TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SINE SKOLEBYGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SINE SKOLEBYGG"

Transkript

1 VÅR DATO VÅR REFERANSE /18765 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Svein Wilhelm Kristiansen tlf STAVANGER KOMMUNE v/ RÅDMANN Postboks STAVANGER TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SINE SKOLEBYGG Vi viser til tilsyn gjennomført som ett oppstartsmøte hos Stavanger kommune den og ett oppsummeringsmøte over funn i skolene den hvor følgende deltok: Fra virksomheten: HMS sjef HMS rådgiver Områdeleder Stavanger bygg drift Rådgiver Miljørettet helsevern Rektor Lunde Skole Verneombud Lunde skole Rektor Tastaveden skole Verneombud Tastaveden skole Prosjektleder oppvekst og levevilkår Rektor Kampen skole Verneombud Kampen skole Driftsleder Stavanger bygg drift Avd. leder Kannik skole Forvaltning Stavanger eiendom Forvaltning Stavanger eiendom Hovedverneombud HMS rådgiver Forvaltning Stavanger eiendom Forvaltning Stavanger eiendom Fra Arbeidstilsynet: Inspektør Seniorinspektør Egil Harstad Annbjørg Aksnes Egil Sørensen Inger Gjedrem Anne Lunde Randi Sunde Thorsen Finn Lea Tonje Pedersen Svend Sanner Anne Grytten Svein Terje Måland Leif Arne Amundsen Fritz Andresen Helge Svendsen Harald Polden Rolf Hersvik Kristin Hole Olav Stredet Jostein Ellingson Svein Wilhelm Kristiansen Jan Lien Hensikten med tilsynet I tilsynssatsningen Inneklima i offentlige bygg setter Arbeidstilsynet fokus på hvordan kommunen (skoleeierne), skoleledelsen og de ansatte arbeider sammen i forhold til å skape et godt inneklima. Mangelfullt vedlikehold og dårlig inneklima kan skade helsen til både ansatte og elever og gi helseproblemer eller sykefravær. POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen TRONDHEIM INTERNETT TELEFAKS Norge

2 VÅR REFERANSE 2 Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet. Et av kommunens viktigste redskap for å sørge for godt inneklima er gjennom det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet) og det systematiske arbeidet med forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Systemene skal bestå av gode verktøy som avdekker, forbedrer og reduserer risikoforhold som kan forebygge helseproblemer og sykefravær. Beskrivelse av tema for tilsynet med kommunen Under tilsynet etterspurte Arbeidstilsynet redegjørelser og skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: Kommunens system for kartlegging, risikovurdering og oppfølging av inneklima og forhold som innvirker på inneklima i kommunens skoler (fordeling av roller og ansvar mellom skolene og kommunen). Kommunens overordnede vedlikeholdsstrategi med tilhørende vedlikeholdsplan som skal følges opp gjennom de enkelte skolenes vedlikeholdsplaner. Tidfestet plan for mer omfattende rehabiliteringer med konkrete tiltak og grunnlaget for prioritering mellom de skolene som kommunen har ansvar for. Midlertidige tiltak som må iverksettes der det er konstatert /kartlagt belastninger på grunn av utilfredsstillende inneklima. Rådmannens vurdering av om vedlikehold på planlagt nivå er tilstrekkelig for å oppnå og opprettholde tilfredsstillende inneklima i skolene. Om resultat av tilstandskartlegging og prioritering av vedlikehold og rehabilitering har vært lagt frem for politiske utvalg/kommunestyre eller annet styrende organ. Tilknytning og bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) Godkjenning etter forskrift om Miljørettet helsevern for barnehager og skoler mv. Beskrivelse av tema for tilsynet på skolene Kartlegging av inneklima Risikovurdering og oppfølging System for melding og håndtering av avvik Renholdsrutiner Vedlikeholdsrutiner Rolleavklaring/medvirkning Tilknytning og bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) Godkjenning etter forskrift om Miljørettet helsevern for barnehager og skoler mv. I denne tilsynsprosessen har det systematiske arbeidet med å forebygge et helseskadelig inneklima vært et sentralt tema. Arbeidstilsynet har satt fokus på hvorvidt kommunen og skolene arbeider systematisk med inneklima og vedlikehold av skolene.

3 VÅR REFERANSE 3 Tilsynet var lagt opp slik: Oppstarts møte med Stavanger kommune den Tilsyn hos Tastaveden skole den Tilsyn hos Kannik skole den Tilsyn hos Lunde skole den Tilsyn hos Kampen skole den Oppsummerings møte med Stavanger kommune den Noen sentrale positive funn: Det ble på tilsynet bekreftet at det er godt samarbeid mellom skole, vaktmester og drift. (- og politikerne) Skolene er tilsluttet godkjent BHT Skole byggene er generelt godt vedlikeholdt når man tar hensyn til alder Tilstandsanalyse er laget for noen av skole byggene Det ble på tilsynet bekreftet at det er noen av skolene som har en tidfestet plan for mer omfattende rehabiliteringer av skolene Mulige forbedringsområder Under tilsynet kom det frem at selv om det var lagd en tidfestet plan for større rehabiliteringer i 2012, var disse utsatt på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Det ble opplyst under tilsynet at innvendig vask av vinduer ikke vil bli gjennomført i 2011 på grunn kommunens økonomske situasjon. Under oppsummerings møte hos skoleeier ble det opplyst om at rådmannen hadde innført sparetiltak for 2011, og at vask av innvendige vinduer ville bli gjennomført som vanlig for Det kom fram opplysninger under tilsynet om at rektorene ikke hadde fått informasjon om de var godkjente av miljørettet helsevern eller ikke. Samtidig avdekket Arbeidstilsynet avvik i forhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

4 VÅR REFERANSE 4 TILSYN 1: SKOLEEIER STAVANGER KOMMUNE Varsel om pålegg Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og sette vilkår i arbeidsmiljøloven 18-6 første og sjette ledd. På bakgrunn av overnevnte vurderer vi og gi følgende pålegg 1.pålegg: Stavanger kommune som skoleeier skal lage skriftlige rutiner for kartlegging og risikovurdering av inneklima og forhold som innvirker på inneklima Lovhjemmel: Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler best.nr 529 6,7 og 8 Under tilsynene i skolene ble det gjort funn som bekrefter at alle skoler har et plassproblem i forhold til hver enkelt arbeidstaker. Det ble observert mye rot på hver arbeidsplass, fordi det ikke var plass til å oppbevare arbeidsmateriell, bøker osv. Renholdspersonell opplyste under tilsynene at det var et stort problem å få vasket rundt arbeidsplassene. Disse problemene medfører at det samler seg mye støv på og ved hver arbeidsplass. Dette er forhold som innvirker på inneklimaet. Arbeidstilsynet har fått opplyst at det sjelden er alle arbeidstakerne på hver enkelt skole som bruker arbeidsplassene samtidig. Vi har tatt hensyn til disse opplysningene i forhold til forskriftens krav om 6 m2 pr arbeidsplass. Allikevel er det ingen av skolene som tilfredsstiller dette kravet. det er gjennomført en kartlegging og risikovurdering samt tilhørende handlingsplan for og redusere risikoen for et dårlig inneklima. 2 pålegg: Skoleeier Stavanger kommune skal utarbeide en periodisk plan for bedriftshelsetjenestens arbeid i virksomheten Lovhjemmel: Forskrift om arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjeneste 5 Frist: Når det forligger en avgjørelse etter klage fra Stavanger kommune til Arbeidsdirektoratet

5 VÅR REFERANSE 5 Arbeidstilsynet Vestlandet er klar over at Stavanger kommune tidligere har sendt inn en klage til Departementet i forbindelse med et tidligere pålegg om en periodisk plan og årsrapport. Denne klagen er ennå ikke avgjort. Arbeidstilsynet streber etter å foreta en så lik behandling av alle pålegg som mulig. Vi har derfor vurdert det slik at det er riktig å gi dette pålegget i påvente av en endelig avgjørelse fra Departementet. det er foreligger en periodisk plan samt en årsrapport fra bedriftshelsetjenesten. 3 pålegg: Stavanger kommune, som skoleeier, skal påse at alle rektorene, mellomledere med personalansvar og verneombud har fått HMS opplæring Lovhjemmel: Arbeidsmiljøloven 3-5, 3-2, 3-6 Stavanger kommune har påseplikt som hovedarbeidsgiver, og har ansvaret for at de ansatte i kommunen innehar denne HMS opplæringen. Pålegget vil også bli gitt til den enkelte skole som mangler slik HMS opplæring. rektorene, mellomledere med personalansvar og verneombud har gjennomgått lovpålagt HMS opplæring

6 VÅR REFERANSE 6 TILSYN 2: TASTAVEDEN SKOLE Varsel om pålegg Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og sette vilkår i arbeidsmiljøloven 18-6 første og sjette ledd. På bakgrunn av overnevnte vurderer vi og gi følgende pålegg 1 pålegg: Arbeidsgiver ved rektor på Tastaveden skole skal sørge for at verneombudet blir gitt nødvendig lovpålagt minimumsopplæring (40 timers kurs i arbeidsmiljø). Lovhjemmel: Arbeidsmiljøloven 6-5 Arbeidsgiver, ved rektor på, Tastaveden skole har ansvaret for at verneombudet har en slik lovpålagt HMS opplæring, slik at han eller hun kan skjøtte sine verv på en tilfredsstillende måte. verneombud har gjennomgått lovpålagt HMS opplæring. Pålegg 2: Virksomheten skal sørge for at punktavsug for komfyrer på skolekjøkken blir etablert Lovhjemmel: forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler 8 Det ble under tilsynet oppdaget at punktavsug over komfyrene i skolekjøkkenet ikke virket. Arbeidstilsynet ba derfor om en dokumentasjon på at punktavsugene var koblet til ventilasjonsanlegget, eller på annen måte hadde et avtrekk til frisk luft. Vi har ikke mottatt en slik dokumentasjon. punktavsuget er tilkoblet, og at det er oppnådd tilfredsstillende avtrekk Pålegg 3: Virksomheten skal sørge for at det blir etablert en rutine for oppdatering av datablad for kjemikalier som er oppbevart på skolen Lovhjemmel: Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheten best. nr 565 5

7 VÅR REFERANSE 7 Det ble under tilsynet observert at virksomhetens datablad inneholdt datablad fra virksomheten hadde ikke rutiner for å oppdatere disse databladene. det er innført rutiner som sikrer oppdatering av datablad 4.pålegg: Virksomheten skal lage skriftlige rutiner for kartlegging og risikovurdering inneklima og forhold som innvirker på inneklima Lovhjemmel: Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler best. nr 529 6,7 og 8 Under tilsynet på Tastaveden skole ble det gjort funn som bekrefter at skolen har plassproblem i forhold til hver enkelt arbeidstaker. Det ble observert mye rot på hver arbeidsplass, fordi det ikke var plass til å oppbevare arbeidsmateriell, bøker osv. Renholdspersonell opplyste under tilsynet at det var et stort problem å få vasket ved arbeidsplassene. Disse problemene medfører at det samler seg mye støv på og ved hver arbeidsplass. Dette er forhold som innvirker på inneklima. Arbeidstilsynet har fått opplyst at det sjelden er alle arbeidstakerne på Tastaveden skole som bruker arbeidsplassene samtidig. Vi har tatt hensyn til disse opplysningene i forhold til forskriftens krav om 6 m2 pr arbeidsplass. Tastaveden skole tilfredsstiller ikke dette kravet. Frist: settes etter avtale i oppsummeringsmøte til 15. mars 2012 det er gjennomført en kartlegging og risikovurdering samt tilhørende handlingsplan for og redusere risikoen for et dårlig inneklima. 5.pålegg: Virksomheten skal sørge for at avflasset betongpuss/maling på skolekjøkkenet skal repareres midlertidig Lovhjemmel: Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler best. nr 529 6,7 og 8

8 VÅR REFERANSE 8 Under tilsynet på Tastaveden skole ble det oppdaget at det lå en del betongpuss/maling på gulvet i skolekjøkkenet. Det er ikke hygienisk eller tilrådelig at slik puss/malingsflak blir liggende på et skolekjøkken. Det er heller ikke heldig for innklimaet på grunn av faren for at dette blir virvlet opp og dratt inn i ventilasjon systemet. Frist: Settestil 15. februar 2012 reperasjons arbeidet er gjennomført. 6 Pålegg: Virksomheten skal utbedre skader på oppflisete lister i gymsal. Støvet bak listene fjernes. Lovhjemmel: Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler best. nr 529 6,7 og 8 Under tilsynet ble det observert oppflisete lister i gymsal. Disse listene kan forårsake skader på elevene. Listene var bygget med luftespalter slik at det ansamlet seg mye støv og skitt bak listene. Tilbakemelding fra Helge Svendsen fra forvaltningsavdelingen bekrefter den at dette arbeidet er igangsatt. Arbeidstilsynet ber om at skolen sender inn en samlet redegjørelse og dokumentasjon på at de gitte pålegg er oppfylt. Frist: Settes til 15. februar 2012 reperasjons arbeidet er gjennomført.

9 VÅR REFERANSE 9 TILSYN 3: KANNIK SKOLE Varsel om pålegg Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og sette vilkår i arbeidsmiljøloven 18-6 første og sjette ledd. På bakgrunn av overnevnte vurderer vi og gi følgende pålegg. 1 pålegg: Arbeidsgiver, ved Stavanger kommune, skal sørge for at rektor blir gitt nødvendig lovpålagt minimumsopplæring (40 timers kurs i arbeidsmiljø). Lovhjemmel: Arbeidsmiljøloven 6-5 Arbeidsgiver ved Stavanger kommune har ansvaret for at rektor har en slik lovpålagt HMS opplæring, slik at han eller hun kan skjøtte sine verv som daglig leder. rektor har gjennomgått lovpålagt HMS opplæring. 2 pålegg: Virksomheten skal lage skriftlige rutiner for kartlegging og risikovurdering av inneklima og forhold som innvirker på inneklima Lovhjemmel: Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler best. nr 529 6,7 og 8 Under tilsynet på Kannik skole ble det gjort funn som bekrefter at skolen har plassproblem i forhold til hver enkelt arbeidstaker. Det ble observert mye rot på hver arbeidsplass, fordi det ikke var plass til å oppbevare arbeidsmateriell, bøker osv. Vaskepersonell opplyste under tilsynet at det var et stort problem å få vasket ved arbeidsplassene. Disse problemene medfører at det samler seg mye støv på og ved hver arbeidsplass. Dette er forhold som innvirker på inneklimaet. Arbeidstilsynet har fått opplyst at det sjelden er alle arbeidstakerne på Kannik skole som bruker arbeidsplassene samtidig. Vi har tatt hensyn til disse opplysningene i forhold til forskriftens krav om 6 m2 pr arbeidsplass. Kannik skole tilfredsstiller ikke dette kravet.. Frist: settes etter avtale i oppsummeringsmøte til 15. mars 2012 det er gjennomført en kartlegging og risikovurdering samt tilhørende handlingsplan for og redusere risikoen for et dårlig inneklima.

10 VÅR REFERANSE 10 3 pålegg: Virksomheten skal sørge for at det blir etablert en rutine for oppdatering av datablad for kjemikalier som er oppbevart på skolen Lovhjemmel: Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheten best. nr Det ble under tilsynet observert at virksomhetens datablad inneholdt datablad fra virksomheten hadde ikke rutiner for å oppdatere disse databladene. det er innført rutiner som sikrer oppdatering av datablad

11 VÅR REFERANSE 11 TILSYN: 4 LUNDE SKOLE Varsel om pålegg Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og sette vilkår i arbeidsmiljøloven 18-6 første og sjette ledd. På bakgrunn av overnevnte vurderer vi og gi følgende pålegg. 1 pålegg: Arbeidsgiver, ved rektor, på Lunde skole skal sørge for at mellomledere med personalansvar blir gitt nødvendig lovpålagt minimumsopplæring i HMS Lovhjemmel: Arbeidsmiljøloven 6-5 Arbeidsgiver ved rektor på Lunde skole har ansvaret for at mellomledere med personalansvar har en slik lovpålagt HMS opplæring, slik at han eller hun kan skjøtte sine verv på en tilfredsstillende måte. mellomleder med personalansvar har gjennomgått lovpålagt HMS opplæring. Pålegg 2: Virksomheten skal sørge for at punktavsug for komfyr i SFO blir etablert Lovhjemmel: Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler 8 Det ble under tilsynet oppdaget at et av punkt avsuget over komfyr i SFO ikke virket. Arbeidstilsynet ba derfor om en dokumentasjon på at punktavsuget var koblet til ventilasjonsanlegget, eller på annen måte hadde et avtrekk til frisk luft. punktavsuget er tilkoblet, og at det er oppnådd tilfredstillene avtrekk Pålegg 3: Virksomheten skal sørge for at det blir etablert en rutine for oppdatering av datablad for kjemikalier som er oppbevart på skolen Lovhjemmel: forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheten best. nr 565 5

12 VÅR REFERANSE 12 Det ble under tilsynet observert at det var mye rot hos vaktmesteren på skolen. Det var mange og til dels farlige kjemikalier som sto stablet i hyller og skap. Det må foretas en opprydding i kjemikaliene. Kjemikalier som ikke lenger skal brukes leveres til godkjent mottak. virksomheten må innføre rutiner for kartotek for datablad og oppdatering av dette. Det er i etter tilsynet sendt en mail fra Helge Svendsen i Stavanger kommune om at en del av påleggene er påbegynt. Arbeidstilsynet ber om å få en samlet tilbakemelding på at påleggene er etterkommet det er foretatt en opprydding og at det er innført rutiner som sikrer oppdatering av datablad 4.pålegg: Virksomheten skal lage skriftlige rutiner for kartlegging og risikovurdering av inneklimaet og forhold som innvirker på inneklimaet Lovhjemmel: Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler best. nr 529 6,7 og 8 Under tilsynet på Lunde skole ble det gjort funn som bekrefter at skolen har plassproblem i forhold til hver enkelt arbeidstaker. Det ble observert mye rot på hver arbeidsplass, fordi det ikke var plass til å oppbevare arbeidsmateriell, bøker osv. Renholdspersonell opplyste under tilsynet at det var et stort problem å få vasket ved arbeidsplassene. Disse problemene medfører at det samler seg mye støv på og ved hver arbeidsplass. Dette er forhold som innvirker på inneklimaet. Arbeidstilsynet har fått opplyst at det sjelden er alle arbeidstakerne på Lund skole som bruker arbeidsplassene samtidig. Vi har tatt hensyn til disse opplysningene i forhold til forskriftens krav om 6 m2 pr arbeidsplass. Lunde skole tilfredsstiller ikke dette kravet. det er gjennomført en kartlegging og risikovurdering samt tilhørende handlingsplan for og redusere risikoen for et dårlig inneklima. 5 pålegg: Virksomheten må etablere avtrekk på vaskerommet for vaskepersonell Lovhjemmel: Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler best. nr 529 6,7 og 8

13 VÅR REFERANSE 13 Det ble under tilsynet observert at det manglet avtrekk på vaskerommet i kjelleren. Det var dårlig og fuktig lukt på vaskerommet. Det er krav at alle vaskerom må ha tilfredstillene avtrekk det er etablert avtrekk. 6 pålegg: Virksomheten skal kartlegge og lage risikovurdering av inneklima og forhold som innvirker på inneklima Lovhjemmel: Arbeidsmiljøloven 4-4 Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler best. nr 529 6,7 og 8 Virksomheten har ikke etablert noen tørkeordning for klær i avdelingen for SFO. Det ble under tilsynet opplyst om at Miljøretta helsevern tidligere hadde påpekt disse forholdene. Arbeidstilsynet vil påpeke at det faktum at det ikke eksisterer tørkemuligheter for klær på en SFO avdeling i stor grad påvirker inneklima både for arbeidstakerne og elevene. det er gjennomført en kartlegging og risikovurdering samt tilhørende handlingsplan for og redusere risikoen for et dårlig inneklima. Arbeidstilsynet vil også be om at virksomheten skaffer tilveie en uttalelse fra Miljørettet helsevern.

14 VÅR REFERANSE 14 TILSYN 5: KAMPEN SKOLE Varsel om pålegg Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og sette vilkår i arbeidsmiljøloven 18-6 første og sjette ledd. På bakgrunn av overnevnte vurderer vi og gi følgende pålegg. 1 pålegg: Arbeidsgiver, ved Stavanger Kommune, skal sørge for at rektor, mellomledere med personalansvar og verneombud blir gitt nødvendig lovpålagt minimumsopplæring HMS. Lovhjemmel: Arbeidsmiljøloven 6-5 Arbeidsgiver ved Stavanger kommune har ansvaret for at rektor, mellomledere med personalansvar og verneombud har en slik lovpålagt HMS opplæring, slik at han eller hun kan skjøtte sine verv på en tilfredsstillende måte. rektor, mellomleder med personalansvar og verneombud har gjennomgått lovpålagt HMS opplæring. 2 pålegg: Virksomheten skal lage skriftlige rutiner for kartlegging og risikovurdering av inneklimaet og forhold som innvirker på inneklimaet Lovhjemmel: Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler best.nr 529 6,7 og 8 Under tilsynet på kampen skole ble det gjort funn som bekrefter at skolen har plassproblem i forhold til hver enkelt arbeidstaker. Det ble observert mye rot på hver arbeidsplass, fordi det ikke var plass til å oppbevare arbeidsmateriell, bøker osv. Renholdspersonell opplyste under tilsynet at det var et stort problem å få vasket ved arbeidsplassene. Disse problemene medfører at det samler seg mye støv på og ved hver arbeidsplass. Dette er forhold som innvirker på inneklima. Arbeidstilsynet har fått opplyst at det sjelden er alle arbeidstakerne på Kampen skole som bruker arbeidsplassene samtidig. Vi har tatt hensyn til disse opplysningene i forhold til forskriftens krav om 6 m2 pr arbeidsplass. Kampen skole tilfredsstiller ikke dette kravet.

15 VÅR REFERANSE 15 det er gjennomført en kartlegging og risikovurdering samt tilhørende handlingsplan for og redusere risikoen for et dårlig inneklima. 3 pålegg: Virksomheten skal kartlegge og risikovurdere funnet av svartsopp for å redusere risikoen for et dårlig inneklima. Lovhjemmel: Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler best. nr 529 6,7 og 8 Det ble under tilsynet gjort funn av svartsopp i vaskerom og toalett. Disse funnene viser at det er problemer med inntrengning av fuktighet eller dårlig ventilasjon det er gjennomført en kartlegging og risikovurdering samt tilhørende handlingsplan for å utbedre skadene etter svartsoppen, for på den måten å redusere risikoen for et dårlig inneklima. 4 pålegg: Virksomheten skal kartlegge og risikovurdere hvorfor varmeovnene ikke slår seg av Lovhjemmel: Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler best. nr 529 6,7 og 8 Det ble under tilsynet gjort funn av at overflatetemperaturen på enkelte varme ovner var meget høy. Virksomheten opplyste at de hadde store problemer med å justere temperaturen på ovnene, og hadde tidligere meldt fra om avvik om dette problemet. Det var gjort forsøk på å justere temperaturen tidligere uten at et tilfredstillene resultat var oppnådd. det er gjennomført en kartlegging og risikovurdering for å utbedre problemene med temperaturen på ovnene, og i rommene for på den måten å redusere risikoen for et dårlig inneklima. 5 pålegg: Virksomheten skal gjennomføre en kartlegging og risikovurdering av forholdene rundt felles handicap toalett både for arbeidstakere og elever

16 VÅR REFERANSE 16 Lovhjemmel: Arbeidsmiljøloven 4-6 Virksomheten har felles handikap wc både for arbeidstakerne og elevene. Dette er en uheldig ordning. Arbeidstilsynet ber derfor om at virksomheten fremskaffer en uttalelse fra Miljøretta helsevern. Det er også etter Arbeidstilsynets vurdering viktig at arbeidsplassen er godt tilrettelagt for alle arbeidstakere. det er gjennomført en kartlegging og risikovurdering for å tilrettelegge forholdene rundt felles wc for alle arbeidstakerne. Arbeidstilsynet ber også om en uttalelse fra Miljøretta helsevern angående forholdet med felles HWC. 6 pålegg: Virksomheten skal sørge for at man åpner vegg i vannskadet vegg i SFO for fjerne ødelagt isolasjon Lovhjemmel: Arbeidsmiljøloven 4-4 (1) Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler 8 Forskrift om klima og luftkvalitet Det ble under tilsynet gitt opplysninger om at det hadde vært en vannlekkasje fra utvendig terreng. Vannet hadde strømmet ned i kjelleren hvor SFO hører til. Vannet hadde forårsaket skader på gulv og en skillevegg i gardroben. Byggdrift hadde tørket ut skader på gulv, mens veggen som hadde fått skader ble ikke åpnet. For å få en tilfredsstillende utlufting av de skadede materialer er det nødvendig, og fjerne isolasjonen som ligger inne i veggen. Det ble opplyst under tilsynet at dette ikke var gjort det er gjennomført en kartlegging og risikovurdering samt tilhørende handlingsplan for å utbedre skadene etter svartsoppen, for på den måten å redusere risikoen for et dårlig inneklima.

17 VÅR REFERANSE 17 Hvis virksomheten ikke har kommentarer til det som er beskrevet eller til de pålegg med frister som er varslet i dette brevet, så vedtar vi pålegg i tråd med det som er beskrevet i dette varselet. Vedtaket om pålegg vil deretter bli sendt virksomheten. Hvis virksomheten har kommentarer til det som er beskrevet eller til de pålegg med frister som er vurdert, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest innen Hører vi ikke noe fra virksomheten innen fristen, vil vi gi pålegg i tråd med det som er beskrevet i dette varselet. Vedtaket vil deretter bli sendt til virksomheten. Vi ber om at du oppgir vårt referansenummer 2011/18765 ved svar. Med hilsen Arbeidstilsynet Vestlandet Guro Fykse tilsynsleder (sign.) Svein Wilhelm Kristiansen inspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Kannik skole V/ Rektor Tastaveden Skole V/ Rektor Lunde skole V/ Rektor Kampen skole V/ Rektor Stavanger kommune Miljørettet Helsevern V/ Rådgiver Inger Gjedrem St. Hansgt 40 Soltunveien 30 Lerkeskogen 1 Kampensgt 33 Postboks STAVANGER 4026 STAVANGER 4085 HUNDVÅG 4024 STAVANGER 4068 STAVANGER

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.12.2011 2011/10900 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Henning Sørlie tlf 900 94 410 Alvdal kommune v/ rådmann 2560 ALVDAL TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I OSLO s SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I OSLO s SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2011 2011/28250 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 UTDANNINGSETATEN Postboks 6127 Etterstad 0663 OSLO TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LILLEHAMMER KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LILLEHAMMER KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2011 2011/9925 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Lillehammer kommune v/ rådmann Serviceboks 2626 LILLEHAMMER TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.09.2011 2011/14619 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rælingen kommune v/rådmannen Postboks 100 2008 FJERDINGBY TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE

Detaljer

INNEKLIMA I SKOLEBYGG. TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den gjennomført i Orkdal kommune 9., 13. og 17. januar 2012.

INNEKLIMA I SKOLEBYGG. TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den gjennomført i Orkdal kommune 9., 13. og 17. januar 2012. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.03.2012 2011/28137 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anne Marit Kjelbergnes tlf 951 64 428 ORKDAL KOMMUNE Allfarveien 5 7300 ORKANGER Att: rådmannen INNEKLIMA I SKOLEBYGG.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.10.2010 2010/13021 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bente Rød-Karlsen tlf 920 36 090 SENTRALADMINISTRASJON Postboks 2020 3255 LARVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2011 2011/9936 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Sel kommune v/rådmannen Botten Hansens gate 9 2670 OTTA TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.10.2011 2011/18523 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ronny Hagen tlf 478 18 370 Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingun Elisabeth Rosenberg tlf 950 67 309.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte:

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vera Maassen Helgerud tlf 971 70 823 Rudolf Steinerskolen i Hurum v/rektor Turi Abrahamsen Åsheimveien 10 3490 KLOKKARSTUA

Detaljer

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.01.2010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsynsbesøk den 02.09.2009 ved Bardufoss ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsynsbesøk den 02.09.2009 ved Bardufoss ungdomsskole VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Målselv Kommune v/rådmannen Kommunehuset 9321 MOEN TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg Statusmøte med Oslo universitetssykehus HF samt befaring ved Ullevål og Radiumhospitalet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg Statusmøte med Oslo universitetssykehus HF samt befaring ved Ullevål og Radiumhospitalet VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.07.2011 2011/3195 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Foretaksledelsen ved administrerende direktør Oslo universitetssykehus HF Postboks

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA BARNESKOLE

RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA BARNESKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Narvik Kommune Kongensgt. 45 8514 NARVIK RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009.

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009. I Arbeidstilsynet A a..6ci.7 VAR DATO VAR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Gunvor S. Solstad tlf 957 41 342 DERES REFERANSE Levanger kommune v/ Rådmannen m/ stab Håkon Den Godes gate

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsyn - HELSE BERGEN HF

Tilsyn - HELSE BERGEN HF VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 14 24.04.2015 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Berit F. Haugsgjerd, tlf. 95045560 HELSE BERGEN HF Postboks 1400 5021 BERGEN Tilsyn - HELSE BERGEN HF Vi viser til

Detaljer

Oppfølging av tilsyn. OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO

Oppfølging av tilsyn. OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 17.01.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl, tlf. 90943316 OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO Oppfølging av tilsyn Vi viser til tilsynet

Detaljer