VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER. Versjon pr 18. mars Kartverket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER. Versjon pr 18. mars 2014. Kartverket"

Transkript

1 VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER Versjon pr 18. mars 2014 Kartverket Utarbeidet av Magnus Karge, Lars Inge Arnevik, Arvid Lillethun, Knut Sælid og Sven Michaelis

2 Innhold 1 Innledning Bakgrunn for utvikling av veilederen Del av prosjektet geografisk informasjonssystem for universell utforming Kartleggingsområder Soneinndeling Sentrumssone Tettsted Resterende kommuneareal Prioritering Kartleggingsmetode Utvalg av kartleggingsobjekter Mer om begreper og definisjoner Overordnet klassifisering av tilgjengelighet Hvordan kartlegge - gjennomføring av feltarbeid Kart og kartplott til feltarbeid Utstyr Kartlegging de ulike elementene som kartlegges Parkeringsområde HC-Parkeringsplass Tilgjengelige veier InngangBygg Kilder, lenker, litteraturliste vedlegg: Huskeliste feltarbeid vedlegg: Vurdering Tilgjenglighet vedlegg: Ledelinje vedlegg: Registrering av tilgjengelig veg i sentrum av 23

3 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for utvikling av veilederen Dette er en veileder for kartlegging av tilgjengelighet i uteområder innenfor tettsteder. Det fokuseres i denne versjon på kartlegging av tilgjengelighet for bevegelseshemmede som er avhengig av rullestol. Veilederen med er utarbeidet av Statens kartverk, og baserer seg til dels på Veileder for kartlegging av tilgjengelighet i uteområder som er et resultat av samarbeidsprosjektet Registrering og dokumentering av universell utforming med GIS som verktøy mellom Statens kartverk og Høyskolen i Gjøvik i Veilederen er tilpasset aktuelle krav i forhold til objektene og deres egenskaper som bør registreres og målgruppene som skal bruke veilederen. Målet med å etablere en nasjonal veileder og en nasjonal metode er å oppnå enhetlig registrering av uteområder over hele landet. Kartmaterialet med tilhørende informasjon vil kunne nyttes i geografiske informasjonssystemer i arealplanverktøy i kommuner, utarbeiding av tiltaksplaner for universell utforming, ved statistikkproduksjon om utvikling av tilstand over tid eller som informasjon til publikum. Resultater fra kartlegging vil også kunne benyttes som kildemateriale for kommunal KOSTRA-rapportering. Det vil være mulig å besvare spørsmål som I hvilken grad er tettsteder/sentrumsområder innenfor kommunearealet tilrettelagt etter prinsippene om universell utforming slik at også bevegelseshemmede kan bruke området? eller Hvor mange av HC-parkeringsplassene innenfor et sentrumsområde tilsvarer kravene til Handikapforbundet? Plan og bygningsloven er den sentrale loven for dette området. I denne ligger både lovhjemlene for byggesaksbehandling, reguleringsplansaker og kommuneplaner. 1.2 Del av prosjektet geografisk informasjonssystem for universell utforming Kartlegging av uteområder er en del av prosjektet Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming. Prosjektet er definert som del av Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet Det er mange ulike tiltak knyttet inn i denne. Se handlingsplanen Prosjektet støttes med midler fra Barne- og likestillingsdepartementet/ Miljøverndepartementet. Statens kartverk har fått midler fra handlingsprogrammet for universell utforming til ulike tiltak for å etablere en geografisk infrastruktur for universell utforming. Dette inkluderer utvikling av standarder, tegneregler, metoder og utvikling av veileder, pilotkartlegging og utvikling av en portal. 3 av 23

4 MD ønsker at det utvikles en geografisk infrastruktur for informasjon om universell utforming. Se skisse under. Figur 1: Kommuner, fylkesetater, nasjonale etater og frivillige organisasjoner og allmennhet kan alle være brukere og leverandører av informasjon om universell utforming. Gjennom etablering av et geografisk informasjonssystem kan kommuner og andre etater tilby relevante data på standardiserte formater inn på internett (kildene markert under streken) mens brukerne kan kombinere data fra mange ulike kilder. Bakgrunnen er at staten ser at det på bakgrunn av statlige initiativ, lover og forskrifter og gjennom prosjekttiltak etableres ulike former for geografisk informasjon, gjøres ulike former for registreringer og analyser og også at det etableres ulike former for informasjonssystemer som ikke er knyttet sammen. Data og flytløsninger er ikke bygget opp enhetlig vi får da ikke-kompatible løsninger og heller ikke mulighet for sammenstilling av data og informasjon på tvers av administrative enheter eller sektorer. Utvikling av et geografisk informasjonssystem for universell utforming vil bedre mulighetene for sammenstilling og gi utvidet informasjonstilfang om universell utforming. 4 av 23

5 2 Kartleggingsområder Tilgjengelighetsdata kan registreres i mange områder. Ikke overalt er det hensiktsmessig å kartlegge de samme objektene og har man begrenset kapasitet, må noen steder prioriteres. I det følgende presenteres det både en soneinndeling og en prioriteringsliste som skal være en hjelp under planleggingsfasen av egen kartlegging. 2.1 Soneinndeling Områdene der tilgjengelighetsregistreringen skal foretas deler vi inn i tre soner der ulike registreringsoppgaver skal utføres. For å sikre en enhetlig avgrensning for de enkelte sonene skal 2009-dataene om tettsteder og sentrumssoner av SSB benyttes ( I noen tilfeller bør det vurderes om det er formålstjenlig å følge sentrumsinndelingen til SSB til 100 prosent. På grunn av definisjonen som SSB legger til grunn av sine kategorier hender det at det finnes små sentrumsområder utenfor det naturlige sentrumet som er mindre viktige når det gjelder kartlegging av universell utforming Sentrumssone Detaljeringsgraden skal være størst i sentrumssonene. Her skal både enkeltobjekter og et sammenhengende veinett kartlegges. Med enkeltobjekter mener vi parkeringsplasser tilknyttet til offentlige bygninger, innganger til disse bygningene sammen med atkomstveien fra den nærmeste parkeringsmuligheten. I sentrumssonen skal også parkeringsplasser kartlegges som ikke entydig kan tilordnes til en offentlig bygning, men som er et naturlig startpunkt for personer som skal bevege seg i sentrumssonen Tettsted Det er tilstrekkelig med registrering av atkomstveier og inngangspartier til offentlige bygninger i tettstedsarealet utenfor sentrumssonen. I tillegg skal parkeringsplassen kartlegges som ligger nærmest den registrerte bygningen Resterende kommuneareal I det resterende kommunearealet kartlegges det bare enkelte friluftsområder. Dette behandles ikke nærmere i denne veilederen, men det henvises til veilederen Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder som kan lastes ned på 5 av 23

6 Figur 2: Eksempel på avgrensning for tettsted (rødt område) og sentrumssone (blått område) etter SSB 2.2 Prioritering Under forberedningen av kartleggingsarbeidene som skal gjennomføres i regi av Statens kartverk har vi etablert en 3-trinn-prioritering. På denne måten er det mulig å fordele arbeidet på ulike faser der man setter fokus på ulike tettsteder. De tre trinnene er som følger: Prioritet-1: kommunesentra i tettsteder over innbyggere Prioritet-2: kommunesentra i tettsteder med innbyggere Prioritet-3: kommunesentra i tettsteder med innbyggere Dette er bare en anbefaling og det kan være hensiktsmessig å kartlegge både tettsteder fra ulike prioriteringstrinn etter geografisk beliggenhet og tettsteder som ikke ligger i en av de tre kategoriene når man først er ute på befaring. 6 av 23

7 3 Kartleggingsmetode I kartleggingsfaget benytter vi ofte begrepet geografiske objekter. Dette er konkrete elementer som kan stedfestes til en lokalitet med geografiske koordinater, så som en sti, et hus, en kai, en parkeringsplass, en badeplass eller et friluftsområde. Vi skiller mellom punktobjekter som registreres som et punkt i kartet, f.eks. lokalisering av en HC-parkeringsplass (senterpunktet for merket område) linjeobjekter som utgjør en linje i kartet, f.eks. et fortau flateobjekter dvs. arealer eller områder, f.eks. et parkeringsområde Kartleggingsobjekter Punktobjekter Linjeobjekter Flater Inngang bygg Tilgjengelige veier Parkeringsområder HC- Parkeringsplass Sentrumsområder Figur 3: Ulike objekttyper som kan kartlegges I kartet tegnes de ulike objektene inn som punkt, linjer og flater (se figur 4 nedenfor). Sentrumssområder og parkeringsområder tegnes som flater, men innganger og enkelte biloppstillingsplasser som er reservert for handikappede tegnes inn som punkt. Registrerte veier tegnes inn som linjer. Her bør det legges merke til at de enkelte kartlagte veiene danner et sammenhengende nettverk innenfor et sentrumsområde. De ulike objektene som skal registreres blir nærmere presentert i kapittel 4. 7 av 23

8 Figur 4: Kartlagte punkt-, linje-, og flateobjekter. Kartet viser et utsnitt av en kartlagt sentrumssone med parkeringsområde, HC-parkeringsplasser og både tilgjengelige, vanskelig tilgjengelige og ikke tilgjengelige veier. 3.1 Utvalg av kartleggingsobjekter For å sikre at kartleggingen etter denne veilederen er gjennomførbar med mindre ressurser og samtidig gir god oversikt over nivået av universell utforming i en kommune har vi satt opp en liste med bygninger, fasiliteter og veityper som skal kartlegges. Tabell 1 gir både en oversikt over hvilke objekter i hvilke områder som er obligatoriske under registreringen og muligheten til å utvide utvalget av kartleggingsobjekter etter eget ønske. Tabell 1: Objekter som kan registreres for hver sone. Sentrum Tettsted Kommune Offentlige bygninger og anlegg rådhus/ kommunehus x x NAV, servicetorg x x arealplankontor x x helsestasjoner x x biblioteker x x omsorgsboliger x x offentlige toaletter x x Utdanningssektoren barnehager grunnskoler x x videregående skoler x x høyskoler og universiteter x x 8 av 23

9 Kultur, underholdning og reiseliv kulturhus x x kino x x konsertlokaler x x opera/ballett x x teater x x gallerier museer kirker Severdigheter butikker mv turistmål, monumenter, parker mv fredete bygg/anlegg andre severdigheter Idrettsanlegg idrettsarenaer utendørs x x fotballstadion mv, tribuner, innganger idrettshaller x x svømmehaller og badeanlegg x x skytebaner Servicenæring kjøpesentra enkeltbutikker apotek serveringssteder, restauranter, kafeer, sportsstuer mv hoteller, andre overnattingssteder og vandrehjem Friluftsliv stier og løyper x x x parker, grøntanlegg og friluftsområder badeplasser x x x fiskeplasser rullestolløyper tilrettelagt for skiskyting mv Vei og gate gang- og sykkelveier x gågateområder x fortau x gangfelt x parkeringsplasser x Samferdsel - stasjoner/holdeplasser mv flyplasser x x stasjoner x x stoppesteder ferge x x T-bane trikk buss 9 av 23

10 3.2 Mer om begreper og definisjoner I arbeidet med kartlegging av tilgjengelighet er det en utfordring å finne riktig detaljeringsnivå. En kommune har ressurser til å utføre en detaljert kartlegging, mens en annen kommune eller organisasjon har mindre ressurser og vil kjøre en mindre detaljert kartlegging. Statens kartverk har i denne veilederen lagt seg på et midlere nivå. Kartlegger en alle elementer i skjemaene vil kartleggingen gi mye informasjon. En kartlegger kan velge ikke å måle opp og fylle inn detaljert informasjon for alle opplysningsfeltene knyttet til hvert objekt, men det er å anbefale at så mye som mulig av de foreslåtte elementene kartlegges. Større detaljering vil gi økt arbeidsmengde- og også en større byrde når kartlegging skal repeteres og databasene skal vedlikeholdes over tid. Lik gjennomføring vil gi større grad av sammenligningsmuligheter mellom tettsteder eller mellom registreringer gjort i ulike kommuner. Ettersom materialet også skal nyttes i statistikkproduksjon for utviklingstrekk når det gjelder tilrettelegging, er det viktig at metoden følges så godt som rå er Overordnet klassifisering av tilgjengelighet Det eksisterer ikke noe entydig definisjon av begrepet tilgjengelighet. Tilgjengelighet blir brukt i veldig mange forskjellige sammenhenger. Grovt sett kan en si at det gjelder de muligheter en person har for å komme seg fram i et område. Denne tilgjengeligheten kan være avhengig av for eksempel fysisk avstand, eller fysiske forhold og hindringer der en beveger seg. Kartverket har sammen med flere organisasjoner kommet fram til en enkel skala som nyttes i forbindelse med en enkel helhetsvurdering av et område, et inngangsparti eller en vei. Vurdering for veier deles gjerne opp i segmenter f.eks. der 500 m fra A til B blir vurdert å være tilgjengelig, videre 100 m fra B til C vurderes ikke å være tilgjenglige osv.. Kriteriene for vurderingen avhenger av type tiltak, objekt, fasilitet, og hvordan en oppfyller definerte minstekrav. Hvert objekt som registreres skal tilordnes til en av gruppene i tabell 2 nedenfor. Inndelingen foretas under egenskapstype Tilgjengvurd. 10 av 23

11 Tabell 2: Verdier på egenskapstype TILGJENGVURD TILGJENGVURD 1: Tilgjengelig 1: Oppfyller minstekrav*) til tilgjengelighet for bevegelseshemmede, der rullestol har vært en dimensjonerende faktor. 2: Vanskelig tilgjengelig 2: Oppfyller delvis minstekrav 3: Ikke tilgjengelig 3: Vurdert, funnet å ikke oppfylle minstekrav. 4: Ikke vurdert 4: Angivelse av bygg, veier, objekter som ikke er vurdert. Dette kan være tilfelle når for eksempel bygging pågår og det ikke er mulig å registrere alle egenskaper som trengs for å foreta en vurdering. *) basert på: NS , Veiledning om tekniske krav til byggverk (TEK10) Bygg for alle Hvordan kartlegge - gjennomføring av feltarbeid Kart og kartplott til feltarbeid Er man kjent i området der en skal registrere tilgjengelighetsdata og vet man hvilke bygninger som skal kartlegges og hvor disse befinner seg, er det tilstrekkelig med en vanlig kartutskrift. Ellers anbefales det å tegne forhåndsvalgte bygninger inn i kartet slik at det ikke tar for lang tid til å finne fram til kartleggingsobjektene. GAB-dataene med opplysninger om byggtyper kan være til god hjelp her. Det finnes to hovedtyper av kart som kan være et aktuelt grunnlag ved registrering i felt; detaljert grunnkart, f.eks. FKB, tidligere kalt økonomisk kartverk (ØK). Dette er et anbefalt kartgrunnlag for kartlegging av tilgjengelighet. For kartleggingen i tettsteder anbefales det å bruke målestokk 1: 5000, for å kartlegge et sammenhengende veinett i sentrumsområder gir en målestokk på 1: 2000 bedre nøyaktighet. flyfoto (ortofoto), eventuelt med veier og bygg markert spesielt. Plotter en ut slike kart er disse også svært anvendelige, fordi det er lett å kjenne seg igjen. I områder med tett tredekke kan det være vanskelig å se stier mv. Kartgrunnlag printes ut i forkant av kartleggingsarbeidet. Dette kan gjøres fra ulike kartverktøy, kommunale kartløsninger på Internett, eller fra Forberedelser med utvalg av bygninger, utskrifter osv. kan ta tid! 11 av 23

12 3.4 Utstyr For å få til en sikker og effektiv oppmåling og klassifikasjon er det å anbefale bruk noen typer utstyr. Android nettbrett Nettbrett benyttes for å kartlegge objekter med en egenutviklet APP som legges da objektene direkte inn i Tilgjengelighetsportalen. Nettbrett brukes også til å ta bilder av ulike kartlagte objekter som innganger, HCparkeringsplasser, etc. Bildene knyttes direkte til objektene. Digitalt vater Dette benyttes for å beregne stigningsforhold og tverrfall på veier, ramper eller oppstillingsplasser for rullestol. Digital avstandsmåler Denne avstandsmåleren kan benyttes for å måle større avstander mellom parkeringsplass og inngang. Målebånd Målebånd benyttes til å måle høyde, bredde og lengde på ulike objekter, f. eks. parkeringsplasser, rekkverk, inngangspartier m.m.. 12 av 23

13 4 Kartlegging de ulike elementene som kartlegges Her følger en oversikt over objekttyper og deres egenskaper. Egenskap Eksempel Beskrivelse/Koder Obligatorisk Kommune Jevnaker Velges før registreringer starter Opphav Statens kartverk Velges før registreringer starter 4.1 Parkeringsområde Parkeringsområde angir hele parkeringsplassen tegnet i kartet som en flate (polygon). Egenskap Eksempel Beskrivelse/Koder Obligatorisk Ta et bilde Ta bilde med nettbrett Registrert Dato førsteregistrering, settes - automatisk Oppdatert Dato siste oppdatering, settes - automatisk KapasitetPersonbiler 30 Antall parkeringsplasser for vanlige personbiler. KapasitetUU 1 Antall parkeringsplasser som er reservert for handikappede. Eierforhold Offentlig 1. Offentlig parkeringsplass Nei parkeringsplass 2. Privat parkeringsplass Årstidbruk Helårsbruk 1. Helårsbruk Nei 2. Sommerbruk 3. Vinterbruk Overbygg Nei Kryss av om parkeringsområde Nei har overbygg. Varmekabel Nei Kryss av om parkeringsområde Nei har varmekabel. Dekke Asfalt 1. Asfalt 2. Betong 3. Brostein 4. Stein 5. Gress 6. Skogsbunn 7. Grus VeidekkeTilstand Jevnt 1. Jevnt 2. Ujevnt Kommentar Mulighet til å gi en kommentar. Nei Tilgjengvurd Vansk. tilgj. 1. Tilgjengelig 2. Vanskelig tilgjengelig 3. Ikke tilgjengelig 4. Ikke vurdert 13 av 23

14 4.2 HC-Parkeringsplass Hver HC-parkeringsplass innenfor et parkeringsområde skal registreres og markeres som et punkt i kartet. Egenskap Eksempel Beskrivelse/Koder Obligatorisk Ta et bilde Ta bilde med nettbrett Registrert Dato førsteregistrering, settes automatisk Oppdatert Dato siste oppdatering, settes automatisk Overbygg Nei Kryss av om parkeringsområde har overbygg.. Varmekabel Nei Kryss av om parkeringsområde har varmekabel. Skiltet Nei Kryss av om HCparkeringsplassen er skiltet. Merket Nei Kryss av om HCparkeringsplassen er merket. AvstandServicebygg 35 Avstand til nærmeste servicebygg oppgis i m uten desimaltall. Bredde 250 Minste bredde oppgis i cm uten desimaltall. Lengde 450 Minste lengde oppgis i cm uten desimaltall. Avgift Nei Kryss av om HC-parkering er avgiftspliktig. TilgjengeligAutomat Nei Kryss av om parkeringsautomaten Nei er tilgjengelig. Automat_høyde 164 Høyden måles til den øverste Nei knappen eller myntinnkastet og oppgis i cm uten desimaltall. Kommentar Mulighet til å gi en kommentar. Nei Tilgjengvurd Tilgjengelig 1. Tilgjengelig 2. Vanskelig tilgjengelig 3. Ikke tilgjengelig 4. Ikke vurdert - - Nei Nei 14 av 23

15 4.3 Tilgjengelige veier Det anbefales at veiene deles inn i ulike segmenter dersom kvaliteten på veien er varierende med hensyn til tilgjengelighet. Det bør utvises skjønn ved denne inndelingen og det er ikke nødvendig å opprette et nytt linjesegment fordi stigningsforholdet endrer seg. Det anbefales å bruke et digitalt vater for å registrere stigningsforhold og tverrfall. Egenskap Eksempel Beskrivelse/Koder Obligatorisk Registrert Dato førsteregistrering, settes automatisk Oppdatert Dato siste oppdatering, settes automatisk Gatetype Fortau 1. Fortau 2. Gangfelt 3. Gangveg 4. Sykkelsti 5. Gangveg og sykkelveg 6. Gågate 7. Sti 8. Gate 9. Torg 10. Gågate og torg Dekke Asfalt 8. Asfalt 9. Betong 10. Brostein 11. Stein 12. Gress 13. Skogsbunn 14. Grus VeidekkeTilstand Jevnt 1. Jevnt 2. Ujevnt Bredde 205 Minste bredde oppgis i cm uten desimaltall. Nedsenk1 2,5 Gjelder bare gangfelt. Terskelhøyden på nedsenkningen oppgis i cm med ett desimaltall. Det må inntegnes i kartet hvilken nedsenkning er Nedsenk1 og hvilken er Nedsenk2. Nedsenk2 1,3 Gjelder bare gangfelt. Terskelhøyden på nedsenkningen oppgis i cm med ett desimaltall. Det må inntegnes i kartet hvilken nedsenkning er Nedsenk1 og hvilken er Nedsenk2. Stigningsgrad 5,1 Stigning/fall i kursretningen oppgis i grader med ett desimaltall. Tverrfall 3,1 Stigning/fall på tvers av kursretningen oppgis som grader av 23

16 med ett desimaltall. Møteplass Nei Kryss av om veien er en Nei møteplass. Varmekabel Nei Kryss av om veien har varmekabel. Lyssignal Nei Gjelder bare gangfelt. Nei Kryss av om det finnes lyssignal. Lydsignal Nei Gjelder bare gangfelt. Nei Kryss av om det finnes lyssignal. Ledelinje Taktil 1. Ikke valgt 2. Ikke Vurdert 3. Ingen 4. Taktil 5. Visuell Ledelinje_kontrast God 1. God 2. Mindre god 3. Dårlig Kommentar Mulighet til å gi en kommentar. Nei Tilgjengvurd Ikke tilgj. 1. Tilgjengelig 2. Vanskelig tilgjengelig 3. Ikke tilgjengelig 4. Ikke vurdert 16 av 23

17 4.4 InngangBygg Objekttypen InngangBygg er et punkt som plasseres midt i døra og på det som er registrert som veggen på bygningen. Egenskap Eksempel Beskrivelse Obligatorisk Ta et bilde Ta bilde med nettbrett Registrert Dato førsteregistrering, settes - automatisk Oppdatert Dato siste oppdatering, settes - automatisk Bygg_funksjon Stasjon Her oppgis bygningens hovedfunksjon. 1. Undervisning 2. Kultur 3. Rådhus/administrasjon 4. NAV 5. Lege/helsebygning 6. Religion 7. Museum 8. Servering 9. Hotell 10. Annen bygning (dette er ingen endelig liste) AvstandVanligParkeri 35 Avstand til nærmeste Nei ng parkeringsplass oppgis i m uten desimaltall. Oppgis kun hvis det ikke finnes en HCparkeringsplass i nærheten av den registrerte inngangen. AvstandHC 25 Avstand til nærmeste HCparkeringsplass Nei oppgis i m uten desimaltall. Dørtype Slag ut 1. Slag inn 2. Slag ut 3. Skyvedør 4. Karusell Døråpner Manuell 1. Manuell 2. Halvautomatisk 3. Automatisk Manøverknapp_høyde 120 Høyden oppgis i cm uten desimaltall. Bredde_Inngang 95 Minste bredde oppgis i cm uten desimaltall. Terskelhøyde 1,6 Terskelhøyden oppgis i cm med ett desimaltall. Ringeklokke Nei Kryss av om det finnes en Nei ringeklokke. Ringeklokke_høyde 164 Høyden oppgis i cm uten desimaltall. 17 av 23

18 Stigningsgrad_ Atkomstvei 3,5 Stigning/fall i kursretningen oppgis i grad med ett desimaltall. Her måles det den bratteste stigningen på atkomstveien fra parkeringsplass til inngang. Rampe Nei Kryss av om det finnes en rampe. Nei Rampe_bredde 105 Minste bredde oppgis i cm uten desimaltall. Håndlist Høyre 1. Høyre (sett mot inngang) 2. Venstre (sett mot inngang) 3. Begge sider 4. Mangler Håndlisthøyde_1 95 Høyden på den øverste håndlisten oppgis i cm uten desimaltall. Håndlisthøyde_2 74 Høyden på den nederste håndlisten oppgis i cm uten desimaltall. Rampe_tilgjengelig Tilgjengelig 1. Tilgjengelig 2. Vanskelig tilgjengelig 3. Ikke tilgjengelig 4. Ikke vurdert Kommentar Mulighet til å gi en kommentar. Nei Tilgjengvurd Ikke tilgj. 1. Tilgjengelig 2. Vanskelig tilgjengelig 3. Ikke tilgjengelig 4. Ikke vurdert Tilgjengvurd_syn Ikke tilgj. 1. Tilgjengelig 2. Vanskelig tilgjengelig 3. Ikke tilgjengelig 4. Ikke vurdert Nei 18 av 23

19 5 Kilder, lenker, litteraturliste Ny Norsk Standard for universell utforming av uteområder - NS Veiledning til forskrift om krav til byggverk (TEK10) Husbanken 2004: Bygg for alle - Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder. Direktoratet for naturforvaltning 2003: Friluftsliv for funksjonshemmede. Anbefalinger om tiltak for å bedre funksjonshemmedes muligheter til friluftsliv. DN Utredning Standard Norge, Sosial- og helsedirektoratet 2006: Tilgjengelige turistmål sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barriærer. Rapport, Standard Norge. Friluftsrådenes Landsforbund og Fylkesmannen i Oppland 2008: Kartlegging av tilgjengelighet til offentlig sikrede friluftsområder i Oppland. Rapport. Statens kartverk og Høyskolen i Gjøvik 2008: Veileder for kartlegging av tilgjengelighet i uteområder. Norges Handikapforbund 2003: Kontrollskjema for byggeforskriftens krav til tilgjengelighet. Tilgjengelighetssiden til Kartverket: 19 av 23

20 6 vedlegg: Huskeliste feltarbeid Egenskap Parkeringsområde Univesell utforma Beskrivelse/Koder Kapasitet UU >=5% Antall plasser HC-parkering Veideketilstand jevnt Minste bredde oppgis i cm uten desimaltall. HC-Parkeringsplass AvstandServicebygg? Avstand til nærmeste servicebygg oppgis i m uten desimaltall. Bredde >=450 Minste bredde oppgis i cm uten desimaltall. Lengde >=600 Minste lengde oppgis i cm uten desimaltall. Skiltet ja Skilt synlig plassert. Merket ja Symbol på veien. Automat_høyde <=110 Høyden måles til den øverste knappen eller myntinnkastet og oppgis i cm uten desimaltall. Tilgjengelige veier Bredde >=180 Minste bredde oppgis i cm uten desimaltall. Stigningsgrad <=2.9 Stigning/fall i kursretningen oppgis i grad med ett desimaltall. Tverrfall <=1,2 Stigning/fall i kursretningen oppgis i grad med ett desimaltall. Veideketilstand jevnt Minste bredde oppgis i cm uten desimaltall. Nedsenk1 og 2 <=2,5 Gjelder bare gangfelt. Terskelhøyden på nedsenkningen oppgis i cm med ett desimaltall. InngangBygg Obligatorisk Avstand_HC? Avstand til nærmeste HC-parkeringsplass oppgis i m uten Nei desimaltall. AvstandVanligParkering? Avstand til nærmeste parkeringsplass oppgis i m uten desimaltall. Nei (kun hvis det ikke finnes en HC-parkeringsplass i nærheten av den registrerte inngangen) Døråpner Halv- Halvautomat åpningsbryter /Automat Automat-lysskranke Inngang_bredde >=90 Minste bredde oppgis i cm uten desimaltall. Terskelhøyde <=2.5 Terskelhøyden oppgis i mm uten desimaltall. Ringeklokke? Høyden måles til knappen og oppgis i cm uten desimaltall. Nei Atkomstvei_stigninggrad/ Rampe_stigninggrad <= 2.9 (<=4.9) Stigning/fall i kursretningen oppgis i grad med ett desimaltall. Her måles det den bratteste stigningen på atkomstveien fra parkeringsplass til inngang.( 1:20 = 2,9 o, 1:12=4,9 o for l<3m) Rampe_bredde >=90 Minste bredde oppgis i cm uten desimaltall. Håndlisthøyde_ Høyden på den øverste håndlisten oppgis i cm uten desimaltall. Håndlisthøyde_ Høyden på den nederste håndlisten oppgis i cm uten desimaltall. Nei 20 av 23

21 7 vedlegg: Vurdering Tilgjenglighet Egenskap Universell utforma Delvis UU Ikke UU Parkeringsområde Kapasitet UU >= 5% av antall plasser min 1 0 Veideketilstand Jevnt Ujevnt *) HC-Parkeringsplass Avstand_Servicebygg <= 25 m > 25 m eller Ingen Bredde >= 450 cm < 450 >= 380 cm < 380 cm Lengde >= 600 cm < 600 >= 500 cm < 500 cm Skiltet Nei Merket Nei Om parkering er avgiftsbelagt: Automat_høyde <= 110 cm > 110 cm Tilgjengelige veier Bredde >= 180 cm < 180 >= 130 cm < 130 cm Stigningsforhold <= 2,9 gard (1:20) > 2,9 <= 4,9 grad > 4,9 grad (1:12) Tverrfall <= 1,2 gard (1:50, 2%) > 1,2 <= 1,9 gard > 1,9 gard (1:30, 3%) Veideketilstand Jevnt Ujevnt*) Om gatetype er gangfelt : Nedsenk1 <= 2,5 cm > 2,5 cm Nedsenk2 <= 2,5 cm > 2,5 cm InngangBygg Avstand_HC <= 25 m > 25 m eller Ingen Døråpner Halv-/Automat Manuell Inngang_bredde >= 90 cm < 90cm Terskelhøyde <= 2,5 cm > 2,5 cm Atkomstvei_stigning <= 2,9 gard (1:20) > 2,9 <= 4,9 grad > 4,9 grad (1:12) Om det finnes en rampe: Rampe_bredde >= 90 cm < 90 cm Rampe_Håndlist Begge sider Minst en side ingen Håndlisthøyde_ cm >= 65<85 OR >95 >=100cm Håndlisthøyde_ cm >= 50<65 OR >75 >=80cm VURDERING TILGJENGELIGHET Tilgjengelig Vanskelig tilgjengelig Ikke tilgjengelig Bare grønt 1 eller flere gult 1 eller flere rød *) Ujevnt = høydedifferens > 2cm, sprekker > 1cm 21 av 23

22 8 vedlegg: Ledelinje Egenskap Typ Beskrivelse/Koder Obligatorisk Ledelinje Taktil 1. Ikke valgt 2. Ikke Vurdert 3. Ingen 4. Taktil 5. Visuell Ledelinje_kontrast God 1. God (kombinasjon av fargekontrast og ulike lyshetsgrader) 2. Mindre god (synlig kontrast av enten ulike farger eller ulike lyshetsgrader) 3. Dårlig (veldig lite kontrast) 9 vedlegg: Registrering av tilgjengelig veg i sentrum 22 av 23

23 3,8 grad 4,9 grad 4,9 grad 23 av 23

P2 Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

P2 Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET P2 Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming AGENDA 1. Bakgrunn av prosjektet 2. Tilgjengelighetsportal 3. Kartlegging av tilgjengelighet 1 Bakgrunn av

Detaljer

Tilgjengelighetsportalen og kartlegging av tilgjengelighet i tettsteder STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

Tilgjengelighetsportalen og kartlegging av tilgjengelighet i tettsteder STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Tilgjengelighetsportalen og kartlegging av tilgjengelighet i tettsteder AGENDA 1. Bakgrunn av prosjektet 2. Tilgjengelighetsportalen 3. Kartlegging av tilgjengelighet 4. Kartleggingsresultater Molde 1

Detaljer

Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming

Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming Universell utforming - Ressurskommunesamling Prekestolshytta 10-11.9.2009 Arvid Lillethun Oversikt Tilgjengelighetsdata

Detaljer

Tettstedskartlegging metoder og resultater. Gardemoen, Sven Michaelis, Kartverket

Tettstedskartlegging metoder og resultater. Gardemoen, Sven Michaelis, Kartverket Tettstedskartlegging metoder og resultater Gardemoen, 24.11.2014 Sven Michaelis, Kartverket agenda bakgrunn kartlegging metoder kartlegging praksis resultater databruk crowdsourcing framtida bakgrunn definisjon

Detaljer

Kartdata om tilgjengelighet til uteområder i byer, tettsteder og offentlig sikra friluftsområder

Kartdata om tilgjengelighet til uteområder i byer, tettsteder og offentlig sikra friluftsområder Kartdata om tilgjengelighet til uteområder i byer, tettsteder og offentlig sikra friluftsområder Arne Sonflå Prosjektleder AGENDA 1. Generelt om prosjektet 2. Kartlegging 3. Kartportal 1 Generelt om prosjektet

Detaljer

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER Versjon pr 20.01.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for utvikling av veilederen... 3 1.2 Del av prosjektet geografisk

Detaljer

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING I TETTSTEDSOMRÅDER Versjon pr 12.08.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for utvikling av veilederen... 3 1.2 Del av prosjektet geografisk

Detaljer

Tettstedskartlegging metoder og resultater. Sven Michaelis & Kathrin Bögelsack, Kartverket

Tettstedskartlegging metoder og resultater. Sven Michaelis & Kathrin Bögelsack, Kartverket Tettstedskartlegging metoder og resultater Sven Michaelis & Kathrin Bögelsack, Kartverket agenda bakgrunn kartlegging metoder kartlegging praksis resultater databruk crowdsourcing framtida bakgrunn definisjon

Detaljer

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER. Versjon pr 07. april 2010. Statens kartverk

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER. Versjon pr 07. april 2010. Statens kartverk VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Versjon pr 07. april 2010 Statens kartverk Utarbeidet av Lars Inge Arnevik og Arvid Lillethun 2 av 33 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Versjon pr 17.08.2015 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for utvikling av veilederen... 3 1.2 Del av prosjektet geografisk

Detaljer

Universell Utforming «ny» registreringsmetode. Drammen, Sven Michaelis, Kartverket

Universell Utforming «ny» registreringsmetode. Drammen, Sven Michaelis, Kartverket Universell Utforming «ny» registreringsmetode Drammen, 11.11.2015 Sven Michaelis, Kartverket agenda bakgrunn kartlegging metoder kartlegging praksis datapresentasjon resultater databruk framtida.. bakgrunn

Detaljer

Universell utforming Asker sentrum. Presentasjon; KRFF , Ingunn Hillestad KTA/ Samferdsel

Universell utforming Asker sentrum. Presentasjon; KRFF , Ingunn Hillestad KTA/ Samferdsel Universell utforming Asker sentrum Presentasjon; KRFF 20.03.19, Ingunn Hillestad KTA/ Samferdsel Status for arbeidet > Delrapport 1 Tilstandsvurdering Asker sentrum > Delrapport 2 UU-registreringer Asker

Detaljer

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER. Foreløpig versjon pr 15. mars Kartverket

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER. Foreløpig versjon pr 15. mars Kartverket VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Foreløpig versjon pr 15. mars 2014 Kartverket Utarbeidet av Lars Inge Arnevik, Arvid Lillethun og Sven Michaelis Innhold

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelighet. Sven Michaelis & Kathrin Bögelsack, Kartverket

Kartlegging av tilgjengelighet. Sven Michaelis & Kathrin Bögelsack, Kartverket Kartlegging av tilgjengelighet Sven Michaelis & Kathrin Bögelsack, Kartverket Kartlegging av tilgjengelighet enkelt og standardisert GPS viser deg hvor du er Hente data in APPen eller registrer nye objekter

Detaljer

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 Karen-Anne Noer Nettverk for regional og kommunal planlegging Oslo, 7. desember 2017 Universell utforming

Detaljer

Kartlegging av Tilgjengelighet i Norge

Kartlegging av Tilgjengelighet i Norge Kartlegging av Tilgjengelighet i Norge Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne Vedtatt: 13.12.2006 Trådt i kraft: 03.05.2008 Ratifisert av Norge: 03.06.2013 Regjeringens handlingsplaner

Detaljer

Vurdering av tilgjengelighet / universell utforming Asker sentrum. Eldrerådet , Ingunn Hillestad KTA/ Samferdsel

Vurdering av tilgjengelighet / universell utforming Asker sentrum. Eldrerådet , Ingunn Hillestad KTA/ Samferdsel Vurdering av tilgjengelighet / universell utforming Asker sentrum Eldrerådet 06.05.19, Ingunn Hillestad KTA/ Samferdsel Rapportarbeid Status og plan for offentlige utearealer i Asker sentrum (ESA 19/2216)

Detaljer

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10)

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) Jevn stigning og samme høyde på opptrinn. Håndlist på begge sider og i hele trappeløpet. Avsluttes etter første og siste trinn med Obs: markering av hvert trappetrinn i hht

Detaljer

Tilgjengelighet Kommunal DOK-datasett

Tilgjengelighet Kommunal DOK-datasett Tilgjengelighet Kommunal DOK-datasett utgangspunkt Handlingsplan 2009-2013 2015-2018 Samarbeid mellom16 departementer Vekt på sentrumsområder/ friluftsområder, bygninger, transport og informasjons og

Detaljer

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Versjon pr 20.01.2017 Innhold 1 Innledning... 3 Bakgrunn for utvikling av veilederen... 3 Del av prosjektet geografisk

Detaljer

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming.

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. 1 Plan- og bygningsloven Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak Et samfunn

Detaljer

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet.

Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Pilotfylkene Hedmark og Oppland 2010 2013 Universell utforming av uteområder Regjeringens mål: Alle kommuner skal ha minst ett uteområde som er universell utformet. Følgende uteareal skal være universelt

Detaljer

Krav og anbefalinger til universell utforming av gågate, fortau og gang/sykkelveg i tettbygde områder/by

Krav og anbefalinger til universell utforming av gågate, fortau og gang/sykkelveg i tettbygde områder/by Krav og anbefalinger til universell utforming av gågate, fortau og gang/sykkelveg i tettbygde områder/by Kommunevegdagene 2011 Ingrid R. Øvsteng, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 23.mai 2011 Vi har ulike

Detaljer

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER VEILEDER KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Versjon pr 12.08.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for utvikling av veilederen... 3 1.2 Del av prosjektet geografisk

Detaljer

Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november. Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune.

Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november. Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune. Nettverkssamling kommunenettverk universell utforming tirsdag 4.november Kartlegging av kommunale bygg i Stange kommune. Presentasjon av Stange kommune Bakgrunn for prosjektet Utvikling av kartleggingsverktøy

Detaljer

VIKTIGE FERDSELSÅRER STORGATA

VIKTIGE FERDSELSÅRER STORGATA VIKTIGE FERDSELSÅRER Storgata fra vest. Stigningsforhold ingen utfordring i Otta sentrum Tverrfall fortau er slake, ca 1:50 Gode bredder på fortausarealene stort sett Soneinndeling av gatesnittet, men

Detaljer

VEILEDER TIL REGISTRERINGSSKJEMA - KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

VEILEDER TIL REGISTRERINGSSKJEMA - KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER VEILEDER TIL REGISTRERINGSSKJEMA - KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Norges Handikapforbund Trøndelag og Friluftsrådenes Landsforbund, mai 2007 Innledning Registreringsskjemaet

Detaljer

Universell utforming: Et virkemiddel for likestilling, deltakelse og parkeringsanlegg med god kvalitet!

Universell utforming: Et virkemiddel for likestilling, deltakelse og parkeringsanlegg med god kvalitet! Universell utforming: Et virkemiddel for likestilling, deltakelse og parkeringsanlegg med god kvalitet! Ingrid R. Øvsteng Statens vegvesen Vegdirektoratet 1. november 2012 Foto: Knut Opeide 1. Hva er universell

Detaljer

Sel kommune KARTLEGGING AV UNIVERSELL UTFORMING PÅ OTTA

Sel kommune KARTLEGGING AV UNIVERSELL UTFORMING PÅ OTTA Sel kommune KARTLEGGING AV UNIVERSELL UTFORMING PÅ OTTA 3. november 2011 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Hedmark og Oppland pilotfylker universell utforming Utvikle kommunens kompetanse på universell utforming

Detaljer

Registreringsskjema for universell utforming i friluftsområder

Registreringsskjema for universell utforming i friluftsområder Turområde sentrumsnært: Turområde: Badeplass: Fiskeplass: Vinteraktivitet: Bilder medfølger ant: Element Parkering Registreringsskjema for universell utforming i friluftsområder Område: Vannbassenga, badeplass

Detaljer

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2013-10-21 Definisjon: Kommentar: Alle Taktile indikatorer (ID=859) Taktile indikatorer er standardiserte

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming?

KS kommunenettverk universell utforming mai 2017 BODØ. Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? KS kommunenettverk universell utforming 29. - 30.mai 2017 BODØ Hva skjer i fylkene innen arbeidet med universell utforming? Kort statusinformasjon fra Bygge- og Eiendomstjenesten i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden

Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden Universell utforming og reiseliv - befaring på Domkirkeodden 23. okt. 2013 Innledning til og befaring på - Domkirkeodden Velkommen til Domkirkeodden v/magne Rugsveen, Avdelingsdirektør ved Domkirkeodden

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN SKAL MAN TENKE SOM ARKITEKT NÅR MAN SKAL LAGE LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? BOLIGER BASERT PÅ PRINSIPPET

Detaljer

1. Haagensenbruket / RV 889: a. Oppføre skilt 202 (vikeplikt) på stikkveg b. Oppføre skilt 210 (forkjørskryss) eller 206 (forskjørsveg) på RV 889

1. Haagensenbruket / RV 889: a. Oppføre skilt 202 (vikeplikt) på stikkveg b. Oppføre skilt 210 (forkjørskryss) eller 206 (forskjørsveg) på RV 889 Dato: 02.02.05 Dato for siste revisjon: 07.10.06 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning Vår ref. Arkivkode Avd/Saksb. Deres ref. 05/00129/000470 /Q80/&30 TEK/MJU SKILTPLAN 2005 2009 Skilter/annen

Detaljer

Tilgjengelige turområder i Hønefoss

Tilgjengelige turområder i Hønefoss Tilgjengelige turområder i Hønefoss Innledning Ringerike kommune kartla tilgjengeligheten til og i friluftsområder i Hønefoss høsten 2015. Kartlegging av tilgjengelige turområder er utført av kommunens

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Evaluering av standarder, håndbøker og veiledere. Aud Tennøy Nils Fearnley Kjersti Visnes Øksenholt

Evaluering av standarder, håndbøker og veiledere. Aud Tennøy Nils Fearnley Kjersti Visnes Øksenholt Evaluering av standarder, håndbøker og veiledere Aud Tennøy Nils Fearnley Kjersti Visnes Øksenholt Orientering og veifinning Samstemte: Hovedprinsippet skal være å utforme omgivelsene så logisk og enkelt

Detaljer

KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE

KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE Rute for menneskelig ferdsel til fots. Kan ha mange utforminger og gå på ulike fysiske underlag. Fotruter kan gå i fjellområder, skog, i kulturlandskap eller som spaserruter

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. UML-skjema med assosiasjoner Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5400 Toalettanlegg (ID=243) Datakatalog versjon: 1.94-637 Sist endret: 2013-03-07 Definisjon: Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Ombudets uttalelse i sak 11/2146

Ombudets uttalelse i sak 11/2146 Vår ref.: Dato: 11/2146-08.03.2013 Ombudets uttalelse i sak 11/2146 I klagen hevdes det at virksomheten ikke oppfyller sin plikt til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune

Byggesak og tilsyn. Universell utforming. seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, Ullensaker kommune Byggesak og tilsyn Universell utforming seniorrådgiver Ivar Sannerud, byggesak, 1 Tilgjengelighetskrav for orienterings og bevegelseshemmede i publikumsbygg i PBL og teknisk forskrift siden sent 70-tall.

Detaljer

«Over dørstokken» om friluftsliv, universell utforming og nærmiljø. Ny nasjonal standard for universell utforming av uteområder v/britt Stokke Lønaas

«Over dørstokken» om friluftsliv, universell utforming og nærmiljø. Ny nasjonal standard for universell utforming av uteområder v/britt Stokke Lønaas «Over dørstokken» om friluftsliv, universell utforming og nærmiljø Ny nasjonal standard for universell utforming av uteområder v/britt Stokke Lønaas Haugesund onsdag 2. november 2011 Britt Stokke Lønaas,

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015

Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015 Kartlegging av status universell utforming i kommunale publikumsbygg Stange Kommune 2014 / 2015 Anne Lene Trosviken Ergoterapeut og rådgiver universell utforming i Stange Stange Kommune 20.000 innbyggere

Detaljer

11/2143 04.03.2013. Saksnummer: 11/2143 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Dato for uttalelse:12.

11/2143 04.03.2013. Saksnummer: 11/2143 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Dato for uttalelse:12. Vår ref.: Dato: 11/2143 04.03.2013 Ombudets uttalelse Klager mener Advokatene Hellenes, Aune, Sveen & Jølberg DA ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum

Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum Torggata 2 0181 Oslo www.universellutforming.org Vurdering av tiltak for å oppnå bedre universell utforming av Storgata i Son sentrum Oslo, 16. oktober 2014 Prosjekt Storgata, Son kommune Oppdragsgiver

Detaljer

Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim

Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim Universell utforming Nødvendig for noen, bra for alle! 1. Mars 2013 Julie Runningshaugen, Mathilde Øvestad, Mina Dalby & Njål Hidle Disposisjon

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09 Frøya kommune Familie og helse v / Beathe S. Meland Postboks 152 7261 SISTRANDA Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1052-10-MLD 23.10.09 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL

Detaljer

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2017-03-20 Definisjon: Kommentar: Alle Taktile indikatorer (ID=859) Taktile indikatorer er standardiserte

Detaljer

Universell utforming av uteområder

Universell utforming av uteområder 09.02.2011 Universell utforming av uteområder Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norge universelt utformet 2025 1 Et bærekraftig samfunn Ny Bygningspolitikk Ny plan - og bygningslov

Detaljer

Er biblioteket tilgjengelig for alle?

Er biblioteket tilgjengelig for alle? Er biblioteket tilgjengelig for alle? Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler Hva er et tilgjengelig bibliotek? Et bibliotek for alle har utformet sine lokaler og tilrettelagt

Detaljer

Universell utforming av uteområder krav og anbefalinger. Karen Kjeldsberg Pihl Landskapsarkitekt mnla

Universell utforming av uteområder krav og anbefalinger. Karen Kjeldsberg Pihl Landskapsarkitekt mnla Universell utforming av uteområder krav og anbefalinger Karen Kjeldsberg Pihl Landskapsarkitekt mnla Hvorfor en standard? Ny plan- og bygningslov Diskriminerings og tilgjengelighetsloven Regjeringens handlingsplan

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.636 Taktile indikatorer (ID=859) Datakatalog versjon: 2.15-832 Sist endret: 2018-11-14 Definisjon: Kommentar: Taktile indikatorer er standardiserte

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav 1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet A. Unntaksalternativ Krav om tilgjengelig

Detaljer

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn

Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Universell utforming erfaringer fra pilotkommunen Porsgrunn Notodden, 22. oktober 2009 Kjersti Berg, landskapsarkitekt mnla, Byutvikling Porsgrunn kommune Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2015-02-05 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

Norge universelt utformet 2025 Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet. Seniorrådgiver Einar Lund Konferanse uu-soner i by

Norge universelt utformet 2025 Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet. Seniorrådgiver Einar Lund Konferanse uu-soner i by Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet Seniorrådgiver Einar Lund Konferanse uu-soner i by 21.10.2009 Nasjonal strategi for bærekraftig utvikling sosial og økonomisk Hovedmål Regjeringen vil videreutvikle

Detaljer

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - et frivillig interkommunalt samarbeidsorgan mellom: Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Evje og

Detaljer

Stedsutvikling og universell utforming

Stedsutvikling og universell utforming Stedsutvikling og universell utforming Frode Bakken, Statens vegvesen Region øst Scandic, Hamar, 30. november 2010 1985; Barrier Free Environments for Everyone, artikkel av Ron Mace Styringsdokumenter-

Detaljer

NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen

NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2017-03-01 Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD: 1. INNLEDNING...3 2. KLARGJØRE MANUSKART...3 2.1. SKRIVE UT MANUSKART

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

Enkle tiltak for økt tilgjengelighet Forprosjekt

Enkle tiltak for økt tilgjengelighet Forprosjekt Enkle tiltak for økt tilgjengelighet Forprosjekt KS 3. November 2014 Utgangspunkt Hvordan kan kommunene komme i gang med enkle tiltak for økt tilgjengelighet? Hvordan vurdere hva som er godt nok? Hvordan

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp 12-16. Trapp Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2013 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder

Detaljer

KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper

KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper Fyll ut skjema så godt det lar seg gjøre. NØKKELINFORMASJON NAVN på løype Koordinat UTM WGS 84 Startsted Sluttsted Ligger i område Hvordan komme til start

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og september 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 21. september 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Taktile indikatorer (ID=859) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 1.98-678 Sist endret: 2013-10-21 Definisjon: Kommentar: Alle Taktile indikatorer (ID=859) Taktile indikatorer er standardiserte

Detaljer

STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HORDALAND FYLKESKOMMUNE, HFK-07-029 UNIVERSELL UTFORMING STORD STORD FOLKEBIBLIOTEK RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Bergen, 20. mai 2008 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00, Faks.: 55 27

Detaljer

Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet

Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet Intensjonen «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige

Detaljer

Universell utforming på Maihaugen?

Universell utforming på Maihaugen? Universell utforming på Maihaugen? Føringer Stortingsmelding 49 (2008-2009) Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle. Det innebærer målrettet tilrettelegging for

Detaljer

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Florø, 04062013 Faktagrunnlag Relevante Lov og forskrifter Fra brev - av 26.oktober til alle

Detaljer

Kartlegging av stier og løyper. Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013

Kartlegging av stier og løyper. Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013 Kartlegging av stier og løyper Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013 Disposisjon Metoder for datafangst Nytt primærdatasett for traktorveger og stier Nasjonal database for tur- og

Detaljer

Universell utforming og. UU og reguleringsbestemmelser. Ny plan- og bygningslov

Universell utforming og. UU og reguleringsbestemmelser. Ny plan- og bygningslov Universell utforming og reguleringsbestemmelser Fagseminar DFDS Anna Auganes Virksomhetsleder for plan og miljø, Hvaler kommune siv.ark MNAL, nestleder FFP Ny plan- og bygningslov I lovens formålsparagraf

Detaljer

Status og plan for offentlige utearealer i Asker sentrum Delrapport 2: Vurdering av tilgjengelighet

Status og plan for offentlige utearealer i Asker sentrum Delrapport 2: Vurdering av tilgjengelighet Saksframlegg Saksbehandler: Ingunn Hillestad Saksnr.: 19/2216 Behandles av: Komité for teknikk, kultur og fritid Status og plan for offentlige utearealer i Asker sentrum Delrapport 2: Vurdering av tilgjengelighet

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med betingelser Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3071 Trafikkdeler (ID=172) Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2015-12-21 Definisjon: Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1). Kommentar:

Detaljer

GIS for tilgjengelighet Tettsteds- og friluftskartlegging. Fornebu, Sven Michaelis, Kartverket

GIS for tilgjengelighet Tettsteds- og friluftskartlegging. Fornebu, Sven Michaelis, Kartverket GIS for tilgjengelighet Tettsteds- og friluftskartlegging Fornebu, 02.12.2015 Sven Michaelis, Kartverket UNIVERSELL UTFORMING = ekstra innsats for et fåtall? 2060, 1.5 mill Normen eldre enn 67 år + småbarnsfamilier

Detaljer

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning GEONORGE DOK PLAN Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning Det offentlige kartgrunnlag - DOK hva er det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede geografiske

Detaljer

Sti i kart - grunnlag for både ferdsel og planverk

Sti i kart - grunnlag for både ferdsel og planverk Kommunal- og moderniseringsdepartementet Sti i kart - grunnlag for både ferdsel og planverk Kari Strande Stikonferansen Hamar 9. mars 2017 På tur med kart 2 Inkastien Steinsatte stier 3 Skjærgårdsparken

Detaljer

VEILEDER REGISTRERING PÅ

VEILEDER REGISTRERING PÅ VEILEDER REGISTRERING PÅ WWW.MOROTUR.NO For å lagre og redigere senere, trykk lagre kladdf i bunn av registreringsskjemaet, følg instruksjoner derfra. Husk å legge inn e-postadresse først. PUNKT I SKJEMA

Detaljer

TEK 10 og universell utforming

TEK 10 og universell utforming Foto: www.archelon.no TEK 10 og universell utforming PÅL LYNGSTAD 05.11.12 NKF fagseminar, DFDS Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

Kartlegging av tilgjenge i friluftsområde

Kartlegging av tilgjenge i friluftsområde , med døme frå Haugesund og Stord friluftsområde.. Pilotkommuner for universell utforming. Universell utforming i kommunene Berlevåg Båtsfjord Astrid Larsen Prosjektleiar Sjukepleiar ein gong g for lenge

Detaljer

Universell utforming: Fremtiden. Tom Tvedt Fylkesordfører

Universell utforming: Fremtiden. Tom Tvedt Fylkesordfører Universell utforming: Fremtiden Tom Tvedt Fylkesordfører Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor

Detaljer

KARTLEGGING AV INNFALLSPORTER

KARTLEGGING AV INNFALLSPORTER KARTLEGGING AV INNFALLSPORTER Veiledning Innledning Rogaland fylkeskommune har på foranledning av Miljødirektoratet startet opp arbeidet med å kartlegge og verdsette friluftslivsområder i fylket. I tillegg

Detaljer

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlag. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland

Det offentlige kartgrunnlag. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland Det offentlige kartgrunnlag Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland Det offentlige kartgrunnlag- Hva er det? Nasjonale basisdata Administrative enheter Matrikkeldata VBASE Nasjonale temadata Kartlagte

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlag. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland

Det offentlige kartgrunnlag. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland Det offentlige kartgrunnlag Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland Det offentlige kartgrunnlag- Hva er det? Nasjonale basisdata Administrative enheter Matrikkeldata VBASE Nasjonale temadata Kartlagte

Detaljer

Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune

Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune Ordfører Øystein Beyer Gardermoen 24.01.12 Mentale sperrer i våre hoder Hva, og hvem har vi bruk for? Restarbeidsevne

Detaljer

Inkluderande lokalsamfunn Folkehelse og aktivitet

Inkluderande lokalsamfunn Folkehelse og aktivitet Inkluderande lokalsamfunn Folkehelse og aktivitet Sven Michaelis Kartverket Sven Michaelis KARTVERKET Tingvoll 31.01.2019 AGENDA 1. vorspiel 2. metode 3. status 4. eksempel Funksjonshemmete mennesker turisme?

Detaljer

NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen

NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen NIBIO VEILEDER AJOURHOLD AV AR5 Kristin Holm og Jørn P. Storholt Kart- og statistikkdivisjonen INNHOLD: 1. INNLEDNING...3 2. KLARGJØRE MANUSKART...3 2.1. SKRIVE UT MANUSKART FRA GISLINE...4 2.2. SKRIVE

Detaljer

10 råd for universell utforming av turveger. - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger

10 råd for universell utforming av turveger. - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger 10 råd for universell utforming av turveger - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger Elin Katrine Nilssen Temadag på Notodden 26.03.2014 En sammenligning Telemark Sogn og

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland?

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland? Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland? Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte om strategiske satsinger i perioden 2015-2018. Kort presentasjonsrunde.

1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte om strategiske satsinger i perioden 2015-2018. Kort presentasjonsrunde. REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Gjøvikregionen Dato 11.02.2015 Til stede Se vedlegg 1 Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte

Detaljer

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde.

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde. 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende skal minst være oppfylt: a. Trapp skal

Detaljer

Rapport : Retningslinjer for universell utforming Damsgårdsundet

Rapport : Retningslinjer for universell utforming Damsgårdsundet Rapport : Retningslinjer for universell utforming Damsgårdsundet 1 Damsgårdsundet 2 Dagens situasjon/bakgrunn for rapporten: 3 Byrådet vedtok 25.04.07 et handlingsprogram Ny energi rundt Damsgårdssundet,

Detaljer

K5 kurs - Universell utforming. Lyngdal 22.11.2013, Fra plan til virkelighet: Kommunalt planverktøy, erfaringer og eksempler fra Kristiansand

K5 kurs - Universell utforming. Lyngdal 22.11.2013, Fra plan til virkelighet: Kommunalt planverktøy, erfaringer og eksempler fra Kristiansand K5 kurs - Universell utforming. Lyngdal 22.11.2013, Fra plan til virkelighet: Kommunalt planverktøy, erfaringer og eksempler fra Kristiansand v/ Helmer Espeland, Parkvesenet, Kristiansand kommune Universell

Detaljer