UNDERSØKELSER AV BUNNFAUNA OG FISK I FORBINDELSE MED FLYTTING AV ELVELEIET I GAULA VED STØREN I SØR-TRØNDELAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDERSØKELSER AV BUNNFAUNA OG FISK I FORBINDELSE MED FLYTTING AV ELVELEIET I GAULA VED STØREN I SØR-TRØNDELAG"

Transkript

1 NOTAT FRA ZOOLOGISK AVDELING: UNDERSØKELSER AV BUNNFAUNA OG FISK I FORBINDELSE MED FLYTTING AV ELVELEIET I GAULA VED STØREN I SØR-TRØNDELAG Kirsten Winge Jan Ivar Koksvik UNIVERSITETET I TRONDHEIM VITENSKAPSMUSEET

2 ZOOLOGISK AVDELINGS OPPDRAGSTJENESTE Utredning og forskning innen anvendt zoologisk miljøproblematikk Helt siden 1969 har Zoologisk avdeling ved Vitenskapsmuseet, UNIT, påtatt seg oppdrag innen anvendt zoologisk miljøproblematikk. Et laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) ble da tilknyttet avdelingen. Siden har en også fått en terrestrisk oppdragsenhet. Avdelingen har derfor i dag et utredningsorgan som blant annet tar sikte på å bistå forvaltningsmyndighetene innen stat, fylker, fylkeskommuner og kommuner med miljøutredninger. Vi påtar oss også oppgaver i forbindelse med utredninger av miljøkonsekvensene av planlagte naturinngrep fra interesserte bedrifter etc. Avdelingen har i dag faglig kapasitet innenfor fagfeltene a) ferskvannsbiologi b) fiskeribiologi c) ornitologi d) småvilt Avdelingen påtar seg Il Utredning a) faunakartlegging b) for- og etterundersøkelser ved naturinngrep c) konsekvensanalyser av planlagte naturinngrep d) biologiske verdivurderinger av arealer Ulike forskningsoppdrag Zoologisk avdelings geografiske arbeidsfelt vil normalt være innenfor Vitenskapsmuseets ansvarsområde; det vil grovt sett si fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Vi ønsker å kunne tilby alle som benytter seg av våre tjenester et faglig arbeid av god standard og til avtalt tid. For å sikre dette, er det ønskelig at oppdrag blir bestilt i så god tid som mulig på forhånd. Spesielt er det viktig å få oversikt over arbeidsoppgaver som krever større feltinnsats så tidlig som mulig på året.

3 Notat fra Zoologisk avdeling UNDERSØKELSER AV BUNNFAUNA OG FISK I FORBINDELSE MED FLYTrING AV ELVELEIET I GAULA VED STØREN I SØR-TRØNDELAG av Kirsten Winge og Jan Ivar Koksvik Forsidefoto: Utgravd elveør ved st. 101 i Gaula, under arbeid med tilbakelegging av originalt bunnmateriale. Meget lav vannføring. Universitetet i Trondheim Vitenskapsmuseet Trondheim, mars 1992

4 ISSN

5 INNHOLD FORORD BESKRIVELSE AV VASSDRAGET OG PRøvELOKALITETER 6 METODER BUNNFAUNA 7 SAMMENSETNING AV BUNNFAUNAEN FISK Ungfisk av laks og ørret NÆRINGSVALG Seleksjon av næringsdyr l 15 KONKLUSJON LITfERATUR VEDLEGG

6

7 5 FORORD Denne rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse av bunnfauna og ungfisk av laks og ørret utført i Gaula i 1988 og I forbindelse med bygging av ny E6 forbi Støren, er det foretatt en rekke inngrep i Sokna og Gaula. Ved Støren sentrum ble veien over en strekning på ca. 200 m lagt på en fyl1ing som går inntil 30 m ut i det opprinnelige elveleiet på østsiden. Det ble nødvendig å utvide elveleiet tilsvarende på vestsiden. Dette ble gjort ved å fjerne deler av ei elveør og senke elvesenga. For å gjenskape mest mulig opprinnelige forhold, ble det øverste sjiktet av substratet i det berørte området fjernet, og senere brukt til plastring av det nye elveleiet. Dette substratet bestod vesentlig av rul1estein med diameter cm. Arbeidet ble utført slik at elveøra fikk sammehel1ing som tidligere, og al1erede etter første periode med høy vassføring, var de fleste synlige spor etter inngrepet fjernet. Arbeidet ble utført våren Målsettingen med prosjektet var å dokumentere eventuel1e korttidsendringer i ferskvannsfaunaen som følge av inngrepet. Undersøkelsen er delvis finansiert av et vassdragsstipend fra NVE. I tillegg til forfatterne, har amanuensis Jo Vegar Arnekleiv, forskningsteknikerne Arne Haug og Johan Nydal, forskningsassistent Terje Bongard samt flere studenter deltatt i feltarbeid.

8 BESKRIVELSE AV VASSDRAGET OG PRØVELOKALITETER 6 Gaulavassdragets nedbørfelt dekker et areal på 3653 km 2, og ligger vesentlig i Sør-Trøndelag fylke. Gaula er Trøndelags største vassdrag regnet etter nedbørfelt. Gaula er vidt forgrenet med flere store sidevassdrag. De største kommer inn fra sør på strekningen mellom Ålen og Støren. Gaulas nedbørfelt preges av avrundete fjellformasjoner, åpne fjelldaler og ofte dypt nedskårne og trange elvedaler i lavere partier. Nedbørfeltets klima, topografi og vassdragets lave innsjøprosent (2,7 %) forårsaker hurtige og sterke variasjoner i vannføringen i Gaula. Gaula er lakseførende i en strekning på 110 km. Denne rapporten presenterer resultater fra feltundersøkelser foretatt i 1988 og 1989 på to stasjoner i Gaula som ligger i elveavsnittet som er berørt i forbindelse med bygging av ny E6 forbi Støren. Det ble el-fisket og tatt prøver av bunnfaunaen i juni, august og oktober begge år. Stasjonene ble gitt nummer 101 og 102. Stasjon 101 ligger i området hvor elveleiet ble flyttet 30 meter over en strekning på 200 meter, mens stasjon 102 ligger nedenfor det berømte området. Stasjonene har følgende UTM-kartreferanser i serie M 711 (l : ): stasjon 101: NQ stasjon 102: NQ Begge stasjoner hadde et dominerende substrat bestående av stein med diameter cm i øvre lag. METODER Kvantitative bunnprøver ble samlet inn med modifisert Surber-sampler. Lysåpning på den kvadratiske rammen som trykkes mot substratet var 0,148 m 2 Boksen som utgjør fremre del av Surber-sampleren var laget av aluminium og hadde tette sidevegger. Fangstposen hadde maskevidde 0,5 mm. På hver stasjon ble det ved hver innsamling tatt 5 parallelle Surber-prøver. Disse prøvene ble senere behandlet individuelt. Yngel og ungfisk av laks og ørret ble samlet inn med elektrisk fiskeapparat. Avfisket areal ble målt opp, og varierte mellom 80 og 150 m 2. Det ble fisket 3 omganger (unntatt juni 1989) innenfor samme areal på hver stasjon. I undersøkelsesperioden i 1988 og 1989 ble det totalt innsamlet 522 laksunger (O + og ~ 1+), og 135 ørretunger (0+ og ~ 1+) på stasjon 101 og 102. I og med at ørretmaterialet var lite når man separerer på år, måned og stasjon, så er det for ørretens vedkommende kun sett på tetthet pr. 100 m 2 og ikke sett på mageanalyser. Effektiviteten ved elektrisk fiske vil variere både med vannføring, vanntemperatur og vannets ledningsevne. Særlig vil variasjon i vannstand sterkt innvirke på fangsteffektiviteten. Ved høy vannføring vil fisken bli spredt over et større areal, samtidig øker vannhastigheten og siktbarheten avtar ofte. Dette fører til at fangsteffektiviteten blir redusert. I Gaula kan dette ha influert på resultatene når en sammenligner ulike fangstperioder. Forholdene var derimot nokså like innenfor samme periode. Da det ikke er mulig å fiske på dypere vann enn cm, har en ikke data fra dypere elvepartier. Dette er en generell svakhet med metoden brukt i slike store elver.

9 7 Det ble analysert mageprøver av all innsamlet fisk. Mageinnholdet ble bestemt etter volummetoden (Nilsson 1955), og i tillegg ble alle næringsdyr i magene talt opp. P1'1 grunnlag av gjennomsnittlig antall dyr innen de ulike grupper i mageprøver og bunndyrprøver, er fiskens seleksjon av næringsdyr undersøkt. Fiskens seleksjon av næringsdyr er uttrykt ved Ivievs elektivitetsindeks (E) (Ivlev 1961) r - p E= r + p der r er et næringsdyrs relative forekomst i fiskemagene, og p er næringsdyrets relative forekomst i sitt.miljø. E vil dermed variere mellom -log + l. Jo nærmere verdien kommer + l, jo sterkere er seleksjonen. Negative verdier indikerer at utnyttelsen av et næringsdyr ikke storr i forhold til forekomsten. BUNNFAUNA Figur l viser tetthet av bunndyr pr. m 2 basert p1'1 Surber-prøver 1988 og Stolpene representerer middelverdier (x) for 5 prøver. og 102, med et I juni 1988 var det ikke signifikante tetthetsforskjeller mellom stasjon 101 gjennomsnitt p1'1 henholdsvis 137 og 206 dyr (vedlegg 1) (student Hest, p > 0,1). I august 1988 var det en signifikant tetthetsforskjell p1'1 stasjon 101 og 102, med henholdsvis 95 og 306 dyr (p < 0,05). I oktober 1988 var det ingen signifikant tetthetsforskjell mellom stasjon 101 og 102 (p > 0,1), og her )1'1 gjennomsnittet på knappe 600 dyr for begge stasjoner. I juni '1 gjennomsnittet p1'1 66 og 230 dyr p1'1 stasjon 101 og 102, og dette er signifikante tetthetsforskjeller (p < 0,05). I august samme 1'1r 11'1 gjennomsnittet for stasjon 101 og 102 på 34 og 79 dyr, og individtettheten var her ikke signifikant forskjellig p1'1 de to stasjoner. I oktober 1989 var gjennomsnittet for stasjon 101 og 102 på henholdsvis 275 og 603 dyr, og her var det signifikante tetthetsforskjeller (p < 0,05). For stasjon 102 var gjennomsnittet omtrent det samme for 1988 og 1989, mens det for stasjon 101 var en betydelig nedgang i oktober 1989 i forhold til r , o!ol 1988!O2 1988!Ol ~okt c=jaug _juni Figur 1. Individtettheter av bunndyr i Gaula i 1988 og Søylene angir x for 5 Surber-prøver P1'1 stasjon 101 og 102.

10 8 SAMMENSETNING AV BUNNFAUNAEN I 1988 var sammensetningen av ulike bunndyrgrupper ganske lik på stasjon 101 og 102, mens det i 1989 var store forskjeller mellom de to stasjonene. Dette gjelder både i juni, august og oktober. Figur 2 viser at det på stasjon 101 i juni, august og olctober var henholdsvis 10, 7 og 8 bunndyrgrupper i 1988, mens det i 1989 var 6, 3 og 4 bunndyrgrupper. For stasjon 102 var det i 1988 henholdsvis 10, 9 og 8 bunndyrgrupper for de samme tidspunkt i 1988, og 12, 9 og 9 bunndyrgrupper i Det er en betydelig nedgang for stasjon 101 i 1989 i forhold til , 10 5 Figur 2. Antall "grupper" i Gaula. ~okt Søylene angir x for 5 CJaug Surber-prøver på stasjon O _juni 101 og Tabell l. Prosentvis sammensetning av bunnfaunaen på stasjon 10 1 og 102 i Gaula i juni, august og oktober i 1988 og 1989, basert på 5 surber-prøver pr. stasjon og dato Grupper J A O J A O J A O J A O Døgnfluer Steinfluer Vårfluer Fjærmygg < Knott 8 1 < Sviknott Stankelbein Vannmidd < <1 Biller l. <1 Biller ad. <1 <1 Fåbørstemark 2 < Tovinger indet. 2 <1 <1 <1 l Snegler <1 Andre grupper l ' x antall pr. prøve

11 9 Tabell I viser en oversikt over den prosentvise sammensetningen av ulike bunndyrgrupper på stasjon 101 og 102 i juni, august og oktober 1988 og Larver av døgnfluer og steinfluer var gjennomgående de mest tallrike i prøvene på begge stasjoner både i juni, august og oktober begge år. Andelen steinfluer var klart større i oktober enn i juni og august både i 1988 og Andelen vårfluer varierte, og i 1989 ble det ikke funnet vårfluer på stasjon 101 ved noe tidspunkt. Andelen fjærmygg varierte fra Opå stasjon 101 i august 1989, til 14 % på stasjon 102 i juni Vannmidd er også en gruppe som varierte fra O i juni og oktober 1989 på stasjon 10 I, til 25 % i august 1989 på stasjon 102. Døgnfluer hadde relativt lik individtetthet på de to stasjonene i 1988, mens det i 1989 var mindre antall døgnfluer på stasjon 101 enn på stasjon 102 spesielt i juni og oktober (fig. 3). Individtettheten av steinfluer var av samme størrelsesorden på de to stasjonene begge år bortsett fra oktober 1989, hvor det var høyere tetthet av steinfluer på stasjon 102 enn på stasjon 101 (fig. 4). Ser man på individtettheter av fjærmygg, var de noe høyere på stasjon 102 enn på stasjon 101 i 1988, mens det i 1989 var en stor forskjell mellom de to stasjonene både i juni, august og oktober. Stasjon 102 hadde betydelig større tetthet enn stasjon 101. I august 1989 ble det ikke funnet fjærmygg på stasjon 101 (fig. 5). Forekomsten av vårfluer var sterkt variabel (fig. 6). I juni 1988 hadde begge stasjoner lav og tilnærmet lik tetthet. I august 1988 var tettheten på stasjon 102 meget stor i forhold til stasjon 10 l, og i oktober 1988 manglet vårfluer fullstendig på stasjon 101. I 1989 ble det ikke funnet vårfluer på stasjon 101 på noe tidspunkt, og på stasjon 102 manglet de også i august , , O ~okt c:=jaug _juni Figur 3. Individtettheter av døgnfluer i Gaula. Søylene angir x for 5 Surber-prøver på stasjon 101 og 102.

12 O ~okt c::::::::jaug _juni Figur 4. Individtettheter av steinf1uer i Gaula. Søylene angir x for 5 Surber-prøver på stasjon 101 og O ~okt c::::::::jaug _juni Figur 5. Individtettheter av fjærmygg i Gaula. Søylene angir xfor 5 Surber-prøver på stasjon 101 og Antall Ol l....-a "''''''---J ~Okt c::::::::jaug Jun i Figur 6. Individtettheter av vårfluer i Gaula. Søylene angir xfor 5 Surber-prøver på stasjon 101 og 102.

13 11 FISK Unglisk av laks og ørret Oversikt over antall ungfisk pr. 100 m 2 av laks og ørret på de to stasjonene er gitt i tabell 2. Det er skilt mellom årsyngel (0+) og eldre fisk (~ 1+). Tabell 2. Estimerte tettheter pr. 100 m 2 av laks- og ørretunger i Gaula st. 101 og 102 Stasjon ØRRET N/100 m 2 LAKS NIlOO m 2 Periode 0+ ~1+ 0+ ~1+ GAULA 101 Juni ,3 (n=2) 6,7 (n= 10) 18,7 (n= 18) 49,3 (n=74) Aug ,5 (n=3) 4,1 (n=5) 16,7 (n=20) 26,7 (n=32) Okt ,5 (n=3) 2,5 (n=3) 10,0 (n= 12) 17,5 (n=21) Juni 1989 (n=o) 36 (n=3) 3,6 (n=3) 20,2 (n= 17) Aug ,2 (n=29) O (n=o) 35,0 (n=42) 37,,5 (n=45) Okt ,2 (n=23) O (n=o) 12,5 (n= 15) 26,7 (n=32) GAULA 102 Juni ,9 (n=8) 3,3 (n=3) 4,4 (n=4) 30,0 (n=27) Aug ,0 (n=8) 1,0 (n=l) 23,0 (n=23) 23,0 (n=23) Okt ,0 (n=5) O (n=o) 2,0 (n=2) 9,0 (n=9) Juni 1989 (n=o) (n=o) (n=o) 5,6 (0=5) Aug ,5 (n=14) O (n=o) 76,3 (n=61) 20,0 (n= 16) Okt ,8 (n= 13) 1,7 (n=2) 3,3 (n=4) 5,8 (n=7) For 0+ og ~ 1+ av både laks og ørret var det store variasjoner i tetthet både mellom stasjoner og fangstperioder (tab. 2). Det ble fanget gjennomgående mer laksyngel enn ørretyngel på de undersøkte områdene. Ser man på hele materialet, synes det ikke å være noen tydelig forskjell i tetthet mellom stasjon 101 og 102. NÆRINGSVALG Mageinnholdet hos all innsamlet ungfisk (0+ og ~ 1+) av laks ble analysert med hensyn på sammensetning, både volummessig og antallmessig. Det var store forskjeller i laksungenes næringsvalg både mellom ul ike aldersgrupper, mellom årstider, år og stasjoner. For 0+ i 1988 var forholdene nokså like på stasjon 101 og 102, både i juni, august og oktober (fig. 7). På stasjon 101 i juni var andelen "andre grupper" større enn på stasjon 102. "Andre grupper" bestod vesentlig av knott. I august var andelen"andre grupper" større på stasjon 102, og bestod av luftinsekter. I oktober utgjorde vårfluer en større andel på stasjon 102 i forhold til stasjon 101.

14 12 I 1989 ble det ikke fanget 0+ på stasjon 102. I august var det stor likhet i næringsvalg mellom de to stasjonene. I oktober var det større andeler av steinfluer og fjærmygg på stasjon 101, mens andelen døgnfluer var større på stasjon 102 (fig. 8). For ~ I + var forholdene nokså like i juni 1988 på de to stasjonene. På stasjon 101 var andelen "andre grupper" større enn på stasjon 102, og bestod også her av knott (fig. 9). I august var andelen døgnfluer størst på stasjon 101, mens andelen vårfluer dominerte på stasjon 102. I oktober dominerte steinfluer på stasjon 10 l, mens vårfluer og fjærmygg ikke ble funnet i mageprøvene. I juni 1989 var forholdene like for de to stasjonene, bortsett fra at det ikke ble funnet vårfluer og fjærmygg i mageprøvene på stasjon 102 (fig. 10). I august var forholdet i næringsvalg mellom stasjon 10 l og 102 nokså likt, bortsett fra vårluer på stasjon 101. I oktober manglet døgnfluer på stasjon 102, og her dominerte andelen fjærmygg og vårfluer næringsval get. I 1988 var gjennomsnittlig antall næringsdyr pr. laksemage nesten likt på stasjon 101 og 102 i juni og oktober, mens det i august ble funnet 4-5 ganger så mange dyr i magene på stasjon 101 som på stasjon 102. Forskjellene skyldes et sterkt innslag av fjærmygg på stasjon 101. I 1989 ble det aldri funnet store forskjeller mellom stasjonene. I august og oktober hadde fisk fra stasjo", 102 flest dyr i magene, mens forholdet var omvendt i juni. Verdiene for august var meget lave på stasjon 101 etter inngrepet, spesielt sammenlignet med året før (tab. 3). i' , O JUNI AUG. OKT. BSlllllllAndre gr. IIIIImIFi ærmygg ~Vårf luer r=jsteinf luer _Døgnf luer Figur 7. Næringsvalg (volumprosent) hos O+ laks i Gaula i tre måneder i 1988 på stasjon 101 og 102.

15 13 :i' 110,.:..' , O'--'-----'---- JUNI AUG. OKT.!!8!æ Andre gr, IIIIIIIIIFj ærmygg ~Varf luer c:j St ei n f l uer _Døgnfluer Figur 8. NæringsvaJg (volumprosent) hos 0+ laks i Gaula i tre måneder i 1989 på stasjon 101 og 102. :i' 110r , O JUNI AUG. OKT.!!8!æ Andre gr, IlIIllIIIFj ærmygg ~Varf luer c:j Steinf luer _Døgnf luer Fig. 9. Næringsvalg (volumprosent) hos 1+ laks i Gaula i tre måneder i 1988 på stasjon 101 og 102. ;,- 110,.:..' , O JUNI AUG. ---l._-l...j - OKT.!!8!æ Andre gr, IIIIIIIIIFj ærmygg ~Varf luer c:j Steinfluer Døgn fluer Fig. 10. Næringsvalg (volumprosent) hos 1+ laks i Gaula i tre måneder i 1989 på stasjon 101 og 102.

16 14 Tabell 3. Gjennomsnittlig antall næringsdyr pr. mage STASJON 101 DATO ALDER JUNI ~I+ AUG ~1+ OKT ~l+ JUNI ~l+ AUG ~l+ OKT ~I+ Døgnlluer 0,5 0,8 0,4 2,3 0,5 0,4 1,4 1,8 1,2 0,1 0,2 Steinlluer 0,3 0,7 0,3 0,1 2,5 4,6 0,3 8,4 0,4 0,4 1,5 1,7 Vårlluer 0,8 0,3 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Fjænnygg 0,5 3,3 22,2 12,2 0,4 1,7 2,3 1,4 0,2 2,0 0,4 Knott 5,5 5,9 0,3 0,03 0,1 Stankelbein 0,1 0,1 0,7 0,5 0,02 Vannmidd 0,1 Biller I. 0,Q3 Biller ad. 0,Q3 0,03 0,1 Fåbørstemark 0,03 Tovinger indet. Sommerfuglmygg - 0,1 TOTALT 6,8 11,6 23,5 15,3 3,6 5,3 2,7 12,8 3,8 2,0 4,0 2,3 STASJON 102 DATO JUNI-88 AUG. -88 OKT. -88 JUNI -89 AUG. -89 OKT. -89 ALDER 0+ ~l+ 0+ ~l+ 0+ ~l+ 0+ ~l+ 0+ ~l+ 0+ ~l+ Døgnlluer 0,5 0,6 0,4 0,04 1,0 1,4 1,6 3,2 1,3 0,3 Steinlluer 1,0 0,5 0,1 0,04 1,0 1,8 1,4 0,2 0,1 0,3 3,0 Vårlluer 0,4 0,3 1,1 1,0 0,4 0,03 0,1 1,0 1,3 Fjænnygg 5,3 8,6 7,6 1,8 0,5 0,1 1,7 1,3 5,0 4,3 Knou 0,3 0,4 6,0 0,02 Sviknott 0,04 0,02 Vannmidd 0,1 Biller l. 0,1 0,02 Biller ad. 0,1 0,1 Fåbørstemark 0,1 Laksefisk 0,04 TOTALT 7,1 10,6 8,4 3,0 3,5 3,8 9,0 5,2 3,1 6,6 8,6

17 15 Seleksjon av næringsdyr For å gi et bilde av hvordan fisken utnytter næringsdyrene i forhold til registrert mengde i bunndyrprøver, ble Ivievs elektivitetsindeks beregnet for laks på stasjon 101 og 102 for ulike fangstperioder (tab. 4). Tabell 4. Valg av næringsdyr hos laks fanget i Gaula uttrykt ved Ivlev's elektivitetsindeks STASJON 101 DATO JUNI -88 AUG. -88 OKT. -88 JUNI -89 AUG. -89 OKT. -89 ALDER 0+ ~I+ 0+ ~I+ 0+ ~I+ 0+ ~1+ 0+ ~1+ 0+ ~1+ Døgnfluer -0,56-0,57-0,95-0,58-0,50-0,70-1,00-0,34 0,16 0,26-0,57-0,08 Steinfluer -0,64-0,53-0,58-0,71 0,17 0,29-0,64 0,08-0,60-0,42-0,40-0,10 Vårfluer -1,00 0,33-0,83-0,48 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Fjærrnygg -0,19 0,44 0,82 0,79 0,78-1,00 0,71 0,26 1,00 1,00 0,98 0,96 Knott 0,82 0,73 O -0,69-1,00-1,00-1,00-0,25 Sviknatt -1,00-1,00-1,00-1,00 Stankelbein -1,00-0,77-1,00-1,00 1,00 0,53-0,35 1,00 Vannmidd -1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-0,81-1,00 Biller I. 1,00 Biller ad. 1,00 1,00 1,00 Fåbørstemark -1,00-1,00-1,00-1,00 1,00-1,00-1,00 Tovinger indet. -1,00-1,00-1,00-1,00 Sommerfuglmygg - 1,00 Laksefisk -1,00-1,00 1,00 STASJON 102 DATO JUNI -88 AUG. -88 OKT. -88 JUNI -89 AUG. -89 OKT. -89 ALDER 0+ ~1+ 0+ ~1+ 0+ ~1+ 0+ ~1+ 0+ ~1+ 0+ ~1+ Døgnfluer -0,28-0,38-0,85-0,90-0,26-0,16-0,32 0,31 0,12-0,66-1,00 Stein fluer -0,07-0,57-0,70-0,70-0,20 0,03 0,14-0,84-0,55-0,88-0,28 Vårfluer -1,00 0,17-0,87-0,08 0,87 0,66-1,00 1,00 1,00 0,84 0,84 Fjænnygg 0, ,88 0,82 0,53-0,16-1,00 0,45 0,54 0,79 0,70 Knott -0,77-0,75-1,00-1,00-1,00-1,00 0,77 1,00-1,00-1,00 Sviknott -0,44-1,00-1,00-0,85-1,00-1,00-1,00 Stankelbein -1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00 Vannmidd -1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-0,70-1,00-1,00 Biller l. 1,00-1,00 1,00 Biller ad. -1,00-1,00 1,00-1,00 1,00 Fåbørstemark -1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-0,27-1,00-1,00 Tovinger indet. -1,00-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00 Snegler 1,00-1,00 Muslingkreps -1,00-1,00 Laksefisk 1,00

18 16 Indeksverdiene kan variere mellom -log + l. Positive verdier indikerer at næringsdyret blir spist i større grad enn forekomsten i bunndyrprøvene skulle tilsi, mens negative verdier indikerer at fisken aven eller annen grunn ikke utnytter næringsdyret i forhold til dets forekomst. Det var et gjennomgående trekk i materialet at fjærmygglarver hadde positive til sterkt positive indeksverdier. Dette gjelder for både stasjon 101 og 102 uansett aldersgruppe. Ved de tleste tidspunkt utgjorde døgnfluelarver en betydelig andel i fiskens mageinnhold. Dette var også en av de tallrikeste gruppene i bunndyrprøvene. I forhold til forekomsten var utnyttelsen i de tleste tilfeller relativt beskjeden, hvilket indikeres ved negative indeksverdier. Unntaket her er august 1989 for både stasjon 101 og 102 for 0+ og ~ 1+, der indeksverdiene var svakt positive. Steinftuelarver ble utnyttet i størst grad høsten 1988 på stasjon 101. Dette gjelder alle aldersgrupper, men kun for ~ 1+ på stasjon 102 i I 1989 var utnyttelsen liten, hvilket indikeres ved negative indeksverdier. Når det gjelder vårtluelarver, viser indeksverdiene varierende grad av seleksjon. Det er en tendens til at de største laksungene (~ l +) foretrekker vårtluelaiver. For knottlarver er det positiv seleksjon på stasjon 101 i juni 1988 for 0+ og ~ 1+, og for ~ 1+ på stasjon 102 i juni Negative indeksverdier ble i de tleste tilfeller funnet for sviknott, stankelbein, vannmidd, biller og fåbørstemark. Ingen av gruppene var særlig tallrike i bunnfaunaen. Tabell 1 viser for øvrig at det var færre næringsgrupper å velge i for fisken på stasjon 101 i forhold til stasjon 102 i KONKLUSJON Undersøkelser av bunnfauna og fisk i Gaula på stasjon 101 (inngrepsområde) og 102 (referanseområde) i forbindelse med inngrep på grunn av bygging av ny E6, indikerer at elvefaunaen ble påvirket av inngrepene. Mengder og sammensetning av bunndyrgrupperble forandret på stasjon 101 i 1989 i forhold til 1988, mens situasjonen for stasjon 102 var mer stabil. Antall bunndyrgrupper var gått sterkt tilbake på stasjon 101 forhold til stasjon 101 og 102 i , både i forhold til stasjon 102, og i Resultatene viser også at gjennomsnittlig antall næringsdyr pr. fiskemage i de fleste tilfeller var noe redusert på stasjon 101 i Når det gjelder ungfisk av laks og ørret, var tettheter og fordeling mellom arter slik at det ikke kan dokumenteres forskjeller mellom stasjon 101 og 102.

19 17 LITTERATUR Arnekleiv, l.v., L'Ab~e-Lund, J.H. og Koksvik, J Biologi og habitatsutnyttelsetillaks og ørret i Gaula. NTNFs utvalg for miljøvirkninger av vassdragsutbygging. MVU-rappon nr. B62: 53 s. Iviev, V.S Experimenral ecology of the feeding ofjishes. - New Haven, Yale University Press Koksvik, 1.1., Arnekleiv, l.v. og Winge, K Undersøkelser av bunnfauna og fisk i forbindelse med kanalisering av Sokna ved Støren i Sør-Trøndelag. Rappon Zool. Ser : 30 s. Nilsson, N.A Studies on the feeding habits of trout and char in North Swedish lakes. Rep. Inst. Freshwater Res. Drottningholm

20 VEDLEGG l Beregnet tetthet av bunndyr basert på Surber-prøver i Gaula i 1988 og Gjennomsnittlig individantall (x), 95 % konfidensintervall og min. og maks. verdier for 5 prøver fra hver stasjon til hvert tidspunkt Dato st. x 95 % min - max konf. intervall Juni Aug. ' Okt Juni Aug Okt

21 Hittil utkommet i samme serie: ]989-1: Thingstad, P.G., Arnekleiv, J.V. & Jensen, J.W. Zoologiske befaringer av aktuelle ilandføringssteder for gass i Midt-Norge : Thingstad, P.G. Kraftledning/fugl-problematikk i Grunnfjorden naturreservat, Øksnes kommune, Nordland : Thingstad, P.G. Konsekvenser for marint tilknyttete fuglearter ved eventuell utfylling av Levangersundet. ]990-1: Thingstad, P.G. Oversikt over fuglefaunaen og de ornitologiske verneinteressene i trønderske Verneplan IV -vassdrag :2: Thingstad, P.G. & Dahl, E. Ornitologiske befaringer i aktuelle verneplan IVvassdrag i Troms sommeren ]990-3: Thingstad, P.G. & Frengen, O. Kvalitative og kvantitative ornitologiske observasjoner fra Tautra : Bangjord, G. & Thingstad, P.G. Ornitologiske befaringer i aktuelle verneplan IVvassdrag i Finnmark. ]99] -I: Thingstad,P.G. Nerskogmagasinets effekter på tilgrensende fuglepopulas)oner. Sammendrag av prosjektarbeidet : Thingstad, P.G. Konsekvenser for det nordboreale fuglesamfunnet av ulike driftsformer i skogbruket. Erfaringer fra et pilotprosjekt i Lierne 1989/ : Tømmeraas, P.J. Konsekvensundersøkelser på rovfugl og kråkefugl i Alta-Kautokeino- og Reisavassdragene. Årsrapport ]992-2: Berg, O.K. & Berg, M. Forsøk for å bedre oppgangen i fisketrappen ved Løpet kraftstasjon, Rena, : Koksvik, J.I. ørreten i Innerdalsvatnet i perioden

22

TELEMETRISTUDIER OVER GAUSA0RRETENS VANDRINGER I LÅGEN OG GAUSA

TELEMETRISTUDIER OVER GAUSA0RRETENS VANDRINGER I LÅGEN OG GAUSA NOTAT FRA ZOOLOGISK AVDELING: 1993-5 TELEMETRISTUDIER OVER GAUSA0RRETENS VANDRINGER I LÅGEN OG GAUSA STATUS FOR PROSJEKTARBEIDET 1992 Morten Kraabøl Jo Vegar Amekleiv UNIVERSITETET I TRONDHEIM VITENSKAPSMUSEET

Detaljer

RAPPORT ZOOLOGISK SERIE : 1993-4 FISKEBESTANDENE I ESSAND-NESJØ MAGASINENE ETTER 22 AR

RAPPORT ZOOLOGISK SERIE : 1993-4 FISKEBESTANDENE I ESSAND-NESJØ MAGASINENE ETTER 22 AR RAPPORT ZOOLOGISK SERIE : 1993-4 FISKEBESTANDENE I ESSAND-NESJØ MAGASINENE ETTER 22 AR I ZOOLOGISK AVDELINGS OPPDRAGSTJENESTE Utredning og forskning innen anvendt zoologisk miljøproblematikk Helt siden

Detaljer

Rapport nr. 246. Jostedøla. Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2000 2014. Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI)

Rapport nr. 246. Jostedøla. Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2000 2014. Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Rapport nr. 246 Jostedøla Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2000 2014 Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske LFI Uni Research

Detaljer

Skjersæ (Froland) og Birketveitvatn (Iveland), prøvefiske høsten 2001. Rapport nr. 4-2002

Skjersæ (Froland) og Birketveitvatn (Iveland), prøvefiske høsten 2001. Rapport nr. 4-2002 Skjersæ (Froland) og Birketveitvatn (Iveland), prøvefiske høsten 2001 Rapport nr. 4-2002 Arendal 2002 Rapport nummer: 4-2002 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER MILJØVERNAVDELINGEN FYLKESHUSET, 4800 ARENDAL, TELEFON

Detaljer

Varmtvannsutslipp til Hunnselva vurdering av miljøkonsekvenser

Varmtvannsutslipp til Hunnselva vurdering av miljøkonsekvenser RAPPORT L.NR. 6800-2015 Varmtvannsutslipp til Hunnselva vurdering av miljøkonsekvenser Hunnselva i Gjøvik 4.2.2015 Foto: J.E. Løvik Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør

Detaljer

_llll... 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 >160 LENGDE (MM)

_llll... 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 >160 LENGDE (MM) Ørretungene varierte i størrelse fra til mm i august (figur.). Årsyngelen var i gjennomsnitt mm, og veksten var den samme som i og (tabell.). Lengden av ettårige ørretunger var mm (tabell.). Veksten er

Detaljer

Elektrisk fiske faktorer som påvirker fangbarhet av ungfisk

Elektrisk fiske faktorer som påvirker fangbarhet av ungfisk 1147 Elektrisk fiske faktorer som påvirker fangbarhet av ungfisk Resultater fra eksperimentelle feltstudier 2010-2014 Gunnbjørn Bremset Ola Diserud Laila Saksgård Odd Terje Sandlund NINAs publikasjoner

Detaljer

Overvåking av elvemusling i Norge

Overvåking av elvemusling i Norge 566 Overvåking av elvemusling i Norge Årsrapport for 2008: Enningdalselva, Østfold Bjørn Mejdell Larsen Leif Roger Karlsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter

Detaljer

Etablering av Kåja kraftverk i Gudbrandsdalslågen

Etablering av Kåja kraftverk i Gudbrandsdalslågen Etablering av Kåja kraftverk i Gudbrandsdalslågen Utredning av konsekvenser for harr, ørret og bunndyr i influensområdet Jon Museth Stein I. Johnsen Jo Vegar Arnekleiv Gaute Kjærstad Jan Teigen Morten

Detaljer

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen 275 Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Overvåking av elvemusling i Norge

Overvåking av elvemusling i Norge 871 Overvåking av elvemusling i Norge Årsrapport 2011: Hestadelva, Nordland Bjørn Mejdell Larsen Jon M. Bjerland NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de

Detaljer

Gullvederbuk i Ånavassdraget, Kristiansand og Lillesand kommuner.

Gullvederbuk i Ånavassdraget, Kristiansand og Lillesand kommuner. Gullvederbuk i Ånavassdraget, Kristiansand og Lillesand kommuner. Jan Henrik Simonsen 2000 INNLEDNING... 3 OMRÅDEBESKRIVELSE... 4 METODIKK... 5 FELTARBEID... 5 PRØVETAKING... 5 ALDERSBESTEMMELSE... 5 VEKST...

Detaljer

ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN

ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN INGAR AASESTAD AUGUST 29 FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Sandefjord Lufthavn AS. Rapporten er en del av miljøoppfølgingen overfor de tilførsler

Detaljer

Vurdering av ferskvannsbiologiske forhold i Gjendeosen

Vurdering av ferskvannsbiologiske forhold i Gjendeosen Vurdering av ferskvannsbiologiske forhold i Gjendeosen Gyteområder for ørret og forekomst av Gjendeflue Stein Ivar Johnsen Morten Kraabøl Jostein Skurdal John Gunnar Dokk NINAs publikasjoner NINA Rapport

Detaljer

1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL

1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNING RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE 1 1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL 1.1 Innledning I lang tid har særskilte virkemidler

Detaljer

Rapportforside og bakside lages av Copycat!

Rapportforside og bakside lages av Copycat! NIVA-rapport FORSIDE Rapportforside og bakside lages av Copycat! Rapportens tittel og løpenummer CopyCat kopierer disse fra ISBN-sida (kolofonsida). Forsidebilde/-illustrasjon Send helst et bilde eller

Detaljer

Plan for biotopforbedrende tiltak i Stjørdalselva

Plan for biotopforbedrende tiltak i Stjørdalselva Plan for biotopforbedrende tiltak i Stjørdalselva Del 2: Kunnskapsstatus habitatjusterende tiltak Forord Dette er Del 2 av Tiltaksplan for Stjørdalselva og inneholder en oppsummering av ulike habitatjusterende

Detaljer

Overvåkingavelvemusling i forbindelse medrotenonbehandling avsteinkjervassdraget

Overvåkingavelvemusling i forbindelse medrotenonbehandling avsteinkjervassdraget NINANorskinstituttfornaturforskning Overvåkingavelvemusling i forbindelse medrotenonbehandling avsteinkjervassdraget våren2001 BjørnMejdellLarsen NINAOppdragsmelding710 NINA NIKU stiftelsen FOR NATURFORSKNING

Detaljer

Vandringsatferd hos sjøørret i estuarie og nedre deler av Vefsna under dosering av CFT-Legumin (rotenon)

Vandringsatferd hos sjøørret i estuarie og nedre deler av Vefsna under dosering av CFT-Legumin (rotenon) Zoologisk notat 2011-8 Jan G. Davidsen, Eva B. Thorstad, Henrik Baktoft, Svein Aune, Finn Økland & Audun H. Rikardsen Vandringsatferd hos sjøørret i estuarie og nedre deler av Vefsna under dosering av

Detaljer

FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT

FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT FISKEHABITAT I SULDALSLÅGEN: ET STUDIUM AV SEDIMENTASJONSDYNAMIKK, BEGROING, HABITATTILBUD OG HABITATBRUK HOS FISK. SLUTTRAPPORT Jim Bogen, Trond Bremnes, Truls Bønsnes, Jan Heggenes, Stein W. Johansen

Detaljer

Elvemusling Margaritifera margaritifera i Svortavikbekken 2013 Skodje kommune Møre og Romsdal

Elvemusling Margaritifera margaritifera i Svortavikbekken 2013 Skodje kommune Møre og Romsdal Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk og miljøundersøkelser Elvemusling Margaritifera margaritifera i Svortavikbekken 2013 Skodje kommune Møre og Romsdal Kjell Sandaas Naturfaglige

Detaljer

El-fiskemetodikk. Gamle problemer og nye utfordringer. Torbjørn Forseth og Elisabet Forsgren (red.)

El-fiskemetodikk. Gamle problemer og nye utfordringer. Torbjørn Forseth og Elisabet Forsgren (red.) 488 El-fiskemetodikk Gamle problemer og nye utfordringer Torbjørn Forseth og Elisabet Forsgren (red.) NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Konsekvensvurdering av utslipp av aluminiumskimmings til Ytredalselva, Høyanger kommune, i januar 2005 - undersøkelser av fisk, bunndyr og vannkjemi

Konsekvensvurdering av utslipp av aluminiumskimmings til Ytredalselva, Høyanger kommune, i januar 2005 - undersøkelser av fisk, bunndyr og vannkjemi ISSN-0801-9576 LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE LFI-UNIFOB UNIVERSITETET I BERGEN Rapport nr. 131 Konsekvensvurdering av utslipp av aluminiumskimmings til Ytredalselva, Høyanger kommune,

Detaljer

Elvemusling i Kampåa Nes kommune i Akershus 2008-2010

Elvemusling i Kampåa Nes kommune i Akershus 2008-2010 Elvemusling i Kampåa Nes kommune i Akershus 2008-2010 RAPPORT NR. X/2011 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Postboks 8111, Dep. 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 E-post: postmottak@fmoa.no

Detaljer

Rapport nr. 227. Undersøkelser og tiltak i Årdalselven, 2013

Rapport nr. 227. Undersøkelser og tiltak i Årdalselven, 2013 Rapport nr. 227 Undersøkelser og tiltak i Årdalselven, 2013 LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE LFI Uni Miljø Thormøhlensgt. 49B TELEFON: 55 58 22 28 5006 Bergen ISSN NR: ISSN-1892-889

Detaljer

Fossekall og småkraftverk. Bjørn Walseng, NINA Kurt Jerstad, Jerstad viltforvaltning RAPPORT MILJØBASERT VANNFØRING

Fossekall og småkraftverk. Bjørn Walseng, NINA Kurt Jerstad, Jerstad viltforvaltning RAPPORT MILJØBASERT VANNFØRING Fossekall og småkraftverk Bjørn Walseng, NINA Kurt Jerstad, Jerstad viltforvaltning 3 2011 RAPPORT MILJØBASERT VANNFØRING FoU-programmet Miljøbasert vannføring Programmet Miljøbasert vannføring skal styrke

Detaljer

«LIV» livet i vassdragene

«LIV» livet i vassdragene Rapport nr. 194 «LIV» livet i vassdragene Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaurebestander i seks regulerte elver i perioden 26-212 Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske LFI Uni Miljø

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer