Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: Tid: Kl NB! Klokkeslett. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Kl ca : Orientering om kulturskolens tilbud ved Geir Toskedal og Tor Yngvar Benestvedt. Ca. kl : Den nye diskrimineringsloven v/representanter fra teknisk etat. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/265 ÅRSMELDING RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE /09 08/1570 LOKALER FOR KOMMUNENS FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTE OG HJELPEMIDDELLAGER 3/09 08/983 REFERATLISTE 4/09 08/981 EVENTUELT Karmøy rådhus, Marit Saltvik (s) Leder Kristine Tveit Formannskapssekretær

2

3 Sak 1/09 ÅRSMELDING RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2008 Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 08/265 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 1/09 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre tar vedlagte årsmelding 2008 fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne til orientering. Side 3 av 19

4 Sak 1/09 SAKSFRAMSTILLING Medlemmer i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Marit Saltvik (Ap), leder Bente Tjøsvoll (FrP) Magnus Pedersen (KrF) Harald Aspelund (H) Gunnlaug Broshaug (Hørselshemmedes Foreldrelag Haugaland) Børge Thingbø (NFU, Karmøy) Ole Johan Grimstvedt (Norges Handikapforbund) Varamedlemmer Karen Louise Øvrebø (FrP) Lars Johnny Hemnes (KrF) Nils Hovden (Ap) Ole Georg Østevik (H) Varamedlemmer fra brukerorganisasjonene Sissel Bygnes Dyrland (ADHD-Norge, Haugaland/Omegn lokallag) Ole Leirvåg (Norges blindeforbund) Thorleiv Thomassen (Haugaland Hørsellag) Rådets sekretariat Sekretariatet er lagt til politisk sekretariat, i 2008 til formannskapssekretæren (Thomas Vatne frem til Kristine Tveit overtok i oktober). Antall møter og saker Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble opprettet/vedtatt i Karmøy kommunestyre den i sak 5/08. Første møtet var 11. mars og første sak var mandat. Rådet har hatt 6 møter totalt i år, og det ble behandlet 27 saker. Møtene ble avholdt på Karmøy rådhus, unntatt møtet om ble holdt på Mykje skole. På enkelte møter har administrasjonen orientert om aktuelle tema orienterte teknisk sjef om universell utforming i Karmøy, fungerende helse- og sosialsjef Per A. Ulvedal orienterte om nytt sykehjem på Vea og rådgiver Tove Rosseland orienterte om plan for fysio- og ergoterapitjenesten. Orienteringer i møtet fra eksterne instanser Det har ikke vært orienteringer fra eksterne instanser i Side 4 av 19

5 Sak 1/09 Oversikt over hvilke instanser som har sendt rådet saker Saker til rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kommer fra administrasjonen i teknisk etat, helse- og sosialetaten og skole- og kulturetaten. Saker rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har tatt opp på eget initiativ Plan for universell utforming. Planen skal være gjeldende for hele kommunens virksomhet oversendt rådmannen. Synskontaktordningen i Karmøy forbedre tilbud på saksbehandlingstid. Rådet har bedt kommunen ta funksjonshemmedes frihetsmanifest inn i kommunens politikk og forvaltning. Administrasjonen vil komme tilbake til saken i Befaringer, konferanser og studieturer gjennomført i 2008 Studietur til Randaberg kommune 23. september. Leder har deltatt på erfarings- og inspirasjonskonferanse i regi av Rogaland fylkeskommune. Rådet har hatt befaring på Mykje skole Rådet har uttalt seg om/til følgende saker Plan for omsorgs-, fysio- og ergoterapitjenesten Utbyggingsløsning for ny bu- og behandlingsheim i sone 2 Vea sykehjem Plan for legetjenesten i Karmøy Boligsosial handlingsplan Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Fellesmøte med hovedutvalg helse og sosial, eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ingen fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kunne møte, men referatet fra møtet ble lest opp i møtet. I dette kommer det fram at rådet ønsker fokus på bestillerkontorets rolle og tverrsektorielt samarbeid i kommunen, herunder behovet for felles/samordnet informasjon til brukerne. Vurdering av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes påvirkningskraft Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har god anledning til å ta opp saker på eget initiativ og til å stille spørsmål til administrasjonen. Side 5 av 19

6 LOKALER FOR KOMMUNENS FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTE OG HJELPEMIDDELLAGER Saksbehandler: Per Andreas Ulvedal Arkiv: 614 F12 &52 Arkivsaksnr.: 08/1570 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 3/09 Eldrerådet /09 Hovedutvalg helse og sosial /09 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre godkjenner foreliggende intensjonsavtale med Industripartner Karmøy AS (IPK). Formålet med avtalen er at IPK oppfører lokaler for Fysio-og ergoterapitjenesten med hjelpemiddellager/ sentral i Karmøy kommune. Avtalen skal sikre at prosjektering og videre planlegging ivaretar Karmøy kommunes ønsker og behov ved leie hos IPK. 2. Økte leiekostnader på anslagsvis kr på årsbasis samt investering i utstyr og inventar inntil kr , innarbeides i budsjett og økonomiplan fra Side 6 av 19

7 SAKSFRAMSTILLING SAMMENDRAG Fysio- og ergoterapitjenesten leier i dag kontorlokaler i Henrik Klausensgt 2, Kopervik. Leie-forholdet omfatter hele 3. etg og noen få kontorer i 2.etg. Hjelpemiddellagerdelen av virksomheten har tilholdssted rett over gaten i Tårnet, 1. etasje. I tillegg leies ekstra lagerarealer i Kopparen. Hjelpemiddellageret er hverken arealmessig eller arbeidsmiljømessig dimensjonert for så stor drift og lagerhold av hjelpemidler som vi har i dag. Den økte omsetning av hjelpemidler og oppgaver de senere år nødvendiggjør å fremskaffe alternative lokaler. Det er også behov for nytt areal til kontorplasser for fysio- og ergoterapitjenesten for øvrig. Det er i dag plassert to terapeuter på hvert kontor i 5 av kontorene med de arbeidsmessige negative konsekvensene det medfører ift.forstyrrelser og ivaretakelse av taushetsplikt. Med tanke på tjenestens egenart er lokalene ikke hensiktsmessig. I saken utredes behovet ift. nye lokaliteter. Det anbefales at fysio- og ergoterapitjenesten med hjelpemiddellager etableres i leide lokaliteter i nybygget som Industripartner Karmøy AS (IPK) skal oppføre på Vea øst. I første omgang ved at det godkjennes en intensjonsavtale mellom Karmøy kommune og IPK. BAKGRUNN FOR SAKEN Saken handler om behovet for å skaffe funksjonelle lokaliteter for kommunens fysio- og ergoterapitjeneste samt hjelpemiddellager. Industripartner Karmøy AS er en arbeidsmarkedsbedrift der Karmøy kommune eier 100 %. Det foreligger nå tilbud fra bedriften om tilrettelegge utleielokaler både fysio- og ergoterapitjenesten og hjelpemiddellager i bygget de skal oppføre på Vea øst. Intensjonen er at et slikt leieforhold på sikt kan gi driftsfordeler for begge parter. Jf. vedlegg 1. Utfordringen mht lokaliteter ble omtalt i rådmannens budsjettforslag for Her heter det bl.a. om Parellabygget der biblioteket tidligere holdt til: Side 7 av 19

8 I Tårnet er det ikke tilstrekkelig plass, lokalene der er heller ikke tilpasset for arbeidsprosessene (arbeidsmiljøkrav). Ordningen med fjernlager er ikke tilfredsstillende, her ruster og ødelegges hjelpemidlene. Et alternativ er å tilpasse Parella til formålet. I areal samsvarer dette godt med behovet som er kvm. Parella kan være et høyst aktuelt alternativ. Det foreslås avsatt 2 mill år 2008 og 1 mill i 2009 til formålet. Alternativet til dette er nybygg eller leie. Sistnevnte er da det mest realistiske og må sees i sammenheng med behovet til fysio- og ergoterapitjenesten som i dag leier i Frimanngården. Ved behandling av budsjettet ble Parella vedtatt utlagt for salg, og en startet derfor med å finne andre løsninger. STATUS OG FUNKSJONSBESKRIVELSE Fysio- og ergoterapitjenesten er kommuneomfattende og består av barneteam, voksenteam, kommunalt hjelpemiddellager samt leder og sekretær. Totalt 18 stillinger inkl. turnuskandidat. Barneteamet har 5 stillinger, 3,5 fysioterapeuter inkl. fagansvarlig for teamet samt 1,5 ergoterapeut. Voksenteamet har 8 stillinger, 5 fysioterapeuter inkl fagansvarlig og turnuskandidat samt 3 ergoterapeuter. Ved hjelpemiddellageret et det 3 stillinger som hjemmekonsulenter inkl. en fagansvarlig. Hjelpemiddellageret i Tårnet har ett areal på rundt 220 m2. Tilgjengelighet for bil/vare- transport og brukere til lageret er dårlig. Det er trangt og dårlig tilrettelagt for produksjonsprosesser uten utvidelsesmulighet. Ekstra lagringsplass i Kopparen er på 170 m2. Her lagres fortrinnsvis større plasskrevende hjelpemidler eks sykesenger, rullestoler og løfte/hvilestoler. Dette lageret er midlertidig etablert i et forretningslokale pga. at tidligere fjernlager på Bygnes ikke var isolert. Dyre hjelpemidler ble ødelagt av fuktighet. Det er inngått avtale mellom Karmøy kommune og NAV Hjelpemiddelsentralen i Rogaland. Dette gjelder transittlager for og distribusjon av varige hjelpemidler til og fra NAV-HMS-R. Forskrift for habilitering og rehabilitering pålegger partene å samarbeide om helhetlige løsninger til beste for kommunens brukere av tekniske hjelpemidler. Avtalene er forankret i ovennevnte forskrift. Med basis i avtalen foretar hjemmekonsulentene montering og enkle reparasjoner på utleverte hjelpemidler. Utlevering av hjelpemidler innebærer også ansvar for opplæring i bruk av disse. På årsbasis distribueres via hjelpemiddellageret ca 4600 hjelpemidler til og fra brukere for NAV-HMS-R. I tillegg distribueres ca 2400 Side 8 av 19

9 korttidshjelpemidler. Kommunen har ansvar for å ha lager/anskaffe nødvendige kortidshjelpemidler. De siste årene er det distribuert en stadig økende mengde hjelpemidler og derved behov for økt areal både ift. rengjøring, reparasjon og lagring. I begynnelsen av året 2008 avsluttet kommunen avtalen med Helse Fonna ift. trygghets-alarmsentral. Sentralen og teknisk drifting av denne er nå lagt til kommunens hjelpemiddellager. Hjemmekonsulentene har også distribusjon/montering av tildelte trygghetsalarmer i tillegg til enkle reparasjoner. Fysio- og ergoterapitjenesten utenom hjelpemiddellageret har kontorlokaler på nærmere 350 m2 i Henrik Klausensgt. 2. Leiekontrakten går til med mulighet for forlengelse med to mnd. og deretter et år av gangen. For leieforholdet på 2 ekstra kontorer i 2 etg varer leieforholdet frem til ny leietaker er på plass med 14 dager oppsigelse og senest av kontorene deles av to terapeuter. Lokalene er totalt sett ikke hensiktsmessige. Terapeutenes direkte kliniske praksis foregår ute på skoler, barnehager, i Karmøyhallen, på sykehjem og hjemme hos brukerne. Kontorlokalitetene er mye brukt av hver enkelt terapeut både i barneteam og voksenteam. Av henvisningsmengden voksenteamet får inneholder ca 50 % også forespørsel om hjelp til vurdering og hjelp til søknad om varige hjelpemidler fra NAV-HMS-R. Av de over 800 nye henvisningene til voksenteamet i 2008 omhandlet over 400 av henvisningene varige tekniske hjelpemidler. For barneteamet er det også mange slike henvisninger ift funksjons-hemmede barn. Dette krever arbeid både i dialog med bruker, på PC og i telefon. Hjelpemiddelbehov skal vurderes og begrunnes skriftlig og det rette hjelpemiddelet skal finnes hos leverandør evt. tilpasses. Terapeutene har en travel hverdag og er avhengig av å ha en god kontorarbeidsplass for å kunne jobbe uforstyrret og effektivt i denne type saker. Fagansvarlige i voksenteamet og fagansvarlig på hjelpemiddellageret og merkantil har daglig en tett dialog for sikring av gode løsninger spes. ift korttidshjelpemidler ut til brukerne. Fagansvarlige for teamene saksbehandler alle henvisninger til fysio-og ergoterapitjenesten. Denne todelte funksjonen både krever en tett dialog med bestillerkontoret. Merkantil i 100 % har en svært viktig sentralbordfunksjon ift tilgjengelighet og informasjon til og fra brukerne opp mot Side 9 av 19

10 hjemmekonsulentene og terapeutene. Sentralbordet er åpent fra hver dag. Industripartner Karmøy AS tilbyr arbeid til personer som ikke kan få jobb i det ordinære arbeidsmarkedet. Bedriftens hovedoppgave er å gi arbeidstakerne en trygg og god arbeids-plass og tilrettelegge for hver enkelt etter ønske og behov. Bedriften produserer varer og tjenester for næringslivet i distriktet og mange trofaste kunder indikere høy kvalitet. Industripartner Karmøy AS fusjonerte i 2007 med Karmøy Produksjon AS og eies av Karmøy Kommune. Det er produksjonslokaler i Kopervik, Vedavågen og Sævelandsvik. Det er ca. 85 ansatte. Bedriften har nå startet prosessen med planlegging av nybygg på Industriområdet Vea Øst. Målet er å samle produksjon og alle ansatte inn i nye og tidsriktig lokaler. Det er i denne forbindelse bedriften henvender seg med til kommunen. Status så langt. Som grunnlag for saken har partene utarbeidet er forslag til intensjonsavtale der formålet som nevnt er at IPK oppfører funksjonelle lokaler for utleie til fysio- og ergoterapitjenesten og hjelpemiddelsentralen i KK. Jf. Vedlegg 2 I dialog med kommunen har IPK utarbeidet foreløpige tegninger for prosjektet. Jf. Vedlegg 3. IPK oppgir at de ønsker en så rask behandling som mulig. Dette utfra målet om raskest mulig å få utarbeidet og sendt ut anbudsdokumenter og få oppført bygget. VURDERING -KRAV TIL NYE LOKALITETER Nye lokaliteter - behov, areal og beliggenhet Ut fra den beskrevne situasjon i dag, er det rådmannens vurdering at eksisterende lokaler ikke er funksjonelle og at etablering i nye lokaliteter må prioriteres. Fysio- og ergoterapitjenesten er en kommuneomfattende tjeneste og både for lager og kontorlokaliteter er det viktig at de ligger sentralt i kommunen, er lett tilgjengelig og har gode parkeringsmuligheter både for brukere og ansatte. Nærhet til det nye sykehjemmet på Vea vil være en fordel, og universell utforming er en forutsetning. For at nye lokaler for hjelpemiddellager skal bli funksjonelle og framtidsrettede er det et behov for ca 500 m2. En økning på minimum 100 m2 ift i dag. Lagerlokalene må inneholde mulighet for flere og bedre funksjoner enn det som er mulig i dag. Her nevnes de viktigste: Side 10 av 19

11 God tilgjengelighet for brukere og samarbeidspartnere. Bedre inn og utlastingsforhold for varetransport og parkering for store varebiler /trailer. Vaskerom med plass for desinfeksjon og vask av hjelpemidler med både ren og uren sone. Mer funksjonell lagringsplass oppdelt i transportlager og korttidslager. Avskjermet verkstedsrom for reparasjoner av hørsel- og synshjelpemidler og elektrisk utstyr samt rom for alarmsentral. Eget kontor til fagansvarlig og kontorfelleskap med kontorarbeidsplass til 2 personer. Utprøvingsrom for hørsel- og synstekniske hjelpemidler (for brukere) Felles utprøvingsrom for barnehjelpemidler i samarbeid med Haugesund kommune og NAV-HMS-R Samlokalisering til fysio- og ergoterapitjenesten for øvrig vil anbefales. For at nye lokaliteter for fysio- og ergoterapitjenesten (kontordelen) skal være funksjonelle og fremtidsrettede, er det behov for i overkant av 400 m2. En mindre økning ift i dag, men dette har selvsagt sammenheng med at lokalene kan innredes etter behovet. Det er således behov for: 17 kontorer utenom kontorplassene beskrevet på lageret. Dette er fire flere enn de vi disponerer i dag. Med tanke på fremtidig planlagt vekst i virksomheten, må det være mulighet for å utvide til 20 kontorer. Kontorene må være tilgjengelige for brukere og holde uforstyrret samtalestandard ift lydisolasjon. I tillegg er det behov for et større felles møterom og flere små møterom, mer arkiv og lagerplass for terapeututstyr enn i dag. Samlokalisering med hjelpemiddellager anbefales. Nærhet til bestillerkontoret vil være en fordel. Forslag Gitt at nye lokaliteter må fremskaffes, kan det skisseres alternativer Hele virksomheten flytter i leide lokaler hos IPK Vea Øst som skal stå ferdig i Fysio- og ergoterapeutene samt merkantil flyttes til kinobygget i Kopervik fra årsskiftet 2009/2010. Hjelpemiddellageret flytter i leide lokaler hos IPK Vea Øst i Side 11 av 19

12 Kommunen utreder bygging av lokaler for fysio- og ergoterapitjenesten inkl. hjelpemiddellager på kommunal tomt ved sykehjemmet som skal etableres på Vea, Alternativ 2 og 3 bygger på at når sosialtjenesten flytter til nytt NAV bygg, flytter resterende (desentralisert) del av bestillerkontoret og fysio- og ergoterapitjenesten inn i kinobygget. Det er ikke areal til hjelpemiddellager i kinobygget. Alternativ 1 Hele virksomheten flytter i leide lokaler hos IPK Vea Øst som skal stå ferdig i Det er i dag kort fysisk avstand mellom hjelpemiddellageret og fysio- og ergoterapitjenesten for øvrig, men det vil være enda bedre å være samlokalisert i samme bygg. Da vil åpningstiden på lageret kunne utvides og ivaretas i større grad av merkantilt personell og evt. terapeutene. I dag holder lageret kun fysisk åpent for brukere/ samarbeidspartnere om morgenen fra kl når hjemmekonsulentene er til stede og laster inn hjelpemidler i bilene. Felles lokaliteter godt tilrettelagt for brukere vil gi større mulighet til praktisk samarbeid ift. hjelpemiddelutprøving og utlevering ved å ha utprøvingsrom både for hørsel/syn og utprøvingsrom for hjelpemiddel for barn på det nye lageret. Dette gir bedre effektivitet ved betjening av brukere av hørsels- og synshjelpemidler. Brukere med enkle hørsel/ syn hjelpemiddelsaker som er mobile, kan komme til utprøvingsrommet og få prøvd ut. Dette i stedet for at hørsel og synkontakt som i dag må ta alt utstyret med i bil hjem til bruker for utprøving og så tilbake på kontoret for å skrive søknad. Rommet er tenkt felles benyttet også av andre virksomheter/etater som evt. får etablert syns- og hørselskontakt i fremtiden. Et utprøvingsrom/lager for hjelpemidler for barn både i Haugesund og Karmøy kommune sammen med NAV-HMS-R, vil kunne effektivisere denne delen av hjelpemiddelformidlingen både for brukere og terapeuter. De vil slippe å ta turen over fjorden (NAV-HMS-R ligger på Forus ) for utprøving av for eksempel elektriske rullestoler. Det er en stor fordel at disse utprøvingsrommene ligger i fysisk nærhet til terapeutenes kontorer slik at hele formidlingsprosessen for brukeren og terapeutene kan ivaretas effektivt på en plass. Det blir i disse dager etablert et tilsvarende felles utprøvingsrom for voksne i Haugesund som Karmøy kommune kan benytte. Det er enighet med Haugesund kommune og NAV-HMS-R at Side 12 av 19

13 utprøvningsrom for barn bør ligge på Karmøy da det her er flest funksjonshemmede barn med slike behov. Tomten til IPK på ligger på Industriområdet Vea Øst. Den er lokalisert i utkanten av feltet mot hovedveien og vil derfor være lett tilgjengelig. Fysio- og ergoterapitjenesten er kommuneomfattende og betjener brukere fra hele kommunen. Ansatte, både terapeuter og hjelpemiddelkonsulenter kjører mye rundt til brukere. En sentral geografisk plassering har derfor en positiv side med tanke på drift (kjøring, tidsbruk). Det nye sykehjemmet på Vea ligger geografisk nært hjelpemiddellageret og terapeutene (eller omvendt) som skal betjene sykehjemmets rehabiliteringsenhet og dagenhet. Brukeren skal gis intensiv opptrening og opptrening som del av et dagtilbud. Det planlegges i framtiden opprettelse av 4 nye terapeutstillinger organisert i fysio- og ergoterapitjenesten rullering av terapeutene med jobbperiode inne på sykehjemmet. Kort avstand til sykehjemmet vil være meget fordelaktig. Et leieforhold mellom KK og IPK vil kunne gi mulighet for å samarbeide om fellesløsninger for resepsjon, kantine med mer. Det vil bli vurdert andre arbeidsoppgaver knyttet til hjelpe-middelsentralen og som IPK kan utføre. Her er det gode erfaringer fra andre kommuner. Ulempen ved å velge alternativ 1 blir noe lenger avstand fra virksomheten til bestillerkontoret, det nye NAV-kontoret og rådhuset. Administrativt og faglig samarbeid vil likevel kunne organiseres greit, samtidig som det utvikles rutiner som sikrer god informasjon til brukere slik at disse ikke må oppsøke flere steder enn i dag. Alternativ 2 Fysio- og ergoterapeutene samt merkantil flyttes til kinobygget i Kopervik fra årsskiftet 2009/2010. Hjelpemiddellageret flytter i leide lokaler hos IPK Vea Øst i Fordel ved dette alternativet er fysio - og ergoterapitjenesten bli samlokalisert med bestiller kontoret og fysisk nærmere rådhuset jf. Ulempen blir at alle fordelene ved samlokalisering med hjelpemiddellageret faller bort og økt avstand gir ytterligere utfordringer. Alternativ 3 Nybygg i egen regi på tomt ved Vea sykehjem. Side 13 av 19

14 Dette er et alternativ som vil kunne gi mange av fordelene ved alternativ 1 for fysio- og ergoterapitjenesten som en helhet. Nærhet til det nye sykehjemmet blir ideell. Fortsatt vil det være nær nok IPK til at arbeidsoppdrag i hjelpemiddellageret kan avtales, men positive effekter ut over dette faller stort sett bort. Ulempe som alternativ 1 ved økt avstand til bestillerkontoret, det nye NAVkontoret og rådhuset. Høy investeringskostnad. Økonomi Tårnet er kommunalt og det belastes ikke leieutgifter for de 220 kvadratmeter lageret disponerer her. For midlertidig lager 170 kvm i Kopparen betales nærmere kr pr. år. Alternativ anvendelse av lokalene i Tårnet er ikke vurdert, men rådmannen vil se dette i sammenheng en samlet vurdering av de lokalene kommunen disponerer Kopervik. For kontorutgifter i Henrik Klausensgt. 2 betales det nærmere kr pr år. Driftsutgifter til strøm og renhold kommer i tillegg. Alternativ 1 Felles løsning, leie av lokaler i IPK bygget. Det anslås leieutgifter på kr til 1 mill pr år, hvilket tilsier en økning på kr ift. dagens leieutgifter. Minner igjen om at en pr. i dag ikke betaler husleie for egne lokaliteter i Tårnet. Inventar/utstyr medtas, suppleringer anslås til kr Alternativ 2 Todelt løsning. Årlige leieutgifter som alternativ 1, men kinobygget er eget bygg. På papiret vil derfor økningen kun bli kr Inventar/utstyr medtas, suppleringer anslås til kr Alternativ 3 Samlokalisering av hele virksomheten, Nybygg i egen regi ved Vea sykehjem. Anslag byggekostnader denne type bygg inkludert tomt/opparbeiding anslås til kr kvm. Total kostnad min. 33 mill. Inventar/utstyr medtas, suppleringer anslås til kr RÅDMANNENS KOMMENTAR OG ANBEFALING På bakgrunn av fakta og vurdering i saken anbefaler rådmannen alternativ 1. Dette framstår som god og framtidsrettet løsning. Side 14 av 19

15 Rådmannen anbefaler derfor å inngå intensjonsavtalen med det formål å sikre at senere leiekontrakt med Industripartner Karmøy AS ivaretar kommunens behov. Nødvendige økonomiske ressurser innarbeides i budsjett og økonomiplan fra Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 15 av 19

16 Sak 3/09 REFERATLISTE Saksbehandl Elin Vikene Arkiv: 033 er: Arkivsaksnr.: 08/983 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 3/09 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Forslag til vedtak: 1. Vedr. kommunal ventetid for hjelp til anskaffelse av hørsels og synshjelpemidler - notat fra leder fysio- og ergoterapitjenesten 2. Søknad om tilskudd til tilgjengelighetstiltak / universell utforming Møteprotokoll formannskapet Møteprotokoll kommunestyret Møteprotokoll hovedutvalg helse og sosial Møteprotokoll hovedutvalg teknisk Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur Møteprotokoll formannskapet Møteprotokoll formannskapet Side 16 av 19

17 Side 17 av 19 Sak 3/09

18 Sak 4/09 EVENTUELT Saksbehandl Elin Vikene Arkiv: 033 er: Arkivsaksnr.: 08/981 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 5/08 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /08Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /08Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /08Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /08Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /08Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /09 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Forslag til vedtak: Side 18 av 19

19 Side 19 av 19 Sak 4/09

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Norheim bu- og behandlingsheim Møtedato: 27.01.2009 Tid: Kl. 10.00 NB! Fremmøte kl. 09.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.12.2008 Tid : Kl. 19.30-21.30 Frammøte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Saltvik Marit

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: Tid : Kl MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: 01.09.2015 Tid : Kl. 19.30 21.20 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Bakkevold Kåre KRF Nestleder Høvring

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 16.02.2010 Tid : Kl. 19.30 20.

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 16.02.2010 Tid : Kl. 19.30 20. KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 16.02.2010 Tid : Kl. 19.30 20.55 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - ÅRSMELDING RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

SAKSPROTOKOLL - ÅRSMELDING RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE SAKSPROTOKOLL - ÅRSMELDING 2015 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 19.01.2016, saksnr. 5/16 Behandling: Rådet ønsket at det ble

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 10.11.2009 Tid : Kl. 19.30 20.45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2011 Tid: Kl. 10.00 (Dato endret fra 29.03.2011) Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Storesund bu- og behandlingsheim Møtedato: 26.05.2009 Tid: Kl. 10.00 NB! Fremmøte kl. 09.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.06.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: 03.11.2015 Tid : Kl. 19.30 21.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Valentinsen Kjell Arne KRF Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4475. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4475. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4475 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KARMØY KOMMUNE. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtedato Tid : Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL KARMØY KOMMUNE. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtedato Tid : Kl Til stede på møtet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested Formannskapssalen Møtedato 02.09.2008 Tid : Kl. 19.30 Til stede på møtet Medlemmer: 7 Forfall: Ole Johan Grimstvedt Varamedlemmer:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.02.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 05.05.2009 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/155. Eldrerådet Kommunestyret

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/155. Eldrerådet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/155 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Kommunestyret 24.03.2015 ÅRSMELDING 2014 - ELDRERÅDET Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/182 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 (NB! Fellesmøte med Eldrerådet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Formannskapet behandlet saken den 23.02.2015, saksnr. 24/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet på vegne av H og KrF følgende tillegg til innstillingens

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.04.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 28.03.2017 kl. 15.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.11.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.09.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.01.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 201 Møtedato: Tid: 09:00-12:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 201 Møtedato: Tid: 09:00-12:00 Skånland kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 201 Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:00-12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4684. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4684. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4684 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Aase Simonsen Varamedlemmer: Magny Broshaug Fra adm.

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 05.04.2017 klokka 10:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10.05.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid : Kl. 16.00 ca 17.30 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Knutsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:45

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 03.04.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 21.02.2017 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås rådhus, Store salong 21.03.2006 FRA SAKSNR: 3/06 FRA KL: 17.00 TIL SAKSNR: 4/06 TIL KL: 19.00 Av utvalgets

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 04.04.2013 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2010 Tid : Kl. 18.30 20.55 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 26.04.2017 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommuenstyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommuenstyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte den 21.03.2017 kl. 10:00 i møterom Kommuenstyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/2616 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET 24.06.2014 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 19.03.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.04.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun Josefsen Gro

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/514 ORIENTERING TIL RÅDENE OM HOVLI OMSORGSSENTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/514 ORIENTERING TIL RÅDENE OM HOVLI OMSORGSSENTER SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 07.04.2016 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles

Detaljer

Møteinnkalling. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

Møteinnkalling. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen Møteinnkalling Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 25.04.2017 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1261. Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1261. Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1261 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 116/07 04/248 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 116/07 04/248 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857419/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651. Eldrerådet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651. Eldrerådet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 24.01.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 22.11.2016 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20.00

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 07.11.2013 Tid: 16.30 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Bente Fanavoll Elverum,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE Eldrerådet behandlet saken den 24.06.2014, saksnr. 16/14 Behandling: Wathne orienterte om oppslag i media om opprettelse av pårørendeutvalg/brukerråd

Detaljer

Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap 2013 for Karmøy Næringsfond.

Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap 2013 for Karmøy Næringsfond. SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2013 Kommunestyret behandlet saken den 10.06.2014, saksnr. 34/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: 16.03.2015 Tid: 19:30 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Tid : Kl. 18:00 ca 19.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Forfall Medlem Ekornsæter

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår F-salen, Rådhuset Møtedato: 10.02.2016 Tidspunkt: 09:00-11:15 Møteprotokoll Fra sak: PS 6/16 Til sak: PS 10/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM

SAKSPROTOKOLL - FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM SAKSPROTOKOLL - FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 08.03.2016, saksnr. 9/16 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/946. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/946. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/946 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 10.05.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 08.03.2016. Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra adm. (evt. andre): Rådmannen Sissel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 03.04.2014 Tid: Kl.11:30 - lunsj Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 25.10.2016 Møtested: Møterom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 13.06.2008 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 13.06.2008 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov : 13.06.2008 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3439. Formannskapet 13.10.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3439. Formannskapet 13.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3439 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 13.10.2014 REFERATLISTA FORMANNSKAPET 13.10.2014 1. Ordførerstafetten anmodning om økonomisk

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 73/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden.

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Tirsdag 01.02.2011 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 04.11.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 35/13 Sak 36/13 REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus. 05.06.2012 kl. 17.30

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus. 05.06.2012 kl. 17.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus 05.06.2012 kl. 17.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - ÅRSMELDING 2014 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

SAKSPROTOKOLL - ÅRSMELDING 2014 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE SAKSPROTOKOLL - ÅRSMELDING 2014 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 16.03.2015, saksnr. 8/15 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Møtedato: 14.03.2017 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 16/17 Til sak: PS 20/17 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for helse og sosiale virksomheter Møtested: Bystyresalen Møtedato: 30.09.2004 Klokkeslett: kl.0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4104. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4104. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4104 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.11.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2011 Tid : Kl. 18.00 20.55 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Knutsen Leif Malvin KRF Nestleder Aune Turid H Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår F-salen, Rådhuset Møteprotokoll Møtedato: 12.04.2016 Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: PS 23/16 Til sak: PS 29/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Mykje skole NB! Møtested. Møtedato: 28.04.2009 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

Rådmannens innstilling: Lunner kommune gir følgende høringssvar om fremtidsrettet hjelpemiddelformidling:

Rådmannens innstilling: Lunner kommune gir følgende høringssvar om fremtidsrettet hjelpemiddelformidling: Arkivsaksnr.: 17/359 Lnr.: 7768/17 Ark.: F12 Saksbehandler: virksomhetsleder Elin H Teslow Høring om fremtidsrettet hjelpemiddelformidling Lovhjemmel: Lov om folketrygd LOV-1997-02-28-19 Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 17:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 17:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 14.12.2016 Tid: 16:00 Slutt: 17:10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold, Alf Steinar Tømmervold,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KOMMUNE. TID: kl STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KOMMUNE. TID: kl STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 18.02.2016 kl. 09.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2009 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 10.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2009 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 10.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2009 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 10.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 134/09 09/1406 ØKONOMIRAPPORTERING NR. 9.09 PS 135/09 09/1325

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom 309 Møtedato: 28.08.2012 Tid : Kl. 19.30 21.05 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Ringdal Geir Sindre H Forfall Nestleder Haugen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Birkebeinersalen Møtedato: Tid: 09:00 11:30 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Birkebeinersalen Møtedato: Tid: 09:00 11:30 SAKLISTE Lillehammer kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Birkebeinersalen Møtedato: 11.09.2017 Tid: 09:00 11:30 Eventuelt

Detaljer

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2245/2014 2013/2911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Formannskapet 29.01.2014 Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Forslag

Detaljer