ÅRSRAPPORT 2014 SEKSJON HELSE OG VELFERD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 SEKSJON HELSE OG VELFERD"

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon Helse og velferd Saksnr: 2014/25319 Dato: Sb: Kari Eriksen Klassering: 144 ÅRSRAPPORT 2014 SEKSJON HELSE OG VELFERD VEDTATT I HELSE- OG VELFERDSUTVALGET SAK 32 Sendt per mail til: Helse- og velferdsutvalget Ledergruppa til kommunalsjefen Staben Lagt ut på kommunens nettside

2 INNHOLD SEKSJON HELSE OG VELFERD Kjerneoppgaver... 4 Organisering... 4 Viktige hendelser Utvikling... 6 Sammenlikning/nøkkeltall Måloppnåelse Økonomisk resultat 15 Medarbeiderresultater VEDLEGG

3 SEKSJON HELSE OG VELFERD 3

4 Kjerneoppgaver Seksjon Helse og velferd yter tjenester på følgende områder: Tjeneste- og boligtildeling Botjenester, aktivitet og avlastning Omsorgssentre; omsorgstjenester i omsorgsbolig og institusjon Medisinske tjenester med akuttavdeling, lindrende enhet, rehabiliterings- og korttidstilbud i institusjon, legevakt, feltpleie, overgrepsmottak og tjenester i asylmottak Hjemmesykepleie, dagsentre for eldre og omsorgstjenester i omsorgsbolig Rus- og psykisk helsearbeid, miljøarbeidertjeneste Frisklivs-, lærings- og mestringstiltak (forebygging, behandling og rehabilitering) Fysio- og ergoterapitjenester Mat til eldre og funksjonshemmede, praktisk bistand i hjemmet og vaskeritjenester Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og omsorgslønn Oppfølging av fastlegeordningen Sosiale tjenester, økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram (KVP), arbeids- og sysselsettingstiltak og introduksjonsprogram for flyktninger Organisering Seksjonen består av fire etater med til sammen 20 virksomheter, og tre virksomheter som rapporterer direkte til kommunalsjefen, i tillegg til stab og den kommunale delen av NAV. Lindrende enhet og alle ordinære korttidsplasser på sykehjem ble i løpet av året flyttet og samlet på Fredrikstad korttidssenter i etat medisinske tjenester. Dette for å samle kompetanse på opptrening og utredning ett sted og sørge for bedre utnyttelse av legeressursene. Det er etablert ressursenheter i de tre etatene hjemmesykepleie, omsorgssentre og tjenester til funksjonshemmede. Målsettinger er å sikre stabil og trygg bemanning ved fravær gjennom bruk av egne fast ansatte medarbeidere, samt legge til rette for større stillinger til flere. I 2014 ble kommunens fysio- og ergoterapitjenester omorganisert til en felles avdeling. Det ble også etablert et nytt tildelingsteam for tildeling og prioritering av tjenester til voksne, etter utarbeidede prioriteringsnøkler i ASSS-nettverket. Viktige hendelser var et intenst arbeidsår i helse- og velferdsseksjonen, med stor oppmerksomhet på utvikling og omstilling av driftsorganisasjonen for å kunne yte gode og mer likeverdige tjenester framover. Aktivitetshus for eldre Aktivitetshus for eldre ved Holmen eldresenter åpner i 2015 (+Huset). De eldre selv, kommunen og frivillige organisasjoner vil samarbeide om etablering av aktiviteter. Det ansettes en koordinator. Nye behandlingstilbud I mars 2014 åpnet ny akuttavdeling, rehabiliteringsavdeling og ni nye korttidsplasser på helsehuset. Friskliv og mestring I virksomhet friskliv og mestring er det etablert nye rehabiliteringstiltak og et system for aktiv brukermedvirkning. Innsatsområdet er styrket med kreftkoordinator, kommunal psykolog, musikkterapeut og erfaringskonsulent. RUPS ungdomsteam rus og psykisk helse ble etablert. Helsetorget, en informasjons- og likepersonsskranke, ble etablert i helsehusets 1. etasje. Dette er et samarbeid mellom kommunen og ideelle organisasjoner om helsefremmende informasjon til befolkningen. Ny frisklivssentral åpnet i mai 2014, med helsefremmende tilbud som matkurs, røykeslutt og varierte treningstilbud. 4

5 NAV NAV etablerte det kommunale tiltaket Innsatsgjengen, som er et arbeidsrettet tiltak for personer som mottar økonomisk sosialhjelp, og det statlige tiltaket Tiltak på timen for å få flere unge i jobb. Bosetting av flyktninger Bystyret vedtok å bosette 69 flyktninger i Fredrikstad i 2014, inkludert enslige mindreårige, og en opptrapping til totalt 105 flyktninger i Tjenester til funksjonshemmede For å forbedre og videreutvikle tilbudet til funksjonshemmede ble det i 2014 inngått avtale om å leie Åsebråten, for utvikling av bedre og nye tilbud. Tiltaksplaner Det er fastslått at alle som mottar helse- og omsorgstjenester i Fredrikstad skal ha en tiltaksplan som sikrer kvalitet i tjenesten gjennom avklarte mål og tiltak. Bedre arbeidsforhold Etat Hjemmesykepleie flyttet i 2014 inn i nye tilpassede lokaler. Målekort Fokusområde Kritisk suksessfaktor Tilpasse tjenester til brukernes behov Indikator - Avvik tjenestekvalitet - Legemiddelhåndtering 2014 i omsorgssentre Resultater Mål Skala antall - Gjennomsnittlig tilfredshet, pleie- og omsorg - institusjon - Bruker - Pårørende 5,3 4,6 5,0 4,4 5,5 5, Gjennomsnittlig tilfredshet, pleieog omsorg - hjemmetjenester - Bruker 4,8 4,6 5,0 1-6 Brukere/ 1) 2) Kvalitet - Gjennomsnittlig tilfredshet, hjemmetjenester utviklingshemmede - Pårørende 4,8 4,6 5,0 1-6 Ferdigbehandlede pasienter blir ikke liggende på sykehus - Antall liggedøgn på sykehus for ferdigbehandlede pasienter antall Antall sosialhjelpsmottakere reduseres Godt arbeidsmiljø - Mottakere av økonomisk sosialhjelp - Mottakere av økonomisk sosialhjelp år - Andel i KVP (kvalifiseringsprogram) med overgang til arbeid eller utdanning - Andel overgang til arbeid/utdanning etter endt introduksjonsprogram - Medarbeidertilfredshet ,4 18 3, ,5 34 3, ,1 antall antall % % 1-5 Medarbeidere 2) Økt tilstedeværelse - Nærvær i % - Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte på jobben 88,1 4,13 86,7 4,2 90,0 4,5 % 1-5 5

6 Fokusområde Kritisk suksessfaktor Indikator Læring og utvikling - Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver Resultater ,84 3,9 Mål 2014 Skala 4,2 1-5 Medarbeiderne vet hva som forventes av dem - Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem Økonomi God økonomistyring - Avvik budsjett i % -4,0 0,5 0,0 % Interne prosesser Noter: Positiv avvikskultur - Avvik HMS - Avvik Informasjonssikkerhet og personvern - Avvik Tjenestekvalitet - Forbedringsforslag - Ubehandlede avvik over 14 dager 4, , ) Brukerundersøkelse for 2013 ble gjennomført i I 2012 var skåringsskala 1-4, her omregnet til 1-6 for å kunne sammenlikne med ) Ved undersøkelser er høyeste tall best. Antall avvik knyttet til legemiddelhåndtering gikk tydelig ned i Det arbeides kontinuerlig med opplæring og kvalitetssikring på området. Brukerundersøkelsene i 2014 viste at kvaliteten på seksjonens tjenestetilbud lå tett på landsgjennomsnittet av deltakende kommuner. Resultatet samlet sett har et noe lavere score enn tidligere år. Dette kan ha sammenheng med omorganisering og økonomiske utfordringer som medførte innstramming på bemanningssiden. Tiltak for kvalitetssikring innarbeides i handlingsplan Antall døgn på sykehus for ferdigbehandlede pasienter økte betydelig i Kun Fredrikstad, av kommunene i Østfold, hadde en slik økning, men sammenliknet med andre storbyer ligger Fredrikstad svært lavt. Praksis for oppfølging av utskrivingsklare pasienter følges tett framover. Andel deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP) var høyere i 2014 enn i Det er jobbet målrettet i NAV med å identifisere og rekruttere deltakere til KVP. 4, antall antall antall antall antall Utvikling Omsorgstjenester Befolkningsutvikling eldre Historikk/Status Innbygger per Over 67 år Over 80 år Over 90 år Innbyggere i aldersgruppen 67 år og eldre har fra 2013 til 2014 økt med 899 personer. Veksten er hovedsakelig i gruppen år. Gruppen 80 år og eldre er ganske stabil. Behovet for helse- og omsorgstjenester er tiltakende med alder. Når gruppen år fra 2020 blir 80 år og eldre vil etterspørselen etter tjenester øke betydelig. Sykehjemsplasser/omsorgsboliger for eldre og dekningsgrad Fredrikstad pr Boform Antall plasser Dekningsgrad 80 år+ Institusjonsplasser ,5 Omsorgsbolig med døgnbemanning 87 2,6 Sum ,1 6

7 Dekningsgraden for sykehjemsplasser og døgnbemannede omsorgsboliger for eldre har økt fra 18,4 prosent i 2013 til 19,1 prosent i Økningen har sammenheng med tilveksten av nye døgnplasser på helsehuset og en liten nedgang i antall eldre over 80 år. Langtidsplassene i sykehjem benyttes til de med høyest omsorgsbehov. Fredrikstad har en lav dekningsgrad på disse botilbudene sett i forhold til sammenliknbare kommuner som hadde et snitt på 27. Fredrikstad kommune kompenserer for dette med en noe høyere dekningsgrad på hjemmetjenester, men presset på sykehjemsplasser er høyt. Det samme gjelder andel plasser i skjermet enhet for personer med demens. Fredrikstad kommune har en andel på 24 prosent, mot en gjennomsnittlig andel for sammenliknbare kommuner på 27 prosent. I 2014 måtte 122 personer med vedtak om langtidsopphold på sykehjem vente i en korttidsplass. Gjennomsnittlig ventetid var på 6,5 uker. Dette er en utfordring fordi det begrenser muligheten for hjemmeboende eldre til å få et målrettet korttidsopphold eller avlastningstilbud og øker presset på hjemmesykepleien. Det er åpnet ni nye korttidsplasser på helsehuset. Det medførte en økning i antall innvilgede korttidsopphold fra i 2013 til i Økningen er høyere enn det som var forventet som følge av kapasitetsøkningen. Dette kan skyldes at en større andel av korttidsplassene nå benyttes til utskrivningsklare pasienter, som antas å ha noe kortere liggetid enn de som kommer fra hjemmet. Det vil bli framskaffet statistikk for dette i Tjenester til funksjonshemmede botjenester og virksomhet Kiæråsen Historikk/Status Antall brukere av hjemmetjenesten og Kiæråsen herav ant. brukere med bistand mer enn 35,5 t/uke herav ant. særlig ressurskrevende brukere med tilskudd 1) andel (%) m/tilskudd av brukere m/mer enn 35,5t/uke 85,8 96,2 94,25 90,2 Snitt timer per uke vedtak avlastningstjenester i egen institusjon Antall vedtakstimer i snitt pr uke i barnebolig Note: 1) Antallet særlig ressurskrevende brukere med refusjon fra tilskuddsordningen er en andel av brukere med mer enn 35,5 timer per uke. Antallet brukere i etat tjenester til funksjonshemmede er stabilt. Reduksjonen på 11 brukere fra 2013 til 2014 skyldes at brukere med innvilget omsorgslønn og private kjøp av avlastning, bo- og omsorgstjenester, samt avlastning utenfor institusjon, organisatorisk ble overført til tildelingskontoret i Per 31. desember 2014 bodde det to brukere under 18 år i bofellesskap (barnebolig). Antall brukere som får mer enn 35,5 timer per uke i bistand er redusert med 20. Dette skyldes en revurdering av tjenestevedtakene i Hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp) Historikk/Status Antall brukere av hjemmetjenesten (ikke boveiledning) 1) herav ant. brukere med mer enn 35,5 t/uke bistand andel (%) m/tilskudd av brukere m/mer enn 35,5t/uke 2) 47,8 50,7 43,6 30,8 Noter: 1) Antall brukere av hjemmetjenester gjelder kun hjemmesykepleie og praktisk bistand. Andre typer hjelpetjenester, som trygghetsalarm, matombringing og liknende er ikke medregnet. 2) Antall særlig ressurskrevende brukere med refusjon fra tilskuddsordningen er andel av brukere med mer enn 35,5 timer per uke. Driften av hjemmesykepleietjenester har de siste årene vært preget av høy sirkulasjon av brukere. Høy sirkulasjon er administrativt krevende når det gjelder registrering i fagprogram, utarbeidelse av tiltaksplaner, rapporter og samarbeid med lege, pårørende og spesialisthelsetjenesten. Hjemmesykepleien yter tjenester og behandling til stadig sykere brukere som raskere skrives ut av sykehus. Innføring av GericaPlan som logistikkverktøy på smarttelefonene har medført en forbedring 7

8 av arbeidssituasjonen. Etat hjemmesykepleie hadde gjennomsnittlig inn- og utskrivinger per måned i 2014, en liten økning fra 2013 (85-90). Gjennomsnittlig antall timer tildelt hjemmesykepleie per uke gikk litt ned, fra 4,1 til 3,9 i Snittet for sammenliknbare kommuner har derimot steget fra 4,3 til 4,5 timer. Sammenligningene kan være upresise, da Seksjon for helse og velferd i perioden har gjennomført betydelige forbedringer i datagrunnlaget. Tjenesteomfanget blir tilmålt ut fra en vurdering av hva som er et forsvarlig og kvalitativt godt tilbud. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), avlastning og omsorgslønn Historikk/Status Antall brukere med personlig assistent (BPA) herav antall ordninger med kjøp Antall mottakere av avlastning utenfor institusjon Antall mottakere av omsorgslønn i alderen 18 år og eldre Antall mottakere av omsorgslønn i alderen 0-17 år Antall brukere i alderen 18 år og eldre hvor pårørende er innvilget omsorgslønn er redusert med åtte. For aldersgruppen 0-17 år er det redusert med syv. Tildelingskontoret har mottatt 529 flere søknader i 2014 enn i 2013 samtidig som restanser er redusert. Antall søknader som lå til behandling var 624 per 31. desember 2014, mot 633 i Det er mottatt 53 flere klager i 2014 enn i 2013, de fleste om omsorgslønn og kommunal bolig. Tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende brukere Historikk/Status Totalt antall brukere godkjent for tilskuddsordningen herav antall brukere i alderen 0-15 år Antall brukere i alderen år herav antall brukere med psykisk utviklingshemming Tilskudd utbetalt, beløp oppgitt i millioner kroner Antall brukere som innrapporteres som særlig ressurskrevende for 2014 er ti færre enn i De er i aldersgruppen fra år. Revurdering av tjenestevedtakene i 2014 medførte reduksjon i tjenestetildeling for flere brukere. Andre brukere har fått økt omfang av tjenester, spesielt brukere med BPA-ordninger. Sosial- og helsetjenester Arbeids- og sysselsettingstiltak og økonomisk sosialhjelp (NAV) Historikk/Status Antall deltakere i kvalifiseringsprogram (KVP) 1) Antall deltakere avsluttet i KVP Antall registrerte helt arbeidsledige Note: 1) Kvalifiseringsprogrammet er betegnelsen på et individuelt tilpasset program med tiltak og virkemidler som skal få langtidsmottakere av sosialhjelp og andre som står langt unna arbeidslivet ut i arbeid eller aktivitet. Etter Fylkesmannens tilsyn med gjennomføringen av kvalifiseringsprogrammet, er det utviklet bedre rutiner på området. Dette er en medvirkende årsak til en økning i antall søknader til programmet. Deltakere i KVP har sammensatt problematikk som fysisk og psykisk uhelse, og mange har lavt norsknivå og/eller avbrutt skolegang. Mange har aldri vært i arbeid. Det kreves tett oppfølging av brukerne. 8

9 Det har vært en positiv utvikling i arbeidsledigheten gjennom hele året. Per desember 2014 er det en nedgang på 229 helt arbeidsledige personer sammenliknet med samme periode i Til tross for nedgangen er Fredrikstad fremdeles kommunen med høyest ledighet i Østfold, med 3,9 prosent. Arbeidsledigheten i fylket er på 3,3 prosent, landet for øvrig har en samlet ledighet på 2,7 prosent. Økonomisk sosialhjelp, aldersgrupper og stønadstid Antall Prosent Antall sosialhjelpsmottakere totalt ,0 100,0 Sosialhjelpsmottakere i alderen år ,6 21,5 Stønadstid 7-12 måneder ,9 33,7 Gjennomsnittlig antall måneder med økonomisk sosialhjelp 5,5 5,2.... Antall klienter med sosialhjelp som hovedinntekt ,9 47,1 Antall sosialhjelpsklienter med trygd som hovedinntekt ,3 31,4 Antall husstander i midlertidig botilbud i alt ,5 3,4 Sosialhjelpsstatistikken i 2014 viser en positiv utvikling. Antall sosialhjelpsmottakere er redusert med 182 mottakere (7,4 prosent), hvorav 66 mottakere er i aldersgruppen år (11,8 prosent). For å snu tidligere års negative trender har NAV igangsatt flere tiltak slik som Innsatsgjengen, Tiltak på timen og opprettelse av et internt beslutterteam. Sistnevnte godkjenner alle vedtak etter lov om sosiale tjenester. Dette medfører en lik praksis ved kontoret og sikrer at alle rutiner blir fulgt. Antall husstander i et midlertidig botilbud er redusert i Reduksjonen betyr ikke at antall vanskeligstilte på boligmarkedet er redusert, men et godt samarbeid mellom virksomhetene i seksjonen har medført at spesielt brukere med utfordringer innen rus- og psykisk helse og manglende boevne har fått et annet og riktigere bo- og tjenestetilbud. Tjenester til flyktninger Historikk/Status Totalt antall bosatte flyktninger 1) Antall bosatte flyktninger via IMDi 2) Antall flyktninger som mottar introduksjonsstøtte Noter: 1) Antall flyktninger med botid under 5 år i kommunen. 2) Ordinære flyktninger ikke inkludert enslige mindreårige. Det ble besluttet at kommunen skulle øke bosettingen i 2014 med 50 prosent, og bosette til sammen 60 ordinære flyktninger, i tillegg til 9 enslige mindreårige. Per desember 2014 var det bosatt 55 personer, mens 5 personer ventet på innflyttingsklare boliger på nyåret (totalt 60). I tillegg ble det i 2014 bosatt 13 personer via familiegjenforening. Det er et statlig mål at 55 prosent av introduksjonsdeltakerne skal være i utdanning eller arbeid etter to år i programmet. I 2014 var resultatet i Fredrikstad på 34 prosent, en forbedring fra 18 prosent i Det jobbes målrettet for et bedre resultat. Fredrikstad kommune har et tett samarbeid med Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og mottar tilskudd til ett årsverk som blant annet jobber for å skaffe arbeidspraksisplasser til introduksjonsdeltakere. Gjennom raskere tilknytning til næringslivet tilegner introduksjonsdeltakerne seg kunnskaper som gjør dem mer attraktive på arbeidsmarkedet. Fylkesmannen gjennomførte i 2014 et skriftlig tilsyn med introduksjonsprogrammet. Temaet for tilsynet var om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Endelig tilsynsrapport foreligger ikke. 9

10 Tjenester til personer med rusavhengighet og psykiske lidelser Antall brukere med rusproblematikk 1) Antall brukere i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Antall brukere i lærings- og mestringsprogram 2) Antall brukere som mottar psykiske helsetjenester 3) Antall brukere av miljøarbeidertjenesten Antall brukere som mottar psykiske helsetjenester 1) Antall særlig ressurskrevende brukere, innen psykisk helse Antall overdoseutrykninger AMK (hjemmehørende i Fr.stad) 4) Antall overdosedødsfall (hjemmehørende i Fredrikstad) 5) Noter: 1) Gerica tall per 31. desember 2014, Brukerplan ) Tidligere ettervern er i 2014 omorganisert til et fire måneders lærings- og mestringsprogram 3) Antall brukere per år (16-25 år). RUPS tilbyr gruppebaserte tiltak, individuell oppfølging, musikkterapi og psykologtimer. 4) Alle typer overdoseutrykninger fra Ambulansetjenesten til personer med bostedsadresse i Fredrikstad. Flere personer får overdose under opphold i kommunen. I 2014 var det totalt 25 overdoseutrykninger fra AMK til Fredrikstad (medregnet de som midlertidig oppholdt seg i Fredrikstad). 5) Kilde: 2014-tall er innhentet fra kommunale dødsmeldinger. Lokale tall for 2014 verifiseres i det nasjonale Dødsårsaksaksregisteret i løpet av Rus- og psykiske helsetjenester hadde en økning på 31 nye brukere fra 2013 til Tjenestetildelingen har vært mer ressurskrevende fordi antall pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), antall vedtak om tvangsplasseringer og antall brukere med individuell plan og ansvarsgrupper har økt. Ettervernet i sin opprinnelige form er avviklet. Virksomhet friskliv og mestring og sosialmedisinsk poliklinikk i Sykehuset Østfold HF har i samarbeid igangsatt et nytt lærings- og mestringsprogram. Miljøarbeidertjenesten var i 2014 en integrert del av avdeling rus- og psykisk helsearbeid. Oppbyggingen av lærings- og mestringsavdelingen, frisklivssentralen og ungdomsteam rus- og psykisk helse (RUPS) er eksempler på kostnadseffektive grep som sikrer bedre rehabilitering og livsmestring for flere brukere. Fredrikstad er en av ni pilotkommuner i landet som deltar i den nasjonale Overdosetrategien, med mål om å redusere antall overdosetilfeller og overdosedødsfall ved å iverksette forebyggende, livreddende og rehabiliterende tiltak. Det utarbeides kommunal statistikk, og rutiner og samarbeidsavtaler etableres. Tiltak og kompetanseutvikling iverksettes fortløpende. Fysioterapi, ergoterapi og støttekontakt Historikk/Status Historikk/Status Antall brukere innvilget støttekontakt per Antall brukere i kommunalt psykiatrisk dagtilbud U Ansvaret for å fatte vedtak om støttekontakt er overført til tildelingskontoret. Antall enkeltvedtak er redusert fra 2013 til Antall vedtakstimer er i snitt 4 timer per uke. Det er ønskelig å øke andelen i gruppebaserte tiltak framfor individuell støttekontakt. Antall personer i aktivitetsgrupper har økt fra 51 personer i 2013 til 65 personer i Antall brukere av dagtilbudet U3 er noe redusert i 2014, som følge av at enkelte tjenester er endret organisatorisk. I 2014 ble kommunens fysio- og ergoterapitjenester omorganisert til en felles avdeling. Det ble også etablert et nytt tildelingsteam for tildeling og prioritering av tjenester til voksne, etter utarbeidede prioriteringsnøkler i ASSS-nettverket. 10

11 Kroner Medisinske tjenester legetjeneste og akuttilbud Historikk/Status Antall innleggelser i kommunale akuttplasser (KAD) belegg i prosent Antall årsverk per innbyggere leger 0,93 1,06 1,07 1,07 Antall legekonsultasjoner Antall voldsutsatte pasienter registrert ved Legevakten Antall pasientbesøk per dag ved Feltpleien Totalt antall pasienter ved overgrepsmottaket i Østfold herav ant. pasienter fra Fredrikstad ved overgrepsmottaket Feltpleien tilbyr rusavhengige forebyggende og livreddende lavterskel helsetiltak. Antall pasientbesøk ved feltpleien hadde en nedgang som følge av flytting til nye lokaler i helsehuset. Det har nå tatt seg opp igjen og brukerne er svært fornøyde med nye lokaler. Felles lokalisering med legevakt, overgrepsmottak og avdeling rus- og psykiske helsetjenester har ført til bedre samhandling om felles pasienter. Boligtiltak Historikk/Status Tilskudd og utlån: Bostøtte antall behandlede søknader Gjennomsnittlig antall husstander som mottok bostøtte hver mnd Utbetalt bostøtte oppgitt i millioner ,3 61,2 Startlån antall innvilget Startlån antall avslag Antall aktive lån Boliger tildelingskontoret disponerer: Kommunalt eide boliger Antall utleide boliger per Kommunalt eide omsorgsboliger Husbankens bostøtte bidrar til å redusere netto boutgifter for husholdninger som bruker en stor del av sin inntekt på boutgifter. Antall husstander som har mottatt bostøtte er 354. Fredrikstad har vært med i Husbankens boligsosiale program (BoSo) siden mars Tiltak i aktivitetsplan 2014 for BoSo er gjennomført som planlagt. Tiltak i Boligsosial handlingsplan blir det jobbet systematisk med fra år til år. Sammenlikninger/nøkkeltall Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 80 år og over Note: FRE SAR DRA KRS ASSS Tallene for 2014 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigeringer av tallene kan forekomme. 11

12 Prosent Prosent Prosent Fredrikstad kommune har en økning i netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger over 80 år, men ligger fremdeles lavere enn snittet i ASSS-kommunene. Økningen skyldes tilrettelegging av tjenestetilbud til utskrivingsklare pasienter og for brukere innen øyeblikkelig hjelp, mindre refusjon i tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester, merutgifter til kjøp av tjenester og at brukere i omsorgssentre har behov for mer spesialiserte og omfattende tjenester. 25,0 Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over 20,0 15,0 10,0 5,0 Note: 0,0 FRE SAR DRA KRS ASSS Tallene for 2014 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigeringer av tallene kan forekomme. Dekningsgraden av plasser er lavere enn ASSS-kommunene og viser en liten økning sammenliknet med Økningen har sammenheng med tilveksten av nye døgnplasser på helsehuset og en liten nedgang i antall eldre over 80 år Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over FRE SAR DRA KRS ASSS Note: Tallene for 2014 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigeringer av tallene kan forekomme. Andel mottakere av hjemmebaserte tjenester med omfattende tjenestebehov, for de på 80 år og over må ses i sammenheng med lav institusjonsdekning i Fredrikstad kommune. Nedgangen fra 2013 til 2014 betyr at antall brukere med omfattende bistandsbehov er redusert. Andel sosialhjelpsmottakere år i forhold til innbyggere år i % FRE SAR DRA KRS ASSS Note: Tallene for 2014 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigeringer av tallene kan forekomme. 12

13 Fra 2013 til 2014 er den en reduksjon i antall klienter i aldersgruppen år som mottar økonomisk sosialhjelp. Netto driftsutgifter for samme gruppe klienter er i Fredrikstad kommune redusert fra kroner til kroner, mot et ASSS-snitt på kroner. Som nærmeste kommune ligger Sarpsborg, med kroner i netto driftsutgifter. Måloppnåelse Seksjonens hovedmål er å legge til rette for gode kvalitative tilbud til innbyggerne i kommunen. Dette innebærer at den enkelte får dekket sine grunnleggende behov med vekt på individuelle, fleksible og helhetlige løsninger, uavhengig av bosted. I saksbehandling og tjenesteyting skal det tilrettelegges for medvirkning der det utvises respekt for brukernes egenverd og livsførsel. Trygghet og forutsigbarhet for den enkelte bruker er sentrale verdier. Brukerundersøkelser ble gjennomført høsten Resultatene viste et behov for sterkere faglig fokus på god kommunikasjon og brukermedvirkning. Tjenestebeskrivelsene og lovverket vil være rammen for fleksible løsninger. Seksjonen har stort fokus på effektivisering og utviklingsarbeid og det er iverksatt en rekke aktiviteter og tiltak. Det er i hovedsak god måloppnåelse. Bedre levekår og reduksjon av sosial ulikhet i helse. Totalt 182 færre mottakere av økonomisk sosialhjelp i 2014, hvorav 66 færre sosialhjelpsmottakere i alderen år. Dette er et resultat av flere igangsatte tiltak ved NAV, slik som innsatsgjengen og tiltak på timen. Prosjekt barnefattigdom har veiledet 47 voksne og 108 barn. Av disse er 16 foreldre ferdig avklart, hvorav seks har kommet i arbeid og ti er over på andre ytelser enn økonomisk sosialhjelp. Sosialfaglige konsulenter ved Glemmen videregående skole og ved Fredrik II videregående har i alt hatt 174 nye henvendelser. Konsulentene jobber forebyggende med formål om å bidra til reduksjon av frafallet fra videregående opplæring. Fredrikstad kommune deltar i den nasjonale overdosestrategien som en av ni pilotkommuner. Programperioden er 4-årig fra Målet er å redusere antall overdosetilfeller/dødsfall. I 2014 er det utarbeidet statistikk over antall overdoseutrykninger fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og antall overdosedødsfall i kommunen. Overdosestatistikk blir en del av kartleggingsverktøyet BrukerPlan i I 2014 er det iverksatt tiltak for bedre brukerkartlegging, hindre illegalt salg av LAR-medisin og tiltak for avvikling av helsefarlige boog ansamlingssteder for sprøytenarkomane. Overdosestrategien er et samarbeidsprosjekt mellom kommune, politi, spesialisthelsetjeneste og Kirkens Bymisjon. Økt sysselsetting blant innvandrerbefolkningen. Fredrikstad kommune har en løpende partnerskapsavtale med IMDi. Samarbeid om bedre måloppnåelse i introduksjonsprogrammet. Etatene omsorgssentre og hjemmesykepleie har hatt personer på hospiteringstiltak i regi av NAV. Etat omsorgssentre tar også imot elever fra Fredrikstad internasjonale skole (FRIS). NAV videreførte i 2014 prosjekt Jobbsjansen for innvandrere i aldersgruppen år. Det har vært 43 deltakere i prosjektet, hvorav 11 har kommet i arbeid og 6 har kommet i utdanning. I tillegg ble det i september startet opp Jobbsjansen for kvinner, med mål om å øke sysselsettingen blant innvandrerkvinner. 18 kvinner er i prosjektet. Trivsel, aktivisering og kulturelle tilbud vektlegges i omsorgstjenesten. Det har vært en rekke arrangementer på dagsentre og sykehjem i regi av den kulturelle spaserstokken. Det er etablert aktivitetskontakter i sykehjemmene i samarbeid med avdeling aktiv omsorg for å styrke aktivitetstilbudet. Det er utarbeidet egen informasjonsbrosjyre om aktivitetstilbudet. Omsorgstjenestene har jobbet aktivt for å knytte til seg frivillige som bidragsytere til aktivitet og trivsel både i boliger og på sykehjem. Det har vært arrangert flere samarbeidsmøter med de største frivillige organisasjonene. Etat hjemmesykepleie samarbeider eksempelvis med ungdomsskole i valgfag Innsats for andre ved Grønlien omsorgsboliger. 13

14 Forebygging og tidlig intervensjon. Lærings- og mestringsavdelingen er etablert med 5,5 årsverk i tjenestene; frisklivssentral, støttekontakt og samfunnskontakt. Ny frisklivssentral tilbyr helsefremmende tilbud i form av matkurs, røykeslutt og varierte treningstilbud. Ambulant rehabiliteringsteam (ART) tilbyr vedtaksbaserte opptreningstjenester og er et behandlingsalternativ for pasienter med ulike lidelser som slag, ortopedi, kreft, hjerte- lungesyke og alkoholisme med videre. 57 personer mottok ART-tjenester. Det er etablert godt samarbeid med fastlegene. Ungdomsteam rus og psykisk helse (RUPS) er etablert. Teamet tilbyr unge og deres pårørende individuelle og gruppebaserte tiltak, musikkterapi og psykologbistand. Nytt mestring- og læringsprogram er etablert for voksne i rehabilitering for rus- og psykiske lidelser. Et fire måneders mestringsprogram i samarbeid med Sosialmedisinsk poliklinikk. Nye faggrupper, som psykolog, musikkterapeut, kreftkoordinator og erfaringskonsulent er ansatt. Ny kompetanse styrker kvaliteten og variasjonen på tjenestetilnærmingen. Brukermedvirkningsperspektivet er styrket og satt i system ved ansettelse av ny erfaringskonsulent. Økt samarbeid med interesseorganisasjoner har ført til etablering av nye mestringsgrupper og selvhjelpsgruppe, samt etablering av Helsetorget en informasjons- og likepersonsskranke i helsehuset. Det er tildelt statlige tilskuddsmidler for utvikling av nytt LAR-team på helsehuset, et samarbeidsprosjekt mellom virksomhet friskliv og mestring og sosialmedisinsk poliklinikk. Målet er å gi svakt fungerende LAR-pasienter (60 personer) et mer samordnet og tilgjengelig rehabiliteringsprogram. NAV har deltatt med ressursperson til FFKs gatelag. Brukere under 67 år med utviklingshemming/funksjonshemming får et individuelt, faglig forsvarlig og helhetlig tjenestetilbud. Kapasitet og bygningsmessige utfordringer ved Kiæråsen avlastningssenter er avklart og det er besluttet at et team ved Kiæråsen skal flytte til andre lokaliteter på Begby og Åsebråten. Videreutviklet mobilt team slik at det yter tjenester til brukere i alle distrikter. Styrket tverrfaglig og tverretatlig samarbeid for å utnytte ressursene best mulig. Etablert et samarbeid med tildelingskontoret om prosedyrer og kriterier for tildeling av avlastningstjenester. Etablert og utviklet et samarbeid mellom dag- og avlastningstilbudet for å imøtekomme ulike avlastningsbehov. Etter skoletid ordningen er samlokalisert med det øvrige dagtilbudet i eksisterende bygningsmasse. Utarbeidet risikoanalyser innenfor ulike områder og arenaer. Eldre med behov for helse- og omsorgstjenester har en boligsituasjon der de opplever trygghet og får nødvendig støtte og hjelp i hverdagen. Det er planlagt overflytting av personell og brukere til nytt sykehjem på Østsiden, som åpner i juni Alle somatiske korttidsplasser er flyttet fra sykehjemmene til Fredrikstad korttidssenter i etat medisinske tjenester for å samle kompetanse på dette tjenestetilbudet ett sted. Hjemmesykepleien deltar i et prosjekt for innføring av velferdsteknologi i tjenesten. Viktige milepæler er avklart i 2014 i satsing på velferdsteknologiske løsninger; avklaring av felles plattform for bolig og institusjon for trygghetssignal og velferdsteknologi, etablert egen visningsleilighet for velferdsteknologi og etablert elektronisk samhandling mellom omsorgstjenesten, legevakt, helsestasjon og mot fastleger. Samhandlingsreformen. Fire virksomheter innen hjemmesykepleien flyttet i 2014 inn i nye lokaler. Nye arbeidsmetoder med bruk av Gerica Plan, nye funksjoner med fagutviklingssykepleier og samhandlingssykepleier ble innført. Nye smarttelefoner med en programvare (LMP) er tatt i bruk i Den gir til enhver tid tilgang til oppdatert informasjon, og legger til rette for effektiv kommunikasjon mellom de ansatte i tjenesten. Dette er utstyr som effektiviserer tjenestetilbudet og gjør det mulig å håndtere den store sirkulasjonen av brukere. Antall kommunale akutte døgnplasser (KAD-senger) er utvidet fra 5 til 11 i forbindelse med innflytting i helsehuset. 14

15 Boligsosialt utviklingsprogram (BoSo). Det ble i 2014 startet et prosjektarbeid for opprettelse av mottaks- og utredningsenhet for brukere med rus- og psykiske lidelser. Det er gjennomført kompetanseinnhenting og planlegging av Housing first-prosjekt (modell for bosetting av bostedsløse). Leie-til-eie prosjekt er planlagt. Områdeløft forstudie er igangsatt i seksjon Kultur, miljø og byutvikling. Kommunen har kjøpt flere utleieboliger og det er inngått tildelingsavtaler med flere private utbyggere. Økonomisk resultat Tall i tusen kroner Regnskap Budsjett Avvik i kr. Avvik i % Brutto utgifter ,8 Brutto inntekter ,3 Netto resultat ,5 Seksjonen endte i 2014 med et samlet mindreforbruk på 8,2 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak stram økonomistyring og effekt av vedtatte innsparingstiltak. Avviket på brutto utgifter skyldes merforbruk på lønn eksklusiv sykepenger (på grunn av høyere sykefravær enn budsjettert, med tilhørende behov for flere vikarer), behov for kjøp av tjenester fra private tjenesteytere, merutgifter til kommunal medfinansiering ved sykehusinnleggelser og avsetning til bundne driftsfond. Merinntekter relaterer seg til høyere sykepengerefusjoner enn budsjettert, integreringstilskudd og øremerkede tilskudd. Avvikene varierer i etatene og virksomhetene. Det negative avviket på tildelingskontoret er ikke relatert til virksomhetens egen drift, men skyldes mindre inntekter enn budsjettert innenfor refusjonsordningen til ressurskrevende tjenester (som er budsjetteknisk plassert i denne virksomheten), hvilket er relatert til færre brukere og redusert tjenesteomfang i seksjonen som helhet. Redusert refusjon må ses i sammenheng med omfanget av tjenester som til enhver tid gis i etater/virksomheter. Tall i tusen kroner Regnskap 2014 Justert budsjett 2014 Netto avvik Utgifter Inntekter Netto Utgifter Inntekter Netto i kroner Stab helse og velferd Tildelingskontoret Etat tj. til funksjonshemmede Etat omsorgssentre Etat hjemmesykepleie Etat medisinske tjenester Friskliv og mestring Mat, vaskeri og praktisk bistand NAV Sum Stab helse og velferd, inkludert fellestjenester, har et mindreforbruk på 3,5 millioner kroner, som i hovedsak er relatert til økt integreringstilskudd, mindre utgifter til pasientskadeerstatning og forskjøvet framdrift av velferdsteknologiprosjekter. Det er mottatt mindre inntekter enn budsjettert for oppholdsbetaling i institusjon. Tildelingskontoret har et merforbruk på 7,9 millioner kroner, som i hovedsak er relatert til mindre refusjon i tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester i hele seksjonen, og styrte merutgifter til kjøp av tjenester fra private. Vakante stillinger og lite bruk av vikarer har gitt en innsparing på lønn. 15

16 Etat tjenester til funksjonshemmede har et mindreforbruk på 8,2 millioner kroner, som i hovedsak skyldes merinntekt sykepengerefusjoner, stram økonomistyring og effekt av innsparingstiltak. Etat omsorgssentre har et merforbruk på 3,1 millioner kroner. Sykefraværet har en økning på 1,2 prosent fra 2013 til 2014 og ligger på om lag 13,7 prosent. Omsorgssentrene opplever at brukerne har behov for mer spesialiserte og omfattende tjenester. Dette medfører utstrakt bruk av sykevikarer, overtid og bruk av bemanningsbyrå for å dekke behovet. Etat hjemmesykepleie har et mindreforbruk på 2,2 millioner kroner. Merinntekter på sykelønnsrefusjoner, stram økonomistyring og effekt av salderingstiltak har hatt en positiv effekt på resultatet. For å dekke opp vakter med riktig kompetanse har det vært nødvendig å bruke forskjøvet arbeidstid og overtid. Etat medisinske tjenester har et merforbruk på 1,8 millioner kroner, som i hovedsak skyldes økte utgifter til lønn, medisiner og kjøp av tjenester til brukere med omfattende tjenestebehov. Etaten har også mottatt mindre inntekter enn budsjettert, da avtalen mellom kommunen og Volvat medisinske senter om leie av 2 sengeplasser ikke ble gjennomført. Friskliv og mestring har et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner. Vakanser og redusert vikarinnleie har gitt innsparing på lønn. Det har vært en utfordring å rekruttere nødvendig kompetanse på områdene rus, psykisk helse og fysio- og ergoterapitjenester. I løpet av høsten ble det satt inn vikarer i disse stillingene. Mat, vaskeri og praktisk bistand har et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner som i hovedsak skyldes økt salg. NAV har et mindreforbruk på 4,9 millioner kroner, som i hovedsak er relatert til mindre utbetalt kvalifiseringsstønad, refundert sosialhjelp som følge av innvilgede trygdeytelser, bostøtte og tilbakebetaling av lån. Det er utbetalt 110,5 millioner kroner i økonomisk sosialhjelp i 2014, en reduksjon på 17,3 millioner kroner sammenliknet med I 2014 er det utbetalt 1,7 millioner kroner til midlertid botilbud, en reduksjon på 3,8 millioner kroner fra For aldersgruppen år er det utbetalt sosialhjelp på til sammen 15,2 millioner kroner i 2014, hvilket er 4,4 millioner kroner mindre enn i Innsparingstiltak/økte inntekter Ved inngangen til 2014 hadde seksjonen et salderingsbehov på 69,3 millioner kroner. I revidert budsjett januar 2014 ble det vedtatt ytterligere tiltak på 9 millioner kroner. I løpet av første halvår 2014 ble det gjennomført store strukturelle endringer i seksjonen, derfor var det vanskelig å oppnå ønsket effekt av alle vedtatte tiltak. Innsparinger som følge av vakante stillinger og stram styring på innleie av vikarer viste seg å være nødvendig for å kompensere salderingsbehovet og finansiere nye utfordringer gjennom året. Bystyret vedtok i juni å styrke seksjonen med 5 millioner kroner. 1,5 millioner kroner ble tilført dagsentre for eldre og 3,5 millioner kroner ble tilført etat omsorgssentre og etat hjemmesykepleie, med henholdsvis 2 millioner kroner og 1,5 millioner kroner. Tall i tusen kroner Vedtatt handlingsplan Redusere ledelse i etat tjenester til funksjonshemmede. Redusere standarden på dagsentrene i etat tjenester til funksjonshemmede. Budsjettert beløp Oppnådd Beløp 1) Kommentarer til oppnåelse Tiltaket er gjennomført ved sammenslåing av avdelinger, reduksjon av antall avdelingsledere og reduksjon i administrative stillinger Begby dagsenter ble nedlagt fra 1. juli brukere fikk redusert sitt dagsentertilbud med en dag og 11 brukere mistet tjenestetilbudet. Dagsentrene ble holdt 16

17 Tall i tusen kroner Budsjettert beløp Oppnådd Beløp 1) Kommentarer til oppnåelse sommerferiestengt i tre uker. Generell standardreduksjon innenfor tjenester til funksjonshemmede. Reduksjon i drift av dagsentre for eldre i etat hjemmesykepleie. Redusere kjøp av institusjonsplasser (rus/psykiatri) i virksomhet Friskliv og mestring. Vakante årsverk ved fravær og utsette ansettelser i virksomhet friskliv og mestring. Redusere innleie av vikarer i virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand. Flere sosialklienter selvhjulpne, samt redusere utgifter til etablering av flyktninger. Standardreduksjon i etat hjemmesykepleie. Standardreduksjon i etat omsorgssentre. Vedtatt gjennom året Tildelingskontoret. Standardreduksjon på tjenester i seksjonen. Medisinske tjenester. Innsparing lønn. Redusere satsingen på velferdsteknologi (drift) Mat, vaskeri og praktisk bistand Standardreduksjon på tjenester Nye turnuser med reduksjon i årsverk er gjennomført. Gjennomgang og vurderinger av flere vedtak videreføres Det ble vedtatt å gjenåpne flere dagplasser og det ble tilbakeført 1,5 millioner kroner. Justert innsparingskrav 1,9 millioner kroner. På grunn av delårseffekt ga det en ytterligere innsparing på 0,5 millioner kroner Vedtaket er reversert i tråd med revidert budsjett januar Gjennomført Gjennomført Flere tiltak ble iverksatt og antall mottakere av sosialhjelp ble redusert med 182 personer. En innsparing på 4,9 mill. kr. Det er ingen reduksjon i utgiftene til etablering av flyktninger, men rutinen ble gjennomgått og justert i tråd med praksis for innvilgelse av sosialhjelp Etablering og utvikling av ressursenhet. Ny turnus og stram styring i innleie av vikarer har bidratt til godt økonomisk resultat Gjennomført. Nedbemanning og etablering av nye turnuser er iverksatt Gjennomført. Minimal innleie av vikarer i seksjonen, jfr. seksjonens positive resultat på 8,2 millioner kroner Gjennomført Gjennomført Gjennomført. Sum Note: 1) Oppnådd beløp er et anslag. Flere etater/virksomheter har en større innsparing som i stor grad er relatert til merinntekter på sykepengerefusjoner, stram økonomistyring og minimal innleie av vikarer. Investeringer Nytt Østsiden sykehjem er innflyttingsklart i juni 2015 med 64 plasser, samt en dagavdeling for mennesker med demens på 12 plasser med planlagt oppstart fra Det er satset på investeringer til helsehuset, velferdsteknologi og inventar, utstyr og andre omgjøringer og oppgraderinger. Det var satt av 3 millioner kroner til ny teknologi på legevakten i 2014, som ikke ble benyttet. 17

18 Ved NAV er det foretatt omgjøringer, sikringstiltak og kjøp av scanningutstyr og PC-er. I virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand er det investert i en ny pakkemaskin på sentralkjøkkenet. Hjemmesykepleien flyttet inn i nye lokaler i 2014, antall leasingbiler økte fra 90 til 106 og det er etablert ladestasjoner til el-biler. Etat tjenester til funksjonshemmede har foretatt innkjøp av inventar og utstyr, oppgraderinger og omgjøringer ved Begby dagsenter for klargjøring til døgndrift. Det er også foretatt innkjøp av inventar og utstyr til etatens administrasjon og til etablering av avlastningstilbudet i leid bygning på Åsebråten. Det vil være nødvendig å bruke 1,9 millioner kroner av seksjonens resultat for 2014 til finansiering av sistnevnte investering når regnskapet legges fram for avslutning i Øremerkede tilskudd og fond Fredrikstad kommune ha mottatt gaver og øremerkede tilskudd i Det er mottatt 22,6 millioner kroner i øremerkede tilskudd og 0,7 millioner i gaver. Alle tilskudd og gaver som ikke er brukt i 2014 er overført til Vedlagt følger en akkumulert oversikt per over hva som er avsatt på fond av øremerkede tilskudd og gaver. 18

19 MEDARBEIDERRESULTATER Årsverk Brukte årsverk Virksomheter Brukte 2013 Brukte 2014 Stab 24,48 21,57 Tildelingskontoret 42,42 42,53 Etat tjenester til funksjonshemmede 531,69 541,09 Etat omsorgssentre 527,95 564,3 Etat hjemmesykepleie 376,92 402,2 Etat medisinske tjenester 159,85 198,42 Friskliv og mestring 79,44 77,85 Mat, vaskeri og praktisk bistand 89,14 91,25 NAV - kommunale tjenester 91 92,73 I alt 1 922, ,94 Note: 1) Tall for 2014 er ikke direkte sammenlignbare med tall for 2013 som følge av endring i rapporteringen. Økning i antall årsverk skyldes i hovedsak opprettelse av ressursenheter. Overtid Overtid Etater/Virksomheter Beløp i kroner Antall timer Endring i antall timer i % Stab % Tildelingskontoret % Etat tjenester til funksjonshemmede ,3 % Etat omsorgssentre ,5 % Etat hjemmesykepleie ,7 % Etat medisinske tjenester ,9 % Friskliv og mestring ,03 % Mat, vaskeri og praktisk bistand ,8 % NAV - kommunale tjenester ,51 % I alt ,7 % Note: 1) Kronebeløpet er eksklusiv feriepenger. Bruk av overtid skyldes hovedsakelig behov for fagkompetanse og ekstraarbeid. Arbeidsgiverstrategi Arbeide for å kunne rekruttere og beholde nødvendig og godt kvalifisert arbeidskraft. Innsparing har hatt fokus også i 2014 og har for mange vært utfordrende for et aktivt rekrutteringsarbeid. Flere opplever at det er vanskelig å rekruttere ansatte med den kompetansen det er behov for, særlig til vikariater. Flere virksomheter tar imot lærlinger, elever og studenter og gjennom dette jobbes det aktivt med å rekruttere ansatte med høgskole og helsefagarbederskompetanse. 19

20 Medarbeidere opplever at de utvikler seg og får brukt sin kompetanse. Virksomhetene lager opplæringsplaner og kompetanseplaner, i tråd med identifiserte utfordringer. Etat hjemmesykepleie har etablert nettverk for ressurspersoner demens. Ansatte skal ha tilfredsstillende og utviklende arbeidsoppgaver og inneha tilstrekkelig kompetanse til å utføre dem. Det gjennomføres medarbeidersamtaler. Det rapporteres om medarbeidersamtaler med Løftfokus fra etat omsorgssentre. Etat hjemmesykepleie gjennomfører etiske refleksjoner i daglige aktiviteter. Dette startet opp 1. september Det jobbes i virksomhetene med utvikling av felles prosedyrer. Ha fokus på målet om at heltid skal være en rettighet for alle ansatte i kommunen Det har vært jobbet videre med prosjekt heltidskultur. Flere avdelinger på helsehuset samt legevakten tilbyr alle søkere heltidsstillinger. Det jobbes videre med fokus på heltid i arbeidet med turnuser og i ressursenheter. Flere ansatte ønsker større stillinger. Medarbeiderne i kommunen opplever å ha ledere som er tydelige, inkluderende og gode rollemodeller. Etatsledere, virksomhetsledere og avdelingsledere deltar i lederutviklingsprogram (LUP). LUP startpakke er iverksatt, lederutvikling for nye ledere. Det er iverksatt eget opplæringsprogram for ledere i helse og velferd. Det er utarbeidet stillings og funksjonsbeskrivelser. Lederavtaler er innført i en etat, og skal innføres i de andre etatene og virksomhetene. Medarbeidere er motivert for å utføre arbeidet i samsvar med kommunens mål og verdier. Det oppleves at kommunens verdisett blir jobbet med og brukt på ulike nivåer i etatene og virksomhetene. Mangfold, inkludering og likestilling Innvandrerbefolkningens sammensetning og størrelse i Fredrikstad-samfunnet gjenspeiles blant kommunens ansatte. Flere virksomheter har hatt innvandrere i praksis, og hospitanter fra NAV. Virksomhetene ansetter kompetente søkere uavhengig av hudfarge og kulturell bakgrunn. Kvinnelige og mannlige medarbeidere i Fredrikstad kommune er likestilt med hensyn til ansettelse, lønn, stillingsstørrelse, avansement og opplæring. Det er en betydelig overvekt av kvinnelige ansatte i seksjonen, og ønskelig med flere mannlige ansatte. Det oppleves som at likestilling i forhold til dette punktet blir godt ivaretatt. Arbeidsmiljøutvikling (HMS- og IA-arbeid) Alle ansatte skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø med trygge, inkluderende og stimulerende arbeidsplasser. Det jobbes godt med HMS-arbeidet i samtlige virksomheter, og etatene rapporterer om at ansatte er kjent med sitt arbeids og ansvarsområde Det jobbes med trivelsfremmende og utviklende tiltak og systematisk med HMS-arbeid. Noen virksomheter har gjennomført risikovurdering i tråd med generelt pålegg fra arbeidstilsynet. Medarbeidertilfredshet I etat tjenester til funksjonshemmede viser OLI-resultatene en liten positiv oppgang siden 2013, til tross for store innsparingstiltak. I etat hjemmesykepleie har det vært en høyere deltakelse enn ved forrige måling, og snitt indeks resultat OLI har gått noe opp. I virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand var OLI-skåren i 2014 på 4,2. Dette er den høyeste skår som virksomheten har hatt. 20

21 NAV jobber på en slik måte at mye av kompetanseheving og utvikling er lagt opp som skuldertil-skulder opplæring. Humankapitalindeksmålinger og medarbeidersamtaler beskriver et inkluderende arbeidsmiljø med mye samhold, kollegastøtte og fleksibilitet. Inkluderende arbeidsliv (IA), økt tilstedeværelse Sykefravær Virksomheter Prosent Stab 7,7 6,4 Tildelingskontor 10,0 13,4 Etat funksjonshemmede 12,5 14,0 Etat omsorgssentre 12,8 14,1 Etat hjemmesykepleie 12,7 14,6 Etat medisinske tjenester 9,9 12,0 Friksliv og mestring 5,9 8,2 Mat, vaskeri og praktisk bistand 10,7 13,6 NAV kommunale tjenester 11,0 8,0 Totalt 11,9 13,3 Note: Ingen sammenlikningstall for 2012 på grunn av omorganisering. Sykefraværet er høyt i alle etater og virksomheter og gir grunn til bekymring. Fraværet er sammensatt og fordeler seg ulikt mellom virksomheter og avdelinger. Personalavdelingen setter i 2015 i gang et tiltak fra handlingsplanen for inkluderende arbeidsliv (IA) hvor de skal følge opp virksomheter med sykefravær på mer enn 10 prosent. Ivaretakelse og inkludering av mennesker med redusert funksjonsevne BIA-rapportering 2014 ( ) Alle ledere og ansatte som er sykmeldte skal følges opp i samsvar med Fredrikstad kommunes BIA-prosedyre: 1.1 Antall person-saker (ikke eventuelt-saker) som er drøftet i BIA-utvalget (Samme person-sak i flere møter teller som 1 sak). 1.2 Antall individuelle oppfølgingsplaner som er utarbeidet Antall person-saker som er arbeidsmiljørelatert Antall tilsatte som er tilbakeført til egen stilling Antall tilsatte som er tilbakeført til del av egen stilling Antall tilsatte som er omplassert til annet arbeid i kommunen Antall tilsatte som har vært gradert sykmeldt Samlet tilretteleggingstilskudd innvilget fra NAV Antall gjennomførte BIA-utvalgsmøter Antall gjennomførte dialogmøte 1 Antall personer over på arbeidsavklaringspenger (AA) Antall personer over på avtalefestet førtidspensjon (AFP) Antall personer over på uførepensjon (UFP) Note: Punkt 1.8 (Antall tilsatte som har hatt permisjon uten lønn på grunn av sykdom) er utgått per 1. januar Punkt 1.10 (Samlet beløp innvilget fra attføringsutvalget) er utgått. Attføringsutvalget ble lagt ned 1. februar Inkludering av mennesker med redusert funksjonsevne uten ansettelsesforhold, IA-avtalen delmål 2b. Fredrikstad kommune har et praksisplassprosjekt hvor kommunen forplikter seg i forhold til et visst antall praksisplasser. God nærværskultur I tillegg til å jobbe godt med sykefraværet så er det viktig å ha fokus på de ansatte som er på jobb hver dag. Det arbeides godt i virksomhetenes hms-grupper. Kommunens personalavdeling og hmsavdeling tilbyr ulike prosesser og verktøy til jobbing med å bygge god nærværskultur. HMS

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Møteinnkalling Helse- og velferdsutvalget

Møteinnkalling Helse- og velferdsutvalget Møteinnkalling Helse- og velferdsutvalget Til utvalgets medlemmer: Før ordinært møte fra kl. 17:00 17:45 er det orientering og omvisning i visningsleilighet, - velferdsteknologi v/ leder for etat hjemmesykepleie

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 SEKSJON FOR HELSE OG VELFERD

ÅRSRAPPORT 2013 SEKSJON FOR HELSE OG VELFERD FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for helse og velferd Dokumentnr.: 15 Løpenr.: 104671/2014 Dato: 17.06.2014 Sb: Kari Eriksen Klassering: 144 ÅRSRAPPORT 2013 SEKSJON FOR HELSE OG VELFERD VEDTATT I HELSE- OG

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Overordna Samhandlingsutvalg 07.11.15 Økonomiske rammer og forutsetninger: Kommunen brukte i 2014 ca. 436 mill. kr netto til Pleie- og omsorgstjenesten (1.150) Merforbruk over flere år i Pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgstjenester Vi er på god vei til å nå målet om full sykehjemsdekning ved at hjemmeboende tildeles sykehjemsplass eller bolig i et helse- og velferdssenter innen seks uker. Antall utskrivningsklare ventedøgn er redusert,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401266 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 ØKONOMISK

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold NAV kontor hva gjør vi NAV-kontor i Østfold NAV Østfold Det finnes et Nav kontor i hver kommune Foreløpig NAV Hobøl og Spydeberg som er slått sammen til et kontor. De største kontorene er Fredrikstad,

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges

Detaljer

Årsmelding NAV Gildeskål kommune

Årsmelding NAV Gildeskål kommune Årsmelding NAV Gildeskål kommune 2016 Årsmelding for NAV (kommunal del) 2016 Hovedmål NAV s hovedmål er å gjøre veien inn i arbeidslivet bredest mulig, og veien ut trangest mulig. NAV skal hjelpe folk

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4263 Klassering: Saksbehandler: Ingeborg Laugsand og Iren Hovstein Haugen ORIENTERING OM AKTIVITET I TJENESTETILBUD

Detaljer

Drammen kommune HSO Tjenestetildeling & samordning

Drammen kommune HSO Tjenestetildeling & samordning Tjenestetildeling & samordning 2012-2015 HJEMMESYKEPLEIE Antall tjenestemottakere siste dag i perioden 1343 1371 1363 1392 Antall søknader 1461 1566 1295 1365 Innvilgelsesprosent 2) 99 % 99 % 99 % 99 %

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

Statistikkområdet - Helse, sosial og omsorg per februar 2013

Statistikkområdet - Helse, sosial og omsorg per februar 2013 Statistikkområdet - Helse, sosial og omsorg per februar 2013 HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGS- TJENESTER F O R E B Y G G E HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGS- TJENESTER HELSEHUS SYKEHUS B E H A N D L E Nedgang i antall

Detaljer

Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO)

Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO) Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO) Bystyrekomité for Helse, sosial og omsorg Bystyrekomité for Oppvekst og utdanning 10. november 2015 11.11.2015

Detaljer

Bestillerenheten i Ringerike kommune

Bestillerenheten i Ringerike kommune Bestillerenheten i Ringerike Presentasjon for HOV 02.04.13 Organisering 04.04.2013 2 Organisering forts. Leder Merkantil (1) Sosialgruppe (4) Helsegruppe (4) Pasientkoordinator (1) Økonomi (2) 04.04.2013

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Aktuelle kostra-funksjoner 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse og omsorgstjenester

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

TJENESTETILDELING HJEMMESYKEPLEIE HJEMMEHJELP praktisk bistand/rengjøring 2012

TJENESTETILDELING HJEMMESYKEPLEIE HJEMMEHJELP praktisk bistand/rengjøring 2012 Drammen kommune TJENESTETILDELING Helse- og omsorgstjenesten HJEMMESYKEPLEIE Antall tjenestemottakere siste dag i perioden 1343 1354 1336 1331 1328 1315 1328 1338 1351 Antall søknader 1) 1461 992 108 132

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188-8 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.10. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Helse sosial og omsorgsetaten

Helse sosial og omsorgsetaten Helse sosial og omsorgsetaten Kommunens innbyggere trenger stadig mer tjenester fra etaten: Brukerene blir tyngre både innenfor helse og sosiale tjenester Antall brukere øker Grunnbemanningen har ikke

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

HSO plan Rådet for funksjonshemmede

HSO plan Rådet for funksjonshemmede HSO plan 2015-2018 Rådet for funksjonshemmede 04.09.2014 15.09.2014 Mål for Helse, Sosial og Omsorg (HSO) Bystrategien LIVSKVALITET OG MESTRING (P05) Drammen skal være en trygg, inkluderende og helsefremmende

Detaljer

Seksjon for helse og velferd

Seksjon for helse og velferd FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for helse og velferd Vedlegg til løpenr. 35849/2017, saksnr. 2017/6405 Klassering: H12 Dato: 04.04.2017 HØRINGSUTKAST PER 4. APRIL 2017: KOMMUNAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den?

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Antall brukere Forventet utvikling behov dersom man fortsetter tildeling av tjenester som nå 200 150 100 50 0 Antall brukere HDO 224 209

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

4.7 Sosiale tjenester (VO nr. 51)

4.7 Sosiale tjenester (VO nr. 51) 4.7 Sosiale tjenester (VO nr. 51) 4.7.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter sosial rådgivning og veiledning, midlertidig bolig, introduksjonsordningen, kvalifiseringsordningen og økonomisk sosialhjelp.

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Forslag til planprogram Kommunedelplan helse og velferd 15-6 Fredrikstad - hvor for alle! Saksnr. 14/78 Dok 4 Løpenr 1646/14 Sb: Torhild Spernæs Dato: 11.3.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver Byråd Hilde Onarheim 9.11.2011 Nøkkeltall helse og omsorg 2209 sykehjemsplasser 482 korttidsplasser 265 aldershjemsplasser 505 boliger i bofellesskap

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Hjemmebasert omsorg Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SEKSJON FOR OMSORG OG SOSIALE TJENESTER

ÅRSRAPPORT 2011 SEKSJON FOR OMSORG OG SOSIALE TJENESTER FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for omsorg og sosiale tjenester Saksnr.: 2011/21438 Dokumentnr.: 29 Løpenr.: 76722/2012 Dato: 08.05.2012 Sb: Kari Eriksen Klassering: 150 ÅRSRAPPORT 2011 SEKSJON FOR OMSORG

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Årsplan NAV Lyngdal. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan NAV Lyngdal. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 NAV Lyngdal Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 1 Disposisjon: Fakta Velferd og verdier Økonomi Forbedring 2 Boligsosiale fakta

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Hva slags virkemidler trengs for å realisere behovene i fremtiden? Hvordan bør investeringsordninger

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400871 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK STATUS PR. APRIL 2014 Sammendrag:

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

RESULTATENHET HELSE OG OMSORG I NES KOMMUNE.

RESULTATENHET HELSE OG OMSORG I NES KOMMUNE. VIRKSOMHETSPLAN FOR 2017 RESULTATENHET HELSE OG OMSORG I NES KOMMUNE. Randi Karin Rustand Planperiode: 01.01.17 31.12.17 Sist rullert: Januar 2017 - evaluering i slutten av juni Ny plan januar 2018 1.

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING 13.03.2014/MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 20.03.14 kl. 13.00 tlf.

Detaljer

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! 07.02.17 Hans Erik Skari Dagsorden 1. Bærekraftige boliganskaffelser. «Elverum har hjerterom» 2. Byutvikling. «Ydalir - bærekraftig bydel med 800

Detaljer

4.7 Sosiale tjenester (VO nr 51)

4.7 Sosiale tjenester (VO nr 51) 4.7 Sosiale tjenester (VO nr 51) 4.7.1 Innledning Virksomhetsområdet omfatter sosial rådgivning og veiledning, midlertidig bolig, introduksjonsordningen, kvalifiseringsordningen og økonomisk sosialhjelp.

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-7 053 &14 PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Økonomi Ansatte Interne prosesser

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE 1 Samhandlingsreformen Ønsket situasjon: Helse & Omsorg mot 2020 Fauske Kommune 2 FAKTA! -HVA ER SAMHANDLINGSREFORMEN? VISER VEI FRAMOVER. GIR HELSETJENESTEN NY RETNING.

Detaljer

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 1 Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Kort beskrivelse av enheten... 3 Rammebetingelser... 4 Gjennomgående målekort... 5 Målekort for enheten... 7 Beskrivelse

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 23.03. 40/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 1 LIVSGLEDE ØYEBLIKK 2 Status Flyktninger i Fauske Kommune Etablert tverrfaglig arbeidsgruppe Sulitjelma I dag I morgen Brygga 40 stk. Røvika 50 stk Røsvik 3

Detaljer

Årsrapport 2016 Seksjon Helse og velferd

Årsrapport 2016 Seksjon Helse og velferd Saksnr. 2017/2418, vedlegg til dok. 9 Dato: 12.6.2017 Behandlet i helse- og velferdsutvalget 21.6.2017, sak 28 Årsrapport 2016 Seksjon Helse og velferd INNHOLD Kommunalsjefens innledende kommentar...

Detaljer

Årsplan Psykisk helse og habilitering

Årsplan Psykisk helse og habilitering Årsplan 2017 Psykisk helse og habilitering Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Tildelingskontoret Barnevern NAV sammen

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer