ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES"

Transkript

1 ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Nasjonal planid: Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting: , sak 15/13 og , sak 62/12 Høringsperiode: Kommunestyrets vedtak:

2 1. Bakgrunn 1.1 Mål med planarbeidet Som ledd i å trygge og oppgradere skoleveien, er det i trafikksikkerhetsplan for perioden vært uttrykt behov for fortau langs Snorres gate. Planarbeidet er utløst av etablering av dette fortauet og derigjennom behov for kulvert under Snorres gate. Sørvest i planområdet er det i dag et område med kommunale boliger. Disse er i svært dårlig forfatning. En sanering av eksisterende bebyggelse og oppføring av nye boliger er vurdert å være den beste løsningen. Dette utløser også plankrav. I kommunedelplan for Sandnessjøen er området avsatt til byggeområde, med krav til reguleringsplan før utbygging kan finne sted. Et større område, bestående av eksisterende bebyggelse og friområde er også tatt med i planområdet. Disse områdene er i dag uregulerte. 1.2 Beliggenhet og planavgrensing Planområdet er på ca. 260 dekar, og ligger vest for Sandes skole. Planen avgrenses i sør mot friområde som strekker seg opp mot Høgåsen. Vest og nord for planområdet ligger Matsia- Brattåsen. Arealene som grenser opp mot det aktuelle planområdet er i denne planen regulert til friområder, bolig eller parkering (for gravlund). Figur: Omtrentlig avgrensing av planområdet 1.3 Dagens situasjon og tidligere vedtak i saken Bygging av fortau langs Snorres gate er vedtatt i kommunens trafikksikkerhetsplan for perioden Planstatus Området er avsatt til boligformål og friområder i kommunedelplan for Sandnessjøen, vedtatt For boligområdene er det krav til regulering før utbygging kan skje. I all hovedsak er det kommunedelplan for Sandnessjøen som gjelder i området. Mindre arealer omfattes av reguleringsplanene Dokmoveien (vedtatt ), Sandnes skole og Horvnes del 1 (vedtatt ) og Matstia Brattåsveien (vedtatt ). Side 2 av 14

3 1.4 Eiendomsforhold Planforslaget omfatter i alt 186 eiendommer, og en blanding av kommunale og private grunneiere. 1.5 Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning (KU) Tiltaket er vurdert til ikke å ha et omfang eller en virkning som gir krav om KU, da det hverken er av et slikt omfang at det fanges opp av kriteriene for KU etter 2 eller kommer inn under oppfangingskriteriene etter Risiko- og sårbarhetsanalyse Følgende forhold er vurdert som relevante og inngår som en del av planbeskrivelsen: - Flom og erosjon - Geoteknikk og grunnforhold - Trafikksikkerhet - Radon Det vises til de ulike tema i beskrivelsen av planforslaget, samt til avsnittet "virkninger av planforslaget". 2. Prosess og saksgang Sakshistorikk I møte fattet planutvalget vedtak om igangsetting av planarbeid for området del av Sandnes. Igangsetting av planarbeid ble kunngjort , med frist for å komme med forhåndsmerknader i saken. Det faste utvalg for plansaker fattet videre vedtak om igangsetting av området Foged Falchs vei i sitt møte Igangsetting av planarbeid ble kunngjort , med frist for å komme med forhåndsmerknader i saken. I løpet av reguleringsplanprosessen ble det vurdert som hensiktsmessig å slå sammen disse to planene. Dette av hensyn til sammenfall i tid og sted. Under arbeid med planen ble det også behov for å utvide planområdet noe. På grunn av utvidelsen ble nye berørte naboer varslet i brev av Det ble gitt en frist på tre uker for å komme med innspill. Medvirkning Planarbeidet følger plan- og bygningslovens regler for medvirkning. Planarbeidet er kunngjort i Helgelands Blad og på kommunens hjemmeside. I tillegg er sektormyndigheter, organisasjoner, grunneiere, naboer og andre med særlig interesser i planarbeidet tilskrevet etter egen adresseliste. Gjennomgang av innspill ved igangsetting Det kom inn til sammen tretten merknader til varsel om oppstart. Innspillene følger saken i sin helhet, men er kort oppsummert i det følgende, med saksbehandlers kommentarer. Samarbeidsutvalget ved Sandnes skole (SU) v/kirsten Smidesang, e-post av Samarbeidsutvalget har flere kommentarer til oppstart av planarbeidet: - Krysset Øysteins gate-riksvei 17 - her må det enten bygges undergang eller stenges fysisk for å hindre trafikkfarlige kryssinger, - Ved omsorgsboligene i Harald Hårfagres gate er det uoversiktlige trafikkforhold. Dette skyldes at det er dårlige forhold for parkering ved avlastningsboliger. Side 3 av 14

4 - Ber om at det vurderes om dagens gang- og sykkelvei fra Dokmoveien til Foged Falchs vei kan fortsette slik at den kommer inn i Krokenveien, - Følgende kryss er trafikkfarlige, og her må tiltak vurderes: Foged Falchs vei-kirkåsveien Krokenveien - Øysteinsgate - Vest for skolen foregår det i dag midlertidig parkering for av- og påstigning av skolebarn. Dette, i kombinasjon med krysset mot Snorres gate, gjør dette til et trafikkfarlig punkt. Kommentar: Når det gjelder området ved omsorgsboligene, så er denne parkeringen nå styrt til parkering ved barnehagen. Dette skal dermed nå være løst. Når det gjelder øvrige kommentarer er disse vurdert i planarbeidet, og det vises til beskrivelsen. Eier Dorit Gjertrud Maurstad, brev av Maurstad representerer eierne av eiendommen gnr. 38, bnr. 21. Eierne synes det er urett at hele eiendommen båndlegges gjennom at eiendommen er regulert til friområde. Det anmodes om at del av eiendommen omreguleres til boligformål. Kommentar: Den aktuelle eiendommen ligger innenfor planområdet Sandnes skole og Horvnes del 1 (planid: , vedtatt ). I denne planprosessen ble eiendommen vurdert og sett i sammenheng med Sandneselva, overordnede planer mv. Vi har ikke sett at det har kommet opp nye momenter som tilsier at eiendommen nå bør omreguleres til boligformål. En rapport fra Asplan, som er utarbeidet i forbindelse med ny kulvert under Snorres gate, underbygger argumentene om at eiendommen ikke bør bebygges. Dette begrunnes i at eiendommen er utsatt for flomfare ved stor vannføring i Sandneselva. Kristina Volnes Larsen, brev av Larsen er eier av Snorres gate 11, og har innvendinger til flere forhold knyttet til arbeidet: - forringelse av verdien på eiendommen, - atkomst til eiendommen, - natursti. I sitt brev skisserer Larsen mulig løsning på forholdene, og ber derfor en dialog med kommunen på disse tre punktene. Tomten er nesten 1,5 daa, og framtidige planer om å dele fra halvparten av tomten. Dette vil ikke la seg gjøre med foreslåtte løsning og gi verdiforringelse av eiendommen Forslag til løsning: Larsen ønsker kompensasjon for verdiforringelsen av eiendommen, både for arealet som kulverten beslaglegger, men også ødelagte mulighetene for fradeling og salg av halvparten av eiendommen. Eiendommen har alltid hatt to atkomster; en for bil og en for gående. Den foreslåtte løsningen vil gjøre atkomst for bil ubrukelig, da den blir bratt og vanskelig å holde åpen vinterstid. Forslag til løsning: Atkomst for bil må ivaretas og bygges opp slik at den kommer i plan med fortauet. Larsen har krav til utforming og materialbruk og forutsetter at kommunen dekker kostnader for etablering. Det går i dag en tursti over eiendommen, og dette ligger som en heftelse på eiendommen. Ved bygging av kulvert og heving av vei må denne stien legges om. Side 4 av 14

5 Forslag til løsning: Larsen ønsker ikke at stien skal komme lengre inn på eiendommen enn per dags dato. Når opprinnelig plassering flyttes, regner Larsen med at heftelsen på eiendommen slettes. Kommentar: I etterkant av denne merknaden ble det avholdt møte mellom Alstahaug kommune og grunneier. Konklusjonen fra dette møtet var at det i planarbeidet skal vurderes om turvei kan flyttes til kommunal eiendom på den andre siden av elva. Det samme gjelder grunneiers innspill om å få mulighet til å dele tomten. Videre skal Asplan Viak komme tilbake med skisser med forslag til ny lengdeprofil av eiendommen. Når det gjelder flytting av turvei, så er det i detaljprosjekteringen lagt opp til at stien etableres på motsatt side av bekken. Det er ikke tatt stilling til fradeling av eiendommen konkret, men bestemmelsene legger føringer for fortetting i hele området. Forholdet knyttet til innkjøring er også løst gjennom detaljprosjekteringen. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), e-post av og I følge løsmassekart for området er det tykk havavsetning i deler av området. Dette innebærer at potensiell skredfare må vurderes før forslag til plan sendes på høring. Dersom det stilles krav til detaljplan før utbygging kan skje, kan skredvurderingene avvente til detaljreguleringen. Varslet tiltak innebærer at deler av Sandneselva skal legges i kulvert. Et slikt tiltak bør kunne gjennomføres uten nevneverdige ulemper for vassdrag og vassdragsmiljø. NVE minner om at tiltak som kan være til skade for allmenne interesser er konsesjonspliktige etter vannressursloven. Når det gjelder eventuell utbygging viser NVE til teknisk forskrift, samt NVEs retningslinje 2/2011, "Flaum og skredfare i arealplanar". Kommentar: Når det gjelder det planlagte tiltaket med kulvert, fortau og ombygging av Snorres gate, så er det redegjort for grunnforhold og stabilitet i detaljprosjektering av tiltaket. Det er også gjennomfør geoteknisk undersøkelse nord for byggeområde B1. Det vises til avsnitt om grunnforhold for nærmere redegjørelse. Forøvrig planlegges det i liten grad nye tiltak i området. Dersom det likevel skal gjøres tiltak innenfor området, sikrer bestemmelsene at det gjennomføres skredvurderinger. Statens vegvesen, brev av og Har ingen andre merknader til oppstart av planarbeidet enn at de ber kommunen se på gangog sykkeltrafikk i området og mot fylkesvei 17. Statnett, e-post av Har ingen merknad til oppstart av planarbeidet. Barnas representant i Alstahaug kommune, brev av Barnas representant minner om betydningen av å ta hensyn til friområdet. Det er viktig at dette blir tatt godt vare på og tilrettelagt på en god måte. I området er det både et eksisterende stisystem og en løkke som har vært brukt til å spille ball. Side 5 av 14

6 Kommentar: Friområdet vil i all hovedsak bestå som i dag, med muligheter for både stisystem og tilrettelegging. I tillegg reguleres det inn tre lekeplasser i området, hvorav den ene skal opparbeides sammen med bygging av nye boliger i Foged Falchs vei. Planen legger også opp til både fortau og gang- og sykkelvei på flere strekninger, som vil bedre trafikksikkerheten. Naboer Arnt Magne Vollan og Camilla Johannessen, e-post av De som bor i området savner en lekeplass, da det er langt til nærmeste, som ligger ved Sandnes barnehage. Det har kommet flere barnefamilier til området den senere tiden, og for barna uten barnehageplass er det også et stort behov for lekeplass i barnehagens åpningstid. Kommentar: Viser til kommentar over samt beskrivelse og vurderinger i planbeskrivelsen. Nordland fylkeskommune, brev av og Fylkeskommunen har generelle kommentarer til planarbeidet, hvor de minner om gjeldende fylkesplan og nasjonal politikk, samt hensynet til barn og unge, funksjonshemmede, naturmangfoldloven mv. og ber om at det tas hensyn til dette i planprosessen. Avslutningsvis opplyser de om at så langt de kjenner til, vil ikke planarbeidet komme i konflikt med verneverdige kulturminner. Opplysningsvesenets fond, representert ved Asplan Viak, brev av Opplysningsvesenets fond har på nåværende stadie ingen merknader til planarbeidet, men bes om å holdes orientert i saken. 3. Planområdet, dagens situasjon Trafikkforhold og atkomst Planområdet ligger sør for riksvei 17, og hovedatkomst til planområdet er fra denne veien. Området nås enten ved å benytte dagens avkjøring nord for eller sør for Sandnes skole, eller via Foged Falchs vei fra nordvest. Veinettet i planområdet er kommunalt. Det er ikke fortau i området i dag. I forbindelse med oppstart av planarbeidet har det kommet innspill på at det er flere trafikkfarlige punkt i området. Bebyggelse Området er i all hovedsak bygd ut på tallet og bebyggelsen består av eneboliger med én eller to etasjer og med store tomter. Boligene i området har stort sett atkomst direkte fra kommunal vei. Bebyggelsen i Foged Falchs vei nr. 35, 37, 39, 41 og 43 skiller seg noe ut fra resten av området. Området er bygd ut tidlig på 70-tallet, med små, vertikaldelte boliger. Disse er nå i svært dårlig forfatning. Støy Det er ikke gjennomført støyvurderinger for området, men det ligger skjermet fra riksveien og andre større veier. Det er heller ingen industri eller annen støyende virksomhet innenfor planområdet. Landskap og terreng Planområdet kan grovt sett deles i tre deler; den nordligste delen av planområdet er bebygd og er relativt flatt. Den sørligste delen er også bebygd, men her skrår terrenget opp mot Høgåsen. Side 6 av 14

7 Disse to områdene med boligbebyggelse er delt av et stort, sammenhengende grøntområde. Her skrår terrenget fra begge sider ned mot Sandneselva som renner gjennom området fra vest til øst. Området er bevokst med krattskog, og langs elva er det etablert en turvei. Øst for planområdet ligger både skole og barnehage. Naturverdi og biologisk mangfold Tidligere var det både større vannføring i elva og fiskeoppgang. Elveløpet ble endret i forbindelse med bygging av riksvei 17 og elva ble lagt i rør på en strekning. Dette medfører at det ikke går fisk går i elva i dag. Barn og unge Det er ikke fortau på veiene i området. Dette gjør at skoleveien er usikker på flere strekninger. Det er ikke etablert lekeplasser i området. Like utenfor planområdet ligger Sandnes skole og barnehage. Her finnes lekeplass og de eneste egnede arealene for ballspill i umiddelbar nærhet. Rekreasjon Forbindelser på tvers gjennom planområdet er noe mangelfulle i dag. Innenfor planområdet er det sammenhengende turvei langs Sandneselva. Det er stort potensial for å videreutvikle og forlenge turveinettet langs elva, både øst og vest for planområdet. I tillegg er det atkomst til Høgåsens turveinett gjennom planområdet. Forurensing Ovenfor planområdet går Sandneselva gjennom en tidligere søppelfylling. Det antas derfor at bekken kan være noe forurenset. Ut over dette er det ikke kjent forurensing i området. Grunnforhold Det er gjennomført geotekniske undersøkelser i forbindelse med en planlagt vei nord for dagens boliger i Foged Falchs vei. Denne viser at løsmassene i området består av et øvre lag fyllmasser over sand. Sonderingene ble avsluttet i harde masser på 8-10 meter. Boreprøver viser et lag med løsmasser bestående av finsand og fin til middels sand ned til fem meter. Videre legger et lag med siltig sand over finsand. Fra 8-9 meter ble det tatt opp en prøve med leirholdig materiale med sand og silt med relativt lavt vanninnhold. I forbindelse med bygging av ny kulvert for Sandneselva ved Snorres gate er det også gjennomført en vurdering av grunnforholdene. Her er det ikke gjennomført nye undersøkelser, men vurderingen baserer seg på kjent kunnskap fra andre prosjekter i området. I vurderingen beskrives fjell i den bratte skrenten sør for elva. På nordsiden av elva er det et tynt jordlag over finsand, silt og stedvis leire. På de små slettene langs elva kan det være et tykkere lag av jord og myr over sand, silt og leire. Dybden av fjell på nordsiden av elva er ikke kjent, men ut fra terrengformasjonene kan den være opptil 10 meter. Det er ikke påvist sensitiv leire ved tidligere gravearbeider, men sand- og siltmassene er løst lagret og flyter lett ut ved tilgang på vann. Fjernvarme Området ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Side 7 av 14

8 4. Beskrivelse av planforslaget Området er i all hovedsak utbygd, selv om det finnes noen ubebygde tomter innenfor planområdet. Eksisterende eiendommer er til dels store, slik at det er potensiale for fortetting. Planforslaget gir muligheter for dette. Det er et ønske at strøkskarakteren i området bevares. Dette gjelder både ved nybygging, men også ved endring av eksisterende bebyggelse. I planforslaget gis det derfor bestemmelser og retningslinjer som gir føringer for ombygging av eksisterende bebyggelse, og for utnyttelse, utforming og høyder på eiendommene som i dag er ubebygd. Planforslaget legger til rette for bygging av fortau og gang- og sykkelveier i området. I tillegg legges det til rette for oppareidelse av lekeplasser og balløkke. Bebyggelse Ny bebyggelse i Foged Falchs vei 35, 37, 39, 41 og 43 I dag er det 20 boenheter her, fordelt på ti vertikaldelte hus, med én etasje. Dagens bebyggelse skal rives. Planforslaget legger til rette for en noe høyere utnyttelse enn i dag, både i form at flere leiligheter og at det kan bygges i to etasjer. Detaljprosjektering vil vise konkret løsning. Det tillates maksimum 40 boenheter i området, og det skal bygges leiligheter av varierende størrelse. Parkeringsdekning vil være begrensende for antall boenheter. Det er satt byggegrenser og krav i bestemmelsene som sikrer at bebyggelsen deles opp og ikke bygges som en lang sammenhengende rekke. Innenfor området skal det opparbeides felles uteoppholdsareal på minimum 400 m 2 for beboerne, i form av to eller tre mindre områder. Oppholdsarealet skal ha lekeareal for de minste barna, i tillegg til at det skal legges til rette for beboere i alle aldre. For å dekke parkering til boligene tillates parkeringskjeller. Dersom dette ikke lar seg realisere, skal det etableres felles parkeringsareal ved innkjøring til området; en fra øst og en fra vest. Her kan det bygges carport eller garasje. For personer med nedsatt bevegelsesevne settes det av parkering ved inngangen til boligene. Sør for bebyggelsen etableres en offentlig gang- og sykkelvei. Nye tomter for boligbebyggelse I planprosessen har det kommet fram muligheter for å etablere noen nye tomter nordvest i området og i sør. Tomtene i nord medfører behov for å flytte noe teknisk infrastruktur som ligger i grunnen. I nord kan det etableres tomter ved å nedgradere en kjørevei til gang- og sykkelvei og ved makeskifte. Ved å stramme opp et kryss i tråd med dagens reguleringsplan blir det også nytt areal for boligbebyggelse ved Vikingveien. Parkeringsdekning vil være begrensende for antall boenheter, men bestemmelsene tillater maksimum 8 boenheter. Innenfor området skal det opparbeides felles uteoppholdsareal på minimum 150 m 2 for beboerne. Oppholdsarealet skal ha lekeareal for de minste barna, i tillegg til at det skal legges til rette for beboere i alle aldre. For å dekke parkeringsbehovet for boligene tillates det parkeringskjeller. Dersom dette ikke lar seg realisere, skal det etableres felles parkeringsareal i nord Side 8 av 14

9 I sør er det foreslått nye tomter som forlengelse av dagens regulerte tomter i Dokmoveien. Figur: Område som viser område hvor det kan innpasses nye boligtomter Fortetting på eksisterende tomter Det kan være aktuelt med fortetting på eksisterende tomter, og det er derfor utarbeidet retningslinjer for dette. Boligene har i dag store tomter og utearealer dekkes her. Ved en eventuell fortetting er det viktig at både nye og eksisterende boliger får tilstrekkelig utearealer med god kvalitet. Retningslinjene legger premisser at fortettingen skjer på en god måte ved at: - både ny og eksisterende tomt sikres en minimumsstørrelse, - både ny og eksisterende tomt skal ha tilstrekkelig areal til parkering og gode uterom, - på hver tomt skal det kun være én avkjørsel til kommunal vei. Det er ønskelig å beholde dagens struktur og volum innenfor planområdet. Eventuell fortetting skal derfor skje gjennom tilbygg til eksisterende boliger eller som frittstående boliger. Det tillates ikke leilighetsbygg med dimensjoner ut over de eneboligene som er i området i dag. I mange fortettingsprosjekter deles en parsell fra nederst i hagen, og atkomst til ny tomt sikres gjennom en vei over eksisterende eiendom. Dette er ofte en dårlig løsning, ved at unødvendig mye areal går med til trafikkformål og den opprinnelige tomta blir stykket opp. Det gir ofte også dårlige løsninger i forhold til lysforhold, usjenert uterom mv. både på ny og eksisterende tomt. Det bør derfor, heller enn å fradele et areal nederst i hagen, søke å bygge sammen eksisterende og ny bebyggelse. Eventuelt, dersom tomta er stor nok til det, at tomtene deles på langs med to uavhengige boliger. Ideelt sett bør et større område/flere eiendommer ses under ett, slik at for eksempel atkomst kan løses for flere ny boliger, og ikke bare én bolig per atkomst. Ved at to eller flere grunneiere går sammen om et prosjekt vil også en fortetting kunne realiseres - og ikke minst med bedre kvalitet enn om alle skal løse det på egen grunn. Friområder, lekeplasser og turveier Planforslaget sikrer et stort område, o_g1, som i dag både er i bruk og tilrettelagt som friområde. Dette området er i all hovedsak skrått, og godt egnet til fri lek og med en rekke Side 9 av 14

10 naturlekeplasser. Noen av skråningene kan også benyttes til aking, selv om det er relativt korte bakker. En del av dette område, mot Sigurd Herses gate, er flatt og godt egnet som lekeplass. Siden det, med unntak av skole- og barnehageområdet, ikke er lekeplasser i området, reguleres dette til lekeplass. Som tidligere nevnt reguleres også en lekeplass i tilknytning til de nye boligene i Foged Falchs vei. På enden av Foged Falchs vei og Krokenveien reguleres også et område til lekeplass. Her er det til en viss grad etablert lekeplass i dag. Det er i dag opparbeidet turvei langs Sandneselva, fra Foged Falchs vei til Snorres gate. I tillegg er det noen tverrforbindelser fra bebyggelsen og inn mot elva. I tillegg til eksisterende stinett legges det opp til en tursti fra Krokenveien til øvre del av Foged Falchs vei, som kobler seg på dagens gang- og sykkelvei mot Dokmoveien. Bestemmelsene åpner for at denne kan opparbeides som en gang- og sykkelvei. Planforslaget regulerer også et 30 meter bredt friområde parallellt med Kirkåsveien, Foged Falchs vei mot Iduns vei. Figur: Kart som viser eksisterende eller planlagte turveier. Eksisterende og planlagte turveier, jf. planforslaget, er vist med stiplet linje, mens ønsket framtidig turvei er prikket linje. Parkering Parkering skal skje på egen tomt, enten som bakkeparkering, i garasje eller carport, med unntak av områdene B1 og B20. Infrastruktur og transport Veiene i området reguleres til offentlig vei. Planforslaget innebærer ikke endringer i veisystem i planområdet eller avkjøringer fra overordnet vei. Det vil heller ikke gi endringer når det gjelder renovasjon, støy eller behov for ytterligere kommunal infrastruktur. Unntak her er området ved Foged Falchs vei, hvor det er behov for ny trasé for kommunal infrastruktur. Det er planlagt å legge den sammen med ny gang- og sykkelvei. Side 10 av 14

11 Nye avkjørsler fra kommunal vei Fortetting vil gi flere avkjørsler fra kommunal vei til private tomter. Trafikksikkerhet knyttet til avkjøringer blir ivaretatt i byggesøknad, og bestemmelsene sikrer at hver bolig kun får én avkjørsel. I dag har boligene i Foged Falchs vei til sammen fem avkjøringer, og disse er til dels bratte. Planforslaget legger opp til felles parkering. Derigjennom reduseres antall avkjørsler og trafikksikkerheten økes. Etablering av fortau Det skal etableres fortau langs Snorres gate, på vestsiden av dagens vei. I den sørligste delen av Snorres gate vil dagens vei bli utvidet mot øst. På den nordligste delen vi fortauet etableres på areal som i dag er privat grunn. På grunn av ny og breiere vei over Sandneselva vil dagens bru bli erstattet med kulvert. I forbindelse med detaljprosjekteringen av fortau og ombygging av veien er det gjort flomvurderinger. Tiltaket er dimensjonert for en 200 års flom. Planforslaget sikrer også ny gang- og sykkelvei langs deler av Foged Falchs vei. I tillegg legges det til rette for fortau fra Snorres gate til Sandens barnehage. Annet Planforslaget vil ikke berøre forhold knyttet til landbruk, kulturminner eller reindriftsnæring. 5. Virkninger av planforslaget Risiko og sårbarhet Det er ikke gjort en egen risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Følgende punkter er vurdert som relevante: - Flom og erosjon - Geoteknikk og grunnforhold - Trafikksikkerhet - Radon Øvrige punkter i ROS-analyse er vurder å ikke være relevante. Når det gjelder radon, så er det ikke gjennomført målinger av radonnivået i området. Nye boliger innenfor planområdet vil bygges med radonsperre, i tråd med dagens krav. Øvrige tema er vurdert i planarbeidet og inngår som en del av planbeskrivelsen Det vises til de ulike tema i beskrivelsen av planforslaget, samt til avsnittet virkninger av planforslaget. Rekreasjon Langs Sandneselva er det i dag opparbeidet en turvei. Planforslaget sikrer dagens friområde gjennom plan. I tillegg ivaretar planen dagens stisystem og gir også muligheter for en ytterligere tilrettelegging av området, som friområde, lekeområde og rekreasjonsområde. Dagens turvei er av varierende kvalitet og standard. I tillegg er sammenhengene mellom turvei, veinett og boligområder mangelfulle. Det hadde også vært ønskelig med fortsettelse av veien både mot øst og lengre mot vest. Side 11 av 14

12 Det ligger ikke penger til opparbeidelse og opprusting av turveisystemet i dette prosjektet, men planen åpner for ytterligere tilrettelegging, og det bør arbeides med å skaffe midler til ytterligere tilrettelegging. Infrastruktur, kommunikasjon, transport, trafikksikkerhet Fortau og omlegging av Snorres gate vil gi en god trafikkløsning og sikkerhet i samsvar med trafikksikkerhetsplan for De foreslåtte tiltakene vil gi store terrenginngrep i form av fyllinger og skjæringer der Snorres gate krysser Sandneselva. For at inngrepene skal bli minst mulig, stilles det krav i bestemmelsene om at området skal tilsås og tilplantes med stedegen vegetasjon. Barn og unge Planforslaget vil bedre forholdene for barn og unge gjennom at det etableres av fortau og gang - og sykkelvei flere steder. I tillegg sikrer planen et stort areal som offentlig friområde og lekeplasser. Dette sikrer arealer for lek og rekreasjon for framtiden. Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til at lekeplassen øst for boligene i Foged Falchs vei opparbeides sammen med de nye boligene. Ubebygde arealer i planområdet er i stor grad bratte, med unntak av et område opp mot Sigurd Herses gate. Dette området er i planforslaget foreslått til lekeplass. I planarbeidet er det vurdert om denne eiendommen heller kunne vært benyttet som boligtomt. På grunn av at dette er en av svært få større ubebygde arealer som er flate, er det konkludert med at eiendommens betydning som lekeareal er viktig. Tilgjengelighet og universell utforming Siden det her er et område med eksisterende bebyggelse, stilles det ikke krav til tilgjengelige boliger. Fortau skal etableres ut fra hensynet til tilgjengelighet for alle. Turveien går gjennom et tildels kupert område, særlig ved inn- og utgang til området fra sidene. Turveien skal, så langt det er mulig, tilpasses kravene til universell utforming. Klima, energi og vann Planforslaget er vurder å ikke få betydning for klima eller energi. Når det gjelder vann, vil ny kulvert bidra til å hindre flom. Nødvendig omlegging av Sandneselva og etablering av kulvert som erstatning for dagens bro, er vurdert å ikke få vesentlige konsekvenser for elva, naturmiljøet eller området som rekreasjonsområde. Helse Fortau vil gjøre deler av området mer trafikksikkert. Dette vil både være positivt ved at det gir færre ulykker, samtidig som det vil gjøre det mer attraktivt å ferdes til fots eller på sykkel. Dette vil både være positivt for hver enkelt sin helse, men mindre biltrafikk gir også mindre forurensing og utslipp. Sikring av et stort, sammenhengende friområde er også positivt ut fra et folkehelseperspektiv. Fortetting Området er i all hovedsak utbygd, og forslaget innebærer ikke endringer for eksisterende, godkjente boliger. I flere deler av Sandnessjøen har man i den senere tid sett ønsker om fortetting. Dette skjer ofte uten en helhetlig plan for fortettingsprosjektene. Man får dermed en Side 12 av 14

13 enkeltvis behandling av prosjektene, og derigjennom mistes helheten og sammenhengen mellom prosjektene og forankring til helhet og sammenheng. Ved at fortettingsstrategier vedtas i planen, kan mindre fortettingsprosjekter som er i tråd med planen, behandles som byggesak. Dette gir både en enklere prosess og større forutsigbarhet. Det er vurdert at området tåler en viss fortetting og det er gitt føringer for framtidig bygging og fortetting i området. Dette sikrer at fortetting skjer med god kvalitet og at man slipper at enkeltsøknader skaper presidens og gir føringer for fortetting. Planen vil gi muligheter for utbygging på ledige tomter. Dersom søknad om tiltak er i tråd med områdeplanen, kan denne utbyggingen kan skje direkte i en byggesak, uten krav til detaljert regulering. Forholdet til naturmangfoldloven Naturmangfoldloven 7 krever at prinsippene i naturmangfoldloven (nml) 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i vurderingen av saken. Det betyr at det skal vises hvilken vekt 8-12 har blitt tillagt og hva det har hatt å bety for utfallet i saken. Kravet i nml 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er oppfylt. I planarbeidet er eksisterende informasjon samlet inn og vurdert. Det er konkludert med at planforslaget ikke kommer i konflikt med prinsippene i nml. På grunn av tidligere omlegginger av Sandneselva nedstrøms planområdet, er det per i dag ingen fiskeoppgang i elva. Den prosjekterte kulverten er likevel planlagt slik at det skal være mulig for fisk å passere. 6. Avveining av konsekvenser Ny kulvert gjennom Snorres gate vil gi store skjæringer og terrenginngrep. Samtidig er tiltaket positivt ved at det etableres fortau og trafikksikkerheten bedres. Tiltaket vil også være flomforebyggende. Ut fra en samlet vurdering vurderes tiltaket som positivt. De nye boligtomtene som er lagt inn i planforslaget er vurdert å ikke gi negative konsekvenser for beboere i området eller de som ferdes gjennom området til og fra andre steder. I Dokmoveien og nord for Harald Hårfagres gate vil nye tomter berøre områder som er regulert til grønnstruktur. Det er vurdert at dette ikke er viktge grøntområder, eller områder som inngår i turveistrukturen. I forbindelse med nye boliger i Foged Falchs vei er byggeområdet utvidet noen meter mot Sandneselva og i et område som i dag er vist som eksisterende friområde i kommunedelplan for Sandnessjøen. Selv om det er uheldig å ta av friområdet, er det vurdert å være en akseptabel utvidelse, for på denne måten å få etablert gang- og sykkelvei langs Foged Falchs vei. Dette vil bedre trafikksikkerheten i området. Det er videre vurdert at overgangen mellom platået nord for dagens bebyggelse og skråningen ned mot Sandneselva er en naturlig avgrensing av friområdet. Tidlig i planprosessen er det vurdert å legge en atkomstvei og fortau nord for eksisterende bebyggelse i Foged Falchs vei. Det er vurdert som uheldig ut fra at den nye veien ville gitt store terrenginngrep som ville gått så langt nord at den hadde berørt Side 13 av 14

14 selve elvestrengen, og gitt veifyllinger på opp mot fem meter. Det er derfor gått bort fra denne løsningen, og gang- og sykkelvei er lagt sør for boligene. Ut fra en helhetlig vurdering vil dette gi en bedre og mer arealeffektiv løsning. Omlegging av vei og oppstramming av kryss vil gi bedre forhold for myke trafikanter i området, gjennom mer oversiktlige trafikkforhold og gjennom at én kjørevei nedgraderes til gangvei. Det er ikke knyttet midler til opparbeiding av to av lekeplassene, fortau fra Snorres gate til Sandnes barnehage eller gang- og sykkelvei i forlengelse av dagens gang- og sykkelvei fra Dokmoveien. Ved at det sikres i plan kan det etableres på et senere tidspunkt uten behov for regulering. Side 14 av 14

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES - SLUTTBEHANDLING

SAKSFRAMLEGG SAK: OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES - SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for del av Sjøbergs gate. Nasjonal planid: Arkivsak: 17/844. Vedtak om igangsetting:

Planbeskrivelse. Detaljregulering for del av Sjøbergs gate. Nasjonal planid: Arkivsak: 17/844. Vedtak om igangsetting: Planbeskrivelse Detaljregulering for del av Sjøbergs gate Nasjonal planid: 20140052 Arkivsak: 17/844 Vedtak om igangsetting: 28.08.14, sak 35/14 Høringsperiode: Kommunestyrets vedtak: Innhold 1. Bakgrunn...

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Breiteigen Plan ID Ørland kommune

Forslag til detaljreguleringsplan for Breiteigen Plan ID Ørland kommune Dato 02.02.2015 Forslag til detaljreguleringsplan for Breiteigen Plan ID 1621201501 Ørland kommune Innholdsfortegnelse FORMÅL...2 Oppdragsgiver:...2 Beskrivelse av planområdet:...2 Dagens bruk av planområdet:...2

Detaljer

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune Til berørte myndigheter og naboer VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN: Krydderveien 11 Fredrikstad kommune (PLAN ID 01061162) Datert: 17.07.17 Varsling Iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

INNKOMNE MERKNADER STAMNESØRA BOLIGFELT Merknadsfrist: Nordland fylkeskommune, brev datert

INNKOMNE MERKNADER STAMNESØRA BOLIGFELT Merknadsfrist: Nordland fylkeskommune, brev datert INNKOMNE MERKNADER STAMNESØRA BOLIGFELT Merknadsfrist: Nordland fylkeskommune, brev datert 23.07.2015 - Nordland fylkeskommune anser det som svært viktig at de avbøtende tiltakene som sikrer allmennhetens

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Planarbeid for Markveien Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Agenda Bakgrunn for arbeidet Planprosessen Rammer og føringer Overordnede myndigheter Aktuelle temaer i planarbeidet Opplysninger Spørsmål og synspunkter

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR SKOLETOMTA VASSÅS Utvidet planområdet FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Boligfortetting i Gjertrudgjellan

PLANBESKRIVELSE. Boligfortetting i Gjertrudgjellan PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN Boligfortetting i Gjertrudgjellan Røros kommune Oversiktskart. Planområdets beliggenhet. Røros kommune teknisk etat, 31.08.12, revidert 14.02.13. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12 Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Søknad om dispensasjon, fradeling av parsell

Detaljer

Trygg og framtidsrettet

Trygg og framtidsrettet Trygg og framtidsrettet Reguleringsendring av detaljreguleringsplan for offentlig formål nord for Stemmen, Plan 0410.01 Time kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 2 1.1 BAKGRUNN FOR SAKEN... 2 1.2

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling.

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.09.2016 Sak: 138/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/25513

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Arkivsak: 16/1093 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS HOLMENGATA OG IDRETTSVEGEN - FØRSTEGANGS BEHANDLING

Arkivsak: 16/1093 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS HOLMENGATA OG IDRETTSVEGEN - FØRSTEGANGS BEHANDLING Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/1093 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS HOLMENGATA OG IDRETTSVEGEN - FØRSTEGANGS BEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 137/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201504859-18 Saksbehandler Nina Malo Saksgang Møtedato By- og miljøutvalget 25.08.2016 Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS Trondheim, 29.06.2015 KT/1451 DETALJREGULERING AV VIKAN NORD B14. PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/519-12/1883-3 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 28.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan gang- sykkelvei langs E6 fra

Detaljer

Forslag til områderegulering for SOLBAKK GÅRD 56/3 ( ) PLANBESKRIVELSE. Planforslag Solbakk gård 56/3. Fauske kommune

Forslag til områderegulering for SOLBAKK GÅRD 56/3 ( ) PLANBESKRIVELSE. Planforslag Solbakk gård 56/3. Fauske kommune Forslag til områderegulering for SOLBAKK GÅRD 56/3 (1841-2010004) PLANBESKRIVELSE Planforslag Solbakk gård 56/3 Fauske kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 11.09.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg 04.10.2017 17/60 Kommunestyret 31.10.2017 Saksbehandler: Robert Bjørnestøl Reguleringsplan Bergly, Ervika - Sluttbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2014 REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 12.09.2014 Navn på plan/tiltak: Fjordgåren Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\, Gårds- og

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Reguleringsplan for Arkiv: Diskosveien - gbnr 42/682 mf., GBNR - 42/682, FA - L13 Arkivsak: 17/71-1 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 04.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: L /399

Ørland kommune Arkiv: L /399 Ørland kommune Arkiv: L12-2015/399 Dato: 03.09.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Thomas Engen Saksnr Utvalg Møtedato 15/48 Planutvalget - Ørland kommune 10.09.2015 15/62 Kommunestyret - Ørland kommune 10.09.2015

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR C4, ALTA SENTRUM

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR C4, ALTA SENTRUM Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging iht adresseliste Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 28290/16 PLNID 20160001 16/287-10/NADEKL ALTA 1.2.17 OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer