Orienteringer. Immaturus. Bergen Filmklubb Mangler. ASF Mangler. RF Mangler. Samfunnet Mangler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orienteringer. Immaturus. Bergen Filmklubb Mangler. ASF Mangler. RF Mangler. Samfunnet Mangler"

Transkript

1 Orienteringer Immaturus Siden sist har Immaturus hatt sin lanseringsfest, vi har hatt en longform forestilling og to Micetro eventer. Vi er nå rundt 50 medlemmer, som vi har fått blant annet på lanseringsfesten, og når vi stod på stands. I februar skal vi ha flere Micetro-eventer, kanskje en tirsdagsimpro forestilling for aller første gang! Dette kommer an på om tirsdagsimpro gruppen føler seg komfortable med å vise frem en forestilling. Vi skal bidra på kvarterets jubileums-uke med poesiaften, micetro og jubileumscabaret (mest sannsynlig kommer an på om noen melder seg på). Ellers går det fint. Det er mange nye styremedlemmer, men så langt fungerer vi fint sammen. Styret er, for nå, også jubileumskomiteé. Her driver vi med å planlegge en jubileumsbankett, osv. Bergen Filmklubb Mangler ASF Mangler RF Mangler Samfunnet Mangler Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E post Nett

2 Fra Til Økonomiansvarlig Skjenkegruppen Kvarterstyret Disposisjonsavtale gassflaske Disposisjonsavtale innebærer at man betaler et fastbeløp for leie av CO2-flaskene vi har I stedet for å betale dagleie. Per i dag har vi 3 flasker på disposisjonsavtale, men etter vi fikk det nye tappetårnet trenger vi en ekstra flaske. Jeg ønsker at vi skriver under på en avtale for en fjerde flaske. Per flaske vi har på disposisjonsavtale sparer vi 1396 kr i året. VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret vedtar å inngå en disposisjonsavtale med Yara Praxair AS for 1 flaske CO2. Vedlegg: 1. Eksisterende avtale med Yara Praxair AS på 3 flasker. 2. Ny disposisjonsavtale. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

3 Disposisjonsavtale mellom Yara Praxair AS (Leverandøren) og Agent nr. Navn: Kundenr.: Adresse: E-post for faktura: Hierarkinr. / navn: Referanse: 1. PRODUKT, VOLUM OG VILKÅR Leieobjekt Antall Vilkår Flasker standard Flasker Flowreg/Integra Luftgasspakker Kret / Transportkurver Acetylenpakker Medisinske flasker stål 1-5 liter Medisinske flasker kompositt IPR 1-5 liter Medisinske flasker stål IPR 2,5-5 liter Tørriscontainer stor liten Propanskap A B C Netto enhetspris ved avtalestart Kommentarer: Denne avtalen erstatter avtalenummer: Avtalenummer (Fylles inn av Leverandøren) 2. AVTALENS VARIGHET Avtalen gjelder i : 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år fra til Avtalen er bindende for begge Parter i hele avtaleperioden. Dersom ingen av Partene sier opp avtalen skriftlig minst 6 måneder før avtaleutløp, fornyes avtalen mellom Partene automatisk til samme varighet og vilkår på fornyelsestidspunktet. Ved eventuell oppsigelse av avtalen, skal Partene oppta forhandlinger. For øvrig gjelder Leverandørens Standard Salgsbetingelser. 3. PRISER OG PRISREGULERING Alle priser er oppgitt i NOK og eksklusive merverdiavgift. Vilkår/ netto enhetspris er i henhold til Leverandørens til enhver tid gjeldende listepris i aktuell prissone. Faktura på leie utstedes forskuddsvis, årlig i avtaleperioden, første gang omgående etter avtalens startdato. 4. ØVRIGE VILKÅR Ved motstrid mellom bestemmelser i denne avtalen og Standard Salgsbetingelser, går bestemmelser i denne avtalen foran. Sted/dato Sted/dato Kundens underskrift Underskrift for Yara Praxair AS NAVN MED BLOKKBOKSTAVER NAVN MED BLOKKBOKSTAVER Postadresse Yara Praxair AS Postboks 23 Haugenstua 0915 OSLO Norge Besøksadresse Grenseveien OSLO Norge Telefon Telefaks Internett E-post Organisasjonsnummer NO

4 Standard Salgsbetingelser 1. DEFINISJONER Med "Produkter" menes gass i flasker, kryogen gass i beholdere, tørris, leieobjekter samt utstyr og tjenester. Med Kunden menes den som kjøper eller leier Produkter. Med Leverandøren menes Yara Praxair AS. Med Agent menes Leverandørens samarbeidspartner som tilbyr gass lokalt. Med "Partene" menes Kunden og Leverandøren. 2. GJELDENDE AVTALE Tilbudet er gyldig i 30 dager fra tilbudsdato dersom ikke annet framgår. For leveranser fra Leverandøren gjelder utelukkende eventuell ordrebekreftelse og signert avtale, samt disse Standard Salgsbetingelser, som vilkår for salg. Leverandøren har ikke godtatt vilkår Kunden har henvist til i sin bestilling eller i andre dokumenter med mindre Leverandøren uttrykkelig har godtatt hele eller deler av Kundens vilkår ved skriftlig avtale. Når ikke annet er avtalt, gjelder Leverandørens gjeldende prislister. 3. VOLUM OG KVALITET Ved store volumendringer er Kunden ansvarlig for å informere Leverandøren i god tid (> 1 uke) for å kunne tilpasse forsyningene. Leverandøren forplikter seg til å levere Produktet i henhold til gjeldende salgsspesifikasjon. 4. LEVERINGSSTED - RISIKOOVERGANG Leveringsbetingelser for Produkter er EXW Leverandørens eller Agentens utleveringssted/terminal i henhold til Incoterms LEVERINGSTID - FORSINKET LEVERING Når annet ikke er skriftlig avtalt, skal Produktet leveres innen rimelig tid etter at Leverandøren og/eller Agent mottok bestillingen. Ansvar ved forsinkelse er under enhver omstendighet begrenset til 10 % av fakturaverdien. Unødig ventetid ved leveranse grunnet forhold hos Kunden og hasteleveranser utenom ordinære åpningstider blir belastet Kunde etter gjeldende satser. 6. UNDERSØKELSE OG REKLAMASJONER Umiddelbart etter levering er Kunden forpliktet til å kontrollere at Produktet er i henhold til følgeseddel samt foreta besiktigelse av eventuelle skader før det tas i bruk. Hvis levert Produkt ikke er i henhold til avtale, må Kunden reklamere skriftlig og senest innen 10 dager fra mottagelse av Produktet. Utfyllende informasjon om det reklamerte Produktet må oppgis ved første henvendelse. Leverandøren kan kreve å få Produktet undersøkt, enten ved at Kunden returnerer Produktet eller en prøve av dette, før reklamasjonen godtas. Produktet må bare returneres etter avtale med Leverandøren. Ved retur må Produktet være forsvarlig emballert og merket. Kunden bærer risikoen for returnerte Produkter inntil de er mottatt av Leverandøren eller Agent. Hvis reklamasjonen godtas, vil eventuelle fraktkostnader vedrørende returen bli dekket av Leverandøren. Ved retur av Produkter hvor Leverandøren ikke er ansvarlig for feil eller mangler, vil Kunden bli belastet for fraktkostnadene samt øvrige omkostninger i forbindelse med reklamasjonen. 7. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Sikkerhetsdatablad som beskriver riktig behandling av Produktet, er tilgjengelig på Det er Kundens ansvar å gjøre seg kjent med innholdet i databladet. For legemidler henviser vi til Legemiddelverkets hjemmeside. Kunden forplikter seg til å følge den advarsels- og sikkerhetsinformasjon som gjelder for Produktet. Kunden plikter å forsikre seg om at mottatt Produkt til enhver tid er korrekt merket, forsvarlig lagret og håndtert. Hvis tredjepart fremmer krav mot Kunden om erstatning for skade som omhandles i disse betingelser eller at Kunden på annen måte blir oppmerksom på farlige defekter ved Produktet, plikter Kunden, om mulig, å avverge faren og straks underrette Leverandøren om dette slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. 8. ANVENDELSE AV PRODUKTET Kunden er innforstått med at gass har egenskaper som på grunn av feil bruk eller manglende sikkerhetsprosedyrer / instrukser kan være farlig for liv og helse og materielle skader. Leverandørens ansvar er begrenset til det tekniske ansvaret for Produktet. Kunden har det overordnede ansvaret for riktig og sikker håndtering av Produktet. Gassflasker skal alltid returneres med resttrykk. 9. BETALINGSBETINGELSER Faktura sendes omgående og som standard via E-post. Betalingsbetingelser er netto 15 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling, påløper en forsinkelsesrente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling. Dersom betaling er mer enn 30 (tretti) dager forsinket, har Leverandøren rett til å utsette Produktleveranser inntil utestående betalinger er gjort opp. Gjentatt eller annet vesentlig betalingsmislighold gir Leverandøren rett til å heve løpende avtaler. Dersom Kunden ønsker annen faktureringsmetode, vil kostnader forbundet med dette bli belastet Kunden. 10. PRISER Alle priser er oppgitt i NOK, eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter. Leveringsdagens priser gjelder hvis ikke annet er avtalt. Leverandøren har rett til å endre avtalte priser inkludert, men ikke begrenset til, endringer i kostpris, offentlige avgifter, toll og valutakurser hvis ikke annet er avtalt. 11. GEBYRER Ved fakturering av Produkt under gjeldende minstegrense, faktureres et gebyr. Som følge av lovpålagte krav for oppbevaring og transport av farlig gods, faktureres et ADR sikkerhetsgebyr. Et papirfakturagebyr tilkommer dersom Kunden ikke ønsker faktura pr. E-post. Ved oppfølging av kredittsalg, beregnes et purregebyr. Størrelsen på nevnte gebyrer er i henhold til Leverandørens gjeldende prisliste. 12. SALGSPANT Leverandøren har salgspant i Produkter inntil betaling har funnet sted. Ubetalte Produkter kan ikke avhendes uten skriftlig samtykke fra Leverandøren. 13. ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER Leverandøren forplikter seg til å avhjelpe alle mangler som skyldes feil i konstruksjon, materiale eller tilvirkning med de begrensninger som følger av bestemmelser nevnt nedenfor. Leverandørens ansvar omfatter ikke mangler som oppstår ved, eller er forårsaket av, materialer som er skaffet av Kunden eller ved konstruksjoner, behandlinger, etc. som er foreskrevet av Kunden. Leverandørens ansvar omfatter alene mangler som oppstår under de i avtalen forutsatte arbeidsforhold og ved riktig anvendelse. Ansvaret omfatter ikke mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold, uriktig bruk eller uriktig montering fra Kundens side, forandringer foretatt uten Leverandørens skriftlige samtykke eller reparasjoner som Kunden har utført på en feilaktig måte. Heller ikke omfatter ansvaret normal slitasje og forringelse. Mangelfulle Produkter eller mangelfulle deler som byttes ut, skal stilles til Leverandørens disposisjon. Leverandøren er dekket av Produktansvarsforsikring. 14. ANSVARSBEGRENSNING Med mindre annet følger av tvingende lovbestemmelser, fraskriver Leverandøren seg ethvert ansvar for skade på person, løsøre og fast eiendom som ikke er direkte forårsaket ved grov uaktsomhet eller forsett fra Leverandørens side. Kunden plikter å bidra til at eventuell skade begrenses. Tilsvarende er Leverandøren uten ansvar for skade på Produkter påført av Kunden, eller på andre produkter der de leverte Produktene inngår. I intet tilfelle har Leverandøren ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap. 15. LEIEOBJEKTER Med leieobjekter menes gassflasker, gasspakker/batteri, racks, transportkurver, kryobeholdere, containere og utstyr. Leieobjekter er Leverandøren sin eiendom. Leieobjekter skal ikke lånes ut til tredjepart og returneres til Leverandør når det er tomt. Ved dagleie baseres leiebeløpet på det aktuelle antall påbegynte dager et leieobjekt er til utlån. Fakturering skjer i henhold til punkt 9. Dagleien opphører når det returnerte leieobjekt er registrert mottatt av Leverandøren eller Agent. Disposisjonsavtale inngås skriftlig for et bestemt tidsrom hvor leie av objekter forskuddsbetales årlig. Avtalen kan ikke overdras til andre uten skriftlig samtykke fra Leverandøren. Oppsigelse av disposisjonsavtale skal skje skriftlig. Hvis disposisjonsavtalen ikke sies opp skriftlig innen avtalt tid, forlenges avtalen automatisk med samme varighet som opprinnelig avtale. Kunden er ansvarlig for at leieobjekter blir returnert til Leverandøren i samme stand som ved utlevering. Flasker for medisinsk gass skal brukes og oppbevares beskyttet mot ytre forurensning. Kunden vil bli fakturert for nytt leieobjekt eller revisjonskostnader dersom leieobjekter ikke returneres eller er påført skade, herunder olje/smuss, maling/tusj, klistremerker. Ved opphør av disposisjonsavtale, faktureres dagleie til gjeldende listepris inntil alle leieobjekter er mottatt av Leverandøren eller Agent. 16. RETUR AV UBRUKTE FLASKER Ubrukte flasker, selv plomberte, blir ikke kreditert med mindre det er skriftlig avtalt mellom Partene. 17. KONFIDENSIALITET Avtalen er konfidensiell, og innholdet skal ikke komme til tredjeparts kjennskap. Dette gjelder ikke opplysninger som Partene etter loven er pliktige til å gi myndigheter eller andre. 18. LEVERINGSHINDRING (FORCE MAJEURE) Dersom Leverandøren blir forhindret fra å levere Produkter eller tjenester omfattet av avtalen på grunn av omstendigheter utenfor Leverandørens kontroll så som brann, streik, ekstraordinære sammenbrudd i produksjonsutstyr, transporthindring, naturkatastrofer og krig med videre, er Leverandøren fritatt for manglende oppfyllelse av avtalen så lenge hindringen varer. Leverandøren skal omgående underrette Kunden om hindringen. Leverandøren vil gjøre sitt beste for å avhjelpe leveringshindringen ved å skaffe Produkter eller andre ytelser etter avtalen fra annen produsent til markedspris. 19. TVIST Denne avtalen og enhver tvist forbundet med avtalen skal være underlagt norsk rett. Som rett verneting vedtas Oslo tingrett , rev.05 Postadresse Yara Praxair AS Postboks 23 Haugenstua 0915 OSLO Norge Besøksadresse Grenseveien OSLO Norge Telefon Telefaks Internett E-post Organisasjonsnummer NO

5

6 Fra Ingrid Indrefjord, produksjonsansvarlig Til Kvarterstyret Priser i fadderuken I Fadderukene har det vært, og er det på andre utestedet, normalt å gi rabatterte priser til faddergruppene fra de ulike utdanningsinstitusjonene i Bergen som har avtalt å bruke stedet. I den sammenheng at jeg snart skal begynne å skrive under kontraktene med Fadderstyrene, må vi nå sette hvilke priser vi vil tilby. Jeg foreslår følgende priser, basert på en svak økning av prisene i fjor: Øl, hansa på tapp 0,4l: 43, Vin, glass: 49, Cider. Flaske 0,33l: 49, Softdrinker: 54, Softspritshots: 39, Kaffe: 0, VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret vedtar å gi ovennevnte priser til arangement knyttet til Fadderuken 2015

7 Fra Til Driftsansvarlig Kvarterstyret Prispolitikk våren 2015 Prisen på tankøl ble vurdert høsten 2014 og det ble bestemt å sette opp prisen på student- og eksternøl med 1 krone til henholdsvis 47 og 57 kr. For internølen ble det foreslått en økning på 2 kroner til 35 kr. I tillegg foreslås det å sette opp prisen på Hansa 0,4 på mikromandag fra 37 til 39 kr for å øke forskjellen til internølen. Softsprit ligger i regnskapet noe under den ønskede dekningsgraden på 70%. For å bedre dette foreslås en økning 5 kroner på alle softsprit shots slik at de koster 44 kr. I tillegg er det ønskelig med en økning på softspritdrinker på 10 kr. til 59 kr. Dette vil gjøre situasjonen bedre men om det er tilstrekkelig vil være avhengig av hvilke produkter som selger mye. Mineralvann er en produktkategori som ligger mye under ønsket dekningsgrad 50%. Det antas at dette er mye på grunn av jobbdrikkeordningen. Det anses likevel ikke som hensiktsmessig å øke jobbprisen da vi ikke burde ta sikte på å tjene penger fra de som er på jobb. En økning på 5 kr. på vanlig mineralvann til 30 kr. vil være på sin plass da det vil gi en dekningsgrad på 50%. I tillegg burde det vurderes om vi skal fortsette å selge Balholm eller heller tilby juice som er billigere i innkjøp. Driftsansvarlig undersøker dette videre. Innkjøpsprisene på tobakksvarene våre er gått noe opp over nyttår og prisene våre burde reflektere det. Det foreslås en økning på sigaretter på 10 kr. per pakke til 110 kr. I tillegg burde en se på om utvalget kan endres slik at vi dekker de populære merkene. Snusvarene har ikke gått betydelig opp og kan beholde prisen på 85 kr. Cider og rusbrus ligger i regnskapet noe under den ønskede dekningsgraden men denne kategorien ble satt opp ganske betydelig til høsten og vi trenger mer tid til å se resultatene av den endringen. Hvis noe trenger å endres kan driftsansvarlig heller fjerne mikromandagpriser på disse produktene ved en senere vurdering. Innkjøpsannsvarlg har fullmakt til å sette priser på importøl, flaskevin og brennevin da disse er produktkategorier som er under stadig utskiftning. Det er ønskelig å innføre en priskategori på 104 kr for importøl for å kunne forsatt selge de dyreste ½-litersflaskene. I tillegg vurderes det ikke som ønskelig å øke prisene på brennevin nevneverdig da vi trenger flere kunder heller enn bedre fortjeneste i Halvtimen. Driftsansvarlig kan gjøre endringer i løpet av semesteret i alle produktgrupper med unntak av tankøl. Kvarterstyret skal alltid informeres når slike endringer skjer. Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar driftsansvarlig sitt forslag til prispolitikk for våren Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E post Nett

8 Fra Til Driftsansvarlig Kvarterstyret Taushetserklæring vaktetaten Vaktstyret har sett behovet for å få sine medlemmer til å undertegne en taushetsplikt. Deres forslag er mer omfattende enn den som undertegnes av alle styremedlemmer da vaktene gjennom sitt arbeid får informasjon om gjester og frivillige som ikke burde spres ut av huset. Slik jeg ser det er taushetserklæringen for styrene for å beskytte de økonomiske og dritsmessige forholdene ved Kvarteret. Vaktetaten sitt forslag for sine medlemmer er mer vinklet mot å beskytte personvernet til gjester og frivillige. Vedtaksforslag: "Kvarterstyret vedtar vaktstyrets forslag til taushetserklæring og gjør den obligatorisk for alle medlemmer av vaktetaten." Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E post Nett

9 TAUSHETSERKLÆRING Jeg, forplikter meg med dette til ikke å videreformidle til uvedkommende informasjon jeg mottar, eller på annen måte tilegner meg i forbindelse med mitt arbeid for Det Akademiske Kvarter/SKiBAS. Jeg er inneforsått med at denne plikten omfatter all informasjon jeg tilegner meg i tilknytning til mine oppgaver for Vaktetaten, herunder særlig informasjon om gjester, andre interne, hendelser på hus og drift. Denne taushetsplikt skal vike for min opplysninsplikt til offentlige myndigheter som politi, påtalemyndighet og andre som jeg etter lov eller med medhold i lov har opplysningsplikt ovenfor. Den taushetsplikt som følger av denne erklæring kan også settes til side dersom Vaktstyret bestemmer det. Jeg er inneforstått med at den taushetsplikt jeg nå påtar meg er gjeldende under hele mitt engasjement for Vaktetaten og i tillegg 21 år etter engasjementets opphør. Jeg er inneforstått med at jeg også forplikter meg til å følge Vaktetatens og Det Akademiske Kvarters øvrige personalreglement. Jeg er inneforstått med at eventuelt brudd på denne taushetsplikten kan utløse misligholdsgebyr pålydende opptil kroner 2000, dersom Vaktstyret og KVAST finner pliktbruddet tilstrekkelig alvorlig. Sted/dato Underskrift frivillig Underskrift styremedlem, Vaktstyret

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år.

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år. Vedlegg 4 RAMMEAVTALE 12/014 vedr elektroarbeid mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

KONTRAKT NR.: D

KONTRAKT NR.: D Side 1 av 5 KONTRAKT NR.: D-2015-083 Om LEVERANSE AV UTSTYR mellom

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Detektorer - For tilstedeværelse og bevegelse KNX stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no PD2 TILSTEDEVÆRELSEDETEKTOR Vanlige bruksområder er kontorer, grupperom, stille

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Innledning Disse Salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom Kjøper og Strømmen AS (Leverandør), som en del av avtalen mellom partene, for levering og montering av alle

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Avtale. Konsulentbistand

Avtale. Konsulentbistand Avtale om kjøp av Konsulentbistand mellom Ruter As Organisasjonsnr.: 991 609 407 MVA med forretningsadresse Dronningens gate 40, postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) og xxx Organisasjonsnr.:

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Standard avtalebetingelser for kjøp av varer 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

AVTALE nr. " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847

AVTALE nr.  Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847 AVTALE nr mellom Oslo universitetssykehus HF (Org nr 993 467 049) heretter benevnt Kjøper og Leverandør (Org.nr: heretter benevnt Selger " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Rammeavtale for Glass

Rammeavtale for Glass Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven 6.2b EKSEMPLAR NR KONTRAKTSNUMMER 1 AV 2 AVTALE OM TJENESTEKJØP 2007/XXXXX Utarbeidet av Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Heretter benevnt

Detaljer

Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom. Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) for leverandør

Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom. Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) for leverandør Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) og (leverandør) for oppdragsgiver for leverandør Sted / Dato Sted / Dato Side 2 av 7 1. KONTAKTPERSONER Hovedkontakt avtale,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN 1.1. Disse alminnelige leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser fra Selger (Multilux AS) til Kjøper med mindre partene skriftlig har avtalt avvik. 1.2. Dersom det

Detaljer

Kjøpsavtale for Varekjøp

Kjøpsavtale for Varekjøp Kjøpsavtale for Varekjøp Versjon 1.0 Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Kjøp av lett lastebil inkl. serviceavtale Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal kommune (heretter

Detaljer

ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15

ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15 1. Definisjoner Alminnelige vilkår Avtale Dag Doka Kjøperen Salgsgjenstand Uke 2. Leveranse ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15 skal bety disse alminnelige salgsvilkår. skal bety avtalen mellom Doka og

Detaljer

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Avtale for kjøp av produkter fra TDC Direkte TDC AS. Telefon 21 50 21 00. Innhold 1. GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 2. AVTALENS FORM... 3 3. KUNDESERVICE.... 3 4. PRODUKTBESKRIVELSE....

Detaljer

A Læremidler Vedlegg 4 RAMMEAVTALE. vedrørende kjøp av LÆREMIDLER. mellom. for perioden

A Læremidler Vedlegg 4 RAMMEAVTALE. vedrørende kjøp av LÆREMIDLER. mellom. for perioden 2010-01 A Læremidler Vedlegg 4 RAMMEAVTALE vedrørende kjøp av LÆREMIDLER mellom MOLDE KOMMUNE m/ 21 samarbeidskommuner (heretter kalt KUNDEN) f.o.m. xx.xx.xxxx med følgende opsjonsperiode: Som en del av

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

KONTRAKT. Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019. mellom. Firmanavn: as Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

KONTRAKT. Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019. mellom. Firmanavn: as Org.nr: Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. KONTRAKT Leveranse av fabrikkny hageavfallskvern 13/019 mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: as Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR)

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige Fellesråd. Har opprettet tjenestekontrakt om leveranse av følgende:

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige Fellesråd. Har opprettet tjenestekontrakt om leveranse av følgende: Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven 6.2b EKSEMPLAR NR 1 AV 2 RAMMEAVTALE 00000 Utarbeidet av DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige Fellesråd Heretter benevnt OPPDRAGSGIVER Og Org.nr. Lev. Navn Adresse

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE 1. Orientering om prissystemet 1.1 Lovregulert avgift Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Etne kommune sjøområde. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. BINDENDE SALGSAVTALE 3. SALGSGJENSTANDER 4. PRISER 5. BETALINGSBETINGELSER 6. BESTILLING 7. VARER MED STANDARD MÅL SOM KREVER TILPASNING VED MONTERING

Detaljer

RØR, RØRDELER OG VA-UTSTYR

RØR, RØRDELER OG VA-UTSTYR Vedlegg III1 FORSLAG TIL RAMMEAVTALE vedrørende kjøp av RØR, RØRDELER OG VA-UTSTYR mellom MOLDE KOMMUNE m/samarbeidskommuner (heretter kalt KUNDEN) f.o.m. xx.xx.xxxx Som en del av avtalen følger: og for

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Vedlegg 4 Kjøpsvilkår for mobilt utstyr Saksnummer:

Vedlegg 4 Kjøpsvilkår for mobilt utstyr Saksnummer: Vedlegg 4 Kjøpsvilkår for mobilt utstyr Saksnummer: 201200419 KJØPSVILKÅR FOR MOBILTELEFONER, NETTBRETT ETC. KJØPSVILKÅR FOR MOBILTELEFONER, NETTBRETT ETC... 1 AVTALENS FORMÅL OG OMFANG... 3 VARIGHET OG

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 30. mars 2017 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST... 4 5.1

Detaljer

AVTALE. Kjøp av Kapnografer

AVTALE. Kjøp av Kapnografer AVTALE Kjøp av Kapnografer Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Avtalens parter... 3 2. Avtalens omfang... 3 3. Avtaleperioden... 3 4. Avtaleforvaltning... 3 4.1 Kontaktperson... 3 4.2 Kommunikasjon...

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

RAMMEAVTALE 12/027. Vedlegg 3. vedr transport av Klorparafinerte glassruter. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org.

RAMMEAVTALE 12/027. Vedlegg 3. vedr transport av Klorparafinerte glassruter. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org. Vedlegg 3 RAMMEAVTALE 12/027 vedr transport av Klorparafinerte glassruter mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 1. Tilbud 1.1 Selger utarbeider tilbud omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres uttrykkelig. 1.2 Kjøper

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

KONTRAKT. 15/0090 Innsamling og utsettelse av beholdere i Aurskog Høland og Rømskog. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.

KONTRAKT. 15/0090 Innsamling og utsettelse av beholdere i Aurskog Høland og Rømskog. mellom. Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org. KONTRAKT 15/0090 Innsamling og utsettelse av beholdere i Aurskog Høland og Rømskog mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser november 2008 1. GYLDIGHET A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gjeldende for all handel mellom Expedit Norge A/S heretter kalt Expedit, og Expedits kunde,

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

MINIBUSS MELLOM

MINIBUSS MELLOM KONTRAKT LEVERING AV MINIBUSS 16 + 1 MELLOM Oppdragsgiver Og xxxxx Leverandør Side 2 av 6 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE 1. Bestilling og bekreftelse av møter En møtebestilling anses å være bindende når den er bekreftet. En bekreftet bestilling utgjør

Detaljer

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser Gjeldende fra 01.01.2016 1 1. Innledning 1. Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene (heretter Leveringsbetingelsene) gjelder for all levering av varer og

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold Innhold 1. Kontraktsvilkår for... 2 1.1 Leverandørens ytelse... 2 1.2 Underleverandører... 2 1.3 Lønns- og arbeidsvilkår... 2 1.4 Kundens ansvar og medvirkning... 3 2 Vederlag og betalingsbetingelser...

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr.

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr. KONTRAKT mellom Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr 990 358 699 («Selskapet») og («Leverandør») Org.nr. om innskuddskonto for overskuddslikviditet og trekkfasilitet for mellomfinansiering Sted og dato:

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer