Hva gagner det Idrettsforbundet om det vinner all idrettslig aktivitet, men taper sin sjel 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva gagner det Idrettsforbundet om det vinner all idrettslig aktivitet, men taper sin sjel 1"

Transkript

1 Hva gagner det Idrettsforbundet om det vinner all idrettslig aktivitet, men taper sin sjel 1 Om konsekvensen av profesjonalisering 2 av idrettsbevegelsen for å dekke behovet for fysisk aktivitet i befolkningen Av Nils Asle Bergsgard, Telemarksforsking-Bø Lysebu, Innledning Utgangspunktet for den noe pompøse tittelen på innlegget (som for øvrig er en parafrase over et utsagn av Jesus referert i Matt ), er et tidligere innspill fra Forskningsrådet om tema til konferansen. Et av stikkordene i innspillet var: Den frivillige idretten makter ikke å fange opp økende etterspørsel etter helse- og mosjonsbegrunnede aktiviteter, og vil dermed på sikt kunne miste sin sterke stilling. Mitt utgangspunkt er nærmest omvendt: Svekkes de sentrale verdiene innen den frivillig organiserte idretten dets sjel i jakten på å framstå som en sentral operatør som omfavner all forebyggende mosjonsaktivitet? 3 I NIFs strategiplan for står det at "idrettsorganisasjonen signaliserte på Ledermøte i oktober 1998 at den ønsket å spille en mer aktiv rolle i forhold til å tilfredsstille hele det norske folks behov for fysisk aktivitet" (NIF 1999a:10). En innser imidlertid at Idrettsforbundet ikke kan gi tilbud til alle, men ved å bygge allianser med andre aktører skal en tilfredsstille hele det norske folks behov for fysisk aktivitet (NIF 1999b:16). Dette innebærer å bygge allianser til andre aktører for "i fellesskap å løse oppgaver utover de tradisjonelt spillemiddelfinansierte", som det stod i søknader om spillemidler for I Idrettspolitisk dokument for den påfølgende tingperioden ( ) er det et eget kapittel om idrett som virkemiddel. Ved å bruker idrett som virkemiddel kan vi løse konkrete samfunnsproblemer og ivareta vårt aktive medansvar for og innflytelse på viktige 1 Takk til Jan Ove Tangen og Pål Augestad for kommentarer til et tidligere utkast til dette innlegget. 2 Profesjonalisering er her forstått som flere ansatte med fagkompetanse, og ikke i streng profesjonssosiologisk forstand som en profesjon monopoliserer stillingene innen et felt. 3 Som generalsekretær i Idrettsforbundet, Ivar Egeberg, uttalte til ( ): NIF vil ta ansvaret som den fremste forebyggeren mot fysisk forfall (mine kursiveringer). 1

2 samfunnsoppgaver (NIF 2003: 21). Men: Denne aktiviteten skal komme som et tillegg til den primære oppgaven som er å levere idrett gjennom den frivillige medlemsbaserte organisasjonen: Engasjementet må ikke gå på bekostning av frivillig innsats i idrettslagene, står det i dokumentet. Mitt spørsmål er om man både klarer å være virkemiddel og ivareta frivilligheten. Er det ikke slik at det er liten grunn til å anta at den frivillige treneren eller lederen som er dypt engasjert i fotball, skal se det som sin oppgave å drive et aktivitetstilbud 1 time i uken for å trene de utrente. Vil det ikke således kreve en økt profesjonalisering av idrettsbevegelsen hvis den skal kunne framstå som en sentral aktør innen området fysisk aktivitet og helse, i den forstand at en må ansette flere fagpersoner? Og hva vil en slike eventuell profesjonalisering ha å si for frivilligheten? Men, hvorfor er det nå så viktig med frivillighet? Verdien av å stimulere den frivillige innsatsen er i statens øyne knyttet til den samfunnsnytte innsatsen fører med seg (jf. frivillighetsmeldingen, St meld nr 27, ). Deltakelse i demokratiske organisasjoner ses som en læringsprosess og en måte å styrke demokratiet på, den skaper sosial tilhørighet og gir mulighet for å artikulere interesser på vegne av det mangfold av interesser som fins lokalt. Også i Idrettsforbundets idrettspolitiske dokumenter blir de frivilliges engasjement, de sosiale arenaer som skapes, medlemmenes deltakelse og organisasjonens uavhengighet trukket fram som sentrale organisasjonsverdier, ved siden av helse, glede osv. Programstyret har bedt oss om å være normative i innlegget. Slik jeg forstår det her, innebærer det at jeg skal se på utviklingstrekk i Idrettsforbundet i forhold til idealet om frivillighet slik det kommer til uttrykk ovenfor. Hensikten med innlegget er således å gi et innspill til en refleksjon over retningen på utviklingen av frivillig organisert idrett. Disse betraktningene har sitt utgangspunkt i informasjon fra det sentrale nivået innen idrettspolitikken 4, og i mindre grad hvordan det faktisk forholder seg på lokalt nivå, der aktiviteten drives. Innlegget bygger således i hovedsak på en analyse av den sentrale retorikken knyttet til det jeg satt på spissen kaller profesjonaliseringens nødvendighet. Nødvendigheten av å profesjonalisere Det har skjedd en profesjonalisering av den organiserte idretten, både regionalt og sentralt. Tallene viser at veksten i antall ansatte de siste 40 år er nesten fire ganger større en 4 Datagrunnlaget består blant annet av informantintervju med 36 mer eller mindre sentrale personer innen den nasjonale idrettspolitikken. Intervjuene ble gjennomført seinhøstes 2000 og vinter/vår

3 medlemsveksten i NIF; deler av det arbeidet som før 1980 ble gjort av frivillige, blir etter 1980 overtatt av ansatte. Disse tendensene synes å falle sammen med utviklingen for resten av det av frivillige organisasjonslivet i Norge (Selle og Øymyr 1995). Og videre, et resultat av etableringen og satsingen på Olympiatoppen var en profesjonalisering av norsk elitesatsing: Frivillighet og politikk ut, profesjonalitet og fag inn. I sin bok om norsk toppidrett viser Hanstad (2002) hvordan de valgte lederne i særforbundene allerede i startfasen av Olympiatoppen ble presset ut av uttakskomiteer og fra støtteapparatene rundt utøverne under store mesterskap. Det skulle bli en slutt på at turer til store mesterskap nærmest ble sett på som en belønning for lang og tro tjeneste som frivillig idrettsleder. De glade amatører ble erstattet med folk med utdannelse, både på leder- og trenersiden. Og kompetanse fra næringslivssiden ble trukket inn for å skolere idrettslederne (Hanstad 2002: 52). En informant fra Kulturdepartementet trakk nettopp fram dilemmaet at tillitsvalgte som kan komme ingenstedsfra, plutselig må lede profesjonelle organisasjoner med ansatte, og hvor faglig innsikt er ganske avgjørende. Nå kan det se ut som resten av idrettsorganisasjonen skal følge etter. Det synes å være tre hovedargumenter for en økende profesjonalisering, eller fagliggjøring av lokalidretten: Som fokusert på innledningsvis gjelder det gi et kvalitativt godt tilbud til de dårlig trente og de som faller utenfor, noe som, slik jeg ser det, automatisk vil måtte øke graden av ansatte fagpersoner. Videre skal en hindre ungdomsfrafallet ved å ansette trenere. Et tredje punkt synes rett og slett å være at det er så mange med idrettsfaglig utdanning som må ha jobb tilbudet skaper etterspørselen. En av mine informanter fra treningsinstituttsiden, dvs. fra idrettsfeltets ytterkant, hevdet at idretten må fornye seg for ikke tape i kampen om kundene framover. På sentralt nivå hadde en forstått dette hevdet denne informanten, noe som understrekes av et utsagn fra en sentral plassert informant innen NIF: Jeg hevder og kommer til å hevde, og det er jeg helt sikkert at jeg får rett i, at det ikke kommer til å bli færre ansatt i norsk idrett. Målsettingen er imidlertid å få flere som jobber med aktivitetsretta tiltak og færre med merkantile oppgaver. Informanten kom også med et hjertesukk om at vi som idrettsorganisasjon synes vi blir brukt alt for lite i forebyggende virksomhet. Og videre, vi får ikke rammebetingelser til å være den forebyggende enheten vi ønsker å være. I sin argumentasjon for å endre nøkkelen som fordeler spillemidlene slik at idrett og kultur får halvdelen hver, mens forskning blir tatt ut som overskuddsmottaker, ble nettopp den frivillig organiserte idrettens rolle som forebyggende helsefaktor trukket fram (blant flere momenter). En sentral informant i NIF hevdet at NIFs største problem var å få det norske folk, hadde nær sagt, i fysisk aktivitet. Det 3

4 problemet blir jo større og større, helsetilstanden blir jo dårligere og dårligere. NIF må således følge med i tiden overfor sine kunder ved å fornye seg. Og det er lagene som må bære "byrdene i kjølvannet av det nye nytteperspektivet", i følge Hanstad i en kronikk i Aftenposten i 2001 om NIFs utvidede satsingsområder, en satsing som krever en helt annen "profesjonalisering" enn i dag. Ungdommen har alltid vært late. På 50-tallet var en innen Idrettsforbundet bekymret for den negative og giddaløse ungdom som ikke deltok i idrett (Tønnesson 1986:151). En radiodokumentar om året 1956 som ble sendt i NRK sist lørdag ( ), siterte offiser og tidligere NIF-formann Olaf Helsets bekymring for den ryggløse ungdommen som kom for lett til penger (fritt etter hukommelsen). Og i 1999 er "ungdommen latere enn noensinne" i følge en overskrift i Aftenposten ( ). Men nå har en funnet medisinen, i hvert fall en viktig bestanddel: ansatte og profesjonelle trenere. Dette er ungdommens krav. Ungdommen ønsker kvalifiserte, gode trenere, samtidig som de ikke ønsker foreldrenes involvering, trekker mine informanter fram som grunnlaget for dette kravet. Idrettspresident Kran hevdet således til Varden ( ) at ved siden av anleggsiden er "det å skaffe gode og betalte trenere for ungdomsklassene" Idrettsstyrets viktigste oppgave. Det er mange nyutdannede innen idrettsfag som må ha jobb. Det økende antallet idrettsutdannede "har skapt et marked vi ikke har vært i stand til å møte. Vi har ikke verdsatt de som faktisk kan hjelpe oss ut av uføret", påpekte Per Tøien i NIF til Aftenposten i 2000 ( ). Og hvis en ikke kan tilby dem skikkelige stillinger innen frivillig organisert idrett vil kommersielle treningstilbud stikke av med dem, synes man å frykte innen NIF. Frivillighetsforskerne Lorentzen og Enjolras advarer imidlertid mot denne tendensene. I en kronikk i Dagbladet ( ) skriver de: "I Norges Idrettsforbund foreslår generalsekretær Ivar Egeberg å bruke pengene til å lønne trenere. Det er jo så mange velkvalifiserte trenere uten jobb! Med et slik grep risikerer han å skyve ut en stor gruppe frivillige entusiaster ". Avtalen som ble inngått mellom NIF og treningsskjede SATS i forkant av Idrettstinget i 1999, kan kanskje også sees i lys av denne "profesjonaliseringens nødvendighet". Ved siden av penger kunne SATS tilby faglig kompetanse, samtidig som NIF skulle bidra "til å sluse mosjonsaktivitetar over frå idrettslag og dugnad tils SATS sine dyre treningsstudio", for å bruke Andras Homplands ord i Dagbladet ( ). Avtalen avstedkom kritikk fra flere hold. En informant fra NIF sentralt kommenterte kritikken fra Kulturdepartementet slik: De [Kulturdepartementet] hadde nær sagt for stor tro på de frivillige i Norge, som tross alt er under stor endring. Uten frivillighet så klarer vi oss ikke i idretten i Norge, men det er mye som skjer nå, vi må være med i utviklingen. Hvilken utvikling pekes det på her? Innebærer 4

5 utviklingen at frivilligheten i hovedsak sees som sentral for å få til idrettsaktiviteten rundt omkring (uten frivillighet så klarer vi oss ikke), og i mindre grad som et gode i seg selv, dvs. som ivaretaker av sosiale og demokratiske idealer (det frivillige er under store endringer). Hvis så, hva har en slik pragmatisk tilnærming å si for idrettsorganisasjonenes rolle som demokratibygger og som demokratisk kanal fra lokalt til sentralt nivå? Myndighetenes syn Hvordan forholder myndighetene seg til det jeg har kalt Idrettsforbundets tenkning om profesjonaliseringens nødvendighet? Fra statlig hold er det kommersialiseringen som er den store stygge ulven og i mindre grad profesjonaliseringen. I den siste idrettsmeldingen, "Idrettsliv i endring" (St.meld. nr. 14, ), er en nettopp opptatt av å trekke klare grenser overfor kommersiell, dvs. profittbasert, virksomhet. Meldingen vektlegger imidlertid at hovedgrunnen til at store deler av den statlig støtte til idrett går til den frivillige, medlemsbaserte idretten, nettopp er frivillighetens egenart, ved siden av det verdibaserte samvirke om felles mål. Og det regjeringsoppnevnte utvalget, Sundbergutvalget, som skulle se på finansieringen av statlig idrettspolitikk, påpekte: "Dersom en blir for ambisiøs i sin rolle som aktør for å løse samfunnsutfordringer i ytterkant av sine primæroppgaver, kan dette føre til at terskelen for frivillig innsats blir for høy for mange." (KKD 2003: 30). En av mine informanter fra Kulturdepartementet hevdet det var en manglende diskusjon i NIF om hva idrettsbevegelsen skulle være: skal den være en frivillig bevegelse eller er det sentrale en en slags konserntanke hvor det viktigste er folkehelsa, og (der en) vil samarbeide med alle. En annen informant fra departementet påpekte at hvis en ikke hadde sitt grunnlag i frivillighet, mister NIF sin forrang til statlig støtte; en mulighet var da å gi statlig støtte som et kontantstøtteprinsipp til hver enkelt innbygger for å drive idrett og fysisk aktivitet, og ikke som støtte til NIF/idrettsorganisasjonene. Flere av mine informanter påpekte imidlertid at staten med sin regelstyring og dokumentkrav til en viss grad selv hadde skyld i en økende profesjonalisering av idrettsorganisasjonene: Detaljerte tildelinger gir detaljert rapportering, statlig støtte mot oppfølging av statlige mål. Lorentzen og Enjolras skriver (i kronikken i Dagbladet): "Statlig støtte har for noen vært en katastrofe, de har utløst nøyaktig de samme kontroll- og revisjonskrav som følger offentlige midler." Statlig målstyring synes altså å øke profesjonaliseringen av idrettsorganisasjonene, som igjen kan føre til en svekkelse av den frivillige innsatsen, en utvikling som dermed kolliderer med et annet statlig mål. 5

6 Diskusjon To samvirkende argumenter idrettsorganisasjonene som operatør innen forebyggingen av fysisk forfall, og ivaretaker av ungdommen synes å ligge bak det jeg har omtalt som retorikken om profesjonaliseringens nødvendighet. Og tilbudet av idrettsfaglig utdannede har skapt en etterspørsel etter deres kompetanse. Foreløpig synes dette imidlertid å være mest tale; det er fortsatt slik at frivilligheten står sterkt. Men Enjolras og Seippel (2001) peker også på en utvikling i retning av det som de kaller fagliggjøring av lokalidretten. Og ungdommen synes å være mer positive til betalt arbeid i de frivillige organisasjonene, så kanskje bildet endrer seg ytterligere (Wollebæk m.fl. 2000: 144). Fra departementalt hold synes man å advare mot en svekket frivillighet innen idrettsorganisasjonene. Fra NIF sentralt er en derimot frustrert over den statlige styring av midlene til den frivillig, medlemsbasert idrettsbevegelsen (Bergsgard 2002). Dette framstår imidlertid som et lite paradoks, siden mye av den statlige styringen av støtten til idrettsorganisasjonene begrunnes ut fra et ønske om å nå den frivillige aktiviteten, og at midlene ikke skal forsvinne i den sentrale administrasjonen. Bildet er imidlertid tvetydig. Det er jo til en viss grad den statlige støtten til den sentrale leddene i idrettsorganisasjonene som har medført oppbyggingen av store administrasjoner; økt målstyring medfører økt rapporteringskrav som innebærer mer byråkrati (Bergsgard 2002). Dette er altså en type tilpasning ved at organisasjonene blir mer og mer lik den sentrale hovedleverandør av penger og legitimitet staten - for å følge nyinstitusjonell teori. En må framstå som profesjonell for å skaffe legitimitet overfor de statlige overføringene, som en av mine informanter fra NIF påpekte. Og kanskje profesjonell i denne sammenheng også kan forstås som en eufemisering, en omskriving av økonomisk logikk til mer konvertibel språkbruk innen idrettsfeltet. Spørsmålet er således om man er pragmatisk og ser den frivillige aktiviteten som nyttig fordi den representerer gratis arbeidskraft. Skal en gi etter for ungdommens krav og få inn ansatte trenere, kanskje også ledere? Idealet om frivillig innsats knyttes til demokratiopplæring, demokratibygging og sosial tilhørighet. Men hvis det er pragmatismen som er rådende, er det i prinsippet likegyldig om aktiviteten er profesjonelt eller frivillig organisert bare en produserer idrettsaktivitet. Frivillig organisering er imidlertid minst ressurskrevende. Men økte pengestrømmer til den frivillige organiserte idretten både fra næringslivet og det offentlige vil kanskje minske behovet for frivillig innsats, særlig på den aktivitetsretta siden. Fokuset på idrettens nytte vil kunne gi penger og kompetanse og således styrke profesjonaliseringen. 6

7 Sundbergutvalget advarte som nevnt mot at idrettsorganisasjonen ble for ambisiøse med hensyn til å løse samfunnsutfordringer. I dette utvalget satt blant annet Ivar Egeberg, generalsekretær i NIF. Tyder dette på en noe endret holding når det gjelder å framstå som virkemiddel for andre samfunnsformål innen NIF sentralt, en endring som også kommer til uttrykk i advarslene om at et slikt engasjement ikke må gå på bekostning av frivillig innsats i idrettslagene, samt en avgrensing av den frivillig organiserte idrettens roller og ansvar i det siste idrettspolitiske dokumentet. Eller handler det om ulike kontekster: Utad overfor politikere og andre sentrale aktører fokuserer NIF på sin sentrale rolle for å forbedre befolkningens helse, innad overfor moderdepartementet Kulturdepartementet tones denne siden ned. For hvis frivilligheten svekkes, så mister kanskje Idrettsforbundet sin forrang på spillemidlene. Avslutning Jeg innledet med å snakke om idrettsforbundets sjel, og knyttet frivillighetsidealet an til Idrettsforbundets kjerneverdier. Frivillighet og demokrati er, i hvert fall offisielt, sentrale organisasjonsverdier. På den andre siden, og ganske naturlig, er det jo aktiviteten som har hovedfokus. Det jeg peker på her, er en tendens til at det blir mindre viktig hvordan en organiserer denne aktiviteten. Dette kan knyttes til det jeg har kalt profesjonaliseringens nødvendighet må ha flere ansatte med fagutdanning og pragmatismen - fokus på den mest praktiske måten å fremme idrettsaktivitet på. Økende grad av profesjonalisering og spesialisering er imidlertid et generelt trekk ved det moderne og komplekse samfunnet. Idretten er en del av denne utviklingen, en utvikling som, nok helt riktig, anses som sentral for å kunne ivareta idrettslagenes aktivitet. Spørsmålet her er hvor langt kan en profesjonalisere før det går ut over andre verdier. Hvor er grensemarkørene? Det å ha ansatte til å ta seg av regnskap og lignende er kanskje ikke noe problem, men hvis ledelses- og treneroppgavene profesjonaliseres hva skjer da? Det er ingen fare for idretten som sådan som følge av en slik utvikling. Men idealene knytte til frivillighet vil vanskelig kunne innfris, noe som igjen kan føre til svekkelse av sivilsamfunnet. Og det kan jo være et problem i et samfunn der først den offentlige sfæren og nå økonomisfæren stadig siger inn på nye områder. 7

8 Referanser Bergsgard, Nils Asle, 2002: Spillet og spillemidlene. I Mangset/Rommetvedt (red) Idrett og politikk kampsport eller lagspill?. Bergen: Fagbokforlaget Enjolras, B. og Ø. Seippel, 2001: Norske idrettslag Struktur, økonomi og frivillig innsats. Oslo: Institutt for samfunnsforskning, Rapport 4:2001. Hanstad, D. V., 2002: Seier n er vår. Men hvem har æren? En bok om det norske idrettseventyret. Oslo: Schibsted forlag Kultur- og kirkedepartementet, 2003: Finansiering av statlig idrettspoitikk. Kartlegging, vurdering og forslag til tiltak for bedre måloppnåelse. Rapport fra et regjeringsoppnevnt utvalg NIF, 1999a: En organisasjon for fremtiden. Forslag til strategi for organisasjonsutvikling i norsk idrett i perioden Oslo: Rapport fra Norges Idrettsforbund og Olympiske Komités organisasjonskomité, januar NIF, 1999b: Strategidokument for tingperioden Vedtatt av idrettsstyret 29. okt Oslo: Norges idrettsforbund og Olympiske komite NIF, 2003: Idrettspolitisk Dokument. Tingperioden Oslo: Norges idrettsforbund og Olympiske komite Selle, P. og B. Øymyr, 1995: Frivillig organisering og demokrati. Oslo: Samlaget. St.meld. nr. 14 ( ): Idrettsliv i endring. Om statens forhold til idrett og fysisk aktivitet. Oslo: Kulturdepartementet. St.meld. nr. 27 ( ): Om statens forhold til frivillige organisasjone. Oslo: Kulturdepartementet. Tønnesson, S. 1986/1994: Bind 2: Folkehelse, trim, stjerner I: F. Olstad og S. Tønnesson (1987): Norsk idretts historie, Bind 1 og 2. Oslo: Aschehoug. Også trykt i utdrag av Pensumtjenesten AS (1994). Wollebæk, D., P. Selle og H. Lorentzen, 2000: Frivillig innsats sosial integrasjon, demokrati og økonomi. Bergen: Fagbokforlaget. 8

9 9

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2003 Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Årsberetning 2003 2 2003 har vært et spesielt år for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). På den ene siden

Detaljer

En analyse av Innbyggerakademiet i Øvre Eiker kommune

En analyse av Innbyggerakademiet i Øvre Eiker kommune Hilde Lorentzen og Arild Schou En analyse av Innbyggerakademiet i Øvre Eiker kommune NOTAT 2009:105 Tittel: Forfatter: En analyse av Innbyggerakademiet i Øvre Eiker kommune Hilde Lorentzen og Arild Schou

Detaljer

Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator?

Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator? Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator? Institutt for samfunnsforskning Oslo 2012 ISF 2012 Rapport 2012:4 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

Håkon Lorentzen Visjoner og virkelighet Røde Kors: Samfunnsanalyse 2007

Håkon Lorentzen Visjoner og virkelighet Røde Kors: Samfunnsanalyse 2007 Håkon Lorentzen Visjoner og virkelighet Røde Kors: Samfunnsanalyse 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:6 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg

Detaljer

Trygve Gulbrandsen Tilpasninger til endringer i økonomiske rammevilkår

Trygve Gulbrandsen Tilpasninger til endringer i økonomiske rammevilkår Trygve Gulbrandsen Tilpasninger til endringer i økonomiske rammevilkår Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2012 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Detaljer

Bernard Enjolras Idrettens økonomi og effektivitet

Bernard Enjolras Idrettens økonomi og effektivitet Bernard Enjolras Idrettens økonomi og effektivitet Institutt for samfunnsforskning Oslo 25 ISF 25 Rapport 25:8 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 28 Oslo www.samfunnsforskning.no

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

Masteroppgave. Da klokka klang, så fort vi sprang, og ingen sto igjen og hang..?

Masteroppgave. Da klokka klang, så fort vi sprang, og ingen sto igjen og hang..? U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Masteroppgave Da klokka klang, så fort vi sprang, og ingen sto igjen og hang..? En studie av iverksettingen

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Tilstandsrapport 2003

Tilstandsrapport 2003 Tilstandsrapport 23 Om idrett og fysisk aktivitet i Norge Organisering og økonomi Aktivitet og medlemskap Idrettsanlegg Verdier og holdninger Akilles Oslo 23 INNHOLD 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Mål

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal

Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal Prosjektrapport nr. 16/2006 Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal Liv Mari Nesje, Morten Jeppesen og Helge Røed Tittel Forfattere Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal Liv Mari

Detaljer

Kommunikasjonsrådgivere - en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv?

Kommunikasjonsrådgivere - en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv? Institutt for samfunnsforskning og Proba samfunnsanalyse Rapport 2013:6 Kommunikasjonsrådgivere - en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv? Trygve Gulbrandsen og Ingunn Eriksen Institutt

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Celin Sund Sørli. Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Celin Sund Sørli. Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten Mastergradsoppgave Celin Sund Sørli Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Mastergradsavhandling i kroppsøving, idrett og friluftsliv

Detaljer

Idrett og inkludering i Akershus

Idrett og inkludering i Akershus Idrett og inkludering i Akershus Eksisterende tiltak og behov for støtte Trygve B. Broch Takk Mange har bidratt i arbeidet med denne rapporten. Først og fremst skal Akershus fylkeskommune takkes for å

Detaljer

År: 2006. Toppidrett på regionalt nivå - Krefter som har virket sentraliserende og desentraliserende på organiseringen av norsk toppidrett.

År: 2006. Toppidrett på regionalt nivå - Krefter som har virket sentraliserende og desentraliserende på organiseringen av norsk toppidrett. År: 2006 Tittel: Toppidrett på regionalt nivå - Krefter som har virket sentraliserende og desentraliserende på organiseringen av norsk toppidrett. Forfattere/ Therese Surdal Studentnr.: 012212 Fagkode:

Detaljer

Eldre innvandrere og organisasjoner

Eldre innvandrere og organisasjoner Eldre innvandrere og organisasjoner Erling Annaniassen & Inger-Hege Kristiansen Rapport nr 13/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Eldre innvandrere og organisasjoner ERLING

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Folkehelse! Kartlegging av nå-situasjon!

Folkehelse! Kartlegging av nå-situasjon! Folkehelse Kartlegging av nå-situasjon Gunhild Foss Heggem Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning AS Trondheim 2014 Innhold Kartlegging av nå-situasjon 2 Analysegrunnlag 2 Utfordringer 3 Helseorientert

Detaljer

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD ØF-Rapport nr.: 22/2005 EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD Av Kjell Overvåg, Ulla Higdem og Ingrid Guldvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2016

Søknad om spillemidler for 2016 Søknad om spillemidler for 2016 Høringsversjon datert 20. juli 2015 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Søknad om spillemidler for 2016 Utkast Norges idrettsforbund og olympiske og

Detaljer

Idrett, politikk og økonomi

Idrett, politikk og økonomi Kapittel 13 Idrett, politikk og økonomi Du spiller på juniorlaget i håndballklubben. Laget får beskjed fra klubbstyret at dere må stille opp på flere dugnader fordi A-laget har fått ny trener som er langt

Detaljer

Ørnulf Seippel Spilleroverganger og klubbutfordringer i Oslo-fotballen

Ørnulf Seippel Spilleroverganger og klubbutfordringer i Oslo-fotballen Ørnulf Seippel Spilleroverganger og klubbutfordringer i Oslo-fotballen Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:4 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg

Detaljer