Skarpheten i bildet. Skarphet i det digitale bi/det er iltke det sammt' sam fokns. Det nbehfllldlede bildet fa bildebrikkm er 1I0e II/Iel/t.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skarpheten i bildet. Skarphet i det digitale bi/det er iltke det sammt' sam fokns. Det nbehfllldlede bildet fa bildebrikkm er 1I0e II/Iel/t."

Transkript

1

2 Skarpheten i bildet Oet ubehandlede bildet fra bildebrikken er noe ullenr, selv med den mest skarptegnende oprik.k.. Dette skyldes at de flesrc digiralkameraer er utstyrr med et filter Foran bilclebrikken sam blanc annet hindrer at terre, regelmessige m011srre framstar sam fargerike skjolder i bildene, kair moare. Filteret blokkerer ogsii uonsket srraiing, sam ultrafiolett og infrarodt lys. Ulempen er at bildene fra kameraet ikke biir fullt sa skarpe sam uren et slikt filter. Et annet forhold er at 0yet og hjernen opprerrcr synlige kol1rurer [undt skiller med en viss!contrast n~ir vi berrakrcr verden rundt oss, mens bildebrild;:cn avbilder morivcr l1ten at slike konturer dannes. Taper av skarphet kan rcrres opp i kameracr, eller senefe ved bildebehandling, siik at de fetdig behandlede bildene framst<ir sam riktig skarpe og fine, og med stor detaljrikdom. Den sam gar over fra ct kompakrkamera til cr speilrerekskamera, overraskes gjerne over at bildene fra speilreaekskameraet er berydelig mer diffuse enn fra kompakrkameraer. Mange blir skuffcr, og tror kanskje dec er feil pi kameracr, eller mistenker at de ikke har stilt fokus riktig. Farskjellen skyldes at skarpheten i bildene fra kompalnkameraet erekr ganske mye i kameraer fora gi er godr innrryk.k, mens bildene fta speilreaekskameraet er tilpasset digital etterbehandling. Med speilrerekskameraer kan vi selv velge graden av skarpher nar vi rar bildene. Velger vi ingen eller lav skarphet, appnar vi st0rre spillerom ved digital etterbehandling. Generelt er de behandlede bildene fra et speilreaekskamera rikere pa deraljer og renere i fargene enn bildene fra er kompaktkamera med like storr anrall sensarer i bildebrildcen. For bilder sam skrives ur direkte, eller leveres til fatografen eller laboraroriet for kapiering, stilles kameraet pa normal skarpher. Skal bildene behandles i datamaskinen, appnar vi betydelig bedre kantrall med oppskarpingen av bildenc under bildebehandiingen. Velg i sa fall ingen skarphet, eller det laveste nivaet for skarpher sam kan sri lies i kameraer. Skarphet i det digitale bi/det er iltke det sammt' sam fokns. Det nbehfllldlede bildet fa bildebrikkm er 1I0e II/Iel/t. Skarpheten kan n ttes app i kamemet, eller denne prosessen kiln utfores under bilddjeijil1ldling. Skarphet, se side 104 ag 107 ORDLISTE Skarphet HvirbaJanse Sharpness White balance

3 Motiv og linjef0ring, Vannrett linje. horisont Lodd.. ett lin)e For at et bilde skaj vekke oppmerksomhet. b0r de< vrere bygd opp rundt et hoved- I j motiv. Bilder uten et rydelig interessepunkr krever gjerne berydelig mer vakenhet hos betrakteren enn bilder hvor det bildemessige innholdet apenbarer seg 0yeblilckelig. Bilder uten et rydelig interessepunkt kan vrere syrett interessante. selv om mange vil avfeie de som kjedelige eller direkte innholdsl0se. Men et fotografi er jo aldri innholdsl0st. Det handler i stor grad om hvordan vi selv m0ter bildet. Diagonallin)e Med wen-lin)e Motivet kan gjerne besra av Here elementer i bildehaten. men elementene bm ha en tilknytning til hverandre i form av innhold. komposisjon og belysning. Noir hovedmotiver utgj0f der dominerende elemenrer i er bilde. framsroir bildet direkre og rydelig. uten s"'rlige barrierer for berrakreren. Vi oppfatter suaks bildeinnholder. En komposisjon som tyinger 0yet til a vandre over bilderaten. gjerne gjennom en linje euer kurve. skaper spenning i bilderaten. samridig som bilder ~ ShoJI,,; draperi Radiale lin)er oppleves som mer rilralende. Berralueren bruker mer rid ved er slikt bilde. fordi der innbyr ril a uttorske en s",rre del av bildeharen. Illusrrasjonene ril h0yre viser en relcke klassiske skjemaer for komposisjon. sam med heu lean brukes for a skape spensr i bilderaren. Blikl<er f01ger uvilkarlig rydelige linjer. derfor er slike linjer urmerker for a lede "yer gjennom bildehaten. LS Ved hjelp av Here interessepunkrer i bilder 1<aI1 der opprettes «usynlige» linjer L-formet lin)e S-formet lin)e som har samme virkning som synlige linjer. Ikke-symmetriske skjemaer for komposisjon lean narurligvis speilvendes. Det er ileke meningen at linjef0ringen i slejemaene skal f01ges slavisk. snarere skal de gi en pekepinn pa visuelle f0ringer sam fungerer. For eksempel lean punk rene i trekanren fordeles mindre srarisk i bilddlaten enn det skjemaene an ryder. euer 6'\7 den value S-linjen kan variere ganslee mye i form uren a miste sin virkning. Hvilende h~kant Balanse1~nde trekant o + Sirkel Det gylne mitt

4 MELLOMFORlvlATKAMERAET Mellomformatkameraet bruker film i formater fra 4,) x 6 em til 6 x 9 em, eller det er ursryrt med en digital bildebrikke. Kameraer i denne klassen finnes bade som m:ils0kerkameraer med fast ellcr utskiftbart objekriv, og!tied speilreaeksseker. En del speilreaekskameraer for film i mellomformaddassen kan utsryres med ct digitalt baksrykke. Slike kameraer bmkes ofte i profesjonelle srudioer, til portrettfotografering og prodllktbilder, og til arkitektur og inreri0rfotografering. En del naturfotografer bruker digitale mellomformarkameraer, pi grunn av den mcgee h0ye tekniske kvaiircrcn sam denne h~s ningen giro Til disse kameraene leveres vanligvis et bredt llrvalg av objekriver og 0vrig tilbeh0r. Kjopesummen er hoy for de digitale losningene. STORFORMATKAMERAET Dette er spesialkameraer for maksimal forograflsk koilrroll, opprinnelig urvikler for bruk med glassplarer, og senefe rilpasscr film skaret i ark, i st0rrelse 9 x 12 em og oppover. En del slike kameraer lean Lltsryres med baksrykker for rllllfilm, med bildeformat 6 x 9 em - og ogsa digitalt bakstykke. Fokusering av srorfofmarkameracr skjer ved hjelp av en marrskive i film planet, eller pa dataskjermen nar et digitalt bakstykke brllkes. Tekniske kameraer s",rmerkes med at for- og baksrykket kan vippes og forskyves uavhengig av hvel'andre (tilt & shift), som vist til heyre. Dermed kan perspektivforskyvning rettes opp fer fotografering, skarphetsplanet kan forskyves slik at bildene far sv;crt liten eller stor dybdeskarphet, og s;i videre. Oet leveres lllike digitale baksrykker til storformatkameraer. Noen krever tilknytning til datamaskin og styres fra en dacaskjerm, andre hal' innebygget skjerm og lagringsmllligheter for bildene, slik at kameraet kan brukes uavhengig av en datamaskin. Srorformatkameraet brllkes til portrener, grllppebilder og teknisk forografering hvor det stilles sva:rt h0ye krav til den fotografiske gjengivelsen, som arkirekwr, indllsrri, interi0r, produktbilder, med mer. f!l!! Perspektivkontroll met! st01formlltkamemet. B)gningell <rfollen) ikke lellger bllkovel: Fol'-' og bnlmykket knll vippes,,,,inge, og beves IIllvhengig IlV IJtJermllire. Perspektivet forslcyvesj og Ma. kiln,klll'p/;et,pillllet kolltl'ollem. ]llsrere perspektivct. sc ogsa side

5 Formler for blenderen Ved a dividere objektivets brennvidde (f) med Iysapningens diameter (d), firmer vi objektivets apningsforhold eller blenderverdi. For et objektiv med brennvidde 50 mm og Iysapning 25 mm blir regnesrykket slik: () (m 50 mm dividerr med 25 mm = 2 Apningsforholdet er fi2 Blenderverdi beskrives sam br0ken av apningsforholdcr, sam er 2 For det samme objektivet og Iysapning 6,25 mm blir regnesrykket slik: 50 mm dividert rued 6,25 mm = S Apningsforholdet er f/8 Blenderverdi beskrives sam bmken av apningsforholdcr, sam er 8 Blenderverdien Fondler hvor mange ganger Iysapningens diameter gjf opp brennvidden. Ved a dividere brennvidden med blendertallet for et objektiv, nnner vi Iysapningen for enhver blenderverdi. For et objektiv med 50 mm brennvidde og blenderverdi 8 far vi: j14 - brellllvidden erfire ganger l)'slipllhzgen. ( ) «:~ fib - bn'1i1lviddl'ji er dtte gauger 0lsliplliJ1gen. 50 mm dividerr med S = 6,25 mm For det samme objektivet og blenderverdi 5,6 far vi: 50 mm dividert med 5,6 = 8,93 mm En gitt blenderverdi gir samme mengde Iys til bildebrikken, uavhengig av om vi I Dybdeskarphet, so side 68 bruker et vidvinkelobjektiv eller et teleobjektiv. Stiller vi blenderverdien til 8 for begge objektivene, vil bildebrikken registrere samme Iysintensitet. Mange objekriver, og spesielr vidvinkelobjekrivene. har lange storre diameter po fronrlinsen enn den faktiske Iysapningen skulle tilsi. Detre er nodvendig forst og fremst for a silere nok Iys til hjornene av bildebrikken, slik at bildene blir jevnr belyst, men ogsa for a korrigere for brytningsfeil i dec opriske glasser. ORDLISTE Brennvidde Fokus Focal length (f) Focus 42

6 19, ler let lits ;er, po m. ces els lm en Iys Iys es, res ~elet an en Ire lysf0ls0mhet Lav Lavere enn ISO 100 Middels ISO H0Y ISO Meget h0y Hoyere enn ISO 800 Med digitale kameraer gir bruk av hoye ISO-verdier 0kt mengde stay. 095a bruk av meget lange lukkertider kan gi synlig redusert bildekvalitet i form av digital stoy. Dette skyldes at bildebrikken ogsa registrerer varmestraling. Disse signalene har samme karakter sam lyse!, 09 kan derfer ikke ski lies (ra bildedataene. KvaJitetstapet kan heller ikke til fulle gjenopprettes ved databehandling. Det finnes flere teknikker for a dekke over synlige defekter sam forarsakes av digital stoy. Vanligst er digital stoyfjerning i kameraet. Dette er databehandling sam trer i virksomhet naf digital St0Y ellers ville butt for synlig i bildene. Det finnes dataprogrammer sam kan redusere digital St0Y i bildene etter at de er overf0rt til datamaskinen. Se ogsa side or I ISO og eksponeringstrinn, se side 45

7 , u-ek~ponerlng ~.iff~ets eksponeringsautomatikk s0rger for a regulere Iysmengden som faller pa ro'li'cikken. suk at Iysintensiteten samsvarer med bildebrikkens lysf0lsomher. De tlw~jurbredte valgene for automarisk eksponering er programmert automarilde. 'iitk.~j ;prioriterr auromatikk og blenderprioritert automatikk. De Heste kameraer tillegg mulighet for manuell d<sponeringskontroll. er valg som fra tid ril kan kamme godt med nar vi 0nsker mal<simal komroll. 'i""'i;.< symbol for programmerr automatikk. Kameraer velger selv luldcertid og Loecipning. og i svaltr Iys prioriteres kart lukkertid. Detre er en tut-og-kj!l>r :i1.\tiitilling. som fungerer utmerket til det meste av vanlig fotografering. Ved sa "k c_ luldeertider at det kan vrere vanskelig a holde kameraer rolig pa frihand vises ~;!nugvis et varsel i kameras0keren. og kanskje gis det ogsa er lire Iydsignal. ~.E..~.;\':;'. A er symbol for blenderprioritert auromarikk. Fotografen velger blenderapning~ '._ kameraet velger selv den luldcertiden som gir korrekt eksponering. Blender:.:'prioritert auromatikk gir fotografen kontroll med dybdeskarpheten. S og T er begge symboler for luldcerprioritert automatikk. Nar vi "nsker a.- arbeide med en fusr luldcertid. er luldcerprioritert automatikk det riktige valger. for eksempel nar vi skal fryse huttige bevegelser. Vi velger lukkertid. og kameraet velger selv den blendecipningen som gir riktig el<sponering. M er symboler for manuell innstilling ay kameraer. Auromatikken fungerer vanligvis uforskarnmer godr. men der kan oppsci situasjoner som den ikke raider fullgodr. Morlyssituasjoner kan vrere utfordrende for en del kameraer. Iikesa forografering med manuelle blirser. som srudioblirser. Vi "nsker kanskje a oppna besremte resulrater. og velger derfor a oversryre automarikken. Med er digitalt kamera kan vi sjille eksponeringen ved hjelp av bildeskjermen. slilt at vi kan korrigere eventuell feileksponering umidddbart. <41 Bi!det er tatt mtd l"kkerprioritert a"tomatikk. Dermed.,. l"kkertidm /dst, i date tilftllet til lang tid for d gjmgi bevegelsene i $olref/eksene og vannet. EKSPONERINGSKONTROLL P (Program) = Programmert automatlkk A (Aperture) = Blenderprioritert automatlkk 5 (Shutter) = Lukkerprioritert automatikk. T (TIme) = Lukkerpriorltert automatlkk M (Manual) = Manuell Innstiliing Ut over dette kan kameraet ha egne programmer for sport. ncerfotografering, portretter, nattbilder osv. Velger vi et av dlsse automatlserte programmene, vii kameraet kanskje overstyre noen av fotografens valg, som ISO, blldekvalitet, fargemodell, og sa vldere. for mye Iys glr overeksponerte bllder uten detaljer I de lyse partiene, og for lite Iys glr undereksponerte bllder uten detaljer I de m0rke partiene. Ved kraftlg overeksponering viskes det meste av bildet ut, mens det Ikke bllr noe bllde i det hele tatt ved kraftlg undereksponerlng. ORDLISTE Eksponering Program Blender Lukker Manuell Exposure Program Aperture Shutter Manual... --~... ~, E._t=~=,.~._'!"'1-< "'.

8 Lyset er hovedfaktoren. Fotografi betyr a tegne med Iys. Lavt sidelys gir gode bilder, med mye liv i, men andre ganger gir motlys den beste effekt, mens Iys bakfra, og ovenfra (fiatt Iys) ofte gir kjedelige bilder uten skygge og lite kontrast. Men husk; Det er ingen regel uten unntak. Vi begyner med kameraets 4 grunnelementer: ISO-ASA-DIN. Dette er betegnelsen for filmens - brikkens f01somhet for Iys. Lavt tall gir liten f0lsomhet, men fine detaljer. H0yt tall gir stor f01somhet men grove detaljer. Blenderen er apningen som slipper inn Iyset. 1,- 2,8 er st0rste blenderapning og slipper inn mest Iys, men gir dybdeskarphet pa ett sma It felt. 32 er minste apning og gir skarphet over ett langt felt. Lukkeren er tiden du eksponerer pa. Og er inndelt i sekunder og hundredels sekunder. Ved lenger lukkertid enn 1/30 b0r en bruke stativ. Disse tre er synkronisert, slik at ett hakk opp pa ett av dem, tilsvarerett hakk ned pa en av de andre. Og motsatt. Avstanden er malet i meter eller fot, fra kamera til motivet. Moderne kamera har innbygd avstandsmaler. Linjer er det brerende element i bildets komposisjon Den horisontale Iinje gir ro og harmoni. Eks; horisont, smab0lger, og lignende. Horisontale Ifnjer i forkant, kan virke sperrende, spesielt vist de gar ut av bildet. Den vertikale Iinje er kraftig og dominerende og gir stor spenning. Store trrer, store fasader, mot sma mennesker. Kan dele et bilde dersom den gar ut av bildeflaten. Diagonalene gir dybde, og leder oss innover i bilde, og slynger den seg blir bildet ofte svrert harmonisk. Trekanter med spissen opp gir ro (fjell i horisonten) Trekanter med spissen ned. Gir angst, spenning og opphisselse.(fareskilt.) Sirkelen er en kraftig komposisjon. Den sentrerer og fanger blikket. Korset og krysset er end a sterkere, det som Iigger bak blir nesten ikke til gjengelig. Det gylne snitt, gir ro og harmoni, og det samme gj0r portharmoni, Spenning og dramatikk far vi nar vi gar ut mot kantene.

Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til.

Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til. Digital Foto Innføring i bruk av kameraet, og litt til. Kurset omfatter: Hvordan holde kameraet Eksponeringsvalg Objektivvalg ISO-innstilling Riktig eksponering Lysmåling Lyslære Hvitbalanse Fargelære

Detaljer

KURS I FOTOGRAFERING. Mikael Thomson 2010. 1 of 18

KURS I FOTOGRAFERING. Mikael Thomson 2010. 1 of 18 KURS I FOTOGRAFERING Mikael Thomson 2010 1 of 18 Bildets gang Analogt- Motiv Filmkamera Film Negativ Papirkopi/Diapositiv. Digitalt- Motiv Digitalt kamera CCD Lagringskort Behandling på datamaskin Lagring

Detaljer

FOTO Skrevet av Per-Otto Larsen En innføring i fotografering og kamerateknikk.

FOTO Skrevet av Per-Otto Larsen En innføring i fotografering og kamerateknikk. FOTO Skrevet av Per-Otto Larsen En innføring i fotografering og kamerateknikk. Fotokompendie - sist revidert: 10.04.07 No rights reserved Forord Dette kompendiet ble opprinnelig skrevet til bruk ved kurs.

Detaljer

KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING

KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING KURS I DIGITAL - FOTOGRAFERING FOTOGRAF OLAV ERIK STORM Kursbok med teori fra ditt digitale fotokurs Bli fortrolig med ditt kamera Lær å ta enda bedre bilder Tips og triks i Photoshop Få større glede av

Detaljer

Det digitale kameraet

Det digitale kameraet KURS I DIGITAL FOTOGRAFERING Det digitale kameraet er fremdeles i sin spede barndom første amatørkamera kom i 1995! Utviklingen går hurtig og nye modeller med forbedrete funksjoner presenteres fortløpende.

Detaljer

Fordypningsemne. fotografering. Kamilla Hagane Ramleth. Høsten 2013. Første utkast

Fordypningsemne. fotografering. Kamilla Hagane Ramleth. Høsten 2013. Første utkast Fordypningsemne fotografering Kamilla Hagane Ramleth Høsten 2013 Første utkast 1 1. Innledning 1.1. problemstilling 1.2. kameraer som er brukt her 2.Kameraet 2.1. innledning kamera 2.2. søkeren 2.3. objektivet

Detaljer

Det digitale kameraet

Det digitale kameraet KURS I DIGITAL FOTOGRAFERING Det digitale kameraet er fremdeles i sin spede barndom første amatørkamera kom i 1995! Utviklingen går hurtig og nye modeller med forbedrete funksjoner presenteres fortløpende.

Detaljer

Om forvrengning av bilder

Om forvrengning av bilder Barrel / pincussion distortion Om forvrengning av bilder Forvrengning av bilder er et velkjent fenomen for de fleste som har fotografert en stund, og forekommer når man tar bilder på visse avstander med

Detaljer

Teknisk veiledning No

Teknisk veiledning No Teknisk veiledning No Innledning Denne tekniske veiledningen inneholder informasjon om grunnleggende teknikker som ble brukt på to av de mer teknisk avanserte bildene i D800/D800E-brosjyren. Benytt deg

Detaljer

ADOBE CAMERA RAW KURSHEFTE 2014. Bildebehandling. KONSULENTEN Reidar Nygård

ADOBE CAMERA RAW KURSHEFTE 2014. Bildebehandling. KONSULENTEN Reidar Nygård ADOBE CAMERA RAW KURSHEFTE 2014 Bildebehandling KONSULENTEN Reidar Nygård 1 Camera RAW Eksempel på behandling av bilder i Adobe Camera RAW for Creative Suite. Forhåndsvisning av RAW-bilder i Adobe Bridge.

Detaljer

Svaner Tid og sted: Feltmetode:

Svaner Tid og sted: Feltmetode: Innhold Forord... 7 m forfatterne... 9 1. Fugl vs. fotograf... 10 2. Det grunnleggende... 18 3. Utstyr... 30 4. Eksponering... 48 5. Skarpe bilder... 64 6. Bildekomposisjon... 78 7. Kom innpå fuglene...

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

PRESISJONSSKYTING (Del 1)

PRESISJONSSKYTING (Del 1) 1 PRESISJONSSKYTING (Del 1) Generelt. Vi må starte et sted. Da er det viktig å finne det beste stedet. Vi må vite hva vi skal starte med, og da er det nødvendig å ha god kunnskap og kyndig hjelp. Presisjonsskyting

Detaljer

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC.

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. VEDLEGG 2 1 PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. Hvis du har to øyne, bruk dem begge når du sikter og skyter. Ja, sikt med begge øyne åpne, og stol på at lederøyet ditt tar utfordringen. Dette kan vise seg

Detaljer

FORSIDE. Digital mediedesign Beate Kregnes Winge

FORSIDE. Digital mediedesign Beate Kregnes Winge FORSIDE Utdanning: Navn eller kandidatnummer Digital mediedesign Beate Kregnes Winge Tittel Blant de gjeveste yrkene Emnekode 15DIGFOTO Emnenavn Digital foto og bildebehandling Emneansvarlig Morteza Amari

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

TEKNIKKEN. Anaglyfiske filter:

TEKNIKKEN. Anaglyfiske filter: Stereoskopi Jeg har i denne teksten tenkt til å gå nærmere inn på hva stereoskopi er, hvordan teknikken fungerer, og se litt på hvordan det har blitt brukt og hvordan det har utviklet seg gjennom historien.

Detaljer

Bruksanvisning. NOR Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig.

Bruksanvisning. NOR Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Bruksanvisning NOR Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Informasjon om opphavsrett Microsoft Windows- og Windows-logoen er registrerte

Detaljer

Foto med telefon og nettbrett

Foto med telefon og nettbrett 11 Foto med telefon og nettbrett Det er mange av oss som elsker å fotografere. Da mobiltelefonene fikk kamera, fikk du en ny mulighet. Det kan være ting vi synes er vakre, spennende, morsomme eller det

Detaljer

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se Sammenhengen mellom lys, farger og alder 20 år 60 år 80 år LYS = å se eller ikke se Innhold Forord: Lysbehovet øker med alderen _ 2 Hvordan vi ser 3 Kontrastenes betydning 4 Sansecellene 6 Øyets tap av

Detaljer

I AM THE BIG PICTURE. iamnikon.no

I AM THE BIG PICTURE. iamnikon.no I AM THE BIG PICTURE iamnikon.no Objektiv: AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2,8g ED Eksponering: [M]-innstilling, 1 sekund, f/8 Hvitbalanse: Fargetemperatur (5000 K) Følsomhet: ISO 100 Picture Control: Standard

Detaljer

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det

Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det Illusjonsutstillingen Du tror det ikke når du har sett det Lærerveiledning Utgave 1 Vitensenteret Trondheim Nils Kr. Rossing Vitensenteret i Trondheim 2010 Illusjonsutstilling - Du tror det ikke når du

Detaljer

Bildet er fra Colorado i USA og viser et vanningssytem som har flere navn, blant annet circle pivot irrigation.

Bildet er fra Colorado i USA og viser et vanningssytem som har flere navn, blant annet circle pivot irrigation. LÆRERENS D IGITALBOK 3 LDB Flere oppgaver Løsningsforslag Kapittelprøve Verktøyopplæring Twig-arbeidsark Kopioriginaler Kapittel 3 er geometrikapitlet. På 8. trinn har vi valgt å konsentrere oss om konstruk

Detaljer

Møt en Nikon speilrefleksfotograf

Møt en Nikon speilrefleksfotograf Spesifikasjoner for Nikon F65 Kameratype: Motordrevet 35 mm speilreflekskamera med autofokus, elektronisk styrt gardinlukker og innebygget blitz Eksponeringskontroller: a: Standardprogram; Variprogrammer

Detaljer

og Sony har gjort før dem. I tillegg til Pentax, som med sitt Q-system går egne veier, med et miniatyrsystem som best kan karakteriseres

og Sony har gjort før dem. I tillegg til Pentax, som med sitt Q-system går egne veier, med et miniatyrsystem som best kan karakteriseres SYSTEMKAMERAER Nikon 1 V1 Lille Nikon, hva nå? Så kom Nikon på banen med et kompakt kamerasystem. Det fyller nisjen mellom Micro Four Thirds og Pentax Q-system, og skal i følge Nikon gi bildekvaliteter

Detaljer

Elektronisk blits FL-36R. Bruksanvisning

Elektronisk blits FL-36R. Bruksanvisning Elektronisk blits FL-36R NO Bruksanvisning Blitsens deler Blits Vidvinkelpanel gs. 20 Lysavgivende område AF-illuminator, lysavgivende område gs. 23, 27 = Når motivet er mørkt eller mangler kontrast, avgir

Detaljer

DEL A: KUNST OG FORMKULTUR OPPGAVE 2

DEL A: KUNST OG FORMKULTUR OPPGAVE 2 DEL A: KUNST OG FORMKULTUR OPPGAVE 2 I denne oppgaven vil jeg gjøre en bildeanalyse av " En bondebegravelse" av Erik Werenskiold. Analysen består av denotasjon: beskrivelsesdel med fakta, bildebeskrivelse

Detaljer

Visualisering av vannføringsendringer

Visualisering av vannføringsendringer Visualisering av vannføringsendringer Einar Berg, Inter Pares Kjetil Sandsbråten, SWECO Grøner Finn R. Gravem, SWECO Grøner 12 2006 Fø r Etter RAPPORT MILJØBASERT VANNFØRING FoU-programmet Miljøbasert

Detaljer

Verden gjennom et lite hull

Verden gjennom et lite hull Prøvetrykk 1.2 Vitensenteret Trondheim Verden gjennom et lite hull Nils Kr. Rossing ... om å se verden gjennom et hull Midt Nordisk Vitensenteret 2006 Verden gjennom et lite hull ISBN-13 978-82-92088-xx-x

Detaljer

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret Her finner du det Finn det du ser etter i: Innholdsfortegnelsen Se sidene v vi Finn elementer etter funksjon eller menynavn. Stikkordregisteret for spørsmål og svar (Q&A Index) Se sidene vii ix Hvis du

Detaljer