Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet."

Transkript

1 VÅR DATO VÅR REFERANSE /9094 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Svein Wilhelm Kristiansen tlf Stavanger kommune Postboks Stavanger Att. Rådmann TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn den ved Eiganes skole. Til stede fra virksomheten: Anne Bente Fosse Rektor Eiganes skole Mona Lillehammer Avd. Leder Eiganes skole Inger Marie Torstrup Avd. Leder Eiganes skole Tone Sondresen Rådgiver miljørettet helsevern Kristin Hole HMS rådgiver Stavanger kommune Colin Pritechard-Davis Avd. Leder Eiganes skole Anne Bente Tørresdal Verneombud Eiganes skole Rolf Hersvik Hovedverneombud Helge Svendsen Stavanger Eiendom forvaltning Geir Kristiansen Stavanger Byggdrift Til stede fra Arbeidstilsynet: Svein W Kristiansen Inspektør Jan Lien Seniorinspektør Tilsynet ble gjennomført som et varslet tilsyn. Hensikten med tilsynet I tilsynssatsningen Inneklima i offentlige bygg setter Arbeidstilsynet fokus på hvordan kommunen (skoleeier), skoleledelsen og de ansatte arbeider sammen i forhold til å skape et godt inneklima. Mangelfullt vedlikehold og dårlig inneklima kan skade helsen til både ansatte og elever og gi helseproblemer og sykefravær Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet. Et av kommunens viktigste redskap for å sørge for godt inneklima er gjennom det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet) og arbeidet med forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Systemene skal bestå av gode verktøy som avdekker, forbedrer og reduserer risikoforhold som kan føre til helseproblemer og sykefravær. POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen TRONDHEIM INTERNETT TELEFAKS Norge

2 VÅR REFERANSE 2 Beskrivelse av tema for tilsynet ved Eiganes skole Kartlegging av inneklima Risikovurdering og oppfølging System for melding og håndtering av avvik Renholdsrutiner Vedlikeholdsrutiner Rolleavklaring/medvirkning Tilknytning og bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) Godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler mv. Annet I dette tilsynet har det systematiske arbeidet med å forebygge et helseskadelig inneklima vært et sentralt tema. Arbeidstilsynet har satt fokus på hvorvidt kommunen og skolen arbeider systematisk med inneklima og vedlikehold. Noen positive funn: Lærerværelsene på Eiganes skole fremsto som ryddige, uten unødvendige skolemateriell rundt lærernes arbeidsplass. Disse positive funnene har innvirkning på inneklimaet på skolen, og gjør det enklere for renholdspersonell å gjennomføre et godt renhold. Tilsynsrapporten bygger på følgende: Tilsynet ved Eiganes skole den Mottatt dokumentasjon fra skolen Inneklimatest fra Mycoteam utført februar 2012 Mottatt dokumentasjon fra miljørettet helsevern Befaringsrapport utarbeidet av Stavanger eiendom Om skolens bygningsmasse: Skolen består av følgende bygninger: *Opplysningene er hentet fra befaringsrapport Eiganes skole Hovedbygg bruttoareal, 2226 m2, bygget i Rehabilitert i Gymbygg/Svømmehall, bruttoareal 970 m2, bygget i Rehabilitert i Nærmiljøsenter, bruttoareal 151 m2, bygget i 2004 Paviljong A, bruttoareal 596 m2, bygget i Rehabilitert i Paviljong B, bruttoareal 487 m2, bygget i Rehabilitert i

3 VÅR REFERANSE 3 Paviljong C, bruttoareal 564 m2, bygget i Rehabilitert i Arbeidstilsynet kjenner ikke til omfanget av disse rehabiliteringsarbeidene. Skolebyggenes tilstand: Hovedbygget fremstår bygningsmessig som i bra stand, men er ikke dimensjonert i forhold dagens krav, når det gjelder garderobe og toalettforhold. Det er 65 lærere som deler 2 toaletter. Gymbygget fremstår bygningsmessig som i bra stand. Svømmehallen er lokalisert i kjelleren. Vi opplevde under tilsynet at inneklimaet var dårlig. Dette ble også bekreftet av deltakerne på tilsynet. Svømmehallen har ikke rømningsvei som tilfredsstiller lovens krav. Paviljong A bærer preg av slitasje, og fremstår som dårlig vedlikeholdt. Inneklimaet oppleves som dårlig. Det er ikke personaltoalett for arbeidstakerne i dette bygget. Paviljong B bærer preg av slitasje, og fremstår som dårlig vedlikeholdt. Inneklimaet oppleves som dårlig. Det er ikke personaltoalett for arbeidstakerne i dette bygget. Paviljong C bærer preg av slitasje, og fremstår som dårlig vedlikeholdt. Inneklimaet oppleves som dårlig. Det er ikke personaltoalett for arbeidstakerne i dette bygget. Varsel om pålegg Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven 18-6 første og sjette ledd. På bakgrunn av det ovennevnte vurderer vi å gi følgende pålegg: 1. pålegg: Stavanger kommune må gjennomføre en kartlegging og risikovurdering samt sette opp en tidfestet handlingsplan for å forbedre inneklima, og forhold som innvirker på inneklima ved Eiganes skole. Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler best. nr ,7 og 8 Arbeidsmiljøloven c Internkontrollforskriften 5 andre ledd nr.6 Det er dokumentert gjennom inneklima-test utarbeidet av Mycoteam i 2012 at det er behov for en nærmere undersøkelse av funn, vedrørende fukt og svevestøv i luft. Mycoteam sin rapport bygger på målinger foretatt i 3 forskjellige rom i Paviljong A, B og C, henholdsvis rom A102, B102 og C102. Det er på bakgrunn av våre observasjoner i tilsynet, samt de funn som er gjort av Mycoteam, at virksomheten må kartlegge inneklima. Skolens ledelse og vernerepresentanter for arbeidstakerne har også flere ganger meldt inn avvik i forhold til dårlig inneklima, uten at disse avvikene er lukket. Virksomheten kan ikke dokumentere at det er laget en tidfestet handlingsplan som beskriver hvordan, hvem som har ansvaret og når tid avvikene skal være lukket. Miljørettet

4 VÅR REFERANSE 4 helsevern har i flere rapporter og revisjoner gitt pålegg til Stavanger kommune. Noen av disse påleggene gjaldt dårlig inneklima, uten at det er dokumentert at disse påleggene er lukket. Våre observasjoner i tilsynet Tung luft Tegn på lekkasjer fra tak Råtne vinduskarmer Punkterte vinduer Vann som renner inn i ventilasjonsanlegget Ventilasjonsanlegget har ikke større kapasitet. Representantene fra skolen opplyste at ventilasjonsanlegget står på full kapasitet. Ingen solavskjerming Vannet ledes ikke vekk fra byggene Vannansamlinger under skolebygg i gammel trafo Dårlig renhold, spesielt i paviljongene Sopp i bøttekott Takrenner og nedløp i meget dårlig forfatning, noe som kan føre til vanninntrengning i bygningene. Manglende ventilasjon på toalett Svikt i gulv Dårlig inneklima i svømmehall Manglende godkjent rømningsvei i svømmehall Frist: 15.september 2012 Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt skriftlig dokumentasjon på at det er gjennomført en fullstendig kartlegging og risikovurdering samt tilhørende tidfestet handlingsplan for å redusere risikoen for et dårlig inneklima. For at Arbeidstilsynet skal få representativt vurderingsgrunnlag av inneklima, må den fremlagte dokumentasjonen av kartleggingen, gjelde hele skolen. Det er viktig at målingene er tilstrekkelige for å få en kvalitativ god kartlegging. Bedriftshelsetjenesten skal bistå i kartleggingen av inneklima og de ansatte skal sikres medvirkning. Dette skal dokumenteres. 2. pålegg: Stavanger kommune må sørge for at mellomledere ved Eiganes skole får nødvendig kompetanse innen HMS. Arbeidsmiljøloven 3-2 første ledd Det fremkom under tilsynet at det var usikkert om mellomledere med personalansvar hadde tilstrekkelig HMS kompetanse. Stavanger kommune har ansvaret for at mellomledere med personalansvar har en slik lovpålagt HMS kompetanse, slik at han eller hun kan skjøtte sine verv på en tilfredsstillende måte.

5 VÅR REFERANSE 5 Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt skriftlig dokumentasjon på at mellomledere med personalansvar har fått tilstrekkelig HMS kompetanse. 3. pålegg: Stavanger kommune må gjennomføre en kartlegging for vurdering av gulvkonstruksjoner i paviljong A, B og C ved Eiganes skole, og beskrive eventuelle tiltak. Arbeidsmiljøloven c Internkontrollforskriften 5 andre ledd nr. 6 Under tilsynet ble det observert at det var stor svikt i gulvene i paviljongene. Dette er også nevnt som et moment i innsendt dokumentasjon fra kommunen. Ved å foreta en kartlegging av tilstanden til gulvkonstruksjonene vil man kunne forebygge eventuelle ytterligere skader, som kan ha innvirkning på inneklima. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt skriftlig dokumentasjon på at det er gjennomført en kartlegging av tilstanden til gulvkonstruksjonen. Ved eventuelle funn av råteskader, fuktskader eller sviktende bæreevne, må man beskrive aktuelle tiltak. 4. Pålegg: Stavanger kommune må påse at det etableres et passende antall toaletter for de ansatte ved Eiganes skole Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler best. nr , samt tilhørende veiledning. Det fremkom under tilsynet at det er 65 arbeidstakere som jobber på Eiganes skole. Av de ansatte var det ca 90 % kvinner. Toalettene var adskilt med ett toalett til de kvinnelige ansatte, og ett toalett til de mannlige ansatte. Dette vil si at ca. 58 kvinnelige arbeidstakere deler et toalett. I veiledningen kap. 4 til forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler står det følgende. "Toalettene skal liggebekvemt i forhold til arbeidsrom, men ikke stå i direkte forbindelse med disse eller med spiserom. Det bør være minst 1 toalett pr. 15 kvinner og minst 1 toalett pr. 20 mann når det finnes tilstrekkelig med urinaler"

6 VÅR REFERANSE 6 Virksomheten må sende inn dokumentasjon på at det er etablert tilstrekkelig antall toaletter for de ansatte. 5. Pålegg: Stavanger kommune skal videreutvikle rutinene for melding om avvik i forhold til fysiske HMSfaktorer ved Eiganes skole. Internkontrollforskriften 5 annet ledd 6,7,8 Tilsynet viste at det er behov for en videreutvikling av avvikssystemet. Fysiske faktorer som f. eks dårlig inneklima blir ikke meldt gjennom aviksystemet Synergi. Det ble opplyst at man hadde en dårlig erfaring med avviksmeldinger gjennom Synergi, i forhold til fysiske mangler. Stavanger kommune hadde derfor vurdert det slik at eventuelle avvik ikke skal meldes gjennom Synergi. Stavanger kommune har ikke dokumentert et annet avvikssystem der HMS avvik kan meldes og behandles. Eventuelle avvik blir i dag meldt til rektor, som melder dette videre opp gjennom systemet. HMS-avdelingen får melding om avvikene, men overvåker ikke disse systematisk. HMS-avdelingen har ingen myndighet til å instruere videre behandling av avvikene. Meldingene om avvik må tas videre i linjen av rektor. Dersom avvikene gjelder forhold som rektor ikke kan ordne opp i, for eksempel byggtekniske forhold, må rektor ta kontakt med aktuell avdeling, for eksempel til ansvarlig, for vedlikehold av skolebyggene. Under tilsynet kom det frem at rektor og verneombud har meldt avvik, og bekymringsmeldinger i forbindelse med dårlig inneklima på Eiganes skole. Stavanger kommune kunne ikke dokumentere at de meldte avvikene er blitt lukket, eller at det er utarbeidet en handlingsplan som viser når avvikene skal bli lukket. Stavanger kommune må sende inn dokumentasjon på at det er laget en rutine, som ivaretar meldinger om HMS avvik av fysisk karakter. 6. Pålegg: Stavanger kommune skal foreta ny radonmåling i paviljongene ved Eiganes skole Det er registrert verdier over tiltaksgrensen i paviljongene. Mycoteam anbefaler i sin inneklima-test at man gjennomfører en langtidsmåling med sporfilm for å kartlegge radonnivået over tid. Arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c) Internkontrollforskriften 5 andre ledd nr. 6

7 VÅR REFERANSE 7 Virksomheten må sende inn dokumentasjon på det er gjennomført en langtidstest av radonnivået. 7. Pålegg: Stavanger kommune skal foreta en kartlegging av sikkerheten i forbindelse med rømningsvei ved Eiganes skole, og om denne er godkjent som rømningsvei. Det ble under tilsynet observert at rømningsvei i svømmehallen besto av et lite hull i veggen. På utsiden av dette hullet var det en stige i en lysgrav, og på toppen av denne lå det en galvanisert rist. Arbeidstilsynet kan ikke se at denne rømningsveien tilfredsstiller krav om godkjennelse. Arbeidsmiljøloven 3-2 (1) a) Virksomheten må sende inn dokumentasjon på at rømningsvei fra svømmehall er godkjent. Hvis virksomheten har kommentarer til det som er beskrevet eller til de pålegg med frister som er vurdert, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest 12. august 2012 Hører vi ikke noe fra virksomheten innen fristen, vil vi gi pålegg i tråd med det som er beskrevet i dette varselet. Vedtaket vil deretter bli sendt til virksomheten. Vi ber om at du oppgir vårt referansenummer 2012/9094 ved svar. Med hilsen Arbeidstilsynet Vestlandet Guro Fykse tilsynsleder (sign.) Svein Wilhelm Kristiansen inspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

8 VÅR REFERANSE 8 Kopi til: Eiganes skole V/ Rektor Duesv STAVANGER Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Miljørettet Jærveien SANDNES helsevern Stavanger kommune V/SHVO Kjell Ove Solbø postboks 4068 STAVANGER 8001 Fylkesmann i Rogaland Lagårdsveien STAVANGER

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.12.2011 2011/18765 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Svein Wilhelm Kristiansen tlf 928 92 663 STAVANGER KOMMUNE v/ RÅDMANN Postboks 8001 4068 STAVANGER TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I OSLO s SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I OSLO s SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2011 2011/28250 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 UTDANNINGSETATEN Postboks 6127 Etterstad 0663 OSLO TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.10.2011 2011/18523 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ronny Hagen tlf 478 18 370 Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.12.2011 2011/10900 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Henning Sørlie tlf 900 94 410 Alvdal kommune v/ rådmann 2560 ALVDAL TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2011 2011/9936 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Sel kommune v/rådmannen Botten Hansens gate 9 2670 OTTA TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

INNEKLIMA I SKOLEBYGG. TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den gjennomført i Orkdal kommune 9., 13. og 17. januar 2012.

INNEKLIMA I SKOLEBYGG. TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den gjennomført i Orkdal kommune 9., 13. og 17. januar 2012. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.03.2012 2011/28137 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anne Marit Kjelbergnes tlf 951 64 428 ORKDAL KOMMUNE Allfarveien 5 7300 ORKANGER Att: rådmannen INNEKLIMA I SKOLEBYGG.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LILLEHAMMER KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LILLEHAMMER KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2011 2011/9925 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Lillehammer kommune v/ rådmann Serviceboks 2626 LILLEHAMMER TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.09.2011 2011/14619 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rælingen kommune v/rådmannen Postboks 100 2008 FJERDINGBY TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.10.2010 2010/13021 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bente Rød-Karlsen tlf 920 36 090 SENTRALADMINISTRASJON Postboks 2020 3255 LARVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingun Elisabeth Rosenberg tlf 950 67 309.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte:

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vera Maassen Helgerud tlf 971 70 823 Rudolf Steinerskolen i Hurum v/rektor Turi Abrahamsen Åsheimveien 10 3490 KLOKKARSTUA

Detaljer

TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsynsbesøk den 02.09.2009 ved Bardufoss ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsynsbesøk den 02.09.2009 ved Bardufoss ungdomsskole VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Målselv Kommune v/rådmannen Kommunehuset 9321 MOEN TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA BARNESKOLE

RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA BARNESKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Narvik Kommune Kongensgt. 45 8514 NARVIK RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA

Detaljer

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg Statusmøte med Oslo universitetssykehus HF samt befaring ved Ullevål og Radiumhospitalet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg Statusmøte med Oslo universitetssykehus HF samt befaring ved Ullevål og Radiumhospitalet VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.07.2011 2011/3195 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Foretaksledelsen ved administrerende direktør Oslo universitetssykehus HF Postboks

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.01.2010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009.

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009. I Arbeidstilsynet A a..6ci.7 VAR DATO VAR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Gunvor S. Solstad tlf 957 41 342 DERES REFERANSE Levanger kommune v/ Rådmannen m/ stab Håkon Den Godes gate

Detaljer

VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680. Kent Andreassen, brannsj ef Bård Fagerbakk, enhetsleder Bjøm Anton Larsen, hovedverneombud

VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680. Kent Andreassen, brannsj ef Bård Fagerbakk, enhetsleder Bjøm Anton Larsen, hovedverneombud VAR DATO 19,03,2012 DERES DATO VAR REFERANSE 2012t3542 34041t2012 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680 8646 KORGEN Att. Rådmannen RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer