Årsmelding 2011 Virksomhetsplan 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011 Virksomhetsplan 2012"

Transkript

1 Årsmelding 2011 Virksomhetsplan 2012 Husbanken Region sør Alle skal bo godt og trygt

2 2 1. OM HUSBANKEN REGION SØR Side 3 2. OM VIRKSOMHETSPLANEN Side 3 3. BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE Side Bostedsløshet blant ungdom og barnefamilier Side Sårbare overganger Side Boliger for personer med rusavhengighet og psykiske lidelser Side Boligløsninger for en økende eldre befolkning Side Flere og bedre kommunale utleieboliger Side Utvikle og fremme «leie til eie»-modeller Side 6 4. BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Side 6 5. HOUSING FIRST Side 8 6. SAMARBEID MED ANDRE VELFERDSETATER Side 8 7. BÆREKRAFTIGE BYGG, BOLIGER OG BOMILJØER Side Universell utforming Side Miljø og energi Side Byggeskikk, bomiljø og arkitektur Side OMRÅDELØFT Side BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE Side 13 VEDLEGG: REGIONAL STATISTIKK

3 3 1 OM HUSBANKEN REGION SØR Husbankens Region sør omfatter fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder, og er lokalisert med et kontor i Arendal og et kontor i Drammen. Regionkontoret arbeider med alle Husbankens ansvarsområder i tillegg til å ha nasjonalt fagansvar for temaet byggeskikk. Det er en styrke at Husbanken er regionalisert, fordi det gir nærhet til samarbeidspartnerne våre. Samtidig er vi opptatt av å være enhetlige i vår leveranse. Derfor legger vi vekt på samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av hele Husbankens organisasjon. Utover ansvaret for byggeskikk, ivaretas Husbankens øvrige ansvarsområder innenfor tilgjengelige ressurser. 3.1 Bostedsløshet blant ungdom og barnefamilier En prioritert målgruppe i regionens boligsosiale utviklingsprogram er ungdom, og enkelte kommuner i programmet har etablert eller planlagt relevante prosjekter, samtidig som det understrekes at innsatsen skal intensiveres fra Sandefjord kommune startet i 2011 et samarbeid med Borgestadklinikken om boligtilbud og oppfølging for ungdom. Prosjektet skal kartlegge omfanget av ungdom som står i fare for å bli eller har blitt bostedsløse og utfordringer knyttet til arbeid, utdanning, psykisk helse og rusmidler. Som statlig virksomhet og med oppgaver innen energi og miljø, har vi et særskilt ansvar for å engasjere oss i samfunnsutviklingen. Fra 2011 deltar Husbanken i Klimaløftet og Grønn stat, som begge samarbeider om kunnskapsspredning og mobilisering for et mer klimavennlig samfunn. Fra tidligere er kontoret i Arendal med i det regionale nettverket Klimapartnere. 2 OM VIRKSOMHETSPLANEN Virksomhetsplanens tidshorisont er hele 2012 til og med første kvartal 2013, og den trekker opp rammer for regionkontorets arbeid med utgangspunkt i følgende sentrale styringsdokumenter: > > Strategisk plattform for Husbanken > > Styringsdokument for Husbanken 2013 > > Administrasjonsbudsjettet og Region sørs ramme på lån og tilskudd Årsmeldingen/virksomhetsplanen beskriver Region sørs mål, prioriteringer og aktiviteter i 2011 og det kommende året. Oppsummeringen av fjorårets resultater skal bidra til å begrunne og forankre de valgene som regionkontoret foretar i år med hensyn til ressursbruk, prioriteringer og virkemidler. Under hvert ansvarsområde skisseres til sist aktiviteter for BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE Trygge boforhold er vesentlig for gode oppvekstvilkår for barn og ungdom, og det gir voksne et viktig fundament for aktiv deltagelse i samfunnet. Boligsosialt arbeid er derfor en viktig del av fattigdomsbekjempelsen. Drammen kommune gjennomførte i juni en pilot på en boligskole for ungdom (i alderen år) om å skaffe bolig, om det å bo og om hverdagsøkonomi. Et viktig element her var medvirkningen fra ti ungdommer i planleggingen av tilbudet. Gjennom boligskolen for ungdom ønsker kommunen å nå flere ungdom enn kun de vanskeligst stilte, og det er lagt til rette for en interaktiv nettside og elektronisk veileder. Ungdom og bolig vil i 2012 være et spesielt prioritert innsatsområde ved Region sør og et tema for samarbeid med andre regionkontorer. I nasjonale kartlegginger fremkommer det at bostedsløshet blant unge under 24 år øker, særlig i små og mellomstore kommuner. Husbanken Region sør vil i 2012 > > påvirke til at kommuner utvikler systemer som raskt registrerer ungdom uten bolig > > påvirke til regionale og interkommunale tiltak for forebygging og bekjempelse av bostedsløshet blant ungdom > > bidra til at bolig blir et tema i kommunens tverrfaglige arbeid blant ungdom, herunder i tiltak som er en del av Ny GIV eller initiert av Buf-etat. Målet med Ny GIV er å bedre elevers forutsetninger for å fullføre videregående opplæring. > > oppmuntre til etablering av boliger og tverrfaglig oppfølging for ungdom > > prioritere relevante virkemidler til boliger for ungdom Bolig og bomiljø er viktige faktorer i barns oppvekst. Regionkontoret skal i 2012 arbeide for gode oppvekstvilkår for barn gjennom å > > vektlegge bomiljø som en faktor ved finansiering av Alle skal bo godt og trygt

4 4 boliger for barnefamilier > > påvirke til at bosetting av vanskeligstilte barnefamilier skjer i spredte/integrerte boliger > > påvirke til at kommuner registrerer barnefamilier i kommunale og private boliger uten tilfredsstillende oppvekstvilkår i bolig og nærmiljø > > oppmuntre til etablering av flere boliger for barnefamilier 3.2 Sårbare overganger For å forebygge at overganger fra behandling og institusjonsopphold ender i bostedsløshet eller vanskelige boforhold, skal vi bidra til en tverrfaglig og tverretatlig tilnærming og utvikling av forebyggende tiltak. Som et resultat av «Prosjekt Boligsamarbeid», en avtale mellom Kriminalomsorgen sørvest, Husbanken region sør samt 18 kommuner, er det utviklet et verktøy for boligregistrering som fra 2012 vil kunne hente omfattende data rundt registreringsskjemaer og boforhold. Kriminalomsorgen har også tilsatt to tilbakeføringskoordinatorer som blant annet vil få ansvar for videreføring av boligsamarbeidet mellom Kriminalomsorgen og kommunene i Agder. Husbanken er medlem av styringsgruppen for dette arbeidet. Intensjonen med avtalene er at ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra fengsel. Vi vil videre styrke samarbeid mellom fengsler, friomsorg og kommuner, samt sikre gode samarbeidsrutiner og klare ansvarsforhold mellom partene. Husbanken skal i 2012 påvirke kommuner til å > > registrere personer/husstander som ikke har bolig i overgangen til kommunen fra barnevern og institusjonsopphold eller løslatelse fra fengsel > > inngå tverretatlig samarbeid før overgangen og i rimelig tid etterpå > > utvikle rutiner i samarbeid med kriminalomsorgen som gjør at bolig er klar den dagen overgangen skal skje > > utvikle samarbeids- og varslingsrutiner for husleierestanser og andre forhold som kan medføre utkastelser > > ha planer for å hjelpe personer i målgruppene videre til det private boligmarkedet og ivareta bosituasjon i individuell plan Regionkontoret vil samle erfaringer fra kommunene i boligsosialt utviklingsprogram for bedre oversikt over omfang av, og samarbeid rundt målgruppene. 3.3 Boliger for personer med rusavhengighet og psykiske lidelser Statens tiltakspris for bostedsløse ble 20. september tildelt prosjektet «Fra Bostedsløs til herre i eget hus» i Nøtterøy kommune. Prosjektet har vært tildelt kompetansetilskudd fra Husbanken Region sør. Vinnertiltaket består av seks små frittliggende hus på Kjøpmannskjær, mellom Tjøme og Nøtterøy, for personer som tidligere har vært bostedsløse og med utfordringer knyttet til rus og psykiske lidelser. Hensikten med prosjektet har vært å bygge små, trygge boliger, og den bærende metoden har vært at beboerne selv skulle delta og være aktive i bygge- og planleggingsfasen, sammen med planleggere, snekkere og bygningsfaglige ressurser. Deltakerne har blitt fulgt opp av fagpersonell fra Nøtterøy kommune og fått arbeid gjennom Statens tiltakspris mot bostedsløshet gikk i 2011 til prosjektet Fra bostedsløs til herre i eget hus i Nøtterøy kommune.

5 5 arbeidsmarkedsbedriften ASVO. Evalueringen av prosjektet viser blant annet at beboerne nå opplever økt livskvalitet, bedre materielle levekår og større stabilitet. Prosjektet har stor overføringsverdi, spesielt med tanke på behovet for flere boliger tilrettelagt for personer med rusavhengighet og psykiske lidelser. I tillegg la juryen vekt på gode resultater fra tverretatlig samarbeid og den høye graden av brukermedvirkning. Det er veldokumentert at mange personer som er rusavhengige og har psykiske lidelser mangler egnet bolig og oppfølgingstjenester. I 2012 skal vi > > legge til rette for at det etableres flere boliger med individuelt tilpassede tjenester for rusavhengige og personer med psykiske lidelser > > samordne arbeidet med andre statlige aktører som støtter opp om kommunale tjenester, på regionalt plan fylkesmannsembetene > > samarbeide med andre velferdsetater for å skaffe boliger med individuelt tilpassede tjenester for målgruppen og omsorgspersonell. Rapporten peker på Husbanken som fremtidig pådriver for og kvalitetssikrer, kunnskapsformidler og utvikler innen boligrelatert velferdsteknologi. Husbanken trekkes også frem som en sentral aktør innen velferdsteknologi i NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg, mer spesifikt gjennom investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger, gjennom tilskudd til boligtilpasning/ utbedring og gjennom kompetansetilskudd til kunnskapsutvikling og forsøksprosjekter. Visjonen for boligpolitikken er at alle skal bo godt og trygt. For eldre kan det innebære å bo i egen bolig så lenge som mulig og å bo i trygge omgivelser med god tilgang på service/tjenester og sosiale nettverk. Dette krever blant annet et godt tilbud av universelt utformede boliger sentralt plassert i by/tettsted og gode møteplasser for eldre, trygge boliger og omgivelser, og tilpasning av egen bolig. Husbanken har kompetanse og virkemidler som kan bidra innenfor mange av disse områdene. 3.4 Boligløsninger for en økende eldre befolkning Investeringstilskuddet er et ledd i Omsorgsplan 2015, som oppsummerer regjeringens strategi for de nærmeste årene for å møte dagens og framtidens omsorgsutfordringer. Planen omfatter blant annet bygningsmessige investeringer og tilrettelegging av fysiske og sosiale omgivelser, og Husbanken har fått en viktig rolle her. Endringer i tilskuddordningen i 2011 har ført til at interessen for tilskuddet har økt og antallet søknader igjen har steget, slik at årets kvote på det nærmeste ble oppbrukt. Region Sør sin andel av hovedmålet er ca. 20 prosent, som tilsvarer enheter for hele perioden 2008 til Vi har nå fire år bak oss, og det er gitt tilsagn til enheter så langt. Dette betyr at 62 prosent av målsettingen er nådd halvveis i perioden. Et viktig mål er å øke andelen plasser tilrettelagt for demente i tråd med «Demensplan 2015». Det betyr i praksis at investeringstilskuddet fortrinnsvis skal gå til prosjekter med små avdelinger og bofellesskap med rom for aktiviteter og tilgang til et egnet uteareal der dette er mulig. SINTEF har på oppdrag fra Husbanken vurdert muligheter og utfordringer knyttet til nåværende og fremtidige teknologiske løsninger i private hjem. I følge rapporten, blir utvikling og implementering av velferdsteknologi et viktig redskap for å møte de kommende samfunnsutfordringene med en aldrende befolkning, endret sykdomsbilde og mangel på helse- Husbanken Region sør skal i 2012 > > bidra til en eksisterende boligmasse tilpasset eldres behov for å bo lengst mulig hjemme > > bidra til et godt tilbud av sykehjem og omsorgsboliger, tilrettelagt for teknologi i samspill med og som supplement til omsorgstjenester > > samarbeide med hjelpemiddelsentralene > > følge den teknologiske utviklingen innen smarthus og omsorgssektoren for å bidra til informasjon for kommuner og andre samarbeidspartnere, særlig ved bruk av investeringstilskuddet > > påvirke kommuner til å regulere tomter / stille sentrale tomter til disposisjon for eldreboligprosjekter > > bidra til god demenstilpassing av omsorgsplassene 3.5 Flere og bedre kommunale utleieboliger Husbanken skal prioritere tildeling av tilskudd til utleieboliger til kommuner med store boligsosiale utfordringer, og tilskuddet skal bidra til en mer formålstjenlig boligmasse for vanskeligstilte. Tilskuddsutmålingen skal ses i sammenheng med planer for helhetlige oppfølgingstjenester. I Drammen vedtok politikerne i 2011 et boligløft som innebærer investeringer på 60 millioner kr. Dette gikk til anskaffelse av nye kommunale utleieboliger, oppgradering av eksisterende, samt anskaffelse av nye omsorgsboliger til personer med lett demens. Prosjektet Fra leie til eie ble satt i gang for å øke Alle skal bo godt og trygt

6 6 gjennomstrømmingen i kommunale boliger og bistå kommunale leietakere i å kjøpe sin egen leilighet. En rekke rutiner er etablert og avklaringer foretatt: rammen for opptak av startlån er fordoblet, det er innført fleksible rammer, og det er gitt utvidet delegasjon i forhold til salg av kommunale leiligheter i borettslag. I løpet av 2011 har kommunen etablert en egen boligtjeneste som har hentet medarbeidere fra ulike tjenester med oppgaver knyttet til bolig. Av de 159 leietakerne som hittil er vurdert i prosjektet, har 24 fått innvilget lån og tilskudd og kjøpt bolig. 20 av boligene var kommunale, noe som igjen vil finansiere nye utleieboliger for de mest vanskeligstilte. I avsnittene nedenfor er liknende prosjekter i flere av regionens kommuner omtalt. Behovet for kommunal utleiebolig er for mange en midlertidig situasjon, og Husbanken vil i 2012 fremheve behovet for regelmessige gjennomganger og dialog med leierne for å vurdere muligheten for privat leiebolig eller eid bolig. Startlån, boligtilskudd og bostøtte kan gi gode muligheter for å starte en slik boligkarriere. Videre skal vi i 2012 > > prioritere kommunene med de største boligsosiale utfordringene > > gi føringer om god kvalitet, universell utforming og integrering i tilfredsstillende bomiljøer > > stimulere til at antall samlokaliserte boliger skal være så lavt at normalisering oppnås > > legge til grunn en fleksibel tilskuddsandel fra null til 40 prosent > > legge til rette for kompetansebygging og erfaringsutveksling innen boligsosial FDV av kommunalt eide og disponerte boliger > > formidle kunnskap og prøve ut modeller / praktiske løsninger > > arbeide for at alle kommuner har en forsvarlig saksbehandling gjennom gode saksbehandlingsrutiner og håndtering av ventelister Kommunale utleieboliger skal fylle Husbankens kvalitetskrav og være universelt utformet, og for egen oversikt vil vi utarbeide en beskrivelse av søknadsinngang, type prosjekter og boligtyper. 3.6 Utvikle og fremme leie til eie - modeller «Leie til eie»-konsepter er en langsiktig framgangsmåte for å bosette vanskeligstilte som befinner seg i en livssituasjon som gjør at de er i grenseland med tanke på om de bør eie eller leie. Husbanken skal aktivt bidra til å utvikle gode modeller og spre erfaring fra disse til kommunene og brukergrupper der det er et utbredt ønske om å øke eierandelen. I nettverksmøter oppfordrer vi kommunene til å gjennomføre en leie til eie -modell med aktiv bruk av startlån. Temaet oppleves som stadig mer etterspurt fra kommuner. I likhet med Drammen, gjennomfører Porsgrunn tiltak for å kunne gi flere mulighet til å kjøpe egen bolig. Totalt har om lag 211 husstander vært i kontakt med prosjektet i tiden mai 2010 til april Resultatet er at 16 husstander som bodde i kommunal bolig har kjøpt egen bolig og to har kjøpt nåværende kommunale bolig. Blant husstander som har søkt kommunal bolig, er åtte etablert direkte i eiebolig. Prosjektet har bidratt med å veilede husstandene i boligjakt, budrunder og kontraktsinngåelser. Det er utarbeidet undervisningsmateriell for å gi flyktninger på introduksjonsprogram god opplæring i å skape egen boligkarriere. I prosjektet Egen bolig i Skien er det gjennomført 104 samtaler med leietakere av kommunale boliger, og som et resultat har flere av dem kjøpt bolig ved hjelp av startlån (noen av dem boligen de leier av kommunen), mens andre har inngått nye treårige leiekontrakter. I 2012 skal vi > > videreutvikle leie til eie-modeller. Alle regionkontorene vil bidra i en sentral arbeidsgruppe i Husbanken som skal foreslå videre utvikling av modeller og tiltak, på bakgrunn av kartlegging og systematisering av erfaringer og aktuelle samarbeidskommuner og brukergrupper. > > formidle kunnskap om slike modeller blant annet gjennom å tilrettelegge for erfaringsutveksling mellom kommuner, gjennom programkommunene og øvrige etablerte arenaer. 4 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Boligsosialt utviklingsprogram er et partnerskap med utvalgte kommuner om å arbeide langsiktig og helhetlig for å løse kommunenes boligsosiale utfordringer. Programmet har per i dag ni deltakerkommuner. De første seks startet opp i 2010 og er kommuner med store boligsosiale utfordringer: Drammen, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien og Arendal. Fra 2011 er også Holmestrand, Nedre Eiker og Mandal blitt deltakere i programmet. Boligsosialt utviklingsprogram skal bidra til å oppnå økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet, økt boligsosial kompetanse og økt boligsosial aktivitet. Innsatsen rettes mot innbyggere som faller utenfor

7 7 det ordinære boligmarkedet og/eller er avhengige av bistand for å kunne ha en tilfredsstillende bosituasjon, og en prioritert målgruppe er ungdom. Programmet har en varighet på tre til fem år for den enkelte kommune. I en underveisevaluering av programmet i 2011 kom det fram at de fleste kommunene har oppnådd god forankring av, og felles forståelse for, boligsosiale utfordringer på tvers av fag og virksomheter. Det boligsosiale arbeidet er satt på dagsorden, og det rapporteres om at boligsosiale handlingsplaner og satsingen sees i sammenheng med kommuneplaner og økonomiplaner. Kommunene gir tilbakemeldinger om at den boligsosiale kompetansen har økt, og at Husbanken har vært en god faglig bidragsyter og støttespiller. Som en anbefaling for videre programarbeid, konkluderer rapporten blant annet med at alle kommunene bør etablere tiltak for ungdom som er vanskeligstilte på boligmarkedet. I arbeidet med bostedsløse anbefales tiltak med Housing first som metode. Denne metoden omtales nærmere i eget avsnitt senere. Av aktiviteter for erfaringsutveksling og kunnskapsoverføring ble det i 2011 gjennomført programledersamling og studietur til Finland for kommunene. Det var programkonferanse i Sandefjord om fremskaffelse av boliger til de mest vanskeligstilte, med foredragsholdere fra inn- og utland og over 100 deltakere. Housing first var et sentralt tema ved alle anledningene. Det ble også avholdt programledersamling og kurs i prosjektledelse for kommunenes programledere. Kommunenes delprosjekter og utviklingstiltak i 2011 har vært et vidt spekter fra samhandlingsrutiner til boligprosjekter. Flere har etablert prosjekter som skal muliggjøre boligeie for flere, som beskrevet i avsnittene over. Andre temaer er rutiner og systemer for bedre kartlegging, tverrfaglig samarbeid, organisering av boligsosialt arbeid og tildeling av bolig. Som en del av prosjektet På vei til egen boligkarriere i Porsgrunn kommune, er nytt kartleggingsskjema for behandling av boligsøknader utarbeidet, og systemet for tverrfaglig kartlegging og statistikk er oppgradert. Programledelsen i Porsgrunn har etablert et godt samarbeid med Rusteam, Boteam og NAV ved etablering og oppfølging av leietakere i kommunal bolig, og samarbeidet med tjenestekontoret er forbedret i saker hvor bolig og tjenester ses i sammenheng. I likhet med Porsgrunn, har også Arendal kommune oppgradert sitt kartleggingssystem og gitt opplæring i dette for tjenestekontoret og NAV. Kommunen har vedtatt en forskrift og instruks for tildeling av kommunal bolig, og det er laget nye søknadsskjemaer og vedtaksbrev, samt etablert interne saksbehandlingsrutiner. Alle søkere får nå behandlet sine søknader etter forskriften, og det fattes enkeltvedtak med klagerett, noe som sikrer søkerne likebehandling og rettssikkerhet. Det er også vedtatt en egen forskrift for tildeling av omsorgsboliger, for å sikre at denne typen bolig blir tildelt riktig målgruppe. Som følge av restanseprosjektet i Sandefjord, har husleierestanser i kommunalt tildelte boliger blitt redusert med 75 prosent, og det er laget rutiner for at nye restanser ikke skal oppstå. Som omtalt i avsnittene om bostedsløshet blant ungdom, har kommunen gjennomført og etablert prosjekter som kan forbedre tilbud om bolig og oppfølging for ungdom. Det vises også til Drammens ungdomsprosjekt omtalt i samme avsnitt. Husbanken Region sør skal i 2012 > > gjennom programarbeidet stimulere til tverrfaglig kommunalt samarbeid for å sikre optimale og Erfaringsutveksling står sentralt i det boligsosiale utviklingsprogrammet, som her under en boligsosial konferanse på Fevik i oktober Alle skal bo godt og trygt

8 8 fleksible løsninger for den enkelte bruker > > gjennomføre programkonferanse, ledersamling, prosjektlederkurs og møter med programledelsen i den enkelte kommune for oppdatering og status > > vektlegge formidling av erfaringer, kunnskapsgrunnlag og dokumentasjon rundt boligsosiale utfordringer via husbanken.no. Erfaringsoverføring av kunnskapen som bygges opp gjennom samarbeidet med programkommunene er viktig. Kommuner som ikke deltar i programmet, kan høste av eksempler, maler, rapporter og annet materiell som formidles på husbanken.no. Verktøy og metoder fra programmet skal tilbys øvrige kommuner. Modellen skiller seg fra tidligere bostedsløshetsarbeid i Norge, blant annet fordi utgangspunktet er ordinær bolig og standard husleiekontrakt også for de mest vanskeligstilte, og ikke minst et skille mellom bolig og tjenester, slik at boforholdet ikke er avhengig av mottakelighet for tjenester. Rambøll gjennomfører en utredning om muligheter rundt implementering av Housing first-modellen i Norge, og Husbanken Region sør er representert i prosjektgruppen. Med bakgrunn i Rambølls utredning, som vil foreligge i løpet av våren 2012, skal Husbanken i samarbeid med andre statlige velferdsaktører utarbeide et forslag til hvordan modellen, eller elementer av den, kan anvendes i Norge. 5 HOUSING FIRST Housing first er et konsept for bosetting og bistand til bostedsløse som bygger på et grunnprinsipp om at bolig ikke skal være noe man oppnår etter en lengre prosess, men tvert imot noe den vanskeligstilte tilbys raskest mulig. Housing first Housing first er en metode utviklet i USA på 1990-tallet som har vist seg svært effektiv for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Metoden bygger på følgende prinsipper: > > Bolig er en menneskerettighet. > > Med bolig menes en fullverdig bolig som dekker alle nødvendige funksjoner for å bo og som leies med standard huskontrakt. > > Bostedsløse får tildelt bolig umiddelbart, uten betingelser om å kunne mestre boforholdet selvstendig eller krav om botrening eller rehabilitering. > > Beboeren får tilbud om omfattende rehabiliteringstjenester, behandling og oppfølging i boligsituasjonen, og tjenestetilbudet opprettholdes i ubegrenset tid. Tjenestene drives av ACT-team (Assertive Community Treatment) eller ICM-team (Intensive Case Management). > > Tjenestene er tilgjengelige til enhver tid. > > Den som skaffer boligen er forpliktet til å skaffe tilstrekkelige tjenester. > > Målet er skadereduksjon heller enn rusfrihet. > > Botiden er ikke begrenset. > > Beboeren betaler 30 prosent av sin inntekt for boligen. Kilde: Ulfrstad, Lars-Marius, 2011: Velferd og bolig: boligsosialt (sam-)arbeid, Kommuneforlaget Anvendelse av Housing first skal være spesielt prioritert og et område for samarbeid med andre regioner i Vår tilnærming vil naturlig nok avhenge av forslaget som ventes i løpet av året. Samtidig kan vi trekke lærdom av erfaringer i flere kommuner som allerede har integrert elementer fra modellen i det boligsosiale arbeidet. Denne lærdommen vil danne grunnlag for hvordan vi vil arbeide med konseptet. Som nevnt over, blir det naturlig å samarbeide med kommunene i boligsosialt utviklingsprogram og innhente erfaringer derfra. 6 SAMARBEID MED ANDRE VELFERDSETATER Som koordinerende organ innenfor det boligsosiale arbeidet, har Husbanken Region sør et utstrakt samarbeid med andre velferdsaktører i regionen. Det eksisterer et tett og godt samarbeid mellom Husbanken og fylkesmannsembetene. I 2011 har vi blant annet arrangert boligsosiale konferanser og fagdag i samarbeid med Fylkesmennene i Agderfylkene, Telemark og Buskerud. Samarbeidsmøter er avholdt mellom tre av IMDis regionkontorer og Region sør og øst fra Husbanken, som har forlenget samarbeidsavtale. Som en oppfølging, har Region sør utarbeidet et eget informasjonsskriv om Husbankens virkemidler som sendes som vedlegg til IMDi sitt anmodningsbrev til kommunene. En effektiv velferdspolitikk forutsetter gode, helhetlige løsninger for den enkelte innbygger. I 2012 skal vi > > fortsette arbeidet med å skape forståelse hos andre velferdsaktører for at bolig og en universelt utformet boligmasse er en grunnleggende del av husstanders velferd > > utarbeide nye og følge opp eksisterende regionale samarbeidsavtaler

9 9 > > samarbeide med frivillig sektor og brukerorganisasjoner > > utvikle samarbeid med andre velferdsaktører i utviklingsprogrammet 7 BÆREKRAFTIGE BYGG, BOLIGER OG BOMILJØER Klima- og miljøutfordringene gjør det stadig viktigere å bygge med god kvalitet og fornye eksisterende bygningsmasse. Bolig- og byggsektoren står i dag for nærmere 40 prosent av energibruken og 40 prosent av materialbruken i Norge, og det ligger derfor et stort potensial i energieffektive og miljøvennlige løsninger her. En av Husbankens kjerneoppgaver er å fremme bærekraftig kvalitet i bygg, boliger og bomiljø. Husbankens grunnlån skal stimulere til flere miljøvennlige, energieffektive og universelt utformede boliger og bygg. Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet skal bidra til å heve kompetansen innenfor områdene energi og miljø, universell utforming, og bærekraftig bomiljø, byggeskikk og arkitektur. for alle innbyggere. Husbanken skal følge opp regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet Region sør vil ha følgende oppgaver i 2012: > > Gjennom ny veileder for grunnlån skal vi medvirke til at nye boliger har ønskede kvaliteter innen universell utforming. > > Den demografiske utviklingen i Norge tilsier at behovet for tilgjengelige boliger vil øke sterkt de kommende årene. Noe kan tilskrives antall eldre over 85 år øker, men også den sterke økningen i antall unge med omsorgsbehov. Skal samfunnet klare å møte disse utfordringene, må i større grad eksisterende boligmasse tilpasses, noe som også blir et innsatsområde for Husbanken dette året. > > For å styrke arbeidet med boligtilpasning, vil Husbanken jobbe aktivt med å etablere boligrådgivningstjeneste i alle landets kommuner. > > Ha fokus på universell utforming i områdeløft som virksomheten er involvert i, hvilket innebærer å sikre fysisk tilgjengelighet så vel som sosial tilgjengelighet, så vi oppnår gode lokalsamfunn for alle. > > Videreføre kompetanseprogrammet K5 og profilere det aktivt overfor alle kommuner. 7.1 Universell utforming Universell utforming innebærer at alle, uansett alder og funksjonsevne, på en likeverdig måte skal kunne bruke de bygde omgivelsene. Husbanken skal bidra til at boliger og bygde omgivelser utformes etter prinsippet om universell utforming. Regionkontoret hadde i 2011 møte med Aust- Agder fylkeskommune, Miljøverndepartementet og Direktoratet for byggkvalitet om videre samarbeid med kommunene rundt kompetanseprogrammet K5, et tiltak i regjeringens handlingsplan for opplæring i universell utforming. Partene gjorde også avklaringer rundt samordning av innsatsen til K5-instruktører i Agderfylkene. Det er gjennomført et obligatorisk innføringskurs i universell utforming for ansatte i Region sør, som et ledd i kompetanseprogrammet. Vi har avholdt nettverkssamling i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral i Buskerud og Vestfold om temaet boligtilpasning og har sammen med hjelpemiddelsentralen utarbeidet et informasjonsskriv om Husbankens virkemidler i forbindelse med boligtilpasning for å kommunisere hva vi kan tilby av muligheter. Regjeringen legger universell utforming til grunn for samfunnsutviklingen, ettersom det medvirker til sosial og økonomisk bærekraft og positive samfunnskvaliteter 7.2 Miljø og energi Utgangspunktet for Husbankens innsats innen miljø og energi er Kommunal- og regionaldepartementets miljøhandlingsplan for og Husbankens eget miljøprogram En større del av Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftige boliger og bygg har gått til Framtidens byer, et samarbeidsprogram som skal utvikle byområder med lave klimagassutslipp og godt bymiljø, og hvor noen av de største byene i vår region deltar: Kristiansand, Porsgrunn, Skien og Drammen. Husbanken har gitt tilskudd til Sørlandet Boligbyggerlag, som er knyttet opp mot Kristiansand kommune og Framtidens Byer, til utvikling av beboerprosesser for oppgradering av eldre leilighetsbygg. Målet med dette bidraget er å fremme universell utforming og passivhus-/lavenergistandard ved rehabilitering. Region sør deltar på vegne av Husbanken i programstyret i FutureBuilt, et tiårig program med mål om å realisere en rekke forbildeprosjekter med lavest mulig klimagassutslipp. I samarbeid med FuturBuilt, arrangerer vi faglunsjer i Drammen. Drammen kommune setter prosjekter i FutureBuilt i sammenheng med Framtidens byer. Husbanken er Alle skal bo godt og trygt

10 10 opptatt av å se de to programmene i sammenheng og kunne gi innspill til utvikling av piloter i andre byer i regionen. Framtidens byer Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene med 35 prosent innen 2030 og 24 prosent innen Programmet går fra 2008 til Framtidens byer ledes av Miljøverndepartementet og organiseres innenfor fire innsatsområder: 1. Arealbruk og transport 2. Stasjonær energibruk i bygg 3. Forbruksmønster og avfall 4. Tilpasning til klimaendringer FutureBuilt FutureBuilt har en visjon om å utvikle klimanøytrale byområder og er et partnerskap mellom Oslo kommune, Drammen kommune, Husbanken, Enova, Transnova, Direktoratet for byggkvalitet, Miljøverndepartementet, Grønn byggallianse og Norske arkitekters landsforbund. Målet er å realisere en rekke forbildeprosjekter, både byområder og enkeltbygg, som genererer lave klimagassutslipp og bidrar til et godt bymiljø. Det arbeides nå aktivt for å få flere nye byggprosjekter inn som forbilder i FutureBuilt i Drammen, og Husbanken har tatt initiativ til et samarbeid med Buskerud fylkeskommune for å utvikle et prosjekt for Strømsø og historiske bygninger, som handler om nye boformer og krav rundt energi, miljø og universell utforming i verneverdige bygninger i tett by. FutureBuilts årskonferanse ble avholdt med bred faglig deltakelse og politisk engasjement, og med utdeling av diplomer til Drammens ferdigstilte prosjekter Marienlyst skole, Fjell barnehage og NSB kompetansesenter for deres bidrag til å redusere klimagassutslipp. Husbanken har deltatt i programkomiteen og juryen for en arkitekturkonkurranse rundt et nytt FutureBuilt forbildeprosjekt i Nordahl Bruns gate 2 i Drammen. Målet for konkurransen har vært et arkitektonisk godt rehabiliteringsprosjekt som bidrar til å øke boligområdets kvaliteter, har lavt energibehov, er delvis selvforsynt med energi og har miljøvennlige materialer, lavt transportbehov og universell utforming. Siden november har fire arkitektteam jobbet med å utarbeide den beste løsningen for å rehabilitere bygget, en gammel og slitt boligblokk, og 22. mars ble vinneren kåret i Husbanken. Nordahl Bruns gate 2 blir den første boligblokken i Norge som rehabiliteres etter ambisjoner om nullenerginivå. Regionkontoret har gitt kompetansetilskudd til et forprosjekt som søker energieffektive løsninger i rehabiliteringen av et gammelt, verneverdig hus med høyt energiforbruk på Tromøy utenfor Arendal. I et samarbeid mellom lokal byggebransje, Universitetet i Agder, Blakstad videregående skole og Aust- Agder fylkeskommune, skal husets kjøpte energi til oppvarming reduseres mot passivhusstandard samtidig som det tas hensyn til byggeskikkprinsipper. Målet er dermed et forbildeprosjekt med stor overføringsverdi. Blant prosjekter som fremmer passivhusstandard, er byggingen av småhus for vanskeligstilte i Froland kommune. I tre år har elever ved Blakstad videregående skole bygget små passivhus på oppdrag fra kommunen. Ett hus er ferdigstilt og innflyttet, og de tre siste skal stå ferdige i 2012 og Et verneverdig sørlandshus skal redusere sitt energibehov mot passivhusstandard i et samarbeid mellom det offentlige, undervisningsinstitusjoner og byggebransjen, et forbildeprosjekt som har stor overføringsverdi.

11 11 Blakstadmodellen: > > Et pionerprosjekt hvor elever i videregående skole bygger små kommunale utleieboliger med passivhusstandard > > Boligsosialt arbeid, energi/miljø, universell utforming og kompetanseheving i ett og samme prosjekt > > Kommunen får kvalitetshus til boligsosiale formål > > Boligene er på 45 kvm oppvarmet BRA, bruker nesten ikke strøm til oppvarming og er universelt utformet > > Skolen er entreprenør, lærerne får et unikt kompetanseløft og utdanner morgendagens husbyggere til å bygge etter framtidens standard > > Partnerne i pilotprosjektet er: Froland kommune, Blakstad videregående skole, Universitetet i Agder, Husbanken og BGM Arkitekter AS Prosjektet skal bidra til at skolen tilegner seg og anvender passivhuskompetanse, og gjennomføres i tett samarbeid med Universitetet i Agder, som utvikler ny undervisningskompetanse innen byggfag og energidesign. Husbanken har to mål med prosjektet: å få bygget boliger til vanskeligstilte og å stimulere til økt satsing på energieffektive, miljøvennlige og universelt utformede boliger. Samarbeidsmodellen har vakt interesse i andre kommuner i og utenfor regionen, og regionkontoret har i løpet av året arbeidet med kunnskaps- og erfaringsformidling til kommuner, skoler og bransje, blant annet gjennom medvirkning ved fagdager på Blakstad videregående skole. Mandal videregående skole startet byggingen av det første av i alt ni småhus for kommunen våren 2011, og i Oslo er et samarbeid mellom arkitekthøgskolen og Sogn videregående skole etablert rundt utdanning og framtidige byggekrav etter inspirasjon fra Blakstadmodellen. I tillegg er flere videregående skoler og kommuner i dialog om samarbeidsprosjekter. I oktober ble det publisert en dokumentarfilm om samarbeidet, finansiert blant annet gjennom kompetansetilskudd fra Husbanken. Flere aktører utforsker mulighetene for enda mer energieffektive bygg enn passivhus. Husbanken har gitt tilskudd til prosjekter som skal utvikle såkalte nullenergi- eller plusshus, blant annet til Skanskas 43 boliger med mål om energibruk nær null på Skarpnes i Arendal. Prosjektet har fått status som pilotprosjekt i ZEB (Zero Emission Buildings), et forskningsprosjekt ledet av NTNU og SINTEF som skal utvikle produkter og løsninger til nullutslippsbygninger. Boligfeltet på Skarpnes og rehabiliteringen av Nordahl Bruns gate 2 i Drammen (omtalt over) har vært blant de viktigste prosjektene i I samarbeid med NAL/Ecobox er det er utviklet en forbildebase, hvor Husbanken har publisert mer enn 60 forbildeprosjekter innen universell utforming, energi og miljø, stedsutvikling, byggeskikk, boligsosialt arbeid, barnehager, omsorgsboliger Elever ved Blakstad videregående skole foran passivhusene de bygger til boligsosiale formål for Froland kommune. Alle skal bo godt og trygt

12 12 og sykehjem prosjekter som favner over alle våre ansvarsområder. Vi skal gjennomføre følgende i 2012: > > Gjennom ny veileder for grunnlån medvirke til at nye boliger har ønskede kvaliteter innen energi/miljø. > > Medvirke til energirehabilitering av eksisterende bebyggelse. > > Bidra til utvikling av modeller for rehabilitering av blokkbebyggelse og oppfølging av igangsatt aktivitet rettet mot borettslag. > > Utvikle og formidle kunnskap om konsepter for nesten nullenergi i nye bygg. > > Bidra til at det offentlige går foran med gode eksempler. > > Bidra til utvikling og spredning av kompetanse, forbildeprosjekter og kvalitetssikring. > > Bidra til økt samordning og synergi mellom Husbankens og andre offentlige etaters aktiviteter og virkemidler. > > Ha fokus på miljø og energi i områdeutviklingsprosjekt som virksomheten er involvert i. 7.3 Byggeskikk, bomiljø og arkitektur kurstilbud våren 2012 med tanke på oppstart til høsten Husbanken har tildelt kompetansetilskudd til lærerressurser. Region sør er bedt om å bistå Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet i å utarbeide en rettleder vedrørende estetisk utforming, visuell kvalitet og god arkitektonisk utforming. På bakgrunn av dette er regionkontoret og SINTEF Byggforsk i gang med å utvikle Byggeskikknøkkelen. Det er en veileder som skal være et planleggings- og beslutningsverktøy for kommune, politikere og andre aktører i offentlig sektor / næring. SINTEF gjorde en undersøkelse i forbindelse med utvikling av modellen, og rapporten avdekket tydelige behov for virkemiddel- og verktøyutvikling innen > > estetisk utvikling > > universell utforming > > boligsosiale spørsmål > > problemstillinger knyttet til energi og miljø > > klima og fukt Byggeskikknøkkelen består av et oppslagsverk med henvisning til lovverk, forskrifter og nasjonale veiledere og dernest en mal den enkelte kommune selv kan fylle ut med egne retningslinjer etc. Oppslagsverket skal være ferdig i mai Husbankens definisjon av byggeskikk favner vidt og er basert på tverrfaglig helhetstenkning: Byggeskikk er en kvalitet ved de bygde omgivelser der forholdet til fysisk og sosialt livsmiljø, energi og ressursbruk, universell utforming og estetikk inngår i en stedlig helhet. Husbanken Region sør har nasjonalt fagansvar for byggeskikk og skal etablere møteplasser, nettverk og samarbeid med utdanningsinstitusjoner om temaet. Kurset «Byggeskikk, estetikk og stedsforming» er et godt etablert samarbeid med Høgskolen i Gjøvik og et av fire delemner ved byggesaksskolen. Det er et nettbasert videreutdanningstilbud spesielt tilpasset byggesaksbehandlere og planleggere. Siden starten i 2003 og frem til 2011 har 160 eksterne studenter gjennomført kurset, som også tilbys som valgfag for HiGs ingeniørstudenter. Kurset ble gjennomført i fornyet versjon høsten Det er blitt modernisert teknisk slik at det er blitt mer fleksibelt tilrettelagt for kursdeltakerne. Regionkontoret har etablert et samarbeid med Universitet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), Drammen kommune og Papirbredden (Drammen Kunnskapspark) om en erfaringsbasert mastergrad med vekt på brukerperspektiv og medvirkning. Målet med masterstudiet er å utvikle kompetanse lokalt til å initiere og lede prosjekter knyttet til by- og stedsutvikling. Etter planen vil studiet lanseres som et Husbanken har gitt SINTEF Byggforsk tilskudd til å utvikle et estetisk vurderingsverktøy integrert i Byggeskikknøkkelen. Dette skal være ferdig i mai Byggeskikknøkkelen og vurderingsverktøyet skal inngå som undervisningen ved Høgskolen i Gjøvik. Regionkontoret har også medvirket og gitt tilskudd til en statlig veileder om utendørsbelysning og stedsutvikling, i samarbeid med Miljøverndepartementet, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Enova og Lyskultur. Lysplanlegging og lysdesign skal bidra til å skape attraktive byer og tettsteder, og samtidig redusere energiforbruket. Riktig bruk av lys øker trivsel, trygghet og tilgjengelighet, og veilederen er et eksempel på bidrag til å nå vår visjon om at alle skal bo godt og trygt. Husbanken Region sørs aktiviteter i 2012: > > Utvikle informasjonsmateriell. > > Formidle kunnskap og erfaringer på husbanken.no. > > Bidra med innlegg på seminarer av nasjonal karakter. > > Produsere veiledere, planer for arbeidet og arrangere møtearenaer internt og eksternt. > > Prioritere kompetansetilskudd til bærekraftig boligog byggkvalitet til fagområdet. > > Følge opp nasjonale prosjekter faglig.

13 13 > > Utarbeide en kunnskaps- og læringsplan for fagområdet. > > Drive internt nettverk for fagutvikling, kompetansedeling og erfaringsoverføring. > > Etablere nasjonalt og internasjonalt nettverk på området > > Utvikle kompetanseprogram, og bistå ved regionale og lokale byggeskikkurs. > > Samarbeide med nasjonale aktører og utdanningsinstitusjoner, herunder støtte og videreutvikle nettbasert kurs. > > Med nasjonalt fagansvar, skal vi fortsette å støtte de andre regionkontorene i deres arbeid med byggeskikk. 8 OMRÅDELØFT Områdeløft er en helhetlig innsats innenfor et geografisk avgrenset område preget av lave levekår og behov for fysisk opprusting og sosiale tiltak. Områdeløft kan være en nyttig tilnærming for å motvirke segregering og opphopning av levekårsproblemer. I dag anvender Husbanken metodikken i Groruddalen og i Bergen, og vil i 2012 også starte opp i Trondheim. I evalueringen av Husbankens innsats i Groruddalen pekes det at områdeløft mobiliserer og skaper endring i utsatte områder. Husbanken har utviklet en programbeskrivelse/metode som skal være førende for utforming og gjennomføring av områdeløft. I tillegg til å videreføre områdeløft i områdene som nevnt over, skal Husbanken i 2012 utarbeide kunnskapsgrunnlag til forslag om nye områdeløft. Region sørs rolle blir å gi bidrag til programbeskrivelsen gjennom erfaringer fra mindre kommuner. Målet er å videreutvikle metodikken til å kunne anvendes i små kommuner med færre enn innbyggere, og elementer fra tidligere stedsutviklingsprosjekter er aktuelle som grunnlag. Disse prosjektene har hatt som mål å skape miljøvennlige og attraktive byer og tettsteder, og har gjerne omfattet kultur- og fritidstilbud, gode boligtilbud og tilgang på møteplasser. Deltakelse og medvirkning fra lokalsamfunnet er nøkkelbegrep i stedsutvikling og hensyn som er sentrale å videreføre i områdeløft-metodikken. tilfeller utløste Husbankens støtte til prosjektene ekstra midler fra blant andre fylkeskommune og privat sektor. Gjennom BLEST har tilførselen av ekstern fagkompetanse beriket diskusjonene i kommunene. 9 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE Kommunal- og regionaldepartementet lanserer i 2012 en treårig satsing for å bidra i utviklingen av attraktive lokalsamfunn i distriktene gjennom å stimulere til utvidet boligtilbud, og i tilknytning til dette etableres det en ny tilskuddsordning. Grunnlaget for utviklingen av attraktive lokalsamfunn vil i første rekke ligge i evnen til å skape lønnsomme arbeidsplasser og god kommunal service. Et godt boligtilbud vil være en vesentlig forutsetning for å sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft og bidra til vekst i kommunene. Et godt boligtilbud skal dekke ulike behov for størrelse, standard, disposisjonsform og lokalisering. Det er flere aktører som kan bidra til dette. Satsingen vil dermed være todelt: > > Kunnskapsutvikling, kompetanseheving og bedre løsninger for økt boligetablering gjennom bedre forankring av boligpolitikken i det kommunale planarbeidet, og økt engasjement blant flere aktører i kommunen > > En tilskuddsordning til oppføring, kjøp og utbedring av boliger Kommuner i det distriktspolitiske virkeområde 3 og 4 har kunnet søke, og fristen var 1. mars. Region sørs ansvar i 2012 blir å følge opp de 12 kommunene som i løpet av april blir tilbudt å delta i satsingen. Mer konkret nevnes prosjektet BLEST (Bolyst og engasjement i småbyer og tettsteder) som inspirasjonskilde til mulige områdeløft i vår region. Programmet ble avsluttet høsten Det ble i sin tid opprettet for å møte bygdesenteres og småbyers utfordringer med å være attraktive for tilflytting og har fokusert på tettstedsutvikling i små lokalsamfunn. Ifølge evalueringen av programmet, skapte medvirkning fra innbyggerne stort lokalt engasjement. I noen Alle skal bo godt og trygt

14 HB 3.K.1, Årsmelding 2011 / virksomhetsplan 2012, Utgitt av Husbanken Region sør, april 2011, Alle foto: Husbanken Alle skal bo godt og trygt

15 BEFOLKNING Befolkning ved utgangen av 2011 Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Kilde: SSB Framskrevet befolkning Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Kilde: SSB

16 Antall personer per husholdning Hele landet Region sør Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Kilde: SSB BOLIGER OG BOLIGMARKED Utvikling i kvadratmeterpris Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Prisen er per kvadratmeter primære rom (P-ROM) og beregnet prisindeks basert på FINN.no sitt prisregister over omsatte boliger. Kilde: Prognosesenteret/SSB

17 Utvikling i kvadratmeterpris per boligtype i Region sør Enebolig Småhus Leilighet Prisen er per kvadratmeter primære rom (P-ROM) og beregnet prisindeks basert på FINN.no sitt prisregister over omsatte boliger. Kilde: Prognosesenteret/SSB Boligbygging per år Kilde: Prognosesenteret/SSB Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder

18 Dagens boligmasse Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Enebolig Småhus Leilighet Total Boligmasse per september Kilde: Prognosesenteret/SSB Forventet årlig boligetterspørsel Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Forventet årlig boligetterspørsel i perioden (etterspørsel etter boligtilvekst, behov for nye boliger), beregnet ut fra framtidig befolkningsfremvekst, samt nøkkeltall fra Prognosesenterets undersøkelse Future Living IV. Kilde: Prognosesenteret/KommuneMonitor

19 Forventet årlig boligetterspørsel per boligtype 2000 Buskerud Enebolig Småhus Leilighet Total Vest-Agder Aust-Agder Enebolig Småhus Leilighet Total Enebolig Småhus Leilighet Total Telemark Vestfold Enebolig Småhus Leilighet Total 0 Enebolig Småhus Leilighet Total Forventet årlig boligetterspørsel i perioden (årlig etterspørsel etter boligtilvekst, behov for nye boliger), beregnet ut fra framtidig befolkningsfremvekst, samt nøkkeltall fra Prognosesenterets undersøkelse Future Living IV. Kilde: Prognosesenteret/SSB

20 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Drammen Nedre Eiker Holmestrand Sandefjord Larvik Porsgrunn Skien Arendal Mandal Snitt Reg sør Snitt alle kommuner Tabellen viser antall kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere i kommunene i boligsosialt utviklingsprogram, samt snittet for alle kommuner i Region sør og snittet for alle landets kommuner. Kilde: SSB/KOSTRA HUSBANKENS ØKONOMISKE VIRKEMIDLER Startlånstilsagn: sum beløp Region sør Kilde: Husbanken

21 Startlånstilsagn: sum beløp per fylke Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Kilde: Husbanken Boligtilskudd til etablering, samlede beløp Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Region sør Kilde: Husbanken. (Tall for 2011: foreløpige tall pr ) Boligtilskudd til tilpasning, samlede beløp Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Region sør Kilde: Husbanken. (Tall for 2011: foreløpige tall pr )

22 Bostøtte: beløp per innbygger og mottakere per 1000 innbyggere Kr. per Mottakere Kr. per Mottakere innbygger per 1000 innbygger per 1000 Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Snitt Region sør Kilde: Husbanken Investeringstilskudd: ramme og tilskudd i Region sør År Ramme Tilsagn 2011 Ingen Kilde: Husbanken Grunnlån: antall boliger det er gitt tilsagn til Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Studenthybler registreres også som boliger, noe som resulterer i høye verdier for Agder-fylkene, hvor det er gitt tilsagn til store prosjekter med mange studentboliger. Kilde: Husbanken

Kristiansand kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt

Kristiansand kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt kommune Boligsosialt faktaark 2013 Alle skal bo godt og trygt 2 Innledning Side 3 befolkning Side 4 Folkemengde 01.01.2013 Side 4 Framskrevet befolkning 2014-2030 Side 4 Antall personer per husholdning

Detaljer

Porsgrunn kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt

Porsgrunn kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt kommune Boligsosialt faktaark 212 Alle skal bo godt og trygt 2 INNLEDNING Side 3 BEFOLKNING Side 4 Folkemengde 1.1.212 Side 4 Framskrevet befolkning 213-23 Side 4 Antall personer per husholdning Side 5

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. Husbanken Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram. Husbanken Region sør Husbanken Region sør 2 Langsiktig samarbeid for bedre boligsosiale tjenester Seks utvalgte kommuner i sør har inngått et forpliktende og langsiktig samarbeid med Husbanken om boligsosiale utfordringer.

Detaljer

Mandal kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt

Mandal kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt kommune Boligsosialt faktaark 212 Alle skal bo godt og trygt 2 INNLEDNING Side 3 BEFOLKNING Side 4 Folkemengde 1.1.212 Side 4 Framskrevet befolkning 213-23 Side 4 Antall personer per husholdning Side 5

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør Husbankens fokus i boligpolitikken Bård Øistensen administrerende direktør Husbanken bygde landet 2 Antall boliger Husbankens andel av igangsettingen 1953-2013 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Margot Telnes Reiondirektør Husbanken sør Alle skal bo godt og trygt 1 «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi,

Detaljer

Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte. Alta kommune

Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte. Alta kommune Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte Alta kommune Bestilling Kort om prosjektet: hvorfor det valgte navnet? Hva er mål/ målene? Hvordan prosjektet ble satt i gang? Hvor kom ideen ifra? Hvordan prosjektet

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Husbanken 2012 Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Noen fakta 350 ansatte fordelt på 6 regionkontorer og 3 sentrale kontorer i Drammen Disponerer årlig mellom 15 og

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Boligplanlegging i by 2012 Dagny Marie Bakke Seniorarkitekt Husbanken, Region Sør. 17 oktober 2012 17. okt. 2012 1 Regionkontorene i Husbanken -

Detaljer

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand 22.09.16 Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken Regjeringens visjon for boligpolitikken «Alle

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 John Dutton 13. Juni 2014 Inntrykk og resultater fra programsatsingen i Drammen Hvilke råd kan vi gi til nye kommuner og Husbanken? Innsats om boligsosialt arbeid

Detaljer

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune Dialogmøte 11. mai 201 6 Husbanken og Steinkjer kommune Innledning og målet med dialogmøte v/husbanken Innspill fra kommunen: Hvilke tema og målsetninger ønsker kommunen jobbe videre med i et programarbeid?

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Desembersamling. Boligsosialt utviklingsprogram 2015

Desembersamling. Boligsosialt utviklingsprogram 2015 Desembersamling Boligsosialt utviklingsprogram 2015 Ny kommunesatsing For å realisere Bolig for velferd er det er en prioritert oppgave for Husbanken i 2015 å utvikle en ny felles kommunesatsing Satsingen

Detaljer

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( )

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Disposisjon Hvorfor strategi og hvilke aktører er med er i strategien Bakgrunn tidligere strategier og utfordringsbilde sett fra

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen 2016 Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Bolig en

Detaljer

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID!

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING MED FOKUS PÅ BOLIGENS BETYDNING Alle skal bo godt og trygt RELEVANT FORSKNING NASJONAL STRATEGI 2 BOLIGUTVALGET VIKTIGE UTFORDRINGER

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial konferanse Fevik 3.3.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Virkemidler i boligpolitikken

Virkemidler i boligpolitikken Virkemidler i boligpolitikken Hvordan møte en endret befolkningssammensetning i fremtiden? Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken Husbanken er regjeringens viktigste redskap for å oppnå politiske målsettinger

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! 07.02.17 Hans Erik Skari Dagsorden 1. Bærekraftige boliganskaffelser. «Elverum har hjerterom» 2. Byutvikling. «Ydalir - bærekraftig bydel med 800

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram Tanja og Irene Slik Husbanken Region øst «ser» programkommunene Gjennomgang og status basert på rapportering og møter 2 Dialog og diskusjon

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

Husbankens virkemidler og metoder. Osmund Kaldheim, adm. dir.

Husbankens virkemidler og metoder. Osmund Kaldheim, adm. dir. Husbankens virkemidler og metoder Osmund Kaldheim, adm. dir. Disposisjon 1. Husbankens rolle i finansiering av boliger 2. Befolkningsøkning og boligbehov 3. Krav i grunnlånet 4. Husbankens låneramme og

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse

Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse Skien 21.11.2013 Robert Helland-Olsen HKKR as Presentasjon Robert Helland-Olsen 52 år Mandal Sosialøkonom + bedriftsøkonom + strategi/ledelse Arbeidet i

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID Drammen kommune 2. februar 21 Tone Danielsen, ass. regiondirektør 8. feb. 21 1 Husbanken og Drammen kommune Virkemidler 29: Tilskudd til videretildeling: 4 95 Tilskudd

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming. Lån- og tilskuddsmuligheter

Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming. Lån- og tilskuddsmuligheter Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming Lån- og tilskuddsmuligheter Drammen 11. oktober Husbanken, Birger Jensen / Solveig Paule For utfyllende informasjon: www.husbanken.no Lån og

Detaljer

Helhetlig boligpolitikk Også i distriktene. Bård Øistensen administrerende direktør

Helhetlig boligpolitikk Også i distriktene. Bård Øistensen administrerende direktør Helhetlig boligpolitikk Også i distriktene Bård Øistensen administrerende direktør Husbanken ikke til å kjenne igjen? Fra generell til selektiv innretning Fra volum til kvalitet Fra investering til konsumentstøtte

Detaljer

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram 2013-2016 www.husbanken.no Innledning Boligsosialt utviklingsprogramer Husbankens strategiske verktøy for å støtte opp under

Detaljer

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning Hva nå da? Husbanken fremover Bolig for velferd er overbygningen for det vi gjør frem til 2020 Husbanken skal være en fremoverlent boligekspert som samarbeider med kommunene og andre statlige aktører Nytenking

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør

Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Boligsosialt utviklingsprogram Region sør Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse... 3 Husbankens mål med satsingen...

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater

Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Evaluering av Husbankens kommunesatsning Hovedfunn, erfaringer og resultater Arne Backer Grønningsæter (Fafo) Lars-Erik Becken (Proba) Disposisjon Hovedspørsmål og metode Noen bakgrunnsmomenter Noen hovedfunn

Detaljer

Husbanken ikke til å kjenne. igjen?

Husbanken ikke til å kjenne. igjen? Husbanken ikke til å kjenne Fra generell til selektiv innretning Fra volum til kvalitet Fra investering til konsumentstøtte Fra personmarked til kommune Økt satsing på kommuner med boligsosiale utfordringer

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Småhus, viktige hensyn og aktuelle virkemidler. Drammen

Småhus, viktige hensyn og aktuelle virkemidler. Drammen Småhus, viktige hensyn og aktuelle virkemidler Drammen 22.11.2016 Visjon Hvem skal bo hvor? under hvilke forhold?, Og Hvordan får vi det til? 2 Boligens betydning Boligens har en stor betydning for et

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Strategidirektør Bjørn J. Pedersen. Norsk Kommunalteknisk Forening 6. februar 2017

Nytt fra Husbanken. Strategidirektør Bjørn J. Pedersen. Norsk Kommunalteknisk Forening 6. februar 2017 Nytt fra Husbanken Strategidirektør Bjørn J. Pedersen Norsk Kommunalteknisk Forening 6. februar 2017 «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning for et godt liv Sammen med arbeid og helse et grunnleggende

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

Boligsosialt velferdsprogram

Boligsosialt velferdsprogram Boligsosialt velferdsprogram Søkekonferanse 15.05. 2013 Sverre Høynes Programkoordinator St. meld. nr. 17 (2012-2013) Byggje bu leve En bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar

Detaljer

Regjeringens boligpolitikk. Inger Vold Zapffe Husbanken

Regjeringens boligpolitikk. Inger Vold Zapffe Husbanken Regjeringens boligpolitikk Inger Vold Zapffe Husbanken Regjeringen utvider lånerammen Ø Fra 20 til 25 mrd kroner Ø Økt ramme skal hovedsakelig gå til boligbygging Ø Stor søknadsinngang i Husbanken Ø Søknad

Detaljer

Kommuneprogrammet Bolig for velferd

Kommuneprogrammet Bolig for velferd Kommuneprogrammet Bolig for velferd 2016-2020 Veien hit: Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet (2007 2008) 5 ulike Boligsosiale utviklingsprogram (2009 2015)

Detaljer

Bolig for økt velferd

Bolig for økt velferd Bolig for økt velferd En målrettet innsats for at alle skal bo godt og trygt Administrerende direktør Bård Øistensen Boligsosial lederkonferanse 12. november 2015 «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

Boligsosialt faktaark

Boligsosialt faktaark 26.2.213 Husbanken Boligsosialt faktaark Kongsberg kommune Statistikk rundt befolkning, levekår, bolig og boligmarked, samt Husbankens økonomiske virkemidler. INNHOLDSFORTEGNELSE Befolkning... 2 Levekår...

Detaljer

Integrering og bosetting av flyktninger hva er mulighetsrommet? Husbankens svar

Integrering og bosetting av flyktninger hva er mulighetsrommet? Husbankens svar Integrering og bosetting av flyktninger hva er mulighetsrommet? Husbankens svar «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning for et godt liv Sammen med arbeid og helse et grunnleggende element i velferdsstaten

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen Ved: Lars-Erik Becken Evaluering av Husbankens kommunesatsning Foredrag for satsningskommunene i Region Vest Bergen - 15.9.2014 Ved: Lars-Erik Becken På agendaen Kommunesatsningen hva er det? Måloppnålse hvordan måle effekt?

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen administrerende direktør

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen administrerende direktør Nytt fra Husbanken Bård Øistensen administrerende direktør Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er ingen generell boligbank Husbanken er regjeringens viktigste redskap til å oppnå politiske

Detaljer

Bolig for (økt) velferd

Bolig for (økt) velferd Bolig for (økt) velferd En målrettet innsats for at alle skal bo godt og trygt Regiondirektør Margot Telnes Boligutvalget slo fast viktige utfordringer Mange får ikke nok hjelp Vanskelig å påvise resultater

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Bolig for velferd. Fagdag barnefattigdom Skien, , Inger Lise Skog Hansen

Bolig for velferd. Fagdag barnefattigdom Skien, , Inger Lise Skog Hansen Bolig for velferd Fagdag barnefattigdom Skien, 4.12.15, Inger Lise Skog Hansen Boligpolitikken formet det norske samfunnet 2 Verdens beste boligstandard, men 130 000 vanskeligstilte på boligmarkedet. 90

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 1 2010 Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 2 Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Boligens plass i arealplanleggingen boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Husbanken skal blant annet jobbe for At kommunene har eierskap til sine boligpolitiske utfordringer Helhetlig boligpolitisk planlegging

Detaljer

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse

Evaluering av Husbankens kommunesatsning. Litteraturhuset Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse Evaluering av Husbankens kommunesatsning - Litteraturhuset 05.02.15 Hovedfunn, erfaringer og resultater Ved: Lars-Erik Becken i Proba samfunnsanalyse 2 Hovedtrekk ved Husbankens kommunesatsing Startet

Detaljer

Presentasjon programsamling for områdeløft Katrine M. Woll

Presentasjon programsamling for områdeløft Katrine M. Woll Presentasjon programsamling for områdeløft 19.06.2013 Katrine M. Woll Programbeskrivelse for områdeløft Programbeskrivelsen er Styringsdokument i Husbanken Styringsdokument mellom Husbanken og kommunene

Detaljer

Investeringstilskudd. Birgit C Huse

Investeringstilskudd. Birgit C Huse Investeringstilskudd Birgit C Huse Husbanken har en rekke tilskudds- og låneordninger Investeringstilskudd Tilskudd til utleieboliger Tilskudd til utredning og prosjektering Grunnlån til oppføring og utbedring

Detaljer

Husbanken region sør

Husbanken region sør Programbeskrivelse for Boligsosialt utviklingsprogram Langsiktig og forpliktende samarbeid med utvalgte kommuner Husbanken region sør 1 INNHOLD Forpliktende samarbeid for økt boligsosial kompetanse...

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Husbanken mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Disposisjon Del 1: Bolig i det kommunale plansystemet Del 2: De kommunale boligoppgavene Del 3: Samarbeid med Husbanken

Detaljer

Hvordan følges strategien opp regionalt

Hvordan følges strategien opp regionalt Hvordan følges strategien opp regionalt Om vi bor, hvordan vi bor og hvor vi bor, er faktorer som har betydning for velferd og levekår. Bolig er for en liten gruppe mennesker en kritisk mangelvare, men

Detaljer

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken

Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Kommuner med flest utfordringer størst oppmerksomhet fra Husbanken Erfaringssamling for programne i Hedmark og Oppland ass.regiondirektør Karin Lindgård Husbanken Region øst 26. okt. 2012 1 Husbanken +

Detaljer