Salgs- & leveringsbetingelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salgs- & leveringsbetingelser"

Transkript

1 Salgs- & leveringsbetingelser november 2008

2 1. GYLDIGHET A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gjeldende for all handel mellom Expedit Norge A/S heretter kalt Expedit, og Expedits kunde, heretter kalt kunden. B. Endringer Avtaler om eventuell endringer i salgs- og levingsbetingelsene er kun gyldige, dersom disse er godkjent av både kunden og Expedit og deretter skriftlig bekreftet av Expedit. 2. PRISER A. Moms og avgifter, valuta Alle priser i prislister, tilbud, ordrebekreftelser og fakturaer etc. er ekskl. mva. samt andre avgifter av enhver art. Alle priser er i NOK, med mindre annet er avtalt eller har vært normalt gjeldende i samhandel mellom kunden og Expedit. B. Valutakurser Expedit kan med omgående virkning og uten varsel justere salgspriser ved devaluering og revaluering av valuta anvendt i forhold til Expedits leverandører eller kunden. C. Prisliste, priser pr. enhet Priser i Expedits prislister gjelder pr. enhet av varen uansett pakkeenhet og antall i denne. Ved ordremengde hvor pakkeenhet brytes, vil prisen bli tillagt et tillegg som opplyses før ordresetting og i henhold til gjeldende prisliste for de varene som ikke leveres i hele pakkeenheter. 3. TILBUD A. Gyldighet Tilbud avgitt skriftlig er bindene for Expedit og gjeldende i 1 måned fra tilbudsdato. For Expedit standard varer tas det forbehold om mellomsalg. Der det i et tilbud alene er angitt en leveringstid uten konkret leveringsdato, kan Expedit endre så vel salgspriser som betingelser i tilbudet som følge av kostpris- og lønnstigninger, forsinkelser, materialmangel, lovendringer, avgiftsendringer og lignende. 4. INITIALOMKOSTNINGER A. Pris Kunden betaler prototyper og nødvendige verktøy til produksjon av spesielt utviklede varer. Kundens andel av disse omkostninger omfatter det faktiske forbruk av materialer tillagt et administrasjonsgebyr samt det faktisk forbruk av fremstillingstimer til gjeldende salgspris. Expedits andel omfatter konstruksjon og indirekte tid til fremstillingen samt verktøy likeledes lager og vedlikehold. B. Betaling Prototyper faktureres ved leveringen og verktøy til produksjon av spesielt utviklede varer faktureres sammen med første leveranse av varen, hvor verktøy tilfører. Betalingsbetingelsene er som for øvrig gjeldende mellom kunden og Expedit. 2

3 C. Verktøy Verktøy oppbevares hos Expedit og kan ikke utleveres for produksjon hos kunden eller hos annen produsent, selv om de er helt eller delvis betalt av kunden. D. Vedlikehold av verktøy Expedit vedlikeholder normalt verktøy uten beregning for kunden. Verktøy oppbevares og vedlikeholdes i maksimalt 18 måneder etter siste leveranse av den vare verktøyet er beregnet for. Hvis det heretter ikke er avtalt og levert ny ordre av varene innenfor de følgende 3 måneder, vil verktøy etter forutgående varsel til kunden bli destruert. Øvrige spesifikasjoner for produksjon, som tegninger og materiale- og prosesslister oppbevares i ytterligere 2 år, hvoretter dette destrueres uten ytterligere varsel til kunden. 5. LEVERING A. Ordrebekreftelse Expedit bekrefter ordrer ved å sende ordrebekreftelse til kunden. Sammen med disse salgs- og leveringsbetingelser og eventuelt tilbud fra Expedit er ordrebekreftelsen gjeldende avtale for levering av ordren, som innhold og antall av varen. Kunden skal kontrollere at denne er i overensstemmelse med den ønskede vareleveranse. Er dette ikke tilfelle skal kunden innen 2 arbeidsdager etter mottagelsen av ordrebekreftelsen gi beskjed til Expedit, som etter eventuelt rettelse av ordren sender ny ordrebekreftelse. Expedit kan, med mindre det er snakk om åpenbare feil i ordrebekreftelsen, levere den ordrebekreftede vare, hvis produksjon av varen er påbegynt eller gjennomført på det tidspunkt hvor kunden meddeler feil eller ønsker endringer i en ordre. Kunden kan imidlertid stoppe en produksjon mot betaling av de inntil dette tidspunkt medgått direkte og indirekte produksjonsomkostninger tillagt et administrasjonsgebyr i henhold til gjeldende prisliste. B. Leveringstid/-dato Leveringstid regnes fra kundens ordre, når denne kan godkjennes av Expedit. For nye varer regnes leveringstiden fra kundens aksept av beskrivelse, tegning eller prototyp. Forsinkelse av en vareleveranse på grunn av forsinket aksept eller endring i varen etter ordredato berettiger ikke til annullering av ordren eller til dekort på denne. C. Lager Expedit kan tilby ordreproduserte og kundespesifikke varer oppbevart på kundelager. Lageromkostninger for lager og forsikring av lager beregnes i henhold til gjeldende prisliste. Lageromkostninger faktureres forskuddskvis pr. halvår ved inngåelse av lageravtale. Expedit kan benytte lager så vel i egne som fremmede lagerfasiliteter. Kunden skal avhente det samlede avtalte kundelager enten i forhold til inngått leveringsavtale, eller senest i forbindelse med eventuelt opphør av samhandel. Avtale om kundelager kan utover dette sies opp av begge parter med 1 måneds varsel ved utgangen av en måned. Hvis kundelager tilhører kunden i lagerperioden faktureres vareleveransen når denne inngår på lager. Selv om vareleveransen er fakturert ligger ansvar og risiko for de lagrede varer hos Expedit, kunden overtar først ansvar og risiko for de lagrede varer ved levering fra Expedit. Hvis kundelager tilhører Expedit faktureres vareleveranser i forbindelse med levering fra lager og Expedit har ansvaret og risikoen for de lagrede varer. 3

4 D. Mengdetoleranse Ved ordreproduksjon og produksjon av spesielt utveklede og kundespesifikke varer kan Expedit under- eller overlevere ordrer med følgende prosentsatser: - ordremengde pr. vare: < 101 stk.: -5% + 10% - ordremengde pr. vare: > 100 stk.: -5% + 5% Ved kundens ønske om levering av et definert kvantum skal det inngås separat avtale gjeldende både mengde og pris. E. Leveringsbetingelser Norge: Leveringsbetingelsene er Ex Works Oslo (i overensstemmelse med Incoterms 2000). Utland: Leveringsbetingelsene er Ex Works Hadsten/Ultrup, Danmark (i overensstemmelse med Incoterms 2000). Eventuelle skader på vareleveranser oppstått under transport skal omgående og uten ugrunnet opphold anmeldes transportøren og anmerkes i mottaksdokumentene. Eventuelle feil og mangler i henhold til pkt. 7 skal umiddelbart anmeldes Expedit. F. Transportemballasje Der Expedit vurderer at det er behov for spesiell transportemballasje for å beskytte varene fra Expedit til avtalt leveringsadresse, utføres denne for kundens regning og faktureres sammen med vareleveransen. Paller og pallekarmer faktureres også sammen med varene. G. Force majeure Expedit skal levere varer og ytelser i det omfang dette er mulig under normale omstendigheter, og Expedit kan kun fritas for leveringsforpliktelsen i tilfelle streik, lock-out, krig, produksjonsforbud, varemangel, skjerpede myndighetskrav eller annen leveringshindring som ligger utenfor Expedits kontroll og som gjør det umulig eller i vesentlig grad gjør leveringen vanskelig. H. Returvarer Ubrukte og uskadede varer som normalt lagerføres av Expedit kan returneres, etter avtale med Expedit i hvert enkelt tilfelle, og returen skjer i original og ubrutt vareemballasje. Ordreproduserte og kundespesifikke varer tas ikke i retur. Returvarer skal vedlegges kopi av faktura, ordrebekreftelse eller følgeseddel påført navnet på den Expedit medarbeider som returen er avtalt med. Riktig levert vare krediteres den fakturerte pris fratrukket administrasjonsgebyr for returneringen ifølge gjeldene prisliste. Returfrakten betales av kunden. Kunden har ansvar for returvaren inntil denne er levert til avtalt retursted. 6. BETALING A. Betalingsbetingelser Betalingsbetingelsene er netto kontant regnet fra fakturadato. Del-leveringer av en ordre vil bli fakturert ved forsendelsen av disse og betaling skal skje i henhold til betalingsfristen for hver enkelt faktura. B. Morarenter Faktureringen foretas normalt samme dag som vareleveransen sendes fra Expedit. Etter betalingsforfall påløper forsinkelsesrenter av forfalte beløp, inklusive renters rente beregnet bakover pr. rentedag med den Norske Banks diskontorente +15%, dog minimum NOK 50,- pr rentenota. Rentenota utstedes en gang i måneden. Expedit forbeholder seg rett til, 4

5 etter meddelelse om dette til kunden, at innbetaling av skyldig beløp etter utstedelse av rentenota først vil bli anvendt til betaling av forsinkelsesrenter, og deretter til betaling av vareleveranse. C. Kontoutdrag Expedit sender hver måned ut kontoutdrag til kunden som viser bevegelser siden siste kontoutdrag samt ultimo saldo. Kunden skal kontrollere kontoutdraget og skal ved uenighet om poster eller ultimo saldo omgående meddele Expedit dette. Expedits revisor sender etter eget initiativ ut kontoutdrag til utvalgte kunder visende ultimo saldo. Kunden skal ved mottagelsen av dette kontoutdrag kontrollere dette og ved uenighet om ultimo saldo gi beskjed til Expedits revisor. Ved enighet om ultimo saldo skal kontoutdraget returneres til Expedits revisor i underskrevet stand. D. Tilbakeholdelse av betaling Hvis en vareleveranse ikke er komplet eller det er mangler og feil på varene, kan kunden holde tilbake maksimalt 10 % av den totale fakturaverdi inkl. mva. inntil 8 dager etter at Expedit har utbedre mangelen eller feilen. E. Salgspant Expedit har salgspant i de leverte varer inntil full betaling for varen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger har blitt foretatt. Kjøper kan ikke foreta videresalg av varene før varene er betalt. F. Sikkerhet Expedit kan i tillegg til salgspant kreve tilfredsstillende sikkerhet for kundens betaling av en avtalt vareleveranse og/eller ytelsen. 7. MANGLER OG FEIL (REKLAMASJON) A. Varemottagelse hos kunden Kunden skal straks etter mottagelsen av en vareleveranse kontrollere at denne er i overensstemmelse med følgeseddel samt kontrollere produktenes kvalitet. B. Reklamasjon Eventuelle reklamasjoner skal omgående fremsettes ovenfor Expedit etter at feil eller mangler er konstatert. C. Utbedring av mangler og feil Kan kunden innenfor 1 år etter faktisk leveringsdato påvise mangler eller feil som direkte kan henvises til anvendte materiale og/eller arbeidsprosesser, skal Expedit omgående og vederlagsfritt utbedre disse. Expedit kan etter eget valg foreta utbedringer ved å: - Bytte varen ved å levere ny tilsvarende vare til kunden. - Reparere den leverte vare hos kunden eller hos Expedit. - Kreditere kunden for de mangelfulle varer mot returnering av disse, eller ved å: - Yte kunden et avslag i prisen for varen etter nærmere avtale. Expedit skal ikke utbedre mangler og feil som har oppstått ved arbeid utført på den leverte vare av kunden eller tredjemann, eller som skyldes at kunden har anvendt varen til annet formål enn angitt i Expedits spesifikasjoner. Expedit bestreber seg på å sikre at de leverte varer er i overensstemmelse med Expedits fastsatte kvalitet eller spesifikasjoner innenfor grensen av alminnelig kommersiell nøyaktighet, slik at de leverte varer er av sedvanlig god kvalitet. 5

6 8. ERSTATNINGSANSVAR A. Begrenset ansvar Expedits eventuelle erstatningsansvar for ethvert forhold, herunder mangler, forsinkelse og oppbevaring av lager, er begrenset til den pris som kunden har betalt for varen. Expedit skal aldri yte erstatning for indirekte tap i form av avansetap, tidstap, driftstap eller øvrig tap. 9. PRODUKTRETTIGHETER A. Eiendomsrett/opphavsrett Alt tegnearbeid, forslag, beskrivelser, prototyper m.v. er Expedits eiendom og må ikke anvendes, kopieres eller offentliggjøres uten skriftlig avtale. Immaterielle rettigheter til en vare utviklet av Expedit, herunder opphavsrettigheter, knowhow, mønstre, bruksmodeller og rettigheter, som kan danne grunnlag for patenter, forblir bestandig Expedits eiendom, og det kan alene for kunden avtales bruksrettigheter i nærmere bestemte markedsområder. 10. PRODUKTANSVAR A. Personskade Expedit er alene ansvarlig for skader på kundens eller en tredje person i overensstemmelse med gjeldende lovgivning om produktansvar, d.v.s. dersom det påvises at skaden skyldes en defekt ved den leverte vare. B. Skade på ting/objekter Expedit er alene ansvarlig for skade på kunde eller tredje parts ting/objekter dersom det påvises at skaden skyldes en defekt eller mangel ved den leverte vare, og at denne defekt eller mangel skyldes feil eller forsømmelse hos Expedit eller hos Expedits medarbeidere. C. Annen skade Expedit er ikke ansvarlig for annen skade enn de nevnt under pkt 10.1 og pkt 10.2 D. Indirekte tap Expedit er ikke ansvarlig for indirekte tap som kunde måtte få i form av avansetap, tidstap eller tap for øvrig. D. Erstatning I det omfang Expedit pålegges produktansvar ovenfor tredje part, skal kunden holde Expedit skadeløs, slik at Expedit ikke stilles dårligere enn det framgår av pkt 10.1, 10.2, 10.3 og TVISTER OV UOVERENSTEMMELSER Dersom intet annet er avtalt, skal alle tvister og uoverenskommelser mellom Expedit og kunde, som er basert på disse salgs og leveringsbetingelser eller av partene avtalt for øvrig, eller som vedrører forståelsen av disse, avgjøres av norsk domstol ved Expedits verneting i Norge. Norsk rett kommer til anvendelse, konvensjon om internasjonale løsørekjøp kommer ikke til anvendelse. 6

7 w NORGE expedit norge as hvamveien 4 n-2026 Skjetten tel.: fax: Salgs- og leveringsbetingelser, november 2008

OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP

OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP 2. UTGAVE 12/2012 1. PARTER I disse standard salgs-og leveringsbetingelser ( Standard salgsbetingelser ) er Optimera AS,

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIKROS SKOTTVOLL ENK Anvendelse. Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alt salg fra Mikros Skottvoll ENK, også kalt Selger eller Mikros, såfremt

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. HJEMMEBESØK OG OPPMÅLING 3. BINDENDE SALGSAVTALE 4. SALGSGJENSTANDER 5. PRISER 6. BETALINGSBETINGELSER 7. BESTILLING 8. VARER MED STANDARD MÅL

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser for støpegods i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2003 av Hovedorganisationen Dansk Industri og Danske Støberiers Brancheforening, Danmark,

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE

AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 TJENESTEN... 2 3 SUPPORT M.M.... 2 4 UTVIKLING AV TJENESTEN... 2 5 TJENESTENS TILGENGELIGHET... 2 6 SIKKERHET M.M.... 3 7 UTBEDRING AV

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2001 av Hovedorganisationen

Detaljer

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 VILKÅR FOR BYGGEIERE 1. AVTALEFORHOLD Disse alminnelige leveringsvilkår ( vilkårene ) gjelder for de tjenester og ytelser som leveres av Mobilarm

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER 2. UTGAVE 03/2014 1. PARTER I disse standard oppdragsbetingelser for næringsdrivende ( Standard oppdragsbetingelser

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser Generelle forretningsbetingelser 1.0 Bruksområde Forretningsbetingelsene gjelder for alle tjenester som kunden abonnerer på hos Inventive AS. Ethvert avvik på betingelsene må være skriftlig akseptert av

Detaljer

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. Omfang 1.1. Disse generelle vilkårene og betingelsene for kjøp ( GVK ) regulerer de kontraktsmessige forholdene mellom: (a) Eurofins, det vil si selskaper som

Detaljer

Betingelser, shop.constructor.no

Betingelser, shop.constructor.no Betingelser, shop.constructor.no Generelt Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra shop.constructor.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din

Detaljer

Ingen overraskelser. FOS tilbyr følgende;

Ingen overraskelser. FOS tilbyr følgende; Ingen overraskelser. FOS Full Option Service er et helt nytt reparasjons konsept fra ITW Construction Products AS. Intensjonen bak konseptet er at våre kunder skal oppleve enkelthet og forutsigbarhet når

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer