Distriktspsykiatriske tenester likeverdige tilbod?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Distriktspsykiatriske tenester likeverdige tilbod?"

Transkript

1 Oppsummering av landsomfattande tilsyn i 2008 og 2009 med Distriktspsykiatriske tenester likeverdige tilbod? Rapport fra Helsetilsynet 3/2010 Mars 2010

2 Rapport fra Helsetilsynet 3/2010 Distriktspsykiatriske tenester likeverdige tilbod? Oppsummering av landsomfattande tilsyn i 2008 og 2009 med spesialisthelsetenester ved distriktspsykiatriske senter Mars 2010 ISSN: (elektronisk utgåve) ISBN: (trykt utgåve) ISBN: (elektronisk utgåve) Denne publikasjonen finst elektronisk på Helsetilsynets nettstad Design: Gazette Trykk og elektronisk versjon: 07 Gruppen Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep, NO-0032 OSLO, Norway Telefon: Faks: E-post:

3 Innhald Samandrag Innleiing Kva er eit DPS? Bakgrunn for landsomfattande tilsyn med DPS Område som tilsynet har undersøkt Metode for å gjennomføre og oppsummere tilsyn Funn og vurderingar Vegen for pasienten inn i DPS vurdering og prioritering av tilviste pasientar Krav til vurdering og prioritering av tilviste pasientar Funn Vurderinga til Statens helsetilsyn Utgreiing, behandling og oppfølging Krav til utgreiing, behandling og oppfølging Funn Godt planlagd og forsvarleg utgreiing Behandling og oppfølging Vurderinga til Statens helsetilsyn Andre, gjennomgåande tema Brukarmedverknad Samhandling Tilgjenge Førebygging og bruk av tvang Styring og leiing av DPS-a Krav til internkontroll i DPS-a Funn Vurderinga til Statens helsetilsyn Samla vurdering og tilrådingar...25 Vedlegg 1 Oversyn over DPS-a som har hatt tilsyn...27 Čoahkkáigeassu...29 English summary

4 Samandrag I 2008 og 2009 blei det gjennomført tilsyn med spesialisthelsetenester ved distriktspsykiatriske senter (DPS) til vaksne med psykiske lidingar. Helsetilsynet i fylka har vitja 56 av DPS-a i landet, 28 i 2008 og 28 i Tilsynet blei utført av regionale tilsynslag som systemrevisjon. Kvart tilsynslag var styrkt med to eksterne fagrevisorar: ein psykologspesialist og ein psykiater. Tilsynet undersøkte korleis nye pasientar blei vurderte og prioriterte, og korleis dei blei utgreidde, behandla og følgde opp. Tilsynet såg også på om internkontrollen i verksemdene sikrar kvalitet og forsvarleg verksemd innanfor kvart område. Statens helsetilsyn oppsummerte tilsyna som var gjennomførte i 2008, i ein «midtvegs»-rapport (4/2009). Denne endelege rapporten gir ei samla framstilling av funna vi gjorde i det toårige landsomfattande tilsynet, av korleis vi vurderte desse funna, og av tilrådingane til Statens helsetilsyn. Vi gir også ei samla oppsummering av dei fire gjennomgåande tema som ikkje blei omtalte i «midtvegs»-rapporten: brukarmedverknad, samhandling, tilgjenge, førebygging og reduksjon i bruken av tvang. Vi påpeikte svikt på eitt eller fleire område i 44 av dei 56 DPS-a vi undersøkte. I 2008 blei det ved 22 av 28 tilsyn funne brot på lovkrav og påpeikt eitt eller fleire avvik. Ved tre av dei seks DPS-a der vi ikkje påpeikte avvik, gav vi merknader. I 2009 blei det funne brot på lovkrav i 23 av 28 tilsyn. Informasjon frå tilsynslaga kan tyde på at sjølv om det ikkje er færre påpeikte avvik i 2009, er alvorsgraden redusert. Vurdering og prioritering av tilviste pasientar Mange DPS mangla system for å sikre at søknader og tilvisingar blei fanga opp og vurderte av ein spesialist etter kvart som dei kom inn. Det blei påpeikt manglar ved vurdering av retten til nødvendig helsehjelp og helsehjelp utan behandlingsfrist, og når det gjaldt å halde vurderings- og behandlingsfristar. I nokre DPS blei det sett behandlingsfristar og sendt tilbakemeldingar som ikkje tok nok omsyn til dei individuelle behova pasienten hadde. Nærare halvparten av dei undersøkte DPS-a avslo tilvisingar og avviste pasientar på feil grunnlag, oftast fordi tilvisinga var mangelfull og ikkje inneheldt nødvendige opplysningar for å vurdere om pasienten trong nødvendig helsehjelp. Statens helsetilsyn vurderer det som alvorleg at enkelte DPS ikkje sikrar at vaksne med alvorleg psykisk liding har godt nok tilgjenge til tenestene. Svikt i måten tilvisingar blir handterte og vurderte på, kan føre til at somme pasientar ikkje får vurdert kva behov dei har for helsehjelp. Pasientane må få informasjon om at dei har fått rett til nødvendig helsehjelp, og om kva rettar dei har ved eventuelle brot på den oppsette behandlingsfristen. Det må vere godt tilgjenge til tenestetilbodet når det hastar for pasienten å få nødvendige tenester. Statens helsetilsyn vurderer det som alvorleg at enkelte verksemder ikkje 4

5 sikrar at pasientar som er vurderte til å ha størst behov for helsehjelp, og såleis er priorterte, blir fanga opp og får nødvendig behandling innanfor den fastsette fristen. Utgreiing, behandling og oppfølging Usystematisk og ufullstendig utgreiingsarbeid er det området med svikt som oftast er omtalt i samband med utgreiing av nye pasientar. Fleire stader fanst ikkje nokon fastsett praksis for kva som skulle kartleggjast, eller kva for diagnostiske verktøy ein skulle bruke. Andre stader hadde ein utarbeidd prosedyrar, men dei var ikkje følgde i praksis. Helsepersonell med ulik fagkompetanse var involverte i utgreiingsarbeidet, og fleire stader mangla ein innarbeidd praksis som sikra at ein spesialist kvalitetssikra utgreiingsarbeidet. I hovudsak ser det ut til at DPS-a har vurdert risikoen for sjølvmord, men tilsynet avdekte manglar ved vurderingane og dokumentasjonen. Leiinga gjekk ikkje systematisk gjennom arbeidsprosessane for å vurdere kritiske steg i utgreiingane og for å fange opp kvar det var fare for svikt. Konsekvensen av dette kan vere at prosessen med å stille diagnose blir forseinka, eller at han blir ufullstendig og feilaktig, og at pasientane ikkje får den hjelpa dei treng. Det kan i sin tur påføre pasientar unødvendig liding og få uheldige konsekvensar for prognosane for pasienten. Svikt som oftast blei påpeikt i samband med behandling og oppfølging, var mangelfull systematikk, planlegging og fagleg leiing. Eit typisk sviktområde var manglande dokumentasjon av og plan for behandlinga. I fleire DPS fann tilsynet inga samanhengande framstilling av og ikkje nokon dokumentasjon i journalen på korleis behandlinga var planlagd og gjennomført. Ansvaret for behandlinga kunne vere lagt til ein behandlar utan spesialistkompetanse, utan at ein spesialist vurderte pasienten, eller utan at det blei gitt rettleiing til behandlaren. I nokre tilfelle avdekte vi ein grunnleggjande mangel på forankring av ansvar for faglege avgjerder. Leiinga hadde i fleire tilfelle ikkje tilstrekkeleg gode rutinar for å halde oversikt over kva praksis DPS-et hadde for å greie ut, behandle og dokumentere. Fleire DPS mangla prosedyrar og retningslinjer, eller dei hadde utarbeidd prosedyrar som dei tilsette ikkje kjende til, og som såleis ikkje var innarbeidde i praksis. Når ein ikkje i tilstrekkeleg grad har kvalitetssikra gangen i utgreiinga og behandlinga, er det over tid ein fare for svikt i kvaliteten på behandlinga og tryggleiken til pasienten. Det kan føre til at pasientar med alvorleg psykisk liding ikkje får oppfylt retten til nødvendig helsehjelp ved behov. Styring og leiing I dei aller fleste DPS-a der dei avdekte avvik, påpeikte tilsynslaga manglar og svikt ved styring og leiing. Funna tyder på at det framleis er eit stykke att til DPS-a har ei systematisk tilnærming til lærings- og betringsarbeid. Leiinga ved DPS-a og helseføretaka har ikkje god nok kontroll og følgjer ikkje godt nok opp til å sikre forsvarlege tenester som gjer dei mindre sårbare og reduserer faren for svikt. Fleire DPS mangla rutinar eller system for å melde frå til leiinga om svikt og fare for svikt i tenestene. Det var også eksempel på DPS som hadde system på plass med elektroniske system for avviksmeldingar utan at dei var kjende og følgde i praksis. Ein del DPS gjorde seg nytte av erfaringar som tilsette og pasientar hadde gjort, men det var ikkje etablert ein praksis som sikra at slik kunnskap blei brukt systematisk. Det er leiinga for kvart enkelt helseføretak og regionalt helseføretak som har ansvaret for å fange opp og lære av forhold som blei påpeikte ved eitt DPS, og bruke dei desse erfaringane systematisk i arbeidet med å betre heile verksemda. Leiinga må sørgje for å etablere robuste system som sikrar forsvarleg verksemd over tid. 5

6 1 Innleiing Statens helsetilsyn gjennomførte i 2008 og 2009 landsomfattande tilsyn med spesialisthelsetenester ved distriktspsykiatriske senter (DPS) til vaksne med psykiske lidingar. Område som tilsynet undersøkte, var konsentrerte om ulike fasar i behandlinga av vaksne med alvorlege psykiske lidingar: vurdering og prioritering av nye pasientar utgreiing behandling og oppfølging Innanfor desse områda blei det undersøkt om internkontrollen i helseføretaka sikrar at tenestene som DPS yter, er forsvarlege og har god kvalitet. Dette er første gongen tilsynsorgana har gjennomført landsomfattande tilsyn over to år. Formålet var mellom anna å bidra til lærings- og erfaringsoverføring i tenestene ved å rette merksemda mot eitt tenesteområde over lengre tid. Tilsynet blei utført som systemrevisjon av regionale tilsynslag. Kvart tilsynslag blei styrkt med to eksterne fagrevisorar: ein psykologspesialist og ein psykiater. Formålet med å bruke fagrevisorar i dette landsomfattande tilsynet er nærare utgreidd i eigen artikkel i Helsetilsynets Tilsynsmelding for 2009 (www.helsetilsynet.no). Statens helsetilsyn oppsummerte tilsyna som blei gjennomførte i 2008, i ein «midtvegs»-rapport (www.helsetilsynet. no) (Rapport fra Helsetilsynet 4/2009). Vi meinte at rapporten kunne gi nyttig informasjon om nasjonale funn som verksemdene kunne bruke i internt lærings- og betringsarbeid. Denne endelege rapporten samanfattar resultat frå tilsyna som var gjennomførte i 2008 (28 DPS) og 2009 (28 DPS) etter same strukturen som «midtvegs»-rapporten. Han gir ei samla framstilling av funna i det toårige landsomfattande tilsynet vårt, vurderingane vi har gjort, og tilrådingane våre. I denne rapporten presenterer vi også dei fire gjennomgåande tema som ikkje var omtalte i «midtvegs»-rapporten: brukarmedverknad, samhandling, tilgjenge, førebygging og reduksjon i bruken av tvang. Kvar enkelt tilsynsrapport og dei regionale oppsummeringsrapportane greier meir detaljert ut om funna i dei verksemdene som er undersøkte (www.helsetilsynet.no). Mange av dei avvika som er påpeikte, er utbetra når denne oppsummeringsrapporten blir publisert. Helsetilsynet i fylka følgjer opp avvik til verksemdene har retta opp forholda. Rapporten er bygd opp på følgjande måte: Kapittel 2 greier ut om måten tilsynet er gjennomført på, og kva vi byggjer oppsummeringa av funna på. Kapittel 3 presenterer områda som er undersøkte, funn frå tilsynet og Statens helsetilsyn sine vurderingar av funna. I kapittel 4 gir vi ei samla framstilling av vurderingar og tilrådingar som 6

7 1) Distriktspsykiatriske sentre med blikket vendt mot kommunen og sentralisere sykehusfunksjoner i ryggen. Veileder 2006/9. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet, vp/multimedia/archive/00011/is- 1388_11512a.pdf ( ) 2) Rapportar frå alle tilsyna finst i fulltekst på Statens helsetilsyn kjem med for korleis verksemder og styringsorgan skal følgje opp og setje i verk tiltak. I perioden da dette landsomfattande tilsynet blei gjennomført, har det vore utført fleire andre undersøkingar av tenestene som DPS-a yter. Aktuelle undersøkingar og kartleggingar er mellom anna: Riksrevisjonens undersøking av spesialisthelsetenesta sitt tilbod til vaksne med psykiske problem. Dokument nr. 3:5 ( ) Muusmann/Agenda: Kartlegging av de distriktspsykiatriske sentrene i Norge 2008 (DPS-kartlegginga) Sintef Helse: rapport SAMDATA sektorrapport for det psykiske helsevernet Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse 1.1 Kva er eit DPS? Eit DPS er ei fagleg sjølvstendig eining med ansvar og oppgåver på spesialistnivå innanfor psykisk helsevern for vaksne i eit gitt geografisk område. Etableringa av DPS har vore ein viktig del av målsetjinga i Opptrappingsplanen om eit meir desentralisert hjelpetilbod. I 2006 gav Sosial- og helsedirektoratet (no Helsedirektoratet) ut ein eigen rettleiar 1 der formålet var å gi tydelege føringar for korleis det desentraliserte psykiske helsevernet skulle utviklast vidare, og å fokusere på dei utfordring ane som er særleg aktuelle for å kunne innfri intensjonane i Opptrappingsplanen. Etter rettleiaren er kjerneoppgåvene i DPS-a: Akutt- og krisetenester Vurdering og utgreiing av tilviste pasientar Differensiert behandling i form av: poliklinisk undersøking og behandling til enkeltpasientar, par eller familiar ambulant behandling og rehabilitering til personar med alvorlege psykiske lidingar strukturert dagbehandling krise- og korttidsbehandling i døgneining døgnbehandling over lengre tid Opplæring av pasientar og pårørande Rettleiing til psykisk helsearbeid i kommunen Forsking og kvalitetsutvikling Utdanning av helsepersonell Ein bør i størst mogleg grad behandle psykiske lidingar poliklinisk, ambulant og som dagbehandling, slik at ein best mogleg kan tilpasse tilbodet til behandlingsbehovet i befolkninga. Rettleiaren peiker på at leiinga har ansvaret for å leggje til rette for ei funksjonell oppgåveløysing og koordinering på tvers av einingar og innanfor DPS-et som heilskap, og at DPS-a skal ha tydelege leiings- og ansvarsforhold og klare rapporteringslinjer. Befolkningsgrunnlaget for opptaksområda til dei 75 DPS-a varierer frå om lag til om lag Når det gjeld talet på DPS, endrar det seg over tid, mellom anna på grunn av organisatoriske endringar i helseføretaka. Somme einingar blir slått saman, andre blir delte. Per januar 2008 var det 75 DPS, per desember DPS. 1.2 Bakgrunn for landsomfattande tilsyn med DPS Statens helsetilsyn har dei siste åra gjennomført fleire landsomfattande tilsyn med tenestetilbodet i kommunane og spesialisthelsetenesta til menneske med psykiske lidingar 2 : 2002: Tilsyn med helsetenester til barn og unge med psykiske problem (kommunale helsetenester og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkar) 7

8 3) Statusrapport om tjenester til mennesker med psykiske lidelser. Brev frå Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsministeren templates/letterwithlinks 7172.aspx ( ). 4) Tjenestetilbudet til personer med psykiske lidelser. Rapport fra Helsetilsynet 8/2007. Oslo: Statens helsetilsyn aspx ( ). 2003: Tilsyn med spesialisthelsetenester til vaksne med psykiske problem (akuttavdelingar og distriktspsykiatriske senter) 2005: Tilsyn med kommunale helseog sosialtenester til personar med langvarige og samansette behov 2006: Tilsyn med tverrfaglege spesialiserte tenester til rusmisbrukarar 2007: Tilsyn med kommunale helseog sosialtenester til vaksne med psykiske lidingar I same perioden gav Statens helsetilsyn også ut to større rapportar om tenestetilbodet til menneske med psykiske lidingar 3,4. Kunnskapsgrunnlaget i desse rapportane var i hovudsak dei samla erfaringane våre frå tilsyn i periodane og På bakgrunn av tilsynserfaringane meinte Statens helsetilsyn at det var viktig å framleis rette merksemda mot tenestetilbodet til menneske med psykiske lidingar, mellom anna gjennom ulike typar av tilsynsaktivitet når det gjaldt det desentraliserte tenestetilbodet. Det blei derfor gjennomført tilsyn med kommunale helse- og sosialtenester til vaksne med psykiske lidingar i 2007, og Helsetilsynet avgjorde å gjennomføre eit landsomfattande tilsyn med spesialisthelsetenestene ved distriktspsykiatriske senter i Distriktspsykiatriske senter blei valde for å undersøkje desentraliserte tenester innanfor spesialisthelsetenesta (psykisk helsevern). Eit forsvarleg desentralisert tilbod var eit viktig mål i Opptrappingsplanen ( ) for psykisk helse, og DPS er sentrale for måla i Opptrappingsplanen om å utvikle desentraliserte, tilgjengelege og samanhengande tenester av høg fagleg kvalitet, tilpassa behova for tenester i befolkninga. Den siste av dei to rapportane inneheldt ei oppsummering av samtalar med eit utval av Helsetilsyna i fylka og fylkesmenn om lokalkunnskapen og erfaringane deira frå helse- og sosialtenestene retta mot menneske med psykiske lidingar. Samtalane omtalte omstende som vi ut frå ei vurdering av risiko og sårbarheit meinte det var viktig å følgje opp i DPS-tilsynet. Fleire av dei same omstenda blei påpeikte som problemområde i oppsummeringsrapporten frå det landsomfattande tilsynet i Mellom anna handla det om at DPS-a praktiserte regelverket knytt til inntak av pasientar ulikt, at det mange stader var lang ventetid for å komme til behandling, og at det var store forskjellar når det gjaldt å kvalitetssikre utgreiing og behandling, å evaluere tiltak som var sette i gang, og å dokumentere desse prosessane. Eit anna tema som gav grunn til uro var den mangelfulle samhandlinga internt i spesialisthelsetenesta og mellom spesialisthelsetenesta og det kommunale tenestetilbodet. Samla sett viste erfaringane at det var stor variasjon i kvaliteten på tenestene, og på kor langt ein var kommen i arbeidet med å leggje om til eit desentralisert spesialisthelsetenestetilbod. 1.3 Område som tilsynet har undersøkt Tilsynet i 2008 og 2009 var retta mot helsetenester som blir gitt ved DPS til vaksne med alvorlege psykiske lidingar. Personar med alvorleg psykisk liding er ikkje ei tydeleg avgrensa pasientgruppe, men omfattar personar som er ramma av psykoselidingar, alvorlege depressive tilstandar og alvorlege personlegdomsforstyrringar. Dersom dei pasientane som treng helsehjelpa mest, ikkje blir prioriterte og får nødvendig hjelp til rett tid, eller dersom tilbodet dei får, ikkje er tilpassa tilstanden deira eller blir gitt av personell med rett kompetanse, kan det føre til at helsetilstanden og livskvaliteten til pasientane blir redusert. For pasientar med alvorlege psykiske lidingar kan det få særleg alvorlege konsekvensar og vere potensielt livstruande. Vi valde derfor å ta med tilhøve knytte til det tilgjenget som pasienten har til tenestene, det vil seie til vurdering og prioritering av tilviste pasientar, og til tilhøve knytte til dei tenestene som DPS-et gir som utgreiing, behandling og oppfølging. 8

9 I tillegg til å undersøkje om dei generelle krava til forsvarleg utgreiing var tekne vare på, fokuserte vi særleg på pasientar med nyoppdaga symptom som kunne knytast til psykoseliding, og på pasientar med alvorleg depresjon. Vi valde desse to gruppene fordi det kan vere avgjerande for prognosen til pasientane at ein raskt set i gang og gjennomfører utgreiingsprosessen. For begge sjukdomskategoriane låg det føre ei rimeleg nasjonal semje om kva ei slik utgreiing 5 skulle innehalde, og kor stort omfanget skulle vere. vurdert. Prioriteringsforskrifta utdjupar vilkåra for vurdering av den retten pasienten har til nødvendig helsehjelp. DPS-a må sikre at dei oppfyller plikta til å føre journal etter krava i forskrift om pasientjournal. Tilsynet ser på krava til fagleg verksemd og styring i samanheng. Internkontrollen må etter forskrift om internkontroll i sosial- og helsetenesta vere tilstrekkeleg for å ta vare på oppgåvene som DPS-a skal utføre. Når det gjaldt behandling og oppfølging, sjekka tilsynet om DPS sikra at behandlingstilbodet generelt sett var forsvarleg, og spesielt om pasientar med alvorleg depresjon blei sikra forsvarleg behandling og oppfølging. Dette er ei velavgrensa pasientgruppe der det er fagleg konsensus om kva element som må vere med i behandlinga. Pasientar med nyoppdaga psykose er derimot ei meir heterogen pasientgruppe der ein må rette behandlinga inn etter grunnlidinga til pasienten. Innanfor desse områda retta vi også merksemda mot brukarmedverknad, samhandling med aktuelle samarbeidspartnarar, tilgjenge til tenestetilbodet når behova tilseier at det hastar med å få nødvendige tenester, og å førebyggje og redusere bruken av tvang. Til siste punktet høyrer også gjennomføringa av tvunge psykisk helsevern utan døgnopphald der DPS-a var ansvarlege for å gjennomføre vernet. 5) Etter at tilsynet var ferdig planlagt og startet opp, gav helsedirektoratet i desember 2008 ut ein prioriteringsrettleiar for psykisk helsevern for vaksne (IS-1582) Dei krava som styresmaktene stiller for tilsynsområda som er omtalte i denne rapporten, er i hovudsak avleidde frå lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetenestelova), lov om pasientrettigheter (pasientrettslova) og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernlova). Hovudregelen om at tenestene som DPS-a gir, skal vere forsvarlege, er lovfesta i spesialisthelsetenestelova 2-2. Føresegnene i pasientrettslova og psykisk helsevernlova er med på å konkretisere kravet om at tenestene skal vere forsvarlege. Alle pasientar som er viste til DPS, har etter pasientrettslova 2-2 rett til å få helsetilstanden sin 9

10 2 Metode for å gjennomføre og oppsummere tilsyn 6) templates/articlewith- Links_5130.aspx Helsetilsynet i fylka har gjort tilsynet på oppdrag frå Statens helsetilsyn. Tilsynet har vore gjennomført av regionale tilsynslag. Laga var leidde av ein revisjonsleiar og hadde medarbeidarar med helsefagleg og juridisk kompetanse frå Helsetilsynet i fylka frå kvar helseregion. Vi har i tillegg supplert tilsynslaga med psykologspesialistar og psykiatrar for å styrkje den faglege kompetansen til tilsynsorgana på dei områda vi har undersøkt. Totalt har 13 slike fagrevisorar vore med i 56 tilsyn dei siste to åra. Ekstern fagleg bistand sikrar dei vurderingane og konklusjonane tilsynet gjer av forsvarleg praksis på dei fagområda vi har undersøkt. Dette styrkjer også legitimiteten til tilsynsorgana overfor verksemdene vi fører tilsyn med. Fagrevisorane vi har brukt, har god og relevant klinisk erfaring og kunnskap om det som i dag blir rekna for forsvarleg praksis. Fagrevisorane fekk opplæring i Helsetilsynet sin generelle tilsynsmetodikk og innføring i opplegg og tematikk for tilsynet. Tilsynet blei utført som systemrevisjon etter Statens helsetilsyns Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon 6. Prosedyren gjer mellom anna greie for korleis ein skal planleggje, utføre og gjennomføre systemrevisjonar, med ein kort omtale av hovudelementa som høyrer med til denne forma for tilsyn. Systemrevisjonen er ein velkjend og internasjonalt godkjend revisjonsmetode som er godt eigna til å undersøkje om praksisen i verksemdene er systematisk styrt, og han viser at det er ein samanheng mellom dei faglege utfordringane og utfordringane ved å styre ei verksemd. Ved landsomfattande tilsyn utarbeider Statens helsetilsyn eit internt arbeidsdokument, ein rettleiar, som Helsetilsynet i fylka bruker når dei planlegg og gjennomfører tilsyna. Rettleiaren konkretiserer mellom anna det aktuelle regelverket som tilsynet bruker. Rettleiaren er eit arbeidsdokument for tilsynsorgana, og er skriven for at Helsetilsynet i fylka og fylkesmennene skal gjennomføre mest mogleg einsarta tilsyn over heile landet. Etter at tilsyna er gjennomførte, blir rettleiaren offentleggjord for at grunnlaget for tilsynet skal vere offentleg tilgjengeleg, og for at dei som har ansvaret for tenester, og andre kan gjere seg nytte av innhaldet. Rettleiaren kan mellom anna eigne seg for verksemder som ønskjer å følgje opp tema frå tilsynet med interne revisjonar. For dei som ønskjer meir detaljert informasjon om grunnlaget for tilsynet, medrekna regelverket, er rettleiaren for tilsynet tilgjengeleg på For kvar systemrevisjon blir det utarbeidd ein skriftleg rapport som gjer greie for det tilsynslaga har undersøkt, og for kva konklusjonar tilsynet har gjort ut frå opplysningane dei har henta inn. Rapporten er ei tilbakemelding til verksemdene når systemrevisjonen er avslutta. Når tilsynet avdekkjer tilhøve som ikkje svarer til krava i lovgivinga, blir dette peikt på som avvik. Tilsynet underbyggjer dette med fakta og 10

11 observasjonar som er knytte både til sjølve tenesteytinga og til styringa. Helsetil synet i fylket følgjer opp avvika. Tilsyns organet kjem med merknader når dei ønskjer å peike på område for betring utan at det ligg føre brot på lovkrava. Når landsomfattande tilsyn i spesialisthelsetenesta er avslutta, utarbeider Helsetilsynet i dei aktuelle fylka også regionale rapportar som blir sende ut til det regionale helseføretaket. Rapportane er tilgjengelege på i lag med oppsummeringsrapporten etter halvgått løp (4/2009) og denne oppsummeringsrapporten. Materialet som denne oppsummeringsrapporten byggjer på, er rapportane som er skrivne etter at det er gjennomført tilsyn med kvart DPS. Det ligg ved ei oversikt over kva DPS det har vore tilsyn i, og kva helseføretak dei til høyrer (vedlegg 1). Nedanfor følgjer ei oversikt over kor mange DPS som blei undersøkte i dei ulike helseregionane i 2008 og 2009: Helse Nord: 11 av totalt 14 DPS 7 Helse Midt-Noreg: 8 av totalt 11 DPS Helse Vest: Helse Sør-Aust: 9 av totalt 19 DPS 28 av totalt 34 DPS 7) Tala som er oppgjevne for Helse Nord, Helse Midt-Noreg og Helse Sør-Aust er dei same for 2008 og I Helse Vest er talet på DPS endra frå 2008 til 2009 (Helsedirektoratet, desember 2009) Helsetilsynet i fylka har hatt tilsyn med godt over 70 prosent av DPS-a i landet. Kunnskap om lokale tilhøve og risikovurderingar har vore med på å avgjere kva DPS som er valde, og utvalet er dermed ikkje tilfeldig. Funna gir ikkje eit heilt dekkjande bilete av korleis det står til på det aktuelle tenesteområdet på landsbasis, men dei gir ei samla framstilling av funna i dei undersøkte DPS-a på undersøkingstidspunktet. Helsetilsynet meiner at funna gir eit relevant bilete av tilhøve som pregar tenestene som DPS gir, og informasjon om sentrale utfordringar som DPS-a, helseføretaka og dei regionale helseføretaka står overfor. 11

12 3 Funn og vurderingar Funna vi presenterer i dette kapitlet, bygger på gjennomgang og vurdering av dei tilsynsrapportane som blei utarbeidde etter kvart tilsyn. Totalt blei det gjennomført tilsyn med 56 av DPS-a i landet i 2008 og Funn frå tilsyna viser at det blir peikt på avvik på eitt eller fleire område i 44 DPS, det vil seie tre firedelar av dei undersøkte DPS-a. Til saman har 16 helseføretak hatt tilsyn i to eller fleire DPS i både 2008 og 2009 (jf. vedlegg 1). Talet på påpeikte avvik og merknader i kvart DPS varierer både mellom helseføretaka og delvis innanfor same helseføretaket. I 2008 blei det ved 22 av 28 tilsyn funne brot på lovkrava og påpeikt eitt eller fleire avvik. Det vil seie at det i seks DPS ikkje blei påpeikt avvik, men ved tre av desse blei det gitt merknader det vil seie at tilsynsorgana påpeikte at det var behov for betring. I 2009 blei det funne brot på lovkrava i 23 av 28 tilsyn og påpeikt eitt eller fleire avvik. I fem DPS blei det ikkje påpeikt avvik, men ved fire av desse gav tilsynet merknader. Informasjon frå tilsynslaga kan tyde på at sjølv om det ikkje er færre påpeikte avvik i 2009, er alvorsgraden blitt redusert. 3.1 Vegen for pasienten inn i DPS vurdering og prioritering av tilviste pasientar Krav til vurdering og prioritering av tilviste pasientar Når eit DPS får ei tilvising, gir det pasienten rett til å få helsetilstanden og behovet for helsehjelp vurdert av spesialisthelsetenesta. Retten til å bli vurdert gjeld alle tilviste pasientar. Regelverket er utforma for at pasientar som har størst behov for helsehjelp, skal prioriterast og få nødvendig hjelp innan ein forsvarleg frist. Spesialisthelsetenesta skal reelt vurdere fagleg kva behov pasienten har for helsehjelp. Når det er bestemt at ein pasient har rett til nødvendig helsehjelp, skal det setjast ein tidsfrist for når det er medisinsk forsvarleg at hjelpa blir gitt. Dei andre tilviste pasientane kjem i to grupper: Pasientar som ein meiner har nytte av hjelp frå spesialisthelsetenesta, men utan at det er nødvendig å setje ein behandlingsfrist; og pasientar som ein meiner ikkje har behov for helsehjelp frå spesialisthelsetenesta, men som ofte har behov som kan eller bør takast hand om innanfor ramma av tenestetilbodet i førstelinja. Desse vurderingane skal det vere mogleg å finne att i pasientjournalen. DPS-a må sørgje for at vurdering og prioritering sikrar alvorleg sjuke pasientar rask behandling, og sjå til at dei gir rask tilbakemelding til pasient og tilvisar om korleis ein vil ta hand om pasienten. 12

13 Dersom tilvisinga ikkje er tilstrekkeleg til at DPS-et kan vurdere pasienten, skal slike søknader ikkje avvisast, men DPS-et må hente inn supplerande opplysningar eller kalle pasienten inn til undersøking. Ordninga med fritt sjukehusval inneber at eit DPS pliktar å vurdere tilvisingar av pasientar utanfor sitt eige opptaksområde. DPS-et kan heller ikkje avvise tilvisingar som handlar om problemstillingar som DPS-et ikkje har fått i oppgåve å handtere, men pliktar å sende tilvisinga vidare til rett instans raskast mogleg, slik at ein følgjer fristane som regelverket set Funn I 2008 påpeikte tilsynslaga eitt eller fleire avvik i 15 av 28 undersøkte DPS fordi vurderingane og prioriteringane av tilvisingar ikkje svarte til lovkrava på dei undersøkte områda. I 2009 påpeikte tilsynslaga eitt eller fleire avvik i 18 av 28 undersøkte DPS. Begge åra var det DPS der tilsynslaga ikkje fann manglar på dette området: ni DPS i 2008 og seks DPS i Ved somme DPS fekk nesten alle pasientane rett til nødvendig helsehjelp. Ved andre DPS viste det seg at dei forsømte å vurdere om pasienten kunne ha rett til helsehjelp utan behandlingsfrist når dei først hadde avslått retten til nødvendig helsehjelp. Vidare peikte tilsynet på at nokre DPS ikkje følgde krava i regelverket om å setje ein behandlingsfrist. Det var eksempel på at pasientar som fekk rett til nødvendig helsehjelp, ikkje fekk ein fastsett frist for når behandlinga skulle ta til. Det var også eksempel på at enkelte pasientar fekk ein behandlingsfrist som låg langt fram i tid, utan at det var teke omsyn til tilstanden, alderen eller situasjonen til pasienten. Somme av dei undersøkte DPS-a hadde mangelfull oversikt over produksjonsdata om fristar for vurdering og behandling, om prioriterte pasientar med rett til nødvendig helsehjelp, og om ventetider til første behandling. Til dømes fann tilsynet brot på individuelle behandlingsfristar i 7 av 17 pasientjournalar i eitt DPS. Mange DPS mangla system for å sikre at søknadene og tilvisingane blei fanga opp og vurderte av ein spesialist etter kvart som dei kom inn. Dei manglane som tilsynslaga rapporterer om, gjaldt særleg tilgangen til og bruken av spesialistar til å identifisere tilvisingar som føresette rask vurdering og oppfølging, til dømes ved alvorleg og livstruande sjukdom. Tilsynet vurderte også kva forhold som låg føre der det var gitt avslag på tilvisingar. Nærare halvparten av dei undersøkte DPS-a avslo tilvisingar og avviste pasientar på feil grunnlag. Den vanlegaste grunnen var at tilvisinga var mangelfull og ikkje inneheldt dei opplysningane som var nødvendige for å vurdere om pasienten hadde behov for nødvendig helsehjelp. I desse tilfella sørgde ikkje DPS-et for å hente inn nødvendige tilleggsopplysningar slik det har plikt til. Nokre DPS brukte standardiserte avslag eller tilbakemeldingar utan å gi individuelle vurderingar eller informere om grunnlaget for avslaget/avvisinga. I somme tilfelle var pasientane avviste på feil grunnlag, til dømes fordi pasienten ikkje tilhøyrde det geografiske opptaksområdet til DPS-et, eller fordi det ikkje var kapasitet. Funn frå tilsynet viste vidare at pasientar ikkje fekk tilbakemelding frå DPS-et, til dømes om avslag på tilvising. Dermed fekk ikkje pasienten informasjon om vurderinga som var gjord, om grunnlaget for avslaget, eller om klageretten. Eitt eksempel på ein observasjon var at fastlegen fekk grunngivinga, mens pasienten sjølv berre fekk beskjed om avslaget og råd om å vende seg til tilvisande lege for nærare orientering. Det blei også peikt på manglar ved dokumentasjon og journalføring av dei individuelle vurderingane som låg til grunn for avgjerder om rett til nødvendig helsehjelp, og om eventuell oppstart av behandling. Manglar knytte til dokumentasjon og journalføring er påpeikte også når det gjeld utgreiings- og behandlingsprosessen (kapittel 3.2). I 33 DPS der det blei avdekt avvik ved handteringa av tilvisingar, fann tilsynet 13

14 manglar ved styring og leiing av denne delen av oppgåvene til DPS-a. Tilsynet avdekte at leiinga ikkje vurderte risikoen, sikra handteringa av avvik eller systematisk gjekk gjennom rutinar og praksis for å sikre at pasientane blei forsvarleg vurderte og prioriterte. I nokre DPS var det utarbeidd rutinar for å sikre forsvarleg handtering av tilvisingar, men dei var ofte lite kjende og ikkje innarbeidde i praksis. Vi har gjort greie for manglar knytte til styring og leiing i eige kapittel (kapittel 3.3) Vurderinga til Statens helsetilsyn Statens helsetilsyn vurderer det som svært alvorleg at enkelte DPS ikkje sikrar godt nok tilgjenge til tenestetilbodet for vaksne med alvorleg psykisk liding. Svikt i måten tilvisingar blir handterte og vurderte på, kan hindre enkelte pasientar i å få vurdert behovet sitt for nødvendig helsehjelp eller for helsehjelp utan behandlingsfrist. Eit anna alvorleg omstende er at pasientar som har fått rett til nødvendig helsehjelp, ikkje får hjelp innan fastsett frist. Funna tyder på at fleire DPS har utfordringar knytte til å halde kontinuerleg oversikt over prioriterte pasientar med rett til nødvendig helsehjelp, og dei manglar tiltak som sikrar at dei held fristane for å vurdere og behandle pasientane. Pasientane må få informasjon om retten dei har til nødvendig helsehjelp og om rettane dei har ved eventuelt brot på den oppsette behandlingsfristen. Tenestetilbodet må vere tilgjengeleg når det hastar for pasienten å få nødvendige tenester. Får eit DPS ei tilvising som til dømes ikkje inneheld nok opplysningar, skal praksis vere at DPS-et hentar inn desse opplysningane, ikkje at det sender tilbake tilvisinga. Statens helsetilsyn ser på det som alvorleg at enkelte verksemder ikkje sikrar at pasientar som er vurderte til å ha størst behov for helsehjelp og dermed er prioriterte, blir fanga opp og får nødvendig behandling innan fastsett frist. vere med på å svekkje helsetilstanden deira. DPS-a må sørgje for å gi tilbakemelding til pasienten og fastlegen, og eventuelt også til annan tilvisar, om korleis pasienten skal greiast ut og behandlast vidare. Statens helsetilsyn er uroa av at tilbakemeldingar til pasientane sviktar enkelte stader. Det er få klager frå pasientar som får tenester frå psykisk helsevern. Det å vere godt informert om rettar og retten til å klage kan vere ein føresetnad for å bruke høvet til å klage. Det er viktig at DPS-a følgjer med på og sikrar at rettane til pasientane blir tekne vare på. Statens helsetilsyn fryktar at samhandlinga mellom DPS-et og tilvisande instansar som fastlegar og andre delar av helsetenesta blir svekt ved at DPS-et ikkje klarer å fange opp akutte behov. Samarbeid med representantar for hjelpeapparatet i kommunen der pasienten bur, er ofte ein føresetnad for å kunne gi pasienten eit forsvarleg og koordinert tenestetilbod. Dette er alvorlege tilhøve som verksemdene sjølve må rette opp. Funna er alvorlege særleg fordi tidlegare tilsyn har påpeikt svikt i retten til nødvendig helsehjelp og svikt i priorieringa i spesialisthelsetenesta. Det kan også tyde på at dei regionale helseføretaka og helseføretaka ikkje undersøkjer om svikt som blir avdekt innanfor éi eining, også kan finnast i andre einingar i føretaket, og at dei ikkje gjer noko for å korrigere eller førebyggje slik svikt. Statens helsetilsyn ønskjer å leggje til at tilsynet også har vist at mange DPS handterer tilvisingar på ein systematisk og god måte. Det viser at det er godt mogleg å få til ein fagleg forsvarleg praksis som tek vare på rettane til pasientane. Tilvisingar skal alltid vurderast av ein spesialist, anten det skjer i første kontakt, eller som kvalitetssikring i ettertid. Sviktar dette, kan det føre til at alvorleg sjuke pasientar ikkje får nødvendig helsehjelp raskt nok, og det kan 14

15 3.2 Utgreiing, behandling og oppfølging Krav til utgreiing, behandling og oppfølging DPS-a må ha brei kompetanse når det gjeld utgreiing, behandling og rehabilitering av pasientar med psykiske lidingar, og oppgåvefordelinga mellom DPS-a og andre delar av psykisk helsevern i føretaket må vere avklarte. Ansvar, oppgåver og mynde må vere tydeleg fordelte, og det må vere kjent kven som har ansvaret for å sikre forsvarleg utgreiing, behandling og oppfølging av kvar enkelt pasient. Ugreiings- og behandlingstilbodet må vere i tråd med nasjonale retningslinjer og godkjend praksis. DPS-et må sørgje for at behandlingstilbodet er fleksibelt nok til å møte behova for oppfølging som hastar, og for å kunne tilby oppfølging av pasientar også utanom lokala til DPS-et. Ein må også ha avklart samhandlingsrutinar med fastlegar og kommunale tenester i opptaksområdet og med aktuelle delar av spesialisthelsetenesta innanfor psykiatri og somatikk. DPS-et må leggje til rette for at samarbeidet rundt kvar enkelt pasient blir sett i gang og gjennomført, om nødvendig allereie når pasienten blir utgreidd. Dette gjeld samarbeid om mellom anna handtering av akutte kriser, utskriving av legemiddel, utarbeiding og oppfølging av individuell plan og opplegg for pasientar som er underlagde tvunge psykisk helsevern utan døgnopphald. DPS må sørgje for at personell med tilstrekkeleg kompetanse greier ut og behandlar pasientane. Det vil seie at ein må ha etablert ordningar som sikrar at ein spesialist (psykiater/psykologspesialist) kvalitetssikrar arbeidet med å stille diagnose og behandle pasientane. Dersom pasienten blir utgreidd og behandla av personell utan formell kompetanse i diagnostisk arbeid, som helsearbeidar med treårig høgskuleutdanning og helsearbeidar under spesialistutdanning, må DPS dokumentere korleis forsvarleg diagnostisk arbeid skal utførast, og korleis behandling og evaluering vil bli gjennomført. DPS-et må gjere risikovurderingar for å identifisere kritiske steg i utgreiings- og behandlingsarbeidet og sørgje for å fange opp informasjon om svikt og rette opp feil. DPS-et må ha etablert nødvendige tiltak som sikrar forsvarleg utgreiing og behandling av kvar enkelt pasient. DPS-et må også sørgje for at alle er kjende med korleis desse prosessane skal gå føre seg, kva dei skal innehalde, korleis dei skal dokumenterast, og at dei blir følgde i praksis. I utgreiingsprosessen skal DPS-et kartleggje og dokumentere relevante forhold. Utgreiinga skal munne ut i ei diagnostisk avgjerd. DPS-et må sikre at standardiserte diagnostiske hjelpemiddel er kjende og tilgjengelege for dei som greier ut pasientane. Å vurdere sjølvmordsrisikoen skal gå inn som standard ved alle førstegongsvurderingar, og om nødvendig takast opp att når pasienten blir behandla. Ein skal ta konkret stilling til faren for sjølvmord og vurdere høvelege tiltak. Vurderingar og konklusjonar skal dokumenterast, og DPS-et må sørgje for at desse blir kvalitetssikra av spesialist. Det er også nødvendig å vurdere om enkelte pasientar kan vere ein fare for andre. DPS-et må sikre at ein gjer nødvendige somatiske undersøkingar, og at det finst personell som kan vurdere resultata. Pasientane må kunne vente å møte eit målretta og strukturert behandlingstilbod i DPS. Dette føreset at det blir utarbeidd ei gjennomtenkt oversikt over behandlinga som også skal liggje i journalen til pasienten. Ein må også ta vare på den retten pasienten har til informasjon og medverknad i alle ledd av behandlinga, medrekna informasjon om rett til individuell plan dersom dette er aktuelt. Samhandling med tenesteytarar til pasienten og eventuelle andre, til dømes pårørande, er også viktig i behandlings- og oppfølgingsfasen. Forholda må så langt som råd leggjast til rette for at pasienten skal vere med på behandlinga frivillig. For dei pasientane som er under tvunge vern utan døgnopphald i institusjon, må DPS-et sørgje for at vernet blir forsvarleg gjennomført. Det må også liggje føre tiltak som sikrar at pasienten får ei 15

16 forsvarleg avslutning på behandlinga, og at epikrisar blir kvalitetssikra Funn Begge åra påpeikte tilsynet i over halvparten av DPS-a eitt eller fleire avvik på grunn av mangelfull utgreiing, behandling og oppfølging. I 2008 gjaldt dette 16 av 28 DPS, i 2009 i 19 av 28 DPS. I nokre få DPS fann tilsynslaga ingen svikt eller manglar i nokon av dei undersøkte områda. I 2008 gjaldt det tre DPS, i 2009 eitt DPS. I fleire DPS peikte tilsynet på at leiinga ikkje hadde gjennomført risikovurderingar for å fange opp svikt og fare for svikt i utgreiings- og behandlingsprosessane. Funna viser også at det i fleire DPS ikkje fanst ei felles forståing for kva som skulle meldast av avvik, sjølv om det var utarbeidd heilskaplege kvalitetssystem, mellom anna med elektroniske avviksmeldingar. Det fanst heller ikkje gode nok rutinar for å sikre at informasjon om svikt og fare for svikt nådde leiinga. Det varierte også i kva grad DPS-a hadde systematiske tiltak som sikra at erfaringane til dei tilsette og til brukarane blei henta inn og brukte til betringsarbeid Godt planlagd og forsvarleg utgreiing Usystematisk og ufullstendig utgreiingsarbeid var det området med svikt som oftast blei trekt fram i samband med utgreiing av nye pasientar. Fleire stader fanst ikkje fastsett praksis for kva som skulle kartleggjast som ein del av utgreiinga, eller praksis for kva diagnostiske verktøy som skulle brukast, og i tilfelle kva verktøy. Det var eksempel på at somatiske tilhøve ikkje alltid blei greidde ut når det var relevant, og det var påpeikt mangel på fastsett praksis ved utgreiing av svært alvorlege lidingar, som psykoselidingar og alvorleg depresjon. Tilsynet fann eksempel på at det fanst fastsette standardar og praksisar, men utgreiingane blei ikkje nødvendigvis gjennomførte etter desse, og dei var såleis ikkje utførte på ein tilstrekkeleg systematisk måte. Ulike faggrupper kan vere involverte i utgreiingsarbeidet, men fleire stader avdekte tilsynet at arbeidet ikkje alltid blei tilstrekkeleg kvalitetssikra av ein spesialist før diagnose blei stilt og behandlinga sett i gang. Eit eksempel frå ein tilsynsrapport: «I enkelte DPS var det i stor grad opp til den enkelte behandler å fastsette hvilken utredning og behandling som skulle gjennomføres, uten at dette ble fulgt opp av spesialist og/eller diskutert i tverrfaglige møter.» Mangelfull styring og systematikk kom også til uttrykk ved at det i fleire DPS ikkje fanst retningslinjer eller ein fast praksis for korleis ein skulle journalføre vurderinga, og for kva delar som skulle dokumenterast i journalen. Eit anna område for svikt som blei avdekt, var at utgreiingsprosessen kunne strekkje seg over svært lang tid, slik at det varte lenge før diagnose blei stilt og behandlinga kunne ta til. Funna tyder på at hovudutfordringa for mange av verksemdene er å gjere retningslinjer og rutinar kjende for tilsette, og å sørgje for at dei blir innarbeidde og etterlevde i praksis. Nedanfor ser vi nærare på funn knytte til vurderingar av risikoen for sjølvmord og farleg framferd. Vurdering av sjølvmordsfare Vurdering av risiko for sjølvmord skal høyre med som standard i alle førstegongsvurderingar og utgreiingar i psykisk helsevern, jf. nasjonale retnings linjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Dersom ein avdekkjer at det er risiko for sjølvmord, må ein gjere nye vurderingar av sjølvmordsrisikoen i løpet av behandlinga. Faren for sjølvmord er eit kjent risikoområde med store og alvorlege konsekvensar, og med heilt utvitydige retningslinjer. Sjølv om dei aller fleste DPS-a vurderer sjølvmordsrisikoen og kvalitetssikrar desse vurderingane, avdekte tilsynet svikt eller manglar på dette området i fleire enn eitt av tre DPS. Fleire stader observerte tilsynet at 16

17 ein ikkje alltid vurderte sjølv mordsrisikoen; ikkje for alle, ikkje alltid ved første kontakt, ikkje alltid ved førstegongsvurdering, ikkje alltid når tilvisingsdiagnose var depresjon. I ein rapport kan vi lese: «at det i for stor grad varierer hvorvidt man gjennomfører selvmordsfarevurderinger for pasienter med selvmordslidelser.» Som for utgreiingar generelt, jamfør ovanfor, kunne det vere mangel på systematikk og varierande kvalitet på vurderingane. Fleire rapportar peikte på mangelfull kompetanse til å gjere slike vurderingar. Fleire stader avdekte tilsynet at verksemdene ikkje sikra at personalet fekk nødvendig opplæring. Det var også eksempel på at helsepersonell utan spesialistkompetanse gjorde kartleggingar som ledd i utgreiinga, men utan at det overordna ansvaret var tydeleg plassert. Somme stader var det fulle ansvaret lagt til helsepersonell utan spesialistkompetanse. Enkelte tilsynslag rapporterte at det var vanskeleg å spore gjennomførte vurderingar av sjølvmordsfare i pasientjournalen. Det var eksempel på at dokumentasjonen var ufullstendig. Konklusjonen på vurderingane av sjølvmordsfare kunne gå fram av journalen, mens premissane og dermed også risikofaktorane ikkje var dokumenterte. Vidare peikte tilsyna på mangelfull dokumentasjon på at tidlegare vurderingar av sjølvmordsfare blei følgde opp med nye vurderingar ved behov seinare i behandlinga. Manglande og mangelfulle vurderingar av farleg framferd Det er rapportert få funn på dette området, men dei observasjonane som er gjorde greie for, gjaldt uklare retningslinjer eller manglar med omsyn til når ein skal vurdere risiko for farleg framferd, korleis ein skal gjere det, kven som skal gjere det, kva kompetanse den skal ha som gjer det, og korleis ein gjer dette til eit tema i behandlinga. Gjennomgåande for det mindretalet av tilsyn som handla om korleis DPS-a praktiserte det å vurdere farleg framferd, var at dei verken hadde r etningslinjer eller etablert praksis for når slike vurderingar skulle gjerast, og heller ikkje hadde sørgd for å vurdere kva slags kompetanse dei trong, eller hadde sørgd for å byggje opp nødvendig kompetanse. Dei hadde altså ikkje sikra at slike vurderingar faktisk blei gjorde når det var behov for det Behandling og oppfølging Avvik som blei påpeikte når det gjaldt behandling og oppfølging av pasientar i DPS, var i stor grad knytte til manglande systematikk, planlegging og fagleg leiing av tilbodet. I dei fleste av dei undersøkte DPS-a avdekte tilsyna svikt eller veikskap i eitt eller fleire ledd, men det var også tilfelle der dei avdekte brest i nær sagt alle ledd i behandlingstilbodet ved DPS-et. Eit typisk sviktområde var at det anten heilt mangla ein plan for behandlinga, eller at det var vanskeleg å finne behandlingsplanen i pasientjournalen. I fleire DPS fanst elementa i behandlingsplanar spreidde på fleire stader i journalen, men det blei ikkje funne noka samanhengande framstilling av behandlingsgangen. I nokre DPS mangla heilt dokumentasjon på kva behandlingsformer pasienten hadde fått tilbod om. Dersom det ikkje finst ein dokumentert plan for behandlinga, er det heller ikkje mogleg å følgje opp eller evaluere behandlinga, verken for behandlar eller for leiinga. Slike manglar kunne også gjelde pasientar med alvorlege diagnosar. I fleire tilfelle avdekte tilsynet at det ikkje var mogleg å lese av journalen kva behandlingsformer som pasientar med alvorleg depresjon fekk tilbod om, og at behandlingsplanar for desse pasientane ikkje var dokumenterte. Fleire tilsyn konkluderte med at det var for stor variasjon i kvaliteten på behandlinga av depresjonar. Gode faglege retningslinjer og interne prosedyrar og praksis for behandlingstilnærming og behandlingsopplegg skal vere med og sikre kvaliteten på tenestene. Fleire tilsyn observerte at det anten mangla retningslinjer og prosedyrar eller at slike fanst, men at dei ikkje var 17

18 kjende og i bruk. Der det ikkje fanst prosedyrar, og det heller ikkje var nokon etablert praksis for kva tilnærming ein skulle bruke overfor ulike pasientgrupper, konstaterte ein at det kunne vere usikkerheit om kva som var god behandling. I stor grad var det opp til kvar enkelt behandlar å strukturere behandlingsinnhaldet sjølv. Ved utskifting av personell skaper det ein risiko for skifte av tilnærming utan at det er planlagt, og det medfører fare for liten kontinuitet i behandlinga av pasienten. Meir vanleg var det likevel at det fanst prosedyrar og retningslinjer for det faglege arbeidet, men at dei ikkje var i bruk. Det var eksempel på at prosedyrane var kjende, men at dei tilsette ikkje visste om dei berre var retningsgivande eller styrande dokument. Eit anna sviktområde som blei avdekt, var manglande eller lite systematisk kvalitetssikring av behandlingstilbodet. Fleire tilsyn påpeikte at der behandlingsansvaret var lagt til behandlar utan spesialistkompetanse, blei det ikkje sørgd for spesialistvurdering eller at behandlar fekk rettleiing under behandlinga. Det var eksempel på at det blei skrive ut legemiddel til pasientar utan at legen hadde sett eller vurdert pasienten sjølv. I nokre DPS blei det konstatert at det mangla rutinar for fagleg kvalitetssikring, men det var også fleire DPS som hadde dårleg tilgang til spesialistkompetanse. Eit eksempel: «DPS har ikke psykologspesialist. Psykiater er til stede to dager i uken ved poliklinikken, 3 4 timer to dager i uken ved sengeavdeling.» I nokre DPS var det ikkje tilstrekkeleg sikra at ein spesialist kontrasignerte diagnosar dersom epikrisen var skriven av personell utan spesialistkompetanse. Kvaliteten på epikrisane varierte somme stader. Dei kunne mellom anna mangle diagnose og vurderingar som inneheldt sentrale funn og råd om vidare oppfølging. I nokre tilfelle avdekte tilsyna ein grunnleggjande mangel på forankring av ansvaret for å ta faglege avgjerder, og at leiinga heller ikkje hadde gode nok rutinar for å halde oversikta over kva praksis som fanst i DPS-et for utgreiing, behandling og dokumentasjon Vurderinga til Statens helsetilsyn Dette tilsynet avdekte svikt i godt over halvparten av dei undersøkte DPS-a når det gjaldt å sikre ein forsvarleg utgreiings- og behandlingsprosess. Statens helsetilsyn ser alvorleg på at verksemdene ikkje i tilstrekkeleg grad sikrar at prosedyrar og retningslinjer som er tekne i bruk, er gjorde kjende for tilsette og innarbeidde i praksis. Det er heilt avgjerande at leiinga kontrollerer at desse blir følgde. Når utgreiings- og behandlingsgangen ikkje blir godt nok kvalitetssikra gjennom systematiske tiltak, skaper det ei sårbarheit som over tid utgjer ein fare for svikt i kvaliteten på pasientbehandlinga, og såleis også ein fare for pasienttryggleiken. Det kan føre til at pasientar med alvorleg psykisk liding ikkje får oppfylt retten til nødvendig helsehjelp når dei har behov for det. Statens helsetilsyn ser alvorleg på dei manglane som tilsyna har påpeikt ved korleis DPS-a greier ut og vurderer risikoen for sjølvmord. Pasientar med alvorlege psykiske lidingar er særleg utsette for sjølvmordsfare. DPS-a må sikre at vurdering av sjølvmordsfare går inn som standard i alle førstegongsvurderingar og utgreiingar i psykisk helsevern. Dersom ein avdekkjer at det er fare for sjølvmord, må ein setje i verk tiltak og ved behov følgje opp pasienten med nye vurderingar i løpet av behandlinga. Dokumentasjon er viktig i heile utgreiings- og behandlingsgangen. Leiinga må sikre at retningslinjene til Helsetilsynet om førebygging av sjølvmord blir gjorde kjende og innarbeidde i praksisen ved DPS-et. Forsvarleg praksis inneber mellom anna at ein kartlegg faren for sjølvmord, og at ein vurderer informasjonen frå kartlegginga. Det vil seie at ein tek konkret stilling til sjølvmordsfaren og til om det er behov for å setje i verk tiltak. Statens helsetilsyn meiner at funna frå tilsynet tyder på at mange DPS har utfordringar knytte til tilgangen på og bruken av spesialistkompetanse. 18

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

DPS: Landsdekkende tjenester, men varierende kvalitet?

DPS: Landsdekkende tjenester, men varierende kvalitet? Oppsummering av første halvdel av landsomfattende tilsyn 2008-09 DPS: Landsdekkende tjenester, men varierende kvalitet? tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 4/2009 Mars 2009 Rapport fra

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007 Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007 Nødvendig tvang? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så?

Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så? OPPFØLGINGSTILBODET ETTER EI ALKOHOLFORGIFTING Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2007 MARS 2007 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009 Styringsdokument 2009 Helse Bergen HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Helse 2020... 4 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2009... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Innhald 1 Innleiing 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Utdanning til morgondagens praksis?

Utdanning til morgondagens praksis? Utdanning til morgondagens praksis? Vidareutdanning i psykisk helsearbeid og spesialiseringar til psykolog og psykiater i lys av utvalde statlege føringar. Utarbeidd av Rådet for psykisk helse Desember

Detaljer

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010 Styringsdokument 2010 Helse Stavanger HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt...4 1.2 HELSE 2020...4 2 Hovudområde

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Styringsdokument for Helse Førde HF 2012

Styringsdokument for Helse Førde HF 2012 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Styringsdokument for Helse Førde HF 2012 0 1 Innleiing... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer

Risikovurdering og internkontroll

Risikovurdering og internkontroll Risikovurdering og internkontroll - Fyresdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 731010 2012 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og ramme... 1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest Rapport frå prosjektgruppa Utkast mai 2012 Innhald: 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Grunnlagsdokument... 5 1.3

Detaljer

Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar

Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar IS-1925 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar Tittelen på heftet: Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av

Detaljer

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. 22. juni 2012, Helse Vest

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. 22. juni 2012, Helse Vest Behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest 22. juni 2012, Helse Vest 2 INNHALD 1 Innleiing... 5 1.1 Bakgrunn og mandat... 5 1.2 Grunnlagsdokument... 6 1.3 Ulike typar kunnskap... 8 1.4 Organisering

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Referanse Sak Mål 2013 Kommentar 3.2.1 Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer