Lier kommune Politisk sekretariat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune Politisk sekretariat"

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget Kl 18:00 på Glitra Etter møtet, ca kl 19:15, vil utvalget få en orientering fra følgende kommunale virksomheter: * Barneverntjenesten * Grunnskolen * Helsetjenesten * Barnehager * PPT Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra kl 17:00. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. For rådmannen møter: Kommunalsjef Bjørn Harry Støle Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

2 SAKSLISTE: Saksnr 16/2008 Godkjenning av protokoll 17/2008 Meldinger 45/2008 Melding til Tjenesteutvalgets møte om bruk av sykehjemsplasser. 46/2008 Kjøp av institusjonsplasser 47/2008 Foreløpige KOSTRA tall /2008 Fremdrift for byggeprosjekt nye Høvik Stoppen 49/2008 Referat SU /2008 Protokoll fra rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. 51/2008 Brev vedr. driftstilskudd - Vestre Nøste Fysioterapi 18/2008 Handlingsplan kunnskapsløftet /2008 Etablering av midlertidige lokaler - paviljonger - før vedtatt forprosjekt 20/2008 Lierdagene oppnevning av politiske representanter til Lierdagskomiteen 21/2008 Regnskap og årsrapport 2007

3 16/2008 Godkjenning av protokoll

4

5 17/2008 Meldinger

6 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/1539 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 45/2008 Tjenesteutvalget Melding til Tjenesteutvalgets møte om bruk av sykehjemsplasser. I forrige periode la rådmannen frem en melding i daværende Helse-, miljø- og samfunnsutvalg om bruk av sykehjemsplasser. Siste gang denne meldingen ble lagt frem var til møte i Helse-, miljø- og samfunnsutvalgets møte den Rådmannen ønsker nå å fortsette denne praksis overfor Tjenesteutvalget. Som det fremgikk av melding nr. 65 i Helse-, miljø- og samfunnsutvalgets møte den , var status på bruk av våre institusjonsplasser: Oppr. plasser + Midl. plasser = Faktisk ant. beboere Sum Frogner = Nøstehagen = Liertun 37* + 1 = Private inst = 0 2 Sum = *Ekskl. en hybel som alltid er brukt som korttidsplass egentlig 38 plasser Av de 2 på private institusjoner var begge på Villa Skaar. De 14 midlertidige plassene er i mellomtiden redusert til 10. Den var situasjonen: Oppr. plasser + Midl. plasser = Faktisk ant. beboere Sum Frogner = Nøstehagen = Liertun 37* + 1 = Private inst = 0 2 Sum = *Ekskl. en hybel som alltid er brukt som korttidsplass egentlig 38 plasser Av de 2 på private institusjoner er begge på Villa Skaar. Den uken var det 3 søknader om sykehjemsplass, alle disse var nye og alle ble vurdert å ha

7 behov for institusjonsplass. Rehabiliteringsenheten (9 sengeplasser) hadde , 9 innlagte. Det var 9 søknader. 1 ble gitt forlenget opphold, 2 ble gitt opphold, mens 6 ble utsatt.

8 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/1456 Saksbehandler: Espen Hansen Aspås 46/2008 Tjenesteutvalget Kjøp av institusjonsplasser Vedlegg: Forslag til rutine for kjøp av institusjonsplass. Utkast til mal for omsorgsavtale Konkurransegrunnlag for kjøp av sykehjemsplasser Bakgrunn Lov om offentlig anskaffelser fastslår bl.a. at kjøp av omsorgstjenester fra eksterne leverandører, herunder kjøp av institusjonsplasser, skal gjennomføres ved bruk av konkurranse. Rådmannen ønsker gjennom denne meldingen å: Klargjøre kommunens forhold til regelverket for offentlig anskaffelser mht. kjøp av institusjonsplasser/plasser i bo og omsorgshjem for eldre, personer med psykiske lidelser og rusmisbrukere. Orientere om den kravspesifikasjon for kjøp av plasser som er utarbeidet med sikte på å kunne utarbeide anbudsdokumenter/konkurransegrunnlag, og standard avtaletekst. Dagens kjøp av plasser: Ved utgangen av mars 2008 kjøpte Lier kommune 25 institusjonsplasser: 2 plasser for eldre i private sykehjem, Villa Skaar (Kom.helseloven) 16 plasser i 9 ulike bo og omsorgshjem for personer med psykiske lidelser. (Sos.tj.loven) 7 plasser i 5 ulike bo og omsorgshjem for personer med rusmisbruk. (Sos.tj.loven) Forholdet til Lov om offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA), avgrenser terskelverdiene i forhold til selvstendige budsjett. Virksomheter som har et selvstendig budsjettansvar blir definert som selvstendige budsjett enheter. I Lier kommune er det 4 virksomheter som kjøper institusjonsplasser hvor hver har et selvstendig budsjett (Sosialtjenesten, Øvre og Ytre Lier hjemmetjeneste og Heggtoppen bofellesskap). Institusjonsplasser kjøpt fra veldedig organisasjon (non profitt) faller utenfor regelverket og kan foretas som direkte kjøp.

9 Noen av kjøpene må anses som hyllevare og omfattes ikke av lovens 2-1. Dette kan være plasser som kan leveres av flere leverandører og som leverer en standard tjeneste, for eksempel sykehjemsplasser i private sykehjem, Villa Skaar. Slike kjøp blir ansett som en` anskaffelse fordi tjenesten som leveres er like. Sum av hyllevarekjøp er imidlertid av en så høy verdi at det anbefales konkurranse. Konkurranse kan gjennomføres som en anbudskonkurranse hvor Lier kommune setter kvalitets standard for tjenesten. Som et ledd i dette arbeidet har flere nærliggende kommuner blitt kontaktet i forhold til hvordan tolkningen av grensesnittet mellom en enkelt anskaffelse og summen av flere kjøp skal tolkes. KS har blitt forespurt om den samme problemstillingen. Svaret var lite avklarende i forhold til å finne praktisk løsninger for bestilling, samt å overholde LOA. Rådmannen sender brev til KS samt departementet for å klargjøre denne problemstillingen. Det er god grunn til å tro at dette også berører andre kommuner. Konklusjon Kjøp av institusjoner skal i Lier kommune gjøres i tråd med Lov om offentlige anskaffelser. Som ledd i dette arbeidet har rådmannen utarbeidet rutiner for hvordan: bestilleroppgaven(e) skal ivaretaes og hvilken kompetanse som skal ligge til grunn kontraktsutformingen skal være kontraktsforhandlingene skal gjennomføres kontraktsoppfølgingen skal gjennomføres Rådmannen vil legge dette til grunn for fremtidig kjøp av institusjonsplasser. Pga. gjeldende avtaler vil det kunne ta noe tid før alt kjøp er gjennomført slik det fremgår av denne meldingen.

