Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti. Onsdag 11. februar kl i elevkantina på Tangenten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti. Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten"

Transkript

1 Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti Onsdag 11. februar kl i elevkantina på Tangenten Innhold 1. GODKJENNING AV INNKALLING Forslag til dagsorden KONSTITUERING Valg av dirigent Valg av referenter INNLEDNING TIL POLITISK DEBATT BERETNINGER Styret beretning Kommunestyregruppas beretning Seniorgruppas beretning Kvinnenettverkets beretning Ordførers beretning: 2014 i tilbakeblikk Regnskap BUDSJETT KOMMENDE PERIODE INNKOMNE FORSLAG Forslag - Like rettigheter for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage, skole og fritid Forslag Utrede innføring av eiendomsskatt på boliger Forslag Etablering av flere kommunale utleieboliger Forslag til vedtektsendring 2-årig valgperiode Forslag til vedtektsendring godkjenningsledd Forslag til forretningsorden Forslag til vedtektsendring styrets sammensetning Forslag til vedtektsendring styrets sammensetning Forslag til uttalelse om søndagsåpnebutikker PROGRAM FOR KOMMUNESTYREPERIODEN VALG

2 1. GODKJENNING AV INNKALLING 1.1 Forslag til dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering (valg av dirigent og referenter) 3. Innledning ved stortingsrepresentant Truls Wickholm 4. Beretninger og regnskap 5. Budsjett kommende periode 6. Innkomne forslag 7. Program for kommunestyreperioden Valg 2. KONSTITUERING 2.1 Valg av dirigent Forslag: Nina Sandberg 2.2 Valg av referenter Forslag: 3. INNLEDNING TIL POLITISK DEBATT Ved stortingsrepresentant Truls Wickholm. 4. BERETNINGER 4.1 Styret beretning Styret i Nesodden Arbeiderparti : Leder: Yvonne Schilling Nestleder: Tor-Henrik Andersen Sekretær: Bjørn Kristian Rudaa Kasserer: Audun Arly Lund Studieleder/Kvinnekontakt: Ragnhild Lund 2

3 Vararepresentanter: Mari Giske Abobakar Mostafa Nina Sandberg Revisjonsnemnd: Elizabeth Schilling Hans Petter Andresen Vara: Svein Helge Johansen Delegater til Akershus Arbeiderpartis årsmøte: 1. Yvonne Schilling 2. Tor-Henrik Andersen 3. Ragnhild Lund 4. Bjørn Rudaa 5. Hanne Beverli (AUF) 6. Audun Arly Lund19 7. Tonje Westby 8. Sjur Sæbjørnsen (AUF) Vararepresentanter: 9. Cathrine Kjenner 10. Tor-Erik Granum 11. Petter Moen 12. Marie Wærriø 13. Johannes Giske 14. Mari Giske 15. Hans Petter Andresen 16. Nina Sandberg 17. Erik Moe Akershus representantskap: Yvonne Schilling Tor-Henrik Andersen Vara: Sjur Sæbjørnsen Hanne Beverli I tillegg har følgende hatt møte-, forslags- og stemmerett: Leder av Nesodden AUF: Cecilie Mosfjell Gruppeleder av kommunestyregruppa: Tonje Westby 3

4 Ordfører: Nina Sandberg I tillegg til de faste medlemmene deltar seniorgruppas representant på styremøtene med forslagsrett. Styremøter og saker: Det ble avholdt 9 styremøter og 1 ekstraordinært styremøte. Følgende saker har vært oppe til debatt i styremøtene: Legevakt reservasjonsrett bro kultur varden eiendomsskatt kommunebudsjettet oppbakking av Nina som ordfører. Det ble også avholdt et styremøte hvor Lars Petter Endresen orienterte om arbeidet med barn med nedsatt funksjonsevne og hvilke rettigheter foreldre som lever i en slik livssituasjon har. Endresen er medlem i Nesodden Ap og tok selv kontakt med styret for å legge fram sin sak. Styret takker for et sterkt engasjement. Ragnhild Lund måtte jobbe fra 1. juli til 12. oktober Mari Giske var vara i denne perioden. Audun Arly Lund fikk studieplass i Lillehammer og Abobakar Mustafa stilte når Audun ikke kunne være med på Skype. Begge har bistått fra hver sin landsdel med innspill via mail og tlf. Medlemsmøter: 1. mai, 8. mars, 7. april, 28. mai, 9. april (2014) og 12. januar (2015) 5 medlemsmøter legevakt, kultur, eiendomsskatt, ruspolitikk, kommunens økonomi og Kvinnedagen. Torsdag 16. oktober inviterte vi Nesoddens lag og foreninger til å komme med innspill til kommunebudsjettet for Tonje Westby innledet. Deltakelse fra styrerepresentanter på ulike partiarrangement i 2014 Årsmøtet i Akershus Arbeiderparti var Nesodden godt representert. Nina Sandberg deltok som delegat på Akershus på landsmøtet i Arbeiderpartiet. Nina Sandberg deltok også som representant fra landsstyret. 22. juli: Minnemarkering for ofrene i terroraksjonen ved monumentet på Tangen. Tor Henrik Andersen, nestleder i Nesodden Arbeiderparti, holdt tale for anledningen, Yvonne Schilling og Tor-Henrik Andersen har deltatt på representantskapsmøter i Akershus Arbeiderparti, Sjur Sæbjørnsen og Hanne Beverli har møtt som vara. Som følge av lederskifte i Nesodden AUF gikk Ingrid Hallbakken inn for Hanne Beverli, og som vara i representantskap for Yvonne Schilling. 4

5 Medlems- og informasjonsarbeid Det er sendt ut informasjon til medlemmer på e-post fra styrets e-postadresse Hjemmesiden nesodden.arbeiderparti.no og holdes jevnlig oppdatert med totalt 20 innlegg og 358 følgere i løpet av Flere av sakene på hjemmesiden og facebooksiden har hatt over 350 treff/likes. Facebooksiden til Nesodden Arbeiderparti har vært den viktigste informasjonskanalen til partiet i denne perioden. I tillegg er hjemmesiden holdt oppdatert med annonsering av møter og publisering av debattinnlegg. Det har vært lagt ut ca 40 innlegg på Facebooksiden i Styret har brukt sms-tjenesten som finnes i medlemsregisteret til å minne om medlemsmøter og utvalgte arrangementer. Nesodden Arbeiderparti har 157 betalende medlemmer (per 1. januar 2014). Det er kun to flere enn foregående år. Styret erkjenner at det er en stor utfordring å aktivisere nye medlemmer på en slik måte at vi utnytter den ressursen de er og holder på dem i årene som kommer. 4.2 Kommunestyregruppas beretning Sammensetning: Kommunestyregruppas faste medlemmer er: Nina Sandberg, Petter Moen, Johannes Dalen Giske, Tonje Westby, Yvonne Schilling, Peter André Rasmussen, Rikke Lind, Astrid Driva Rødsand og Henrik Thune. Peter-André Rasmussen har permisjon og Hans Petter Andresen møter i hans fravær. 2. varamedlem Sun Sand har siden oktober 2012 bodd i utlandet og har permisjon. Henrik Thune har permisjon fra og ut perioden pga utenlandsopphold. Per Hermann Krøger møter som vara. Nina Sandberg og Petter Moen er faste medlemmer i formannskapet. Tonje Westby er gruppeleder. Johannes Dalen Giske er leder i kulturutvalget. Kommunikasjon og forankring: Alle saker som skal behandles i kommunestyret diskuteres i gruppemøte før kommunestyremøtene. Gruppemøtene legges før formannskapsmøtene for å sikre en mer helhetlig behandling av sakene og en tydeligere forankring i gruppa. Gruppemøtene avholdes i Tangenten. Det innkalles til gruppemøtene via e-post til de faste medlemmene i gruppa, vararepresentanter, utvalgsmedlemmer, varamedlemmer til utvalgene, AUFs leder og andre som har bedt om å motta innkalling. Gruppemøtene er åpne for alle medlemmer. 5

6 I tillegg til gruppemøtene er det muntlig og skriftlig kommunikasjon mellom gruppeleder, medlemmer av gruppa, utvalgsmedlemmer og med ordfører. Gruppa organiserer arbeidet slik at det er utvalgsmedlemmet som i hovedsak har ansvar for å ta saken som tilhører vedkommendes utvalg når den kommer til kommunestyret. Dette sikrer også at alle i gruppa markerer seg på talerstolen i kommunestyret. Standpunkt skal allikevel forankres i gruppemøtet. Vi søker også å forankre spørsmål og interpellasjoner i gruppa før de fremmes. Samarbeid med andre partier: Vi samarbeider med andre partier for å få flertall for vår politikk. Samarbeidskonstellasjonene varier fra sak til sak. Gruppa be tidlig enig om at budsjettarbeidet 2014 skulle ta sikte på et bredt politisk flertall. Det fikk vi til og det ble fremmet et fellesforslag til budsjett og økonomiplan fra AP, SV, Mdg, V og H. Budsjettet for 2015 er et stramt budsjett og det tas også der tøffe grep på innsparingssiden. Rådmannen fremmet forslag om 1 prosent kutt på alle driftsområder, men det var politisk flertall for å skjerme skole og oppvekst og ungdom og fritid fra dette kuttet. Fellesforslaget prioriterte barn og unge, men ønsket å sette av midler til fond i økonomiperioden. Det er en utfordring å sikre en bærekraftig økonomi i kommunen fremover med de oppgavene som ligger og kommer. Utfordringer for gruppa: Flere varamedlemmer har i løpet av året møtt som vararepresentanter i både kommunestyret og i utvalgene. Fravær fra kommunestyret og utvalgene er en utfordring for gruppas samlede arbeid. Gruppemøtene har til tider mange forfall og svært sjelden deltar andre enn de som møter i kommunestyret. Det er ønskelig at utvalgsmedlemmer som ikke sitter i kommunestyret også møter på gruppemøtene, slik at vi sikrer en god informasjonsflyt og forankring av sakene. Tonje Westby, gruppeleder 4.3 Seniorgruppas beretning Innledning Nesodden arbeiderpartis seniorgruppe, heretter kalt Seniorgruppa, har hatt en stor aktivitet i hele Seniorgruppa er et tilbud til partiets medlemmer over 60 år for politiske diskusjoner og sosialt samvær. Gruppa søker å være en ressurs for Nesodden arbeiderparti. Under punktet Møter og saker vil vi kort orientere om den områder vi har arbeidet med i

7 Organisering Leder i 2014 har vært Svein Helge Johansen. Sekretær har vært Arne-Erik Hilmen. Referater fra hvert møte er i etterkant sendt til medlemmene av seniorgruppa. Det er avholdt 9 møter med gjennomsnitt deltagere og blir holdt på restaurant Flasken som har stilt lokale til disposisjon for oss. Utgifter til bespising blir båret av den enkelte deltager. Det er utarbeidet vedtekter for seniorgruppa og leder møter som observatør i styret til Nesodden arbeiderparti for å holde god og nær kontakt med partiledelsen. Møter/saker Møte 14/1-14 Ordfører Nina Sandberg orienterte om kommunale saker. Årsmøte i seniorgruppa ble avholdt med valg og årsmelding. Møte 25/3-14 Tiltak innenfor eldreomsorgen. Innledning av Tone Frønes. mai Opplegg. Deltagelse. Møte 29/4-14 Follo Ren/Kretsløp Follo. Innledning av Kari Agnor. 1.mai. Deltagelse av seniorgruppa. Møte 3/6-14 Samferdsel med spesielt fokus på båt i Oslofjorden. Innledning av Petter Skou. Møte 16/9-14 Nominasjon til kommunestyret i neste periode Partiprogrammet for neste periode Møte 14/10-14 Kommunale oppgaver og hva skal kommunen drive med. Innledning av Jan Balstad Nominasjonsprosessen v/svein Helge Johansen Eiendomskatt v/hans Petter Andresen Seniorboliger v/svein Rødsten Møte 25/10-14 Partiprogrammet. Diskusjonstema. OPS (ble utsatt) Valgkamp Diskusjonstema. Møte 10/

8 Ordfører Nina Sandberg orienterte bl.a. om Budsjettarbeidet, OPS, Kommunesammenslåing (prosessen), Partiprogrammet, Legevakt. Møte 9/12-14 Kommunebudsjettet Innledning av Steinar Dahlen Virksomheten til seniorgruppa i 2014 og hva skjer i Svein Helge Johansen, leder 4.4 Kvinnenettverkets beretning I kvinnenettverket til Nesodden Arbeiderparti har det vært aktivitet lokalt og i Akershus fylke. Vi er et parti med mange sterke kvinner. Vi har kvinnelig ordfører, kvinnelig partileder og kvinnelig gruppeleder arrangerte kvinnenettverket i Akershus Arbeiderpartis årskvinnekonferanse. Konferansen fant sted på Nationalteateret i Oslo. Hovedtema for konferansen var netthets og hvordan kvinner kan takle dette. Nesodden ble representert ved Ragnhild Lund og Cathrine Kjenner Forsland. Under Nesodden Arbeiderpartis årsmøte i februar 14 ble det fremmet forslag fra Yvonne Schilling om «Nei til reservasjonsrett for leger». Forslaget fikk full oppslutning. Vedtaket ble som følger: «Nesodden Arbeiderparti vil jobbe for at Nesodden kommune ikke ansetter fastleger som reserverer seg mot henvisning til abort eller prevensjon.» Forslaget gikk videre til kommunestyre og fikk flertall der. 8 mars møttes kvinnegruppen tidlig for å lage bannere og paroler. I samlet tropp dro vi til Oslo for å gå i hovedtoget ble året over kvinner og menn mobiliserte og gikk i tog mot et forslag om å innskrenke abortlovgivningen. Nesoddens hovedparole var Nei til Reservasjonsretten. Det ble arrangert møte på kvelden med appeller fra Inger Johanne Sæterbakk og Guri Idsø Viken som er forfattere av bloggen «Antibloggeren» og boken «Magnhild». Ragnhild leste Fredrik Brattbergs novelle og Viktoria Winge fremførte låter med Evelution and Vik. Ragnhild Lund og Cathrine Kjenner Forsland deltok på kvinnenettverkets kurs på Sørmarka 31. oktober -1. November Hovedtema var tale- og presentasjonsteknikk. I 2014 har kvinnegruppa hatt mange kvinnepolitiske leserinnlegg i Amta. Yvonne Schilling (4), Cathrine Kjnner Forsland (2) og Ragnhild Lund (1). Ragnhild Lund, kvinnekontakt 8

9 4.5 Ordførers beretning: 2014 i tilbakeblikk I ordførerrollen ligger mange oppgaver: Møteleder, rettslig representant, frontfigur for eget parti, øverste politiske tillitsvalgte i kommunen, mediekontakt og mye mer. I dette tilbakeblikket på 2014 trekker jeg fram noen av de hendelsene jeg opplevde som viktige i månedene som gikk. Januar, februar, mars Nesodden bibliotek var blant tre nominerte til den nasjonale prisen Årets bibliotek. Biblioteket var en fanesak for Arbeiderpartiet da Tangenten ble planlagt. Vi har sagt i partiprogrammet at vi vil gjøre biblioteket til hele kommunens møteplass. Det ligger stor anerkjennelse i nominasjonen. Vår felleskapsarena er blitt et godt sted å være for alle brukergrupper, utlåns- og besøkstall er imponerende. Jeg er sikker på at vår prioritering av folkebiblioteket har enormt positive ringvirkninger for lokalsamfunnet. Nesodden trenger politikere som ønske nye ideer velkommen. Jeg gikk bredt ut og inviterte alle Nesoddens organisasjoner, lag og ildsjeler til oppstartsmøtet for den kommende frivillighetsstrategien. Interessen var enorm. Mellom 130 og 140 representanter for frivillig sektor møtte og ga gode innspill til planen for styrking av frivilligheten og bedring av samarbeidet mellom frivillighet og kommune. Vi skal forenkle innbyggernes tilgang til kommunale tjenester, ikke skape terskler for sårbare pasientgrupper. Dagsavisen omtalte 26. januar oppropet mot reservasjonsrett som jeg og fem andre AP-ordførere stod bak. Vi oppfordret alle Arbeiderpartiets ordførere og gruppeledere om å si nei til regjeringens forslag om at leger kunne reservere seg mot henvisning til abort. Dette medførte at en stor mengde kommunestyrer utover våren sa nei til reservasjonsretten. 8. marsmarkeringene hadde rekordoppslutning. Regjeringen trakk forslaget. Nesodden har en sammensatt befolkning, og vi har et ansvar for at ingen faller utenfor. Nesodden var blant bare fire Akershuskommuner som flagget på Samenes nasjonaldag 6. februar, etter at jeg tok initiativ til at kommunen skulle gå til anskaffelse av det samiske flagget. Samme kveld vedtok kommunestyret Arbeiderpartiets interpellasjon om å si nei til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til reservasjonsrett. Det ble en høytidelig og fin første markering av Grunnlovsjubileet da Nesodden kommune 23. februar markerte 200-årsjubileet for det første politiske valget på Nesodden, valget til Riksforsamlingen 25. februar Kommunen vår er rik på kultur - og historie. Jeg avduket plaketten som minner om at Nesodden kirke var en av de 179 opprinnelige valgkirkene. Festgudstjenesten ble ledet av sokneprest Anne Marit Tronvik, som trakk linjene fra mirakelåret og fram mot vår tid. Petter Moen leste prolog av Edvard Hoem. Ny hovedvei og bedre bussforbindelse til resten av Follo er viktige saker i partiprogrammet. Nabokommunen Frogn arrangerte folkemøte på Dal skole i anledning områdeplan for Nordre Frogn. Vi har mange felles interesser og utfordringer, og det er bra at Frogn kommune tar sikte på å styrke området rundt Dal og Skaubygda. Fylkesvei 156 og bussrute 622 er livsnerven. Jeg fikk mye ros for 9

10 Nesoddens innsats for opprettelse av linje 622, som fra desember 2013 går fra Nesodden til Vinterbro gjennom Nordre Frogn. Vi vil gjennomføre Klimaplanen og sikre miljøbevisste innkjøp. 20. mars stilte jeg Ruter spørsmålet om hvorfor de i anbud ikke stiller like strenge krav til miljøvennlig drivstoff på bussene i Nesodden som i resten av Follo. Ruter bør gjennom anbudsbetingelsene støtte vårt arbeid for mindre klimagassutslipp. April, mai, juni Innbyggere og næringsliv skal møte en positiv, effektiv og serviceinnstilt kommune. Det var gledelig å få beskjed om at Nesodden kommune hadde tatt et skikkelig sprang på det såkalte kommunebarometeret, som Kommunal Rapport bruker til å måle kommunene opp mot hverandre ut fra den tjenestekvalitet de leverer. Nesodden har tatt et stort steg fra 200. plass i 2011 til 52. plass i 2014, og havnet som 19. beste skolekommune i hele landet. Det er selvsagt de ansatte som skal ha æren for dette, og det inspirerer til fortsatt forbedrings- og utviklingsarbeid. Uten frivilligheten ville Nesodden vært fattig på aktiviteter og sosiale møteplasser. Vi har programfestet at vi vil støtte utbygging av tennishall på Berger, og i april fikk jeg æren av å forestå den offisielle åpningen. Etter tennishallens ferdigstillelse har aktiviteten i klubben økt, og medlemmene blitt flere. Arbeiderpartiet har hele veien, og i særdeleshet Erik Moe, lyttet til og samarbeidet med Nesodden Tennisklubb om prosjektet. Alle har et personlig ansvar for å bidra til en bærekraftig global utvikling gjennom våre daglige gjøremål. Derfor har vi sagt i programmet vi vil gjøre Nesodden til Fair Trade -kommune, gjennom etiske kommunale innkjøp. Det var en særs hyggelig milepæl å kunne markere en kommunalt arrangert Fairtradedag for første gang. I forrige periode foreslo Arbeiderpartiet kommunen burde jobbe for Fairtradestatus. Vedtaket fikk støtte, men ble aldri iverksatt. MdG tok opp initiativet på nytt i 2012, og året etter var Fairtradestatusen i havn. Likeverd og miljø er viktige verdier, og dette var vel verdt arrangementet. Ny fart på Nesodden, bedre mobil- og bredbånddekning er en av våre hovedsaker. 9. april kunne Amta melde at Nesodden var blitt en av landets beste 4G kommuner, etter at Netcom har bygd ut en rekke basestasjoner etter henvendelse fra meg. Bedre buss- og båttilbud er en annen hovedsak. 24. april hadde jeg innlegg i Aftenposten; «Ta Oslofjorden i bruk når køene vokser». Jeg argumenterte for at regjeringen og de aktuelle fylkeskommunene bør støtte utredningen av fjorden som kollektivåre, initiert av fjordkommunene Røyken, Hurum, Frogn, Asker, Bærum og Nesodden. Sjøveis transport kan bli veien til en grønn framtid for hovedstadsregionen. Bevare Sunnaas som eget sykehus og stimulere til næringsutvikling knyttet til sykehuset, er blant de næringspolitiske tiltak vi har på programmet. Sunnaas sykehus HF er den største av hjørnesteinsbedriftene, og det har vært vesentlig for meg å bidra til å befeste sykehusets posisjon i kommunen. For vertskommunen var det av stor betydning at Helse Sør-Øst ga klarsignal til at Sunnaas sykehus renoverer og utvider bygningsmassen. 5. mai var jeg med da sykehuset markerte at første byggetrinn av nybygget var ferdig. 10

11 Nesodden er ikke bare en halvøy utenfor Oslo, men også et sted i verden. Mai måned stod i Grunnlovsjubileets tegn. 14. og 15. deltok jeg i markeringene på Rådhuset, Stortinget, Det Norske Teater og på Slottet. 18. mai var det demokratiseminar i Tangenten 18. mai, med professor Frank Aarebrot og representanter fra Nesoddens vennskapskommune Santa Tecla. Bakgrunnen for seminaret var Nesoddens og Santa Teclas demokratiprosjekt som støttes av organisasjonen Vennskap Nord-Sør. Som landsstyremedlem deltok jeg på Arbeiderpartiets historiske landsmøte 15. mai, hvor Jens Stoltenberg ble takket av, og Jonas Gahr Støre tok over som leder. Arbeiderpartiet steg på meningsmålingene. Juli, august, september Nesodden er en kommune med kulturelt mangfold, høyt utdannet befolkning, og en sterk lokal fellesskapsfølelse. Alt dette er gode og fine sider ved Nesodden. Det gir oss stor kraft og mange muligheter som lokalsamfunn. 22. juli har preget meg for all ettertid. Opplevelsene blitt en spore til innsats for å styrke demokratiet, legge til rette for mangfold, og holde menneskeverdet høyt. I Nesodden kommune skal vi fortsette å minnes og markere. På selve datoen la Arbeiderpartiet og kommunen ned krans på minnesmerket i Vanntårnåsen. 22. august markerte kommunen terroren innenfor rammen av Grunnlovsjubileet, nettopp fordi angrepene var rettet mot kjernen i folkestyret. Hvor sterkt står Grunnloven og demokratiet i dag? Hvilke verdier vil vi bygge framtidas samfunn på? I et åpent seminar deltok fagfolk, geistlige, ungdom og innbyggere ellers. Arbeiderpartiet vil verne om en fellesskole som sikrer kunnskap og toleranse, og bygger solidaritet. Skolene på Nesodden skal ha høy faglig kvalitet og gi rom for den enkelte elevs utfoldelse. I august var jeg så heldig å få starte arbeidet i Arbeiderpartiets Kunnskapsutvalg, nedsatt av Sentralstyret og ledet av Jette Christensen og Hans Christian Gabrielsen (nestleder i LO), for å gi kunnskapspolitiske innspill til Arbeiderpartiets partiprogram til Stortingsvalget I dag avgjøres mange spørsmål om kollektivtrafikk av stat og fylke. Vi vil øke den kommunale innflytelsen. I august hadde vi dessuten et viktig gjennombrudd for båtinitiativet, da Akershus fylkeskommune etter en del påtrykk omsider sa ja til å påta seg å administrere og bidra i finansieringen av hurtigbåtutredningen de seks fjordkommunene har initiert. Kommunereformprosessen seilte opp som en viktig sak høsten I september hadde jeg debattinnlegg i VG; «Kommunesammenslåing en kur for alt?», der jeg stilte statsråd Sanner spørsmål til prosessen, og konkluderte med at regjeringens opplegg var langt unna mitt ideal. Jeg mener målet må være en prosess der målet er en struktur som gir bedre oppgaveløsing, mer lokaldemokrati, økt rettsikkerhet og bedre samfunnsutvikling, og der kommunene selv har en avgjørende innflytelse på egen framtid. Oktober, november, desember Kommunen skal ikke være seg selv nok, men være åpen og ta sin del av ansvaret. Tvaksjonen 19. oktober var til inntekt for Kirkens Nødhjelp, for vannforsyning i land der dette er et problem. Fram til 2011 hadde aksjonen svake resultater i vår kommune. Jeg tok derfor fatt i organiseringen og promoteringen av aksjonen, og takket være enorm 11

12 mobilisering i frivillighet, næringsliv og blant innbyggere. I 2014 slo Nesodden alle tidligere innsamlingsrekorder og havnet etter innbyggertall på 5. plass i fylket. Arbeiderpartiet vil legge til rette for at Nesoddens natur og miljø forvaltes på en bærekraftig måte. Befolkningsvekst er en stor utfordring i Osloregionen, og brukes av regjeringen som argument for kommunereform. I oktober uttalte jeg meg til Aftenposten om det regionale plansamarbeidet som Oslo og Akershuskommunene allerede har dratt i gang, og som er et redskap for å møte denne veksten. Høringsutkastet sier at Nesoddtangen skal ta 80 prosent av den kommende befolkningsveksten i vår kommune. De fleste bør bo rundt kollektivknutepunkt, fordi det er miljøvennlig. Men vi må balansere dette mot hensynet til bygdesamfunnenes overlevelse. Derfor bør vi tillate en moderat utbygging også i grendene, og Fagerstrand må få bli sentrum i sør med klimavennlig hurtigbåtsamband til Oslo. Arbeiderpartiet vil ha et lokalt kulturløft utviklet i nært samarbeid med lokale krefter. I november var store deler av kulturlivet på Nesodden samlet da Nesodden kommune, på forslag fra Kulturutvalgets leder, vår egen Johannes Dalen Giske, startet prosessen med å etablere et kulturråd på Nesodden. Kulturrådet skal bidra i utformingen av den lokale kulturpolitikken. Det er viktig å involvere kunstnere og kulturarbeidere i dette arbeidet. Det vil gjøre oss til en bedre kulturkommune. Budsjettet er det viktigste uttrykket for de politiske prioriteringene i en kommune. 11. desember vedtok kommunestyret budsjett for Arbeiderpartiet gikk sammen med en bred koalisjon av partier: Høyre, SV, Miljøpartiet de Grønne og Venstre, om et solid og ansvarlig budsjett for Arbeiderpartiet fikk inn gode satsinger og verbalforslag, blant annet midler til skolenes arbeid for godt læringsmiljø og mindre mobbing. Spesielt vil jeg nevne fellesforslagene med MdG, kommunestyrets tredje største parti, om henholdsvis bærekraftrapportering og integrering av flyktninger. 15. desember stemte fylkestinget for en mulighetsstudie om fv156, foreslått av fylkespartiet etter at jeg inviterte Samferdselsutvalget på befaring til Nesodden. Dette er en av de verste tilførselsveiene i Akershus, og vedtaket er et skritt på veien mot en bedre tilførselsvei til Nesodden. Som vanlig var jeg med da Nesodden Frivilligsentral inviterte til Julaften for alle. Hele 52 deltakere var en hyggelig rekord. I Nesodden bryr vi oss om hverandre, og ingen skal måtte være alene på julaften hvis de ikke vil det selv. Julen brakte en annen god samferdselsnyhet som jeg har arbeidet for. Det ble klart at Transnova støtter pilotprosjektet med hurtigbåt mellom Sætre, Fagerstrand og Oslo. Prosjektet utformes i samarbeid med en klynge bedrifter på Vestlandet, som har som mål å utvikle løsninger som reduserer miljøskadelige utslipp til luft og sjø. Til sist: 25. november valgte nominasjonsmøtet kommunestyrelista til valget i 2015, og jeg kunne takke for tilliten som Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Jeg vil fortsette arbeidet for et inkluderende, grønt og moderne Nesodden med like muligheter for alle. En spesiell takk til dagens kommunestyregruppe, som er et sterkt lag som hver dag står på for å gjøre Nesodden enda bedre. Ordfører Nina Sandberg 12

13 4.5 Regnskap 2014 Det var noen ufordringer under utførelse av vervet. Jeg anbefaler på bakgrunn av dette det nye styret å ha fokus på å jobbe mot de praktiske problemer som oppstår ved overdragelse av verv. Ved å sikre kontinuitet sparer man mye tid og frustrasjon. Blant annet kommer post fra flere kilder og sikkerhetskopien for regnskapsåret 2013 har blitt borte. Det fysiske arkivet og årsresultat er i god behold men sikkerhetskopien er et arbeidsdokument for programvaren. Det er også viktig at alle i styret oppgir sine personnummer slik at man får riktig registrering i Brønnøysund. Dette lykkes ikke i Kasserer og styret har i år implementert følgende: 1) All post skal adresseres til partiets postboks, ikke hjem til en tidligere representant ol. 2) Sikkerhetskopi og lenke til programvaren er lastet opp til partiets Google konto. 3) Styret må ved konstitusjonering samlet legge inn endringsmelding til Brønnøysundregisteret og fordele ansvars- og arbeidsoppgaver, 4) Styret må videre sette opp en oversikt (årshjul eller lignende) over ulike frister. Regnskap, Balanse og kommentarer Det har vært et godt år, slik resultatregnskapet viser. Dette skyldes flere faktorer. Den første var tilbakeføringen av kr fra fylkespartiet, samt kr i valgkampstøtte til neste års valgkamp. I tillegg var det en dobbelt så stor utbetaling av kommunal støtte i år på nær kr Det er altså svært viktig å understreke at årets inntektsnivå ikke må legges til grunn for budsjett for neste år. 1. mai er eneste post vi har overskredet budsjett betydelig. Årsaken til dette er bl.a. faktura for leie av lokale på over kr 4 000,-. Det bør undersøkes hvorvidt Nesodden Arbeiderparti skal betale for leie av lokale for politiske møter. Styret gikk inn i 2014 med tydelig mandat om å holde kostnadene lave for å ha midler til valgkamp i Dette har vi da også lykkes med. Jeg vil med dette takke for meg og ønske nytt styre lykke til med valget. Audun Arly Lund, kasserer 13

14 14

15 15

16 5. BUDSJETT KOMMENDE PERIODE Omdeles på årsmøtet. 6. INNKOMNE FORSLAG 16

17 6.1. Forslag - Like rettigheter for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage, skole og fritid Bakgrunn: De aller fleste barnehager og skoler har et godt tilbud for barn med nedsatt funksjonsevne. 91% av barnehagene med barn med nedsatt funksjonsevne fikk ekstra ressurser til bemanning i barnehagen. Tall fra 2012 viser at det var 2,3% av barna i barnehagene som mottok spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven. Skolemyndighetene er lovpålagt å tilrettelegge for funksjonshemmede elever og elever med behov for det har rett til spesialundervisning. Skolen skal innredes slik at den tar hensyn til elever med funksjonshemminger og ved at arbeidsplassene skal tilpasses deres behov. I praksis betyr dette at det opprettes ekstra stillinger i barnehage og skole for barn med nedsatt funksjonsevne. Dette er av stor betydning for (1) barna som får den hjelpen de trenger for tilrettelagt lek og undervisning og for (2) barnehage og skole som får ansatt assistenter og spesialpedagoger som skal ha mest fokus på de med størst behov. Dersom barnehage og skole ikke hadde fått tildelt slike resurser ville det (1) ført til en diskriminering av barn med nedsatt funksjonsevne som ikke hadde fått anledning til å lære og leke på linje med andre barn og (2) ført til at ansatte i barnehage og skole ville blitt overbelastet i arbeidet med de funksjonshemmede barna og påfølgende mindre ressurser til de andre barna. Uten ekstra spesialpedagoger og assistenter er det ikke vanskelig å tenke seg at en barnehage eller skole ville blitt satt helt ut av spill i arbeidet med barn med nedsatt funksjonsevne. I barnehage ligger gjennomsnittlig antall barn per ansatt på 3.4 for grupper med barn inntil 3 år, og 5.5 for grupper med barn over 3 år. Et par barn med nedsatt funksjonsevne med behov for 1:1 ville økt gjennomsnittlig antall barn per ansatt betraktelig. Heldigvis er det slik at barnehage og skole tildeles ekstra ressurser. Rettighetene til de ansatte i barnehage og skole er godt sikret gjennom arbeidsmiljøloven og rettighetene til barn med nedsatt funksjonsevne er godt sikret gjennom opplæringsloven. Forslag til vedtak: Arbeiderpartiet mener det er uheldig at barn med nedsatt funksjonsevne ikke har de samme rettighetene når barnet ikke er i barnehage eller skole. Mens en assistent kan følge et barn gjennom hele dagen i skole og barnehage, så faller denne ordningen vanligvis bort på planleggingsdager, høytider, helger og ferier. Det er ikke slik at behovet for assistanse eller spesialpedagoger endrer seg når barn med nedsatt funksjonsevne er utenfor skole eller barnehage behovet er det samme uansett hvor man befinner seg. På samme måte som manglende ressurser i en barnehage eller skole ville gått ut over barn med nedsatt funksjonsevne, ansatte i barnehage og skole og andre barn i barnehage og skole, så går manglende ressurser utenfor barnehage og skole ut over barn med nedsatt funksjonsevne, barnets foreldre og andre barn i familien. Mens det første er en tenkt problemstilling er det andre gjeldende praksis i dagens Norge assistenten forsvinner straks barnet er ferdig i barnehagen eller skolen. Det er urettferdig at barnefamiliene ikke har de samme rettighetene som barnehage og skole har gjennom arbeidsmiljøloven og opplæringsloven. 17

18 Se vedlegg for mer informasjon om forslaget. Forslagstiller: Lars Petter Endresen Styrets innstilling: Styret støtter forslaget. En slik utvidelse bør være gjelde alle uavhengig av hvor man bor og den vil kreve at kommunene blir økonomisk kompensert. Styret foreslår derfor at forslaget oversendes fylkespartiet for videre behandling Forslag Utrede innføring av eiendomsskatt på boliger Bakgrunn: Som svært mange andre kommuner har Nesodden økonomiske utfordringer. Kommunene opplever at skatteinntektene går ned, mens utgiftene til viktige velferdsoppgaver som pleie og omsorg øker kraftig. Dette er store og tunge trender som Nesodden ikke er alene om å møte, men som også rammer større kommuner. Som fellesskap trenger vi å styrke økonomien for å unngå uforsvarlige kutt i tjenestetilbudet. I administrasjonens budsjettforslag for 2015 påpeker rådmannen at det blir vanskelig å opprettholde forsvarlige velferdstjenester fra 2016 uten ekstra inntekter. Rådmannen mener derfor det bør innføres eiendomsskatt på boliger fra Rådmannen har ikke lagt slik skattelegging inn i utkast til økonomiplan for neste periode ettersom han ikke har fått noe politisk mandat til å utrede spørsmålet om eiendomsskatt på boliger. Forslag til vedtak: Arbeiderpartiet går inn for at rådmannen får fullmakt av kommunestyret til å utrede innføringen av eiendomsskatt på boliger fra i kommende kommunestyreperiode ( ). Nesodden Arbeiderparti vil la et medlemsmøte ta stilling til spørsmålet så snart det foreligger en utredning fra rådmannen med ulike modeller som viser hvilke inntekter kommunen kan få og hva kostnadene vil bli for kommunens boligeiere. Forslagstiller: Tor-Henrik Andersen Styrets innstilling: Styret støtter forslaget Forslag Etablering av flere kommunale utleieboliger Bakgrunn: Utleiemarkedet i Nesodden er markedsstyrt og det er vanskelig å finne egnede leiligheter. De fleste tilgjengelige er små anneks eller sokkelleiligheter i eneboligene. Livssituasjon kan endres raskt. Skilsmisse, arbeidsløshet, sykdom det kan være mange årsaker til at folk ikke lenger kan eie og må over til leiemarkedet. Når en slik endring oppstår kan det være nær umulig for en familie å finne en utleiebolig. Kommunen har ingen boliger å tilby folk som av ulike årsaker må leie. Løesfeltet er ikke beboelig for en familie med barn. Nesodden Arbeiderparti mener kommunen må bygge opp sin boligmasse jevnlig slik at man har flere muligheter for utleie. Eiendom er god investering, også for en kommune. I tillegg vil kommunalt eie sikre muligheten for langtidsleie for boligtakere med betalingsevne. På den måten slipper de som må leie å flytte så ofte. 18

19 Kommunen har en boligsosial handlingsplan, men denne fanger ikke opp hvor omfattende problemet er. Dersom man går på ulike annonseplasser vil man se at etterspørselen er langt større enn tilbudet. For å få bedre balansert dette må man ha trykk på dette politisk og prioritere det økonomisk. For Nesodden Arbeiderparti er det viktig at alle kan bli boende i kommunen selv om livssituasjon endres. Forslag til vedtak: Nesodden Arbeiderparti vil jobbe for at kommunen går til anskaffelse av flere boliger for kommunalt utleie. Forslagsstiller: Yvonne Schilling Styrets innstilling: Styret støtter forslaget Forslag til vedtektsendring 2-årig valgperiode Forslag: Gå tilbake til valgordningen vi hadde i vedtektene 2010 med 2-årig valgperiode. Ved årsmøte i februar 2015 velges leder og kasserer for to år de øvrige for et år og fra årsmøte i 2016 velges de øvrige for to år. Begrunnelsen: Et år er for kort tid til å bygge opp et stabilt organisasjonsarbeid og det er uheldig at hele styret kan gå av på samme årsmøte. Forslagstiller: Jan Balstad Styrets innstilling: Vedtektene ble endret på dette punktet i årsmøte i 2014 på bakgrunn av flere års erfaring med at dette viste seg vanskelig å gjennomføre i praksis. Styret støtter ikke forslaget Forslag til vedtektsendring godkjenningsledd Forslag 2: I partiets mønstervedtekter for kommunepartiene står det at kommunepartiets vedtekter skal godkjennes av fylkespartiet, mens i våre vedtekter står det Arbeiderpartiets sentralstyre. Dette bør endres. Forslagstiller: Jan Balstad Styrets innstilling: Gjeldende vedtekter er godkjent av styret i fylkespartiet. Styret har ingen innvending mot en slik vedtektsendring Forslag til forretningsorden Forslag 3: I innkallingen til årsmøte er det fastsatt et tidsrom for avviklingen på 1.5 time inkludert et foredrag og behandlingen av valgprogrammet. Jeg foreslår i stedet at styret legger fram en forretningsorden ved møtets start slik at alle møtedeltakere får samme mulighet til å gi uttrykk for sine meninger. 19

20 Begrunnelsen: Dette blir et spesielt årsmøte i og med at valgprogrammet ikke er behandlet før nominasjonen slik vedtektene sier og blir behandlet sammen med årsmøtesakene. Her kan det komme sterke meninger og endringsforslag og det vil være urimelig å fastsette rammen for denne debatten før møtet. Forslagstiller: Jan Balstad Styrets innstilling: Styret støtter forslaget Forslag til vedtektsendring styrets sammensetning Bakgrunn: Forslag til endring av 3.6, endres slik: Slik det står i dag, uten tidsperiode: Styret: Det velges fem medlemmer av styret bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, studieleder og kvinnekontakt. To av rollene besettes av samme person. Videre velges tre varamedlemmer i numerisk rekkefølge. Forslag: Det føyes til følgende (identisk med tidligere formulering) Valgene gjelder for 2 år for leder, nestleder, sekretær og kasserer, slik at leder og kasserer velges det ene året og nestleder og sekretær det andre året. Det velges således tre medlemmer på hvert årsmøte. Det tredje medlem (studieleder) velges for ett år. I tillegg: Varamedlemmer velges for 1 år. Forslagstiller: Karl Rogne Styrets innstilling: Vedtektene ble endret på dette punktet i årsmøte i 2014 på bakgrunn av flere års erfaring med at dette viste seg vanskelig å gjennomføre i praksis. Styret støtter ikke forslaget Forslag til vedtektsendring styrets sammensetning Forslag: Valg på årsmøtet: Valgene gjelder for 2 år for leder, nestleder, sekretær og kasserer, slik at leder og kasserer velges for det ene året og nestleder og sekretær for det andre året. De øvrige valg er for 1 år. Forslagstiller: Svein Helge Johansen Styrets innstilling: Vedtektene ble endret på dette punktet i årsmøte i 2014 på bakgrunn av flere års erfaring med at dette viste seg vanskelig å gjennomføre i praksis. Styret støtter ikke forslaget. 20

21 6.9. Forslag til uttalelse om søndagsåpnebutikker Søndagsåpne butikker på Nesodden Stortinget behandler for tiden den blå-blå regjeringens forslag om søndagsåpne butikker. Et av de mulige utfallene kan bli at hver enkelt kommune selv skal bestemme om butikkene i kommunen skal kunne ha søndagsåpent. Nesodden Arbeiderparti mener at søndagsåpne butikker er både usosialt og unødvendig. Å holde butikkene åpne på søndager vil nødvendigvis forutsette at arbeidstakere jobber mer i helgene, og for flere grupper i samfunnet er det svært ugunstig. I tillegg er det lite sannsynlig at omsetningen øker med søndagsåpne butikker, og prisen for de ekstra arbeidstimene vil derfor bli overført til forbrukerne. Hvis resultatet av behandlingen på Stortinget blir at kommunene skal avgjøre, vil Nesodden Arbeiderparti stemme mot en generell åpning for søndagsåpne butikker i vår kommune. Forslagstiller: Johannes Dalen Giske Styrets innstilling: Styret støtter forslaget. 7. PROGRAM FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015 Se vedlagt utkast. 8. VALG Valgkomiteens forslag: Styret Ap Nesodden: Leder: Truls Wickholm Nestleder: Cathrine Kjenner Forsland Kasserer: Sidsel Tjernshaugen Kvinnekontakt: Yvonne Schilling Studieleder/Sekretær: Trygve Svendson Vara: Bjørn Rudaa Vara: Mari Giske Vara: Lars Petter Endresen Revisjonsnemd: Hanna Krange Hans Petter Andresen Vara: Svein Helge Johannesen Delegater til årsmøte i Akershus Ap: Truls Wickholm 21

22 Ingrid Hallbakken (Auf) Trygve Svendson Cathrine Kjenner Forsland Bjørn Rudå Yvonne Schilling Lars Petter Endresen Sissel Tjernshaugen Vara: Tonje Westby Jan Balstad Tone Frønes Audun Arly Lund Mari Giske Svein Helge Johannesen Therese Thoren Abobakar Mostafa Åste Schølberg Øyvind Brekke Anita Mydland Hans Petter Andresen Ragnhild Lund Akershus Representantskap Truls Wickholm Cathrine Forsland Kjenner Vara: Trygve Svendson Vara: Ingrid Hallbakken 22

Beretninger og regnskap a.beretningerv/pettermoen(aufv/bano'kvinnenettverketv/yvonne' KommunestyregruPPa vierik Moe)

Beretninger og regnskap a.beretningerv/pettermoen(aufv/bano'kvinnenettverketv/yvonne' KommunestyregruPPa vierik Moe) Nesodden ArbeiderParti Protokoll fra årsmøte {6. februar 2011 Sted: Samfunnshuset på Nesoddtangen t. Konstituering Lovlig innkalling. Valgt d irigent: Vatåt prår

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Utgangspunktet for det jeg skal si er at selvsagt er det sånn at næringslivet selv skaper næringene.

Utgangspunktet for det jeg skal si er at selvsagt er det sånn at næringslivet selv skaper næringene. 1 Innlegg fv156 Kjære alle sammen, i oktober var jeg så heldig å få den tilliten å bli gjenvalgt som ordfører. Jeg er veldig klar over det ansvaret som ligger i denne posisjonen og næringsutvikling er

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn Dagsorden for årsmøtet iflg. vedtektene: 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter til

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Protokoll til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti 12. februar 2014

Protokoll til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti 12. februar 2014 Protokoll til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti 12. februar 2014 Dagsorden / innholdsfortegnelse 1 KONSTITUERING...2 2 VALG AV DIRIGENT OG PROTOKOLLFØRER...2 3 BERETNINGER OG REGNSKAP...2 3.1 Styrets beretning...2

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI

ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI 20.februar 2014 19. februar 2015 Styrets sammensetning Leder: Jørund Båtstad (1år) Nestleder: Lene Jevnheim (1år) Kasserer: Ester Midtli (1år) Sekretær:

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER Dato: 10.11.2014 Sted: Quality Olavsgaard hotell, møterom Njord, Skjetten Tid: Kl. 1230-1600 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Nina Sandberg, ordfører

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2013-2014 Årsmøte 24.02.2014 Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagligpolitisk representant: Informasjonsleder: Kvinnekontakt:

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti

Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti Sted: Halen Gård Dato: 8 oktober 2015 Tidspunkt: 18:30 Tilstede: 30 medlemmer Saksliste: Saksliste: 1. Åpning 2. Protokoll medlemsmøte 27 april 2015 3. Orientering

Detaljer

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter 2 Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder. Arne Bakke. b) Valg av

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

FOR NESODDEN I FELLESSKAP

FOR NESODDEN I FELLESSKAP FOR NESODDEN I FELLESSKAP Kommunevalgprogram 2015-2019 Kommunevalgprogram 2015-2019 Nesodden Arbeiderparti Kjære NEsodding! Det beste med Nesodden er menneskene, nabolagene og omgivelsene våre: Engasjerte

Detaljer

Årsmelding for Verdal Venstre 2014

Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Styret har bestått av: Leder: Bjørn Stian Hojem Nestleder: Ragnhild Håskoll Kasserer: Grethe Dyrstad Sekretær: Ole Petter Ingebrigtsen Studieleder: Trond Elnes(fram til

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Mandat for nominasjonskomiteen

Mandat for nominasjonskomiteen Mandat for nominasjonskomiteen Oslo Miljøpartiet De Grønne, stortingsvalget 2017 1.0 Innledning Det er, i henhold til Oslo MDGs vedtekter, nominasjonskomiteens oppgave å fremme forslag til listekandidater

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Sara Johannesen Astrid Bjørgaas Tilstede fra 10.30 11.30 Randi Myrvang Næss Edvard Johnsen Harald Eriksen Sylvia Thindberg Bergljot Jægtvik

Sara Johannesen Astrid Bjørgaas Tilstede fra 10.30 11.30 Randi Myrvang Næss Edvard Johnsen Harald Eriksen Sylvia Thindberg Bergljot Jægtvik Eldrerådet i Nordland fylkeskommune PROTOKOLL Møtested: Møterom "Nordland I" kl. 10.30 14.45 Møtedato: 05. februar 2003 Saksnr.: 1/03-11/03 Arkivsak: 200300401 Til stede: Forfall: Sara Johannesen Astrid

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

For Nesodden i fellesskap fornyelse av lokalpolitikken

For Nesodden i fellesskap fornyelse av lokalpolitikken For Nesodden i fellesskap fornyelse av lokalpolitikken Foto: Knut Utler Petter Moen er rektor på Berger barneskole, kulturentusiast og tidligere leder av Nesodden Arbeiderparti. Han er 48 år og bor på

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. 2. Einar Sekkeseter ble enstemmig valgt til møteleder, og takket for tilliten. 3. Referent: Svein

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben Vedtekter Tres Encanedados ajour pr feb 2012 Side 1 1: NAVN Klubbens navn er Tres Encadenados Gran Canaria. Navnet symboliserer Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 2: FORMÅL

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus 1 Årsmøte i OF 2015 Torsdag 26. mars i Horten Rådhus Program Kl 16.30 Kl 17.00 Registrering Velkommen v/ordfører Børre Jacobsen - Årsmøtet starter Ca. kl. 19.30 Bespisning gi beskjed på forhånd om du ikke

Detaljer

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV.

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV. Sist endret på årsmøtet 2016 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

Vedtekter. Kollevoll Barnehage

Vedtekter. Kollevoll Barnehage Vedtekter Kollevoll Barnehage 10.09.2013 1 1. Navn Samvirkeforetakets navn er: Kollevoll Barnehage SA 2. Formål Samvirkets formål er å eie og drive barnehage i Spind til beste for medlemmene. Virksomheten

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE

FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE FAU OPPDAL UNGDOMSSKOLE 2011 /2012 Leder Anne Grete Hoelsether Nestleder/Kasserer Petter Bye Styremedlem Aud Teksum Sekretær Svein Arne Heim Styremedlem Kristin Slåen Leder Anne Grete Hoelsether Mobil:

Detaljer

REFERAT Årsmøte 2014 Lommendal og Bærums Verk partiavd. BAP

REFERAT Årsmøte 2014 Lommendal og Bærums Verk partiavd. BAP REFERAT Årsmøte 2014 Lommendal og Bærums Verk partiavd. BAP Det ble avholdt årsmøte i Lommedalen og Bærums Verk partiavdeling av Bærum Arbeiderparti hos Nils Dårflot, Gamleveien 136, 1350 Lommedalen fredag

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 ÅSPOSTEN 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 Gode Senterpartivenner, Nytt styre kom så vidt i gang før nyttår. Med noe nytt og noe gammelt er sammensetningen som opplistet nederst på sida.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kvaløy Vivian Laugen. Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kvaløy Vivian Laugen. Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:30 14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Trond

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

Årsmøte i Lund grendelag 2016

Årsmøte i Lund grendelag 2016 Årsmøte i Lund grendelag 2016 Årsmøtet ble avholdt onsdag 13. april 2016 kl 1900 på Lundstua. Til sammen 17 medlemmer deltok: Audur Thorisdottir, Anne Kvernvik, Bjørnar Smines, Arne Storø, Randi Lund Storø,

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva. Quality Mastemyr hotell, 3. desember 2014 kl 0900-0925.

Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva. Quality Mastemyr hotell, 3. desember 2014 kl 0900-0925. Manus, med forbehold om endringer under fremføring. Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva vil med forsøket? Statssekretær Jardar Jensen Oppstartsseminar for forsøk med nedsatt stemmerettsalder

Detaljer

Vedtekter for foreningen x Barnehage BA... 2

Vedtekter for foreningen x Barnehage BA... 2 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for foreningen x Barnehage BA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 2 6 Årsmøtets oppgaver...

Detaljer

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Alf Holmelid innleder til politisk debatt. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering 3. Styrets beretning

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune - Nesodden kommune en kommune for alle!

ÅRSRAPPORT FOR Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune - Nesodden kommune en kommune for alle! ÅRSRAPPORT FOR 2010 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune - Nesodden kommune en kommune for alle! FORMÅL Rådet for funksjonshemmede i Nesodden kommune har som formål å bidra til

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Årsmøte i Rauma Arbeiderparti

Årsmøte i Rauma Arbeiderparti Årsmøte i Rauma Arbeiderparti 25. februar 2010, kl 18.30-21.00 Sted: Rauma rådhus Referent: Eirik Hoem Tilstede: Eirik Hoem, Hermann Frostad, Ottar Blichfeldt, Leiv Holmedal, Marit Thorstensen, Oddbjørn

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 MOBBEPROBLEMATIKK Rådmannens forslag til vedtak: Skolene i Sigdal fortsetter arbeidet for målsettingen om at alle elever

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer