VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER. Foreløpig versjon pr 15. mars Kartverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER. Foreløpig versjon pr 15. mars Kartverket"

Transkript

1 VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Foreløpig versjon pr 15. mars 2014 Kartverket Utarbeidet av Lars Inge Arnevik, Arvid Lillethun og Sven Michaelis

2 Innhold 1 Innledning Bakgrunn for utvikling av veilederen Del av prosjektet geografisk informasjonssystem for universell utforming Kartleggingsområder Utvalg av hvilke område som skal kartlegges Ulike kategorier friluftsområder langtur, nærtur, badeplass mv Kartleggingsmetode Hva skal kartlegges? Mer om begreper og definisjoner... 8 Rullestolbrukere... 9 Svaksynte... 9 Overordnet klassifisering av tilgjengelighet Hvordan kartlegge - gjennomføring av feltarbeid Kart og kartplott til feltarbeid Hvordan tegne inn i kartet? Utstyr Kartlegging - de ulike elementene som kartlegges Friluftsområder Krav Parkering Krav Forklaring til skjemaet, minimums- og maksimumsmål Turvei Krav Forklaring til skjemaet, minimums- og maksimumsmål Stigning Toalett og omkledningsrom Krav Forklaring til skjemaet, minimums- og maksimumsmål Servering/kiosk Krav Forklaring til skjemaet, minimums- og maksimumsmål Gapahuk/hytte Krav Forklaring til skjemaet, minimums- og maksimumsmål Grill-/bålplass Krav Forklaring til skjemaet, minimums- og maksimumsmål Sittegruppe/hvilebenk Krav Forklaring til skjemaet, minimums- og maksimumsmål Fiskeplass Krav Forklaring til skjemaet, minimums- og maksimumsmål Baderampe Krav Forklaring til skjemaet, minimums- og maksimumsmål Kilder, lenker, litteraturliste av 34

3 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for utvikling av veilederen Dette er en veileder for kartlegging av tilgjengelighet i friluftsområder, så som utfartsområder, nærturområder mv. Det legges særlig vekt på kartlegging av tilgjengelighet for bevegelseshemmede, men det legges også opp til kategorisering med hensyn til tilgjengelighet for synshemmede. Veilederen med tilhørende registreringsskjema er utarbeidet av Statens kartverk, og er en videreutvikling av veileder etablert av Norges Handikapforbund Trøndelag og Friluftsrådenes Landsforbund i Den gang ble det, som et ledd i oppfølging av Direktoratet for naturforvaltnings utredning Friluftsliv for funksjonshemmede, utarbeidet veilederen Veileder - kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder. Veilederen er omarbeidet med tanke på en geografisk registrering slik at en bedre kan visualisere kvalitetene ved ulike friluftsområder på et kart. Målet med å etablere en nasjonal veileder og en nasjonal metode er å oppnå enhetlig registrering av områder over hele landet. Materialet vil kunne vise hvordan områder er tilrettelagt for ulike grupper funksjonshemmede, med detaljert informasjon innen ulike former for friluftsområder og turområder. Kartmaterialet med tilhørende informasjon vil kunne nyttes i geografiske informasjonssystemer i arealplanverktøy i kommuner, utarbeiding av tiltaksplaner for universell utforming, ved statistikkproduksjon om utvikling av tilstand over tid eller som informasjon til publikum..resultater fra kartlegging vil også kunne benyttes som kildemateriale for å kunne ved kommunal KOSTRA-rapportering, der kommunene skal besvare spørsmålet: Hvor mange rekreasjons- og friluftslivsområder med kommunalt ansvar er tilrettelagt etter prinsippene om universell utforming slik at også bevegelses- og orienteringshemmede kan bruke området? Plan og bygningsloven er den sentrale loven for dette området. I denne ligger både lovhjemlene for byggesaksbehandling, reguleringsplansaker og kommuneplaner. 1.2 Del av prosjektet geografisk informasjonssystem for universell utforming Kartlegging av friluftsområder og turveier er en del av prosjektet Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming. Prosjektet er et prosjekt definert som del av Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet Det er mange ulike tiltak knyttet inn i denne Se handlingsplanen 3 av 34

4 Prosjektet støttes med midler Barne- og likestillingsdepartementet/ Miljøverndepartementet. Statens kartverk har fått midler fra handlingsprogrammet for universell utforming til ulike tiltak for å etablere en geografisk infrastruktur for universell utforming. Dette inkluderer utvikling av standarder, tegneregler, metoder og utvikling av veileder, pilotkartlegging og utvikling av en portal. MD ønsker at det utvikles en geografisk infrastruktur for informasjon om universell utforming. Se skisse under. Figur: Kommuner, fylkesetater, nasjonale etater og frivillige organisasjoner og allmennhet kan alle være brukere og leverandører av informasjon om universell utforming. Gjennom etablering av et geografisk informasjonssystem kan kommuner og andre etater tilby relevante data på standardiserte formater inn på internett (kildene markert inder streken) mens brukerne kan kombinere data fra mange ulike kilder. Bakgrunnen er at staten ser at det på bakgrunn av statlige initiativ, lover og forskrifter og gjennom prosjekttiltak etableres ulike former for geografisk informasjon, gjøres ulike former for registreringer og analyser og også at det etableres ulike former for informasjonssystemer som ikke er knyttet sammen. Data og flytløsninger er ikke bygget opp enhetlig vi får da ikke-kompatible løsninger og heller ikke mulighet for sammenstilling av data og informasjon på tvers av administrative enheter eller sektorer. Utvikling av et geografisk informasjonssystem for universell utforming vil bedre mulighetene for sammenstilling og gi utvidet informasjonstilfang om universell utforming. 4 av 34

5 2 Kartleggingsområder 2.1 Utvalg av hvilke område som skal kartlegges Ved kartlegging av tilgjengelighet til friluftsområder er det to kategorier områder som kan være aktuelle sikrede friluftsområder: Med sikra friluftsområder menes de områdene der staten har bidratt økonomisk i ervervet eller i servituttavtalen som er inngått (evigvarende bruksavtale for et område). Ved å gå inn på naturbasen (via ) kan man få frem fylkesvise oversikter over alle de sikra områdene. Det må velges avansert søk, deretter det aktuelle fylket og friluftsliv. kommunale/ andre friluftsområder: Disse vil ofte ikke være sikret men fungere som friluftsområder. Det er svært mange områder som kan klassifiseres som friluftsområder, ofte store deler av arealet til en kommune. Ved kartlegging av tilgjengelighet bør en derfor prioritere hvilke områder som kartlegges mye bruke områder steder en vet at det er tilrettelagte fasiliteter med hensyn til universell utforming. områder klassifisert som viktige eller svært viktige I Håndbok (Utgitt av Direktoratet for Naturforvaltning) finner en metoder for å klassifisere ulike friluftsområder. Vi tenker at områder klassifisert som viktige og svært viktige friluftsområder bør kartlegges med tanke på tilgjengelighet. Figuren viser avgrensing og verdsetting av et utfartsområde. Til venstre selve utbredelsen av hele utfartsområde, til høyre en verdsetting i tre kategorier slik DN's håndbok legger opp til. Dette er i stor grad en skjønnsmessig vurdering. I forbindelse med kartlegging av tilgjengelighet er det særlig de svært viktige friluftsområdene som bør kartlegges. 5 av 34

6 2.2 Ulike kategorier friluftsområder langtur, nærtur, badeplass mv Det finnes mange ulike typer friluftsområder. Det legges ikke bare opp til at det gjennomføres kartlegging i de klassiske utfartsområdene, men i en serie typer der kategoriene strent tatt overlapper hverandre eller områder med flere funksjoner; utfartsområder nærturområder marka strandsoner, badestrand mv fiskeplasser kulturlandskap grønnstrukturer leke- og rekreasjonsområder Figur: fra DN veileder (2004) Nærturområder og kulturlandskap nær opp til tettsteder vil ofte kunne fungere som friluftsområder. Det er sterkt ønskelig at det kartlegges tilretteleggingstiltak i slike områder nært opp til boligområder, eldresentre mv, fordi nærhet kan gi stor bruk av områdene. Også lekeområder og andre rekreasjonsområder inne i byer eller tettsteder er svært viktige for mosjon, frisk luft, opplevelse og sosialt liv. Ofte har slike lekeområder større grad av tilrettelegging. I den foreliggende Når det gjelder leke- og rekreasjonsområder innen et tettsted, er ikke veilederen fullt ut dekkende. En kan gjerne kartlegge ved hjelp av metoden, men ikke alle typer opplysninger lar seg naturlig registrere. Figur: fra DN veileder (2004) 6 av 34

7 3 Kartleggingsmetode 3.1 Hva skal kartlegges? I kartleggingsfaget benytter vi ofte begrepet geografiske objekter. Dette er konkrete elementer som kan stedfestes til en lokalitet med geografiske koordinater, så som en sti, et hus, en kai, en parkeringsplass, en badeplass eller et friluftsområde. Vi skiller mellom punktobjekter som registreres som et punkt i kartet, f.eks. lokalisering av en kiosk (senterpunktet for bygget) linjeobjekter som utgjør en linje i kartet, f.eks. en sti flateobjekter dvs arealer eller områder Figur: Kartet viser friluftsområde med parkeringsplass, informasjonsskilt, belyst turløype (lysløype), tilgjengelig turløype og utilgjengelig turløype, samt tilgjengelig fiskebrygge. I kartet tegnes de ulike områdene og fasilitetene inn som punkt, linjer og flater. Friluftsområder og parkeringsplasser tegnes som flater, men fasiliteter som serveringssteder og grill/bålplass tegnes inn som punkt. Adkomsveger tegnes inn som linjer som binder de ulike fasilitetene sammen. Også turløyper kan markeres som linjer. De ulike objektene som skal kartlegges ligger i hovedsak innen yttergrensen til 7 av 34

8 det vi kan definere som et friluftsområde, men f.eks. P-plass kan ligge utenfor. De ulike objektene som skal registreres blir nærmere presentert i kapittel Mer om begreper og definisjoner I arbeidet med kartlegging av tilgjengelighet er det en utfordring å finne riktig detaljeringsnivå. En kommune har ressurser til å utføre en detaljert kartlegging, mens en annen kommune eller organisasjon har mindre ressurser og vil kjøre en mindre detaljert kartlegging. Statens kartverk har i denne veilederen lagt seg på et midlere nivå. Kartlegger en alle elementer i skjemaene vil kartleggingen gi mye informasjon. En kartlegger kan velge ikke å måle opp og fylle inn detaljert informasjon for alle opplysningsfeltene knyttet til hvert objekt, men det er å anbefale at så mye som mulig av de foreslåtte elementene kartlegges. Større detaljering vil gi økt arbeidsmengde- og også en større byrde når kartlegging skal repeteres og databasene skal vedlikeholdes over tid. Lik gjennomføring vil gi større grad av sammenligningsmuligheter mellom friluftsområder eller mellom registreringer gjort i ulike kommuner. Ettersom materialet også skal nyttes i statistikkproduksjon for utviklingstrekk når det gjelder tilrettelegging, er det viktig at metoden følges så godt som rå er. 8 av 34

9 Rullestolbrukere Vi vil presisere at hvis et område skal betegnes som tilrettelagt for rullestolbruker uten medhjelper, må kravene være oppfylt for de aktuelle tiltakene. For områder tilrettelagt for rullestolbrukere med medhjelper er det rom for noe mer skjønnsmessige vurderinger, men vi vil også her presisere at det ikke tolereres avvik som gjør det vanskelig eller umulig for rullestolbruker og medhjelper å ta seg fram og bruke aktuelle tiltak. I enkelte tilfeller kan det være slik at et element som kartlegges totalt sett fungerer brukbart selv om ikke alle sjekkpunktene er 100 % i orden. Når man til slutt skal vurdere om et område skal godkjennes for en bestemt brukergruppe, er det en mulighet å godkjenne området, men samtidig foreslå forbedringer. Dersom et område godkjennes for rullestolbruker uten ledsager uten at alle sjekkpunktene er fullt ut i orden, må man være sikker på at tiltaket fungerer for en rullestolbruker uten ledsager. Forslag til forbedringer må fremgå under punktet, Totalinntrykk/forslag til forbedringer, i kartleggingsskjemaet. Når det gjelder turveier er det helt nødvendig at alle kravene for rullestolbrukere uten ledsager overholdes på hele strekningen. Det hjelper ikke om det aller meste av traseen tilfredsstiller kravene hvis en liten strekning er for bratt eller har løst underlag. Det kan være katastrofalt om en rullestolbruker lokkes til et friluftsområde og så alene blir sittende fast. Det finnes flere typer elektriske rullestoler. Derfor er det vanskelig å sette opp eksakte krav til disse. Det finnes rullestol med god fremkommelighet i ulendt terreng og på løst underlag. På Hjelpemiddeldatabasen til NAV kan du lese mer om Elektriske rullestoler motorisert styring utebruk. Det er mange kategorier av rullestol. Her er det valgt samme inndeling som er brukt i arbeidet med Norsk standard Krav til merkeordning for tilgjengelighet til reiselivsmål. Ved å få kartlagt om et område er tilgjengelig for rullestol med eller uten ledsager eller for elektrisk rullestol mener vi den enkelte vil kunne vurdere om området er tilgjengelig for den brukergruppen de representerer. I kartleggingen registreres også tallverdier på ulike målinger som blir gjort. Resultatene er dermed anvendelige for å testes mot andre standarder om ønskelig. E Svaksynte Med ledelinjer så menes det naturlige eller opparbeidde linjer langs turveien med taktile/visuelle kanter, som gjør det mulig for svaksynte å finne fram. Det er viktig å benytte kommentarfelt for å beskrive utfordringer vedrørende tilgjengelighet for svaksynte, da krav til dels kan være vanskelig å definere i et enkelt registreringsskjema Norges Handikapforbund og Friluftsrådenes Landsforbund er enig om at de krav som framgår av registreringsskjemaet og denne veilederen skal legges til grunn for når et tiltak/element kan karakteriseres som tilgjengelig for de ulike gruppene funksjonshemmede. De krav som er satt bygger på anbefalinger i Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven. I tillegg er kravene sett i sammenheng med krav stilt i arbeidet med Norsk standard Krav til merkeordning for tilgjengelighet til reiselivsmål, Noe skjønn er også utvist basert på vår kompetanse og erfaring. 9 av 34

10 Overordnet klassifisering av tilgjengelighet Det eksisterer ikke noe entydig definisjon av begrepet tilgjengelighet. Tilgjengelighet blir brukt i veldig mange forskjellige sammenhenger. Grovt sett kan en si at det gjelder de muligheter en person har for å komme seg fram i et område. Denne tilgjengeligheten kan være avhengig av for eksempel fysisk avstand, eller fysiske forhold og hindringer der en beveger seg. Kartverket har sammen med flere organisasjoner kommer fram til en enkel skala som nyttes i forbindelse men en enkel helhetsvurdering av et område, en fasilitet som en badeplass eller en turveg. Vurdering for turveger deles gjerne opp i segmenter eller oppdelte vegsegmenter, f.eks. der 700 m fra A til B blir vurdert å være tilgjengelig, videre fra B-C 100 meter videre vurderes ikke å være tilgjenglige osv. Kriteriene for hvordan vurderingen avhenger av type tiltak, objekt, fasilitet, og hvordan en oppfyller definerte minstekrav. Inndelingen er slik; TILGJENGVURD 1: Tilgjengelig 1:Oppfyller minstekrav*) til tilgjengelighet for bevegelseshemmede, der rullestol har vært en dimensjonerende faktor. 2: Vanskelig tilgjengelig 2: Oppfyller delvis minstekrav 3: Ikke tilgjengelig 3: Vurdert, funnet å ikke oppfylle minstekrav. 4: Ikke vurdert 4: Angivelse av bygg, veier, objekter som ikke er vurdert. *) basert på: NS , Veiledning REN til forskrift om krav til byggverk (TEK) 1999 Bygg for alle Hvordan kartlegge - gjennomføring av feltarbeid Kart og kartplott til feltarbeid Det finnes tre hovedtyper av kart som kan være et aktuelt grunnlag ved registrering i felt; grovt grunnkart, f.eks. N50, dvs topografisk grunnkart. Dette egner seg kun ved kartlegging av svært store områder eller lange stier eller turruter. Målestokk på slike kart er ofte 1: detaljert grunnkart, f.eks. FKB, tidligere kalt økonomisk kartverk (ØK). Dette er et anbefalt kartgrunnlag for kartlegging av tilgjengelighet, som oftest foreligger kart i målestokk 1: flyfoto (ortofoto), eventuelt med veier og bygg markert spesielt. Plotter en ut slike kart er disse også svært anvendelige, fordi det er lett å kjenne seg igjen. I områder med tett tredekke kan det være vanskelig å se stier mv. Kartgrunnlag printes ut i forkant av kartleggingsarbeidet. Dette kan gjøres fra ulike kartverktøy, kommunale kartløsninger på Internett, eller fra Forberedelser med utskrifter, osv kan ta tid. 10 av 34

11 Hvordan tegne inn i kartet? Kartobjektene tegnes inn i kartgrunnlaget og gis en unik identifisering. En kan tegne inn med markertusj på papirutskrifter eller bruke vannfast tusj. Ofte vil plott med fargekart eller flyfoto være vokset, og vanlig blyant vil ikke sitte fast. 3.4 Utstyr For å få til en sikker og effektiv oppmåling og klassifikasjon er det å anbefale bruk noen typer utstyr. Android nettbrett Nettbrett benyttes for å kartlegge objekter med en egenutviklet APP som legges da objektene direkte inn i Tilgjengelighetsportalen. Nettbrett brukes også til å ta bilder av ulike kartlagte objekter som innganger, HCparkeringsplasser, etc. Bildene knyttes direkte til objektene. Digitalt vater Dette benyttes for å beregne stigningsforhold og tverrfall på veier, ramper eller oppstillingsplasser for rullestol. Digital avstandsmåler Denne avstandsmåleren kan benyttes for å måle avstander mellom parkeringsplass og ulike fasiliteter Målebånd Målebånd benyttes til å måle høyde, bredde og lengde på ulike objekter, for eksempel. parkeringsplasser, rekkverk, inngangspartier m.m. 11 av 34

12 4 Kartlegging - de ulike elementene som kartlegges Her følger en oversikt over objekttyper og deres egenskaper. Egenskap Eksempel Beskrivelse/Koder Obligatorisk Kommune Jevnaker Velges før registreringer starter Opphav Statens kartverk Velges før registreringer starter 4.1 Friluftsområder Krav Når alle elementene i registreringsskjemaet er kartlagt, gjøres en vurdering av om turområdet, badeplassen eller fiskeplassen kan godkjennes for de ulike gruppene av funksjonshemmede. Det er avkrysningsbokser for dette i registreringsskjemaet. Du må også huske å fylle ut identifikasjonsinfo og kommentarer og forbedringstiltak. For at et turområde skal godkjennes som tilrettelagt for funksjonshemmede (vist på skilt, kart, brosjyrer med mer), må følgende tiltak som et minimum tilfredsstille kravene: parkering, turvei, toalett. For at en badeplass skal godkjennes som tilrettelagt for funksjonshemmede (vist på skilt, kart, brosjyrer med mer), må følgende tiltak som et minimum tilfredsstille kravene: parkering, turvei (til badeplass), toalett, adkomst vannkant og baderampe. For at en fiskeplass skal godkjennes som tilrettelagt for funksjonshemmede (vist på skilt, kart, brosjyrer med mer), må følgende tiltak som et minimum tilfredsstille kravene: parkering, turvei (til fiskeplass), toalett, adkomst vannkant, - og det må være tilgang til egna fiskeplass gjennom adkomst vannkant eller fiskebrygge. Kartlegging Friluftsområdet tegnes inn som et polygon i kartet. Egenskaper baseres stort sett på vurdering av fasiliteter som finnes innen friluftsområdet. 12 av 34

13 Egenskap Eksempel Beskrivelse/Koder Obligatorisk Ta et bilde Ta bilde med nettbrett Navn Nordbytangen Navnet på friluftsområdet. Naturbasenummer 454 Områdets nummer i naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning. Kommentar Hele området er mønstergyldig universelt utformet. Tilgjengelig turområde Tilgjengelig Tilgjengelig turområde Ikke vurdert Mulighet til å gi en kommentar angående friluftsområdet. Nei Nei Tilgjengelig fiske Tilgjengelig fiske Tilgjengelig Ikke vurdert Tilgjengelig badeplass Tilgjengelig Tilgjengelig badeplass Ikke vurdert Tilgjengelighet (alt) Tilgjengelig 13 av 34

14 4.2 Parkering Krav For parkeringsplasser gjelder de samme krav for rullestolbrukere både med og uten ledsagere. Ingen særskilte krav til p-plasser for synshemmede utover at det skal være reservert p- plass for funksjonshemmede. Forklaring til skjemaet, minimums- og maksimumsmål Reservert plass Det skal være skilta og oppmerka minst 1 parkeringsplass for funksjonshemmede, - på større områder flere plasser. Til merking i grunnen kan brukes spraymaling. Det holder vanligvis en sesong. En bør bruke ordinære parkeringsskilt med underskilt. Reserverte parkeringsplasser skal være minimum: 4,5 m x 6,0 m (bredde x lengde) Stigning Parkeringsplasser bør være tilnærmet flate for at heis og turutstyr skal kunne håndteres enklest mulig, og dette er et absolutt krav for områder som skal brukes av rullestolsbrukere uten ledsager. Det skal ikke være kanter (mot fortau, overgang til turvei, bru e.l.) over 2 cm. Underlag Underlaget skal være fast, ikke nødvendigvis asfalt, men fast og drenert uten sølepytter og hull. Avstand til fasilitet Det skal oppgis avstand til området. Her menes avstand fra parkering til f.eks. badeplass, hovedoppholdsområde eller fiskeplass. Dersom området i hovedsak består av turvei, opplyses lengden på turveien. Kartlegging x Parkeringsområde angir hele parkeringsplassen tegnet i kartet som en flate (polygon). Vi oppgir her hvor mange parkeringsplasser som finnes, og hvor mange som tilfredsstiller kravene. Parkeringsplass universelt utformet. Her markeres hver enkelt HC-parkeringsplass som et punkt i kartet. Egenskaper som lengde, bredde, om den er skiltet eller merket i asfalten, angis i registreringsskjemaet. 14 av 34

15 Parkeringsområde Egenskap Eksempel Beskrivelse/Koder Obligatorisk Ta et bilde Ta bilde med nettbrett Registrert Dato førsteregistrering, settes - Oppdatert Dato siste oppdatering, settes - KapasitetPersonbiler 30 Antall parkeringsplasser for vanlige personbiler. KapasitetUU 1 Antall parkeringsplasser som er reservert for handikappede. VeidekkeTilstand Jevnt 1. Jevnt 2. Ujevnt Kommentar Mulighet til å gi en kommentar. Nei Forbedringsforslag Eks: Markeringene for HCparkeringsplasser er dårlig synlige og bør fornyes. Mulighet til å gi et forbedringsforslag angående parkeringsområdet. HC-parkeringsplass Egenskap Eksempel Beskrivelse/Koder Obligatorisk Ta et bilde Ta bilde med nettbrett Registrert Dato førsteregistrering, settes Oppdatert Dato siste oppdatering, settes Skiltet Nei Kryss av om HCparkeringsplassen er skiltet. Merket Nei Kryss av om HCparkeringsplassen er merket. Avstand Fasilitet 35 Avstand til nærmeste fasilitet oppgis i m uten Bredde 250 Minste bredde oppgis i cm uten Lengde 450 Minste lengde oppgis i cm uten Avgift Nei Kryss av om HC-parkering er avgiftspliktig. TilgjengeligAutomat Nei Kryss av om parkeringsautomaten er tilgjengelig. Nei - - Nei 15 av 34

16 Automat_høyde 164 Høyden måles til den øverste Nei knappen eller myntinnkastet og oppgis i cm uten Kommentar Mulighet til å gi en kommentar. Nei 5. Tilgjengelig 6. Vanskelig tilgjengelig 7. Ikke tilgjengelig 8. Ikke vurdert 16 av 34

17 4.3 Turvei Krav For rullestolbrukere uten ledsager er kravene til maksimum stigning og kanter samt underlag absolutte og gjelder hele den aktuelle strekningen. For rullestolbrukere med ledsager kan det for kortere strekninger tillates større stigning eller høyere kanter, og åpnes for en skjønnsmessig vurdering av om det er greit å komme fram med rullestol når en har med ledsager. For synshemmede skal kravene til føringskant og fri høyde være oppfylt. Forklaring til skjemaet, minimums- og maksimumsmål Stigning For rullestolbrukere uten ledsager kan stigningen normalt være 1:20, men kan på kortere strekninger være inntil 1:12, og det skal ikke være kanter (mot fortau, overgang til turvei, bru e.l.) over 2 cm. For rullestolbrukere med ledsagere gjelder i utgangspunktet de samme stigningsforhold, men her tillates det større avvik og bruk av skjønn. Det finnes instrumenter som måler stigningen. Ellers kan man lage seg en rettvinkla trekant med høyde på 10 cm og lengde på 120 cm. Underlag Underlaget i turveier må være fast, ikke nødvendigvis asfalt, men en type grus som setter seg og får en fast overflate. For rullestolbrukere uten ledsager må absolutt hele den aktuelle strekningen ha fast overflate. For rullestolbrukere med ledsager tolereres kortere partier med løsere overflate, men det må være greit å komme fram med hjelp fra ledsager. Bredde Minimum bredde på turveier er 1,4 m for rullestolbrukere, både med og uten ledsager. Når bredden på turveien er under 1,8 meter, skal det jevnlig (anslagsvis for hver 50. meter) være møteplasser med bredde på minst 1,8 m. Stier som brukes mye bør ha en bredde på min. 1,6 m og ha møteplasser med større bredde, f.eks. 2,0 m. Fri høyde For synshemmede er det viktig at greiner og takutspring som kan forårsake kollisjon ikke kommer inn på gangstier, og det skal være fri høyde 2,25 m. Føringskant For synshemmede er det et krav at det er en føringskant. I enkelte tilfeller kan overgangen mellom fast sti og gress fungere som føringskant, men den må da være sammenhengende og tydelig. For å få best mulig registreringer, bør synshemmede være med på registreringen. Kartlegging Det anbefales at turløypa deles inn i ulike segmenter dersom kvaliteten på løypa er varierende med hensyn til tilgjengelighet. Hvis store deler av løypa har god standard, og ligger innenfor kravene, så digitaliseres denne delen i ett segment og fylles ut med godkjente verdier i skjemaet. Skulle derimot deler av løypa feile på et eller flere krav, så må dette digitaliseres som et eget linjesegment hvor en fyller ut og dokumenterer verdier som ikke ligger innenfor gjeldende krav. Det bør utvises skjønn ved denne inndelingen, og det er ikke nødvendig å opprette et nytt linjesegment fordi om 17 av 34

18 stigningsforholdet endrer seg. Så lenge stigningsforholdet holder seg innenfor gjeldende krav, så holder det å angi minstekrav (< 1:20, 1:12 for kortere strekninger). Det anbefales å bruke et digitalt vater for å registrere stigningsforhold og tverrfall Egenskap Eksempel Beskrivelse/Koder Obligatorisk Ta et bilde Ta bilde med nettbrett Registrert Dato førsteregistrering, settes - Oppdatert Dato siste oppdatering, settes - Veitype Sti 1. Ikke valgt 2. Asfaltert vei 3. Gang/Sykkelsti 4. Grusvei 5. Sti 6. Traktorvei Spesialfottyperute Annet 1. Ikke valgt Nei 2. Historisk ferdselsrute 3. Kultursti 4. Kyststi 5. Natursti 6. Trimløype 7. Annet Dekke Fast 1. Fast 2. Løst VeidekkeTilstand Jevnt 1. Jevnt 2. Ujevnt Møteplass Nei Kryss av om det er møteplass. Nei Belysning Nei Kryss av om turveiavsnittet er belyst. Bredde 205 Minste bredde oppgis i cm uten Stigningsgrad 5,1 Stigning/fall i kursretningen oppgis i grader med ett Tverrfall 3,1 Stigning/fall på tvers av kursretningen oppgis som grader med ett Ledelinje/Føringskant Taktil 1. Ikke valgt 2. Ikke Vurdert 3. Ingen 4. Taktil 5. Visuell Fri høyde > >225 cm 2. <225 cm Ledelinje_kontrast God 3. God 4. Mindre god 5. Dårlig Kommentar Bevegelse: Litt bratt Mulighet til å gi en kommentar. enkelte steder, men Nei 18 av 34

19 over veldig kort avstand, så det vil ikke by på praktiske problemer å forsere bakken. Syn: Kontrasten er ikke så god som den bør være i enkelte partier hvor jordbunnen er ganske svart, noe som gir liten kontrast til vått asfalt Forbedringsforslag - Mulighet til å gi et forbedringsforslag angående parkeringsområdet. rullestol rullestol med ledsager el. rullestol synshemmede Nei 19 av 34

20 4.4 Toalett og omkledningsrom Krav For rullestolbruker uten ledsager må alle krav til adkomst, størrelse og innredning fullt ut være tilfredsstilt. For rullestolbruker med ledsager må kravene til størrelse og innredning fullt ut være tilfredsstilt, mens kravene til adkomst kan vurderes ut fra om det er greit å komme fram når en har med ledsager. For synshemmede skal kravene til skilting, kontraster og belysning være oppfylt. Forklaring til skjemaet, minimums- og maksimumsmål Adkomst Se turvei mht krav til stigning og kanter for rullestolsbrukere. Erfaringsmessig er det viktig å påse at det ikke er kanter i overgangene turvei rampe toalett som vanskelig-/umuliggjør adkomst. For rullestolbrukere uten ledsager må det være tilstrekkelig stort og flatt snuareal utenfor døra og mulig å åpne døra fra rullestol. Det skal være skilting til toalettet, så sant ikke plassering gjør det unødvendig, og på skiltet bør angis hvilke grupper funksjonshemmede toalettet er tilpasset. Bygg Standard mål på toalett fremkommer av tegningen på neste side. Dersom man velger enkeltsidig toalett, må det være et speilvendt toalett i tillegg. Dette fordi mange bare kan forflytte seg fra en side. Toalettet skal ha nedfellbare armstøtter på begge sider. I tillegg til målene på skjemaet, som er et krav, anbefales følgende: Toalettrull på armstøtten. Fri høyde under servant minst 0,67 m, høyde overkant 0,80-0,85 m. Speil, såpe og tørkerull som kan brukes av både stående og sittende, nedre kant 0,9 m over gulv. Utadslående dør og ekstra lukkehåndtak på innsiden av døren, på hengslesiden, 0,85 m over gulv. I mange tilfeller er toalett og omkledningsrom samme rom, og småting som manglende klesoppheng og upraktisk møblering kan vanskeliggjøre besøket. Omkledningsrom som inneholder benker/bord/stoler bør ha større mål enn toalett for at snusirkelen på 1,5 m skal holdes. Pass på at kravene til snusirkel opprettholdes selv om rommet møbleres. (Toalettet/omkledningsrommet godkjennes ikke dersom det ved registrering er lagret annet utstyr der som gjør at minimumsmålene ikke overholdes.) Kontraster og belysning For at toaletter skal kunne markeres som tilgjengelig for synshemmede, bør synshemmede ha vært med og vurdert kontraster mellom dør og dørkarm og om belysning er tilstrekkelig. 20 av 34

21 21 av 34

22 Egenskap Eksempel Beskrivelse Obligatorisk Ta et bilde Ta bilde med nettbrett Registrert Dato førsteregistrering, settes - Oppdatert Dato siste oppdatering, settes - Byggtype Toalett 1. Toalett 2. Toalett/ omkledning 3. Omkledning Stigningsgrad_ 3,5 Stigning/fall i kursretningen Atkomstvei oppgis i grad med ett Her måles det den bratteste stigningen på atkomstveien fra parkeringsplass til inngang. AvstandHC 25 Avstand til nærmeste HCparkeringsplass Nei oppgis i m uten Dørtype Slag ut 1. Slag inn 2. Slag ut 3. Skyvedør 4. Karusell Bredde_Inngang 95 Minste bredde oppgis i cm uten Terskelhøyde 1,6 Terskelhøyden oppgis i cm med ett Døråpner Manuell 1. Manuell 2. Halv 3. Automatisk Manøverknapp_høyde 120 Høyden oppgis i cm uten Rampe Nei Kryss av om det finnes en rampe. Nei Rampe_bredde 105 Minste bredde oppgis i cm uten Håndlist Høyre 1. Høyre (sett mot inngang) 2. Venstre (sett mot inngang) 3. Begge sider 4. Mangler Håndlisthøyde_1 95 Høyden på den øverste håndlisten oppgis i cm uten Håndlisthøyde_2 74 Høyden på den nederste håndlisten oppgis i cm uten Kommentar - Mulighet til å gi en kommentar. Nei Forbedringsforslag - Mulighet til å gi et forbedringsforslag angående parkeringsområdet. rullestol Nei 22 av 34

23 rullestol med ledsager el. rullestol synshemmede 23 av 34

24 4.5 Servering/kiosk Krav Kravene til adkomst og høyde på skranke er absolutte for å godkjenne kiosken som tilgjengelig for rullestolbruker uten ledsager. For rullestolbruker med ledsager er kravet bare at en kommer fram til servering og kiosk. Ingen krav i forhold til synshemmede. Forklaring til skjemaet, minimums- og maksimumsmål Adkomst Se turvei mht krav til stigning og kanter for rullestolbrukere. En vurderer tilgjengelighet til servering /kiosk i henhold til disse kravene og angir om adkomstveg er tilgjengelig for rullestolbrukere, rullestolbrukere med ledsager eller synshemmede. Bygg Høyde på skranke skal maks være 80 cm. Det finnes mange praktiske gode løsninger, bl.a. med skranke i to forskjellige høyder. Prinsippet er at alle skal kunne betjenes på en selvstendig og likeverdig måte. Kartlegging Adkomstveg kartlegges som turvei, og krysses av i skjemaet hvis den oppfyller kravene til de ulike brukergruppene. Egenskap Eksempel Beskrivelse Obligatorisk Ta et bilde Ta bilde med nettbrett Registrert Dato førsteregistrering, settes Oppdatert Dato siste oppdatering, settes Atkomstvei - rullestol Nei Kryss av om adkomstvegen er tilgjengelig for rullestolbrukere. Atkomstvei rullestol Nei Kryss av om adkomstvegen er med ledsager tilgjengelig for rullestolbrukere Atkomstvei el. rullestol med ledsager. Nei Kryss av om adkomstvegen er tilgjengelig for brukere av el. rullestol. Atkomstvei - synshemmede Nei Kryss av om adkomstvegen er tilgjengelig for synshemmede. Høyde skranke 80 Høyden oppgis i cm med ett Kommentar - Mulighet til å gi en kommentar. Nei Forbedringsforslag - Mulighet til å gi et forbedringsforslag angående parkeringsområdet. rullestol - - Nei 24 av 34

25 rullestol med ledsager el. rullestol synshemmede 25 av 34

26 4.6 Gapahuk/hytte Krav For rullestolbrukere uten ledsager er kravene til adkomst absolutte. For rullestolbrukere både med og uten ledsager må det være tilstrekkelig plass til rullestolen inne i gapahuken. For synshemmede er det viktig at overkant av gapahuken (åpningen) har tydelig kontrast. Forklaring til skjemaet, minimums- og maksimumsmål Adkomst Se turvei mht krav til stigning og kanter for rullestolbrukere. Bygg Det må være plass til å komme inn med rullestol og snu denne inntil et eventuelt bord. For synshemmede må kontraster for øvre kant vurderes hvis gapahuken er så lav at en må bøye seg for å komme inn. Kartlegging Adkomstveg kartlegges som turvei, og krysses av i skjemaet hvis den oppfyller kravene til de ulike brukergruppene. Høyde på inngang måles og fylles ut hvis den er under 2,25 m. Hvis den er over legges det inn > 2,25 meter i feltet under. Hvis høyden er under 2,25 så må også Kontrast inngang fylles ut. Størrelse vurderes Egenskap Eksempel Beskrivelse Obligatorisk Ta et bilde Ta bilde med nettbrett Registrert Dato førsteregistrering, settes Oppdatert Dato siste oppdatering, settes Atkomstvei - rullestol Nei Kryss av om adkomstvegen er tilgjengelig for rullestolbrukere. Atkomstvei rullestol Nei Kryss av om adkomstvegen er med ledsager tilgjengelig for rullestolbrukere Atkomstvei el. rullestol med ledsager. Nei Kryss av om adkomstvegen er tilgjengelig for brukere av el. rullestol. Atkomstvei - synshemmede Nei Kryss av om adkomstvegen er tilgjengelig for synshemmede. Størrelse 12 Størrelsen vurderes og oppgis i m2 uten Høyde inngang 200 Høyden oppgis i cm med ett Kontrast inngang God 1. God 2. Mindre god 3. Dårlig Kommentar - Mulighet til å gi en kommentar. Nei Forbedringsforslag - Mulighet til å gi et forbedringsforslag angående parkeringsområdet. - - Nei 26 av 34

27 rullestol rullestol med ledsager el. rullestol synshemmede 4.7 Grill-/bålplass Krav For rullestolbrukere både med og uten ledsager er det absolutte krav til at rullestol kan komme inntil grill-/bålplass og sittegruppe. For rullestolbrukere uten ledsagere er krav til maks stigning fram absolutt, mens det kan gjøres vurderinger for rullestolbruker med ledsager. Ingen absolutte krav for synshemmede. Forklaring til skjemaet, minimums- og maksimumsmål Adkomst Se turvei mht krav til stigning og kanter for rullestolbrukere. Grill-/bålplass For rullestolbrukere er det et krav at det skal være fri tilgang fram til bål-/grillplass. Underlaget må være flatt, fast og jevnt for rullestolbrukere, og det er en fordel med opphøyd grillplass. Kartlegging Adkomstveg kartlegges som turvei, og krysses av i skjemaet hvis den oppfyller kravene til de ulike brukergruppene. Dekke klassifiseres som jevnt eller ujevnt. Helning klassifiseres med helningsprosent som beskriver planet hvor rullestol kan plasseres Egenskap Eksempel Beskrivelse Obligatorisk Ta et bilde Ta bilde med nettbrett Registrert Dato førsteregistrering, settes - Oppdatert Dato siste oppdatering, settes - Atkomstvei - rullestol Nei Kryss av om adkomstvegen er tilgjengelig for rullestolbrukere. Atkomstvei rullestol Nei Kryss av om adkomstvegen er 27 av 34

28 med ledsager tilgjengelig for rullestolbrukere med ledsager. Atkomstvei el. Nei Kryss av om adkomstvegen er rullestol tilgjengelig for brukere av el. rullestol. Atkomstvei - Nei Kryss av om adkomstvegen er synshemmede tilgjengelig for synshemmede. Dekke Fast 1. Fast 2. Løst Helning 5,1 Stigning/fall i kursretningen oppgis i grader med ett Kommentar - Mulighet til å gi en kommentar. Nei Forbedringsforslag - Mulighet til å gi et forbedringsforslag angående parkeringsområdet. rullestol rullestol med ledsager el. rullestol synshemmede Nei 4.7 Sittegruppe/hvilebenk Krav For rullestolbrukere både med og uten ledsager er det absolutte krav til at rullestol kan komme inntil sittegruppe. For rullestolbrukere uten ledsagere er krav til maks stigning fram absolutt, mens det kan gjøres vurderinger for rullestolbruker med ledsager. Ingen absolutte krav for synshemmede. Forklaring til skjemaet, minimums- og maksimumsmål Adkomst Se turvei mht krav til stigning og kanter for rullestolbrukere. Sittegruppe 28 av 34

29 For rullestolbrukere er det et krav at det skal være fri tilgang fram til sittegruppe. Bord skal være slik at en kan sitte inntil i rullestol, med fri høyde på minst 67 cm. Utstikk av bordplate skal være på minst 50 cm slik at rullestol kan trilles helt inntil bordplaten. Underlaget må være flatt, fast og jevnt for rullestolbrukere, og det er en fordel med opphøyd grillplass. Kartlegging Adkomstveg kartlegges som turvei, og krysses av i skjemaet hvis den oppfyller kravene til de ulike brukergruppene. Dekke klassifiseres som jevnt eller ujevnt. Helning klassifiseres med helningsprosent som beskriver planet hvor rullestol kan plasseres. Egenskap Eksempel Beskrivelse Obligatorisk Ta et bilde Ta bilde med nettbrett Registrert Dato førsteregistrering, settes Oppdatert Dato siste oppdatering, settes Atkomstvei - rullestol Nei Kryss av om adkomstvegen er tilgjengelig for rullestolbrukere. Atkomstvei rullestol Nei Kryss av om adkomstvegen er med ledsager tilgjengelig for rullestolbrukere Atkomstvei el. rullestol med ledsager. Nei Kryss av om adkomstvegen er tilgjengelig for brukere av el. rullestol. Atkomstvei - synshemmede Nei Kryss av om adkomstvegen er tilgjengelig for synshemmede. Dekke Fast 1. Fast 2. Løst Helning 5,1 Stigning/fall i kursretningen oppgis i grader med ett Høyde bord 67 Høyden oppgis i cm med ett Utstikk bord 50 Høyden oppgis i cm med ett Kommentar - Mulighet til å gi en kommentar. Nei Forbedringsforslag - Mulighet til å gi et forbedringsforslag angående parkeringsområdet. rullestol rullestol med ledsager - - Nei 29 av 34

30 el. rullestol syns hemmede 4.8 Fiskeplass Krav For rullestolbrukere uten ledsager er det absolutte krav til adkomst, stigning, snuplass og stoppkant. For rullestolbrukere med ledsager er kravene til snuplass og stoppkant absolutte, mens det kan gjøres vurderinger mht adkomst og stigning. For synshemmede må behovet for rekkverk og andre markeringer av kanter vurderes. Forklaring til skjemaet, minimums- og maksimumsmål Adkomst Se turvei mht krav til stigning og kanter for rullestolbrukere. Brygge Overgang land brygge maks stigning 1:15 og ingen kanter over 2 cm. Dette gir særskilte utfordringer i områder med stor forskjell på flo og fjære. Punktet er absolutt om brygge skal godkjennes for rullestol uten ledsager, mens det for rullestol med ledsager kan gjøres skjønnsmessige vurderinger. Brygga må ha tilstrekkelig stort område til at rullestol kan snu (diameter 1,5 m) og stoppkant som er minimum 15 cm høy. Bredden mellom bordene (plankene) må ikke overstige 1 cm. For godkjenning i forhold til synshemmede, må det vurderes om det er tilstrekkelig med kontraster, rekkverk m.v. til at det ikke er fare for å falle utenfor brygga. Kartlegging Adkomstveg kartlegges som turvei, og krysses av i skjemaet hvis den oppfyller kravene til de ulike brukergruppene. Egenskap Eksempel Beskrivelse Obligatorisk Ta et bilde Ta bilde med nettbrett Registrert Dato førsteregistrering, settes Oppdatert Dato siste oppdatering, settes Atkomstvei - rullestol Nei Kryss av om adkomstvegen er tilgjengelig for rullestolbrukere. Atkomstvei rullestol Nei Kryss av om adkomstvegen er med ledsager tilgjengelig for rullestolbrukere Atkomstvei el. rullestol Atkomstvei - synshemmede med ledsager. Nei Kryss av om adkomstvegen er tilgjengelig for brukere av el. rullestol. Nei Kryss av om adkomstvegen er tilgjengelig for synshemmede av 34

31 Flytebrygge Nei Kryss av om det er flytebrygge. Stigningsgrad 5,1 Stigning/fall i kursretningen oppgis i grader med ett Diameter 67 Diamenter oppgis i cm med ett Dekke Fast 1. Fast 2. Løst Plankeavstand 2 Avstand oppgis i cm med ett Rekkverk Nei Kryss av om det er rekkverk. Stoppkant Nei Kryss av om det er stoppkant. Stoppkanthøyde 15 Avstand oppgis i cm med ett Kontrast God 1. God 2. Mindre god 3. Dårlig Kommentar - Mulighet til å gi en kommentar. Nei Forbedringsforslag - Mulighet til å gi et forbedringsforslag angående parkeringsområdet. rullestol rullestol med ledsager el. rullestol synshemmede Nei 31 av 34

32 4.9 Baderampe Krav For rullestolbrukere uten ledsager er kravene absolutte til adkomst, stigning og håndlister. For rullestolbrukere med ledsager kan mindre avvik godkjennes. For synshemmede vurderes ikke tiltaket relevant. Forklaring til skjemaet, minimums- og maksimumsmål Adkomst Se turvei mht krav til stigning og kanter for rullestolsbrukere. Rampe Stigning maks 1:20 for rullestolbrukere uten ledsager, for rullestolbrukere med ledsager kan sterkere stigning (ca 1:12) aksepteres. Underlaget må være fast og jevnt. Det skal være to sett med håndlister på begge sider, høyde 75 og 90 cm. Bredde rampe skal være mellom 90 og 110 cm. Kartlegging Adkomstveg kartlegges som turvei, og krysses av i skjemaet hvis den oppfyller kravene til de ulike brukergruppene. Egenskap Eksempel Beskrivelse Obligatorisk Ta et bilde Ta bilde med nettbrett Registrert Dato førsteregistrering, settes Oppdatert Dato siste oppdatering, settes Atkomstvei - rullestol Nei Kryss av om adkomstvegen er tilgjengelig for rullestolbrukere. Atkomstvei rullestol Nei Kryss av om adkomstvegen er med ledsager tilgjengelig for rullestolbrukere Atkomstvei el. rullestol med ledsager. Nei Kryss av om adkomstvegen er tilgjengelig for brukere av el. rullestol. Atkomstvei - synshemmede Nei Kryss av om adkomstvegen er tilgjengelig for synshemmede. Rampe Nei Kryss av om det finnes en rampe. Nei Rampe_tverrfall 3,5 Stigning/fall i kursretningen oppgis i grad med ett Her måles det den bratteste stigningen på atkomstveien fra parkeringsplass til inngang. Rampe_Stigningsgrad 3,5 Stigning/fall i kursretningen oppgis i grad med ett Her måles det den bratteste stigningen på atkomstveien fra parkeringsplass til inngang av 34

33 Rampe_bredde 105 Minste bredde oppgis i cm uten Håndlist Høyre 1. Høyre (sett mot inngang) 2. Venstre (sett mot inngang) 3. Begge sider 4. Mangler Håndlisthøyde_1 95 Høyden på den øverste håndlisten oppgis i cm uten Håndlisthøyde_2 74 Høyden på den nederste håndlisten oppgis i cm uten Kommentar - Mulighet til å gi en kommentar. Nei Forbedringsforslag - Mulighet til å gi et forbedringsforslag angående parkeringsområdet. rullestol rullestol med ledsager el. rullestol synshemmede Nei 33 av 34

34 5 Kilder, lenker, litteraturliste Ny Norsk Standard for universell utforming av uteområder - NS Veiledning til forskrift om krav til byggverk (TEK10) Husbanken 2004: Bygg for alle - Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder. Direktoratet for naturforvaltning 2003: Friluftsliv for funksjonshemmede. Anbefalinger om tiltak for å bedre funksjonshemmedes muligheter til friluftsliv. DN Utredning Standard Norge, Sosial- og helsedirektoratet 2006: Tilgjengelige turistmål sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barriærer. Rapport, Standard Norge. Friluftsrådenes Landsforbund og Fylkesmannen i Oppland 2008: Kartlegging av tilgjengelighet til offentlig sikrede friluftsområder i Oppland. Rapport. Statens kartverk og Høyskolen i Gjøvik 2008: Veileder for kartlegging av tilgjengelighet i uteområder. Norges Handikapforbund 2003: Kontrollskjema for byggeforskriftens krav til tilgjengelighet. Tilgjengelighetssiden til Kartverk: Kultur- og kirkedepartementet 2008: uiden2.pdf 34 av 34

VEILEDER TIL REGISTRERINGSSKJEMA - KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

VEILEDER TIL REGISTRERINGSSKJEMA - KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER VEILEDER TIL REGISTRERINGSSKJEMA - KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Norges Handikapforbund Trøndelag og Friluftsrådenes Landsforbund, mai 2007 Innledning Registreringsskjemaet

Detaljer

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER. Versjon pr 07. april 2010. Statens kartverk

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER. Versjon pr 07. april 2010. Statens kartverk VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Versjon pr 07. april 2010 Statens kartverk Utarbeidet av Lars Inge Arnevik og Arvid Lillethun 2 av 33 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet.

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Pilotfylkene Hedmark og Oppland 2010 2013 Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Følgende uteareal skal være universelt

Detaljer

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Versjon pr 17.08.2015 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for utvikling av veilederen... 3 1.2 Del av prosjektet geografisk

Detaljer

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER. Versjon pr 18. mars 2014. Kartverket

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER. Versjon pr 18. mars 2014. Kartverket VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER Versjon pr 18. mars 2014 Kartverket Utarbeidet av Magnus Karge, Lars Inge Arnevik, Arvid Lillethun, Knut Sælid og Sven

Detaljer

Tilgjengelighetsportalen og kartlegging av tilgjengelighet i tettsteder STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

Tilgjengelighetsportalen og kartlegging av tilgjengelighet i tettsteder STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Tilgjengelighetsportalen og kartlegging av tilgjengelighet i tettsteder AGENDA 1. Bakgrunn av prosjektet 2. Tilgjengelighetsportalen 3. Kartlegging av tilgjengelighet 4. Kartleggingsresultater Molde 1

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

P2 Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

P2 Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET P2 Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming AGENDA 1. Bakgrunn av prosjektet 2. Tilgjengelighetsportal 3. Kartlegging av tilgjengelighet 1 Bakgrunn av

Detaljer

Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming

Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming Universell utforming - Ressurskommunesamling Prekestolshytta 10-11.9.2009 Arvid Lillethun Oversikt Tilgjengelighetsdata

Detaljer

KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET TIL OFFENTLIG SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER I OPPLAND. Anne Lise Bekken

KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET TIL OFFENTLIG SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER I OPPLAND. Anne Lise Bekken Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Rapport nr 2/09 KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET TIL OFFENTLIG SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER I OPPLAND Rapporten er utarbeidet av Friluftsrådenes Landsforbund for

Detaljer

Kartlegging av tilgjenge i friluftsområde

Kartlegging av tilgjenge i friluftsområde , med døme frå Haugesund og Stord friluftsområde.. Pilotkommuner for universell utforming. Universell utforming i kommunene Berlevåg Båtsfjord Astrid Larsen Prosjektleiar Sjukepleiar ein gong g for lenge

Detaljer

Tilgjengelige turområder i Hønefoss

Tilgjengelige turområder i Hønefoss Tilgjengelige turområder i Hønefoss Innledning Ringerike kommune kartla tilgjengeligheten til og i friluftsområder i Hønefoss høsten 2015. Kartlegging av tilgjengelige turområder er utført av kommunens

Detaljer

Er biblioteket tilgjengelig for alle?

Er biblioteket tilgjengelig for alle? Er biblioteket tilgjengelig for alle? Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler Hva er et tilgjengelig bibliotek? Et bibliotek for alle har utformet sine lokaler og tilrettelagt

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - et frivillig interkommunalt samarbeidsorgan mellom: Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Evje og

Detaljer

Ut på tur! tips for bedre tilgjengelighet og universell utforming

Ut på tur! tips for bedre tilgjengelighet og universell utforming Ut på tur! tips for bedre tilgjengelighet og universell utforming Fysisk aktivitet fremmer helse og trivsel, gir naturopplevelser, rekreasjon og anledning til sosialt samvær. I denne brosjyren gir vi konkrete

Detaljer

KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE

KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE Rute for menneskelig ferdsel til fots. Kan ha mange utforminger og gå på ulike fysiske underlag. Fotruter kan gå i fjellområder, skog, i kulturlandskap eller som spaserruter

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav 1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet A. Unntaksalternativ Krav om tilgjengelig

Detaljer

Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak

Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak Del-rapport i Risør kommunes 5-årige prosjekt som pilotkommune for Universell utforming. Risør, oktober 2006 Side 2 av 2 Forord:

Detaljer

Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november. Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune.

Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november. Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune. Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune. Presentasjon av Stange kommune Bakgrunn for prosjektet Utvikling av kartleggingsverktøy

Detaljer

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

Universell utforming av uteområder

Universell utforming av uteområder 09.02.2011 Universell utforming av uteområder Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norge universelt utformet 2025 1 Et bærekraftig samfunn Ny Bygningspolitikk Ny plan - og bygningslov

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere universelt utformede arbeidsbygg Flere tilgjengelige boliger Vi vil ha brukbare

Detaljer

Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim

Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim Universell utforming Nødvendig for noen, bra for alle! 1. Mars 2013 Julie Runningshaugen, Mathilde Øvestad, Mina Dalby & Njål Hidle Disposisjon

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

10 råd for universell utforming av turveger. - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger

10 råd for universell utforming av turveger. - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger 10 råd for universell utforming av turveger - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger Elin Katrine Nilssen Temadag på Notodden 26.03.2014 En sammenligning Telemark Sogn og

Detaljer

KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper

KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper Fyll ut skjema så godt det lar seg gjøre. NØKKELINFORMASJON NAVN på løype Koordinat UTM WGS 84 Startsted Sluttsted Ligger i område Hvordan komme til start

Detaljer

Tettstedskartlegging metoder og resultater. Sven Michaelis & Kathrin Bögelsack, Kartverket

Tettstedskartlegging metoder og resultater. Sven Michaelis & Kathrin Bögelsack, Kartverket Tettstedskartlegging metoder og resultater Sven Michaelis & Kathrin Bögelsack, Kartverket agenda bakgrunn kartlegging metoder kartlegging praksis resultater databruk crowdsourcing framtida bakgrunn definisjon

Detaljer

PLANBESTEMMELSER HARREVANN FRILUFTSOMRÅDE

PLANBESTEMMELSER HARREVANN FRILUFTSOMRÅDE Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen PLANBESTEMMELSER HARREVANN FRILUFTSOMRÅDE 24.oktober 2013 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Rådhusveien 3 Rådhusveien 3 +47 46 40 02 00 4910.12.71160

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING KVAM KVAM FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 26. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no XXXXXX Kvam - Kvam folkebibliotek

Detaljer

Modul 5. Friluftsområder. Gunnar T. Isdahl. K5- instruktør Rogaland. Leikanger 24. oktober 2012

Modul 5. Friluftsområder. Gunnar T. Isdahl. K5- instruktør Rogaland. Leikanger 24. oktober 2012 Modul 5 Friluftsområder Gunnar T. Isdahl K5- instruktør Rogaland Leikanger 24. oktober 2012 Modulens innhold Introduksjon Kommunal planlegging Fysisk utforming Kommunale handlingsplaner Ressurser Universell

Detaljer

Universell utforming av friområder Øst i Agder

Universell utforming av friområder Øst i Agder 2010 Universell utforming av friområder Øst i Agder Gidske Houge Friluftsrådet Sør 20.12.2010 Innhold Om prosjektet... 3 Grimstad kommune... 4 Kalvehageneset... 5 Groos... 6 Marivold... 7 Sandodden (Strand

Detaljer

STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HORDALAND FYLKESKOMMUNE, HFK-07-029 UNIVERSELL UTFORMING STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 20. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27

Detaljer

SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING SOTRA FJELL FOLKEBOKSAMLING RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 16. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27 50 01 E-post: post@opticonsult.no XXXXXX Sotra - Fjell folkeboksamling

Detaljer

TEK 10 og universell utforming

TEK 10 og universell utforming Foto: www.archelon.no TEK 10 og universell utforming PÅL LYNGSTAD 05.11.12 NKF fagseminar, DFDS Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Oslo kommune Bydel Frogner Råd for funksjonshemmede

Oslo kommune Bydel Frogner Råd for funksjonshemmede Høringsuttalelse fra Rådet for funksjonshemmede, bydel Frogner, vedrørende Byggteknisk forskrift, TEK 10 Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk av 2010-03-26 nr 489 Oslo, 2014-08-18 Rådet for

Detaljer

Kartlegging av kulturminner og uteområder i Rissa-, Åfjord-, Ørland- og Bjugn-kommune.

Kartlegging av kulturminner og uteområder i Rissa-, Åfjord-, Ørland- og Bjugn-kommune. Kartlegging av kulturminner og uteområder i Rissa-, Åfjord-, Ørland- og Bjugn-kommune. 1 Forord Med denne brosjyren er det ønskelig å beskrive tilstanden på utvalgte friluftsområder og kulturminner med

Detaljer

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Notodden, 22. oktober 2009 Kjersti Berg, landskapsarkitekt mnla, Byutvikling Porsgrunn kommune Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Symboler. Vandring Skigåing Tursykling

Symboler. Vandring Skigåing Tursykling 60 61 Symboler Bruk av symboler på skilt er ikke påkrevd, men dersom man velger å bruke Symbolene kan brukes på skilt og informasjonstavler i terrenget, samt i informasjonsmateriell som brosjyrer og nettsider.

Detaljer

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Florø, 04062013 Faktagrunnlag Relevante Lov og forskrifter Fra brev - av 26.oktober til alle

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon.

Utgave 01.04.2013. Rettløpstrapp, unngå svingt trapp. Trapp plassert slik at det unngås sammenstøt med underkant av trappekonstruksjon. 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-16 (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport,

Detaljer

Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden

Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden 23. okt. 2013 Innledning til og befaring på - Domkirkeodden Velkommen til Domkirkeodden v/magne Rugsveen, Avdelingsdirektør ved Domkirkeodden

Detaljer

K5 kurs - Universell utforming. Lyngdal 22.11.2013, Fra plan til virkelighet: Kommunalt planverktøy, erfaringer og eksempler fra Kristiansand

K5 kurs - Universell utforming. Lyngdal 22.11.2013, Fra plan til virkelighet: Kommunalt planverktøy, erfaringer og eksempler fra Kristiansand K5 kurs - Universell utforming. Lyngdal 22.11.2013, Fra plan til virkelighet: Kommunalt planverktøy, erfaringer og eksempler fra Kristiansand v/ Helmer Espeland, Parkvesenet, Kristiansand kommune Universell

Detaljer

Kongsvinger kommune. Marikollen skole. universell utforming. Rapport 7. juni 2006. 7. juni 2006 VISTA UTREDNING AS

Kongsvinger kommune. Marikollen skole. universell utforming. Rapport 7. juni 2006. 7. juni 2006 VISTA UTREDNING AS Kongsvinger kommune Marikollen skole universell utforming Rapport 7. juni 2006 Marikollen skole universell utforming Side 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet for Kongsvinger kommune av Vista Utredning

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN SKAL MAN TENKE SOM ARKITEKT NÅR MAN SKAL LAGE LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? BOLIGER BASERT PÅ PRINSIPPET

Detaljer

Tilrettelegging av uteområder i Kristiansand fra premiss til drift

Tilrettelegging av uteområder i Kristiansand fra premiss til drift Tilrettelegging av uteområder i Kristiansand fra premiss til drift innlegg på Landskonferanse 19.08 2014 Helmer Espeland, Parkvesenet Kristiansand har holdt på med universell utforming lenger enn de fleste

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp 12-16. Trapp Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2013 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder

Detaljer

Universell utforming: Et virkemiddel for likestilling, deltakelse og parkeringsanlegg med god kvalitet!

Universell utforming: Et virkemiddel for likestilling, deltakelse og parkeringsanlegg med god kvalitet! Universell utforming: Et virkemiddel for likestilling, deltakelse og parkeringsanlegg med god kvalitet! Ingrid R. Øvsteng Statens vegvesen Vegdirektoratet 1. november 2012 Foto: Knut Opeide 1. Hva er universell

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Møterom1, Tana Rådhus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

Info pbl Pbl 2010 1 2010

Info pbl Pbl 2010 1 2010 Info Pbl 2010 pbl 2010 1 Universell utforming Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat Info Pbl 2010 pbl 2010 2 Info Pbl 2010 pbl 2010 3 Døde i boligbranner 2001-2007,

Detaljer

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Legesenter. - tilgjengelig for alle Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Legesenter - tilgjengelig for alle Forord Hensikten med denne brosjyren er å skape en større forståelse om hva som skal til for å oppnå god tilgjengelighet til

Detaljer

Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør

Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør http://uukurs.be.no/ Universell utforming og Kompetanseprogrammet Kompetanseprogrammet er et opplæringsprogram for politikere og ansatte i kommuner

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg

Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Norges Blindeforbunds kvalitetskrav til bygg Dette dokumentet skal fungere som en sjekkliste når man går rundt i byggverk og ser om kravene i henhold til lovverk og Norges Blindeforbund sine krav er oppfylt.

Detaljer

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming Presentasjon av Solveig Dale Universell utforming Rehabilitering av skoleanlegg, Lillestrøm 27. 28. Oktober 2005 -------------------------------------------------------------------------------------- En

Detaljer

11/2143 04.03.2013. Saksnummer: 11/2143 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Dato for uttalelse:12.

11/2143 04.03.2013. Saksnummer: 11/2143 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Dato for uttalelse:12. Vår ref.: Dato: 11/2143 04.03.2013 Ombudets uttalelse Klager mener Advokatene Hellenes, Aune, Sveen & Jølberg DA ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Endringer i TEK10 fra 1. januar 2015

Endringer i TEK10 fra 1. januar 2015 12. desember 2014 Endringer i TEK10 fra 1. januar 2015 oppsummering og vurdering av endringene BAKGRUNN I januar 2014 gikk KMD ved statsråd Jan Tore Sanner gikk høyt ut og signaliserte forenklinger i kravene

Detaljer

D e taljplan for universelt utforma sentrumsnær tursti

D e taljplan for universelt utforma sentrumsnær tursti D e taljplan for universelt utforma sentrumsnær tursti Forord Rollag kommune er i gang med en større opprustning av Veggli sentrum. Prosjektledelsen for stedsutvikling har i samarbeid med enhetsleder for

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet

Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet Intensjonen «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Et samfunn for alle 1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven > Fremme

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09 Frøya kommune Familie og helse v / Beathe S. Meland Postboks 152 7261 SISTRANDA Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL

Detaljer

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav

Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Universell utforming i Kunnskapssenteret TEK 10 Krav til byggverk Hanne Hemsen, arkitekt MNAL Team St. Olav Innledning Krav til publikumsbygg: 12-1 Krav til byggverk 12-3 Krav om heis 12-4 Krav til inngangsparti

Detaljer

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse:

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Rapportdato: 27. oktober 2015 Kompleksnr. 1026 Bygg nummer: 10771 Areal: Sum tiltak: Satsingsår: 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Høgskole Harstad Havnegata 9 9405 Harstad Oslo, 27. oktober 2015 VISTA

Detaljer

Kjøreramper, 15.04.2015 14.04 2017

Kjøreramper, 15.04.2015 14.04 2017 Produktinformasjon Produktoversikten omfatter følgende undergrupper i NS-EN ISO 9999:2011 Hjelpemidler for personer med funksjonsnedsettelse Klassifisering og terminologi: 183015 Bærbare (flyttbare) ramper

Detaljer

Vedlegg til veiledning til Blått Flagg kriterier for strand

Vedlegg til veiledning til Blått Flagg kriterier for strand Vedlegg 1.1 Informasjon om Blått Flagg Kontakt oss for å få tilsendt denne malen på e-post. Utgitt av FEE Norway Side 1 av 16 23.10.2010 Vedlegg 2.1 Oversikt over gode råd om natur- og miljøopplærende

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Universell utforming Pbl kap 28 og 29 Lovbestemmelser om universell utforming

Detaljer

Rapport på www.tilgjengelighet.no

Rapport på www.tilgjengelighet.no Rapport på www.tilgjengelighet.no Rapport ved utgangen av 2012 www.tilgjengelighet.no Da Stavanger og Sandnes fikk status som Europeisk kulturhovedstad 2008 ble det tatt initiativ til et prosjekt Kulturby

Detaljer

8-4. Uteoppholdsareal

8-4. Uteoppholdsareal 8-4. Uteoppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.11.2015 8-4. Uteoppholdsareal (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12)

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

NOTAT - FOR OPPFØLGING

NOTAT - FOR OPPFØLGING NOTAT - FOR OPPFØLGING Til: Avdeling for lov og rettigheter Fra: Arshad Khan Vår ref. Dato: 09/1534-31/SF-471, SF-551, SF-822, SF-904//AKH 03.08.2011 Kommune bryter plikten til å sikre universell utforming

Detaljer

DAMTJERN FORSLAG TIL UTBEDRING AV FRILUFTSOMRÅDET VED DAMTJERN I LIER MED HENSYN TIL UNIVERSELL UTFORMING

DAMTJERN FORSLAG TIL UTBEDRING AV FRILUFTSOMRÅDET VED DAMTJERN I LIER MED HENSYN TIL UNIVERSELL UTFORMING DAMTJERN FORSLAG TIL UTBEDRING AV FRILUFTSOMRÅDET VED DAMTJERN I LIER MED HENSYN TIL UNIVERSELL UTFORMING Anette Monsen Londalen Landskapsarkitekt MNLA // Buskerud fylkeskommune 2012 FRA KARTLEGGING TIL

Detaljer

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011

Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23.3.2011 SAK 12/11 KARTLEGGING UNIVERSELL UTFORMING Innstilling

Detaljer

Norge universelt utformet 2025

Norge universelt utformet 2025 Norge universelt utformet 2025 Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere

Detaljer

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse

Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse Tilsyn med universell utforming prosjektering og utførelse På jakt etter usynlige kvaliteter og noen synlige detaljer Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Gode bygg for et godt samfunn

Detaljer

Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning

Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning Mal for forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområde bakgrunn og veiledning Innledning bakgrunn for kravet om forvaltningsplaner Vilkår om forvaltningsplan For å få statlig støtte til tilrettelegging

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Rådmannen Rådets medlemmer Deres ref: Vår ref: LIER 2011/9423 Dato: 01.12.2014 Innkalling til møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 8. desember 2014 Dere innkalles med dette til møte i rådet

Detaljer

Kriterier for gode turveier. Gardermoen 25.11. 2014 Helmer Espeland, Kristiansand kommune, Parkvesenet

Kriterier for gode turveier. Gardermoen 25.11. 2014 Helmer Espeland, Kristiansand kommune, Parkvesenet Kriterier for gode turveier Gardermoen 25.11. 2014 Helmer Espeland, Kristiansand kommune, Parkvesenet Litt historikk: Kristiansand har jobba med «tilgjengelighet» lenger enn de fleste kommunene i Norge.

Detaljer

Enkle tiltak for økt tilgjengelighet Forprosjekt

Enkle tiltak for økt tilgjengelighet Forprosjekt Enkle tiltak for økt tilgjengelighet Forprosjekt KS 3. November 2014 Utgangspunkt Hvordan kan kommunene komme i gang med enkle tiltak for økt tilgjengelighet? Hvordan vurdere hva som er godt nok? Hvordan

Detaljer

Utgave 27.01.15. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 27.01.15. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-7(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og

Detaljer

Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015

Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015 Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015 Anne Lene Trosviken Ergoterapeut og rådgiver universell utforming i Stange Stange Kommune 20.000 innbyggere

Detaljer

«Over dørstokken» om friluftsliv, universell utforming og nærmiljø. Ny nasjonal standard for universell utforming av uteområder v/britt Stokke Lønaas

«Over dørstokken» om friluftsliv, universell utforming og nærmiljø. Ny nasjonal standard for universell utforming av uteområder v/britt Stokke Lønaas «Over dørstokken» om friluftsliv, universell utforming og nærmiljø Ny nasjonal standard for universell utforming av uteområder v/britt Stokke Lønaas Haugesund onsdag 2. november 2011 Britt Stokke Lønaas,

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

Husbankens livsløpsstandard

Husbankens livsløpsstandard HB 7.B.1.9 Husbankens livsløpsstandard - Side 1 av 11 HB 7.B.1.9 01.2006 Husbankens livsløpsstandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Dimensjoneringsgrunnlag 2.2 Krav til dokumentasjon 3 Ytre miljø 3.1

Detaljer

Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Karlsøy kommune. DEL 2: OMRÅDEBESKRIVELSER Side 1

Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Karlsøy kommune. DEL 2: OMRÅDEBESKRIVELSER Side 1 DEL 2: OMRÅDEBESKRIVELSER Side 1 Sammendrag Miljødirektoratet, gjennom Fylkeskommunene, leder arbeidet med å kartlegge friluftslivsområder i landets kommuner. Kartleggingen er et nasjonalt prosjekt, og

Detaljer

Universell utforming på Maihaugen?

Universell utforming på Maihaugen? Universell utforming på Maihaugen? Føringer Stortingsmelding 49 (2008-2009) Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle. Det innebærer målrettet tilrettelegging for

Detaljer

Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak "smått er godt"

Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak smått er godt Rapport 9.12.2015 Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak "smått er godt" Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud vedtok i møte den 10. september

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN PLANLEGGER MAN LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? Sivilarkitekt MNAL Gunn Schmitthenner b a m b u s a r k

Detaljer

Test butikken din! er den universelt utformet?

Test butikken din! er den universelt utformet? Test butikken din! er den universelt utformet? Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov

Detaljer

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Boondocks AS - 2005 sveinung@boondocksconsulting.com truls@boondocksconsulting.com Denne håndboken bygger på Nasjonal merke- og graderingsstandard

Detaljer

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>.

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>. Tilsynsrapport med universellutforming. Rapport etter tilsyn med . Tilsynet ble gjennomført i

Detaljer

Vurdering av heiser i Sandakerveien 74 Side 1. Notat. Sammendrag

Vurdering av heiser i Sandakerveien 74 Side 1. Notat. Sammendrag Vurdering av heiser i Sandakerveien 74 Side 1 Notat Tema Vurdering av heiser i Sandakerveien 74 Til Fra OKK Entreprenør AS, v/frode R. Sørensen Vista Utredning AS v/finn Aslaksen og Edel Heggem Sammendrag

Detaljer