Thormod Høyen og Knut Kittelsaa Prester i Den Norske Kirke og foredragsholdere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Thormod Høyen og Knut Kittelsaa Prester i Den Norske Kirke og foredragsholdere"

Transkript

1 Invitasjon*til*The*Human*Factor*2015*! I!september!har!vi!gleden!av!å!invitere!til!årets!store!Crewpartner6 seminar,!the!human!factor!2015!i!trondheim.!et!seminar!om! utvikling,!inspirasjon!og!arbeidsglede.! Den2.til3.septembererdatoenefordetsomkommertilå blidetviktigstenæringslivsseminaretiår.sammenmed noenavlandetsmestspennendeforedragsholdere, idrettslegender,næringslivsledereogpolitikere,vilvirette fokuspåthehumanfactoradenmenneskeligefaktorenpå arbeidsplassen. Sammenskalvisepåhvordanviutvikler,motiverer,og hjelpervåreansattetilålykkesisittarbeid.vikanloveto inspirerendedagerforledereogansattemedfokuspå opplæringogmellommenneskeligerelasjoner. SeminaretbliråpnetavRegionsdirektørforNHOiTrøndelag Merthe!Strødegård,ogkonferansierMarvin!Wisethvillede ossgjennomtodagerpåscandichotellerkendali Trondheim.

2 * * Gjestetalere* Tomas Hesthammer Flygesjef i Norwegian SomflygesjeferTomasenavnøkkelpersoneneiNorwegiansstoreoghurtigvoksendeorganisasjon.Itilleggtilåværeoperativ lederfordeover1300piloteneiselskapet,harhanansvarforflyoperativvirksomhet,stillingsinstrukser,atalle besetningsmedlemmenehartilstrekkeliggrunnutdanning,opplæringogtreningogatdeersertifiserte. Lisa Vivoll Straume Gründer og faglig leder i Mind: AS LisaharendoktorgradipositivpsykologifraNTNUogerenavlandetsfremstespesialisterpåområdet.Isittforedrag Menneskerpåsittbeste vilhunvisehvordanledereogorganisasjonerkantautmeravpotensialetgjennomåbyggepå menneskeligestyrkerogressurser.hunvilogsåsnakkeomhvorfortankesetteravgjørendeformotivasjonogsepå sammenhengenmellomarbeidsengasjementogverdiskapingienbedrift. Atle Vårvik President MOT Global Atleerskøyteolympier,opphavsmannoglederavorganisasjonenMOT,enorganisasjonhvorbasiselementeteråstyrke menneskersbevissthetogmot.hanbleiårtildeltidrettsgallaenshedersprisforsittårelangebidragtilgodeverdieri samfunnet.atlevilisittforedrag MOTLMennesketsviktigsteegenskap,inspirereossalletiløktmotihverdagen. Petter A. Berg Forfatter og foreleser PettererennestorinnensalgogsalgsledelseiNorge.Somforfatteravfagbøkene Salgsledelse og Kunstenåselge,samt somforeleserpåhandelshøyskolenbiognorgesmarkedshøyskoleharhansattstandardenforgodsalgskulturforflere generasjoner.pettervilisittforedragsnakkeom:nettetsinntog utfordringerogmuligheteriårenesomkommer. Yngve Brox Leder Sør-Trøndelag Høyre GruppelederiTrondheimHøyre,lederavSørLTrøndelagHøyreogpartietsordførerkandidatITrondheim.TrondheimHøyres visjon NorgesframtidskalskapesiTrondheim.ItidenframovermåNorgefinnenyetingåleveavnåroljeinntektenegår ned.trondheimkanblidenbyenderfremtidsnæringeneblomstrer.høyreønskeråstyrkenæringslivetogsatserpåforskning oghøyreutdanning.yngvevilpåseminaretdelesinetankerrundtdette. Vidar Andersen Rektor REMA-skolen VidarerenavmangestoremenneskersombidrartilåskapemerkevarenREMA1000.Etter14årsomkjøpmannpå REMA1000påKyrksæterøraiHemneKommunebleVidarutviklingssjefiREMA1000regionMidtNorge.Korttidetterblehan utnevnttilrektorvedremalskolen.vidarsinkluderendeværemåte,smittendehumøroghøyekompetanseernoenav årsakenetilathannåstartersomregionsdirektør.hanvilisittforedragdelehvordanjobbemedkunnskap,trygghetogtrivsel påarbeidsplassenogverdianvendelseipraksis. Thormod Høyen og Knut Kittelsaa Prester i Den Norske Kirke og foredragsholdere ThormodogKnutharienårrekkedeltsinvisdomogsinerefleksjonermednæringslivogorganisasjonerrundtilandet.Deto presteneerulikeavnatur,mensammenutfyllerdehverandreogskaperenarenaforopplevelser,humorogettertanke.som deselvsier, Dethandleromågihverandretropåatdetnytter,ogomåsederessurseneensammenrårover. Berit Rian Administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen ToppsjefeniNæringsforeningeniTrondheimsregionen,BeritRian,erkjentsometarbeidsjernogetfyrverkeri.Medstormakt oginnflytelsepåsåvelpolitiskesomstrategiskeføringerfornæringslivsaktører,bidrarhuntilattrondheimsregionenøkersin vekstiverdiskapingen.isittarbeiderhunopptattavåøkekvinneandeleniledendeposisjonerinæringslivetiregionen. «Engasjement»erhenneskjennetegn,bådeforregionen,ihennesmandatsomlederogforsinemedarbeidere.

3 * * Crewpartners*talere* Bent Skammelsrud Fotballegende, inspirator og Crewpartners foredragsholder Med11seriemesterskap,3cupmesterskapog8åriChampionsLeagueforRosenborgharBentbefestetsinposisjonsom norskfotballegende.hanvilgiossetutdragavsittforedrag Påtoppnivånårdetblåser,omlivetbakkulissenei Rosenborg,hvordanviallekanbrytebarrierer,hvordanvitaklermotgang,nedturerogkonstantpress.Hanviseross hvordanlederenkanpåvirkeprestasjonerogresultater,oghvordanvikantavarepåøyeblikket. Petter Amundsen Organist, kodeknekker, skattejeger og Crewpartners foredragsholder PettererhovedpersoneniErlendLoesbokOrganisten.HobbykryptologensomoppdagetdeskjultekodeneiShakespeares verker.kodenefortalteenmerkelighistorieomenalternativforfatterogethemmeligbrorskap.deretterledetdehamtil verdensmestberømteskatteøyloakislandutenfornovascotiaicanada.pettervildeleetutdragavsittforedrag ShakespearesSkjulteSannhet,hvorhanviserhvordankodenekangisvaretpånoenavmenneskehetensstørste mysterier. Egil Berli Johnsen Strongman, Salgssjef i Proteinfabrikken og Crewpartner foredragsholder Egilertidligerefengselsbetjent,5Lbarnsfar,strongmanogsalgsdirektøriProteinfabrikken,Påseminaretvilhangietutdrag avsittforedrag StrongmanVS.Businessman ogdelehemmelighetenbakproteinfabrikkenssalgssuksess.hvordanhan gjennomindividuelltilpassingogoppfølgingharbyggetetsalgsteamavbastarderogbakgårdsselgere,sommedsineulikheterutfyller hverandreforånåfellesmål. Nils Rue Halling Daglig leder i Crewpartner AS NilsergründeroglederavCrewpartneriNorge.Hanharienårrekkejobbetsomkurslederogrådgiverfornoenavlandets størstebedrifterogkjeder.nilsvilisittforedragforklarefilosofienbakcrewpartnersslagord,thehumanfactor,ogsepå hvordandenenkeltesevner,vilje,kunnskapogferdigheterskapergrunnlagetformestringiarbeidet.hanvilgjennom Crewpartnersmodellformålstyrtledelsevisehvordansuksessskapesmeddeansattesomdenviktigsteressursen. Pris*og*påmelding* Deltakeravgift2dagerinkllunsjx2ogmiddagdag Kr.5900.A Deltakeravgiftdag1inkllunsj Kr.2950.A Deltakeravgiftdag2inkllunsj Kr.2950.A Middag(fordemeddagspass ) Kr.890.A Allepriserereks.mva PåmeldingskjervedåsendeeneApostmedfirmainformasjon,hvilkendagdereskal,omdereskalværemedpå IngeKnutsenpåmobil: Påmeldinginnen17august. Alle som melder seg på seminaret er med i trekning av en Crewpartner-konsulent for en dag. Konsulenten kan benyttes til rådgivning eller kursing, innen salg eller ledelse. Øvrig innhold avtales med vinneren. Trekningen vil bli gjennomført på slutten av seminaret.

4 * Program*A*The*Human*Factor*2015*A*Dag*1* Onsdag*2.*september* Kl Ankomstogregistrering Kl Åpning,v/RegiondirektørNHOMERETHE!STORØDEGÅRD!!!! Konferansierer:MARVIN!WISETH! Kl Kl Innleggv/NILS%RUE%HALLING.%Daglig&leder&Crewpartner&AS Tema:%The%Human%Factor Beinstrekk Kl TOMAS%HESTHAMMER,%Flygesjef&i&Norwegian% % %!Tema:%Kulturutfordringer%i%internasjonal%luftfart. Kl Besøkiutstillingen Kl Lunsj Kl ATLE%VÅRVIK,%President&MOT&Global%% % % % % % % Tema:!Mot6menneskets!viktigste!egenskap.!!!!!! Etinspirasjonsforedragsomstyrkermenneskersmot. Kl Beinstrekk Kl Tema:%Norges%framtid%skal%skapes%i%Trondheim% Kl %Besøkiutstillingen,kaffemedfrukt % Kl VIDAR%ANDERSEN,%Rektor&Remaskolen% % % %Tema:!Kunnskap,!trygghet!og!trivsel!på!arbeidsplassen!og! verdianvendelse!i!praksis.!% kl Middagogsosialtsamvær AShakespearesskjultesannhet;v/PETTER%AMUNDSEN%

5 ! Program*A*The*Human*Factor*2015*A*Dag*2* Torsdag*3.*september* Kl Ankomstogregistrering Kl Lisa%Vivoll%Straume,%gründer&og&faglig&leder&i&MIND:&AS% % % % % % Tema:%Positiv'psykologi'-'mennesker'på'sitt'aller'beste * * * * * *! Kl.10.00A10.15 Beinstrekk,kaffemedfrukt! Kl BENT%SKAMMELSRUD,%Fotballegende,inspiratorog Crewpartnersforedragsholder Tema:&Hvordan%vi%alle%kan%bryte%barrierer,%hvordan%vi%takler% motgang,%nedturer%og%konstant%press.& Kl EGIL%BERLI%JOHNSEN,%Strongman,SalgssjefiProteinfabrikken ogcrewpartnerforedragsholder Tema:%Strongman%vs%Businessman Kl Besøkiutstillingen Kl Kl Kl Lunsj BERIT%RIAN,%Administrerende&direktør&i&Næringsforeningen&i& Trondheimsregionen% % % % % % %Tema:%Et%styrket%næringsliv%med%fokus%på%kompetanse.!% Beinstrekk& Kl PETTER!A.!BERG! Tema:%Nettets%inntog% %utfordringer%og%muligheter%i%årene% som%kommer.& Kl Besøkiutstillingen,kaffemedfrukt Kl % THORMOD%HØYEN%OG%KNUT%KITTELSAA% % % % %Tema:.når%det%handler%om%mennesker! Kl Avslutning

6

Invitasjon. NegaWatt 2012 den beste energien er den du ikke bruker

Invitasjon. NegaWatt 2012 den beste energien er den du ikke bruker Invitasjon NegaWatt 2012 den beste energien er den du ikke bruker Tirsdag 9. oktober 2012 Velkommen til NegaWatt tirsdag 9. oktober 2012 Energieffektivisering er både samfunnsansvarlig og lønnsomt. På

Detaljer

KONFERANSEN HELSEFREMMENDE ARBEIDSPLASSER 2013 Handelshøyskolen BI, Oslo, 18.-19. september

KONFERANSEN HELSEFREMMENDE ARBEIDSPLASSER 2013 Handelshøyskolen BI, Oslo, 18.-19. september KONFERANSEN HELSEFREMMENDE ARBEIDSPLASSER 2013 Handelshøyskolen BI, Oslo, 18.-19. september Velkommen til Helsefremmede arbeidsplasser 2013 Gjør deg klar til et av de viktigste arrangementene denne høsten.

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer Kort presentasjon av seminarets forelesere Jon Morten Melhus er blant

Detaljer

Økonomikonferansen 2014. Årets møteplass er Hurdalsjøen Hotell & Konferansesenter 23.-24. oktober 2014

Økonomikonferansen 2014. Årets møteplass er Hurdalsjøen Hotell & Konferansesenter 23.-24. oktober 2014 Økonomikonferansen 2014 Årets møteplass er Hurdalsjøen Hotell & Konferansesenter 23.-24. oktober 2014 Økonomikonferansen gir deg muligheten til en unik faglig oppdatering og en oversikt over hvilke muligheter

Detaljer

Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011

Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011 Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011 Møte Trondheimsregionen 04.03.11, Stjørdal Berit Rian, leder Næringsrådet for Trondheimsregionen Børge Beisvåg, prosjektdriver Strategisk næringsplan Hvorfor Strategisk

Detaljer

Danfoss Skolen VLT Drives Høst 2013 www.danfoss.no/vlt

Danfoss Skolen VLT Drives Høst 2013 www.danfoss.no/vlt MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Skolen VLT Drives Høst 2013 www.danfoss.no/vlt VLT Basic, i Ålesund Kurset henvender seg til teknisk personell, alle som arbeider med prosjektering,salg, installasjon,

Detaljer

Jørn Adde Trondheim kommune. Invitasjon

Jørn Adde Trondheim kommune. Invitasjon Jørn Adde Trondheim kommune Invitasjon til CarciNors Landskonferanse og 10 års jubileum i Trondheim 5. - 7. oktober 2007 Velkommen til CarciNors Landskonferanse og 10 års jubielum Pasientforeningen CarciNor

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer

Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet TILSTEDE?

Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet TILSTEDE? Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet Quality Hotel & Resort Hafjell, Øyer, 17. og 18. september 2012 TILSTEDE? Konferansen arrangeres av: INVITASJON Årets arbeidsmiljøkonferanse for Innlandet

Detaljer

Diplom HumanRessurser. http://www.humankapitalgruppen.no. Unik og ettertraktet. Diplom HumanRessurser

Diplom HumanRessurser. http://www.humankapitalgruppen.no. Unik og ettertraktet. Diplom HumanRessurser Unik og ettertraktet 2 Et program som vil gi deg: verktøy som ivaretar dine utfordringer. en unik og ettertraktet kompetanse. kunnskaper om hva som gjør medarbeidere engasjerte og energiske kunnskap om

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Økonomikonferansen 2014. Årets møteplass er Hurdalsjøen Hotell & Konferansesenter 23.-24. oktober 2014

Økonomikonferansen 2014. Årets møteplass er Hurdalsjøen Hotell & Konferansesenter 23.-24. oktober 2014 Økonomikonferansen 2014 Årets møteplass er Hurdalsjøen Hotell & Konferansesenter 23.-24. oktober 2014 Økonomikonferansen gir deg muligheten til en unik faglig oppdatering og en oversikt over hvilke muligheter

Detaljer

Konferanse om stedsinnovasjon

Konferanse om stedsinnovasjon [Skriv inn tekst] Kan steder påvirke sin egen utvikling? I så fall, hvordan? Konferanse om stedsinnovasjon 6. 8. november 2013 Thon Hotell Høyers, Skien Seminaret er åpent for alle Attraksjonskraft gjennom

Detaljer

Fagseminar 2012 23. 25. april Oslo-København t/r

Fagseminar 2012 23. 25. april Oslo-København t/r Fagseminar 2012 23. 25. april Oslo-København t/r Praktisk informasjon Sted: Tid: Ansvarlig: Pris: Pearl Seaways, Oslo København t/r Mandag 23. april til onsdag 25. april Ombordstigning kl. 10:30 i Oslo

Detaljer

ÅRSMØTE 2010/2011 m/julemiddag

ÅRSMØTE 2010/2011 m/julemiddag ÅRSMØTE 2010/2011 m/julemiddag Sted: Restauranten, Revetal Tid: Torsdag 1. desember 2011 kl. 18.00 INNKALLING a) Godkjenning av innkalling, valg av møteleder b) Årsberetning 2010/2011 c) Regnskap 2010

Detaljer

FAGKONFERANSE SMITTEVERN. 15. 17. oktober 2013 Rica Hell Hotel, Stjørdal

FAGKONFERANSE SMITTEVERN. 15. 17. oktober 2013 Rica Hell Hotel, Stjørdal FAGKONFERANSE SMITTEVERN 15. 17. oktober 2013 Rica Hell Hotel, Stjørdal Pasientsikkerhet Sentralt venekateter NFSH strategi Kommune og sykehus felles virkelighet Ny kunnskap Tirsdag 15. oktober 2013 kl.

Detaljer

FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL

FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL 358_invitasjon_8s_TRYKK.indd 1 24.02.2009 12:13:01 FUTURUM KONFERANSE 2009 Nå skjer det igjen. De gode kreftene bringes sammen for å utvikle nye og

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer

Bidragsytere. Konferanse: GOD PÅ JOBBEN. - trivsel og karriere Akademiet Tekna Oslo 9. januar 2014

Bidragsytere. Konferanse: GOD PÅ JOBBEN. - trivsel og karriere Akademiet Tekna Oslo 9. januar 2014 Bidragsytere Konferanse: GOD PÅ JOBBEN - trivsel og karriere Akademiet Tekna Oslo 9. januar 2014 Presentasjon Catherine Lemarechal Lykkeformelen snudd på hodet rådgiver og coach i eget selskap Ticato AS

Detaljer

Arbeid i møte med. Hvordan møter man aggresjon i praksis?

Arbeid i møte med. Hvordan møter man aggresjon i praksis? Arbeid i møte med VOLD OG trusler I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Hvordan møter man aggresjon i praksis? GARDERMOEN 17.-18. FEB 2016 Sett av dagene allerede nå! Fokus på praktiske råd! Vold og trusler er en

Detaljer

Meld deg på nå! Invitasjon. Idrettsfagseminaret 2012. Radisson Blu Lillehammer Hotell og Håkons hall/kristins hall. 24. 26.

Meld deg på nå! Invitasjon. Idrettsfagseminaret 2012. Radisson Blu Lillehammer Hotell og Håkons hall/kristins hall. 24. 26. Meld deg på nå! Invitasjon Idrettsfagseminaret 2012 Radisson Blu Lillehammer Hotell og Håkons hall/kristins hall 24. 26. oktober Seminarprogram ONSDAG 24. OKTOBER Kl. 09.30 12.30 Registrering Kl. 11.30

Detaljer

INVITASJON TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2015 22. 24. SEPTEMBER 2015, MED FORKURS 21. 22. SEPTEMBER.

INVITASJON TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2015 22. 24. SEPTEMBER 2015, MED FORKURS 21. 22. SEPTEMBER. Til lokallagsleder Kopi til: Distriktslag av Folkehøgskoleforbundet Vår ref.: 41 /15/A 1.08 Oslo, 26.08.2015 FHF-rundskriv 20/2015 INVITASJON TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2015 22. 24. SEPTEMBER 2015, MED

Detaljer

INVITASJON. hermed gleden av å invitere hele inkassobransjen til FAGDAGER 2013! Norske Inkassobyråers Forening

INVITASJON. hermed gleden av å invitere hele inkassobransjen til FAGDAGER 2013! Norske Inkassobyråers Forening INVITASJON Norske Inkassobyråers Forening har hermed gleden av å invitere hele inkassobransjen til FAGDAGER 2013! Den 17. og 18. oktober 2013 inviteres hele inkassobransjen til Berlin. Årets fagdager er

Detaljer

NORSK JULETREMESSE 2012

NORSK JULETREMESSE 2012 NORSK JULETREMESSE 2012 22. OG 23. MARS Norsk Pyntegrønt Rogaland inviterer i år som tidligere år, til Norsk juletremesse. Denne messa som ofte blir kalla Brynemessa blir i år ikke arrangert på Bryne da

Detaljer

Kurs i pedagogisk bruk av sosiale medier - haster

Kurs i pedagogisk bruk av sosiale medier - haster Norsk Folkehøgskolelag Til frilynt folkehøgskole (vær snill å kopiere til:) lokallagsleder i NF og andre NF-tillitsvalgte leder i lærerråd, personalråd eller tilsvarende organ rektor og inspektør/ass.rektor

Detaljer

Årets Lean Nettverkskonferanse 2013 - Bli inspirert til å gjøre grep i egen bedrift.

Årets Lean Nettverkskonferanse 2013 - Bli inspirert til å gjøre grep i egen bedrift. TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: Årets Lean Nettverkskonferanse 2013 - Bli inspirert til å gjøre grep i egen bedrift. Lean filosofi som et avgjørende virkemiddel for å øke din konkurransekraft

Detaljer

Ingebrigt Steen Jensen (konferansier)

Ingebrigt Steen Jensen (konferansier) Ingebrigt Steen Jensen (konferansier) ønsker velkommen til Nesset på Bergtun i Eidsvåg, torsdag 16. april 2015 08 30 til 16 30 Program: 0830 0900 Registrering mingling kaffe og frukt. 0900 0915 Innledning

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer