Hva gagner det Idrettsforbundet om det vinner all idrettslig aktivitet, men taper sin sjel 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva gagner det Idrettsforbundet om det vinner all idrettslig aktivitet, men taper sin sjel 1"

Transkript

1 Hva gagner det Idrettsforbundet om det vinner all idrettslig aktivitet, men taper sin sjel 1 Om konsekvensen av profesjonalisering 2 av idrettsbevegelsen for å dekke behovet for fysisk aktivitet i befolkningen Av Nils Asle Bergsgard, Telemarksforsking-Bø Lysebu, Innledning Utgangspunktet for den noe pompøse tittelen på innlegget (som for øvrig er en parafrase over et utsagn av Jesus referert i Matt ), er et tidligere innspill fra Forskningsrådet om tema til konferansen. Et av stikkordene i innspillet var: Den frivillige idretten makter ikke å fange opp økende etterspørsel etter helse- og mosjonsbegrunnede aktiviteter, og vil dermed på sikt kunne miste sin sterke stilling. Mitt utgangspunkt er nærmest omvendt: Svekkes de sentrale verdiene innen den frivillig organiserte idretten dets sjel i jakten på å framstå som en sentral operatør som omfavner all forebyggende mosjonsaktivitet? 3 I NIFs strategiplan for står det at "idrettsorganisasjonen signaliserte på Ledermøte i oktober 1998 at den ønsket å spille en mer aktiv rolle i forhold til å tilfredsstille hele det norske folks behov for fysisk aktivitet" (NIF 1999a:10). En innser imidlertid at Idrettsforbundet ikke kan gi tilbud til alle, men ved å bygge allianser med andre aktører skal en tilfredsstille hele det norske folks behov for fysisk aktivitet (NIF 1999b:16). Dette innebærer å bygge allianser til andre aktører for "i fellesskap å løse oppgaver utover de tradisjonelt spillemiddelfinansierte", som det stod i søknader om spillemidler for I Idrettspolitisk dokument for den påfølgende tingperioden ( ) er det et eget kapittel om idrett som virkemiddel. Ved å bruker idrett som virkemiddel kan vi løse konkrete samfunnsproblemer og ivareta vårt aktive medansvar for og innflytelse på viktige 1 Takk til Jan Ove Tangen og Pål Augestad for kommentarer til et tidligere utkast til dette innlegget. 2 Profesjonalisering er her forstått som flere ansatte med fagkompetanse, og ikke i streng profesjonssosiologisk forstand som en profesjon monopoliserer stillingene innen et felt. 3 Som generalsekretær i Idrettsforbundet, Ivar Egeberg, uttalte til ( ): NIF vil ta ansvaret som den fremste forebyggeren mot fysisk forfall (mine kursiveringer). 1

2 samfunnsoppgaver (NIF 2003: 21). Men: Denne aktiviteten skal komme som et tillegg til den primære oppgaven som er å levere idrett gjennom den frivillige medlemsbaserte organisasjonen: Engasjementet må ikke gå på bekostning av frivillig innsats i idrettslagene, står det i dokumentet. Mitt spørsmål er om man både klarer å være virkemiddel og ivareta frivilligheten. Er det ikke slik at det er liten grunn til å anta at den frivillige treneren eller lederen som er dypt engasjert i fotball, skal se det som sin oppgave å drive et aktivitetstilbud 1 time i uken for å trene de utrente. Vil det ikke således kreve en økt profesjonalisering av idrettsbevegelsen hvis den skal kunne framstå som en sentral aktør innen området fysisk aktivitet og helse, i den forstand at en må ansette flere fagpersoner? Og hva vil en slike eventuell profesjonalisering ha å si for frivilligheten? Men, hvorfor er det nå så viktig med frivillighet? Verdien av å stimulere den frivillige innsatsen er i statens øyne knyttet til den samfunnsnytte innsatsen fører med seg (jf. frivillighetsmeldingen, St meld nr 27, ). Deltakelse i demokratiske organisasjoner ses som en læringsprosess og en måte å styrke demokratiet på, den skaper sosial tilhørighet og gir mulighet for å artikulere interesser på vegne av det mangfold av interesser som fins lokalt. Også i Idrettsforbundets idrettspolitiske dokumenter blir de frivilliges engasjement, de sosiale arenaer som skapes, medlemmenes deltakelse og organisasjonens uavhengighet trukket fram som sentrale organisasjonsverdier, ved siden av helse, glede osv. Programstyret har bedt oss om å være normative i innlegget. Slik jeg forstår det her, innebærer det at jeg skal se på utviklingstrekk i Idrettsforbundet i forhold til idealet om frivillighet slik det kommer til uttrykk ovenfor. Hensikten med innlegget er således å gi et innspill til en refleksjon over retningen på utviklingen av frivillig organisert idrett. Disse betraktningene har sitt utgangspunkt i informasjon fra det sentrale nivået innen idrettspolitikken 4, og i mindre grad hvordan det faktisk forholder seg på lokalt nivå, der aktiviteten drives. Innlegget bygger således i hovedsak på en analyse av den sentrale retorikken knyttet til det jeg satt på spissen kaller profesjonaliseringens nødvendighet. Nødvendigheten av å profesjonalisere Det har skjedd en profesjonalisering av den organiserte idretten, både regionalt og sentralt. Tallene viser at veksten i antall ansatte de siste 40 år er nesten fire ganger større en 4 Datagrunnlaget består blant annet av informantintervju med 36 mer eller mindre sentrale personer innen den nasjonale idrettspolitikken. Intervjuene ble gjennomført seinhøstes 2000 og vinter/vår

3 medlemsveksten i NIF; deler av det arbeidet som før 1980 ble gjort av frivillige, blir etter 1980 overtatt av ansatte. Disse tendensene synes å falle sammen med utviklingen for resten av det av frivillige organisasjonslivet i Norge (Selle og Øymyr 1995). Og videre, et resultat av etableringen og satsingen på Olympiatoppen var en profesjonalisering av norsk elitesatsing: Frivillighet og politikk ut, profesjonalitet og fag inn. I sin bok om norsk toppidrett viser Hanstad (2002) hvordan de valgte lederne i særforbundene allerede i startfasen av Olympiatoppen ble presset ut av uttakskomiteer og fra støtteapparatene rundt utøverne under store mesterskap. Det skulle bli en slutt på at turer til store mesterskap nærmest ble sett på som en belønning for lang og tro tjeneste som frivillig idrettsleder. De glade amatører ble erstattet med folk med utdannelse, både på leder- og trenersiden. Og kompetanse fra næringslivssiden ble trukket inn for å skolere idrettslederne (Hanstad 2002: 52). En informant fra Kulturdepartementet trakk nettopp fram dilemmaet at tillitsvalgte som kan komme ingenstedsfra, plutselig må lede profesjonelle organisasjoner med ansatte, og hvor faglig innsikt er ganske avgjørende. Nå kan det se ut som resten av idrettsorganisasjonen skal følge etter. Det synes å være tre hovedargumenter for en økende profesjonalisering, eller fagliggjøring av lokalidretten: Som fokusert på innledningsvis gjelder det gi et kvalitativt godt tilbud til de dårlig trente og de som faller utenfor, noe som, slik jeg ser det, automatisk vil måtte øke graden av ansatte fagpersoner. Videre skal en hindre ungdomsfrafallet ved å ansette trenere. Et tredje punkt synes rett og slett å være at det er så mange med idrettsfaglig utdanning som må ha jobb tilbudet skaper etterspørselen. En av mine informanter fra treningsinstituttsiden, dvs. fra idrettsfeltets ytterkant, hevdet at idretten må fornye seg for ikke tape i kampen om kundene framover. På sentralt nivå hadde en forstått dette hevdet denne informanten, noe som understrekes av et utsagn fra en sentral plassert informant innen NIF: Jeg hevder og kommer til å hevde, og det er jeg helt sikkert at jeg får rett i, at det ikke kommer til å bli færre ansatt i norsk idrett. Målsettingen er imidlertid å få flere som jobber med aktivitetsretta tiltak og færre med merkantile oppgaver. Informanten kom også med et hjertesukk om at vi som idrettsorganisasjon synes vi blir brukt alt for lite i forebyggende virksomhet. Og videre, vi får ikke rammebetingelser til å være den forebyggende enheten vi ønsker å være. I sin argumentasjon for å endre nøkkelen som fordeler spillemidlene slik at idrett og kultur får halvdelen hver, mens forskning blir tatt ut som overskuddsmottaker, ble nettopp den frivillig organiserte idrettens rolle som forebyggende helsefaktor trukket fram (blant flere momenter). En sentral informant i NIF hevdet at NIFs største problem var å få det norske folk, hadde nær sagt, i fysisk aktivitet. Det 3

4 problemet blir jo større og større, helsetilstanden blir jo dårligere og dårligere. NIF må således følge med i tiden overfor sine kunder ved å fornye seg. Og det er lagene som må bære "byrdene i kjølvannet av det nye nytteperspektivet", i følge Hanstad i en kronikk i Aftenposten i 2001 om NIFs utvidede satsingsområder, en satsing som krever en helt annen "profesjonalisering" enn i dag. Ungdommen har alltid vært late. På 50-tallet var en innen Idrettsforbundet bekymret for den negative og giddaløse ungdom som ikke deltok i idrett (Tønnesson 1986:151). En radiodokumentar om året 1956 som ble sendt i NRK sist lørdag ( ), siterte offiser og tidligere NIF-formann Olaf Helsets bekymring for den ryggløse ungdommen som kom for lett til penger (fritt etter hukommelsen). Og i 1999 er "ungdommen latere enn noensinne" i følge en overskrift i Aftenposten ( ). Men nå har en funnet medisinen, i hvert fall en viktig bestanddel: ansatte og profesjonelle trenere. Dette er ungdommens krav. Ungdommen ønsker kvalifiserte, gode trenere, samtidig som de ikke ønsker foreldrenes involvering, trekker mine informanter fram som grunnlaget for dette kravet. Idrettspresident Kran hevdet således til Varden ( ) at ved siden av anleggsiden er "det å skaffe gode og betalte trenere for ungdomsklassene" Idrettsstyrets viktigste oppgave. Det er mange nyutdannede innen idrettsfag som må ha jobb. Det økende antallet idrettsutdannede "har skapt et marked vi ikke har vært i stand til å møte. Vi har ikke verdsatt de som faktisk kan hjelpe oss ut av uføret", påpekte Per Tøien i NIF til Aftenposten i 2000 ( ). Og hvis en ikke kan tilby dem skikkelige stillinger innen frivillig organisert idrett vil kommersielle treningstilbud stikke av med dem, synes man å frykte innen NIF. Frivillighetsforskerne Lorentzen og Enjolras advarer imidlertid mot denne tendensene. I en kronikk i Dagbladet ( ) skriver de: "I Norges Idrettsforbund foreslår generalsekretær Ivar Egeberg å bruke pengene til å lønne trenere. Det er jo så mange velkvalifiserte trenere uten jobb! Med et slik grep risikerer han å skyve ut en stor gruppe frivillige entusiaster ". Avtalen som ble inngått mellom NIF og treningsskjede SATS i forkant av Idrettstinget i 1999, kan kanskje også sees i lys av denne "profesjonaliseringens nødvendighet". Ved siden av penger kunne SATS tilby faglig kompetanse, samtidig som NIF skulle bidra "til å sluse mosjonsaktivitetar over frå idrettslag og dugnad tils SATS sine dyre treningsstudio", for å bruke Andras Homplands ord i Dagbladet ( ). Avtalen avstedkom kritikk fra flere hold. En informant fra NIF sentralt kommenterte kritikken fra Kulturdepartementet slik: De [Kulturdepartementet] hadde nær sagt for stor tro på de frivillige i Norge, som tross alt er under stor endring. Uten frivillighet så klarer vi oss ikke i idretten i Norge, men det er mye som skjer nå, vi må være med i utviklingen. Hvilken utvikling pekes det på her? Innebærer 4

5 utviklingen at frivilligheten i hovedsak sees som sentral for å få til idrettsaktiviteten rundt omkring (uten frivillighet så klarer vi oss ikke), og i mindre grad som et gode i seg selv, dvs. som ivaretaker av sosiale og demokratiske idealer (det frivillige er under store endringer). Hvis så, hva har en slik pragmatisk tilnærming å si for idrettsorganisasjonenes rolle som demokratibygger og som demokratisk kanal fra lokalt til sentralt nivå? Myndighetenes syn Hvordan forholder myndighetene seg til det jeg har kalt Idrettsforbundets tenkning om profesjonaliseringens nødvendighet? Fra statlig hold er det kommersialiseringen som er den store stygge ulven og i mindre grad profesjonaliseringen. I den siste idrettsmeldingen, "Idrettsliv i endring" (St.meld. nr. 14, ), er en nettopp opptatt av å trekke klare grenser overfor kommersiell, dvs. profittbasert, virksomhet. Meldingen vektlegger imidlertid at hovedgrunnen til at store deler av den statlig støtte til idrett går til den frivillige, medlemsbaserte idretten, nettopp er frivillighetens egenart, ved siden av det verdibaserte samvirke om felles mål. Og det regjeringsoppnevnte utvalget, Sundbergutvalget, som skulle se på finansieringen av statlig idrettspolitikk, påpekte: "Dersom en blir for ambisiøs i sin rolle som aktør for å løse samfunnsutfordringer i ytterkant av sine primæroppgaver, kan dette føre til at terskelen for frivillig innsats blir for høy for mange." (KKD 2003: 30). En av mine informanter fra Kulturdepartementet hevdet det var en manglende diskusjon i NIF om hva idrettsbevegelsen skulle være: skal den være en frivillig bevegelse eller er det sentrale en en slags konserntanke hvor det viktigste er folkehelsa, og (der en) vil samarbeide med alle. En annen informant fra departementet påpekte at hvis en ikke hadde sitt grunnlag i frivillighet, mister NIF sin forrang til statlig støtte; en mulighet var da å gi statlig støtte som et kontantstøtteprinsipp til hver enkelt innbygger for å drive idrett og fysisk aktivitet, og ikke som støtte til NIF/idrettsorganisasjonene. Flere av mine informanter påpekte imidlertid at staten med sin regelstyring og dokumentkrav til en viss grad selv hadde skyld i en økende profesjonalisering av idrettsorganisasjonene: Detaljerte tildelinger gir detaljert rapportering, statlig støtte mot oppfølging av statlige mål. Lorentzen og Enjolras skriver (i kronikken i Dagbladet): "Statlig støtte har for noen vært en katastrofe, de har utløst nøyaktig de samme kontroll- og revisjonskrav som følger offentlige midler." Statlig målstyring synes altså å øke profesjonaliseringen av idrettsorganisasjonene, som igjen kan føre til en svekkelse av den frivillige innsatsen, en utvikling som dermed kolliderer med et annet statlig mål. 5

6 Diskusjon To samvirkende argumenter idrettsorganisasjonene som operatør innen forebyggingen av fysisk forfall, og ivaretaker av ungdommen synes å ligge bak det jeg har omtalt som retorikken om profesjonaliseringens nødvendighet. Og tilbudet av idrettsfaglig utdannede har skapt en etterspørsel etter deres kompetanse. Foreløpig synes dette imidlertid å være mest tale; det er fortsatt slik at frivilligheten står sterkt. Men Enjolras og Seippel (2001) peker også på en utvikling i retning av det som de kaller fagliggjøring av lokalidretten. Og ungdommen synes å være mer positive til betalt arbeid i de frivillige organisasjonene, så kanskje bildet endrer seg ytterligere (Wollebæk m.fl. 2000: 144). Fra departementalt hold synes man å advare mot en svekket frivillighet innen idrettsorganisasjonene. Fra NIF sentralt er en derimot frustrert over den statlige styring av midlene til den frivillig, medlemsbasert idrettsbevegelsen (Bergsgard 2002). Dette framstår imidlertid som et lite paradoks, siden mye av den statlige styringen av støtten til idrettsorganisasjonene begrunnes ut fra et ønske om å nå den frivillige aktiviteten, og at midlene ikke skal forsvinne i den sentrale administrasjonen. Bildet er imidlertid tvetydig. Det er jo til en viss grad den statlige støtten til den sentrale leddene i idrettsorganisasjonene som har medført oppbyggingen av store administrasjoner; økt målstyring medfører økt rapporteringskrav som innebærer mer byråkrati (Bergsgard 2002). Dette er altså en type tilpasning ved at organisasjonene blir mer og mer lik den sentrale hovedleverandør av penger og legitimitet staten - for å følge nyinstitusjonell teori. En må framstå som profesjonell for å skaffe legitimitet overfor de statlige overføringene, som en av mine informanter fra NIF påpekte. Og kanskje profesjonell i denne sammenheng også kan forstås som en eufemisering, en omskriving av økonomisk logikk til mer konvertibel språkbruk innen idrettsfeltet. Spørsmålet er således om man er pragmatisk og ser den frivillige aktiviteten som nyttig fordi den representerer gratis arbeidskraft. Skal en gi etter for ungdommens krav og få inn ansatte trenere, kanskje også ledere? Idealet om frivillig innsats knyttes til demokratiopplæring, demokratibygging og sosial tilhørighet. Men hvis det er pragmatismen som er rådende, er det i prinsippet likegyldig om aktiviteten er profesjonelt eller frivillig organisert bare en produserer idrettsaktivitet. Frivillig organisering er imidlertid minst ressurskrevende. Men økte pengestrømmer til den frivillige organiserte idretten både fra næringslivet og det offentlige vil kanskje minske behovet for frivillig innsats, særlig på den aktivitetsretta siden. Fokuset på idrettens nytte vil kunne gi penger og kompetanse og således styrke profesjonaliseringen. 6

7 Sundbergutvalget advarte som nevnt mot at idrettsorganisasjonen ble for ambisiøse med hensyn til å løse samfunnsutfordringer. I dette utvalget satt blant annet Ivar Egeberg, generalsekretær i NIF. Tyder dette på en noe endret holding når det gjelder å framstå som virkemiddel for andre samfunnsformål innen NIF sentralt, en endring som også kommer til uttrykk i advarslene om at et slikt engasjement ikke må gå på bekostning av frivillig innsats i idrettslagene, samt en avgrensing av den frivillig organiserte idrettens roller og ansvar i det siste idrettspolitiske dokumentet. Eller handler det om ulike kontekster: Utad overfor politikere og andre sentrale aktører fokuserer NIF på sin sentrale rolle for å forbedre befolkningens helse, innad overfor moderdepartementet Kulturdepartementet tones denne siden ned. For hvis frivilligheten svekkes, så mister kanskje Idrettsforbundet sin forrang på spillemidlene. Avslutning Jeg innledet med å snakke om idrettsforbundets sjel, og knyttet frivillighetsidealet an til Idrettsforbundets kjerneverdier. Frivillighet og demokrati er, i hvert fall offisielt, sentrale organisasjonsverdier. På den andre siden, og ganske naturlig, er det jo aktiviteten som har hovedfokus. Det jeg peker på her, er en tendens til at det blir mindre viktig hvordan en organiserer denne aktiviteten. Dette kan knyttes til det jeg har kalt profesjonaliseringens nødvendighet må ha flere ansatte med fagutdanning og pragmatismen - fokus på den mest praktiske måten å fremme idrettsaktivitet på. Økende grad av profesjonalisering og spesialisering er imidlertid et generelt trekk ved det moderne og komplekse samfunnet. Idretten er en del av denne utviklingen, en utvikling som, nok helt riktig, anses som sentral for å kunne ivareta idrettslagenes aktivitet. Spørsmålet her er hvor langt kan en profesjonalisere før det går ut over andre verdier. Hvor er grensemarkørene? Det å ha ansatte til å ta seg av regnskap og lignende er kanskje ikke noe problem, men hvis ledelses- og treneroppgavene profesjonaliseres hva skjer da? Det er ingen fare for idretten som sådan som følge av en slik utvikling. Men idealene knytte til frivillighet vil vanskelig kunne innfris, noe som igjen kan føre til svekkelse av sivilsamfunnet. Og det kan jo være et problem i et samfunn der først den offentlige sfæren og nå økonomisfæren stadig siger inn på nye områder. 7

8 Referanser Bergsgard, Nils Asle, 2002: Spillet og spillemidlene. I Mangset/Rommetvedt (red) Idrett og politikk kampsport eller lagspill?. Bergen: Fagbokforlaget Enjolras, B. og Ø. Seippel, 2001: Norske idrettslag Struktur, økonomi og frivillig innsats. Oslo: Institutt for samfunnsforskning, Rapport 4:2001. Hanstad, D. V., 2002: Seier n er vår. Men hvem har æren? En bok om det norske idrettseventyret. Oslo: Schibsted forlag Kultur- og kirkedepartementet, 2003: Finansiering av statlig idrettspoitikk. Kartlegging, vurdering og forslag til tiltak for bedre måloppnåelse. Rapport fra et regjeringsoppnevnt utvalg NIF, 1999a: En organisasjon for fremtiden. Forslag til strategi for organisasjonsutvikling i norsk idrett i perioden Oslo: Rapport fra Norges Idrettsforbund og Olympiske Komités organisasjonskomité, januar NIF, 1999b: Strategidokument for tingperioden Vedtatt av idrettsstyret 29. okt Oslo: Norges idrettsforbund og Olympiske komite NIF, 2003: Idrettspolitisk Dokument. Tingperioden Oslo: Norges idrettsforbund og Olympiske komite Selle, P. og B. Øymyr, 1995: Frivillig organisering og demokrati. Oslo: Samlaget. St.meld. nr. 14 ( ): Idrettsliv i endring. Om statens forhold til idrett og fysisk aktivitet. Oslo: Kulturdepartementet. St.meld. nr. 27 ( ): Om statens forhold til frivillige organisasjone. Oslo: Kulturdepartementet. Tønnesson, S. 1986/1994: Bind 2: Folkehelse, trim, stjerner I: F. Olstad og S. Tønnesson (1987): Norsk idretts historie, Bind 1 og 2. Oslo: Aschehoug. Også trykt i utdrag av Pensumtjenesten AS (1994). Wollebæk, D., P. Selle og H. Lorentzen, 2000: Frivillig innsats sosial integrasjon, demokrati og økonomi. Bergen: Fagbokforlaget. 8

9 9

IPD idrettspolitiske utfordringer

IPD idrettspolitiske utfordringer IPD idrettspolitiske utfordringer 7. november 2016 Tom Tvedt Idrettspresident Foto: Orienteringsforbundet, Ivar Haugen Visjon: Idrettsglede for alle! Norges største frivillige- og medlemsbaserte organisasjon

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016 2020 Idrettsglede for alle Vedtatt på Møre og Romsdal Idrettskrets ting 09.04.2016 Innledning Møre og Romsdal idrettskrets er et organisasjonsledd som

Detaljer

Innhold. Del 1 POLITIKK OG ORGANISERING... 31

Innhold. Del 1 POLITIKK OG ORGANISERING... 31 Innhold Kapittel 1 Innledning... 13 Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu Hva mener vi med ungdom og idrett?... 15 Aktivitet... 16 Historie, nasjon og politikk... 23 Mål og mening... 24

Detaljer

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen!

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Sammen for fysisk aktivitet Trondheim 17.nov 2005 Maj-Kristin Nygård Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite Norges Idrettsforbunds arbeid

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3022-18.12.2015 Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 INNHOLD I. Visjon og verdigrunnlag s. 3 II. Idrett, samfunn og rammevilkår s. 4 III. Organisasjonsutvikling og kompetanse s. 5 IV. Anleggspolitiske retningslinjer

Detaljer

Spillemidler til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Det vises til søknad datert 15. september 2006 om spillemidler for 2007.

Spillemidler til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Det vises til søknad datert 15. september 2006 om spillemidler for 2007. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Serviceboks 1 Ullevål stadion 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2006/04350 ID/ID2 MEI 15.12.2006 Spillemidler til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité - 2007

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS 2016-2018 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets (STIK) er et organisasjonsledd som arbeider med oppgaver av felles interesse for alle idrettene i fylket. Det

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle Idrettspolitisk dokument 2011 2015 Idrettsglede for alle Idrettspolitisk dokument 2011 2015 Vedtatt av Idrettstinget 6. mai 2011 Endringsforslagene redigert av Idrettsstyret 31. mai 2011 Visjon: Idrettsglede

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. norges idrettsforbund og

Detaljer

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Organisasjon IOC Int. særforbund Stat (regjering/storting) NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Fylkeskommune Stortingsbenken

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 På vei mot fremtiden Norges Bedriftsidrettsforbund strategi- og handlingsplan 2013-2016 Innhold Innledning Visjon Virksomhetsidé Formål Målgruppe Fokus Enkelhet

Detaljer

Spillemidler («Tippemidler»)

Spillemidler («Tippemidler») Bestemmelsene Spillemidler («Tippemidler») Hva betyr dette for oss? De aller fleste anleggene klubbene bruker er delvis finansiert av spillemidler Avgjørende for bygging og rehabilitering av anlegg Bestemte

Detaljer

Ungdomsarbeid og idrett

Ungdomsarbeid og idrett Ungdomsarbeid og idrett Organisert ungdomsarbeid er i stor grad knyttet opp mot det som betegnes felles som kultur Idretten er en betydelig del av kulturbegrepet Organiseringen All idrett i Norge er organisert

Detaljer

Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for 2018

Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for 2018 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Deres ref Vår ref 17/2657-12 Dato 01. desember 2017 Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Sør-Trøndelag Idrettskrets

STRATEGIDOKUMENT. Sør-Trøndelag Idrettskrets STRATEGIDOKUMENT Sør-Trøndelag Idrettskrets 2014-2016 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets(STIK) er et koordinerende organisasjonsledd og jobber med oppgaver som er av felles interesse for alle idrettene

Detaljer

Hvordan har organiseringen i NIF fremmet idrettsbevegelsen?

Hvordan har organiseringen i NIF fremmet idrettsbevegelsen? Hvordan har organiseringen i NIF fremmet idrettsbevegelsen? Tom Tvedt Idrettspresident 24.november 2015 Foto: Orienteringsforbundet, Ivar Haugen Visjon: Idrettsglede for alle! Formål NIF skal arbeide for

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Voksenidrett. NIFs utviklingsplan nr. 02 for norsk idrett

Voksenidrett. NIFs utviklingsplan nr. 02 for norsk idrett Voksenidrett NIFs utviklingsplan nr. 02 for norsk idrett UTVIKLINGSPLAN FOR NORSK IDRETT Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Sendt på høring i organisasjonen 20. mai 2016 Sist endret

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks OSLO

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks OSLO Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3022-09.12.2016 Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges

1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges 1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltakelse. 4 Bli det mest attraktive treningsfellesskapet

Detaljer

Det skal være givende å være engasjert i vår klubb. v/hanne-guri Arnesen

Det skal være givende å være engasjert i vår klubb. v/hanne-guri Arnesen Det skal være givende å være engasjert i vår klubb v/hanne-guri Arnesen Mål: det skal være givende å være Hva er frivillighet? engasjert i vår klubb Hvorfor er idretten frivillig? Hvilke konsekvenser?

Detaljer

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Her

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Her Ullevål stadion, 5. mars 2014 Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Her Høring idrettens strategi for økt fysisk aktivitet i samfunnet folkehelsestrategi for norsk idrett Innledning

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer

IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig

IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig Side 1 1 Idrettsplan 2015 2016 for Oppland Idrettskrets (OIK) 1.1. Innledning Norges Idrettsforbund (NIF)

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

SPILLEMIDLER TIL NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ FOR Det vises til søknad av 1. oktober 2003 om spillemidler for 2004.

SPILLEMIDLER TIL NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ FOR Det vises til søknad av 1. oktober 2003 om spillemidler for 2004. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Serviceboks 1, Ullevål Stadion 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2003/2514 ID OMS 19.12.2003 SPILLEMIDLER TIL NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ FOR 2004

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORWEGIAN SLED DOG RACING ASSOCIATION Til alle klubber tilsluttet Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund

Detaljer

Idrettsglede for alle i Nordland!

Idrettsglede for alle i Nordland! Idrettspolitisk plattform for Nordland idrettskrets (NIK) Idrettsglede for alle i Nordland! Innledning Idretten har et nytt Idrettspolitisk dokument (IPD) 2015 2019 som er styrende for idretten i Norge.

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt av Idrettstinget 2007. Revidert av Idrettstinget 2015 Foto: Pixtal, NTB scanpix I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere

Detaljer

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2015 I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere idrettsaktiviteter. Deltagelse i barneidretten

Detaljer

Kolbjørn Rafoss Idrættens største utfordringer idrættssektorens brændpunkter Kolding 30 mai,2012

Kolbjørn Rafoss Idrættens største utfordringer idrættssektorens brændpunkter Kolding 30 mai,2012 Kolbjørn Rafoss Idrættens største utfordringer idrættssektorens brændpunkter Kolding 30 mai,2012 Innhold Bakgrunn Fokus og problemstillinger Aktivitetsbilde i endring Finansiering, forvaltning og bruk

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Kampidrettenes anleggsplan

Kampidrettenes anleggsplan Kampidrettenes anleggsplan Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. KORT OM DE FEM KAMPIDRETTSFORBUNDENE... 4 3. DAGENS ANLEGGSSITUASJON FOR KAMPIDRETTENE... 4 4. SÆRLIGE UTFORDRINGER OG BEHOV FOR KAMPIDRETTENE...

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO. Deres ref Vår ref Dato

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO. Deres ref Vår ref Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/4177-18.12.2015 Tilskuddsbrev Inkludering i idrettslag 2016 Kulturdepartementet viser til søknad av 3. november

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Til Norges Idrettsforbund Idrettsstyret 0840 Oslo. 05. febuar 2015 VEDØRENDE FORSLAG TIL IDRETTSTINGET 2015

Til Norges Idrettsforbund Idrettsstyret 0840 Oslo. 05. febuar 2015 VEDØRENDE FORSLAG TIL IDRETTSTINGET 2015 Til Norges Idrettsforbund Idrettsstyret 0840 Oslo 05. febuar 2015 VEDØRENDE FORSLAG TIL IDRETTSTINGET 2015 Norges Fotballforbund, Norges Skiforbund, Sør-Trøndelag Idrettskrets og Oppland Idrettskrets oversender

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/6749-04.01.2017 Tilskuddsbrev - Inkludering i idrettslag 2017 - Kulturdepartementet viser til søknad av 1.

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. Idrettens barnerettigheter

Detaljer

Læreplan i idrett og samfunn - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i idrett og samfunn - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i idrett og samfunn - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/idr3-01 Formål Idrett har til alle tider vært en viktig del av mange kulturer.

Detaljer

Hvordan overbevise beslutningstakere, lokalt og regionalt? Jorodd Asphjell 1. visepresident NIF

Hvordan overbevise beslutningstakere, lokalt og regionalt? Jorodd Asphjell 1. visepresident NIF Hvordan overbevise beslutningstakere, lokalt og regionalt? Jorodd Asphjell 1. visepresident NIF Alt henger sammen Saken din, organisasjonen din, vennene dine, «fiendene» dine, samfunnet generelt, politikere,

Detaljer

Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen. Inge Andersen, 23. September 2014

Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen. Inge Andersen, 23. September 2014 Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen Inge Andersen, 23. September 2014 Norges største frivillige organisasjon en folkebevegelse 2.112.137 medlemskap 11.807 idrettslag 366 idrettsråd

Detaljer

Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident. Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011

Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident. Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011 Inkludering i idrettslag Børre Rognlien 2. visepresident Inkluderingskonferanse Sarpsborg, 14.-16. januar 2011 NIFs hovedmål for idrettspolitikken i tingperioden 2007-2011: En åpen og inkluderende idrett

Detaljer

Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger?

Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger? Kronikk Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger? Ulla Schmidt, forsker Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) og professor II Det teologiske fakultet, Univ. i Oslo. Et utvalg er i gang med arbeidet med

Detaljer

Verktøykasse Kommune- og fylkestingsvalget 2011

Verktøykasse Kommune- og fylkestingsvalget 2011 Verktøykasse Kommune- og fylkestingsvalget 2011 Innhold Valgkampplan for NIF, idrettskretser og idrettsråd Kommune- og fylkestingsvalget 2011 3 Innhold valgkampplaner 3 Idrettpolitisk arbeid 2010 2011

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 35 2004/2007 10. mai 2007 Rica Hotell Høyer, Skien Sak 351 Godkjennelse protokoll møte nr. 34, 24. april 2007 Sak 352 Regnskap

Detaljer

Anleggspolitisk for norsk idrett

Anleggspolitisk for norsk idrett Anleggspolitisk handlingsplan for norsk idrett 1. Bakgrunn og overordnet målsetting På Idrettstinget i Skien i 2007 ble det vedtatt at det skal arbeides for å øke idrettens formelle innflytelse i anleggspolitikken.

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Strategiutvalget for idrett

Strategiutvalget for idrett Strategiutvalget for idrett Fremleggelse av delrapport 1 8. juni 2016 Strategiutvalget for idrett Utvalgsmedlemmer: Jan Åge Fjørtoft (utvalgsleder) Aase-Kristin Homlong Abrahamsen Jorid Degerstrøm Anneli

Detaljer

IR-seminar 19. november

IR-seminar 19. november IR-seminar 19. november Hva er idrettsrådenes rolle? Hva står det i loven? Lovnorm for idrettsråd (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for NN idrettsråd, stiftet (dato/år), med senere

Detaljer

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Per Tøien FOF Oslo 22.oktober 2015 Et lite varsku før vi begynner: Man skal passe seg for navler Spesielt ens egen 22. oktober 2015 2 Norges idrettsforbund

Detaljer

Status etter idrettstinget Jorodd Asphjell. Alta 13. juni 2015

Status etter idrettstinget Jorodd Asphjell. Alta 13. juni 2015 Status etter idrettstinget Jorodd Asphjell Alta 13. juni 2015 Side 2 Idrettstinget 2015 Side 3 Side 5 Side 6 Idrettsglede for alle, ikke bare for dem som har råd! Alle barn og unge skal kunne delta i

Detaljer

Nyskapende aktivitetsarenaer

Nyskapende aktivitetsarenaer Kulturdepartementet Nyskapende aktivitetsarenaer Seniorrådgiver Trond Glasser Workshop: Nye typer anlegg. Bad, Park og Idrett, 25. januar 2018 Strategiutvalget for idrett mandat Utvalgets mandat er å identifisere

Detaljer

Målgrupper. Barn og ungdom. Personer med nedsatt funksjonsevne. Inaktive

Målgrupper. Barn og ungdom. Personer med nedsatt funksjonsevne. Inaktive Visjon Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Dette er en videreføring av tidligere mål. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer

Detaljer

Troms idrettskrets Handlingsplan

Troms idrettskrets Handlingsplan Troms idrettskrets Handlingsplan 2016-2018 Idretten har et nytt Idrettspolitisk dokument 2015-2019 som skal være styrende for idretten i Norge. Troms idrettskrets sin handlingsplan er vårt tilsvar på hva

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 22 2004/2007 4. april 2006 Ullevål stadion, UBC Plenumsalen Sak 218 Godkjennelse av protokoll for Idrettsstyrets møte nr.

Detaljer

Barne og ungdomsidrett

Barne og ungdomsidrett Barne og ungdomsidrett NIFs utviklingsplan nr. 01 for norsk idrett UTVIKLINGSPLAN FOR NORSK IDRETT Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Sendt på høring i organisasjonen 20. mai 2016

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 23 2004/2007 11-12 mai 2006 Quality Gardermoen Airport Hotell Sak 230 Godkjennelse protokoll møte nr. 22 Sak 231 Regnskap

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på Idrettstinget 2007 2 idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett 3 Idrettens

Detaljer

Friidrett for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse

Friidrett for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse www.friidrett.no Friidrett for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse Informasjonshefte til aktive, foreldre, trenere, lærere og klubber 1 Velkommen til friidrett Integrering av funksjonshemmede 1 2 3

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Modul 11- Vår kontekst, lang versjon

Modul 11- Vår kontekst, lang versjon Modul 11- Vår kontekst, lang versjon Denne modulen er et alternativ til modul 2 og 8. Den tar opp det samme temaet, men i en lengre og mer omfattende utgave. Vi prøver å definere hvem vi er som frivillige

Detaljer

miljøstrategi for norsk idrett

miljøstrategi for norsk idrett miljøstrategi for norsk idrett 1. INNLEDNING Idrettsstyret vedtok miljøstrategi for norsk idrett 28. februar 2011. Som Norges største frivillige bevegelse, er det viktig at idretten viser et samfunnsansvar

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll Idrettsstyrets møte nr 2 2004/2007 27. mai 2004 Toppidrettssenteret Sak 07: Skal Norge søke OL 2014? Sak 08: Styre- og AU-reglement, delegasjonsreglement

Detaljer

Dialogkonferanse Buskerud Idrettskrets november Innspill ved Iver Hole

Dialogkonferanse Buskerud Idrettskrets november Innspill ved Iver Hole Dialogkonferanse Buskerud Idrettskrets 11-12 november 2016 Innspill ved 50 år i ungdomsskolen, Røyken kommune. 30 år som rektor Slemmestad u. skole 2 år som veileder Høyskolen S-Ø Norge 50 år som aktiv,

Detaljer

Hva er barneidrettsbestemmelsene godt for? NFIFs kompetansehelg i Stavanger lørdag 21. januar 2017 Gro Næsheim-Bjørkvik

Hva er barneidrettsbestemmelsene godt for? NFIFs kompetansehelg i Stavanger lørdag 21. januar 2017 Gro Næsheim-Bjørkvik Hva er barneidrettsbestemmelsene godt for? NFIFs kompetansehelg i Stavanger lørdag 21. januar 2017 Gro Næsheim-Bjørkvik Tema for diskusjon: Hva skal barneidrett være? Hvorfor trenger barn rettigheter eller

Detaljer

Hva vil statlig idrettspolitikk og idrettsbevegelsen med de unge - og hva vil de unge selv? Litteraturhuset i Oslo, 25. oktober, 2017 Reidar

Hva vil statlig idrettspolitikk og idrettsbevegelsen med de unge - og hva vil de unge selv? Litteraturhuset i Oslo, 25. oktober, 2017 Reidar Hva vil statlig idrettspolitikk og idrettsbevegelsen med de unge - og hva vil de unge selv? Litteraturhuset i Oslo, 25. oktober, 2017 Reidar Säfvenbom Hvilket formål skal idretten tjene? 1861: Centralforeningen

Detaljer

Lederutvikling som valgfri, programfag

Lederutvikling som valgfri, programfag Lederutvikling som valgfri, programfag Innhold Overordnet Skolen Overordnet struktur Lederutvikling i praksis Samtale Sigurd Støren og Christer Corneliussen Rogaland Idrettsfag og toppidrett på 8 skoler!

Detaljer

Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk

Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk Saknr. 12/11202-2 Ark.nr. 026 C00 Saksbehandler: Else Braseth Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Medlemsorganisasjoner og tilknytningsformer

Medlemsorganisasjoner og tilknytningsformer Medlemsorganisasjoner og tilknytningsformer Presentasjon på Ledermøtet i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 13. mai, 2017 Karl Henrik Sivesind og Daniel Arnesen Utviklingen i det

Detaljer

Idrettsanlegg behov for tung satsing

Idrettsanlegg behov for tung satsing Idrettsanlegg behov for tung satsing Seminar samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Tema: Strategi for utbygging av idrettsanlegg Idrettens hus strømmen Tirsdag 20. januar 2015 SFF Særforbundenes

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 1 2004/2007 4/5 mai 2004 Hotell Rica Helsfyr, Oslo Orienteringssaker: a) Konstitusjonelle saker b) Styrets arbeidsform og

Detaljer

Golfens samfunnsverdi. Status ved Wenche Pedersen Eksempel fra Asker GK v/per Bjørseth og Bjaavann GK v/per Anders Havnes

Golfens samfunnsverdi. Status ved Wenche Pedersen Eksempel fra Asker GK v/per Bjørseth og Bjaavann GK v/per Anders Havnes Golfens samfunnsverdi Status ved Wenche Pedersen Eksempel fra Asker GK v/per Bjørseth og Bjaavann GK v/per Anders Havnes Dette har vi prioritert å jobbe med i 2011: Påvirkningsarbeid sentralt og regionalt

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Prosjekt: Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i profesjonsperspektiv

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag til ny folkehelselov

Høringsuttalelse Forslag til ny folkehelselov Att: Helse - og omsorgsdepartementet Vår referanse: 435351v1 Deres referanse: Dato: 14. januar 2011 Høringsuttalelse Forslag til ny folkehelselov Regjeringens oppfølging av Samhandlingsreformen Norges

Detaljer

God barne- og ungdomsidrett - Fundamentet i den norske idrettsmodellen

God barne- og ungdomsidrett - Fundamentet i den norske idrettsmodellen God barne- og ungdomsidrett - Fundamentet i den norske idrettsmodellen Svømmeforbundet 05.09.15 Mads Andreassen Leder seksjon for aktivitetsutvikling NIFs visjon: «Idrettsglede for alle» Idrettens verdigrunnlag

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Utarbeidet mars 2010 Revidert mars 2012 Innhold Golfens kommunikasjonsutfordringer s 2 Prinsipper for kommunikasjon s 3 Målgrupper s 3 Budskap s 3 Kommunikasjonsmål

Detaljer

Strategiplan rev. 2016-2020

Strategiplan rev. 2016-2020 Strategiplan rev. 2016-2020 Hvorfor 2016 2020? Revidere i henhold til Idrettspolitisk dokument (IPD): - Idretten vedtok plan for hele idretten i juni 2015 planen gjelder fra 2015 2019 - NBBF vedtar sin

Detaljer

Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder

Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder Verdien av idrettens frivillige innsats i Bergen Presentasjon av Lisbeth Iversen, byrådsnestleder VISJON: Gi flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet Byrådets mål 2008 Iverksette arbeid,

Detaljer

Kulturdepartementet Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11.

Kulturdepartementet Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11. Kulturdepartementet postmottak@kud.deo.no Høring av NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014 Vi viser til Kulturdepartementets brev av 11.mars 2013-06-26 Nasjonalt senter for kunst og kultur(kks) har lest utvalgets

Detaljer

Idrettsrådet; før, nå og i fremtiden. Fra en uorganisert aktør med liten innflytelse til en velorganisert premissleverandør for idretten i kommunen?

Idrettsrådet; før, nå og i fremtiden. Fra en uorganisert aktør med liten innflytelse til en velorganisert premissleverandør for idretten i kommunen? Idrettsrådet; før, nå og i fremtiden Fra en uorganisert aktør med liten innflytelse til en velorganisert premissleverandør for idretten i kommunen? En rask gjennomgang Idrettsrådene før (milepæler/historikk

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling

Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Utviklingsprosjekt: Kulturutvikling som ledelsesverktøy og metode i organisasjonsutvikling Nasjonalt topplederprogram Heidi Kjærnes Gaupseth Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn:

Detaljer

Pressekonferanse. Ullevaal 5. mai 2015

Pressekonferanse. Ullevaal 5. mai 2015 Pressekonferanse Ullevaal 5. mai 2015 Side 2 Fortsatt vekst i medlemsmassen Side 3 Idrettens rammevilkår: Mål i IPD 2011-2015: Gode og forutsigbare rammevilkår for organisasjonen og aktivitetsutvikling:

Detaljer

Idrettsrådene. Landskonferanse for lokale musikkråd. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Idrettsrådene. Landskonferanse for lokale musikkråd. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Idrettsrådene Landskonferanse for lokale musikkråd 254969 1 Hovedområder IR som en del av NIF Nasjonal status NIFs idrettsrådsutvalg Rolle, ansvar og oppgaver IR Kompetanseløft Andre virkemidler 2 IDRETTENS

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

NOTAT. Til: Norges Kampsportforbund (NKF) Fra: Advokatfirma Kleven & Kristensen v/advokat Pål Kleven. Dato: 30.06.2014

NOTAT. Til: Norges Kampsportforbund (NKF) Fra: Advokatfirma Kleven & Kristensen v/advokat Pål Kleven. Dato: 30.06.2014 NOTAT Til: Norges Kampsportforbund (NKF) Fra: Advokatfirma Kleven & Kristensen v/advokat Pål Kleven Dato: 30.06.2014 Sak: Samarbeidsmodeller mellom klubb og selskap 1. Innledning Vårt advokatfirma har

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hver av avdelingsforbundene

Detaljer