10 Forslag til rutine for kjøp av institusjonsplass Denne rutinen er utarbeidet for kjøp av private institusjonsplasser som ikke er drevet av veldedige organisasjoner, samt kjøp av institusjonsplasser der det ikke foreligger noen rammeavtale som kan benyttes for å gi brukere et hensiktsmessig tilbud. For alle anskaffelser gjelder forskriftens del 1. Kapittel (2). For kontrakter hvor den anslåtte verdien overstiger kroner eks mva. men ikke overstiger terskelverdiene angitt i 2-2 ( ,7 mil). 1. Definer brukerens behov, kartlegg hvor mye informasjon eller bruker opplysninger det kan opplyses om uten å bryte bestemmelsene i helsepersonelloven loven. Sammenfatt denne informasjonen. 2. Undersøk hvilke institusjoner som det kan tenkes å være mulige tilbydere for den aktuelle brukeren, minimum 3 institusjoner. Ta kontakt (pr telefon, brev, , personlig) til tilbyder. Ha gjerne avklarende møter/samtaler med institusjonene vedrørende plassering. Hvis det er grunn til å anta at verdien vil overstige , skal teksten lyses ut på Doffin, for å komme i kontakt med mulige tilbydere. 3. Tilsynsrapport fra fylkesmann innhentes for å kvalitetsikre tilbudet. Velg den institusjonen som du mener er mest hensiktsmessig. Opprett en protokoll (vedlegg, unntatt offentligheten 6,2b). Begrunn valget ditt. Leg ved korrespondanse som viser hvem som har vært med involverte. Hvis det finnes kun et sted hvor brukeren kan plasseres begrunnes valget med 2-1 (2) a i protokollen. Beskriv kort hvorfor. 4. Krav til tilbyder er at HMS egenerklæring fra tilbyder (vedlegg) legges ved protokollen. 5. Skatte attest fra tilbyder som ikke er eldre enn seks måneder må vedlegges protokollen. Denne anskaffes av tilbyder ved å ta kontakt med sitt skattekontor 4-5 dager med postgang. 6. Når skatte attest og HMS erklæring foreligger kan det skrives kontrakt med Institusjonen, fyll inn punktene 4,5,7 samt de andre praktiske punktene i kontrakten. Denne kontrakten bør brukes når man gjør en avtale med en ny institusjon. Hvis man allerede har en bruker på institusjonen kan en forenklet kontrakt benyttes. Dette gjelder også HMS erklæring samt skatte attest. 7. En samarbeids rutine (hjemlet i kontraktens punkt 5.2) utarbeides i felleskap med institusjonen. Denne bør inneholde møter hver 3 mnd, hvor avviks rapportering med mer behandles. I forkant av hvert møte bør det være en dialog med fylkesmann om det foreligger nyere tilsynsrepporter. Årlige kontraktsoppfølgningsmøter avholdes.

11 MAL- Omsorgsavtale Mellom Lier kommune Og Navn på institusjon

12 1. Partene Mellom Lier kommune, ved (.), den. (i avtalen benevnt oppdragsgiver) og xxx, org. nr. yyy (i avtalen benevnt utfører), ved (..),den. er det inngått avtale omsorgsavtale for (brukerens navn) 2. Innledning Avtalen tar utgangspunkt i følgende tre hovedområder: Innhold og kvalitet på de ytelser som omfattes av oppdraget Samarbeid mellom partene Kommersielle forhold Oppdragsgiver ønsker gjennom avtalen å sørge for at bruker får tjenestene levert med den kvalitet og til den døgnpris som er avtalt. Oppdragsgiver har det overordnede forvaltningsmessige ansvaret for at tjenestene blir utført. Avtalen medfører at utfører tar ansvar får og levere tjenester på vegne av kommunen. Tjenestene skal utføres i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gjeldende til en hver tid. Utfører skal i all sammenhenger ha brukernes beste for øye. Avtalen mellom oppdragsgiver og utføreren skal sikre at så skjer, og at alle bestemmelser og reguleringer i avtaledokumentene forstås og anvendes slik at formålet oppnås. Oppdragsgiver fører kontroll med at avtaleforpliktelsene ivaretas. Utfører skal medvirke til dette og bidra med informasjon om virksomheten. Partene har et felles ansvar for å legge til rette for at nødvendig samarbeid kan skje. Det avtales et hensiktsmessig opplegg for samarbeid tilpasset den ulike bruker. 3. Alminnelige kontraktsbestemmelser 3.1 Kontraktsdokumenter Omsorgsavtale for (brukers navn) omfatter følgende dokumenter: Avtale med evt vedlegg Utførers tilbud kommunens vedtak 3.2 Partenes representanter Følgende representanter kan forplikte partene i henhold til pkt 3.2. For oppdragsgiver: For utfører: Navn: <NN> Navn: <NN> Adresse: Adresse: Tlf: Tlf: Fax: Fax: E-post: E-post: Partene skal varsle hverandre skriftlig ved skifte av representant.

13 4. Oppdragsbeskrivelse 4.1 Tjenestens innhold Omsorgsavtalen omfatter langtidsplass.. for navn på bruker langtidsplass demensplass/skjermete plass korttidsplass/avlastningsplass..slett det som ikke passer, evt sett inn annet.. Medisinsk behandling og pleie ved akutt og kronisk sykdom Utredning og observasjon Etterbehandling etter sykehusopphold Rehabilitering Kreftomsorg og lindrende behandling Pleie- og omsorg ved livets slutt Avlastning Tilbud til demente Dagopphold. Tilbudet leveres i sin helhet av.(navn på institusjon). 5. Tjenestekvalitet og generelle krav 5.1 Generelle krav til tjenesten Tjenestene er regulert i lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr 66 med tilhørende forskrifter. Oppdraget skal utføres i henhold til de til en hver tid gjeldende lover, forskrifter, sosial- og helsedepartementets retningslinjer for kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. Definer om tjenesten faller inn under Sosialtjeneste loven eller Kom. Helsetjenesteloven eller begge Helsepersonelloven Pasientrettighetsloven Kvalitetsforskriften Sykehjemsforskriften Pasientjournalforskriften Smittevernforskriften Pasientregnskapsforskriften HMS-forskriften Arbeidsmiljøloven eget ark skal utfylles som vedlegg Næringsmiddellovgivningen med tilhørende forskrifter. Dette er IKKE en uttømmende liste over relevant regelverk. 5.2 Kvalitetssystem Utfører skal ha et kvalitetssystem som minimum inneholder: Samarbeidsrutiner med Lier kommune, ved..sett inn enhet.. Retningslinjer og prosedyrer for dokumentasjon slik dette er beskrevet i Helsepersonelloven.

14 Aktuelle prosedyrer innenfor områdene gitt av Kvalitetsforskriften HMS system slik det er beskrevet i HMS-forskriften 5.3 Bemanning og kompetanse ( navngitt på faglig ansvarlig for tilbudet hos oppdragsgiver(.)kompetanse innen ( ). Utfører skal sørge for tilfredsstillende bemanning for å kunne ivareta de oppgaver oppdraget innebærer. Utfører er ansvarlig for at personalet har nødvendig kompetanse. Ansattes kompetanse må kunne dokumenteres for oppdragsgiver på forespørsel. 5.4 Samarbeid Utfører og oppdragsgiver skal i fellesskap legge til rette for og medvirke til at samarbeidet i henhold til avtalen ivaretas. De skal underrette hverandre om forhold som de bør forstå vil få betydning for oppdraget. Utfører skal legge til rette for nødvendig samarbeid med andre aktører knyttet til bruker og brukers totale tilbud. Dette kan være kommunal helsetjeneste, pårørende og andre. 5.5 Taushetsplikt Utfører er underlagt taushetsplikt i henhold til bestemmelsene i helsepersonelloven og forvaltningsloven. 5.6 Bruk av tvang Utfører har plikt til å holde seg innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk for bruk av tvang. 6. Praktisering av avtalen 6.1 Krav til samarbeid Utfører og oppdragsgiver skal i fellesskap legge til rette for og medvirke til at samarbeidet i henhold til avtalen ivaretas. De skal underrette hverandre om forhold som de bør forstå vil få betydning for oppdraget. 6.2 Informasjonsadgang 1 avtaleperioden skal Lier kommune gis adgang til å innhente Opplysninger som er nødvendig for å imøtekomme de til enhver tid gjeldende statlige, kommunale og andre instansers krav til innlevering av statistiske oppgaver og rapporter. Rett til å se samtlige planer og øvrig materiell som gjelder den enkelte bruker, herunder også individuelle planer. Rett til å se det kvalitetssystem og det internkontrollsystem etter helselovgivningen som utfører benytter. Kopier av dokumenter skal kunne utleveres til oppdragsgiver. Rett til å se alt annet materiale hos utfører som oppdragsgiver bedømmer som relevant for oppfølging av virksomheten. Dette kan bl.a. omfatte turnus- og bemanningsplaner, bemanningslister og andre dokumenter som kan vise personellinnsats og arbeidsdeling, ansattes kompetanse. 6.3 Samarbeid med bruker og pårørende

15 Utfører skal legge til rette for et aktivt og godt samarbeid med brukernes pårørende. Utfører skal legge til rette for brukermedvirkning i utarbeidelsen av planer/avtaler for brukeren. Utfører skal gjøre bruker og eventuelle pårørende oppmerksom på hvor de kan henvende seg dersom det er ønskelig å klage på tjenesten, service eller forvaltning Pårørende skal i spesielle tilfelle kunne overnatte i institusjonen. 6.4 Endringer i pleie og omsorgsbehov Utfører skal umiddelbart melde fra til oppdragsgiver dersom brukers pleie og omsorgsbehov endres i en slik grad at utskriving fra institusjonen bør vurderes for lengre eller kortere tid. Eller at behovet endrer seg i negativ retning og omsorgen må forsterkes. 6.5 Kvalitets revisjon og kvalitetskontroll Oppdragsgiver vil gjennomføre kontroll med tjenestens kvalitet ved kvalitetsrevisjoner og tilsyn. Utfører skal gjennomføre kvalitetskontroll i samsvar med eget internkontrollsystem og system for kvalitetssikring. Resultater og avvik skal rapporteres til oppdragsgiver. 6.6 Tekniske hjelpemidler Bruk av tekniske/elektroniske hjelpemidler for å øve tilsyn med brukers bevegelser eller potensiell uønsket atferd, kan bare finne sted i henhold til gjeldende lovgivning. 7. Økonomiske og kommersielle forhold. 7.1 Inntekter Utførers samlede inntekter skal være oppdragsgivers direkte betaling for tjenestene i henhold til kontrakten. Utfører har ikke anledning til å tilby bruker ekstra tjenester mot betaling. 7.2 Prisformat Betaling for utførte oppdrag skjer etter avtalte døgnpriser eller dagspriser for de ulike kategorier.stryk det som ikke passer, eller legg til det som passer. Døgnpris for korttidsplass Døgnpris skjermet enhet Døgnpris for ordinær sykehjemsplass Prisformatet forutsetter å dekke alle direkte og indirekte kostnader utfører har knyttet til den totale tjenesteproduksjonen slik den er beskrevet i kontrakten. Denne betalingen utgjør således hele inntektsgrunnlaget fra oppdragsgiver til utfører. 7.3 Prisregulering Det pristilbudet som aksepteres vil bli gjeldende som et grunnlag for all godtgjørelse fra overtagelsestidspunktet. Endrer omsorgsbehovet seg må det først og fremst drøftes mellom partene, og omfanget av tjenesten tilpasses konkret.

16 7.4 Fakturering Fakturerings adresse:.. Betalingen skjer påfølgende måned + 30 dager. 7.5 Utgifter Alle driftsrelaterte utgifter dekkes av utfører. Med dette menes lønn til personalet, forbruksmateriell, matvarer, renhold etc. Oppdragsgiver er ikke ansvarlig for utførers økonomiske situasjon hva gjelder forpliktelser overfor tredjepart Medisinsk utstyr, forbruksartikler Utfører skal skaffe til veie å bekoste medisinsk utstyr, medisiner, medisinske forbruksartikler, arbeidsredskaper, hjelpemidler og forbruksartikler som er nødvendig for å utføre oppdraget. 8. kontraktsbestemmelser. 8.1 Varighet, forlengelse av avtalen. Avtalen gjelder fra (dato) evt til (dato). Avtalen kan gjensidig sies opp med.dagers virkning. 8.2 Heving av avtalen Hver av partene har rett til å heve avtalen dersom den andre parten vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser eller det er klart at slikt mislighold vil inntre. Dersom den annen part ikke kan dokumentere at avtalen er oppfylt og at rettelser har skjedd. Det forutsettes at avtalebruddet er av vesentlig betydning. Følgende forhold skal alltid anses som vesentlig mislighold: Brudd på lover, forskrifter og instrukser Forhold som går ut over brukernes helse og trivsel Manglende evne eller vilje til å etterkomme oppdragsgivers pålegg om å oppfylle kontrakten Utfører begår straffbare handlinger Manglende innbetaling av skatter og avgifter Utfører ikke tilbyr sine tjenester i tråd med avtalens prosedyrer Brudd på arbeidsrettslige bestemmelser 8.4 Kontraktsoppfølging Kontrakten revideres et år etter dato for inngåelse. 9. Vedlegg evt 10. Underskrifter For Lier kommune,den For oppdragsgiver,den

17 KONKURRANSE GRUNNLAG for kjøp av Sykehjemsplasser TIL Lier kommune kommune

18 1. OPPDRAGSGIVER Lier kommune ved.., heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er konkurranse med forhandlinger i henhold til Lov av 16juli 1999 nr 69 om offentlige anskaffelser, jfr Forskriftens del II som gjelder anskaffelser under terskelverdiene og uprioriterte tjenester. Konkurransen har vært kunngjort i DOFFIN. Ved eventuell rammeavtale vil avtaleperioden vil være fra kontraktsdato og i I år, med ensidig opsjon for Oppdragsgiver på forlengelse eventuelt ytterligere år. 2.1 Reservasjon/forbehold Har tilbyder innsigelser mot noen del av eller formuleringer i konkurransegrunnlaget må tilbyder skriftlig spesifisere disse i besvarelsen dersom de skal anses som gyldige. 3. Leveransens omfang Oppdragsgiver ønsker tilbud på kjøp av sykehjemsplasser eller annet fremsatt i dette konkurransegrunnlag med vedlegg. Vi gjør oppmerksom på at kommunen ikke forplikter seg til noe bestemt volum. Endringer i årlige budsjett, rutiner og egen kapasitet kan påvirke totalvolumene. 3.1 Krav til tilbudet Tilbyder skal besvare alle spørsmålene i konkurransegrunnlaget. 4. GENERELLE TILBUDSBETINGELSER I Forskriften til Lov om offentlige anskaffelser er Gjennomføring av konkurranse med forhandling beskrevet i 5-1 som følger: (1) Oppdragsgiver skal velge ut hvem som skal inviteres til å forhandle blant leverandører som tilfredsstiller kravene for deltakelse i konkurransen. Utvelgelsen kan skje før eller etter at invitasjon til å levere inn tilbud sendes ut. Når utvelgelsen til forhandlinger skal skje før tilbudene er sendt inn skal invitasjon til å levere inn tilbud sendes samtidig til alle de utvalgte leverandørene. Når utvelgelsen til forhandlinger skal skje etter at tilbud er sendt inn skal invitasjon til å levere inn tilbud sendes samtidig til alle leverandører som ønsker å delta i konkurransen. Fristen for innsendelse av dokumentasjon av leverandørenes kvalifikasjoner skal senest settes til tilbudsfristen. Konkurransegrunnlaget kan sendes ut etter hvert som leverandørene ber om å få delta i konkurransen. (2) Utvelgelsen skal skje på grunnlag av den foreliggende informasjon om leverandørens stilling og tekniske, økonomiske og finansielle kapasitet, jf 8-4 (kvalifikasjonskrav).

19 (3) Det skal inviteres minst 3 leverandører forutsatt at det finnes et tilstrekkelig antall egnede deltakere i konkurransen. Det skal likevel bare forhandles med leverandører som har reell mulighet for å få tildelt kontrakten. Befaringer kan bli påkrevd (4) Det er adgang til å forhandle om endringer eller suppleringer av alle sider ved tilbudene, så som forretningsmessige vilkår, pris og tekniske spesifikasjoner. (5) Forhandlingene skal skje i samsvar med de alminnelige regler, herunder kravene til like be handling, taushetsplikt og god forretningsskikk (alminnelige regler).. (6) Oppdragsgiver har til opplysning valgt a slå sammen anmodnings- og tilbudsfristen, jfr den understrekede teksten i pkt (i) ovenfor. Dette innebærer at anskaffelsen gjennomføres som en I-trinns modell. Oppdragsgiver vil forhandle med minimum 3 maksimum 5 leverandører, jfr pkt (3) i teksten ovenfor. 4.1 Utforming av tilbudet Tilbudet skal være utformet på norsk. Se pkt 11 ad prissetting. Tilbudsdokumentene skal samles i 2 stk brevordnere/ringpermer som skal merkes på ryggen med tilbyders navn. For å sikre en forsvarlig behandling av tilbudet ber vi om at tilbudsdokumentene settes inn i permene i følgende rekkefølge: Foran skillearkene: Tilbudsbrevet Datert tilbudsbrev underskrevet av en bemyndiget person. Eventuelle forbehold Konkurransegrunnlaget Skilleark 1: Besvarelse av pkt 7. Kvalifikasjonskriteriene 1. Attest for foretaksregisteret 2. Attest for betalte skatter og trygdeavgift 3. Attest for betalt merverdiavgift 4. HMS-egenerklæring (vedlegg B) 5. Årsregnskap 6. Tilbyders kvalifikasjoner 7. Referanser Skilleark 2 : Besvarelse av pkt 10. Tildelingskriteriene 1. Kvalitet 2. Pris og prisbetingelser 3. Reisetid og tilgjengelighet / beliggenhet Skilleark 3 : Andre opplysninger Opp lysninger som ikke passer inn under noen av punktene ovenfor

20 Vi gjør oppmerksom på at det basert på pkt 7 Kvalifikasjonskriteriene vil bli valgt ut minimum 3 maksimum 5 leverandører som Oppdragsgiver vil innlede forhandlinger med. 4.2 Merking av tilbudet Tilbudet skal leveres i 2 stk komplette eksemplar (jfr pkt 4.1). Det skal være signert, datert, lagt i lukket innpakning og merket Tilbud sykehjemsplasser. 4.3 Frist for innlevering av tilbud Senest innen. innen kl... må tilbudet være innkommet til (dvs i hende) Navn på mottaker Adresse.. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. 5. ÅPNING AV TILBUDENE Offentlig åpning vil ikke finne sted. Tilbudene vil bli åpnet umiddelbart etter tilbudsfristens utløp med minst to representanter fra Oppdragsgiver tilstede. Det vil bli ført protokoll, og de mottatte tilbud vil bli behandlet konfidensielt og informasjon om priser etc vil ikke bli distribuert utover det som er nødvendig for evaluering av tilbudene. 6. DEPOSITUM Det stilles ingen krav om depositum, bankgarantier el. 7. KVALIFIKASJONSKRITERIER Tilbyder skal vedlegge tilbudet følgende: i. Attest for registrering i det faglige register som er bestemt ved lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert, f.eks foretaksregisteret i Brønnøysund, samt eventuell fastsatt klassifikasjon for registeret der dette finnes. 2. Attest for betalte skatter og trygdeavgift, dvs Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet hvor oppdragsgiver hører hjemme, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og trygdeavgifter (henvendelse til kemner/kommunekasserer) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. 3. Attest for betalt merverdiavgift, dvs Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet hvor oppdragsgiver hører hjemme, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift (henvendelse til skattefogden) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.

21 4. HMS-egenerklæring (vedlegg B) Erklæringen skal ikke være eldre enn 6 måneder. 5. Årsregnskap, dvs Fremleggelse av foretakets årsregnskap for de 2 siste år, inkl revisors beretning. 6. Tilbyders kvalifikasjoner, dvs a) En beskrivelse av tilbyders bemanningsplan og organisasjonskart der tilbyder særskilt redegjør for helsefaglig kompetanse i organisasjonen med CV`er. b) Virksomheten skal drives som..et bo og behandlingssenter (sykehjem) med hjemmel i 1-3 i lov om helsetjenesten i kommunene og i samsvar med andre lover, forskrifter og rundskriv som til enhver tid regulerer denne tjenesten i Norge. Tjenesten omfatter pleie, omsorg, tilsyn, tilsynslege, rehabilitering, ernæring og aktivisering. Tjenesten skal være fullverdig. c) Sosial og helsedepartementets rundskriv 1-13/97, som omhandler Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene, skal legges til grunn ved utførelsen av tjenesten.(noe nytt?) d) Pasientjournal : Valgt leverandør skal opprette og ajourholde en pasientjournal for hver beboer. Journalen skal inneholde lege-, fysioterapi-, ergoterapi-, og sykepleiedokumentasjon. All pasientrelatert informasjon inklusive pleieplan skal føres og oppbevares i henhold til gjeldende lovverk. e) lnformasjonsplikt overfor beboere og pårørende: Beboere og pårørende skal gis skriftlig informasjon fra valgt leverandør om hvor de kan henvende seg dersom de ønsker å klage på behandlingen, eller det er forhold de ellers ønsker å ta opp. En slik orientering skal omfatte formelle klageordninger, og skal være godkjent av kommunen. Oppdragsgiver ønsker skriftlig bekreftet at tilbyder kan oppfylle/oppfyller ovennevnte krav, pkt b-e, ved tildeling av en eventuell rammeavtale. 7. Referanser, dvs Oppgi firma/kommune, navn på kontaktperson og telefonnummer Det gjøres spesielt oppmerksom på at tilbud som ikke har vedlagt ovennevnte kan bli avvist. 8. OVERDRAGELSE Leverandøren kan ikke bruke faktureringsselskap til sitt innkrevningsarbeid uten skriftlig samtykke fra Oppdragsgiver.

22 9. VEDSTÅELSESFRIST Tilbudet skal vedstås i 3 måneder etter tilbudsfristens utløp. 10. TILDELINGSKRITERIER Det økonomiske mest fordelaktige tilbud velges etter en totalvurdering ut i fra følgende kriterier: Kvalitet vil telle 50%, pris og betingelser 20 %, beliggenhet 20%, miljø10%. Kvalitet (50%) Herunder vurderes tilbyders verdigrunnlag, kvalitetssystem, kompetanse, bemanningsplan, dagtilbud for bruker og helhetsinntrykk slik det blir dokumentert gjennom det innsendte materiale, befaringer og referanser. Pris og prisbetingelser (20%) De enkelte tilbud vurderes ut fra pris og prisbetingelser se vedlegg A. Reisetid og tilgjengelighet/beliggenhet (20 %) Her vurderes bl.a. reisetid / tilgjengelighet I beliggenhet av hensyn til familie / pårørende og andre. Miljø (10%) Her vurderes organisering av miljøavfall håndtering samt rutiner samt evt sertifiseringer. Hver tilbyder må gi utdypende informasjon til hvert av ovennevnte kriterier, jfr pkt PRISER 11.1 Generelt Alle priser skal være oppgitt i NOK. Se tilbudsskjema vedlegg A 11.2 Ekspedisjon og fakturering Det skal ikke beregnes ekspedisjons- eller faktureringsgebyr. 12. TILBUDSKOSTNADER Alle kostnader i forbindelse med utarbeidelse av tilbudet skal i sin helhet dekkes av de respektive tilbydere.

23 13. YTTERLIGERE INFORMASJON For spørsmål av tienestefaglig karakter kan kontaktes på tlf.. eller For spørsmål av merkantil karakter kan kontaktes på tlf eller Vedlegg: A. Tilbudsskjema B. HMS-erklæring (skjema for utfylling og retur)

24 Vedlegg A Tilbudsskjema For at det skal være mulig å vurdere tilbyders tilbud hva angår pris og prisbetingelser ber vi om at følgende besvares. Pris Oppgi døgnpriser eller andre priser. Dersom det tilbys ulike prisnivåer, vennligst spesifiser hva som inngår i hvert prisnivå (hva som er forskjellen på de ulike prisnivåene). Oppgi hva beboer og/eller beboers pårørende selv må dekke/utføre. Prisregulerin Oppgi hvilke prisreguleringsbetingelser som tilbys, dvs i hvilke tilfeller og med hvilke varslingsfrister avtalte prisbetingelser kan justeres fra tilbyders side. Beta1insbetingelser Oppgi hvilke betalingsbetingelser som tilbys (forskudds-/etterskuddsvis, dager forfall på faktura, minste faktureringsperiode /opphold) Annet Dersom det er andre momenter som har betydning i forbindelse med tildelingskriteriet Pris og prisbetingelser, bes dette oppgitt her: Sted: - Dato: Firma: - Underskrift:

25 Vedlegg B HMS-erklæring Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Denne bekreftelsen gjelder: Firma: Adresse Postnr./-sted Land * Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (lnternkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Sted /dato Daglig leder (sign.) Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Sted /dato Representant for de ansatte (sign.) * For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. av 6. desember 1996 i medhold av lov av 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Forpliktende underskrift: Sted /dato Daglig leder (sign.)

26 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2007/3012 Saksbehandler: Trond Larsen 14/2008 Planutvalget /2008 Miljøutvalget /2008 Tjenesteutvalget /2008 Formannskapet /2008 Kommunestyret Foreløpige KOSTRA tall 2007 Formålet med meldingen er å orientere om at foreløpige KOSTRAtall for 2007 nå er publisert og tilgjengelige på SSB sine hjemmesider. Tallene er sendt virksomhetene for kvalitetssikring. I denne meldingen er det lagt ved utvalgte nøkkeltall på overordnet nivå. Gjennomsnitt egen kommunegruppe er gjennomsnitt for Ski, Nesodden, Gjøvik, Kongsberg, Øvre Eiker, Os og Askøy, de samme kommunene som benyttes som sammenligning i omstillingsprosjektet. Detaljerte nøkkeltall for tjenesteområdene er tilgjengelig på Dato for publisering av de endelige KOSTRAtall er 15.juni.07. Planutvalgets vedtak: Melding nr. 14: Foreløpige KOSTRA tall 2007, tas til orientering. Planutvalgets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. Miljøutvalgets vedtak: Meldingen tas til orientering. Miljøutvalgets behandling: Meldingen ble tatt til orientering.

27

28 Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Lier Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2,3 5,1 2,9 1,6 1,4 1,4 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2,5 4,8 2,7 1,7 1,8 1,9 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 175,3 175,1 183,0 176,6 164,9 169,0 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 8,5 14,6 19,2 29,2 29,2 26,3 Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 86,9 86,3 88,6 86,2 84,1 84,7 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent 7,0 7,2 6,9 6,2 5,7 6,3 Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 7,7 7,4 8,4 8,4 8,4 9,1 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,0 8,3 8,3 9,1 9,1 8,7 Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år 62,6 62, Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 84,7 88,9 91,7 93,3 91,5 92,2 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon ,8 12,5 12,0 13,9 And. Sos.hjelpsmottakere i alderen år, av innb år 3,6 3,3 3,1 3,4 3,6 3,6 Andel barn med barneverntiltak ift. innb år 3,1 3,4 3,4 3,5 3,5 3,8 Lengde kommunale veier og gater i km pr innbygger 6,6 6,5 6,3 5,4 5,7 9,0 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per innb Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Årsverk i brann- og ulykkesvern pr innbyggere 1,0 0, Produktivitet/enhetskostnader Kor. Bto. Driftsutg. per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 13,2 13,2 13,0 14,3 14,3 13,2 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 14,1 14,1 13,8 15,5 16,0 14,9 Kor. bto driftsutg pr. mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) Snitt saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) Snittsaksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager) Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Lovanvendelse Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget Sammenl. Kommuner Kommunegr. 13 Landet (eks. Oslo)

29 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/843 Saksbehandler: Einar F. Heitmann 48/2008 Tjenesteutvalget /2008 Formannskapet Fremdrift for byggeprosjekt nye Høvik Stoppen Underveis i prosjektet har ferdigstillelse av Høvik Stoppen skoleanlegg blitt endret. I programmeringsfasen var ferdigstillelse satt til skolestart høsten Dette ble endret til på bakgrunn av at det stramme entreprenørmarkedet førte til avlyst anbudskonkurranse og videre ny konkurranse. Denne prosessen førte til slutt til at en allianse ble valgt til å utvikle og bygge prosjektet i en samspillsmodell. Alliansen ROH ble kontrahert høsten 2007 og utviklingen av prosjektet startet da med utarbeidelse av skisseprosjekt. Underveis i prosessen med skisseprosjektet høsten 2007 ble noen rammebetingelser som har betydning for fremdriften endret: 1. Beslutning om å bygge en 1-10 skole 2. Beslutning om å rive Høvik skole før byggestart for å utnytte den mest hensiktsmessige delen av tomta 3. Bygging av et helt nytt skoleanlegg, i stedet for delvis nybygg og delvis rehabilitering av Stoppen skole. Samlet sett er en byggetid på 18 mnd realistisk og kostnadsmessig gunstig for et bygg av denne type og størrelse. Det gir mulighet for en rasjonell drift av byggeplass. Denne byggetiden er også forsvarlig for å sikre god kvalitet i byggefasen og riktige vilkår til HMS. Riving av Høvik skole nå skal utføres før byggestart, tidligere var dette planlagt etter ferdigstillelse av ny skole. Det er avsatt en tid på 2 mnd der riving skal utføres. Med oppstart riving Høvik skole vil en ferdigstillelse av ny skole skje I det etterfølgende vil det drøftes konsekvenser knyttet til denne fremdriften. Riving Høvik skole Riving av Høvik skole er planlagt til å starte Dette forutsetter at Høvik skole er tømt for alt som skal tas vare på i andre sammenhenger. Dette er det lagt opp til i flytteplanleggingen. Det er ennå ikke kontrahert riveentreprenør, men planlegging av riveentreprisen er nærmest sluttført i den grad det er mulig. I en slik rivejobb er det vanskelig å estimere kostnad og fremdrift før en har en entreprenør på plass. Det er estimert at rivejobben kan gjennomføres i løpet av de 2 mnd som er satt av fra til Dette vil kunne bli lengre, spesielt med tanke på at rivingen må starte når det normalt sett er lite aktivitet i entreprenørmarkedet. Oppstart bygging av det nye skoleanlegget Foreliggende fremdriftsplan sier oppstart bygging av det nye skoleanlegget den Alliansen har hatt dette som sitt utgangspunkt siden høsten De forhold som er nevnt over, omtegning av konsept med bakgrunn i valg av en 1-10-skole og utnyttelse av tomta, har ikke medført endring av fremdrift for prosjektering, dvs. ferdigstillelse av skisse- og forprosjekt. Denne fremdriften har man

30 valgt å holde uendret på tross av at dette har innvirket på tid til rådighet for prosjektering og innhenting av priser til målsum, samt tid til kontrahering av underleverandører. Forprosjektet er nå ferdig og prosessen med å komme frem til markedsriktig målpris er godt i gang. Målsettingen om en omforent målpris innen utgangen av mai 2008 gjelder fortsatt. Detaljprosjektering av skoleanlegget er også i gang. En oppstart av byggingen innebærer at det er meget stort trykk på detaljprosjekteringen som ikke er kommet like langt som planlagt høsten 2007 før endring av rammebetingelsene. Det er også stort trykk på innkjøpsprosessen som må gjennomføres før man har aktører på plass på byggeplassen. Å ha god nok tid i denne fasen innebærer større sannsynlighet for at man vil kunne få kostnadsbesparelser ved å kunne hente inn ennå gunstigere tilbud. Stort trykk på både prosjekterings- og kontraheringsprosessene innebærer at det er mindre rom for uforutsette hendelser før oppstart bygging. Det er også vesentlig at man gir de prosjekterende god nok tid på detaljprosjektering før byggestart, dette er viktig for kvaliteten på bygget. God nok tid til gunstige innkjøp, detaljprosjektering av oppstartarbeidene samt kvalitetssikring av prosjekteringen gir en bedre trygghet for ferdigstillelsesdato. Samlet sett gir dette en bakgrunn for at det kan være gunstig at man, dersom det er behov for det, flytter oppstart bygging inntil 1 mnd ut i tid. Dvs. seneste oppstart bygging Driftskonsekvenser Det er planlagt en innflytting av skolen 1. april 2010 (ca. 1 mnd går med til innredning av bygget etter ferdigstillelse). Elevene holder til i midlertidige lokaler spredd rundt i Lier. Skal man flytte inn i det nye anlegget midt i et semester er dette, på anbefaling av rektor på Høvik skole, siste dato man anser som formålstjenlig. Blir det senere enn det, kan elever og lærere være bedre tjent med å gradvis ta bygget i bruk før sommeren, men ikke flytte elevene over før skolestart høsten Dersom man velger å gi rom for å sette i gang oppstart bygging senest , innebærer det at det er full skoledrift i det nye bygget fra høsten Ulempene dette medfører for brukerne av bygget synes ikke veldig store. I følge rektor vil dette også avhenge av hvor godt de midlertidige løsningene vil fungere. Dette vet man selvsagt ikke, men det er planlagt så godt det lar seg gjøre. Noen få mnd ekstra i de midlertidige lokalene ansees ikke fra brukernes side som særlig belastende. Med innflytting i april 2010 vil uteområdene ikke kunne tas i bruk av elevene nå de flytter inn i det nye anlegget. Uteområdene vil uansett oppstart bygging ikke kunne ferdigstilles før i juni Kostnadskonsekvenser God nok tid til å gjøre innkjøp på underleveranser ansees som gunstig kostnads-messig. God tid til detaljprosjektering gir riktige valg av løsninger uten å være bundet av leveransetid. Man vil kunne ha en bedre mulighet for å få lavere priser og gode innkjøpsbetingelser. En bedre detaljprosjektering vil også bidra til kostnadsbesparelser fordi det vil oppstå færre feil og mangler i prosjekteringen og dette igjen medfører mindre feil og mangler i produksjonen. Det er sannsynlig at det er økonomisk fordelaktig for prosjektet at det er god tid til planlegging mellom detaljprosjektering, innkjøp og utførelse av byggearbeidene. En noe utsatt oppstart, 1-2 mnd vil føre til en liten forskyvning av hovedtyngden av produksjonen. Dette vil i liten grad medføre merkostnader til prisjustering. Kostnader til midlertidig lokalisering av elevene er i hovedsak leie av paviljonger og bussing av elever til Nordal og Gullhaug skole. Dette er mindre kostnader som normalt sett ikke veier opp før de besparelser som er nevnt over.

31 Konklusjon Det ansees som fordelaktig for skoleanlegget om det gis rom for en fremdrift i oppstartfasen som sier tidligste oppstart bygging og seneste oppstart En oppstart senest innebærer med en byggetid på 18 mnd en ferdigstillelse En gradvis innflytting vil da kunne starte Man må underveis i prosessen vurdere om det er hensiktsmessig å flytte elevene over på den nye skolen før sommeren 2010 eller å vente til skolestart høsten Det vil fortsatt pågå arbeider rundt skolen med uteanleggene. Elever inn på anlegget kan være uheldig for elevene og entreprenøren som anlegger området. For brukerne av skoleanlegget er det også ulemper med å flytte på slutten av vårsemestret. Man tenker da spesielt på trinn som er integrert med elever på andre skoler rundt om i Lier. Det ansees derfor totalt sett for brukerne å ha en mindre konsekvens å ikke ta den nye skolen i bruk for elevene før høsten Denne fremdriftsplanen vil sannsynligvis gi minst usikkerhet mhp. økonomi, trygghet for ferdigstillelse, bedre kvalitet og HMS.

32 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/93 Saksbehandler: Håkon Bergø 49/2008 Tjenesteutvalget Referat SU 2008 Vedlagt finnes referat fra følgende SU-møter: 1) Høvik skole, desember ) Sylling skole, april 2008

33

34

35

36

37

38 Referat fra Samarbeidsutvalgsmøte Til stede: Egil Sørensen (leder), Anneke Borgli (foreldrerep., leder i FAU), Gjertrud Aspelund (lærerrepr.), Kjetil Sydow (elevrådsrepr), Anna -Kristine Oma Bakke (elevrådsrepr.), Marit Hoel (andre tilsatte), Meldt forfall: Gunvor Seta (lærerrepr.), Alexander Cascio (politiker). Kopi til: Representanter i SU, teamledere, elevråd, FAU og vaktmester. Sak 12/08: Godkjennelse av referat og innkalling. Ingen innsigelser på referat og innkalling. Underskriving av tidligere referat. Sak 13/08: Saker fra elevrådet. Få saker til diskusjon. Musikk i friminuttet fungerer godt. Elevrådet lager en plan for rydding av skolens uteområde. Månedlig rullering på trinn. Planen starter i juni.. Uteområde: Marit kontakter vaktmester for spyling der det skal males opp til paradis/dødball på dugnaden 6./7. mai. Ingen nye saker fra Elevrådet. Sak 14/08: Nærmiljøanlegg. Dette er diskutert i SU, FAU, Elevråd og i personalet. Følgende er sendt til kulturkonsulent Lillian Halvorsen: Fotballmål trengs reparasjon. Nettet på fotballmål er ødelagt (asfaltbanen). Basketkurvene mangler nett. Smashball ødelagt - 3 stykker. Rampe til taubanen er nedslitt. Mangler huskestativ ved taubanen (ble fjernet fordi det var i dårlig stand) Rensing av avløp trengs ved enden av rød skolegård, mot ridderskogen. Oppgradering av håndballbane. Belysning på vinterstid ved skøytebane. Hestesletta: kan det kjøres på bark- brukes til skibakke/akebakke på vinteren (dette bør være fast rutine hvert år)? Hestesletta: Denne sletta blir mindre og mindre, gror til. Forslag fra foresatte ved skolen: De hogger ned trær på dugnad, tar med seg veden, kommunen henter kvisten. Nye nærmiljøanlegg. Jungelsti/hinderløype i naturmateriale i skogen ved skolen (jeg kan sende dere plan for området ved sivilarkitekt Karen Monnet, hvis dere ikke har den). Amfi (se plan fra K. Monnet). Ballbinge.

39 Sak 15/08: Budsjett Budsjettet ble lagt fram og diskutert. Sak 16/08:Diverse: - Skolen vil ha tilbake tilsynsvakt, vi ser at skolen forfaller. Hærverk, løping i ganger/klasserom på kveldene og søling med skolens nyinnkjøpte vannautomat. Forslag fra SU på Hennummarka skole: Hva med å prøve tilsynsvakt i 2 år på Hennummarka. Reduseres vedlikeholdsutgiftene? - Bente tar kontakt med Atle Thorud i forhold til disponering av diverse kontoer. Neste møte: Tirsdag kl på skolens personalrom. Referent og sekretær Bente Granberg Tranby

40 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/1823 Saksbehandler: Ikke Registrert/Blank 50/2008 Tjenesteutvalget Protokoll fra rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vedlagt finnes protokoll fra møter avholdt

41

42

43

44

45

46

47

48 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/1825 Saksbehandler: Ikke Registrert/Blank 51/2008 Tjenesteutvalget Brev vedr. driftstilskudd - Vestre Nøste Fysioterapi Vedlagt finnes brev datert vedr. tilgang til fysioterapi.

49

50 Lier kommune SAKSUTREDNING Sak nr. Saksmappe nr: 2008/1089 Arkiv: 233 Saksbehandler: Johanna Lervik Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 18/2008 Tjenesteutvalget /2008 Formannskapet /2008 Kommunestyret Handlingsplan kunnskapsløftet Rådmannens forslag til vedtak: Den foreliggende handlingsplanen for for grunnskolen i Lier kommune vedtas. Rådmannens saksutredning: Det statlige tilskuddet til kompetanseutvikling i grunnopplæringen fastsettes i de årlige statsbudsjettene. Disse midlene sammen med en kommunal egenandel- skal forvaltes på en måte som ivaretar nasjonale og kommunale føringer og behov for løpende kompetanseutvikling knyttet til innføring av ny reform. Det er en forutsetning for statlige tilskudd til kompetanseutvikling at skoleeierne ivaretar sitt ansvar for kompetanseutvikling gjennom planer vedtatt i kommunestyret. Planene skal omfatte en kompetanseutviklingsstrategi for perioden og en plan for det enkelte budsjettår som redegjør for konkrete kompetanseutviklingstiltak, og skoleeiernes egen finansiering. Strategiplanen ble vedtatt i august Årets handlingsplan bygger på denne strategiplanen og tidlige års handlingsplaner. Tiltakene i planen er utarbeidet som et resultat av en kartlegging og vurdering av behovene for kompetanseutvikling ved den enkelte skole. Rektorene har også vært involverte i stor grad. Det er tatt hensyn til den kartlegging som ble gjennomført i Vi går nå inn i det siste året med store nasjonale tilskudd. Årets plan er et resultat av en evaluering av hvilke områder i de nasjonale føringene som er ivaretatt, og hvilke områder vi enda ikke har gjennomført tiltak på. En vurdering av organiseringen av gjennomførte tiltak har vært med på å forme årets plan. De føringer som følger med årets bevilgninger er strekt vektlagt i handlingsplanen for Inneværende år utgjør de statlige tilskuddet ,- mill kroner. Den kommunale egenandelen utgjør kr kroner.

51 Handlingsplanen må ses på som en perspektivplan. I saksutredningen er det gjort rede for de nasjonale føringene for bruk av midlene. Det er også gjort rede for tiltakene som er gjennomført i Bakgrunn for Kunnskapsløftet Internasjonale undersøkelser viste at norske elever hadde dårlige faglige resultater i forhold til de ressursene vi bruker på utdanning i Norge. Det er store forskjeller på elevenes faglige resultater som følge av sosial ulikhet. Det er dårlig progresjon i videregående skole. Det er for få elever som fullfører opplæringen. Det er ikke god nok tilpasset opplæring for alle elever. Det var en bred politisk enighet om reformen Kunnskapsløftet. Dette er Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskole og videregående skole. Reformen fører til en rekke endringer i skolens innhold, struktur og organisering fra første trinn i grunnskolen til siste trinn i videregående opplæring. Reformen startet i august 2006 og omfatter fra høsten 2007 elevene på trinn i grunnskolen og på første og andre trinn i videregående opplæring. Målet for Kunnskapsløftet er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å ta aktiv del i kunnskapssamfunnet. Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være plass for alle. Alle skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner. Kunnskapsløftet skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt på læring. Dette er de viktigste endringene i norsk skole som følge av Kunnskapsløftet Grunnleggende ferdigheter styrkes Lese- og skriveopplæring vektlegges fra første årstrinn Nye læreplaner i alle fag, med tydelige mål for elevenes og lærlingenes kompetanse Ny fag- og timefordeling Ny tilbudsstruktur i videregående opplæring Lokal valgfrihet når det gjelder arbeidsformer, læremateriell og organisering av opplæringen Slik blir Kunnskapsløftet innført Skoleåret : trinn i grunnskolen og Vg1 tok i bruk nye læreplaner for fag og ny fag- og timefordeling. Fremmedspråk/språklig fordypning ble gradvis innført med start på 8. trinn. Skolene kan tilby programfag til valg på ungdomstrinnet. Skoleåret : Nye læreplaner tas i bruk for 10. trinn og Vg2. Skoleåret : Kunnskapsløftet innføres i Vg3. Alle skoler må tilby programfag til valg.

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Dokumentets dato: 18.04.12 Saksnummer: 2012048013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK)

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Dokumentets dato: 22 juni 2012 Saksnummer: 2012067214

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Dokumentets dato: 08.09.09 Saksnummer: 2009/125607 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere Trykking av plakater, hefter og foldere Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets omfang... 3 1.3 Frister for anbudsgjennomføring... 3 1.4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Dokumentets dato: 29.02.12. Saksnummer: 2012010029 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for klarspråksarbeid Dokumentets dato: 2012 02 02 Saksnummer 2012014608 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. utendørs informasjonstavler det tas forbehold om finansiering og Vegvesenets godkjenning

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. utendørs informasjonstavler det tas forbehold om finansiering og Vegvesenets godkjenning Konkurransegrunnlag for for kjøp av utendørs informasjonstavler det tas forbehold om finansiering og Vegvesenets godkjenning For levering til Rendalen kommune 2011 Konkurransegrunnlag - 1 - 1 OPPDRAGET

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale støy juni 2012 desember 2013 Dokumentets dato: 23. mars 2012 Saksnummer: 2012011998 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Espersen om rekrutteringsbistand Ny administrerende direktør Digitale Gardermoen IKS Digitale

Detaljer

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Norconsult AS Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben GENERELL DEL 514 06 77 Lebesby kommune Revisjon 24.10.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Side 00-2 A0 TILBUDSINNBYDELSE

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE 1 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Rehabilitering av eksisterende sportsgulv ved Ekneshallen REFERANSE Ekneshallen, rehabilitering av eksisterende sportsgulv. 2 KORT BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSENS ART ELLER OMFANG

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale kjøp av legemiddelautumater Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune for 2 år med opsjon på 1 + 1 år Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Detaljer

Selvleiret Agdenes kommune

Selvleiret Agdenes kommune Norconsult AS Selvleiret Agdenes kommune GENERELL DEL 516 23 41 Agdenes kommune Tilbudsforespørsel 08.06.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Selvleiret Agdenes kommune - generell del Side 00-2

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Dokumentets dato: 28.02 2012 Saksnummer: 2012021795 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF).

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). Dashboard Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser

KARMØY KOMMUNE. FORESPØRSEL nr 14/1789. Kjøp av Microsoft Office-lisenser KARMØY KOMMUNE FORESPØRSEL nr 14/1789 Kjøp av Microsoft Office-lisenser INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Side 1. OM KONKURRANSEN---------------------------------------------------------- 3 1.1. INNLEDNING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Frøya kommune 21.01.2015 Prosjekt: Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka - Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 11/07: KINOSTOLER KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 11/07: KINOSTOLER KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 11/07: KINOSTOLER KONKURRANSE MED FORHANDLINGER Steinkjer 11. juni 2007 1 Steinkjer 11. juni 2007 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer Kino flyttet inn i 3 nye saler

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Transport og logistikktjenester 201200061 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...3

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune Prosedyre: Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist: 07.06.2013 kl. 1200 INNHOLDSFORTEGNELSE I

Detaljer

1 Oppdraget og administrative bestemmelser

1 Oppdraget og administrative bestemmelser 1 Oppdraget og administrative bestemmelser Lebesby kommune inviterer samtlige leverandører til å delta i konkurranse om anskaffelsen: Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap 1.1 Om Oppdragsgiver

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kjøp av rådgiving og prosjekteringstjenester innen fagområdet elektrotekniske anlegg. Rammeavtale for Statens vegvesen Region midt Dokumentets dato: 5.10.2010

Detaljer

FORESPØRSEL UNDER NASJONAL TERSKEL. anskaffelse av. Mobil arkivreol for oppbevaring av malerier

FORESPØRSEL UNDER NASJONAL TERSKEL. anskaffelse av. Mobil arkivreol for oppbevaring av malerier FORESPØRSEL UNDER NASJONAL TERSKEL anskaffelse av Mobil arkivreol for oppbevaring av malerier Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om Universitetet i Agder (UiA)... 3 1.2 Anskaffelsens formål...

Detaljer

Forespørsel under nasjonal terskel. Ved anskaffelse av: Medieovervåking ANSK

Forespørsel under nasjonal terskel. Ved anskaffelse av: Medieovervåking ANSK Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Medieovervåking ANSK-0501-10 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Oppdraget/Spesifikasjon...

Detaljer

Deres ref.: Vår ref. 15/00310 Dato: Sak/dok.: Ark.:

Deres ref.: Vår ref. 15/00310 Dato: Sak/dok.: Ark.: Til leverandøren(e) Deres ref.: Vår ref. 15/00310 Dato: Sak/dok.: 11.02.2015 Ark.: TILBUDSINNBYDELSE KJØP AV KONSULENTBISTAND TIL UTARBEIDELSE AV SKOLEBEHOVSPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 1. Oppdragsgiver Nittedal

Detaljer

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg.

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1. Tilbyderinstruks 1.1 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1.2 Gjeldende krav i henhold til forskriften for denne anskaffelsen Anskaffelsen skjer

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE 1 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Utskiftning av gulvbelegg og innvendig maling på div. kontorer og skoler i Mjøndalen REFERANSE Utskiftning av gulvbelegg og ny maling på div. kontor skoler. 2 KORT BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE Tilbudsfrist: 08.04.2015 kl. 12.00 Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: Kontrakt SSA-k lille Vedlegg

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Kvalifikasjonsgrunnlag. Anbud 18/07: IT Driftstjenester. for. Steinkjer kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Kvalifikasjonsgrunnlag. Anbud 18/07: IT Driftstjenester. for. Steinkjer kommune Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Kvalifikasjonsgrunnlag Anbud 18/07: IT Driftstjenester for Steinkjer kommune Steinkjer 17.07.07 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Steinkjer kommunes eksisterende avtale om med

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Rapport om skyggekast fra vindturbiner og forslag til NVEs forvaltningspraksis på området

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Rapport om skyggekast fra vindturbiner og forslag til NVEs forvaltningspraksis på området Konkurransegrunnlag for for kjøp av Rapport om skyggekast fra vindturbiner og forslag til NVEs forvaltningspraksis på området For levering til NVE Saksnummer: 201201606 Konkurransegrunnlag anskaffelser

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Strategi-, veg- og transportavdelingen Rådgiver innen transportanalyse og gjennomføring av transportanalyser for KVU Kryssing av Oslofjorden Dokumentets

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08 Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Nytt barnevernsystem Anbud 24/08 Barnevern Steinkjer 13.05.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av nytt barnevernssystem.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE 1. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Lyngdal kommune innbyr til konkurranse med forhandlinger

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Konkurranseform... 3 1.3 Konkurransegrunnlaget...

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr:

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr: Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt Doculivenr: 201401422 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Oppdal kommune TILBYGG HØGMO BARNEHAGE Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage

Oppdal kommune TILBYGG HØGMO BARNEHAGE Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage Konkurransegrunnlag for Tilbygg ved Høgmo barnehage 1 Innhold 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.3 Anskaffelsen gjelder...

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rådgiverbistand for planlegging av ny skole for Bjørnevatn og Sandnes

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rådgiverbistand for planlegging av ny skole for Bjørnevatn og Sandnes KONKURRANSEGRUNNLAG Rådgiverbistand for planlegging av ny skole for Bjørnevatn og Sandnes Kirkenes, 16.02.2016 Teknisk drift INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning/Orientering av prosjektet... 2 1.1 Framdrift...

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE 1 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Nytt ventilasjons- og kjøleanlegg ved Nedre Eiker kommune - sidebygget REFERANSE Rådhusets sidebygg, totalentreprise. 2 KORT BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSENS ART ELLER OMFANG Rådhusets

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1)

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Rådgivning for strategisk utviklingsarbeid Saksnr. 2016-4 Tilbudsfrist: 17.06.2016

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 10/07: FARMASØYTISK TILSYN. for perioden 01.08.2007 01.08.2009 med mulighet for prolongering ett år + ett år

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 10/07: FARMASØYTISK TILSYN. for perioden 01.08.2007 01.08.2009 med mulighet for prolongering ett år + ett år STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 10/07: FARMASØYTISK TILSYN for perioden 01.08.2007 01.08.2009 med mulighet for prolongering ett år + ett år Steinkjer 24. mai 2007 Side 1 av 11 1. INNLEDNING Steinkjer

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Internasjonale retningslinjer for iverksetting og valg av rensetiltak for forurenset vann fra veg under anleggsperiode og drift Dokumentets dato: 20.06.2012

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral Del A.I Konkurransegrunnlag E360 Luftbehandlingsanlegg Innhold 1. Invitasjon...4 2. Informasjon...4 2.1 Om oppdragsgiver...4 2.2 Kort om oppdraget...4 2.3 Hvilke dokumenter

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING BÆRUM KOMMUNE EIENDOM PROSJEKT - ANLEGG TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER 100070 RÅDHUSBROEN - REHABILITERING Del I: Regler for konkurransen Kartutsnitt av området ved Rådhusbroen (Sandvika bru) i Sandvika.

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE 1 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Fasaderehabilitering av Rådhuskvartalet REFERANSE Fasaderehabilitering av rådhuskvartalet. 2 KORT BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSENS ART ELLER OMFANG Nedre Eiker kommune skal rehabilitere

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE Kultur som stedsutvikler: Bo-, næring- og besøkelseslyst i Rollag Kommune. Tilbudsfrist kl. 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE Kultur som stedsutvikler: Bo-, næring- og besøkelseslyst i Rollag Kommune. Tilbudsfrist kl. 12. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE Kultur som stedsutvikler: Bo-, næring- og besøkelseslyst i Rollag Kommune Tilbudsfrist 08.08.2016 kl. 12.00 ROLLAG KOMMUNE - JUNI 2016 1. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2)

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2) Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS Ref. nr: 1431374 (2) Tilbudsfrist: Mandag 20. august 2012, kl 12:00 Konkurransegrunnlag - Rapporteringsverktøy

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer 1 1 Innledning 1.1 Formålet med anskaffelsen Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst (heretter kalt Nasjonalmuseet) ønsker med dette å invitere til konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

Konkurransegrunnlag leie av undervisningslokaler. Del 1 - Innbydelse

Konkurransegrunnlag leie av undervisningslokaler. Del 1 - Innbydelse Konkurransegrunnlag leie av undervisningslokaler. Del 1 - Innbydelse 1. OM LEIETAKER Leietaker er Oslo Kommune ved Utdanningsetaten. Utdanningsetatens ansvarsområde omfatter: Grunnskolen Videregående opplæring

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av

Konkurransegrunnlag. for kjøp av Konkurransegrunnlag for kjøp av Kartlegging og bekjempelse av fremmede og skadelige arter i Meråker kommune For levering til Meråker kommune, v/utmarkskonsulent Anne Haneborg Saksnummer: 2010/449 Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN KONKURRANSEGRUNNLAG FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 2 Tekniske krav Vedlegg 3 Integrasjonsmatrise

Detaljer

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver)

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) Konkurranse med forhandling (ett trinns prosess) 1. KORT OM ANSKAFFELSEN...2 2. TILBUDSINNLEVERING...2 3. ALMINNELIGE REGLER

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer