NY BARNEAVDELING VED ÅLESUND SJUKEHUS. motto: KENGURU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY BARNEAVDELING VED ÅLESUND SJUKEHUS. motto: KENGURU"

Transkript

1

2 Hovedgrep Ålesund sjukehus er en svær bygningsmasse i hvite og lyse farger. Konkurransetomten på parkeringsplassen med ambulanse og varetransport er ikke det mest insiterende sted for et nytt barnesenter. Men det er fantastisk utsikt mot de Sunnmørske alpene og fjorden og med den arkitektoniske perlen Kreftsentret som nabo mot sør, er det likevel et fint potensial på tomten. TVERRSNITT A-A Prosjektet søker å favne tomtens komplekse karakter med en struktur som på den ene siden åpner seg mot sør og ankomsten. Og på den annen side er en introvert struktur med et beskyttet romforløp av atrier som trekker dagslys inn i husets hjerte. En bygning som kan tilføre stedet nye kvaliteter og skape en sterk identitet for barnesentret med rike romlige opplevelser. Arkitektur Bygningen er bygget opp omkring et gjennomgående sentralrom, som er delt opp i et innendørs og et utendørs åpent rom. De store utskjæringene i bygningskroppens volum gir direkte adgang til hovedinngang og resepsjon, og gir et fint lysspill inn i byggets indre soner. Bygningen bærer preg av å være tilegnet barn allerede ved ankomsten til hovedinngangen. En kengurufigur er preget på glasset rundt om den grønne inngangsboksen. Et uhøytidlig grafisk uttrykk på bygningens indre fasader vil stå i en myk kontrast til husets overordnede karakter. Det skaper variasjon i fasadene og uttrykker bygningens grunntanke, og kenguruens morsomme vesen og spesielle omsorg for sitt barn og herved referanse til kengurumetoden for premature barn. Det er et tema vi ønsker å videreutvikle, gjerne i samarbeide med en kunstner. Glassfasadene i underetasjen er i tillegg bearbeidet slik at det slippes inn lys og avgrensede kikk ut men slik at leger og pasienter skjermes mot innsyn. Det danser en flokk av høye slanke søyler i sterke farger ved inngangspartiet mens man i de store 3 etasjers glassfeltene mot gårdsrommet tenker bruk av transparent foliert glass i farger som vil gi gyllent og stimulerende lys inn i disse områdene av bygget. Husets øvrige fasader er en avspeiling av bygningen som et velorganisert, effektivt og moderne sykehus, med fokus på pasientgruppen og behov for et trygt og inspirerende miljø. De vil fremstå i varm hvit og grå, rolige og rytmiske. LENGDESNITT 1-1 SITUASJONSPLAN OG SNITT 1:2000

3 Den hvite fargen folder seg i rundt hjørner og inn under bygget slik at bygningen fremstår som et hel kropp. De grå båndene samler vindusfeltene. Glasset går til gulv der barn har opphold i rommene bak; øvrige rom kan skjermes med gjennomskinnelig glass i gulvnivå. Taket er den femte fasaden og vil ses fra alle sjukehusets etasjer over barnesentret. Det er derfor valgt gresstak og skapt en liten komposisjon av overlys og glasskledde tekniske rom rundt de store atrier. Overlysene vil stå som lysene kuber om natten og i kveldsmørket i vinterhalvåret. I foajeen belegges gulvet med skifer og veggene kles med tre i enkelte partier. Det store gårdsrommet er en grønn oase med ask, vandspeil og benker. Vannspeilet trekkes med inn i foajeen. Selve resepsjonsområdet har fått en organisk og favnende utforming. Heisens overflater bearbeides kunstnerisk. Som referansene viser foreslår vi å arbeide bevisst med elementer av sterke farger i utadvendte rom og dempede farger i de intime rommene som stillerom og samtalerom. Utomhusarealene foreslås bearbeidet med steinbelegg, og innfelt lys i nærsonen rundt huset. Det anlegges en liten grønn lekeplass mot sørøst for å skape en intim og myk overgang mellom p-plassen og selve barnesentret. UNDERETASJE POLIKLINIKKEN1:200

4 Funksjonalitet Intensjonen for Ny Barneavdeling er å skape et hus som ikke bare er et tradisjonelt sykehusbygg, men et bygg som er mer i tråd med intensjonene i nyere lovverk der pasienten settes i sentrum. Dagens krav til kapasitetsutnyttelse og effektivisering i form av kort fysiske avstander og god kontakt mellom de forskjellige funksjonene er prioritert i utviklingen av konseptet vårt. Vi har tro på at bevisst og god utforming av den nye barneavdelingen bidrar på en positiv måte i behandling og tilfriskning av barn, og i tillegg bidrar til positive opplevelser for de ansatte og pårørende. Barneavdelingen er spesielt utformet og innredet med den målsetning om at tillitt og trygghet i sykehusoppholdet er essensielt og spesielt viktig for barn. Vi mener vårt forslag gir barna denne tryggheten og rekreasjonen i samhørighet med omgivelsene. Det er derfor i forslaget lagt stor vekt på at den funksjonelle og driftsøkonomiske optimeringen ikke går på bekostning av de menneskelige hensyn og kvaliteter. I hovedsak er bygningen ment å ivareta det driftsøkonomiske best mulig ved hjelp av; Kompakt utforming med korte avstander. Integrering av og nærhet mellom funksjonene Transportfunksjoner som trapp, heiser og broer, som i størst mulig grad har nærhet til nødvendige funksjoner i den eksisterende bygningsmassen. 1:200 E1 NEONATAL

5 Menneskelige relasjoner De attraktive fysiske omgivelsene med åpne lyse rom og mindre intime kroker for nærhet og ro som er tilpasset barns og pårørendes behov, er med utgangspunkt i programmet blitt et skreddersydd pasientmiljø. Det vil påvirke helbred samt bidra til trygghet og komfort for pårørende. Dette vil også være med på å redusere sykefravær blant ansatte. Dette kommer bl.a. til uttrykk i form av beskyttet uteareal, samt god kontakt gjennom byggets etasjer. Enkel visuelt føring og logisk transport, med tilknyttede ventearealer, lekearealer og behandlingsarealer med tilknyttede utearealer. Det er bestrebet lyse og oversiktlige tidsmessige arbeidsmiljøer, samt samling av relaterte funksjoner. Dette for å forenkle arbeidshverdagen, bedre samhandling mellom funksjonene, og for å effektivisere driften. Funksjonenes disposisjon Planleggingskriterier Avdelingenes interne transportbehov reduseres. Tilgjengelighet og oversiktlige ankomstforhold for pasienter og besøkende blir god. 1:200 E2 BARNEMEDISINSK

6 Tilrettelegning for sambruk av lokaler og utstyr Kontrollområdene får en sentral plassering Resepsjonen er sentralt plassert ved inngangspartiet Løsningene tilpasses behandlingsformer og behov for skreddersydde løsninger samtidig som de er generelle nok til deling av resurser og kapasitet mellom avdelingene. Rom skal kunne brukes til flere funksjoner. Særlig er dette ivaretatt i rom for utadvendte aktiviteter hvor det for eksempel kan være forskjellig bruk dag og kveld. Det skal være sammenheng mellom områder med like funksjoner. Det satses på integrering av ulike brukergrupper. Byggets hovedfunksjoner er fordelt over 3 plan. Horisontalt fordeles slik at beslektede funksjoner ligger sammen. Vertikalt fordeles slik at man best mulig kan betjene funksjonene i relasjon til eksisterende bygg, ankomstforhold samt fordeling av resurser og plasskrav. UTSIKTEN FRA NEONATALAVDELINGEN SET MOT SYD-ØST Underetasje Resepsjon Poliklinikk Tverrfaglig team Samling av poliklinikk og tverrfaglig gruppe, som begge er dagfunksjoner på bakkeplan nær lobbyen er et hensiktmessig valg. Vi har valgt å avvike fra programmet ved å plassere garderober og sengesentral i underetasjen. Garderober forutsettes benyttet av hele personalet i bygget og er lokalisert nær personalinngang og heiser opp til de respektive avdelinger. Sengesentralen er lagt på bakkeplan for enkel inn og ut transport, nærhet til heiser og for å rasjonalisere arealfordelingen mellom de 3 etasjene. Et annet viktig forhold er at disse funksjonene ikke trenger dagslys i samme omfang som de fleste avdelingsrelaterte funksjoner. 1. etasje Neonatalavdeling Administrasjon og legekontorer Neonatal og kontordelen med legekontorer legges på samme etasje da det er et funksjonelt samhørighetsforhold mellom disse funksjoner. Eksempelvis er vaktrommet i kontoravdelingen plassert rett ved døren inn til neonatalavdelingens kuvøserom. 1:400 U2 KJELLERETASJE

7 2.etg. Barnemedisinsk sengepost Skoletilbud SENGEROM/ UTSNITT1:50 Det er hensiktsmessig å samle skoletilbud og barnemedisinsk sengepost i siden det er pasienter fra barnemedisin som bruker skolen. Og siden barnemedisinsk sengepost er den posten som har størst behov for tjenester i eksisterende bygg - særlig i 2. etg - er plasseringen i samme plan opplagt. Avdelingene Resepsjon, poliklinikk og tverrfaglig team I husets underetasje er hovedinngang barneavdelingens plassert mot sør. Hovedinngangen er trukket inn i bygget med overbygget forplass. Ved hovedinngangen ligger resepsjonen med sentral informasjon. Hovedinngangen er samtidig er resepsjon for barneavdelingens poliklinikk og dagavdeling med enkel tilgang på bakkeplan. Poliklinikken kan ha stor trafikk uten at de øvrige avdelinger i bygget berøres. UTSNITT/ NEONATAL1:100 UTSNITT

8 Fra resepsjonen fører heis og trapper besøkende opp i huset. Resepsjonen står i rommelig sammenheng med venteområde for poliklinikken og terapeuter/tverrfaglig gruppe. Plassering av både poliklinikk og tverrfaglig gruppe på bakkeplan, tett ved inngangen, gir store logistiske fordeler for både pasienter og personalet. Poliklinikken har utvidelsespotensial i parkeringsområdet under bygget. I det nordvestlige hjørne er det etablert personalinngang. Ved inngangen er det etablert personalgarderober samt sengesentral. I dette området er det plassert 2 heiser for personale og sengetransporter. Begge heiser får forbindelse med kulvert PERSPEKTIV AV OPPHOLD OG LEKEOMRÅDE under bakkeplan, slik at forsyninger til barnesenteret også foregår via disse heisene. 1 SENGSROM FORELDRE INNGANG SENTRALROM SENGSROM LEGE SKRIVESTUE BALKONG, OPPHOLD Det er dessuten etablert et overdekket parkeringsareal tett ved inngangen for de med spesielle behov. Dette parkeringsarealet vil ved en evt. fremtidig utvidelse av barnesentret enkelt kunne innlemmes i et spesielt barneakuttmottak. 1.etg. Neonatalavdeling, administrasjon og lekekontorer. En neonatalavdeling er både for personale og foreldre et intenst og introvert sted å være. Huset er organisert slik at man søker å skape vakre og verdige fysiske rammer omkring et opphold, samtidig som man ivaretar de nødvendige behandlingsformer som er spesielt for en neonatalavdeling. Med gangbroen over til foreldreavdelingen og personalrom skapes et tiltrengt intermezzo med et storslått kikk mot fjorden og himmelen på den ene siden og det grønne gårdsrommet på den annen. Det er to store terrasser som kan brukes når været tillater utopphold. OVERLEGE SPES.SYKEPL KONSULTASJON TVERRSNITT MOTTAK KUVØSEROM USTERILT UTSTYR VAKT ROM STERILT OG USTERILT LAGER PARKERING FORBINDELSE TIL KULVERT PAUSEROM SPISESTUE ISOLAT LEKEROM MØTEROM VENTEAREAL INFO.SKRANKE SENTRALROM KONSUL.ONK. TEKNIKK LINTØY FORELDRE SOVEROM SPES.PED. TEKNIKK LENGDESNITT 1:400 LENGDE- OG TVERRSNITT

9 Neonatalavdelingen er innredet med mottaket sitt, det store kuvøserommet til 4 akuttplasser, de 6 intermediærplasser, samt de 4 vokseplassene som en sammenhengende kjerne. Det er et bevisst og funksjonsmessig begrunnet valg å samle avdelingens funksjoner i et rundt organisasjonsdiagram frem for et lineært. Det er etablert et stort vaktrom, som har innsyn og direkte adgang inn til intermediærsengene og akuttplassene, likesom vaktrommet er sentralt plassert i forhold til akuttrommet og voksesengene. Isolatet er også plassert tett ved vaktrommet, men for seg selv. Alle birom er plassert omkring sengerommene. Spiserommet, samt arbeidsrommet for personale, er plassert litt vekk fra det egentlige behandlings- og pleieområde. Dette grepet har vi tro på vil fungere godt for å gi personalet ro når de oppholder seg i disse rommene. Overnatningsrom for foreldre er plassert utenfor det egentlige behandlingsområde. Barneavdelingens administrasjon og legekontorer med møtelokaler og bibliotek er også plassert i denne etasjen, fordi plasseringen er sentral i forhold til de funksjoner som legene skal betjene. Det vil være kort avstand via heis eller trapper til alle funksjoner i barneavdelingen, samt at det vil være kort avstand til avdelinger i hovedkomplekset via broforbindelsen til eksisterende bygg i Nordvest. I første omgang vil det ikke bli etablert forbindelsesgang til hovedkomplekset i denne etasjen, men av hensyn til fremtidige utvidelser, samt logistiske sammenhenger er det forberedt for en broforbindelse også her. 2 etg. Barnemedisinsk post, skole og førskole I 2. etg. ligger barnemedisinske sengeposter. Ren og uren post er plassert slik at det er mulig å holde disse adskilt ved behov, samtidig som at avstandene ikke er lenger enn at de kan dele resurser. MØTET MED BARENESENTERET; HOVEDINNGANGEN MOT SYD Ren sengepost plasseres på nordsiden av bygningen. Infeksjonsposten på sørsiden. Begge mottak ligger mot vest med familieopphold imellom. Multirommet til ren post ligger ved siden av skyllerommet på andre siden hovedgangen på avdelingen, rett ved mottaket. På infeksjonsposten, hvor de innlagte ikke har samme mulighet for felles opphold, er alle sengerom plassert mot sør og har fri utsikt mot fjorden. Mellom ren og uren sengepost ligger felles birom. Hver sengepost har sitt eget vaktrom, disse henger sammen med et pause/ personalrom imellom. Med en slik disposisjon kan vaktpostene slås sammen til et felles vaktområde med gjennomgang i personalrommet på natten og i perioder med lavere bemanning. Det er naturlig å plassere skole og førskole sammen med sengepostene som i hovedsak er brukere av disse arealene. Enkelte av skole - og førskolearealene kan anvendes som leke og aktivitetsrom i helger og på kvelden. 1:400 SØRFASADE

10 Postens spise og lekerom ligger i romforløpet rundt atriene og med glassvegg mot tilsvarende åpne rom i skoletilbudet skapes en visuell forbindelse fra øst til vest med terrasser i begge ender. I denne etasjen, fra barnemedisinsk sengepost, er det etablert en glasskledd broforbindelse til hovedkomplekset i bygningens nordvestlige side. Forbindelsen betyr at det i eksisterende operasjonsavdeling fjernes en uren skiftestue som skal benyttes til gjennomgang. Utover dette ene rommet endres intet i eksisterende bygninger. Familieintegrering er svært sentralt i bygningens utforming, både i form av det ovenstående, men også i form av overnattingsmuligheter for foreldre, både på pasientrommene og på egne værelser i alle avdelinger. Ankomst, transport og forsyning Trafikale forhold Parkeringsarealet reduseres med 74 plasser Forutsetninger i forbindelse med ankomstveier utomhus Ambulanse til akuttmottak er uberørt og vil kunne fungere i byggeperioden. Uttrykning er uberørt og vil kunne fungere i byggeperioden. Akuttmottak er uberørt og vil kunne fungere i byggeperioden. Vestibyle BS kan fungere uavhengig av det eksisterende sykehus RESEPSJONEN OG VENTEOMRÅDET Forutsetninger i forbindelse med interne ankomstveier til eksisterende sykehus Følgende funksjoner i eks sykehus skal benyttes av Barnesenteret. BS-røntgen (billeddiagnostikk) BS-Operasjonsavd. BS-Fødeavdelingen BS-Akuttmottak BS-Akuttbehandlingsavsnitt BS- Sterilsentral BS-Teknisk avdeling Det eksisterende sykehuset har ingen ledige arealer i nærhet av nybygget. Vi har derfor valgt å lage en broforbindelse bare i 2 etg. Samt en forbindelse til kulvert i kjelleren. Barnemedisinsk sengepost har da kort vei til operasjonsstuene i 2 etg. Den nye broforbindelsen gir direkte tilgang til felles korridor med kort avstand til heiser i eks. bygg og funksjoner som barneavdelingen skal benytte seg av. Akutte pasienter De fleste pasienter som kommer som akutte pasienter ankommer via sykehusets sentrale akuttmottak. Herfra kjøres de til barnesentret via eksisterende kulvert. Via heis transporteres de til riktig etasje. Det er dessuten etablert forbindelsesgang over til operasjonsavdelingen på etasje 2, der barnemedisinsk sengepost er plassert slik dagens behov for tjenester fordrer. Det gir kort avstand for pasienter og vil ikke berøre sengerom i østdel av eksisterende høybygg. Nybbygget ligger 8M fra forkant 1. etasje eksisterende sjukehus nord og 14M fra eksist. sjukehus øst. 1:400 ØSTFASADE

11 Pasienter til og fra operasjon, røntgen m. fl. transporteres også over den lukkede broforbindelsen mellom postene og operasjonsavdelingen. Elektive pasienter og besøkende Ankomst for dagpasienter, polikliniske pasienter og besøkende skjer på bakkeplan ved Barneavdelingens hovedinngang. De mottas i resepsjonen og transporteres videre i heis eller trapp til de pasientrelaterte avsnitt i 1. og 2. etasje. Det første de møter på disse etasjer er postenes vaktrom, og kan her hurtig få nærmere instrukser. Dagpasienter, eller polikliniske pasienter henvises til å vente i foajé ved resepsjonen. Elektive pasienter som skal innlegges vises til postene i 2. etasje. Ved ankomst til sengeområdet i 2 etg. er det viktig at både pasienter og besøkende kommer direkte frem til rett post. Umiddelbart utenfor heisen er det etablert en gangbro, som sikrer logisk og direkte inngang til de respektive avdelingene. Pasienter og besøkende kommer lett frem til rett post uten at de først må transporteres gjennom andre poster. I de enkelte postene mottas pasienten, pårørende eller besøkende av avdelingens personale ved vaktrommet. Forsyning Barnesentret forsynes fra hovedkomplekset via eksisterende kulvert. Alle forsyninger til funksjonene i barnesentret skjer via de 2 heisene mot nordvest som har forbindelse til kulvert POLIKLINIKKEN1:400 Personal Det etableres en særlig personalinngang på bakkeplan i nordvestre hjørne hvor personalgarderobene er plassert. Biler, sykler og barnevogner Ved inngangen er det god plass til avsetting av pasienter som kommer med bil, under halvtak Rett på utsiden av hovedinngangen i bygningen er det sykkelparkering, parkering for barnevogner og adkomst til parkeringsplasser for bevegelseshemmede og korttidsparkeringer. Sikkerhet Der det er behov er det vern av glass med ekstra sikkerhetshøyde på 1,4m. NORDFASADE1:400

12 Drift og bygging Utkastet fordrer minimale inngrep i eksisterende bygningsmasse. Det foreslås en forbindelse i kulvert, som må bygges om i det berørte området og en broforbindelse i 2 etg. som fordrer at man omgjør et enkelt skifterom til gangforbindelse. Eksisterende sykehus kan holdes normalt operativt og i forsvarlig drift i hele byggeperioden, dette gjelder også trafikken i områdene akuttmottak og varelevering. Eksisterende bygg blir først berørt når eksisterende arealer som nå benyttes av barneavdelingen flytter ut og man klargjør for nye funksjoner i disse arealene. Når kantinefunksjonen omdisponeres / flyttes kan gangforbindelsen fra neonatalavdelingen etableres. AREALSAMMENDRAG AREAL FOR U. ETG NETTOAREAL ( løsning på programmert areal ) FARGE I ETASJEPLAN M² GRØNN 749,3 BRUTTOAREAL (BTA) 1187,5 Av bruttoareal, herav tverrgående trafikkarealer ( trapper, heiser og større tekniske sjakter ) GUL 73,5 Av bruttoareal, herav interne korridorer, trafikkarealer og mindre tekniske sjakter i funksjonsenhetsarealer RØD 257 BRUTTO / NETTO FAKTOR AREAL FOR 1. ETG NETTOAREAL ( løsning på programmert areal ) 1,58 FARGE I ETASJEPLAN M² GRØNN 1016,5 BRUTTOAREAL (BTA) 1532,2 Materialer, konstruksjoner og teknikk Av bruttoareal, herav tverrgående trafikkarealer ( trapper, heiser og større tekniske sjakter ) GUL 73,7 Bygningen måler 58,8 M x 32,4 M i ytre omkrets, ekskl. innskjæringer og atrier. Korridorer er 2,4 M, med ekstra bredde foran heiser. Dog er korridorbredden i kontordelen 1,8 M og 2 M i poliklinikken. Alle dører er min. 10M. Av bruttoareal, herav interne korridorer, trafikkarealer og mindre tekniske sjakter i funksjonsenhetsarealer RØD 379,9 BRUTTO / NETTO FAKTOR AREAL FOR 2. ETG NETTOAREAL Hovedkonstruksjoner Det etableres 4 konstruksjonsakser med søylerekker i stål og innfelte stålbjelker utformet som hatteprofiler, og med retning øst/vest. Dekkekonstruksjonen består av prefabrikkerte forspente huldekke-elementer av betong med påstøp. Elementtykkelsen antas å være 265 mm eksklusive påstøp. Det legges én konstruksjonsakse i fasade mot nord, én mot sør og tilsvarende akser på nord- og sørsiden av atriet/gårdsrommet. Mot sør er deler av bygningens fasadeliv kraget ut 1.2 m i forhold til konstruksjonsaksen. Stålbjelkene er her lagt under betongdekket, og søylene vil primært være skjult i ytterveggen og enkelte synlige. Søylene i aksene langs atrium/gårdsrom skjules i veggene. Synlige søyler gis en rund form, mens til de skjulte benyttes det HUP-profiler. I hovedsak benyttes pelefundamenterte stålsøyler med stålbjelker formet som hatteprofiler og prefabrikkerte forspente betongelementer som spenner mellom stålbjelkene. ( løsning på programmert areal ) 1,5 FARGE I ETASJEPLAN M² GRØNN 1105,6 BRUTTOAREAL (BTA) 1743,9 Av bruttoareal, herav tverrgående trafikkarealer ( trapper, heiser og større tekniske sjakter ) GUL 56 Av bruttoareal, herav interne korridorer, trafikkarealer og mindre tekniske sjakter i funksjonsenhetsarealer RØD 395,5 1. ETASJE BRUTTO / NETTO FAKTOR 1,58 KOSTNADSBÆRENDE ELEMENTER TYPE BÆRESYSTEM YTTERVEGGER INNERVEGGER YTTERTAK Spennvidden for huldekkeelementene er maksimalt 12 m Spennvidden for stålbjelkene er maksimalt 9 m. 2. ETASJE HEISER MENGDE (M²/M/STK ) STÅLSØYLER STÅLDRAGERE <9M HULLDEKKER <12M 480 LM 1626 LM 4463,6 M² STÅLSTENDERVEGGER m. ALUCOBOND GLASSVEGGER BETONGELEMENTVEGGER 1988 M² 716 M² 185 M² STENDERVEGGER GIPS 6555 M² HULDEKKE + ISO + SEDUM OVERLYS 1648 m² 96 m² 2 STK SENGEHEIS 1 STK PERSONHEIS UNDER ETASJE AREAL 3 STK

13 Trappetårn, heis- og tekniske sjakter plasstøpes i betong, og vil i tillegg til sine primære funksjoner også være horisontalt stabiliserende bygningselementer. Over parkeringsområde i sørvestre hjørne utveksles to søyler med betongdragere for å ivareta parkeringslogistikk. Ved å redusere antall p-plasser kan konstruktivt system holdes konsekvent dersom ønskelig. Fleksibilitet Ved å ha forholdsvis store spend kan man oppnå størst mulig fleksibilitet i plassering av lette skillevegger. Det er derfor og vektlagt å ha føringsveier over himling i to store sjakter, frem for å etablere sjakt for hvert sengerom. Takkonstruksjon Takkonstruksjonen bygges opp tilsvarende dekkene med hulldekkeelementer utvendig isolert med trykkfast isolasjon, membran, dreneringsplate, armeringsnett og takvegetasjon (Sedum Acre). Ytterveggskonstruksjon Ytterveggene bygges opp med kuldebroisolert stålstenderverk. Veggen kles innvendig med dobbel gipsplate, isoleres med 250 mm mineralull, kles utvendig med GU-plater som vindsperre og utlektet luftet kledning type komposittplate Alucobond kombinert med Alucore som er en forsterket platetype til områder nær bakkeplan med risiko for større mekanisk påkjenning. Begge materialtyper kan gjenbrukes og har lav transportkostnad. LYSET Vinduene monteres i fasadens profilsystem av pulverlakkert aluminium. Som alternativ introduseres et nyutviklet komposittfasadesystem, Fiberline. Systemet optimaliserer varmeregnskapet fordi varmeledningsevnen er mange ganger lavere en tradisjonelle metallfasadesystemer. Man slipper dessuten problemer med kuldebroer og kondens. Det anbefales til klimaer med store temperaturutsving. Konstruksjon av innvendige vegger Innvendige vegger bygges opp med 100mm stålstendere, isoleres og kles på begge sider med doble gipsplater. Veggene gis spesifikasjoner som dekker byggeforskriftenes krav til brannsikkerhet, lydisolasjon og akustikk. Eventuelle forsterkninger i forbindelse med montasje av tungt utstyr, stabilitet i forbindelse med krav til særskilt nøyaktig montasje mv innarbeides i veggene der dette oppstår som behov. KONSTRUKSJONSPRINSIPP KONSTRUKSJONSPRINSIPP

14 Himlinger Det er valgt fire typer himlinger: - Fast himling med gipsplater Disse benyttes i senge-, undersøkelses-, behandlings-, lege- og andre beslektede rom, samt toaletter og nisjer i korridorer. Der det er aktuelt anvendes mindre innslag av akustiske virkemidler som perforerte gipsplater. Fast himling med perforerte gipsplater, eventuelt i kombinasjon med andre akustiske tiltak Slik himling benyttes i bygningens oppholdssoner. - Demonterbar hengslet metallhimling med fast gips kanter. Slik himling benyttes i korridorer. - Himling av forseglet mineralull på metall bæresystem. Denne himlingen benyttes i birom og oppholdsrom med høye krav til lyddemping og gode akustiske forhold der det forekommer lek og annen støyende aktivitet. Himlingen kan kombineres med kanter av faste gipshimlinger mot omkringliggende vegger. Tekniske løsninger, hovedføringsveier Bygningen er utstyrt med to rom for klima-, ventilasjons-, elektro- og IT-teknisk utstyr. Rommene er lagt i kjeller i nivå med forbindelseskulverten til kreftsenteret. Dette gir fordeler med hensyn til arealdisponering og fleksibilitet i de øvrige etasjene, samt nærhet til teknisk kulvert for det vestre rommet. Takflaten får en enklere og klarere arkitektur, og klargjøring for eventuelt fremtidig påbygg forenkles. Delingen i to rom medfører at det klimatekniske utstyret kan deles i to separat virkende systemer som ivaretar hver sin del av bygningen. Derved reduseres spredenettets dimensjoner fremfor dimensjonene i et nett som utgår fra en forsyningsenhet. Likeledes reduseres behovet for krysninger på kritiske steder i bygningen. Reduserte dimensjoner vil bety større himlingshøyde. Sonedelingen medfører også at én del av bygningen kan stenges ved eventuelle smitteutbrudd som kan skyldes spredning i klimaanlegget. PERSPEKTIV FRA BALKONG PÅ BARNEMEDISINSK AVDELING Bygningens hovedtavle plasseres vegg i vegg med teknisk kulvert i kjeller. Derved oppnås nærhet til eksisterende kulvert og derved enkel forbindelse for tekniske føringer mellom eksisterende bygning og barnesenteret. Tekniske installasjoner føres fra de tekniske rommene i kjeller til de enkelte etasjene via vertikale sjakter. Føringsveier i hver etasje legges over himling i korridorene med forgrening til hvert rom. Varmeforsyning utføres primært som gulvvarme. Kjøleanlegget legges til tak, der det skal stå innenfor en omrammende skjerm med glasskledning.

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN SJETNE IL 4 Design og ide A SITUASJONSPLAN B ETASJEPLANER MED MØBLERINGSFORSLAG C AREALOVERSIKT D FASADETEGNINGER E PERSPEKTIV F OVERSIKT

Detaljer

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst Hovedinngang og sett fra øst 1/6 Vitenvågen med omgivelser sett fra høyden i sydøst asaden mot nord og sjøen oajeen med akvariet - og heis til venstre, og adkomst til konferansesenteret til høyre. Kafé

Detaljer

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse.

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. FRAM AD introduksjon Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. Møter skapes; gammelt - nytt, åpent - lukket, vertikalt - horisontalt, fjord - fjell, inne - ute. Møter med

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen Atlaset har denne dyden: det viser formen til byer som ennå ikke har hverken form eller navn Italo Calvino, Usynlige byer Et så vakkert sted som dette kan vanskelig forbedres ved å bygge noe der. Og når

Detaljer

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola TO FLØYER Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola 19x0,174=3,30 Visjon En hver by trenger et sentrum. Vi ønsker at det nye Rådhuset i Sola skal være hjørnestenen i bydannelsen og dermed også sentrumsdannelsen.

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

VENTILASJON Mekanisk ventilasjonssystem.

VENTILASJON Mekanisk ventilasjonssystem. ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 R T R GRUPPENUMMER / B3 STUDENTER / Maria Pettersen, Astrid Christine Humerfelt, Anette Rudshaug TOMT / Torget BESKRIVELSE/ ROTOR er et sykkelsenter som skal stimulere til økt

Detaljer

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen 30 www.sh-arkitekter.no Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL ble etablert i 1996 etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Mange av prosjektene er knyttet til det offentlige rom,

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse.

BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse. PARKEN Vi ønsker å legge til rette for en naturlig forbindelse og bevegelse over jernbanen. Tradisjonelt leder en bro over et lavereliggende nivå, i en mer eller mindre naturlig bevegelse over barrieren.

Detaljer

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate SPINN RKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås rkitekt Christies gate PROSJEKTBESKRIVELSE / when simplicity meets complexity - sykkel i Trondheim

Detaljer

Isdammen 11b, Haugesund

Isdammen 11b, Haugesund Enebolig med kontordel Isdammen 11b, Haugesund Katarsis AS Tekst: Kirsti Sveindal Foto: informasjonspartner og meling media Fasade nordvest. Arkitekten foran boligen på inngangsnivå Firmaet ble etablert

Detaljer

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning LANCING... var engang vår nasjons stolteste skute. Stolte var de alle sammen, de hvite svaner, men LANCING står ennu for alle gamle sjømenn som toppen på seilskutekulturen. Den var en av verdens skarpseilere

Detaljer

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 I FORM OG FARGE C5 Kristin Pallin Margunn Aksnes PROSJEKTBESKRIVELSE / I form og farge er et fireetasjes aktivitetssenter i tre som har en luftig foaje som deler bygget i to. På

Detaljer

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata

Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata 75 Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata Det arkitektoniske konseptet bygger opp under en overordnet visjon om å tilby et åpent, transparent og inviterende scenehus som opphever det tradisjonelle skillet

Detaljer

situasjonsplan / 1:500

situasjonsplan / 1:500 rådhuset MOT SOLPLASSEN / sør-vest situasjonsplan / 1:500 Vår visjon for et nytt rådhus i Bodø er basert på ønsket om å skape en bedre hverdag for både ansatte og brukere av huset, med gode dagslysforhold

Detaljer

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran Utsnitt av fasade mot syd. Betong og tegl er lagt i samme fargeleie for å gi et homogent uttrykk ENEBOLIG BYGDØY Oslo PUSHAK as Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran 4mur+ Adresse: Tiltakshaver: Arkitekt:

Detaljer

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON PRESENTASJON Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong HUSEBYBAKKEN Oslo ARKITEKT: ELTON & ØSTHUS ARKITEKTUR OG DESIGN Tekst: Per Joar Østhus Foto: nispe@datho.no og arkitekten Tomannsboligen på Montebello,

Detaljer

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland Krematorium på Alfaset gravlund Oslo ARKITEKTENE AS - ESPEN ESKELAND og Dyrvik arkitekter as Tekst: Espen Eskeland Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland 14 MUR+BETONG 4 2009 Krematoriet skyter ut av terrenget

Detaljer

Bølgebevegelse som inspirasjon

Bølgebevegelse som inspirasjon 3 4 5 ølgebevegelse som inspirasjon Laks og ørret har en karakteristisk bevegelse kalt "bølgebevegelse". Dette er svigninger som driver gjennom kroppen i motsatt retning av bevegelsen med en hastighet

Detaljer

VILLA GJENSYN BJØRG YTRE-EIDE OG VIDAR HARTVIGSEN

VILLA GJENSYN BJØRG YTRE-EIDE OG VIDAR HARTVIGSEN VILLA GJENSYN BJØRG YTRE-EIDE OG VIDAR HARTVIGSEN OPPDRAG EN FAMILIE PÅ 5 FLYTTER TILBAKE TIL NORGE ETTER 8 ÅR I DUBAI, DERAV VILLA GJENSYN. MAN BER OM ET STORT, ENKELT, MODERNE OG VEDLIKEHOLDSFRITT MURHUS.

Detaljer

TiND NYE. TiND NYE BODØ BODØ RÅDHUS RÅDHUS. Situasjonsplan. Terrengsnitt 1: m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. Skala 1:500.

TiND NYE. TiND NYE BODØ BODØ RÅDHUS RÅDHUS. Situasjonsplan. Terrengsnitt 1: m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. Skala 1:500. Skala : Skala :2 Situasjonsplan : Terrengsnitt Skala : Skala :2 TiD TiD YE YE OPPTRI 72.8 MM 289.9 MM BUELEGDE 4 EI3C EI3C EI3C B B B B gard Bakkeplan : kjøkken restaurant 7 pers kjøkken kantine 3- pers

Detaljer

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av RW A for Rieber Eiendom AS - 20.06.2011 R W a Mulighetsstudie av Fryselageret på Bontelabo omgjort til kontorer - utarbeidet av RW a for

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse Strøket langs Dampsagalleen - sett fra Sagasenter Konsept og beskrivelse Fasade mot Dampsagalleen - sett fra parken Situasjon Illustrasjonene viser et forsøk på å tolke og underbygge en fremtidig ønsket

Detaljer

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1 GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE f a r g e r i k t f e l l e s s k a p Vår hovedintensjon på Stavne har vært å lage et bygg som bidrar til å skape et fellesskap mellom brukerne,

Detaljer

IMaGO SPEILING AV DET NESTE BODØ

IMaGO SPEILING AV DET NESTE BODØ IMaGO SPEILING AV DET NESTE BODØ D R O N N I N G E N S G A T E H A V N E G A T A T O R V G A T A K O N G E N S G A T E FORSLAGET AVRUNDER RÅDHUSKVARALTET VED Å SAMLE HJØRNET AV DRONNINGENS GATE OG HAVNEGATA.

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON.

LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON. LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON. Det nye langrennsarenabygget plasseres ca 10 meter sør for Toppidrettssenteret, omtrent på samme sted som eksisterende arenabygg som skal rives. Bygget

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP Tekst: Magne Meland Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Birkeveien 42 Nesodden Byggherre: Unni Bergman / John

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

FAVN. Senter for kunst- og kulturproduksjon. Ladehammeren INTENSJON ORGANISERING

FAVN. Senter for kunst- og kulturproduksjon. Ladehammeren INTENSJON ORGANISERING FVN Senter for kunst- og kulturproduksjon Ladehammeren Dora INTENSJON Intensjonen med Favn er å skape et inspirerende miljø som stimulerer både produksjonen av- og interessen for kunsthåndverk. Samtidig

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen ARKITEKTUR 6 / 2014 MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen PROSJEKTBESKRIVELSE / Vi har hatt en arkitektonisk intensjon om å skape

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten.

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten. Ytterst ute mot havet, der hvor Nord-Jæren ender og Boknafjorden begynner, ligger et fyr. Fyret heter Tungenes har vært et peilemerke for sjømenn i over 50 år. Like ved Tungenes fyr er der en liten fiskehavn,

Detaljer

At her sko stå åkrar og bølga i brisen.

At her sko stå åkrar og bølga i brisen. At her sko stå åkrar og bølga i brisen. 12 Forslagets hovedidé er organiseringen av program rundt den indre hagen, eller gårdsrommet. Utstillingsrommene ligger langs hagen mens tilleggsprogrammene ligger

Detaljer

SMESTADDAMMEN BOLIG. Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter. Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL

SMESTADDAMMEN BOLIG. Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter. Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter SMESTADDAMMEN BOLIG Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL Tekst: Marius Bjørge Foto: Dyrø og Moen AS / Sturlason AS 20 Smestaddammen Bolig er en kombinasjon av

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

S T. JA KO B S P L AS S 9 INNLEDNING S K I S S E P R O S J E K T. manthey kula 14. februar 2014

S T. JA KO B S P L AS S 9 INNLEDNING S K I S S E P R O S J E K T. manthey kula 14. februar 2014 S T. JA KO B S P L AS S 9 INNLEDNING N y e l o k a l e r f o r : R e g i o n s ko n t o r, K r i m i n a l o m s o r g e n r e g i o n v e s t H o r d a l a n d f r i o m s o r g s s ko n t o r B e r g

Detaljer

Sett frå sørvest. Sitplan ny 1 : 1000

Sett frå sørvest. Sitplan ny 1 : 1000 3 Sett frå sørvest Til venstre er framlegg til plan for traffikkterminal og utbyggingsprinsipp første byggesteg for Fugleskjærskaia. Trafikkterminalen er vist med tilkomst for båtar, bussar, drosjer og

Detaljer

STAVNE ARBEIDS- OG KOMPETANSESENTER - NYTT FOTFESTE

STAVNE ARBEIDS- OG KOMPETANSESENTER - NYTT FOTFESTE STAVNE ARBEIDS- OG KOMPETANSESENTER - NYTT FOTFESTE Gruppe 17: Lars Erik, Annhild og Kine Klimatisert areal: 2330 kvm Halvklimatisert areal: 1400 kvm Det nye komplekset på Stavne forsøker å samle alle

Detaljer

TAJE NYSKAPSENTER. ARK6 Monica Moum og Tori Buaas Austli

TAJE NYSKAPSENTER. ARK6 Monica Moum og Tori Buaas Austli TAJE NYSKAPSENTER ARK6 Monica Moum og Tori Buaas Austli TAJE / en plass i solen, gårdsplass, inngjerding, lekeplass, plass, spillerom, torg, tomleplass, tun Prosjektet Å tegne et nyskapsenter er en stor

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19

HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19 I -6,0-6,5-7,0 EINER EINER -3,5-3,0-2,0 BLÅBÆR -1,5 GRAN -1,0 BLÅBÆR/TYTTEBÆR -0,5 0,0 MOSE BJØRK 0,5 PLATÅ 1,0 1,5 2,0 2,5 HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19 Levanger Kleivstua A g B h i a Adkomst fc Gravhaug c

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet oppgave Stavanger eiendom ønsker ideer og alternativer til utvikling av Vålandshaugen i Stavanger. Idéene skal vise en mulig tilkobling mellom Vålandstårnet og vannbassengene og et helhetlig grep for selvet

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

Rotor Sykkel Senter 2011

Rotor Sykkel Senter 2011 Rotor Sykkel Senter 0 Ark / Gruppe B Homayoun Samim & Magnus Hagen Trondheim ligger omgitt av Nidelven og Trondheimsfjorden, men vender ryggen mot vannet. Kanskje er det byens nordvendthet og stadig skiftende

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

KUNSTSILO OG DET HORISONTALE MUSEUM

KUNSTSILO OG DET HORISONTALE MUSEUM Historisk har siloen vert, og er den dag i dag, ett vertikalt landemerke i det som skal bli Kanalbyen. Den har stort potensiale til å bli ett symbolsk fyrtårn i området, viss den bare kan beholde sin særegenhet

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN Hovedideer Moloen i havna med sin åpne steinfylling, inspirerer til et bygningsmessig grep som kan inkludere et strammere mololøp med et mere presist møte mellom molo

Detaljer

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014 Perspektiv Dampsagalleen G/Bnr. 135/36 13.11.2014 Saga Terrasse Fremtidig bebyggelse OK GESIMS C+219,5 5. ETG C+215,5 4. ETG C+212,5 3. ETG C+209,5 2. ETG / OK DEKKE TORG C+206,5 OK TERRENG C+202,5 Fasade

Detaljer

Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende

Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende 1 Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende Forholdet til byen kommunikasjon - inngang der menneskene

Detaljer

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage.

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage. NOTAT Aku 1 Til: Fra: Norsjø Arkitekter SA v/ Håvard Gjernes v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2011 Bø kro og barnehage LYDFORHOLD - PROBLEMOMRÅDER 1. Orientering har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter

Detaljer

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL PRESENTASJON ENEBOLIG PÅ LEVANGER ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL Adresse: Byggherre: Arkitekt: Murmester: Entr./byggmester: Skogheimveien 6 C,

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

Husbankens minstestandard

Husbankens minstestandard HB 7.B.1.3 - Husbankens minstestandard - Side 1 av 10 HB 7.B.1.3 02.2000 Husbankens minstestandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Hvilke boliger gjelder minstestandarden for 2.2 Krav, normer og veiledning

Detaljer

Borettslaget i lia ved Tastarustå FORMINGSVEILEDER

Borettslaget i lia ved Tastarustå FORMINGSVEILEDER FORMINGSVEILEDER 1 FORMÅL MED FORMINGSVEILEDER Som en informasjon til Tastagårdens beboere har vi utarbeidet denne formingsveilederen, som gir en del retningslinjer for hensiktsmessig innredning og bruk

Detaljer

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug FILTER Stavne AF er et arbeidstreningssenter, i dag spredd over sju ulike lokaliteter. Alle Stavnes filialer ønskes samlet ved

Detaljer

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+ HYTTE PÅ LYNGHOLMEN Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand 13 14 Lund Hagem Arkitekter har kontor i Oslo og er ledet av fire partnere: Svein Lund, Einar

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

Even Småkasin og Eskil Frøyen Nybø ET BYGGESETT I TRE. Wood be Better AHO, høsten 2014

Even Småkasin og Eskil Frøyen Nybø ET BYGGESETT I TRE. Wood be Better AHO, høsten 2014 Even Småkasin og Eskil Frøyen Nybø ET BYGGESETT I TRE Wood be Better AHO, høsten 2014 Om prosjektet Dagens regelverk skaper store utfordringer i forbindelse med oppføring av større bygg i tre. Brann og

Detaljer

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Enebolig Riis Sandnes Kari Halvorsen Tekst: Kari Halvorsen Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: RIB: Øvrevollen 5a, 4019 Sandnes Angeline og Per Egil Riis Sivilarkitekter

Detaljer

Naturlig lys Natural Light

Naturlig lys Natural Light Naturlig lys Natural Light Vårt forslag til utforming av tilbygget til odø rådhus med oppussing av eksisterende bygningsmasse vektlegger bruk og kvalitet av Norges naturlige lys. Utformingen gjør at naturlig

Detaljer

Prospekt LEILIGHETER TOPPETASJEN. RAMSMOEN TERRASSE Tynset

Prospekt LEILIGHETER TOPPETASJEN. RAMSMOEN TERRASSE Tynset Prospekt LEILIGHETER TOPPETASJEN RAMSMOEN TERRASSE Tynset Bo sentralt I tillegg til flott utsikt vil de nye sentrumsleilighetene i Tynset sentrum ha gangavstand til skistadion/lysløype, fotballstadion

Detaljer

Prospekt LEILIGHETER. RAMSMOEN TERRASSE Tynset

Prospekt LEILIGHETER. RAMSMOEN TERRASSE Tynset Prospekt LEILIGHETER RAMSMOEN TERRASSE Tynset Bo sentralt I tillegg til flott utsikt vil de nye sentrumsleilighetene i Tynset sentrum ha gangavstand til skistadion/lysløype, fotballstadion og skøytebane.

Detaljer

LAGUNEN STORSENTER UTBYGGING FASE 1 Arkitektonisk redegjørelse - vedlegg til søknad om rammetillatelse

LAGUNEN STORSENTER UTBYGGING FASE 1 Arkitektonisk redegjørelse - vedlegg til søknad om rammetillatelse VEDLEGG Q1 LAGUNEN STORSENTER UTBYGGING FASE 1 Arkitektonisk redegjørelse - vedlegg til søknad om rammetillatelse 18.03.2016 Innledning I påfølgende redegjørelse benyttes følgende begrep: T4 Nedre torg

Detaljer

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Pilestredet Skanska Bolig AS Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er

Detaljer

EN TILPASNINGSDYKTIG URBAN TREBYGNING

EN TILPASNINGSDYKTIG URBAN TREBYGNING EN TILPASNINGSDYKTIG URBAN TREBYGNING Areal: 4790 m2 Areal tomt: 1350m2 Utnyttelsesgrad: 2,95 Program: Bibliotek, Kontor, Bolig BESKRIVELSE Første plan består av bibliotek og bokcafe. Andre plan kan både

Detaljer

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 Stavanger kommune Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 12. mai 2017 Fredag, 12.mai 2017 Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 1 INNLEDNING Mulighetsstudiet «Madlamark

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold.

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. 2-5 På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. Den nylagte veien slynger seg opp mot Skinsnesheia og hjem til friheten. Til grønne og naturskjønne

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE /

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / ARKITEKTUR 6 / 2014 Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / Med sin sentrale beliggenhet i Trondheim besitter Leütehaven et enormt potensiale.

Detaljer

8. Oalsgate 9. Storgata 10. Solaveien 11. Krossens Havremølle 12. Møllermesterboligen 13. Byggetrinn 2/Solaveien 10 14. Vitenparken byggetrinn 2

8. Oalsgate 9. Storgata 10. Solaveien 11. Krossens Havremølle 12. Møllermesterboligen 13. Byggetrinn 2/Solaveien 10 14. Vitenparken byggetrinn 2 Situasjonsplan 1. Forplass/hovedinngang 2. Biinngang 3. Utgang til Vitenparken 4. Varelevering 5. Parkering (midlertidig, 43 pl.) 6. Sykkelparkering 7. Eidsvollgate 8. Oalsgate 9. Storgata 10. Solaveien

Detaljer

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold.

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. 2-5 På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. Den nylagte veien slynger seg opp mot Skinsnesheia og hjem til friheten. Til grønne og naturskjønne

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

S E O P P. Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard Karin Hagen

S E O P P. Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard Karin Hagen S E O P P Oppgradering av et 60-talls og et 70-tallshus til dagens standard 07.09.16 Karin Hagen St. Olavs Hospital Stavanger konserthus Nytt folkehelseinstitutt - Oslo Nybygg Brønnøysundregistrene Livsvitensenteret

Detaljer

B O A R K I T E K T E R A S S P E L H A U G E N 2 2 B - F O R S L A G T I L N Y T T K O N T O R B Y G G E N T R E P R E N Ø R 1 A S

B O A R K I T E K T E R A S S P E L H A U G E N 2 2 B - F O R S L A G T I L N Y T T K O N T O R B Y G G E N T R E P R E N Ø R 1 A S B O SPELHAUGEN 22B - A R K I T E K T E R A S Kort om forslaget: Plangreb: Nybygget tenkes plassert langs Spelhaugen som et atskilt bygg med egen inngang og kommunikasjon. Området som da oppstår mellom

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

DEG 42. Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB. Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey

DEG 42. Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB. Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey DEG 42 Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey 19 Sett fra sydøst. DEG 42 er den 13. og siste bygningen i Barcode-rekka Branntrappen kan benyttes som uformell

Detaljer

Tre alternativ: Lynghaug BL - mulighetsstudie, mai Alternativ 1: Fornying av fasader og balkonger.

Tre alternativ: Lynghaug BL - mulighetsstudie, mai Alternativ 1: Fornying av fasader og balkonger. Tre alternativ: Alternativ 1: Fornying av fasader og balkonger. Alternativ 2: Fornying av fasader og balkonger. Påbygg på tak med ny trapp og heis. Alternativ 3: Fornying av fasader og balkonger. Påbygg

Detaljer

FORENKLET MULIGHETSSTUDIE RISVOLLAN ALTERNATIV LANGS BLAKLIVEIEN

FORENKLET MULIGHETSSTUDIE RISVOLLAN ALTERNATIV LANGS BLAKLIVEIEN SUPPLERT MED ILLUSTRASJONER 04.09.15 SOM VISER ANTALL OMSORGSBOLIGER ØKT FRA 30 TIL 50 (siste to sider) KORT OM MULIGHETSSTUDIEN Alternativ. Enkel mulighetsstudie som viser alternativ plassering av sykehjem,

Detaljer

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2 B B AREALER: Utstillingshall inkl. akvarium Butikk/ resepsjon Publikumsmottak, garderobe + toalett Kafé og kjøkken Kontor Garderobe, personal A C 1.190 m2 80 m2 2 70 m2 30 m2 Verksted Gjenstandsmottak/Lager

Detaljer