Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: Tid: Kl NB! Klokkeslett. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Kl ca : Orientering om kulturskolens tilbud ved Geir Toskedal og Tor Yngvar Benestvedt. Ca. kl : Den nye diskrimineringsloven v/representanter fra teknisk etat. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/265 ÅRSMELDING RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE /09 08/1570 LOKALER FOR KOMMUNENS FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTE OG HJELPEMIDDELLAGER 3/09 08/983 REFERATLISTE 4/09 08/981 EVENTUELT Karmøy rådhus, Marit Saltvik (s) Leder Kristine Tveit Formannskapssekretær

2

3 Sak 1/09 ÅRSMELDING RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2008 Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 08/265 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 1/09 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre tar vedlagte årsmelding 2008 fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne til orientering. Side 3 av 19

4 Sak 1/09 SAKSFRAMSTILLING Medlemmer i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Marit Saltvik (Ap), leder Bente Tjøsvoll (FrP) Magnus Pedersen (KrF) Harald Aspelund (H) Gunnlaug Broshaug (Hørselshemmedes Foreldrelag Haugaland) Børge Thingbø (NFU, Karmøy) Ole Johan Grimstvedt (Norges Handikapforbund) Varamedlemmer Karen Louise Øvrebø (FrP) Lars Johnny Hemnes (KrF) Nils Hovden (Ap) Ole Georg Østevik (H) Varamedlemmer fra brukerorganisasjonene Sissel Bygnes Dyrland (ADHD-Norge, Haugaland/Omegn lokallag) Ole Leirvåg (Norges blindeforbund) Thorleiv Thomassen (Haugaland Hørsellag) Rådets sekretariat Sekretariatet er lagt til politisk sekretariat, i 2008 til formannskapssekretæren (Thomas Vatne frem til Kristine Tveit overtok i oktober). Antall møter og saker Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble opprettet/vedtatt i Karmøy kommunestyre den i sak 5/08. Første møtet var 11. mars og første sak var mandat. Rådet har hatt 6 møter totalt i år, og det ble behandlet 27 saker. Møtene ble avholdt på Karmøy rådhus, unntatt møtet om ble holdt på Mykje skole. På enkelte møter har administrasjonen orientert om aktuelle tema orienterte teknisk sjef om universell utforming i Karmøy, fungerende helse- og sosialsjef Per A. Ulvedal orienterte om nytt sykehjem på Vea og rådgiver Tove Rosseland orienterte om plan for fysio- og ergoterapitjenesten. Orienteringer i møtet fra eksterne instanser Det har ikke vært orienteringer fra eksterne instanser i Side 4 av 19

5 Sak 1/09 Oversikt over hvilke instanser som har sendt rådet saker Saker til rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kommer fra administrasjonen i teknisk etat, helse- og sosialetaten og skole- og kulturetaten. Saker rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har tatt opp på eget initiativ Plan for universell utforming. Planen skal være gjeldende for hele kommunens virksomhet oversendt rådmannen. Synskontaktordningen i Karmøy forbedre tilbud på saksbehandlingstid. Rådet har bedt kommunen ta funksjonshemmedes frihetsmanifest inn i kommunens politikk og forvaltning. Administrasjonen vil komme tilbake til saken i Befaringer, konferanser og studieturer gjennomført i 2008 Studietur til Randaberg kommune 23. september. Leder har deltatt på erfarings- og inspirasjonskonferanse i regi av Rogaland fylkeskommune. Rådet har hatt befaring på Mykje skole Rådet har uttalt seg om/til følgende saker Plan for omsorgs-, fysio- og ergoterapitjenesten Utbyggingsløsning for ny bu- og behandlingsheim i sone 2 Vea sykehjem Plan for legetjenesten i Karmøy Boligsosial handlingsplan Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Fellesmøte med hovedutvalg helse og sosial, eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ingen fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kunne møte, men referatet fra møtet ble lest opp i møtet. I dette kommer det fram at rådet ønsker fokus på bestillerkontorets rolle og tverrsektorielt samarbeid i kommunen, herunder behovet for felles/samordnet informasjon til brukerne. Vurdering av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes påvirkningskraft Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har god anledning til å ta opp saker på eget initiativ og til å stille spørsmål til administrasjonen. Side 5 av 19

6 LOKALER FOR KOMMUNENS FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTE OG HJELPEMIDDELLAGER Saksbehandler: Per Andreas Ulvedal Arkiv: 614 F12 &52 Arkivsaksnr.: 08/1570 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 3/09 Eldrerådet /09 Hovedutvalg helse og sosial /09 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre godkjenner foreliggende intensjonsavtale med Industripartner Karmøy AS (IPK). Formålet med avtalen er at IPK oppfører lokaler for Fysio-og ergoterapitjenesten med hjelpemiddellager/ sentral i Karmøy kommune. Avtalen skal sikre at prosjektering og videre planlegging ivaretar Karmøy kommunes ønsker og behov ved leie hos IPK. 2. Økte leiekostnader på anslagsvis kr på årsbasis samt investering i utstyr og inventar inntil kr , innarbeides i budsjett og økonomiplan fra Side 6 av 19

7 SAKSFRAMSTILLING SAMMENDRAG Fysio- og ergoterapitjenesten leier i dag kontorlokaler i Henrik Klausensgt 2, Kopervik. Leie-forholdet omfatter hele 3. etg og noen få kontorer i 2.etg. Hjelpemiddellagerdelen av virksomheten har tilholdssted rett over gaten i Tårnet, 1. etasje. I tillegg leies ekstra lagerarealer i Kopparen. Hjelpemiddellageret er hverken arealmessig eller arbeidsmiljømessig dimensjonert for så stor drift og lagerhold av hjelpemidler som vi har i dag. Den økte omsetning av hjelpemidler og oppgaver de senere år nødvendiggjør å fremskaffe alternative lokaler. Det er også behov for nytt areal til kontorplasser for fysio- og ergoterapitjenesten for øvrig. Det er i dag plassert to terapeuter på hvert kontor i 5 av kontorene med de arbeidsmessige negative konsekvensene det medfører ift.forstyrrelser og ivaretakelse av taushetsplikt. Med tanke på tjenestens egenart er lokalene ikke hensiktsmessig. I saken utredes behovet ift. nye lokaliteter. Det anbefales at fysio- og ergoterapitjenesten med hjelpemiddellager etableres i leide lokaliteter i nybygget som Industripartner Karmøy AS (IPK) skal oppføre på Vea øst. I første omgang ved at det godkjennes en intensjonsavtale mellom Karmøy kommune og IPK. BAKGRUNN FOR SAKEN Saken handler om behovet for å skaffe funksjonelle lokaliteter for kommunens fysio- og ergoterapitjeneste samt hjelpemiddellager. Industripartner Karmøy AS er en arbeidsmarkedsbedrift der Karmøy kommune eier 100 %. Det foreligger nå tilbud fra bedriften om tilrettelegge utleielokaler både fysio- og ergoterapitjenesten og hjelpemiddellager i bygget de skal oppføre på Vea øst. Intensjonen er at et slikt leieforhold på sikt kan gi driftsfordeler for begge parter. Jf. vedlegg 1. Utfordringen mht lokaliteter ble omtalt i rådmannens budsjettforslag for Her heter det bl.a. om Parellabygget der biblioteket tidligere holdt til: Side 7 av 19

8 I Tårnet er det ikke tilstrekkelig plass, lokalene der er heller ikke tilpasset for arbeidsprosessene (arbeidsmiljøkrav). Ordningen med fjernlager er ikke tilfredsstillende, her ruster og ødelegges hjelpemidlene. Et alternativ er å tilpasse Parella til formålet. I areal samsvarer dette godt med behovet som er kvm. Parella kan være et høyst aktuelt alternativ. Det foreslås avsatt 2 mill år 2008 og 1 mill i 2009 til formålet. Alternativet til dette er nybygg eller leie. Sistnevnte er da det mest realistiske og må sees i sammenheng med behovet til fysio- og ergoterapitjenesten som i dag leier i Frimanngården. Ved behandling av budsjettet ble Parella vedtatt utlagt for salg, og en startet derfor med å finne andre løsninger. STATUS OG FUNKSJONSBESKRIVELSE Fysio- og ergoterapitjenesten er kommuneomfattende og består av barneteam, voksenteam, kommunalt hjelpemiddellager samt leder og sekretær. Totalt 18 stillinger inkl. turnuskandidat. Barneteamet har 5 stillinger, 3,5 fysioterapeuter inkl. fagansvarlig for teamet samt 1,5 ergoterapeut. Voksenteamet har 8 stillinger, 5 fysioterapeuter inkl fagansvarlig og turnuskandidat samt 3 ergoterapeuter. Ved hjelpemiddellageret et det 3 stillinger som hjemmekonsulenter inkl. en fagansvarlig. Hjelpemiddellageret i Tårnet har ett areal på rundt 220 m2. Tilgjengelighet for bil/vare- transport og brukere til lageret er dårlig. Det er trangt og dårlig tilrettelagt for produksjonsprosesser uten utvidelsesmulighet. Ekstra lagringsplass i Kopparen er på 170 m2. Her lagres fortrinnsvis større plasskrevende hjelpemidler eks sykesenger, rullestoler og løfte/hvilestoler. Dette lageret er midlertidig etablert i et forretningslokale pga. at tidligere fjernlager på Bygnes ikke var isolert. Dyre hjelpemidler ble ødelagt av fuktighet. Det er inngått avtale mellom Karmøy kommune og NAV Hjelpemiddelsentralen i Rogaland. Dette gjelder transittlager for og distribusjon av varige hjelpemidler til og fra NAV-HMS-R. Forskrift for habilitering og rehabilitering pålegger partene å samarbeide om helhetlige løsninger til beste for kommunens brukere av tekniske hjelpemidler. Avtalene er forankret i ovennevnte forskrift. Med basis i avtalen foretar hjemmekonsulentene montering og enkle reparasjoner på utleverte hjelpemidler. Utlevering av hjelpemidler innebærer også ansvar for opplæring i bruk av disse. På årsbasis distribueres via hjelpemiddellageret ca 4600 hjelpemidler til og fra brukere for NAV-HMS-R. I tillegg distribueres ca 2400 Side 8 av 19

9 korttidshjelpemidler. Kommunen har ansvar for å ha lager/anskaffe nødvendige kortidshjelpemidler. De siste årene er det distribuert en stadig økende mengde hjelpemidler og derved behov for økt areal både ift. rengjøring, reparasjon og lagring. I begynnelsen av året 2008 avsluttet kommunen avtalen med Helse Fonna ift. trygghets-alarmsentral. Sentralen og teknisk drifting av denne er nå lagt til kommunens hjelpemiddellager. Hjemmekonsulentene har også distribusjon/montering av tildelte trygghetsalarmer i tillegg til enkle reparasjoner. Fysio- og ergoterapitjenesten utenom hjelpemiddellageret har kontorlokaler på nærmere 350 m2 i Henrik Klausensgt. 2. Leiekontrakten går til med mulighet for forlengelse med to mnd. og deretter et år av gangen. For leieforholdet på 2 ekstra kontorer i 2 etg varer leieforholdet frem til ny leietaker er på plass med 14 dager oppsigelse og senest av kontorene deles av to terapeuter. Lokalene er totalt sett ikke hensiktsmessige. Terapeutenes direkte kliniske praksis foregår ute på skoler, barnehager, i Karmøyhallen, på sykehjem og hjemme hos brukerne. Kontorlokalitetene er mye brukt av hver enkelt terapeut både i barneteam og voksenteam. Av henvisningsmengden voksenteamet får inneholder ca 50 % også forespørsel om hjelp til vurdering og hjelp til søknad om varige hjelpemidler fra NAV-HMS-R. Av de over 800 nye henvisningene til voksenteamet i 2008 omhandlet over 400 av henvisningene varige tekniske hjelpemidler. For barneteamet er det også mange slike henvisninger ift funksjons-hemmede barn. Dette krever arbeid både i dialog med bruker, på PC og i telefon. Hjelpemiddelbehov skal vurderes og begrunnes skriftlig og det rette hjelpemiddelet skal finnes hos leverandør evt. tilpasses. Terapeutene har en travel hverdag og er avhengig av å ha en god kontorarbeidsplass for å kunne jobbe uforstyrret og effektivt i denne type saker. Fagansvarlige i voksenteamet og fagansvarlig på hjelpemiddellageret og merkantil har daglig en tett dialog for sikring av gode løsninger spes. ift korttidshjelpemidler ut til brukerne. Fagansvarlige for teamene saksbehandler alle henvisninger til fysio-og ergoterapitjenesten. Denne todelte funksjonen både krever en tett dialog med bestillerkontoret. Merkantil i 100 % har en svært viktig sentralbordfunksjon ift tilgjengelighet og informasjon til og fra brukerne opp mot Side 9 av 19

10 hjemmekonsulentene og terapeutene. Sentralbordet er åpent fra hver dag. Industripartner Karmøy AS tilbyr arbeid til personer som ikke kan få jobb i det ordinære arbeidsmarkedet. Bedriftens hovedoppgave er å gi arbeidstakerne en trygg og god arbeids-plass og tilrettelegge for hver enkelt etter ønske og behov. Bedriften produserer varer og tjenester for næringslivet i distriktet og mange trofaste kunder indikere høy kvalitet. Industripartner Karmøy AS fusjonerte i 2007 med Karmøy Produksjon AS og eies av Karmøy Kommune. Det er produksjonslokaler i Kopervik, Vedavågen og Sævelandsvik. Det er ca. 85 ansatte. Bedriften har nå startet prosessen med planlegging av nybygg på Industriområdet Vea Øst. Målet er å samle produksjon og alle ansatte inn i nye og tidsriktig lokaler. Det er i denne forbindelse bedriften henvender seg med til kommunen. Status så langt. Som grunnlag for saken har partene utarbeidet er forslag til intensjonsavtale der formålet som nevnt er at IPK oppfører funksjonelle lokaler for utleie til fysio- og ergoterapitjenesten og hjelpemiddelsentralen i KK. Jf. Vedlegg 2 I dialog med kommunen har IPK utarbeidet foreløpige tegninger for prosjektet. Jf. Vedlegg 3. IPK oppgir at de ønsker en så rask behandling som mulig. Dette utfra målet om raskest mulig å få utarbeidet og sendt ut anbudsdokumenter og få oppført bygget. VURDERING -KRAV TIL NYE LOKALITETER Nye lokaliteter - behov, areal og beliggenhet Ut fra den beskrevne situasjon i dag, er det rådmannens vurdering at eksisterende lokaler ikke er funksjonelle og at etablering i nye lokaliteter må prioriteres. Fysio- og ergoterapitjenesten er en kommuneomfattende tjeneste og både for lager og kontorlokaliteter er det viktig at de ligger sentralt i kommunen, er lett tilgjengelig og har gode parkeringsmuligheter både for brukere og ansatte. Nærhet til det nye sykehjemmet på Vea vil være en fordel, og universell utforming er en forutsetning. For at nye lokaler for hjelpemiddellager skal bli funksjonelle og framtidsrettede er det et behov for ca 500 m2. En økning på minimum 100 m2 ift i dag. Lagerlokalene må inneholde mulighet for flere og bedre funksjoner enn det som er mulig i dag. Her nevnes de viktigste: Side 10 av 19

11 God tilgjengelighet for brukere og samarbeidspartnere. Bedre inn og utlastingsforhold for varetransport og parkering for store varebiler /trailer. Vaskerom med plass for desinfeksjon og vask av hjelpemidler med både ren og uren sone. Mer funksjonell lagringsplass oppdelt i transportlager og korttidslager. Avskjermet verkstedsrom for reparasjoner av hørsel- og synshjelpemidler og elektrisk utstyr samt rom for alarmsentral. Eget kontor til fagansvarlig og kontorfelleskap med kontorarbeidsplass til 2 personer. Utprøvingsrom for hørsel- og synstekniske hjelpemidler (for brukere) Felles utprøvingsrom for barnehjelpemidler i samarbeid med Haugesund kommune og NAV-HMS-R Samlokalisering til fysio- og ergoterapitjenesten for øvrig vil anbefales. For at nye lokaliteter for fysio- og ergoterapitjenesten (kontordelen) skal være funksjonelle og fremtidsrettede, er det behov for i overkant av 400 m2. En mindre økning ift i dag, men dette har selvsagt sammenheng med at lokalene kan innredes etter behovet. Det er således behov for: 17 kontorer utenom kontorplassene beskrevet på lageret. Dette er fire flere enn de vi disponerer i dag. Med tanke på fremtidig planlagt vekst i virksomheten, må det være mulighet for å utvide til 20 kontorer. Kontorene må være tilgjengelige for brukere og holde uforstyrret samtalestandard ift lydisolasjon. I tillegg er det behov for et større felles møterom og flere små møterom, mer arkiv og lagerplass for terapeututstyr enn i dag. Samlokalisering med hjelpemiddellager anbefales. Nærhet til bestillerkontoret vil være en fordel. Forslag Gitt at nye lokaliteter må fremskaffes, kan det skisseres alternativer Hele virksomheten flytter i leide lokaler hos IPK Vea Øst som skal stå ferdig i Fysio- og ergoterapeutene samt merkantil flyttes til kinobygget i Kopervik fra årsskiftet 2009/2010. Hjelpemiddellageret flytter i leide lokaler hos IPK Vea Øst i Side 11 av 19

12 Kommunen utreder bygging av lokaler for fysio- og ergoterapitjenesten inkl. hjelpemiddellager på kommunal tomt ved sykehjemmet som skal etableres på Vea, Alternativ 2 og 3 bygger på at når sosialtjenesten flytter til nytt NAV bygg, flytter resterende (desentralisert) del av bestillerkontoret og fysio- og ergoterapitjenesten inn i kinobygget. Det er ikke areal til hjelpemiddellager i kinobygget. Alternativ 1 Hele virksomheten flytter i leide lokaler hos IPK Vea Øst som skal stå ferdig i Det er i dag kort fysisk avstand mellom hjelpemiddellageret og fysio- og ergoterapitjenesten for øvrig, men det vil være enda bedre å være samlokalisert i samme bygg. Da vil åpningstiden på lageret kunne utvides og ivaretas i større grad av merkantilt personell og evt. terapeutene. I dag holder lageret kun fysisk åpent for brukere/ samarbeidspartnere om morgenen fra kl når hjemmekonsulentene er til stede og laster inn hjelpemidler i bilene. Felles lokaliteter godt tilrettelagt for brukere vil gi større mulighet til praktisk samarbeid ift. hjelpemiddelutprøving og utlevering ved å ha utprøvingsrom både for hørsel/syn og utprøvingsrom for hjelpemiddel for barn på det nye lageret. Dette gir bedre effektivitet ved betjening av brukere av hørsels- og synshjelpemidler. Brukere med enkle hørsel/ syn hjelpemiddelsaker som er mobile, kan komme til utprøvingsrommet og få prøvd ut. Dette i stedet for at hørsel og synkontakt som i dag må ta alt utstyret med i bil hjem til bruker for utprøving og så tilbake på kontoret for å skrive søknad. Rommet er tenkt felles benyttet også av andre virksomheter/etater som evt. får etablert syns- og hørselskontakt i fremtiden. Et utprøvingsrom/lager for hjelpemidler for barn både i Haugesund og Karmøy kommune sammen med NAV-HMS-R, vil kunne effektivisere denne delen av hjelpemiddelformidlingen både for brukere og terapeuter. De vil slippe å ta turen over fjorden (NAV-HMS-R ligger på Forus ) for utprøving av for eksempel elektriske rullestoler. Det er en stor fordel at disse utprøvingsrommene ligger i fysisk nærhet til terapeutenes kontorer slik at hele formidlingsprosessen for brukeren og terapeutene kan ivaretas effektivt på en plass. Det blir i disse dager etablert et tilsvarende felles utprøvingsrom for voksne i Haugesund som Karmøy kommune kan benytte. Det er enighet med Haugesund kommune og NAV-HMS-R at Side 12 av 19

13 utprøvningsrom for barn bør ligge på Karmøy da det her er flest funksjonshemmede barn med slike behov. Tomten til IPK på ligger på Industriområdet Vea Øst. Den er lokalisert i utkanten av feltet mot hovedveien og vil derfor være lett tilgjengelig. Fysio- og ergoterapitjenesten er kommuneomfattende og betjener brukere fra hele kommunen. Ansatte, både terapeuter og hjelpemiddelkonsulenter kjører mye rundt til brukere. En sentral geografisk plassering har derfor en positiv side med tanke på drift (kjøring, tidsbruk). Det nye sykehjemmet på Vea ligger geografisk nært hjelpemiddellageret og terapeutene (eller omvendt) som skal betjene sykehjemmets rehabiliteringsenhet og dagenhet. Brukeren skal gis intensiv opptrening og opptrening som del av et dagtilbud. Det planlegges i framtiden opprettelse av 4 nye terapeutstillinger organisert i fysio- og ergoterapitjenesten rullering av terapeutene med jobbperiode inne på sykehjemmet. Kort avstand til sykehjemmet vil være meget fordelaktig. Et leieforhold mellom KK og IPK vil kunne gi mulighet for å samarbeide om fellesløsninger for resepsjon, kantine med mer. Det vil bli vurdert andre arbeidsoppgaver knyttet til hjelpe-middelsentralen og som IPK kan utføre. Her er det gode erfaringer fra andre kommuner. Ulempen ved å velge alternativ 1 blir noe lenger avstand fra virksomheten til bestillerkontoret, det nye NAV-kontoret og rådhuset. Administrativt og faglig samarbeid vil likevel kunne organiseres greit, samtidig som det utvikles rutiner som sikrer god informasjon til brukere slik at disse ikke må oppsøke flere steder enn i dag. Alternativ 2 Fysio- og ergoterapeutene samt merkantil flyttes til kinobygget i Kopervik fra årsskiftet 2009/2010. Hjelpemiddellageret flytter i leide lokaler hos IPK Vea Øst i Fordel ved dette alternativet er fysio - og ergoterapitjenesten bli samlokalisert med bestiller kontoret og fysisk nærmere rådhuset jf. Ulempen blir at alle fordelene ved samlokalisering med hjelpemiddellageret faller bort og økt avstand gir ytterligere utfordringer. Alternativ 3 Nybygg i egen regi på tomt ved Vea sykehjem. Side 13 av 19

14 Dette er et alternativ som vil kunne gi mange av fordelene ved alternativ 1 for fysio- og ergoterapitjenesten som en helhet. Nærhet til det nye sykehjemmet blir ideell. Fortsatt vil det være nær nok IPK til at arbeidsoppdrag i hjelpemiddellageret kan avtales, men positive effekter ut over dette faller stort sett bort. Ulempe som alternativ 1 ved økt avstand til bestillerkontoret, det nye NAVkontoret og rådhuset. Høy investeringskostnad. Økonomi Tårnet er kommunalt og det belastes ikke leieutgifter for de 220 kvadratmeter lageret disponerer her. For midlertidig lager 170 kvm i Kopparen betales nærmere kr pr. år. Alternativ anvendelse av lokalene i Tårnet er ikke vurdert, men rådmannen vil se dette i sammenheng en samlet vurdering av de lokalene kommunen disponerer Kopervik. For kontorutgifter i Henrik Klausensgt. 2 betales det nærmere kr pr år. Driftsutgifter til strøm og renhold kommer i tillegg. Alternativ 1 Felles løsning, leie av lokaler i IPK bygget. Det anslås leieutgifter på kr til 1 mill pr år, hvilket tilsier en økning på kr ift. dagens leieutgifter. Minner igjen om at en pr. i dag ikke betaler husleie for egne lokaliteter i Tårnet. Inventar/utstyr medtas, suppleringer anslås til kr Alternativ 2 Todelt løsning. Årlige leieutgifter som alternativ 1, men kinobygget er eget bygg. På papiret vil derfor økningen kun bli kr Inventar/utstyr medtas, suppleringer anslås til kr Alternativ 3 Samlokalisering av hele virksomheten, Nybygg i egen regi ved Vea sykehjem. Anslag byggekostnader denne type bygg inkludert tomt/opparbeiding anslås til kr kvm. Total kostnad min. 33 mill. Inventar/utstyr medtas, suppleringer anslås til kr RÅDMANNENS KOMMENTAR OG ANBEFALING På bakgrunn av fakta og vurdering i saken anbefaler rådmannen alternativ 1. Dette framstår som god og framtidsrettet løsning. Side 14 av 19

15 Rådmannen anbefaler derfor å inngå intensjonsavtalen med det formål å sikre at senere leiekontrakt med Industripartner Karmøy AS ivaretar kommunens behov. Nødvendige økonomiske ressurser innarbeides i budsjett og økonomiplan fra Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 15 av 19

16 Sak 3/09 REFERATLISTE Saksbehandl Elin Vikene Arkiv: 033 er: Arkivsaksnr.: 08/983 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 3/09 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Forslag til vedtak: 1. Vedr. kommunal ventetid for hjelp til anskaffelse av hørsels og synshjelpemidler - notat fra leder fysio- og ergoterapitjenesten 2. Søknad om tilskudd til tilgjengelighetstiltak / universell utforming Møteprotokoll formannskapet Møteprotokoll kommunestyret Møteprotokoll hovedutvalg helse og sosial Møteprotokoll hovedutvalg teknisk Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur Møteprotokoll formannskapet Møteprotokoll formannskapet Side 16 av 19

17 Side 17 av 19 Sak 3/09

18 Sak 4/09 EVENTUELT Saksbehandl Elin Vikene Arkiv: 033 er: Arkivsaksnr.: 08/981 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 5/08 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /08Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /08Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /08Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /08Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /08Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /09 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Forslag til vedtak: Side 18 av 19

19 Side 19 av 19 Sak 4/09