Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.htc.com Brukerhåndbok"

Transkript

1 Brukerhåndbok

2 Les dette før du fortsetter BATTERIET ER IKKE LADET NÅR DU TAR DET UT AV ESKEN. IKKE FJERN BATTERIET NÅR ENHETEN LADES. GARANTIEN DIN BLIR GJORT UGYLDIG DERSOM DU DEMONTERER ELLER FORSØKER Å DEMONTERE APPARATET. PERSONVERNBEGRENSNINGER Noen land krever full avsløring av innspilte telefonsamtaler, og forlanger at du må informere samtalepartneren om at samtalen blir innspilt. Følg alltid gjeldende lover og bestemmelser i landet ditt når du bruker innspillingsfunksjonen på PDA-telefonen. INFORMASJON OM INTELLEKTUELL EIENDOMSRETT Copyright 2009 HTC Corporation. Med enerett. HTC, HTC-logoen, ExtUSB, HTC Hero, HTC Peep, HTC Footprints, HTC Sync, HTC Innovation og HTC Care er varemerker og/eller servicemerker til HTC Corporation. Copyright 2009 Google Inc. Brukt med tillatelse. Google, Google-logoen, Android, Google-søk, Google Maps, Gmail, YouTube, Android Market og Google Talk er varemerker til Google Inc. Google, Google-logoen og Google Maps er varemerker til Google, Inc. TeleAtlas Map Data Street View Images 2009 Google. Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Word, Excel, PowerPoint og Outlook er enten registrerte varemerker eller varemerker til Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Bluetooth og Bluetooth-logoen er varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wireless Fidelity Alliance, Inc. microsd er et varemerke som tilhører SD Card Association. Copyright 2009, Esmertec AG. Med enerett. Java, J2ME og alle andre Java-baserte merker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. Twitter er et varemerke som tilhører Twitter, Inc., og er brukt under lisens.

3 Med lisens fra QUALCOMM Incorporated under ett eller flere av følgende patenter: Alle andre selskaps-, produkt- og tjenestenavn som er nevnt i dette dokumentet er varemerker, registrerte varemerker eller tjenestemerker som tilhører de respektive eierne. HTC kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet, og heller ikke for tilfeldige skader eller følgeskader som oppstår fordi dette materialet stilles til rådighet. Informasjonen tilbys slik den er uten garantier av noe slag, og er gjenstand for endringer uten forvarsel. HTC forbeholder seg også retten til å endre innholdet i dette dokumentet når som helst og uten forvarsel. Ingen deler av dette dokumentet kan reproduseres eller overføres i noen form eller med noen metode, det være seg elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering, innspilling eller lagring i et gjenhentingssystem, eller oversettes til noe språk i noen form uten skriftlig tillatelse fra HTC innhentet på forhånd. Fraskrivelser VÆRINFORMASJONEN, LAGRINGSDATAENE, DATAENE OG DOKUMENTASJONEN TILBYS SOM DE ER OG UTEN GARANTIER ELLER TEKNISK STØTTE AV NOE SLAG FRA HTC. SÅ LANGT DET ER TILLATT IFØLGE LOVEN VIL HTC OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER uttrykkelig fraskrive seg alle påstander og garantier, uttrykte eller implisitte, som oppstår pga. loven eller på annen måte, med hensyn til værinformasjonen, aksjedataene, dataene, dokumentasjonen eller andre produkter eller tjenester, medregnet uten begrensning eventuelle uttrykte eller implisitte garantier om salgbarhet, uttrykte eller implisitte garantier om egnethet for et bestemt formål, manglende krenkelse av rettigheter, kvalitet, nøyaktighet, fullstendighet, effektivitet, pålitelighet, nytte, at værinformasjonen, aksjedataene, dataene og/eller dokumentasjonen vil være feilfrie, eller underforståtte garantier som oppstår i forbindelse med behandling eller ytelse.

4 4 Uten begrensninger for det foregående forstås det videre at HTC og dets tilbydere ikke er ansvarlige for din bruk eller misbruk av værinformasjonen, aksjedataene, dataene og/eller dokumentasjonen eller resultatene fra slik bruk. HTC og dets tilbydere gir ingen uttrykte eller underforståtte garantier eller bekreftelser på at værinformasjonen vil finne sted eller har funnet sted slik rapportene, prognosene, dataene eller informasjonen angir, representerer eller avbilder, og selskapet har ikke ansvar eller forpliktelser av noe slag for noen personer eller enheter, enten det er berørte parter eller ikke, for noe misforhold, unøyaktigheter eller utelatelser av vær eller hendelser som er spådd eller avbildet, rapportert, som oppstår eller har oppstått. UTEN BEGRENSNINGER FOR DET GENERELLE I DET FOREGÅENDE ANERKJENNER DU AT VÆRINFORMASJONEN, AKSJEDATAENE, DATAENE OG/ELLER DOKUMENTASJONEN KAN OMFATTE UNØYAKTIGHETER, OG DU VIL BRUKE ALMINNELIG FORNUFT OG FØLGE STANDARD SIKKERHETSTILTAK I FORBINDELSE MED BRUKEN AV VÆRINFORMASJONEN, AKSJEDATAENE, DATAENE ELLER DOKUMENTASJONEN. Begrensning av ansvar SÅ LANGT DET ER TILLATT IFØLGE GJELDENDE LOV KAN VERKEN HTC ELLER DETS TILBYDERE HOLDES ANSVARLIGE AV BRUKEREN ELLER EN TREDJEPART FOR NOEN INDIREKTE, SPESIELLE, FØLGESKADER, TILFELDIGE ELLER STRAFFENDE ERSTATNINGSKRAV AV NOE SLAG, IFØLGE KONTRAKT ELLER ERSTATNINGSRETT, MEDREGNET, MEN IKKE BEGRENSET TIL, PERSONSKADE, TAP AV INNTEKT, TAP AV GOODWILL, TAP AV FORRETNINGSMULIGHETER, TAP AV DATA OG/ELLER TAP AV PROFITT SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV, ELLER ER KNYTTET TIL, PÅ NOEN MÅTE, ELLER LEVERINGEN, YTELSEN ELLER DEN MANGLENDE YTELSEN AV FORPLIKTELSER, ELLER BRUK AV VÆRINFORMASJONEN, AKSJEDATAENE, DATAENE ELLER DOKUMENTASJONEN, OGSÅ UAVHENGIG AV OM DETTE KUNNE FORUTSES ELLER IKKE.

5 Viktig helseinformasjon og forholdsregler Ved bruk av dette produktet må det tas forholdsregler som beskrevet nedenfor, for å unngå mulig juridisk ansvar og erstatningsplikt. Ta vare på og følg alle produktets sikkerhets- og driftsinstruksjoner. Observer alle advarsler i driftsinstruksjonene på produktet. Hvis du vil redusere faren for personskade, elektrisk støt, brann eller skade på utstyret, må du ta følgende forholdsregler. ELEKTRISK SIKKERHET Dette produktet er beregnet på bruk når det forsynes med strøm fra angitt batteri eller strømforsyningsenhet. Annen bruk kan være farlig og vil ugyldiggjøre alle godkjenninger som dette produktet har fått. FORHOLDSREGLER FOR RIKTIG JORDINGSINSTALLERING FORSIKTIG: Tilkobling til ujordet eller feilaktig jordet utstyr kan føre til elektrisk støt på enheten. Dette produktet er utstyrt med en USB-kabel for tilkobling til datamaskin av skrivebordstype eller bærbar type. Sørg for at datamaskinen er riktig jordet før du kobler produktet til datamaskinen. Strømforsyningsledningen til en skrivebordseller bærbar datamaskin har utstyrsjordleder og en jordingsplugg. Pluggen må settes i et egnet strømuttak som er riktig installert og jordet i samsvar med alle lokale koder og bestemmelser. FORHOLDSREGLER FOR STRØMFORSYNINGSENHET Bruk riktig ekstern strømkilde Et produkt bør bare forsynes fra samme type strømkilde som er angitt på etiketten med strømverdiene. Hvis du er usikker på hva slags strømkilde som kreves, kan du kontakte din autoriserte tjenesteleverandør eller et lokalt strømselskap. For et produkt som opereres på batteristrøm eller andre kilder, slå opp i driftsinstruksjonene som følger med produktet. 5

6 6 Dette produktet bør bare brukes sammen med følgende strømforsyningsenhet(er) som er beregnet til dette. Batterieliminator HTC, Modell TC P300 Håndter batterier forsiktig Dette produktet inneholder et li-ion-batteri. Det er fare for brann og brannskader hvis batteriet håndteres feilaktig. Ikke forsøk å åpne eller betjene batterisettet. Batteriet må ikke demonteres, knuses, punkteres, få kortsluttet eksterne kontakter eller kretser, kastes på åpen ild eller i vann, eller utsettes for temperaturer over 60 C (140 F). ADVARSEL: Fare for eksplosjon hvis batteriet blir satt inn feil. For å redusere risikoen for brann eller brannskader må du ikke demontere, knuse, kortslutte eksterne kontakter på, eksponere for temperaturer over 60 C (140 F) eller kaste utstyret i ild eller vann. Skift bare ut med angitte batterier. Resirkuler eller kast brukte batterier i henhold til lokale bestemmelser eller referanseguiden som følger med produktet. Merk: Dette produktet bør bare brukes sammen med følgende batteri(er) som er beregnet til dette. HTC, Modell TWIN160 Ta ekstra forholdsregler Hold batteriet eller enheten tørr og borte fra vann og alle former for væske, ellers er det fare for kortslutning. Hold metallgjenstander borte slik at de ikke kommer i kontakt med batteriet eller dets kontakter, ettersom dette kan føre til kortslutning under bruk.

7 Telefonen skal bare kobles til produkter som bærer USB-IF-logoen eller som oppfyller USB-IF samsvar-programmet. Ikke bruk batterier som virker skadet, deformert eller misfarget, og heller ikke batterier med rust på mantelen, som blir veldig varme eller som avgir stygg lukt. Hold alltid batterier unna rekkevidde for babyer og små barn for å unngå at de svelger batteriet. Søk legehjelp umiddelbart hvis batteriet blir svelget. Hvis batteriet lekker: Ikke la lekkende væske komme i kontakt med hud eller klær. Hvis kontakt allerede har oppstått, må du skylle det påvirkede området umiddelbart med rent vann og søke legehjelp. Ikke la lekkende væske komme i kontakt med øynene. Hvis kontakt allerede har oppstått, må du IKKE gni deg i øynene. Skyll umiddelbart med rent vann og søk legehjelp. Ta ekstra forholdsregler for å holde et lekkende batteri unna brann ettersom det er fare for tenning eller eksplosjon. FORHOLDSREGLER FOR DIREKTE SOLLYS Hold dette produktet borte fra overdreven fuktighet og ekstreme temperaturer. Ikke etterlat dette produktet eller batteriet i et kjøretøy eller på steder der temperaturen kan overskride 60 C (140 F), for eksempel på dashbordet i en bil, i en vinduskarm eller bak et vindu som er utsatt for direkte sollys eller sterk ultrafiolett belysning i lengre perioder. Dette kan skade produktet, overopphete batteriet eller utgjøre en risiko for bilen. FORHINDRE HØRSELSSKADER 7 FORSIKTIG: Permanent hørselsskade kan oppstå hvis øreplugger eller hodetelefoner brukes ved høyt volum i lengre tidsperioder.

8 8 MERK: For Frankrike er øreplugger (oppført nedenfor) på denne enheten testet for overholdelse av lydtrykknivået som er angitt i gjeldende NF EN :2000- og/ eller NF EN :2003-standard, som pålagt i den franske Artikkel L Øreplugg, produsert av Cotron, Modell RC E150. Øreplugg, produsert av Merry, Modell RC E150. SIKKERHET OM BORD PÅ FLY På grunn av faren for interferens som dette produktet kan forårsake på et flys navigasjonssystemer og kommunikasjonsnettverk, er bruk av denne enhetens telefonfunksjon om bord på et fly i strid med loven i de fleste land. Hvis du ønsker å bruke denne enheten når du er om bord på et fly, må du huske å slå av telefonen ved å bytte til flymodus. MILJØBEGRENSNINGER Ikke bruk dette produktet på bensinstasjoner, drivstofflagre, kjemiske anlegg eller på steder der det pågår sprengningsoperasjoner, eller i potensielt eksplosive atmosfærer som drivstoffpåfyllingsområder, drivstofflagre, kjemiske anlegg, under dekk på båter, ved overførings- eller lagringsanlegg for drivstoff eller kjemikalier, og i områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel av korn, støv eller metallpulver. Husk at gnister i slike områder kan føre til en eksplosjon eller brann med fare for liv og helse. EKSPLOSIVE ATMOSFÆRER Når du befinner deg i et område med potensielt eksplosiv atmosfære eller det finnes brennbare materialer, må du slå av produktet og respektere alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan føre til en eksplosjon eller brann med fare for liv og helse. Brukere rådes til ikke å bruke utstyret på påfyllingssteder, for eksempel bensinstasjoner. Vi minner om nødvendigheten av å respektere restriksjonene på bruk av radioutstyr i drivstofflagre, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengningsoperasjoner. Områder med en potensielt eksplosiv atmosfære er ofte, men ikke alltid, tydelig merket. Slike områder kan være påfyllingssteder, under dekk på båter, overførings- eller lagringsanlegg for drivstoff eller kjemikalier, og områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel av korn, støv eller metallpulver.

9 TRAFIKKSIKKERHET Førere av kjøretøy i bevegelse har ikke lov til å bruke telefonitjenester med håndholdte enheter, unntatt i nødstilfeller. I noen land er bruk av handsfreeenheter tillatt som et alternativ. FORHOLDSREGLER MOT RF-EKSPONERING Unngå bruk av enheten nær større metallkonstruksjoner (for eksempel et bygningsreisverk i stål). Unngå bruk av enheten nær sterke elektromagnetiske kilder, for eksempel mikrobølgeovner, høyttalere, TV og radio. Bruk bare originalt produsentgodkjent tilbehør eller tilbehør som ikke inneholder metall. Bruk av ikke-originalt produsentgodkjent tilbehør kan bryte dine lokale retningslinjer for RF-eksponering og bør unngås. INTERFERENS MED MEDISINSK UTSTYR Dette produktet kan forårsake feil på medisinsk utstyr. Bruk av dette utstyret er forbudt ved de fleste sykehus og medisinske klinikker. Hvis du bruker en annen personlig medisinsk enhet, må du kontakte produsenten av enheten for å finne ut om den er tilstrekkelig skjermet mot ekstern RF-energi. Legen din kan være i stand til å innhente denne informasjonen. Slå AV telefonen på legekontorer og helseinstitusjoner når det er oppslag som ber deg om å gjøre det. Sykehus eller helseinstitusjoner kan bruke utstyr som kan være følsomt for ekstern RF-energi. HØREAPPARATER Noen digitale trådløse telefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. Ved slik interferens kan du eventuelt kontakte tjenesteleverandøren eller ringe kundeservice for å diskutere alternativer. 9

10 10 IKKE-IONISERENDE STRÅLING Enheten har en intern antenne. Dette produktet bør benyttes i sin normalbruksposisjon for å sikre at strålingen overholder grenseverdiene og beskytte mot interferens. I likhet med annet mobilt radiooverføringsutstyr blir brukere anbefalt, av hensyn til tilfredsstillende drift av utstyret og personalets sikkerhet, å ikke la noen deler av kroppen komme for nær antennen under bruk av utstyret. Bruk bare den medfølgende innebygde antennen. Bruk av uautoriserte eller endrede antenner kan redusere samtalekvaliteten og skade telefonen, forårsake tap av ytelse, og gi SAR-nivåer som overskrider de anbefalte grensene, i tillegg til at de fører til manglende overholdelse av lokale reguleringskrav i landet ditt. For å sikre optimal telefonytelse og sikre at menneskelig eksponering for RF-energi ligger innenfor retningslinjene som er angitt i de relevante standardene, må du alltid bruke enheten i normalbruksposisjon. Kontakt med antenneområdet kan redusere samtalekvaliteten og føre til at enheten opererer ved høyere strømnivå enn nødvendig. Å unngå kontakt med antenneområdet når telefonen er I BRUK optimaliserer antenneytelsen og batteriets levetid. Antenneplassering

11 Generelle forholdsregler Unngå å legge for stort trykk på apparatet Ikke legg stort trykk på skjermen og enheten, for på den måten å unngå å skade dem, og fjern enheten fra bukselommene før du setter deg. Det anbefales også at du lagrer enheten i et beskyttelsesetui, og at du bare bruker fingeren når du samhandler med berøringsskjermen. Ødelagte skjermer som følge av ukorrekt håndtering dekkes ikke av garantien. Apparatet blir varmt etter lengre tids bruk Når du bruker apparatet i lengre perioder, for eksempel når du snakker i telefonen, lader batteriet eller søker på nettet, kan apparatet bli varmt. I de fleste tilfeller er dette normalt og bør derfor ikke oppfattes som at det er noe galt med apparatet. Ta hensyn til serviceanvisninger Med unntak av slik det er forklart andre steder i drifts- eller servicedokumentasjonen må du ikke betjene produktet selv. Nødvendig service på komponenter i disse rommene må bare utføres av en autorisert servicetekniker eller -tilbyder. Skade som krever service Plugg ut produktet fra strømkontakten, og be om service fra en autorisert servicetekniker ved følgende forhold: Væske er sølt eller en gjenstand har falt oppå produktet. Produktet er utsatt for regn eller vann. Produktet er mistet eller skadet. Det finnes merkbare tegn på overoppheting. Produktet fungerer ikke normalt når du følger driftsinstruksjonene. Unngå varme områder Produktet bør plasseres godt unna varmekilder som radiatorer, varmeveksler, ovner eller andre produkter (medregnet forsterkere) som genererer varme. 11

12 12 Unngå fuktige områder Bruk aldri produktet på et fuktig sted. Unngå bruk av enheten etter en brå temperaturendring Når du flytter enheten mellom miljøer med veldig forskjellige temperaturog/eller fuktighetsverdier, kan det oppstå kondens på og inne i enheten. For å unngå skader på enheten, må du la fuktigheten få tilstrekkelig tid til å fordampe før du bruker enheten. MERKNAD: Når du bringer enheten fra lavtemperaturforhold og inn i et varmere miljø eller omvendt, må du la enheten få akklimatisere seg til romtemperatur før du slår på strømmen. Unngå å skyve gjenstander inn i produktet Skyv aldri gjenstander av noe slag inn i kabinettspor eller andre åpninger i produktet. Spor og åpninger er der av ventilasjonshensyn. Disse åpningene må ikke blokkeres eller tildekkes. Montere tilbehør Ikke bruk produktet på et ustabilt bord, en vogn, et stativ eller en brakett. Enhver montering av produktet må følge produsentens instruksjoner, og man bør bruke monteringstilbehør anbefalt av produsenten. Unngå ustabil montering Ikke plasser produktet på et ustabilt grunnlag. Bruk produktet sammen med godkjent utstyr Dette produktet bør bare brukes med personlige datamaskiner og ekstrautstyr identifisert som egnet for bruk sammen med produktet. Juster volumet Skru ned volumet før du bruker hodetelefoner eller andre lydenheter. Rengjøring Plugg ut produktet fra veggkontakten før rengjøring. Ikke bruk flytende rengjøringsmidler eller aerolsolbasert spray. Bruk en fuktet klut til rengjøring, men bruk ALDRI vann til å rengjøre LCD-skjermen.

13 Innhold Kapittel 1 - Grunnleggende om telefonen Telefonen og tilbehøret Frontpanel...23 Bakpanel...24 Venstre panel...24 Øverste panel...25 Nedre panel...25 Hva er inni esken Sette inn SIM-kortet, batteriet og lagringskortet SIM-kort...27 Batteri...28 Lagringskort...29 Montere en rem, snor eller snortilbehør Lading av batteriet Telefonkontroller Søkeknapp Komme rundt omkring på telefonen Bank...33 Trykk og hold...33 Sveipe eller gli...34 Dra...34 Slåing...34 Roter...34 Klype sammen...34 Bruke styrekulen Komme i gang Slå telefonen av og på...35 Angi PIN-koden din

14 14 Sette opp telefonen for første gang...36 Slå av skjermen når den ikke er i bruk Startskjermbilde Utvidet startskjermbilde...39 Tilpasse Startskjermbildet Telefonstatus og varslinger Varslingspanel...45 Varsellampe Programmer Nylig brukte programmer Innstillinger Justering av volumet Bruke telefonens lagringskort som et USB-drev Kapittel 2 - Bruke telefonfunksjoner Foreta anrop Foreta anrop ved bruk av Oppringing...53 Ringe opp et telefonnummer i en tekstmelding...54 Ringe opp et nummer i hurtigoppringing...54 Ringe opp et telefonnummer i en e-post...55 Foreta et nødanrop Besvare eller avvise et anrop Besvare et innkommende anrop...55 Avvise et innkommende anrop...55 Slå av ringelyden...56 Avvise et anrop og sende en tekstmelding Bruke alternativer for innkommende anrop Håndtere flere anrop...56 Sette opp en konferansesamtale...57 Sette en samtale på vent...58 Slå av mikrofonlyden under en samtale...58

15 Slå høyttalertelefonen på eller av...58 Avslutte en samtale Bruke Samtalelogg Bruke kategorien Samtalelogg...59 Legge til et nytt telefonnummer i Kontakter...60 Sjekke et tapt anrop...60 Tømme listen Samtalelogg Justere telefoninnstillinger Slå telefonfunksjonen av og på Aktivere eller deaktivere flymodus...62 Kapittel 3 - Bruke Personer Om Personer Legge til Personer-widgeten...63 Kontaktkilder Bruke skjermbildet Personer Sette opp Mitt kontaktkort...65 Vise og administrere kontakter...66 Bruke Favoritter...69 Arbeide med grupper Bruke Facebook og Flickr i Personer Bruke skjermbildet Kontaktdetaljer Kapittel 4 - Skrive tekst Bruke Skjermtastaturet Bruke skjermtastaturet i liggende retning...77 QWERTY...78 Compact QWERTY...79 Phone keypad Skrive tall og symboler

16 Justere innstillinger for berøringsinndata Innstillinger for berøringsinndata...82 Tekstinntasting...82 Kapittel 5 - Utveksle meldinger Sende tekst- og multimediemeldinger Åpne Messages...85 Skrive og sende SMS- og MMS-meldinger...85 Motta tekst- og multimediemeldinger...90 Administrere meldinger og meldingstråder...90 Angi alternativer for tekst- og multimediemeldinger...93 Legge til Meldinger-widgeten Bruke e-post Legge til en POP3/IMAP e-postkonto...94 Legge til en Microsoft Exchange ActiveSync-konto...95 Synkronisere Exchange ActiveSync e-post...95 Endre Exchange ActiveSync-innstillinger...96 Opprette en annen e-postkonto...96 Skrive og sende e-post...97 Vise og svare på e-post...97 Administrere e-post på din eksterne e-postkonto...98 Redigere innstillinger for e-postkonto...99 Send en møteforespørsel ved bruk av Exchange ActiveSync-kontoen Slette en e-postkonto Legge til E-post-widgeten Kapittel 6 - Koble til Koble til Internett GPRS/3G/EDGE Sjekke nettverkstilkoblingen du bruker Slå på eller av GPRS/3G Opprette et nytt tilgangspunkt

17 6.3 Wi-Fi Slå på Wi-Fi og koble til et trådløst nettverk Sjekke statusen til trådløse nettverk Legge til widgetene Datatilkobling og Wi-Fi Bruke Webleser Åpne Webleser Gå til en webside Angi din startside Endre skjermretningen Bla gjennom klassiske visninger (ikke mobilversjon) av websider Navigere på en webside Zoome inn eller ut på en webside Åpne et nytt webleser-vindu Skifte mellom webleser-vinduer Finne tekst på en webside Velge linker på websider Laste ned webprogrammer Administrere bokmerker Angi alternativer for Webleser Bruke Bluetooth Slå på Bluetooth og gjøre telefonen oppdagbar Endre navn på telefonen Pare og koble til et sett Bluetooth håndfrie hodetelefoner eller bilsett Koble fra Bluetooth håndfrie hodetelefoner eller bilsett Bruke telefonen som et modem Kapittel 7 - Kamera og multimedier Bruke kamera og videokamera Åpne Kamera Lukke Kamera Endre bildetakingsmoduser

18 18 Ta bilder Innspille videoer Vurderingsskjermbilde Kameramenypanel Bruke Album Åpne Album Arbeide med bilder Arbeide med videoer Legge til Fotoalbum eller Fotoramme-widgeten Lukke Album Bruke Musikk Kopiere musikk til lagringskortet Åpne Musikk Spille av musikk Høre på musikk på Låseskjermen Bibliotek Opprette spillelister Administrere spillelistene dine Angi en sang som ringetone Legge til Musikk-widgeten Kapittel 8 - Google Apps Logge på din Google-konto Hente passordet til min Google-konto Bruke Gmail Skrive og sende e-post Motta og lese e-post Besvare eller videresende e-post Administrere samtaler og e-post Angi innstillinger for Gmail

19 8.3 Bruke Google Talk Logge på og chatte online Administrere dine venner Mobilindikasjoner Justere innstillinger for direktemeldinger Logge av Bruke Google Maps Søke etter interessepunkter Vise kart Få veibeskrivelser Bruke Google Latitude (Tilgjengelig land for land) Åpne Latitude Dele dine posisjoner Invitere venner Akseptere en invitasjon Vise vennene dine Få forbindelse med vennene dine Kontrollere hva du deler Bruke YouTube Se videoer Søke etter videoer Dele videoer Bruke Android Market Åpne Android Market Få hjelp Finne programmer Installere og åpne et program Administrere programmer Avinstallere et program Synkronisere Google Apps

20 20 Kapittel 9 - Andre programmer Bruke Kalendar Åpne kalender Opprette hendelser Kalendervisninger Hendelsepåminnelser Synkronisere Exchange ActiveSync-kalender Synkronisere Outlook-kalender Legge til kalender-widgeten Bruke klokke Åpne klokke Legge til byer på verdensklokke-listen Angi dato og klokkeslett til hjembyen din Angi en alarm Slette en alarm Bruke stoppeklokke og tidtaker Legge til klokke-widgeten Bruke HTC Sync Installere HTC Sync på PC-en din Sette opp HTC Sync til å synkronisere Outlook-elementer Synkronisere Outlook-elementer Løse konflikter mellom telefonen og PC-en Åpne hjelp til Sync Manager Installere Android-programmer Bruke HTC Footprints Opprette et Footprint Besøke et Footprint på nytt Redigere eller slette et Footprint Sikkerhetskopiere dine Footprints Legge til Footprint-widgeten

21 9.5 Bruke PDF Viewer Åpne en PDF-fil Vise en PDF-fil Bruke Peep Åpne Peep Sende en oppdatering Sende en direktemelding Søke etter Twitter-brukere som du vil følge Legge til Twitter-widgeten Bruke Quickoffice Vise dokumenter, presentasjoner og regneark Bruke Aksjer Åpne Aksjer Legge til en aksjekurs eller en børsindeks Endre rekkefølgen på listen Slette et element Legge til Aksjer-widgeten Bruke Vær Åpne Vær Legge til en by Endre vær-alternativer Slette en by Legge til Vær-widgeten Bruke taleopptak Innspille stemmen din Angi et stemmeklipp som ringetone Gi nytt navn til et stemmeklipp

22 22 Kapittel 10 - Administrere telefonen Endre grunnleggende innstillinger Angi dato og klokkeslett Visningsinnstillinger Ringesignal innstillinger Telefontjenester Språkinnstillinger Innstillinger for sosiale nettverk Beskytte telefonen din Beskytte SIM-kortet ditt med en PIN-kode Beskytte telefonen din med en skjermlås Administrere minne Tilbakestille telefonen Tillegg 205 A.1 Spesifikasjoner A.2 Reguleringsmerknader Indeks 213

23 Kapittel 1 - Grunnleggende om telefonen 1.1 Telefonen og tilbehøret Frontpanel Øreplugg Lytt på en telefonsamtale herfra. Berøringsskjerm Varsellampe Se flere detaljer i Telefonstatus og varslinger i dette kapittelet. STARTSIDE MENY ANROP AVSLUTT SAMTALE/ STRØM STYREKULE TILBAKE SØK Hvis du vil vite mer om funksjonene til knappene MENY, STARTSIDE, ANROP, AVSLUTT SAMTALE /STRØM, SØK og TILBAKE, så se Telefonkontroller i dette kapittelet. Hvis du vil ha mer informasjon om STYREKULEN, se Bruke styrekulen i dette kapittelet.

24 24 Grunnleggende om telefonen Bakpanel Venstre panel 5 megapikslers kamera Se Bruke kamera og videokamera i kapittel 7 hvis du vil ha flere detaljer. VOLUM OPP Trykk for å øke ringeeller medievolumet. Høyttaler Bakdeksel Se Slik fjerner du bakdekselet i dette kapittelet. VOLUM NED Trykk for å redusere ringe- eller medievolumet.

25 Øverste panel 3,5 mm lydplugg Koble til det medfølgende headsettet for å føre handsfreesamtaler eller lytte til lydmedier. Grunnleggende om telefonen 25 Nedre panel Mikrofon USB-kontakt / hodetelefonkontakt Koble til: USB-kabel til å overføre filer. Batterieliminator til å lade opp batteriet. USB stereo hodetelefoner til håndfri samtale eller til å høre på musikk (medfølger ikke i esken). Hva er inni esken Produktpakken inneholder følgende deler og tilbehør: Telefon Batteri USB-kabel Batterieliminator microsd -kort Hurtigstartguide Kablet stereo headset

26 26 Grunnleggende om telefonen 1.2 Sette inn SIM-kortet, batteriet og lagringskortet Slå alltid av telefonen før du setter inn eller bytter ut SIM-kortet, batteriet og lagringskortet. Du må fjerne bakdekselet før du kan sette inn SIM-kortet og batteriet. Slik fjerner du bakdekselet 1. Sørg for at telefonen er slått av. 2. Hold enheten sikkert med fronten vendt ned. 3. Løft opp toppen av bakdekselet med tommelen eller en annen finger. Løft opp fra den smale åpningen på bakdekselet. Slik setter du tilbake bakdelselet 1. Sikre den nederste delen av bakdekselet først ved å plassere det inn i de to åpningene som finnes nederst på baksiden av enheten. 2. Trykk sidene og den øverste delen av bakdekselet ned for å låse dekselet på plass. Du hører et klikk når bakdekselet er låst på plass.

27 Grunnleggende om telefonen 27 SIM-kort SIM-kortet inneholder informasjon om ditt telefonnummer, servicedetaljer og telefonbok-/meldingsminne. Telefonen støtter både 1,8-volts og 3-volts SIM-kort. Merk Noen eldre SIM-kort vil muligens ikke fungere sammen med telefonen. Du bør kontakte din leverandør av trådløse tjenester for å få et nytt SIM-kort. Det kan være gebyrer for denne tjenesten. Slik setter du inn SIM-kortet 1. Sørg for at telefonen er slått av Skyv SIM-kortholderen til høyre for å låse den opp, og vipp den deretter opp. Sett inn SIM-kortet med gullkontaktene nedover, og det avskårne hjørnet vendt ut av kortsporet. Skyv SIM-kortet helt inn i sporet. Lukk SIM-kortholderen og skyv deretter SIM-kortholderen til venstre for å låse den

28 28 Grunnleggende om telefonen Slik fjerner du SIM-kortet 1. Fjern bakdekselet og batteriet. 2. Skyv SIM-kortholderen til høyre for å låse den opp, og vipp den deretter opp. 3. Trekk ut SIM-kortet. Batteri Telefonen leveres med et oppladbart Lithium-ion batteri, og er utformet for bruk bare sammen med produsentspesifiserte originalbatterier og tilbehør. Batteriytelsen avhenger av mange faktorer, medregnet nettverkskonfigurasjon, signalstyrke, temperaturen i miljøet der du bruker telefonen, funksjonene og/eller innstillingene du velger og bruker, elementer koblet til tilkoblingsportene, og dine tale-, data- og andre bruksmønstre. Viktig Når telefonen blir levert er batteriet allerede satt inn i telefonen. En tynn film er satt inn mellom batteriet og batterirommet. Du må fjerne denne filmen før du bruker telefonen. Anslått batterilevetid: Taletid: Opptil 420 minutter for WCDMA Opptil 470 minutter for GSM Standbytid: Opptil 750 timer for WCDMA Opptil 440 timer for GSM Merk Advarsel! Batterilevetid avhenger av nettverk og telefonbruk. Slik reduserer du faren for brann eller brannskader: Ikke forsøk å åpne, demontere eller vedlikeholde batterisettet. Det må ikke knuses, punkteres, få eksterne kontakter kortsluttet eller kastes på åpen ild eller vann. Ikke utsett batteriet for temperaturer over 60 o C (140 o F). Skift bare ut med batterisettet som er beregnet for dette produktet. Resirkuler eller kast det brukte batteriet ifølge lokale forskrifter.

29 Slik installerer du batteriet 1. Plasser de eksponerte kobberkontaktene overfor batterikontaktene inne i batterirommet Sett inn kontaktsiden på batteriet først, og skyv deretter batteriet forsiktig på plass. Sett på bakdekselet igjen Grunnleggende om telefonen 29 Batterikontakter Slik fjerner du batteriet 1. Sørg for at telefonen er slått av Fjern bakdekselet. Løft batteriet opp fra den lille åpningen oppå batterirommet. Løft opp herfra Lagringskort For å lagre dine bilder, din musikk og dine programmer, sett inn det medfølgende microsd -kortet i telefonen. Viktig Du må sette inn microsd-kortet før du kan bruke programmene Kamera og Album.

30 30 Grunnleggende om telefonen Slik installerer du lagringskortet 1. Sett inn microsd-kortet i sporet med gullkontaktene vendt ned. 2. Trykk microsd-kortet hele veien inn inntil du hører et klikk. Slik fjerner du lagringskortet Trykk på lagringskortet for å skyve det ut av sporet. Merk Hvis du vil fjerne lagringskortet mens telefonen er på, så se Slik fjerner du lagringskortet mens telefonen er på senere i dette kapittelet. Montere en rem, snor eller snortilbehør 1. Fjern bakdekselet. 2. Før løkken til remmen, snoren eller snortilbehøret gjennom hullet til remfestet på bakdekselet. 3. Fest løkken til T-kroken, og trekk deretter i snoren før å feste løkken på plass Sett på plass bakdekselet.

31 1.3 Lading av batteriet Grunnleggende om telefonen 31 Nye batterier er ikke ladet når de leveres. Før du begynner å bruke telefonen, må du installere og lade batteriet. Noen batterier virker best etter flere fullførte ladings- /utladingssykluser. Viktig Når telefonen blir levert er batteriet allerede satt inn i telefonen. En tynn film er satt inn mellom batteriet og batterirommet. Du må fjerne denne filmen før du bruker telefonen. Slik lader du batteriet 1. Koble USB-kontakten på batterieliminatoren til USB-kontakten i bunnen av telefonen. 2. Plugg inn batterieliminatoren i en stikkontakt for å begynne å lade batteriet. Merk Kun batterieliminatoren og USB-kabelen som fulgte med telefonen må brukes til å lade batteriet. Lading indikeres ved at varsellampen lyser med et fast, ravgult lys. Når batteriet blir ladet mens telefonen er på, vises batterilading-ikonet ( ) i statuslinjen på Startskjermbilde. Når batteriet har blitt fullt ladet vil varsellampen avgi et fast grønt lys, og et fullt batteri-ikon ( ) vil vises i statuslinjen på Startskjermbilde. Hvis du vil ha mer informasjon om varsellampen, se Telefonstatus og varslinger i dette kapittelet. Advarsel! Ikke fjern batteriet fra telefonen mens du lader den. Når batteriet begynner å bli for varmt, slutter det å lade av sikkerhetshensyn.

32 32 Grunnleggende om telefonen 1.4 Telefonkontroller Trykk på kontrollknappene på telefonens frontpanel for å gjøre følgende: ANROP STARTSIDE MENY AVSLUTT SAMTALE /STRØM TILBAKE SØK Knapp ANROP STARTSIDE MENY TILBAKE SØK AVSLUTT SAMTALE/ STRØM Funksjon Trykk for å åpne Telefon-skjermbildet. Når en kontakt, et kontaktnummer eller et telefonnummer er uthevet på skjermen, så trykk for å anrope kontakten eller telefonnummeret. Under en samtale, så trykk for å sette samtalen på vent. Trykk på nytt for å gjenoppta samtalen. Dersom du navigerte til et annet program under en samtale, så trykk for å vise den pågående samtalen på skjermen. Mens du er i hvilket som helst program eller skjermbilde, så trykk for å gå tilbake til Startskjermbilde. Trykk og hold inne for å åpne vinduet nylig brukte programmer. Trykk for å åpne en liste med handlinger som du kan foreta på det aktuelle skjermbildet eller i alternativmenyen. Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde, eller for å lukke en dialogboks, en alternativmeny, varslingspanelet eller skjermtastaturet. Se flere detaljer under Søkeknapp senere i dette kapittelet. Under en samtale, så trykk for å legge på. Når du ikke er i en samtale, så trykk og hold inne for å åpne menyen telefonalternative,r som lar deg slå på/av mobil nettverkstilkobling, slå av telefonen, eller sette telefonen på lydløs modus, vibreringsmodus eller flymodus.

33 Søkeknapp Grunnleggende om telefonen 33 Trykk på SØK for å søke informasjon om det aktuelle skjermbildet eller det aktuelle programmet. For eksempel når du er i People, så trykk på SØK for å søke etter en kontakt på telefonen. Trykk på SØK når du er i Maps for å søke etter interessepunkter. Trykk på SØK når du er i Startskjermbilde eller Browser for å foreta Google -søk og søke informasjon på nettet. I hvilken som helst søkelinje skriver du inn informasjonen du vil søke etter, og trykker deretter på SØK på nytt. 1.5 Komme rundt omkring på telefonen Det er forskjellige måter å navigere omkring på Startskjermbilde, menyskjermbilder og programskjermbilder på telefonen. Bank Når du vil skrive ved bruk av skjermtastaturet, så velg skjermelementer som f.eks. ikoner for programmer og innstillinger, eller trykk på skjermknapper, bank ganske enkelt på dem med fingeren. Trykk og hold Hvis du vil åpne de tilgjengelige alternativene for et element (f.eks. kontakt eller link på en webside), så trykk og hold inne elementet.

34 34 Grunnleggende om telefonen Sveipe eller gli Å sveipe eller gli betyr å dra fingeren vertikalt eller horisontalt over skjermen. Dra Trykk og hold fingeren nede med et visst trykk før du begynner å dra. Når du drar må du ikke løfte fingeren før du har nådd til målposisjonen. Slåing Å slå ligner sveiping, bortsett fra at du må sveipe fingeren med lette, raskere strøk. Denne fingerbevegelsen foregår alltid i en vertikal retning, som når du blar i kontaktlisten eller meldingslisten. Roter Med de fleste skjermer kan du endre skjermretningen automatisk fra stående til liggende ved å snu telefonen på siden. Når du skriver inn tekst kan du snu telefonen på siden for å hente et større tastatur. Du finner flere detaljer i kapittel 4. Merk Avkryssingsboksen Orientation i STARTSIDE > MENY > Settings > Sound & display må være valgt for at skjermretningen skal kunne endres automatisk. Klype sammen I visse programmer, som f.eks. Album eller Webleser, kan du klype sammen skjermen ved bruk av 2 fingre (for eksempel tommelen og pekefingeren) for å zoome inn eller zoome ut når du viser et bilde eller en webside. Bruke styrekulen Rull eller trykk på STYREKULEN for å velge eller utheve elementer på skjermen. STYREKULEN blinker også når du mottar et innkommende anrop eller en varsling.

35 1.6 Komme i gang Grunnleggende om telefonen 35 Når du har satt inn SIM-kortet, batteriet og microsd-kortet, kan du slå på telefonen og begynne å bruke den. Slå telefonen av og på Slik slår du på telefonen Trykk på knappen AVSLUTT SAMTALE /STRØM. Merk Når du slår på telefonen for første gang vil du bli spurt om du vil logge på din Google -konto. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter opp telefonen første gang, så se Sette opp telefonen første gang i dette kapittelet. Slik slår du av telefonen 1. Trykk og hold på knappen AVSLUTT SAMTALE /STRØM i noen få sekunder. 2. Når alternativer-menyen Phone options vises, så velg Power off. 3. Velg OK når du blir spurt om du vil slå av telefonen. Angi PIN-koden din Dersom SIM-kortet ditt er forhåndsinnstilt med en PIN-kode (personal identification number), vil du bli bedt om å skrive inn PIN-koden for å fortsette. Angi PIN-koden for SIM-kortet, og velg deretter OK. For å lære hvordan du aktiverer eller deaktiverer PIN-koden for SIM-kort, se Beskytte telefonen din i kapittel 10. Merk Hvis PIN-koden blir angitt feil tre ganger, vil SIM-kortet bli sperret. Hvis dette skjer, kan du oppheve sperringen ved hjelp av PUK-koden (PUK = PIN Unblocking Key) som du har fått fra leverandøren av den trådløse tjenesten. Se kapittel 10 for å lære hvordan du hever blokkeringen på SIM-kortet.

36 36 Grunnleggende om telefonen Sette opp telefonen for første gang Når du slår på telefonen for første gang, vil du få alternativer som raskt lar deg sette opp ulike kontoer som f.eks. Google -konto, Facebook, Flickr, Twitter, Microsoft Exchange ActiveSync og andre e-postkontoer. Merknader Du må være koblet til Internett via en Wi-Fi- eller datatilkobling for å sette opp kontoer. For noen av kontoene får du ikke, når du setter dem opp, tilgang til alle funksjonene i programmet. For eksempel når du setter opp en Facebook-konto vil du bare kunne få vist dine Facebook-album og dine venners album. Du kan imidlertid laste ned Facebook-programmet fra Android Market, eller bruke Browser til å gå til Facebook-websiden. Du trenger ikke å sette opp alle kontoene for å bruke telefonen. 1. Velg språket du vil bruke, og bank deretter på Next. 2. Du kan bli bedt om å bestemme noen alternativer, vise veiledninger eller sette opp en Wi-Fi-tilkobling på de påfølgende skjermbildene. Velg Next eller Skip for å gå til det påfølgende skjermbildet. Merk Du vil kun bli bedt om å sette opp en Wi-Fi-tilkobling dersom en Wi-Fi-tilkobling er tilgjengelig. 3. I skjermbildet Set up accounts velger du hvilke kontoer du vil sette opp. Bank på Skip dersom du ikke ønsker å sette opp kontoer. Se kapittel 8 for å lære hvordan du setter opp en Google-konto. Se kapittel 5 for å lære hvordan du setter opp en Exchange ActiveSynckonto og andre e-postkontoer. Etter at du har satt opp en konto vil du bli ført tilbake til skjermbildet Sett opp kontoer. Velg Next når du er ferdig med å sette opp kontoene. 4. På skjermbildet Set up social network accounts velger du hvilke kontoer til sosiale nettverk du ønsker å sette opp. Velg Skip dersom du ikke ønsker å sette opp kontoer. Etter at du har satt opp en konto, vil du bli ført tilbake til skjermbildet Sett opp nettverkskontoer. Velg Next når du er ferdig med å sette opp kontoene.

37 Grunnleggende om telefonen Bank på veiledningslinken hvis du vil vise veiledningen. Velg Finish for å fullføre oppsettprosessen og gå til startskjermbildet. Slå av skjermen når den ikke er i bruk For å spare batteristrøm slår telefonen automatisk av skjermen når du lar den ligge inaktiv i en viss tid. Du vil fortsatt kunne motta meldinger og anrop når telefonens skjerm er slått av. Tips For informasjon om hvordan du innstiller tiden før skjermen slås av, se Visningsinnstillinger i kapittel 10. Du kan også slå av skjermen ved å trykke på knappen AVSLUTT SAMTALE /STRØM. Trykk på MENY, AVSLUTT SAMTALE /STRØM eller innkommende anrop vil slå på telefonskjermen og vise låseskjermen. Slik låser du opp skjermen Trykk på linjen på låseskjermen, og la deretter fingeren gli nedover for å låse opp skjermen eller besvare et innkommende anrop. Låssskjerm Låseskjerm: Innkommende anrop Tips Merk Du kan også trykke på MENY mens du er på låseskjermen for å låse opp skjermen. Hvis du har angitt et mønster som låser opp skjermen, vil du bli bedt om å tegne mønsteret på skjermen før den låses opp. For mer informasjon om hvordan du oppretter og aktiverer mønsteret som låser opp skjermen, se Beskytte telefonen din i kapittel 10.

38 38 Grunnleggende om telefonen 1.7 Startskjermbilde Startskjermbildet gir deg mange muligheter for å legge til elementene du ønsker og trenger på startskjermbildet. Legg til elementer som programikoner, snarveier, mapper og HTC- eller Google-widgets som gir deg øyeblikkelig tilgang til informasjon og programmer. Varslinger. Se flere detaljer i Telefonstatus og varslinger i dette kapittelet. Signalstyrke Tilkoblingsstatus Batteristatus Klokkeslett Bank på et ikon for å åpne det tilknyttede programmet. Bank for å åpne eller lukke skjermbildet Alle programmer. (Se flere detaljer i Programmer i dette kapittelet.) Bank for å åpne Telefon-skjermbildet. Bank for å legge til snarveier widgets og mapper på Startskjermbildet. Tips Fra hvilket som helst program kan du trykke på STARTSIDE for å gå tilbake til Startskjermbildet.

39 Utvidet startskjermbilde Startskjermbildet strekker seg ut over skjermbredden for å gi mer plass til å legge til ikoner, widgets med mer. Trykk på STARTSIDE, og la deretter fingeren gli horisontalt over skjermen for å gå til venstre eller høyre side av det utvidede startskjermbildet. Det er 6 ekstra skjermbilder bortsett fra hovedstartskjermbildet. Grunnleggende om telefonen 39 Merk Tips Du kan ikke legge til flere skjermbilder. Når du er på et utvidet startskjermbilde, så trykk på STARTSIDE for å gå tilbake til hovedstartskjermbildet. Tilpasse Startskjermbildet Slik legger du til et element på Startskjermbildet 1. Trykk på STARTSIDE og velg deretter. Merk Du kan også trykke på og holde inne et tomt område på startskjermbildet. 2. Når Alternativer-menyen Add to Home åpnes, velger du elementet du vil legge til på Startskjermbildet: Shortcut. Legg til snarveier til f.eks. programmer, en bokmerket webside, en favorittkontakt, en Gmail -etikett, en musikkspilleliste med mer. Tips For raskt å legge til en snarvei til et program som finnes på skjermbildet All programs på Startskjermbildet, så trykk og hold på et programikon. Når telefonen vibrerer, så dra ikonet til et tomt område på Startskjermbildet, og deretter slipp det. HTC widget. Legg til HTC-widgets på Startskjermbildet som f.eks. en klokke, kalender, post, personer, Footprints med mer.

40 40 Grunnleggende om telefonen Android widget. Legg til Android-widgets på Startskjermbildet som f.eks. en klokke, en musikkspiller, en bilderamme, Google -søkelinjen, eller en kalender som viser kommende avtaler. Folder. Legg til en mappe hvor du kan organisere elementer på startskjermbildet, en snarvei til alle dine kontakter, kontakter med telefonnumre eller kontakter merket med stjerne. Kontaktdetaljer blir automatisk oppdatert når det er endringer i kilden. For mer informasjon om hvordan man oppretter mapper, se Slik oppretter du en mappe og legger til elementer i den i dette kapittelet. Startskjermbildet ditt kan se noenlunde sånn ut når du drar nytte av de tilgjengelige widgets eller bruker Scener. For å fylle startskjermbildet med widgets fra en scene, trykk på STARTSIDE > MENY, og velg deretter Scenes.

41 Slik legger du til en HTC-widget 1. Trykk på STARTSIDE, og velg deretter. Merk 2. I alternativer-menyen Add to Home velger du HTC widget. Grunnleggende om telefonen Velg en widget du vil legge til på startskjermbildet, og velg deretter oppsettet du vil bruke. Merk 4. Velg Select. De fleste HTC-widgets tilbyr flere oppsett og størrelser for å passe til dine behov. Du må kanskje fjerne en widget fra startskjermbildet først dersom det ikke er plass til å plassere den nye widgeten. Slik flytter du et element på startskjermbildet 1. Trykk og hold på skjermelementet som du vil flytte for å aktivere Redigeringsmodus. Merk Merk Når Redigeringsmodus er aktivert, forstørres elementet og telefonen vibrerer. 2. Uten å løfte fingeren drar du ikonet til den ønskede plasseringen på skjermen og slipper det. Hvis du vil flytte et element fra Startskjermbilde til et utvidet startskjermbilde, så trykk og hold på elementet og dra det deretter til venstre eller høyre kant av skjermen inntil displayet skifter til det utvidete startskjermbildet. Plasser elementet på skjermen, og slipp det deretter. Slik fjerner du et element på Startskjermbildet 1. Trykk og hold på skjermelementet som du vil fjerne for å aktivere Redigeringsmodus. Merk Når Redigeringsmodus er aktivert, forstørres elementet og telefonen vibrerer. 2. Dra ikonet til Telefon-knappen (Telefon-knappen endres til ). 3. Når ikonet og knappen Remove blir rød, så slipp den.

42 42 Grunnleggende om telefonen Endre bakgrunnen på Startskjermbilde 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, og velg deretter Wallpaper. 2. Velg Home. Merk Velg Lock screen for å endre bakgrunnen på låseskjermen. 3. Velg Albums eller Wallpaper gallery. Velg Albums for å bruke et bilde som du har tatt med kameraet eller kopiert til telefonen som bakgrunn. Du kan beskjære bildet før du angir det som bakgrunn. Se Slik beskjærer du et bilde i kapittel 7 for å lære hvordan du beskjærer bildet. Velg Wallpaper gallery for å bruke forhåndsinnstilte telefonbakgrunner. 4. Velg Save eller Set wallpaper. Slik oppretter du en mappe og legger til elementer i den Du kan opprette mapper på Startskjermbilde til programikoner eller snarveier. 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, og velg deretter Add to Home > Folder > New folder. En ny mappe vises på skjermen. 2. Trykk og hold på et programikon eller en snarvei på Startskjermbilde for å aktivere Redigeringsmodus, og dra den deretter oppå mappen. For å få tilgang til elementene inni en mappe, banker du på mappen for å åpne den, og banker deretter på ikonet til programmet eller snarveien du vil åpne. Tips Hvis du vil slette en mappe, så følg samme prosedyre som når du vil fjerne et element fra Startskjermbilde. Se Slik fjerner du et element på Startskjermbildet tidligere i dette kapittelet. Slik endrer du navnet på en mappe 1. Bank på mappen for å åpne den 2. Trykk og hold på mappens tittellinje for å åpne dialogboksen Rename folder. 3. Angi Folder name og velg deretter OK.

43 1.8 Telefonstatus og varslinger Grunnleggende om telefonen 43 Telefonstatusikoner Dette er ikoner som kan dukke opp på telefonstatusfeltet på statuslinjen: GPRS tilkoblet GPRS i bruk EDGE tilkoblet EDGE i bruk 3G tilkoblet 3G i bruk HSPA tilkoblet HSPA i bruk Koblet til et Wi-Fi-nettverk Bluetooth er på Ikoner som vises i dette området Koblet til en Bluetooth-enhet Flymodus Alarm er innstilt Høyttalertelefon på Datasynkronisering Signalstyrke Roaming Ikke noe signal Intet SIM-kort er installert Vibreringsmodus Lyden på telefonhøyttaler er av Lyden på telefonmikrofonen er av Veldig lavt batterinivå Lavt batterinivå Batteri er fullt Batteri lades opp GPS er på GPS er koblet til Kablet mikrofonheadset tilkoblet Kablede hodetelefoner tilkoblet

44 44 Grunnleggende om telefonen Varselikoner Dette er ikonene som kan vises på varselfeltet på statuslinjen: Ny Gmail-melding Ny Microsoft Exchange ActiveSync e-post eller POP3/ IMAP-melding Ny SMS/MMS Problem med SMS-/MMSlevering Ny direktemelding Ny talemelding Kommende hendelse Sang spilles av Generell varsling (for eksempel synkroniseringsfeil) Det er lite ledig plass på lagringskortet. Wi-Fi er på og trådløse nettverk er tilgjengelige Data synkroniserer Koblet til HTC Sync Ny kvitring Ikoner som vises i dette området Flere (ikke viste) varslinger Samtale pågår Tapt anrop Samtale på vent Viderekobling på Kompass trenger orientering Laster opp data Laster ned data Venter på å laste opp Innhold lastet ned Telefon koblet til datamaskin via USB-kabel. Lagringskort kan rygt fjernes eller SD blir klargjort. Intet lagringskort installert på telefonen.

45 Grunnleggende om telefonen 45 Varslingspanel Varselikoner rapporterer nye innkommende meldinger, kalenderhendelser, innstilte alarmer og pågående innstillinger som f.eks. når viderekobling er på eller den aktuelle oppringingsstatusen. Du kan åpne varslingspanelet for å åpne meldingen, påminnelsen eller handelsesvarslingen, og se navnet på leverandøren av trådløse tjenester. Slik åpner du varslingspanelet Når et nytt varselikon vises i statuslinjen, så trykk og hold på statuslinjen, og la deretter fingeren gli nedover for å åpne varslingspanelet. Navn på operatør Bank på en varsling for å åpne det tilknyttede programmet. Bank for å fjerne alle varslinger. Trykk og hold inne, og la deretter fingeren gli oppover for å lukke varslingspanelet. Dersom du har flere varslinger, kan du bla nedover på skjermen for å vise flere varslinger. Tips Du kan også åpne varslingspanelet i Startskjermbilde ved å trykke på MENY og deretter velge Notifications. Slik lukker du varslingspanelet Trykk og hold på bunnlinjen av varslingspanelet, la deretter fingeren gli oppover på skjermen, eller trykk på TILBAKE.

46 46 Grunnleggende om telefonen Varsellampe Varsellampen som finnes på høyre hjørne av ørepluggen gir informasjon om telefonstatusen. Varsellampe LED-status Lysende grønn Lysende rød Blinkende rød Indikasjon Batteriet er fullt ladet (når telefonen er koblet til batterieliminatoren/datamaskinen). Batteri lades opp. Lavt batterinivå.

47 1.9 Programmer Grunnleggende om telefonen 47 Skjermbildet All programs inneholder alle programmene på telefonen din. Alle programmer som du har lastet ned og installert fra Android Market eller fra nettet blir også lagt til på skjermbildet Alle programmer. Viktig Visse programmer som er nevnt i brukerhåndboken er muligens ikke tilgjengelige på telefonen som standard. Programmene som er tilgjengelige på telefonen avhenger av regionen hvor du kjøpte telefonen. Slik åpner du skjermbildet Alle programmer Trykk på STARTSIDE, og velg deretter. For å lukke skjermbildet Alle programmer velger du. Tips For raskt å åpne programmer kan du legge til ikoner av hyppig brukte programmer på Startskjermbilde eller i mapper som du har opprettet. Se flere detaljer i Tilpasse Startskjermbildet tidligere i dette kapittelet. Nylig brukte programmer Slik åpner du et nylig brukt program 1. Trykk og hold inne STARTSIDE-knappen for å åpne vinduet nylig brukte programmer. Vinduet viser de siste seks programmene du har brukt. 2. Bank på et ikon i vinduet for å åpne det tilknyttede programmet.

48 48 Grunnleggende om telefonen 1.10 Innstillinger Kontroller og tilpass telefoninnstillinger i skjermbildet Innstillinger. Når du skal åpne skjermbildet Innstillinger, gjør du ett av følgende: Trykk på STARTSIDE > MENY, og velg deretter Settings. Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter Settings. Gjør personlig Wireless controls Call settings Sound & display Data synchronization Social networks Location Security Applications SD card & phone storage Date & time Velg en scene, angi bakgrunnen du vil bruke for Startskjermbildet eller låseskjermen, og angi standard ringetone til innkommende anrop. Du kan også gi en skreddersydd scene nytt navn eller slette den ved å trykke og holde på en skreddersydd scene når du er i skjermbildet Choose a Scene. Konfigurer telefonens trådløse tilkoblinger, som f.eks. Wi-Fi og Bluetooth, aktiver Flymodus eller angi alternativene for roaming, nettverk med mer. Se kapittel 6 hvis du vil ha detaljer. Sett opp samtaletjenester som f.eks. talemelding, viderekobling, samtale venter og oppringer-id. Se kapittel 2 hvis du vil ha detaljer. Angi ringetonene for anrop og varslinger, eller angi lysstyrken på og tidsavbruddet for skjermen. Se kapittel 10 hvis du vil ha detaljer. Velg Google Apps, Exchange Activesync og Microsoft Office Outlook elementer, hvis dette er satt opp, å synkronisere. Se flere detaljer i kapittel 5 og 9. Administrer dine kontoer på Facebook, Flickr og Twitter. Velg GPS-plasseringskilden du vil bruke. Angi skjermopplåsingsmønster, aktiver SIM-kortlåsen eller tilbakestill telefonen. Se kapittel 10 hvis du vil ha detaljer. Administrer programmer og installering av nye programmer. Sjekk det tilgjengelige lagringskortet og telefonminnet. Se kapittel 10 hvis du vil ha detaljer. Angi dato og klokkeslett, tidssone og dato- eller tidsformat. Se kapittel 9 hvis du vil ha detaljer.

49 Grunnleggende om telefonen 49 Locale & text About phone Angi språket på operativsystemet og regionen. Du kan også angi alternativer for skjermtastatur. Vis telefonstatusen som f.eks. nettverkstype, signalstyrke, batterinivå og nettverksnavn. Du kan også vise telefonens juridiske informasjon og programvareversjon Justering av volumet Justering av Ringer volume endrer lydnivået på telefonens ringetone, hvorimot justering av Media volume endrer lydnivået på lydvarslinger og musikk- eller videoavspilling. Ringevolumet og medievolumet kan justeres separat. Slik justerer du ringevolumet Du kan justere ringevolumet når du er i Startskjermbilde eller ethvert programskjermbilde (bortsett fra under en samtale eller når du avspiller musikk/video) Trykk på knappene VOLUM OPP eller VOLUM NED på telefonens venstre panel for å justere ringevolumet til ønsket nivå. Ringevolum-vinduet vises på skjermen for å vise lydnivåene. Når du er på det laveste ringevolumnivået (Lydløs modus), så trykk på VOLUM NED én gang for å sette telefonen på vibreringsmodus. Telefonen vibrerer og ikonet vibreringsmodus ( ) kommer fram på statuslinjen. I Vibreringsmodus, så trykk på VOLUM OPP én gang for å skifte til lydløs modus. Ikonet høyttaler av ( ) vises på statuslinjen. Tips Hvis du vil slå telefonen over på lydløs modus raskt, så trykk og hold inne AVSLUTT SAMTALE /STRØM-knappen, og velg deretter Silent mode i menyen alternativer. Du kan også justere ringevolumet på skjermbildet Settings. For å justere trykker du på STARTSIDE > MENY, og velger deretter Settings > Sound & display > Ringer volume.

50 50 Grunnleggende om telefonen Slik justerer du medievolumet Når du spiller musikk eller ser på video, så trykk på knappene VOLUM OPP eller VOLUM NED på telefonens venstre panel for å justere medievolumet. Vinduet Music/video volume vises på skjermen for å vise lydnivået. Du kan også justere medievolumet i skjermbildet Settings Trykk på STARTSIDE > MENY, og velg deretter Settings. Velg Sound & display > Media volume. Når vinduet Medievolum vises, så flytt glibryteren til venstre (for å redusere volumet) eller til høyre (for å øke volumet). Velg OK for å lukke vinduet Bruke telefonens lagringskort som et USB-drev For å overføre musikk, bilder og andre filer fra datamaskinen din til telefonens lagringskort, må du innstille telefonens lagringskort som et USB-drev. Slik angir du telefonens lagringskort som USB-drev 1. Koble telefonen til datamaskinen via USB-kabelen. Et varslingsikon ( på statuslinjen. 2. Åpne varslingspanelet. Se Slik åpner du varslingspanelet tidligere i dette kapittelet for å lære hvordan du åpner varslingspanelet. 3. I varslingspanelet berører du USB connected, og velger deretter Mount. Merk Når du velger Mount vil ikke telefonen kjenne igjen lagringskortet når det er koblet til en datamaskin. Du vil ikke kunne bruke visse av telefonens programmer, som f.eks. Camera eller Music. ) vises

51 Grunnleggende om telefonen 51 Slik fjerner du lagringskortet mens telefonen er på Når du trenger å fjerne lagringskortet mens telefonen er på, må du først avmontere lagringskortet for å forhindre at du skader eller ødelegger lagringskortet Trykk på STARTSIDE > MENY, og velg deretter Settings. Bla nedover på skjermen, og velg deretter SD card & phone storage. Velg Unmount SD card. Fjern lagringskortet ved å følge instruksjonene i Slik fjerner du lagringskortet tidligere i dette kapittelet.

52 52 Grunnleggende om telefonen

53 Kapittel 2 - Bruke telefonfunksjoner 2.1 Foreta anrop Det er flere praktiske metoder til å foreta anrop fra telefonen. Merk De fleste SIM-kort er forhåndsinnstilt med en PIN-kode (et personlig identifikasjonsnummer) som du får utlevert fra leverandøren av den trådløse tjenesten. Når du blir bedt om det, så angi den forhåndsinnstilte PIN-koden og bank deretter på Enter. Hvis PIN-koden blir angitt feil tre ganger, vil SIM-kortet bli sperret. Hvis dette skjer, kan du oppheve sperringen ved hjelp av PUK-koden (PUK = PIN Unblocking Key) som du har fått fra leverandøren av den trådløse tjenesten. Foreta anrop ved bruk av Oppringing I Dialer kan du enten ringe opp et nummer direkte, eller du kan bruke funksjonen Smart Dial til å søke og ringe opp en kontakt i Personer eller et nummer fra Samtalelogg. Når du skriver inn det første tegnet i navnet eller nummeret til en kontakt, søker Smart Dial etter kontakttelefonnumre og den første bokstaven i et kontaktnavn, så vel som blant tegn som kommer etter et mellomrom, en tankestrek eller understrekning i et kontaktnavn. Når du skriver inn flere bokstaver eller tall, viser listen kun de samsvarende treffene.

54 54 Bruke telefonfunksjoner 1. For å åpne Oppringing gjør du ett av følgende: Trykk på ANROP-knappen. På startskjermbildet velger du Phone. 2. Begynn å skrive inn de første tallene eller bokstavene ved å berøre tastene på telefontastaturet. Når du begynner å legge inn tall eller bokstaver, viser Smart Dial-panelet samsvarene det finner. Hvis du skriver inn et feil tall, så bank på for å slette tallet. Hvis du vil slette hele nummeret, trykker du og holder på. 3. Bank på for å lukke telefontastaturet og se om det er flere samsvarende nummer eller kontakter. Hvis du vil bla gjennom den filtrerte listen, slår du lett på listen eller lar fingeren gli sakte opp eller ned på listen. 4. For å ringe opp et nummer eller en kontakt gjør du ett av følgende: Trykk på ønsket telefonnummer eller kontakt fra listen. For å ringe opp et annet telefonnummer som er tilknyttet kontakten, så bank på kontaktkort-ikonet til høyre for kontaktnavnet. På skjermbildet kontaktdetaljer velger du nummeret du vil ringe opp. Ringe opp et telefonnummer i en tekstmelding Mens du viser en tekstmelding kan du foreta et anrop til et nummer som står i selve meldingen. 1. Bank på meldingen med telefonnummeret. 2. I skjermbildet Select link banker du på nummeret du vil ringe opp. 3. Telefonskjermbildet åpnes deretter, med telefonnummeret automatisk fylt inn og klart til å bli ringt opp. For å foreta et anrop banker du på Call. Du finner mer informasjon om tekstmeldinger i kapittel 5. Ringe opp et nummer i hurtigoppringing For å ringe opp et lagret nummer i hurtigoppringing, så trykker du og holder på en tallknapp. For informasjon om å sette opp nummer til hurtigoppringing, se Slik legger du til en kontakt i hurtigoppringing i kapittel 3.

55 Bruke telefonfunksjoner 55 Ringe opp et telefonnummer i en e-post Mens du viser en mottatt e-postmelding, så bank på et telefonnummer som vises i selve e-postmeldingen for å åpne Telefon-skjermbildet så du kan ringe opp det nummeret. Foreta et nødanrop I Telefon-skjermbildet slår du det internasjonale nødnummeret for din nasjonale innstilling (for eksempel 000), og banker deretter på Call. Merk Ekstra nødnumre kan være inkludert i SIM-kortet. Kontakt din leverandør av trådløse tjenester for flere detaljer. 2.2 Besvare eller avvise et anrop Når du mottar et telefonanrop fra en kontakt, dukker skjermbildet Innkommende anrop opp, og viser anroperens ID-ikon, navn og telefonnummer. Når du mottar et telefonanrop fra noen som ikke er lagret i Kontakter, vises bare et standard ID-ikon for anroper og telefonnummeret på skjermbildet Innkommende anrop. Besvare et innkommende anrop Velg Answer eller trykk på ANROP-knappen. Avvise et innkommende anrop Bank på Decline eller trykk på knappen AVSLUTT SAMTALE /STRØM for å avvise og sende anropet til din talemelding.

56 56 Bruke telefonfunksjoner Slå av ringelyden For å slå av ringelyden uten å avvise anropet, så trykk på knappen VOLUM NED. Avvise et anrop og sende en tekstmelding Du kan automatisk sende en standard tekstmelding til anroperen og avvise det innkommende taleanropet. Trykk på MENY, og velg deretter Send message når du har et innkommende anrop for å sende tekstmeldingen. Du kan endre standardtekstmeldingen ved å trykke på MENY, og deretter velge Phone settings > Edit default message når du er i Telefon-skjermbildet. 2.3 Bruke alternativer for innkommende anrop Når en samtale pågår, så trykk på MENY for å åpne samtalealternativene. Bank på de tilgjengelige knappene på menyen samtalealternativer for å sette en samtale på vent, ringe opp en annen kontakt til en telefonkonferanse, slå av lyden på telefonmikrofonen med mer. Merk Når telefonen ringer, er bare knappene People og Speaker on tilgjengelige. Samtalealternativer Håndtere flere anrop Telefonen varsler deg når du har et annet innkommende anrop, og gir deg mulighet for å avvise eller besvare anropet. Dersom du allerede er i en samtale, og aksepterer det nye anropet, kan du velge å skifte mellom de to anroperne.

57 Bruke telefonfunksjoner Trykk på TALE/SEND-knappen for å akseptere det andre anropet og sette det første anropet på vent. 2. For å skifte mellom anropere, så bank på personen du vil snakke med på skjermen. 3. Hvis du vil avslutte den aktuelle samtalen og gå tilbake til den andre samtalen så bank på End call. Du kan starte en konferansesamtale mellom alle parter ved å slå sammen anropene. For å slå sammen anropet banker du på nederst til høyre på skjermen. Bank for å snakke med denne anroperen og sette den andre samtalen på vent. Bank for å slå sammen samtalene. Sette opp en konferansesamtale 1. Foreta et anrop til den første deltakeren i konferansesamtalen. 2. Når vedkommende er tilkoblet, så trykk på MENY og velg Add call, og ring deretter opp nummeret til den andre deltakeren. Den første deltakeren blir satt på vent når du ringer opp den andre deltakeren. 3. Når du er koblet til den andre deltakeren, så velg (slå sammen). 4. For å legge til enda en deltaker til konferansesamtalen, så velg på skjermbildet konferansesamtale, og ring deretter opp nummeret til kontakten som du vil invitere til konferansesamtalen. Merk Konferansesamtalen blir satt på vent når du ringer opp en annen kontakt. Når du har koblet til den andre kontakten, så kan du snakke med den parten privat. 5. Når du er tilkoblet, så velg for å legge til deltakeren i konferansesamtalen. 6. Når du er ferdig velger du End call.

58 58 Bruke telefonfunksjoner Merk Ikke alle mobiltelefonnettverk støtter konferansesamtaler Kontakt din leverandør av trådløse tjenester for flere detaljer. Sette en samtale på vent Trykk på MENY, og velg deretter Hold for å sette samtalen på vent. Når du setter en samtale på vent, så vises ikonet Samtale på vent ( ) i statuslinjen. Trykk på MENY, og velg deretter Unhold for å gjenoppta samtalen. Tips Du kan også sette en samtale på vent ved å trykke på knappen ANROP. Trykk på knappen ANROP igjen for å gjenoppta samtalen. Slå av mikrofonlyden under en samtale Trykk på MENY, og velg deretter Mute/Unmute for å skifte mellom å slå mikrofonen på eller av. Når mikrofonen er slått av vil ikonet Lyd av ( ) vises på statuslinjen Slå høyttalertelefonen på eller av Under en samtale trykker du på MENY, og velger deretter Speaker on/speaker off for å skifte mellom å slå høyttalertelefonen på eller av. Høyttalertelefon-ikonet ( ) vises i statuslinjen når høyttalertelefonen er på. Advarsel! For å unngå hørselsskader bør du ikke holde telefonen inntil øret når høyttalertelefonen er slått på. Avslutte en samtale Gjør ett av følgende for å avslutte samtalen: Trykk på AVSLUTT SAMTALE /STRØM Velg End call. Dersom du bruker de medfølgende kablede hodetelefonene, så trykk og hold inne knappen for å avslutte samtalen. Hvis telefonnummeret til anroperen ikke finnes i kontaktlisten din, kan du velge å lagre nummeret etter at du har lagt på.

59 2.4 Bruke Samtalelogg Bruke telefonfunksjoner 59 Når du har tapt en anrop, vises ikonet tapt anrop ( ) i tittellinjen. Bruk kategorien Call History i skjermbildet Personer for å sjekke hvem anroperen var, eller vise alle dine oppringte nummer og mottatte anrop. Bruke kategorien Samtalelogg 1. Trykk på ANROP > MENY, og velg deretter Call history. 2. Gjør ett av følgende: Velg navnet eller nummeret i listen for å ringe opp. Trykk og hold på et navn eller nummer i listen for å vise alternativmenyen, hvor du kan velge å vise kontaktinformasjonen (dersom nummeret er lagret i kontaktlisten din), redigere nummeret før du ringer opp på nytt, sende en tekstmelding eller slette fra samtalelogg. Bank på dette feltet for å ringe opp kontakten. Bank for å vise samtalelogg for bare denne kontakten. Trykk og hold inne for å åpne alternativmenyen.

60 60 Bruke telefonfunksjoner Legge til et nytt telefonnummer i Kontakter Hvis telefonnummeret til en anroper ikke finnes i kontaktlisten din, kan du velge å lagre nummeret etter at du har lagt på. 1. Trykk på ANROP > MENY, og velg deretter Call history. 2. Trykk og hold på det mottatte anropet som du vil lagre i kontaktlisten din, og velg deretter Save to contacts. 3. I det tomme kontaktregisteret som dukker opp angir du kontaktnavnet og annen informasjon. Telefonnummeret blir automatisk lagt til i Mobile -feltet i nummerseksjonen. For å lagre det som en annen type nummer, for eksempel et hjemmenummer, banker du på Mobile -knappen. 4. Bla nedover på skjermen, og velg Save. Merk Du finner mer informasjon under Slik legger du til en ny kontakt i kapittel 3. Sjekke et tapt anrop Du vil se ikonet tapt anrop i statuslinjen når du har et tapt anrop. Hvis du vil sjekke hvem anroperen var, så trykk på ANROP > MENY, og bank deretter på Call history. Tapte anrop indikeres med ikonet tapt anrop ( ). Tips Du kan også trykke og holde på statuslinjen, og deretter la fingeren gli nedover på skjermen for å åpne varslingspanelet. Nummeret og/eller kontaktnavnet til det tapte anropet vises. Tømme listen Samtalelogg I kategorien Call History gjør du ett av følgende: For å fjerne ett navn eller nummer fra listen trykker og holder du på navnet eller nummeret, og banker deretter på Delete from Call history. For å tømme hele listen trykker du på MENY, og banker deretter på Delete all.

61 2.5 Justere telefoninnstillinger Bruke telefonfunksjoner 61 Du kan justere telefonens telefoninnstillinger som f.eks. ditt talemeldingsnummer, eller aktivere ekstra samtaletjenester fra din leverandør av trådløse tjenester. For å åpne menyen telefoninnstillinger trykker du på STARTSIDE > MENY, og velger deretter Settings > Call settings. Alternativer Fixed Dialing Numbers Voic Clear Voic notification Call forwarding Call barring Additional call settings Advanced Settings Cell broadcast Cell broadcast settings Beskrivelse Begrens utgående anrop til en bestemt gruppe nummer. For å aktivere denne funksjonen må du vite SIM-kortets PIN2-kode. Spesifiser et annet talemeldingsnummer bortsett fra talemeldingnummeret på SIM-kortet. Dersom du har en varsling om en ny talemelding, kan du fjerne varslingen med dette alternativet. Velg hvordan du vil at telefonen skal håndtere opptatte, ubesvarte og ikke tilgjengelige anrop. Du kan også velge alternativet viderekobling for alle innkommende anrop. Velg om du vil blokkere forskjellige kategorier av innkommende og utgående anrop. Aktiver eller deaktiver operatørtjenester som oppringer-id og samtale venter. Rediger meldingen ved avvisning av anrop, velg om du vil åpne meldingsredigereren når du avviser et anrop med en melding, og velg om du vil tillate automatisk lagring av et ukjent kontaktnummer når et anrop med det nummeret avsluttes. Aktiver eller deaktiver mottakelse av cell broadcast-meldinger fra din tjenesteleverandør. Konfigurer kanaler og språk for cell broadcast-meldinger.

62 62 Bruke telefonfunksjoner 2.6 Slå telefonfunksjonen av og på I mange land er du lovmessig pålagt å slå av telefonen mens du er om bord på et fly. En måte å slå av telefonfunksjonen på er å slå telefonen over på Airplane mode. Når du aktiverer flymodus, blir alle trådløse radioer på telefonen slått av, inklusiv telefonfunksjonen, Bluetooth og Wi-Fi. Aktivere eller deaktivere flymodus 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, og velg deretter Settings > Wireless controls. Tips 2. Merk av for Airplane mode for å aktivere eller deaktivere flymodus. Når den er aktivert vil ikonet Flymodus ( ) vises i statuslinjen. Når du deaktiverer flymodus blir telefonfunksjonen slått på igjen, og den tidligere Bluetooth-tilstanden blir gjenopprettet.

63 Kapittel 3 - Bruke Personer 3.1 Om Personer I People kan du lett administrere din kommunikasjon med kontakter via telefon, meldingsfunksjoner og e-post. Du kan også få vist oppdateringer på deres Facebook- og Flickr-kontoer, så vel som oppdatere din egen Facebook-status. Dersom du synkroniserer kontakter med din Google-konto, med PC-en din og/eller med en Exchange Server, vil alle kontakter som er lagret i disse kontoene vises i Personer. For mer informasjon om å synkronisere kontoer, se Kontaktkilder i dette kapittelet. Hvis du vil åpne Personer, gjør du ett av følgende: Trykk på STARTSIDE, og velg deretter People. Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter People. Når du åpner Personer, vises skjermbildet Personer. Legge til Personer-widgeten Personer-widgeten lar deg nå favorittkontaktene dine direkte fra Startskjermbildet. Se Slik legger du til en HTC-widget i kapittel 1 for å lære hvordan du legger til widgets. Merk Dersom dine favorittkontakter er kontakter fra din Google-konto eller Exchange ActiveSync-konto, husker widgeten People favorittkontaktene dine selv etter at du har tillbakestillt telefonen. Imidlertid må du angi standard kommunikasjonsmetode til favorittkontaktene dine på nytt. Se kapittel 10 for å lære mer om å tilbakestille telefonen.

64 64 Bruke Personer Kontaktkilder Du kan legge til kontakter på telefonen fra: Gmail-kontakter Gmail-kontakter blir importert til telefonen etter at du har satt opp en Google-konto. For detaljer, se kapittel 8. SIM-kort Se Slik importerer du alle kontakter fra SIM-kortet ditt i dette kapittelet for detaljer. Telefonkontakter Se Slik legger du til en ny kontakt i dette kapittelet for detaljer. Exchange ActiveSync Server Se kapittel 5 hvis du vil ha detaljer. Kontakter på PC-en din Se Bruke HTC Sync i kapittel Bruke skjermbildet Personer Skjermbildet Personer gir deg enkel tilgang til alle dine kontakter, så vel som raskere tilgang til personer og grupper av personer som du oftest er i kontakt med. Skjermbildet Personer har følgende kategorier: All Groups Call History Favorites Updates and Events

65 Bruke Personer 65 Kategori All Favorites Groups Updates and Events Call History Funksjoner Gir deg tilgang til alle kontakter på telefonen, inklusiv Google-kontakter, Exchange ActiveSync-kontakter Telefon-kontakter og kontakter som er lagret på SIM-kortet. Du kan også bruke denne kategorien til å åpne eller oppdatere Mitt kontaktkort. For mer informasjon, se Sette opp Mitt kontaktkort i dette kapittelet. Gir deg en liste over favorittkontakter som du raskt kan få tilgang til. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke Favoritter i dette kapittelet. Lar deg ordne kontakter i grupper, sånn at du enkelt kan sende en SMS, MMS eller e-postmelding til en hel gruppe. Hvis du vil ha mer informasjon, se Arbeide med grupper i dette kapittelet. Varsler deg når dine linkede Facebook-kontakter oppdaterer profilen sin, har kommende hendelser eller legger til bilder på kontoen sin. Denne kategorien viser også når de lenkede Flickr-kontaktene dine legger ut fotografier på kontoene. Se Bruke Facebook og Flickr i Personer i dette kapittelet. Lister opp alle dine oppringte numre og mottatte og tapte anrop. Se Bruke Samtalelogg i kapittel 2. Sette opp Mitt kontaktkort My contact card tilbyr en praktisk måte å lagre din personlige kontaktinformasjon, sånn at du lett kan sende den via MMS. Dessuten kan du logge på dine Facebook- og Flickr-kontoer for å motta varslinger om dine kontakters oppdateringer og hendelser (for mer informasjon, se Bruke Facebook og Flickr i Personer i dette kapittelet). Slik setter du opp Mitt kontaktkort 1. I kategorien Alle på skjermbildet Personer velger du Me, og velger deretter Tap here to edit contact. 2. Skriv inn navnet ditt og kontaktdetaljene dine. 3. For å logge på Facebook eller Flickr sånn at du kan motta venners varslinger, bank på Facebook eller Flickr, og angi påloggingsopplysningene dine. 4. Velg Save.

66 66 Bruke Personer Vise og administrere kontakter Kategorien Alle på skjermbildet Personer viser alle dine kontakter, inklusiv Googlekontakter, Exchange ActiveSync-kontakter, Telefon-kontakter og kontakter som er lagret på SIM-kortet ditt. Opprett en ny kontakt Bank for å redigere eller oppdatere Mitt kontaktkort SIM-kort-kontakt Bank på hvilken som helst kontakt for å åpne kontaktdetaljer-skjermbildet for den kontakten. Dette ikonet dukker opp når kontakten: Har sendt deg en ny tekst- eller e-postmelding, eller har prøvd å ringe deg, men du besvarte ikke anropet. Har oppdatert sin Facebookprofil eller har lagt ut bilder på Flickr eller Facebook. Har kommende Facebookhendelser. Facebook-statusen vises når du lenker kontakten til hans eller hennes Facebook-konto. Merk Hvis du bare vil vise en bestemt type kontakter, for eksempel Google-kontakter eller Exchange ActiveSync-kontakter, så trykk på MENY, velg View, og velg den ønskede typen kontakt.

67 Slik legger du til en ny kontakt 1. I kategorien All velger du Add new contact. Bruke Personer Velg type kontakt, for eksempel Google eller Exchange. Dette bestemmer hvilken konto kontakten vil synkronisere med. Hvis du vil ha mer informasjon, se Kontaktkilder i dette kapittelet. 3. Gjør ett av følgende: For Exvhange- eller telefonkontakter, bank på navnefeltet, skriv inn for- og etternavnet til kontakten og velg i hvilken rekkefølge du vil vise navnene. Velg OK. Velg for å skjule skjermtastaturet, og for å vise OK-knappen. For SIM- Google-kontakter banker du på navnefeltet og skriver deretter inn navnet. 4. Skriv inn kontaktinformasjonen i feltene som er beregnet til det. 5. Rull til bunnen av skjermbildet og velg Save. Slik søker du etter en kontakt 1. I kategorien Alle trykker du på MENY, og velger deretter Search People. 2. I søkelinjen skriver du de første bokstavene i for- eller etternavnet til kontakten du leter etter. Samsvarende kontakter vises. Tips Dersom listen over samsvarende kontakter er lang, kan du få vist flere resultater ved å berøre for å skjule skjermtastaturet. 3. Bank på den ønskede kontakten for å åpne hans eller hennes kontaktdetaljer. For informasjon om hva du kan gjøre på dette skjermbildet, se Skjermbildet Kontaktdetaljer i dette kapittelet. Slik redigerer du en kontakts informasjon 1. I kategorien Alle trykker du på MENY, og velger deretter Edit contact. 2. Angi den nye informasjonen til kontakten. 3. Rull til bunnen av skjermbildet og velg Save.

68 68 Bruke Personer Slik Importerer du alle kontakter fra SIM-kortet ditt Du kan kopiere alle dine SIM-kontakter til telefonen. Du kan importere dem som Telefon-kontakter, eller du kan importere dem som Google- eller Exchange ActiveSync-kontakter, dersom du har satt opp de relevante kontoene (for mer informasjon, se Kontaktkilder i dette kapittelet). 1. I kategorien Alle trykker du på MENY, og velger deretter Import. 2. Dersom du har satt opp Google- eller Exchange ActiveSync-kontoer på telefonen, så velg type for de importerte kontaktene, og bank deretter på OK. Slik Importerer du én kontakt fra SIM-kortet ditt 1. I kategorien Alle banker du på kontakten du vil importere. 2. I kontaktdetaljer-skjermbildet til den kontakten trykker du på MENY, og velger deretter Save to contacts. Slik sletter du flere kontakter 1. I kategorien Alle trykker du på MENY, og velger deretter Delete contacts. 2. Bank på X-en ved siden av hver kontakt du ønsker å slette. 3. Velg for å skjule skjermtastaturet, rull til bunnen av kontaktlisten og velg deretter Done. Slik sletter du én kontakt I kategorien Alle trykker du på MENY, og velger deretter Delete contact. Slik sender du kontaktinformasjon via MMS som vcard I kategorien Alle trykker du og holder på kontakten du vil sende, og velger deretter Send contact as vcard. Angi mottakeren og en valgfri melding, og bank deretter på Send. Merk For å sende din egen kontaktinformasjon (Mitt kontaktkort), så i kategorien Alle trykker og holder du på Me, og velger deretter Send my contact card.

69 Bruke Personer 69 Bruke Favoritter I kategorien Favorites kan du legge til de personene du oftest er i kontakt med, så du alltid kan få tilgang til dem raskt. Slik legger du til en favorittkontakt 1. I kategorien Favoritter banker du på Add favorite people, og banker deretter på kontakten du vil legge til. 2. Velg en standard kommunikasjonsmetode. Når du har lagt til Personerwidgeten på Startskjermbildet, kan du banke på en favorittkontakt for å nå ham eller henne direkte ved bruk av denne metoden. For mer informasjon, se Legge til Personer-widgeten tidligere i dette kapittelet. Slik fjerner du en favorittkontakt I kategorien Favoritter trykker du på MENY, velger Remove favorite, og velger deretter kontakten du vil fjerne. Arbeide med grupper I kategorien Grupper kan du ordne kontakter i grupper, sånn at du enkelt kan sende en SMS, MMS eller e-postmelding til en hel gruppe. Du kan også synkronisere grupper på telefonen din med gruppene på din Google-konto, tilgjengelig via PCens webleser. Slik oppretter du en gruppe og legger til kontakter 1. I kategorien Grupper velger du Add new group. 2. Skriv inn et navn på gruppen. 3. Velg Add contact to group. 4. Velg kontaktene du vil ha i gruppen. Du kan bruke søkelinjen for raskt å søke etter kontakter. 5. Velg for å skjule skjermtastaturet, rull til bunnen av kontaktlisten og velg deretter Done.

70 70 Bruke Personer Slik sletter du en gruppe I kategorien Grupper trykker du og holder på gruppen du vil slette, og velger deretter Delete group. Slik legger du til eller fjerner kontakter fra en gruppe 1. I kategorien Grupper trykker du på MENY, og velger deretter Edit group. 2. For å legge til kontakter i gruppen banker du på Add contact to group, velger kontaktene du vil legge til, banker på for å skjule skjermtastaturet, og velger deretter Done. 3. For å fjerne kontakter fra gruppen velger du kontaktene du ønsker å fjerne. 4. Velg for å skjule skjermtastaturet, og velg deretter Save. Slik synkroniserer du grupper på telefonen med grupper på din Google-konto I kategorien Grupper trykker du på MENY, banker på Sync groups, velger gruppene du ønsker å synkronisere, og banker deretter på Save. Slik sender du en SMS/MMS-melding til alle kontakter i en gruppe I kategorien Grupper trykker og holder du på gruppen, og velger deretter Send group messages. Se kapittel 5 for å få instruksjoner i hvordan du oppretter og sender meldingen din. Merk Du vil bli debitert for hver sendte melding av din tjenesteleverandør. For eksempel hvis du sender en melding til en gruppe på fem personer vil du bli debitert for fem meldinger. Slik sender du en e-postmelding til alle kontakter i en gruppe I kategorien Grupper trykker og holder du på gruppen, og velger deretter Send group mail. Se kapittel 5 for å få instruksjoner i hvordan du oppretter og sender meldingen din.

71 3.3 Bruke Facebook og Flickr i Personer Bruke Personer 71 Dersom kontaktene dine har Facebook-kontoer, kan du få vist deres aktuelle status og kommende hendelser, og bli varslet når de endrer profilinformasjonen sin. Du kan også oppdatere din egen Facebook-status. Dessuten, hvis kontaktene dine har Flickr-kontoer, kan du se når de legger til nye fotografier. Facebook- og Flickr-varslinger vises i følgende kategorier: I kategorien Updates and events på skjermbildet Personer vises varslinger om kontakters kommende hendelser og oppdateringer på profilene deres. Bank på en varsling for å gå til kategorien Oppdateringer og hendelser kontaktdetaljerskjermbildet til den relevante kontakten.

72 72 Bruke Personer I kategorien Oppdateringer og hendelser på kontaktdetaljerskjermbildet til hver enkelt kontakt vises kontaktens Facebookstatus, profiloppdateringer og kommende hendelser. Varslinger om nye opplastinger av bilder til Flickr vises også. Bank på et element for å åpne webleseren og gå til den relevante websiden i Facebook eller Flickr. I kategorien Album på kontaktdetaljer-skjermbildet til hver kontakt vises kontaktens seneste fotoalbum i Facebook og Flickr. Bank på et album for å få vist fotografiene i Album-programmet. For informasjon om hva du kan gjøre i Album-programmet, se kapittel 7.

73 Bruke Personer 73 Slik logger du på Facebook eller Flickr 1. I kategorien Alle på skjermbildet Personer velger du Me, trykker på MENY, og velger deretter Edit contact. Merk Dersom du ikke allerede har angitt kontaktdetaljene dine på Mitt kontaktkort, kan du gjøre det nå. For information, se Sette opp Mitt kontaktkort i dette kapittelet. 2. Rull ned og bank på Facebook eller Flickr. 3. Angi påloggingsdetaljene dine, og bank deretter på Log in. 4. Velg hvorvidt du vil bruke kontaktens Facebook-profilbilde og fødselsdag i kontaktinformasjonen på telefonen, og bank deretter på Done. 5. På informasjonsskjermbildet ruller du nedover og banker på Save. Slik logger du av Facebook eller Flickr 1. I kategorien Alle på skjermbildet Personer velger du Me, trykker på MENY, og velger deretter Edit contact. 2. Rull nedover, bank på Facebook eller Flickr, og velg deretter OK. 3. Rull til bunnen av Mitt kontaktkortd og velg Save. Slik oppdaterer du din Facebook-status I kategorien Alle på skjermbildet Personer velger du Me, og velger deretter Facebook. Angi statusen din, og velg deretter Share. Slik lenker du til kontaktenes Facebook-kontoer 1. I skjermbildet Personer går du til kategorien Oppdateringer og hendelser. 2. Dersom du ikke lenker til Facebook på Mitt kontaktkort, så velg Link to Facebook, og angi din påloggingsinformasjon til Facebook. 3. Bank på Link profiles. 4. På skjermbildet Velger matchende venner velger du hvilke kontakters Facebook-kontoer du vil lenke til, og banker deretter på Next.

74 74 Bruke Personer Merk Dersom du senere vil lenke en kontakt som ikke dukket opp på listen, så åpne hans eller hennes Kontaktdetaljer-skjermbilde, gå til kategorien Oppdateringer og hendelser, og velg Link to another friend. For mer informasjon, se Bruke skjermbildet Kontaktdetaljer i dette kapittelet. 5. I meldingsboksen Koble profil velger du blant følgende alternativer: Use photo. Bruk dine matchede Facebook-venners profilbilder som kontakt-id-bilder på telefonen. Use birthday. Lagre fødselsdagene til dine matchede Facebook-venner i deres kontaktdetaljer på telefonen. Slik endrer du oppdateringsinnstillinger for Facebook og Flickr I skjermbildet Personer går du til kategorien Oppdateringer og hendelser, trykker på MENY, og velger deretter Data connection settings. 3.4 Bruke skjermbildet Kontaktdetaljer Når du banker på en kontakt i skjermbildet Personer, åpnes skjermbildet Kontaktdetaljer, som viser deg den lagrede informasjonen om den kontakten, utvekslede meldinger og telefonsamtaler med den kontakten, Facebook-varslinger med mer. Skjermbildet Kontaktdetaljer har følgende kategorier: Information Messages Albums Updates and Call History events

75 Bruke Personer 75 Kategori Information Messages Updates and events Albums Call History Funksjoner Viser informasjonen du har lagret om kontakten, og lar deg komme i kontakt med kontakten direkte ved å berøre hvilken som helst av de viste metodene. For eksempel, hvis kontakten har et lagret arbeidstelefonnummer, så bank på Call Work for å foreta et anrop til det nummeret. Du kan også legge til en av kontaktens telefonnumre som et hurtigoppringingsnummer. For informasjon, se Slik legger du til en kontakt i hurtigoppringing i dette kapittelet. Viser dine utvekslede SMS-meldinger med kontakten. Bank på en melding for å vise den. For å sende en ny melding, trykk på MENY og velg Send SMS. For mer informasjon om meldinger, se kapittel 5. Viser e-postmeldinger du har mottatt fra kontakten. Bank på en e-postmelding for å vise den. For å sende en ny e-postmelding, trykk på MENY og velg New mail. Se kapittel 5 hvis du vil ha mer informasjon om e-post. Viser kontaktens Facebook-status, oppdateringer og hendelser, og viser når han eller hun laster opp nye fotografier til Flickr. Når det er en varsling om kontaktens fødselsdag, kan du banke på varslingen for å foreta et anrop direkte til kontakten eller sende en gratulasjonsmelding. Viser kontaktens fotoalbum på Facebook og Flickr. For mer informasjon, se Bruke Facebook og Flickr i Personer i dette kapittelet. Lister opp alle dine innkommende, utgående og tapte anrop til og fra kontakten. Bank på et listeelement for å ringe opp kontakten ved bruk av det viste nummeret.

76 76 Bruke Personer Slik legger du til en kontakt i hurtigoppringing 1. I informasjonskategorien på skjermbildet Kontaktdetaljer, så trykk på MENY og velg deretter Add to speed dial. 2. I nummerlisten velger du kontaktnummmeret du vil bruke som hurtigoppringingsnummer. 3. I plasseringslisten velger du en plassering (nummer 2 til 9) for hurtigoppringingen. Når du trykker og holder på dette valgte nummeret i Dialer, vil telefonen ringe opp kontakten. For informasjon om Dialer, se Foreta anrop ved bruk av Dialer i kapittel Velg Save.

77 Kapittel 4 - Skrive tekst 4.1 Bruke Skjermtastaturet Når du starter et program eller velger et felt som krever tekst eller tall blir skjermtastaturet tilgjengelig. Du kan velge mellom tre tastaturoppsett: QWERTY, Compact QWERTY og Phone keypad. Bruke skjermtastaturet i liggende retning Når du skriver inn tekst, kan du velge å bruke skjermtastaturet i liggende retning ved å dreie telefonen mot siden, så du får et større tastatur hvor du lett kan skrive med to tomler. Merk Avkryssingsboksen Orientation i STARTSIDE > MENY > Settings > Sound & display må være valgt for at skjermretningen skal kunne endres automatisk. Det liggende tastaturet er ikke støttet i alle programmer.

78 78 Skrive inn tekst QWERTY QWERTY er et tastaturoppsett som ligner tastaturet på en skrivebord-pc. Bank for å legge inn bokstaver eller symboler. Trykk og hold inne for å skrive inn bokstaver med aksenter, tall eller symboler. Bank for å legge inn en stor bokstav. Bank to ganger for å slå på Caps Lock. Bank for å skifte mellom å vise og skjule tastaturet. Bank for å åpne en meny hvor du kan endre tastaturoppsettet og åpne innstillinger for berøringsinndata. Se flere detaljer i Justere innstillinger for tekstinnskriving og tastatur. Viser ordkandidatlisten når ordprediksjon er slått på. Bank på et ord for å sette det inn i teksten. Bank på for å se flere kandidatord. Bank for å slette forrige tegn. Bank for å lage en ny linje. Bank for å bytte til tall- og symboltastaturet. Se flere detaljer under Skrive tall og symboler. Slik skriver du inn tekst ved bruk av QWERTY 1. Start et program som aksepterer tekstinnskriving 2. Velg, og velg deretter Keyboard types > QWERTY. 3. Begynn å berøre tastene på skjermtastaturet, liksom på et PC-tastatur, for å skrive inn teksten.

79 Skrive inn tekst 79 Compact QWERTY Kompakt QWERTY er en type tastatur med 20 taster. Med de store berøringsvennlige tastene, og med utbygde funksjoner som f.eks. T9 prediktiv inntasting, kan du skrive inn tekst raskere og mer nøyaktig. Viser ordkandidatlisten i T9-modus. Bank på et ord for å sette det inn i teksten. Bank på for å se flere kandidatord. Bank for å skifte mellom bruk av Multitap eller T9-modus. Bank for å legge inn en stor bokstav. Bank to ganger for å slå på Caps Lock. Bank for å skifte mellom å vise og skjule tastaturet. Bank for å åpne en meny hvor du kan endre tastaturoppsettet og åpne innstillinger for berøringsinndata. Se flere detaljer i Justere innstillinger for tekstinnskriving og tastatur. Bank for å legge inn bokstaver eller symboler. Trykk og hold inne for å skrive inn et skilletegn, symbol eller tall som vises oppå en tast. Bank for å slette forrige tegn. Bank for å lage en ny linje. Bank for å bytte til tall- og symboltastaturet. Se flere detaljer under Skrive tall og symboler. Slik skriver du inn tekst ved bruk av Kompakt QWERTY 1. Start et program som aksepterer tekstinnskriving. 2. Velg, og velg deretter Keyboard types > Compact QWERTY. 3. Begynn å berøre tastene på skjermtastaturet for å skrive teksten.

80 80 Skrive inn tekst Phone keypad Telefontastaturet er et skjermtastatur med 12 taster med et oppsett som ligner mobiltelefontastaturer, samt noen ekstra taster. Telefontastaturet har store taster og forbedrede innskrivingsfunksjoner som T9 prediktiv skriving, som gjør det raskere å legge inn tekst i meldinger og dokumenter. Viser ordkandidatlisten i T9-modus. Bank på et ord for å sette det inn i teksten. Bank på for å se flere kandidatord. Bank for å skifte mellom bruk av Multitap eller T9-modus. Bank for å legge inn en stor bokstav. Bank to ganger for å slå på Caps Lock. Bank for å skifte mellom å vise og skjule tastaturet. Bank for å åpne en meny hvor du kan endre tastaturoppsettet og åpne innstillinger for berøringsinndata. Se flere detaljer i Justere innstillinger for tekstinnskriving og tastatur. Bank for å legge inn bokstaver eller symboler. Trykk og hold inne for å skrive inn et skilletegn, symbol eller tall som vises oppå en tast. Bank for å slette forrige tegn. Bank for å lage en ny linje. Bank for å bytte til tall- og symboltastaturet. Se flere detaljer under Skrive tall og symboler. Slik skriver du inn tekst ved hjelp av telefontastaturet 1. Start et program som aksepterer tekstinnskriving. 2. Velg, og velg deretter Keyboard types > Phone Keypad. 3. Begynn å berøre tastene på skjermtastaturet for å skrive teksten.

81 4.2 Skrive tall og symboler Skrive inn tekst 81 Bytt til tall- og symbolskjermtastaturet slik at du lett kan legge inn tall og vanlige symboler som parenteser, krøllparenteser, valutategn, skilletegn, spesialtegn og mer. Hvis du vil bytte til tall- og symbolskjermtastaturet, banker du på alfanumeriske tastaturet. på det Bank for å bytte tilbake til det alfanumeriske tastaturet. Kompakt QWERTY og telefontastatur. QWERTY

82 82 Skrive inn tekst 4.3 Justere innstillinger for berøringsinndata Åpne innstillinger for berøringsinndata ved å gjøre ett av følgende: I hvilket som helst av tastaturoppsettene banker du på innstillingene for tekstinnskriving & tastatur. for å åpne I Startskjermbildet trykker du på MENY, og velger deretter Settings > Locale & text > Touch Input. Innstillinger for berøringsinndata Keyboard types Bank for å velge tastaturoppsettet du vil bruke Du kan velge mellom QWERTY, Telefontastatur eller Kompakt tastatur. Keyboard language Bank for å velge språket på tastaturet. Text input Bank for å velge tekstinnskrivingsalternativer når du skriver inn tekst, kalibrere tastaturet og angi et lydsignal eller en vibrering når du banker på en tast. Se flere detaljer i Tekstinntasting. Tekstinntasting QWERTY Prediction Velg for å aktivere funksjonen ordprediksjon når du bruker QWERTY. Spell correction Velg for å rette typografiske feil ved å velge fra en liste over mulige ord som gjenspeiler tegnene til tastene du har berørt, i tillegg til tegnene på taster i nærheten. Telefontastatur og kompakt QWERTY Spell correction Velg for å rette typografiske feil ved å velge fra en liste over mulige ord som gjenspeiler tegnene til tastene du har berørt, i tillegg til tegnene på taster i nærheten. Word completion Når du bruker Compact QWERTY eller Phone keypad, lar deg velge fra en liste over mulige kombinasjoner basert på tegnene som vises på tastene du har berørt.

83 Andre innstillinger Skrive inn tekst 83 Sound feedback Velg for å få en klikkelyd hver gang du banker på en tast på tastaturet eller et menyelement. Vibrate when typing Velg for å aktivere en vibrasjonsreaksjon hver gang du banker på en tast på tastaturet eller et menyelement. Fingerberøringspresisjon Calibration tool Bank for å rekalibrere berøringsnøyaktigheten til tastaturet. Rekalibrer tastaturet dersom du synes at tastaturtastene ikke reagerer nøyaktig på dine berøringer. Reset calibration Bank for å tilbakestille kalibreringen til standardinnstillingen fra fabrikkens side.

84 84 Skrive inn tekst

85 Kapittel 5 - Utveksle meldinger 5.1 Sende tekst- og multimediemeldinger Messages lar deg komponere og sende tekst- (SMS) og multimediemeldinger (MMS) til andre mobiltelefoner. Åpne Messages Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter Messages. Indikerer nye meldinger i tråden. Dersom listen over meldinger ikke får plass i skjermbildet, kan du bla oppover på skjermbildet for å få vist flere meldinger, eller rulle STYREKULEN nedover. Bank for å skrive en ny tekst- eller bildemelding. Bank for å åpne meldingen eller meldingstråden og lese tekst- eller få vist bildemeldingen. Skrive og sende SMS- og MMS-meldinger Du kan skrive tekstmeldinger (SMS) på opptil 160 tegn. Dersom du fortsetter å skrive etter at grensen er nådd, vil meldingen din bli levert som én, men telle som mer enn én melding. Disse kalles sammenkjedete meldinger.

86 86 Utveksle meldinger Multimediemeldinger, også kjent som MMS, kan inneholde tekst og et bilde, en innspilt stemme, en lyd- eller videofil, en lysbildefremvisning, et kontaktkort (vcard) eller en avtale (ccalendar). Merk Programmet Meldinger konverterer automatisk en tekstmelding til en multimediemelding når du har skrevet en e-postadresse i Til-feltet, lagt til et meldingsemne eller vedlagt et element. Slik skriver og sender du en tekstmelding 1. På skjermbildet Alle meldinger velger du Compose message. Skriveskjermbildet åpnes. 2. Skriv inn mobilnummeret til mottakeren av meldingen i To-feltet. Når du skriver inn telefonnummeret vil matchende kontakter vises på skjermen. Velg en mottaker eller fortsett å skrive inn mottakerens telefonnummer. Skriv inn et navn for å slå opp en kontakt, eller bank på for å skrive inn et telefonnummer. Bank for automatisk å skrive inn mobiltelefonnummeret til den matchede kontakten. Merk: Telefonnummeret vises kun hvis nummeret har blitt arkivert under Mobil i Kontakter. Skriv tekstmeldingen din her Bank for å sende en melding. 3. Bank på tekstboksen som inneholder teksten Tap to compose, og begynn deretter å skrive meldingen. Merk Når du nærmer deg 160-tegngrensen, vil en teller vises i øverste høyre hjørne av tekstboksen for å fortelle deg hvor mange tegn som er igjen. Når du kommer over den grensen vil en ny melding bli opprettet, men automatisk bli samlet til én når de blir mottatt.

87 Merk 4. Når du er ferdig, så velg Send for å sende tekstmeldingen. Utveksle meldinger 87 Hvis du vil motta leveringsrapporter og vite når en tekstmelding er mottatt, trykker du på MENY i meldingslisten, og velger deretter Settings. I seksjonen SMSinnstillinger krysser du av for Delivery reports. Slik oppretter og sender du en MMS (multimediemelding) 1. På skjermbildet Alle meldinger velger du Compose message. Skriveskjermbildet åpnes. 2. Skriv inn mobiltelefonnummeret til mottakeren av meldingen i To-feltet. Når du skriver inn telefonnummeret eller e-postadressen vil matchende kontakter vises på skjermen. Velg en mottaker, eller fortsett å skrive inn mottakerens telefonnummer eller e-postadresse. Tips Du kan legge til en emnelinje ved å trykke på MENY og deretter velge Add subject. 3. Bank på tekstboksen som inneholder teksten Tap to compose, og begynn deretter å skrive meldingen. Merk Når du nærmer deg 160-tegngrensen, vil en teller vises i øverste høyre hjørne av tekstboksen for å fortelle deg hvor mange tegn som er igjen. 4. Trykk på MENY, og velg deretter Attach. 5. I vinduet Vedlegg velger du blant følgende filvedlegg: Picture. Åpner albumprogrammet. Velg et bilde som du vil vedlegge din melding. Video. Åpner albumprogrammet. Velg en video som du vil vedlegge din melding. Audio. Åpner skjermbildet Velg musikkspor. Bank på en lydfil for å velge den, og velg deretter OK for å vedlegge filen i meldingen. Musikkfilen avspilles når du banker på den. Location. Lar deg vedlegge et Footprint eller en plassering på et kart. Se kapittel 9 hvis du vil ha detaljer om Footprints.

88 88 Utveksle meldinger Contact (vcard). Lar deg vedlegge kontaktdetaljer for en kontakt på telefonen. Appointment (vcalendar). Lar deg vedlegge en avtale for kalenderen. Create. Lar deg ta et bilde, innspille et video- eller lydklipp, eller lage en lysbildefremvisning og deretter vedlegge den i meldingen din. Camera. Åpner kameraprogrammet. Ta et bilde av motivet ditt, og velg deretter for å vedlegge det i meldingen. For mer informasjon om kameraprogrammet, så referer til Bruke kamera og videokamera i kapittel 7. Record video. Åpner videokameraprogrammet. Innspill en video, og velg deretter for å vedlegge den i meldingen. For mer informasjon om videoprogrammet, så referer til Innspille videoer i kapittel 7. Record audio. Åpner Taleopptak. Velg for å begynne å oppta meldingen din, og velg deretter for å stoppe. Angi et navn på opptaket, og bank deretter på Save. Lysbildefremvisning. Åpner skjermbildet Rediger lysbildefremvisning Bank på Add slide for å opprette et nytt lysbilde. Bank på det opprettede lysbildet (for eksempel Lysbilde 1), velg Insert picture, og velg deretter bildet du vil legge til fremvisningen. Du kan også navigere til tekstboksen og skrive inn en tekst til bildet. Når du er ferdig, så bank på Done for å vedlegge lysbildefremvisningen til meldingen.

89 Utveksle meldinger 89 Tips Når du redigerer flere lysbilder, så velg for å redigere neste lysbilde, eller velg for å gå tilbake til forrige lysbilde. Merk Mens du redigerer lysbildefremvisningen, så trykk på MENY for å få forhåndsvist lysbildefremvisningen, legge til musikk eller videoklipp til et lysbilde, fjerne et lysbilde med mer. 6. Når du er ferdig med å komponere multimediemeldingen velger du Send. Hvis du vil motta leveringsrapporter og vite når en bildemelding er mottatt, trykker du på MENY i meldingslisten, og velger deretter Settings. Kryss av for Delivery reports under seksjonen MMS-innstillinger. Slik lagrer du en melding som en kladd Mens du skriver en tekst- eller multimediemelding, så trykk på TILBAKE for automatisk å lagre meldingen som en kladd. For å fortsette å skrive meldingen, så velg meldingen i meldingslisten. Fortsett å redigere meldingen, og velg deretter Send for å sende den.

90 90 Utveksle meldinger Motta tekst- og multimediemeldinger Avhengig av dine varslingsinnstillinger vil telefonen avspille en ringetone, vibrere eller vise meldingen kort i statuslinjen når du mottar en ny tekst- eller multimediemelding. Hvis du vil endre varslingen for nye tekst- og multimediemeldinger, så se Angi alternativer for tekst- og multimediemeldinger senere i dette kapittelet. Et ny melding-ikon ( ) vises også i varslingsfeltet på statuslinjen for å varsle deg om en ny tekst- eller multimediemelding. Programikonet Messages (dersom vist på Startskjermbildet) viser også antallet nye meldinger. Se neste avsnitt for å lære hvordan du åpner meldingen. Administrere meldinger og meldingstråder Tekst- og multimediemeldinger som er sendt til og mottatt av en kontakt (eller et nummer) blir gruppert i konversasjoner eller meldingstråder. SMS-tråder eller MMStråder lar deg se utvekslede meldinger (liksom i et chat-program) med en kontakt på skjermen. Meldingstråder er listet opp i rekkefølge etter når du mottok dem, med den seneste meldingen øverst i tråden. Slik åpner og leser du en tekstmelding Gjør ett av følgende: Trykk på STARTSIDE, berør og hold deretter inne statuslinjen, og skyv den så nedover for å åpne varslingspanelet. Bank på den nye meldingen for å åpne og lese den. I meldingslisten banker du på tekstmeldingen eller meldingstråden for å åpne og lese den.

91 Utveksle meldinger 91 For å gå tilbake til meldingslisten fra en tekstmeldingstråd trykker du på MENY og velger deretter All threads. Notater For å vise detaljene til en bestemt melding, så i meldingstråden trykker og holder du inne meldingen for å åpne alternativmenyen, og velger deretter View message details. Dersom en melding inneholder en link til en webside, så bank på linken for å åpne linken i Webleser eller legge til URL-adressen som et bokmerke. Dersom en melding inneholder et telefonnummer, så bank på meldingen for å åpne Oppringing, så du kan anrope nummeret. Slik åpner og leser du en multimediemelding 1. I meldingslisten banker du på en multimediemelding eller en meldingstråd for å åpne den. 2. Bank på knappen Play til høyre for multimediemeldingen for å vise den. Tips Du kan lagre filvedlegget i multimediemeldingen på SD-kortet. For å lagre, trykk og hold inne filen og velg deretter Copy attached to SD card fra alternativmenyen. Notater Når Auto-retrieve i MMS-innstillinger er deaktivert blir bare meldingshodet lastet ned. Hvis du vil laste ned hele meldingen, så bank på knappen Download til høyre for meldingen. Når meldingen er lastet ned, så bank på knappen Play for å vise meldingen. Du finner flere detaljer i Angi alternativer for tekst- og multimediemeldinger senere i dette kapittelet. Hvis du er bekymret for størrelsen på datanedlastingene dine, så sjekk størrelsen på multimediemeldingen før du laster den ned. Slik svarer du på en tekst- eller multimediemelding 1. I meldingslisten banker du på en tekst- eller multimediemeldingstråd for å åpne den. 2. Bank på tekstboksen nederst i skjermbildet, skriv inn din svarmelding og velg deretter Send.

92 92 Utveksle meldinger Skriv din svarmelding her. Bank for å sende ditt svar. Bank for å åpne meldingen. Tips Hvis du vil svare på en tekstmelding med en multimediemelding, så åpne tekstmeldingen, trykk på MENY og velg deretter Add subject eller Attach. Tekstmeldingen blir automatisk konvertert til en multimediemelding. Slik sletter du en melding eller en meldingstråd 1. I meldingslisten velger du meldingstråden som du vil slette. 2. Gjør ett av følgende: Hvis du vil slette hele tråden trykker du på MENY og velger deretter Delete. Når du blir bedt om å bekrefte velger du OK. Hvis du vil slette en melding i en tråd, så trykk og hold på meldingen som du vil slette, og velg deretter Delete message i alternativmenyen. Når du blir bedt om å bekrefte velger du OK. Merk Hvis du vil slette alle meldinger i meldingslisten, trykker du på MENY på meldingslisten, og velger deretter Delete.

93 Angi alternativer for tekst- og multimediemeldinger I meldingslisten trykker du på MENY, og velger deretter Settings for å angi alternativene for tekst- eller multimediemeldinger. Du kan angi følgende: SMS-innstillinger Utveksle meldinger 93 Delivery reports Service center Manage SIM card messages Velg dette alternativet for å motta en rapport på leveringsstatusen for meldingen din. Viser det brukte nummeret til meldingsservicesenteret. Bank for å endre nummeret. Det anbefales at du ikke endrer nummeret her, for det kan medføre problemer med å motta og sende meldinger. Bank for å vise tekstmeldinger som er lagret på SIM-kortet ditt. Du kan også slette eller kopiere disse meldingene til telefonens minne. MMS-innstillinger Delivery reports Read reports Auto-retrieve Roaming autoretrieve Priority setting Velg dette alternativet for å motta en rapport på leveringsstatusen for meldingen din. Velg dette alternativet hvis du vil motta en rapport om hvorvidt hver mottaker har lest meldingen eller har slettet meldingen uten å lese den. Velg dette alternativet for automatisk å motta alle dine komplette MMS-meldinger. Når dette er valgt vil MMS-meldingshodet pluss meldingskroppen og vedlegg automatisk bli lastet ned til telefonen. Dersom du fjerner avmerkingen for dette, vil bare MMS-meldingshodet bli hentet og vist i meldingslisten. Velg dette alternativet for automatisk å motta alle dine komplette MMS-meldinger ved roaming. Dette kan medføre betydelige telefonkostnader. Angi meldingsprioriteten på sendte MMS-meldinger.

94 94 Utveksle meldinger Maximum message size Angi maksimal filstørrelse på en MMS-melding. MMS-meldingen vil ikke bli sendt dersom den overskrider filstørrelsen som er angitt her. Varslingsinnstillinger Notifications Select sound Vibrate Velg dette alternativet dersom du vil motta en varsling i statuslinjen når en ny tekst- eller multimediemelding ankommer. Dersom du vil at telefonen skal ringe når en ny melding ankommer, så velg dette alternativet, og velg deretter en spesifikk ringetone for nye tekst- og multimediemeldinger. Bemerk at ringetonen avspilles kort når den blir valgt. Velg dette alternativet dersom du vil at telefonen skal vibrere når en ny tekst- eller multimediemelding ankommer. Legge til Meldinger-widgeten Legg til Meldinger-widgeten for å få lese meldingene dine på Startskjermbildet. Se Slik legger du til en HTC-widget i kapittel 1 for å lære hvordan du legger til widgets. 5.2 Bruke e-post Programmet Mail lar deg legge til eksterne POP3 eller IMAP e-postkontoer fra populære webbaserte e-posttilbydere som Yahoo! Mail Plus og AOL. Det lar deg også legge til en Exchange ActiveSync-konto på telefonen. Legge til en POP3/IMAP e-postkonto 1. Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter Mail. 2. På skjermbildet Choose a mail provider velger du typen e-postkonto som du vil sette opp. Dersom du ikke ser den typen e-postkonto du ønsker på skjermen, så bank på Other (POP3/IMAP).

95 Merk Utveksle meldinger 95 Dersom kontotypen du vil sette opp ikke er i telefondatabasen vil du bli bedt om å angi flere detaljer. Det anbefales at du skaffer all relevant informasjon om e-postkontoen, som for eksempel innstillinger for inngående/utgående server, før du går videre. 3. Skriv inn address og Password for e-postkontoen, og velg deretter Next. 4. Skriv inn Account name og Your name, og velg deretter Finish setup. Legge til en Microsoft Exchange ActiveSync-konto Du kan bare legge til én Microsoft Exchange ActiveSync-konto på telefonen. Krav Du kan synkronisere med en Microsoft Exchange Server 2003 Servicepakke 2 (SP2) eller Microsoft Exchange Server Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter Mail. 2. I skjermbildet Velg en e-posttilbyder velger du Exchange ActiveSync. 3. Skriv inn detaljene for Exchange ActiveSync-kontoen, og berør deretter Next. Merk Din firma Exchange Server må støtte Automatisk søk for at telefonen skal sette opp Exchange ActiveSync-kontoen automatisk. Dersom din firma Exchange Server ikke støtter Automatisk søk må du angi dine Exchange Server-innstillinger etter at du har valgt Next. Be din Exchange Server-administrator om detaljer. 4. Velg typen informasjon du ønsker å synkronisere, og velg deretter Finish setup. Synkronisere Exchange ActiveSync e-post Du kan innstille Exchange ActiveSync til å se etter ny Exchange ActiveSync e-post automatisk. Tips 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, og velg deretter Settings > Data synchronization > Exchange ActiveSync. 2. Bank på Schedule, og velg deretter det ønskede tidsintervallet for å se etter ny e-post. På skjermbildet Exchange ActiveSync kan du banke på Sync now nederst på skjermen for å se etter ny e-post manuelt.

96 96 Utveksle meldinger Endre Exchange ActiveSync-innstillinger 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, og velg deretter Settings > Data synchronization > Exchange ActiveSync. 2. Trykk på MENY, og velg deretter Settings. 3. Endre de generelle innstillingene og innstillinger for e-post og kalender i henhold til dine preferanser. 4. Trykk på TILBAKE når du er ferdig. Opprette en annen e-postkonto Gjør ett av følgende: Dersom du er i skjermbildet Kontoliste, så trykk på MENY, og velg deretter New account. Dersom du er i innboksen til en e-postkonto, så trykk på MENY og velg deretter More > New account. For å bytte til en annen konto, så fra e-postkontoens innboks banker du på pilen og velger deretter e- postkontoen du vil bruke.

97 Skrive og sende e-post 1. Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter Mail. Utveksle meldinger På innboksen til e-postkontoen trykker du på MENY, og velger deretter Compose. Tips Bank på i øverste høyre hjørne for å skifte til en annen e-postkonto. 3. Skriv inn e-postadressen til mottakeren av meldingen i To-feltet. Når du skriver inn informasjon vil matchende kontakter vises på skjermen. Velg mottakeren eller fortsett å skrive inn e-postadressen. Dersom du sender e- posten til flere mottakere, så atskill e-postadressene med et komma. Du kan legge til så mange meldingsmottakere som du ønsker. Tips Hvis du vil sende en kopi (Cc) eller en blindkopi (Bcc) av e-posten til andre mottakere, så trykk på MENY og velg deretter Add recipient > Cc eller Bcc. Merk Tipsdu har satt opp en Exchange ActiveSync-konto, så trykk på MENY, og velg deretter Add recipient > To > Company directory for å få legge til mottakere fra Exchange ActiveSync-kontokontakter. 4. Skriv inn emnet, og skriv deretter meldingen din. Velg Send. Velg Save as draft for å lagre meldingen som en kladd. Vise og svare på e-post 1. Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter Mail. 2. I e-postkontoens innboks banker du på e-posten du vil vise. Tips Bank på i øverste høyre hjørne for å skifte til en annen e-postkonto. 3. Velg Reply eller Reply all for å svare på e-posten. I en Exchange ActiveSync-konto kan du markere en e-post. For å markere en e-post, så bank, mens du viser en e-post, på det hvite flagget ( ) i øverste høyre hjørne av skjermen. Flagget blir rødt ( ) når du markerer meldingen.

98 98 Utveksle meldinger Administrere e-post på din eksterne e-postkonto Slik filtrerer du innboksen Bank på en kategori nederst på skjermen for å filtrere innboksen etter enkeltstående e-poster, konversasjoner eller e-post med vedlegg. Antall uleste e-post. Samtaler Viser e-poster som konversasjoner. E- postkorrespondanse er gruppert i henhold til emnelinjen. Bank på en e-post for å vise e-postene i en konversasjon. Innboks Viser e-poster som enkeltstående elementer Merket (kun Exchange ActiveSync) e-post Merket (kun Exchange ActiveSync) Viser alle flaggede e-poster Vedlegg Viser alle e-poster som har vedlegg. Slik sorterer du meldinger 1. I e-postkontoens innboks trykker du på MENY, og velger deretter Sort. 2. Velg mellom følgende sorteringsalternativer: Date (Most recent/oldest) Sorterer e-postmeldinger etter tidspunktet du mottok dem. Subject (A-Z/Z-A) Sorterer e-postmeldinger alfabetisk etter emne. Sender (A-Z/Z-A) Sorterer e-postmeldinger alfabetisk etter avsender. Size (Largest/Smallest) Sorterer e-post etter filstørrelse.

99 Utveksle meldinger 99 Slik sletter du en melding 1. I e-postkontoens innboks trykker og holder du på e-posten du vil slette. 2. I alternativmenyen velger du Delete. Når du blir bedt om å bekrefte slettingen velger du OK. Slik sletter du flere meldinger 1. I e-postkontoens innboks trykker du på MENY, og velger deretter Delete. 2. Bank på e-postene du vil slette, og bank deretter på Delete. Redigere innstillinger for e-postkonto 1. Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter Mail. 2. Bytt til e-postkontoen du ønsker å redigere. 3. Trykk på MENY, og velg deretter More > Settings. Account settings Endre innstillingene for e-postkontoen som f.eks. navnet, e- postadressen, passordet og beskrivelsen. General settings Send & receive Notification settings Delete account Innstill skriftstørrelsen når du leser e-post, og aktiver/deaktiver signaturen. Velg Signature for å endre signaturteksten. Innstill maksimalstørrelsen på e-postfiler du mottar, og hvor ofte det skal ses etter nye e-poster, og hvor mange det skal ses etter. Du kan også angi at e-poster skal sendes med blindkopi (Bcc) til deg selv. Angi innstillinger for e-postvarsling. Bank for å slette e-postkontoen 4. Trykk på TILBAKE for å lagre endringene dine.

100 100 Utveksle meldinger Send en møteforespørsel ved bruk av Exchange ActiveSynckontoen 1. Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter Mail. 2. Bytt til Exchange ActiveSync-kontoen. 3. Trykk på MENY, og velg deretter More > New meeting invitation. 4. Angi møtedetaljene, og velg deretter Send. Slette en e-postkonto 1. Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter Mail. 2. Bytt til e-postkontoen du ønsker å slette. 3. Trykk på MENY, og velg deretter More > Settings > Delete account. Legge til E-post-widgeten Legg til E-post-widgeten for å la deg vise din POP3/IMAP eller Exchange ActiveSync e-post på Startskjermbildet. Se Slik legger du til en HTC-widget i kapittel 1 for å lære hvordan du legger til widgets.

101 Kapittel 6 - Koble til 6.1 Koble til Internett Telefonens nettverkskapabiliteter lar deg få tilgang til Internett via GPRS/3G (eller EDGE, når tilgjengelig) eller Wi-Fi. 6.2 GPRS/3G/EDGE Telefonen vil være automatisk konfigurert til å bruke GPRS/3G/EDGE-tjenesten til din leverandør av trådløse tjenester når du slår på telefonen for første gang (dersom SIM-kortet er satt inn). Sjekke nettverkstilkoblingen du bruker 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, og velg deretter Settings. 2. Velg Wireless controls > Mobile network settings > Network operators eller Access Point Names. Slå på eller av GPRS/3G 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, og velg deretter Settings > Wireless controls. 2. Merk av i avkryssingsboksen Mobile network for å slå på datatilkoblingen, fjern avmerkingen for å slå av datatilkoblingen.

102 102 Koble til Opprette et nytt tilgangspunkt Når du skal legge til en ny GPRS/3G/EDGE-tilkobling til telefonen, så innhent navnet på tilgangspunktet og innstillingene (inklusiv brukernavn og passord, dersom påkrevd) fra din leverandør av trådløse tjenester Trykk på STARTSIDE > MENY, og velg deretter Settings. Velg Wireless controls > Mobile network settings > Access Point Names. På skjermbildet APN trykker du på MENY, og velger deretter New APN. I skjermbildet Rediger tilgangspunkt angir du APN-innstillingene. Bank på elementet APN-innstilling for å redigere det. Trykk på MENY, og velg deretter Save når du er ferdig med å sette opp det nye APN-et. 6.3 Wi-Fi Wi-Fi gir deg trådløs Internett-tilgang over avstander på opptil 100 meter. Hvis du vil bruke Wi-Fi på telefonen, trenger du tilgang til et trådløst tilgangspunkt eller hotspot. Merk Tilgjengeligheten og rekkevidden av Wi-Fi-signalet avhenger av antall, infrastruktur og andre gjenstander som signalet passerer gjennom. Slå på Wi-Fi og koble til et trådløst nettverk 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, og velg deretter Settings > Wireless controls. 2. Merk av for Wi-Fi for å slå på Wi-Fi. Telefonen vil skanne etter tilgjengelige trådløse nettverk. 3. Velg Wi-Fi settings. Nettverksnavnene og sikkerhetsinnstillingene (Åpne nettverk eller Sikret med WEP) på oppdagede Wi-Fi-nettverk vises i seksjonen Wi-Fi-nettverk. 4. Velg et Wi-Fi-nettverk for å koble til. Hvis du velger et åpent nettverk vil du automatisk bli koblet til nettverket. Dersom du velger et nettverk som er sikret med WEP, så angi nøkkelen, og velg deretter Connect.

103 Notater Neste gang telefonen kobler til et sikret trådløst nettverk som du tidligere har tilgått, vil du ikke bli bedt om å skrive inn WEP-nøkkelen igjen, med mindre du tilbakestiller telefonen til sin fabrikksstand. Koble til 103 Wi-Fi-nettverk er selvoppdagbare, noe som innebærer at ingen ekstra trinn er påkrevd for at telefonen skal koble seg til et Wi-Fi-nettverk. Det kan være nødvendig å oppgi et brukernavn og passord i visse lukkede trådløse nettverk. Sjekke statusen til trådløse nettverk Du kan sjekke den aktuelle tilkoblingsstatusen til trådløse nettverk fra følgende: Statuslinje Når telefonen er koblet til et trådløst nettverk, vises Wi-Fi-ikonet ( ) i statuslinjen, og indikerer den omtrentlige signalstyrken (antall striper som lyser). Dersom Nettverksvarsling i Wi-Fi-innstillinger er aktivert, vil dette ikonet vises i statuslinjen når telefonen oppdager et tilgjengelig trådløst nettverk innen rekkevidde. Wi-Fi-nettverk I skjermbildet Trådløse kontroller velger du Wi-Fi settings, og velger deretter det trådløse nettverket som telefonen aktuelt er koblet til. Wi-Fi-nettverkets navn, status, hastighet, signalstyrke, sikkerhetsinformasjon og IPadresse vises. Merk Dersom du vil fjerne innstillingene for det trådløse nettverket på telefonen din, så velg Forget i dette vinduet. Du må angi innstillingene på nytt dersom du vil koble til dette trådløse nettverket.

104 104 Koble til Slik kobler du til et annet Wi-Fi-nettverk 1. I skjermbildet Trådløse kontroller velger du Wi-Fi settings. Oppdagede Wi-Finettverk vises i seksjonen Wi-Fi-nettverk. Merk Tips Hvis du vil skanne manuelt etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk, så fra skjermbildet Wi-Fi-innstillinger trykker du på MENY, og velger Scan. 2. Bank på et annet Wi-Fi-nettverk for å koble til det. Dersom det trådløse nettverket du vil koble til ikke står på listen over oppdagede nettverk, så bla nedover på skjermen, og velg deretter Add a Wi-Fi network. Skriv inn innstillingene for det trådløse nettverket, og velg deretter Save. Legge til widgetene Datatilkobling og Wi-Fi Legg til widgetene Datatilkobling og/eller Wi-Fi på Startskjermbildet for raskere å kunne slå på eller av disse tilkoblingene. Bank på widgeten for å slå på eller av tilkoblingen. Se Slik legger du til en HTC-widget i kapittel 1 for å lære hvordan du legger til widgets.

105 6.4 Bruke Webleser Koble til 105 Åpne Browser for å begynne å surfe på nettet. Webleseren er fullt optimert, og det medfølger avanserte funksjonaliteter som lar deg surfe på nettet med telefonen. Merk Du må ha en aktiv datatilkobling (3G, GPRS) eller Wi-Fi-tilkobling for å få tilgang til Internettet. Åpne Webleser Gjør ett av følgende: Trykk på STARTSIDE, velg deretter Browser. Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter Browser. Gå til en webside 1. På skjermbildet Webleser trykker du på MENY og velger URL-feltet øverst på skjermen. 2. Angi websideadressen ved bruk av tastaturet. Når du skriver inn adressen vil matchende websideadresser vises på skjermen. Velg en adresse for å gå direkte til den websiden, eller fortsett å skrive inn adressen på websiden. 3. Velg Go. Angi din startside 1. Trykk på MENY, og velg deretter More > Settings > Set home page. 2. I skjermbildet Angi startside velger du startsiden du vil bruke. For Use defined må du først angi en startside ved å berøre Set home page.

106 106 Koble til Endre skjermretningen Telefonen endrer skjermretningen automatisk, avhengig av hvordan du holder telefonen. Merk Avkryssingsboksen Orientation i STARTSIDE > MENY > Settings > Sound & display må være valgt for at skjermretningen skal kunne endres automatisk. Bla gjennom klassiske visninger (ikke mobilversjon) av websider I et webleser-skjermbilde trykker du på MENY, velger deretter More > Settings, og fjerner deretter avmerkingen for Mobile view. Navigere på en webside Du kan rulle STYREKULEN eller la fingeren gli på skjermen i hvilken som helst retning for å navigere og vise andre områder av websiden. La fingeren gli til venstre eller høyre for å rulle horisontalt. La fingeren gli opp eller ned for å rulle vertikalt. Zoome inn eller ut på en webside Bank raskt to ganger på skjermen for å zoome inn, bank deretter raskt to ganger på skjermen igjen for å zoome ut. Du kan også klype sammen eller spre fingrene dine på skjermbildet for å zoome inn og ut.

107 Koble til 107 Bruk tommelen og pekefingeren til å spre websiden for å zoome inn. Bruk tommelen og pekefingeren til å klype sammen websiden for å zoome ut. Åpne et nytt webleser-vindu Åpne flere webleser-vinduer for å gjøre det lettere å skifte fra et webområde til et annet. Du kan åpne opptil 4 webleser-vinduer. 1. I et webleser-vindu trykker du på MENY, og velger deretter Windows. 2. Bank på + -knappen. Bank for å åpne et nytt webleser-vindu Et nytt webleser-vindu åpnes og går til den angitte startsiden.

108 108 Koble til Skifte mellom webleser-vinduer 1. I et webleser-vindu trykker du på MENY, og velger deretter Windows. 2. Velg webleser-vinduet du vil vise ved å la fingeren gli på skjermen fra høyre mot venstre. Bank for å lukke websiden. Bank for å vise websiden i full skjerm. Finne tekst på en webside 1. Mens du viser en webside, så trykk på MENY og velg deretter More > Find on page. 2. Skriv inn søkeelementet. Idet du skriver tegn vil matchende tegn bli uthevet i grønt. Bank på venstre eller høyre pil for å gå til forrige eller neste matchende element.

109 Koble til 109 Velge linker på websider Naviger til linker på en webside ved bruk av STYREKULEN Linker blir innkapslet i en oransj eller grønn boks når de blir valgt. Link er ikke valgt Link Websideaddresse (URL-er) E-postadresse Hva gjør du Link er valgt Bank på linken for å åpne websiden. Trykk og hold på linken for å åpne en meny som lar deg åpne, bokmerke, kopiere til utklippstavlen eller dele linken via e-post. Bank for å sende en e-postmelding til e-postadressen. Trykk og hold inne, og velg deretter Copy i menyen for å kopiere e-postadressen til utklippstavlen. Du kan lime inn e-postadressen senere når du oppretter en ny kontakt eller sender en ny e- postmelding. Webleseren kjenner også igjen noen telefonnumre og adresser, som lar deg anrope telefonnummeret eller finne adressen i Google Maps. Gjenkjente telefonnumre og adresser blir uthevet i grønt når det navigeres til dem. Link Finne adresse Telefonnummer Hva gjør du Bank på adressen for å åpne Google Maps og finne adressen. Bank for å åpne skjermbildet Telefon for å ringe opp telefonnummeret.

110 110 Koble til Tips Når linker er for små til at man kan berøre dem direkte på skjermen, så uthev dem med STYREKULEN, og deretter enten trykk på STYREKULEN for å åpne linken, eller trykk på og hold inne STYREKULEN for å velge et alternativ fra menyen. Laste ned webprogrammer Før du kan laste ned webprogrammer må du først aktivere nedlasting fra telefoninnstillingene Trykk på STARTSIDE > MENY, og velg deretter Settings > Applications. Merk av i avkryssingsboksen for Unknown sources. 3. Når dialogboksen Oppmerksomhet åpnes, så velg OK. Merk Advarsel! Alle nedlastede programmer blir lagret på lagringskortet. Før du laster ned et program fra nettet, så sørg for at du har installert et lagringskort på telefonen. Du finner informasjon om hvordan du installerer et lagringskort i kapittel 1. Programmer som er lastet ned fra nettet kan være fra ukjente kilder. For å beskytte telefonen og dine personlige data bør du bare laste ned programmer fra kilder du har tillit til, som f.eks. Android Market. Henvis til Android Market i kapittel 8 hvis du vil ha detaljer. Slik ser du nedlastingene dine I et webleser-skjermbilde trykker du på MENY, og velger deretter More > Downloads.

111 Administrere bokmerker Du kan lagre så mange bokmerker som du vil på telefonen. Slik legger du inn bokmerke for en webside 1. I et webleser-skjermbilde går du til websiden du vil bokmerke Trykk på MENY, og velg deretter New bookmark. Skjermbildet Nytt bokmerke åpnes. Rediger bokmerkets Name hvis nødvendig, og velg deretter Done. Koble til 111 Slik åpner du et bokmerke 1. I skjermbildet Webleser trykker du på MENY, og velger deretter Bookmarks Velg bokmerket du vil åpne ved å la fingeren gli fra høyre mot venstre. Når bokmerket du vil åpne er valgt, så bank på det for å åpne det. Som standard vises et stillbilde av den bokmerkede websiden, så du visuelt kan velge bokmerket. Du kan skifte mellom å bruke visuelle bokmerker eller en liste ved å trykke på MENY, og deretter velge List eller Thumbnails. Slik redigerer du et bokmerke 1. I skjermbildet Webleser trykker du på MENY, og velger deretter Bookmarks Trykk på MENY, og velg deretter Edit. Velg bokmerket du vil redigere ved å la fingeren gli fra høyre mot venstre. Når bokmerket du vil redigere er valgt, så bank på det. 5. Angi endringene dine, og bank på Done. Dersom du bruker Listevisning, så trykk og hold på bokmerket du vil redigere og bank deretter på Edit bookmark for å redigere bokmerket.

112 112 Koble til Angi alternativer for Webleser Tilpass Webleser så den passer til din søkestil. Angi alternativer for visning, personvern og sikkerhet når du bruker Webleser. I skjermbildet Webleser trykker du på MENY, og velger deretter More > Settings. 6.5 Bruke Bluetooth Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som lar Bluetooth-enheter utveksle informasjon innenfor en avstand på omlag åtte meter, uten at det kreves noen fysisk tilkobling. Bluetooth på telefonen fungerer i tre forskjellige moduser: On. Bluetooth er slått på. Telefonen kan finne andre Bluetooth-aktiverte enheter, men ikke vice versa. Discoverable. Bluetooth er slått på, og alle andre Bluetooth-aktiverte enheter kan oppdage telefonen. Off. Bluetooth er slått av. I denne modusen kan du verken sende eller motta informasjon ved hjelp av Bluetooth. Notater Som standard er Bluetooth slått av. Hvis du slår det på og deretter slår av telefonen, blir Bluetooth også slått av. Når du slår på telefonen igjen, blir Bluetooth automatisk slått på. Spar strøm ved å slå av Bluetooth når det ikke er i bruk. Du må også slå av på steder der en trådløs enhet er forbudt, for eksempel om bord på fly og på sykehus. Slå på Bluetooth og gjøre telefonen oppdagbar 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, og velg deretter Settings Viktig Bank på Wireless controls, merk deretter av for Bluetooth for å slå på Bluetooth. Når Bluetooth er på vises Bluetooth-ikonet ( ) i statuslinjen. Bank på Bluetooth settings, merk deretter av for Discoverable for å gjøre telefonen oppdagbar for andre Bluetooth-enheter som er innen rekkevidde. Telefonen din vil være oppdagbar i opptil to minutter.

113 Endre navn på telefonen Navnet på telefonen identifiserer telefonen din i et Bluetooth-nettverk Sørg for at du har slått på Bluetooth. Koble til 113 I skjermbildet Wireless controls velger du Bluetooth settings > Device name. 3. Skriv inn telefonens navn i dialogboksen, og velg deretter OK. Pare og koble til et sett Bluetooth håndfrie hodetelefoner eller bilsett Du kan koble telefonen din til Bluetooth håndfrie hodetelefoner eller til et Bluetooth bilsett, og bruke disse apparatene til å sende og/eller motta anrop. Før du kan bruke Bluetooth håndfrie hodetelefoner eller bilsett må du pare dem med telefonen din. Viktig Telefonen støtter følgende Bluetooth-profiler: Hodetelefoner, håndfrisett, A2DP og AVRCP. 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, og velg deretter Settings. 2. Velg Wireless controls > Bluetooth settings og merk deretter av for Bluetooth. 3. Velg Scan for devices. Telefonen din vil begynne å skanne etter Bluetoothenheter innenfor rekkevidde, og vil vise alle oppdagede enheter under seksjonen Bluetooth-enheter. Tips Dersom du ikke finner enheten i listen, så bank på Scan for devices for å skanne på nytt. Sørg for at Bluetooth-enheten som du vil pare med er satt på oppdagbar modus. Se i dokumentasjonen til Bluetooth-enheten for å lære hvordan du setter den på oppdagbar modus. 4. Bank på de håndfrie hodetelefonene eller bilsettet i listen for å begynne paringen. Merk For visse Bluetooth-enheter må du angi et passord for å pare med Bluetoothenheten. Du kan prøve 0000 som passord. Dersom det ikke fungerer, så konsulter dokumentasjonen til Bluetooth-enheten.

114 114 Koble til 5. Paringen og tilkoblingsstatusen vil vises under navnet på de håndfrie hodetelefonene eller bilsettet i listen Bluetooth-enheter. Når de andre Bluetooth håndfrie hodetelefonene eller bilsettet er koblet til telefonen din, vil ikonet Bluetooth tilkoblet ( ) vises i statuslinjen. Du kan nå begynne å bruke de håndfrie hodetelefonene eller bilsettet til å foreta og/eller motta telefonanrop. Ikonet symboliserer at enheten er et sett mono Bluetooth hodetelefoner (Hodetelefoner og Håndfri Bluetoothprofiler). Ikonet symboliserer at enheten er et sett stereo Bluetooth hodetelefoner (A2DP Bluetooth-profil). Du må bruke et sett stereo Bluetooth hodetelefoner (A2DP Bluetooth-profil) dersom du vil høre på musikk via Bluetoothhodetelefoner. Merknader Paring av to Bluetooth-enheter er en engangsprosess. Så snart en paring er opprettet, kan enheten gjenkjenne partnerskapet og utveksle informasjon uten å legge inn et passord igjen. Dersom du parer med et annet sett hodetelefoner mens du er koblet til det første, vil det første settet hodetelefoner bli frakoblet. For å skifte og koble tilbake til de første hodetelefonene, må du velge de hodetelefonene igjen manuelt i listen over Bluetooth-enheter.

115 Koble fra Bluetooth håndfrie hodetelefoner eller bilsett 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, og velg deretter Settings Velg Wireless controls > Bluetooth settings. Naviger til seksjonen Bluetooth-enheter, og deretter trykk og hold på de tilkoblede håndfrie hodetelefonene eller bilsettet. 4. Velg Disconnect. Velg Disconnect & unpair dersom du vil at telefonen skal slette all paringsinformasjonen med de håndfrie hodetelefonene eller bilsettet. Du vil bli bedt om å skrive inn passordet på nytt når du kobler til den Bluetooth-enheten. Koble til Bruke telefonen som et modem Hvis du befinner deg et sted uten Internett-tilgang til datamaskinen, kan du koble datamaskinen til Internettet ved bruk av telefonens datatilkobling (for eksempel 3G). Viktig Merk Merk Du må installere HTC Sync før du kan bruke telefonen som modem. Henvis til Bruke HTC Sync i kapittel 9 hvis du vil ha detaljer. Du må ha et SIM-kort installert på telefonen for å bruke den som et modem til datamaskinen. 1. Sørg for at telefonens datatilkobling er slått på. Se Slå på eller av GPRS/3G tidligere i dette kapittelet for å lære hvordan du slår på telefonens datatilkobling. 2. Koble telefonen til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen. 3. Trykk på STARTSIDE > MENY, og velg deretter Settings > Wireless controls. 4. Merk av i avkryssingsboksen Mobile network sharing. Når du bruker mobilnettverksdeling er USB-masselagringsfunksjonen deaktivert. Du vil dessuten ikke kunne bruke HTC Sync.

116 116 Koble til

117 Kapittel 7 - Kamera og multimedier 7.1 Bruke kamera og videokamera Bruk Camera eller Camcorder til å ta og dele bilder og videoer. Telefonen leveres med et 5,0 megapikslers kamera med autofokusfunksjon, som lar deg ta skarpe bilder og videoer. Viktig Du må sette inn et lagringskort før du bruker kameraet eller videokameraet. Alle bilder eller videoer som du tar på telefonen blir lagret på lagringskortet. Du finner mer informasjon om hvordan du installerer et lagringskort på telefonen i kapittel 1. Åpne Kamera Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter Camera dersom du vil ta fotografier, eller Camcorder dersom du vil innspille videoer. Når du åpner kameraet, vil skjermretningen avhenge av hvordan du holder telefonen. Ved bruk av videokamera skifter skjermretningen automatisk til liggende retning. Tips Du kan lett skifte til den andre bildetakingsmodusen mens du er i Kamera eller Videokamera. Se detaljer under Endre bildetakingsmoduser i dette kapittelet.

118 118 Kamera og multimedier Zoomkontroll Gjeldende bildetakingsmodus. Bank for å skifte mellom fotografi- og videomodus. Gjenværende tilgjengelige bilder* Åpner albumprogrammet. Se flere detaljer i Album i dette kapittelet. Kameraskjermbilde når telefonen holdes rett opp. Kameraskjermbilde når telefonen holdes vannrett. * I Videomodus viser dette varigheten på innspillingen. For å vise zoomkontrollen og gjenværende antall bilder eller innspillingstid, la fingeren gli opp eller ned på kameraskjermbildet. Zoomkontrollen forsvinner etter noen få sekunder. Lukke Kamera Fra Kamera-skjermbildet trykker du på STARTSIDE eller TILBAKE. Endre bildetakingsmoduser Telefonen tilbyr to bildetakingsmoduser: Photo og Video. På skjermen banker du på for å skifte mellom modusene Fotografi og Video.

119 Ta bilder 1. Skift til bildetakingsmodusen Photo. 2. Innram motivet ditt på skjermen. Tips Kamera og multimedier 119 Hold telefonen oppreist når du tar portrettbilder, eller hold telefonen vannrett når du tar landskapsbilder. Ved å gjøre dette, trenger du ikke å rotere fotografiet etter at du har tatt det. 3. Bank et område på skjermen som du vil fokusere på. Autofokusindikatoren dukker opp og begynner å fokusere på det valgte området. 4. Trykk på STYREKULEN for å ta bildet. Autofokusindikator Tips La fingeren gli opp eller ned på kameraskjermbildet for å vise zoomkontrollen. Dra zoomkontroll-glibryteren opp eller ned for å zoome inn eller ut. Du kan også la fingeren gli opp eller ned på skjermen for å zoome inn eller ut.

120 120 Kamera og multimedier Innspille videoer 1. Skift til bildetakingsmodusen Video. 2. Innram motivet ditt på skjermen. 3. Trykk på STYREKULE-knappen for å begynne å innspille video. Trykk på STYREKULE-knappen igjen for å stoppe å innspille video. Innspillingsindikator. Bildetakingsvarighet Vurderingsskjermbilde Etter at du har tatt et fotografi eller en video, lar vurderingsskjermbildet deg lagre, vise, sende eller slette bildet eller videoen ved å berøre en knapp nederst på skjermen. Vurderingsskjermbildeknapper

121 Kamera og multimedier 121 Ikon Funksjon Ikon Funksjon View Vis bildet eller videoen i Album. Send Send bildet eller videoen som er tatt via e-post eller MMS, eller angi bildet som er tatt som bakgrunn på startskjermbildet ditt. Delete Slett bildet eller videoen som er tatt. Back Gå tilbake til det levende skjermbildet Kamera eller Videokamera. Kameramenypanel Kameramenypanelet lar deg justere grunnleggende kamerainnstillinger og få tilgang til avanserte kamerainnstillinger Slik åpner du menypanelet Mens du er i skjermbildet Kamera trykker du på MENY. 1 Resolution Velg for å endre oppløsningen (bildestørrelsen). Når du bruker kontaktbildemodus, er det bare én tilgjengelig oppløsning.

122 122 Kamera og multimedier 2 White Balance Velg for å justere hvitbalansen. Hvitbalansen gjør at kameraet kan fange farger mer nøyaktig ved å justere til det aktuelle lyset i omgivelsene. Hvitbalanse-innstillinger inkluderer: Auto, Daylight, Cloudy, Incandescent og Fluorescent. 3 Brightness Velg for å åpne Lysstyrke-feltet, så du kan justere lysstyrken. I Lysstyrke-feltet banker du på for å redusere, eller for å øke lysstyrken. Bank utenfor Lysstyrke-feltet for å bruke endringen. 4 Self-timer (Kun fotografimodus) Berør for å innstille selvutløseren på Off, 2 seconds eller 10 seconds. Når du trykker på STYREKULEN for å ta fotografiet, begynner det å telle ned, og tar deretter bildet når tiden utløper. 5 Advanced Velg for å åpne de avanserte kamerainnstillingene. 7.2 Bruke Album Albums lar deg vise fotografier og avspille videoer. Du kan også få vist dine fotografier eller dine venners fotografier på Facebook eller Flickr. Med fotografier kan du også utføre grunnleggende redigeringsoppgaver, angi dem som bakgrunn eller kontaktbilde, eller dele med vennene dine. Åpne Album Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter Albums. Dersom du lagret filene dine i mapper (kataloger) på lagringskortet, vil Album vise disse mappene som separate album.

123 Kamera og multimedier 123 Dette albumet inneholder alle bildene i alle albumene. Albumnavn og antall filer inni. Bank for å vise bilder i Album, eller bilder på din Facebookeller Flickr-konto. Dette albumet inneholder alle videoene i alle albumene. Bank for å vise filene i albumet. Når du får vist bilder i Album, så rull oppover på skjermen, eller rull STYREKULEN nedover for å få vist flere album. Merknader Avhengig av antall bilder som er lagret på lagringskortet, kan det ta en stund for Album å laste inn alle fotografiene dine på skjermen. Du må være logget på dine Facebook- og Flickr-kontoer for å få vist bildene i disse kontoene. Arbeide med bilder Når du har tatt et bilde, kan du vise det eller dele det med venner. Du kan også få vist dine bilder eller dine venners bilder på din Facebook- eller Flickr-konto. Slik viser du bilder i Album 1. I skjermbildet Album går du til kategorien Album, og banker deretter på et album for å vise bildene i albumet. 2. La fingeren gli på skjermen for å gå gjennom bildene. Bank på miniatyren for å vise den i full skjerm.

124 124 Kamera og multimedier Tips Bank for å gå tilbake til albumskjermbildet. Du kan velge å vise fotografiene som miniatyrer. For å vise fotografiene i albumet som miniatyrer, trykk på MENY og velg deretter Grid view. Slik viser du bilder i din Facebook- eller Flickr-konto 1. I skjermbildet Album går du til kategorien Facebook eller Flickr. Merk Når du bytter til kategorien Flickr, kan du bli bedt om å gi HTC Flickr-klienten tillatelse til å koble til webområdet Flickr. Du må gi tillatelse for å få tilgang til din Flickr-konto. 2. Bank på kontonavnet til din venns konto på listen for å få vist bildene på kontoen. Når du får vist bilder i full skjerm kan du: La fingeren gli fra høyre mot venstre eller fra venstre mot høyre for å vise neste eller forrige bilde. Rulle STYREKULEN mot venstre for å vise forrige bilde, eller rulle den mot høyre for å vise neste bilde i albumet eller i bildelisten. Trykke på MENY for å få vist bildene som en lysbildefremvisning, dele, slette eller rotere bildet med mer.

125 Kamera og multimedier 125 Slik zoomer du inn eller ut på et bilde Bank raskt to ganger på skjermen for å zoome inn, bank deretter raskt to ganger på skjermen igjen for å zoome ut. Du kan også klype sammen eller spre fingrene dine på skjermbildet for å zoome inn og ut. Bruk tommelen og pekefingeren til å spre bildet for å zoome inn. Bruk tommelen og pekefingeren til å klype sammen bildet for å zoome ut. Slik viser du et bilde i liggende retning Snu telefonen på siden for å vise bildet i liggende modus. Bilderetningen tilpasses automatisk til hvordan du holder telefonen. Merk Avkryssingsboksen Orientation i STARTSIDE > MENY > Settings > Sound & display må være valgt for at skjermretningen skal kunne endres automatisk. Dersom du vil rotere bildet og lagre den roterte statusen, så se Slik roterer du og lagrer den roterte statusen nedenfor. Slik roterer du og lagrer den lagrede statusen 1. Vis bildet du vil rotere i full skjerm Merk 2. Trykk på MENY, bank deretter på Rotate, og velg deretter enten Rotate left eller Rotate right. Bildet roteres 90 grader mot klokka (roter til venstre) eller 90 grader med klokka (roter til høyre) hver gang du banker på et av roteringsalternativene.

126 126 Kamera og multimedier Slik beskjærer du et bilde 1. Mens du viser et bilde i full skjerm trykker du på MENY, og velger deretter More > Crop. Beskjæringsverktøyet kommer fram. 2. Gjør ett av følgende: For å justere størrelsen på beskjæringen, så trykk og hold på kanten på beskjæringsverktøyet. Når beskjæringspilen kommer fram, så dra fingeren innover mot eller utover fra midten av beskjæreren for å endre størrelsen. Hvis du vil flytte beskjæreren til et annet område på bildet, så trykk og hold innenfor beskjæreren, og dra den deretter med fingeren til den ønskede plasseringen. Trykk og hold på innsiden av beskjæreren, og Beskjæringsverktøy dra den deretter til hvilket som Beskjæringspil helst område av fotografiet. Bank for å lagre fotografiet. Bank for å forkaste endringene dine. 3. Bank på Save for å utføre endringene av bildet. Merk Det beskjærte bildet blir lagret på lagringskortet som en kopi. Det originale bildet forblir uredigert.

127 Slik deler du bilder på Facebook Du må være logget på din Facebook-konto for å kunne laste opp bilder. 1. I skjermbildet Album åpner du albumet hvor bildene du vil dele er. Kamera og multimedier Bank på, og deretter, i menyen Share-alternativer, banker du på Facebook. 3. Velg bildene du vil dele, og bank deretter på Next. 4. Legg til en bildetekst på hvert bilde (hvis du vil), og bank deretter på Upload. 5. Velg hvilket album du vil laste opp til, og angi personverninnstillinger for bildene som er lastet opp. Bank på Done. Slik deler du bilder på Flickr Du må være logget på din Flickr-konto for å kunne laste opp bilder. 1. I skjermbildet Album åpner du albumet hvor bildene du vil dele er. 2. Bank på, og deretter, i menyen Share-alternativer, banker du på Flickr. 3. Velg bildene du vil dele, og bank deretter på Next. 4. Rediger filnavmet og/eller legg til en beskrivelse for hvert bilde (hvis du vil), og bank deretter på Upload. 5. Velg hvilket album du vil laste opp til, og angi personverninnstillinger for bildene som er lastet opp. Bank på Done. Slik deler du bilder på Picasa Du må være logget på en Google-konto for å kunne laste opp bilder til fotoorganiseringstjenesten Picasa. 1. I skjermbildet Album åpner du albumet hvor bildene du vil dele er. 2. Bank på, og deretter, i menyen Share -alternativer, banker du på Picasa. 3. Bank på bildet du vil dele 4. Angi en Bildetekst til bildet, og velg hvilket Album du vil laste opp bildet til. Tips Bank på for å opprette et nytt album hvor du kan laste opp bildet. 5. Velg Upload. Du kan vise fotografiene online på

128 128 Kamera og multimedier Slik sender du bilder ved bruk av et meldingsprogram 1. I skjermbildet Album åpner du albumet hvor bildene du vil dele er. 2. Bank på, og deretter, i menyen Share-alternativer, velger du Messages, Gmail eller Mail. 3. Velg bildene du vil dele, og bank deretter på Next. Merk For Gmail og Messages, bank på bildet du vil sende. Du kan bare sende ett bilde. 4. Bildene blir automatisk lagt til som et vedlegg til en e-post, eller lagt til i MMS-meldingen. Merk Hvis du valgte Mail, og du har flere e-postkontoer, vil din standard e-postkonto bli brukt. 5. Skriv meldingen og velg deretter Send. Arbeide med videoer Når du har innspilt en video, kan du vise den eller dele den med venner. Slik ser du videoer 1. I hovedskjermbildet for Album banker du på et videoalbum, og velger deretter videoen du vil se for å begynne å avspille videoen. 2. La fingeren gli på skjermen for å gå gjennom videoene. Bank på miniatyren for å vise den i full skjerm. Skjermretningen skifter automatisk til liggende modus når du avspiller en video.

129 Kamera og multimedier 129 Bank for å vise videoen i full skjerm. Bank igjen for å gå tilbake til den opprinnelige størrelsen. Bank for å gå tilbake til videoalbum. Dra til venstre eller høyre for å gå bakover eller framover i videoen. Forløpt tid Gjenværende tid Bank for å veksle mellom å avspille videoen og sette den på pause. Slik sender du en video via e-post 1. I skjermbildet Album åpner du albumet hvor videoene du vil dele er. 2. Bank på, og deretter, i menyen Share-alternativer, velger du Gmail eller Mail. 3. Velg videoene du vil sende, og bank deretter på Next. Merk For Gmail, bank på videoen du vil sende. Du kan bare sende én video. 4. Videoene blir automatisk lagt til som et vedlegg til e-posten. Merk Hvis du valgte Mail, og du har flere e-postkontoer, vil din standard e-postkonto bli brukt. 5. Skriv meldingen og velg deretter Send.

130 130 Kamera og multimedier Slik sender du en video ved bruk av Meldinger 1. I skjermbildet Album åpner du albumet hvor videoene du vil dele er. 2. Bank på, og deretter, i menyen Share-alternativer, banker du på Messages. 3. Velg videoene du vil sende, og bank deretter på Next. 4. Videoen blir automatisk lagt inn i MMS-meldingen. 5. Skriv meldingen og velg deretter Send. Slik deler du videoer på YouTube Du kan dele videoene dine ved å laste dem opp til YouTube. Før du gjør dette, må du opprette en YouTube-konto, og logge på kontoen fra telefonen din. Tips 1. Når du viser videoer i en liste, så trykk og hold på videoen, og velg deretter Share i alternativmenyen. 2. Når du blir spurt, så velg YouTube. 3. Angi en Tittel, Beskrivelse og Tags for videoen din. Kryss av for Public hvis du vil dele videoen med alle. 4. Velg Upload. Du kan få vist fremdriften for lastingen ved å åpne varslingspanelet, og deretter velge YouTube. Se Slik åpner du varslingspanelet i kapittel 1 for å lære hvordan du åpner varslingspanelet. Legge til Fotoalbum eller Fotoramme-widgeten Legg til Fotoramme elller Fotoalbum-widgeten for å få vist et enkelt fotografi eller et helt album på Startskjermbildet. Se Slik legger du til en HTC-widget i kapittel 1 for å lære hvordan du legger til widgets. Lukke Album Når du er i skjermbildet Album, så trykk på STARTSIDE eller TILBAKE for å lukke programmet.

131 7.3 Bruke Musikk Kamera og multimedier 131 Music spiller av digitale lydfiler fra telefonens lagringskort. Siden Musikk bare spiller av lydfiler som er lagret på telefonens lagringskort, må du kopiere lydfilene dine til lagringskortet før du åpner Musikk. Kopiere musikk til lagringskortet 1. Innstill telefonens lagringskort som et USB-drev Se flere detaljer i Bruke telefonens lagringskort som et USB-drev i kapittel På datamaskinen navigerer du til USB-drevet og åpner det. 3. Opprett en mappe i rotmappen til lagringskortet (for eksempel Musikk). Tips Du kan også opprette og bruke mapper til å organisere din musikk inni musikkmappen som du har opprettet. 4. Kopier musikken inn i mappen du har opprettet. 5. Etter at du har kopiert musikken, så avmonter eller ta ut drevet, som påkrevd av datamaskinens operativsystem, for å fjerne telefonen sikkert. 6. Koble telefonen fra datamaskinen. Åpne Musikk Trykk på STARTSIDE, velg deretter Avspillingsskjermbildet vises., og velg deretter Music.

132 132 Kamera og multimedier Spille av musikk Tips Merknader Fremdriftslinje Trykk og dra for å hoppe til hvilken som helst del av sangen. Forløpt tid Bank for å gå til Biblioteket. Bank for å gå til forrige sang i listen Spiller nå. Bank for å slå tilfeldig rekkefølge på og av. (Tilfeldig rekkefølge er av når knappen er grå.) Bank for å bla gjennom gjentakelsesmodusene: Gjenta alle sanger Gjenta aktuell sang Ikke gjenta Gjenværende tid Bank for å veksle mellom å vise listen Spiller nå og skjermbildet Avspilling. Bank for å gå til neste sang i listen Spiller nå. Bank for å sette sangen på pause eller gjenoppta avspillingen. Du kan også sveipe fingeren fra høyre til venstre eller fra venstre til høyre for å gå til neste eller forrige sang i listen Spiller nå. Trykk på knappen VOLUM OPP eller VOLUM NED for å justere avspillingsvolumet. Dersom du bruker de kablede hodetelefonene til å høre musikk, så trykk på midterknappen for å skifte mellom å avspille og å sette avspillingen på pause. Trykk på knappene forrige eller neste for å gå til forrige eller neste sang. Høre på musikk på Låseskjermen Når du spiller av musikk og skjermen slås av, kan du kontrollere musikkavspillingen fra Låseskjermen når du vekker telefonen ved å trykke på MENY eller AVSLUTT SAMTALE/STRØM.

133 Kamera og multimedier 133 Bank for å gå til forrige sang, spille av musikk / sette musikk på pause eller gå til neste sang i listen Spiller nå. Dersom du ikke ser avspillingskontrollene, så bank for å vise avspillingskontrollene. Bibliotek Musikken din blir organisert i forskjellige kategorier som Album, Artister, Sjanger, Komponister med mer. Velg en kategori ved å berøre en av kategoriene i bunnen av skjermen. Bank på en sang i en kategori for å spille den av. For å gå til Biblioteket, bank på nederst til venstre på Avspillingsskjermbildet eller skjermbildet Spiller nå. Kategorinavn Lister opp sanger i kategorien. Bank for å spille av. Indikerer sangen som blir spilt av i øyeblikket. Bank på en musikkategori for å åpne musikkfilen du vil spille av.

134 134 Kamera og multimedier Opprette spillelister Bruk spillelister til å organisere musikkfilene dine. Du kan opprette så mange spillelister som du vil på telefonen I Biblioteket går du til kategorien Playlist ( ). Bank på Tap to add a playlist. Angi Playlist name, og velg deretter Save. 4. Velg en kategori for å legge til sanger fra spillelisten. Tips Gå til kategorien Select music track for å viise alle de tilgjengelige sangene. 5. Velg sangene du vil legge til i spillelisten, og bank deretter på Add. Administrere spillelistene dine Slik spiller du av sangene i en spilleliste I skjermbildet Spillelister banker du på navnet på spillelisten og velger deretter en sang. Slik legger du til sanger i en spilleliste 1. I skjermbildet Spillelister banker du på spillelisten hvor du vil legge til sanger. 2. Trykk på MENY, og velg deretter Add songs. 3. Velg en kategori for å legge til sanger fra spillelisten. Tips Gå til kategorien Select music track for å viise alle de tilgjengelige sangene. 4. Velg sangene du vil legge til i spillelisten, og bank deretter på Add. Tips Når du spiller av en sang, så trykk på MENY, og velg deretter Add to playlist for å legge til den aktuelle sangen i en spilleliste.

135 Slik ordner du sangene i en spilleliste 1. I skjermbildet Spillelister velger du spillelisten du vil redigere. 2. Trykk på MENY, og velg deretter Change order. Kamera og multimedier Trykk og hold på på slutten av sangtittelen du vil flytte. Når raden er uthevet i grønt, så dra den til dens nye posisjon og slipp. 4. Velg OK. Slik sletter du en sang i en spilleliste 1. I skjermbildet Spillelister velger du spillelisten du vil redigere. 2. Trykk på MENY, og velg deretter Delete songs. 3. Velg sangene du vil slette, og bank deretter på Delete. Slik sletter du en spilleliste 1. I skjermbildet Spillelister trykker du på MENY, og velger deretter Delete playlists. 2. Velg spillelistene du vil slette, og bank deretter på Delete. Angi en sang som ringetone Du kan bruke sanger som ringetone til telefonen. 1. I Biblioteket velger du sangen som du vil bruke som ringetone, og avspiller den deretter. 2. I skjermbildet Avspilling trykker du på MENY, og velger deretter Set as ringtone. 3. I alternativmenyen Set as ringtone velger du Phone ringtone eller Contact ringtone. Merk Hvis du velger Contact ringtone, må du velge kontaktene du vil knytte sangen til i neste skjermbilde.

136 136 Kamera og multimedier Slik sjekker du om sangen ble lagt til som ringetone 1. I Startskjermbildet trykker du på MENY, og velger deretter Settings. 2. I skjermbildet Settings velger du Sound & display > Phone ringtone. Sangen skal være listet opp som et alternativ. Legge til Musikk-widgeten Legg til widgeten Musikk for å kontrollere musikkavspilling på Startskjermbildet. Se Slik legger du til en HTC-widget i kapittel 1 for å lære hvordan du legger til widgets.

137 Kapittel 8 - Google Apps 8.1 Logge på din Google-konto Ved å logge på din Google-konto kan du synkronisere Gmail, Kalender og kontakter mellom telefonen din og nettet. Du må også logge på en Google-konto for å bruke Google Apps som f.eks. Google Talk og Android Market. Når du slår på telefonen for første gang vil du få alternativet å logge på din Googlekonto. 1. I skjermbildet Kontooppsett velger du Google account > Yes > Next. 2. Velg Sign in. Angi ditt brukernavn og passord, og velg deretter Sign in. Etter at du har logget på vil alle e-poster, kontakter og kalenderhendelser på din Google-konto automatisk synkronisere med telefonen din. Merk Velg Create hvis du ennå ikke har en Google-konto. Hente passordet til min Google-konto Dersom du har glemt passordet til din Google-konto, kan du hente det ved å gjøre følgende: 1. På datamaskinen åpner du webleseren og går til 2. På høyre side av siden klikker du på I cannot access my account. 3. I seksjonen Please select your issue velger du I forgot my password. 4. Klikk på Reset your password now, og følg deretter prosedyren for hvordan du gjenoppretter passordet ditt.

138 138 Google Apps 8.2 Bruke Gmail Gmail er Googles webbaserte e-posttjeneste. Gmail er konfigurert når du setter opp telefonen første gang. Avhengig av synkroniseringsinnstillingene dine, er Gmail på telefonen automatisk synkronisert med din Gmail-konto på nettet. For mer informasjon om synkronisering, se Synkronisere Google Apps i dette kapittelet. Slik åpner du Gmail Trykk på STARTSIDE, velg deretter Mappe (eller etikett) og antall uleste e-postmeldinger. Markert e-post. Velg en eller flere e-poster å legge en handling til. Merk: Grupperinger må være aktivert. Slik blar du gjennom meldingslisten: La fingeren gli oppover/ nedover på skjermen. Rull STYREKULEN oppover/nedover., og velg deretter Gmail. Uleste meldinger vises med fet skrift. Melding merket med stjerne. Bank for å legge til eller fjerne stjernen. Meldingsetikett. Handlinger for markert(e) e-post(er). Dette vil ikke vises dersom det ikke er noen valgte elementer i innboksen. Innboks-samtalelisten (heretter kalt Innboks) er din standard Gmail-visning. Alle dine mottatte e-poster blir levert i innboksen din. Slik oppdaterer du Gmail Trykk på MENY, og velg deretter Refresh for å sende eller motta ny e-post, og for å synkronisere dine e-poster med din Gmail-konto på nettet.

139 Skrive og sende e-post Google Apps 139 Slik skriver og sender du en e-post 1. I Innboksen trykker du på MENY, og velger deretter Compose. 2. Skriv inn e-postadressen til mottakeren av meldingen i To-feltet. Dersom du sender e-posten til flere mottakere, så atskill e-postadressene med et komma. Du kan legge til så mange meldingsmottakere som du ønsker. Merk Hvis du vil sende en kopi (Cc) eller en blindkopi (Bcc) av e-posten til andre mottakere, så trykk på MENY og velg deretter Add Cc/Bcc. 3. Skriv inn emnet på e-posten, og skriv deretter e-posten din. Tips Hvis du vil legge til et bildevedlegg, så trykk på MENY og velg deretter Attach. Velg bildet du vil legge til, og bank deretter på OK. Mottaker Emne Vedlegg Skriv inn meldingen din her. Bank for å fjerne vedlegget. 4. Når du har skrevet e-posten velger du Send. Merk Når du skriver meldingen, så velg Save as draft eller trykk på TILBAKE-knappen for å lagre den som en kladd. For å vise dine e-postkladder, så fra Innboksen trykker du på MENY, og velger deretter View labels > Drafts.

140 140 Google Apps Slik legger du til en signatur på e-poster Du kan legge til en signatur på e-postmeldinger som du sender. 1. I Innboksen trykker du på MENY, og velger deretter Settings > Signature. 2. Skriv inn signaturen din i tekstboksen, og velg deretter OK. Tips Du kan opprette en signatur som består av flere tekstlinjer. På slutten av hver tekstlinje banker du på skjermtastaturet for å opprette en ny linje. Slik viser du dine sendte meldinger I Innboksen trykker du på MENY, og velger deretter View labels > Sent. Motta og lese e-post Avhengig av dine varslingsinnstillinger vil telefonen avspille en ringetone, vibrere eller vise e-postmeldingen kort i statuslinjen når du mottar en ny e-post. Et ikon for ny e-post ( ) vises også i varslingsfeltet på statuslinjen for å varsle deg om en ny e-post. Merk Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger for e-postvarsling, så se avsnittet Angi innstillinger for Gmail senere i dette kapittelet. Gmail grupperer hver melding du sender med alle svarene du mottar. Denne samtalelisten fortsetter å vokse etter hvert som nye svar mottas, så du alltid kan se meldingene dine i kontekst. Samtaler blir også referert til som meldingstråder. En ny melding eller en endring i emnet til en gjeldende melding vil påbegynne en ny tråd.

141 Slik viser du e-poster Gjør ett av følgende: Trykk på STARTSIDE, trykk og hold deretter på statuslinjen, og la så fingeren gli nedover på skjermen for å åpne varslingspanelet. Bank på den nye e-posten for å vise den. Når du er i Innboksen, så bank på den uleste e-posten eller samtalen med den uleste e-posten for å vise den. Meldingsemne Meldingsetikett Onlinestatus. Vises når kontakten er en Google Talk-venn, og du er logget på Google Talk. Slik blar du gjennom meldingen: La fingeren gli oppover/nedover på skjermen. Rull STYREKULEN oppover/nedover. Google Apps 141 Slik søker du etter e-postmeldinger Du kan søke etter en spesifikk e-postmelding etter sender, emneord eller etikett. 1. I Innboksen trykker du på MENY, og velger deretter Search. 2. Skriv inn søkeordet i boksen, og velg deretter Search.

142 142 Google Apps Besvare eller videresende e-post 1. I meldingstråden blar du nedover til slutten av samtalen. 2. Bank på Reply, Reply to all eller Forward. 3. Gjør ett av følgende: Dersom du valgte Reply eller Reply all, så skriv inn svarmeldingen din. Dersom du valgte Forward, så spesifiser meldingsmottakerne. Meldingsalternativer 4. Bla nedover til slutten av meldingen, og velg deretter Trådalternativer Send. Administrere samtaler og e-post Samtaler I Innboksen trykker og holder du på samtalen, og velger deretter: Read for å åpne e-posten. Archive for å arkivere samtalen. Tips Hvis du vil vise dine arkiverte meldinger, så fra Innboksen trykker du på MENY, og velger deretter View labels > All Mail. Mute for å dempe hele samtalen. Tips Hvis du er en del av en lang meldingssamtale som ikke er relevant, så kan du dempe samtalen for å holde alle framtidige tillegg utenfor Innboksen. Mark read eller Mark unread ettersom du ønsker. Uleste meldinger vises med fet skrift i Innboksen. Delete for å slette samtalen.

143 Google Apps 143 Add star eller Remove star for å tildele en stjerne eller fjerne stjernen fa samtalen. Change labels for å legge til eller endre etiketten til samtalen. Merk Du kan ikke bruke telefonen til å opprette etiketter; gjør det på websiden til Gmail. Report spam for å rapportere samtalen som spam. E-postmeldinger I meldingstråden navigerer du til e-posthodet eller meldingen ved bruk av STYREKULEN, trykker på MENY og velger deretter: Archive for å arkivere e-postmeldingen. Tips Hvis du vil vise dine arkiverte meldinger, så fra Innboksen trykker du på MENY, og velger deretter View labels > All Mails. Add star eller Remove star for å tildele en stjerne eller fjerne stjernen fa samtalen. Mark read eller Mark unread ettersom du ønsker. Uleste meldinger eller tråder med uleste meldinger vises med fet skrift i innboksen. Change labels for å legge til eller endre etiketten til samtalen. Merk Du kan ikke bruke telefonen til å opprette etiketter; gjør det på websiden til Gmail. Delete for å slette e-postmeldingen. More > Back to Inbox for å gå tilbake til innboksen din. Mute for å dempe hele samtalen. Tips Hvis du er en del av en lang meldingssamtale som ikke er relevant, så kan du dempe e-posten for å holde alle framtidige tillegg utenfor Innboksen. Report spam for å rapportere e-postmeldingen som spam.

144 144 Google Apps Angi innstillinger for Gmail 1. I Innboksen trykker du på MENY, og velger deretter Settings. 2. Angi følgende alternativer: Signature Velg for å skrive inn en signatur som blir føyd til på slutten av e-postene dine. Confirm delete Kryss av for dette for å vise en bekreftelsesboks når du sletter en samtale. Batch operations Kryss av for dette for å vise grupperingsfunksjonen. Grupperingsfunksjonen lar deg arkivere, slette eller bruke en etikett til flere e-poster på en gang. Labels Bank for å velge hvilke Gmail-etiketter du vil synkronisere. notifications Merk av for dette for å vise et varslingsikon på statuslinjen når du mottar en ny e-post. Bank på Select ringtone hvis du vil at telefonen skal ringe når en ny e-postmelding ankommer. I ringetonemenyen velger du en ringetone spesifikt til nye e-postmeldinger. Ringetonen avspilles kort når den blir valgt. Dersom du ikke vil at en ringetone skal avspilles når du mottar en ny e-postmelding, så bank på Silent. Bank deretter på OK for å bekrefte valget av ringetone. Velg Vibrate hvis du vil at telefonen skal vibrere når du mottar en ny e- postmelding.

145 8.3 Bruke Google Talk Google Apps 145 Google Talk er Googles direktemeldingsprogram. Det lar deg kommunisere med andre personer som også bruker Google Talk. Merk Google Talk-kontoen som er satt opp er basert på Gmail-kontoen som du brukte da du satte opp telefonen. Logge på og chatte online Slik åpner du Google Talk Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter Google Talk. Bank for å endre onlinestatusmeldingen din. Bank for å endre bildet ditt Venneliste Bank for å endre onlinestatusen din. Åpnede chater. Bank på et anrop for å åpne chatskjermbildet og begynne å chatte med vennen din. Onlinestatus: Tilgjengelig Inaktiv Opptatt Offline

146 146 Google Apps Slik legger du til en ny venn Du kan bare legge til personer som har en Google-konto. 1. I vennelisten trykker du på MENY, og velger deretter Add friend. 2. Skriv inn ID for Google Talk direktemelding eller Google e-postadressen til vennen du vil legge til. Merk Når du legger til en venn med en direktemeldings-id som har blitt lagret i kontaktlisten din vil matchende kontakter vises på skjermen mens du skriver inn informasjon. Du kan også banke på kontakten eller fortsette å skrive inn IMinformasjonen. 3. Velg Send invitation. Slik viser og aksepterer du en invitasjon 1. I vennelisten trykker du på MENY, og velger deretter Invites. Alle chatinvitasjoner som du har sendt eller mottatt er listet opp i skjermbildet ventende invitasjoner. 2. Bank på en ventende invitasjon, og velg deretter Accept eller Decline. Merk Når noen du inviterer til å chatte aksepterer invitasjonen din, vil den ventende invitasjonen forsvinne fra listen. Slik endrer du din onlinestatus og melding 1. Bank på onlinestatusikonet ( ) ved siden av navnet ditt, og velg deretter statusen du ønsker fra menyen. 2. Bank på tekstboksen til venstre for onlinestatusikonet ditt, og skriv deretter din statusmelding ved bruk av skjermtastaturet. 3. Velg. Slik starter du en chat 1. Gjør ett av følgende: Velg en venn i vennelisten. Naviger til en venn ved bruk av STYREKULEN, og trykk deretter på STYREKULEN.

147 Google Apps 147 Tidsstempel. Vises etter hvert minutt med inaktivitet. Skriv inn meldingen din her. Bank for å sende meldingen din. 2. Chat med din venn ved å skrive inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Merk Hvis du vil sette inn et smilefjes, så trykk på MENY og velg deretter Insert smiley. Bank på et smilefjes for å sette det inn i meldingen. 3. Når du har skrevet meldingen din, velger du Send. Slik skifter du mellom aktive chater Du kan bytte mellom chater dersom du har flere enn én chat i gang. 1. Når du er i et chat-skjermbilde eller i vennelisten trykker du på MENY, og velger deretter Switch chats. 2. På panelet som åpnes velger du vennen du vil chatte med. Bank for å bytte chat med denne vennen.

148 148 Google Apps Slik lukker du en chat Gjør ett av følgende: I vennelisten trykker og holder du på en venn med en aktiv chat, og velger deretter End chat i menyen. Når du er i chat-skjermbildet, trykker du på MENY og velger deretter End chat. Administrere dine venner Venner i vennelisten din er sortert etter deres onlinestatus aktive chater, online, opptatt og offline. Innenfor statusgrupperingene er vennene listet opp alfabetisk. Som standard er bare vennene som du kommuniserer ofte med - de mest populære - i vennelisten. Når du er i chat-skjermbildet, trykker du på MENY og velger deretter All friends. Tips Hvis du vil skifte tilbake til å vise kun dine mest populære venner, trykk på MENY og velg deretter Most popular. Slik blokkerer du en venn Du kan blokkere en venn fra å sende deg meldinger. Når vennen din er blokkert, blir vedkommende også fjernet fra vennelisten din. Merk 1. I vennelisten velger du vennen du vil blokkere. Merk Hvis du ikke kan se vennen, så trykk på MENY og velg deretter All friends. 2. Trykk og hold på vennens navn, og velg deretter Block friend. Vennen din blir fjernet fra vennelisten din og lagt til i listen over blokkerte venner. Hvis du vil fjerne blokkeringen av en venn, så fra vennelisten trykker du på MENY og velger Blocked. I listen over blokkerte venner velger du navnet på vennen du vil fjerne blokkeringen for, og velger deretter OK når du blir spurt.

149 Google Apps 149 Slik fester du en venn Du kan feste en venn for å sikre deg at vennen alltid forekommer i din Most popular venneliste. 1. Merk I vennelisten trykker og holder du på vennens navn for å åpne alternativmenyen. Merk 2. Velg Pin friend. Hvis du ikke kan se vennen, så trykk på MENY og velg deretter All friends. For å løsne en venn, så fra vennelisten trykker og holder du på vennen du vil løsne, og velger deretter Unpin friend i alternativmenyen. Slik viser du en venn i listen Mest populære 1. I vennelisten trykker og holder du på vennens navn for å åpne alternativmenyen. Merk Merk Hvis du ikke kan se vennen, så trykk på MENY og velg deretter All friends. 2. Velg Show friend. For å hindre en venn i å opptre i listen mest populære, så trykk og hold på vennens navn, og velg deretter Hide friend i menyen. Dersom du har festet vennen, vil dette bli fjernet når du skjuler vennen. Mobilindikasjoner Du kan sjekke hvilken type enhet din venn bruker til å chatte i Google Talk. I vennelisten sjekker du bildet som vises til høyre for vennens navn. Indikerer at vennen bruker en Android-telefon. Når du ikke ser noe bilde, indikerer det at din venn sist logget på fra en datamaskin.

150 150 Google Apps Du kan også velge å vise en mobilindikasjon. Slik viser du: I vennelisten trykker du på MENY, og velger deretter More > Settings. Velg alternativet Mobile indicator, og trykk deretter på TILBAKE. Ikonet mobilindikasjon vil vises sammen med ditt navn i andre personers venneliste, og vil fortelle dine venner hvilken type mobilapparat du bruker. Justere innstillinger for direktemeldinger Slik innstiller du varslinger for nye direktemeldinger Du kan innstille telefonen til å spille av en lyd, vibrere eller vise et varselikon i statuslinjen hver gang du mottar en ny direktemelding I vennelisten trykker du på MENY, og velger deretter More > Settings. Gjør ett eller alt av følgende: Kryss av for IM notifications for å motta en varsling ( når en ny direktemelding ankommer. ) i statuslinjen Bank på Select ringtone for å velge ringetonen du vil bruke når en ny direktemelding ankommer. Ringetonen avspilles kort når den blir valgt. Dersom du ikke vil at en ringetone skal avspilles når du mottar en ny direktemelding, så velg Silent. Kryss av for Vibrate hvis du vil at telefonen skal vibrere når du mottar en ny direktemelding. Slik logger du på automatisk Du kan logge på din Google Talk-konto automatisk hver gang du slår på telefonen I vennelisten trykker du på MENY, og velger deretter More > Settings. Merk av for Automatically sign in. 3. Trykk på TILBAKE for å lagre innstillingen din.

151 Google Apps 151 Logge av I vennelisten trykker du på MENY, og velger deretter More > Sign out når du vil logge av Google Talk. 8.4 Bruke Google Maps Google Maps lar deg finne din gjeldende plassering, vise den aktuelle trafikksituasjonen og motta detaljerte retningsangivelser til din destinasjon. Det medfølger også et søkeverktøy hvor du kan finne interessepunkter eller en adresse på et vektor- eller et flykart, eller vise posisjoner på gatenivå. Notater Du må ha en aktiv datatilkobling (3G, GPRS) eller Wi-Fi-tilkobling for å bruke Google Maps. Google Maps-programmet dekker ikke alle land eller byer. Slik aktiverer du Posisjonskilde Før du åpner Google Maps og finner din posisjon eller søker etter interessepunkter, må du aktivere Mine posisjonskilder. 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, og velg deretter Settings > Location. 2. Velg Use wireless networks, Enable GPS satellites, eller begge. Merk Ved å velge Enable GPS satellites får du mulighet for å finne interessepunkter på gatenivå. Imidlertid krever dette et åpent utsyn og mer batteristrøm.

152 152 Google Apps Slik åpner du Google Maps Trykk på STARTSIDE, velg deretter velg deretter Google Maps., og Slik finner du din posisjon på kartet I skjermbildet Google Maps trykker du på MENY og velger deretter My Location. Din posisjon blir vist på kartet som en blinkende blå prikk. Din gjeldende posisjon Søke etter interessepunkter 1. På skjermbildet Google Maps trykker du på SØK. 2. Skriv inn stedet du vil søke etter i søkeboksen. Du kan skrive inn en adresse, en by eller en type forretning eller etablissement (for ekempel museer i London). Angi stedet du vil søke etter her. Bank for å velge stedet du skrev inn. Tips Når du skriver inn informasjon, vil en liste over alle stedene som du har søkt etter eller besøkt tidligere dukke opp på skjermen. Du kan også banke på en adresse på menyen for å vise dens posisjon på kartet.

153 Google Apps Velg. Søkeresultatene vises på kartet. Bank for å gå til forrige eller neste søkeelement på kartet dersom det er flere søkeresultater. Bank for å vise søkeresultatet som en liste. 4. Bank på uthevingen for å vise Adresse, Detaljer (hvis tilgjengelig) og Bedømmelser (hvis tilgjengelig) for søkeelementet. Vise kart Når du viser et kart, så benytt deg av følgende zoom- og navigeringsteknikker. Slik zoomer du inn eller ut på et kart Bank på for å zoome inn; bank på for å zoome ut. Slik navigerer du på et kart Rull med STYREKULEN eller la fingeren gli på skjermen i hvilken som helst retning for å vise andre områder av kartet.

154 154 Google Apps Slik endrer dukartmoduser Når du viser et kart kan du skifte til en annen kartmodus. Trykk på MENY og velg deretter Map mode. Velg mellom Map, Satellite eller Traffic. Kartmodus Satellittmodus Trafikkmodus Map mode Dette er standardvisningen, og viser et kart komplett med navn på gater, elver, innsjøer, fjell, parker og grenser. Satellite mode Google Maps bruker samme satellittdata som Google Earth. Satellittbilder er ikke realtid. Google Earth har de beste tilgjengelige bildene, hvorav de fleste er mellom ett og tre år gamle. Traffic mode (tilgjengelig kun i utvalgte områder) Realtids trafikkforhold vises over veier som fargekodede linjer. Hver farge representerer hvor fort trafikken beveger seg.

155 Google Apps 155 Slik viser du et kart i gatevisning Street View mode (tilgjengelig kun i utvalgte områder) Gir en visning av posisjonen på gatenivå. 1. Søk etter stedet du ønsker å vise i gatevisning. Se flere detaljer under Søke etter interessepunkter. 2. I skjermbildet posisjonsdetaljer banker du på Street view. Tips Mens du viser en gatevisning av en posisjon, så trykk på MENY, og velg deretter Compass mode for å slå på kompassmodus. Vipp, panorer eller drei telefonen for å vise området rundt den valgte posisjonen. Få veibeskrivelser Bruk Google Maps til å få detaljert veibeskrivelse til ditt mål Når du viser et kart i hvilken som helst modus, så trykk på MENY og velg deretter Directions. Angi startpunktet i den første tekstboksen, og angi deretter målet i den andre tekstboksen. Som standard blir din aktuelle posisjon lagt inn i boksen Startpunkt. Startpunkt Mål Velg hvordan du vil komme til målet ditt. Du kan også banke på for å åpne posisjonskilde-menyen og velge et startpunkt og en måladresse. 3. Velg hvordan du vil komme til ditt mål: Driving, Public transit eller Walking.

156 156 Google Apps 4. Velg Go. Veibeskrivelsene til ditt mål vises i en liste. Bank på en veibeskrivelse på listen for å vise kartet. Når du er ferdig med å vise eller følge veibeskrivelsene, så trykk på MENY, og velg deretter More > Clear map for å tilbakestille kartet. Ditt mål blir automatisk lagret i loggen til Google Maps.

157 Google Apps Bruke Google Latitude (Tilgjengelig land for land) Google Latitude brukerposisjonstjeneste lar deg og vennene dine dele posisjoner og statusmeldinger med hverandre. Det lar deg også sende direktemeldinger og e-post, foreta telefonanrop og hente veibeskrivelse til dine venners posisjoner. Din posisjon blir ikke automatisk delt. Du må bli medlem av Latitude, og deretter invitere vennene dine til å se din plassering, eller akseptere deres invitasjoner. Åpne Latitude Slik blir du medlem av Latitude 1. Når du får vist et kart i hvilken som helst modus, så trykk på MENY, og velg deretter Join Latitude. 2. Les personvernpolicyen. Dersom du aksepterer, så bank på Agree & share. Slik åpner du Latitude etter at du har blitt medlem Når du får vist et kart i hvilken som helst modus, så trykk på MENY, og velg deretter Latitude. Dele dine posisjoner Etter at du har blitt medlem av Latitude, kan du begynne å dele posisjonene dine med vennene dine. Bare venner som du eksplisitt har invitert eller akseptert kan se posisjonen din. Invitere venner Slik deler du din posisjon med venner, og ber om å få se deres posisjoner 1. I Latitude trykker du på MENY, og velger deretter Add friends. 2. Velg hvordan du legger til venner: Select from Contacts. Velg et hvilket som helst antall venner blant dine Kontakter. Venner som allerede bruker Latitude har et -ikon ved siden av navnet sitt. Add via address. Angi en e-postadresse.

158 158 Google Apps 3. Velg Add friends. 4. Velg OK. Dersom vennene dine allerede bruker Latitude, mottar de en e-postforespørsel samt en varsling på Latitude. Dersom de ikke har blitt medlem av Latitude ennå, mottar de en e-postforespørsel som ber dem logge på Latitude med deres Google-konto. Akseptere en invitasjon Når du får en forespørsel om deling fra en venn, kan du: Accept and share back. Du kan se din venns posisjon og din venn kan se din. Accept, but hide my location. Du kan se din venns posisjon, men de kan ikke se din. Don t accept. Ingen posisjonsinformasjon blir delt mellom deg og din venn. Du kan endre hvordan posisjonen din blir delt med hver venn til enhver tid. Du finner flere detaljer under Slik deler du din posisjon med venner, og ber om å få se deres posisjoner tidligere i dette kapittelet. Vise vennene dine Di kan vise vennene dine ved bruk av kartvisningen eller listevisningen.

159 Kartvisning Når du åpner Google Maps viser det dine venners posisjoner. Hver venn er representert med et fotoikon med en pil som peker på hans eller hennes omtrentlige posisjon. Dersom en venn har valgt å aktivere deling på bynivå, vil hans eller hennes ikon ikke ha noen pil, og det vises midt i byen. Du finner flere detaljer under Slik deler du din posisjon med venner, og ber om å få se deres posisjoner tidligere i dette kapittelet. Hvis du vil se din venns profil og få forbindelse med ham eller henne, så bank på fotografiet. Da vil din venns navn vises, bank deretter på ballongen rett over hans eller hennes ikon. Hvis du vil se andre venner, så bank på hvilken som helst av pilknappene ved siden av ballongen. Listevisning For å vise en liste over vennene dine, så fra Maps trykker du på MENY, og velger deretter Latitude. For å se en venns profil og få forbindelse med ham eller henne, velger du vennens navn fra listen. Google Apps 159

160 160 Google Apps Få forbindelse med vennene dine Bank på en venns ballong med kontaktdetaljer i kartvisning, eller bank på en venn i listevisning, for å åpne vennens profil. I profil-skjermbildet kan du kommunisere med din venn og innstille alternativer for personvern. Alternativer Show on map Chat using Google Talk Send Directions Hide from this friend Share only city level location Remove Beskrivelse Finn en venns posisjon på kartet. Send en direktemelding. Google Talk åpner et chatvindu med den vennen. Send en e-post Gmail åpner en e-post adressert til den vennen. Få veibeskrivelse til vennens posisjon. Slutt å dele din posisjon med denne vennen. Vennen din kan ikke se fotoikonet ditt på kartet. Hvis du vil dele din posisjon med denne vennen igjen, så velg Unhide til denne vennen. Del kun byen du er i, ikke posisjonen på gatenivå. Din venn kan se fotoikonet ditt midt i byen du er i. Hvis du vil dele en mer presis posisjon igjen, så velg Best available location. Fjern vennen fra listen din, og slutt å dele posisjoner med ham eller henne helt og holdent. Kontrollere hva du deler Du har kontroll over hvordan og når du kan bli funnet av vennene dine. Bare den seneste plasseringen som er sendt til Latitude blir lagret sammen med din Googlekonto. Dersom du slår av Latitude eller velger å skjule deg, blir ingen posisjon lagret.

161 Google Apps 161 Slik endrer du din offentlige profil 1. I Maps trykker du på MENY, velger Latitude og berører deretter din ballong med kontaktdetaljer. 2. Innstill følgende alternativer i henhold til dine preferanser. Alternativer Show on map Change your status Change your photo Edit privacy setting Beskrivelse Se din posisjon på et kart. Endre statusmeldingen, som er delt på tvers av andre Googleprodukter og funksjoner, så som Google Talk og Gmail. Etter at du har valgt Change your status, så skriv inn din nye status i dialogboksen, og velg deretter OK. Endre bildet, som også er delt på tvers av andre Google-produkter og funksjoner. Etter at du har valgt Change your photo, kan du enten ta et bilde av deg selv med telefonen, eller velge et bilde fra Album. Du finner flere detaljer i Bruke kamera og videokamera og Bruke Album i kapittel 7. Administrer hvordan din posisjon blir delt med alle vennene dine. Velg ett av følgende alternativer: Detect your location. La Latitude finne og oppdatere din posisjon automatisk når du beveger deg rundt. Oppdateringsfrekvensen er bestemt av flere faktorer, som f.eks. telefonens batterinivå og hvor nylig posisjonen din har endret seg. Merk Du må ha aktivert Mine posisjonskilder. For å lære hvordan du aktiverer Mine posisjonskilder, se under Bruke Maps i dette kapittelet. Set your location. Velg manuelt en posisjon på kartet. Hide your location. Skjul din posisjon for alle vennene dine. De vil ikke kunne se din posisjon på kartene sine. Du kan også skjule din posisjon for bestemte personer. Turn off Latitude. Deaktiver Latitude og stopp delingen Vennene dine kan ikke se din posisjon. Du kan alltid bli medlem av Latitude igjen.

162 162 Google Apps 8.6 Bruke YouTube YouTube er en online videodatastrømtjeneste som lar deg se videoer som har blitt lastet opp av YouTube-medlemmer. Notater Du trenger ikke en YouTube-konto for å søke i og vise videoer. For å bruke alle YouTube-funksjonene (som for eksempel å vise Min konto ) må du imidlertid opprette en YouTube-konto fra din datamaskin og logge på den kontoen fra telefonen din. Du må ha en aktiv datatilkobling (3G/GPRS/EDGE) eller Wi-Fi-tilkobling for å få tilgang til YouTube. Slik åpner du YouTube Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter YouTube. Skjermbildet YouTube vises med videoene gruppert i kategorier, så som Featured, Most popular, Most viewed, Top rated med mer. Slik lukker du YouTube Når du er i skjermbildet YouTube, så trykk på STARTSIDE eller TILBAKE for å lukke YouTube. Fremhevede videoer. Rull fingeren mot høyre for å vise flere fremhevede videoer. Videokategorier Se videoer 1. I skjermbildet YouTube velger du en video du vil se på blant de tilgjengelige kategoriene. Bank på en kategori for å se de tilgjengelige videoene i den kategorien. 2. Bank på en video for å avspille den. Merk Skjermretningen skifter automatisk til liggende modus når du avspiller en video.

163 3. Bank på skjermen for å vise avspillingskontrollene. Google Apps 163 Trykk og hold inne for å spole bakover i videoen. Fremdriftslinje Forløpt tid Trykk og hold inne for å spole framover i videoen. Total avspillingstid Bank for å veksle mellom å avspille videoen og sette den på pause. Dra til venstre eller høyre for å gå bakover eller framover i videoen. 4. Trykk på TILBAKE for å stoppe avspillingen og gå tilbake til videolisten. Søke etter videoer 1. I skjermbildet YouTube trykker du på SØK. 2. Skriv inn et søkeord, og trykk deretter på SØK på nytt. 3. Antallet søkeresultater vises under statuslinjen. Bla gjennom resultatene og bank på en video for å vise den. Slik tømmer du søkeloggen 1. Trykk på MENY, og velg deretter Settings. 2. Bank på Clear search history, og velg deretter OK når du blir spurt.

164 164 Google Apps Dele videoer Du kan dele en video ved å sende dens link til kontaktene dine. 1. Gjør ett av følgende: Når du viser videoer i en liste, så trykk og hold på videoen, og velg deretter Share i alternativmenyen. Mens du ser en video, så trykk på MENY og velg deretter Share. Merk Hvis du har satt opp en ekstern e-postkonto i tillegg til din Gmail-konto, vil du bli bedt om å velge e-postkontoen du vil bruke til å sende videolinken. En ny e-postmelding vises med videolinken automatisk lagt til e-postmeldingen. 2. Skriv din e-post og send den. Hvis du vil ha mer informasjon om å skrive og sende e-post, så se kapittel Bruke Android Market Android Market gir direkte tilgang til nyttige programmer og morsomme spill som du kan laste ned og installere på telefonen. Android Market lar deg også sende tilbakemeldinger og kommentarer om et program, eller flagge et program som du synes er forkastelig eller inkompatibelt med telefonen. Åpne Android Market 1 Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter Market. 2 Når du åpner Android Market første gang, vises tjenestevilkårene. Velg Accept for å fortsette.

165 Google Apps 165 Bank for å åpne skjermbildet programdetaljer. Bank for å søke i Android Market. Bank på en kategori for å åpne en underkategori og vise flere programmer. Bank for å vise nedlastingene dine. Få hjelp Hvis du skulle få behov for hjelp, eller har spørsmål om Android Market, så trykk på MENY og velg Help. Webleseren vil føre deg til Android Markets hjelpeside. Finne programmer Android Markets hjemmeside tilbyr flere måter å finne programmer på. Den utstiller fremhevede programmer, og omfatter en opplisting av programmer etter kategori, en liste med spill, en link til søk og en link til Mine nedlastinger. Rull vannrett gjennom de fremhevede elementene, eller velg en kategori for å søke i dens innhold, og velg deretter en underkategori. Innenfor hver underkategori kan du velge å vise elementer sortert By popularity eller By date.

166 166 Google Apps Bank på kategorien for å sortere etter popularitet eller dato. Merk Alle elementene i en underkategori er listet opp i hver kategori. De i kategorien By popularity er sortert fra mest populær til minst populær, og de i kategorien By date er sortert fra nyest til eldst. Installere og åpne et program 1 Naviger til elementet du vil laste ned, og velg det. 2 I skjermbildet elementdetaljer kan du lese mer om programmet, inklusiv dets samlede rating og kommentarer fra brukere. Dersom du ruller ned til seksjonen Om utvikleren, kan du få vist flere programmer fra denne utvikleren, besøke utviklerens webside og sende utvikleren en e-postmelding. Viktig Trykk på MENu, og velg Security permissions for å vise funksjonene og dataen dette elementet kan få tilgang til på telefonen din.

167 Google Apps 167 Rull ned for å vise flere av denne utviklerens programmer, eller for å sende e-post til utvikleren. Mer info om elementet. Trykk og hold på en kommentar for å få rapportere en kommentar som spam. Brukerkommentarer om elementet. 3 I hvilket som helst programdetalj-skjermbilde velger du Install. Viktig Dersom programmet krever enten tilgang til noen av dine data, eller kontroll over noen av funksjonene på telefonen din, forteller Market deg hva programmet kan få tilgang til. Les det nøye! Vær særlig forbeholden med programmer som har tilgang til mange funksjoner eller en betydelig mengde av din data. I det øyeblikk du banker på OK på dette skjermbildet, er du ansvarlig for følgene av å bruke dette elementet på telefonen. Velg OK dersom du godtar betingelsene for programmet. 4. Åpne varslingspanelet for å sjekke fremdriften i nedlastingen. De fleste programmer blir installert i løpet av få sekunder. Hvis du vil stoppe nedlastingen av elementet, velger du Cancel download. Fremdriften for nedlastingen vises i seksjonen Ongoing i varslingsvinduet. Når nedlastingen og installasjonen er fullført, dukker en varsling opp. 5. Etter at elementet er lastet ned og installert på telefonen vil ikonet innhold lastet ned ( ) vises i varselfeltet på statuslinjen.

168 168 Google Apps Tips 6. I skjermbildet Android Market velger du My downloads. 7. Bank på det installerte programmet på listen, og velg deretter Open. Du kan også finne ikonet til det installerte programmet på skjermbildet Alle programmer. Administrere programmer Fra Android Markets Startside velger du My downloads for å vise dine nedlastede elementer. Fra hvilket som helst av Android Markets skjermbilder trykker du på MENY, og velger My downloads for å gå til skjermbildet. Avinstallere et program Du kan avinstallere ethvert program som du har lastet ned og installert fra Android Market. 1 I skjermbildet Mine nedlastinger banker du på programmet du vil avinstallere, og velger deretter Uninstall. 2 Når du blir spurt, så velg OK for å fjerne programmet på telefonen. 3 Velg grunnen til at du vil fjerne programmet, og velg deretter OK.

169 Google Apps Synkronisere Google Apps Google Apps på telefonen, som f.eks. Gmail, Kalender og Kontakter, gir deg tilgang til den samme personlige informasjonen (e-post, hendelser og kontakter) som du legger til, viser og redigerer på datamaskinen ved bruk av Gmail eller Kalender. Synkroniser de Google Apps du vil for å holde informasjon oppdatert. Slik velger du hvilket program du vil synkronisere 1. Trykk på STARTSIDE > MENY. 2. Velg Settings > Data synchronization > Google. Merk Som standard vil all personlig informasjon i Gmail, Kalender og Kontakter synkroniseres hver gang du foretar en endring eller mottar en ny melding. Dato og klokkeslett for seneste synkronisering Indikerer at det er et problem med datasynkroniseringen. Kontroller datatilkoblingen din og prøv på nytt. Bank for å inkludere eller ekskludere programmet fra automatisk synkronisering. Pilene beveger seg med klokken når data blir synkronisert. 3. Velg Google-programmene du vil synkronisere. Tips Velg Auto-sync hvis du vil synkronisere alle programmer automatisk. Når Auto-sync er deaktivert, kan du synkronisere enkeltprogrammer manuelt ved å merke av i deres respektive avkryssingsbokser. Slik stopper du synkronisering Under synkronisering trykker du på MENY, og velger deretter Cancel sync for å stoppe synkroniseringen.

170 170 Google Apps

171 Kapittel 9 - Andre programmer 9.1 Bruke Kalendar Bruk Calendar til å opprette og administrere hendelser, møter og avtaler. Avhengig av dine synkroniseringsinnstillinger forblir kalenderen på telefonen din i synk. med din kalender på nettet, Exchange ActiveSync-kalenderen og Outlook-kalenderen din. Åpne kalender Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter Calendar. Opprette hendelser 1. I hvilken som helst kalendervisning trykker du på MENY, og velger deretter New for å åpne skjermbildet Hendelsesdetaljer. Tips Hvis du er i dagsorden- eller månedsvisning, så bank på nederst til høyre på skjermen. 2. Skriv inn navnet på hendelsen ved bruk av tastaturet.

172 172 Andre programmer 3. Gjør ett av følgende: Dersom hendelsen har en tidsramme, så bank på From og To dato og klokkeslett for å innstille disse. Hvis det er en særlig anledning, som en fødselsdag eller en heldagshendelse, innstiller du From og To-datoen, og krysser deretter av for All Day. 4. Angi en plassering til og beskrivelse av hendelsen 5. Dersom du har mer enn én kalender, så velg i hvilken Calendar du vil lagre hendelsen. Merknader Du kan opprette en rekke kalendere, som f.eks. Personlig, Arbeid eller Familie, ved bruk av kalender på nettet. Avhengig av dine synkroniseringsinnstillinger blir disse kalendrene lagt til telefonen din når du synkroniserer kalenderen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter kalendere, så gå til pic= Dersom du har synkronisert telefonen din med en Exchange ActiveSynckonto eller Outlook på PC-en din, kan du også velge disse kalendrene. 6. Angi klokkeslettet for hendelsespåminnelse i Reminders, og velg deretter om hendelsen er regelmessig i Repetition. Merk Trykk på MENY, og velg deretter Add reminder for å legge til en annen påminnelse. 7. Når du er ferdig, banker du på Save.

173 Andre programmer 173 Kalendervisninger Du kan vise Kalenderen i dags-, ukes-, måneds- eller dagsordenvisning. Hvis du vil endre kalendervisningen trykker du på MENY, og velger deretter Day, Agenda eller Month. Dagsvisning Bank for å åpne hendelsesdetaljer. Fargede linjer indikerer hvilken kalender hendelsen ble opprettet i. Viser værinformasjonen. For å vise værinformasjonen, så i hvilken som helst kalendervisning trykker du på MENY, velger deretter Settings > Views og merker deretter av for Include weather. Velg byen du vil vise i City. Notater Værinformasjonen vises kun når den er innenfor den 5-dagers værmeldingen. Værinformasjon vises kun når du bruker hendelseslistevisningen. For å sjekke kan du i hvilken som helst kalendervisning trykke på MENY, og deretter velge Settings > Views > Day views.

174 174 Andre programmer Dagsorden- og månedsvisninger Dagsordenvisning Bank for å åpne hendelsesdetaljer. Fargede linjer indikerer hvilken kalender hendelsen ble opprettet i. Bank for å skifte til månedsvisning Bank for å legge til en ny hendelse. Månedsvisning Indikerer at det er hendelser den dagen. Bank for å vise den dagens hendelser. Bank for å skifte til dagsordenvisning Bank for å legge til en ny hendelse. Sveip fineren oppover eller nedover for å vise flere hendelser i dagsordenvisning, eller for å gå til forrige eller neste måned i månedsvisning. I månedsvisning trykker og holder du på en dag for å åpne en meny som raskt lar deg opprette en hendelse, vise dagens hendelser eller skifte til dagsordenvisning. Hendelsepåminnelser Dersom du har innstilt minst én påminnelse til en hendelse, vil ikonet kommende hendelse ( ) vises i varslingsfeltet på statuslinjen for å minne deg om den kommende hendelsen. Slik viser, lukker eller setter du påminnelsen på pause 1. Bank på statuslinjen, la deretter fingeren gli nedover på skjermen for å åpne varslingspanelet.

175 2. Bank på navnet på den kommende hendelsen for å vise hendelsen. Merk Hvis du har andre ventende hendelsespåminnelser, vil disse hendelsene også dukke opp på skjermen. 3. Gjør ett av følgende: Bank på Snooze all for å sette alle hendelsespåminnelser på pause i fem minutter. Velg Dismiss all for å lukke alle hendelsespåminnelser Trykk på TILBAKE for å beholde ventende påminnelsene i varslingsfeltet på statuslinjen. Andre programmer 175 Synkronisere Exchange ActiveSync-kalender Dersom du har satt opp en Microsoft Exchange ActiveSync-konto på telefonen, kan du også synkronisere Exchange ActiveSync kalenderhendelser på telefonen. Kalenderhendelser i din Exchange ActiveSync vil også vises i Kalender dersom du velger å synkronisere med Exchange ActiveSync-serveren. Hvis du vil sjekke om Exchange ActiveSync-elementer er satt til å bli synkronisert, går du til Startskjermbilde, trykker på MENY, og velger deretter Settings > Data synchronization > Exchange ActiveSync. Synkronisere Outlook-kalender Se HTC Sync i dette kapittelet hvis du vil ha flere detaljer. Legge til kalender-widgeten Legg til kalender-widgeten for få vise din kalender og få tilgang til dine avtaler på Startskjermbildet. Se Slik legger du til en HTC-widget i kapittel 1 for å lære hvordan du legger til widgets.

176 176 Andre programmer 9.2 Bruke klokke Clock lar deg vise datoen og klokkeslettet i byer verden rundt. Du kan også innstille alarmer og bruke stoppeklokka og tidtakeren. Åpne klokke Bank på klokka på Startskjermbildet. Merk Du kan også trykke på STARTSIDE, deretter velge, og deretter velge Clock. Bank for å legge til en by på verdensklokkelisten. La fingeren gli for å skifte til kategorien World Clock, Alarms, Stopwatch eller Timer. Liste over lokal tid, tid i hjembyen og andre byer som du har lagt til. Som standard er lokal dato og klokkeslett, samt dato og klokkeslett for hjembyen din og de største byene listet opp. Angi lokal dato, tidssone og klokkeslett Som standard bruker telefonen automatisk datoen, tidssonen og klokkeslettet som nettverket kommer med. Du kan justere datoen, tidssonen og klokkeslettet manuelt. 1. I Klokke går du til kategorien World Clock trykker du på MENY, og velger deretter Local time settings. Tips Du kan også trykke på STARTSIDE > MENY, og deretter velge Settings > Date & time. 2. Fjern avmerkingen for Automatic.

177 3. Velg Set date. I vinduet Endre dato justerer du datoen ved å rulle på datohjulet. Velg Done når du er ferdig. Andre programmer Velg Select time zone, og velg deretter tidssonen i listen. Rull nedover på listen for å vise flere tidssoner. 5. Velg Set time. I klokkeslett-vinduet justerer du klokkeslettet ved å rulle på klokkesletthjulet. Velg Done når du er ferdig. 6. Merk av for Use 24-hour format for å veksle mellom å bruke 12-timers og 24-timers format. 7. Velg Select date format, og velg deretter hvordan du vil at datoer skal vises på telefonen. Det valgte datoformatet gjelder også for datoen som vises i Vekkeklokken. Legge til byer på verdensklokke-listen Hold styr på datoen og klokkeslettet i byer verden rundt. 1. I Klokke går du til kategorien World Clock, og velger deretter Add city. 2. Skriv inn navnet på byen du vil legge til. Når du skriver bokstaver, filtreres listen og viser samsvarende byer og land. 3. Bank på byen når den dukker opp på listen. Angi dato og klokkeslett til hjembyen din 1. I Klokke går du til kategorien World Clock, trykker deretter på MENY, og velger deretter Home settings. 2. Skriv inn navnet på hjembyen din. Når du skriver bokstaver, filtreres listen og viser samsvarende byer og land. 3. Bank på byen når den dukker opp på listen.

178 178 Andre programmer Angi en alarm Merk 1. I Klokke går du til kategorien Alarms. 2. Bank på en av standardalarmene på skjermen. 3. I skjermbildet Angi alarm, angir du klokkeslettet for alarmen ved å la fingeren gli oppover eller nedover på tallene og AM/PM. 4. Angi alarmens Description, innstill Ringtone og Repeat, og merk av for Vibrate dersom du vil at telefonen også skal vibrere når alarmen lyder. Merk 5. Bank på Done. Rull oppover på skjermen for å se alle alternativene for alarmer. Hvis du må angi flere enn 3 alarmer, kan du legge til flere alarmer ved å berøre Add alarm. Du kan deaktivere en alarm midlertidig ved å fjerne avmerkingen i avkryssingsboksen til alarmen (ved å berøre den) i kategorien Alarms. Slette en alarm I kategorien Alarms trykker du på MENY, og velger deretter Delete. Velg alarmene du ønsker å slette, og velg deretter Done. Bruke stoppeklokke og tidtaker I Klokke går du til kategorien Stopwatch eller Timer for å bruke disse funksjonene.

179 Andre programmer 179 Legge til klokke-widgeten Legg til en annen klokke med klokkeslettet til en annen by i verden på Startskjermbildet. Se Slik legger du til en HTC-widget i kapittel 1 for å lære hvordan du legger til widgets. 9.3 Bruke HTC Sync HTC Sync lar deg synkronisere Outlook og Windows adressebok (Outlook Express), kontakter og kalenderhendelser på PC-en med telefonen. Det lar deg også installere Android-programmer fra tredjepart på telefonen. Krav Til HTC Sync Sync Manager trenger du Outlook 2000/2002/2003/2007 eller Windows adressebok (Outlook Express) og Windows XP Servicepakke 2 (SP2) eller høyere, eller Windows Vista for å synkronisere kontakter og kalenderhendelser. Merknader Avkryssingsboksen USB debugging i STARTSIDE > MENY > Settings > Applications > Development må være valgt for at telefonen skal kunne synkronisere med PC-en ved bruk av HTC Sync. Hvis du har en Microsoft Exchange-konto, kan du sette opp en Exchange e-postkonto og synkronisere e-post, kontakter og kalenderelementer fra Exchange-kontoen. Hvis du vil sette opp en Microsoft Exchange e-postkonto, så se flere detaljer i Legge til en Microsoft Exchange ActiveSync-konto i kapittel 5. Installere HTC Sync på PC-en din Du kan finne HTC Sync installasjonsprogrammet på det medfølgende microsdkortet, eller du kan laste ned installasjonsprogrammet fra HTCs webområde. 1. Sørg for at microsd-kortet er installert på telefonen, og koble deretter telefonen til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen. 2. Angi telefonen som et USB-drev. Du kan se hvordan under Slik innstiller du telefonens lagringskort som et USB-drev i kapittel 1.

180 180 Andre programmer 3. På datamaskinen kopierer du HTCSync.exe fra lagringskortet til datamaskinens skrivebord. 4. Dobbeltklikk på HTCSync.exe, og følg deretter installasjonsinstruksjonene på skjermen. Sette opp HTC Sync til å synkronisere Outlook-elementer Bruk Sync Manager til å synkronisere Outlook-kontakter og kalenderhendelser mellom telefonen og PC-en. 1. På datamaskinen kjører du HTC Sync. 2. Koble telefonen til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen. Merknader På telefonen går du til Notifications på statuslinjen og ser etter ikonet for å vite om HTC Sync kjenner igjen telefonen. Første gang du kobler telefonen til PC-en ved bruk av HTC Sync, starter veiviseren til telefontilkobling. Følg instruksjonene for å fullføre veiviseren. 3. Første gang du synkroniserer telefonen, vil Synchronisation Settings Wizard starte automatisk for å hjelpe deg med å sette opp HTC Sync. Merk Hvis Synchronisation Settings Wizard ikke starter, så klikk på Synchronise Now. 4. I skjermbildet Synchronisation Settings Wizard klikker du på Next. 5. Velg PC-programmet du vil synkronisere med, og klikk på Next. 6. Velg kategoriene du ønsker å synkronisere, og klikk deretter på Next. Merk Etter å ha klikket på Next, kan du bli spurt om å velge flere kategorier. Denne siden vil kun vises dersom noen flere kategorier er støttet av den tilkoblede telefonen.

181 Andre programmer Velg når du vil synkronisere data, og klikk deretter på Next. 8. Kontroller innstillingene som du har valgt, og klikk deretter på Finish. Hvis du vil ha flere funksjoner til brukertilpasning når du setter opp HTC Sync, kan du bruke Manual settings. Se Hjelp til HTC Sync på PC-en for å lære hvordan du setter opp HTC Sync med Manual settings. Se Åpne hjelp til Sync Manager senere i dette kapittelet for å lære hvordan du åpner hjelpeseksjonen. Synkronisere Outlook-elementer Når du satte opp HTC Sync, ble du bedt om å angi når du vil synkronisere med PC-en. Avhengig av alternativet som du har valgt, må du enten starte synkroniseringen manuelt, eller synkroniseringen vil starte automatisk når du kobler telefonen til PC-en. Hvis du velger I want to synchronise automatically each time I connect my mobile phone eller Automatic start of synchronisation, every time mobile phone is connected, så følg denne prosedyren: På PC-en åpner du HTC Sync. Koble telefonen til PC-en via USB-kabelen. 3. Synkroniseringen vil starte automatisk.

182 182 Andre programmer Dersom du valgte I want to start the synchronisation manually eller Do not synchronise automatic, manual start, så følg denne prosedyren: På PC-en åpner du HTC Sync. Koble telefonen til PC-en via USB-kabelen. I HTC Sync-vinduet klikker du på Synchronise Now. Hvis du valgte Schedule automatic synchronisation, så følg denne prosedyren: På PC-en åpner du HTC Sync. Koble telefonen til PC-en via USB-kabelen. 3. Synkronisering vil starte i henhold til datoen og klokkeslettet du angir. Løse konflikter mellom telefonen og PC-en 1. På PC-en åpner du HTC Sync. 2. I HTC Sync-vinduet klikker du på Sync Manager > Settings > Conflict Policy. 3. Velg ønsket alternativ, og klikk deretter på OK. Åpne hjelp til Sync Manager Åpne HTC Sync Sync Managers omfattende hjelpefil for å lære mer om de avanserte funksjonene i Sync Manager. 1. På PC-en åpner du HTC Sync. 2. I HTC Sync-vinduet klikker du på Sync Manager. 3. I menylinjen i Sync Manager klikker du på Help > Sync Manager Help. Installere Android-programmer Bruk Application Installer til å installere Android-programmer (.apk) som er på PC-en din til telefonen. Viktig Avkryssingsboksen Unknown sources i Settings må være valgt for å kunne installere Android-programmer fra PC-en For å kontrollere, trykk på STARTSIDE > MENY, og velg deretter Settings > Applications.

183 1. På datamaskinen kjører du HTC Sync. Andre programmer Koble telefonen til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen. Merknader På telefonen går du til Varslinger på statuslinjen og ser etter ikonet å vite om HTC Sync kjenner igjen telefonen. 3. Klikk på Application Installer. 4. I skjermbildet Application Installer klikker du på Next. 5. Klikk på Browse for å velge mappen som skal installeres. Etter at filen er valgt, klikker du på Next. 6. Klikk på Finish. Kontroller telefonen om det er ytterligere instruksjoner for å fullføre installasjonen. for 9.4 Bruke HTC Footprints HTC Footprints tilbyr en enkel måte å registrere dine favorittsteder og besøke disse stedene på nytt. Et footprint består av et fotografi som du tar av et sted som f.eks. en restaurant, en severdighet osv. lagret sammen med en nøyaktig GPS-posisjon og annen informasjon om stedet, som f.eks. gateadressen og telefonnummeret. Neste gang du vil besøke samme sted, går du ganske enkelt til footprintet. Du kan deretter foreta et anrop til telefonnummeret eller få vist posisjonen i Google Maps. Opprette et Footprint 1. Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter Footprints. 2. Velg New Footprint. Merk Alternativene Mine posisjonskilder i Settings må være valgt for å kunne fastslå din GPS-posisjon. Du vil bli bedt om å slå dem på dersom alternativene er slått av. 3. Rett kameraet mot scenen du ønsker å vise som posisjonen. Footprints begynner å bruke GPS for å søke etter din posisjon.

184 184 Andre programmer Tips Hvis du vil endre innstillinger for lysstyrke og hvitbalanse før du tar et bilde, så trykk på MENY, velg deretter Brightness eller White Balance, og velg deretter en innstilling. 4. Trykk på STYREKULEN for å ta et bilde. Merknader Hvis GPS-posisjonen din ennå ikke er funnet, blir du spurt om du vil finne posisjonen på Google Maps, fortsette GPS-søket eller stoppe GPS-søket. Du kan bli spurt om du vil at HTC Footprints automatisk skal fastslå adressen til posisjonen. 5. Bank på Done. Merk Før du trykker på Done, kan du trykke på MENY, og deretter velge Edit for å endre navnet, kategorien eller adressen på Footprintet, angi telefonnummeret og websiden, og legge til et talememo til Footprintet. Besøke et Footprint på nytt 1. Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter Footprints. 2. På bunnen av skjermen lar du fingeren gli for å velge Footprint-kategorien. 3. Velg hvilket Footprint du vil besøke på nytt. Rull oppover på skjermen for å se mer informasjon. Bank for å vise adressen i Google Maps. Bank for å foreta anrop til telefonnummeret. Bank for å åpne URL-en i Webleser.

185 Andre programmer 185 Redigere eller slette et Footprint På et kategoriskjermbilde trykker og holder du på Footprintet du vil redigere eller slette, og velger deretter Edit eller Delete i alternativmenyen. Sikkerhetskopiere dine Footprints Du kan sikkerhetskopiere alle dine footprints ved å eksportere dem til et lagringskort. Når du importerer sikkerhetskopien fra lagringskortet, blir alle nye footprints som du har lagt til på enheten bevart. For å sikkerhetskopiere dine Footprints, så fra et kategoriskjermbilde trykker du på MENY, og velger deretter Export. For å importere sikkerhetskopien til telefonen trykker du på MENY, og velger deretter Import. Dersom noen footprints på enheten er de samme som footprints på kortet, blir du spurt om du ønsker å overskrive dem. Du kan også bruke Import for å bruke et bilde i Albums som et Footprint. Legge til Footprint-widgeten Legg til Footprint-widgeten for å vise og få tilgang til dine Footprints på Startskjermbildet. Se Slik legger du til en HTC-widget i kapittel 1 for å lære hvordan du legger til widgets.

186 186 Andre programmer 9.5 Bruke PDF Viewer Kopier PDF-filer til lagringskortet på telefonen, og bruk deretter PDF Viewer for å vise dem. Åpne en PDF-fil 1. Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter PDF Viewer. 2. I skjermbildet Åpne fil banker du på filen du vil vise. Vise en PDF-fil La fingeren gli på skjermen for å panorere eller gå gjennom sidene i PDF-filen. Mens du viser en PDF-fil, så trykk på MENY for å få åpne en annen PDF-fil, zoome inn, søke i filen med mer. Bank for å veksle mellom å vise og skjule sideverktøylinjen. Bank for å åpne en annen PDF-fil. Bank for å zoome inn på siden. Du kan også banke på skjermen raskt to ganger for å zoome inn eller ut på siden. Bank for å gå til en spesifikk side i PDF-filen. Bank for å la deg endre visning: Continuous eller Reflow. Bank for å søke i PDFfilen, vise filegenskaper eller informasjon om PDF Viewer. Snu telefonen på siden (mot venstre) for å vise PDF-filen i liggende modus. Skjermretningen tilpasses automatisk avhengig av hvordan du holder telefonen.

187 9.6 Bruke Peep Andre programmer 187 Peep er en Twitter -klient som lar deg få glede av kvitring på telefonen. Send ut oppdateringer, les og motta oppdateringer fra personer, søk etter nye Twitterbrukere du vil følge, alt fra telefonen. Merk Du må være logget på din Twitter-konto for å bruke Peep. Åpne Peep Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter Peep. Peep åpnes i kategorien All Tweets. La fingeren gli på den nederste raden for å gå til kategorien du ønsker. Bank for å skrive en oppdatering til å sende ut. Bank for å vise Twitter brukerprofilen. Dette viser deg også alle oppdateringene fra denne Twitter-brukeren. La fingeren gli for å velge om du vil vise All Tweets, Replies, Direct Message eller Favorites. Trykk og hold på et element for å åpne alternativmenyen som lar deg svare, sende en direktemelding, kvitre tilbake, legge til i favoritter og vise profilen.

188 188 Andre programmer Sende en oppdatering 1. I kategorien All Tweets banker du på tekstfeltet med ordene What are you doing?. 2. Skriv inn oppdateringen din, og bank deretter på Update. Bank for å sende et bilde fra Album eller Kamera til din standard fotovertsside, og legge til linken til bildet i oppdateringen. Skriv inn oppdateringen din her. Bank for å sette inn posisjonen din i oppdateringen. Du kan velge å legge til kartlink, sette inn navnet på eller koordinatene til posisjonen din. I Peep-skjermbildet trykker du på MENY, og velger deretter Settings > Services for å kontrollere eller endre din fotovertsside, alternativer for plassering og URLforkortingsvert. Sende en direktemelding Gjør ett av følgende: I Peep-skjermbildet trykker du på MENY, og velger deretter New message. I kategorien All Tweets eller Direct Message trykker og holder du på personen du vil sende direktemeldingen til, og velger deretter Send direct message i alternativmenyen. For å få vist direktemeldingene dine, gå til kategorien Direct Message.

189 Søke etter Twitter-brukere som du vil følge 1. Når du er i Peep-skjermbildet, så trykk på SØK-knappen. 2. Bank på tekstfeltet med ordene Twitter Search og angi deretter søkekriteriene. Trykk på SØK igjen eller bank på Search på skjermen. Andre programmer I skjermbildet Search result ruller du gjennom listen for å se etter Twitterbrukeren du vil følge. 4. Trykk og hold på brukernavnet til Twitter-brukeren du vil følge, og deretter, i alternativmenyen, velger du Show profile > Follow. Slik stopper du med å følge en Twitter-bruker 1. I kategorien All Tweets trykker og holder du på Twitter-brukeren du vil stoppe å følge. 2. I alternativmenyen velger du Show profile > Unfollow. Legge til Twitter-widgeten Legg til Twitter-widgeten for å følge oppdateringene dine på Startskjermbildet. Se Slik legger du til en HTC-widget i kapittel 1 for å lære hvordan du legger til widgets.

190 190 Andre programmer 9.7 Bruke Quickoffice Quickoffice lar deg vise Microsoft Office Word-, Microsoft Office Excel- og Microsoft PowerPoint-filer på telefonen. Quickoffice støtter visning av Microsoft Office 2003 Word (.doc), Excel (.xls), PowerPoint (.ppt) og tekst (.txt) filer. Vise dokumenter, presentasjoner og regneark Sørg for at du har kopiert filene til telefonens lagringskort før du åpner Quickoffice. 1. Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter Quickoffice. 2. Bank på filen du vil åpne. Tips I skjermbildet Åpne fil, så trykk på MENY og velg deretter Sort for å la deg sortere listen etter Name eller Date. 3. La fingeren gli på skjermen for å panorere eller gå gjennom sidene i filen.

191 4. Mens du viser en fil, kan du: La fingeren gli på skjermen for å få fram zoomkontrollene. Merk Andre programmer 191 For Excel-filer trykker du på MENY, og velger deretter Worksheet for å vise andre regneark på filen. For Word- og PowerPoint-filer berører du en URL-link for å åpne websiden i Webleseren. Når du åpner Word-dokumenter, så tilpasser Quickoffice teksten til skjermbredden. Dobbeltkikk på skjermen for å bytte til sammenhengende visning, så du kan få vist sideoppsettet. Quickoffice tilpasser ikke tekst i tabeller. Når du viser PowerPoint-filer, så kan du, etter at du zoomer inn på et lysbilde, dobbeltbanke på skjermen for å zoome ut automatisk og tilpasse lysbildet til skjermbredden.

192 192 Andre programmer 9.8 Bruke Aksjer Stocks lar deg legge til, vise og analysere aksje- og børsbevegelser ved hjelp av oppdatert finansinformasjon. Åpne Aksjer Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter Stocks. Liste over dine aksjekurser og børsindekser. Bank på et element for å vise dets diagram over intradag og andre detaljer. Bank for å oppdatere aksjeinformasjonen. Viser tidspunktet for når informasjonen senest ble oppdatert. Bank for å legge til en aksjekurs eller en børsindeks. Legge til en aksjekurs eller en børsindeks 1. I skjermbildet Stocks velger du. 2. Skriv inn akjsekursen eller børsindeksen i tekstfeltet, og velg deretter Search. 3. I resultatlisten banker du på akjskursen eller børsindeksen du vil legge til.

193 Andre programmer 193 Endre rekkefølgen på listen 1. På aksje-skjermbildet trykker du på MENY, og velger deretter Rearrange. 2. Trykk og hold på på slutten av elementet du vil flytte. Når raden er uthevet i grønt, så dra den til dens nye posisjon og slipp. 3. Velg Rearrange. Slette et element 1. På skjermbildet Stocks trykker du på MENY og velger deretter Delete. 2. Velg elementene du vil slette, og bank deretter på Delete. Legge til Aksjer-widgeten Legg til Aksjer-widgeten på Startskjermbildet for å få følge akjsekursene dine på Startskjermbildet. Se Slik legger du til en HTC-widget i kapittel 1 for å lære hvordan du legger til widgets.

194 194 Andre programmer 9.9 Bruke Vær Vær viser deg værinformasjon for gjeldende dag så vel som for de neste fire dagene i uken. Weather kan vise værinformasjon for din lokale by og/eller været i opptil ti byer. Åpne Vær Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter Weather. For å vise været i andre byer, så sveip fingeren din oppover/nedover på skjermen. Viser den seneste væroppdateringen. Last ned den seneste værinformasjonen. Legg til en posisjon. Legge til en by 1. I skjermbildet Weather velger du. 2. Skriv inn stedet du vil legge til i tekstfeltet. Mens du skriver inn bokstaver, blir listen filtrert så den viser de mulige stedene basert på bokstavene du har skrevet inn. Tips For å legge til værinformasjonen for din gjeldende posisjon, så bank på My Location. Posisjonskilder i Innstillinger må være aktivert for å bestemme din posisjon. 3. Bank på den ønskede byen for å velge den.

195 Endre vær-alternativer 1. I kategorien Vær banker du på Menu > Settings. 2. Gjør følgende: Andre programmer 195 Merk av for Auto download data for å laste ned væroppdateringer automatisk etter en tidsperiode. Bank på Temperature scale for å endre måleenheten. Slette en by 1. I skjermbildet Weather sveiper du fingeren oppover eller nedover for å velge byen du ønsker å slette. 2. Trykk på MENY, og velg deretter Delete. I bekreftelsesboksen velger du Delete. Legge til Vær-widgeten Legg til Vær-widgeten for å få vist værforholdene i byene du har angitt på Startskjermbildet. Se Slik legger du til en HTC-widget i kapittel 1 for å lære hvordan du legger til widgets.

196 196 Andre programmer 9.10 Bruke taleopptak Voice Recorder er nyttig til raskt å innspille tanker. Du kan også innspille stemmen din og angi den som ringetone. Merk Du må ha et microsd-kort installert på telefonen for å bruke taleopptak. Innspille stemmen din 1. Trykk på STARTSIDE, velg deretter, og velg deretter Voice Recorder. 2. Hold apparatets mikrofon tett på munnen din. 3. Bank på for å bevynne å oppta et stemmeklipp. Bank på for å stoppe innspillingen. 4. Angi et navn på stemmeklippet, og bank deretter på Save. 5. Bank på for å avspille taleopptaket. Angi et stemmeklipp som ringetone 1. I skjermbildet Taleopptak banker du på eller for å velge stemmeklippet du vil angi som ringetone. 2. Trykk på MENY, og velg deretter Set as ringtone. Gi nytt navn til et stemmeklipp 1. I skjermbildet Taleopptak banker du på eller for å velge stemmeklippet du vil gi nytt navn. 2. Trykk på MENY, og velg deretter Rename. 3. Skriv inn det nye navnet, og velg deretter Save.

197 Kapittel 10 - Administrere telefonen 10.1 Endre grunnleggende innstillinger Angi dato og klokkeslett Se flere detaljer i Bruke klokke i kapittel 9. Visningsinnstillinger Slik justerer du skjermens lysstyrke 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, og velg deretter Settings. 2. Velg Sound & display > Brightness. Merk Avmerkingen i boksen Disable auto backlight må være valgt for at du skal kunne justere lysstyrken på skjermen manuelt. 3. Dra lysstyrke-glibryteren til venstre for å redusere, eller til høyre for å øke, lysstyrken på skjermen. Velg OK. Slik justerer du tiden før skjermen slås av Etter en periode med inaktivitet slås telefonskjermen av for å spare batteristrøm. Du kan innstille den inaktive tiden før skjermen slås av. 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, velg deretter Settings > Sound & display > Screen timeout. 2. Velg tiden før skjermen slås av. Tips For å slå av skjermen raskt, trykk på knappen AVSLUTT SAMTALE /STRØM.

198 198 Administrere telefonen Slik forhindrer du at skjermretningen skifter automatisk Som standard tilpasses skjermretningen automatisk, avhengig av hvordan du holder telefonen. Merk Ikke alle programskjermbilder støtter automatisk rotering. 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, velg deretter Settings. 2. Velg Sound & display og fjern deretter avmerkingen for Orientation. Slik beholder du skjermen på mens du lader telefonen Du kan forhindre at telefonskjermen slås av mens du lader telefonen. 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, velg deretter Settings. 2. Velg Applications > Development og merk deretter av for Stay awake. Slik rekalibrerer du skjermen Rekalibrer skjermen dersom du synes at skjermretningen ikke blir påvirket korrekt i forhold til måten du holder telefonen på. 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, velg deretter Settings. 2. Velg Sound & display > G-Sensor calibration. 3. Plasser telefonen på en jevn overflate, og velg deretter Calibrate. 4. Etter rekalibreringsprosessen velger du OK. Ringesignal innstillinger Slik endrer du ringetonen 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, velg deretter Settings. 2. Velg Sound & display > Phone ringtone. 3. Velg ringetonen du vil bruke, og bank deretter på OK. Ringetonen avspilles kort når den blir valgt.

199 Tips Administrere telefonen 199 Du kan bruke *.wav, *.mid, *.mp3, *.wma eller andre typer lydfiler som du har lastet ned fra Internett eller kopiert fra datamaskinen som ringetoner. Hvis du vil ha en komplett liste over støttede lydfilformater for ringetoner, se Spesifikasjoner i tillegget. Slik aktiverer du berøringstoner Du kan innstille telefonen til å avspille en lyd når du bruker telefontastaturet og/ eller berører skjermen. 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, velg deretter Settings. 2. Velg Sound & display, og rull deretter nedover på skjermen. 3. Velg alternativet/alternativene Audible touch tones og/eller Audible selection. Slik velger du varslingsringetonen Du kan velge ringetonen du vil avspille når telefonen mottar nye varslinger. 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, velg deretter Settings. 2. Velg Sound & display > Notification sound. 3. Velg din foretrukne varslingsringetone i listen, og bank deretter på OK. Telefontjenester Telefonen kan kobles direkte til mobiltelefonnettverket, og du har tilgang til og kan endre innstillinger på telefonen for forskjellige telefontjenester. Telefontjenester kan blant annet omfatte Viderekobling, Samtale venter og Talemelding. Kontakt leverandøren av den trådløse tjenesten for å finne ut hvilke telefontjenester som er tilgjengelige på telefonen. Slik får du tilgang til og endrer innstillinger for telefontjenester Trykk på STARTSIDE > MENY, velg deretter Settings > Call settings. Merk Du finner mer informasjon om telefontjenestene på telefonen i Justere telefoninnstillinger i kapittel 2.

200 200 Administrere telefonen Slik aktiverer du dataroaming Dataroaming lar deg koble til partnernettverkene til din leverandør av trådløse tjenester og få tilgang til datatjenester, når du er utenfor dekningsområdet til din leverandør av trådløse tjenester. 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, velg deretter Settings. 2. Velg Wireless controls > Mobile network settings og merk deretter av for Data roaming. Viktig Å oppnå tilgang til datatjenester under roaming kan innebære betydelige kostnader. Undersøk prisene for dataroaming hos din leverandør av trådløse tjenester før du aktiverer dataroaming. Språkinnstillinger Du kan endre språket på telefonens plattform. Slik endrer du språket på operativsystemet 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, velg deretter Settings. 2. Velg Locale & text > Select Locale, og velg deretter språket du ønsker å bruke. Innstillinger for sosiale nettverk Du kan raskt logge på og av Facebook-, Flickr- og Twitter-kontoene dine. Tips 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, velg deretter Settings > Social networks. 2. Bank på kontoen på listen som du ønsker å logge på eller logge av. Trykk på MENY for raskt å kunne logge av alle kontoene eller justere kontoinnstillinger.

201 10.2 Beskytte telefonen din Administrere telefonen 201 Beskytte SIM-kortet ditt med en PIN-kode Du kan beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk ved å utstyre det med en PIN-kode. Slik aktiverer du SIM-kortets PIN-kode 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, velg deretter Settings. Tips 2. Velg Security > Set up SIM card lock og merk deretter av for Lock SIM card. 3. Skriv inn standard PIN-kode for SIM-kort med tastaturet, og velg deretter OK. For å endre PIN-koden for SIM-kort velger du Change SIM PIN. Nødanrop kan foretas når som helst, selv uten PIN-kode. Slik låser du opp et SIM-kort som har blitt sperret Hvis du skriver inn feil PIN-kode flere ganger enn det tillatte maksimale antallet forsøk, vil SIM-kortet bli PUK-låst. Du må ha en ny PUK-kode for å tilgang til enheten på nytt. Denne koden kan du ha fått av din operatør da du mottok SIM-kortet. Velg Emergency Dial, og skriv inn den følgende sekvensen på tastaturet: * * 0 5 * [PUK-kode] * [ny PIN-kode] * [ny PIN-kode] # For eksempel, hvis PUK-koden din er , og du vil endre PIN-koden på SIMkortet ditt til 7777, så skriv inn følgende i Nødanrop: **05*888888*7777*7777#.

202 202 Administrere telefonen Beskytte telefonen din med en skjermlås Du kan sikre dine data ytterligere ved å låse skjermen og/eller kreve et skjermopplåsingsmønster hver gang telefonen blir slått på, eller hver gang den blir vekket fra dvalemodus (skjermen er av). Slik låser du skjermen Trykk på knappen AVSLUTT SAMTALE /STRØM. Ved å låse skjermen forhindrer du utilsiktede skjermberøringer når telefonen ligger i vesken, lommeboken eller lommen din. For å låse opp skjermen, se Slik låser du opp skjermen i kapittel 1. Slik oppretter og aktiverer du mønsteret for å låse opp skjermen Du kan øke telefonens sikkerhet ved å opprette et mønster for å låse opp skjermen. Når dette er aktivert må du tegne det korrekte opplåsingsmønsteret på skjermen for å låse opp telefonens kontrollknapper og berøringsskjerm. 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, velg deretter Settings. 2. Velg Security > Set unlock pattern. 3. Les informasjonen på skjermen, og velg deretter Next. 4. Studer mønstereksempelet på skjermen, og velg deretter Next. 5. Tegn mønsteret til å låse opp skjermen ved å forbinde minst fire punkter i en vertikal, horisontal og/eller diagonal retning. Løft fingeren opp fra skjermen når du er ferdig. Merk Du må la fingeren gli på skjermen for å lage mønsteret, og ikke banke på enkeltstående punkter. 6. Telefonen registrerer mønsteret. Velg Continue. 7. Når du blir spurt, så tegn mønsteret til å låse opp skjermen på nytt og velg deretter Confirm. Tips Fjern avmerkingen for Use visible pattern hvis du ikke vil at opplåsingsmønsteret skal vises på skjermen når du låser den opp.

203 Administrere telefonen 203 Merk Hvis du vil endre mønsteret for å låse opp skjermen, trykker du på STARTSIDE > MENY, og velger deretter Settings > Security > Change unlock pattern. Når du etter fem forsøk ikke har lyktes å tegne det korrekte opplåsingsmønsteret på skjermen, vil du bli bedt om å vente i 30 sekunder før du kan forsøke igjen. Dersom du har glemt mønsteret for å låse opp skjermen, så velg Forgot pattern. Du vil bli bedt om å logge på ved bruk av navnet og passordet til din Google-konto, og opprette et nytt mønster for å låse opp skjermen før skjermbildet Startside vises Administrere minne Slik ser du hvor mye telefonminne som er tilgjengelig til bruk Trykk på STARTSIDE > MENY, velg deretter Settings > SD card & phone storage. Det tilgjengelige telefonminnet vises i seksjonen Internal phone storage. Slik ser du tilgjengelig plass på lagringskortet Trykk på STARTSIDE > MENY, velg deretter Settings > SD card & phone storage. Total plass og tilgjengelig plass på lagringskortet vises i seksjonen SD card. Slik fjerner du cache og data for et program 1 Trykk på STARTSIDE > MENY, og velg deretter Settings > Applications > Manage applications. 2. I listen Administrere programmer velger du programmet hvis cache og/eller data du ønsker å slette. Tips Trykk på MENY for å hente alternativer for sortering og filtrering. 3 I skjermbildet Programinfo velger du Clear data og/eller Clear cache. Slik avinstallerer du programmer fra tredjepart Du kan ikke avinstallere programmer som er forhåndsinstallert på telefonen. 1 Trykk på STARTSIDE > MENY, og velg deretter Settings > Applications > Manage applications.

204 204 Administrere telefonen 2. I skjermbildet Administrere programmer velger du programmet du ønsker å avinstallere. I skjermbildet Programinfo velger du Uninstall. Slik frigjør du mer plass i telefonminnet eller på lagringskortet Dersom telefonen har lavt minne, så prøv følgende: I Webleser fjerner du alle midlertidige Internett-filer og webleserlogginformasjon. Se mer informasjon i Bruke Webleser i kapittel 6. Fjern nedlastede programmer fra Android Market som du ikke bruker lenger. Se kapittel 8 hvis du vil ha detaljer Tilbakestille telefonen Ved tilbakestilling av telefonen slettes all data inklusiv nedlastede programmer, og telefonen tilbakestilles til sin opprinnelige stand - slik den var før du slo på telefonen første gang. Viktig Sørg for å sikkerhetskopiere viktig data som du har på telefonen før du tilbakestiller telefonen. Slik tilbakestiller du telefonen 1. Trykk på STARTSIDE > MENY, velg deretter Settings > Security > Factory data reset. 2. I skjermbildet Tilbakestilling av data til fabrikksstand velger du Reset phone, og velger deretter Erase everything. Slik tilbakestiller du telefonen ved bruk av telefonknappene 1. Når telefonen er slått av trykker du og holder inne knappene STARTSIDE og TILBAKE, og trykk deretter lett på knappen AVSLUTT SAMTALE /STRØM. Tilbakestillingsprosessen vil starte etter et par sekunder. Tips 2. Vent til telefonen har fullført tilbakestillingsprosessen, og trykk deretter på MENY. Dersom telefonen henger eller fryser, så fjern batteriet og vent i noen få sekunder før du setter det inn igjen. Etter at du har satt inn batteriet på nytt, så slå på telefonen.

205 Tillegg A.1 Spesifikasjoner Prosessor Plattform Minne Dimensjoner (LxBxT) Vekt Qualcomm MSM7200A, 528 MHz Android ROM: 512 MB RAM: 288 MB 112 x 56,2 x 14,35 mm (4,41 x 2,21 x 0,57 tommer) 135 gram (4,76 ounce) med batteri Skjerm 3,2-tommers TFT-LCD berøringssensitiv skjerm med 320 x 480 HVGA-oppløsning Nettverk HSPA/WCDMA: 900/2100 MHz Opptil 2 MB/s opplinks og 7,2 MB/s nedlinks hastighet Firebånd GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz Enhetskontroll GPS Tilkobling Kamera (Båndfrekvens og datahastighet avhenger av operatør.) Styrekule med Enter-knapp Innebygd GPS-antenne Bluetooth 2.0 med Enhanced Data Rate og A2DP til trådløse stereo hodetelefoner Wi-Fi : IEEE b/g HTC ExtUSB (11-pinners mini-usb 2.0 og lydplugg i ett) 3,5 mm lydplugg 5,0 megapikslers fargekamera med autofokus

206 206 Tillegg Støttede lydformater Støttede videoformater Batteri Utvidelsesspor Batterieliminator Utstyrt med MP3, AAC(AAC, AAC+, AAC-LC), AMR-NB, WAV, MIDI og Windows Media Audio 9 MPEG-4, H.263, H.264 og Windows Media Video 9 Oppladbart Lithium-ion batteri Kapasitet: 1350 mah Taletid: Opptil 420 minutter for WCDMA Opptil 470 minutter for GSM Standbytid: Opptil 750 timer for WCDMA Opptil 440 timer for GSM (Ovenstående er avhengig av nettverks- og telefonbruk.) microsd minnekort (SD 2.0-kompatibelt) Spenningsområde/-frekvens: V AC, 50/60 Hz DC-effekt: 5V og 1A G-sensor Digitalt kompass Merk Spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel. A.2 Reguleringsmerknader Identifikasjoner av reguleringsinstans For formålet reguleringsidentifikasjon er dette produktet tildelt modellnummeret HERO100. Hvis du vil sikre fortsatt pålitelig og sikker drift av dette produktet, må du bare bruke tilbehør som er angitt nedenfor sammen med din HERO100. Batterisettet har modellnummeret TWIN160. Merk Dette produktet er beregnet brukt med en strømforsyningsenhet som har en begrenset strømkilde i klasse 2, merkeeffekt 5 volts likestrøm, maks. 1A.

207 EU-merknad CE-merkede produkter overholder R&TTE-direktivet (99/5/EC), EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC) fra EU-kommisjonen. Overholdelse av disse direktivene angir overholdelse av følgende europeiske normer (de tilsvarende internasjonale standardene står i parentes). EN (IEC ) Sikkerhet for IT-utstyr. ETSI EN Tillegg 207 ERM (Elektromagnetisk kompatibilitet og forhold vedrørende radiospektrum); bredbåndstransmisjonssystemer; dataoverføringsutstyr som opererer i 2,4 GHz ISM-båndet og bruker moduleringsteknikker basert på spredningsspektrum. EN Elektromagnetisk kompatibilitet og forhold vedrørende radiospektrum (ERM); Enheter med kort rekkevidde; Radioutstyr til bruk i frekvensrekkevidden 1 GHz til 40 GHz ; Del 2: Harmonisert EN under artikkel 3(2) i R&TTE-direktivet. EN Elektromagnetiske kompatibilitets- og radiospektrumsforhold (ERM); Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC ) for radioutstyr og tjenester; Del 24: Bestemte betingelser for IMT-2000 CDMA direkte spredning (UTRA) for mobilt og portabelt (UE) radio- og tilleggsutstyr. ETSI EN Globalt system for mobil kommunikasjon (GSM, harmonisert EN for mobile stasjoner i GSM 900- og GSM 1800-båndene, som dekker grunnleggende krav i artikkel 3.2 i R&TTE-direktivet (1995/5/EC).

208 208 Tillegg ETSI EN Standardene ERM (Elektromagnetisk kompatibilitet og forhold vedrørende radiospektrum); EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet) for radioutstyr og - tjenester; del 1: Vanlige tekniske krav. ETSI EN Standardene ERM (Elektromagnetisk kompatibilitet og forhold vedrørende radiospektrum); EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet) for radioutstyr og - tjenester; del 7: Bestemte betingelser for mobilt radio- og hjelpeutstyr i digitale radiocellebaserte telekomsystemer (GSM og DCS). ETSI EN Standardene ERM (Elektromagnetisk kompatibilitet og forhold vedrørende radiospektrum); EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet) for radioutstyr og - tjenester; del 17: Bestemte vilkår for 2,4 GHz bredbåndstransmisjonssystemer. EN Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsforhold (ERM); elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) for radioutstyr og -tjenester; del 3: Bestemte forhold for kortbølgeutstyr (SRD) som opererer på frekvenser mellom 9 KHz og 40 GHz. ETSI EN & -2 Elektromagnetisk kompatibilitet og forhold vedrørende radiospektrum (ERM); Basestasjoner (BS), Forsterkere og brukerutstyr (UE) for IMT-2000 tredjegenerasjons mobilnettverk; Part 1: Harmonisert EN for IMT-2000, introduksjon og allmenne krav, dekker vesentlige krav i artikkel 3,2 i R&TTEdirektivet. EN Menneskelig eksponering for radiofrekvensfelt fra håndholdte og kroppsbårne trådløse kommunikasjonsapparater - menneskelige modeller, instrumentering og prosedyrer - Del 1: Prosedyre for å fastslå den spesifikke absorpsjonsraten (SAR) for håndholdte apparater brukt nærme øret (frekvensrekkevidde på 300 MHz til 3GHz).

209 EN Tillegg 209 Generisk standard for å demonstrere overholdelse av lavstrøms elektronisk og elektrisk apparat med grunnleggende restriksjoner knyttet til menneskelig eksponering for elektromagnetiske felt (10 MHz GHz) - Generelt offentlig. EN Produktstandard for å demonstrere mobiltelefoners overholdelse av de grunnleggende restriksjonene knyttet til menneskelig eksponering for elektromagnetiske felt. (300 MHz 3 GHz). Dette utstyret kan opereres i: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT IS LI LT LU LV MT NL NEI PL PT RO SE SI SK TR Sikkerhetsforanstaltninger for RF-eksponering Bruk bare originalt produsentgodkjent tilbehør eller tilbehør som ikke inneholder metall. Bruk av ikke-originalt produsentgodkjent tilbehør kan bryte dine lokale retningslinjer for RF-eksponering og bør unngås.

Din bruksanvisning HTC TOUCH2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3462588

Din bruksanvisning HTC TOUCH2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3462588 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HTC LEGEND http://no.yourpdfguides.com/dref/3462784

Din bruksanvisning HTC LEGEND http://no.yourpdfguides.com/dref/3462784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HTC LEGEND. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HTC LEGEND i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning HTC TATTOO

Din bruksanvisning HTC TATTOO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HTC TATTOO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HTC TATTOO i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Din HTC Desire S Brukerhåndbok

Din HTC Desire S Brukerhåndbok Din HTC Desire S Brukerhåndbok 2 Innhold Innhold Komme i gang Inne i esken 8 Telefonen din 8 Bunndeksel 10 Batteriromdør 12 SIM-kort 13 Lagringskort 14 Batteri 15 Slå telefonen av eller på 18 Angi PIN-koden

Detaljer

Din HTC Desire Brukerhåndbok

Din HTC Desire Brukerhåndbok Din HTC Desire Brukerhåndbok Brukerhåndbok Før du gjør noe annet, kan du lese dette Lade batteriet Batteriet i telefonen er ikke ladet ennå. Selv om telefonen lades, er det viktig at du ikke fjerner batteriserien.

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Din HTC Desire HD. Brukerhåndbok

Din HTC Desire HD. Brukerhåndbok Din HTC Desire HD Brukerhåndbok Konvensjoner som brukes i denne håndboken I denne brukerhåndboken bruker vi følgende symboler til å angi viktig og nyttig informasjon: Dette er en merknad. En merknad gir

Detaljer

Din bruksanvisning HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://no.yourpdfguides.com/dref/3022515

Din bruksanvisning HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://no.yourpdfguides.com/dref/3022515 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok 2 Les dette før du fortsetter BATTERIET ER IKKE FULLT LADET NÅR DU TAR DET UT AV ESKEN. IKKE FJERN BATTERIET NÅR ENHETEN LADES. GARANTIEN BLIR UGYLDIG HVIS DU DEMONTERER ELLER

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Din bruksanvisning HTC TOUCH CRUISE (09) http://no.yourpdfguides.com/dref/3022649

Din bruksanvisning HTC TOUCH CRUISE (09) http://no.yourpdfguides.com/dref/3022649 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Hurtig start guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller 3G (Bare visse modeller) Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Bli kjent med din nyeblackberry Curve -smarttelefon. Bli kjent med tastene 2010 Research In Motion Limited. Med enerett. BlackBerry, RIM, Research In Motion, SureType, SurePress

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Din HTC HD mini Brukerveiledning

Din HTC HD mini Brukerveiledning Din HTC HD mini Brukerveiledning Før du gjør noe annet, vennligst les dette Lad batteriet Batteriet i telefonen har ikke blitt ladet ennå. Når telefonen lader, er det viktig at du ikke fjerner batteripakken.

Detaljer

Din bruksanvisning HTC S740

Din bruksanvisning HTC S740 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Norsk PCH-2016 7025574 Bruke PlayStation Vita-systemet for første gang Hold nede I fem sekunder Slå på PS Vita-systemet. Når du slår på systemet

Detaljer

Din bruksanvisning HTC HD MINI http://no.yourpdfguides.com/dref/3022360

Din bruksanvisning HTC HD MINI http://no.yourpdfguides.com/dref/3022360 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HTC HD MINI. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HTC HD MINI i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Din HTC HD mini Brukerhåndbok

Din HTC HD mini Brukerhåndbok Din HTC HD mini Brukerhåndbok Brukerhåndbok Før du gjør noe annet, vennligst les dette Lad batteriet Batteriet i telefonen har ikke blitt ladet ennå. Når telefonen lader, er det viktig at du ikke fjerner

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/ VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-16 INNSTILLINGER Innstillinger Under innstillinger vil du finne alt av konfigurasjonsmuligheter av nettbrettet.

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning Travelair N Trådløs lagring Brukerveiledning NW10187 Første utgave Mai 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Brukerveiledning NW11182 revidert utgave V2 Januar 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

Trykk og snakk. 1. utgave

Trykk og snakk. 1. utgave Trykk og snakk 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Komme i gang. Nokia N93i-1

Komme i gang. Nokia N93i-1 Komme i gang Nokia N93i-1 Taster og deler lukket flipp 2. utgave NO, 9253927 Modellnummer: Nokia N93i-1. Heretter kalt Nokia N93i. 1 Hovedkameraenhet og -linse. Enheten har et hovedkamera på 3,2 megapiksler

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på nettbrettet ditt.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på nettbrettet ditt. Brukerhåndbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Google, Android, AdWords, Gmail, Google Play,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen Contents Slå av enheten... 2 Stopp tilbakemeldinger fra TalkBack midlertidig... 3 Ta imot eller avslutte en telefonsamtale... 3 Bli kjent med skjermtastaturet... 4 Redigere tekst... 9 Veksle mellom skjermtastatur

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Bruker manual HTC HERO Bruksanvisning HTC HERO Brukerhåndbok HTC HERO Brukerveiledning HTC HERO Instruksjon HTC HERO

Bruker manual HTC HERO Bruksanvisning HTC HERO Brukerhåndbok HTC HERO Brukerveiledning HTC HERO Instruksjon HTC HERO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer