NY BARNEAVDELING VED ÅLESUND SJUKEHUS. motto: KENGURU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY BARNEAVDELING VED ÅLESUND SJUKEHUS. motto: KENGURU"

Transkript

1

2 Hovedgrep Ålesund sjukehus er en svær bygningsmasse i hvite og lyse farger. Konkurransetomten på parkeringsplassen med ambulanse og varetransport er ikke det mest insiterende sted for et nytt barnesenter. Men det er fantastisk utsikt mot de Sunnmørske alpene og fjorden og med den arkitektoniske perlen Kreftsentret som nabo mot sør, er det likevel et fint potensial på tomten. TVERRSNITT A-A Prosjektet søker å favne tomtens komplekse karakter med en struktur som på den ene siden åpner seg mot sør og ankomsten. Og på den annen side er en introvert struktur med et beskyttet romforløp av atrier som trekker dagslys inn i husets hjerte. En bygning som kan tilføre stedet nye kvaliteter og skape en sterk identitet for barnesentret med rike romlige opplevelser. Arkitektur Bygningen er bygget opp omkring et gjennomgående sentralrom, som er delt opp i et innendørs og et utendørs åpent rom. De store utskjæringene i bygningskroppens volum gir direkte adgang til hovedinngang og resepsjon, og gir et fint lysspill inn i byggets indre soner. Bygningen bærer preg av å være tilegnet barn allerede ved ankomsten til hovedinngangen. En kengurufigur er preget på glasset rundt om den grønne inngangsboksen. Et uhøytidlig grafisk uttrykk på bygningens indre fasader vil stå i en myk kontrast til husets overordnede karakter. Det skaper variasjon i fasadene og uttrykker bygningens grunntanke, og kenguruens morsomme vesen og spesielle omsorg for sitt barn og herved referanse til kengurumetoden for premature barn. Det er et tema vi ønsker å videreutvikle, gjerne i samarbeide med en kunstner. Glassfasadene i underetasjen er i tillegg bearbeidet slik at det slippes inn lys og avgrensede kikk ut men slik at leger og pasienter skjermes mot innsyn. Det danser en flokk av høye slanke søyler i sterke farger ved inngangspartiet mens man i de store 3 etasjers glassfeltene mot gårdsrommet tenker bruk av transparent foliert glass i farger som vil gi gyllent og stimulerende lys inn i disse områdene av bygget. Husets øvrige fasader er en avspeiling av bygningen som et velorganisert, effektivt og moderne sykehus, med fokus på pasientgruppen og behov for et trygt og inspirerende miljø. De vil fremstå i varm hvit og grå, rolige og rytmiske. LENGDESNITT 1-1 SITUASJONSPLAN OG SNITT 1:2000

3 Den hvite fargen folder seg i rundt hjørner og inn under bygget slik at bygningen fremstår som et hel kropp. De grå båndene samler vindusfeltene. Glasset går til gulv der barn har opphold i rommene bak; øvrige rom kan skjermes med gjennomskinnelig glass i gulvnivå. Taket er den femte fasaden og vil ses fra alle sjukehusets etasjer over barnesentret. Det er derfor valgt gresstak og skapt en liten komposisjon av overlys og glasskledde tekniske rom rundt de store atrier. Overlysene vil stå som lysene kuber om natten og i kveldsmørket i vinterhalvåret. I foajeen belegges gulvet med skifer og veggene kles med tre i enkelte partier. Det store gårdsrommet er en grønn oase med ask, vandspeil og benker. Vannspeilet trekkes med inn i foajeen. Selve resepsjonsområdet har fått en organisk og favnende utforming. Heisens overflater bearbeides kunstnerisk. Som referansene viser foreslår vi å arbeide bevisst med elementer av sterke farger i utadvendte rom og dempede farger i de intime rommene som stillerom og samtalerom. Utomhusarealene foreslås bearbeidet med steinbelegg, og innfelt lys i nærsonen rundt huset. Det anlegges en liten grønn lekeplass mot sørøst for å skape en intim og myk overgang mellom p-plassen og selve barnesentret. UNDERETASJE POLIKLINIKKEN1:200

4 Funksjonalitet Intensjonen for Ny Barneavdeling er å skape et hus som ikke bare er et tradisjonelt sykehusbygg, men et bygg som er mer i tråd med intensjonene i nyere lovverk der pasienten settes i sentrum. Dagens krav til kapasitetsutnyttelse og effektivisering i form av kort fysiske avstander og god kontakt mellom de forskjellige funksjonene er prioritert i utviklingen av konseptet vårt. Vi har tro på at bevisst og god utforming av den nye barneavdelingen bidrar på en positiv måte i behandling og tilfriskning av barn, og i tillegg bidrar til positive opplevelser for de ansatte og pårørende. Barneavdelingen er spesielt utformet og innredet med den målsetning om at tillitt og trygghet i sykehusoppholdet er essensielt og spesielt viktig for barn. Vi mener vårt forslag gir barna denne tryggheten og rekreasjonen i samhørighet med omgivelsene. Det er derfor i forslaget lagt stor vekt på at den funksjonelle og driftsøkonomiske optimeringen ikke går på bekostning av de menneskelige hensyn og kvaliteter. I hovedsak er bygningen ment å ivareta det driftsøkonomiske best mulig ved hjelp av; Kompakt utforming med korte avstander. Integrering av og nærhet mellom funksjonene Transportfunksjoner som trapp, heiser og broer, som i størst mulig grad har nærhet til nødvendige funksjoner i den eksisterende bygningsmassen. 1:200 E1 NEONATAL

5 Menneskelige relasjoner De attraktive fysiske omgivelsene med åpne lyse rom og mindre intime kroker for nærhet og ro som er tilpasset barns og pårørendes behov, er med utgangspunkt i programmet blitt et skreddersydd pasientmiljø. Det vil påvirke helbred samt bidra til trygghet og komfort for pårørende. Dette vil også være med på å redusere sykefravær blant ansatte. Dette kommer bl.a. til uttrykk i form av beskyttet uteareal, samt god kontakt gjennom byggets etasjer. Enkel visuelt føring og logisk transport, med tilknyttede ventearealer, lekearealer og behandlingsarealer med tilknyttede utearealer. Det er bestrebet lyse og oversiktlige tidsmessige arbeidsmiljøer, samt samling av relaterte funksjoner. Dette for å forenkle arbeidshverdagen, bedre samhandling mellom funksjonene, og for å effektivisere driften. Funksjonenes disposisjon Planleggingskriterier Avdelingenes interne transportbehov reduseres. Tilgjengelighet og oversiktlige ankomstforhold for pasienter og besøkende blir god. 1:200 E2 BARNEMEDISINSK

6 Tilrettelegning for sambruk av lokaler og utstyr Kontrollområdene får en sentral plassering Resepsjonen er sentralt plassert ved inngangspartiet Løsningene tilpasses behandlingsformer og behov for skreddersydde løsninger samtidig som de er generelle nok til deling av resurser og kapasitet mellom avdelingene. Rom skal kunne brukes til flere funksjoner. Særlig er dette ivaretatt i rom for utadvendte aktiviteter hvor det for eksempel kan være forskjellig bruk dag og kveld. Det skal være sammenheng mellom områder med like funksjoner. Det satses på integrering av ulike brukergrupper. Byggets hovedfunksjoner er fordelt over 3 plan. Horisontalt fordeles slik at beslektede funksjoner ligger sammen. Vertikalt fordeles slik at man best mulig kan betjene funksjonene i relasjon til eksisterende bygg, ankomstforhold samt fordeling av resurser og plasskrav. UTSIKTEN FRA NEONATALAVDELINGEN SET MOT SYD-ØST Underetasje Resepsjon Poliklinikk Tverrfaglig team Samling av poliklinikk og tverrfaglig gruppe, som begge er dagfunksjoner på bakkeplan nær lobbyen er et hensiktmessig valg. Vi har valgt å avvike fra programmet ved å plassere garderober og sengesentral i underetasjen. Garderober forutsettes benyttet av hele personalet i bygget og er lokalisert nær personalinngang og heiser opp til de respektive avdelinger. Sengesentralen er lagt på bakkeplan for enkel inn og ut transport, nærhet til heiser og for å rasjonalisere arealfordelingen mellom de 3 etasjene. Et annet viktig forhold er at disse funksjonene ikke trenger dagslys i samme omfang som de fleste avdelingsrelaterte funksjoner. 1. etasje Neonatalavdeling Administrasjon og legekontorer Neonatal og kontordelen med legekontorer legges på samme etasje da det er et funksjonelt samhørighetsforhold mellom disse funksjoner. Eksempelvis er vaktrommet i kontoravdelingen plassert rett ved døren inn til neonatalavdelingens kuvøserom. 1:400 U2 KJELLERETASJE

7 2.etg. Barnemedisinsk sengepost Skoletilbud SENGEROM/ UTSNITT1:50 Det er hensiktsmessig å samle skoletilbud og barnemedisinsk sengepost i siden det er pasienter fra barnemedisin som bruker skolen. Og siden barnemedisinsk sengepost er den posten som har størst behov for tjenester i eksisterende bygg - særlig i 2. etg - er plasseringen i samme plan opplagt. Avdelingene Resepsjon, poliklinikk og tverrfaglig team I husets underetasje er hovedinngang barneavdelingens plassert mot sør. Hovedinngangen er trukket inn i bygget med overbygget forplass. Ved hovedinngangen ligger resepsjonen med sentral informasjon. Hovedinngangen er samtidig er resepsjon for barneavdelingens poliklinikk og dagavdeling med enkel tilgang på bakkeplan. Poliklinikken kan ha stor trafikk uten at de øvrige avdelinger i bygget berøres. UTSNITT/ NEONATAL1:100 UTSNITT

8 Fra resepsjonen fører heis og trapper besøkende opp i huset. Resepsjonen står i rommelig sammenheng med venteområde for poliklinikken og terapeuter/tverrfaglig gruppe. Plassering av både poliklinikk og tverrfaglig gruppe på bakkeplan, tett ved inngangen, gir store logistiske fordeler for både pasienter og personalet. Poliklinikken har utvidelsespotensial i parkeringsområdet under bygget. I det nordvestlige hjørne er det etablert personalinngang. Ved inngangen er det etablert personalgarderober samt sengesentral. I dette området er det plassert 2 heiser for personale og sengetransporter. Begge heiser får forbindelse med kulvert PERSPEKTIV AV OPPHOLD OG LEKEOMRÅDE under bakkeplan, slik at forsyninger til barnesenteret også foregår via disse heisene. 1 SENGSROM FORELDRE INNGANG SENTRALROM SENGSROM LEGE SKRIVESTUE BALKONG, OPPHOLD Det er dessuten etablert et overdekket parkeringsareal tett ved inngangen for de med spesielle behov. Dette parkeringsarealet vil ved en evt. fremtidig utvidelse av barnesentret enkelt kunne innlemmes i et spesielt barneakuttmottak. 1.etg. Neonatalavdeling, administrasjon og lekekontorer. En neonatalavdeling er både for personale og foreldre et intenst og introvert sted å være. Huset er organisert slik at man søker å skape vakre og verdige fysiske rammer omkring et opphold, samtidig som man ivaretar de nødvendige behandlingsformer som er spesielt for en neonatalavdeling. Med gangbroen over til foreldreavdelingen og personalrom skapes et tiltrengt intermezzo med et storslått kikk mot fjorden og himmelen på den ene siden og det grønne gårdsrommet på den annen. Det er to store terrasser som kan brukes når været tillater utopphold. OVERLEGE SPES.SYKEPL KONSULTASJON TVERRSNITT MOTTAK KUVØSEROM USTERILT UTSTYR VAKT ROM STERILT OG USTERILT LAGER PARKERING FORBINDELSE TIL KULVERT PAUSEROM SPISESTUE ISOLAT LEKEROM MØTEROM VENTEAREAL INFO.SKRANKE SENTRALROM KONSUL.ONK. TEKNIKK LINTØY FORELDRE SOVEROM SPES.PED. TEKNIKK LENGDESNITT 1:400 LENGDE- OG TVERRSNITT

9 Neonatalavdelingen er innredet med mottaket sitt, det store kuvøserommet til 4 akuttplasser, de 6 intermediærplasser, samt de 4 vokseplassene som en sammenhengende kjerne. Det er et bevisst og funksjonsmessig begrunnet valg å samle avdelingens funksjoner i et rundt organisasjonsdiagram frem for et lineært. Det er etablert et stort vaktrom, som har innsyn og direkte adgang inn til intermediærsengene og akuttplassene, likesom vaktrommet er sentralt plassert i forhold til akuttrommet og voksesengene. Isolatet er også plassert tett ved vaktrommet, men for seg selv. Alle birom er plassert omkring sengerommene. Spiserommet, samt arbeidsrommet for personale, er plassert litt vekk fra det egentlige behandlings- og pleieområde. Dette grepet har vi tro på vil fungere godt for å gi personalet ro når de oppholder seg i disse rommene. Overnatningsrom for foreldre er plassert utenfor det egentlige behandlingsområde. Barneavdelingens administrasjon og legekontorer med møtelokaler og bibliotek er også plassert i denne etasjen, fordi plasseringen er sentral i forhold til de funksjoner som legene skal betjene. Det vil være kort avstand via heis eller trapper til alle funksjoner i barneavdelingen, samt at det vil være kort avstand til avdelinger i hovedkomplekset via broforbindelsen til eksisterende bygg i Nordvest. I første omgang vil det ikke bli etablert forbindelsesgang til hovedkomplekset i denne etasjen, men av hensyn til fremtidige utvidelser, samt logistiske sammenhenger er det forberedt for en broforbindelse også her. 2 etg. Barnemedisinsk post, skole og førskole I 2. etg. ligger barnemedisinske sengeposter. Ren og uren post er plassert slik at det er mulig å holde disse adskilt ved behov, samtidig som at avstandene ikke er lenger enn at de kan dele resurser. MØTET MED BARENESENTERET; HOVEDINNGANGEN MOT SYD Ren sengepost plasseres på nordsiden av bygningen. Infeksjonsposten på sørsiden. Begge mottak ligger mot vest med familieopphold imellom. Multirommet til ren post ligger ved siden av skyllerommet på andre siden hovedgangen på avdelingen, rett ved mottaket. På infeksjonsposten, hvor de innlagte ikke har samme mulighet for felles opphold, er alle sengerom plassert mot sør og har fri utsikt mot fjorden. Mellom ren og uren sengepost ligger felles birom. Hver sengepost har sitt eget vaktrom, disse henger sammen med et pause/ personalrom imellom. Med en slik disposisjon kan vaktpostene slås sammen til et felles vaktområde med gjennomgang i personalrommet på natten og i perioder med lavere bemanning. Det er naturlig å plassere skole og førskole sammen med sengepostene som i hovedsak er brukere av disse arealene. Enkelte av skole - og førskolearealene kan anvendes som leke og aktivitetsrom i helger og på kvelden. 1:400 SØRFASADE

10 Postens spise og lekerom ligger i romforløpet rundt atriene og med glassvegg mot tilsvarende åpne rom i skoletilbudet skapes en visuell forbindelse fra øst til vest med terrasser i begge ender. I denne etasjen, fra barnemedisinsk sengepost, er det etablert en glasskledd broforbindelse til hovedkomplekset i bygningens nordvestlige side. Forbindelsen betyr at det i eksisterende operasjonsavdeling fjernes en uren skiftestue som skal benyttes til gjennomgang. Utover dette ene rommet endres intet i eksisterende bygninger. Familieintegrering er svært sentralt i bygningens utforming, både i form av det ovenstående, men også i form av overnattingsmuligheter for foreldre, både på pasientrommene og på egne værelser i alle avdelinger. Ankomst, transport og forsyning Trafikale forhold Parkeringsarealet reduseres med 74 plasser Forutsetninger i forbindelse med ankomstveier utomhus Ambulanse til akuttmottak er uberørt og vil kunne fungere i byggeperioden. Uttrykning er uberørt og vil kunne fungere i byggeperioden. Akuttmottak er uberørt og vil kunne fungere i byggeperioden. Vestibyle BS kan fungere uavhengig av det eksisterende sykehus RESEPSJONEN OG VENTEOMRÅDET Forutsetninger i forbindelse med interne ankomstveier til eksisterende sykehus Følgende funksjoner i eks sykehus skal benyttes av Barnesenteret. BS-røntgen (billeddiagnostikk) BS-Operasjonsavd. BS-Fødeavdelingen BS-Akuttmottak BS-Akuttbehandlingsavsnitt BS- Sterilsentral BS-Teknisk avdeling Det eksisterende sykehuset har ingen ledige arealer i nærhet av nybygget. Vi har derfor valgt å lage en broforbindelse bare i 2 etg. Samt en forbindelse til kulvert i kjelleren. Barnemedisinsk sengepost har da kort vei til operasjonsstuene i 2 etg. Den nye broforbindelsen gir direkte tilgang til felles korridor med kort avstand til heiser i eks. bygg og funksjoner som barneavdelingen skal benytte seg av. Akutte pasienter De fleste pasienter som kommer som akutte pasienter ankommer via sykehusets sentrale akuttmottak. Herfra kjøres de til barnesentret via eksisterende kulvert. Via heis transporteres de til riktig etasje. Det er dessuten etablert forbindelsesgang over til operasjonsavdelingen på etasje 2, der barnemedisinsk sengepost er plassert slik dagens behov for tjenester fordrer. Det gir kort avstand for pasienter og vil ikke berøre sengerom i østdel av eksisterende høybygg. Nybbygget ligger 8M fra forkant 1. etasje eksisterende sjukehus nord og 14M fra eksist. sjukehus øst. 1:400 ØSTFASADE

11 Pasienter til og fra operasjon, røntgen m. fl. transporteres også over den lukkede broforbindelsen mellom postene og operasjonsavdelingen. Elektive pasienter og besøkende Ankomst for dagpasienter, polikliniske pasienter og besøkende skjer på bakkeplan ved Barneavdelingens hovedinngang. De mottas i resepsjonen og transporteres videre i heis eller trapp til de pasientrelaterte avsnitt i 1. og 2. etasje. Det første de møter på disse etasjer er postenes vaktrom, og kan her hurtig få nærmere instrukser. Dagpasienter, eller polikliniske pasienter henvises til å vente i foajé ved resepsjonen. Elektive pasienter som skal innlegges vises til postene i 2. etasje. Ved ankomst til sengeområdet i 2 etg. er det viktig at både pasienter og besøkende kommer direkte frem til rett post. Umiddelbart utenfor heisen er det etablert en gangbro, som sikrer logisk og direkte inngang til de respektive avdelingene. Pasienter og besøkende kommer lett frem til rett post uten at de først må transporteres gjennom andre poster. I de enkelte postene mottas pasienten, pårørende eller besøkende av avdelingens personale ved vaktrommet. Forsyning Barnesentret forsynes fra hovedkomplekset via eksisterende kulvert. Alle forsyninger til funksjonene i barnesentret skjer via de 2 heisene mot nordvest som har forbindelse til kulvert POLIKLINIKKEN1:400 Personal Det etableres en særlig personalinngang på bakkeplan i nordvestre hjørne hvor personalgarderobene er plassert. Biler, sykler og barnevogner Ved inngangen er det god plass til avsetting av pasienter som kommer med bil, under halvtak Rett på utsiden av hovedinngangen i bygningen er det sykkelparkering, parkering for barnevogner og adkomst til parkeringsplasser for bevegelseshemmede og korttidsparkeringer. Sikkerhet Der det er behov er det vern av glass med ekstra sikkerhetshøyde på 1,4m. NORDFASADE1:400

12 Drift og bygging Utkastet fordrer minimale inngrep i eksisterende bygningsmasse. Det foreslås en forbindelse i kulvert, som må bygges om i det berørte området og en broforbindelse i 2 etg. som fordrer at man omgjør et enkelt skifterom til gangforbindelse. Eksisterende sykehus kan holdes normalt operativt og i forsvarlig drift i hele byggeperioden, dette gjelder også trafikken i områdene akuttmottak og varelevering. Eksisterende bygg blir først berørt når eksisterende arealer som nå benyttes av barneavdelingen flytter ut og man klargjør for nye funksjoner i disse arealene. Når kantinefunksjonen omdisponeres / flyttes kan gangforbindelsen fra neonatalavdelingen etableres. AREALSAMMENDRAG AREAL FOR U. ETG NETTOAREAL ( løsning på programmert areal ) FARGE I ETASJEPLAN M² GRØNN 749,3 BRUTTOAREAL (BTA) 1187,5 Av bruttoareal, herav tverrgående trafikkarealer ( trapper, heiser og større tekniske sjakter ) GUL 73,5 Av bruttoareal, herav interne korridorer, trafikkarealer og mindre tekniske sjakter i funksjonsenhetsarealer RØD 257 BRUTTO / NETTO FAKTOR AREAL FOR 1. ETG NETTOAREAL ( løsning på programmert areal ) 1,58 FARGE I ETASJEPLAN M² GRØNN 1016,5 BRUTTOAREAL (BTA) 1532,2 Materialer, konstruksjoner og teknikk Av bruttoareal, herav tverrgående trafikkarealer ( trapper, heiser og større tekniske sjakter ) GUL 73,7 Bygningen måler 58,8 M x 32,4 M i ytre omkrets, ekskl. innskjæringer og atrier. Korridorer er 2,4 M, med ekstra bredde foran heiser. Dog er korridorbredden i kontordelen 1,8 M og 2 M i poliklinikken. Alle dører er min. 10M. Av bruttoareal, herav interne korridorer, trafikkarealer og mindre tekniske sjakter i funksjonsenhetsarealer RØD 379,9 BRUTTO / NETTO FAKTOR AREAL FOR 2. ETG NETTOAREAL Hovedkonstruksjoner Det etableres 4 konstruksjonsakser med søylerekker i stål og innfelte stålbjelker utformet som hatteprofiler, og med retning øst/vest. Dekkekonstruksjonen består av prefabrikkerte forspente huldekke-elementer av betong med påstøp. Elementtykkelsen antas å være 265 mm eksklusive påstøp. Det legges én konstruksjonsakse i fasade mot nord, én mot sør og tilsvarende akser på nord- og sørsiden av atriet/gårdsrommet. Mot sør er deler av bygningens fasadeliv kraget ut 1.2 m i forhold til konstruksjonsaksen. Stålbjelkene er her lagt under betongdekket, og søylene vil primært være skjult i ytterveggen og enkelte synlige. Søylene i aksene langs atrium/gårdsrom skjules i veggene. Synlige søyler gis en rund form, mens til de skjulte benyttes det HUP-profiler. I hovedsak benyttes pelefundamenterte stålsøyler med stålbjelker formet som hatteprofiler og prefabrikkerte forspente betongelementer som spenner mellom stålbjelkene. ( løsning på programmert areal ) 1,5 FARGE I ETASJEPLAN M² GRØNN 1105,6 BRUTTOAREAL (BTA) 1743,9 Av bruttoareal, herav tverrgående trafikkarealer ( trapper, heiser og større tekniske sjakter ) GUL 56 Av bruttoareal, herav interne korridorer, trafikkarealer og mindre tekniske sjakter i funksjonsenhetsarealer RØD 395,5 1. ETASJE BRUTTO / NETTO FAKTOR 1,58 KOSTNADSBÆRENDE ELEMENTER TYPE BÆRESYSTEM YTTERVEGGER INNERVEGGER YTTERTAK Spennvidden for huldekkeelementene er maksimalt 12 m Spennvidden for stålbjelkene er maksimalt 9 m. 2. ETASJE HEISER MENGDE (M²/M/STK ) STÅLSØYLER STÅLDRAGERE <9M HULLDEKKER <12M 480 LM 1626 LM 4463,6 M² STÅLSTENDERVEGGER m. ALUCOBOND GLASSVEGGER BETONGELEMENTVEGGER 1988 M² 716 M² 185 M² STENDERVEGGER GIPS 6555 M² HULDEKKE + ISO + SEDUM OVERLYS 1648 m² 96 m² 2 STK SENGEHEIS 1 STK PERSONHEIS UNDER ETASJE AREAL 3 STK

13 Trappetårn, heis- og tekniske sjakter plasstøpes i betong, og vil i tillegg til sine primære funksjoner også være horisontalt stabiliserende bygningselementer. Over parkeringsområde i sørvestre hjørne utveksles to søyler med betongdragere for å ivareta parkeringslogistikk. Ved å redusere antall p-plasser kan konstruktivt system holdes konsekvent dersom ønskelig. Fleksibilitet Ved å ha forholdsvis store spend kan man oppnå størst mulig fleksibilitet i plassering av lette skillevegger. Det er derfor og vektlagt å ha føringsveier over himling i to store sjakter, frem for å etablere sjakt for hvert sengerom. Takkonstruksjon Takkonstruksjonen bygges opp tilsvarende dekkene med hulldekkeelementer utvendig isolert med trykkfast isolasjon, membran, dreneringsplate, armeringsnett og takvegetasjon (Sedum Acre). Ytterveggskonstruksjon Ytterveggene bygges opp med kuldebroisolert stålstenderverk. Veggen kles innvendig med dobbel gipsplate, isoleres med 250 mm mineralull, kles utvendig med GU-plater som vindsperre og utlektet luftet kledning type komposittplate Alucobond kombinert med Alucore som er en forsterket platetype til områder nær bakkeplan med risiko for større mekanisk påkjenning. Begge materialtyper kan gjenbrukes og har lav transportkostnad. LYSET Vinduene monteres i fasadens profilsystem av pulverlakkert aluminium. Som alternativ introduseres et nyutviklet komposittfasadesystem, Fiberline. Systemet optimaliserer varmeregnskapet fordi varmeledningsevnen er mange ganger lavere en tradisjonelle metallfasadesystemer. Man slipper dessuten problemer med kuldebroer og kondens. Det anbefales til klimaer med store temperaturutsving. Konstruksjon av innvendige vegger Innvendige vegger bygges opp med 100mm stålstendere, isoleres og kles på begge sider med doble gipsplater. Veggene gis spesifikasjoner som dekker byggeforskriftenes krav til brannsikkerhet, lydisolasjon og akustikk. Eventuelle forsterkninger i forbindelse med montasje av tungt utstyr, stabilitet i forbindelse med krav til særskilt nøyaktig montasje mv innarbeides i veggene der dette oppstår som behov. KONSTRUKSJONSPRINSIPP KONSTRUKSJONSPRINSIPP

14 Himlinger Det er valgt fire typer himlinger: - Fast himling med gipsplater Disse benyttes i senge-, undersøkelses-, behandlings-, lege- og andre beslektede rom, samt toaletter og nisjer i korridorer. Der det er aktuelt anvendes mindre innslag av akustiske virkemidler som perforerte gipsplater. Fast himling med perforerte gipsplater, eventuelt i kombinasjon med andre akustiske tiltak Slik himling benyttes i bygningens oppholdssoner. - Demonterbar hengslet metallhimling med fast gips kanter. Slik himling benyttes i korridorer. - Himling av forseglet mineralull på metall bæresystem. Denne himlingen benyttes i birom og oppholdsrom med høye krav til lyddemping og gode akustiske forhold der det forekommer lek og annen støyende aktivitet. Himlingen kan kombineres med kanter av faste gipshimlinger mot omkringliggende vegger. Tekniske løsninger, hovedføringsveier Bygningen er utstyrt med to rom for klima-, ventilasjons-, elektro- og IT-teknisk utstyr. Rommene er lagt i kjeller i nivå med forbindelseskulverten til kreftsenteret. Dette gir fordeler med hensyn til arealdisponering og fleksibilitet i de øvrige etasjene, samt nærhet til teknisk kulvert for det vestre rommet. Takflaten får en enklere og klarere arkitektur, og klargjøring for eventuelt fremtidig påbygg forenkles. Delingen i to rom medfører at det klimatekniske utstyret kan deles i to separat virkende systemer som ivaretar hver sin del av bygningen. Derved reduseres spredenettets dimensjoner fremfor dimensjonene i et nett som utgår fra en forsyningsenhet. Likeledes reduseres behovet for krysninger på kritiske steder i bygningen. Reduserte dimensjoner vil bety større himlingshøyde. Sonedelingen medfører også at én del av bygningen kan stenges ved eventuelle smitteutbrudd som kan skyldes spredning i klimaanlegget. PERSPEKTIV FRA BALKONG PÅ BARNEMEDISINSK AVDELING Bygningens hovedtavle plasseres vegg i vegg med teknisk kulvert i kjeller. Derved oppnås nærhet til eksisterende kulvert og derved enkel forbindelse for tekniske føringer mellom eksisterende bygning og barnesenteret. Tekniske installasjoner føres fra de tekniske rommene i kjeller til de enkelte etasjene via vertikale sjakter. Føringsveier i hver etasje legges over himling i korridorene med forgrening til hvert rom. Varmeforsyning utføres primært som gulvvarme. Kjøleanlegget legges til tak, der det skal stå innenfor en omrammende skjerm med glasskledning.

Navnesedler... 29 Offentliggjøring... 30

Navnesedler... 29 Offentliggjøring... 30 ,11+2/'6)257(*1(/6( Innledning... 2 Forhistorien... 2 Konkurransen... 2 Oppgaven... 3 Bedømmelsen... 3 Illustrasjonsark åtte forskjellige løsninger... 4 Juryens generelle kritikk... 5 1.00 Innledning...

Detaljer

KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS. Helse Bergen v/ prosjektkontoret, planleggingsgruppe og origo arkitektgruppe as

KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS. Helse Bergen v/ prosjektkontoret, planleggingsgruppe og origo arkitektgruppe as KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS Helse Bergen HF Prosjektkontoret 3 april 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Sammendrag 03 1. Innledning/bakgrunn 1.1 Dagens situasjon 04 1.1.1 DPS-tilbudet til befolkningen i bydelene

Detaljer

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE UNN PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER 2014

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE UNN PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER 2014 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE UNN PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER 2014 1 2 INNLEDNING Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ved Drift- og eiendomssenterets utbyggingskontor, har gjennomført forprosjekt

Detaljer

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen FERDIGMELDING Nordlandssykehuset i Vesterålen INNHOLD Historikk 4 Byggesakens gang 6 Bygningsmessig beskrivelse 9 Landskap og uteanlegg 28 VVS-tekniske anlegg 34 Elektrotekniske anlegg 38 Utstyrsprosjektet

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14 11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROK - TILUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG ESKRIVELSE OG TEGNINGER RockHeim, rattørkaia 14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING/AKGRUNN... ELIGGENHET... YUTVIKLING...

Detaljer

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 Side INNHOLD SKOLE: -LANDSKAPSPLAN 1:1000 -UTSNITT LANDSKAPSPLAN 1:500 -PLAN, SNITT OG FASADER 1:400 -ILLUSTRASJONER -BESKRIVELSE -AREALER Stasjonsbyen: Selvaags planlagte

Detaljer

architects buen Spejlinger i Mandalselven

architects buen Spejlinger i Mandalselven architects buen Spejlinger i Mandalselven Kulturhus og utviklingsplan Nedre Malmø, Mandal Perspektiv fra nordvest. Visualisering av sammenhengen mellom byen, broen og kulturhuset. Vannet er til stede

Detaljer

FORPROSJEKT SHOS Sogndal Helse- og Omsorgssenter

FORPROSJEKT SHOS Sogndal Helse- og Omsorgssenter FORPROSJEKT SHOS Sogndal Helse- og Omsorgssenter 31.10.2014 FORPROSJEKTRAPPROT SHOS, 31.10.2014 Innholdsfortegnelse 00 PROSJEKTINFORMASJON... 4 01 Generelt... 4 02 Organisering... 4 03 Framdrift... 5 04

Detaljer

Sigurd Køhns hus universitetet i agder. Gimlemoen, Kristiansand

Sigurd Køhns hus universitetet i agder. Gimlemoen, Kristiansand Sigurd Køhns hus universitetet i agder Gimlemoen, Kristiansand Nybygg Nr 693/2011 Ferdigmelding nr. 693/2011 Prosjektnr. 10929 INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk.................................

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

Østre Porsgrunn kirke. Motto: enighet. Østre Porsgrunn kirke

Østre Porsgrunn kirke. Motto: enighet. Østre Porsgrunn kirke Østre Porsgrunn kirke Motto: enighet Østre Porsgrunn kirke 1 1. VISJON Østre Porsgrunn kirke har en viktig posisjon som kulturbærende sted og formidler for det kristne budskap og felleskap til hverdag

Detaljer

OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG. Vår 2007. Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6

OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG. Vår 2007. Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6 OMEGA 3 - DOK 2007 OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG Vår 2007 Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6 Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Fakultet for Arkitektur

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

H E I M K O M E N INNHOLD INTENSJON 4-5 STEDSANALYSE 6-9 SITUASJONSPLAN PLAN FLEKSIBILITET MODELL 20-21 KONSTRUKSJON 22-23 SNITT 24-25 FASADER 26-29

H E I M K O M E N INNHOLD INTENSJON 4-5 STEDSANALYSE 6-9 SITUASJONSPLAN PLAN FLEKSIBILITET MODELL 20-21 KONSTRUKSJON 22-23 SNITT 24-25 FASADER 26-29 INNHOLD INTENSJON 4-5 STEDSANALYSE 6-9 SITUASJONSPLAN 10-13 PLAN 14-17 FLEKSIBILITET 18-19 MODELL 20-21 KONSTRUKSJON 22-23 SNITT 24-25 FASADER 26-29 MATERIALER 30 SPESIFIKASJONER 31-34 2 3 KAPITTEL 1 INTENSJON

Detaljer

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Innvendig atrium Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway Nettsider: www.origo.as Telefon: + 47 55 30 30 30 E-post:

Detaljer

Evaluering etter idekonkurranse

Evaluering etter idekonkurranse Evaluering etter idekonkurranse Jardar IL mottok forslag til nytt klubbhus og barnehage fra alle de tre inbudte arkitektkontorene, Egg arkitekter, 3xBiong arkitkekter og Landsbyarkitektene. Alle tre prosjektene

Detaljer

FO RE LØ PI G UT KA ST

FO RE LØ PI G UT KA ST FO RE LØ PI G UT KA ST Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Bøkene er resultat

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 1 JANUAR 2008 53. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

NYE MOLDE SJUKEHUS Dato: 1. juni 2008 Revidert 15. august 2008 DOK. NR.: M00-R-RA-001 Rev. 02 SKISSEPROSJEKT konseptfase Side 1 av 80

NYE MOLDE SJUKEHUS Dato: 1. juni 2008 Revidert 15. august 2008 DOK. NR.: M00-R-RA-001 Rev. 02 SKISSEPROSJEKT konseptfase Side 1 av 80 Dato: 1. juni 2008 DOK. NR.: M00-R-RA-001 Rev. 02 SKISSEPROSJEKT konseptfase Side 1 av 80 Behandlingsprosedyre: Oversendt Forventet dato for for behandling behandling Instans Dato for behandling Dokumentstatus:

Detaljer

Konsept bygg. blokkene, og ved supplerende mindre. Highline- effekten. energirenovering av eks. hus. adopter en hage. 3 etg á 90 m.

Konsept bygg. blokkene, og ved supplerende mindre. Highline- effekten. energirenovering av eks. hus. adopter en hage. 3 etg á 90 m. Fra minus til pluss Analyse Beliggenhet: Området, som har adresse Nordahl Bruns gate 2-2, ligger i den vestre randsonen av Drammen, mellom Rosenkrantzgata Hotvedtveien,,5 km nordvest for Bragernes torg

Detaljer

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 194 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen

Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen Børsa skole Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen Pkt. nr. Beskrivelse av endring/omarbeiding Kostnadskonsekvens Bygg 1 Endrede planløsninger bygningsteknisk 60 372 2 Endrede planløsninger

Detaljer

UNDER TAKENE UNDER TAKENE

UNDER TAKENE UNDER TAKENE UNDER TKENE Et svevende tak skaper et transparent mellomrom og legger til rette for det aktive og sosiale livet i Kvinesdal. Dette mellomrommet blir fylt med svømmehallens program, der inngangsrommets

Detaljer

Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud. Høyblokka - potensial for videre bruk. Teknisk og funksjonell vurdering

Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud. Høyblokka - potensial for videre bruk. Teknisk og funksjonell vurdering M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud Høyblokka - potensial for videre bruk Teknisk og funksjonell vurdering Vestre Viken HF Dato:

Detaljer

Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall

Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall Kvinesdal kommune Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall JURYENS RAPPORT Mars 2013 BAKGRUNN OG KONKURRANSETEKNISKE FORHOLD Innbyder Konkurransens innbyder og tiltakshaver er

Detaljer

BYGGEPROGRAM 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT

BYGGEPROGRAM 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT Innhold... 1 A GENERELL PROSJEKTINFORMASJON... 5 A0 Generelt... 5 A1 Byggeprogrammet... 5 A1.0 Bakgrunn for prosjektet...

Detaljer

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Styresaknr. 37/04 REF: 2002/100146 NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dokumenter i saken : Ikke trykte vedlegg:

Detaljer

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE 3 SITUASJONSPLANER 1:500 11 AREALPROGRAM 13 PLANER 1:200 16 PERSPEKTIV 20 BESKRIVELSE Historikk

Detaljer

FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE PERSPEKTIV KIRKEN FRA VEST FORTSETTELSE Selv om forslaget innebærer et helt nytt og moderne arkitektonisk uttrykk, knytter utformingen samtidig an til enkelte helt

Detaljer