KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling"

Transkript

1 FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Kl Orientering av Grieg Investor v/steinar Lille I forbindelse med lunsj vil det bli befaring på Sistranda skole Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 20/11 11/214 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE /11 10/1424 BEGJÆRING OM KOMMUNAL EKSPROPRIASJON 22/11 11/123 OVERSENDELSE - OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FOR NY FV 714 DOLMSUNDET BRU MED TILSTØTENDE VEI, HITRA KOMMUNE 23/11 04/1656 REGULERINGSPLAN "RETT FRAM LØSNING" DOLMØYA - REFUSJONSKRAV 24/11 11/213 NY BRU OVER DOLMSUNDET - RETT FRAM-ALTERNATIVET- OG REGIONALE FINANSIERINGSBIDRAG 25/11 11/107 SISTRANDA SKOLE - FINANSIERING 26/11 10/170 FINANSIERING NYBYGG FRØYA VGS/KULTRUHUS PÅ FRØYA 27/11 10/1254 EVALUERING AV LEGEVAKTORDNINGEN I ØYREGIONEN - FRØYA OG HITRA KOMMUNER /11 11/109 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I FRØYA KOMMUNE 29/11 10/1402 STIFTELSEN HALTEN NDM - NY DRIFTS- OG ADMINISTRASJONSORDNING - SØKNAD OM ØKONOMIST STØTTE 30/11 09/1013 GNR.51 BNR.4 EIENDOMSFORHOLD TIL TIDLIGERE BREMNES SKOLE

2 31/11 10/1480 PRIVAT BARNEHAGE PÅ HAMARVIKA 32/11 10/1480 PRIVAT BARNEHAGE PÅ HAMARVIKA - SØKNAD OM TOMT 33/11 11/104 TILDELTE SKJØNNSMIDLER - KLIMA- OG ENERGIPLANA 34/11 11/158 FESTIVALSTØTTE - KRITERIER 35/11 10/549 OMDØMMEARBEID I FRØYA KOMMUNE 36/11 11/165 LEASING AV BILER - "MØTE/BEFARINGSBILER" 37/11 10/1624 TILBUD OM KJØP AV TOMTEOMRÅDE HAMARVIK 38/11 10/363 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL EIENDOMMEN VALHEIM GNR 64 BNR 66 39/11 11/116 SØKNAD OM BYGGETILLATELSE OG FESTE/KJØP AV TOMT 40/11 11/215 ORDFØRERENS ORIENTERING Sistranda, Hans Stølan Ordfører Frida Hanø Kvingedal Sekretær Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: Frøya herredshus, Frøya folkebibliotek, Coop Marked, Nordskag, Coop Mausund, Coop Hamarvik, avd. Norddyrøy, Coop Sørburøy, Coop Marked Sula, Odd Skatvold, Bogøyvær og Melding til medlemmene: Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører med kopi til politisk sekretær senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling. Ap, Sv og Krf. har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl på møterom teknisk Venstre har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl i møterom B Høyre, Frp og Sp har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl i møterom C

3 Saknr: 20/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal Arkivsaksnr: 11/214 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 20/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 20/11 Kommunestyret GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes som framlagt. Vedlegg: Protokoll fra møte

4 Saknr: 21/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Andreas Kvingedal Arkivsaksnr: 10/1424 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 21/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 171/10 Formannskapet /11 Formannskapet /11 Kommunestyret BEGJÆRING OM KOMMUNAL EKSPROPRIASJON Formannskapets innstilling til kommunestyret: Med bakgrunn i de nye opplysninger som er framkommet i saken, jfr. brev fra grunneier datert ser ikke kommunen v/ rådmannen at man har lovhjemmel til å vedta ekspropriasjon. Frøya kommune vedtar derfor at det ikke fremmes kommunal ekspropriasjonssak. Enstemmig. Innstilling: Med bakgrunn i de nye opplysninger som er framkommet i saken, jfr. brev fra grunneier datert ser ikke kommunen v/ rådmannen at man har lovhjemmel til å vedta ekspropriasjon. Frøya kommune vedtar derfor at det ikke fremmes kommunal ekspropriasjonssak. Vedlegg: Brev fra Rettshjelpsfirmaet Terje Svendsen m/kart, datert Brev fra Randi Wahl Jørgensen og Fred Jørgensen datert Brev fra Rettshjelpsfirmaet Terje Svendsen datert Brev fra Frøya kommune til Randi Wahl Jørgensen og Fred Jørgensen datert Brev fra Randi Wahl Jørgensen og Fred Jørgensen datert Saksopplysninger: Rettshjelpsfirmaet Terje Svendsen har på vegne av Furberg & sønn A/S, 7270 Dyrvik bedt om at kommunen eksproprierer et areal som i reguleringsplan for Sistranda- sentrum sør, er regulert til formålet forretning/kontor fra eiendommen Gnr. 21, bnr Bakgrunnen for saken er at det ikke har lykkes å komme til enighet med grunneier av 21/186, Randi Wahl og Fred Jørgensen om kjøp av dette arealet som tilleggsareal til Gnr. 21, bnr.120 og 273, hvor Maxtrim A/S i dag er etablert med trenings- og helsestudio. Vurdering: I brevet fra Terje Svendsen er det vist til at Maxtrim A/S har et stort behov for ekstraareal til utvidelse av sin virksomhet både med påbygging og anlegg av veg/parkeringsplass. Dette er også i samsvar med formålet i reguleringsplanen. Eiendommen 21/186 er delvis regulert til boligformål og delvis til forretning/kontor. Begjæring om ekspropriasjon gjelder den delen av eiendommen som er regulert til forretning/kontor og ligger på østsiden av adkomstvegen inn til 21/186. Det er forsøkt å komme til enighet med eierne av 21/186 om kjøp av denne delen av eiendommen, men det har ikke lyktes å få til en frivillig avtale om kjøp.

5 Saknr: 21/11 Den delen av eiendommen som er regulert til forretning/kontor er på ca. 500 m2 og har derfor begrenset mulighet til å utnyttes som en frittstående forretningseiendom og den grenser opp til Maxtrim sin virksomhet på naboeiendommen. Frøya kommune har tidligere også ekspropriert areal til næringsvirksomhet med bakgrunn i å sikre bestående arbeidsplasser og for å etablere nye. Det er viktig at de arbeidsplasser og det tilbud som er skapt ved etablering av Maxtrim sikres for fremtiden, slik at de har muligheter for å kunne utvide sin virksomhet. Om det dermed er nødvendig å sikre seg deler av naboeiendommen for å kunne foreta en utvidelse, kan imidlertid diskuteres. Fra Furberg & sønn A/S hevdes det at det ikke vil være særlig tvilsomt at inngrepet tvilaust er til meir gagn enn skade jfr. oreigningsloven 2, ettersom inngrepet vil sikre en videre utvikling av Maxtrim A/S og dermed lokal verdiskapning og lokale arbeidsplasser. En ekspropriasjon vil videre sikre at arealet blir tatt i bruk iht. arealformålet i reguleringsplanen. Rådmannen vil peke på at bestående eiendom til Furberg & Sønn ytterligere kan utbygges. Om dette er tilstrekkelig for Maxtrim sitt behov er vanskelig å forutse så lenge det i søknaden om ekspropriasjon ikke er vist til konkrete utbyggingsplaner. Det er fra grunneier mottatt brev datert og , hvor de viser til at de selv vil utnytte eiendommen i samsvar med formålet i reguleringsplanen. De ber imidlertid om tid til planlegging for å avklare hva de skal realisere på eiendommen. Dette ikke minst ut fra det forhold at de overtok eiendommen så sent som i juli 2009 og dermed har de hatt liten tid til å vurdere hva eiendommen skal benyttes til. Rådmannen har forståelse for dette argumentet og mener at bestemmelsen i h.t. oreigningsloven 2 hvor det står at inngrepet skal være tvilaust meir til gagn enn skade ikke kan benyttes og brukes som argumenet for ekspropriasjon. Det å gå til ekspropriasjon av eiendommen er det sterkeste virkemiddelet man kan benytte seg av i forbindelse med eiendomserverv. Ut fra de forhold og argumenter som er fremkommet i saken, ikke minst ved brev fra grunneierne, finner rådmannen det vanskelig å kunne tilrå at det fremmes ekspropriasjonssak. Det er også usikkert om man ut fra de opplysninger som foreligger faktisk har hjemmel for å fremme ekspropriasjonssak. Rådmannen tilrår derfor at det ikke fremmes ekspropriasjonnsak slik som omsøkt fra Rettshjelpsfirmaet Treje Svendsen på vegne av Furberg & Sønn.

6 Saknr: 22/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Marthe Fjellheim Arkivsaksnr: 11/123 Arkivkode: L12 Møtebok Sak nr: 22/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 16/11 Formannskapet /11 Kommunestyret OVERSENDELSE - OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FOR NY FV 714 DOLMSUNDET BRU MED TILSTØTENDE VEI, HITRA KOMMUNE Formannskapets innstilling til kommunestyret: Frøya kommunestyre har ingen merknader til reguleringsplan for ny Fv 714 Dolmsundet med tilstøtende veg, oversendt fra Hitra kommune til offentlig ettersyn. Enstemmig. Innstilling: Frøya kommunestyre har ingen merknader til reguleringsplan for ny Fv 714 Dolmsundet med tilstøtende veg, oversendt fra Hitra kommune til offentlig ettersyn. Vedlegg: 1. Planbeskrivelse Reguleringsplan rv. 714 Barman Stråmyra, datert Reguleringsbestemmelser, datert Plankart, 01 04, datert Vedtak fra Teknisk komite Hitra kommune, dato Saksopplysninger: Frøya kommune har mottatt forslag til reguleringsplan for ny Fv 714 Dolmsundet bru med tilstøtende veg, til offentlig ettersyn. Planforslaget består i hovedsak av ny Rett-fram-veg fra Barman til Stråmyra, med høybru over Dolmsundet, og er dokumentert i planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart. Planområdet strekker seg fra Barman til Stråmyra i Hitra kommune, og dekker i hovedsak en korridor med bredde 100 m. I tillegg er dagens veg ved Vikansvingen tatt med i planforslaget. Eventuelle merknader skal sendes Hitra kommune innen Vurdering: Gjennom planprosesser som har pågått siden vedtak om fastlandsforbindelse ble gjort på slutten av 1980-tallet, har det vært diskutert og fastlagt ulike traseer for rv. 714 fra Hitra over Dolmsundet mottunnelen til Frøya. Strekningen som i dag går over Dolmsundet er svært ulykkesutsatt, med flere dødsulykker og alvorlige personulykker de siste årene. I tillegg er det en vegstrekning der fremkommeligheten er sterkt begrenset, særlig vinterstid, noe som medfører nærmest daglige utforkjøringer og vegstengning. Ut fra dette samfunnsperspektivet haster det med å få gjennomført ny veg og bru. Frøya kommune har ingen merknader til reguleringsplanen for ny Fv 714 Dolmsundet bru med tilstøtende veg, og håper arbeidet med vegen kommer raskt i gang.

7 Saknr: 23/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Andreas Kvingedal Arkivsaksnr: 04/1656 Arkivkode: L12 Møtebok Sak nr: 23/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 17/11 Formannskapet /11 Kommunestyret REGULERINGSPLAN "RETT FRAM LØSNING" DOLMØYA - REFUSJONSKRAV Formannskapets innstilling til kommunestyret: Frøya kommunestyre viser til tidligere vedtak i K-sak 8/07 og 24/09. De forutsetninger som var lagt til grunn for bevilgningen i budsjettet for 2007 var basert på rett fram løsningen. Så lenge reguleringsplanen for rett fram løsningen fremdeles ikke er stadfestet finner kommunestyret at refusjonskravet ikke utbetales. Kommunestyret er imidlertid innstilt på å betale refusjonskravet så snart reguleringsplanen for rett fram løsning er egengodkjent av Hitra kommune. Bevilgningen på kr ,- tas opp i forbindelse med behandling av regnskapet for 2010 og disponering av et evt. overskudd. Enstemmig. Innstilling: Frøya kommunestyre viser til tidligere vedtak i K-sak 8/07 og 24/09. De forutsetninger som var lagt til grunn for bevilgningen i budsjettet for 2007 var basert på rett fram løsningen. Så lenge reguleringsplanen for rett fram løsningen fremdeles ikke er stadfestet finner kommunestyret at refusjonskravet ikke utbetales. Kommunestyret er imidlertid innstilt på å betale refusjonskravet så snart reguleringsplanen for rett fram løsning er egengodkjent av Hitra kommune. Bevilgningen på kr ,- tas opp i forbindelse med behandling av regnskapet for 2010 og disponering av et evt. overskudd. Vedlegg: Mottatt faktura fra Hitra kommune på kr ,98, datert Protokoll fra møte i Samarbeidsforum Frøya, Hitra og Snillfjord Møte den Brev til Hitra kommune fra Frøya kommune datert Særutskrift fra møte i kommunestyret den , sak 24/09 Saksopplysninger: I 2009 mottok Frøya kommune et refusjonskrav for utarbeidelse av et planprogram for konsekvensutredning for ny bru over Dolmsundet. Dette omfattet reguleringsplaner for trasealternativet øst for Kvernhusvik skipsverft. I refusjonskravet ble det vist til referat fra møte i Samarbeidsforum for Hitra og Frøya den og hvor det er forutsatt at kostnadene skulle fordeles likt mellom Frøya kommune, Hitra kommune og Statens Vegvesen Region Midt. Fakturaen som vi mottok i januar 2009 var på kr I konklusjonen under sak 2 i møtereferatet fra Samarbeidsforum den står det følgende: Avtale mellom Statens Vegvesen og Kvernhusvik skipsverft om kompensasjon inngås. Det lages et planprogram for en konsekvensutredning for trasealternativet øst som kan gjennomføres samtidig med reguleringsplaner for alternativene.

8 Saknr: 23/11 Finansieringen av dette fordeles mellom Hitra og Frøya kommuner samt Statens Vegvesen. Modeller for finansiering utredes og avklares nærmere. Som en følge av dette vedtaket i Samarbeidsforumet ble det i forbindelse med endelig behandling av Frøya kommune sitt budsjett for 2007, K-sak 8/07 vedtatt følgende: Planarbeid Dolmsundet, bevilgning kr ,- gjelder kun rettfram-løsningen Frøya kommune mottok så en faktura på totalt kr ,98 i januar Dette var kommunens andel av de arbeidene som ble gjennomført når det gjelder konsekvensutredning og reguleringsplan. Refusjonskravet var betydelig høyere enn det som tidligere var angitt, kr ,-, og som var bevilget i 2007-budsjettet. Som følge av dette ble saken behandlet i formannskap og kommunestyre og i K-sak 24/09 ble det gjort følgende vedtak: Frøya kommune viser til Frøya kommunestyre sitt vedtak i sak 8/07 hvor bevilgningen på kr ,- til planarbeid Dolmsundet var knyttet opp mot rettfram-løsningen. Kommunen er fullt klar over at konsekvensutredningen og reguleringsplanarbeidet ble gjennomført som planlagt, men så lenge Hitra kommunen som planmyndighet ikke vedtok planen, men valgte en annen veg/bruløsning over Dolmøya, er Frøya kommune av den klare oppfatning at forutsetningen for bevilgningen bare delvis er oppfylt. Frøya kommune finner ut fra dette å måtte stå fast ved sin opprinnelige bevilgning på kr ,- og ikke dekke den merkostnad på kr ,- som er inkludert i refusjonskravet Ut fra dette vedtaket ble så kr ,- utbetalt til Hitra kommune. Frøya kommune har nå mottatt nytt refusjonskrav på restbeløpet på kr ,98. Dette begrunnes med sak som var oppe i Samarbeidsforum den I protokollen fra dette møte pkt. 8a står det følgende: Frøya kommune har etter kommunestyrevedtak betalt de opprinnelig beregnede kostnader NOK ,- til Hitra kommune. Beregnet andel av tilleggskostnader, NOK ,- er, etter presisering fra kommunestyret ikke betalt da forutsetningen for medfinansiering var rett fram løsning. Dersom en nå får rett fram løsning vil saken bli tatt opp på ny. Vurdering: Protokollen fra møte i Samarbeidsforum den er i ettertid lagt frem for kommunestyret som orientering uten at det er gjort noe nytt vedtak om at kommunen vil godkjenne refusjonskravet på restbeløpet. Slik saken nå står, er ny reguleringsplan som gjelder kryssing med bru øst for verftet sendt ut på høring. Også Frøya kommune har mottatt planen til høring og denne vil bli lagt frem for formannskapet og kommunestyret. Vi har ennå ikke noen garanti for at den planen som nå er ute på høring blir vedtatt slik den nå foreligger. Planen skal endelig vedtas av Hitra kommune og det kan under høringen fremkomme merknader/innsigelser som gjør at planen blir ytterligere forsinket og i verste fall ikke vedtatt. Ut fra det vedtak som ble foretatt i K-sak 24/09 er situasjonen når det gjelder reguleringsplanen ikke endret så lenge planen ikke er endelig godkjent av Hitra kommune. Det er også i møtereferatet fra møte i Samarbeidsforum den sagt at saken vil bli tatt opp på nytt dersom en får rett fram løsning. En slik rett fram løsning vil selvsagt ikke være gjennomførbar før det foreligger en stadfestet reguleringsplan for en slik løsning. Rådmannen finner derfor at de betingelser som ligger til grunn for Frøya kommune sitt endelige budsjettvedtak for 2007, K-sak 8/07, samt protokoll fra Samarbeidsforum sitt møte den , fremdeles ikke er oppfylt så lenge det ikke foreligger en stadfestet reguleringsplan for kryssing av Dolmsundet øst for Kvernhusvik skipsverft. Rådmannen tilrår derfor at den nødvendige restbevilgning på ca. kr ,- tas opp i forbindelse med disponering av et evt. overskudd i ved regnskapsavslutningen for Beløpet utbetales imidlertid ikke til Hitra kommune før det foreligger en stadfestet reguleringsplan for rett fram løsningen.

9 Saknr: 24/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Jan Otto Fredagsvik Arkivsaksnr: 11/213 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 24/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 24/11 Kommunestyret NY BRU OVER DOLMSUNDET - RETT FRAM-ALTERNATIVET- OG REGIONALE FINANSIERINGSBIDRAG Forslag til vedtak: 1. Frøya kommunestyre vedtar å bevilge 2 mill. kroner som tilskudd for å få realisert ny bru over Dolmsundet, det såkalte Rett- fram alternativet. Vedtaket er betinget av at regionalt næringsliv garanterer for et bidrag på minst 3 mill. kroner, og at Hitra kommune bidrar med et beløp på minst 1 mill. kroner. 2. Frøya kommune sin bevilgning på 2 mill. tas fra ubundet disposisjonsfond. 3. Frøya kommunestyre gir rådmannen i oppdrag å administrere det samlede bidraget fra næringslivet på 3 mill. kroner. Dette er betinget av at næringslivet i første omgang gir en skriftlig garanti på beløpet. Dersom næringslivets bidrag finansieres gjennom en frivillig bompengeordning, må rådmannen finne en egnet måte å administrere dette på. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: I hovedplana for utbyggingen av fastlandsforbindelsen til Hitra og Frøya var bru øst for Kvernhusvik skipsverft lagt inn som et byggetrinn 2 der den totale økonomien i prosjektet ville være avgjørende for NÅR en utbygging kunne skje. I løpet av byggeperioden for Frøyatunnelen ble det klart at utbyggingen kunne starte opp umiddelbart etter at Frøyatunnelen var ferdig. Så er vi kjent med at Hitra kommune anket trasevalget, og at kommunen fikk medhold i sin anke. Det ble derfor startet arbeid med ny reguleringsplan og en vei fra Frøyatunnelen som krysset Dolmsundet i ei ny Vettastrømmen bru. Dette alternativet var rimeligere enn Rett fram løsningen, og de innsparte midlene ble brukt til bygging av Perviktunnelen og veiprosjekt i Selbu. Når endelig trase skulle legges for det nye alternativet, viste det seg at det befant seg et hekkende hubropar like ved traseen. Hubro er en rødlisteart. Dette medførte befaring fra 5 forskjellige departement. Endelig avgjørelse lå til Miljøverndepartementet, som høsten 2011 sa et endelig nei til denne traseen. Før Miljøverndepartementet fattet endelig vedtak, var det etablert ei aksjonsgruppe med representanter fra det regionale næringslivet for å få realisert nye bru øst for Kvernhusvik skipsverft, m.a.o. det opprinnelige alternativet. I mellomtiden hadde vegmyndighetene inngått en avtale med Kvernhusvik Skipsverft om en ulempe-kompensasjon. Hitra kommune fattet så et vedtak en viljeserklæring som enstemmig støttet en rett fram løsning. Et lite mindretall ønsket ikke bru, men tunnel. Hitra kommune startet også umiddelbart arbeidet med ny reguleringsplan for denne traseen. Kostnadene for traseen er estimert til 240 mill. kroner. Takket være 14 måneders ekstra innkreving av bompenger på Sandstad, har HFF AS i skrivende stund 43 mill. kroner til utbyggingen. I tillegg kommer ca. 90 mill. kroner som ligger i eksisterende transportplan, øremerket traseen med ny Vettastrømmen bru. Det innebærer at en mangler ca. 107 mill. kroner.

10 Saknr: 24/11 Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde på dette tidspunktet overtatt forvaltningsansvaret for riksveiene. Fylkeskommunen var klar på at de gikk for rett fram-løsningen og har i tett samarbeid med kommunene og aksjonsgruppa jobbet hardt for at staten bør ta ekstrakostnadene, da det er et statlig ansvar å verne rødlisteartene. Det er positive signaler fra departementet om at de i alle fall vil ta en stor del av kostnadene. Fylkeskommunen er også villig til å ta en del, og har bedt regionen (les;kommuner/næringsliv) konkretisere og garantere for et bidrag. I møte den ble det enighet om at rådmannen skulle lage ei sak for politisk behandling, helst samkjørt med Hitra kommune, se vedlagt referat. De økonomiske realiteter ser nå oppsummert slik ut: Totale kostnader: kr Stat/Fylke: kr Ekstra innkrevde bompenger: kr Frøya og Hitra kommune: kr Reg. næringsliv: kr SUM: kr Ordfører Hans Stølan har på et tidlig tidspunkt signalisert vilje fra Frøya kommune til å bidra. Hitra kommune var i første omgang ikke innstilt på å delta økonomisk ut over de kostnadene arbeidet med ny reguleringsplan har. Den senere tid har imidlertid ordfører Ole Haugen signalisert at Hitra kommune kan være villig til å gå inn med 1 mill, gitt at næringslivet garanterer for sin del og Frøya kommune går inn med 2 mill. kroner. Forskjellen mellom bidragene fra kommunene er relatert til at Hitra kommune bidro til ca. 3 mill. kroner mer enn Frøya i den totale fastlands-pakken og at interessen for og betydningen av den nye brua er større på Frøya. Vurdering: Rådmannen er enig i at det nå haster med å få en finansieringsplan for utbyggingen, og mener prinsipielt at staten burde tatt alle kostnadene, da ny og dyrere trase er framprovosert av et hekkende hubropar. Rådmannen innser samtidig at den nye traseen er den traseen Frøya kommune hele tiden har ønsket. Rådmannen ser også betydningen av ikke minst symbolsk at kommunene og lokalt næringsliv bidrar. De lokale midlene og de allerede innkrevde bompengene blir å regne som et stort reiregg og dekker 1/3 av merkostnadene for den nye traseen. Rådmannen er videre enig i at Frøya kommune påtar seg å administrere det regionale næringslivets bidrag på 3 mill. kroner, da Hitra kommune har det relativt omfattende arbeidet med reguleringsplana. Rådmannen er ikke enig i at forskjellen i kommunenes økonomiske bidrag tidligere tilsier at Frøya kommune nå bidrar med 2 mill. kroner og Hitra kommune 1 mill. kroner. Forskjellen på tidligere bidrag antas å være at den totale fastlandspakken også medførte bru til Fjellværøy og at Hitra kommune på slutten av 80-tallet hadde en noe større befolkning enn Frøya. Da har rådmannen større sans for at den nye brua på mange måter er mer ønsket på Frøya enn på Hitra. Det er derfor akseptabelt at Frøya kommune nå bidrar med et større bidrag. Dersom en nå lykkes med å få realisert ny bru øst for Kvernhusvik Skipsverft, vil også det som nå i en årrekke har vært en verkebyll i det interkommunale forholdet forsvinne. Rådmannen vil benytte anledningen til å takke de involverte aktører for det arbeidet som er gjort for å få realisert den nye brua. Sammen er vi sterke!

11 Saknr: 25/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Andreas Kvingedal Arkivsaksnr: 11/107 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 25/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 2/11 Hovedutvalg for drift /11 Kommunestyret SISTRANDA SKOLE - FINANSIERING Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret viser til vedtak i Byggekomiteen for Sistranda skole, samt tegninger, når det gjelder endringer av byggetrinn 3 for 2. etasje fløy F og fløy G. Kommunestyret ser det som svært positivt at man får et felles realfagrom for Sistranda skole og Frøya videregående skole og at en slik sambruk åpner muligheter for en sammenbygging mellom de to skolene ved gangbru over Fv Kommunestyret godkjenner en utvidelse av kostnadsrammen for prosjektet til inntil kr under forutsetning av at Sør-Trøndelag Fylkeskommune fullt ut dekker merkostnadene ved endringer av realfagrom i samsvar med kravspesifikasjonen utarbeidet av videregående skole. Enstemmig Innstilling: Hovedutvalg for drift viser til vedtak i Byggekomiteen for Sistranda skole, samt tegninger, når det gjelder endringer av byggetrinn 3 for 2. etasje fløy F og fløy G. Utvalget ser det som svært positivt at man får et felles realfagrom for Sistranda skole og Frøya videregående skole og at en slik sambruk åpner muligheter for en sammenbygging mellom de to skolene ved gangbru over Fv Hovedutvalget godkjenner en utvidelse av kostnadsrammen for prosjektet til inntil kr under forutsetning av at Sør-Trøndelag Fylkeskommune fullt ut dekker merkostnadene ved endringer av realfagrom i samsvar med kravspesifikasjonen utarbeidet av videregående skole. Vedlegg: Mail fra byggeleder Roar Sivertsen m/nytt budsjett og kostnader for fløy F og G Tegninger Uttalelse fra Sistranda skole Oversikt over mulig gjenbruk av utstyr Møtereferat fra Byggekomiteen for Sistranda skole Møtereferat for møte i Styringsgruppa for videregående skole/kulturhus Regnskap for Sistranda skole pr Saksopplysninger: I forbindelse med at det planlegges ny videregående skole/kulturhus øst for Fv. 714 er det ikke lengre behov for de arealer som var planlagt i fløy G(gamle gymsal) i Sistranda skole. Kommunestyret har derfor vedtatt i sitt møte den , sak 150/10 at fløy G skulle omprosjekteres og ombygges til klasseromsfløy. Dette er nå foretatt og tegninger følger vedlagt.

12 Saknr: 25/11 I tillegg er det forbindelse med ny videregående skole/kulturhus kommet opp spørsmålet omkring sambruk av arealer i Sistranda skole. Spesielt er dette tilfelle når det gjelder realfagrom. Som følge av dette er saken behandlet både i prosjektgruppa og styringsgruppa for videregående skole/kulturhus og det er her besluttet at man skal foreta en omprosjektering også av fløy F, 2. etasje, slik at naturfagrom dekker behovet for begge skolene. Vurdering: Når det gjelder ombygging av fløy G til klasseromsfløy betyr dette en kostnadsøkning av prosjektet på kr ,-, men dette dekkes innenfor opprinnelig godkjent prosjektkostnad på kr. 92 mill. Ombygging av F-fløya som gjelder nytt realfagrom er netto kostnadsøkning beregnet til kr ,- ekskl. mva. Dette er i prosjektgruppa og styringsgruppa for videregående skole/kulturhus forutsatt fullt ut skal dekkes av fylkeskommunen. Dette kostnadsoverslaget er fremkommet som en følge av den kravspesifikasjonen som videregående skole har utarbeidet og kostnaden er netto økning i kostnadene ikke minst gjelder dette en økning i utstyrskostnadene. Vedtak i Styringsgruppa følger vedlagt. Vi har nå gjennomgått kostnadsoverslaget og det er i det oppsettet som er vedlagt tatt med en del kostnader som ikke tilhører selve realfagrommet. Dette gjelder bl.a. utbedring av vegger m.m. Netto økning som kun gjelder realfagrom er derfor på kr ,-, men her er også medtatt kr ,- i uforutsette utgifter. Dette betyr at selve netto kostnadsøkning for nytt realfagrom er på kr ,- som er noe lavere enn det vedtaket som ligger i Styringsgruppa Ved omprosjekteringen av fløy F er det tatt bort to grupperom som i utgangspunktet skal disponeres av kulturskolen/musikkundervisning ved skolen. Det er her mottatt mail fra musikkskolerektor om at dette vanskeliggjør musikkskolens drift. Administrasjonen må imidlertid tillegge at man nå ombygger fløy G til en ny klasseromsfløy med plass til 60 elever, samt 2 grupperom. Dette er arealer som gir reserveareler for undervisning av elever utover det som er elevtallet ved skolen i dag. Det må derfor kunne tilpasses bruk av grupperom og andre arealer ved skolen som gjøre at musikkskolens behov kan dekkes opp. Vi må se på sambruk av arealer for å få en mest mulig effektiv utnyttelse av alle rom ved skolen. Som følge av den sambruk man ser av realfagrom mellom videregående skole og Sistranda skole vil man spare arealer i den nye skolen. Dette frigjør kostnader som vil være med på å finansiere gangforbindelsen mellom de to skolene. En slik gangforbindelse er også tatt inn i fylkestingvedtaket da prosjektet ble endelig behandlet. Det er derfor viktig at det legges til rette for at prosjektet kan realiseres ved sambruk av arealer. Som vedlagte justerte budsjett viser er det en kostnadsøkning på totalt kr ,- utover vedtatt ramme på kr. 92 mill. Denne kostnadsøkningen dekkes som følger: Refusjon fra Fylkeskommunen : kr ,- Økt momsrefusjon : kr ,. Mottatt tilskudd fra ENOVA(ikke medtatt i tidligere finansieringsplan) : kr ,- Totalt : kr ,- Dette betyr at det ikke er behov for å øke vedtatt låneramme for prosjektet, da vi dekker merkostnaden opp innenfor tilsagn om refusjon, momskomp. og mottatt tilskudd fra ENOVA

13 Saknr: 26/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Sten Kristian Røvik Arkivsaksnr: 10/170 Arkivkode: GNR 1714/10,11 Møtebok Sak nr: 26/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 28/11 Formannskapet /11 Kommunestyret FINANSIERING NYBYGG FRØYA VGS/KULTRUHUS PÅ FRØYA Formannskapets innstilling til kommunestyret: Frøya kommune vedtar følgende finansieringsbudsjett på kr. 63 mill for bygging av Nytt kulturhus på Frøya: Bidrag fra næringslivet (Kverva AS) kr. 50 mill Momskompensasjon kr. 13 mill Totalt kr. 63 mill Prisjustering finansieres ved eventuell bidragsoverføring med mulighet for rentedekning eller garanti for prisjustering fra bidragsyter. Alternativt finansieres prisjustering fra Frøya kommune ved låneopptak. Enstemmig. Innstilling: Frøya kommune vedtar følgende finansieringsbudsjett på kr. 63 mill for bygging av Nytt kulturhus på Frøya: Bidrag fra næringslivet (Kverva AS) kr. 50 mill Momskompensasjon kr. 13 mill Totalt kr. 63 mill Prisjustering finansieres ved eventuell bidragsoverføring med mulighet for rentedekning eller garanti for prisjustering fra bidragsyter. Alternativt finansieres prisjustering fra Frøya kommune ved låneopptak. Saksopplysninger: Det vises til sak 137/10 og vedtatte Samarbeidsavtale mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Frøya kommune vedrørende realisering av Nye lokaler for Frøya vgs samlokalisert med Nytt kulturhus i Frøya kommune. I den anledning ar det nødvendig at Frøya kommune vedtar finansirering av budsjettvedtak for prosjektet, da det ved gjennomføringen skal bygges på avtale mellom Frøya kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Finansiering av prosjektet der Frøya kommunes andel vedrørende Nytt kulturhus utgjør kr. 63 mill gjennomføres som følger: Byggningsmessige kostnader kr. 63 mill Finansiering: Bidrag fra næringslivet kr. 50 mill Momskompensasjon kr. 13 mill Totalt kr. 63 mill Utover dette må det vedtas finansiering av prisjustering da foreliggende avtale baseres på 2010-kroner.

14 Saknr: 26/11 I h.h.t. garanti fra bidragsyter vil bidraget/beløpet bli stilt til disposisjon for prosjektet så snart byggearbeidene er påbegynt. Det forventes oppstart av byggeaktivitetene i juli 2012, noe som tilsier en prisjustering på ca 3 %, kr. 1,9 mill. Prisjustering kan finansieres fra bidragsyter ved overføring av bidrag til kommunen ved igangkjøring av prosjektet der renteavkastning vil finansiere prisstigningen, alternativt at det gis garanti fra bidragsyter vedrørende inflasjonsjustering. Dersom Frøya kommune skal stå som ansvarlig for finansiering av prosjektets prisjustering må dette dekkes ved låneopptak. Vurdering: Prosjektet bør finansieres i h.h.t. inngått avtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune som er basert på garantert bidrag fra bidragsyter Kverva AS. Etter krav fra Sør-Trøndelag fylkeskommune må prisjustering for prosjektet fra 2010 til 2011-kroner innarbeides i finansieringen av prosjektet.

15 Saknr: 27/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Beathe S. Meland Arkivsaksnr: 10/1254 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 27/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 2/11 Eldrerådet /11 Hovedutvalg for drift /11 Kommunestyret EVALUERING AV LEGEVAKTORDNINGEN I ØYREGIONEN - FRØYA OG HITRA KOMMUNER 2011 Saksopplysninger: Saken skal behandles i Eldrerådet og Hovedutvalg for drift henholdsvis 21. og 22. februar. Eldrerådets uttalelse og Hovedutvalgets innstilling vil bli lagt fram i møtet. Innstilling: 1. Evalueringen av legevaktsamarbeidet mellom Hitra og Frøya (LHF) og kommunene i Orkdalsregionen (LIO) viser at vaktsamarbeidet fungerer godt, både med hensyn til kvalitet på legevaktarbeidet, fastlegenes arbeidsbetingelser og økonomi. Samarbeidet sikrer også befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, i tråd med lov og forskrift. 2. Kommunestyret i Frøya kommune vedtar å fortsette i denne legevaktsordningen, dersom kommunestyret i Hitra kommune gjør samme vedtak. 3. Legevaktsamarbeidet ble iverksatt med virkning fra og evalueres på nytt etter 3 års drift. Som et ledd i denne evalueringen i 2012 bør det foretas en brukerundersøkelse som både omfatter akuttmedisinsk hjelp og legekontorenes ordinære helsetilbud til publikum i øyregionen. Vedlegg: Brev fra helsetilsynet i Sør-trøndelag Statistiske data fra legevaktsentralen Saksopplysninger: Likelydende saksfremlegg blir lagt frem for kommunestyrene i begge kommunene medio februar Kommunestyrene på Frøya og Hitra vedtok i 2009 en Interkommunal legevaktordning for Frøya, Hitra og legevakten i orkdalsregionen (LiO). Legevaktsamarbeidet startet opp Driftsformen for den interkommunale legevaktsordningen ivaretas gjennom et interkommunalt styre (regulert i kommunelovens 27) Styret har vedtatte samarbeidsavtale og vedtekter å forholde seg til i utførelsen. I styret sitter for Frøya; virksomhetsleder familie/helse Beathe S. Meland (leder), kommunalsjef Per Gundersen og kommunelege Steven Crozier. For Hitra sitter Enhetsleder helse, familie og rehabilitering Ester H. Aune, Kommunalsjef Harald Hatle og kommunelege Leif Langdal. For å ivareta kommunenes interesser i LiO samarbeidet er det også opprettet et interkommunalt styre. Både Frøya og Hitra har en representant hver i dette styret. (Meland og Aune) Kommunestyrets vedtak (K-sak 60/09 for Frøya og K-sak 46/09 for Hitra) pkt 6 sier: Det interkommunale styre evaluerer legevaktordingen etter et år i perspektivet - kvalitet på legevaktarbeidet, - fastlegenes arbeidsbetingelser og økonomi Lover og forskrifter skal være førende for evalueringen. Evalueringen fremlegges for behandling i kommunestyrene i Hitra og Frøya.

16 Saknr: 27/11 Dagens legevaktordning: Hitra og Frøya kommune har inngått legevaktsavtale seg imellom på ettermiddag/helg og med Legevakten i Orkdalsregionen (LIO) på natt/helg slik: Type legevakt Hverdager Hverdager Hverdager Lør-/søn- /høytid Lør- /søn/høytid Legevakt i begge kommuner (hver for seg) X Interkommunal legevakt Hitra/Frøya X X Interkommunal legevakt i Orkdalen (LIO) X X Lovverk Kommunenes ansvar for legevakt framgår bl.a. i Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 11 og 12: 11. Definisjon Med kommunal legevaktordning menes en organisert virksomhet som gjennom hele døgnet skal vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp, herunder foreta den oppfølging som anses nødvendig. 12. Oppgaver Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å: a) diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander og sørge for henvisning til spesialisthelsetjenesten ved behov b) Vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp. Kvalitet på legevaktarbeidet Statistikk: I ROS-analysen som ble utarbeidet i forbindelse med oppstart av legevaktsamarbeid framkom statistikk over antall legevakthenvendelser fra Hitra og Frøya kommuner Det foreligger nå også tall fra 2010 til sammenligning: Antall legevaktshenvendelser fra Hitra og Frøya kommuner og 2010 Hitra * 2010 Lege Fri rådgivning Totalt antall henvendelser Frøya Lege Fri rådgivning Totalt antall henvendelser * Tallene for 2008 er henvendelser fram til november Tabellen viser at legehenvendelser går ned i begge kommunene, men mest for Hitra. I 2010 er det nesten 1000 færre henvendelser til legevaktsentralen fra Hitra enn i Tallene fra Frøya viser en nedgang på 565 i forhold til Det er fortsatt flere henvendelser fra Hitra enn fra Frøya. Detaljer for 2010 er slik: Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sum Hitra Frøya Legevaktsentralens tilbakemelding i tillegg til statistiske data Leder for legevaktsentralen, Kristin Riseth oppsummerer samarbeidet med legevaksentralen slik: Samarbeidet med legene på Hitra og Frøya har funger godt. Har ikke fått andre tilbakemeldinger. Jeg har heller ikke mottatt noen avvik. Det er selvfølgelig noe misnøye av og til fra noen pasienter som beklager seg over lang reisevei til legevakt. Dette har avtatt betraktelig, da det som forventet var en god del av dette da legevaktsamarbeidet startet. Det har vært noe misnøye blant vakthavende leger ved LiO etter at legevaktsamarbeidet startet, siden de har fått merkbart flere henvendelser per telefon på natt etter at H/F ble med i LiO. Disse henvendelsene er både fra ambulansepersonell, sykeheim, hjemmespl og pasienter. Flest henvendelser fra ambulanse og pasienter.

17 Saknr: 27/11 Dette fører til urolige netter for legene, dvs mindre søvn. Noe som får konsekvenser for jobben dagen etter. De fleste legene går på jobb til vanlig tid eller litt senere dagen etter vakt. - Kort oppsummert så går dette veldig bra Helsetilsynets tilbakemelding: Styret har også innhentet opplysninger om legevaktsamarbeidet hos statens helsetilsyn. Deres tilbakemelding på om de har mottatt klager på legevaktordningen m.m. er som følger: Helsetilsynet i Sør-Trøndelag har ikke mottatt klager som berører dette legevaktsamarbeidet. Vi har ingen innsigelser på denne ordningen slik den fungerer i dag. Lokale legers tilbakemelding vedr samtidighetskonflikter og kapasitet: Hittil har alt gått bra, ikke mange klager direkte til dem De fleste pasienter venter til neste dag spesielt hvis alternativet er å reise inn til Orkanger Noen er fortsatt overrasket over at det ikke er legevakt på Frøya Av og til kan LiO be pasienter møte på legekontoret neste dag kl når legekontoret åpner Terskelen for å vente er stor for enkelte, de kvier seg ofte for transporten. Viktig å følge opp de som er aller svakest. Behov for på nytt å gi en generell informasjon i lokalavisa om ordningen Andre samarbeidsparters tilbakemelding: Det ble avholdt evalueringsmøte den med lokale samarbeidspartnere. Styret ba om tilbakemelding på om interne rutiner fungerer, om det har oppstått uønskede hendelser og avvik. Lokale leger: Har ikke fått innrapportert avvik ift dette Pleie- og omsorgstjenesten begge kommuner: Det må utarbeides klare rutiner og prosedyrer på hva som skal gjøres av kommunehelsetjenesten ved dødsfall på institusjon. Ønske om mer/felles opplysninger informasjon mellom fagprogrammene på tvers av øyene. (Det arbeides for øvrig med elektronisk pasientjournal for å utveksle informasjon på tvers av kommunegrensene) Utfordring mht personer med psykiske problemer. Ikke registrerte avvik. Ambulansetjenesten på Frøya og Hitra: Hadde bedre tilgang på lege hele døgnet før legevaktsamarbeidet. De føler nå at de står mye alene og har stort ansvar. ROS-analysen vurderte ikke tvangsinnleggelse i psykiatrien. Det jobbes med egen ambulanse som skal hente personer som trenger akuttinnleggelse med hjelpepersonell fra psykiatrien. Ved uventet dødsfall spesielt på natt, har ambulansepersonalet rutiner som følges opp. Tar kontakt med lege dagen etter. Det som oppleves vanskelig er å forlate pårørende. Interne rutiner må utarbeides. Drosjene på Frøya og Hitra: Ikke tilstede på dagens møte, men det har ikke kommet noen negative tilbakemeldinger fra drosjenæringen. Legekontorene bestiller drosje gjennom kjørekontoret, ambulansepersonalet ringer LiO for å rekvirere drosje. Fastlegenes arbeidsbetingelser Legekollegiene i begge kommunen har evaluert arbeidsbetingelsene, og er meget fornøyd med ordningen. Stikkord fra legene: Legetjenesten på Hitra: Meget fornøyd med samarbeidet Ingen spesielle avvik Ingen problemer med legevikarer Vaktordningen mellom Hitra og Frøya annenhver uke, gjør at de kan bytte seg i mellom Fornøyd med ordningen Hjelpepersonell tilstede- positivt

18 Saknr: 27/11 Legetjenesten på Frøya: Meget bra ordning Ingen problemer med at det er en lege tilgjengelig på begge øyene Enkelte pasienter kan bli utålmodige hvis de må vente Ringeklokken som skal benyttes etter ordinær åpningstid har ikke fungert optimalt. Dette skal være i orden nå. Økonomi Det er sentral forbundsvis særavtale mellom KS og den norske legeforening om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten, SFS 2305 for perioden som ligger til grunn for kommunens utgifter i forbindelse med legevaktsordningen. Avtalens pkt 7.8 regulerer beredskapsgodtgjøring pr time. Når legene har lokal vakt på Hitra og Frøya lønnes de i vaktklasse 1 med kr 82,45 pr time på hverdager, 115,40 pr time på lør- og søndager og 133,40 pr time på helligdager. (I tillegg har legene inntekt fra trygderefusjon og pasienmellomlegg) Dersom Hitra og Frøya skulle hatt legevakt hver for seg som tidligere, ville utgiften til beredskapsgodtgjørelse komme på ca kr/år/pr kommune. beredskapsgodtgjørelse med dagens legevaktsordning utgjør ca kr/år/pr kommune (da er årlig utgift til LIO på kr kr inkludert.) Hitra og Frøya kommuner har fått rabatt i LIO med kr/år fordi vi har lokal legevakt i deler av døgnet. Dette tilsvarer omtrent det beløpet det koster å ha denne legevaktsordningen. Vurdering: Styret anbefaler at kommunestyrene i Frøya og Hitra kommuner vedtar å fortsette i dagens legevaktsordning. Dette begrunnes i Avvik/uheldige hendelser er ikke registrert, og styret mener at fravær av avvik tyder på at det er en tilfredsstillende ordning. Legene på Frøya og Hitra ønsker å fortsette med dagens legevaktsamarbeid både av hensyn til pasientene og egne arbeidsbetingelser. Lokale samarbeidspartnere opplever det positivt at det er lokal legevakt på ettermiddag og helg. Det er økonomisk gunstig å delta i LIO, og det utgjør ingen ekstra utgifter for kommunen å ha lokal legevakt i deler av døgnet. Hensikten med legevakt er å dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Reduksjon i antall henvendelser til legevaktsentralen kan tyde på at befolkningen nå bruker legevakten slik den er tenkt (hjelp som ikke kan vente til neste dag). Styret anbefaler likevell en ny evaluering etter 3 års drift. Som et ledd i evalueringen i 2012 bør det foretas en brukerundersøkelse som både omfatter akuttmedisinsk hjelp og legekontorenes ordinære helsetilbud til publikum i øyregionen.

19 Saknr: 28/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Inga Petrine Grøtte Arkivsaksnr: 11/109 Arkivkode: A20 &14 Møtebok Sak nr: 28/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 6/11 Hovedutvalg for drift /11 Kommunestyret TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I FRØYA KOMMUNE Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Rapporten tas til orientering og drøftes i HFD og KST 2. Rapporten benyttes som bakgrunn for videre målarbeid rundt Frøyaskolen Enstemmig Innstilling: 1. Saken tas til orientering og drøftes i HFD og KST 2. Saken benyttes som bakgrunn for videre målarbeid rundt Frøyaskolen Vedlegg: Tilstandsrapport Saksopplysninger: Tilstandsrapport for grunnskolen, som omhandler læringsresultater, frafall og læringsmiljø, skal være et grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen. Indikatorer som er brukt i rapporten skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden. Rapporten skal drøftes av kommunestyret, jf. opplæringsloven andre ledd.

20 Saknr: 29/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Sten Kristian Røvik Arkivsaksnr: 10/1402 Arkivkode: 223 Møtebok Sak nr: 29/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 29/11 Formannskapet /11 Kommunestyret STIFTELSEN HALTEN NDM - NY DRIFTS- OG ADMINISTRASJONSORDNING - SØKNAD OM ØKONOMIST STØTTE Formannskapets innstilling til kommunestyret: Frøya kommune innvilger et årlig økonomisk tilskudd på kr ,- i 3 år for gjennomføring av foreslått administrasjonsordning i Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne. Inndekning av tilskuddet tas av reserverte tilleggsbevilgninger, og innarbeides i økonomiplan for 2012 og utover. Enstemmig. Formannskapets behandling i møte : Frp fremmet flg. forslag til tillegg: --, og innarbeides i økonomiplan for 2012 og utover. Enstemmig. Innstilling: Frøya kommune innvilger et årlig økonomisk tilskudd på kr ,- i 3 år for gjennomføring av foreslått administrasjonsordning i Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne. Inndekning av tilskuddet tas av reserverte tilleggsbevilgninger. Vedlegg: Stiftelsen Halten NDM - ny drifts- og administrasjonsordning - søknad om økonomist støtte Saksopplysninger: Det vises til Stiftelsen Haltens søknad om økonomisk støtte til ny drifts- og administrasjonsordning Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minnes primære formål er å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som firmaet Nekolai Dahl ved Torstein Erbo donerte til stiftelsen. I søknaden vises det til Rådsmøtet for 2009 som ble avholdt på Halten der det fra eierne pålagt styre å å finne en administrasjonsordning hvor eierne kunne bidra økonomisk.

21 Saknr: 29/11 Gjennom de siste 8 år, og spesielt de siste 5, er det gjennomført vesentlige tiltak for å rette opp en skakkjørt økonomi. Blant tiltak som har vært gjennomført for å få stiltelsens økonomi i balanse kan nevnes: Salg av bygslingstomter Nedleggelse av daglig lederfunksjon 50 % og sekretærfunksjon 20 % Nedleggelse av administrasjonskontor på Frøya Oppgavene har vært gjennomført av styreleder og styremedlem/sekretær på dugnad. Innsatsen har gitt rom for nye vedlikeholds- og investeringstiltak. For å gjennomføre dette er det i flg. styreleder behov for å gjenopprette en administrasjons- og vertskapsordning tilsvarende en ca. 40 % stilling. Det vises til søknad der detaljerete arbeidsoppgaver er beskrevet. Ordningen er tenkt etablert som et prøveprosjekt over 3 år med en årlig kostnadsramme på kr ,- basert på følgende: Daglig leder 4 mnd i Halten a kr ,- kr ,- Daglig leder 8 mnd forøvrig a kr ,- kr ,- Vert 4 mnd i Halten a kr ,- kr ,- Vertskap ved behov utover daglig leder og vert kr ,- Sosiale kostnader kr ,- Totalt kr ,- Prosjektet søkes finansiert som følger: Årlig tilskudd fra eierkommuner a kr ,- kr ,- Årlig tilskudd Sør-Trøndelag Fylkeskommune kr ,- Årlig egenandel fra Stiftelsen Halten kr ,- Totalt kr ,- Det forventes at ordningen gir grunnlag for en god utvikling og bevaring av fiskeværet Halten. Vurdering: Prosjektet virker fornuftig og i og med at dette ut fra stiftelsens styres vurdering gir et godt grunnlag opprttholdelse og videreutvikling av fiskeværet Halten bør Frøya kommune ta sin andel av kostnadene. Det kan tilføyes at det i flg. Stiftelsen Halten er mottatt positive tilbakemeldinger fra de øvrige kommuner og fylkeskommunen før endelige vedtak.

22 Saknr: 30/11 FRØYA KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Otto Falkenberg Arkivsaksnr: 09/1013 Arkivkode: GNR 51/4 Møtebok Sak nr: 30/11 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 30/11 Kommunestyret GNR.51 BNR.4 EIENDOMSFORHOLD TIL TIDLIGERE BREMNES SKOLE Innstilling: 1. Frøya kommune bekrefter at kommunen ikke har noen krav i forhold til bygning eller tomt gnr 51 bnr 12 da Frøya kommunes interesser i 1960 i sin helhet ble overført til Bremnes Krets. 2. Spørsmål om eiendomsforhold eller rettigheter anses å være et privatrettslig forhold mellom Bremnes krets og Thomas Mæhles arvinger der Frøya kommune ikke er part. Vedlegg: 1. Protokoll fra Nord Frøya skolestyre Protokoll fra Nord frøya skolekrets Skyldelingsdokument fra Protokoll fra Nord Frøya skolestyre sak 29/60 (2 dokumenter) 5. Protokoll fra Nord Frøya Formannskap sak 159/60 6. Protokoll fra Nord Frøya Kommunestyre sak 47/60 7. Brev av med leiekontrakt for barnehage 8. Dokumentasjon på betalt leie 1999 og Brev av og fra Jan Lyngvær (Thomas Mæhles arvinger) 10. Brev av (2 stk) fra Bremnes krets. Saksopplysninger: Saken gjelder gnr. 51 bnr. 12, kalt skolehustomta, på Bremnes. Tomta ble i 1938 delt fra gnr. 51 bnr. 4. som var Thomas Mæhles eiendom. Det ble oppført skolebygg på tomta. Iflg. matrikkelen, statens offesielle eiendomsregister, eies parsellen 51/12 av Thomas Mæhles arvinger. Frøya kommune har mottatt en henvendelse fra Thomas Mæhles arvinger v. Jan Lyngvær med oppfordring til å fraskrive seg alle krav knyttet til bygningen som står på 51/12. Saken var tidligere oppe til behandling i kommunestyret (sak 43/ ). Det ble da fremmet forslag til vedtak om at Frøya kommune skulle imøtekomme forespørselen. Saken ble imidlertid utsatt da kommunestyret mente saken var for dårlig belyst i saksfremlegget. Administrasjonen ble bedt om utfyllende opplysninger. Etter dette er det undersøkt i kommunens arkiver og Bremnes Krets ble kontaktet med forespørsel om de satt på dokumenter i saken. Følgende dokumentasjon er fremskaffet: 1. I protokoll fra møte i Nord Frøya skolestyre heter det: Tomas Mæle tilbyr 1 mål jord til lekeplas, og hustomt desforuden han giver de alt frit. 2. I protokoll fra skolekretsmøte heter det: De blev enstemmig besluttet at betale Tomas Mæle kr. 50 femti kroner for et mål jor til skolehustomt og lekeplas på sin eiendom Bremnes gårdsnummer 51 bruksnummer 4 sjyl 39 øre. Og giver fri fremkomstvei til skolen etter hans vei fra sit våningshus og til omtalte jordstykke. 3. Dokument for skylddelingsforretning Her beskrives forhold knyttet til skolebruk og adkomstvei. Dokumentet tinglyst ved Hitra Sorenskriveri.

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus NB, MERK TID og DATO. Møteinnkalling

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus NB, MERK TID og DATO. Møteinnkalling FORMANNSKAPET Saksliste Møtested: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 10.00 NB, MERK TID og DATO Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya Møteinnkalling HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Kl. Møterom Teknisk, Frøya 13.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72

Detaljer

Tilleggssak 52/17 17/760 OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE

Tilleggssak 52/17 17/760 OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 22.03.2017 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00 Saksliste Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 12.08.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møtetid: Fremskrittspartiet: Halgeir Bremnes Jarl Arthur Dyrvik Jan Peder Hansen Olaf Reppe. Høyre: Lars Nordgård Svein Viggo Johansen

Møtetid: Fremskrittspartiet: Halgeir Bremnes Jarl Arthur Dyrvik Jan Peder Hansen Olaf Reppe. Høyre: Lars Nordgård Svein Viggo Johansen FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 24.02.2011 Fra og med sak: 20/11 Til og med sak: 40/11 Møtetid: 10.00 16.00 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møteinnkalling 11/16 16/813 PRIORITERING AV TILTAK I 2016 FOR UTBEDRING OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER

Møteinnkalling 11/16 16/813 PRIORITERING AV TILTAK I 2016 FOR UTBEDRING OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Nordskag oppvekstsenter 08.03.2016 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.03.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret.

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret. FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00 herredshus Tilleggssaker til Kommunestyret. Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 62/13 10/1112

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste: Orientering vedr. skjærgårdssykepleier v/mattis Aune og Vibeke.

Møteinnkalling. Sakliste: Orientering vedr. skjærgårdssykepleier v/mattis Aune og Vibeke. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 13.10.2015 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste: FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 06.12.2016 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm LEDER AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm LEDER AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen Møtested: Frivilligsentralen Dato: 28.02.2011 Tidspunkt: 17:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Nordal

Detaljer

Møteinnkalling. Møtet starter på Beinskaret kl. 09.00 med en kort befaring og orientering ved Avd.leder Ann Karin Sæther

Møteinnkalling. Møtet starter på Beinskaret kl. 09.00 med en kort befaring og orientering ved Avd.leder Ann Karin Sæther FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Beinskaret 08.09.2015 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Møteinnkalling 61/17 17/2550 INVITASJON TIL Å DELTA I FINANSIERINGSORDNINGEN FOR DIGITALISERINGSPROSJEKTER

Møteinnkalling 61/17 17/2550 INVITASJON TIL Å DELTA I FINANSIERINGSORDNINGEN FOR DIGITALISERINGSPROSJEKTER FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 07.11.2017 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall:

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall: FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 07.08.2012 Fra og med sak: 125/12 Til og med sak: 129/12 Møtetid: 09.00 12.00 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/14 14/221 AVSTEMMING AV TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE SA - REGNSKAP 2013 MOT BUDSJETT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/14 14/221 AVSTEMMING AV TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE SA - REGNSKAP 2013 MOT BUDSJETT VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Møtedato: 17.09.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste: FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 05.09.2017 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Møtetid: Frp/Sp: Hallgeir Bremnes Vivian Dolen Sørdal. Frp/Sp: Hallgeir Bremnes. Frp/Sp: Bjørnar Espnes

Møtetid: Frp/Sp: Hallgeir Bremnes Vivian Dolen Sørdal. Frp/Sp: Hallgeir Bremnes. Frp/Sp: Bjørnar Espnes FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 01.11.2011 Fra og med sak: 146/11 Til og med sak: 152/11 Møtetid: 09.00 14.45 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møtetid: 09.15 11.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15 11.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 18.04.2013 Fra og med sak: 29/13 Til og med sak: 35/13 Møtetid: 09.15 11.45 Av utvalgets

Detaljer

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 13.04.2011 Fra og med sak: 45/11 Til og med sak: 53/11 Møtetid: 12.00 15.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste: FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 20.09.2016 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 05.05.2015 15.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Møtetid: 09.15 10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15 10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Møterom teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 14.03.2013 Fra og med sak: 21/13 Til og med sak: 28/13 Møtetid: 09.15 10.30 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 20.09.2011 Fra og med sak: 124/11 Til og med sak: 140/11 Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00 Av utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Møtetid: 09.00 11.50. Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2007-2011. Sp, Venstre: Arvid Hammernes. Sten S.

Møtetid: 09.00 11.50. Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2007-2011. Sp, Venstre: Arvid Hammernes. Sten S. FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 13.04.2011 Fra og med sak: 19/11 Til og med sak: 24/11 Møtetid: 09.00 11.50 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Møtetid: 09.00 12.10. Frp, V og Sp: Sten S Arntzen Vibeke Franck Sehm Ola Grønskag. Frp, V og Sp: Ola Grønskag. Protokollunderskriver

Møtetid: 09.00 12.10. Frp, V og Sp: Sten S Arntzen Vibeke Franck Sehm Ola Grønskag. Frp, V og Sp: Ola Grønskag. Protokollunderskriver FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 12.04.2012 Fra og med sak: 25/12 Til og med sak: 32/12 Møtetid: 09.00 12.10 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste: FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 18.04.2017 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Kaja Sillerud

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF SP Ole L. Haugen ORD AP Tom Skare Torfinn Stub MEDL MEDL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF SP Ole L. Haugen ORD AP Tom Skare Torfinn Stub MEDL MEDL Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 12:00 18:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET

TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET TID: 03.11.2014 kl. 18.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 15.05.2014 Fra og med sak: 39/14 Til og med sak: 48/14 Møtetid: 09.00 10.45 Av utvalgets

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Møtetid: 09.00 11.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Aleksander Søreng Lillian Holm

Møtetid: 09.00 11.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Aleksander Søreng Lillian Holm FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Møterom teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 21.08.14 Fra og med sak: 77/14 Til og med sak: 94/14 Møtetid: 09.00 11.30 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim 16.01.2014 12.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.11.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER OPPMØTE VED KOMMUNEHUSET KL. 09.00, FOR BEFARING TIL EIENDOMMEN GULLØIEN. BEFARINGEN

Detaljer

Møtetid: Frp/Sp: Hallgeir Bremnes Vivian Dolen Sørdal

Møtetid: Frp/Sp: Hallgeir Bremnes Vivian Dolen Sørdal FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 09.04.2013 Fra og med sak: 51/13 Til og med sak: 57/13 Møtetid: 09.00 12.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Sak 50/16 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.11.2016 Tid: 08:00-15:00 Merknader til møtet: Dialogmøte budsjett mellom formannskapet, enhetsledere og tillitsvalgte. 08.00

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN Formannskapet behandlet saken den 02.10.2017, saksnr. 105/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. For å gjennomføre reguleringsplan

Detaljer

Sak 76/12. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012

Sak 76/12. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012 Side 2 Sak 76/12 MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012 Reidar Hovtun fremmet forslag på Jan Ole Sund som settevaraordfører. Jan Ole Sund ble enstemmig valgt som settevaraordfører. Ny melding (5): Årsrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

Møteinnkalling til konstituerende møte for perioden 2015-2019

Møteinnkalling til konstituerende møte for perioden 2015-2019 FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 15.10.2015 12.30 Frøya herredshus Saksliste Møteinnkalling til konstituerende møte for perioden 2015-2019 Medlemmene innkalles herved

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/222 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I VARDØ 2013/ 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/222 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I VARDØ 2013/ 2014 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Vardø rådhus, bystyresalen : 24.09.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Martin Wittingsrud Marit Tangen Lisbet Narvestad Grenager

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 18.10.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Bjerkås, Knut Hårstad, Ragnhild Løvseth Øverland,

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 14.02.2017 Tidspunkt: 09:30 14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 13.03.2012 12/138 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 13. mars 2011 kl. 08.30 12.00 Møtested: Møterom 1. etasje,

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Konsertsal, Inderøy kulturhus Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 16:00-17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.10.2014 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 08/751

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 08/751 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 08/751 EKSPROPRIASJON OG FORHÅNDSTILTREDELSE AV DEL AV GNR. 36/7, FORMÅL UTBYGGING FISKEMOTTAK/SLAKTERI. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

98/9 - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL AV KJELLER TIL PARKERING. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/2263-4 Arkivnr.: GNR 98/9 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 31.05.2007 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 30/07 Sak 31/07 Sak 32/07 Referater formannskap Interkommunal

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 04.11.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 35/13 Sak 36/13 REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 15:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder FDV Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder FDV Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Brannstasjonen- møterom Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 03.06.2005 Fra kl. 0830 Til kl. 1015 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 23.05.2013 Fra og med sak: 36/13 Til og med sak: 44/13 Møtetid: 09.15-10.30 Av utvalgets

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Aud Jørgentvedt, Eva Bohem Svendstad, Håvard

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 03.02.2011 Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 22 til stede. Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

Møtetid: 09.00 10.45. 1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent. 2. Repr. Vibeke Franck Sehm var veldig fornøyd med innkallingen.

Møtetid: 09.00 10.45. 1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent. 2. Repr. Vibeke Franck Sehm var veldig fornøyd med innkallingen. FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.10.2014 Fra og med sak: 54/14 Til og med sak: 60/14 Møtetid: 09.00 10.45 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 13:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård FO Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer