INNEKLIMA I SKOLEBYGG. TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den gjennomført i Orkdal kommune 9., 13. og 17. januar 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNEKLIMA I SKOLEBYGG. TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den gjennomført i Orkdal kommune 9., 13. og 17. januar 2012."

Transkript

1 VÅR DATO VÅR REFERANSE /28137 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anne Marit Kjelbergnes tlf ORKDAL KOMMUNE Allfarveien ORKANGER Att: rådmannen INNEKLIMA I SKOLEBYGG. TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn den gjennomført i Orkdal kommune 9., 13. og 17. januar Til stede fra virksomheten: Åpningsmøte: Lars Ivar Jensen John Anders Elverum Ruth Elin Lillery Rolf-Erik Strand Brit Johanne Hoff Nils Arne Sletvold Gunnar Ianke Geir Frode Bye Endre Øien Tove Mjønesaune Orkanger barneskole: Lars Ivar Jensen John Anders Elverum Ruth Elin Lillery Rolf-Erik Strand Gunnar Ianke Geir Frode Bye Endre Øien Tove Mjønesaune Gjølme skole: John Anders Elverum Rolf-Erik Strand Brit Johanne Hoff Gunnar Ianke Tove Mjønesaune Yngve Øye Sluttmøte: Lars Ivar Jensen John Anders Elverum Rektor Orkanger barneskole Fagleder bygg, Orkdal kommune Vara Fagforbundet Yrkeshygieniker, HMS Tjenesten Orkladal AS Rektor Gjølme skole Enhetsleder Tekniske tjenester Kommunelege Orkdal kommune Driftsoperatør Orkanger barneskole Verneombud Orkanger barneskole Ledende renholder i kommunen Rektor Orkanger barneskole Fagleder bygg, Orkdal kommune Vara Fagforbundet Yrkeshygieniker, HMS Tjenesten Orkladal AS Kommunelege Orkdal kommune Driftsoperatør Orkanger barneskole Verneombud Orkanger barneskole Ledende renholder i kommunen Fagleder bygg, Orkdal kommune Yrkeshygieniker, HMSTjenesten Orkladal AS Rektor Gjølme skole Kommunelege Orkdal kommune Ledende renholder i kommunen Verneombud Gjølme skole Rektor Orkanger barneskole Fagleder bygg, Orkdal kommune POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen Trondheim INTERNETT TELEFAKS Norge

2 VÅR REFERANSE 2 Rolf-Erik Strand Brit Johanne Hoff Nils Arne Sletvold Gunnar Ianke Endre Øien Tove Mjønesaune Arnljot Moe Yrkeshygieniker, HMSTjenesten Orkladal AS Rektor Gjølme skole Enhetsleder Tekniske tjenester Kommunelege Orkdal kommune Verneombud Orkanger barneskole Ledende renholder i kommunen Driftsoperatør Gjølme skole Til stede fra Arbeidstilsynet: Anne Marit Kjelbergnes Magne Røskaft Anne Marie Lund Eikrem Overingeniør Overingeniør Overingeniør Hensikten med tilsynet I tilsynssatsningen Inneklima i offentlige bygg setter Arbeidstilsynet fokus på hvordan kommunen (skoleeierne), skoleledelsen og de ansatte arbeider sammen for å skape et godt inneklima. Mangelfullt vedlikehold og dårlig inneklima kan skade helsen til både ansatte og elever og gi helseproblemer eller sykefravær. Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet. Et av kommunens viktigste redskap for å sørge for godt inneklima er gjennom det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet), og det systematiske arbeidet med forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Systemene skal bestå av gode verktøy som avdekker, forbedrer og reduserer risikoforhold som kan forebygge helseproblemer og sykefravær. Beskrivelse av tema for tilsynet med kommunen Under tilsynet etterspurte Arbeidstilsynet redegjørelser og skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: Kommunens system for kartlegging, risikovurdering og oppfølging av inneklima og forhold som innvirker på inneklima i kommunens skoler (fordeling av roller og ansvar mellom skolene og kommunen). Kommunens overordnede vedlikeholdsstrategi med tilhørende vedlikeholdsplan som skal følges opp gjennom de enkelte skolenes vedlikeholdsplaner. Tidfestet plan for mer omfattende rehabiliteringer med konkrete tiltak og grunnlaget for prioritering mellom de skolene som kommunen har ansvar for. Midlertidige tiltak som må iverksettes der det er konstatert /kartlagt belastninger på grunn av utilfredsstillende inneklima. Rådmannens vurdering av om vedlikehold på planlagt nivå er tilstrekkelig for å oppnå og opprettholde tilfredsstillende inneklima i skolene. Om resultat av tilstandskartlegging og prioritering av vedlikehold og rehabilitering har vært lagt frem for politiske utvalg/kommunestyre eller annet styrende organ. Tilknytning og bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) Godkjenning etter forskrift om Miljørettet helsevern for barnehager og skoler mv.

3 VÅR REFERANSE 3 Beskrivelse av tema for tilsynet på skolene Kartlegging av inneklima Risikovurdering og oppfølging System for melding og håndtering av avvik Renholdsrutiner Vedlikeholdsrutiner Rolleavklaring/medvirkning Tilknytning og bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) Godkjenning etter forskrift om Miljørettet helsevern for barnehager og skoler mv. I denne tilsynsprosessen har det systematiske arbeidet med å forebygge et helseskadelig inneklima vært et sentralt tema. Arbeidstilsynet har satt fokus på hvorvidt kommunen og skolene arbeider systematisk med inneklima og vedlikehold av skolene. I tilsynet fremkom det blant annet fram følgende: Orkdal kommune har 6 skoler. Alle skolene er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern. Det gjennomføres systematisk opplæring av verneombudene og rektorene. Det var et åpent og godt samarbeidsmiljø ved de besøkte skolene. Internkontrollsystemet kvalitetssystemet, kan synes som et godt verktøy og er under utprøving. Renholderne og driftsoperatørene ved skolene får mye skryt, og er en medvirkende faktor til å opprettholde vedlikeholdet av skolebygningene Kommunen har de senere 5 årene investert betydelig summer i rehabilitering og oppføring av nye skolebygg. Det er utarbeidet en vedlikeholdsstrategi og det utarbeides tidfestede vedlikeholdsplaner Orkdal kommune er tilknyttet HMS Tjenesten Orkladal AS Det ble gjennomført radonmålinger i 1990 og det ble da ikke avdekket verdier over tiltaksgrensen. Nye målinger vil bli gjennomført vinteren Vi registrerte følgende forbedringsområder: * Hovedverneombudet i Orkdal kommune møtte ikke opp under tilsynene, selv om det ble meldt fra om at hovedverneombudet skulle møte. Arbeidsmiljøloven 6-2 (7) stiller krav om at verneombudet skal delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner i virksomheten, og hovedverneombudet plikter å stille. Vi fikk opplyst at hovedverneombudet var innkalt, men det ble ikke gitt noen tilbakemelding. Hovedverneombudet har i dag en ledende stilling. Det er arbeidstakerne alene som skal avgjøre hvem som skal være verneombud (hovedverneombudet velges igjen blant verneombudene), men de kan ikke velge arbeidsgiver eller den som i arbeidsgiver sted leder virksomheten. Når det gjelder arbeidsledere er det åpnet for at disse er valgbare. Arbeidstilsynet anbefaler likevel at disse ikke velges som verneombud, da det lett kan oppstå konflikt mellom rollen som verneombud og rollen som arbeidsleder. * Under tilsynet ved Gjølme skole ble det opplyst at støyproblematikken er en utfordring i skole og barnehage, og at dette trolig gjelder alle skoler og barnehager, også i Orkdal kommune. Det

4 VÅR REFERANSE 4 er viktig å samordne branntekniske krav og arbeidsmiljøloven krav mhp lyddemping når det gjelder forhold som skal iverksettes. * Tidspunktet for gjennomføring av vernerunder er satt til hvert år, og vedlikeholdsbefaringen skal gjennomføres innen hvert år. Det er viktig at dette blir gjennomført før budsjettarbeidet starter opp. * Det er lite areal avsatt pr kontorarbeidsplass for lærere. Det er generelt mye papirer og ting plassert på golvet på arbeidsrommene, noe som vanskeliggjør renholdet og kan gi dårligere inneklima (tørr luft, støv). Ved endringer av arbeidsplassene og ved innkjøp av nytt utstyr er det viktig å vurdere reoler/skap med dører som kan lukkes. * AMU skal hvert år vurdere behovet for en revisjon av internkontrollsystemet, og det skal min. gjennomføres en revisjon av internkontrollsystemet hvert 4. år. Revisjonsgruppen mangler medvirkning fra hovedverneombud/verneombud. * I Internkontrollsystemet (Rutiner for HMS-arbeidet i Orkdal kommune) registrerte vi at flere forskrifter er utløpt, se Begrunnelse for varsel om pålegg: Periodisk kontroll av utstyr i gymsal begrunnelse for pålegg 1 Forskrift om bruk av arbeidsutstyr 14 stiller krav om at arbeidsgiver skal sørge for periodisk kontroll dersom arbeidsutstyret, her utstyret i gymsalene, utsettes for påvirkninger som forårsaker forringelse som kan føre til farlige situasjoner. Periodisk kontroll skal utføres av kvalifiserte personer for å sikre at helse- og sikkerhetsvilkårene opprettholdes og at forringelse kan påvises og avhjelpes i god tid. Dette tilsier at når kontrollen er gjennomført, skal evt. mangler utbedres og utkvitteres. Den periodiske kontrollen skal kunne dokumenteres skriftlig, jf forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5, 2 ledd nr 7. Utarbeidelse av arbeidsinstruks og avklaring av verneutstyr begrunnelse for pålegg 2 Driftsoperatørene på skolene har som oppgave å gjennomspyle dusjene med varmt vann og desinfisere dusjhodene for å hindre oppvekst av legionellabakterien. Renholderne ved skolene foretar boning av golvene. Helsefare relatert til arbeidsoppgaven og behov for verneutstyr og utarbeidelse av arbeidsinstruks må også avklares. Vi anbefaler at dere benytter bedriftshelsetjenesten i dette arbeidet. Arbeidsmiljøloven 4-5 (3) har en bestemmelse om at virksomheten skal ha nødvendige rutiner og utstyr for å hindre eller motvirke helseskader på grunn av kjemikalier eller biologisk materiale, jf internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7 Plan for bruk av bedriftshelsetjeneste- begrunnelse for pålegg 3 Orkdal kommune er tilknyttet HMS Tjenesten Orkladal AS. Det er ikke sørget for en spesifikk plan for bruken av bedriftshelsetjenesten på de enkelte skoler, kun timetallet per år. Etter forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste 5 bokstav a, er det krav om at det blir utarbeidet periodevise planer for bruken av bedriftshelsetjenesten.

5 VÅR REFERANSE 5 Rutine for kartlegging av inneklimaet begrunnelse for pålegg 4 I henhold til arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c, jf. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 6, har arbeidsgiver plikt til å kartlegge farer og problemer og på den bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Orkdal kommune gjennomfører årlige vernerunder, men det er forbedringspotensialer i forhold til bruk og utforming av skjema som blir benyttet. Under befaringen registrerte vi en del forhold som burde vært avdekket under kartleggingen, og som kan føre til at forhold som er relatert til inneklimaet blir utelatt. De avdekkede forholdene ble lagt fram på sluttmøte den , evt påpekt i denne rapporten. Vi anbefaler at det utarbeides et skjema som benyttes til kartlegging av fysiske arbeidsmiljøfaktorer med opplysninger om hvor en finner kravene i lov og forskriftsverk. Det er viktig at en går i dybden på de ulike arbeidsmiljøfaktorene og foretar en risikovurdering. Utbedring av forhold i sløydsaler - begrunnelse for pålegg 5 Under befaringen ved skolene registrerte vi en del forhold i sløydsalene som burde vært utbedret. Ved Orkanger barneskole manglet verneinnretninger på sag og slipemaskin. Døra inn til rommet der maskinene blir oppbevart kunne ikke låses, og nøkkelen stod i hovedbryteren. Ved Gjølme skole manglet verneinnretninger på slipemaskin og sag. Slangen på avsuget var defekt. Hovedbryter slås ikke av når lærer forlater klasserommet og det er tungvint plassering av hovedbryter. Elever som utfører praktisk arbeid i undervisning kommer inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser, jf 1-6 (1), bokstav a i arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven 4-4 stiller krav om at fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. Maskiner og annet arbeidsutstyr skal være konstruert og ha nødvendige verneinnretninger slik at arbeidstaker er vernet mot skader. Risikovurdering av forholdene rundt driften av bassengbadet - begrunnelse for pålegg 6 Ved befaring i lokalene der bassengbadet driftes ble det avdekket at det ikke er gjennomført en risikovurdering av kjemiske helsefare. Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) 6 stiller krav om at arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet ned disse. Videre stiller forskriftens 7 krav om at arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer slik at de helse- og sikkerhetsrisiko som er forårsaket av farlige kjemikalier fjernes eller reduseres til et fullt forsvarlig nivå. Kjemikalieforskriften 19 stiller krav om at virksomheten skal ha nødvendige førstehjelpsutstyr og utstyr for å hindre eller begrense skader på arbeidstakere ved uhell og ulykker. Håndtering av sterkt etsende kjemikalier krever at det forefinnes nødvendig øyespyleutstyr tilkoblet vann, samt

6 VÅR REFERANSE 6 nøddusj i umiddelbar nærhet av der kjemikaliene håndteres/oppbevares, jf. arbeidsmiljøloven 4-5 (1) og (3). Både syrer og sure salter som blandes med hypokloritt, kan forårsake spontan utvikling av klorgass. Klorgass er en giftig gass, og innånding av klorgass kan gi lungeødem og i verste fall død. I tillegg er den sterkt etsende og kan gi etseskade. Gjentatt og langvarig kontakt med fortynnende løsninger kan medføre utvikling av eksem. Det er derfor viktig at det forefinnes riktig type verneutstyr, her åndedrettsvern. Under befaringen registrerte vi at lokalet manglet både øyeskyllevern/nøddusj og åndedrettsvern. Utredning, evt utbedring av gymsal ved Orkanger barneskole - begrunnelse for pålegg 7 Arbeidsmiljøloven 4-4 stiller krav om at fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. Under tilsynet kom det fram at det er lekkasje om vinteren fra takrenne i gymsalen og det er trolig fuktskader i taket. I rapporten "vedlikeholds- og utviklingsbehov for kommunale bygg i perioden " datert er reparasjon av tak og undertak gymsal ført opp i 2012, men den foreslåtte utbedringen ble ikke vedtatt. Det er behov for en nærmere utredning for å konkludere om det er fuktskader i taket i gymsalen og dersom dette avdekkes må tiltak iverksettes. Det er viktig at fuktskadet materiale blir fjernet slik at det ikke oppstår inneklimaproblemer. Varsel om pålegg: Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven 18-6 (1) og (6). På bakgrunn av ovennevnte vurderer Arbeidstilsynet å gi følgende pålegg: 1. Orkdal kommune må utarbeide rutiner og sørge for at arbeidsutstyr i gymsalene blir kontrollert med jevne mellomrom, og at mangler etter kontrollen blir utbedret, jf. forskrift om bruk av arbeidsutstyr 14 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 5 annet ledd pkt 6. Frist for gjennomføring: For at pålegget kan anses etterkommet må Orkdal kommune dokumentere at arbeidsutstyret er kontrollert og at evt. mangler er utbedret. 2. Orkdal kommune må utarbeide en arbeidsinstruks som beskriver hvordan arbeidet med desinfisering av dusjene og boning av golvene skal foregå og hvilke verneutstyr som skal benyttes, jf. Arbeidsmiljøloven 4-5 (3), jf internkontrollforskriften 5, 2 ledd nr 7. Frist for gjennomføring: Pålegget anses for etterkommet når Arbeidstilsynet har mottatt en kopi av arbeidsinstruksen som beskriver hvordan arbeidet skal utføres og hvilke personlig verneutstyr som skal benyttes. 3. Orkdal kommune må sørge for at det, i samarbeid med bedriftshelsetjeneste, utarbeides periodevise planer for bruken av bedriftshelsetjenesten på de enkelte skolene, jf. forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste, 5 bokstav a. Frist for gjennomføring: Pålegget blir sett på som oppfylt når Arbeidstilsynet får oversendt kopi av planer for bruken av bedriftshelsetjenesten på de enkelte skolene

7 VÅR REFERANSE 7 4. Orkdal kommune må utarbeide og iverksette skriftlige rutiner for å sikre jevnlig og systematisk kartlegging av helsefarer og problemer knyttet til bygninger og installasjoner med hensyn til forhold som kan påvirke inneklima, jf. forskift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 5, 2. ledd nr. 7 Frist for gjennomføring: Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av rutinen. 5. Orkdal kommune må sørge for at de fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold i sløydsalen blir fullt forsvarlig, jf arbeidsmiljøloven 1-6 (1), bokstav a og 4-4. Frist for gjennomføring: For at pålegget skal anses som oppfylt skal følgende være ivaretatt: * maskiner og annet arbeidsutstyr på sløydsalene skal ha tilfredsstillende verneinnretninger * avsuget på arbeidsutstyret skal være utbedret * det må utarbeides en instruks som opplyser hvordan sikkerheten skal ivaretas når lærer ikke er tilstede 6. Orkdal kommune må risikovurdere arbeidsmiljøforholdene i forbindelse med drift av bassengbadet og iverksette tiltak som sikrer at arbeidstakerne ikke utsettes for kjemisk helsefare, jf. kjemikalieforskriften 6, 7 og 19 og internkontrollforskriften 5, 2 ledd nr 6. Frist for gjennomføring: Pålegget blir sett på som oppfylt når Arbeidstilsynet får oversendt kopi av risikovurderingen og en beskrivelse av hvilke tiltak som er blitt iverksatt. 7. Orkdal kommune må utrede om lekkasjen fra takrennene i gymsalen har ført til fuktskader og om nødvendig fjerne fuktskadet materiale, jf arbeidsmiljøloven 4-4. Frist for kartlegging/utredning: I tilbakemeldingen skal Orkdal kommune beskrive hva som ble avdekket i utredningen Frist for evt gjennomføring av tiltak: I tilbakemeldingen skal Orkdal kommune beskrive hvilke tiltak som ble iverksatt. Hvis virksomheten har kommentarer til det som er beskrevet eller til de pålegg med frister som er vurdert, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest Hører vi ikke noe fra virksomheten innen fristen, vil vi gi pålegg i tråd med det som er beskrevet i dette varselet. Vedtaket vil deretter bli sendt til virksomheten. Vi ber om at du oppgir vårt referansenummer 2011/28137 ved svar. Med hilsen Arbeidstilsynet Midt-Norge Tore Jeppe Sørhaug tilsynsleder (sign.) Anne Marit Kjelbergnes overingeniør (sign.)

8 VÅR REFERANSE 8 Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Ordfører i Orkdal kommune Enhetsleder Tekniske Tjenester Nils Arne Sletvold Fagleder bygg John Anders Elverum Rektor Orkanger barneskole Lars Ivar Jensen Verneombud Orkanger barneskole Heidi Øberg Rektor Gjølme skole Brit Johanne Hoff Verneombud Gjølme skole Yngve Øye Ledende renholder Tove Mjønesaune Fagforbundet Nina Blasberg Kommunelege Gunnar Lanke Driftsoperatør Geir Frode Bye Driftsoperatør Arnjolt Moe Hovedverneombud i Orkdal kommune Rolf Parsen

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.12.2011 2011/10900 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Henning Sørlie tlf 900 94 410 Alvdal kommune v/ rådmann 2560 ALVDAL TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.09.2011 2011/14619 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rælingen kommune v/rådmannen Postboks 100 2008 FJERDINGBY TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE

Detaljer

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.10.2011 2011/18523 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ronny Hagen tlf 478 18 370 Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LILLEHAMMER KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LILLEHAMMER KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2011 2011/9925 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Lillehammer kommune v/ rådmann Serviceboks 2626 LILLEHAMMER TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2011 2011/9936 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Sel kommune v/rådmannen Botten Hansens gate 9 2670 OTTA TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Borgheim ungdomsskole i Nøtterøy kommune den 07.09.2010. Siri Berthinussen, rådgiver VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingun Elisabeth Rosenberg tlf 950 67 309.Ålesund Kommune v/rådmannen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte:

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vera Maassen Helgerud tlf 971 70 823 Rudolf Steinerskolen i Hurum v/rektor Turi Abrahamsen Åsheimveien 10 3490 KLOKKARSTUA

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsynsbesøk den 02.09.2009 ved Bardufoss ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsynsbesøk den 02.09.2009 ved Bardufoss ungdomsskole VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Målselv Kommune v/rådmannen Kommunehuset 9321 MOEN TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680. Kent Andreassen, brannsj ef Bård Fagerbakk, enhetsleder Bjøm Anton Larsen, hovedverneombud

VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680. Kent Andreassen, brannsj ef Bård Fagerbakk, enhetsleder Bjøm Anton Larsen, hovedverneombud VAR DATO 19,03,2012 DERES DATO VAR REFERANSE 2012t3542 34041t2012 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680 8646 KORGEN Att. Rådmannen RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.01.2010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

Tilsyn - HELSE BERGEN HF

Tilsyn - HELSE BERGEN HF VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 14 24.04.2015 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Berit F. Haugsgjerd, tlf. 95045560 HELSE BERGEN HF Postboks 1400 5021 BERGEN Tilsyn - HELSE BERGEN HF Vi viser til

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009.

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009. I Arbeidstilsynet A a..6ci.7 VAR DATO VAR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Gunvor S. Solstad tlf 957 41 342 DERES REFERANSE Levanger kommune v/ Rådmannen m/ stab Håkon Den Godes gate

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg Statusmøte med Oslo universitetssykehus HF samt befaring ved Ullevål og Radiumhospitalet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg Statusmøte med Oslo universitetssykehus HF samt befaring ved Ullevål og Radiumhospitalet VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.07.2011 2011/3195 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Foretaksledelsen ved administrerende direktør Oslo universitetssykehus HF Postboks

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA BARNESKOLE

RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA BARNESKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Narvik Kommune Kongensgt. 45 8514 NARVIK RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA

Detaljer

UiO gir uttrykk for å være godt i gang med tiltak som universitetet mener vil imøtekomme intensjonene i påleggene.

UiO gir uttrykk for å være godt i gang med tiltak som universitetet mener vil imøtekomme intensjonene i påleggene. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.08.2010 2010/5920 DERES DATO 09.08.2010 VÅR SAKSBEHANDLER Kristina Austad og Ola Winsvold DERES REFERANSE UNIVERSITETET I OSLO Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO VEDTAK OM PÅLEGG.

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Oppfølging av tilsyn. OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO

Oppfølging av tilsyn. OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 17.01.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl, tlf. 90943316 OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO Oppfølging av tilsyn Vi viser til tilsynet

Detaljer