Økonomipl anseminar. Verdal kommune. på Stiklestad Nasjonale Kultursenter 2. mai 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomipl anseminar. Verdal kommune. på Stiklestad Nasjonale Kultursenter 2. mai 2007"

Transkript

1 Verdal kommune Økonomipl anseminar på Stiklestad Nasjonale Kultursenter 2. mai 2007 Program Gruppeoppgaver Oppsummering av utfordringer for planperioden , grunnlag for prioritering

2 Verdal kommune Økonomiplanseminar Verdal kommune 2. mai 2007 kl på Stiklestad Nasjonale Kultursenter Deltakere; Kommunestyre, Virksomhetslederne, Hovedtillitsvalgte, medarbeidere fra økonomi, Enhetsledere Innherred samkommune Program 0800 Kaffe 0830 Åpning v/ rådmann Hensikten med dagen Prosessen framover Utfordringer Muligheter 0900 Rammevilkår formidlet bl.a. gjennom statistikk v/ økonomienheten 0915 Brukerperspektivet Innlegg v/ Rådet for funksjonshemmede Eldre rådet Foreldreutvalget for oppvekstsektoren Ungdomsrådet Pause 1015 Stortingsmelding 16: Og ingen sto igjen... v/lars Einar Karlsen Utfordringer innen oppvekst med spesiell fokus på forebygging v/anne Berit Lyng Malmo og Bente Nestvold 1100 Kvalitetskommune. Innlegg v/anne Grethe Wold 1145 Lunsj 1230 Gruppearbeid/dialog Presentasjon av gruppearbeid 1445 Oppsummering v/ ordfører

3 Gruppearbeid: 1. Overordnede mål for økonomiplanperioden Prioritering på bakgrunn av utsendte utfordringsdokument.

4 Verdal kommune Økonomiplan , overordnede mål for Verdal kommune SAMFUNN Verdalsøra skal framstå som attraktivt sentrumsområde Være spydspiss i kulturbasert næringsutvikling Vekstkommune Utvikle sterkt lokaldemokrati TJENESTER Realistiske forventninger til tjenesteproduksjonen Effektiv tjenesteyting for innbyggere og næringsliv økt forebygging Videreutvikle bruken av servicekontoret ISK skal bidra til bedre tjenester ORGANISASJON Omstillingsdyktig og kreativ organisasjon Redusert sykefravær God ledelse Reell medarbeidermedvirkning ØKONOMI Økonomisk handlefrihet Hente økonomisk gevinst av samkommunen Bevaring av realkapitalen

5 Oppsummering av utfordringer planperioden grunnlag for prioritering

6 Tjenestetilbud: Prioritering Enhet: Tiltak: Dersom investeringer er lånefinansiert, så vil renter og avdrag belaste driftsbudsjettet. Invest. Drift Kommune: 2 % buffer Kommune: Kvalitetskommune Oppvekst: For lav voksentetthet i skoler og barnehager. Vinne og Ness oppv.: Mer ressurser til forebygging i barnehage og skole Ørmelen og Utbygging lokaler i sentrum - ny barnehage, muligens ny Verdalsøra oppv.: barneskole. Verdalsøra u. skole: Skolen er bygd for 4 paralleller, ikke 5. Behov for utbygging. Verdalsøra u. skole: Området rundt Verdalsøra u.skole/b.skole bør planlegges/ prosjekteres som et attraktivt nærmiljøanlegg som i sin egenart legger til rette for positive aktiviteter for barn, ungdom og voksne. Vinne og Ness oppv.: Vinne skole vil ha for små elevareal om 2 år. Utbyggingsbehov. Vinne og Ness oppv.: Kanutten barnehage har behov for utvidelse pga. stor søkermasse. Vuku, Garnes og Arealmessige utfordringer i forhold til stor søknad i barnehager Volden oppv.: Vuku, Volden og Garnes oppv.: Personellmessige utfordringer i forhold til stor søknad i barnehager. Ørmelen og Ørmelen barnehage - bemanningen er flaskehals mtp. åpningstid. Verdalsøra oppv.: Ørmelen og Kinokjellern er for liten. Utvikle "Kinokjeller- konseptet" videre mot Verdalsøra oppv.: et ungdommens hus. Ress.senter oppv.: Økt ressurs barnevern pga. økt saksmengde. Ress.senter oppv.: Økt ressurs helsestasjon pga. krav skolehelsetjeneste og behov for tidligforebygging. Ress.senter oppv.: Økt ressurs PPT i fht logopedkompetanse og i fht voksenoppl. Ress.senter oppv.: Økt ressurs familieterapeut og psykolog pga. tidligforebyggende arbeid og i forhold til familie/ foreldreveiledning. Flyktningtjenesten: Styrking psykiatritjenesten opp mot flyktningtjenesten. Flyktningtjenesten: Økt saksbehandlerressurs flyktningtjenesten. Flyktningtjenesten: Økt ressurs miljøarbeidere til oppfølging av ulike fritidstiltak, bidra med hjelp til å forstå systemene. Flyktningtjenesten: Morsmålslærere/flerspråklige assistenter i barnehage og skole. Flyktningtjenesten: Etablere introduksjonsbedrift i samarb. med Innvandrerundervisninga. Økt ressurs til daglig leder. Flyktningtjenesten: Økt ressurs tiltakskoordinator. Omsorg og velferd: Økt legedekning på institusjoner. Omsorg og velferd: Stillinger - hjemmehjelp, hjemmesykepleie, BPA og støttekontakt. Omsorg og velferd: Dagsenter for demente. Omsorg og velferd: Stillinger ved dagsenter for demente. Omsorg og velferd: Stillinger til avlastning for demente. Ress.senter HOV: Styrkning av bemanningen nødvendig på flere områder for å kunne ivareta de oppgaver ressurssenteret er satt til å løse Ress.senter HOV: Økte legeressurser til geriatri. NAV: Behov for flere stillinger på boligformidling. NAV: Behov for økt bemanning på gjelds- og økonomirådgivning. NAV: Økt bemanning til brukere med psykiske problemer. NAV: Økt bemanning til oppfølging av rusplan og psykiatriplan. NAV: Behov for boenheter. Teknisk drift: Økte personalressurser til vedlikehold. IKT: 1 stilling for å gi tilstrekkelig oppfølging. IKT: Vaktordning mer bemanning. IKT: Utbygging av PC-parken økt bemanning. Plan, byggsak: Økt bemanning til GIS geografisk informasjonssystem, Nettbaserte tjenester og Elektronisk byggesaksarkiv Plan, byggsak: Økt bemanning til planlegging på overordnet nivå. Servicekontor: Flere 1.linjetjenester. Flere oppgaver/tjenester fra enhetene.

7 Driftsrelaterte forhold: Prioritering: Tiltak: Invest. Drift BEMANNING Oppvekst: Rekruttering av personell med rett faglig kompetanse, (også andre yrkesgrupper enn pedagoger) pedagogisk, klasseromsledelse. Bedre utnyttelse av menneskelige ressurser, jfr St.m. nr. 16:...og ingen sto igjen. Vuku, Volden og Garnes oppv.: Skaffe oversikt over hvem som søker AFP og permisjoner til rett tid, og skaffe kvalifisert personell som erstatning. Vuku, Volden og Garnes oppv.: Omorganisering av ledelsen v/vuku oppvekstsenter etter avd.ledermodell. Flytting av personalansvar til avd.ledere. Skaffe kvalifisert personell. Vuku, Volden og Garnes oppv.: Implementering av ny arb.tidsavtale og videreutvikling av teammodellene. Vuku, Volden og Garnes oppv.: Personalet i barnehagene må omorganiseres. Omsorg og velferd: Rekrutteringstiltak og stillingsstørrelser. Omsorg og velferd: Rekruttering - læringplasser. Flyktningtjenesten: Aktivisering/språkpraksis/arbeidspraksis i kommunale tjenester. Flyktningtjenesten: Ansette personer med minoritetsspråklig bakgrunn på helseinstitusjoner, vaktmestertjeneste, renhold mm Økonomi: Turnover pga. alder. Landbruk: Ikke rom for redusert bemanning. Landbruk: Halve arbeidsstokken pensjoneres innen 10 år. Servicekontor: Fra deltids- til heltidsstillinger når noen slutter for å sikre kvalitet på tjenestene. Dokumentsenter: Turnover pga. alder. KOMPETANSEHEVING Kommune: Realistisk plan for strategisk utvikling av kompetanse ved alle virksomhetsområdene. Oppvekst: Ressurser til kompetanseutvikling i skole og barnehager. Oppvekst: Opplæring i teamarbeid og teamutvikling i skolene, barnehagene og ressurssentrene. Oppvekst: Læringsplattformen It s learning. Vuku, Volden og Garnes oppv.: IKT. Stiklestad og Leksdal oppv.: Lover, forskrifter, føringer fra stat/kommune Stiklestad og Leksdal oppv.: Kompetanseutvikling/-heving for å imøtekomme nasjonale, kommunale og lokale behov og mål på kort og lang sikt. Stiklestad og Leksdal oppv.: Øke ansattes bevissthet og kompetanse om sammenhengen mellom veiledning, motivasjon og vurdering. Ørmelen og Verdalsøra oppv.: IT-opplæring av personalet ved Ørmelen barnehage. Vinne og Ness oppv.: Behov for kompetanseheving på tjenester som ytes i skole/barnehage Ress.senter oppvekst: Behov for økt IT-kompetanse. Omsorg og velferd: Endringskompetanse. Omsorg og velferd: Hjelp til mennesker fra andre kulturer og de utfordringer vi står foran i den forbindelse. Ress.senter helse, omsorg, velferd: Kompetanseøkning legeordning. Ress.senter helse, omsorg, velferd: Tverrfaglig kompetanseutvikling. NAV: Knapphet på psykiatrisk kompetanse Brann og beredskap: Endringer i brannforskrifter. Plan/byggsak: GIS geografisk informasjonssystem, Nettbaserte tjenester og Elektronisk byggesaksarkiv. Plan/byggsak: Riktig kompetanse mtp. nye lover og lovendringer, og delegert myndighet fra regionalt nivå. Plan/byggsak: Planlegging på overordnet nivå. Plan/byggsak: Byggesaksjus, eiendomsregistrering, plan og utredningskompetanse. Økonomi: Kompetanseheving div fagprogram. IKT: Oppdatering på nye produkter. IKT: Økt systemkompetanse. Landbruk: Kompetanseheving pga. mer spesialisering. Servicekontor: Felles opplæring, samordnet/forenklet brukergrensesnitt, flere kundebehandlere får tilgang til fagprogram. Dokumentsenter: Formalkrav.

8 BYGNINGER OG INVENTAR Teknisk drift: Økte rammer til vedlikehold på bygg og anlegg. Oppvekst: Samordnet utbygging av skolene og barnehagene innenfor/på tvers av oppvekstområdene. Vuku, Volden og Garnes oppv.: Store utfordringer logistikkmessig og økonomisk. (tidsressurser) ved skolerenovering og ubygging i Vuku. Verdalsøra u.skole og Verdalsøra b.skole: Samordnet planlegging av nybygg jfr rapport av 21. mars Stiklestad og Leksdal oppv.: Vedlikehold bygg. Vinne og Ness oppv.: Vinne barnehage trenger arealmessige forbedringer på ansattsiden. Ørmelen og Verdalsøra oppv.: Uteområde som læringsarena i barnehage. Flyktningtj.: Renoveringsbehov boliger for enslige, både kommunale og boligselskapets. Brann og beredskap: Større lokaler til verksted og undervisningsrom for feiervesenet. IKT: Kabling. Både strøm og nett. IKT: Behov for et backup datarom i en annen bygning med fibertilknytning. Landbruk: Vedlikeholdsbehov herredshuset - vinduer, dører, ganger, trapper VERKTØY OG MATERIELL Kommunen: Kontrollsystem som fanger opp praksis når vedtatte standarder ikke følges. Oppvekst: IT-utstyr i skoler og barnehager Oppvekst: Store kostnader til innkjøp av lærebøker. Brann og beredskap: Fornyelse av bilparken. Økonomi: Div. datautstyr. IKT: Dublert San-løsning med backuprobot. IKT: Nye systemløsninger. Landbruk: Div. datautstyr. Servicekontor: Ny telefoniløsning/sentralbord Dokumentsenter: Nytt datautstyr til utvikl. av internett-tjenester. TVERRFAGLIG SAMARBEID Oppvekst: Samhandling mellom ressurssenter oppvekst og oppvekstområdene. Oppvekst: Samarbeid mellom ressurssenter oppvekst og Ressurssenter helse, velferd og omsorg, og med NAV. Oppvekst: Økt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Oppvekst: Større grad av tverrfaglighet i arbeidet med å utvikle gode skoleanlegg. Verdalsøra u.skole: Samarbeidet mellom skole og kultur på alle forvaltningsnivåer blir stadig viktigere, både når det gjelder innholdet i skolen og utforming av fysiske rom og omgivelser utdanning må ses i et oppvekstperspektiv. Ørmelen og Verdalsøra oppv.: Samhandling med hjelpefunksjonene (barnevern oa.) for å kunne iverksette rask og effektiv tiltak for barn og unge/i hjemmene. Ørmelen og Verdalsøra oppv.: Økt samhandling gjennom ressurssenter oppvekst med fokus på hvordan vi skal samhandle og hvorfor. Ørmelen og Verdalsøra oppv.: Samarbeid med andre instanser vedr. Kinokjellern - ungdomskontakt, barnevern, skole, politi Omsorg og Velferd: Samhandling pga. at brukerne får mer sammensatte problemstillinger - PLO, legetjeneste og private fysioterapeuter, 1. og 2.linje-tjenesten. Servicekontor: Tettere samarb./kompetanseoverføring mellom servicekontorene. Servicekontor: Tettere samarbeid og oppgavedifferensiering mellom servicekontorene og enhetene i ISK/morkommunene. IKT: Koordinering med teknisk vedr. fiber mellom lokasjoner. IKT: Koordinering mot PLO, barnevern, helse osv. vedr. tilknytning nasjonalt helsenett. IKT: Med org.enheten vedr. tilstettinger m.v.. Kultur: For å lykkes i arbeid i forhold til utfordringene er Kulturtjenesten avhengig av et systematisk samarbeid med andre kommunale enheter, samt andre aktuelle aktører. Flyktningtj.: Flykning/NAV vedr.psykiatritjenesten. Flyktningtj.: Kommunale tjenester/nav vedr. aktivisering/språkpraksis/arbeidspraksis i de kommunale tjenester for de som mottar ytelser/stønad, eller evt. lønn for personer som går ledig. Flyktningtj.: Skole, helse, kultur for å gi allsidige tilbud til tjenestemottaker og for effektiv bruk av ressursene Ress.senter helse, omsorg og velferd: Samhandling mellom 1. og 2. linjetj. innenfor geriatri Ress.senter oppvekst: Kompetanseoverføring gjennom å bygge fagnettverk på tvers. NAV: Bedre samhandling på tvers av virksomhetsomr. i kommunen og ISK Bedring på forebygging fordrer samhandling på tvers.

9

1. tertial 2010. Verdal, 9. juni 2010 11.01.06

1. tertial 2010. Verdal, 9. juni 2010 11.01.06 Verdal kommune 1. tertial 2010 Verdal, 9. juni 2010 11.01.06 Innhold: DEL I DRIFT 3 1 Rådmannens vurderinger 3 2 Situasjonen på kommunedelplanområdene 3 2.1 Oppvekst 3 2.2 Helse, omsorg og velferd. 5 2.3

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010

ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 Verdal kommune ØKONOMIPLAN - BUDSJETT VISJON: LIVSKVALITET OG VEKST Verdal, 5. november 2009 Innhold DEL I 1. PLANSYSTEM... 3 1.1 PLANSTRUKTUR... 3 2. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - MÅL... 5 2.1 VISJON,

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012-2015 BUDSJETT 2012

ØKONOMIPLAN 2012-2015 BUDSJETT 2012 Verdal kommune ØKONOMIPLAN 2012-2015 BUDSJETT 2012 VISJON: LIVSKVALITET OG VEKST Verdal 10. november 2011 Innhold Verdal 1. STYRINGSSYSTEMET ØKONOMIPLANENS FUNKSJON... 3 2. FUNDAMENT OG ARBEIDSPLATTFORM...

Detaljer

Verdal kommune. 2.tertial 2011

Verdal kommune. 2.tertial 2011 Verdal kommune 2.tertial Verdal, 20. okt. Innhold: DEL I DRIFT... 3 1 Rådmannens vurderinger... 3 2 Situasjonen på kommunedelplanområdene... 4 2.1 Oppvekst... 4 2.2 Helse, omsorg og velferd.... 6 2.3 Øvrige

Detaljer

Verdal kommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04.2009

Verdal kommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04.2009 Verdal kommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04. Verdal, 28. mai Innhold: 1. Innledning og rådmannens kommentar. 2. Kommentarer fra kommunalsjefene: 2.1 Kommentar fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial 2013. Verdal 09.10.13 11.01.06

Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial 2013. Verdal 09.10.13 11.01.06 Verdal kommune Økonomirapportering 2.tertial 2013 Verdal 09.10.13 11.01.06 Innhold: 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2 SITUASJONEN PÅ KOMMUNEDELPLANOMRÅDENE... 4 2.1 Oppvekst... 4 2.2 Helse, omsorg og velferd....

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan med handlingsprogram 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomiplan med handlingsprogram 2015-2018 Budsjett 2015 Økonomiplan med handlingsprogram 2015-2018 0 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Fakta beskrivelse- Frøya i dag.... 4 1.2 Kommunereformen... 7 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Rammebetingelser, hovedtall

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 ÅR2020

Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 ÅR2020 Verdal kommune Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 ÅR2020 VISJON: LIVSKVALITET OG VEKST Vedtatt av kommunestyret i 22.03.10 Endringer merket med rødt vedtatt 26.04.10 Verdal 2010 1 2 Det er gjort enkelte

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets Selbu kommune Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07 Helse- og sosialplan Selbu kommune Foto: Debbie Spets INNHOLD: FORORD side 3 SAMMENDRAG side 3 1. INNLEDNING side 6 1.1. Lovgrunnlag side 6 1.2. Resultatvurdering

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

Stokke kommune. Utfordringer Alle virksomheter 2012-2015

Stokke kommune. Utfordringer Alle virksomheter 2012-2015 Stokke kommune Utfordringer Alle virksomheter 2012-2015 v1 2. mai 2011 1 2 Innhold GENERELLE UTFORDRINGER 2012-2015 4 KOMMUNENS ØKONOMISKE UTFORDRINGER 7 TOPPLEDELSE OG STAB - UTFORDRINGER 2012-2015 14

Detaljer

Levanger kommune. Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd

Levanger kommune. Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd Levanger kommune Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd Levanger kommune - Strategiplan for helse, sosial og omsorg: Livskvalitet og velferd 2 1.0 INNLEDNING. I FORBINDELSE MED

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Høringsrunde 3, Del 1 - kortversjon Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Denne folderen inneholder første del av kommunedelplan

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 13.11.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010

PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 PSYKIATRIPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE 2007-2010 1 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 2.0 Psykiske helsearbeid blant barn og unge s.4 3.0 Tiltak for barn og unge s.5 4.0 Psykisk helsearbeid for voksne s.9 5.0 Tiltak

Detaljer

Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008. Verdal 20.03.09

Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008. Verdal 20.03.09 Innherred samkommune ÅRSRAPPORT 2008 Verdal 20.03.09 2 av 24 1. INNLEDNING.... 5 1.1 Etablering og organisering av samkommunen (ISK).... 5 1.2 Formål og hovedmål for ISK... 6 1.3 Administrasjonssjefens

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Rådmannens kommentar. 2. Politisk og administrativ organisering. 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen

Innholdsfortegnelse. 1. Rådmannens kommentar. 2. Politisk og administrativ organisering. 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen Årsmelding 2012 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar 2. Politisk og administrativ organisering 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen 4. Økonomiske nøkkeltall og hovedtallsanalyse 5.

Detaljer

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid

OVERSIKT OVER TILTAK / NÅR DE SKAL IVERKSETTES / ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1. Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid . Område: Helsefremmende og forebyggende arbeid Stipulert a 6 / stilling for folkehelsekoordinator/-inspirator (jfr. Samhandlingsreformen) for hele kommunens befolkning. Ansvarsområder: A) Ansvar for tverrsektoriell

Detaljer

Inderøy oppvekst- og kultursenter. Mulighetsstudie oktober 2013

Inderøy oppvekst- og kultursenter. Mulighetsstudie oktober 2013 Inderøy oppvekst- og kultursenter Mulighetsstudie oktober 2013 Innhold Kapittel Side 1. Bakgrunn, mandat og prosess 3 2. Målbilde og hovedhypoteser 7 3. Presentasjon av hypoteser per område 11 4. Kritiske

Detaljer

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN - 1-1.0 INNLEDNING Flatanger kommune fikk første gang vedtatt sin plan for psykisk helsearbeid i desember 1999. Planen inneholder målsettinger for arbeidet framover, og en avklaring av hvilke forpliktelser

Detaljer

Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering 2010-2013 Steinkjer kommune

Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering 2010-2013 Steinkjer kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.2009 2010 2013 Side 2 Dette er den tredje reviderte utgave av Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering. Planen ble første gang vedtatt i kommunestyret 16.06.99 under

Detaljer

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer