Orienteringer. Immaturus. Bergen Filmklubb Mangler. ASF Mangler. RF Mangler. Samfunnet Mangler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orienteringer. Immaturus. Bergen Filmklubb Mangler. ASF Mangler. RF Mangler. Samfunnet Mangler"

Transkript

1 Orienteringer Immaturus Siden sist har Immaturus hatt sin lanseringsfest, vi har hatt en longform forestilling og to Micetro eventer. Vi er nå rundt 50 medlemmer, som vi har fått blant annet på lanseringsfesten, og når vi stod på stands. I februar skal vi ha flere Micetro-eventer, kanskje en tirsdagsimpro forestilling for aller første gang! Dette kommer an på om tirsdagsimpro gruppen føler seg komfortable med å vise frem en forestilling. Vi skal bidra på kvarterets jubileums-uke med poesiaften, micetro og jubileumscabaret (mest sannsynlig kommer an på om noen melder seg på). Ellers går det fint. Det er mange nye styremedlemmer, men så langt fungerer vi fint sammen. Styret er, for nå, også jubileumskomiteé. Her driver vi med å planlegge en jubileumsbankett, osv. Bergen Filmklubb Mangler ASF Mangler RF Mangler Samfunnet Mangler Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E post Nett

2 Fra Til Økonomiansvarlig Skjenkegruppen Kvarterstyret Disposisjonsavtale gassflaske Disposisjonsavtale innebærer at man betaler et fastbeløp for leie av CO2-flaskene vi har I stedet for å betale dagleie. Per i dag har vi 3 flasker på disposisjonsavtale, men etter vi fikk det nye tappetårnet trenger vi en ekstra flaske. Jeg ønsker at vi skriver under på en avtale for en fjerde flaske. Per flaske vi har på disposisjonsavtale sparer vi 1396 kr i året. VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret vedtar å inngå en disposisjonsavtale med Yara Praxair AS for 1 flaske CO2. Vedlegg: 1. Eksisterende avtale med Yara Praxair AS på 3 flasker. 2. Ny disposisjonsavtale. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

3 Disposisjonsavtale mellom Yara Praxair AS (Leverandøren) og Agent nr. Navn: Kundenr.: Adresse: E-post for faktura: Hierarkinr. / navn: Referanse: 1. PRODUKT, VOLUM OG VILKÅR Leieobjekt Antall Vilkår Flasker standard Flasker Flowreg/Integra Luftgasspakker Kret / Transportkurver Acetylenpakker Medisinske flasker stål 1-5 liter Medisinske flasker kompositt IPR 1-5 liter Medisinske flasker stål IPR 2,5-5 liter Tørriscontainer stor liten Propanskap A B C Netto enhetspris ved avtalestart Kommentarer: Denne avtalen erstatter avtalenummer: Avtalenummer (Fylles inn av Leverandøren) 2. AVTALENS VARIGHET Avtalen gjelder i : 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år fra til Avtalen er bindende for begge Parter i hele avtaleperioden. Dersom ingen av Partene sier opp avtalen skriftlig minst 6 måneder før avtaleutløp, fornyes avtalen mellom Partene automatisk til samme varighet og vilkår på fornyelsestidspunktet. Ved eventuell oppsigelse av avtalen, skal Partene oppta forhandlinger. For øvrig gjelder Leverandørens Standard Salgsbetingelser. 3. PRISER OG PRISREGULERING Alle priser er oppgitt i NOK og eksklusive merverdiavgift. Vilkår/ netto enhetspris er i henhold til Leverandørens til enhver tid gjeldende listepris i aktuell prissone. Faktura på leie utstedes forskuddsvis, årlig i avtaleperioden, første gang omgående etter avtalens startdato. 4. ØVRIGE VILKÅR Ved motstrid mellom bestemmelser i denne avtalen og Standard Salgsbetingelser, går bestemmelser i denne avtalen foran. Sted/dato Sted/dato Kundens underskrift Underskrift for Yara Praxair AS NAVN MED BLOKKBOKSTAVER NAVN MED BLOKKBOKSTAVER Postadresse Yara Praxair AS Postboks 23 Haugenstua 0915 OSLO Norge Besøksadresse Grenseveien OSLO Norge Telefon Telefaks Internett E-post Organisasjonsnummer NO

4 Standard Salgsbetingelser 1. DEFINISJONER Med "Produkter" menes gass i flasker, kryogen gass i beholdere, tørris, leieobjekter samt utstyr og tjenester. Med Kunden menes den som kjøper eller leier Produkter. Med Leverandøren menes Yara Praxair AS. Med Agent menes Leverandørens samarbeidspartner som tilbyr gass lokalt. Med "Partene" menes Kunden og Leverandøren. 2. GJELDENDE AVTALE Tilbudet er gyldig i 30 dager fra tilbudsdato dersom ikke annet framgår. For leveranser fra Leverandøren gjelder utelukkende eventuell ordrebekreftelse og signert avtale, samt disse Standard Salgsbetingelser, som vilkår for salg. Leverandøren har ikke godtatt vilkår Kunden har henvist til i sin bestilling eller i andre dokumenter med mindre Leverandøren uttrykkelig har godtatt hele eller deler av Kundens vilkår ved skriftlig avtale. Når ikke annet er avtalt, gjelder Leverandørens gjeldende prislister. 3. VOLUM OG KVALITET Ved store volumendringer er Kunden ansvarlig for å informere Leverandøren i god tid (> 1 uke) for å kunne tilpasse forsyningene. Leverandøren forplikter seg til å levere Produktet i henhold til gjeldende salgsspesifikasjon. 4. LEVERINGSSTED - RISIKOOVERGANG Leveringsbetingelser for Produkter er EXW Leverandørens eller Agentens utleveringssted/terminal i henhold til Incoterms LEVERINGSTID - FORSINKET LEVERING Når annet ikke er skriftlig avtalt, skal Produktet leveres innen rimelig tid etter at Leverandøren og/eller Agent mottok bestillingen. Ansvar ved forsinkelse er under enhver omstendighet begrenset til 10 % av fakturaverdien. Unødig ventetid ved leveranse grunnet forhold hos Kunden og hasteleveranser utenom ordinære åpningstider blir belastet Kunde etter gjeldende satser. 6. UNDERSØKELSE OG REKLAMASJONER Umiddelbart etter levering er Kunden forpliktet til å kontrollere at Produktet er i henhold til følgeseddel samt foreta besiktigelse av eventuelle skader før det tas i bruk. Hvis levert Produkt ikke er i henhold til avtale, må Kunden reklamere skriftlig og senest innen 10 dager fra mottagelse av Produktet. Utfyllende informasjon om det reklamerte Produktet må oppgis ved første henvendelse. Leverandøren kan kreve å få Produktet undersøkt, enten ved at Kunden returnerer Produktet eller en prøve av dette, før reklamasjonen godtas. Produktet må bare returneres etter avtale med Leverandøren. Ved retur må Produktet være forsvarlig emballert og merket. Kunden bærer risikoen for returnerte Produkter inntil de er mottatt av Leverandøren eller Agent. Hvis reklamasjonen godtas, vil eventuelle fraktkostnader vedrørende returen bli dekket av Leverandøren. Ved retur av Produkter hvor Leverandøren ikke er ansvarlig for feil eller mangler, vil Kunden bli belastet for fraktkostnadene samt øvrige omkostninger i forbindelse med reklamasjonen. 7. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Sikkerhetsdatablad som beskriver riktig behandling av Produktet, er tilgjengelig på Det er Kundens ansvar å gjøre seg kjent med innholdet i databladet. For legemidler henviser vi til Legemiddelverkets hjemmeside. Kunden forplikter seg til å følge den advarsels- og sikkerhetsinformasjon som gjelder for Produktet. Kunden plikter å forsikre seg om at mottatt Produkt til enhver tid er korrekt merket, forsvarlig lagret og håndtert. Hvis tredjepart fremmer krav mot Kunden om erstatning for skade som omhandles i disse betingelser eller at Kunden på annen måte blir oppmerksom på farlige defekter ved Produktet, plikter Kunden, om mulig, å avverge faren og straks underrette Leverandøren om dette slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. 8. ANVENDELSE AV PRODUKTET Kunden er innforstått med at gass har egenskaper som på grunn av feil bruk eller manglende sikkerhetsprosedyrer / instrukser kan være farlig for liv og helse og materielle skader. Leverandørens ansvar er begrenset til det tekniske ansvaret for Produktet. Kunden har det overordnede ansvaret for riktig og sikker håndtering av Produktet. Gassflasker skal alltid returneres med resttrykk. 9. BETALINGSBETINGELSER Faktura sendes omgående og som standard via E-post. Betalingsbetingelser er netto 15 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling, påløper en forsinkelsesrente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling. Dersom betaling er mer enn 30 (tretti) dager forsinket, har Leverandøren rett til å utsette Produktleveranser inntil utestående betalinger er gjort opp. Gjentatt eller annet vesentlig betalingsmislighold gir Leverandøren rett til å heve løpende avtaler. Dersom Kunden ønsker annen faktureringsmetode, vil kostnader forbundet med dette bli belastet Kunden. 10. PRISER Alle priser er oppgitt i NOK, eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter. Leveringsdagens priser gjelder hvis ikke annet er avtalt. Leverandøren har rett til å endre avtalte priser inkludert, men ikke begrenset til, endringer i kostpris, offentlige avgifter, toll og valutakurser hvis ikke annet er avtalt. 11. GEBYRER Ved fakturering av Produkt under gjeldende minstegrense, faktureres et gebyr. Som følge av lovpålagte krav for oppbevaring og transport av farlig gods, faktureres et ADR sikkerhetsgebyr. Et papirfakturagebyr tilkommer dersom Kunden ikke ønsker faktura pr. E-post. Ved oppfølging av kredittsalg, beregnes et purregebyr. Størrelsen på nevnte gebyrer er i henhold til Leverandørens gjeldende prisliste. 12. SALGSPANT Leverandøren har salgspant i Produkter inntil betaling har funnet sted. Ubetalte Produkter kan ikke avhendes uten skriftlig samtykke fra Leverandøren. 13. ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER Leverandøren forplikter seg til å avhjelpe alle mangler som skyldes feil i konstruksjon, materiale eller tilvirkning med de begrensninger som følger av bestemmelser nevnt nedenfor. Leverandørens ansvar omfatter ikke mangler som oppstår ved, eller er forårsaket av, materialer som er skaffet av Kunden eller ved konstruksjoner, behandlinger, etc. som er foreskrevet av Kunden. Leverandørens ansvar omfatter alene mangler som oppstår under de i avtalen forutsatte arbeidsforhold og ved riktig anvendelse. Ansvaret omfatter ikke mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold, uriktig bruk eller uriktig montering fra Kundens side, forandringer foretatt uten Leverandørens skriftlige samtykke eller reparasjoner som Kunden har utført på en feilaktig måte. Heller ikke omfatter ansvaret normal slitasje og forringelse. Mangelfulle Produkter eller mangelfulle deler som byttes ut, skal stilles til Leverandørens disposisjon. Leverandøren er dekket av Produktansvarsforsikring. 14. ANSVARSBEGRENSNING Med mindre annet følger av tvingende lovbestemmelser, fraskriver Leverandøren seg ethvert ansvar for skade på person, løsøre og fast eiendom som ikke er direkte forårsaket ved grov uaktsomhet eller forsett fra Leverandørens side. Kunden plikter å bidra til at eventuell skade begrenses. Tilsvarende er Leverandøren uten ansvar for skade på Produkter påført av Kunden, eller på andre produkter der de leverte Produktene inngår. I intet tilfelle har Leverandøren ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap. 15. LEIEOBJEKTER Med leieobjekter menes gassflasker, gasspakker/batteri, racks, transportkurver, kryobeholdere, containere og utstyr. Leieobjekter er Leverandøren sin eiendom. Leieobjekter skal ikke lånes ut til tredjepart og returneres til Leverandør når det er tomt. Ved dagleie baseres leiebeløpet på det aktuelle antall påbegynte dager et leieobjekt er til utlån. Fakturering skjer i henhold til punkt 9. Dagleien opphører når det returnerte leieobjekt er registrert mottatt av Leverandøren eller Agent. Disposisjonsavtale inngås skriftlig for et bestemt tidsrom hvor leie av objekter forskuddsbetales årlig. Avtalen kan ikke overdras til andre uten skriftlig samtykke fra Leverandøren. Oppsigelse av disposisjonsavtale skal skje skriftlig. Hvis disposisjonsavtalen ikke sies opp skriftlig innen avtalt tid, forlenges avtalen automatisk med samme varighet som opprinnelig avtale. Kunden er ansvarlig for at leieobjekter blir returnert til Leverandøren i samme stand som ved utlevering. Flasker for medisinsk gass skal brukes og oppbevares beskyttet mot ytre forurensning. Kunden vil bli fakturert for nytt leieobjekt eller revisjonskostnader dersom leieobjekter ikke returneres eller er påført skade, herunder olje/smuss, maling/tusj, klistremerker. Ved opphør av disposisjonsavtale, faktureres dagleie til gjeldende listepris inntil alle leieobjekter er mottatt av Leverandøren eller Agent. 16. RETUR AV UBRUKTE FLASKER Ubrukte flasker, selv plomberte, blir ikke kreditert med mindre det er skriftlig avtalt mellom Partene. 17. KONFIDENSIALITET Avtalen er konfidensiell, og innholdet skal ikke komme til tredjeparts kjennskap. Dette gjelder ikke opplysninger som Partene etter loven er pliktige til å gi myndigheter eller andre. 18. LEVERINGSHINDRING (FORCE MAJEURE) Dersom Leverandøren blir forhindret fra å levere Produkter eller tjenester omfattet av avtalen på grunn av omstendigheter utenfor Leverandørens kontroll så som brann, streik, ekstraordinære sammenbrudd i produksjonsutstyr, transporthindring, naturkatastrofer og krig med videre, er Leverandøren fritatt for manglende oppfyllelse av avtalen så lenge hindringen varer. Leverandøren skal omgående underrette Kunden om hindringen. Leverandøren vil gjøre sitt beste for å avhjelpe leveringshindringen ved å skaffe Produkter eller andre ytelser etter avtalen fra annen produsent til markedspris. 19. TVIST Denne avtalen og enhver tvist forbundet med avtalen skal være underlagt norsk rett. Som rett verneting vedtas Oslo tingrett , rev.05 Postadresse Yara Praxair AS Postboks 23 Haugenstua 0915 OSLO Norge Besøksadresse Grenseveien OSLO Norge Telefon Telefaks Internett E-post Organisasjonsnummer NO

5

6 Fra Ingrid Indrefjord, produksjonsansvarlig Til Kvarterstyret Priser i fadderuken I Fadderukene har det vært, og er det på andre utestedet, normalt å gi rabatterte priser til faddergruppene fra de ulike utdanningsinstitusjonene i Bergen som har avtalt å bruke stedet. I den sammenheng at jeg snart skal begynne å skrive under kontraktene med Fadderstyrene, må vi nå sette hvilke priser vi vil tilby. Jeg foreslår følgende priser, basert på en svak økning av prisene i fjor: Øl, hansa på tapp 0,4l: 43, Vin, glass: 49, Cider. Flaske 0,33l: 49, Softdrinker: 54, Softspritshots: 39, Kaffe: 0, VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret vedtar å gi ovennevnte priser til arangement knyttet til Fadderuken 2015

7 Fra Til Driftsansvarlig Kvarterstyret Prispolitikk våren 2015 Prisen på tankøl ble vurdert høsten 2014 og det ble bestemt å sette opp prisen på student- og eksternøl med 1 krone til henholdsvis 47 og 57 kr. For internølen ble det foreslått en økning på 2 kroner til 35 kr. I tillegg foreslås det å sette opp prisen på Hansa 0,4 på mikromandag fra 37 til 39 kr for å øke forskjellen til internølen. Softsprit ligger i regnskapet noe under den ønskede dekningsgraden på 70%. For å bedre dette foreslås en økning 5 kroner på alle softsprit shots slik at de koster 44 kr. I tillegg er det ønskelig med en økning på softspritdrinker på 10 kr. til 59 kr. Dette vil gjøre situasjonen bedre men om det er tilstrekkelig vil være avhengig av hvilke produkter som selger mye. Mineralvann er en produktkategori som ligger mye under ønsket dekningsgrad 50%. Det antas at dette er mye på grunn av jobbdrikkeordningen. Det anses likevel ikke som hensiktsmessig å øke jobbprisen da vi ikke burde ta sikte på å tjene penger fra de som er på jobb. En økning på 5 kr. på vanlig mineralvann til 30 kr. vil være på sin plass da det vil gi en dekningsgrad på 50%. I tillegg burde det vurderes om vi skal fortsette å selge Balholm eller heller tilby juice som er billigere i innkjøp. Driftsansvarlig undersøker dette videre. Innkjøpsprisene på tobakksvarene våre er gått noe opp over nyttår og prisene våre burde reflektere det. Det foreslås en økning på sigaretter på 10 kr. per pakke til 110 kr. I tillegg burde en se på om utvalget kan endres slik at vi dekker de populære merkene. Snusvarene har ikke gått betydelig opp og kan beholde prisen på 85 kr. Cider og rusbrus ligger i regnskapet noe under den ønskede dekningsgraden men denne kategorien ble satt opp ganske betydelig til høsten og vi trenger mer tid til å se resultatene av den endringen. Hvis noe trenger å endres kan driftsansvarlig heller fjerne mikromandagpriser på disse produktene ved en senere vurdering. Innkjøpsannsvarlg har fullmakt til å sette priser på importøl, flaskevin og brennevin da disse er produktkategorier som er under stadig utskiftning. Det er ønskelig å innføre en priskategori på 104 kr for importøl for å kunne forsatt selge de dyreste ½-litersflaskene. I tillegg vurderes det ikke som ønskelig å øke prisene på brennevin nevneverdig da vi trenger flere kunder heller enn bedre fortjeneste i Halvtimen. Driftsansvarlig kan gjøre endringer i løpet av semesteret i alle produktgrupper med unntak av tankøl. Kvarterstyret skal alltid informeres når slike endringer skjer. Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar driftsansvarlig sitt forslag til prispolitikk for våren Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E post Nett

8 Fra Til Driftsansvarlig Kvarterstyret Taushetserklæring vaktetaten Vaktstyret har sett behovet for å få sine medlemmer til å undertegne en taushetsplikt. Deres forslag er mer omfattende enn den som undertegnes av alle styremedlemmer da vaktene gjennom sitt arbeid får informasjon om gjester og frivillige som ikke burde spres ut av huset. Slik jeg ser det er taushetserklæringen for styrene for å beskytte de økonomiske og dritsmessige forholdene ved Kvarteret. Vaktetaten sitt forslag for sine medlemmer er mer vinklet mot å beskytte personvernet til gjester og frivillige. Vedtaksforslag: "Kvarterstyret vedtar vaktstyrets forslag til taushetserklæring og gjør den obligatorisk for alle medlemmer av vaktetaten." Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E post Nett

9 TAUSHETSERKLÆRING Jeg, forplikter meg med dette til ikke å videreformidle til uvedkommende informasjon jeg mottar, eller på annen måte tilegner meg i forbindelse med mitt arbeid for Det Akademiske Kvarter/SKiBAS. Jeg er inneforsått med at denne plikten omfatter all informasjon jeg tilegner meg i tilknytning til mine oppgaver for Vaktetaten, herunder særlig informasjon om gjester, andre interne, hendelser på hus og drift. Denne taushetsplikt skal vike for min opplysninsplikt til offentlige myndigheter som politi, påtalemyndighet og andre som jeg etter lov eller med medhold i lov har opplysningsplikt ovenfor. Den taushetsplikt som følger av denne erklæring kan også settes til side dersom Vaktstyret bestemmer det. Jeg er inneforstått med at den taushetsplikt jeg nå påtar meg er gjeldende under hele mitt engasjement for Vaktetaten og i tillegg 21 år etter engasjementets opphør. Jeg er inneforstått med at jeg også forplikter meg til å følge Vaktetatens og Det Akademiske Kvarters øvrige personalreglement. Jeg er inneforstått med at eventuelt brudd på denne taushetsplikten kan utløse misligholdsgebyr pålydende opptil kroner 2000, dersom Vaktstyret og KVAST finner pliktbruddet tilstrekkelig alvorlig. Sted/dato Underskrift frivillig Underskrift styremedlem, Vaktstyret

OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP

OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP 2. UTGAVE 12/2012 1. PARTER I disse standard salgs-og leveringsbetingelser ( Standard salgsbetingelser ) er Optimera AS,

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Vilkårene erstatter Telenors generelle forretningsvilkår av 1.7.2007 og gjelder fra 1.3.2015 1. Virkeområde og avtaleparter Disse generelle forretningsvilkårene

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

NLM 10 ALMINNELIGE BETINGELSER

NLM 10 ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER for levering med montering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2010 av DI, Danmark, Teknologiateollisuus

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Standard avtalevilkår

Standard avtalevilkår RAMMEAVTALE Elektroniske betalingskort Vedlegg 3 Standard avtalevilkår Versjon 1.0 10.03.2014 Hedmark og Oppland fylkeskommuner Standard avtalevilkår av 10.3.14 ved kjøp av varer og/eller tjenester INNHOLD

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR OPPDRAGSGIVER

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR OPPDRAGSGIVER STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR OPPDRAGSGIVER 1. OM STANDARD KONTRAKTVILKÅR Standard Kontraktsvilkår for Oppdragsgiver er del av den kontrakt som er inngått med Leverandøren om kjøp av varer og/eller tjenester

Detaljer

Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen.

Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen. AVTALEVILKÅR ENIRO MEDIEPRODUKTER Del A GENERELLE VILKÅR 1 ANVENDELSESOMRÅDE Disse avtalevilkårene (Vilkårene ) gjelder mellom deg som kunde ( Kunden ) og Eniro Norge AS ( Eniro ) ved kjøp av Eniros medieprodukter

Detaljer

VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv

VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv Gjeldende fra 01.01.2011 1. AVTALEN Disse vilkårene gjelder for levering av alle tjenester fra T3 Senior Norge A/S ("T3 Senior Norge A/S") til

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Betingelser, shop.constructor.no

Betingelser, shop.constructor.no Betingelser, shop.constructor.no Generelt Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra shop.constructor.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av varer og/eller tjenester

Standard avtalevilkår ved kjøp av varer og/eller tjenester Standard avtalevilkår ved kjøp av varer og/eller tjenester INNHOLD 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2. DOKUMENTRANG... 2 3. RETT OG PLIKT TIL Å BENYTTE AVTALEN... 2 4. LEVERANDØRENS ANSVAR... 2 5. PRISBESTEMMELSER...

Detaljer

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser for støpegods i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2003 av Hovedorganisationen Dansk Industri og Danske Støberiers Brancheforening, Danmark,

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

PKS STANDARD SALGSVILKÅR

PKS STANDARD SALGSVILKÅR PKS STANDARD SALGSVILKÅR Standard salgs- og leveringsbetingelser ved kjøp fra selskap i PKS GROUP, herunder PKS Interiør AS, PKS Industri AS og Q-Railing Norge (heretter omtalt som «PKS»). Innledning Med

Detaljer

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2001 av Hovedorganisationen

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser.

Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser. Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.4 av 01 september 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.4 av 01 september 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.4 av 01 september 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer