAK 2 e Valg av sekretærer Møre og Romsdal Fiskarlag, Ole Morten Sorthe A. Godkjenning av innkallingen. Ordfører foreslo Janita Arhaug og Paul Gustav Møre og Romsdal Fiskarlag, Janita Arhaug B. Forretningsorden. Remøy. Vedtatt. Møre og Romsdal Fiskarlag, Remi Teistklubb C. Opprop av representanter og gjester. Aalesunds Rederiforening, Oddbjørn Skarbøvik D. Godkjenning av saklisten. SAK 2 f Valg av redaksjonsnemnd Aalesunds Rederiforening, Paul-Gustav Remøy E. Valg av sekretærer. Tore Roaldnes, Fridtjov Vorren, Martin Leinebø, Norges Råfisklag, Jan Erik Strøm F. Valg av redaksjonsnemnd. Karl Otto Risbakk og Anders Solheim ble fore- Vest-Norges Fiskesalslag, Magnar Aasebø slått. Vedtatt. Norges Sildesalgslag, Øyvind Furnes SAK 3 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FHL, Jorulf Straume FOR ÅR 2007 Ordfører gjennomgikk så kjøreplan for møtet. Det norske maskinistforbund, Håkon Eidset A. Revisors beretning. Sparebanken Møre, Einar Fiskerstrand B. Melding fra Kontrollnemnda. SAK 3 ÅRSMELDING OG REGNSKAP Ordfører Knut Støbakk FOR ÅR 2007 Møreforskning, Kari Fjørtoft SAK 4 PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD Adm. dir Sveinung Flem gjennomgikk regn- Fiskeribladet/Fiskaren, Fridgeir Walderhaug PRISOPPLEGG FOR 2008 skapet. Sunnmørsposten, Svein Aam

16 16

17 17

18 18 SAK 3 a Revisors beretning Statsautorisert revisor Rune I Grøvdal la frem av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonssikk, omfatter revisjon også en gjen- MELDING FRA KONTROLLMEMNDA FOR ÅRET 2007 revisors beretning og den var ren. nomgåelse av selskapets formuesforvaltning og Kontrollnemnda har hatt to møter på kontoret Til generalforsamlingen i Sunnmøre og Roms- regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener i Ålesund. dal Fiskesalslag AL at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår Vi har gått gjennom styreprotokollen og hatt uttalelse. samtaler med adm. direktør og tillitsvalgt for de REVISJONSBERETNING FOR 2007 ansatte i laget. Formannen i nemnda har hatt Uttalelse samtale med styreformannen. Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi mener at Alle spørsmål som ble stilt av nemnda, fikk vi Vi har revidert årsregnskapet for Sunnmøre - årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov svar på. og Romsdal Fiskesalslag AL for regnskapsåret og forskrifter og gir et rettvisende bilde av Regnskapet for 2007 ble gjennomgått av adm. 2007, som viser et overskudd på kr , selskapets finansielle stilling 31. desember direktør. herunder opplysningene i årsregnskapet om 2007 og av resultatet og kontantstrømmene Spørsmål fra nemnda ble tilfredstillende forslag til anvendelse av overskuddet. Vi har i regnskapsåret i overenstemmelse med besvart. også revidert opplysningene i årsberetningen regnskapslovens regler og god regnskaps- Revisor gikk gjennom revisjonsrapport for 2007 om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt skikk i Norge. og Revisjonsberetning for 2007 ble fremlagt. drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, - ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge balanse, kontantstrømoppstilling og noteopp- for ordentlig og oversiktlig registrering og Vi har ingen merknader til drifta av laget, og lysninger. Regnskapslovens regler og god regn- doku mentasjon av regnskapsopplysninger. meiner at: skapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen - opplysningene i årsberetning om årsregn- Drifta i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag er av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen skapet og forutsetninger er fortsatt drift er i samsvar med gjeldende lover og regler, og at er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår konsistente med årsregnskapet og er i sam- vedtak og retningslinjer fra representantskapet oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øv- svar med lov og forskifter. og styret, er følgt opp av administrasjonen. rige forhold i henhold til revisorlovens krav. - opplysningene i årsregnskapet om forslaget Vi viser til Revisjonsberetning for 2007, og god- til anvendelse av overskuddet er i samsvar kjenner det fremlagte Årsregnskapet. Grunnlag for vår uttalelse med lov og forskrifter. Vi har utført revisjon i samsvar med lov, for- Ålesund, skrift og god revisjonsskikk i Norge herunder Ålesund, 27. mars 2008 Gunnar Støbakk revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Re- KMPG AS Jørgen Ervik visorforening, Revisjonsstandardene krever at Rune I. Grøvdal Per Jan Giske vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå Statsautorisert revisor betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke Ordfører refererte styrets forslag til vedtak i inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon SAK 3 b Melding fra Kontrollnemnda saken. omfatter kontroll av utvalgte deler av materia- Kontrollnemndas formann Gunnar Støbakk la let som underbygger informasjonen i årsregn- frem kontrollnemndas melding. Styret tilrår Representantskapet å gjøre følgende skapet, vurdering av de benyttede regnskaps- Til årsmøtet i Sunnmøre og Romsdal Fiske- vedtak: prinsipper og vesentlige regnskapsestimater, salslag A. Representantskapet tar årsmeldingen for samt vurdering av innhodet i og presentasjon 2007 til orientering.

19 B. Representantskapet godkjenner det fremlagte årsregnskapet for 2007 som Sunn- SAK 4 PRIS OG OMSETNINGSFORHOLD PRISOPPLEGG FOR 2008 fra seksjonssjef Anne Søyset i Mattilsynet til orientering. 19 møre og Romsdal Fiskesalslags regnskap Innleder: Salgssjef Jon Grimstad Representantskapet konstanterer at mattrygghet for året Møtet hevet for lunch kl får stadig større fokus fra markedets og myndig- Møtet satt igjen kl hetenes side, også når det gjelder fiskerinærin- Ordfører åpnet for spørsmål. gen. God hygiene om bord i fiskefartøy er en av Følgende hadde ordet: Ordfører ønsket Anne Søyset fra Mattilsynet, mange faktorer som har betydning for trygghe- Jack Remøy til dagsorden Knut Støbakk, Anita Husevik og Gerd Røren ten knyttet til fiskeprodukter. For rederne har Hans Sande Leine velkommen til møtet. mangelfulle hygieneforhold i tillegg en økono- Sveinung Flem med svar til Hans Sande Ordfører refererte så styrets forslag til vedtak i misk side, ved at fartøyenes produkter kan bli Remi Teistklub saken: utestengt fra markedet. Representantskapet ser Sveinung Flem med svar til Remi Teistklub Hovedtrekkene i det etablerte pris- og omset- derfor positivt på det arbeidet som gjøres fra ningssystemet i salgslaget opprettholdes. norske myndigheters side gjennom Mattilsynet Strek satt. Styret i Surofi vil sette ned et utvalg som skal for å unngå helse fare knyttet til våre fiskepro- gjennomgå omsetningssystemet for kystflåten. dukter og sikre aktørenes adgang til markedene. Ordfører refererte styrets forslag til vedtak: Styret og administrasjonen vil på bakgrunn av Representantskapet vil samtidig understreke B. Representantskapet godkjenner det frem- dette arbeidet vurdere om dagens praktisering betydningen av at Mattilsynet ikke bare opptrer lagte årsregnskapet for 2007 som Sunn- av omsetningssystem for kystflåten bør justeres. som kontrollør, men også som rådgivere ovenfor møre og Romsdals regnskap for året Salgslaget bør til en hver tid arbeid for å finne næringen. Det er i tillegg viktig at det regelverk Godkjent. de mest formålstjenlige omsetningsformene for som innførers er gjennomdrøftet og kommuni- de ulike flåtegrupper, fiskeslag og anvendelser. sert med næringens aktører og organisasjoner. Ordfører gikk så til ÅRSMELDINGEN FOR Representantskapet vil spesielt peke på behovet 2007 og gjekk gjennom denne punktvis. Ordfører gav deretter ordet fritt. for å klarlegge hvordan kystflåten, som ikke er Følgende hadde ordet: omfattet av den fastlagte godkjenningsordnin- Til årsmeldingen: Jack Remøy gen, skal tilpasse seg hygieneregelverket. Hans Sande Jon Grimstad med svar Avslutningsvis vil Representantskapet peke på Geir Solevåg Terje Blomvk behovet for å opprettholde og om mulig forster- Jack Remøy Jon Grimstad med svar ke dialogen med russiske veterinærmyndighe- Geir Solevåg ter for å unngå at norske fiskefartøy og produk- Jack Remøy Ordfører satte strek og refererte styrets forslag sjonsanlegg utestenges fra det russiske marked. Sveinung Flem til vedtak, ovenstående. Enstemmig vedtatt. Harmonisering av regelverk er her ett av flere viktige virkemiddel. Ordfører refererte innstilling til vedtak: SAK 6 FAGTEMA 2: Ordfører gav ordet fritt. Hygiene og omsetning- fokus på REPRESENTANTSKAPET TAR ÅRSMELDIN- fartøysektoren Følgende hadde ordet: GEN FOR 2007 TIL ORIENTERING. Innleder: Seksjonssjef Anne Søyset, Mattilsynet Knut Eriksen Ordfører refererte styrets sålydende forslag til Hans Sande Saken ble votert over og godkjent. vedtak: Representantskapet tar innledningen Terje Blomvik

20 20 Knut Eriksen (replikk) Jon Grimstad Styret tilrår Representantskapet å gjøre følgende vedtak: Kolbjørn Giskeødegård svarte på spørsmål. Ordfører takket for innledningen og overrakte Ole Morten Sorthe Representantskapet tar innledningen fra seni- blomster. Ordfører satte så styrets forslag til av- Jorulf Straume oranalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea stemming. Paul Gustav Remøy Markets til orientering.representantskapet er Enstemmig vedtatt. Jack Remøy tilfreds med at etterspørselen etter sjømat på Knut Støbakk verdensbasis er stigende som følge av befolk- Per Sandberg ningsvekst og økt fokus på et sunt kosthold. SAK 7 VALG Hans Sande Samtidig øker tilførselen av billig oppdrettsfisk fra Asia til våre viktigste hvitfisk-markeder. Det- MØTE I VAL/LØNSNEMNDA. Ordfører satte strek. te bidrar til å presse prisene nedover på villfan- Møte vart halde på lagets kontor fredag Anne Søyset fikk ordet til oppsummering. get fisk. Norsk fiskerinærings konkurranseposi Følgende møtte: Tore Roaldsnes, sjon påvirkes i tillegg negativt av at den norske Lars Harald Nyvoll, Ståle Gjerde, Hans Sande, Ordfører tok forslaget opp til votering krona har styrket seg kraftig mot de fleste viktige Magne Grytten. Enstemmig vedtatt. valutaer gjennom det siste året. Eksportprisene i norsk regning har derfor falt betydelig på de A. Valg av styreformann: Ordfører ba om at representantskapet godkjente fleste fiskeslag. Lønnsom heten påvirkes ytter- Knut Støbakk permisjonssøknad fra Vidar Klokk. ligere negativt av stigende rentekostnader og oljepriser. B. Valg av styremedlemmer: Til Ordfører Jan Ole Stokke Representantskapet er bekymret for denne ut- Knut Støbakk Ålesund viklingen, som om den fortsetter vil gjøre flere - v.m Svein Giske, Kåre Giske fiskerier ulønnsomme, tvinger frem en ytter- Jermund Hide Jeg, styremedlem Vidar Klokk søker herved om ligere økt struktureringstakt i flåten og forårsake - v.m. Fridtjov Vorren, Steinar Krøvel permisjon fra årsmøtet i SUROFI fra kl konkurser i næringen både på sjø og land. Vidar Klokk og ut dagen. Norges Bank har økt styringsrenta 15 ganger si- - v.m Einar Remøy, Remi Teistklubb Godkjent. den sommeren 2005, og vi har nå et rentenivå Terje Blomvik som er vesentlig høyere enn de valutaer som - v.m. Leif Midtflø, Helge Remøy Møtet hevet for pause kl danner grunnlaget for prising av norsk fisk i Trond H. Magnussen Møtet satt igjen kl eksportmarkedet. Representantskapet mener at - v.m. Johan K. Skjong, Sigmund Finnøy renta må settes ned for å motvirke den ugun- Ordfører gav ordet til senioranalytiker i Nordea, stige valutasituasjonen og redusere rentekostna- Kolbjørn Giskeødegård, som innledet i der i næringen. C. Valg av valgnemnd Helge Lønes SAK 5 FAGTEMA 1 Ordet ble gitt fritt, og følgende hadde ordet: - v.m. Fridtjov Vorren, Jermund Hide Jon Grimstad Ståle Vidar Gjerde Hvitfiskmarkedet midlertidig Magnar Aasebø - v.m. Ronny Groven, Arthur Sølsvik nedgang eller? Sveinung Flem Hans Sande Ordfører refererte styrets forslag til vedtak: Ordfører satte strek - v.m. Leif Midtflø, Arve Teige

21 21

22 22 Lars Harald Nyvoll - v.m. Ståle Dyb, Frode Løvøy det at Knut Arne Teistklub går inn i stedet for Gunnar Støbakk i Kontrollnemnda. Lars Harald Nyvoll - v.m. Ståle Dyb, Frode Løvøy Jarle Valderhaug Jarle Valderhaug - v.m. Bjørn Giske, Tormund Grimstad Ordfører foretok votering med sålydende - v.m. Bjørn Giske, Tormund Grimstad Fred O. Urkedal resultat: Fred O. Urkedal - v.m. Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y. Fridtjov Vorren med endringsforslag til styre- - v.m. Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y. Tore Roaldsnes medlem fra NSF Tore Roaldsnes - v.m. Lise Strand, Dag Arne Gjøsund - v.m. Lise Strand, Dag Arne Gjøsund Forslag til Styremedlem NSF Formann: Hans Sande Medlem: Jermund Hide Formann: Hans Sande - v.m Fridtjov Vorren - Helge Lønes alle enstemmig valgt D. Kontrollnemnda Formann: Gunnar Støbakk N.S.F D. Kontrollnemnda - v.m. Anders Solheim, Reidar Finnøy Fridtjov Vorren (25) Knut Arne Teistklubb Medlemmer: - v.m. Anders Solheim, Reidar Finnøy Leif Steinar Alnes A. Valg av styreformann: Leif Steinar Alnes - v.m. Kjetil Holmeset, Jørgen Ervik Knut Støbakk - enstemmig - v.m. Kjetil Holmeset, Jørgen Ervik Per Jan Giske Per Jan Giske - v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke B. Valg av styremedlemmer: - v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke Knut Støbakk E. Ordfører og varaordfører i - v.m Svein Giske, Kåre Giske Formann: Knut Arne Teistklubb Representantskapet Jermund Hide alle enstemmig valgt Ordfører: Jan Ole Stokke - v.m. Fridtjov Vorren, Helge Lønes Varaordfører: Hallgeir Holmeset Vidar Klokk E. Ordfører og varaordfører i - v.m Einar Remøy, Remi Teistklubb Representantskapet Ålesund, Terje Blomvik Ordfører: - v.m. Leif Midtflø, Helge Remøy Jan Ole Stokke Hans Sande Tore Roaldsnes Trond H. Magnussen Varaordfører: Lars Harald Nyvoll Ståle Vidar Gjerde - v.m. Johan K. Skjong, Sigmund Finnøy Hallgeir Holmeset Magne Grytten alle enstemmig valgt alle enstemmig valgt Valgnemndas formann Hans Sande refererte C. Valg av valgnemnd Spørsmål om valg av nestleder til styret. Basis oven stående enstemmige forslag fra valgnemnda. Helge Lønes var at valgnemnda ikke hadde foretatt innstilling Valgnemndas formann opplyste videre at - v.m. Fridtjov Vorren, Jermund Hide på dette punkt. Tore Roaldsnes foreslo gjenvalg Gunnar Støbakk bad om fritak som formann Ståle Vidar Gjerde på Viktor Hauge som nestleder. Ordfører tok sa- i kontrollnemnda pga at Knut Støbakk (bror) - v.m. Ronny Groven, Arthur Sølsvik ken opp til votering. Enstemmig vedtatt. trådte inn i styret. Hans Sande Møre og Romsdal Fiskarlag forslår derfor i ste- - v.m. Leif Midtflø, Arve Teige

23 SAK 11 LØNSNEMNDAS INNSTILLING FOR 2008 Hans Sande refererte lønnsnemndas innstilling. 23 LØNSNEMNDAS INNSTILLING FOR Styreformann Kr ,- Telefon styreformann Kr ,- Nestformann Kr ,- Telefon nestformann Kr ,- Styremedlemmer Kr ,- Ordfører i Representantskapet Kr ,- Telefon ordfører Kr ,- Varaordfører Kr ,- Telefon varaordfører Kr ,- Møtegodtgjørelse representantskapets medlemmer. Kr ,- pr. møtedag Møtegodtgjørelse styremedlemmer og nemnder Kr ,- pr. møtedag Sekretær årsmøte Kr ,- pr. møtedag Reise- og kostgodtgjersle dekkast etter Statens reiseregulativ. Spesielt inviterte gjester uten organisasjon bak seg, dekkes reise og opphold av salgslaget. Ålesund, Hans Sande Tore Roaldsnes Lars Harald Nyvoll Ståle Vidar Gjerde Magne Grytten Ordfører tok opp saken under ett. Enstemmig godkjent. Ordfører takket på vegne av representantskapet for jobben som avtroppende styreformann Geir Solevåg har utført. Geir Solevåg takket for samarbeidet og roste alle de ansatte for deres uttrettelige innsats. Påtroppende styreleder Knut Støbakk takket for tilliten. Til avslutningen ble det sunget Gud signe vårt dyre Fedreland. Ordfører gav så ordet til Janita Arhaug som refererte protokollen. Protokoll godkjent. Jan Ole Stokke /s Janita Arhaug /s Paul Gustav Remøy /s

24 24

25

26 26

27 S t y r e t s b e r e t n i n g Virksomheten Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble tig. Det ble også liggende en del usolgte torskefangster over nyttår, særlig fra trålflåten. I gjen- te skyldes at flåten ikke fant det lønnsomt å gå på dette fisket i fjor på grunn av lave produkt- 27 stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehånds- nomsnitt sank prisen på torsk med 10,7%, men priser og høye bunkersutgifter. Også rekeomset- omsetning av hvitfisk og skalldyr med hjem- prisfallet gjennom året har som det fremgår ningen gikk ned, men dette skyldes i hovedsak mel i Lov om omsetning av råfisk (råfiskloven) ovenfor vært mye sterkere, og vil vise seg med at omsetningen var spesielt høy året før. av I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar full tyngde i For sei, som er det viktigste Omsetningssituasjonen har som nevnt utviklet Surofi også ulike kontrolloppgaver, innkreving fiskeslaget for omsetningen i Surofi, var prisene seg vanskelig gjennom 2008 for flere av våre av offentlige avgifter og driver også en betyde- mer stabile. I gjennomsnitt gikk prisen her ned viktigste fiskeslag, og prisene har vært synkende. lig informasjonsvirksomhet. Alle fiskere og re- med 2,6%, og prisen var stigende gjennom året. For en del kjøpere har økte lager og vanskelig- derier fra Sunnmøre og Romsdal som omsetter For sei har det heller ikke vært nevneverdige heter med oppgjør fra utenlandske importører fisk gjennom Surofi, er medlemmer av salgsla- problem med å omsette fangstene. svekket likviditeten, men generelt har det likevel get. Virksomheten drives fra kontorer i Ålesund Årsaken til prisfallet på torsk og hyse må ses i vært en stabil situasjon i kjøperkorpset. Det har sentrum. Styret bekrefter at det er grunnlag for sammenheng med at prisene har vært stigende heller ikke i 2008 vært behov for reguleringer fortsatt drift, og årsregnskapet er avgitt under siden Andre fiskeslag, eller fisk fra andre av fisket, men for å gjennomføre fersk-omset- den forutsetning. fiskerinasjoner, har kommet inn i markedet med ningen på en tilfredsstillende måte, har det vært større tyngde og erstattet norsk fisk i produksjon nødvendig å dispensere minsteprisene for rund Omsetning og marked av ulike fiskeprodukter. For hyse er for eksempel sei, blankisa lyr og breiflabb m/hode for perio- Surofi omsatte fisk og fiskeprodukter for 1,824 oppdrettet hvitfisk fra Asia en betydelig konkur- der i løpet av året. mill. kr. i 2008, en nedgang på 225 mill. kr. rent. Dårligere økonomiske tider mot slutten av (11%) fra foregående år. Det er første gang siden 2008 preger også etterspørselen, særlig for de Økonomisk stilling og resultat at omsetningen kom under 2 mrd. kr., en dyreste fiskeslagene, som for eksempel torsk. Det økonomiske resultatet i 2008 ble tilfreds- illustrasjon på at hvitfisk-næringen er inne i ny Totalt landet kvantum var på linje med året før stillende, særlig sett på bakgrunn av fallet i om- bølgedal med betydelige utfordringer i marke- med tonn. Av dette utgjør sei alene setningen. Provisjonsinntektene har gått ned det for viktige fiskeslag. Av den totale omset tonn, som er det høyeste kvantum av fra 14,3 mill. kr. i 2007 til 12,9 mill. kr. i 2008, ningsverdi utgjorde landinger fra utenlandske sei som noen gang har vært omsatt i Surofi. Øk- en nedgang på vel 10 %. I prosent av omsetnin- fartøy 15 mill. kr. (0,8 %). Tilsvarende i 2007 var ningen fra året før var på nær tonn. Det gen utgjorde provisjonen 0,71 %, mot 0,70 % 47 mill. kr. (2,3 %). har også vært en gledelig økning i omsatt kvan- i foregående år. Andre driftsinntekter utgjorde Nedgang i omsetning skyldes i all hovedsak tum av lange og brosme med vel tonn. 2,0 mill. kr., mot 1,1 mill. kr. i Den største prisfall, som har rammet de fleste fiskeslag i Til gjengjeld har omsatt kvantum av hyse og enkeltposten er inntektsføring av inndratte mid- større og mindre grad. Verst har dette gått ut torsk gått ned med til sammen ca tonn. ler. Disse inntektene benyttes til å finansiere over prisen på hyse, som i gjennomsnitt fra Delvis skyldes dette et vanskelig marked, som kontrollvirksomheten som salgslaget utfører i 2007 til 2008 gikk ned med 27%, etter at prisen medførte at en del fangster ble liggende usolgt henhold til bestemmelser i saltvannsfiskeloven nådde toppen høsten ved nyttår. Det har også vært en trend over lang (fra 2009: Havressursloven). For torsk holdt prisen seg på rekordhøye gjen- tid at fangstene i større grad har blitt landet nær Driftskostnadene utgjorde ca 16,3 mill. kr., mot nom første del av 2008, etter flere år med opp- fangstfeltene i Barentshavet, blant annet som 15,3 mill. kr. i Personalkostnadene var i gang. Det var derfor ikke uventet at det måtte følge av høyere bunkerspriser vel 8,8 mill. kr., en økning på knapt 0,7 komme en korreksjon. Utover høsten stoppet Omsatt kvantum av snabeluer gikk også sterkt mill. kr. fra året før. Økningen skyldes i hoved- det opp i markedet, og torskeprisene sank kraf- ned i 2008, nesten tonn (nær 80%). Det- sak økte pensjonskostnader, herunder også en

28 Likestilling Pr består bemanningen av 10 kvinner og 4 menn. Av styrets 10 medlemmer er én kvinne (representant for de ansatte). Styret konstaterer at det med den lave kvinneandelen i næringen er vanskelig å få en god kjønnsmessig balanse i styret. Likevel vil styret anmode eierorganisasjonene om å oppnevne flere kvinnelige medlemmer til representantskapet, som igjen kan danne grunnlag for rekruttering til styreverv. 28 korreksjon fra 2007 da vi ble belastet for lite kostnader fra vårt pensjonsselskap. Beman- elle tap under denne ordningen vil Surofi ha en egenandel på 10% av det tapet som oppstår. Det Finansiell risiko Den største finansielle risikoen i Surofi er knyt- ningen i 2008 har vært uendret på 13 årsverk. er i 2008 konstatert et tap på 0,2 mill. kr. etter at tet til utestående kundefordringer. Tap av be- Andre driftskostnader har økt fra 6,47 mill. kr. en kjøper gikk konkurs. Det vesentlige av tapet tydning vil imidlertid ikke oppstå så lenge de til 6,83 mill. kr. i Økningen skyldes fle- skyldes rentekrav. Styret er ellers ikke kjent med fastlagte rutinene for sikring av fordringene re større bevilgninger og avsetninger, som det noen konkrete enkeltsaker hvor det foreligger følges. Ved eventuelle tap som oppstår på for- fremgår nedenfor. en særlig tapsrisiko. dringer sikret ved kredittforsikring, vil forsi- Surofi har i 2008 deltatt med 0,3 mill. kr. til et De tre nevnte avsetningene/bevilgningene ut- kringsselskapet dekke 90 % av tapet (eksklusive prosjekt ledet av Fiskeri- og kystdepartementet gjør til sammen 1,8 mill. kr, en fordobling sam- eventuelle rentekrav), mens Surofi har en egen- om basisundersøkelser av fremmedstoffer i menlignet med tilsvarende type poster i risiko på 10 %. De fleste av våre kjøpere benytter blåkveite. Prosjektet er godkjent finansiert av Løpende ordinære driftskostnader har til gjen- kredittforsikring i stedet for bankgarantier, for inndratte midler, jfr. økningen i andre driftsinn- gjeld gått noe ned som følge av besparelser på derved å få frigitt sine bankrammer til ordinær tekter nevnt tidligere. Surofi har i 2009 deltatt flere ulike kostnader. Avskrivningene ble redu- driftskreditt. Kredittforsikringsordningen tilfø- med 0,5 mill. kr. i finansiering av ekstraordinæ- sert i 2008 siden det også dette året ble foretatt rer dermed kjøperne betydelig likviditet. re markedstiltak for norsk sjømat, som et ledd i relativt små investeringer. Driftsresultatet for Surofi har ved årets slutt en arbeidskapital på arbeidet med forbedre markedssituasjonen for 2007 viser - 1,5 mill. kr. mot 0,1 mill. kr. i ,3 mill. kr., en forbedring på 2,7 mill. kr. fra hvitfisk i viktige europeiske markeder. Gjennom Reduksjonen skyldes en kombinasjon av lavere foregående årsskifte. Arbeidskapitalen benyt- et spleiselag med deltakere fra næringen og of- driftsinntekter og høyere driftskostnader. tes til å finansiere utestående fordringer til kjø- fentlige myndigheter er Eksportutvalgets ram- Netto finansinntekter har økt fra 3,7 mill. kr. i perne. I tillegg har Surofi de senere år hatt en me for markedsføring i 2009 økt med 20 mill til 4,3 mill. kr. i Dette skyldes et ge- driftsfinansieringsramme på 100 mill. kr. hos kr., som gjør det mulig å utvide planlagte kam- nerelt høyere rentenivå, men også at kjøperne vår bankforbindelse. Driftskreditten har vært panjer i hvitfisksektoren i betydelig grad. Surofi på grunn av en vanskeligere likviditetssituasjon benyttet i store deler av 2008 på grunn av større har belastet denne bevilgningen på 2008-regn- har betalt mer forsinkelsesrenter ved betaling utestående mot kjøperne. skapet. Styret har videre besluttet å avsette ytter- etter forfall. Surofi er direkte utsatt for markedssvingninger, ligere 1 mill. kr. til delkredefondet, slik at dette Resultatet før skatt viser 2,9 mill. kr. i 2008 siden provisjonsinntektene beregnes som pro- pr utgjør 2 mill. kr. Det er to årsaker mot nær 3,9 mill. kr. i foregående år. Surofi er sent av omsetningsverdien. Endringer i landet til dette. En vanskeligere markedssituasjon øker i slutten av 2008 i posisjon til å betale ordinær kvantum og prisnivå har derfor stor betydning den finansielle risikoen for de ulike aktørene i inntektsskatt etter at underskudd fra tidligere for inntekter og resultat, noe nedgangen i om- næringen. Sviktende omsetning, fallende priser, år er fullt ut inndekket gjennom de senere års setning fra 2007 til 2008 klart illustrerer. stigende lager og vanskeligheter med oppgjør overskudd. Skattekostnaden har derfor økt noe i fra utlandet er alle faktorer som kan svekke den 2008, slik at årsresultat etter skatt viser 2,5 mill. Arbeidsmiljø og ytre miljø økonomiske situasjonen for våre kjøpere, og kr. mot 3,7 mill. kr. året før. Surofi har 14 ansatte. To av de ansatte arbeider i som i sin tur, selv om vi under normale forhold Egenkapitalen viser pr ,8 mill. kr., 50% stilling, slik at antall årsverk er 13. Det har tar svært liten kredittrisiko, kan påføre Surofi tilsvarende 44% av totalkapitalen. Styret ser det ikke vært noen endringer i bemanningen gjen- tap. Videre har en stor andel av kjøperkorpset fortsatt som ønskelig å styrke egenkapitalen, nom Sykefraværet var i ,6%, det gått over fra å stille bankgarantier til å etablere dels for å møte mulige svingninger i omsetning samme som året før. Det er heller ikke i 2008 kredittforsikringsrammer etter at denne ordnin- og økonomisk resultat og dels for å forbedre li- registrert noen personskader. Surofis virksom- gen ble innført fra november Ved eventu- kviditeten ytterligere. het forurenser ikke det ytre miljø.

29 29

30 Fremtidsutsikter Bestandssituasjonen for de viktigste fiskeslagene av hvitfisk er god, og kvotene er for flere av disse høyere i 2009 enn i de foregående år. Utfordringene nå synes ikke å ligge på ressursene, men i en vesentlig vanskeligere markedssituasjon. Styret konstaterer at prisene på torsk og hyse etter flere års oppgang har falt kraftig gjennom 2008, og nå er tilbake på forrige bunnivå i Prisen på sei viser heldigvis langt større stabilitet, selv 30 om prisen på storsei også har falt mye i forhold til prisen for noen år siden. Vi må forvente at det lave prisnivået vil bestå en periode fremover og omsetningssituasjonen kan for noen arter og størrelser bli vanskelig. Lavkonjunktur over hele verden som følge av finanskrisen gjør det vanskelig å forutse både omfang og varighet av den krisen som nå gjør seg gjeldende også for fiskeprodukter. Det er imidlertid ikke grunn til å tro på bedring i inneværende år. Som følge av økte kvoter på torsk og hyse og et relativt stabilt prisbilde for det viktigste fiskeslaget i Surofi, sei, forventer styret likevel at omsetningen i 2009 vil være på linje med Det forventes også positivt resultat for Surofi.Styret vil takke fiskere, kjøpere og offentlige fiskerimyndigheter for et godt samarbeid også i Ålesund, 24. februar 2009 Knut Støbakk Styreleder Viktor Hauge Nestleder Terje Blomvik Styremedlem Ola Inge Grønnevet Styremedlem Jermund Hide Styremedlem Vidar Klokk Styremedlem Trond H. Magnussen Styremedlem Leif-Richard Sande Styremedlem Bodvar Åsbø Styremedlem Vigdis Torheim Ansattes representant Sveinung Flem Adm. dir.

31 31

32 Prisutvikling pr kg rundfisk omsatt i Surofi de siste 5 år kroner Omsetning i kvantum (høyre akse) og verdi (venstre akse) de siste 5 år Tusen kroner Tonn rund vekt verdi kvantum

33 Resultatutvikling i Surofi de siste 5 år Tusen kroner Årsresultat driftsresultat netto finansinntekter

34 R E S U LTAT r e g n s k a p Kr Kr Driftsinntekter og driftskostnader: Brutto omsetning note , ,00 -Brutto fiskekjøp , ,00 Provisjon note , ,00 Andre driftsinntekter , ,00 Sum driftsinntekter , ,00 Lønn og sosiale kostnader note , ,00 Andre driftskostnader , ,00 Ordinære avskrivninger note , ,00 Sum driftskostnader , ,00 Driftsresultat , ,00 Finansinntekter/finanskostnader: Finansinntekter note , ,00 Finanskostnader note , ,00 Netto finansposter: , ,00 Resultat før skattekostnader , ,00 Skattekostnader note , ,00 Årsoverskudd , ,00 Overføringer : Til felleseid andelskapital 0,00 0,00 Annen egenkapital , ,00 0,00 0,00

35 35

36 36

37 B A L A N S E Eiendeler anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner etc note , ,00 Sum varige driftsmidler , ,00 Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer note , ,00 Andre langsiktige fordringer note , ,00 Sum finansielle driftsmidler , ,00 Sum anleggsmidler , ,00 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer note , ,00 Andre fordringer , ,00 Sum fordringer , ,00 Bankinnskudd og kontanter note , ,00 Sum omløpsmidler , ,00 Sum eiendeler , ,00 egenkapital note 10 Andelskapital 7 743, ,00 Felleseid andelskapital , ,00 Sum innskutt egenkapital , ,00 Opptjent egenkapital Bunden egenkapital iht vedtekter , ,00 Annen egenkapital , ,00 Sum opptjent egenkapital , ,00 Sum egenkapital , ,00 kortsiktig gjeld Skyldig fiskere og andre leverandører , ,00 Betalbar skatt note , ,00 Skyldig offentlige avgifter , ,00 Annen kortsiktig gjeld , ,00 Sum kortsiktig gjeld , ,00 Sum gjeld og egenkapital , ,00 Ålesund, 24. februar 2009 Knut Støbakk Viktor Hauge Terje Blomvik Ola Inge Grønnevet Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Jermund Hide Vidar Klokk Trond H. Magnussen Leif-Richard Sande Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bodvar Åsbø Vigdis Torheim Sveinung Flem Ragnhild Skog Styremedlem Ansattes representant Adm. dir. Regnskapssjef

38 38 Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte faktiske tall. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor: Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt linært over antatt økonomisk levetid. Pensjoner Selskapet har etablert foretakspensjon i samsvar med gjeldende regelverk. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt.

39 Note 2: Omsetning: kr kr 39 Avgiftspliktig omsetning , ,00 Avgiftsfri omsetning , ,00 Eksport , , , ,00 Note 3: Provisjonsinntekter: kr kr Provisjon av avgiftspliktig omsetning , ,00 Provisjon av avgiftsfri omsetning , ,00 Provisjon av eksport , , , ,00 Gjennomsnitt provisjonsats 0,71 0,70 Note 4: 4: Lønnskostnader/antall ansatte/godtgjørelser/lån til ansatte/nærstående parter. Antall årsverk i år 2008 var 13. Lønnskostnader på 4,7 mill kr er redusert med kr ,- som er belastet Kvotekontrollen i tråd med brev fra Fiskeri- og kystdepartementet av 18. jan Lønn til daglig leder kr ,- er inkludert skattepliktig del av gruppelivsforsikring, IPA, behandlingsforsikring og elektronisk kommunikasjon. Annen godtgjørelse som bil, diett etc utgjør kr 5.017,-. Kostnader til foretakspensjon var kr ,-. Godtgjørelse til styret kr hvorav kr er lønn til styrets formann. Revisjonshonorar utgjør kr ,- hvorav kr ,- gjelder bistand ved møter og annet arbeid. Daglig leder har ett langsiktig lån hos selskapet, stort kr ,-. Rentesatsen ble endret fra 5,25 til 6,25% i løpet av 2008 og restløpetid er 6 år og 6 mnd. Samlede lån til øvrige ansatte utgjør kr ,-. Selskapet har ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som ikke er balanseført. Samtlige ansatte er med i ordningen. Selskapet er pliktig til å ha tjeneste pensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en foretakspensjon som oppfyller kravene til denne lov. Foretakspensjonens premiefond pr var kr ,-. Selskapet tar del i den generelle AFP ordningen med de plikter og rettigheter dette medfører. I år 2008 hadde laget to tidligere ansatte med i ordningen, totale kostnader for disse to ble kr ,-. Selskapets kostnader til foretakspensjon var i år 2008 kr ,- Premie til IPA innskuddspensjonsavtale utgjorde kr ,-. Som nærstående parter regnes selskapets ledelse og styremedlemmer.

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om Å r s r a p p o rt 2009 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n Å f i s k e e r d e n e n e s t e f i l o s o f i m a n b l

Detaljer

Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve

Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve Årsrapport 2010 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG fiskernes egen salgsorganisasjon Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve 5 Innholdsfortegnelse leder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

ÅRSRAPPORT 2012 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON ÅRSRAPPORT 2012 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAND FRØYA RÆNA STOREGGA 2 3 ESTERÅLEN RØST NORDKAPP VIKING JELMSØY SKOLPEN Gi noen en fisk, og han blir mett hele

Detaljer

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA PPO R T 2 0 1 3 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAN TRÆNA S VESTERÅL NORDKAP HJELMSØY 2 ND FRØYA STOREGGA LEN RØST PP VIKING Y SKOLPEN 3 Surofi Sunnmøre

Detaljer

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA P P O R T 2 0 1 4 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON 1 ESTERÅL NORDKAP SHETLAN RÆNA S JELMSØY 2 SKOLPEN D FRØYA TOREGGA Surofi EN RØST innkreving av offentlige avgifter.

Detaljer

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S Årsrapport 2007 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG fiskernes egen salgsorganisasjon Det må enhver sann gourmet bekjenne, at aldri er havet skjønnere enn når det gjennom sine frukter berører ganen. Kjell

Detaljer

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S Årsrapport 2006 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n " D e n n o r s k e s j ø m a n n e r e t g j e n n o m b a r k e

Detaljer

Melding om arbeidsåret

Melding om arbeidsåret Melding om arbeidsåret 2006/2007 2005/2006 1 1 Innhold: MELDING FOR DRIFTSÅRET 2006/2007... 2 STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG... 6 SAKER I MELDINGSÅRET... 10 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

Ar tic Norges Sildesalgslag Norges Sildesalgslag

Ar tic Norges Sildesalgslag Norges Sildesalgslag FISK FOR FREMTIDEN Årsrapport 2009 Innhold Innledning 2009 kort oppsummert 5 Innledning ved styrets leder 6 Regnskap Styrets melding 12 Resultatregnskap 2009 16 Balanse pr 31. desember 17 Noter til regnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 SKAGERAKFISK SA

ÅRSBERETNING 2013 SKAGERAKFISK SA ÅRSMELDING FOR 2013 ÅRSBERETNING 2013 SKAGERAKFISK SA Skagerakfisk SA er et salgslag organisert som et samvirkeforetak som i medhold av råfiskloven (fiskesalgslagsloven) er tillagt førstehåndsomsetningen

Detaljer

Årsberetning 2010. For kystens verdier

Årsberetning 2010. For kystens verdier Årsberetning 2010 For kystens verdier Innhold Stabilisering etter en krevende periode Kjære leser!... 3 Styrets og kontrollnemndas medlemmer... 4 2 Representantskapsmøte 2010... 6 Styrets beretning...

Detaljer

Tettere på markedet Årsrapport 2005

Tettere på markedet Årsrapport 2005 Tettere på markedet Årsrapport 2005 Nøkkeltall Nøkkeltall Russland Danmark Nederland Tyskland Polen Ukraina Kina Japan De største markedene for pelagisk fisk i 2005 Nøkkeltall Russland Japan Ukraina Kina

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Emneside NORGES SILDESALGSLAG. Årsrapport 2014

Emneside NORGES SILDESALGSLAG. Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Emneside NORGES SILDESALGSLAG Årsrapport 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKSJON REGNSKAP Styreleder har ordet Hilsen fra Fiskeriministeren s. 5-7 Styrets melding Resultatregnskap Balanse

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2004

Årsberetning og regnskap 2004 Årsberetning og regnskap 2004 Foto: Geir Norling Hovedkontor: Bruflat 2890 ETNEDAL Tlf.: 61 12 15 00 Faks: 61 12 15 15 Avdeling: Storgata 30 2870 DOKKA Tlf.: 61 11 45 30 Faks: 61 11 45 35 Org.nr.: NO 937

Detaljer

Derfor et salgslag Årsrapport 2013

Derfor et salgslag Årsrapport 2013 Derfor et salgslag Årsrapport 2013 Hva skulle vi gjort uten Sildelaget? Hva hadde prisene vært uten Sildelaget? Hva hadde oppgjøret vært uten Sildelaget? Hva hadde ressurskontrollen vært uten Sildelaget?

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Innhold FORNØYDE FISKERE VÅR VISJON

Innhold FORNØYDE FISKERE VÅR VISJON ÅRSMELDING 2004 VÅR VISJON 2 FORNØYDE FISKERE Innhold Vår visjon 2 Vår misjon 3 Vår utfordring 4 Vår kjerne 6 Våre tjenester 7 Vår økonomi 8 Innledning ved styrets leder 10 Styret 12 Styrets melding 14

Detaljer

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon Årsrapport 1 Visjon Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg skal være den ledende lokalbanken i Tønsbergområdet for privatkunder og bedrifter. Adm. banksjef Bjørn

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 ÅrsRapport 2010 Nøkkeltall for 2010 Tall i tusen kroner 2010 2009 2008 2007 2006 Resultat før tap 34 894 42 971 7 195 14 801 20 724 Resultat etter tap og skatt 22 684 27 329-1 388 13 934 15 913 Tap på

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Etnedal Sparebanks 96. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2006

Etnedal Sparebanks 96. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2006 Årsberetning og regnskap 2006 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2006 side 1 Etnedal Sparebank 96. driftsår side 1 Resultatregnskap 2006 side 6 Balanse 2006 side 7 Noter til regnskapet for 2006

Detaljer

Årsrapport -08. Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008. Styret Valgkomite Ansatte. Kontrollkomite INNHOLD. Tillitsvalgte og ansatte 2.

Årsrapport -08. Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008. Styret Valgkomite Ansatte. Kontrollkomite INNHOLD. Tillitsvalgte og ansatte 2. Årsrapport 2008 1 Årsrapport -08 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Kundevalgte: Ragna Kvendset 2008 Liv Ingjerd Holten 2005/08 Inger Skei

Detaljer

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø.

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø. Årsrapport 2001 Innhold Nordlandsbanken i korte trekk.............. 1 Nordlandsbanken i år 2001................ 2 Hovedtall............................ 3 Årsberetning 2001...................... 4 Resultatregnskap.......................

Detaljer

Årsmelding 2009 for Viken Skog BA

Årsmelding 2009 for Viken Skog BA Årsmelding 2009 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2009 2008 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1.719.881 2.207.262 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.226.890 1.688.000 Tynning (m 3 ) 177.650

Detaljer