Vår referanse Deres referanse Dato Høringsbrev: nytt vedlegg 1, oversikt over SMVF i vannregion Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår referanse Deres referanse Dato 201408894-101 17.03.2015. Høringsbrev: nytt vedlegg 1, oversikt over SMVF i vannregion Trøndelag"

Transkript

1 Se mottakerliste Vår referanse Deres referanse Dato Høringsbrev: nytt vedlegg 1, oversikt over SMVF i vannregion Trøndelag Det er nå utarbeidet forslag til nytt vedlegg 1, oversikt over SMVF i vannregion Trøndelag, til regional vannforvaltningsplan for Trøndelag vannregion. Høringen av regional vannforvaltningsplan for Trøndelag vannregion som gikk fram til 31/12 14 avdekket behov for omarbeiding av det opprinnelige vedlegget. Høringen av vedlegg 1 er kort og skjer fra og med 18. mars til og med 24. april Offentlig protokoll der vedlegg 1 finnes som saksdokument for fylkes har blitt sendt til alle r, regionale statlige etater, vannregionens arbeidsgruppe (AU) og regional referansegruppe (RRG) en uke i forkant av høringen. Vedlegg 1 tar for seg utpeking av sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF), og fastsettelse av miljømål for disse i vannregionen, og har blitt til gjennom et samarbeid mellom vannregionmyndigheten (VRM), Fylkesmannen i Nord- og, Miljødirektoratet, NVE region Midt, NVE konsesjonsavdelingen, samt kraftbransjen. Grunnlaget som sendes på høring er vannregionmyndighetens sammenstilling av innspill som har kommet fra sektormyndighetene, og som har vært til vurdering mellom sektormyndighetene og kraftbransjen. Vedlegg 1 har av tidsmessige årsaker blitt begrenset til å omfatte SMVF-forekomster påvirket av kraftregulering. VRM beklager at det ikke har vært tid til å håndtere øvrige påvirkninger, eller framskaffe oversikt over dette i regionen. Dette skyldes i hovedsak manglende sentrale avklaringer i tide til høringen startet i Havner, bekkelukkinger, vannuttak til næringsformål mv. inngår derfor ikke i vedlegg 1. Vannregionmyndigheten arrangerte møte for berørte sektorer 30. januar -15 på Hell der SMVF og rammer for fastsettelse ble gjennomgått og diskutert. Deretter ble både sektorene og kraftbransjen invitert til nytt møte 4. februar, for presentasjon av foreløpig SMVF-oversikt og gjennomgang av prinsipper og rammer for fastsettelse. I etterkant av dette møtet har det funnet sted kontakt mellom sektorene og bransjen, fram til foreliggende vedlegg har blitt utarbeidet av VRM. Saksbehandler: Bendik Eithun Halgunset, Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: Postboks 2350 sluppen 7004 TRONDHEIM Fylkeshuset Erling Skakkesgt TRONDHEIM Bankkonto: Org.nr.: Internett:

2 Formålet med vedlegg 1 er å gi en fastsatt oversikt over de forekomster som er satt til SMVF kommende planperiode ( ). SMVFene får endret miljømål i forhold til naturlige vannforekomster, og tilpasset dette i forhold til inngrepets samfunnsnytte. Miljømålet for SMVF er godt økologisk potensial (GØP), eventuelt mindre strenge miljømål (MSM), og er konkretisert på forekomstnivå. Nærmere forklaring følger i vedlegg 1. Vannregionmyndigheten har i samarbeid med sektormyndighetene valgt å følge NVE-rapport 49:2013, og den prioriteringen som er foretatt der. Dette i henhold til nasjonale føringer for arbeidet i brev til vannregionene fra KMD og OED (se vedlegg 1, innledning). Informasjon fra NVE-rapport 49:2013 er ikke gjengitt i detalj i vedlegg 1. Dette gjelder også kost-nyttevurderinger. Avvik fra NVE-rapport 49:2013 berører vassdragene Søavassdraget og Nea- Nidelvvassdraget som har prioritet 1.2 i NVE-rapport 49:2013, men fremmes som prioritet 1.1 for vilkårsrevisjon av vannregion Trøndelag. Dette begrunnes med ny kunnskap, nye data og lokale vedtak. Se faktaarkene for nærmere informasjon. Vedtatt regional vannforvaltningsplan fungerer som innspill til NVE for å fremme åpning av vilkårsrevisjon for de vassdragene som er satt til prioritet 1.1 i NVE-rapport 49: vassdrag har prioritet 1.1 i forslaget til SMVF-vedlegg, mens 2 vassdrag argumenteres endret fra prioritet 1.2 til 1.1. VRU-vedtak vil ev. bekrefte dette. Øvrige vassdrag er gjennomgått, og har blitt vurdert som SMVF på forekomstnivå. Disse følger i hovedsak nasjonale føringer for arbeidet i brev til vannregionene fra KMD og OED , og har fått satt miljømål GØP = dagens tilstand. Ev. avvik er forklart i tabellene. VRU vedtar vedlegget og regional vannforvaltningsplan i møte 8. mai 2015 før sluttbehandling i fylkestingene i juni -15. Kongelig resolusjon følger innen utgangen av Vannregionmyndigheten ber om innspill til følgende: Konkrete faktafeil på forekomstnivå. Konkrete mangler i informasjon i faktaark og/eller tabell. Fastsatt miljømål. VRM minner om at miljømål fastsettes av sektormyndighetene. Om SMVF-status er korrekt for forekomstene i oversikten. Naturlige forekomster skal ha miljømål god økologisk tilstand (GØT). Bruk av mindre strenge miljømål (MSM). Dette er særlig relevant der restvannføring er minimal, f.eks. nedstrøms bekkeinntak, og skal vurderes av sektormyndighet der dette er aktuelt. Konkretisering av GØP. Er GØP målbart? Vurdering av konsekvenser for samfunn ved foreslåtte tiltak. o Kost-nyttevurderinger mangler i hovedsak. Dette tilligger ansvarlig etat å utrede. Vannregionmyndigheten henviser derfor til at dette må inngå i ansvarlig etats vurderinger ved oppfølging av planen og iverksetting av tiltak. Denne typen vurdering blir derfor aktuell så snart planen er vedtatt, og vil følges opp sektorvis og i samarbeid med VRM. For øvrig henvises til informasjon i NVE-rapport 49:2013 knyttet til prioriterte vassdrag. Høringsuttalelser sendes senest 24. april 2015 enten som e-post til: merket «sak : vannregion Trøndelag, regional plan/forvaltningsplan », Dokumentnr.: side 2 av 14

3 eller som brev til: Vannregion Trøndelag Att/Bendik Eithun Halgunset fylkes Postboks 2350 Sluppen 7004 Med hilsen Bendik Eithun Halgunset Rådgiver Dokumentnr.: side 3 av 14

4 Kontakt Mottaker(e) Adresse AFFA AS * Heggstadmyra 3, 7080 Heimdal Agdenes 7316 Lensvik -Svein Erik Agdenes Jørgensen -Leif Veland 7316 Lensvik Allskog Ingv. Ystgaardsv. 13A, 7047 Aunan Lodge Grindal, 7393 Rennebu Avinor Lufthavn Værnes, 7500 Værnes Bellona Postboks 2141 Grunerløkka, 0505 Bindal Oldervikveien 5, 7980 Terråk Bjugn Rådhuset, 7160 Bjugn Bjugn -Hans Eide -Jostein Tårnes Rådhuset, 7160 Bjugn Debio 1940 Bjørkelangen Direktoratet for Postboks 3021 LadeN mineralforvaltning Taftø Christin 7441 Dovre Båtsto, 2662 Dovre Elkem Boks 10, 7301 Orkanger Energi Norge Postboks 7184, Majorstua, 0307 Fagforbundet Postboks 7003, St Olavs pl., 0130 Fagrådet for Gaula, v/jon Kjelden * 7295 Rognes Fagrådet for Nidelva, v/jan Ivar Koksvik, NTNU Vitenskapsmusee t Fagrådet for Skauga, v/audun Alseth Fagrådet for Steinsdalselva, v/ivar Dybdal Fagrådet for Stordalselva v/nils Staven * * 7100 Rissa Erling Skakkes gt. 47 a, 7491 Osen, 7740 Steinsdalen * 7170 Åfjord FHL Midtnorsk Postboks 1214 Sluppen, Dokumentnr.: side 4 av 14

5 havbrukslag Firma Albert Collett AS Fiskarlaget Midt Norge Fiskarlagets Servicekontor AS Fiskeri- og havbruksnæringe ns landsforening (FHL) Fiskeridirektoratet Fjellkraft AS Fjord Seafood Norway AS Flatanger Forsvarets bygningstjeneste avd. Forsvarsbygg Forum for natur og friluftsliv Sør- Trøndelag Fosenkraft AS Fosen naturvernforenin g Fosnes Friluftslivets fellesorganisasjo n (FRIFO) Friluftsrådenes landsforbund (FL) Frosta Frøya Frøya Trygve Ebbing -Ståle Hansen -Håkon Gjengedal -Knut Staven -Reidar Lindseth Geir Svendsen -Roar Pettersen -Jannicke Larsen -Andreas Kvingedal -Jon Birger Johnsen * 7462 Olav Tryggvasons g 24, 7011 * Postboks 1214 Sluppen 7462 TRONDHEIM Region Trøndelag, Pirsenteret, 7462 Postboks 7033 St. Olavs pl., 0130 * 7976 Kongsmoen fosnes..no Flatanger MIL, 7004 Pb 4005 Sentrum, 0103 Sandgt. 30, 7012 Ytre Ringveg 32, 7100 Rissa Servicekontoret 7856 Jøa Nedre Slottsgt. 25, 0157 Gamle Drammensv. 203, 1337 Sandvika Alstad, 7633 Frosta Postboks 152, 7261 SISTRANDA Postboks 152, 7261 Sistranda Dokumentnr.: side 5 av 14

6 Fylkeslandbruksst yret i Nord Trøndelag Fylkeslandbruksst yret i Sør- Trøndelag Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Fylkesmannen i Fylkesmannen i Fylkesmannen i -Leif Inge Paulsen -Anton Rikstad -Stein-Arne Andreassen -Marit Lorvik * * Landbruksavdelingen, 7734 Steinkjer Statens hus, 7468 Fylkeshuset, 6404 Molde Statens Hus, 7734 Steinkjer FMNT, postboks Steinkjer Postboks 4710 Sluppen, 7468 Postboks 4710 Sluppen, 7468 Gaula fiskeforvaltning, 7295 Rognes v/jon Kjelden Gauldal Energi AS Postboks 57, 7291 Støren Grane Industriveien 2, 8680 Trofors Greenpeace Norge Grong Kommune Grong Kommune Hattfjelldal Havforskernes forening Hedmark fylkes Hemne Hemne Se Namsen vannområde -Jon Stølen -Ola Erik Røttereng Peder Claussøns g 1, 0165 Postboks 162, 7871 Grong Postboks 162, 7871 Grong O T Olsens vei 3A, 8690 Hattfjelldal Biologisk Institutt, NTNU, 7491 Postboks 4404 Bedrift, 2325 Hamar sveien 1, 7200 Kyrksæterøra sveien 1, 7200 Kyrksæterøra Hitra 7240 Hitra -Trygve Hitra Sivertsen -Ellen Hitra Aanes Draagen Holtålen Hovsletta, 7380 Ålen Dokumentnr.: side 6 av 14

7 Hoplavassdragets grunneierlag, v/tore Haabeth Høgskolen i, avd. Natur og husdyr Høylandet Høylandet Inderøy Kommune Innherred sam, landbruk og naturforvaltning Inntrøndelag Skogselskap * Hopla, 7632 Åsenfjord Skolegt. 22, 7713 Steinkjer 7977 Høylandet 7977 Høylandet Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Postboks 130, 7601 Levanger * Statens Hus, 7734 Steinkjer Se Namsen vannområde -Ole Anders Iversen -Izabela Vang -Petter Bjartnes Jernbaneverket -Kristin Skei Postboks 4350, 2308 Hamar Klæbu -Roald Klausen Postboks 200, 7541 Klæbu Kystverket -Tormod Postboks 1502 Hjørungnes 6025 Ålesund Engen Landbrukets Frederik A. Dahls v 20, 1432 forsøksringer Ås Landsorganisasjo nen (LO) Youngs gate 11, 0181 Leka 7994 Leka -Odd- Leksvik Robert Kommune Solvåg 7120 Leksvik Levangerelvas grunneierlag, * Hegle Nedre, 7600 Levanger v/torstein Dalen Lierne Nordli Lierne Se Namsen vann Nordli Dokumentnr.: side 7 av 14

8 område LVK Advokatfirmaet Lund & Co DA, 0104 Malvik Postboks 140, 7551 Hommelvik Malvik -Johan Postboks 140, 7551 Forbord Hommelvik Marine Harvest Sandviksbodene 78A, 5020 Norway AS Bergen Mattilsynet -Rolf Erling Tungasletta 2 Holsdal 7485 Meldal Kvamsveien 2, 7336 Meldal Meldal -Lars Kirkholt -Nils Erik Syrstad Kvamsveien 2, 7336 Meldal Melhus Melhus -Mikal Kvaal -Anders A. Bolland Rådhusveien 2, 7224 Melhus Rådhusveien 2, 7224 Melhus Meråker Brug AS 7530 Meråker Meråker Jæger og Fiskerforening Haukbergmo, 7530 Meråker Meråker 7530 Meråker -Siri Solem Midtre Gauldal -Signe-Lise Skjerdal Rådhuset, 7290 Støren Midtre-Namdal Postboks 333 Sentrum, sam 7801 Namsos Møre- og Romsdal Fylkeshuset, 6404 Molde fylkes Namdal Settefisk AS * 7819 Fosslandsosen Namdalseid Kommune Namsen vannområde Namsenvassdrag ets elveeierlag Namsos Kommune Namsos Kommune Namsskogan -Gunvor Aursjø -Kjell Einvik -Arnt Mickelsen Se Namsen vannområde Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid 7898 Limingen 7871 Grong Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos 7890 Namsskogan Dokumentnr.: side 8 av 14

9 Namsskogan Se Namsen vannområde no 7890 Namsskogan Natur og Postboks 37, Sentrum, 7011 Ungdom Neptun Settefisk Søren R Thornæs veg 10, AS 7800 Namsos NGU Postboks 6315 Sluppen 7491 NIVA Gaustadalleen 21, 0349 Nordland fylkes Prinsens gt. 100, 8005 Bodø Bondelag Hamnegt 33, 7714 Steinkjer fylkes Fylkets Hus, Seilmakergata 2, 7735 Steinkjer fylkes -Tor Erik Jensen Fylkets Hus, Seilmakergata 2, 7735 Steinkjer Røde Kors * Ogndalsv. 2, 7713 Steinkjer Sau og geitavlslag Sørbygda, 7760 Snåsa v/tone Våg Turistforening Postboks 232, 7501 Stjørdal Norges fiskarlag 7462 Norges kystfiskarlag 8380 Ramberg Norges Skuteviksbodene 24, 5035 miljøvernforbund Bergen Norges naturvernforbun Grensen 9B, 0101 d Norges padleforbund Sognsveien 75 L, 0855 Norges Postboks 1452 Vika, 0116 rederiforbund Norges Postboks 1438 Vika, 0115 skogeierforbund Norsk Botanisk Seksjon for naturhistorie, Forening, NTNU, 7491 Trøndelagsavd. Norsk Grønnkraft P.b Majorstuen, 0303 AS Norsk havneforbund 0104 Norsk industri Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Norsk Landbruksrådgivi c/o Skjetlein Grønt kompetansesenter, Dokumentnr.: side 9 av 14

10 ng, 7083 Leinstrand avd. Leinstrand Norsk Vann BA Vangsvegen 143, 2317 Hamar Norsk zoologisk Postboks 102 Blindern, forening 0314 Norske Sjømatbedrifters Boks 639 Sentrum, 7046 Landsforening (NSL) Norske Skog * 7620 Skogn Norskog Postboks 123 Lilleaker, 0216 NORVAR * Vangsv. 143, 2317 Hamar NTE 7736 Steinkjer NTNU, Fakultet for Realfagbygget, 7491 naturvitenskap og teknologi NTNU, Vitenskapsmusee t NVE -Pernille Bruun -Arne Jørgen Kjøsnes Erling Skakkesgt. 47 B, 7013 Vestre Rosten 81, 7075 Tiller Nærøy Kommune 7970 Kolvereid Nærøy Kommune -Steinar Aspli 7970 Kolvereid Oppdal Oppdal -Arnt Gulaker -Morten Olsen Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal Orkdal Postboks 83, 7301 Orkanger Orkdal Postboks 83, 7301 Orkanger Orkla fellesforvaltning, 7336 Meldal v/rune Krogdahl Os 2550 Os i Østerdalen Osen Kommunehuset, 7740 Steinsdalen Osen -Steinar Storhaug Kommunehuset, Halvor Steinsdalen Nøss Overhalla Kommune 7863 Overhalla Overhalla Kommune Se Namsen 7863 Overhalla Dokumentnr.: side 10 av 14

11 Reindriftsforvaltningen Rennebu Rennebu område -Per Arild Torsen -Arnhild Gorsetbakk Reindriftsforvaltningen i og Hedmark, Øra 28, 7374 Røros Reindriftsforvaltningen i Saemien Sijte 7760 Snåsa Myrveien 1, 7391 Rennebu Myrveien 1, 7391 Rennebu Retura TRV AS Tempeveien 24, 7037 Rindal 6657 Rindal Rissa Rådhusveien 13, 7100 Rissa Rissa Roan Rissa kraftlag Roan Røros Røyrvik Røyrvik SABIMA Salvesen Chr & Chr Thams s Communication AS Sametingets miljø- og kulturvernavdelin g avd. Snåsa Selbu energiverk Selbu -Rune Schei -Liv Darell Per-Arne Sæther -Jan Grydeland -Randi B. Andersen Se Namsen vannområde Jan G. Uthus -Ove Mogård -Rune Rådhusveien 13, 7100 Rissa 7180 Roan 7180 Roan Bergmannsgata 19, 7374 Røros 7898 Limingen 7898 Limingen Postboks 6784, St. Olavs plass, 0130 Løkkenv. 204, 7332 Løkken Verk 7760 Snåsa Gjelbakken 15, 7580 Selbu Dokumentnr.: side 11 av 14

12 Garberg Skaun Rådhuset, 7353 Børsa Skaun -Espen Torset Rådhuset, 7353 Børsa Småkraft AS Postboks 7050, 5020 Bergen Småkraftforening Boks 123 Lilleaker, 0216 a Snillfjord Rådhuset, 7257 SNILLFJORD Snillfjord -Anders J. Krokstad -Oddleif Bakås Rådhuset, 7257 Snillfjord Snåsa 7760 Snåsa Statens kartverk Statens Hus, 7468 Statens kartverk, Steinkjer Statens Hus, 7734 Steinkjer Statens Vegvesen Region midt Fylkeshuset 6404 Molde Statens Vegvesen -Elisabeth Strandbråten Rødland -Grete Region midt Fylkeshuset 6404 Molde Lilleøkdal Ørsnes Statkraft AS Lilleakerveien 6, Postboks 200 Lilleaker, 0216 Statskog SF Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos Steinkjer Stjørdal Jeger og Fiskerforening Stjørdal Stjørdal Stjørdalsvassdrag ets Klekkeri v/pål Adolfsen Stjørdalvassdrage ts elveeierlag -Linn Aasnes -Knut- Morten Husby -Merethe Strand Hamborg -Håkon Alstadheim no Serviceboks 2530, 7729 Steinkjer Postboks 61, 7501 Stjørdal Postboks 133, 7501 Stjørdal Postboks 133, 7501 Stjørdal 7530 Meråker Nord Kringen, 7525 Flornes Dokumentnr.: side 12 av 14

13 v/gunnar Daniel Fordal Strinda Skogeierlag, v/ Ole Bjørn Nordland bonde- og småbrukarlag Bondelag fylkes Orienteringskrets v/ingrid Gjærsvold Røde Kors Skogselskap -Kirsti Leirtrø * Bruråk Gård. Bratsberg, 7039 Trollahaugen 2B, 7018 Kongensgt. 30, 7012 Thorvald Erchsens 4, 7020 Nardoveien 4b, 7432 Statens hus, 7468 Tolga 2540 Tolga Energi AS Kajakklubb, Miljøenheten, Miljøenheten -Marianne Langedal -Anne- Kristine Misund no Statkraft Varme AS, Sluppenv. 6, Postboks 2400, 7005 Boks 632, TRONDHEIM 7004 sregio nens friluftsråd ne.no Tempev. 22, 7004 Trøndelag Fiskeoppdretterla * 7462 g TrønderEnergi AS 7496 Tydal Grunneierlag 7590 Tydal Tydal 7590 TYDAL Tydal -John Paulsby -Ingrid Haarstad 7590 Tydal Tynset Alvdal 2560 Alvdal Tynset 2500 Tynset Ulvig Kiær AS 7860 Skage i Namdalen Universitet i, Postboks 1027, Blindern, Dokumentnr.: side 13 av 14

14 Avd. for 0315 limnologi, Norsk limnologisk forening Verdal Kommune Johannes Bruns gate 2, 7650 Verdal Verdalselva elveeierlag 7660 Vuku Vern fosenhalvøya Grovhagevegen 23, 9408 v/sigmund Harstad Astorsen Verran Liaveien 1, 7790 Malm Vikna -Reinert Postboks 133, Sentrum, Eidshaug Kjartan RØRVIK Tørum Værdalsbruket Smålandsvegen 25, 7660 Vuku Wacker Chemicals Norway AS Holla, 7200 Kyrksæterøra Washington Mills AS WWF Midt-Norge v/marte Fandrem YARA Norge AS * Ørland Ørland -Laila Selnes Lund -Bjørnar Dahlberg HMS Sjef/SHE Manager Washington Mills AS NO-7300 Orkanger Innherredsvegen 1C, Leil 515, Yara International ASA, Yara Industrial, Yara Norge PO Box 2464, Solli Bygdøy allé 2 N-0202 Postboks 401, 7129 Brekstad Postboks 401, 7129 Brekstad Åfjord Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord Åfjord -Jon Husdal -Walter Solberg Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord Dokumentnr.: side 14 av 14

Vår referanse Deres referanse Dato 200803298-39 16.03.2015. Innkalling til møte i vannregionutvalget på Scandic Hell Hotel fredag 8.

Vår referanse Deres referanse Dato 200803298-39 16.03.2015. Innkalling til møte i vannregionutvalget på Scandic Hell Hotel fredag 8. Se mottakerliste Vår referanse Deres referanse Dato 200803298-39 16.03.2015 Innkalling til møte i vannregionutvalget på Scandic Hell Hotel fredag 8. mai 2015: Vannregionmyndigheten (VRM) vil med dette

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional referansegruppe, Vannregion (21. mars, 2014) Kontakt Mottaker(e) Adresse AFFA AS Heggstadmyra 3, 7080 Heimdal Agdenes kommune bertil.meland@agdenes.kommune.no 7316 Lensvik Allskog firmapost@allskog.no

Detaljer

Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon 2 fra Namsosområdet til Møre/Trøndelag

Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon 2 fra Namsosområdet til Møre/Trøndelag Adressater i henhold til liste Saksbeh./Adm. enhet/tlf.nr: Grete Klavenes/T/22527247 Vår dato: Dok. id: 346282 Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

NVE REGION MIDT-NORGE OPERATIV PLAN DEL 1

NVE REGION MIDT-NORGE OPERATIV PLAN DEL 1 NVE REGION MIDT-NORGE OPERATIV PLAN DEL 1 BEREDSKAPSPLAN VED FLOM- OG VASSDRAGSULYKKER BRANN OG PERSONSKADE Brann eller akutt forurensning 110 Politi/redningssentral 112 Ambulanse 113 Revidert utgave april

Detaljer

Kunngjøring om oppstart av planarbeid - utredning av Dåapma nasjonalpark

Kunngjøring om oppstart av planarbeid - utredning av Dåapma nasjonalpark Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Saksbehandler: Eldar Ryan/Jan Erik Andersen Deres ref.: Vår dato: 24.09.2010 Tlf. direkte: 74 16 80 58/73199278 E-post: er@fmnt.no Vår ref.: 2009/5992

Detaljer

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke Norges vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste Vår dato: 18 NOV 2010 Vår ref.: NVE 200905518-5 kv/swj Arkiv: 312 / 123.Z Saksbehandler: Deres dato: Stein Wisthus Johansen Deres ref.: 22 95 98 34

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Regional plan for Vefsna

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Regional plan for Vefsna Vår dato: 25.11.2011 Vår referanse: 11/37646 Plan og miljø Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Hattfjelldal kommune O.T. Olsensveg 3A 8690 HATTFJELLDAL Varsel om oppstart av planarbeid og

Detaljer

Adresseliste Institusjon Postadresse Poststed

Adresseliste Institusjon Postadresse Poststed Adresseliste Institusjon Postadresse Poststed Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 Oslo WWF Verdens Naturfond Postboks 6784 St. Olavs pl. 0130 Oslo Norsk ornitologisk forening Sandgt. 30 B

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/150 Møtedato/tid: 19.11.2013, kl. 09:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Rådhuset, Formannskapssalen Eva Overholt (leder)

Detaljer

4. NVES BEHANDLINGSPROSESS... 15 5. INNKOMNE MERKNADER OG TEMATISKE KONFLIKTVURDERINGER... 20

4. NVES BEHANDLINGSPROSESS... 15 5. INNKOMNE MERKNADER OG TEMATISKE KONFLIKTVURDERINGER... 20 Side 2 3.2.8 Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftverk... 12 3.2.9 Fylkesdelplan for vindkraft i Sør-Trøndelag... 12 3.2.10 Samiske rettigheter... 13 4. NVES BEHANDLINGSPROSESS...

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.04.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.04.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 08.04.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 13.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFTER FOR PRIORITERTE ARTER

FAUSKE KOMMUNE PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFTER FOR PRIORITERTE ARTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/4292 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/1068.1 Saksbehandler: WilhelmMorgenstieme de vedtaksinnstans: Plan- og utvikingsutvalget Sak nr.: 038/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana Formannskapet 23.05.2013 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Ane Karine Lillevoll Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77642069 17.04.2013 2013/730-4 423.1 Deres dato Deres

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Arkivsak: 13/154 Møtedato/tid: 04.11.2013, kl. 14:00 Møtested: Rådhuset, Endride Møtedeltakere: Ola Huke, leder Magne A. Thomasen, nestleder Sidsel Bodsberg

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 ÅRSMELDING 2013 Innhold Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2013...

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår LVK-info 2/2013 Mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Revisjon av gamle konsesjonsvilkår en viktig

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 04.02.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 19.08.2015 kl. 17:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 19.08.2015 kl. 17:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret.. kl. : på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: /: MELDINGER - KOMMUNESTYRET.. /: KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE REGLEMENTER OM FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERET NING 2014 4 Lederen har ordet 6 Aktuelle saker 13 Organisasjonen og organisasjonssaker 20 Regnskap 28 Rammebudsjett 29 Dette er LVK LVK Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave

Detaljer

Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag

Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag Lederen har ordet Samhandling Mange av de postulatene Nils Arne Eggen ga ut for noen år siden, gjelder fortsatt. Samhandling, det å gjøre hverandre gode, var et

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5 ÅRSMELDING 2014 Innhold Forord fra fylkesleder... 5 Norsk landbruk på verdenstoppen... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges

Detaljer

reinbeitedistrikt, Røssågen/Toven reinbeitedistrikt, Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Byrkije reinbeitedistrikt.

reinbeitedistrikt, Røssågen/Toven reinbeitedistrikt, Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Byrkije reinbeitedistrikt. Vedlegg B Konsesjonssøknad og søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse, ble sendt på høring 4. februar 2014. Fristen for å komme med merknader ble satt til 24. mars 2014. Hemnes, Vefsn, Grane, Bindal,

Detaljer

Bygdefolkets Studieforbund... 18 Opplæring tillitsvalgte... 19 Landbrukets HMS tjeneste... 20

Bygdefolkets Studieforbund... 18 Opplæring tillitsvalgte... 19 Landbrukets HMS tjeneste... 20 ÅRSMELDING 2011 Innhold Forord fra fylkesleder... 5 Sammendrag... 6 Organisasjonen... 7 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 7 Sekretariatet... 10 Årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag... 11 Årsmøte Norges

Detaljer

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016 Statusoppdatering 0 Innhold 1 Innledning/Bakgrunn... 2 2 Miljøverndepartementets godkjenningsbrev... 2 3 Statusoppdatering innenfor noen utvalgte temaområder...

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Vindkraft i Sør-Trøndelag

Vindkraft i Sør-Trøndelag Vindkraft i Sør-Trøndelag - forslag til planprogram fylkesdelplan HØRINGSUTGAVE 21.02.07 SAMMENDRAG s 3 A. Bakgrunn og formål s 4 B. Energi- og miljømål, energisituasjon s 5 C. Andre regionale føringer

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer