Til andelseierne i Ødegården Borettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Ødegården Borettslag"

Transkript

1 1 Ødegården Borettslag Til andelseierne i Ødegården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Ødegården Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag avholdes Tirsdag kl. 18:00 i Oppergård Grendehus. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013 A) Årsberetning og regnskap for 2013 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSE TIL STYRET 4. GODTGJØRELSE TIL VELUTVALGET OG VALGKOMITEE`N 5. INNKOMNE FORSLAG Sak 1) Forslag fra styret: Utskifting av ventilasjonsanlegg Sak 2) Forslag fra Børge Hansen: Individuell nedbetaling av fellesgjeld Sak 3) Forslag fra flere andelseiere: Sak: 3.1 Generalforsamling/innkalling Sak :3.2 Garasjer Sak: 3.3 Styrets sammensetning Sak: 3.4 Styrets fullmakt Sak: 3.5 Ventilasjon Sak: 3.6 Individuelle vannmålere Sak: 3.7 Frittstående Borettslag Sak: 3.8 Økonomi Sak 4) Forslag fra Backe og Jar Endring av vedtekter (2/3-flertall) Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 3 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 2 år D) Valg av valgkomité E) Valg av andre utvalg/komiteer

3 3 Ødegården Borettslag Sofiemyr, 11. april 2014 Styret i Ødegården Borettslag Per Øivind Bergersen/s/ Tor Grøndahl/s/ Lasse Monstad/s/ Høgsnes/s/ Felix Röber/s/ Anne Søgaard Skreivang/s/ Pål Walum/s/ ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært følgende: Valgperiode: Leder Per Øivind Bergersen Harald Hårfagres Vei 26 A Styremedlem Tor Grøndahl Harald Hårfagres Vei Styremedlem Lasse Monstad Høgsnes Harald Hårfagres Vei 44 A Styremedlem Felix Röber Harald Hårfagres Vei Styremedlem Anne Søgaard Skreivang Harald Hårfagres Vei 24 D Styremedlem Pål Walum Kongeveien Varamedlem Mona Lauritzen Håkon Jarls Vei 2C Varamedlem Kristin Myklebust Harald Hårfagres Vei 20 B Varamedlem Elisabeth Thormodsen Håkon Jarls Vei 2B Varamedlem Varamedlem Varamedlem Marianne Tveten Ellen Iversen Reidun Nordeng Harald Hårfagres Vei 26 A Kongeveien 19D Kongeveien Valgkomite Per Yttervik Harald Hårfagres Vei 38B Valgkomite Magne Moen Harald Hårfagres Vei 19K Valgkomite Ada Johannesen Harald Hårfagrev Vei 36K Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 5 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

4 4 Ødegården Borettslag Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 442 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i Oppegård kommune. Adresse: Harald Hårfagres Vei Håkon Jarls Vei 2-4 Kongeveien A-M På Enkelte Adresser Gårds- og bruksnummer : Borettslagets hovedformål er å gi andelseierne borett til egen bolig i borettslaget. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget har to ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er BDO AS. Styrets arbeid Styret har i perioden avholdt 14 ordinære styremøter. I tillegg har det vært mange arbeidsmøter hvor styreleder, driftsleder og sekretær har deltatt. Det er delt ut 14 infoskriv i Styrets driftsleder har frontet vaktmestertjenesten og hatt ansvar for lønnsforhandlinger og medarbeidersamtaler med vaktmesterne. Informasjon til beboere Informasjon til og kommunikasjon med beboerne er en viktig oppgave for styret som det jobbes kontinuerlig med. Det er avholt 9 beboermøter høsten 2013 med tett oppunder 200 besøkende. På beboermøtene er det blitt informert om ventilasjon, borettslagets behov for vedlikehold, nødvendigheten av å bruke godkjente håndverkere iht. vedtektene og hvilke planer styret har for vedlikehold fremover. Styret ser det som viktig å fortsette med beboermøte da det gir god kommunikasjon med beboerne. I tillegg oppdateres av nettsiden og det leveres infoskriv.

5 5 Ødegården Borettslag Vedlikehold Styret har i løpet av det siste året inspisert i underkant av 250 leiligheter. Styret har gjennom det fått innsikt i nødvendig vedlikehold som problemer med høy fuktighet, muggsopp og råteskader og gjenstående arbeider etter Multibyggs arbeider tilbake i 2001/2002. Det ble skiftet til sammen ca. 70 takvinduer på grunn av lekkasjer. I tillegg er noen balkongvinduer byttet som ikke kunne lukkes igjen eller manglet isolasjon. Samtlige soilrør er spylt og filmet høsten Rørene er i bedre tilstand enn fryktet. Likevel er det fortsatt nødvendig å igangsette plasting av rør innvendig for å forlenge levetiden. Det vil spare borettslaget for kostnadene for utskifting av rør i ca år til. I 2013 har vi fortsatt med å tette igjen lekkasjer på balkonger. Dette er nødvendig fordi sur nedbør ødelegger markiser og balkongmøbler. I lengden forårsaker det også skader på betongkonstruksjonen. I HH26D ble hele balkongrekken reparert etter at fundamentet sank. Andre balkongrekker er kontrollert, men det er ikke funnet lignende feil. Det var tilsig av vann i fellesboden i KV15. Veien foran KV13 og KV15 er nå lagt om slik at overflatevann dreneres vekk fra bygningene. Det er montert isstoppere på takene til alle blokker og rekkehus. 5 utvendige stoppekraner er gravd opp og byttet da disse rustet igjen. Ventilasjon Det har over tid kommet inn mange klager fra beboere om dårlig luft og inneklima i boligene. Dette gjelder spesielt innsig av dårlig lukt fra andre leiligheter og er en stor belastning for beboere med luftveisproblemer og allergier. Det eksisterende avtrekkssystemet ble undersøkt og det viste seg at den ikke fungerte og var utdatert. Det var heller ikke avtrekk fra kjøkkenhettene. I de enhetene der beboerne selv har oppgradert kjøkkenviften medførte det ubalanse i resten av avtrekkssystemet. I blokkene er avtrekkssystemet i tillegg koblet sammen med røykavsuget og feil på ventilasjonen forårsaket i tillegg feil på røykavsuget. Manglende ventilasjon førte i mange boenheter til økt fuktighet som igjen forårsaket muggsopp og råte på for eksempel vinduene. Etter en vurdering av ulike løsninger kom styret frem til at det var nødvendig å skifte ut det eksisterende avtrekksanlegget med et moderne anlegg som også løser problemene med røykavsug og bidrar til mindre fuktighet i boligene HMS Styret har i perioden jobbet med å få på plass og videreutvikle HMS internkontroll for borettslaget. Noen av styrets medlemmer har gjennomført kurs i OBOS HMS modul. Det har vært avholdt flere befaringer med Follo brannvesen blant annet i forbindelse med rømningsveier i rekkehusene. Det er også avholdt informasjonsmøte med brannvesenet i forbindelse med HMS arbeider. Det utarbeides for tiden branninstrukser og annet materiell som skal sendes ut til den enkelte beboer.

6 6 Ødegården Borettslag Radon Radon er en usynlig og luktfri gass som er radioaktiv og kreftfremkallende. I de fleste hus har man litt inntrenging av jordluft. Dette medfører ofte at inneluften tilføres radongass. Norge er et av de landene i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluften. Det er store lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen. Selv innenfor samme byggefelt kan det være store forskjeller. Styret har startet radonmålinger ved hjelp av «sporfilmer» i en del leiligheter. Disse samles inn i uke 18 og sendes til analyse. Analyseresultater foreligger i slutten av april. Utfra resultatet av målingene vil det vurderes i hvor stor grad det skal utføres videre målinger og gjennomføres tiltak. Balansert ventilasjon er et av de anbefalte tiltakene fra myndighetene for å redusere radonbelastning i boliger. Parkering Ordningen med parkeringsoblater ble innført 2012, men dessverre har ikke alle beboere tatt dem i bruk. Etter ca. ½ år var fremdeles over 50 % av parkerte kjøretøyer umerket og dermed eiere ukjent. Fremdeles er det mye klager over ulovlig parkering til tross for at styret brukte mye tid til kontroll og oppfølging. Den eneste sanksjonsmuligheten var å bestille borttauing. Styret besluttet å overlate kontrollfunksjonen til A1 Security som har vært borettslagets samarbeidspartner i flere år. Det ble samtidig innført ordning med besøkskort. Parkeringssituasjonen bedret seg markant og antall klager på feilparkerte biler sank betraktelig. Det kom en del klager på ilagte kontrollavgifter, men lite klager på selve ordningen. 1. februar 2014 overførte A1 Security sin virksomhet til P-Service AS. Styret valgte da å si opp avtalen, blant annet fordi det nye selskapet ikke var medlem i Parkeringsklagenemda. Parkeringsordningen er i skrivende stund under evaluering, men styret ser helt klart fordeler og nødvendigheten av å ha et eksternt selskap til å håndtere parkeringen på Ødegården. Lekeplassene Lekeplassene ble kontrollert av Aktiv Areal AS og viste at lekeapparatene ved ballplassen var i dårlig forfatning. Det ble anbefalt å rive alle apparatene, noe som ble gjort med en gang. Alle sandkasser ble fylt med ny sand. De nye lekeapparatene som kommunen har satt opp ved den midlertidige barnehagen kan brukes av barn på Ødegården når barnehagen er stengt, men vi må vente til området er ferdigstilt. Økonomi For å håndtere behovet til vedlikehold på Ødegården har styret ikke hatt mulighet til å nedbetale gjeld utover de faste avdragene på lån. Antall forsikringsskader har gått ned slik at det ikke har vært økning i forsikringspremien i Styret ser at borettslaget fortsatt har utfordringer med likviditet samtidig mener vi at tiltakene som er gjennomført er på sikt kostnadsreduserende. Styrtet valgte en leasingløsning på ventilasjon. Styret ønsker å vurdere fortløpende ulike finansieringsløsninger. I etterkant viser det seg at lånefinansiering av ventilasjonen er å foretrekke for å redusere månedlige kostnader, men lengre nedbetaling vil også føre til høyere totalkostnad. Styret anbefaler likevel å finansiere videre rehabilitering av ventilasjonen gjennom lån.

7 7 Ødegården Borettslag KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien. Inntekter Inntektene i 2013 var til sammen kr ,- mot budsjetterte kr ,-. Positivt avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at borettslaget fikk en høyere pris for salg av tjenesteleiligheten enn budsjett hadde tatt høyde for. Andre inntekter består i hovedsak av. Utleie av tomt til Oppegård kommune for midlertidig barnehage Kostnader Driftskostnadene i 2013 var på kr ,- mot budsjetterte kr ,- Avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak: Styrehonorar Styrehonorar ble vedtatt med kr ,- på ordinær generalforsamling I tillegg har velutvalget og valgkomiteet fått utbetalt kr ,- som er kostnadsført som styrehonorar, beløpet skulle vært kostnadsført som andre honorar. Andre honorar Vaktmester Bjørnar Hagen fikk utbetalt en bonus på kr ,- for god innsats gjennom året. Drift og vedlikehold Avviket skyldes i hovedsak at kostnader med spyling av rør har blitt mer omfattende og dyrere enn budsjett hadde tatt høyde for, ca kr ,-. o utskifting av vinduer med råteskader o utskifting av utvendige stoppekraner o reparert 5 balkonger som begynte å sige ned o drenering rundt flere bygninger Andre driftskostnader Avviket skyldes større vedlikeholdsbehov: o utskifting av ventilasjonsanlegg

8 8 Ødegården Borettslag Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslaget hadde per negative disponible midler på kr ,-. Budsjettet innebærer et nytt låneopptak på kr ,-. Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet Budsjett for For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oppegård kommune Vanngebyret vil være uforandret, avløpsavgiften øker med 5 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 5 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2014 er budsjetter med kr ,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget har to annuitetslån hos OBOS. Pr februar 2014 har borettslaget fått tilsagn om ytterligere lån på kr ,- til finansiering av ventilasjon. Lånet er innvilget med 4 delutbetalinger. Pr er 1. del utbetaling på kr ,-. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr

9 9 Ødegården Borettslag Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på 4% økning av felleskostnadene fra I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Sofiemyr, 11. april 2014 Styret i Ødegården Borettslag Per Øivind Bergersen/s/ Tor Grøndahl/s/ Lasse Monstad Høgsnes/s/ Felix Röber/s/ Anne Søgaard Skreivang/s/ Pål Walum/s/

10 10 Ødegården Borettslag

11 11 Ødegården Borettslag

12 . 12 Ødegården Borettslag INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Salg tj.leilighet Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

13 13 Ødegården Borettslag RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Salg tjenesteleilighet Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Til opptjent egenkapital

14 14 Ødegården Borettslag BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Leiligheter/lokaler Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Innestående i bank SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 441 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Midlertidig depositum Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0

15 15 Ødegården Borettslag Sofiemyr, 11. april 2014, Styret for Ødegaarden Borettslag Per Øivind Bergersen/s/ Tor Grøndahl/s/ Lasse Monstad Høgsnes/s/ Felix Röber/s/ Anne Søgaard Skreivang/s/ Pål Walum/s/

16 Ødegården Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Garasjeleie Ref tidligere år Felleskostnader Strøm/lys Kabel-TV Leie u/felleslån SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

17 17 Ødegården Borettslag REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Garasjeleie Felleskostnader 850 Kabel-TV -200 Leie u/felleslån SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Innbetalt til ekstern bank tidligere år, ukjente innbetallinger Rydding reskontro Ref hærverk Ref Follo Ren (glasscontainer) Ref Hafslund Ref Infratek Oppegård kommune, leie barnehagetomt SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Annen lønn, ikke feriepenger Annen lønn Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP-pensjon SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1,5 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr I tillegg har styret fått dekket servering for kr jf. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr

18 18 Ødegården Borettslag NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS TAG Event Sørvent AS Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasj.anl Kostnader leiligheter, lokaler Erstatning v/vannskader Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Olje SUM ENERGI / FYRING

19 19 Ødegården Borettslag NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vakthold Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon, annet Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Forsikringer, avgifter biler -415 Bilgodtgjørelse Reisekostnader -419 Gaver Bank- og kortgebyr Velferdskostnader Konstaterte tap SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter bank Utbytte Gjensidige SUM FINANSINNTEKTER

20 20 Ødegården Borettslag NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter lån OBOS Renter lån DNB Renter lån Eika Renter lån Eika Etableringsgebyr/gebyr lån OBOS Gebyr lån DNB -542 Etableringsgebyr/gebyr lån Eika Renter på leverandørgjeld Renter og provisjon kassekreditt -664 Etableringsgebyr leasingavtale SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten er kjøpt. Gnr.49/bnr.82 Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.

21 21 Ødegården Borettslag NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Diverse redskap Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år ATV Tilgang 2004/Saldo Avskrevet tidligere Avskrevet i år Diverse utstyr Tilgang 2004/Saldo Avskrevet tidligere Avskrevet i år Feie/sugemaskin Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Gressklipper nr. 1 Tilgang 2008/Saldo Avskrevet tidligere Avskrevet i år Spyleagregat Tilgang 2007/Saldo Avskrevet tidligere Avskrevet i år Traktor Tilgang 2010/Saldo Avskrevet tidligere Avskrevet i år Parkeringsanlegg Kostpris Aktivitetsrom Kostpris/Bokført verdi Avskrevet tidligere Garasjeanlegg Kostpris/Bokført verdi Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

22 22 Ødegården Borettslag SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte Purregebyr 248 Skattetrekk overført OBOS Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2014) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2014, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN DNB Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,10%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Eika Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,35%, løpetid 28 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år Eika Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,35%, løpetid 27 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år OBOS-banken AS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,70%, løpetid 28 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

23 Ødegården Borettslag NOTE: 18 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 19 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum garasjer SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 20 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 21 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Feilutbetaling, korr SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 22 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd: Pantelån: Påløpne avdrag: 0 TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger: Tomt: TOTALT

24 24 Ødegården Borettslag 5. INNKOMNE FORSLAG Sak 1) Forslag fra styret: Utskifting av ventilasjonsanlegg Borettslaget har begynt å skifte ut ventilasjonsanlegget. I flere år har styre mottatt klager på dårlig luft i boenhetene. I blokkleilighetene sprer det seg i tillegg lukt mellom leilighetene. Årsaken til det er at det i det eksisterende avtrekkssystemet ikke har kapasitet til å sørge for tilstrekkelig ren luft i boenhetene. Det fører også til høy fuktighet, et dårligere inneklima og økt belastning særskilt for beboere med luftveisproblemer. Se også punktet om ventilasjon under Styrets arbeid. Videre vedlikehold på det eksisterende anlegget utløser kostnader, men løser ikke de nevnte problemene. Hovedargumentene for utskifting av ventilasjonen er: Forbedret luftkvalitet i boenhetene Økt brannsikkerhet Langsiktig mindre kostnader på vedlikehold av ventilasjon og skader For fremtidig vedlikehold er det også viktig å ha lik teknisk løsning i alle boenhetene. Ventilasjonen er skiftet i ca. halvparten av enhetene nå. På generalforsamlingen legger styret frem en presentasjon av prosjektet. Styrets forslag til vedtak Generalforsamlingen gir fullmakt til å fortsette gjennomføringen av rehabilitering av ventilasjonen. Sak 2) Forslag fra Børge Hansen: Individuell nedbetaling av fellesgjeld Fra: Børge Hansen Sendt: 20. mars :49 Til: styret Kopi: Sven Rambech; Sven Rambech Emne: Forslag til generalforsamlingen Hei! Vi ber styret igjen legge fram for Generalforsamlingen forslaget om Individuell nedbetaling av fellesgjeld, IN ordning. Forslaget var fremmet for Generalforsamlingen også i 2012 men ble da så vidt vi husker nedstemt med 1 stemmes overvekt. Forslaget fra den gang var oversiktelig og godt forståelig og må kunne benyttes igjen. Dersom styret ønsker at vi skal utarbeide noen nye setninger rundt IN ordningen gjør vi gjerne det. Svend Rambech, Kongeveien 12 Børge Hansen-Padigalingam, Kongeveien 12

25 25 Ødegården Borettslag Forslag om å inngå avtale med OBOS Eiendomsforvaltning AS om Individuell Nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning) Hva går ordningen ut på? IN-ordningen er et avtaleverk som gjør det mulig for hver enkelt andelseier i vårt borettslag å innbetale sin andel av fellesgjelden. En andelseier som innbetaler sin andel av fellesgjelden vil etter innbetalingen få redusert månedlige felleskostnader tilsvarende reduksjonen i renter og avdrag som følge av innbetalingen av borettslagets fellesgjeld. Avtaleforholdene Styret inngår en avtale med OBOS Eiendomsforvaltning AS om tilrettelegging av individuell nedbetaling av fellesgjeld. Avtalen innebærer at OBOS Eiendomsforvaltning AS får fullmakt fra borettslaget til å gjennomføre ordningen samt inngå avtale med de enkelte andelseiere som ønsker å innbetale, administrere innbetalinger, dokumenthåndtering, etc. Borettslaget ved styret inngår avtale med banken/långiver om IN-ordningen. Gjennom avtalen vil den enkelte andelseiers innbetaling av fellesgjelden bli sikret ved pant i borettslagets faste eiendom som en del av bankens/långivers pantobligasjon (såkalt inntrederett i bankens/långivers obligasjon). De andelseiere som ønsker å innbetale sin andel av fellesgjeld må inngå en avtale med borettslaget. Det vil være OBOS Eiendomsforvaltning AS som opptrer på borettslagets vegne i denne avtalen. Etter inngåelse av avtalen kan andelseieren innbetale hele eller deler av sin andel fellesgjeld. Minimumsbeløpet ved hver innbetaling er kr ,- og det kan bare foretas innbetaling ved felleslånets terminforfall. Borettslaget må ha sikringsordning for betaling av felleskostnader i OBOS eller borettslagenes sikringsfond. Det er kun anledning til å innbetale gjeld innenfor IN-ordningen på lån med flytende rente. Hvilke konsekvenser får en eventuell IN-ordning for andelseierne Hvis forslaget blir vedtatt vil giroene for felleskostnader bli splittet i en del for felleskostnader (drift av bygninger, snømåking mv) og en del for kapitalkostnader (renter og avdrag). Kapitalkostnadene justeres opp eller ned som følge av rentejusteringer på lånet. Ellers får ordningen ingen praktiske konsekvenser for andelseiere som ikke ønsker å innbetale sin andel av fellesgjelden. Andelseiere som innbetaler hele eller deler av sin andel av fellesgjelden vil få redusert månedlige utgiftene til felleskostnader. Er det mulig å reversere innbetalingene? Nei, det er det ikke. Dersom man har innbetalt hele eller deler av sin andel av fellesgjeld kan dette ikke reverseres.

26 26 Ødegården Borettslag Hva skjer ved nye låneopptak i borettslaget? IN-ordningen medfører ikke at borettslagets styre i fremtiden blir avskåret fra å ta opp nye lån i forbindelse med driften av borettslaget. Slike lån vil ikke være omfattet av IN-ordningen uten at det inngås egne avtaler om dette. Kostnader Ødegården Borettslag må betale pt. kr ,- inkl. mva i honorar til OBOS Eiendomsforvaltning AS dersom avtale inngås. Årlig administrasjonsgodtgjørelse for IN-ordningen er på 10 % av forretningsførerhonoraret, dog minimum kr 6 720,- og maksimum kr ,- inkl. mva Det påløper ikke administrasjonsgodtgjørelse i etableringsåret eller i hele kalenderår med fast rente da IN-ordningen ikke kan benyttes. Dersom det gis anledning til å innbetale på IN-ordningen i en fastrente periode, vil det påløpe administrasjonsgodtgjørelse i perioder med fast rente. Andelseiere som ønsker å innfri sin andel av fellesgjelden må betale vederlag på pt. kr 4 450,- inkl. mva til OBOS Eiendomsforvaltning AS ved inngåelse av IN-avtale. Styrets vurdering Styret kan ikke se noen ulemper for borettslagets del ved å inngå en avtale om INordning. Styret mener det er positivt at andelseierne gjennom denne ordningen får større valgfrihet med hensyn til finansiering av egen bolig. Andelseiere som vurderer å innbetale hele eller deler av sin andel av fellesgjelden forutsettes selv å vurdere fordelene og ulempene for sin egen del ved en slik innbetaling. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen i Ødegården Borettslag borettslag vedtar å gjennomføre ordning om Individuell Nedbetaling av fellesgjeld. Styret i borettslaget sørger for å inngå de nødvendige avtaler for å gjennomføre ordningen. Vedtak: Styret anbefaler at IN-ordning vedtas.

27 27 Ødegården Borettslag Sak 3) Forslag fra flere andelseiere: Sak: 3.1: Generalforsamling/innkalling Det foreslås at man vedtektsfester at generalforsmaling hvert år skal avholdes innenfor fast forutbestemt periode på 14 dager i mai eller juni mnd., eksempelvis innenfor perioden 1. mai til 15. mai, 15. mai til 31. mai osv. Dette slik at andelseierne i større grad og på mye tidligere tidspunkt kan planlegge og legge til rette for egen deltagelse. Videre foreslås at andelseierne skal ha en periode på 20 dager for innlevering av forslag til generalforsamling, dette regnet fra den dato innkalling går ut til andelseierne. Forutsetter juridisk konsultasjon for å sikre at er innenfor «Lov om borettslag». Styrets forslag til vedtak: a) Forslag om fast periode for generalforsamling foreslås ikke vedtatt. b) Styret foreslår vedtak om tre ukers forvarsel for innlevering av forslag til generalforsamlingen. Sak: 3.2: Garasjer Det foreslås at generalforsamling fatter vedtak om at alle videre planer for nytt garasjeanlegg inklusiv prosjektering «fryses» i minimum 3 år frem i tid, og/eller inntil leieavtale med Oppegård kommune vedr. midlertidig barnehage er opphørt og øvrige prosjekter fullført. (Det må helt klart etter hvert gjøres noe med garasjer, men disse har stått siden tidlig på 60-tallet og med normalt nødvendig vedlikehold er det uproblematisk å la disse «leve» noen år til). Styrets forslag til vedtak: Styret foreslår at det settes ned en arbeidsgruppe bestående av beboere som utarbeider ulike forslag til hva som kan skje med garasjeanlegget og som presenteres for generalforsamlingen Sak: 3.3: Styrets sammensetning Det foreslås at generalforsamling fatter vedtak om at styret økes med 1 person, slik at man unngår partall på antall styremedlemmer, hvilket er mer demokratisk og en langt mer vanlig praksis. Man oppnår også i større grad at styreformannens stemme ikke vil være avgjørende, eksempelvis dersom 3 styremedlemmer er for og samme antall mot i en behandlet sak. Styrets forslag til vedtak: Foreslås ikke vedtatt. Styret arbeider ved å komme gjennom diskusjon til enighet. Vi har ingen erfaring med at dette har vært noe problem. Det må i så fall gjelde for 2015 da valgkomiteens innstilling foreligger.

28 28 Ødegården Borettslag Sak: 3.4: Styrets fullmakt Det foreslås at generalforsamling setter en øvre beløpsgrense for prosjekter som gjennomføres uten nødvendig flertall fra generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling. Eksempelvis bør prosjekter/bruk av midler i størrelsesorden kr. 22,6 millioner (ventilasjon) og kr. 17 millioner (bytte av bank/opphør av dårlig bankavtale), være mye bedre fundamentert med bifall fra et flertall av andelseierne og de som til slutt får kostnaden. Forutsetter juridisk konsultasjon for å sikre at er innenfor «Lov om borettslag». Styrets forslag til vedtak: Styret foreslår at det vedtas en øvre beløpsgrense på 5 mill. kroner som styret kan fatte vedtak innenfor. 8-9 i borettslagsloven er førende, men beslutninger som gjelder utgifter over 5 millioner kroner må informeres i infoskriv før endelig beslutning tas slik at beboere har mulighet til å komme med innspill. Sak: 3.5: Ventilasjon Det foreslås at generalforsamling fatter vedtak om at ventilasjonsprosjekt «fryses» etter sluttføring i de boenheter hvor allerede er igangsatt, og at man deretter gjennomgår det reelle behov (og ønsker) hos hver enkelt av resterende andelseiere. Det foreslås videre at kartlegging av reelt behov gjennomføres av en uavhengig gruppe bestående av 3-4 andelseiere som gis full tilgang til all dokumentasjon som angår ventilasjon, så som konsulentrapporter, dokumenterte testresultater, resultater av behovsundersøkelser før oppstart, hvem alternative løsninger som er vurdert på prosjekteringsnivå, samt annen relevant informasjon i denne forbindelse. Det foreslås at dette arbeid fortrinnsvis starter hos de som har meldt om dårlig ventilasjon/feil på ventilasjon etc., slik at disse andelseiere prioriteres for raskest mulig utbedring, dvs. «nødvendig vedlikehold». Det er en kjensgjerning at de aller fleste av borettslagets andelseiere har oppfattet tiltak med ny ventilasjon som et vedtak som SKAL gjennomføres i samtlige boenheter, mens informasjon om at dette er opp til hver enkelt andelseier, først kom ut til alle i infoskriv i nov Pr. dato er det andelseiere som har fått installert ventilasjon, men som ville avstått fra dette dersom frivillighet hadde vært kunngjort før oppstart og på riktig tidspunkt. Det foreslås at styret og den uavhengige gruppe går i dialog med disse andelseiere for eventuelt å komme til en god løsning for begge parter, slik at disse også i realitet får samme valgmulighet som man har fått etter nevnte infoskriv. Med borettslagets høye gjeldsbyrde virker det meningsløst å investere så mye i en rekke boenheter hvor dårlig luft aldri tidligere har vært noe tema. Styrets forslag til vedtak: Foreslås ikke vedtatt, se sak 1.

29 29 Ødegården Borettslag Sak: 3.6: Individuelle vannmålere Det foreslås at generalforsamling fatter vedtak om at dette prosjekt «skrinlegges» inntil eventuelt blir krav fra myndighetene. Ødegården har allerede vannmåler og betaler pr. dato for reelt forbruk likt fordelt på samtlige andelseiere. Argumentet med at småfamilier til en viss grad «sponser» storfamilier er trolig til en viss grad riktig, men beløpsmessig antagelig marginalt. Individuelle vannmålere vil først og fremst ramme storfamilier, dvs. hovedsakelig yngre familier med barn. «Sponsing» av noen vanndråper bør være uproblematisk, og er vel bare et positivt bidrag for å oppnå et mangfold av andelseiere i borettslaget. Med en oppgitt installasjonskostnad på kr 1 500,- pr. enhet, vil dette også spare borettslaget for drøyt kr ,-. Det er for øvrig ikke redegjort for hvorvidt dette også vil medføre fysiske inngrep/endringer innenfor hver andel og hvorvidt det kan tilkomme ytterligere kostnader for den enkelte andelseier. Styrets forslag til vedtak: Styret foreslår å utsette videre arbeid med dette til Styret er i utgangspunktet ikke enig i argumentasjonen for forslaget. Fordeling av vannkostnadene ift. Forbruket blir rettferdig med individuelle vannmålere. Erfaringen i borettslag der dette er gjort viser at vannforbruket reduseres fordi den enkelte blir mer bevisst på kostnaden. Det er også et miljøtiltak å redusere vannforbruket. Sak: 3.7: Frittstående borettslag Det foreslås at borettslaget søker om medlemskap i USBL eller annet boligbyggelag, gjerne uavhengig av hvem som er forretningsfører, hvilket vil gi både styret og den enkelte andelseier lettere tilgang til nødvendig profesjonell kompetanse innen juss, økonomi og de tekniske fagområdene. Den årlige besparelse ved å være et frittstående borettslag utgjør pr. dato beskjedne ca. kr ,-, dvs. ca. kr. 250,- pr. andelseier pr. år. Andelseiere som sitter på et langt medlemskap tidligere knyttet til Oppegård Boligbyggelag/Oppegård og Ski Boligbyggelag/Follo Boligbyggelag og nå USBL, må nå selv dekke kostnad for å opprettholde medlemskapet og å bygge ytterligere ansenitet. Så vidt vites er dette ikke blitt informert om i forbindelse med løsriving til frittstående borettslag. Styrets forslag til vedtak: Foreslås ikke vedtatt. Borettslaget får kjøpt den nødvendige kompetanse fra for eksempel Obos uten å være tilknyttet borettslag. Også som tilknyttet borettslag i Follo Boligbyggelag måtte vi betale for alle tilleggstjenester utover vanlig forretningsførsel. Styret ser ikke at det er en ulempe for den enkelte beboer å betale et eventuelt medlemskap i USBL eller Obos selv for å få videreført og bygge videre ansiennitet.

30 30 Ødegården Borettslag Sak: 3.8: Økonomi Det foreslås at borettslagets generalforsamling fatter vedtak som innebærer et mye høyere fokus på å redusere den høye langsiktige gjeld, slik at dette blir en overordnet målsetning de nærmeste år. Dette for å sikre at husleie skal forbli på et akseptabelt nivå, og slik at vi på litt sikt får en betydelig større økonomisk handlefrihet, eksempelvis til et fremtidig garasjeprosjekt. Den langsiktige gjeld pr. siste tilgjengelige regnskapsår (2012) er uforholdsmessig høy sammenlignet med første regnskapsår etter at prosjekt «Ødegården 2000» var ferdigstilt. Langsiktig gjeld pr kr ,- (første år etter prosjekt «Ødegården 2000» ferdigstilt) Langsiktig gjeld pr kr ,- Langsiktig gjeld pr kr ,- (leverandørgjeld (kortsiktig) kr ,-) Det er neppe for ambisiøst å legge opp til en raskere nedbetalingstakt enn dette viser. Styrets forslag til vedtak: Foreslås ikke vedtatt. Styret forstår ønske om rask nedbetaling av gjeld for å redusere felleskostnadene. Derimot vil et slikt vedtak gå utover vedlikehold som blir mer kostbart på sikt. Styret prøver hele tiden å finne en god balanse mellom nedbetaling av gjeld og vedlikehold. Det er stort utbedringsbehov i borettslaget for vinduer, balkonger og rørsystemer som ikke burde forsømmes til fordel for økt nedbetaling av gjeld. På vegne av følgende beboere: Mona og Roar Sjøvold, Solbjørg og Odd Peterson, Tommy Dybvik og Benedikte Onsøyen, Barbro og Roal Åsheim, Hege og Leif Kåre Bredeg, Randi og Gunnar Pedersen, Bente og Øistein Mostue, Unni Eidsvoll, Eva Karin Duerud, Heidi og Roy M. Jensen, Kalaivani Hansen-Padigalingam og Børge Hansen, Sven Rambech, Hege Berge og Geir Kvarme, Lene Hagen og Terje Kristiansen, Kirsti og Øyvind Vinje, Grethe og Njål Gjermundshaug, Merethe Haga og Øyvind Hasselstrøm, Kari og Steve Kvarme, Ann-Helen Sand og Jarle Halvorsen, Morten Torp, Brage og Synne Thoresen, Per Uno og Kristin Bakkerud, Ellen Iversen, Ingrid og Nicolas Stefano, Stian Lundberg, Frank og Christine Oord, Trude og Tommy Clausen, Ivar Svendsen, Ali Farshidjam, Oddbjørn og May Britt Pettersen, Terje og Anni Paulsen, Trond Nilsen, Mouna Haugland og Tommy Benjo, Ellen Ansgaard, Kim Johnsen, Brita Sisner, Marit Reidun Noreng, Linda Beate Øvrebø NB! Det kan med sikkerhet sies at tilslutning ville vært vesentlig mer omfattende dersom frist for levering av forslag hadde vært noe mer romslig og fornuftig.

31 31 Ødegården Borettslag Sak 4) Forslag fra Backe og Jar Endring av vedtekter (2/3-flertall) Styrets forslag til vedtak Styret anbefaler vedtak om endring av pkt.9-1 i vedtektene. Styret gjør oppmerksom på at det avskjærer borettslaget fra muligheten til å styrke styret med spesiell kompetanse ved en senere anledning. Det vil måtte løses gjennom innleie av eksterne konsulenter.

32 32 Ødegården Borettslag Orientering om borettslagets drift. Styret Se borettslagets hjemmeside på Vaktmester Vaktmester Bjørnar Hagen og Randulf Holmen ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesters kontortid er alle hverdager. Vaktmester treffes på telefon Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid. Parkering: Borettslaget har 293 parkeringsplasser pluss 60 utleieplasser med uttak for strøm. Ordningen med parkeringsoblater ble innført 2012, men dessverre har ikke alle beboere tatt dem i bruk. Etter ca. ½ år er fremdeles over 50 % av parkerte kjøretøyer umerket og dermed eiere ukjent. Har du behov for flere oblater ta kontakt med styret. Garasjer: Borettslaget har 180 garasjeplasser som leies ut til borettslagets medlemmer. Det er til enhver tid som står på venteliste. Ventetid for å få garasjeplass er ca.et år. På vår hjemmeside kan de som står på venteliste selv følge med på sin plassering i køen. Garasjene er gamle og krever en del vedlikehold/reparasjoner. Styret ønsker å starte planleggingen om hva som skal skje med garasjene. Det vil i første omgang være å sette ned en arbeidsgruppe som kan se på løsninger. HMS internkontroll: (Forkortelse for helse, miljø og sikkerhet) Borettslag og sameier tilhører bransjen forvaltning og drift av eiendom. Som ansvarlig for virksomheten skal styret sikre at borettslaget drives i samsvar med gjeldende krav. Det er lovpålagt med dokumentasjon på at internkontroll og regelverket følges. Videoovervåkning: På grunn av hærverk, tagging, biltyverier og narkotikaomsetning på Ødegårdens ble det søkt datatilsynet om lov til å sette opp overvåkningskameraer. Tillatelse ble gitt og kameraer installert. Erfaringen viser at overvåkning og merking av områder holder uønskede elementer borte. Utleie av egen bolig (Bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker/eier. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til forretningsfører.

33 33 Ødegården Borettslag Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes først til styre og så til skadeavdelingen i Gjensidige, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Telefoni og bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon, se Kabel-TV Canal Digital er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon eller besøke deres nettside Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Utleie av egen bolig (Bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker/eier. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til forretningsfører.

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Møtedato: 06.05.14 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Oppegård Grendehus, Sætreskogveien 13. Til stede: 113 andelseiere, 16 representert ved fullmakt,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag den kl Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag den kl Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag den 02.05.2012 kl. 18.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 54 andelseiere og 5 med fullmakt til sammen 59 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nordahl Brunsgate 9 Borettslag

Til andelseierne i Nordahl Brunsgate 9 Borettslag 1 Nordahl Brunsgate 9 Borettslag Til andelseierne i Nordahl Brunsgate 9 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag 1 Skolegata 4 Abc Borettslag Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til andelseierne i Løren Torg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Vestparken 3 Borettslag

Til andelseierne i Vestparken 3 Borettslag Til andelseierne i Vestparken 3 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Fagerheimgaten 9 AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Side 1 Innspurten 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag 1 Vestbysletta Borettslag Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 1 Grandeløkken Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Grenseveien 30 Borettslag

Til andelseierne i Grenseveien 30 Borettslag 1 Grenseveien 30 Borettslag Til andelseierne i Grenseveien 30 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til andelseierne i Vekten Borettslag

Til andelseierne i Vekten Borettslag 1 Vekten Borettslag Til andelseierne i Vekten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Trav 2 Borettslag avholdes torsdag, den 26. mars 2015 kl. 18:00, på La Rozarin Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer