Årsmelding 2011 Virksomhetsplan 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011 Virksomhetsplan 2012"

Transkript

1 Årsmelding 2011 Virksomhetsplan 2012 Husbanken Region sør Alle skal bo godt og trygt

2 2 1. OM HUSBANKEN REGION SØR Side 3 2. OM VIRKSOMHETSPLANEN Side 3 3. BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE Side Bostedsløshet blant ungdom og barnefamilier Side Sårbare overganger Side Boliger for personer med rusavhengighet og psykiske lidelser Side Boligløsninger for en økende eldre befolkning Side Flere og bedre kommunale utleieboliger Side Utvikle og fremme «leie til eie»-modeller Side 6 4. BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Side 6 5. HOUSING FIRST Side 8 6. SAMARBEID MED ANDRE VELFERDSETATER Side 8 7. BÆREKRAFTIGE BYGG, BOLIGER OG BOMILJØER Side Universell utforming Side Miljø og energi Side Byggeskikk, bomiljø og arkitektur Side OMRÅDELØFT Side BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE Side 13 VEDLEGG: REGIONAL STATISTIKK

3 3 1 OM HUSBANKEN REGION SØR Husbankens Region sør omfatter fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder, og er lokalisert med et kontor i Arendal og et kontor i Drammen. Regionkontoret arbeider med alle Husbankens ansvarsområder i tillegg til å ha nasjonalt fagansvar for temaet byggeskikk. Det er en styrke at Husbanken er regionalisert, fordi det gir nærhet til samarbeidspartnerne våre. Samtidig er vi opptatt av å være enhetlige i vår leveranse. Derfor legger vi vekt på samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av hele Husbankens organisasjon. Utover ansvaret for byggeskikk, ivaretas Husbankens øvrige ansvarsområder innenfor tilgjengelige ressurser. 3.1 Bostedsløshet blant ungdom og barnefamilier En prioritert målgruppe i regionens boligsosiale utviklingsprogram er ungdom, og enkelte kommuner i programmet har etablert eller planlagt relevante prosjekter, samtidig som det understrekes at innsatsen skal intensiveres fra Sandefjord kommune startet i 2011 et samarbeid med Borgestadklinikken om boligtilbud og oppfølging for ungdom. Prosjektet skal kartlegge omfanget av ungdom som står i fare for å bli eller har blitt bostedsløse og utfordringer knyttet til arbeid, utdanning, psykisk helse og rusmidler. Som statlig virksomhet og med oppgaver innen energi og miljø, har vi et særskilt ansvar for å engasjere oss i samfunnsutviklingen. Fra 2011 deltar Husbanken i Klimaløftet og Grønn stat, som begge samarbeider om kunnskapsspredning og mobilisering for et mer klimavennlig samfunn. Fra tidligere er kontoret i Arendal med i det regionale nettverket Klimapartnere. 2 OM VIRKSOMHETSPLANEN Virksomhetsplanens tidshorisont er hele 2012 til og med første kvartal 2013, og den trekker opp rammer for regionkontorets arbeid med utgangspunkt i følgende sentrale styringsdokumenter: > > Strategisk plattform for Husbanken > > Styringsdokument for Husbanken 2013 > > Administrasjonsbudsjettet og Region sørs ramme på lån og tilskudd Årsmeldingen/virksomhetsplanen beskriver Region sørs mål, prioriteringer og aktiviteter i 2011 og det kommende året. Oppsummeringen av fjorårets resultater skal bidra til å begrunne og forankre de valgene som regionkontoret foretar i år med hensyn til ressursbruk, prioriteringer og virkemidler. Under hvert ansvarsområde skisseres til sist aktiviteter for BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE Trygge boforhold er vesentlig for gode oppvekstvilkår for barn og ungdom, og det gir voksne et viktig fundament for aktiv deltagelse i samfunnet. Boligsosialt arbeid er derfor en viktig del av fattigdomsbekjempelsen. Drammen kommune gjennomførte i juni en pilot på en boligskole for ungdom (i alderen år) om å skaffe bolig, om det å bo og om hverdagsøkonomi. Et viktig element her var medvirkningen fra ti ungdommer i planleggingen av tilbudet. Gjennom boligskolen for ungdom ønsker kommunen å nå flere ungdom enn kun de vanskeligst stilte, og det er lagt til rette for en interaktiv nettside og elektronisk veileder. Ungdom og bolig vil i 2012 være et spesielt prioritert innsatsområde ved Region sør og et tema for samarbeid med andre regionkontorer. I nasjonale kartlegginger fremkommer det at bostedsløshet blant unge under 24 år øker, særlig i små og mellomstore kommuner. Husbanken Region sør vil i 2012 > > påvirke til at kommuner utvikler systemer som raskt registrerer ungdom uten bolig > > påvirke til regionale og interkommunale tiltak for forebygging og bekjempelse av bostedsløshet blant ungdom > > bidra til at bolig blir et tema i kommunens tverrfaglige arbeid blant ungdom, herunder i tiltak som er en del av Ny GIV eller initiert av Buf-etat. Målet med Ny GIV er å bedre elevers forutsetninger for å fullføre videregående opplæring. > > oppmuntre til etablering av boliger og tverrfaglig oppfølging for ungdom > > prioritere relevante virkemidler til boliger for ungdom Bolig og bomiljø er viktige faktorer i barns oppvekst. Regionkontoret skal i 2012 arbeide for gode oppvekstvilkår for barn gjennom å > > vektlegge bomiljø som en faktor ved finansiering av Alle skal bo godt og trygt

4 4 boliger for barnefamilier > > påvirke til at bosetting av vanskeligstilte barnefamilier skjer i spredte/integrerte boliger > > påvirke til at kommuner registrerer barnefamilier i kommunale og private boliger uten tilfredsstillende oppvekstvilkår i bolig og nærmiljø > > oppmuntre til etablering av flere boliger for barnefamilier 3.2 Sårbare overganger For å forebygge at overganger fra behandling og institusjonsopphold ender i bostedsløshet eller vanskelige boforhold, skal vi bidra til en tverrfaglig og tverretatlig tilnærming og utvikling av forebyggende tiltak. Som et resultat av «Prosjekt Boligsamarbeid», en avtale mellom Kriminalomsorgen sørvest, Husbanken region sør samt 18 kommuner, er det utviklet et verktøy for boligregistrering som fra 2012 vil kunne hente omfattende data rundt registreringsskjemaer og boforhold. Kriminalomsorgen har også tilsatt to tilbakeføringskoordinatorer som blant annet vil få ansvar for videreføring av boligsamarbeidet mellom Kriminalomsorgen og kommunene i Agder. Husbanken er medlem av styringsgruppen for dette arbeidet. Intensjonen med avtalene er at ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra fengsel. Vi vil videre styrke samarbeid mellom fengsler, friomsorg og kommuner, samt sikre gode samarbeidsrutiner og klare ansvarsforhold mellom partene. Husbanken skal i 2012 påvirke kommuner til å > > registrere personer/husstander som ikke har bolig i overgangen til kommunen fra barnevern og institusjonsopphold eller løslatelse fra fengsel > > inngå tverretatlig samarbeid før overgangen og i rimelig tid etterpå > > utvikle rutiner i samarbeid med kriminalomsorgen som gjør at bolig er klar den dagen overgangen skal skje > > utvikle samarbeids- og varslingsrutiner for husleierestanser og andre forhold som kan medføre utkastelser > > ha planer for å hjelpe personer i målgruppene videre til det private boligmarkedet og ivareta bosituasjon i individuell plan Regionkontoret vil samle erfaringer fra kommunene i boligsosialt utviklingsprogram for bedre oversikt over omfang av, og samarbeid rundt målgruppene. 3.3 Boliger for personer med rusavhengighet og psykiske lidelser Statens tiltakspris for bostedsløse ble 20. september tildelt prosjektet «Fra Bostedsløs til herre i eget hus» i Nøtterøy kommune. Prosjektet har vært tildelt kompetansetilskudd fra Husbanken Region sør. Vinnertiltaket består av seks små frittliggende hus på Kjøpmannskjær, mellom Tjøme og Nøtterøy, for personer som tidligere har vært bostedsløse og med utfordringer knyttet til rus og psykiske lidelser. Hensikten med prosjektet har vært å bygge små, trygge boliger, og den bærende metoden har vært at beboerne selv skulle delta og være aktive i bygge- og planleggingsfasen, sammen med planleggere, snekkere og bygningsfaglige ressurser. Deltakerne har blitt fulgt opp av fagpersonell fra Nøtterøy kommune og fått arbeid gjennom Statens tiltakspris mot bostedsløshet gikk i 2011 til prosjektet Fra bostedsløs til herre i eget hus i Nøtterøy kommune.

5 5 arbeidsmarkedsbedriften ASVO. Evalueringen av prosjektet viser blant annet at beboerne nå opplever økt livskvalitet, bedre materielle levekår og større stabilitet. Prosjektet har stor overføringsverdi, spesielt med tanke på behovet for flere boliger tilrettelagt for personer med rusavhengighet og psykiske lidelser. I tillegg la juryen vekt på gode resultater fra tverretatlig samarbeid og den høye graden av brukermedvirkning. Det er veldokumentert at mange personer som er rusavhengige og har psykiske lidelser mangler egnet bolig og oppfølgingstjenester. I 2012 skal vi > > legge til rette for at det etableres flere boliger med individuelt tilpassede tjenester for rusavhengige og personer med psykiske lidelser > > samordne arbeidet med andre statlige aktører som støtter opp om kommunale tjenester, på regionalt plan fylkesmannsembetene > > samarbeide med andre velferdsetater for å skaffe boliger med individuelt tilpassede tjenester for målgruppen og omsorgspersonell. Rapporten peker på Husbanken som fremtidig pådriver for og kvalitetssikrer, kunnskapsformidler og utvikler innen boligrelatert velferdsteknologi. Husbanken trekkes også frem som en sentral aktør innen velferdsteknologi i NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg, mer spesifikt gjennom investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger, gjennom tilskudd til boligtilpasning/ utbedring og gjennom kompetansetilskudd til kunnskapsutvikling og forsøksprosjekter. Visjonen for boligpolitikken er at alle skal bo godt og trygt. For eldre kan det innebære å bo i egen bolig så lenge som mulig og å bo i trygge omgivelser med god tilgang på service/tjenester og sosiale nettverk. Dette krever blant annet et godt tilbud av universelt utformede boliger sentralt plassert i by/tettsted og gode møteplasser for eldre, trygge boliger og omgivelser, og tilpasning av egen bolig. Husbanken har kompetanse og virkemidler som kan bidra innenfor mange av disse områdene. 3.4 Boligløsninger for en økende eldre befolkning Investeringstilskuddet er et ledd i Omsorgsplan 2015, som oppsummerer regjeringens strategi for de nærmeste årene for å møte dagens og framtidens omsorgsutfordringer. Planen omfatter blant annet bygningsmessige investeringer og tilrettelegging av fysiske og sosiale omgivelser, og Husbanken har fått en viktig rolle her. Endringer i tilskuddordningen i 2011 har ført til at interessen for tilskuddet har økt og antallet søknader igjen har steget, slik at årets kvote på det nærmeste ble oppbrukt. Region Sør sin andel av hovedmålet er ca. 20 prosent, som tilsvarer enheter for hele perioden 2008 til Vi har nå fire år bak oss, og det er gitt tilsagn til enheter så langt. Dette betyr at 62 prosent av målsettingen er nådd halvveis i perioden. Et viktig mål er å øke andelen plasser tilrettelagt for demente i tråd med «Demensplan 2015». Det betyr i praksis at investeringstilskuddet fortrinnsvis skal gå til prosjekter med små avdelinger og bofellesskap med rom for aktiviteter og tilgang til et egnet uteareal der dette er mulig. SINTEF har på oppdrag fra Husbanken vurdert muligheter og utfordringer knyttet til nåværende og fremtidige teknologiske løsninger i private hjem. I følge rapporten, blir utvikling og implementering av velferdsteknologi et viktig redskap for å møte de kommende samfunnsutfordringene med en aldrende befolkning, endret sykdomsbilde og mangel på helse- Husbanken Region sør skal i 2012 > > bidra til en eksisterende boligmasse tilpasset eldres behov for å bo lengst mulig hjemme > > bidra til et godt tilbud av sykehjem og omsorgsboliger, tilrettelagt for teknologi i samspill med og som supplement til omsorgstjenester > > samarbeide med hjelpemiddelsentralene > > følge den teknologiske utviklingen innen smarthus og omsorgssektoren for å bidra til informasjon for kommuner og andre samarbeidspartnere, særlig ved bruk av investeringstilskuddet > > påvirke kommuner til å regulere tomter / stille sentrale tomter til disposisjon for eldreboligprosjekter > > bidra til god demenstilpassing av omsorgsplassene 3.5 Flere og bedre kommunale utleieboliger Husbanken skal prioritere tildeling av tilskudd til utleieboliger til kommuner med store boligsosiale utfordringer, og tilskuddet skal bidra til en mer formålstjenlig boligmasse for vanskeligstilte. Tilskuddsutmålingen skal ses i sammenheng med planer for helhetlige oppfølgingstjenester. I Drammen vedtok politikerne i 2011 et boligløft som innebærer investeringer på 60 millioner kr. Dette gikk til anskaffelse av nye kommunale utleieboliger, oppgradering av eksisterende, samt anskaffelse av nye omsorgsboliger til personer med lett demens. Prosjektet Fra leie til eie ble satt i gang for å øke Alle skal bo godt og trygt

6 6 gjennomstrømmingen i kommunale boliger og bistå kommunale leietakere i å kjøpe sin egen leilighet. En rekke rutiner er etablert og avklaringer foretatt: rammen for opptak av startlån er fordoblet, det er innført fleksible rammer, og det er gitt utvidet delegasjon i forhold til salg av kommunale leiligheter i borettslag. I løpet av 2011 har kommunen etablert en egen boligtjeneste som har hentet medarbeidere fra ulike tjenester med oppgaver knyttet til bolig. Av de 159 leietakerne som hittil er vurdert i prosjektet, har 24 fått innvilget lån og tilskudd og kjøpt bolig. 20 av boligene var kommunale, noe som igjen vil finansiere nye utleieboliger for de mest vanskeligstilte. I avsnittene nedenfor er liknende prosjekter i flere av regionens kommuner omtalt. Behovet for kommunal utleiebolig er for mange en midlertidig situasjon, og Husbanken vil i 2012 fremheve behovet for regelmessige gjennomganger og dialog med leierne for å vurdere muligheten for privat leiebolig eller eid bolig. Startlån, boligtilskudd og bostøtte kan gi gode muligheter for å starte en slik boligkarriere. Videre skal vi i 2012 > > prioritere kommunene med de største boligsosiale utfordringene > > gi føringer om god kvalitet, universell utforming og integrering i tilfredsstillende bomiljøer > > stimulere til at antall samlokaliserte boliger skal være så lavt at normalisering oppnås > > legge til grunn en fleksibel tilskuddsandel fra null til 40 prosent > > legge til rette for kompetansebygging og erfaringsutveksling innen boligsosial FDV av kommunalt eide og disponerte boliger > > formidle kunnskap og prøve ut modeller / praktiske løsninger > > arbeide for at alle kommuner har en forsvarlig saksbehandling gjennom gode saksbehandlingsrutiner og håndtering av ventelister Kommunale utleieboliger skal fylle Husbankens kvalitetskrav og være universelt utformet, og for egen oversikt vil vi utarbeide en beskrivelse av søknadsinngang, type prosjekter og boligtyper. 3.6 Utvikle og fremme leie til eie - modeller «Leie til eie»-konsepter er en langsiktig framgangsmåte for å bosette vanskeligstilte som befinner seg i en livssituasjon som gjør at de er i grenseland med tanke på om de bør eie eller leie. Husbanken skal aktivt bidra til å utvikle gode modeller og spre erfaring fra disse til kommunene og brukergrupper der det er et utbredt ønske om å øke eierandelen. I nettverksmøter oppfordrer vi kommunene til å gjennomføre en leie til eie -modell med aktiv bruk av startlån. Temaet oppleves som stadig mer etterspurt fra kommuner. I likhet med Drammen, gjennomfører Porsgrunn tiltak for å kunne gi flere mulighet til å kjøpe egen bolig. Totalt har om lag 211 husstander vært i kontakt med prosjektet i tiden mai 2010 til april Resultatet er at 16 husstander som bodde i kommunal bolig har kjøpt egen bolig og to har kjøpt nåværende kommunale bolig. Blant husstander som har søkt kommunal bolig, er åtte etablert direkte i eiebolig. Prosjektet har bidratt med å veilede husstandene i boligjakt, budrunder og kontraktsinngåelser. Det er utarbeidet undervisningsmateriell for å gi flyktninger på introduksjonsprogram god opplæring i å skape egen boligkarriere. I prosjektet Egen bolig i Skien er det gjennomført 104 samtaler med leietakere av kommunale boliger, og som et resultat har flere av dem kjøpt bolig ved hjelp av startlån (noen av dem boligen de leier av kommunen), mens andre har inngått nye treårige leiekontrakter. I 2012 skal vi > > videreutvikle leie til eie-modeller. Alle regionkontorene vil bidra i en sentral arbeidsgruppe i Husbanken som skal foreslå videre utvikling av modeller og tiltak, på bakgrunn av kartlegging og systematisering av erfaringer og aktuelle samarbeidskommuner og brukergrupper. > > formidle kunnskap om slike modeller blant annet gjennom å tilrettelegge for erfaringsutveksling mellom kommuner, gjennom programkommunene og øvrige etablerte arenaer. 4 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Boligsosialt utviklingsprogram er et partnerskap med utvalgte kommuner om å arbeide langsiktig og helhetlig for å løse kommunenes boligsosiale utfordringer. Programmet har per i dag ni deltakerkommuner. De første seks startet opp i 2010 og er kommuner med store boligsosiale utfordringer: Drammen, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien og Arendal. Fra 2011 er også Holmestrand, Nedre Eiker og Mandal blitt deltakere i programmet. Boligsosialt utviklingsprogram skal bidra til å oppnå økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet, økt boligsosial kompetanse og økt boligsosial aktivitet. Innsatsen rettes mot innbyggere som faller utenfor

7 7 det ordinære boligmarkedet og/eller er avhengige av bistand for å kunne ha en tilfredsstillende bosituasjon, og en prioritert målgruppe er ungdom. Programmet har en varighet på tre til fem år for den enkelte kommune. I en underveisevaluering av programmet i 2011 kom det fram at de fleste kommunene har oppnådd god forankring av, og felles forståelse for, boligsosiale utfordringer på tvers av fag og virksomheter. Det boligsosiale arbeidet er satt på dagsorden, og det rapporteres om at boligsosiale handlingsplaner og satsingen sees i sammenheng med kommuneplaner og økonomiplaner. Kommunene gir tilbakemeldinger om at den boligsosiale kompetansen har økt, og at Husbanken har vært en god faglig bidragsyter og støttespiller. Som en anbefaling for videre programarbeid, konkluderer rapporten blant annet med at alle kommunene bør etablere tiltak for ungdom som er vanskeligstilte på boligmarkedet. I arbeidet med bostedsløse anbefales tiltak med Housing first som metode. Denne metoden omtales nærmere i eget avsnitt senere. Av aktiviteter for erfaringsutveksling og kunnskapsoverføring ble det i 2011 gjennomført programledersamling og studietur til Finland for kommunene. Det var programkonferanse i Sandefjord om fremskaffelse av boliger til de mest vanskeligstilte, med foredragsholdere fra inn- og utland og over 100 deltakere. Housing first var et sentralt tema ved alle anledningene. Det ble også avholdt programledersamling og kurs i prosjektledelse for kommunenes programledere. Kommunenes delprosjekter og utviklingstiltak i 2011 har vært et vidt spekter fra samhandlingsrutiner til boligprosjekter. Flere har etablert prosjekter som skal muliggjøre boligeie for flere, som beskrevet i avsnittene over. Andre temaer er rutiner og systemer for bedre kartlegging, tverrfaglig samarbeid, organisering av boligsosialt arbeid og tildeling av bolig. Som en del av prosjektet På vei til egen boligkarriere i Porsgrunn kommune, er nytt kartleggingsskjema for behandling av boligsøknader utarbeidet, og systemet for tverrfaglig kartlegging og statistikk er oppgradert. Programledelsen i Porsgrunn har etablert et godt samarbeid med Rusteam, Boteam og NAV ved etablering og oppfølging av leietakere i kommunal bolig, og samarbeidet med tjenestekontoret er forbedret i saker hvor bolig og tjenester ses i sammenheng. I likhet med Porsgrunn, har også Arendal kommune oppgradert sitt kartleggingssystem og gitt opplæring i dette for tjenestekontoret og NAV. Kommunen har vedtatt en forskrift og instruks for tildeling av kommunal bolig, og det er laget nye søknadsskjemaer og vedtaksbrev, samt etablert interne saksbehandlingsrutiner. Alle søkere får nå behandlet sine søknader etter forskriften, og det fattes enkeltvedtak med klagerett, noe som sikrer søkerne likebehandling og rettssikkerhet. Det er også vedtatt en egen forskrift for tildeling av omsorgsboliger, for å sikre at denne typen bolig blir tildelt riktig målgruppe. Som følge av restanseprosjektet i Sandefjord, har husleierestanser i kommunalt tildelte boliger blitt redusert med 75 prosent, og det er laget rutiner for at nye restanser ikke skal oppstå. Som omtalt i avsnittene om bostedsløshet blant ungdom, har kommunen gjennomført og etablert prosjekter som kan forbedre tilbud om bolig og oppfølging for ungdom. Det vises også til Drammens ungdomsprosjekt omtalt i samme avsnitt. Husbanken Region sør skal i 2012 > > gjennom programarbeidet stimulere til tverrfaglig kommunalt samarbeid for å sikre optimale og Erfaringsutveksling står sentralt i det boligsosiale utviklingsprogrammet, som her under en boligsosial konferanse på Fevik i oktober Alle skal bo godt og trygt

8 8 fleksible løsninger for den enkelte bruker > > gjennomføre programkonferanse, ledersamling, prosjektlederkurs og møter med programledelsen i den enkelte kommune for oppdatering og status > > vektlegge formidling av erfaringer, kunnskapsgrunnlag og dokumentasjon rundt boligsosiale utfordringer via husbanken.no. Erfaringsoverføring av kunnskapen som bygges opp gjennom samarbeidet med programkommunene er viktig. Kommuner som ikke deltar i programmet, kan høste av eksempler, maler, rapporter og annet materiell som formidles på husbanken.no. Verktøy og metoder fra programmet skal tilbys øvrige kommuner. Modellen skiller seg fra tidligere bostedsløshetsarbeid i Norge, blant annet fordi utgangspunktet er ordinær bolig og standard husleiekontrakt også for de mest vanskeligstilte, og ikke minst et skille mellom bolig og tjenester, slik at boforholdet ikke er avhengig av mottakelighet for tjenester. Rambøll gjennomfører en utredning om muligheter rundt implementering av Housing first-modellen i Norge, og Husbanken Region sør er representert i prosjektgruppen. Med bakgrunn i Rambølls utredning, som vil foreligge i løpet av våren 2012, skal Husbanken i samarbeid med andre statlige velferdsaktører utarbeide et forslag til hvordan modellen, eller elementer av den, kan anvendes i Norge. 5 HOUSING FIRST Housing first er et konsept for bosetting og bistand til bostedsløse som bygger på et grunnprinsipp om at bolig ikke skal være noe man oppnår etter en lengre prosess, men tvert imot noe den vanskeligstilte tilbys raskest mulig. Housing first Housing first er en metode utviklet i USA på 1990-tallet som har vist seg svært effektiv for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Metoden bygger på følgende prinsipper: > > Bolig er en menneskerettighet. > > Med bolig menes en fullverdig bolig som dekker alle nødvendige funksjoner for å bo og som leies med standard huskontrakt. > > Bostedsløse får tildelt bolig umiddelbart, uten betingelser om å kunne mestre boforholdet selvstendig eller krav om botrening eller rehabilitering. > > Beboeren får tilbud om omfattende rehabiliteringstjenester, behandling og oppfølging i boligsituasjonen, og tjenestetilbudet opprettholdes i ubegrenset tid. Tjenestene drives av ACT-team (Assertive Community Treatment) eller ICM-team (Intensive Case Management). > > Tjenestene er tilgjengelige til enhver tid. > > Den som skaffer boligen er forpliktet til å skaffe tilstrekkelige tjenester. > > Målet er skadereduksjon heller enn rusfrihet. > > Botiden er ikke begrenset. > > Beboeren betaler 30 prosent av sin inntekt for boligen. Kilde: Ulfrstad, Lars-Marius, 2011: Velferd og bolig: boligsosialt (sam-)arbeid, Kommuneforlaget Anvendelse av Housing first skal være spesielt prioritert og et område for samarbeid med andre regioner i Vår tilnærming vil naturlig nok avhenge av forslaget som ventes i løpet av året. Samtidig kan vi trekke lærdom av erfaringer i flere kommuner som allerede har integrert elementer fra modellen i det boligsosiale arbeidet. Denne lærdommen vil danne grunnlag for hvordan vi vil arbeide med konseptet. Som nevnt over, blir det naturlig å samarbeide med kommunene i boligsosialt utviklingsprogram og innhente erfaringer derfra. 6 SAMARBEID MED ANDRE VELFERDSETATER Som koordinerende organ innenfor det boligsosiale arbeidet, har Husbanken Region sør et utstrakt samarbeid med andre velferdsaktører i regionen. Det eksisterer et tett og godt samarbeid mellom Husbanken og fylkesmannsembetene. I 2011 har vi blant annet arrangert boligsosiale konferanser og fagdag i samarbeid med Fylkesmennene i Agderfylkene, Telemark og Buskerud. Samarbeidsmøter er avholdt mellom tre av IMDis regionkontorer og Region sør og øst fra Husbanken, som har forlenget samarbeidsavtale. Som en oppfølging, har Region sør utarbeidet et eget informasjonsskriv om Husbankens virkemidler som sendes som vedlegg til IMDi sitt anmodningsbrev til kommunene. En effektiv velferdspolitikk forutsetter gode, helhetlige løsninger for den enkelte innbygger. I 2012 skal vi > > fortsette arbeidet med å skape forståelse hos andre velferdsaktører for at bolig og en universelt utformet boligmasse er en grunnleggende del av husstanders velferd > > utarbeide nye og følge opp eksisterende regionale samarbeidsavtaler

9 9 > > samarbeide med frivillig sektor og brukerorganisasjoner > > utvikle samarbeid med andre velferdsaktører i utviklingsprogrammet 7 BÆREKRAFTIGE BYGG, BOLIGER OG BOMILJØER Klima- og miljøutfordringene gjør det stadig viktigere å bygge med god kvalitet og fornye eksisterende bygningsmasse. Bolig- og byggsektoren står i dag for nærmere 40 prosent av energibruken og 40 prosent av materialbruken i Norge, og det ligger derfor et stort potensial i energieffektive og miljøvennlige løsninger her. En av Husbankens kjerneoppgaver er å fremme bærekraftig kvalitet i bygg, boliger og bomiljø. Husbankens grunnlån skal stimulere til flere miljøvennlige, energieffektive og universelt utformede boliger og bygg. Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet skal bidra til å heve kompetansen innenfor områdene energi og miljø, universell utforming, og bærekraftig bomiljø, byggeskikk og arkitektur. for alle innbyggere. Husbanken skal følge opp regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet Region sør vil ha følgende oppgaver i 2012: > > Gjennom ny veileder for grunnlån skal vi medvirke til at nye boliger har ønskede kvaliteter innen universell utforming. > > Den demografiske utviklingen i Norge tilsier at behovet for tilgjengelige boliger vil øke sterkt de kommende årene. Noe kan tilskrives antall eldre over 85 år øker, men også den sterke økningen i antall unge med omsorgsbehov. Skal samfunnet klare å møte disse utfordringene, må i større grad eksisterende boligmasse tilpasses, noe som også blir et innsatsområde for Husbanken dette året. > > For å styrke arbeidet med boligtilpasning, vil Husbanken jobbe aktivt med å etablere boligrådgivningstjeneste i alle landets kommuner. > > Ha fokus på universell utforming i områdeløft som virksomheten er involvert i, hvilket innebærer å sikre fysisk tilgjengelighet så vel som sosial tilgjengelighet, så vi oppnår gode lokalsamfunn for alle. > > Videreføre kompetanseprogrammet K5 og profilere det aktivt overfor alle kommuner. 7.1 Universell utforming Universell utforming innebærer at alle, uansett alder og funksjonsevne, på en likeverdig måte skal kunne bruke de bygde omgivelsene. Husbanken skal bidra til at boliger og bygde omgivelser utformes etter prinsippet om universell utforming. Regionkontoret hadde i 2011 møte med Aust- Agder fylkeskommune, Miljøverndepartementet og Direktoratet for byggkvalitet om videre samarbeid med kommunene rundt kompetanseprogrammet K5, et tiltak i regjeringens handlingsplan for opplæring i universell utforming. Partene gjorde også avklaringer rundt samordning av innsatsen til K5-instruktører i Agderfylkene. Det er gjennomført et obligatorisk innføringskurs i universell utforming for ansatte i Region sør, som et ledd i kompetanseprogrammet. Vi har avholdt nettverkssamling i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral i Buskerud og Vestfold om temaet boligtilpasning og har sammen med hjelpemiddelsentralen utarbeidet et informasjonsskriv om Husbankens virkemidler i forbindelse med boligtilpasning for å kommunisere hva vi kan tilby av muligheter. Regjeringen legger universell utforming til grunn for samfunnsutviklingen, ettersom det medvirker til sosial og økonomisk bærekraft og positive samfunnskvaliteter 7.2 Miljø og energi Utgangspunktet for Husbankens innsats innen miljø og energi er Kommunal- og regionaldepartementets miljøhandlingsplan for og Husbankens eget miljøprogram En større del av Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftige boliger og bygg har gått til Framtidens byer, et samarbeidsprogram som skal utvikle byområder med lave klimagassutslipp og godt bymiljø, og hvor noen av de største byene i vår region deltar: Kristiansand, Porsgrunn, Skien og Drammen. Husbanken har gitt tilskudd til Sørlandet Boligbyggerlag, som er knyttet opp mot Kristiansand kommune og Framtidens Byer, til utvikling av beboerprosesser for oppgradering av eldre leilighetsbygg. Målet med dette bidraget er å fremme universell utforming og passivhus-/lavenergistandard ved rehabilitering. Region sør deltar på vegne av Husbanken i programstyret i FutureBuilt, et tiårig program med mål om å realisere en rekke forbildeprosjekter med lavest mulig klimagassutslipp. I samarbeid med FuturBuilt, arrangerer vi faglunsjer i Drammen. Drammen kommune setter prosjekter i FutureBuilt i sammenheng med Framtidens byer. Husbanken er Alle skal bo godt og trygt

10 10 opptatt av å se de to programmene i sammenheng og kunne gi innspill til utvikling av piloter i andre byer i regionen. Framtidens byer Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene med 35 prosent innen 2030 og 24 prosent innen Programmet går fra 2008 til Framtidens byer ledes av Miljøverndepartementet og organiseres innenfor fire innsatsområder: 1. Arealbruk og transport 2. Stasjonær energibruk i bygg 3. Forbruksmønster og avfall 4. Tilpasning til klimaendringer FutureBuilt FutureBuilt har en visjon om å utvikle klimanøytrale byområder og er et partnerskap mellom Oslo kommune, Drammen kommune, Husbanken, Enova, Transnova, Direktoratet for byggkvalitet, Miljøverndepartementet, Grønn byggallianse og Norske arkitekters landsforbund. Målet er å realisere en rekke forbildeprosjekter, både byområder og enkeltbygg, som genererer lave klimagassutslipp og bidrar til et godt bymiljø. Det arbeides nå aktivt for å få flere nye byggprosjekter inn som forbilder i FutureBuilt i Drammen, og Husbanken har tatt initiativ til et samarbeid med Buskerud fylkeskommune for å utvikle et prosjekt for Strømsø og historiske bygninger, som handler om nye boformer og krav rundt energi, miljø og universell utforming i verneverdige bygninger i tett by. FutureBuilts årskonferanse ble avholdt med bred faglig deltakelse og politisk engasjement, og med utdeling av diplomer til Drammens ferdigstilte prosjekter Marienlyst skole, Fjell barnehage og NSB kompetansesenter for deres bidrag til å redusere klimagassutslipp. Husbanken har deltatt i programkomiteen og juryen for en arkitekturkonkurranse rundt et nytt FutureBuilt forbildeprosjekt i Nordahl Bruns gate 2 i Drammen. Målet for konkurransen har vært et arkitektonisk godt rehabiliteringsprosjekt som bidrar til å øke boligområdets kvaliteter, har lavt energibehov, er delvis selvforsynt med energi og har miljøvennlige materialer, lavt transportbehov og universell utforming. Siden november har fire arkitektteam jobbet med å utarbeide den beste løsningen for å rehabilitere bygget, en gammel og slitt boligblokk, og 22. mars ble vinneren kåret i Husbanken. Nordahl Bruns gate 2 blir den første boligblokken i Norge som rehabiliteres etter ambisjoner om nullenerginivå. Regionkontoret har gitt kompetansetilskudd til et forprosjekt som søker energieffektive løsninger i rehabiliteringen av et gammelt, verneverdig hus med høyt energiforbruk på Tromøy utenfor Arendal. I et samarbeid mellom lokal byggebransje, Universitetet i Agder, Blakstad videregående skole og Aust- Agder fylkeskommune, skal husets kjøpte energi til oppvarming reduseres mot passivhusstandard samtidig som det tas hensyn til byggeskikkprinsipper. Målet er dermed et forbildeprosjekt med stor overføringsverdi. Blant prosjekter som fremmer passivhusstandard, er byggingen av småhus for vanskeligstilte i Froland kommune. I tre år har elever ved Blakstad videregående skole bygget små passivhus på oppdrag fra kommunen. Ett hus er ferdigstilt og innflyttet, og de tre siste skal stå ferdige i 2012 og Et verneverdig sørlandshus skal redusere sitt energibehov mot passivhusstandard i et samarbeid mellom det offentlige, undervisningsinstitusjoner og byggebransjen, et forbildeprosjekt som har stor overføringsverdi.

11 11 Blakstadmodellen: > > Et pionerprosjekt hvor elever i videregående skole bygger små kommunale utleieboliger med passivhusstandard > > Boligsosialt arbeid, energi/miljø, universell utforming og kompetanseheving i ett og samme prosjekt > > Kommunen får kvalitetshus til boligsosiale formål > > Boligene er på 45 kvm oppvarmet BRA, bruker nesten ikke strøm til oppvarming og er universelt utformet > > Skolen er entreprenør, lærerne får et unikt kompetanseløft og utdanner morgendagens husbyggere til å bygge etter framtidens standard > > Partnerne i pilotprosjektet er: Froland kommune, Blakstad videregående skole, Universitetet i Agder, Husbanken og BGM Arkitekter AS Prosjektet skal bidra til at skolen tilegner seg og anvender passivhuskompetanse, og gjennomføres i tett samarbeid med Universitetet i Agder, som utvikler ny undervisningskompetanse innen byggfag og energidesign. Husbanken har to mål med prosjektet: å få bygget boliger til vanskeligstilte og å stimulere til økt satsing på energieffektive, miljøvennlige og universelt utformede boliger. Samarbeidsmodellen har vakt interesse i andre kommuner i og utenfor regionen, og regionkontoret har i løpet av året arbeidet med kunnskaps- og erfaringsformidling til kommuner, skoler og bransje, blant annet gjennom medvirkning ved fagdager på Blakstad videregående skole. Mandal videregående skole startet byggingen av det første av i alt ni småhus for kommunen våren 2011, og i Oslo er et samarbeid mellom arkitekthøgskolen og Sogn videregående skole etablert rundt utdanning og framtidige byggekrav etter inspirasjon fra Blakstadmodellen. I tillegg er flere videregående skoler og kommuner i dialog om samarbeidsprosjekter. I oktober ble det publisert en dokumentarfilm om samarbeidet, finansiert blant annet gjennom kompetansetilskudd fra Husbanken. Flere aktører utforsker mulighetene for enda mer energieffektive bygg enn passivhus. Husbanken har gitt tilskudd til prosjekter som skal utvikle såkalte nullenergi- eller plusshus, blant annet til Skanskas 43 boliger med mål om energibruk nær null på Skarpnes i Arendal. Prosjektet har fått status som pilotprosjekt i ZEB (Zero Emission Buildings), et forskningsprosjekt ledet av NTNU og SINTEF som skal utvikle produkter og løsninger til nullutslippsbygninger. Boligfeltet på Skarpnes og rehabiliteringen av Nordahl Bruns gate 2 i Drammen (omtalt over) har vært blant de viktigste prosjektene i I samarbeid med NAL/Ecobox er det er utviklet en forbildebase, hvor Husbanken har publisert mer enn 60 forbildeprosjekter innen universell utforming, energi og miljø, stedsutvikling, byggeskikk, boligsosialt arbeid, barnehager, omsorgsboliger Elever ved Blakstad videregående skole foran passivhusene de bygger til boligsosiale formål for Froland kommune. Alle skal bo godt og trygt

12 12 og sykehjem prosjekter som favner over alle våre ansvarsområder. Vi skal gjennomføre følgende i 2012: > > Gjennom ny veileder for grunnlån medvirke til at nye boliger har ønskede kvaliteter innen energi/miljø. > > Medvirke til energirehabilitering av eksisterende bebyggelse. > > Bidra til utvikling av modeller for rehabilitering av blokkbebyggelse og oppfølging av igangsatt aktivitet rettet mot borettslag. > > Utvikle og formidle kunnskap om konsepter for nesten nullenergi i nye bygg. > > Bidra til at det offentlige går foran med gode eksempler. > > Bidra til utvikling og spredning av kompetanse, forbildeprosjekter og kvalitetssikring. > > Bidra til økt samordning og synergi mellom Husbankens og andre offentlige etaters aktiviteter og virkemidler. > > Ha fokus på miljø og energi i områdeutviklingsprosjekt som virksomheten er involvert i. 7.3 Byggeskikk, bomiljø og arkitektur kurstilbud våren 2012 med tanke på oppstart til høsten Husbanken har tildelt kompetansetilskudd til lærerressurser. Region sør er bedt om å bistå Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet i å utarbeide en rettleder vedrørende estetisk utforming, visuell kvalitet og god arkitektonisk utforming. På bakgrunn av dette er regionkontoret og SINTEF Byggforsk i gang med å utvikle Byggeskikknøkkelen. Det er en veileder som skal være et planleggings- og beslutningsverktøy for kommune, politikere og andre aktører i offentlig sektor / næring. SINTEF gjorde en undersøkelse i forbindelse med utvikling av modellen, og rapporten avdekket tydelige behov for virkemiddel- og verktøyutvikling innen > > estetisk utvikling > > universell utforming > > boligsosiale spørsmål > > problemstillinger knyttet til energi og miljø > > klima og fukt Byggeskikknøkkelen består av et oppslagsverk med henvisning til lovverk, forskrifter og nasjonale veiledere og dernest en mal den enkelte kommune selv kan fylle ut med egne retningslinjer etc. Oppslagsverket skal være ferdig i mai Husbankens definisjon av byggeskikk favner vidt og er basert på tverrfaglig helhetstenkning: Byggeskikk er en kvalitet ved de bygde omgivelser der forholdet til fysisk og sosialt livsmiljø, energi og ressursbruk, universell utforming og estetikk inngår i en stedlig helhet. Husbanken Region sør har nasjonalt fagansvar for byggeskikk og skal etablere møteplasser, nettverk og samarbeid med utdanningsinstitusjoner om temaet. Kurset «Byggeskikk, estetikk og stedsforming» er et godt etablert samarbeid med Høgskolen i Gjøvik og et av fire delemner ved byggesaksskolen. Det er et nettbasert videreutdanningstilbud spesielt tilpasset byggesaksbehandlere og planleggere. Siden starten i 2003 og frem til 2011 har 160 eksterne studenter gjennomført kurset, som også tilbys som valgfag for HiGs ingeniørstudenter. Kurset ble gjennomført i fornyet versjon høsten Det er blitt modernisert teknisk slik at det er blitt mer fleksibelt tilrettelagt for kursdeltakerne. Regionkontoret har etablert et samarbeid med Universitet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), Drammen kommune og Papirbredden (Drammen Kunnskapspark) om en erfaringsbasert mastergrad med vekt på brukerperspektiv og medvirkning. Målet med masterstudiet er å utvikle kompetanse lokalt til å initiere og lede prosjekter knyttet til by- og stedsutvikling. Etter planen vil studiet lanseres som et Husbanken har gitt SINTEF Byggforsk tilskudd til å utvikle et estetisk vurderingsverktøy integrert i Byggeskikknøkkelen. Dette skal være ferdig i mai Byggeskikknøkkelen og vurderingsverktøyet skal inngå som undervisningen ved Høgskolen i Gjøvik. Regionkontoret har også medvirket og gitt tilskudd til en statlig veileder om utendørsbelysning og stedsutvikling, i samarbeid med Miljøverndepartementet, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Enova og Lyskultur. Lysplanlegging og lysdesign skal bidra til å skape attraktive byer og tettsteder, og samtidig redusere energiforbruket. Riktig bruk av lys øker trivsel, trygghet og tilgjengelighet, og veilederen er et eksempel på bidrag til å nå vår visjon om at alle skal bo godt og trygt. Husbanken Region sørs aktiviteter i 2012: > > Utvikle informasjonsmateriell. > > Formidle kunnskap og erfaringer på husbanken.no. > > Bidra med innlegg på seminarer av nasjonal karakter. > > Produsere veiledere, planer for arbeidet og arrangere møtearenaer internt og eksternt. > > Prioritere kompetansetilskudd til bærekraftig boligog byggkvalitet til fagområdet. > > Følge opp nasjonale prosjekter faglig.

13 13 > > Utarbeide en kunnskaps- og læringsplan for fagområdet. > > Drive internt nettverk for fagutvikling, kompetansedeling og erfaringsoverføring. > > Etablere nasjonalt og internasjonalt nettverk på området > > Utvikle kompetanseprogram, og bistå ved regionale og lokale byggeskikkurs. > > Samarbeide med nasjonale aktører og utdanningsinstitusjoner, herunder støtte og videreutvikle nettbasert kurs. > > Med nasjonalt fagansvar, skal vi fortsette å støtte de andre regionkontorene i deres arbeid med byggeskikk. 8 OMRÅDELØFT Områdeløft er en helhetlig innsats innenfor et geografisk avgrenset område preget av lave levekår og behov for fysisk opprusting og sosiale tiltak. Områdeløft kan være en nyttig tilnærming for å motvirke segregering og opphopning av levekårsproblemer. I dag anvender Husbanken metodikken i Groruddalen og i Bergen, og vil i 2012 også starte opp i Trondheim. I evalueringen av Husbankens innsats i Groruddalen pekes det at områdeløft mobiliserer og skaper endring i utsatte områder. Husbanken har utviklet en programbeskrivelse/metode som skal være førende for utforming og gjennomføring av områdeløft. I tillegg til å videreføre områdeløft i områdene som nevnt over, skal Husbanken i 2012 utarbeide kunnskapsgrunnlag til forslag om nye områdeløft. Region sørs rolle blir å gi bidrag til programbeskrivelsen gjennom erfaringer fra mindre kommuner. Målet er å videreutvikle metodikken til å kunne anvendes i små kommuner med færre enn innbyggere, og elementer fra tidligere stedsutviklingsprosjekter er aktuelle som grunnlag. Disse prosjektene har hatt som mål å skape miljøvennlige og attraktive byer og tettsteder, og har gjerne omfattet kultur- og fritidstilbud, gode boligtilbud og tilgang på møteplasser. Deltakelse og medvirkning fra lokalsamfunnet er nøkkelbegrep i stedsutvikling og hensyn som er sentrale å videreføre i områdeløft-metodikken. tilfeller utløste Husbankens støtte til prosjektene ekstra midler fra blant andre fylkeskommune og privat sektor. Gjennom BLEST har tilførselen av ekstern fagkompetanse beriket diskusjonene i kommunene. 9 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE Kommunal- og regionaldepartementet lanserer i 2012 en treårig satsing for å bidra i utviklingen av attraktive lokalsamfunn i distriktene gjennom å stimulere til utvidet boligtilbud, og i tilknytning til dette etableres det en ny tilskuddsordning. Grunnlaget for utviklingen av attraktive lokalsamfunn vil i første rekke ligge i evnen til å skape lønnsomme arbeidsplasser og god kommunal service. Et godt boligtilbud vil være en vesentlig forutsetning for å sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft og bidra til vekst i kommunene. Et godt boligtilbud skal dekke ulike behov for størrelse, standard, disposisjonsform og lokalisering. Det er flere aktører som kan bidra til dette. Satsingen vil dermed være todelt: > > Kunnskapsutvikling, kompetanseheving og bedre løsninger for økt boligetablering gjennom bedre forankring av boligpolitikken i det kommunale planarbeidet, og økt engasjement blant flere aktører i kommunen > > En tilskuddsordning til oppføring, kjøp og utbedring av boliger Kommuner i det distriktspolitiske virkeområde 3 og 4 har kunnet søke, og fristen var 1. mars. Region sørs ansvar i 2012 blir å følge opp de 12 kommunene som i løpet av april blir tilbudt å delta i satsingen. Mer konkret nevnes prosjektet BLEST (Bolyst og engasjement i småbyer og tettsteder) som inspirasjonskilde til mulige områdeløft i vår region. Programmet ble avsluttet høsten Det ble i sin tid opprettet for å møte bygdesenteres og småbyers utfordringer med å være attraktive for tilflytting og har fokusert på tettstedsutvikling i små lokalsamfunn. Ifølge evalueringen av programmet, skapte medvirkning fra innbyggerne stort lokalt engasjement. I noen Alle skal bo godt og trygt

14 HB 3.K.1, Årsmelding 2011 / virksomhetsplan 2012, Utgitt av Husbanken Region sør, april 2011, Alle foto: Husbanken Alle skal bo godt og trygt

15 BEFOLKNING Befolkning ved utgangen av 2011 Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Kilde: SSB Framskrevet befolkning Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Kilde: SSB

16 Antall personer per husholdning Hele landet Region sør Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Kilde: SSB BOLIGER OG BOLIGMARKED Utvikling i kvadratmeterpris Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Prisen er per kvadratmeter primære rom (P-ROM) og beregnet prisindeks basert på FINN.no sitt prisregister over omsatte boliger. Kilde: Prognosesenteret/SSB

17 Utvikling i kvadratmeterpris per boligtype i Region sør Enebolig Småhus Leilighet Prisen er per kvadratmeter primære rom (P-ROM) og beregnet prisindeks basert på FINN.no sitt prisregister over omsatte boliger. Kilde: Prognosesenteret/SSB Boligbygging per år Kilde: Prognosesenteret/SSB Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder

18 Dagens boligmasse Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Enebolig Småhus Leilighet Total Boligmasse per september Kilde: Prognosesenteret/SSB Forventet årlig boligetterspørsel Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Forventet årlig boligetterspørsel i perioden (etterspørsel etter boligtilvekst, behov for nye boliger), beregnet ut fra framtidig befolkningsfremvekst, samt nøkkeltall fra Prognosesenterets undersøkelse Future Living IV. Kilde: Prognosesenteret/KommuneMonitor

19 Forventet årlig boligetterspørsel per boligtype 2000 Buskerud Enebolig Småhus Leilighet Total Vest-Agder Aust-Agder Enebolig Småhus Leilighet Total Enebolig Småhus Leilighet Total Telemark Vestfold Enebolig Småhus Leilighet Total 0 Enebolig Småhus Leilighet Total Forventet årlig boligetterspørsel i perioden (årlig etterspørsel etter boligtilvekst, behov for nye boliger), beregnet ut fra framtidig befolkningsfremvekst, samt nøkkeltall fra Prognosesenterets undersøkelse Future Living IV. Kilde: Prognosesenteret/SSB

20 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Drammen Nedre Eiker Holmestrand Sandefjord Larvik Porsgrunn Skien Arendal Mandal Snitt Reg sør Snitt alle kommuner Tabellen viser antall kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere i kommunene i boligsosialt utviklingsprogram, samt snittet for alle kommuner i Region sør og snittet for alle landets kommuner. Kilde: SSB/KOSTRA HUSBANKENS ØKONOMISKE VIRKEMIDLER Startlånstilsagn: sum beløp Region sør Kilde: Husbanken

21 Startlånstilsagn: sum beløp per fylke Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Kilde: Husbanken Boligtilskudd til etablering, samlede beløp Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Region sør Kilde: Husbanken. (Tall for 2011: foreløpige tall pr ) Boligtilskudd til tilpasning, samlede beløp Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Region sør Kilde: Husbanken. (Tall for 2011: foreløpige tall pr )

22 Bostøtte: beløp per innbygger og mottakere per 1000 innbyggere Kr. per Mottakere Kr. per Mottakere innbygger per 1000 innbygger per 1000 Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Snitt Region sør Kilde: Husbanken Investeringstilskudd: ramme og tilskudd i Region sør År Ramme Tilsagn 2011 Ingen Kilde: Husbanken Grunnlån: antall boliger det er gitt tilsagn til Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Studenthybler registreres også som boliger, noe som resulterer i høye verdier for Agder-fylkene, hvor det er gitt tilsagn til store prosjekter med mange studentboliger. Kilde: Husbanken

Mandal kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt

Mandal kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt kommune Boligsosialt faktaark 212 Alle skal bo godt og trygt 2 INNLEDNING Side 3 BEFOLKNING Side 4 Folkemengde 1.1.212 Side 4 Framskrevet befolkning 213-23 Side 4 Antall personer per husholdning Side 5

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Boligplanlegging i by 2012 Dagny Marie Bakke Seniorarkitekt Husbanken, Region Sør. 17 oktober 2012 17. okt. 2012 1 Regionkontorene i Husbanken -

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Husbanken 2012 Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Noen fakta 350 ansatte fordelt på 6 regionkontorer og 3 sentrale kontorer i Drammen Disponerer årlig mellom 15 og

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Virkemidler i boligpolitikken

Virkemidler i boligpolitikken Virkemidler i boligpolitikken Hvordan møte en endret befolkningssammensetning i fremtiden? Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken Husbanken er regjeringens viktigste redskap for å oppnå politiske målsettinger

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming. Lån- og tilskuddsmuligheter

Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming. Lån- og tilskuddsmuligheter Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming Lån- og tilskuddsmuligheter Drammen 11. oktober Husbanken, Birger Jensen / Solveig Paule For utfyllende informasjon: www.husbanken.no Lån og

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Boligsosialt faktaark

Boligsosialt faktaark 26.2.213 Husbanken Boligsosialt faktaark Kongsberg kommune Statistikk rundt befolkning, levekår, bolig og boligmarked, samt Husbankens økonomiske virkemidler. INNHOLDSFORTEGNELSE Befolkning... 2 Levekår...

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET En liten reise i Ringsakers boligverden Et dumt spørsmål En «God nyhet» Boligsosialt arbeid Tilvisningsavtaler

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen administrerende direktør

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen administrerende direktør Nytt fra Husbanken Bård Øistensen administrerende direktør Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er ingen generell boligbank Husbanken er regjeringens viktigste redskap til å oppnå politiske

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Et sted å være hjemme

Et sted å være hjemme Et sted å være hjemme 27.4.2013 SAFO Sør Øst Geir Olav Lisle, Avd.dir Husbanken reg øst Dette skal jeg snakke om. Fra ansvar til omsorg fra boliger integrert i bomiljøer til arbeidsplasser integrert i

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013

Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013 Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013 Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold Side Forord 3 Boligsosialt arbeid 4 Samarbeid med andre velferdsaktører 4 Bosetting av flyktninger

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken region Midt-Norge Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger v/eva Milde Grunwald HSO-direktør i Drammen kommune 30.april 2013 02.05.2013 Levekårsutfordringer Indikator Drammen Landet

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken satser størstedelen

Detaljer

Husbankens rolle og virkemidler

Husbankens rolle og virkemidler Husbankens rolle og virkemidler K5-NT Tommy Rønne Februar 2015 Noen satsninger Eksisterende boligmasse. Mange norske boliger mangler god nok funksjonalitet Utfordringer med flere eldre og personer med

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Boligens plass i arealplanleggingen boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Husbanken skal blant annet jobbe for At kommunene har eierskap til sine boligpolitiske utfordringer Helhetlig boligpolitisk planlegging

Detaljer

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN Disposisjon Bolig og dens betydning Boligsosialt arbeid Ny boligsosial strategi Segmenteringsmodellen

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER Integreringskonferansen i Nord 31. oktober - 1. november 2012 Linn Edvardsen, seniorrådgiver Husbanken

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 1 NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 2 Prekvalifiseringsgrunnlag NorgesEiendom og Skanska Norge inviterer til en begrenset plan og designkonkurranse som skal gjennomføres

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019. Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet. Status Skien kommune

Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019. Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet. Status Skien kommune Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019 Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet Boligsosial handlingsplan skal revideres ref. Skien bystyre 19.4.2012 (sak 46/12) om kommunal planstrategi

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen Administrerende direktør

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen Administrerende direktør Nytt fra Husbanken Bård Øistensen Administrerende direktør Det har vært et krevende år 2 3 Urovekkende utviklingstrekk? 4 Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er ingen generell boligbank Husbanken

Detaljer

Boligsosiale Faktaark

Boligsosiale Faktaark Boligsosiale Faktaark for programkommunene 2012 Kommunene i Østfold og Akershus 2 www.husbanken.no 3 Innhold Side 1. bruk av startlån. 2007-2010 Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign.

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign. Verdal kommune Møteinnkalling Komite mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.06.2016 Tid:

Detaljer

"BOLIG FOR VELFERD", HUSBANKEN OG UNGDOM I SVEVET

BOLIG FOR VELFERD, HUSBANKEN OG UNGDOM I SVEVET "BOLIG FOR VELFERD", HUSBANKEN OG UNGDOM I SVEVET FELLES STRATEGI - FELLES ANSVAR! Fem ansvarlige departementer Seks direktorater iverksetter Husbanken koordinerer Frivillige og ideelle organisasjoner

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Boligsosialt arbeid - statusrapport

Boligsosialt arbeid - statusrapport Boligsosialt arbeid - statusrapport Disposisjon: Utfordringer Fakta Boligløftet Organisering Økonomiske virkemidler Formuesforvaltning Leie til eie -prosjektet Bolig til flyktninger Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Skal det bo folk i utbygda?

Skal det bo folk i utbygda? Skal det bo folk i utbygda? - og hva skal de bo i? Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken region Bodø 29. jun. 2011 1 Husbanken en støttespiller i bosettingsarbeidet? Boligpolitikkens plass i lokal samfunnsutvikling

Detaljer

Bosetting av flyktninger - tendenser i 2014

Bosetting av flyktninger - tendenser i 2014 Bosetting av flyktninger - tendenser i 2014 Rapportering fra Husbankens seks regionkontor viser høy aktivitet i alle regioner og et bred spekter av løsninger og tiltak for å bosette flyktninger, både på

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012 Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

GODE BOLIGER FOR ALLE

GODE BOLIGER FOR ALLE En fremtidsrettet boligpolitikk: GODE BOLIGER FOR ALLE Politisk notat nr. 05/14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Brukeren i sentrum Å ha et godt sted og bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet.

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer

Brrrettslaget 2011. Rehabilitering av. boligselskap? Oversikt over finaniseringsordninger fra. Husbanken og Enova. Drrrømmer du om et varmt

Brrrettslaget 2011. Rehabilitering av. boligselskap? Oversikt over finaniseringsordninger fra. Husbanken og Enova. Drrrømmer du om et varmt Brrrettslaget 2011 Rehabilitering av Oversikt over finaniseringsordninger fra Husbanken og Enova Drrrømmer du om et varmt og inkluderende? Rehabilitering er nøkkelen til et godt Lån og tilskudd fra Husbanken

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Boligsosiale faktaark. Askim kommune

Boligsosiale faktaark. Askim kommune Boligsosiale faktaark Askim kommune 2 Boligsosiale faktaark 3 Innledning Boligsosialt faktaark er utarbeidet i forbindelse med kommunens boligsosiale arbeid. Dokumentet gir en presentasjon av utvalgt statistikk

Detaljer

Flere boliger og universell utforming. Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken

Flere boliger og universell utforming. Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken Flere boliger og universell utforming Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken Husbankens rolle Husbanken er ingen generell boligbank Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er regjeringens

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Leknes 16.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Husbankens time 23.11.2015

Husbankens time 23.11.2015 Husbankens time 1 Vi skal si litt om: Forslag til statsbudsjett 2016 Bostøtte Bosetting av flyktninger E-søknad bostøtte E-søknad startlån Veiviseren Læringsarenaer 2 Samarbeidsavtale 2013-2018 Mål 1.

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge

Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge Den norske regjeringens visjon for boligpolitikken «Alle skal

Detaljer

Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester

Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester Konferanse boligsosialt arbeid, Fylkesmannen Oslo og Akershus, 20.5.2014 Inger Lise Skog Hansen, Fafo På agendaen Boligsosialt arbeid på dagsorden Definisjoner

Detaljer

Boligsosiale prosjekter i Alta kommune. Byggeløfte/ Hammarijordet Ta trappen Miljøvaktmester

Boligsosiale prosjekter i Alta kommune. Byggeløfte/ Hammarijordet Ta trappen Miljøvaktmester Boligsosiale prosjekter i Alta kommune Byggeløfte/ Hammarijordet Ta trappen Miljøvaktmester BYGGELØFTE - Hammarijordet et pilotprosjekt i Nord-Norge - ny opplæringsmodell Byggeløfte er et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Fra bostedsløs til Bosatt.

Fra bostedsløs til Bosatt. Fra bostedsløs til Bosatt. RUSFORUM NORDLAND FEBRUAR 2007 Gunnar Sveri Side 1 ! Opprettet i 1946 Gjenoppbygging Etterslep Nye kull! Fra Boligbank til velferdsetat! Fra Boligbank til Byggbank Side 2 Finansiering

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 2014)

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 2014) Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 ) Boligsosiale fakta om Drammen Folkemengde : 66 214 Drammen Landet Andel barnefamilier med lav inntekt 18,7 % 12 % Antall bostedsløse per 1000 innbygger

Detaljer

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 1811 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 / Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 13112014

Detaljer