Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: Tidspunkt: 17:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: Tidspunkt: 17:30"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2013/143 PS 2013/144 PS 2013/145 PS 2013/146 PS 2013/147 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Rådmannens fullmakter 2013/5609 Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter - Egengodkjenning 2012/5808 Side nr. Thor Edquist ordfører Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist Leder H Lena Beate Karlsen Nestleder H Eirik Milde Medlem H Jan-Erik Herft Medlem H Roar Lund Medlem H Jan-Erik Erichsen Medlem H Arild Klingstrøm Medlem H Ronny Nordmark Medlem H Bent Asgeir Larsen Medlem H Stein Bukholm Medlem H Terje Martin Lie Medlem H Erlan Aastebøl Medlem H Svein Håkon Pedersen Medlem H Mona Johnsen Medlem V Roar Günther Andersen Medlem V Gerd Berit Odberg Medlem KRF Morten Christoffersen Medlem KRF Yngvar Holt Medlem SP Anne-Kari Holm Medlem SP Per Kristian Dahl Medlem AP Svein Olaussen Medlem AP Elisabeth Giske Medlem AP John Østensvig Medlem AP Mona Irene Bråthen Medlem AP Ellen Simensen Medlem AP Mohammed Abdi Dahir Medlem AP Joachim Bratteli Medlem AP Ulf-Torben Redi Medlem AP Lars Pedersen Due Medlem AP Nils Sagstuen Medlem AP Linn Victoria Olsen Medlem AP Bente C Gulbrandsen Medlem AP Side 3

4 Odd Riise Medlem AP Cathrine Eng Skotnes Medlem AP Per-Egil Evensen Medlem FRP Fridtjof Dahlen Medlem SV Roy Eilertsen Medlem SV Odd Sæthre Medlem PP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Magnus Øvreeide MEDL H Torunn Lund Clasen MEDL H Lisa Anker-Rasch Strøm MEDL H Caroline Stranger MEDL H Else-Kathrine Hveding MEDL H Håkon Magne Knudsen MEDL AP Vegar Johansen MEDL FRP Tove Kristin Fager MEDL FRP Egil Lund Pettersen MEDL FRP Vibeke Julsrud MEDL MDG Geir Helge Sandsmark MEDL V Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Else Margrethe Milde Else-Kathrine Hveding H Ann Kristin Øye Magnus Øvreeide H Arne Hornæs Torunn Lund Clasen H Irma Moen Eriksen Caroline Stranger H Hans Martin Magnussen Lisa Anker-Rasch Strøm H Truls Breda Geir Helge Sandsmark V Øivind Holt Vibeke Julsrud MDG Anne-Karin Johansen Håkon Magne Knudsen AP Keta Dimitrova Bjørndal Vegar Johansen FRP Eva Evita Lexander Tove Kristin Fager FRP Dagfinn Stærk KRF Merknader Egil Lund Pettersen hadde forfall uten vara. Kommunestyremøtet ble derfor satt med 48 representanter til stede. Dagfinn Stærk vara for Gerd Berit Odberg under behandling av sakene 13/119 t.o.m. 13/123. Roar Lund erklært inhabil under behandling av PS 2013/128 «Halden ishall Sluttrapport», Anita Lind Warberg tiltrådte som vara under behandling av saken. Lena Karlsen og Arild Klingstrøm erklært inhabile under behandling av PS 2013/130 «Grense Arena AS», Aase Kielland tiltrådte som vara for Klingstrøm under behandling av saken. Side 4

5 Fra administrasjonen møtte: Navn Gudrun Haabeth Grindaker Stilling Rådmann Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Thor Håkon Edquist Ordfører Randi Sommerseth Utvalgssekretær Side 5

6 Saksliste PS 2013/119 PS 2013/120 PS 2013/121 PS 2013/122 RS 2013/17 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Robek- nettverk og innføring av helhetlig styring Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2013/6872 RS 2013/18 Finansrapport pr. september /815 RS 2013/19 Konkurranseutsetting av sentralkjøkkenet - fremdrift 2013/916 RS 2013/20 Allsang på grensen rapport /4781 PS 2013/123 Økonomirapport - 2. tertial 2013/815 PS 2013/124 Valg av kontrollutvalg 2011/5718 PS 2013/125 Suppleringsvalg til diverse råd og utvalg 2013/3433 PS 2013/126 PS 2013/127 PS 2013/128 Søknad om fritak samt valg av kommunestyrerepresentant ut perioden. Anmodning om bosetting av flyktninger i Halden ishall - Sluttrapport. Oversendt sak fra kontrollutvalget 2013/ / /2905 PS 2013/129 Allsang på grensen - kommunalt bidrag 2013/4781 PS 2013/130 GrenseArena AS 2013/6508 PS 2013/131 PS 2013/132 Gebyrforskrift for saksbehandling og tilsyn av oljeutskillere og behandling av tiltaksplaner ved graving i forurenset grunn Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter - Egengodkjenning PS 2013/133 Jacobs Blochs gt 4 / Svenskagata 5 - oppsigelse av leiekontrakt PS 2013/134 Detaljregulering for "Sanderød Båthavn" (G-665) - 2.gangs behandling 2010/ / / /626 PS 2013/135 Barnas talsperson 2013/6070 PS 2013/136 Forslag til endring av forskrift av 27.juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene - høringsuttalelse 2013/4873 Side nr. Side 6

7 PS 2013/137 PS 2013/138 Krisesenter for Østfold - kostnader og struktur- høringsuttalelse Halden Kommune TV-aksjonen oppfordring til kommunalt bidrag. 2008/ /2227 PS 2013/139 Asfaltering /402 PS 2013/140 Lovlighetsklage vedrørende økonomiplan /2092 PS 2013/141 Søknad om å bli meddommer 2008/1311 PS 2013/142 FO 2013/17 FO 2013/18 Forespørsler Forespørsel fra Per Egil Evensen (FrP) vedr. etablering av lyskryss i Halden Forespørsel fra Odd Sæthre (PP) vedr. ansettelse av en person for å ta vare på de eldres rettigheter Side 7

8 PS 2013/119 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. PS 2013/120 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Per Kristian Dahl stilte spørsmål vedrørende saker som var krevd satt på sakskartet. Ordføreren besvarte spørsmålet. Svein Olaussen (AP) fremmet forslag om at referatsak RS 2013/19 «Konkurranseutsetting av sentralkjøkkenet» ble behandlet som politisk sak. Ved votering fikk Olaussens forslag 23 stemmer (AP, SV, PP, FRP, MDG) og falt. Fremskrittspartiets gruppe v/per Egil Evensen ba om at lovlighetsklage, ref. brev av , vedr. vedtak i PS 2013/92 ble satt på sakskart til kommende møte i Kommunestyret. Det ble meldt 3 forespørsler. Sakslisten godkjent. Vedtak: Sakslisten godkjent. PS 2013/121 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokollen godkjent. Side 8

9 PS 2013/122 Referatsaker Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsakene tatt til orientering RS 2013/17 Robek- nettverk og innføring av helhetlig styring RS 2013/18 Finansrapport pr. september 2013 RS 2013/19 Konkurranseutsetting av sentralkjøkkenet - fremdrift RS 2013/20 Allsang på grensen rapport 2013 PS 2013/123 Økonomirapport - 2. tertial Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Rådmannen orienterte og notatet «Oppfølging av FS vedtak , sak 2013/102, økonomirapport 2.tertial» (arkivsak 13/5609-3) ble utdelt. Ordfører orienterte om at det vil bli innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte for behandling av notatet. EvaLexander (FrP) fremmet forslag: Halden FrP foreslår å iverksette Arbeid for stønad eller «I gang med arbeid» snarest som et tiltak for å prøve å rette på noe av underskuddet. Lena Karlsen (H) fremmet rådmannens innstilling Elisabeth Giske (AP) fremmet forslag: Viser til vedtak i PS 2013/89 Økonomirapport pr. juli tas til orientering. Alle tidligere vedtak skal gjennomføres uten unntak. Dette være seg budsjettvedtak og enkeltvedtak. Det vises til pkt. 3 i budsjettvedtaket for 2013 hvor det framgår følgende: Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer sektorenes økonomi samt framdrift på innsparinger og andre tiltak til Hovedutvalgene, Formannskapet og Kommunestyret i hvert møte. Ved avvik som kan medføre budsjettoverskridelser skal rådmannen umiddelbart legge fram alternative forslag til inndekning for aktuelt politisk organ i henhold til dette vedtaket og delegeringsreglementet. Status på fordelte innsparingstiltak skal rapporteres fortløpende Side 9

10 til hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret. Ved eventuelle indikasjoner på manglende måloppnåelse skal alternative innsparingsforslag legges fram. Rådmann skal uten opphold følge det forslag som her er vedtatt. Ved votering fikk forslaget fra Lexander 4 stemmer (PP, FrP) og falt. Forslagene fra Giske og Karlsen ble satt opp mot hverandre. Forslaget fra Giske fikk 19 stemmer (AP, SV og PP) og falt. Forslaget fra Karlsen ble vedtatt. Vedtak: 1) Økonomirapporten for 2. tertial tas til orientering. 2) Budsjettendring mellom helse og teknisk på kr gjennomføres. 3) Budsjettendring mellom helse og personal på kr med bakgrunn i overføring av personaltjenester, gjennomføres. PS 2013/124 Valg av kontrollutvalg Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Før behandling av saken fratrådte vararepresentanten Stærk (KrF) og representanten Odberg (KrF) tiltrådte. Lena Karlsen (H) fremmet utsettelsesforslag. Ved votering fikk forslaget fra Karlsen 25 stemmer (H, KrF, V, SP) 23 stemmer mot (AP, SV, PP, FrP, MDG). Saken utsatt Vedtak: Saken utsatt. PS 2013/125 Suppleringsvalg til diverse råd og utvalg Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Per Kristian Dahl (AP) fremmet utsettelsesforslag. Enstemmig vedtatt Vedtak: Saken utsatt. PS 2013/126 Søknad om fritak samt valg av kommunestyrerepresentant ut perioden. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Side 10

11 Lena Karlsen (H) fremmet forslag til vedtak: Nytt fast medlem kommunestyregruppen Halden Høyre Jan Moen. Nytt fast medlem til Hovedutvalg for næring velges Ann Kristin Øye. Forslaget fra Karlsen enstemmig vedtatt. Vedtak: Nytt fast medlem kommunestyregruppen Halden Høyre Jan Moen. Nytt fast medlem til Hovedutvalg for næring velges Ann Kristin Øye. PS 2013/127 Anmodning om bosetting av flyktninger i Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Gerd Berit Odberg (KrF) fremmet rådmannens innstilling. Ved votering ble forslaget fra Odberg vedtatt mot 3 stemmer (FrP). Vedtak: 1. Halden Kommune kan ut fra kapasiteten i nåværende drift ikke imøtekomme IMDI sin anmodning om bosetting av totalt 70 flyktninger i perioden Halden Kommune tar i nåværende situasjon i mot - 15 flyktninger i flyktninger i flyktninger i 2016 PS 2013/128 Halden ishall - Sluttrapport. Oversendt sak fra kontrollutvalget Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Representanten Roar Lund erklært inhabil. Anita Lind Warberg tiltrådte som vara under behandling av saken. Per Egil Evensen (FrP) fremmet forslag til vedtak: Halden ishall Saken avsluttes pr. d.d. Truls Breda (V) fremmet forslag til vedtak: Bevilgning på kr til utarbeidelse av sluttrapport i Ishallssaken opprettholdes. Anne-Kari Holm (SP) fremmet forslag til vedtak: Saken avsluttes. Side 11

12 Ved votering ble forslagene fra Evensen og Holm sett som ett forslag. Forslaget fra Evensen/Holm og forslaget fra Breda ble satt opp mot hverandre. Forslaget fra Breda fikk 7 stemmer og falt. Vedtak: Saken avsluttes. PS 2013/129 Allsang på grensen - kommunalt bidrag Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Jan-Erik Erichsen (H) fremmet forslag til vedtak: Halden kommune tildeler kroner i støtte til egnede aktører for gjennomføring av Allsang på Grensen 2014 i Halden. Finansiering legges inn i budsjettet for Elisabeth Giske (AP) fremmet forslag til vedtak: Kommunestyret er positive til videre drift av Allsang på Grensen. Nødvendige midler vil vi komme tilbake til i budsjett Per Egil Evensen (FrP) fremmet forslag til vedtak: 1. Halden kommune er meget opptatt av å videreføre arrangementet Allsang på Grensen som tilfører byens innbyggere og besøkende positive opplevelser og økt aktivitet og omsetning for turistnæringen. Halden kommune mener det kommersielle potensiale i arrangementet ikke er utnyttet fullt ut, og er positiv til et samarbeid med private aktorer som anses i større grad å kunne redusere kostnader og øke inntektene arrangementet medfører. I denne sammenheng vil sambruk av rigg/scene for andre arrangement kunne være en inntektskilde, samtidig som slike arrangement vil gi ytterligere aktivitet og omsetning for innbyggere, turister og næringsliv. 2. Halden kommune ser det som naturlig at kommunens eget utviklingsselskap, Halden Byutvikling AS (HBU) overtar kommunens engasjement i Allsang på Grensen, og at HBU vurderer nærmere samarbeid med eksterne aktører det det synes hensiktsmessig. Igangsatt prosess med GrenseArena AS overtas som følge av dette av HBU. Andre private initiativ som er presentert eller presenteres i fremtiden behandles og vurderes på samme måte som GrenseArena AS, og HBU beslutter i saken med basis i hva som anses hensiktsmessig og i tråd med gjeldende regelverk. 3. Med utgangspunkt i Rådmannens innstilling skal den kommunale støtten til Allsang på Grensen avvikles ved nedtrapping over 2014 og På sikt er at målsettingen av arrangementet skal være selvfinansierende. HBU bevilges kroner ,- til støtte for arrangementet for 2014, som implementeres i Halden kommunes budsjett for Eventuelle bevilgninger for 2015 vurderes særskilt etter forutgående innstilling fra HBU. 4. Personellmessige ressurser ansatt i Halden kommune og som i dag er tilknyttet Allsang på Grensen gjøres tilgjengelige for HBU i det omfang det er nødvendig, uten kostnad for HBU. Det forutsettes at slike ressurser også kan ivareta sekretær/kontorfunksjoner for HBU HBU`s styre, som i dag er uten administrasjon etter at daglig leder av selskapet gikk over i ny jobb utenfor kommunen/hbu. Side 12

13 Ved votering av forslaget fra Evensen fikk dette 3 stemmer (FrP) og falt. Forslagene fra Giske og Erichsen ble satt opp mot hverandre. Forslaget fra Giske fikk 20 stemmer (AP, Sv, PP, MDG) og falt. Forslaget fra Erichsen ble vedtatt. Vedtak: Halden kommune tildeler kroner i støtte til egnede aktører for gjennomføring av Allsang på Grensen 2014 i Halden. Finansiering legges inn i budsjettet for PS 2013/130 GrenseArena AS Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Lena Karlsen og Arild Klingstrøm ble erklært inhabile. Aase Kielland vara for Klingstrøm. 47 representanter til stede under behandling av saken. Jan-Erik Erichsen (H) fremmet forslag til vedtak: Rådmannen innhenter opplysninger og foretar nærmere undersøkelser for å kunne gi en anbefaling om hvorvidt kommunen skal overdra Allsang på Grensen til andre aktører. Rådmannen får fullmakt til å gi utvalgt gjenværende aktør(er) klarsignal til å gå i forhandlinger med TV2 og for å gjøre sonderinger i sponsormarkedet. Rådmannens frist for å konkludere innen Formannskapets møte Per Kristian Dahl (AP) fremmet forslag til vedtak: Rådmannen innhenter opplysninger og foretar nærmere undersøkelser for å kunne gi en anbefaling om hvorvidt kommunen skal overdra Allsang på Grensen til andre aktører. Rådmannens arbeid skal være sluttført før Ved votering ble forslagene fra Erichsen og Dahl satt opp mot hverandre. Forslaget fra Dahl fikk 20 stemmer (SP, SV, PP, MDG) og falt. Forslaget fra Erichsen ble vedtatt. Vedtak: Rådmannen innhenter opplysninger og foretar nærmere undersøkelser for å kunne gi en anbefaling om hvorvidt kommunen skal overdra Allsang på Grensen til andre aktører. Rådmannen får fullmakt til å gi utvalgt gjenværende aktør(er) klarsignal til å gå i forhandlinger med TV2 og for å gjøre sonderinger i sponsormarkedet. Rådmannens frist for å konkludere innen Formannskapets møte PS 2013/131 Gebyrforskrift for saksbehandling og tilsyn av oljeutskillere og behandling av tiltaksplaner ved graving i forurenset grunn Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Side 13

14 Karlsen og Klingstrøm tiltrådte møtet igjen. 48 representanter til stede. Saken utsatt. Vedtak: Saken utsatt. PS 2013/132 Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter - Egengodkjenning Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Saken utsatt. Vedtak: Saken utsatt. PS 2013/133 Jacobs Blochs gt 4 / Svenskagata 5 - oppsigelse av leiekontrakt Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Øivind Holt ble erklært inhabil. Ingen vara. 47 representanter til stede under behandling av saken. Morten Christoffersen (KrF) fremmet rådmannens innstilling. Forslaget fra Christoffersen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Rådmannen går i videre forhandlinger med HKP med den hensikt å komme ut av leieavtalen for Jacob Blochs gate 4 og Svenskegata Rådmannen fremlegger forslag til finansiering av dette forholdet i oktobermøtene. PS 2013/134 Detaljregulering for "Sanderød Båthavn" (G-665) - 2.gangs behandling Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Øivind Holt tiltrådte møtet igjen. 48 representanter til stede. Saken utsatt. Side 14

15 Vedtak: Saken utsatt PS 2013/135 Barnas talsperson Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannen innstiller på at kommunestyret velger Stein Wilhelmsen som «Barnas talsperson» i Halden. PS 2013/136 Forslag til endring av forskrift av 27.juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene - høringsuttalelse Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Saken utsatt. Vedtak: Saken utsatt. PS 2013/137 Krisesenter for Østfold - kostnader og struktur- høringsuttalelse Halden Kommune Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Saken utsatt. Vedtak: Saken utsatt. PS 2013/138 TV-aksjonen oppfordring til kommunalt bidrag. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Side 15

16 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Halden kommune bevilger kr ,- til TV-aksjonen 2013 Nasjonalforeningen for folkehelsen. Bidraget finansieres over Formannskapets konto. PS 2013/139 Asfaltering Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Saken utsatt. Vedtak: Saken utsatt. PS 2013/140 Lovlighetsklage vedrørende økonomiplan Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Saken utsatt. Vedtak: Saken utsatt. PS 2013/141 Søknad om å bli meddommer Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Saken utsatt. Vedtak: Saken utsatt. PS 2013/142 Forespørsler Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Side 16

17 1 forespørsel trukket. Ordføreren besvarte forespørslene fra Sæthre og Evensen i møtet. FO 2013/17 Forespørsel fra Per Egil Evensen (FrP) vedr. etablering av lyskryss i Halden FO 2013/18 Forespørsel fra Odd Sæthre (PP) vedr. ansettelse av en person for å ta vare på de eldres rettigheter Side 17

18 PS 2013/143 Godkjenning av innkalling PS 2013/144 Godkjenning av saksliste PS 2013/145 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 18

19 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Roar Vevelstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 2013/ Utsendte vedlegg 1 Oppfølging av FS vedtak , sak 2013/102, økonomirapport 2. tertial Ikke utsendte vedlegg Rådmannens fullmakter Sammendrag av saken: Saken er satt på sakskartet av ordfører. Dokumentet ble levert som et notat fra rådmannen til Kommunestyrets møte og legges nå fram til behandling slik ordfører varslet. Side 19

20 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Elin Cathrine Hagen Notat Utvalg Møtedato Kommunestyret Oppfølging av FS vedtak , sak 2013/102, økonomirapport 2. tertial Formannskapet gjorde følgende vedtak i sak 2013/102 Økonomirapport 2. tertial «1) Økonomirapporten for 2. tertial tas til orientering. 2) Budsjettendring mellom helse og teknisk på kr gjennomføres. 3) Budsjettendring mellom helse og personal på kr med bakgrunn i overføring av personaltjenester, gjennomføres. 4) Rådmannen skal til førstkommende kommunestyremøte legge fram konkret tiltaksplan for reduksjon av totale lønnskostnader.» Rådmannen legger med dette notatet frem en tiltaksplan for reduksjon av totale lønnskostnader i henhold til punkt 4. Tiltakene i dette notatet er i hovedsak knyttet til lønnsreduksjoner. De ulike tiltakene anses å være innenfor rådmannens fullmakter slik at dette kun er en orientering til kommunestyret. Dersom kommunestyret anser at tiltakene ligger utenfor rådmannens fullmakter må rådmannen orienteres om dette umiddelbart. Kostnadsreduksjonene som presenteres i dette notatet vil i hovedsak få effekt fra 2014 selv om gjennomføringen starter i oktober. Enkelte tiltak vil derimot få umiddelbar effekt. Rådmannen har hatt drøftinger med tillitsvalgte i forhold til de tiltakene som fremmes. Uttalelse fra Halden Eldreråd vedrørende innsparinger innenfor helse og omsorg ligger som vedlegg. Tabellen under viser en oversikt over de tiltakene som beskrives pr. kommunalavdeling videre i notatet. Side 20

21 Antall årsverk Bergnet effekt 2014 Område/ tiltak Beskrivelse av tiltak Undervisning og oppvekst Sammenslåing av skoler Iddevang og Øberg 3, Sum undervisning og oppvekst 3, Helse og omsorg Sykehjem Reduksjon av 10 plasser på sykehjem med helårsvirkning 7, Samlokaliserte boliger Reduksjon av 4 avd ledere i samlokaliserte boliger 4, Hjemmesykepleie Effektivisering Solheim dagsenter Reduksjon av årsverk 1, Sykehjem Reduksjon av årsverk knyttet til samordning av nattevaktressurs 1, Omsorgsboliger Reduksjon av årsverk 2, Forebyggende Avvikling av Maurtua åpen barnehage 1, Sum helse og omsorg 17, Kultur Ungdomstilbud Samorganisering Rockehus-Domino effekt Kulturstøtte Støtte til lag og foreninger, korps effekt Tirsdag/torsdag gruppen Bortfall av tilbud effekt Sum kultur Sentral/ felles Lærlinger Halvering av antallet lærlinger - ikke inntak av lærlinger i Overordnet plan Reduksjon av årsverk 2, Overformynderiet Reduksjon av årsverk 0, Regnskap Reduksjon av årsverk 1, Org./Sentralbord/Servicesenter/ PoReduksjon av årsverk 1, Sum sentral/ felles 4, Undervisning og oppvekst Sammenslåing av Iddevang og Øberg skoler til én skole For å bedre Halden kommunes økonomi ønsker rådmannen å gjøre endringer i den vedtatte skolestrukturen så snart som mulig. Som et første skritt vil rådmannen legge ned Iddevang og Øberg barneskoler, og slå de to skolene sammen til én skole. Opplæringslovens 8-1 Skolen, første ledd har følgende ordlyd: Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Kravet i 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje. Lovens krav om at elever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, eller ved den skolen i nærmiljøet som de sogner til er overordnet, og vil være førende for hvor den enkelte elev har rett og krav til å være elev ved. For noen av dagens elever ved Iddevang skole vil en sammenslåing av de to skolene, og en samlokalisering på Øberg skoles tomt kunne føre til at det vil være en annen skole som ligger nærmere enn Øberg. Den geografisk nærmeste skolen kan for enkelte da bli Prestebakke skole. Side 2 av 2 Side 21

22 I departementets framlegg i Ot.prp. nr. 46 ( ) legges det til grunn at forvaltningslovens 37 innebærer at mellom andre foreldrerådet (FAU) eller samarbeidsutvalget (SU) ved den enkelte skole skal høres før kommunen vedtar forskrift om skolenes kretsgrenser (opptaksområder). Siste setning i 8-1, første ledd avgrenser ikke bruksområdet for forvaltningsloven på dette punktet. Opptaksområdene for Iddevang og Øberg (sist endret i møte i HUO , PS 2009/90 ved etablering av Tistedal skole fra skoleåret ) skoler er vedtatt av Hovedutvalg for undervisning og oppvekst, og har i dag følgende ordlyd: Det er ikke fritt skolevalg i Halden. Foresatte kan søke om skolestart ved en annen skole enn det opptaksområdene har trukket opp. Se Opplæringslovens 8-1. Opptaksområdene for Haldens barneskoler er: (kommentarene for hver skole gjelder grenselinjene mot en annen barneskole, nabokommune eller naboland) Iddevang: Nord : Hov, øst for Maistubben, nord for Stumberg, Berger og Voll, nord for Ås og Solli, sør for Solberg, nord for Stokke bru, sør for Myrane, deretter mot Aremark Øst : Aremark og Boksjøen. Sør : Iddefjorden nord for Folkå, øst for Knekterød, vest for Iddebøen og Lundane, nord for Ellefsrød, sør for Tangen mot Boksjøen. Vest : Iddefjorden. Øberg: Nord : Se Gimle og Tistedal skolers grenser mot sør. Øst : Aremark. Sør : Se Iddevangs nordgrense og Folkvangs grense mot sør. Vest : Se Folkvangs østgrense. Iddevang skole Elevtall pr : 86 elever Sum: Elevtallsprognose for de neste fire årene: Skoleår: Elevtall: Elevtallsprognosen viser et noe økende elevtall, og denne tendensen ser ut til å fortsette i den perioden en har elev- og fødselstall for. Det første tallet er fra kommunalavdelingen egen prognose fra november 2012, mens det andre tallet er fra Norconsults rapport i september Prognosetallene fra november 2012 ser ut til å ha vært for høye. Fra skoleåret viste den at det skulle ha vært 94 elever, mens det nå er registrert 86 åtte færre elever ved skolen. Dette er en tendens som har registrert over flere år, og som gjør at elevtallsøkningen som Norconsult har kommet fram til kan være noe usikker å forholde seg til. Norconsult har benyttet seg av tall fra SSB i sin framskriving av elevtallene. Side 3 av 3 Side 22

23 Øberg skole Elevtall pr : 205 elever Sum: Elevtallsprognose for de neste fire årene: Skoleår: Elevtall: Elevtallsprognosen viser en fortsatt reduksjon i elevtallet fra inneværende skoleårs 205. Prognosen fra november 2012 viste at det skulle være 209 elever ved skolen skoleåret , men tallene viser at skolen per dato har fire elever færre. Opprettelse av nye Idd skole sammenslåing av Iddevang og Øberg skoler Skolens rundt 100 elever vil ikke i sin helhet kunne få plass ved Øberg. Hvis Øberg skole skal opprettholdes, bør ikke skolen har mer enn rundt 300 elever. En bør også som et alternativ vurdere om elevene ved Iddevang skal deles mellom Prestebakke og Øberg skoler, ved at for eksempel opptaksgrensene mellom Iddevang og Prestebakke blir endret, og at elever som bor ovenfor Bøkleiva, fra Aspedammen går til Prestebakke, og at opptaksområdet blir skjøvet lenger nordover langs Iddefjorden, ned mot og kanskje forbi Bakke. Høsten 2004 utarbeidet PriceWaterHouse Coopers en rapport med tittelen Økonomisk og organisatorisk gjennomgang av sektor for undervisning i Halden kommune rapport med utredning av prioriterte innsparingsområder. Følgende er sakset fra denne rapporten: 2.4 Innsparingstiltak 2: Legge ned Iddevang skole Dersom Halden kommune velger å legge ned skoler for å redusere ressursbruken, vil det etter PwC sin vurdering gi minst negative konsekvenser å legge ned Iddevang skole. Elevene ved Iddevang kan overføres til Prestebakke, Folkvang og Øberg skoler. Oversikten nedenfor viser antall elever på trinn 1-6 skoleåret 2004/05 på Iddevang, Folkvang, Øberg og Prestebakke skoler. For de tre siste skolene er det også oppgitt ledig kapasitet på hvert trinn. Kapasiteten er beregnet på grunnlag av romstørrelse. Oversikten viser at elevene fra Iddevang kan få plass på de tre andre skolene uten at dette vil kreve gruppe/klassedeling. Det vil være naturlig at elevene fra de sørlige delene av inntaksområdet til Iddevang overføres til Prestebakke skole, mens resten av Iddevang-elevene overføres til Folkvang eller Øberg. På de fleste klassetrinn vil elevene fra Iddevang som ikke kommer fra de sørlige delene av inntaksområdet, kunne gå sammen på enten Folkvang eller Øberg. Side 4 av 4 Side 23

24 Det er verd å merke seg at PWC i sin rapport fordeler elevene mellom tre skoler, Prestebakke, Øberg, og Folkvang skoler. Videre skriver PWC i sin rapport: Kvalitetskonsekvenser En nedlegging av Iddevang skole vil ha en rekke negative konsekvenser. Både pedagogiske, praktiske og distriktspolitiske argumenter kan brukes mot å legge ned Iddevang. De viktigste motargumentene er: I grupper/klasser med såpass få elever som på Iddevang er det lettere å se hver enkelt og gi tilpasset opplæring Et lite og oversiktlig skolemiljøet gir trygghet En god del elever får lengre skolevei, men for Iddevang er ikke dette argumentet så tungtveiende hele 97 av de 112 elevene ved skolen har skoleskyss, og fra sør- og norddelen av inntaksområdet vil ikke bussturen til en annen skole enn Iddevang ta særlig lengre tid. Prognosene tilsier at elevtallet på Iddevang skole vil øke noe i løpet av de neste 5 årene Det vil trolig tilbys boligtomter i Iddevangs opptaksområde (Ystehede/Torpbukta og Fagerholt) allerede fra Iddsamfunnet mister et 90-årig identitetsmerke og samlingspunkt - skolen brukes 4 ettermiddager/kvelder i uka til idretts-/trimaktiviteter. Å legge ned Iddevang vil føre til at andre skoler får flere elever pr. klasse, og det vil bli mer krevende å tilpasse opplæringen til den enkeltes behov og forutsetninger Å legge ned Iddevang vil gjøre det trangere på SFO på naboskolene I og med at naboskolene vil få overført noe personale som følge av at Iddevang blir nedlagt, kan det bli mangel på lærerarbeidsplasser. Økning i timetallet fra og med neste skoleår vil forsterke dette. Argumentene for å legge ned Iddevang er først og fremst økonomiske, men det kan også være pedagogiske grunner til å legge ned skolen: Skoler med en elevgruppe/klasse pr. trinn er mindre kostnadseffektiv enn skoler med to elevgrupper/klasser pr. trinn Skoler med få elever pr. elevgruppe/klasse gir dyre elevplasser Små skoler er mer sårbare ved lærerfravær Ved små skoler kan konflikter få særlig store konsekvenser I en tid preget av teknologisk revolusjon og stor endringstakt er det viktig å ha fagmiljøer med bredde og dybde et krav det er vanskeligere for små skoler å innfri Små skoler kan i mindre grad enn større investere i dyrt utstyr Økonomiske konsekvenser En nedlegging av Iddevang skole kan gjennomføres fra og vil ha følgende økonomiske konsekvenser (alle beløp i tusen kr): Side 5 av 5 Side 24

25 Tekst Grunnlag Merknad Grunnskole Netto utgift 202 SFO Skolebygg SUM "Nye" permanente utgifter Strøm, vedl, renhold i bygget Økte skyssutgifter* Overføring av drifstutg Til skolene Folkevang, Øberg, Prestebakke Overføring av assistent utg Til skolene Folkevang, Øberg, Prestebakke Utgifter spesialundervisning timer av kr ,- Ikke permanente utgifter Flyttekostnader Rigge ned/opp utstyr, nytt utstyr, data, Besparelse * Bygger på informasjon fra Østfold kollektivtrafikk og Skøien bilruter Tallene i tabellen over er hentet fra PWC-rapporten som ble utarbeidet høsten Det må tillegges at beregningene i tabellen ikke har med seg lærerkostnader som følge av at hver enkelt elev tar med seg en lærerressurs som angir, og bygger opp skolens rammetimetall, den generelle elevfaktoren/elevkostnaden i skolens driftsbudsjett, og behovet for å istandsette nye lærerarbeidsplasser ved den skolen som skal får økt antall lærerstillinger. Sammenslåing av Iddevang og Øberg skoler til én ny skole Ut fra de tallene som foreligger, er det gjort følgende beregninger: Innsparingspotensiale i bemanning ved sammenslåing av de to skolene: Ved en sammenslåing av Iddevang og Øberg skoler vil innsparingspotensialet være en reduksjon i antall administrative og merkantile stillinger og leder for SFO, samt at antallet elevgrupper blir redusert. Antall grupper: Innsparinger: Skoleår: To skoler: En skole: Red. i ant. grupper: Red. i ant. uketimer: grupper 23 grupper 4 grupper 22,0 t/u (0,85 st.) grupper 22 grupper 3 grupper 16,5 t/u (0,63 st.) grupper 22 grupper 4 grupper 22,0 t/u (0,85 st.) grupper 23 grupper 3 grupper 16,5 t/u (0,63 st.) Én 100 % lærerstilling på barnetrinnet har 26 t/u undervisning. En lærerstilling har en totalkostnad på årsbasis på ca kr (refusjon i 2013 for ekstra lærerstillinger på ungdomstrinnet finansiert av Kunnskapsdepartementet). Reduksjonen i antallet grupper, reduksjon i administrative stillinger (én rektorstilling og én faglærerstilling funksjonstillegget, én merkantil stilling, og én leder for SFO (funksjonstillegget) vil i gjennomsnitt kunne gi et innsparingspotensiale i lønn på ca. 1,75 mill. kr. per år, eller nesten kr. per måned. I tillegg kommer innsparingen av rene driftsutgifter ved Iddevang skole. Totalt vil innsparingen utgjøre ca. 2,5 mill. kroner på årsbasis. Ved å slå sammen skolene fra 1. august 2014 vil kostnadsreduksjonen i 2014 bli ca. 1 mill. kroner. Side 6 av 6 Side 25

26 En skole med god arealutnyttelse bør ha ca kvm per elev. Det vil si at nye Idd skole, med rundt 300 elever bør kunne disponere mellom og kvm. Helse og omsorg Redusere institusjonskapasiteten med inntil 10 plaser gjennom å redusere "intermediæravdelingen" på Halden sykehjem fra 27 til 17 plasser På intermediæravdelingen på Halden sykehjem er det 27 korttidsplasser. 10 av disse plassene er brukt som langtidsplasser i dag. Forslaget innebærer å flytte disse 10 langtidspasientene på Intermediær til dagens korttidsavdeling på Iddebo når disse korttidsplassene blir ledige. Da omgjøres korttidsavdelingen på Iddebo til en ren langtidsavdeling. Korttidsavdelingen på Iddebo består av 19 plasser + 4 beredskapssenger (D rom) 10 av disse plassene er i dag disponert som langtidsplasser. I forhold til dagens situasjon innebærer tiltaket en dreining i retning av færre korttidsplasser og flere langtidsplasser. Den praktiske bruken av korttids-/langtidsplasser er imidlertid kontinuerlig vurdert i forhold til det faktiske behov som skal dekkes. Dette betyr at ved behov får pasienter med avklart behov for langtidsplass - og hvor det ikke foreligger andre alternativer - plass på en definert korttidsseng og visa versa. Pr i dag brukes 10 av 19 definerte korttidsplasser på Iddebo korttidsavdeling, til langtidspasienter. På samme måte brukes 10 av korttidsplassene på intermediæravdelingen til langtidspasienter. En omgjøring av Iddebo korttidsavdeling til ren langtidsavdeling innebærer i prinsippet en reduksjon av 20 korttidsplasser til fordel for 20 langtidsplasser. Avvikling av 10 senger på intermediæravdelingen på Halden sykehjem medfører at avdelingen får 17 korttidssenger istedenfor 27. I prinsippet avvikles dermed 27 tidligere definerte korttidsplasser og det etableres 20 nye langtidsplasser. I forhold til dagens faktiske bruk er imidlertid bildet noe annerledes. Sett opp imot dagens realitet avvikles 10 korttidsplasser. Antall langtidsplasser holdes uendret. Økonomisk innsparing tas ut ved redusert bemanning på Intermediær som følge av at denne avdelingen da får 17 plasser i stedet for 27. Avdelingen har i dag en bemanning på 28,3 årsverk inkl leder og to nattevakter. I denne bemanningen ligger ikke renhold. Ny bemanning 22 årsverk. En reduksjon på 6,2 årsverk. Identifisering av overtallige medarbeidere vil skje gjennom vedtatte rutiner for omstilling og omplassering. Økonomisk effekt tas ut ved at disse innplasseres i ledige, allerede budsjetterte hjemler. I det store bildet er det høy grad av etterspørsel etter sykehjemsplasser. Imidlertid opererer man ofte med noe ledig belegg. Dels som følge av at man ønsker å ha en viss "beredskap" og dels fordi behovet for blant annet korttidsplasser følger endel sesongmessige svingninger. Eksempelvis er det på vinteren et større behov for korttidsinnleggelser som følge av lårhalsbrudd etc. Halden kommune har flere sykehjemsplasser enn Moss kommune, også etter en reduksjon på 10 plasser. I tillegg har Halden over 100 flere plasser på omsorgsboliger med heldøgns bemanning enn Moss kommune selv om Halden har i underkant av 2000 færre innbyggere. Dette indikerer noe handlingsrom knyttet til kapasitet. Halden kommune har betalt for kun to overliggerdøgn så langt i Dette er i utgangspunktet svært bra. Imidlertid må det vurderes og man må være årvåken på hvorvidt dette har generert en uforholdsmessig stor kostnad i organisasjonen. Det er viktig å være årvåken ift det faglige tilbudet pasienten skrives ut til. En reduksjon av senger vil kunne medføre et noe høyere nivå av utskrivningsklare pasienter som blir overliggere på sykehuset. Det er også viktig å bemerke at definisjon av kort og langtidsplasser er et forhold kommunen på eget initiativ avgjør sammensetningen av til enhver tid. Side 7 av 7 Side 26

27 Mulige risikoområder ved gjennomføring av tiltaket: Vi mister kompetanse som er bygd opp på intermediær Det vil bli enda flere overtallige som skal tilbys alternative stillinger i kommunen En reduksjon av korttidsplasser vil gi mindre handlingsrom på plasser/sirkulering Muligens økte kostnader for overliggere på sykehus Muligens flere deltidsstillinger på intermediær Flere utskrivningsklare vil komme tidligere hjem, ytterligere press på hjemmebasert tjeneste hvor man allerede har 65 % av de utskrivningsklare pasienter i kommunen og av disse er 25% nye brukere som ikke har mottatt tjenester tidligere. Fleksibilitet på avlastning og bruk av disse sengene vil kunne bli redusert Terskel for innleggelse i sykehjem fra hjemmebasert tjeneste vil bli høyere og kan medføre økte kostnader i hjemmetjenesten for å opprettholde et faglig forsvarlig tilbud i hjemmet. Raskere utskrivning fra korttidsplasser til hjemmesykepleien Vurdere om å ta over renhold på legevakt og kapell (reforhandle avtalen med Sø). Der kjøper vi i dag renholdstjeneste. Redusere avd ledere i Samlokaliserte boliger med 4 årsverk Pr dato er det 8,8 årsverk til å lede 190,5 årsverk, dvs 21,6 årsverk pr leder (Brøseth dekker 1 leder Glenne). Nedbemannes det med 4 årsverk står det igjen 4,8 årsverk til å lede 190,5 årsverk fordelt på 16 avdelinger (her er Glenne tatt ut), dvs 39,7 årsverk pr.leder. Det er 6109,5 timer pr uke i individuelle vedtak i området timer pr år (52 uker) fordelt på 78 brukere. Her er Nytorp og en av brukerne ved Glenne tatt ut av oversikten (Nytorp driftes av Jørn Nilsen drift as, og en av brukerne ved Glenne dekkes av Brøseth). Det er ingen stedfortredere i avdelingene eller andre fagpersoner som har utvidet ansvar i forhold til administrasjon og ledelse. Avd lederne er ansvarlig for: personal, økonomi, daglig og faglig ansvarlige. Avd lederne må ha inngående kunnskap om brukerne og kjenne deres behov og utfordringer godt av den grunn, dvs tilstedeværelse i avdelingene. En reduksjon av ledere vil nødvendiggjøre endrede arbeidsprosesser for gjenværende ledere, ny struktur må legges, stab og støtte funksjonene vil måtte gi tydeligere lederstøtte etc. Fagdekning Det er 5 kapittel 9 vedtak i området hvorav 2 er av den art at det er krav til vpl/spl (18 vpl) ved tjenesteutøvelse. De resterende 8 vpl jobber i avdelinger hvor det er særlig utfordrende atferd og krav til forebygging for å unngå kap 9 vedtak. Det er stor kompleksitet både i forhold til atferd og medisinske problemstillinger rundt mange av brukerne, derav behov for helsefaglig kompetanse (vpl/spl). Dette er i og for seg med på å understreke behovet for flere høyskoleutdannede i direkte miljøterapeutisk arbeide. Avdelingslederne i samlokaliserte boliger har ikke «sine» ansatte under ett tak, slik det er i hjemmesykepleien og omsorgsboliger. De leder i dag to avdelinger som er geografisk spredt, synlighet/tilstedeværelse av ledelse er dermed ikke like stor som de andre områdene. Oppgavene /arbeidsmengden avviker heller ikke mot oppgaver for avdelingsledere i andre områder. Avdelingsleder instruksen er lik og gjelder likt for alle avdelingsledere i kommunen. Kritiske faktorer ved gjennomføring av tiltaket: Personaloppfølging vil kunne bli «uformelle ledere» og ukulturer i avdelingene i fravær av tilstedeværende leder. Dette vet vi av erfaringer skjer når leder ikke er synlig i avdelingene gjelder alle områder Side 8 av 8 Side 27

28 HMS saker og IA arbeid - vil kunne bli berørt. Stiller andre krav til støtte og bistand fra stab/støtte funksjoner. Gjennomganger av vedtak hos brukere - lederne ikke vil kunne ha mulighet til å følge dette opp slik det gjøres i dag. Medarbeidersamtaler - vil ikke kunne gjennomføres i tråd med de rutiner som foreligger idag. Må ivaretas gjennom en større grad av gruppesamtaler - særlig ift små deltidsstillinger og nattevaktstillinger. Informasjon for at leder i det hele tatt skal kunne gi informasjon til ansatte betinger det flere personalmøter enn i dag på grunnlag av manglende nærvær av ledelse. Dette er indirekte tid, og er fjernet i stor grad i dagens organisasjon det må da tilbakeføres og koster penger Opplæring og veiledning dette er oppgaver som kan bli berørt Vedtaksarbeid kartlegginger og vedtak må muligens skrives og følges opp av andre enheter Medisinhåndtering dette er oppgaver må vurderes hvorvidt noe kan overføres til hjemmesykepleien Plotting i notus må muligens legges til andre (merkantil?) Redusere med 2 årsverk i Omsorgsboliger Reduksjonen forutsetter nedleggelse av fire korttidsplasser (to leiligheter). En slik reduksjon er vurdert å bare i mindre grad bidra til å øke presset på hjemmesykepleien. Økte utgifter og reduserte inntekter ved å legge ned fire korttidsplasser på Søsterveien: Pris per mnd per plass: 3750,- mindre i matutgifter +4110,- mindre i brukerbetaling +3651,- mindre i husleieinntekter Totalt øker utgiften til kommunen med ca kr 4000,- per plass per mnd, som blir stående ubrukt. Total årlig utgift for fire ubrukte korttidsplasser blir ca kr ,-. Antatt innsparing er ca 2,4 årsverk som en helårseffekt. Da har vi redusert bemanningen med en liste på dagvakt mandag til fredag, og en liste på kveldsvakt mandag til søndag. Ny grunnbemanning blir da syv lister på dag, fire lister på kveld og to på natt. Antall brukere vil ligge på ca 36 fordelt på 34 leiligheter. (Antallet vil variere noe ettersom det kan bo ektepar i alle leilighetene). Kveldsbemanning må kvalitetssikres ytterligere. Reduksjonen av fire korttidsplasser, sammen med planleggingsverktøyet «Gerica plan», skal gjøre oss bedre til å planlegge oppdragene. Foreløpig er det satt av en dagvakt i uken til å administrere Gerica plan. Målet er at ajourhold av Gerica plan skal foregå innenfor «ordinær drift». Søsterveien praktiserer ikke innleie ved første sykefravær. Dette betyr ikke at det er en øket grunnbemanning, men at de praktiserer helgelister på disse dagene. Dette vil ikke være vanskeligere ved redusert bemanning på Søsterveien. Redusere med ett årsverk, Dagsenter for demente Solheim senter Solheim dagsenter åpnet i mars Det er i dag åpent 5 dager i uka, med 10 brukere hver dag. P.t. gir dagsenteret tilbud til 21 brukere. Alle brukerne er hjemmeboende, enten bor de alene eller sammen med ektefelle/barn, og alle har en demensdiagnose eller er under utredning for dette. Tilbudet ved dagsenteret er et forebyggende tiltak for å holde brukerne utenfor institusjon så lenge som mulig, gi pårørende avlastning slik at de orker å holde sine demenssyke hjemme så lenge som mulig, samt gi brukerne en «aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre». Side 9 av 9 Side 28

29 Dagsenteret har 3 årsverk fordelt på 4 personer; avdelingsleder (aktivitør) i 100 % stilling, aktivitør i 100 % stilling, hjelpepleier i 60 % stilling og hjelpepleier i 40 % stilling. Budsjett for 2013 er på kr , og budsjett for 2014 kr Anbefalt bemanning fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, er 3 ansatte på 10 brukere. Erfaring fra Solheim dagsenter, viser at det er vanskelig å ha lavere bemanning. Brukerne kan være krevende/urolige, og de har ofte svært forskjellige behov. Brukerne skal ha et aktivitetstilbud, og det er både individuelt tilpassede aktiviteter og gruppeaktiviteter. Det er to mulige løsninger ift reduksjon av 1 årsverk: Alt. 1: åpent 3 dager i uka med 10 brukere og 3 ansatte Alt. 2: åpent 5 dager i uka med redusert antall brukere (for eksempel 7) og med 2 ansatte Ettersom brukerne i dag har et tilbud mellom 1 til 5 dager i uka, vil alternativ 2 være mest hensiktsmessig. Aktivitør i 100 % vil gi en innsparing på kr (19 % pensjon og 14,1 % arb.g.avg.) Hjelpepleiere i 60 % + hjelpepleier i 40 % vil gi en innsparing på kr I tillegg vil man kunne redusere noe på art 10202, 10204, 11151, 11706, og Man må i tillegg ta med at det vil bli noe reduserte inntekter på artene og Alle brukerne som er ved Solheim dagsenter i dag, har et vedtak ut april Reduksjon av antall plasser, kan skje ved naturlig avgang, bruker får plass ved en institusjon eller at tilbudet opphører hvis bruker ikke kan nyttiggjøre seg tilbudet lenger. Dagsenteret kan da ikke ta inn nye brukere. Realistisk dato for iverksettelse, vil være Det vurderes som viktig å fortsatt ha et tilbud som Solheim dagsenter. Det er god økonomi i å holde brukere hjemme lengst mulig for å unngå institusjons innleggelser. Solheim senter er iså måte et virkefullt tiltak. Familiens hus - avvikle Maurtua åpen barnehage MÅB er et nettverksskapende lavterskeltilbud for alle typer familier i kommunen med barn fra 0 til 6 år. Både innvandrerfamilier og norske familier som ikke ønsker tradisjonell barnehage bruker tiltaket. 60 % av brukerne er norske familier som ikke bruker tradisjonelle barnehager. Resterende er innvandrerfamilier. Særlig opp imot innvandrerfamilier brukes MÅB til å informere om plikter og rettigheter som borger i Norge, bistand til å kontakte utleiere ved behov for bolig, bistand i forhold til utdanning og jobb opp mot NAV. I et folkehelseperspektiv ivaretar tiltaket et behov for informasjon om hygiene, kosthold og helse i Norge for familier med innvandringsbakgrunn. Kommunen må, ved en nedleggelse, vurdere om disse hensynene kan ivaretas gjennom øvrige funksjoner. Til tross for gode formål, hensikter og tilbakemeldinger, er ikke tiltaket å anse som et lovpålagt tiltak i juridisk forstand. Ved nedleggelse vil to personer i 60 % stilling måtte sies opp/omstilles. Én person på arbeidsavklaringspenger skal ikke tilbake. Innpassing av aktuell person fra ressurspool er ikke aktuelt ved nedleggelse. Innsparingspotensialet svarer til tre stillinger à 60 %. Dette utgjør om lag ,-. Realistisk dato for nedleggelse er avhengig av dato for vedtak og hvor raskt det praktisk er mulig å omplassere de to ansatte. Side 10 av 10 Side 29

30 Kultur Ungdomstilbud- samorganisering Rockehus-Domino Rockehuset legges ned som aktivitetshus, men har åpent som øvingslokaler, under forutsetning at det inngås avtaler med frivillige. Ansatte overføres til Domino. Det er frem til dd brukt ca ,- i driftsmidler på rockehuset. Ved en sammenslåing av tilbudene vil det bli en besparing på ,- for Fokus legges da på Domino som anses å være et lavterskeltilbud samt å ha en større forbyggende effekt for ungdom. Kulturstøtte til lag og foreninger, korps Kan medføre mindre aktivitet i kulturlivet. Foreninger, korps, og arrangementer får ikke tildelt mer støtte i Tirsdag/ torsdagsgruppen Kulturtilbud til denne målgruppen bortfaller. Enheten skal se på ny organisering av tilbudet innunder kommunalavdeling helse og omsorg. Det er usikkert hvilken effekt dette får i 2013 ettersom det meste er lønnsmidler som løper videre ved at ansatte blir overtallige. Sentral/ Felles Næringssjef stillingen besettes ikke på nåværende tidspunkt Når denne stillingen ikke besettes vil det være en fast rådgiverstilling knyttet til tilrettelegging/ bistand for næringslivet. Konsekvenser av dette er en redusert innsats mot lokalt næringsliv og lavere deltakelse inn i fora som Osloregionen, grenseregionen, etc.. Dette vil kunne bety redusert markedsføring av Halden som næringslivsarena og gjøre Halden mindre attraktiv ifht nyetablering. Dette vil igjen kunne medføre redusert vekst i nye arbeidsplasser, og kanskje også redusert vekst i tilflytting og derigjennom redusert vekst i skatteinntekter og rammetilskudd. På en annen siden vil dette kunne føre til redusert vekst i kommunale utgifter til barnehage, skole, pleie og omsorgstjenester mm. Reduksjon av stillinger innen overordnet plan Overordnet plan har i dag, utover folkehelsekoordinator som er organisert i samme avdeling, 2 årsverk. En reduksjon på 1 årsverk medfører en drastisk reduksjon i kapasitet til planarbeid og oppfølging av slike. En reduksjon av ressurser medfører derfor en stram prioritering av hvilke oppgaver som skal gjennomføres. Med 1 årsverk knyttet til denne funksjonen må det prioriteres kraftig mellom oppgaver som sentrumsplan, rullering av samfunnsplanen, oppgaver knyttet til utredning/ planarbeid av mekling/vedtak i kommuneplanens arealdel (strateginotat i fht strandsone/brygger, masseuttak, fritidsbebyggelse i RPR- soner, mm), byutviklingsprosjekt, mm. Overordnet plan har også "driveransvaret " for internt planforum og har en utstrakt rådgivningsvirksomhet ifht kommunedel-, område- og temaplaner overfor de andre kommunalområdene, føringer og planarbeid fra andre myndigheter. Muligheten til deltakelse i dette vil selvfølgelig også bli redusert. Gjennom de siste to-tre årene har overordnet planfunksjon igjen vært synlig i Østfold- sammenheng. Lov om Folkehelse presiserer sterkere enn tidligere rådmannens ansvar for å arbeide aktivt med folkehelse som et tverrsektorielt tema. Det viktige med dette er å få bedret folkehelse, som igjen vil redusere kostander til andre kommunale tjenester. Det er slikt sett tillagt flere lovpålagte Side 11 av 11 Side 30

31 oppgaver til stillingen. Folkehelsekoordinatoren har initiert flere tilskudd til Halden kommune, som har gitt mulighet til igangsetting av mange tiltak. (jf RS-saker til ulike politiske utvalg). Ved å redusere ressurser til folkehelsearbeid, vil en slik aktivitet ikke være mulig. Koordineringen Folkehelsekoordinator gjør i fht et overordnet og detaljert planverk er et godt forebyggende arbeid - et arbeid som ikke lenger vil være mulig. I forhold til prosessen vil alle oppgaver ved avdelingen bli gjennomgått og vurdert. Kjøp av kontrolltjenester fra annen kommune To vakante stillinger på kontrollsiden hos kemneren trekkes inn og besettes ikke. Med det har Halden kommune ingen "stedlig kontrollvirksomhet". Halden kommune er pålagt å utføre denne oppgaven av Skatt Øst, og målsettingen satt av Skatt Øst til 5% kontroll av antall virksomheter i Halden pr år. Deler av denne kontrollen må derfor kjøpes av andre. Når dette foreslås, er det fordi vi for andre gang på kort tid står uten kontrollører. Det kan synes som om Halden kommune er for liten ifht å få et fagmiljø rundt denne funksjonen. Rådmannen tar nå hensyn til dette. Ansatte i kontrollvirksomheten har vært en del av kontorfellesskapet hos kemner og har igjennom dette brukt tid til råd og veiledningsvirksomhet som kemneren har for innbyggere og næringsliv i Halden. Kemneren vil etter denne endringen ha få ansatte og vil måtte styrkes med 0,5 årsverk i første omgang ifht den omtalte veiledningsdelen. Samarbeidsavtale i forhold til kontrollvirksomheten må inngås med en annen kommune. Overformynderi reduksjon av stilling En ressurs med 23,36 % stilling henger igjen fra tiden der kommunen hadde ansvar for hjelpeverger. Det er igangsatt prosess på omplassering. Reduksjon av regnskap og kommunal fakturering Regnskapsavdelingen vil reduseres med 1,5 årsverk. Et 50 % årsverk vil hentes ut som følge av effektivisering i forhold til innføring av ehandel. Effektiviseringen antas å kunne gjennomføres fra Et årsverk vil reduseres som følge av en gjennomgang og prioritering av oppgaver knyttet til regnskap og kommunal fakturering. Reduksjonen vil kunne medføre større sårbarhet i forhold til oppgaver som gjøres. Halvering av antallet lærlinger En halvering av antallet lærlinger medfører at det ikke blir tatt inn noen nye lærlinger i En konsekvens blir redusert mulighet for nyrekruttering. Halden kommune vil kunne bli kritisert for ikke å ha 1 lærling pr 1000 innbygger, noe som er en målsetting fra KS. Organisasjon /Sentralbord/ Servicesenter/ Post Reduksjon av et årsverk. Som følge av redusert mottak av lærlinger, vil oppfølging i fht disse bli redusert. Utover dette vil en reduksjon medføre redusert tilgjengelighet på sentralbord og servicesenter, samt redusert postombæring. Teknisk Teknisk sektor har siden april redusert driften med 7 mkr og driver nå på et minimum. En videreføring av nåværende drift tilsier et positivt avvik på ca kr ,- for Nye tiltak innenfor teknisk sektor for å bedre kommunens økonomi vil være å hente ut eventuelt inntektspotensial som ikke er tatt ut i dag. Side 12 av 12 Side 31

32 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L / Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Råd for funksjonshemmede 2013/ Kommunestyret 2013/ Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Utsendte vedlegg 1 Plankart datert Bestemmelser datert , sist.rev Uttalelse - Råd for funksjonshemmede, datert Uttalelse - Østfold fylkeskommune, samfunnsplanavd., datert Uttalelse - Morten Gunnar Brekke, datert Uttalelse - Statens vegvesen, datert Uttalelse - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavd., datert Planbeskrivelse datert , sist rev Ikke utsendte vedlegg Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Oppstart av dette planarbeidet ble varslet med brev til berørte parter/offentlige instanser, og ved kunngjøring i lokalavisen Planforslaget ble fremmet til 1. gangs behandling i hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø (PS 2013/9), og lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden Det har kommet inn 5 uttalelser til planforslaget. Det foreligger ingen innsigelser. Det er foretatt noen mindre justering av reguleringsbestemmelsene og planbeskrivelsen som en følge av høringsuttalelsene. Administrasjonen anbefaler at planforslaget egengodkjennes. Rådmannens forslag til innstilling: I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling godkjennes forslag til Side 32

33 detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter (plan-id G-682). Plandokumentene består av plankart datert , bestemmelser datert sist revidert , og planbeskrivelse datert sist revidert Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Behandling: Vedtak i saken i Råd for funksjonshemmede ble utdelt. Svein Olaussen (AP) fremmet utsettelsesforslag: Utvalget foretar en befaring før endelig vedtak fattes. Ved votering over utsettelsesforslaget ble dette enstemmig vedtatt. Vedtak: Utvalget foretar en befaring før endelig vedtak fattes. Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede Behandling: Rådets leder fremmet følgende forslag til vedtak: «Råd for funksjonshemmede ber Rådmannen sørge for at hvis plantegningene endres i forhold til de tegningene Brukerutvalget tidligere har sett på, innkalles Brukerutvalget for en ny gjennomgang av disse.» Etter votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Råd for funksjonshemmede ber Rådmannen sørge for at hvis plantegningene endres i forhold til de tegningene Brukerutvalget tidligere har sett på, innkalles Brukerutvalget for en ny gjennomgang av disse. Saksutredning: Vurdering Halden kommune har mottatt 5 uttalelser til planforslaget ved høring og offentlig ettersyn. Det foreligger ingen innsigelser til planforslaget. Alle uttalelsene følger vedlagt og er oppsummert og kommentert nedenfor. 1. Råd for funksjonshemmede, datert Rådet har i sitt møte sak PS 2013/37 fattet følgende vedtak: Før endelig utforming ber Rådet for funksjonshemmede om at Brukerrådet for Båstadlund innkalles for gjennomgang av de gjeldende tegningene. Rådet for funksjonshemmede ber samtidig om å få tilsendt de gjeldende tegningene. Kommentar: Side 33

34 Et møte med Brukerrådet må avtales med dette. Drøfting av detaljer i tegningene for nytt arbeidsog aktivitetssenter ligger utenfor selve arbeidet med detaljreguleringen. Detaljreguleringen legger rammene for utbygging. 2. Østfold fylkeskommune, samfunnsplanavdelingen, datert Det gis en felles uttalelse fra Fylkeskommunen. Fylkeskonservator er tilfreds med de løsninger som er valgt i planforslaget. Ber om at standard formulering vedr. automatisk fredede kulturminner som måtte påtreffes under anleggsarbeider innarbeides i bestemmelsene. Eksisterende eiketre bør avmerkes i kartet. Planen kan egengodkjennes. Kommentar: Det følger direkte av kulturminneloven at anleggsarbeider skal stanses dersom man treffer på automatisk fredede kulturminner, og det anses derfor ikke som nødvendig å nedfelle dette i planens bestemmelser i tillegg. Eksisterende stort eiketre er markert i kartet med et symbol. 3. Morten Gunnar Brekke, datert Brekke er nabo til arbeids- og aktivitetssenteret (mot vest). Han mener nytt arbeids- og aktivitetssenter, slik det framgår av de foreløpige illustrasjonene i planbeskrivelsen, blir for høyt og ruvende mot hans eiendom. Han ber om at det gjøres endringer i planforslaget som sikrer en lavere fasade mot hans eiendom. Kommentar: I planforslagets bestemmelser er det gitt en maks. mønehøyde på 9 m over gjennomsnittlig planert terreng for bebyggelse i felt O. Dette er ikke spesielt høyt. Terrenget innenfor feltet faller imidlertid 3-4 m fra dagens bebyggelse og fram til eiendomsgrensen mot Brekke. Den nye bebyggelsen kan dermed komme til å oppleves som noe ruvende/påtrengende sett fra Brekkes eiendom dersom en gavlvegg legges helt i byggegrensen og høydebestemmelsene utnyttes maksimalt. Samtidig er det slik at arbeids- og aktivitetssenteret har beliggenhet øst for Brekkes eiendom. En kan derfor vanskelig se at den nye bebyggelsen vil påvirke sol/lysforhold på hans eiendom. Utsiktsretningen på Brekkes eiendom er mot sør/vest. Planen vil gi rammene for utbygging av arbeids- og aktivitetssenteret ut fra de foreløpige tegningene av bygget, og dermed de signalene som så langt er gitt om funksjonskrav. Endelig utforming av bygningsmassen er ikke fastsatt. Flere tiltak kan dempe høydevirkningen av fasaden mot Brekke, for eksempel kan bygningsmassen trappes ned, eller møneretningen kan snus på deler av bygningen slik at man ikke får en gavl mot vest. Materialvalg og fasadeutforming vil også være av stor betydning for den visuelle opplevelsen. Slike tiltak må imidlertid vurderes nærmere opp mot de funksjonskravene som stilles til det nye bygget. Det vil være uheldig dersom man i denne fasen av prosjektet, gjennom detaljreguleringen, gir rammer for utbygging som ikke muliggjør en optimal utforming av det nye arbeids- og aktivitetssenteret ut fra de kravene som stilles til funksjon. Det er administrasjonens oppfatning at de rammene som er gitt i planforslaget ikke bør endres, men at hensynet til naboen må tas med i den videre prosjekteringen slik at man får en bygningsmasse som både tilfredsstiller funksjonskravene og i størst mulig grad imøtekommer naboens synspunkter vedr. bygningshøyder. Alle naboer vil få anledning til å uttale seg til prosjektet på nytt når dette nabovarsles i forbindelse med byggesaksbehandlingen. 4. Statens vegvesen, datert Etaten mener deres innspill gitt ved varsel om oppstart av planarbeidet er ivaretatt, og har ingen merknader. Planen kan egengodkjennes. 5. Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen, datert Side 34

35 Etaten bemerker at det er positivt at det planlegges for å bevare den store eika innenfor planområdet. Det anbefales at bestemmelsene vedr. vern av treet forsterkes med krav om oppsetting av et skjermende anleggsgjerde utenfor dryppsonen rundt treet før anleggsarbeidene starter. Vurdering av naturmangfoldlovens 8-12 skal framgå av planen. Planen kan egengodkjennes. Kommentar: Med bakgrunn i Fylkesmannens uttalelse er det gjort følgende endringer i planforslaget: Bestemmelsenes 5, nr.5 er gitt et tillegg (vist i kursiv) og har følgende ordlyd: «Eksisterende eiketre innenfor området B1 skal bevares. Det er ikke tillatt med tiltak som kan forringe eller skade treet. Graving i treets dryppsone må i størst mulig grad unngås. Før anleggsarbeider starter opp skal det settes opp et skjermende anleggsgjerde rundt treet.» Planbeskrivelsens kapittel 5.3 om biologisk mangfold er justert noe slik at det tydeligere framgår at det er gjort en vurdering av naturmangfoldlovens Ordlyden framgår i vedlagt revidert planbeskrivelse. Konklusjon Administrasjonen mener planforslaget kan egengodkjennes med de endringer som framgår av saksframstillingen og som er innarbeidet i vedlagte reviderte plandokumenter. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Asbjørn Montelius Side 35

36 TEGNFORKLARING Sosi 4.5 REGULERINGSFORMÅL, jrf Pbl 12-5 LINJESYMBOLER X Planens begrensning (1201) 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG Formålsgrense (1202) B1-2 Frittliggende småhusbebyggelse (1111) Bebyggelse som inngår i planen (1214) O Offentlig tjenesteyting (1160) Regulert senterlinje vei (1221) 2.SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR RpSikringGrense (1226) Kjøreveg (2011) Byggegrense (1211) F1-2 Fortau (2012) Eiendomsgrense som forventes fjernet (1204) KH Kollektivholdeplass (2073) K Frisiktlinje (1222) Regulert kant kjørebane (1223) 4.HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN jfr. Pbl H-570 Rp Hensynssone (1220) Adkomst (1242) Bevaring kulturmiljø Eksisterende tre som skal bevares (1271) Frisiktsone (140) X Side 36 Ekvidistance 1m Målestokk 1: Revisjoner DATO SIGN. Reguleringsplan, områderegulering med tilhørende bestemmelser for: Detaljregulering BÅSTADLUND ARBEIDS- OG AKTIVITETSSENTER. X HALDEN KOMMUNE Saksbehandling i følge Plan- og bygningsloven SAKSNR. Varslet igangsatt reguleringsarbeid 1.gangsbehandling i det faste utvalget for plansaker Offentlig ettersyn fra...til... 2.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker Kommunestyrets vedtak: PLANEN UTARBEIDET AV: TEGNNR. G-682 Y Y Y Y HALDEN KOMMUNE DATO: DATO SIGN SAKSBEH.

37 Plan nr: G-682 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter" detaljregulering Bestemmelsene er datert: Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato for Kommunestyrets vedtak: 1 Planens avgrensing Det regulerte planområdet er på kartet vist med reguleringsgrense. Området omfatter/berører eiendommene gnr./bnr. 64/1, 64/5, 64/16, 64/304 og del av Båstadlundveien. 2 Reguleringsformål, jfr. plan- og bygningsloven Bebyggelse og anlegg Frittliggende småhusbebyggelse (B1-2) Offentlig tjenesteyting (O) 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg (K) Fortau (F1-2) Kollektivholdeplass (KH) Halden kommune, planseksjonen 2013 Side 37

38 Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Plan nr: G Hensynssoner i reguleringsplan jfr. plan- og bygningsloven 12-6 Frisiktsone (H140) Bevaring kulturmiljø (H570) 4 Generelle bestemmelser 1. Det må til enhver tid påses at støynivået ikke overstiger Miljøverndepartementets krav i Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/12). Støyberegning skal følge søknad om utvidelse av bygningsmassen innenfor område O. 2. Renovasjon skal løses i hht det til enhver tid gjeldende renovasjonsreglement i kommunen. 3. Kommunen skal ved behandling av byggesøknader påse at alle tiltak får en god estetisk utforming, både i seg selv og i forhold til omgivelsene. Fargeforslag skal følge byggesøknaden og godkjennes av kommunen. Kommunen kan forby bruk av farger og fasadematerialer som vil virke særlig fremtredende i landskapsbildet eller skjemmende på annen måte. 4. Alle tiltak skal kunne gjennomføres uten fare for skade på selve tiltaket eller på omgivelsene (masseutglidning, rasfare, setningsskader, grunnvannsendringer mv.). Der hvor det er usikre eller dårlige grunnforhold, dårlig kvalitet på bergrunn eller lignende skal det, før det gis tillatelse til tiltak, foretas nødvendige undersøkelser og/eller vurderinger som dokumentere at skader ikke kan påregnes. Evt. avbøtende tiltak skal beskrives. 5 Bebyggelse og anlegg frittliggende småhusbebyggelse (B1-2) 1. Innenfor byggområdene B1-2 tillates eksisterende bebyggelse opprettholdt. Områdene skal benyttes til eneboliger eller eneboliger med utleiedel/ sekundærleilighet og tilhørende anlegg. 2. Maks. tillatt mønehøyde er 9 m. over gjennomsnittlig planert terreng. Tillatte takformer er saltak eller valmtak/halvvalm. 3. Maks. tillatt BYA er 30 %. Bebyggelsen på eiendommer hvor samlet BYA allerede er lik eller overskrider dette, tillates ikke utvidet. 4. Garasje/carport/utebod skal være tilpasset bolighuset med hensyn til takvinkel, materialvalg, form og farge. Maks. mønehøyde for garasje/carport/utebod er 5,0 m målt ved bygningens høyeste gavlvegg. Maks. BYA for garasje/carport/ utebod er 50 m² pr. boenhet. Garasje/carport/utebod med BYA under 50 m² kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense. Ved plassering av garasje eller carport skal det være plass på egen tomt til 1 biloppstillingsplass med lengde 5,0 m foran garasje eller carport. Ved dobbelgarasje eller kombinert garasje/carport skal det tilsvarende være plass til 2 biloppstillingsplasser foran innkjøringene. Garasje/carport/utebod tillates plassert utenfor viste byggegrenser inntil 1,0 m fra veg dersom garasjen/carporten legges parallelt med vegen og forholdene ellers ligger til rette for det. ephorte saksnr: 2012/5808 Side 2 av 4 Side 38

39 Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Plan nr: G Eksisterende eiketre innenfor området B1 skal bevares. Det er ikke tillatt med tiltak som kan forringe eller skade treet. Graving i treets dryppsone må i størst mulig grad unngås. Før anleggsarbeider starter opp skal det settes opp et skjermende anleggsgjerde rundt treet. 6 Bebyggelse og anlegg offentlig tjenesteyting (O) 1. Området O skal nyttes til bebyggelse for offentlig tjenesteyting. 2. Maks. tillatt mønehøyde er 9 m over gjennomsnittlig planert terreng. 3. Maks. tillatt BYA er 60 %. 4. Det skal opparbeides inntil 15 parkeringsplasser for ansatte og besøkende, samt 2 HC-parkeringsplasser. Det skal opparbeides 0,3 oppstillingsplasser for sykkel pr. ansatt/bruker. 5. Trafo tillates plassert innenfor området i samråd med netteier. 6. Oppstillingsplass for renovasjonsbeholdere tillates opparbeidet innenfor området i hht. kommunens renovasjonsreglement. Evt. oppstillingsplass skal bygges inn for avskjerming mot omgivelsene. 7. Det skal utarbeides fullstendig utomhusplan for den ubebygde delen av tomten. Planen skal utarbeides av fagkyndig og skal redegjøre for eksisterende og framtidig terreng, behandling av og materialvalg på alle overflater, behandling eller beplantning av fyllinger og skjæringer, evt. utførelse av forstøtningsmurer med kotehøydeangivelser og evt. snitt, opplysninger om evt. arealavgrensende tiltak (gjerder etc.), vegetasjon som skal bevares, ny beplantning, overvannshåndtering, utebelysning, parkeringsareal for biler og sykler, internveier, oppstillingsplass for renovasjonsbeholdere og plassering av evt. nettstasjon. 8. Ved søknader om tiltak skal prinsippene om universell utforming legges til grunn. Det skal tilstrebes god tilgjengelighet som virker inkluderende, slik at alle kan benytte bebyggelse og uterom på en så likestilt måte som mulig, - jfr. Miljøverndepartementets rundskriv T-5/99B - Tilgjengelighet for alle. Arealer i tilknytning til innganger mv. samt gangforbindelser til disse, skal tilrettelegges for gående og skilles fra kjøreareal og parkeringsareal. Adkomst til innganger skal tilrettelegges for bevegelses- og orienteringshemmede. Det skal anlegges fysiske ledelinjer der det mangler andre naturlige ledelinjer. Visuell informasjon/skilting skal planlegges på en klar og tydelig måte som letter ferdselen for orienteringshemmede. 7 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kjørevei (K) 1. K skal nyttes til offentlig kjøreveg som vist i plankartet. 8 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur fortau (F1-2) 1. F1-2 skal nyttes til offentlig fotgjengerareal som vist i plankartet. 9 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kollektivholdeplass (KH) 1. Arealet skal nyttes til offentlig venteareal og lehus ved kantstopp for buss. Ventearealet anlegges med lengde 20 m, bredde 3,2 m, og skal ha sklisikker og jevn overflate og utstyres med taktil merking ut fra lehus. ephorte saksnr: 2012/5808 Side 3 av 4 Side 39

40 Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Plan nr: G Hensynssone frisiktsone (H-140) 1. I området mellom frisiktlinjer og veiformål (frisiktsoner) skal det i avkjørsler og vegkryss være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende vegers planum. 11 Hensynssone bevaring av kulturmiljø (H-570) 1. Eksisterende steingjerde skal bevares fullt ut. 12 Rekkefølgebestemmelser 1. Utomhusplan for området O skal foreligge sammen med søknad om byggetiltak innenfor dette området. 2. Fortau F1-2, venteareal KH og uteoppholdsarealer innenfor område O skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse for nye byggetiltak innenfor området O. Utarbeidet av Halden kommune, planseksjonen. ephorte saksnr: 2012/5808 Side 4 av 4 Side 40

41 Halden kommune Juridisk 2013 Halden kommune, Enhet for plan, byggesak og geodata Postboks HALDEN Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2011/ Rannveig Kjørvik, Vedrørende forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter - høring og offentlig ettersyn Råd for funksjonshemmede i Halden behandlet forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitessenter på sitt møte den Vedtaket lyder: «PS 2013/37: Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter høring og offentlig ettersyn Vedtak: Før endelig utforming ber Rådet for funksjonshemmede om at Brukerrådet for Båstadlund innkalles for gjennomgang av de gjeldende tegningene. Rådet for funksjonshemmede ber samtidig om å få tilsendt de gjeldende tegningene.» Vi ber om at Rådets innspill blir tatt med i vurderingen videre. Med hilsen (4,1k. Rannveig Kjørvik juridisk rådgiver/sekretær for råd for funksjonshemmede Postadresse: Besoksadresse: Postboks Halden Storgata 8 E-post: Internett: postmonakc(halden.kornmune.no Side 41 Telefon: Bank: _ Telefaks: Org.nr:

42 Halden kommune Postboks HALDEN Vår ref.: 2012/ /2013 Deres ref.: 2012/5808 Dato: Halden kommune. Detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter - offentlig ettersyn Vi viser til oversendelse datert Vi har tidligere gitt innspill til planarbeidet i forbindelse med varsel om oppstart ved brev herfra datert Vi gir også nå en felles uttalelse fra fylkeskommunen. Saken er forelagt fylkeskonservatoren som er tilfreds med at det er regulert hensynssone på eksisterende steingjerde. Fylkeskonservatoren uttaler forøvrig at det ikke er kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i planområdet. For å ivareta meldeplikten etter Kulturminneloven 8 er det ønskelig at følgende tekst tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser: Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) 8. Det bør vurderes om eksisterende eiketre på område B1 bør avmerkes på plankartet, jfr. reguleringsbestemmelsenes 5.5. Vi har ikke flere kommentarer til forslaget. Planen kan for vår del egengodkjennes. Med hilsen Dokumentet er elektronisk godkjent av Knut Halvard Ramtvedt kst. fylkesplansjef Magnar Tveit Kopi til: Fylkesmannen i Østfold Postboks MOSS Statens vegvesen Region øst Postboks LILLEHAMMER Samfunnsplanavdelingen, Plan- og miljøseksjonen Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg E-post: Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg Internett: Telefon: Telefaks: Org.nr.: Side 42

43 Morten Gunnar Brekke Baldersvei 3 Gnr./bnr. 64/ Halden MOTTATT 1_,3.glyN Halden kommune Halden 1flf16 m13 Halden kommune Enhet for Plan, Byggesak og Geodata Postboks Halden Innspill på forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter høring og offentlig ettersyn Jeg, Morten Brekke, som er eier av gnr/bnr 64/1, er glad for at det er fattet vedtak om at det skal vurderes særskilt forholdet til oss som nabo, datert Ved befaring av Øivind Juel Kristiansen v/halden kommune og Per Egil Evensen v/frp den gir de uttrykk for at det vil bli ruvende i terrenget med avslutning med endegavl mot 64/1, noe jeg er enig i. Diverse forslag ble nevnt. Et forslag er at avsluttende bygg mot 64/1 legges langsetter, i stedet for imot med endegavl. Da strekkes bygget inn på tomt som er planlagt kjøpt. Et annet alternativ er og «trappe ned» bygningen uten kjeller og montere valm på endegavl. Det finnes nok mulig også flere andre alternativer for å dekke behovet for areal som Båstadlund arbeidsog aktivitetssenter har, samtidig som det tas hensyn til 64/1. Undertegnede er veldig takknemlig for at det skal bli tatt hensyn til den store eika, samt steingjerdet som det er blitt meg fortalt at fangene på festningen har bygd deler av. Jeg er fortsatt uenig i skisseplan som er utarbeidet av Moth arkitektkontor, og håper på en positiv løsning som tilfredsstiller alle parter. Konklusjon: Bygget må endres slik at det ikke blir ruvende. Med vennlig hilsen -7 Morten Brekke Side 43

44 Statens vegvesen Halden kommune Postboks HALDEN Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region ost Beate Ertresvåg Myklevoll / / Uttalelse til offentlig ettersyn. Forslag til detaljregulering av Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter i Halden kommune Vi har mottatt forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter til offentlig ettersyn i brev 26. april Vi uttalte oss til varsel om oppstart 2. februar Vi mener at våre innspill er ivaretatt i planforslaget. Reguleringsplanen kan egengodkjennes for vår del. Seksjon for plan og trafikk Med hilsen ) 'tt-->wtx/c) N-41 Beate Ertresvåg Myklevoll overingeniør Kopi: Østfold fylkeskommune Fylkesmannen i Østfold Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Værftsgate 7 Statens vegvesen Region øst 1511 MOSS Regnskap Postboks 1010 Båtsfjordveien Lillehammer Org.nr: VADSØ Telefon: Side 44 Telefaks:

45 Fylkesmannen i Østfold Haldenkommune Postboks HALDEN -S 1210 Miljøvernavdelingen Deres ref.: 2012/5808 Vår ref.: 2012/ CHJ Vår dato: Halden kommune - foreslått detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Høring/offentlig ettersyn Faglig råd Vi viser til deres brev datert vedrørende utlegging av foreslått detaljregulering for Båstadlund aktivitetssenter til offentlig ettersyn. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av det eksisterende arbeids- og aktivitetssenteret på Båstadlund. I forbindelse med varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for området hadde vi innspill til saken i vårt brev datert Vår primære oppgave i denne sammenheng er å se til at den nasjonale areal- og miljøpolitikken gjøres kjent og blir ivaretatt i den lokale planleggingen. Vurdering Det er svært positivt at kommunen har vært oppmerksom på den store eika (som utvalgt naturtype) og at det planlegges for å bevare denne. Vi mener det bør legges ytterligere føringer i planen for å sikre treets framtid. Det bør lages reguleringsbestemmelser som sikrer at det blir satt opp et skjermende anleggsgjerde utenfor dryppsonen rundt treet før anleggsarbeidene starter. Dette for å beskytte røttene mot graving og kjøring med tunge maskiner. Dette reduserer også risikoen for at treet blir skadet av hendelser eller uklar kommunikasjon i anleggsarbeidet. Vi savner også vurderingene av naturmangfoldloven 8-12 og minner om at dette må gjøres før vedtak, jf. 7. Vi har forøvrig ingen merknader til planen. Statens hus Postboks Moss Telefon: Telefaks: Besøksadresse: Vogtsgate 17 e-post: Side 45

46 2 Konklusjon Foreslått detabregulering for Bådstadlund arbeids- og aktivitetssenter kan for vår del egengodkjennes av kommunen, men vi vil anbefale at reguleringsbestemmelsene revideres noe slik at det kreves satt opp et skjermende anleggsgjerde rundt den store eika før anleggsarbeidene starter opp. Vi minner også om at vurderingen av naturmangfoldloven 8-12 skal fremgå, jf. 7. Vi ber om å raoversendt vedtaket i saken og eventuelt vedtatt reguleringsplan. Med hilsen Dette dokumentet er elektronisk godkjent av Geir Gartmann e.f. Car nnk Jensen seniorrådgiver rå iver Saksbehandler: Carl Henrik Jensen Kopi til: Østfold fylkeskommune Postboks Sarpsborg Statens vegvesen Region Øst Postboks 1010 Skurva 2605 Lillehammer Side 46

47 Plan nr: G-682 Halden kommune PLANBESKRIVELSE for "Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter" detaljregulering Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: Utarbeidet av Halden kommune - planseksjonen, 2013 Side 47

48 Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Plan nr:g-682 Innholdsfortegnelse SIDE 1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN PLANOMRÅDET DAGENS SITUASJON Arealbruk Bebyggelse Landskap og fjernvirkning Lek og rekreasjon Trafikkforhold Miljøforhold Grunnforhold PLANSTATUS I OMRÅDET Kommuneplan og andre overordnede kommunale planer Godkjente reguleringsplaner Andre planer av betydning for planarbeidet ANALYSE AV PLANOMRÅDET OG SPESIELLE PROBLEMSTILLINGER Landskap og fjernvirkning Trafikkforhold og støy Biologisk mangfold VA-anlegg og overvannshåndtering Grunnforhold Risiko- og sårbarhetsanalyse BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Hovedgrep og bærende idé med løsningsforslaget Planområdet med arealbruk Frittliggende småhusbebyggelse (B1-2) Offentlig tjenesteyting (O) Kjøreveg (K) Fortau (F1-2) Kollektivholdeplass (KH) Frisiktsone Tekniske installasjoner og overvannshåndtering Universell utforming Utomhusplan Rekkefølgebestemmelser HVORDAN OVERORDNEDE PLANER ER TATT HENSYN TIL Kommuneplan, fylkesplan m.fl Planforslaget sett i forhold til rikspolitiske retningslinjer KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET MEDVIRKNING OG SAMORDNING ephorte saksnr: 2012/5808 Side 2 av 25 Side 48

49 Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Plan nr:g Forhåndsvarsling Innkomne merknader Barns medvirkning ephorte saksnr: 2012/5808 Side 3 av 25 Side 49

50 Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Plan nr:g Bakgrunn for reguleringssaken Kommunen opplever et økende behov for tjenester som tilbys ved arbeids- og aktivitetssenteret. Etter en vurdering av ulike alternativer for lokalisering av dette tilbudet er det konkludert med at en utvidelse av eksisterende Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter er mest hensiktsmessig både ut i fra driftsmessige og økonomiske hensyn. Det er igangsatt et forprosjekt for ombygging/utvidelse av eksisterende bygningsmasse. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gjennomføring av dette tiltaket. Planarbeidet utføres av kommunens planseksjon for kommunalavdeling Helse- og omsorg. 2 Planområdet Planområdet har beliggenhet på Båstadlund ca. 1,5 km fra Halden sentrum. Beliggenheten framgår av kartet nedenfor. Figur 1: Planområdets beliggenhet. Planområdet har en størrelse på ca. 10,4 daa og omfatter kommunens eiendom med Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter og tre utbygde private boligeiendommer. Planområdet omfatter følgende gårds- og bruksnummer: 64/1, 64/5, 64/16 og 64/304. I tillegg er deler av Båstadlundveien fram til senterlinjen inkludert i planområdet. Planområdet er innskrenket noe i fht. det som ble vist ved varsel om oppstart av planarbeidet. Planavgrensningen er vist i figur 2 på neste side. ephorte saksnr: 2012/5808 Side 4 av 25 Side 50

51 Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Plan nr:g-682 Figur 2: Planavgrensning. 3 Dagens situasjon 3.1 Arealbruk Eiendommen gnr/bnr 64/5 er benyttet til offentlig tjenesteyting arbeids- og aktivitetssenter med eksisterende bebyggelse og tilhørende utearealer. Det er i snitt ca. 20 personer knyttet til virksomheten i det daglige, hvorav 3-4 ansatte. Eiendommene gnr/bnr 64/1, 64/304 64/16 er opparbeidede boligtomter med eksisterende bebyggelse. Båstadlundveien er eksisterende kommunal veg. Det er busslomme ved Båstadlundveien umiddelbart utenfor arbeids- og aktivitetssenteret. Ortofoto over området, og bilder av området er vist i figur 3-5. ephorte saksnr: 2012/5808 Side 5 av 25 Side 51

52 Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Plan nr:g-682 Figur 3. Ortofoto av planområdet dagens situasjon. Figur 4: Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter sett fra Båstadlundveien. ephorte saksnr: 2012/5808 Side 6 av 25 Side 52

53 Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Plan nr:g-682 Figur 5: Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter sett fra Balders vei. 3.2 Bebyggelse Bygningsmassen på arbeids- og aktivitetssenteret er i 1 etg. og har et areal på 389 m² (BTA). Bebyggelsen på boligeiendommene er eneboliger med tilhørende garasjer/uthus og opparbeidede hager/gårdsplasser. Med unntak av en bolig med valmet tak har all bebyggelse saltak. Eksisterende bebyggelse i området er knytt til offentlig VA-nett. Oversiktskart over VA-ledninger i området er vist i figur 6. Figur 6: Oversikt over VA-ledninger i området. ephorte saksnr: 2012/5808 Side 7 av 25 Side 53

54 Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Plan nr:g Landskap og fjernvirkning Planområdet ligger i et etablert boligområde og har ingen eksponert beliggenhet i fht. omgivelsene. Det er noe høydeforskjell (3-4 m) innenfor planområdet med fallende terreng fra bebyggelsen på gnr/bnr 64/5 ned mot boligeiendommene i vest. Vegetasjonen består av krattvegetasjon/noen frittstående løvtrær, bl.a. en stor eik. Et steingjerde markerer eiendomsgrensen mellom gnr/bnr 64/5 og boligeiendom (gnr/bnr 64/1) i vest. 3.4 Lek og rekreasjon Det er ikke kjent at området benyttes til lek og rekreasjon, og det er heller ikke spor etter slik aktivitet innenfor planområdet. 3.5 Trafikkforhold Planområdet grenser mot Balders vei i vest og inkluderer Båstadlundveien fram til senterlinjen. Begge er kommunale veier. Balders vei er en lite trafikkert vei som fungerer som adkomst til boliger i området. Båstadlundveien er en samlevei i dette boligområdet. Fartsgrensen er 50 km/h og ÅDT er Det er fortau langs Båstadlundveien og fotgjengerfelt ved busslommen, og i krysset mot Balders vei. Det er bussforbindelse til sentrum og omkringliggende områder. 3.6 Miljøforhold Det er ikke registrert forurenset grunn innenfor planområdet, og det er heller ikke kjent at det har vært forurensende virksomhet i området tidligere. Det er ikke kjent fredete kulturminner eller bevaringsverdige bygninger i området. 3.7 Grunnforhold I følge NGU`s løsmassekart består grunnen i de østlige delene av planområdet av marine avsetninger med stor mektighet, og grunnen i de vestre delene av planområdet av marine avsetninger med liten mektighet. Løsmassekartene er utarbeidet i en liten målestokk og de faktiske forhold er at det stedvis er fjell i dagen innenfor planområdet. Planområdet er bebygd, og området forøvrig er tettbebygd. Det er ikke kjent at det skal være vanskelig grunnforhold i området. Utsnitt fra NGU`s løsmasseka rt er vist i figuren på neste side. ephorte saksnr: 2012/5808 Side 8 av 25 Side 54

55 Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Plan nr:g-682 Figur 7. Utsnitt løsmassekart (NGU). Mørk blå farge marine avsetninger med stor mektighet, lys blå farge marine avsetninger med liten mektighet. 4 Planstatus i området 4.1 Kommuneplan og andre overordnede kommunale planer I Kommuneplan for Halden - arealdelen, vedtatt , er planområdet i sin helhet avsatt til eksisterende bebyggelse og anlegg. Formålet det reguleres for er således i samsvar med kommuneplanen. Tiltaket utløser, i hht. kommuneplanens bestemmelser, krav om regulering. 4.2 Godkjente reguleringsplaner Området er ikke regulert tidligere og overlapper heller ikke eksisterende reguleringsplaner. Mot vest-sørvest grenser planen mot «Reguleringsplan for Karrestad» (nasjonal plan -ID: G-514) stadfestet Tilgrensende arealer er her regulert til kjørevei og boligformål (blokker). Reguleringsstatus i området er vist i figur 8 på neste side. ephorte saksnr: 2012/5808 Side 9 av 25 Side 55

56 Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Plan nr:g-682 Figur 8. Planområdet grenser mot «Reguleringsplan for Karrestad». 4.3 Andre planer av betydning for planarbeidet I fylkesplanen «Østfold 2050» er planområdet anvist som nåværende tettbebyggelse. Følgende punkter under kapittel 5.4 og 5.5 i fylkesplanen er relevante og er vurdert / hensyntatt i utformingen av planforslaget: 5.4 Krav om effektiv arealutnyttelse Som hovedregel skal utbygging skje innenfor de langsiktige grensene for framtidig tettbebyggelse. I tillegg kan en mindre andel utbygging skje i tilknytning til lokalsentre i omlandet. Spredt utbygging skal følge retningslinjer i punkt En nærmere detaljering og fordeling av bebyggelsen i henhold til den definerte senterstrukturen, gjøres i kommuneplaner og kommunedelplaner Det skal stilles krav om høy arealutnyttelse i form av fortetting og transformasjon innenfor tettbebyggelsen Fortetting og transformasjon skal foretas før dyrka mark tas i bruk og framfor annen utbygging. 5.5 Funksjonell lokalisering All utbygging skal lokaliseres til arealer som er egnet for formålet ut fra hensyn til topografi, lokalklima, visuelle forhold og kommunikasjoner Riktig funksjon skal lokaliseres ut fra tilgjengelighet, besøksfrekvens og forhold til eksisterende bebyggelse og arealbruk Ved all utbygging skal det legges vekt på nærhet til transportnettet og effektive transportløsninger for gang og sykkel, kollektiv- og annen transport. ephorte saksnr: 2012/5808 Side 10 av 25 Side 56

57 Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Plan nr:g Analyse av planområdet og spesielle problemstillinger 5.1 Landskap og fjernvirkning Planområdet er utbygd med offentlig tjenestetilbud og eneboliger. Ubebygde områder er opparbeidet som hager og andre uteoppholdsarealer/parkering. Utvidelsen av eksisterende bygningsmasse på arbeids- og aktivitetssenteret vurderes ikke å ha negativ innvirkning på opplevelsen av landskapet eller få en dominerende fjernvirkning. Eksisterende steingjerde (grensegjerde) er et bevaringsverdig landskapselement som sikres gjennom bruk av hensynssone og bestemmelser. 5.2 Trafikkforhold og støy Planområdet er lett tilgjengelig fra Båstadlundveien, evt. Balders vei. Trafikkforholdene vurderes å være oversiktlige. Hensynet til myke trafikanter vurderes å være ivaretatt gjennom opparbeidede fortau og fotgjengerfelt. Adkomsten til arbeids- og aktivitetssenteret er i konflikt med eksisterende busslomme. Busslommen foreslås fjernet og erstattet med kantstopp som trekkes noe lenger sørover i Båstadlundveien. Dette vurderes å gi en mer oversiktlig adkomst til arbeids- og aktivitetssenteret. En utvidelse av arbeids- og aktivitetssenteret vil medføre noe mer trafikk i området. Gjennomsnittlig antall personer som er til stede ved virksomheten er i dag ca. 20, herunder 3-4 ansatte. Når virksomheten utvides vil det daglig være maks 60 pers. tilstede ved virksomheten, herunder ansatte. Brukerne ankommer ikke området i egen bil og trafikkøkningen vil derfor bestå i noe økt biltrafikk som en følge av flere ansatte, og noe mer trafikk med minibuss for å hente/bringe brukere. Det er gode muligheter for å benytte kollektivtransport til området og flere brukere/ansatte forventes å benytte buss eller gå/sykle til området. Trafikkøkningen som en følge av utvidelsen av virksomheten forventes dermed å være marginal. Det er ikke kjent støykilder i området utover det som genereres av veitrafikk. Trafikken i Balders vei er svært liten og støypåvirkning derfra er ubetydelig. Trafikkbelastning i Båstadlundveien er noe større (ÅDT 1480 ). Andelen tunge kjøretøyer er marginal. Samlet er trafikkbelastningen i området liten, og det er derfor ikke foretatt støyberegninger for veitrafikkstøy som en del av planarbeidet. Det er imidlertid gitt bestemmelser som sikrer at gjeldende grenseverdier for trafikkstøy overholdes og at støyberegning skal følge søknad om utvidelse av arbeids- og aktivitetssenteret. 5.3 Biologisk mangfold Tiltaket er vurdert i forhold til lov om naturmangfold 8-12, jfr. 7. Det er registrert en stor eik på eiendommen gnr/bnr 61/1. Denne er omfattet av Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (fastsatt ) og markert i planen som et bevaringsverdig tre. Det er også gitt bestemmelser for å bevare treet. Forøvrig er det ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper innenfor planområdet (jfr. Norske rødlister for arter og naturtyper). Det er heller ikke framkommet opplysninger som tilsier at det kan befinne seg andre arter eller naturtyper innenfor planområdet som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer. Kravet i 8 om at beslutninger som berører naturmangfoldet ephorte saksnr: 2012/5808 Side 11 av 25 Side 57

58 Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Plan nr:g-682 skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget, og det er truffet tiltak i planen for å sikre det bevaringsverdige enkeltobjektet innenfor planområdet (eiketreet), legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven Figur 9. Bevaringsverdig eiketre. 5.4 VA-anlegg og overvannshåndtering Eksisterende bebyggelse er tilknyttet offentlig VA-anlegg. Det er ikke kapasitetsproblemer i fht. den merbelastningen som følger av planforslaget (utvidelse av arbeids- og aktivitetssenteret). Eksisterende VA-ledninger må hensyntas ved utbygging. Dette ivaretas i den tekniske prosjekteringen. Behandling av takvann og avrenning fra nye opparbeidede flater beskrives i utomhusplanen i forbindelse med søknad om rammetillatelse og forutsettes i hovedsak ført til terreng. 5.5 Grunnforhold Løsmassene i området består i flg. kvartærgeologisk oversiktskart av marine avsetninger med liten og stor mektighet. Det er ikke registrert forekomster med kvikkleire i eller i ephorte saksnr: 2012/5808 Side 12 av 25 Side 58

59 Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Plan nr:g-682 nærheten av området. Planområdet er allerede bebygd og området forøvrig er tettbebygd. Det er ikke kjent at det skal være ustabile grunnforhold i området. Topografien i området tilsier ikke at det skal være fare for grunnbrudd/ masseutglidninger ved utvidelse av eksisterende bygningsmasse. Det er arealer med fjell i dagen innenfor planområdet og det antas at bebyggelsen kan fundamenteres på fjell. På denne bakgrunn er det ikke foretatt særskilte geotekniske undersøkelser i forbindelse med planarbeidet, men gitt bestemmelser som ivaretar dette. 5.6 Risiko- og sårbarhetsanalyse Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB samt reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartementet. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv. konsekvenser for og konsekvenser av planen). Temaer som er med i sjekklisten, men ikke er til stede i planområdet eller planen er kvittert ut i kolonnen Aktuelt?. Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier: Lite sannsynlig/ingen tilfeller (1) kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder. Mindre sannsynlig/kjenner tilfeller (2) kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode. Sannsynlig/flere enkelttilfeller (3) skjer årlig/kjenner til tilfeller med kortere varighet. Meget sannsynlig/periodevis, lengre varighet (4) skjer månedlig/forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder. Svært sannsynlig/kontinuerlig (5) skjer ukentlig/forhold som er kontinuerlig til stede i området. Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier: Ubetydelig/ufarlig (1): Ingen person- eller miljøskader/enkelte tilfeller av misnøye. Mindre alvorlig/en viss fare (2): Få/små person- eller miljøskader/belastende forhold for enkeltpersoner. Betydelig/kritisk (3): Kan føre til alvorlige personskader/belastende forhold for en gruppe personer. Alvorlig/farlig (4): (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner. Svært alvorlig/katastrofalt (5): Personskade som medfører død eller varig mén, mange skadd, langvarige miljøskader. Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1 på neste side. ephorte saksnr: 2012/5808 Side 13 av 25 Side 59

60 SANNSYNLIGHET Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Plan nr:g-682 Tabell 1. Samlet risikovurdering. KONSEKVENS Ufarlig En viss fare 1. Lite sannsynlig 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 2. Mindre sannsynlig 3. Sannsynlig 4. Meget sannsynlig 5. Svært sannsynlig Hendelser i røde felt: Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn. Hendelser i gule felt: Risiko bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Hendelser i grønne felt: Akseptabel risiko. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. Tabell 2: Bruttoliste mulige uønskede hendelser Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak Natur- og miljøforhold Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan tiltakene medføre risiko for: 1. Masseras/skred Nei 2. Snø/isras Nei 3. Flomras Nei 4. Elveflom Nei 5. Tidevannsflom Nei - Havnivåstigning Nei 6. Radongass Ja 3 4 Enkle avbøtende tiltak fjerner risiko. Vær, vindeksponering. Er området: 7. Vindutsatt Nei 8. Nedbørutsatt Nei Natur- og kulturområder: 9. Sårbar flora Ja 2 2 Bevaringsverdig eik kan være utsatt i anleggsperiode. Aktsomhet må utvises. 10. Sårbar fauna/fisk Nei 11. Verneområder Nei ephorte saksnr: 2012/5808 Side 14 av 25 Side 60

61 Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Plan nr:g Vassdragsområder Nei 13. Fornminner (fredet) Nei 14. Kulturminne/-miljø Ja 1 1 Steingjerde er forutsatt bevart. Menneskeskapte forhold Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltakene få konsekvenser for: 15. Vei, bru, knutepunkt Nei 16. Havn, kaianlegg Nei 17. Sykehus/-hjem, kirke Nei 18. Brann/politi/sivilforsvar Nei 19. Kraftforsyning Nei 20. Vannforsyning Nei 21. Forsvarsområde Nei 22. Tilfluktsrom Nei 23. Områder for idrett/lek Nei 24. Park; rekreasjons - Nei områder 25. Vannområder for Nei friluftsliv Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 26. Akutt forurensning Nei 27. Permanent forurensning Nei 28. Støv og støy; industri Nei 29. Støv og støy; trafikk Ja 3 1 Noe trafikkstøy f ra Båstadlundveien. 30. Støy; andre kilder Nei 31. Forurenset grunn Nei 32. Forurensning i sjø Nei 33. Høyspentlinje (stråling) Nei 34. Risikofylt industri Nei 35. Avfallsbehandling Nei 36. Oljekatastrofeområde Nei Medfører planen/tiltaket: 37. Fare for akutt Forurensning Nei 38. Støy og støv fra trafikk Ja 3 1 Utvidelse av virksomheten forventes å gi en marginal økning i trafikken til og fra området. 39. Støy og støv fra Nei andre kilder 40. Forurensning i sjø Nei 41. Risikofylt industri Nei Transport. Er det risiko for: ephorte saksnr: 2012/5808 Side 15 av 25 Side 61

62 Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Plan nr:g Ulykke med farlig gods Nei N 43. Vær/føre begrenser ei tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet 44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 1 4 Noe ø kt trafikk kan gi økt risiko. 45. Ulykke med gående/ Nei syklende 46. Ulykke ved anleggsgjennomføring 47. Andre ulykkespunkter Nei Andre forhold 48. Sabotasje og Nei terrorhandlinger - er tiltakene i seg selv et sabotasje/terrormål - er det potensielle sabotasje/terrormål i nærhet 49. Regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand med mer. 50. Naturlige terreng - formasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) 51. Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. 52. Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring Ja 1 4 Meget liten sannsynlighet. Nei Nei Nei Nei Nei Nei Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jfr. tabell 1. Nærmere angitte hendelser kommenteres nærmere nedenfor. Analysen viser at det er få aktuelle hendelser som medfører risiko av betydning: 6. Det kan være potensiell fare for radonpåvirkning i området. Langvarig påvirkning kan medføre sykdom. Dette elimineres ved krav om etablering av radonsperre i alle nye bygg som er beregnet på varig opphold. 9. Det bevaringsverdige eiketreet kan være utsatt ved tiltak i området O. Det må Utvises aktsomhet ved tiltak slik at ikke røtter skades. 14. Steingjerdet er forutsatt bevart. Det er gitt hensynssone (2. m på hver side av gjerdet) og bestemmelser som hindrer tiltak som kan ødelegge dette. 29. Planområdet berøres av noe støy fra trafikken i Båstadlundveien og Baldersvei. Trafikken på disse veiene er imidlertid liten, særlig gjelder dette Baldersvei. Eventuelle tiltak løses på byggesaksnivå. ephorte saksnr: 2012/5808 Side 16 av 25 Side 62

63 SANNSYNLIGHET Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Plan nr:g Utvidelse av virksomheten kan medføre noe mer trafikk til og fra området og dermed noe mer trafikkstøy enn det som følger av dagens situasjon. Endringen vurderes imidlertid å være så marginal at det ikke medfører behov for tiltak. 44. Alle kryss og avkjørsler er potensielle ulykkespunkter. Generelt oppfattes imidlertid trafikkbildet i området å være oversiktlig og lite ulykkesutsatt. 46. Det er en potensiell fare for ulykker ved anleggsvikrsomhet, for eksempel ved sprenging. Dette skal imidlertid være ivaretatt dersom sikkerhetskrav ved anleggsarbeid følges opp. Tabell 3. Oppsummering. KONSEKVENS 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 1. Lite sannsynlig 14 44,46 5. Katastrofalt 2. Mindre 9 sannsynlig 3. Sannsynlig 29, Meget sannsynlig 5. Svært sannsynlig 6 Beskrivelse av planforslaget 6.1 Hovedgrep og bærende idé med løsningsforslaget Planen legger til rette for utvidelse av eksisterende bygningsmasse på Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter gjennom regulering til offentlig tjenesteyting. Planen gir rammene for oppføring av ny bebyggelse. Deler av boligeiendommen gnr/bnr 64/16 er regulert til offentlig tjenesteyting og planlagt utvidelse av arbeids- og aktivitetssenteret forutsetter erverv av dette arealet. Grunnerverv forutsettes i utgangspunktet oppnådd gjennom minnelig avtale med eier. Utforming av bygningsmassen er ikke endelig avklart, men det er utarbeidet et foreløpig skisseprosjekt (Moth arkitekter AS) som viser hvordan bebyggelsen kan bli utformet. Perspektiv- og fasadetegninger framgår av figur 10 og 11 på neste side. ephorte saksnr: 2012/5808 Side 17 av 25 Side 63

64 Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Plan nr:g-682 Figur 10. Perspektivtegninger (Moth arkitekter AS). Figur 11. Fasadetegninger (Moth arkitekter AS). Det er forutsatt adkomst til arbeids- og aktivitetssenteret både fra Båstadlundveien og fra Balders vei. Adkomsten fra Båstadlundveien er vist i plankartet, adkomsten fra Balders vei vil framgå av landskapsplanen som skal følge søknad om tiltak. ephorte saksnr: 2012/5808 Side 18 av 25 Side 64

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Kommunestyret 10.10.2013. Oppfølging av FS vedtak 26.09.13, sak 2013/102, økonomirapport 2. tertial

Kommunestyret 10.10.2013. Oppfølging av FS vedtak 26.09.13, sak 2013/102, økonomirapport 2. tertial Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 030 2013/5609-3 10.10.2013 Elin Cathrine Hagen otat Utvalg Møtedato Kommunestyret 10.10.2013 Oppfølging av FS vedtak 26.09.13, sak 2013/102,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30 Halden kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:05-19:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 16:00-16:50 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00:16:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 16:30. 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:00 19:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 02.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Øyvind

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk, Rådhuset Dato: 03.11.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mons Hvattum

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 28.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

NB! Møtet er flyttet til tirsdag 15.10 grunnet ekstraordinært Kommunestyremøte den 17.10.

NB! Møtet er flyttet til tirsdag 15.10 grunnet ekstraordinært Kommunestyremøte den 17.10. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Elin Margrethe Lexander MEDL H Ole Richard Holm-Olsen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Elin Margrethe Lexander MEDL H Ole Richard Holm-Olsen MEDL H Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Gamle Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Kantina, Risum ungdomsskole

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Kantina, Risum ungdomsskole Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 18:30 19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Kantina, Risum ungdomsskole Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Byggesaksavd. (1.etg.), Storgt. 7 Dato: 22.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 17:30-18:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapsmøte, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg MEDL KRF Roy Eilertsen MEDL SV Mona Irene Bråthen NESTL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg MEDL KRF Roy Eilertsen MEDL SV Mona Irene Bråthen NESTL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 09.11.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Tid : Kl. 18:00 ca 19.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Forfall Medlem Ekornsæter

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested: Sal, Senter for Nordlige Folk Dato: 29.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested: Sal, Senter for Nordlige Folk Dato: 29.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Utvalg: Kåfjord Kommunestyre Møtested: Sal, Senter for Nordlige Folk Dato: 29.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 18:00 18:35 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantina, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantina, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantina, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.08.2015 Tidspunkt: 15:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 27.01.2015, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:45 Møtested: Rådhuset, Møterom 3 Fra til saksnr.: 15/1-15/7 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer Ulf

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom sykehjemmet, Kåfjord helsesenter Dato: 01.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 16. pktpber 2007. Tid: 10.00-12.00. Til stede på møtet: AP Torfinn Reginiussen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Rådhuskantinen, Halden rådhus

Rådhuskantinen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Halden eldreråd Dato: 02.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Rådhuskantinen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Freddy Lindquist

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 21.08.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer