Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 16:30"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2012/55 PS 2012/56 PS 2012/57 PS 2012/58 RS 2012/5 RS 2012/6 PS 2012/59 PS 2012/60 PS 2012/61 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjennin av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Status investeringsprosjekter VA 2012/4758 Redegjørelse om salg av maskiner på Sommerro Krav om sak på sakskartet - Behandling av søknadsmassen innenfor bygningsavdelingen - bemanningssituasjon Krav om sak på sakskartet - Budsjett økonomiske resultater hittil i år - forslag til tiltak Krav om sak på sakskartet - Os Allè 4 - behandling av byggesak 2012/ / / /7304 Side nr. Yngvar Holt utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: Tidspunkt: 19:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Yngvar Holt Leder SP Erlan Aastebøl Nestleder H Inger Elisabeth Blomsnes Medlem H Hans Jan Bjerkely Medlem MDG Inger Olsen Medlem V Svein Olaussen Medlem AP Mona Bråthen Medlem AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Jenny Hovland Johanson MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ulf-Torben Redi Jenny Hovland Johanson AP Nils Sagstuen Vegar Johansen AP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Håvard Tafjord Rådmannens representant/enhetsleder teknisk forvaltning Kirsti Rørmyr Ansattes representant Side 3

4 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Yngvar Holt Utvalgsleder Ellen Szefer Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Side nr. PS 2012/48 Godkjenning av innkalling PS 2012/49 Godkjenning av saksliste PS 2012/50 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Ettersendes/ Deles ut PS 2012/51 Referatsaker RS 2012/4 Halden sykehus- informasjon om fredning PS 2012/52 Gnr 60 Bnr 37 - Remmen kunnskapspark - Søknad om rammetillatelse PS 2012/53 Oppfølging av vedtak i sak PS 2012/34 - Lønnsreduksjoner PS 2012/48 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Innkallingen enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. PS 2012/49 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Sakslisten enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten godkjent. Side 5

6 PS 2012/50 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Forrige møtes protokoll er ikke bekreftet godkjent av utvalgsleder per mail. Vedtak: Behandles i neste utvalgsmøte. PS 2012/51 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Tatt til etterretning. Vedtak: RS 2012/4 Halden sykehus- informasjon om fredning PS 2012/52 Gnr 60 Bnr 37 - Remmen kunnskapspark - Søknad om rammetillatelse Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak godkjenner med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling søknad om rammetillatelse datert for bygging av byggetrinn 1 i kunnskapssenteret samt anlegning av parkeringsplass og infrastruktur frem til bygget. Hovedutvalget overlater til administrasjonen å behandle søknad om igangsetting. Tiltaket: Søknaden beskriver tiltaket til å være oppføring av et kontorbygg i fire etasjer. Hovedinngangen er vist til å være i plan 2 mot vest, mens plan 1, underetasjen, kun vil være synlig mot øst og BRA-veien. Bygget vil få et bebygget areal (BYA) på 845 m 2 og et bruksareal (BRA) på 3199 m 2. Ansvarlig søker oppgir at høyde fra gjennomsnittlig planert terreng er 15,8 m. Høyeste Side 6

7 gesimshøyde inkludert tekniske rom er mot BRA-veien 19 m. Rundt bygget ellers er gesimshøyde ca 14 m. Bygget er vist plassert i en kløft som strekker seg fra BRA-veien og opp og inn mot feltet. Bygget er plassert i denne kløfta slik at underetasjen på bygget vil komme i plan med BRAveien og byggets hovedinngang vil ligge mot feltet i plan 2. Bygget fremstår da som god tilpasset terrenget rundt. Platået mot BRA-veien i plan 1 vil påvirke de skjæringene som ligger langs med BRA-veien, da det vil være behov for å sprenge ut hele underetasjen og det platået som er vist foran bygget. Materialer: Bygget er utformet i patinert rheinzink og beskrevet til å være i harmonisk kontrast til høgskolebygget. Skråfasade mot sør kan på sikt kles med sol-paneler. Mot BRA-veien har bygget en fasade av glass tilsvarende som for Høgskole-bygget. Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket: Foretak Godkjenning Funksjon Ansvarsområde Tiltaksklasse ASH Arkitekter Sentral godkj. SØK: Ansvarlig søker 3 Org nr: PRO: Arkitekturprosjektering 3 Siv. Ing. Rolf Bryhni AS Org nr: Sentral godkj. PRO: Prosjektering av veger og plasser. 2 Det vises for øvrig til søknadens vedlagte dokumenter. Denne tillatelse og de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. Tillatelsen er betinget at behandlingsgebyr innbetales. PS 2012/53 Oppfølging av vedtak i sak PS 2012/34 - Lønnsreduksjoner Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: E. Aastebøl, H, fremmet følgende forslag til vedtak: «1. Saken tas til orientering 2. Kravet om innsparing på lønn/fordeling for Teknisk kr ,-/2,6 årsverk, anses som et delforslag fra rådmannen og tas også til orientering». S. Olaussen, AP, fremmet følgende forslag til vedtak: «Saken behandles i henhold til gjeldene lov/regel og forskrift før hovedutvalget behandler denne saken. Dette gjelder særlig i forhold til de ansattes organisasjoner». Saken ble satt opp mot hverandre under votering og Olaussens forslag fikk 4 stemmer; Olaussen, AP, Redi AP, Bråthen, AP og Sagstuen, Ap og falt. Side 7

8 Olaussen, AP, ba om følgende protokolltilførsel: «Det viktige i denne saken er at det må foreligge drøftingsnotat mellom ledelse og de ansattes tillitsvalgte som grunnlag for behandlingen». Vedtak: 1. Saken tas til orientering 2. Kravet om innsparing på lønn/fordeling for Teknisk kr ,-/2,6 årsverk, anses som et delforslag fra rådmannen og tas også til orientering PS 2012/54 Forespørsler Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Utvalgsleder avga svar. Vedtak: FO 2012/6 Forespørsel fra Nils Sagstuen, AP - Vedlikehold av offentlige områder Side 8

9 PS 2012/55 Godkjenning av innkalling PS 2012/56 Godkjenning av saksliste PS 2012/57 Godkjennin av protokoll fra forrige møte Side 9

10 PS 2012/58 Referatsaker Side 10

11 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: M / Håvard Tafjord Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 2012/ Utsendte vedlegg 1 Status investeringsprosjekter VA Ikke utsendte vedlegg Status investeringsprosjekter VA Sammendrag av saken: Rådmannen legger frem oversikt over pågående investeringsprosjekter, samt budsjetterte, men ikke igangsatte prosjekter. Listen i denne statusoppdateringen er ikke komplett. Status fremkommer fremkommer i vedlegg 1. Rådmannens innstilling: Statusoppdateringen over investeringsprosjekter tas til orientering. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas Side 11

12 P.nr Prosjektnavn Ansvarlig Regnskap Budsjett Prognose Prognoseavvik Kommentar Ferdig P1016 Storkjøkkenutstyr Sentralkjøkkenet 2011 Leif Bach , , ,00 0,00 Ferdig P1017 Kjølerom Sentralkjøkkenet 2011 Leif Bach , , , ,00 Ferdig P1018 Kjøp av luftovervåkningapparat 2010 Harald Østvik , , , ,00 P1019 Ventilasjon og oppgradering Rådhuset 2011 Knut Nilsen , ,00 P1021 Visma Enterprise - Innkjøpslogistikk og Time/reisemoduler 2011 May-Britt Svensen , ,00 P1022 Kjøkkenet , ,00 P1043 NAV: ombygging rådhuset Knut Nilsen , ,00 P1044 Tomgangsrør ,79 0,00 P1045 HK-Portalløsning 2010 May-Britt Svensen , ,00 P1046 Telefonsentraler og IP-telefoni 2010 May-Britt Svensen , ,00 P1047 Visma Enterprice 2010 Roar Vevelstad , ,00 P1048 Egenkapitalinnskudd HKP/KLP Roar Vevelstad , ,00 P1049 BI-løsning epuls 2010 May-Britt Svensen , ,00 P1050 CRM 2010 May-Britt Svensen ,42 0,00 P1051 Halden Arena AS, lån til investering ,00 0,00 P2032 ASAK SKOLE 2005 Knut Nilsen , ,00 P2036 RISUM SKOLE VENTILASJONSANLEGG ,22 0,00 P2038 LÆREMIDLER 2005 Rolf Odberg , ,00 Side 12

13 P2039 IKT SKOLEN 2005 Jørn Thunem , ,00 P2040 UNDERVISNING - USPESIFISERT , ,00 P2047 Strupe Gymsal , ,00 P2048 Risum Gymsal ,47 0,00 P2053 Digital hverdag, , ,00 P2056 Risum nybygg skole , ,00 P2057 Brekkerød kommunale barnehage Morten Kjølbo , ,00 P2058 Risum Hovedbygg ,50 0,00 P2060 Risum Skole inkl oppgradering av gymsal , ,00 P2062 Asak skole 2008 Knut Nilsen , ,00 P2068 Os skole vinduer mot Os alle 2008 Frank Nordli ,18 0,00 P2077 Skolenes uteområder og lekeplasser ,00 0,00 P2078 Skoler og Barnehager (etter hovedutvalgets prioriteringer) , ,00 P2080 Berg skole 2009 Knut Nilsen , ,00 P2082 Hjortsberg skole 2009 Lene Bergstrøm 6 479, ,00 P2083 Låby skole 2009 Trygve Beyer-Olsen , ,00 P2084 Os skole 2009, jfm møte Thor-Ole Nilsen , ,00 Ferdig, ikke avsluttet. P2085 Rødsberg skole 2009, jmf møte Thor Egil Sætre , ,00 Side 13

14 P2087 Uforutsette behov skole 2009 (inkl støyskjerming Karrestad barnehage) 0,00 0,00 Bevilgning fra undervisning. Ferdig. P2087A Støyskjerm Karrestad barnehage ,50 0,00 P2088 Rehabilitering Strupe Gymsal 09 Knut Arne Jappee ,58 0,00 P2090 Strupe skole del av trinn ,jmf møte ,15 0,00 P2091 Hjortsberg Skole 2011 Per Øistein gundersen , ,00 P2092 Skoler og barnehager 2011 (etter hovedutvalget prioriteringer) ,97 0,00 P2092A Berg skole 2011 Knut Nilsen , ,00 P2092B Folkvang skole 2011 Frank Nordli , ,00 P2092C Gimle Skole ,00 0,00 P2092D Hjortsberg / Hjortsberghallen ,00 0,00 P2092F Låby skole 2011 Trygve Beyer-Olsen , ,00 P2092G Os skole 2011 Knut Nilsen , ,00 P2092H Os skole forprosjekt , ,00 Ferdig, Ikke avluttet. P2092I Rødsberg skole 2011 Thor Egil Sætre , ,00 P2092J Bergknatten Barnehage 2011 Frank Nordli , ,00 P2092K Bjørklund barnehage 2011 Frank Nordli , ,00 P2092L Karrestad barnehage 2011 Frank Nordli , ,00 P2092M Stangeløkka barnehage 2011 Frank Nordli , ,00 Side 14

15 P2092N Tistedal barnehage 2011 Frank Nordli , ,00 P2092O Brekkerød barnehage ,00 0,00 P2092P IKT-utstyr 2011 May-Britt Svensen , ,00 P2092Q Uforrutsette behov barnehager/skoler , ,00 P2093 Fagprogram PPT , ,00 P2094 SkoleArena IST , ,00 P2095 IKT-Trådløst nettverk Rødsberg ,00 0,00 P2096 Til utvalgets disp ,00 0,00 P2097 Til hovedutv. disp undervsining 0,00 0,00 P2098 Varmesentral Gimle skole , ,00 P2099 Pcb-armatur skoler 0, ,00 P2101 Oppgradering av Øberg skole , ,00 P2102 Krisepakka Låby Trygve Beyer-Olsen 0,00 0,00 P2103 Diverse utstyr og læremidler i skoler og barnehager , ,00 P2104 Uforutsette utgifter , ,00 P2105 Øvrige investeringer i henhold til prioriteringer 0, ,00 P2106 Oppgradering - Iddevang skole 2012 Frank Nordli 0, ,00 P2107 Dører - Hjortsberghallen 2012 Frank Nordli 0, ,00 Side 15

16 P2151 Skolenes uteområder Strupe 2009 Per Øistein gundersen , ,00 P2152 Skolenes uteområder Låby 2009 Trygve Beyer-Olsen , ,00 P2170 Skolenes uteområder og lekeplasser ,00 0,00 P2170F SUL 2010 Gimle 0,00 0,00 P2171 Digitalt utstyr 2010 John Kvalvik , ,00 P2172 Prestebakke skole Per Øistein gundersen , ,00 P2173 Oppgradering av skoler og barnehager , ,00 P2173A OSB 2010 Berg skole Frank Nordli , ,00 P2173B OSB 2010 Folkvang skole Frank Nordli , ,00 P2173C OSB 2010 Gimle skole Frank Nordli , ,00 P2173D OSB 2010 Hjortsberg skole/hjortsberghallen Frank Nordli , ,00 P2173E OSB 2010 Iddevang skole Frank Nordli , ,00 P2173F OSB 2010 Låby skole Frank Nordli , ,00 P2173G OSB 2010 Os skole Frank Nordli , ,00 P2173H OSB 2010 Prestebakke skole Frank Nordli 0, ,00 P2173I OSB 2010 Øberg skole Frank Nordli 0,00 0,00 P2173J OSB 2010 Risum skole Frank Nordli , ,00 P2173K OSB 2010 Rødsberg skole Frank Nordli , ,00 Side 16

17 P2173L OSB 2010 Strupe skole Frank Nordli , ,00 P2173M OSB 2010 Bergknatten Frank Nordli , ,00 P2173N OSB 2010 Bjørklund Frank Nordli , ,00 P2173O OSB 2010 Karrestad Frank Nordli , ,00 P2173P OSB 2010 Stangeløkka Frank Nordli , ,00 P2173Q OSB 2010 Tistedal Frank Nordli , ,00 P2173R HKVO 2010 Ann-Rose Dahl ,38 0,00 P2173S Skole-og miljøsenteret ,50 0,00 P2174 Idd skole 2010 Knut Nilsen , ,00 P2175 Oppgradering Ulveholtet Frank Nordli , ,00 P2176 Heis Hjortsberghallen 0, ,00 P3005 Rehabilitering av 9 leiligheter - Karrestad Aldershjem Frank Nordli , ,00 P3006 Inventar og utstyr ,00 0,00 P3006G Forebyggende enhet - mellomgangen ,00 0,00 P3007 Oppgraderinger ,00 0,00 P3007D Oppgradering Hagegata , ,00 P3007E Utbedring arbeidsrom hjemmesykepleien Idd ,00 0,00 P3007F Serviceleilighet Konglelundveien ,00 0,00 Side 17

18 P3007G Kontor Grønligveien , ,00 P3008 Halden sykehjem - person- og vareheis 2009 Inger Olsen , ,00 P3009 Ventilasjonsanlegg Bergheim trygdeboliger 2009 Per Øistein gundersen , ,00 P3012 Universell utforming (Krisepakken 2009) Frank Nordli , ,00 P3013 Sengeheis Halden Sykehjem 2011 Per Øistein gundersen , ,00 P3014 Til hovedutvalgets disp ,00 0,00 P3014A Ombygging Hagegata Mette Sørvik , ,00 P3014B Bygningsmessig utbedring, utstyr - Busterudgata Eldresenter Arild Børstad , ,00 P3014C Sansehage Solheim Inger Olsen 0, ,00 P3014D Plassadministrasjon Solheim Mona Carlsen , ,00 P3014E Utbedring diverse kjøkken, sykehjemsenheten Inger Olsen , ,00 P3014F Pasientsenger Karrestad/Iddebo Inger Olsen , ,00 P3014G Legemiddelhåndtering sykehjemsenheten Inger Olsen , ,00 P3014H Dør- og adgangskontroll Karrestad/Iddebo Inger Olsen , ,00 P3014I Journalarkiv sykehjem/rehabiliteringsenheten Inger Olsen 0, ,00 P3014J Pasientrelatert utstyr, sykehjemsenheten Inger Olsen , ,00 P3014K Sykesengealarmer, Karrestad eldresenter Inger Olsen 0, ,00 P3014L Nødstrøm Iddebo og Halden Sykehjem Per Øistein gundersen , ,00 Side 18

19 P3014M Møbler, oppussing av fellesrom, sykehjemsenheten Inger Olsen , ,00 P3014N Renholdsutstyr sykehjemsenheten Inger Olsen , ,00 P3014O Utbedring kontorer, Karrestad og Halden Sykehjem Inger Olsen 0, ,00 P3014P Sentral legionelladesinfelsjon Inger Olsen 0, ,00 P3015 Utearealer ved samtlige sykehjem 2011 Per Øistein gundersen , ,00 P3016 Byggningsmessig oppgradering alle sykehjem 2011 Per Øistein gundersen , ,00 P3018 Familiens Hus 0,00 0,00 P3019 Utbedring av sykehjemskjøkken - Enhet sykehjem Inger Olsen 0, ,00 P3031 IT INVESTERING H&S , ,00 P3032 OMSORGSBOLIGER HAVNA 2005 John Kvalvik , ,00 P3033 Pasientrelatert utstyr - Intermediær 0, ,00 P3047 Utbedring avdelingskjøkken, Iddebo 0, ,00 P3052 Iddebo sykehjem - drenering/fyranlegg , ,00 P3056 Søsterveien - Alarmanlegg 2008 HELSE 0,00 0,00 P3057 Omsorgsboliger Havn - Inventar 2008 John Kvalvik , ,00 P3058 Iddebo sykehjem - Fyranlegg , ,00 P3059 Halden Sykehjem - Invendig rehabilitering 2008 Inger Olsen , ,00 P3062 Sansehage Bergheim Geir Aarbu ,11 0,00 Side 19

20 P3064 Aktivitetshuset Bergheim 2009 Arild Børstad ,89 0,00 P3065 Båstadlund dagsenter 2010 Thor Egil Sætre , ,00 P3066 Hovedutvalgets disp ,21 0,00 P3066C Alarmanlegg Iddebo , ,00 P3066E Forflytningshjelpemidler HS Inger Olsen , ,00 P3066F Inventar REHAB-avdelingen Ann-Sofie Næss , ,00 P3066H Utvendige persienner HS Inger Olsen , ,00 P3066I Pauserom HS Inger Olsen 0, ,00 P3066J Kjøkkenet Karrestad demens Inger Olsen , ,00 P3066K Inventar og utstyr HS Inger Olsen , ,00 P3066L Arkivskap Idd Inger Olsen , ,00 P3066N Ventilasjon bergheim dagsenter , ,00 P3067 Tyska/Hollenderen omsorgsboliger 2010 John Kvalvik , ,00 P3068 Til hovedutv. disp helse 0, ,00 P4005 BOLIGTOMTER BREKKERØD ,00 0,00 Ukjent prosjektnummer, føres sammen med P4013. P4009 Nytt boligfelt - Ystehede Per Øistein gundersen ,62 0,00 P4013 BOLIGFELT BREKKERØD 05 REG.PLAN , ,00 P4014 BOLIGFELT SOLHEIM 05 REG.PLAN ,99 0,00 Brekkerød 1. mangler bevilgning. Mangler bevilgning. Inntekter fra tomtesalg. Side 20

21 P4017 SIDEVEGSMIDLER - SVINESUNDPLATÅET 3 087,00 0,00 Under arbeid. Planlagt ferdig våren 2013 P4019 Brekkerød , ,00 P4029 Brekkerød 2, tomteopparbeidelse 0,00 0,00 P4030 Isebakke barnehage ,14 0,00 P4031 Olav V's gate 3, Reprasjon av tak ,00 0,00 P4032 Halden Sykehjem utbedring basseng 2009 Per Øistein gundersen , ,00 P4033 Kjøp av Sauøya 8, Villa Zanzibar 2010, jmf møte ,95 0,00 P4034 Kjøp av Tyska - Hollenderen fra Norske Skog, tilleggsavtale 16/9-2010, jmf møte , ,00 P4035 Reg. plan Brekkerød II ny adkomstveg ,70 0,00 Stillstand. Regplan ferdig utarbeidet, men påklaget. P4036 Reg. plan Solheim ,00 0,00 P4037 Reg. plan Ystehede ,00 0,00 P4038 Reg. plan Ystehedeneset (Friområde/ badeområde) ,00 0,00 P4039 Reg. plan Bergheim (Boligformål) ,00 0,00 P4040 Reg. plan Nybo / Korpås (Boligformål) ,07 0,00 P4041 Rødsparken oppgradering 2011 Egil Hult ,29 0,00 P5012 KULTURSAL 2005 John Kvalvik , ,00 P5013 KONSERVATIVEN BRANNSIKRING 2005 Knut Nilsen , ,00 P5018 Kultursal - Diverse utstyr etter formanskapets anvsning John Kvalvik 0, ,00 Side 21

22 P5019 Kultursalen - Lån Halden Spb John Kvalvik , ,00 P5029 Kunstgress Strupe - Byggelånsrenter 2008 Egil Hult , ,00 P5030 Tidtakerbu Halden Stadion 2008 Egil Hult 0,00 0,00 P5031 Kunstgress 2008 Egil Hult 0,00 0,00 P5032 Utstyr Halden stadion/tilfluktsrom ,00 0,00 P5033 Alarm og nøkkelkort Rockehuset 2009 Stein Wilhelmsen , ,00 P5034 Nytt tak Biblioteket 2009 Knut Nilsen , ,00 P5035 Kyststien 2009 Espen Sørås , ,00 P5039 Tippemidler 7'er bane på Strupe 2009 Egil Hult 0, ,00 P5040 Kunstgressbane Tistedal 2009 Egil Hult , ,00 P5042 Allbrukshall Gimle 2009 John Kvalvik , ,00 P5043 Ungdomshuset 2009 Stein Wilhelmsen , ,00 P5046 Olav V's gt 2009 Knut Nilsen , ,00 P5049 Leiligheter Os Tistedal 2009 Lene Bergstrøm , , ,00 Det skal settes opp 6 nye verandaer m/gjerde og skillevegg. Noe ventilasjon i servicebolig P5053 Konservativen 2009 Stein Cato Røsnæs 0,00 0,00 P5054 Halden Skatepark 2010 Lene Bergstrøm , ,00 Det er bevilget Har igjen sluttregning som blir betalt når alle varer er levert. P5055 Svømmehall inkl. inventar og utstyr 2010 John Kvalvik 2 540, ,00 P5056 Utstyr Halden Stadion 2010 Stein Cato Røsnæs , ,00 Side 22

23 P5057 Inventar og utstyr bibliotek/tilfluktsrom 2010 Stein Cato Røsnæs , ,00 P5058 Kirkelig fellesråd investeringsmidler Åsmund Bråtekas , ,00 P5059 Ungdomshuset 2010 Stein Cato Røsnæs 0,00 0,00 P5060 Til Utvalgets disp ,00 0,00 Ferdig. Betalt med tilskuddsmidler. P5061 Ladestasjon for EL biler 2010, Tilskudd Thor Egil Sætre ,44 0,00 P5062 Kjøp av Risumanlegget (Halden Stadionutvikling) , ,00 P5063 Alladin kino - ombygging av Amfi 2010 Knut Nilsen , ,00 P5064 ENØK-tiltak Biblioteket 2011 Per Øistein gundersen , ,00 P5065 Oppgradering Sparebanksal Stein Cato Røsnæs 0,00 0,00 P5066 Ungdoms-/rockehus Brann - oppgradering 2011 Stein Cato Røsnæs , ,00 P5067 Instrumenter Kulturskolen 2011 Stein Cato Røsnæs , ,00 P5068 Lydutstyr Brygga kultursal 2011 Stein Cato Røsnæs , ,00 P5069 Halden stadion/klubbhus 2011 Stein Cato Røsnæs ,50 0,00 P5070 Selvbetjeningsautomat og sikringssystem bibliotek 2011 Stein Cato Røsnæs , ,00 P5071 Logistikk og arenafasiliteter Festningen 2011 Stein Cato Røsnæs , ,00 P5072 Kulturskolen - Bygningsrelatert 2011 Stein Cato Røsnæs , ,00 P5073 Rockehuset Musikk/øvingsrom/kontor 2011 Stein Cato Røsnæs , ,00 P5074 Inventar og utstyr konservativen Stein Cato Røsnæs , ,00 Side 23

24 P5075 Festningen lyd og lysshow ,00 0,00 P5089 Inventar og dører biblioteket 0, ,00 P6202 Utbedring spunt Fosseveien Ann-Charlott Kristiansen , ,00 50/50 Fordeling vei/va - etterskuddsvis fordeling. Under utførelse, planlagt ferdigstilt vinter 2012 Ferdig, ikke avluttet P6203 PRESTEBAKKE VANNVERK ,69 0,00 P6211 MILJØMÅL FOR VANNFOREKOMSTER , ,00 P6212 LENSMANN KNUDSENSVEI (VANN) ,00 0,00 P6215 FORSTERKNING BREKKERØD (VANN) ,00 0,00 P6216 FAGERHOLT - OSDALEN (VANN) Egil Hult , ,00 P6219 BØ - ASPEDAMMEN (VANN AVLØP) , ,00 P6221 HAARBYFJELLET VANN OG AVLØP (VA) ,04 0,00 Ferdig, ikke avsluttet. Ferdig, ikke avsluttet. Ferdig, ikke avsluttet. Bevilgning skal være kr. 4 mill. Gjenstår noe arbeid. P6224 DRIFTSOVERVÅKING LEDNINGSNETT (V) ,49 0,00 P6227 Remmen kunnskapspark VVA Thor Egil Sætre , ,00 P6228 Busterudkleiva - Brødløs (V) ,79 0,00 P6229 Ringledning vann Brekkerød - Svingen ,00 0,00 P6233 Ystehede - Sofienberg , ,00 P6237 Ringledning vann Thor Egil Sætre , ,00 Ferdig, ikke avsluttet. Ferdig, ikke avsluttet. Ukjent prosjektnummer Pågår, ferdig uten asfalt 1/ Pågår, etappe 3, høst/vinter 2012/13 Ukjent prosjektnummer P6239 Kornsjø vannverk 2 0,00 0,00 P6240 INNTAKSLEDNING KORNSJØ ,23 0,00 Side 24

25 P6241 Grimsrødhøgda VA , ,00 Opprydding pågår. Prognose 3,0 mill. Behov for etter bevilgning i P6242 Grantoppen VA ,60 0,00 P6243A Lensmannssvingen 2009 Frank T. Olsen , ,00 P6243B Separering Skiveien 2009 Thor Egil Sætre , ,00 P6243C Sanering Garvegata 2009 Frank T. Olsen , ,00 P6243D Separering Grimsrødhøgda 2009 Geir Aarbu , ,00 Ferdig prosjektert. Oppstart våren Ferdig. Ikke kjent prosjektnummer. Ferdig, ikke avsluttet. P6243E Separering Høstbakken 2009 Thor Egil Sætre , ,00 P6243F Vannledning Amundalen ,00 0,00 P6243G Spillvannsledning Brattlibekken 2009 Geir Aarbu , ,00 P6243H Rørbruddsventiler i Amundalen 2009 Frank T. Olsen 0,00 0,00 P6243I Vannmåler Tistedal 2009 Frank T. Olsen , ,00 P6246 VA Svingen - Røsnæskilen 2009 Kjell Lunde , ,00 Grunneieravtaler gjenstår. Sammen med P slås sammen. P6247 Torvet (A) 2008 Frank T. Olsen 2 606,55 0,00 P6248 Vann ,00 0,00 P6248A Driftsovervåkning , ,00 P6248B Ertevannbehandlingsanlegg 0,00 0,00 Ukjent prosjektnummer. P6248C Ringledning vann Thor Egil Sætre , ,00 P6248D Vann Røsneskilen 0,00 0,00 Side 25

26 Ukjent prosjektnummer P6248E Vann Skiveien 0,00 0,00 P6248F Vann Grimsrødhøgda Frank T. Olsen 0,00 0,00 P6248G Vann Sørbrøden Rokke 0,00 0,00 P6248H Vann FemsjøenP.stj , ,00 P6248I Vann Karl Johans gate Thor Egil Sætre , ,00 Pågår. Feil bevilgning, etterbevilgning i Bevilget 2,5 mill i tillegg i P6248J Vann Skoveien Tistedal , ,00 P6248K Vann Skansebakken , ,00 P6248M Vannmålere , ,00 Ferdig P6249 Oppgradering Lille-erte vannbehandlingsanlegg Ann-Charlott Kristiansen , ,00 P6251 Vannledning Sørbrøden-Rokke (etappe 2) Frank Tore Olsen , ,00 P6252 Knardal separering , ,00 P6253 Fjellstua separering , ,00 P6254 Flatland separering , ,00 P6255 Vårstien-Sommeroveien separering , ,00 P6256 Grimsrødhøgda III VA , ,00 Prosjektering pågår. Anleggsstart Behov for etterbevilgninger. Planlagt tatt ut. Pågår - ok. Ferdig, ikke avsluttet. Starter opp ca Utgår, se P6268 P6257 Remmen renseanlegg: oppgradering til sekundært rensetrinn 2011 Frank T. Olsen 0,00 0,00 P6258 Tossehullet/Grinda: Nye VA-ledninger (løser ut private løsninger) 2011 Frank T. Olsen 0,00 0,00 P6259 Alfheim - Lorangløkka - Stenerød - Hjortsberg: Separering 2011 Frank T. Olsen , ,00 Side 26

27 P6260 Løkkeveien, Atomveien -Oskleiva: Separering 2011 Frank T. Olsen 0,00 0,00 P6261 Schultzedalen - Dyrendal: Separering rest Rodeløkka/kullvn/Lensmannsvn 2011 Frank T. Olsen 0,00 0,00 P6262 Elvekryssinger over Tista VL 2011 Frank T. Olsen , ,00 P6263 Hovsveien v/ Bøe planteskole: Opprydding 2011 Frank T. Olsen 0,00 0,00 P6265 VA folkvang skole 0, ,00 P6266 Håkevika VA-anlegg Ann-Charlott Kristiansen 0, ,00 Under arbeid/ferdig prosjektert. Planlagt ferdigstillt våren P6267 Hovedplan VA Kjell Lunde , ,00 P6268 Forprosjekt Remmen Renseanlegg Thor Egil Sætre 0, ,00 P6269 ROS-plan Thor Egil Sætre 0, ,00 P6270 Prosjektering 2013 Thor Egil Sætre 0, ,00 Oppstartsmøte med konsulent avholdt Planlegger rask fremgang. Pågår - Oppstartsmøte med konsulent avholdt , ferdigstilles nov. 12. Pågår Ferdig, ikke avluttet. P6304 AVLØPSPLAN PRESTEBAKKE , ,00 P6327 OPPGRADERING DRIFTSOVERVÅKNING VANN OG AVLØP , ,00 Ferdig, ikke avsluttet. P6334 Lensmann Knutsens vei faktura 2012 Thor Egil Sætre ,80 0,00 P6340 PRESTEBAKKE DRIFSYOVERVÅKNINGSANLEGG(A) 0,00 0,00 P6342 Avløp Bollerød 2008 Lene Bergstrøm , ,00 P6342A Avløp Bollerød 2008 Linåkerbakken Lene Bergstrøm ,46 0,00 P6342B Avløp Bollerød 2008 underprosjekt 2 Lene Bergstrøm 0,00 0,00 Ukjent prosjketnummer. P6342C Avløp Bollerød 2008 underprosjekt 3 Lene Bergstrøm 0,00 0,00 Side 27

28 Anleggsarbeidet avsluttet. Noe arbeid med avtaler gjenstår. Slås sammen med P6343 Torget avløp P 6247 (Slås sammen) kr , , , ,00 P P 6343 for gjenående prosjekt. Ferdig, noe opprydding gjenstår. P6344 Watvedtveien Avløp , ,00 P6345A Avløp Ystehede ,00 0,00 P6345B Avløp Wadtvedtveien 0,00 0,00 P6345C Avløp Røsneskilen 0,00 0,00 Ukjent prosjektnummer. P6345D Avløp Skiveien 0,00 0,00 P6345E Avløp Garvegata ,60 0,00 P6345F Avløp Grimsrødhøgda 0,00 0,00 P6345G Rehab. av pers. Remmen renseanlegg , ,00 P6345H Avløp Schultz-Dyrendal-Rodeløkka Ann-Charlott Kristiansen , ,00 P6345I Avløp Brattli-Brattlifossen Ann-Charlott Kristiansen , ,00 P6345J AvløpLegangersgate-Bjerkeveien , ,00 P6345K Avløp Løkkeveien-Oskleiva , ,00 P6345M Avløp Hovsveien , ,00 Under anleggsutførelse. Ferdigstilles høsten Til intern prosjektering. Planglagt utført i egen regi. Behov for tilleggsbevilgning. Anslag kr 1,5 mill til utførelse. Behov for tilleggsbevilgning p.g.a. vedtak om stenstettingi Rødsveien. Må prosjekteres av Pøyry. Ferdig. Ikke avsluttet. Gjenstår asfalt. Pågår. Planlagt tatt ut. P6345N Avløp Fjellstua 0, ,00 P6345P Avløp Skansebakken , ,00 P6345Q Vann- og avløp til Fredriksten camping , ,00 P6345R Avløp Refneveien , ,00 Ferdig prosjektert. Skal utføres i egen regi. Side 28

29 P6345S Avløp Tosshullet-Øbergveien , ,00 P6345U Rehab. Av avløpspumpestasjon , ,00 P6346 Gr.høgda II parsell Våkemark Frank T. Olsen , ,00 P6347 Øbergveien + gamle Øberg 2011 Ann-Charlott Kristiansen , ,00 Ferdig prosjektert. Skal utføres i egen regi. Arbeid i gang. Avventer rapport fra konsulent for videre arbeid. Ferdig. Opprydding. Må ses sammen med andre prosjekter på Grimsrødhøgda. Til intern prosjektering. Planlagt i egen regi, oppstart vinter P6404 SIGEVANNSLEDNING ROKKE , ,00 P6408 Miljøstasjoner og avfallsdunker (RENOVASJON) , ,00 P6413 Rokke avfallsanlegg 2010 Kåre Edvardsen 0, ,00 P6413A Overtakelse av maskiner og utstyr - Rokke avfallsanlegg 2010 Kåre Edvardsen ,00 0,00 P6413B Kjøp av 2 hjullastere - Rokke avfallsanlegg 2010 Kåre Edvardsen ,61 0,00 P6413C Kjøp av gravemaskin - Rokke avfallsanlegg 2010 Kåre Edvardsen ,75 0,00 P6413D Kjøp av containere - Rokke avfallsanlegg 2010 Kåre Edvardsen ,63 0,00 P6413E Kjøp av redskap - Rokke avfallsanlegg 2010 Kåre Edvardsen ,85 0,00 P6413F Utbyggingstiltak - Rokke avfallsanlegg 2010 Kåre Edvardsen ,86 0,00 P6415 Miljøstasjoner 2010 Kåre Edvardsen , ,00 P6416 Oskleiva & Garvegata veianlegg 2010 Frank T. Olsen ,75 0,00 P6417 Rokke avfallsanl. ihht utviklingsplan 2011 Kåre Edvardsen 1 813, ,00 P6418 Rokke avfallsanl. for å sikre overskudd 2011 Kåre Edvardsen , ,00 P6419 Miljøstasjoner 2011 Kåre Edvardsen 0,00 0,00 Side 29

30 P6422 Slamugerbil 0, ,00 P6601 Utbedring av tilfluktsrom ,98 0,00 Skal skrives politisk sak. Ferdig prosjektert Utførelse ligger på Doffin. Det står kr på HKs P6707 Svalerødkilen regional badeplass 2009 John Kvalvik , ,00 P7024 Opparbeidelse av båtplasser - Tista Thor Egil Sætre 0,00 0,00 Ukjent prosjektnummer. Overført A. Brække. P7025 Opprustning av kommunale lekeplasser Marit Nilsen 0,00 0,00 P7029 GRIMSRØDHØGDA BERGHEIM - ATOMVEIEN KOTE , ,00 P7031 BRAVN. UTV. AV FORTAU SVALEVN. - STENRØD Egil Hult ,00 0,00 P7032 BRAVN G/S-VEI STENRØDVN. HJORTSBERG Egil Hult ,00 0,00 P7034 RØDSVN. FORTAU TEXACO - NINI ROLL ANK. Egil Hult ,36 0,00 P7071 Indre ringvei (VEI), jmf møte Egil Hult , ,00 P7093 PCB ARMATUR 2005 LYS , ,00 P7097 ROKKEVN. - HJORTEFARET FORTAU ,00 0,00 P7112 Opprustning av sentrum Egil Hult , ,00 P7117 Rundkjøring Marcus Thranesgate Egil Hult , ,00 P7120 G/S IDDEVEIEN OG ØBERGVEIEN , ,00 P7126 Trafikksikkerhetstiltak , ,00 P7127 Sykkelstier , ,00 P7130 Reasfaltering , ,00 Side 30

31 P7131 Forsterkning Skjæggerød - Sannerødmoen , ,00 P7132 Forsterkning Fjerdingeveien , ,00 Må settes inn ny prosjektleder. P7133 BRA-veien, fortau fra Hjortefaret til gangvei hjortsbergtunet Marit Nilsen 0, ,00 P7136 Gang og sykkelvei Bratner - Åkerholmen Egil Hult ,43 0,00 P7137 Trafikksikkerhetsmidler 2009 Geir Aarbu , ,00 P7138 Utvidelse og overgang Asakveien , ,00 P7139 Gang- og sykkelvei Tistdal skole 2009 Egil Hult , ,00 P7140 Gangsti Eskeviken - Folkevang , ,00 P7141 Diverse asfaltering/grusveier ,00 0,00 P7142 Utvidelse av småbåthavn ,00 0,00 P7144 Oppgradering brannstasjon ,00 0,00 P7145 Fiskebrygga, rehabilitering ,00 0,00 P7146 Fjerdingveien 2009 (se P7132) Jan-Erik Hansen ,29 0,00 P7147 Sannerødmoen 2009 Jan-Erik Hansen ,73 0,00 P7148 Nyasfaltering 2009 Jorun Olsen , ,00 P7149 Nesoddtangen Ystehede 2009 John Kvalvik , ,00 P7150 ENØK Tiltaksplan 2009 John Kvalvik 288,00 0,00 P7150A ENØK 2010 Knut Nilsen , ,00 Side 31

32 P7150B ENØK og SD i bygninger Per Øistein gundersen , ,00 Antatt ferdig, befaring gjenstår. P7151 Nedstrømsbro fra Tyska til Mølen Thor Egil Sætre , ,00 P7152 Asfaltering 2010 Kai Nilsen , ,00 P7153 Trafikksikkerhetsmidler , ,00 P7154 Parkeringsautomater ,00 0,00 P7155 Gang og sykkelveier , ,00 P7156 Ny adkomstvei øvre Hola 2010, jmf møte , ,00 P7157 Midlertidig havnevei Mølen 2010 Thor Egil Sætre , ,00 Ferdig. Jernbanegata ble asfaltert i tillegg etter beskjed fra J. Kvalvik og Geir Aarbu. P7158 Fortau fra Busterudkleiva til Båstadlund skole , ,00 P7159 Re-/asfaltering 2011 Egil Hult , ,00 P7160 Trafikksikkerhetsmidler , ,00 P7164 B.R.A. veien- fortau sydsiden fra Spurveveien til Eklundveien Marit Nilsen 0, ,00 P7165 Hovsveien - fortau fra Vekterveien til Soldatveien Marit Nilsen 0, ,00 P7166 Løkkeveien - fortau fram til Oskleiva Marit Nilsen 0, ,00 P7167 Sofienlund - belysning langs privat vei Marit Nilsen 0, ,00 P7169 BRA veien fortau syds fra spurv til eklund Marit Nilsen 0, ,00 P7170 Løkkeveien fortau frem til oskleiva Marit Nilsen 0, ,00 Må settes inn ny prosjektleder Må settes inn ny prosjektleder Må settes inn ny prosjektleder Må settes inn ny prosjektleder Må settes inn ny prosjektleder Må settes inn ny prosjektleder Må settes inn ny prosjektleder P7171 Hovsveien fortau fra vekter til soldat Marit Nilsen 0, ,00 Side 32

33 P7172 Gang og sykkelveier 5 600, ,00 P7173 Grusveier , ,00 P7174 Kontroll og nødvendig utbedring av bruer 0, ,00 P7175 Trafikksikkerhetstiltak 0, ,00 P7176 Grøfting langs Hovsveien 0, ,00 P7177 Løkkebergveien gatelys og fortau 0, ,00 P7178 Park; lekeplassutstyr trær og turstier 0, ,00 P7179 Asfaltering , ,00 P8030 Nye garderober - Halden Stadion 2012 Egil Hult , ,00 P8031 TIDTAKERBU HALDEN STADION (IDRETT) 05 Egil Hult , ,00 P8036 BRANNBIL 2005 Jens Lindstrøm 0, ,00 P8054 Maskinutstyr 2008, komunalteknikk , ,00 P8055 Regulering av havneområdet 2008,jmf møte ,84 0,00 P8056 Fiskebrygga utbedring av bryggekant Lene Bergstrøm , ,00 Ferdig Stillstand P8057 Tyska småbåthavn/marina Lene Bergstrøm ,52 0,00 P8062 Havn - Kjøp av jernbanebryggen 2010, jmf møte ,59 0,00 P8063 Havn - Traktor, Forsikringsoppgjør 2010, jmf møte John Kvalvik ,13 0,00 Ferdig. Bevilget i P8064 Fiskebrygga del 2 Lene Bergstrøm , ,00 Side 33

34 P8065 Investeringer brannvesenet 2011 Jens Lindstrøm , ,00 P8066 Natursteinmur Svenskagt 3-5 Frank Nordli , ,00 P8071A Ny havn Sauøya 2011 Per-Egil Pedersen ,03 0,00 P8111 Maskiner Kunstgress, jmf møte Geir Aarbu , ,00 P8112 Effektmåling , ,00 P8113 Tollboden, jmf møte , ,00 P8114 PCB-armaturer (Krisepakke) 0,00 0,00 P8115 PCB armatur 2011 Thor Egil Sætre , ,00 Ferdig, gatelys. P8116 PCB armatur eiendom 2010 Thor Egil Sætre , ,00 P8117 Kjøp av inventar og utstyr Friluften Cafè 2010, jmf møte ,25 0,00 P8118 Tollboden - Totalrenovering John Kvalvik , ,00 P8119 Opprusting av kommunale lekeplasser 0, ,00 P8120 Reguleringsarbeid fremtidige prosjekter 0, ,00 P8121 Feiemaskin 0, ,00 P8200 Salg Mølen fra HHV til HK, 2010, jmf møte ,00 0,00 P8201 Kjøp Mølen fra HHV til HK, 2010, jmf møte ,00 0,00 P8202 Salg Mølen, Tyska og Hollender fra Hk til HBU, 2010, jmf møte ,00 0,00 P8512 Plotter, Gis/Gab ,99 0,00 Side 34

35 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2012/ Lars Flaathen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 2012/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Redegjørelse om salg av maskiner på Sommerro På Sommerro har vi maskiner, biler og utstyr for å takle de typer jobber som ligger til våre ansvarsområder som er vann avløp vei park renseanlegg nyanlegg - renovasjon og miljøstasjoner. Så langt i år har vi i kvittet oss med: 2 Mitsubichi varebiler Utrangert 1 WV Caddy Utrangert 1 WV transporter Utrangert Leasing biler som leveres inn igjen som ikke blir erstattet: 2 Ford Connect Leasing leie utgår, blir ikke erstattet med nye. V/A 1 Ford Connect Leasing leie utgår, blir ikke erstattet med ny. Parkering Videre omplasserer vi noen biler innen enheten vår: 2 Biler i nyanlegg Omplasseres til vann og avløp 1 Bil i Park enheten Omplassert til Parkeringskontoret Videre har vi maskiner som vi vurderes å selge ut. Etter at vi i år fikk reduksjoner i budsjettene våre, både innen vei og park hvor vi har blitt nødt til å legge om litt på oppgavesiden på disse områdene, har vi sett på maskinbehovet vårt og er enige på Sommerro om at disse overnevnte maskiner og utstyr bør selges. Pengene vi får for dette bør avsettes på fond til anskaffelse for annet type utstyr som vi har behov for i driften vår. Forslag på maskiner / utstyr som kan selges: 2 Gamle hjullastere Når det gjelder utskiftinger i bil, utstyr og maskinpark, kommer vi tilbake til dette når vi har hatt skikkelig gjennomgang i enheten vår. Side 35

36 Rådmannens innstilling: Ingen Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas Side 36

37 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Martin Vik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 2012/ Utsendte vedlegg 1 Krav om møte i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Ikke utsendte vedlegg Krav om sak på sakskartet - Behandling av søknadsmassen innenfor bygningsavdelingen - bemanningssituasjon 3 representanter i opposisjonen har etter kommunelovens 32 nr. 1 krevd møte i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Kraver er signert 2 medlemmer og et varamedlem. Side 37

38 Side 38

39 Side 39

40 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Martin Vik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 2012/ Utsendte vedlegg 1 Krav om møte i HTB med vedlegg Ikke utsendte vedlegg Krav om sak på sakskartet - Budsjett økonomiske resultater hittil i år - forslag til tiltak 3 representanter i opposisjonen har etter kommunelovens 32 nr. 1 krevd møte i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Kraver er signert 2 medlemmer og et varamedlem. Side 40

41 Side 41

42 Side 42

43 Side 43

44 Side 44

45 Side 45

46 Side 46

47 Side 47

48 Side 48

49 Side 49

50 Side 50

51 Side 51

52 Side 52

53 Side 53

54 Side 54

55 Side 55

56 Side 56

57 Side 57

58 Side 58

59 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Martin Vik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 2012/ Utsendte vedlegg 1 Brev fra Fylkesmannen i Østfold Ikke utsendte vedlegg Krav om sak på sakskartet - Os Allè 4 - behandling av byggesak 3 representanter i opposisjonen har etter kommunelovens 32 nr. 1 krevd møte i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Kraver er signert 2 medlemmer og et varamedlem. Side 59

60 Side 60

61 Side 61

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 19:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04. Tidspunkt: 16:30 17:30 Følgende faste medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 16:30. 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:00 19:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Gamle Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Fayegården Dato: 24.10.2012 Tidspunkt: 16:30 17:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Yngvar

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Villemo Marie Svendsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Villemo Marie Svendsen Medlem AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Erlan Aastebøl Leder H Inger

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Henrik Rød MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Henrik Rød MEDL FRP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 07.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannsskapsalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 17:00 18:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 16:00 16:50 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus, Storgt. 6 Dato: 15.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.08.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for næring og eiendom Store møterom, Storgt.7 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapet, Halden rådhus Dato: 28.09.2010 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 17:00 18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Hornæs Nestleder H Willy K. Aagaard Wenche Ludvigsen

Råd for funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Hornæs Nestleder H Willy K. Aagaard Wenche Ludvigsen Halden kommune Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede, Rådhuskantinen Dato: 21.10.2014 Tidspunkt: 13:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Hornæs Nestleder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 21.08.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 17:00 17:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 31.08.2010 Tidspunkt: 18:00 18:55 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 02.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Byggesaksavd. (1.etg.), Storgt. 7 Dato: 22.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 17:15-18:40 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: 17:30 20:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 23.08.2016 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Kantina, Risum ungdomsskole

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Kantina, Risum ungdomsskole Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 18:30 19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Kantina, Risum ungdomsskole Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.11.2016 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Fayegården Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:05-19:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapsalen, Halden rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2010 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden Rådhus

Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 15:00 Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 18:00 18:35 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 02.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer