ÅRSRAPPORT ENERCONSULT AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT ENERCONSULT AS"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT ENERCONSULT AS helt naturlig 07

2

3 07 INNHOLD Årsberetning... 2 Nøkkeltall... 5 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Kontantstrømoppstilling... 8 Noter til regnskapet... 9 Revisjonsberetning Årsrapporten er trykket på miljøvennlig papir. RAPPORTENS DESIGN OG UTFORMING: LUTO.no FOTOS: LUTO.no Infoto.no TRYKK: Nor-Trykk

4 IKKE FYR FOR KRÅKA RING HELLER ENERCONSULT 07 ÅRSBERETNING VIRKSOMHETENS ART Enerconsult AS ble stiftet 28. juni Selskapet er 100 % eid av Narvik Energi AS. Selskapets hovedformål er å drive med salg av tjenester knyttet til energirelaterte spørsmål, samt virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Forretningsadressen er i Narvik. I tillegg til nevnte oppdrag har også selskapet senere inngått avtaler og gjennomført følgende oppdrag: Sammen med konsulentselskapene Norsk Enøk og Energi AS, Vestnorsk Enøk AS, og Reinertsen AS gjennomføres oppdraget Energifokus i kommuner. Oppdraget er en foredragsserie/opplæring i utvikling av lokale Energi- og klimaplaner. Norsk Enøk og Energi AS er prosjektinnehaver på oppdrag fra Enova SF Det er etablert avtaler med Nordkraft AS (konsernsøster) vedrørende innleie av administrative tjenester og tjenester knyttet til lønn, regnskapsførsel og økonomiforvaltning. ÅRET 2007 Selskapet ble satt i drift fra 1. juli 2007, og er i hovedsak en videreføring av Norsk Systemplan og Enøk AS (Norsec) avdelingskontor i Narvik. Selskapet ervervet i den forbindelse rettigheter og forpliktelser knyttet til en del avtaler fra Norsec. Disse avtalene gjelder blant annet: Landsdekkende informasjon og rådgivning; Svartjenesten (oppdragsgiver Enova SF) Enøk-rådgivning for kunder hos NorgesEnergi AS Samarbeid med Norsk Enøk og Energi AS om gjennomføring av publikumsmesser på oppdrag fra Enova SF Lokale energiutredninger for kommunene Bjarkøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland og Tjeldsund. I tillegg til disse er det også utført lokal energiutredning for Narvik kommune Oppdragsporteføljen er satt sammen av avtaler med både kort- og langsiktige horisonter: Svartjenesten som utgjør en vesentlig del av selskapets omsetning er en treårig avtale der 2008 er siste år i avtaleperioden. Avtalen med NorgesEnergi AS avsluttes medio 2008 mens prosjektet med publikumsmesser varer ut Den øvrige porteføljen har en varighet på opptil få måneder. Oppdragsporteføljen er god, men to forhold kompliserer situasjonen: En stor beskjeftigelsesgrad binder opp mesteparten av selskapets ressurser til operativ virksomhet. En slik situasjon gjør at man i liten grad har tilstrekkelige kapasitet til uviklingsarbeid og nødvendig salg- markedsarbeid. 2 ENERCONSULT AS ÅRSRAPPORT 2007

5 Når større kontrakter utløper (for eksempel Svartjenesten) er det viktig at nye oppdrag er på plass snarest mulig. Mulige problemer som er forbundet med dette er beskrevet ovenfor. Enerconsult AS er en typisk kunnskapsbedrift og selskapet selger sine tjenester i et nasjonalt marked. Det betyr at kravet til kompetanse og utførelse står svært høyt. For å styrke kapasiteten og for å gjøre selskapet mindre sårbart har man som mål å øke bemanningen. Det har vært annonsert og søkt etter nytt personell på andre måter. Dette arbeidet har frem til nå ikke gitt ønsket resultat. For å styrke prosjektgjennomføringen er det i perioder benyttet innleie av personell. RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Selskapets driftsinntekter var på 3 mnok, og årsresultatet ble -0,3 mnok. Selskapets arbeidskapital pr var 3,1 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen på 4,7 mnok. Egenkapitalen var pr på 3,9 mnok og egenkapitalandelen var 83,3 %. Av årets investeringer på 1,3 mnok var 1,2 mnok knyttet til erverv av avtalerettigheter (goodwill), jmf note 4. Selskapet ble stiftet med innskutt egenkapital fra aksjonær på 4 mnok. FORTSATT DRIFT Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Enerconsult AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med Regnskapsloven 3-3a, bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Selskapet hadde ved årsskiftet 5 ansatte fordelt på 4,8 årsverk. Selskapet leier nødvendige administrative tjenester fra aksjonær. SYKEFRAVÆR Totalt sykefravær var i 2007 på 4,3 %. Det var ingen langtidssykemeldte. ENERCONSULT AS ÅRSRAPPORT

6 HMS Det ble i 2007 ikke registrert arbeidsulykker eller yrkessykdom i Enerconsult AS og det er heller ikke rapportert andre avvik eller uønskede hendelser i virksomheten. Selskapet er tilsluttet bedriftshelsetjeneste og samtlige medarbeidere har i løpet av året gjennomført en helsesjekk. Enerconsult AS har eget verneombud som inngår i felles arbeidsmiljøutvalg (AMU) sammen med de andre virksomheter i konsernet. Selskapet har også innført system for personalsamtaler, herunder rutiner for periodiske medarbeidersamtaler. HMS-arbeidet er organisert og planlagt overordnet i konsernet og med egne HMS-aktiviteter i hvert selskap. INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Selskapet har et helhetlig og godt forankret personalarbeid og fokuserer på og prioriterer arbeidet med HMS samt å fremme et godt og sikkert arbeidsmiljø. Selskapet er tilsluttet avtalen on et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). LIKESTILLING Av selskapets 5 ansatte er alle menn. Enerconsult AS har som mål å ansette kvinner i ledige stillinger selskapet. Ved tilsetting av nytt personell er vi spesielt interessert i rekruttere kvinner, men søkermassen innenfor spesielt tekniske stillinger, består i hovedsak av menn. YTRE MILJØ Selskapets virksomhet medfører i seg selv ikke utslipp av stoffer eller som på annen måte kan medføre miljøskader. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende disponering av underskuddet i Enerconsult AS: Sum årsunderskudd...kr Mottatt konsernbidrag...kr Overført til udekket tap...kr FREMTIDIG UTVIKLING Enerconsult AS arbeider for tiden med videreutvikling av strategisk retning for selskapet. En viktig del av arbeidet vil være en vurdering rundt fremtidig markedssituasjon, bemanningssituasjonen og selskapets praktiske og organisasjonsmessige tilpassning i forhold til konsernets øvrige virksomhet. Narvik, 10. mars 2008 Børge Klingan Knut Eirik Sletbakk Jan Are Bakke Mikalsen Viktor Johansen Styreleder Styremedlem Styremedlem Daglig leder 4 ENERCONSULT AS ÅRSRAPPORT 2007

7 HOVEDTALL ØKONOMISKE NØKKELTALL FOR ENERCONSULT AS: Tall i NOK 2007 RESULTATER Driftsinntekter Driftsresultat -420 Finansposter 60 Resultat før skatt -361 Resultat etter skatt -260 BALANSE PR Anleggsmidler 901 Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld 74 Kortsiktig gjeld 705 Totalkapital ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA -10 Egenkapitalandel % 83,3 % Likviditetsgrad 1 5,3 Totalavkastning -9,0 % Arbeidskapital ANDRE FORHOLD Investeringer Kapitalinnskudd ved etablering EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt. Egenkapitalandel: Egenkapital x 100 Totalkapital Totalavkastning: (Driftsresultat+finansinntekter) x 100 Gjennomsnittlig totalkapital Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld ENERCONSULT AS ÅRSRAPPORT

8 RESULTATREGNSKAP ENERCONSULT AS Note 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt Sum driftsinntekter 6, Lønns-og andre personalkostnader Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad 3, 6, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsunderskudd OVERFØRINGER Mottatt konsernbidrag Overført til udekket tap Sum overføringer ENERCONSULT AS ÅRSRAPPORT 2007

9 BALANSE ENERCONSULT AS Note 2007 EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital á Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Narvik, 10. mars 2008 Børge Klingan Knut Eirik Sletbakk Jan Are Bakke Mikalsen Viktor Johansen Styreleder Styremedlem Styremedlem Daglig leder ENERCONSULT AS ÅRSRAPPORT

10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING ENERCONSULT AS 2007 LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN: Tilført fra årets virksomhet 1) Endring i lager, debitorer og kreditorer Endring i andre tidsavgrensninger = Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ INVESTERINGER: - Investering i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgspris) - - Endring i andre investeringer - = Netto likviditetsendring fra investeringer LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERING: - Nedbetaling av gjeld - - Utbetalt utbytte - + Innbetaling av egenkapital = Netto likvidtetsendring fra finansieringen Netto endring i likvider gjennom året Kontanter og bankinnskudd pr = Kontanter og bankinnskudd pr ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmidler - + Ordinære avskrivninger Betalte skatter - = Tilført fra årets virksomhet ENERCONSULT AS ÅRSRAPPORT 2007

11 NOTER TIL REGNSKAPET 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Selskapet ble stiftet 28. juni 2007 og regnskapet pr reflekterer således perioden fra stiftelsestidspunktet frem til årsskiftet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor. Immaterielle eiendeler Utgifter til goodwill knyttet til oppkjøp av kunderettigheter er balanseført i tråd med god regnskapsskikk og avskrives lineært over gjenstående avtaleperiode goodwillen knytter seg til. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over driftsmidlets antatte økonomiske levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Ved regskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. ENERCONSULT AS ÅRSRAPPORT

12 2 AKSJONÆRER / EGENKAPITAL Aksjekapitalen i Enerconsult AS pr bestod av følgende aksjeklasser: Tall i NOK Antall Pålydende Bokført Ordinære aksjer Aksjene gir samme rett i selskapet. Antall aksjer AKSJONÆR PR Narvik Energi AS % Andel Det foreligger ingen avtaler om opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder. Egenkapital pr fremkommer slik: Tall i NOK Aksjekapital Overkursfond Annen EK / udekket tap Sum egenkapital Innskudd ved stiftelse Stiftelseskostnader Årets resultat Bokført egenkapital pr LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM Tall i NOK 2007 LØNNSKOSTNADER Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte i 2007 har vært 5 personer fordelt på 4,8 årsverk, dog kun med drift fra 28. juni Daglig leder YTELSE TIL LEDENDE PERSONER Lønn Styre REVISOR Selskapet er nyoppstartet i 2007 og det er ikke påløpt kostnader til annet enn stiftelsen i 2007 med kr ENERCONSULT AS ÅRSRAPPORT 2007

13 PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 5 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. Tall i NOK 2007 Nåverdi på årets pensjonsopptjening Rentekostnad fra pensjonsforpliktelsen - Avkastning på pensjonsmidler Netto pensjonskostnad Tall i NOK Midler / forpliktelser Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik - Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift Forskuddsbetalt pensjon (netto pensjonsforpliktelser) Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,5 % Forventet lønnsregulering / pensjonsøkning / G-regulering 4,0 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,5 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring lagt til grunn. 4 ANLEGGSMIDLER Goodwill Driftsløsøre, Sum inventar, ol Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte anleggsmidler Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Økonomisk levetid (år) Goodwill knytter seg til anskaffelse av kunderettigheter ved at selskapet umiddelbart etter stiftelsen overtok rettigheter til salg av tjenester mot Enova SF. Rettighetene knytter seg til en avtale som har levetid ut Goodwill avskrives således over 18 måneder. ENERCONSULT AS ÅRSRAPPORT

14 5 SKATT Tall i NOK 2007 BETALBAR SKATT I ÅRETS SKATTEKOSTNAD Ordinært resultat før skatt Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet Mottatt konsernbidrag Skattepliktig inntekt - Sum betalbar skatt ordinært resultat - BETALBAR SKATT I BALANSEN Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag Redusert mot utsatt skattefordel Sum betalbar skatt i balansen - RESULTATFØRT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel Skattekostnad ordinært resultat Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller: Tall i NOK Endring OVERSIKT OVER MIDLERTIDIGE FORSKJELLER Varige driftsmidler Sum Grunnlag for beregning av utsatt skatt Utsatt skatt (28 %) DRIFTSINNTEKTER Selskapet har en langsiktig avtale med utløp Inntekter knyttet til denne avtalen beløper seg til kr I 2007 er det kjøpt tjenester eksternt knyttet til levering i forbindelse med denne avtalen for ca. kr Kostnadene inngår i posten Annen driftskostnad. 7 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V. Tall i NOK Kundefordringer Andre fordringer Foretak i samme konsern Kjøp av tjenester fra konsernsøster kr Salg av tjenester til søsterselskap kr ENERCONSULT AS ÅRSRAPPORT 2007

15 REVISJONSBERETNING ENERCONSULT AS

16 ENERCONSULT AS Teknologiveien 10, 8512 Narvik Telefon Faks

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon Det Norske Myntverket AS Postboks 53

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

INNHOLD ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 09 RESULTATREGNSKAP 10 BALANSE 11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 REGNSKAPSPRINSIPPER 13 NOTER TIL REGNSKAPET 14

INNHOLD ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 09 RESULTATREGNSKAP 10 BALANSE 11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 REGNSKAPSPRINSIPPER 13 NOTER TIL REGNSKAPET 14 HELT NATURLIG 2010 INNHOLD ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 09 RESULTATREGNSKAP 10 BALANSE 11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 REGNSKAPSPRINSIPPER 13 NOTER TIL REGNSKAPET 14 REVISJONSBERETNING 18 Årsrapporten er trykket

Detaljer

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006 ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006 Innhold Årsberetning............................................ 2 Nøkkeltall produksjon................................... 7 Resultatregnskap.......................................

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS helt naturlig 07 07 INNHOLD Årsberetning... 2 Nøkkeltall produksjon... 8 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Kontantstrømoppstilling... 12 Regnskapsprinsipper... 13 Noter til regnskapet...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2006

Det Norske Myntverket Årsrapport 2006 Det Norske Myntverket Årsrapport 2006 Kapittelheading Rapport fra administrerende direktør side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 side 19 Innhold Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS

rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS Årsrapport Årsrapport 2003 2003 rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2003 6 Balanse pr. 31.12.2003 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2008 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er Standard Norge 3. Styrets årsberetning for 2003 4. Resultatregnskap 7. Balanse per 31. desember 8

Innholdsfortegnelse. Dette er Standard Norge 3. Styrets årsberetning for 2003 4. Resultatregnskap 7. Balanse per 31. desember 8 Årsrapport 2003 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Styrets årsberetning for 2003 4 Resultatregnskap 7 Balanse per 31. desember 8 Noter til regnskapet 10 Revisors beretning 13 Standard Norges

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

Årsberetning 2010 / Report from the board of directors 2010

Årsberetning 2010 / Report from the board of directors 2010 Årsberetning 2010 / Report from the board of directors 2010 Norsk Regnesentral (NR) er et forskningsinstitutt med fagområdene statistiskmatematisk modellering og informasjons og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2008 Styrets beretning Multiconsult er et komplett rådgivnings- og prosjekteringsfirma som arbeider innen bygg og eiendom, industri, olje og gass, energi, samferdsel og infrastruktur og miljø

Detaljer

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer