VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER. Versjon pr 18. mars Kartverket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER. Versjon pr 18. mars 2014. Kartverket"

Transkript

1 VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER Versjon pr 18. mars 2014 Kartverket Utarbeidet av Magnus Karge, Lars Inge Arnevik, Arvid Lillethun, Knut Sælid og Sven Michaelis

2 Innhold 1 Innledning Bakgrunn for utvikling av veilederen Del av prosjektet geografisk informasjonssystem for universell utforming Kartleggingsområder Soneinndeling Sentrumssone Tettsted Resterende kommuneareal Prioritering Kartleggingsmetode Utvalg av kartleggingsobjekter Mer om begreper og definisjoner Overordnet klassifisering av tilgjengelighet Hvordan kartlegge - gjennomføring av feltarbeid Kart og kartplott til feltarbeid Utstyr Kartlegging de ulike elementene som kartlegges Parkeringsområde HC-Parkeringsplass Tilgjengelige veier InngangBygg Kilder, lenker, litteraturliste vedlegg: Huskeliste feltarbeid vedlegg: Vurdering Tilgjenglighet vedlegg: Ledelinje vedlegg: Registrering av tilgjengelig veg i sentrum av 23

3 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for utvikling av veilederen Dette er en veileder for kartlegging av tilgjengelighet i uteområder innenfor tettsteder. Det fokuseres i denne versjon på kartlegging av tilgjengelighet for bevegelseshemmede som er avhengig av rullestol. Veilederen med er utarbeidet av Statens kartverk, og baserer seg til dels på Veileder for kartlegging av tilgjengelighet i uteområder som er et resultat av samarbeidsprosjektet Registrering og dokumentering av universell utforming med GIS som verktøy mellom Statens kartverk og Høyskolen i Gjøvik i Veilederen er tilpasset aktuelle krav i forhold til objektene og deres egenskaper som bør registreres og målgruppene som skal bruke veilederen. Målet med å etablere en nasjonal veileder og en nasjonal metode er å oppnå enhetlig registrering av uteområder over hele landet. Kartmaterialet med tilhørende informasjon vil kunne nyttes i geografiske informasjonssystemer i arealplanverktøy i kommuner, utarbeiding av tiltaksplaner for universell utforming, ved statistikkproduksjon om utvikling av tilstand over tid eller som informasjon til publikum. Resultater fra kartlegging vil også kunne benyttes som kildemateriale for kommunal KOSTRA-rapportering. Det vil være mulig å besvare spørsmål som I hvilken grad er tettsteder/sentrumsområder innenfor kommunearealet tilrettelagt etter prinsippene om universell utforming slik at også bevegelseshemmede kan bruke området? eller Hvor mange av HC-parkeringsplassene innenfor et sentrumsområde tilsvarer kravene til Handikapforbundet? Plan og bygningsloven er den sentrale loven for dette området. I denne ligger både lovhjemlene for byggesaksbehandling, reguleringsplansaker og kommuneplaner. 1.2 Del av prosjektet geografisk informasjonssystem for universell utforming Kartlegging av uteområder er en del av prosjektet Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming. Prosjektet er definert som del av Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet Det er mange ulike tiltak knyttet inn i denne. Se handlingsplanen Prosjektet støttes med midler fra Barne- og likestillingsdepartementet/ Miljøverndepartementet. Statens kartverk har fått midler fra handlingsprogrammet for universell utforming til ulike tiltak for å etablere en geografisk infrastruktur for universell utforming. Dette inkluderer utvikling av standarder, tegneregler, metoder og utvikling av veileder, pilotkartlegging og utvikling av en portal. 3 av 23

4 MD ønsker at det utvikles en geografisk infrastruktur for informasjon om universell utforming. Se skisse under. Figur 1: Kommuner, fylkesetater, nasjonale etater og frivillige organisasjoner og allmennhet kan alle være brukere og leverandører av informasjon om universell utforming. Gjennom etablering av et geografisk informasjonssystem kan kommuner og andre etater tilby relevante data på standardiserte formater inn på internett (kildene markert under streken) mens brukerne kan kombinere data fra mange ulike kilder. Bakgrunnen er at staten ser at det på bakgrunn av statlige initiativ, lover og forskrifter og gjennom prosjekttiltak etableres ulike former for geografisk informasjon, gjøres ulike former for registreringer og analyser og også at det etableres ulike former for informasjonssystemer som ikke er knyttet sammen. Data og flytløsninger er ikke bygget opp enhetlig vi får da ikke-kompatible løsninger og heller ikke mulighet for sammenstilling av data og informasjon på tvers av administrative enheter eller sektorer. Utvikling av et geografisk informasjonssystem for universell utforming vil bedre mulighetene for sammenstilling og gi utvidet informasjonstilfang om universell utforming. 4 av 23

5 2 Kartleggingsområder Tilgjengelighetsdata kan registreres i mange områder. Ikke overalt er det hensiktsmessig å kartlegge de samme objektene og har man begrenset kapasitet, må noen steder prioriteres. I det følgende presenteres det både en soneinndeling og en prioriteringsliste som skal være en hjelp under planleggingsfasen av egen kartlegging. 2.1 Soneinndeling Områdene der tilgjengelighetsregistreringen skal foretas deler vi inn i tre soner der ulike registreringsoppgaver skal utføres. For å sikre en enhetlig avgrensning for de enkelte sonene skal 2009-dataene om tettsteder og sentrumssoner av SSB benyttes (www.ssb.no/natur-ogmiljo/geodata#nedlasting_av_kart_over_tettsteder_i_digitalt_kartformat). I noen tilfeller bør det vurderes om det er formålstjenlig å følge sentrumsinndelingen til SSB til 100 prosent. På grunn av definisjonen som SSB legger til grunn av sine kategorier hender det at det finnes små sentrumsområder utenfor det naturlige sentrumet som er mindre viktige når det gjelder kartlegging av universell utforming Sentrumssone Detaljeringsgraden skal være størst i sentrumssonene. Her skal både enkeltobjekter og et sammenhengende veinett kartlegges. Med enkeltobjekter mener vi parkeringsplasser tilknyttet til offentlige bygninger, innganger til disse bygningene sammen med atkomstveien fra den nærmeste parkeringsmuligheten. I sentrumssonen skal også parkeringsplasser kartlegges som ikke entydig kan tilordnes til en offentlig bygning, men som er et naturlig startpunkt for personer som skal bevege seg i sentrumssonen Tettsted Det er tilstrekkelig med registrering av atkomstveier og inngangspartier til offentlige bygninger i tettstedsarealet utenfor sentrumssonen. I tillegg skal parkeringsplassen kartlegges som ligger nærmest den registrerte bygningen Resterende kommuneareal I det resterende kommunearealet kartlegges det bare enkelte friluftsområder. Dette behandles ikke nærmere i denne veilederen, men det henvises til veilederen Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder som kan lastes ned på 5 av 23

6 Figur 2: Eksempel på avgrensning for tettsted (rødt område) og sentrumssone (blått område) etter SSB 2.2 Prioritering Under forberedningen av kartleggingsarbeidene som skal gjennomføres i regi av Statens kartverk har vi etablert en 3-trinn-prioritering. På denne måten er det mulig å fordele arbeidet på ulike faser der man setter fokus på ulike tettsteder. De tre trinnene er som følger: Prioritet-1: kommunesentra i tettsteder over innbyggere Prioritet-2: kommunesentra i tettsteder med innbyggere Prioritet-3: kommunesentra i tettsteder med innbyggere Dette er bare en anbefaling og det kan være hensiktsmessig å kartlegge både tettsteder fra ulike prioriteringstrinn etter geografisk beliggenhet og tettsteder som ikke ligger i en av de tre kategoriene når man først er ute på befaring. 6 av 23

7 3 Kartleggingsmetode I kartleggingsfaget benytter vi ofte begrepet geografiske objekter. Dette er konkrete elementer som kan stedfestes til en lokalitet med geografiske koordinater, så som en sti, et hus, en kai, en parkeringsplass, en badeplass eller et friluftsområde. Vi skiller mellom punktobjekter som registreres som et punkt i kartet, f.eks. lokalisering av en HC-parkeringsplass (senterpunktet for merket område) linjeobjekter som utgjør en linje i kartet, f.eks. et fortau flateobjekter dvs. arealer eller områder, f.eks. et parkeringsområde Kartleggingsobjekter Punktobjekter Linjeobjekter Flater Inngang bygg Tilgjengelige veier Parkeringsområder HC- Parkeringsplass Sentrumsområder Figur 3: Ulike objekttyper som kan kartlegges I kartet tegnes de ulike objektene inn som punkt, linjer og flater (se figur 4 nedenfor). Sentrumssområder og parkeringsområder tegnes som flater, men innganger og enkelte biloppstillingsplasser som er reservert for handikappede tegnes inn som punkt. Registrerte veier tegnes inn som linjer. Her bør det legges merke til at de enkelte kartlagte veiene danner et sammenhengende nettverk innenfor et sentrumsområde. De ulike objektene som skal registreres blir nærmere presentert i kapittel 4. 7 av 23

8 Figur 4: Kartlagte punkt-, linje-, og flateobjekter. Kartet viser et utsnitt av en kartlagt sentrumssone med parkeringsområde, HC-parkeringsplasser og både tilgjengelige, vanskelig tilgjengelige og ikke tilgjengelige veier. 3.1 Utvalg av kartleggingsobjekter For å sikre at kartleggingen etter denne veilederen er gjennomførbar med mindre ressurser og samtidig gir god oversikt over nivået av universell utforming i en kommune har vi satt opp en liste med bygninger, fasiliteter og veityper som skal kartlegges. Tabell 1 gir både en oversikt over hvilke objekter i hvilke områder som er obligatoriske under registreringen og muligheten til å utvide utvalget av kartleggingsobjekter etter eget ønske. Tabell 1: Objekter som kan registreres for hver sone. Sentrum Tettsted Kommune Offentlige bygninger og anlegg rådhus/ kommunehus x x NAV, servicetorg x x arealplankontor x x helsestasjoner x x biblioteker x x omsorgsboliger x x offentlige toaletter x x Utdanningssektoren barnehager grunnskoler x x videregående skoler x x høyskoler og universiteter x x 8 av 23

9 Kultur, underholdning og reiseliv kulturhus x x kino x x konsertlokaler x x opera/ballett x x teater x x gallerier museer kirker Severdigheter butikker mv turistmål, monumenter, parker mv fredete bygg/anlegg andre severdigheter Idrettsanlegg idrettsarenaer utendørs x x fotballstadion mv, tribuner, innganger idrettshaller x x svømmehaller og badeanlegg x x skytebaner Servicenæring kjøpesentra enkeltbutikker apotek serveringssteder, restauranter, kafeer, sportsstuer mv hoteller, andre overnattingssteder og vandrehjem Friluftsliv stier og løyper x x x parker, grøntanlegg og friluftsområder badeplasser x x x fiskeplasser rullestolløyper tilrettelagt for skiskyting mv Vei og gate gang- og sykkelveier x gågateområder x fortau x gangfelt x parkeringsplasser x Samferdsel - stasjoner/holdeplasser mv flyplasser x x stasjoner x x stoppesteder ferge x x T-bane trikk buss 9 av 23

10 3.2 Mer om begreper og definisjoner I arbeidet med kartlegging av tilgjengelighet er det en utfordring å finne riktig detaljeringsnivå. En kommune har ressurser til å utføre en detaljert kartlegging, mens en annen kommune eller organisasjon har mindre ressurser og vil kjøre en mindre detaljert kartlegging. Statens kartverk har i denne veilederen lagt seg på et midlere nivå. Kartlegger en alle elementer i skjemaene vil kartleggingen gi mye informasjon. En kartlegger kan velge ikke å måle opp og fylle inn detaljert informasjon for alle opplysningsfeltene knyttet til hvert objekt, men det er å anbefale at så mye som mulig av de foreslåtte elementene kartlegges. Større detaljering vil gi økt arbeidsmengde- og også en større byrde når kartlegging skal repeteres og databasene skal vedlikeholdes over tid. Lik gjennomføring vil gi større grad av sammenligningsmuligheter mellom tettsteder eller mellom registreringer gjort i ulike kommuner. Ettersom materialet også skal nyttes i statistikkproduksjon for utviklingstrekk når det gjelder tilrettelegging, er det viktig at metoden følges så godt som rå er Overordnet klassifisering av tilgjengelighet Det eksisterer ikke noe entydig definisjon av begrepet tilgjengelighet. Tilgjengelighet blir brukt i veldig mange forskjellige sammenhenger. Grovt sett kan en si at det gjelder de muligheter en person har for å komme seg fram i et område. Denne tilgjengeligheten kan være avhengig av for eksempel fysisk avstand, eller fysiske forhold og hindringer der en beveger seg. Kartverket har sammen med flere organisasjoner kommet fram til en enkel skala som nyttes i forbindelse med en enkel helhetsvurdering av et område, et inngangsparti eller en vei. Vurdering for veier deles gjerne opp i segmenter f.eks. der 500 m fra A til B blir vurdert å være tilgjengelig, videre 100 m fra B til C vurderes ikke å være tilgjenglige osv.. Kriteriene for vurderingen avhenger av type tiltak, objekt, fasilitet, og hvordan en oppfyller definerte minstekrav. Hvert objekt som registreres skal tilordnes til en av gruppene i tabell 2 nedenfor. Inndelingen foretas under egenskapstype Tilgjengvurd. 10 av 23

11 Tabell 2: Verdier på egenskapstype TILGJENGVURD TILGJENGVURD 1: Tilgjengelig 1: Oppfyller minstekrav*) til tilgjengelighet for bevegelseshemmede, der rullestol har vært en dimensjonerende faktor. 2: Vanskelig tilgjengelig 2: Oppfyller delvis minstekrav 3: Ikke tilgjengelig 3: Vurdert, funnet å ikke oppfylle minstekrav. 4: Ikke vurdert 4: Angivelse av bygg, veier, objekter som ikke er vurdert. Dette kan være tilfelle når for eksempel bygging pågår og det ikke er mulig å registrere alle egenskaper som trengs for å foreta en vurdering. *) basert på: NS , Veiledning om tekniske krav til byggverk (TEK10) Bygg for alle Hvordan kartlegge - gjennomføring av feltarbeid Kart og kartplott til feltarbeid Er man kjent i området der en skal registrere tilgjengelighetsdata og vet man hvilke bygninger som skal kartlegges og hvor disse befinner seg, er det tilstrekkelig med en vanlig kartutskrift. Ellers anbefales det å tegne forhåndsvalgte bygninger inn i kartet slik at det ikke tar for lang tid til å finne fram til kartleggingsobjektene. GAB-dataene med opplysninger om byggtyper kan være til god hjelp her. Det finnes to hovedtyper av kart som kan være et aktuelt grunnlag ved registrering i felt; detaljert grunnkart, f.eks. FKB, tidligere kalt økonomisk kartverk (ØK). Dette er et anbefalt kartgrunnlag for kartlegging av tilgjengelighet. For kartleggingen i tettsteder anbefales det å bruke målestokk 1: 5000, for å kartlegge et sammenhengende veinett i sentrumsområder gir en målestokk på 1: 2000 bedre nøyaktighet. flyfoto (ortofoto), eventuelt med veier og bygg markert spesielt. Plotter en ut slike kart er disse også svært anvendelige, fordi det er lett å kjenne seg igjen. I områder med tett tredekke kan det være vanskelig å se stier mv. Kartgrunnlag printes ut i forkant av kartleggingsarbeidet. Dette kan gjøres fra ulike kartverktøy, kommunale kartløsninger på Internett, eller fra Forberedelser med utvalg av bygninger, utskrifter osv. kan ta tid! 11 av 23

12 3.4 Utstyr For å få til en sikker og effektiv oppmåling og klassifikasjon er det å anbefale bruk noen typer utstyr. Android nettbrett Nettbrett benyttes for å kartlegge objekter med en egenutviklet APP som legges da objektene direkte inn i Tilgjengelighetsportalen. Nettbrett brukes også til å ta bilder av ulike kartlagte objekter som innganger, HCparkeringsplasser, etc. Bildene knyttes direkte til objektene. Digitalt vater Dette benyttes for å beregne stigningsforhold og tverrfall på veier, ramper eller oppstillingsplasser for rullestol. Digital avstandsmåler Denne avstandsmåleren kan benyttes for å måle større avstander mellom parkeringsplass og inngang. Målebånd Målebånd benyttes til å måle høyde, bredde og lengde på ulike objekter, f. eks. parkeringsplasser, rekkverk, inngangspartier m.m.. 12 av 23

13 4 Kartlegging de ulike elementene som kartlegges Her følger en oversikt over objekttyper og deres egenskaper. Egenskap Eksempel Beskrivelse/Koder Obligatorisk Kommune Jevnaker Velges før registreringer starter Opphav Statens kartverk Velges før registreringer starter 4.1 Parkeringsområde Parkeringsområde angir hele parkeringsplassen tegnet i kartet som en flate (polygon). Egenskap Eksempel Beskrivelse/Koder Obligatorisk Ta et bilde Ta bilde med nettbrett Registrert Dato førsteregistrering, settes - automatisk Oppdatert Dato siste oppdatering, settes - automatisk KapasitetPersonbiler 30 Antall parkeringsplasser for vanlige personbiler. KapasitetUU 1 Antall parkeringsplasser som er reservert for handikappede. Eierforhold Offentlig 1. Offentlig parkeringsplass Nei parkeringsplass 2. Privat parkeringsplass Årstidbruk Helårsbruk 1. Helårsbruk Nei 2. Sommerbruk 3. Vinterbruk Overbygg Nei Kryss av om parkeringsområde Nei har overbygg. Varmekabel Nei Kryss av om parkeringsområde Nei har varmekabel. Dekke Asfalt 1. Asfalt 2. Betong 3. Brostein 4. Stein 5. Gress 6. Skogsbunn 7. Grus VeidekkeTilstand Jevnt 1. Jevnt 2. Ujevnt Kommentar Mulighet til å gi en kommentar. Nei Tilgjengvurd Vansk. tilgj. 1. Tilgjengelig 2. Vanskelig tilgjengelig 3. Ikke tilgjengelig 4. Ikke vurdert 13 av 23

14 4.2 HC-Parkeringsplass Hver HC-parkeringsplass innenfor et parkeringsområde skal registreres og markeres som et punkt i kartet. Egenskap Eksempel Beskrivelse/Koder Obligatorisk Ta et bilde Ta bilde med nettbrett Registrert Dato førsteregistrering, settes automatisk Oppdatert Dato siste oppdatering, settes automatisk Overbygg Nei Kryss av om parkeringsområde har overbygg.. Varmekabel Nei Kryss av om parkeringsområde har varmekabel. Skiltet Nei Kryss av om HCparkeringsplassen er skiltet. Merket Nei Kryss av om HCparkeringsplassen er merket. AvstandServicebygg 35 Avstand til nærmeste servicebygg oppgis i m uten desimaltall. Bredde 250 Minste bredde oppgis i cm uten desimaltall. Lengde 450 Minste lengde oppgis i cm uten desimaltall. Avgift Nei Kryss av om HC-parkering er avgiftspliktig. TilgjengeligAutomat Nei Kryss av om parkeringsautomaten Nei er tilgjengelig. Automat_høyde 164 Høyden måles til den øverste Nei knappen eller myntinnkastet og oppgis i cm uten desimaltall. Kommentar Mulighet til å gi en kommentar. Nei Tilgjengvurd Tilgjengelig 1. Tilgjengelig 2. Vanskelig tilgjengelig 3. Ikke tilgjengelig 4. Ikke vurdert - - Nei Nei 14 av 23

15 4.3 Tilgjengelige veier Det anbefales at veiene deles inn i ulike segmenter dersom kvaliteten på veien er varierende med hensyn til tilgjengelighet. Det bør utvises skjønn ved denne inndelingen og det er ikke nødvendig å opprette et nytt linjesegment fordi stigningsforholdet endrer seg. Det anbefales å bruke et digitalt vater for å registrere stigningsforhold og tverrfall. Egenskap Eksempel Beskrivelse/Koder Obligatorisk Registrert Dato førsteregistrering, settes automatisk Oppdatert Dato siste oppdatering, settes automatisk Gatetype Fortau 1. Fortau 2. Gangfelt 3. Gangveg 4. Sykkelsti 5. Gangveg og sykkelveg 6. Gågate 7. Sti 8. Gate 9. Torg 10. Gågate og torg Dekke Asfalt 8. Asfalt 9. Betong 10. Brostein 11. Stein 12. Gress 13. Skogsbunn 14. Grus VeidekkeTilstand Jevnt 1. Jevnt 2. Ujevnt Bredde 205 Minste bredde oppgis i cm uten desimaltall. Nedsenk1 2,5 Gjelder bare gangfelt. Terskelhøyden på nedsenkningen oppgis i cm med ett desimaltall. Det må inntegnes i kartet hvilken nedsenkning er Nedsenk1 og hvilken er Nedsenk2. Nedsenk2 1,3 Gjelder bare gangfelt. Terskelhøyden på nedsenkningen oppgis i cm med ett desimaltall. Det må inntegnes i kartet hvilken nedsenkning er Nedsenk1 og hvilken er Nedsenk2. Stigningsgrad 5,1 Stigning/fall i kursretningen oppgis i grader med ett desimaltall. Tverrfall 3,1 Stigning/fall på tvers av kursretningen oppgis som grader av 23

16 med ett desimaltall. Møteplass Nei Kryss av om veien er en Nei møteplass. Varmekabel Nei Kryss av om veien har varmekabel. Lyssignal Nei Gjelder bare gangfelt. Nei Kryss av om det finnes lyssignal. Lydsignal Nei Gjelder bare gangfelt. Nei Kryss av om det finnes lyssignal. Ledelinje Taktil 1. Ikke valgt 2. Ikke Vurdert 3. Ingen 4. Taktil 5. Visuell Ledelinje_kontrast God 1. God 2. Mindre god 3. Dårlig Kommentar Mulighet til å gi en kommentar. Nei Tilgjengvurd Ikke tilgj. 1. Tilgjengelig 2. Vanskelig tilgjengelig 3. Ikke tilgjengelig 4. Ikke vurdert 16 av 23

17 4.4 InngangBygg Objekttypen InngangBygg er et punkt som plasseres midt i døra og på det som er registrert som veggen på bygningen. Egenskap Eksempel Beskrivelse Obligatorisk Ta et bilde Ta bilde med nettbrett Registrert Dato førsteregistrering, settes - automatisk Oppdatert Dato siste oppdatering, settes - automatisk Bygg_funksjon Stasjon Her oppgis bygningens hovedfunksjon. 1. Undervisning 2. Kultur 3. Rådhus/administrasjon 4. NAV 5. Lege/helsebygning 6. Religion 7. Museum 8. Servering 9. Hotell 10. Annen bygning (dette er ingen endelig liste) AvstandVanligParkeri 35 Avstand til nærmeste Nei ng parkeringsplass oppgis i m uten desimaltall. Oppgis kun hvis det ikke finnes en HCparkeringsplass i nærheten av den registrerte inngangen. AvstandHC 25 Avstand til nærmeste HCparkeringsplass Nei oppgis i m uten desimaltall. Dørtype Slag ut 1. Slag inn 2. Slag ut 3. Skyvedør 4. Karusell Døråpner Manuell 1. Manuell 2. Halvautomatisk 3. Automatisk Manøverknapp_høyde 120 Høyden oppgis i cm uten desimaltall. Bredde_Inngang 95 Minste bredde oppgis i cm uten desimaltall. Terskelhøyde 1,6 Terskelhøyden oppgis i cm med ett desimaltall. Ringeklokke Nei Kryss av om det finnes en Nei ringeklokke. Ringeklokke_høyde 164 Høyden oppgis i cm uten desimaltall. 17 av 23

18 Stigningsgrad_ Atkomstvei 3,5 Stigning/fall i kursretningen oppgis i grad med ett desimaltall. Her måles det den bratteste stigningen på atkomstveien fra parkeringsplass til inngang. Rampe Nei Kryss av om det finnes en rampe. Nei Rampe_bredde 105 Minste bredde oppgis i cm uten desimaltall. Håndlist Høyre 1. Høyre (sett mot inngang) 2. Venstre (sett mot inngang) 3. Begge sider 4. Mangler Håndlisthøyde_1 95 Høyden på den øverste håndlisten oppgis i cm uten desimaltall. Håndlisthøyde_2 74 Høyden på den nederste håndlisten oppgis i cm uten desimaltall. Rampe_tilgjengelig Tilgjengelig 1. Tilgjengelig 2. Vanskelig tilgjengelig 3. Ikke tilgjengelig 4. Ikke vurdert Kommentar Mulighet til å gi en kommentar. Nei Tilgjengvurd Ikke tilgj. 1. Tilgjengelig 2. Vanskelig tilgjengelig 3. Ikke tilgjengelig 4. Ikke vurdert Tilgjengvurd_syn Ikke tilgj. 1. Tilgjengelig 2. Vanskelig tilgjengelig 3. Ikke tilgjengelig 4. Ikke vurdert Nei 18 av 23

19 5 Kilder, lenker, litteraturliste Ny Norsk Standard for universell utforming av uteområder - NS Veiledning til forskrift om krav til byggverk (TEK10) Husbanken 2004: Bygg for alle - Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder. Direktoratet for naturforvaltning 2003: Friluftsliv for funksjonshemmede. Anbefalinger om tiltak for å bedre funksjonshemmedes muligheter til friluftsliv. DN Utredning Standard Norge, Sosial- og helsedirektoratet 2006: Tilgjengelige turistmål sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barriærer. Rapport, Standard Norge. Friluftsrådenes Landsforbund og Fylkesmannen i Oppland 2008: Kartlegging av tilgjengelighet til offentlig sikrede friluftsområder i Oppland. Rapport. Statens kartverk og Høyskolen i Gjøvik 2008: Veileder for kartlegging av tilgjengelighet i uteområder. Norges Handikapforbund 2003: Kontrollskjema for byggeforskriftens krav til tilgjengelighet. Tilgjengelighetssiden til Kartverket: 19 av 23

20 6 vedlegg: Huskeliste feltarbeid Egenskap Parkeringsområde Univesell utforma Beskrivelse/Koder Kapasitet UU >=5% Antall plasser HC-parkering Veideketilstand jevnt Minste bredde oppgis i cm uten desimaltall. HC-Parkeringsplass AvstandServicebygg? Avstand til nærmeste servicebygg oppgis i m uten desimaltall. Bredde >=450 Minste bredde oppgis i cm uten desimaltall. Lengde >=600 Minste lengde oppgis i cm uten desimaltall. Skiltet ja Skilt synlig plassert. Merket ja Symbol på veien. Automat_høyde <=110 Høyden måles til den øverste knappen eller myntinnkastet og oppgis i cm uten desimaltall. Tilgjengelige veier Bredde >=180 Minste bredde oppgis i cm uten desimaltall. Stigningsgrad <=2.9 Stigning/fall i kursretningen oppgis i grad med ett desimaltall. Tverrfall <=1,2 Stigning/fall i kursretningen oppgis i grad med ett desimaltall. Veideketilstand jevnt Minste bredde oppgis i cm uten desimaltall. Nedsenk1 og 2 <=2,5 Gjelder bare gangfelt. Terskelhøyden på nedsenkningen oppgis i cm med ett desimaltall. InngangBygg Obligatorisk Avstand_HC? Avstand til nærmeste HC-parkeringsplass oppgis i m uten Nei desimaltall. AvstandVanligParkering? Avstand til nærmeste parkeringsplass oppgis i m uten desimaltall. Nei (kun hvis det ikke finnes en HC-parkeringsplass i nærheten av den registrerte inngangen) Døråpner Halv- Halvautomat åpningsbryter /Automat Automat-lysskranke Inngang_bredde >=90 Minste bredde oppgis i cm uten desimaltall. Terskelhøyde <=2.5 Terskelhøyden oppgis i mm uten desimaltall. Ringeklokke? Høyden måles til knappen og oppgis i cm uten desimaltall. Nei Atkomstvei_stigninggrad/ Rampe_stigninggrad <= 2.9 (<=4.9) Stigning/fall i kursretningen oppgis i grad med ett desimaltall. Her måles det den bratteste stigningen på atkomstveien fra parkeringsplass til inngang.( 1:20 = 2,9 o, 1:12=4,9 o for l<3m) Rampe_bredde >=90 Minste bredde oppgis i cm uten desimaltall. Håndlisthøyde_ Høyden på den øverste håndlisten oppgis i cm uten desimaltall. Håndlisthøyde_ Høyden på den nederste håndlisten oppgis i cm uten desimaltall. Nei 20 av 23

21 7 vedlegg: Vurdering Tilgjenglighet Egenskap Universell utforma Delvis UU Ikke UU Parkeringsområde Kapasitet UU >= 5% av antall plasser min 1 0 Veideketilstand Jevnt Ujevnt *) HC-Parkeringsplass Avstand_Servicebygg <= 25 m > 25 m eller Ingen Bredde >= 450 cm < 450 >= 380 cm < 380 cm Lengde >= 600 cm < 600 >= 500 cm < 500 cm Skiltet Nei Merket Nei Om parkering er avgiftsbelagt: Automat_høyde <= 110 cm > 110 cm Tilgjengelige veier Bredde >= 180 cm < 180 >= 130 cm < 130 cm Stigningsforhold <= 2,9 gard (1:20) > 2,9 <= 4,9 grad > 4,9 grad (1:12) Tverrfall <= 1,2 gard (1:50, 2%) > 1,2 <= 1,9 gard > 1,9 gard (1:30, 3%) Veideketilstand Jevnt Ujevnt*) Om gatetype er gangfelt : Nedsenk1 <= 2,5 cm > 2,5 cm Nedsenk2 <= 2,5 cm > 2,5 cm InngangBygg Avstand_HC <= 25 m > 25 m eller Ingen Døråpner Halv-/Automat Manuell Inngang_bredde >= 90 cm < 90cm Terskelhøyde <= 2,5 cm > 2,5 cm Atkomstvei_stigning <= 2,9 gard (1:20) > 2,9 <= 4,9 grad > 4,9 grad (1:12) Om det finnes en rampe: Rampe_bredde >= 90 cm < 90 cm Rampe_Håndlist Begge sider Minst en side ingen Håndlisthøyde_ cm >= 65<85 OR >95 >=100cm Håndlisthøyde_ cm >= 50<65 OR >75 >=80cm VURDERING TILGJENGELIGHET Tilgjengelig Vanskelig tilgjengelig Ikke tilgjengelig Bare grønt 1 eller flere gult 1 eller flere rød *) Ujevnt = høydedifferens > 2cm, sprekker > 1cm 21 av 23

22 8 vedlegg: Ledelinje Egenskap Typ Beskrivelse/Koder Obligatorisk Ledelinje Taktil 1. Ikke valgt 2. Ikke Vurdert 3. Ingen 4. Taktil 5. Visuell Ledelinje_kontrast God 1. God (kombinasjon av fargekontrast og ulike lyshetsgrader) 2. Mindre god (synlig kontrast av enten ulike farger eller ulike lyshetsgrader) 3. Dårlig (veldig lite kontrast) 9 vedlegg: Registrering av tilgjengelig veg i sentrum 22 av 23

23 3,8 grad 4,9 grad 4,9 grad 23 av 23

Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming

Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming Universell utforming - Ressurskommunesamling Prekestolshytta 10-11.9.2009 Arvid Lillethun Oversikt Tilgjengelighetsdata

Detaljer

P2 Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

P2 Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET P2 Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming AGENDA 1. Bakgrunn av prosjektet 2. Tilgjengelighetsportal 3. Kartlegging av tilgjengelighet 1 Bakgrunn av

Detaljer

Tilgjengelighetsportalen og kartlegging av tilgjengelighet i tettsteder STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

Tilgjengelighetsportalen og kartlegging av tilgjengelighet i tettsteder STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Tilgjengelighetsportalen og kartlegging av tilgjengelighet i tettsteder AGENDA 1. Bakgrunn av prosjektet 2. Tilgjengelighetsportalen 3. Kartlegging av tilgjengelighet 4. Kartleggingsresultater Molde 1

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming

Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming Innledning Det er tverrpolitisk enighet i Rogaland om at fylkeskommunen skal være en aktiv pådriver og medspiller i arbeidet for å skape et tilgjengelig

Detaljer

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING 1 FORORD Full deltakelse og likestilling har vært det overordnede målet i politikken for funksjonshemmede i mer enn 20 år. I Manneråkutvalgets

Detaljer

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

NVDB Nasjonal vegdatabank. Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner

NVDB Nasjonal vegdatabank. Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner NVDB Nasjonal vegdatabank Praktisk veileder for å ta i bruk NVDB i norske kommuner Vegdirektoratet Trondheim kontorsted NVDB og Geodata Dato: Januar 2013 Innhold 1. Forord... 2 2. Hva er NVDB?... 3 2.1

Detaljer

Rapport på www.tilgjengelighet.no

Rapport på www.tilgjengelighet.no Rapport på www.tilgjengelighet.no Rapport ved utgangen av 2012 www.tilgjengelighet.no Da Stavanger og Sandnes fikk status som Europeisk kulturhovedstad 2008 ble det tatt initiativ til et prosjekt Kulturby

Detaljer

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008 Universell utforming i kommunale publikumsbygg (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging Høsten 2008 Rapport 19.12.2008 Side 1 1 Innledning Hovedutvalg for overordnet planlegging vedtok, i saksnr 169/08,

Detaljer

Veileder for universell utforming i Bærum kommune

Veileder for universell utforming i Bærum kommune Veileder for universell utforming i Bærum kommune Rådhuset oppgradert i 2009 i tråd med prinsipper for universell utforming Bilde: Pedro Ardila Siste oppdatering: 23.09.09 Overordnet plan i PMA Side 1

Detaljer

www.tilgjengelighet.no

www.tilgjengelighet.no www.tilgjengelighet.no Rapport, juli 2015 2 Rapport www.tilgjengelighet.no Juli 2015 Bakgrunn/oppstart Det ble tatt initiativ til prosjektet Kulturby for alle i fylkeskommunens regi da Stavanger og Sandnes

Detaljer

Fylkesdelplan for Universell Utforming. Høringsutkast, okt. 2013

Fylkesdelplan for Universell Utforming. Høringsutkast, okt. 2013 Fylkesdelplan for Universell Utforming 2014 2017 Høringsutkast, okt. 2013 1 Forord Det er tverrpolitisk enighet i Rogaland om at fylkeskommunen skal være en aktiv pådriver og medspiller i arbeidet for

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk

Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk STF50 A06035 Åpen RAPPORT Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt Terje Giæver, Børge Bang, Anders Straume SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk Mars 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM...

UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM... UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM... ... 2 UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM FORORD INNHOLD... Universell utforming i sentrum gjør våre byer og tettsteder til et attraktivt sted å være. Det bidrar til inkludering

Detaljer

Kartsamarbeidsprosjektet

Kartsamarbeidsprosjektet Kartsamarbeidsprosjektet Felles bruk av miljødirektoratenes og landbruksforvaltningens kartdata Et samarbeidsprosjekt mellom Statens landbruksforvaltning, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren

Detaljer

Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse

Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi, Vista Utredning og WSP Analys & Strategi på oppdrag

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 1 Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no Internett www.gran.kommune.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser

Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser Dokument nr. 3:10 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE RAPPORT /// NOVEMBER 2011 OPPDRAGSGIVER Ruter AS KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no Forsidebilde: Strasbourg Alle fotografier: Plan Urban Kartgrunnlag:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Universell utforming - Eksempler på gode løsninger...2 Hva er universell utforming?...2 0versikt over brukte symboler...3 Inngangsparti...4 Høydeforskjeller trapper og ramper...12 Høydeforskjeller

Detaljer