1. LEGEMIDLETS NAVN. Flutivate 0,05 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1 g inneh.: Flutikasonpropionat 0,5 mg, (0,05 %)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. LEGEMIDLETS NAVN. Flutivate 0,05 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1 g inneh.: Flutikasonpropionat 0,5 mg, (0,05 %)"

Transkript

1 1. LEGEMIDLETS NAVN Flutivate 0,05 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 g inneh.: Flutikasonpropionat 0,5 mg, (0,05 %) For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt LEGEMIDDELFORM Krem 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Flutivate krem er et potent topikalt kortikoidsteroid mot inflammatoriske, kløende og andre steroidfølsomme hudlidelser. Dette inkluderer: Atopisk dermatitt Nummulær dermatitt (skiveformet eksem) Prurigo nodularis Psoriasis (unntatt ved utstrakt plakk pasoriasis) Lichen simplex chronicus (nevrodermatitt) og lichen planus Seborroisk dermatitt Irritert og allergisk kontaktdermatitt Skiveformet lupus erytematose Supplement til systemisk behandling med steroider mot generell erythrodermi Insektsbitt Miliaria (hetebobler) 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Krem passer spesielt godt for fuktige eller væskende overflater. Behandling: Påsmøres i tynt lag 1-2 ganger daglig i opptil 4 uker, frem til forbedring oppnås. Deretter reduseres frekvensen av påføringer eller det byttes til et mindre potent kortikosteroid. Gni forsiktig inn i huden slik at det affiserte området akkurat dekkes. La huden absorbere kremen fullstendig før påføring av fuktighetskrem. Om tilstanden forverres eller ikke forbedres innen 2-4 uker, skal diagnose og behandling revurderes. Atopisk dermatitt: Behandling med et topikalt steroid bør gradvis avsluttes når tilstanden er under kontroll, og fuktighetskrem bør da brukes som vedlikeholdsbehandling. Tilbakefall av dermatoser kan forekomme dersom behandlingen brått avsluttes. 1

2 Forebyggende behandling hos voksne ved kronisk atopisk eksem etter effektiv behandling av akutt fase: Behandlingsfrekvensen reduseres til påsmøring 1 gang daglig, 2 dager pr uke uten okklusjon. Påsmøres områder med tidligere utbrudd eller områder der eksemet vanligvis kommer tilbake. Denne behandlingen skal kombineres med daglig bruk av fuktighetskrem. Tilstanden må jevnlig vurderes. Vedlikeholdsbehandling kan forsøksvis opphøre i perioder hvor symptomer erfaringsmessig er mindre uttalt, f.eks. i sommermånedene. Effekt og sikkerhet av vedlikeholdsbehandlingen har ikke vært undersøkt utover 16 uker. Eldre: Det bør brukes den minste mengde krem som er tilstrekkelig for å oppnå ønsket klinisk effekt, i kortest mulig tidsrom. Nedsatt nyre/leverfunksjon: Om systemisk absorpsjon skulle forekomme(ved applikasjon over et stort område over lengre tid), kan metabolismen og utskillelsen forsinkes ved nedsatt nyre-/leverfunksjon, og dermed føre til økt risiko for systemisk toksisitet. Det bør derfor brukes den minste mengde krem som er tilstrekkelig for å oppnå ønsket klinisk effekt, i kortest mulig tidsrom. 4.3 Kontraindikasjoner Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt Primærinfeksjoner i huden (forårsaket av virus (for eksempel herpes simplex, varicella) bakterier eller sopp). Perioral dermatitt. Acne vulgaris. Rosacea. Dermatoser hos barn under 1 år, inkludert ved dermatitt og bleieutslett. Perianal og genital kløe. Pruritus uten inflammasjon. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Forsiktighet bør utvises hos pasienter som tidligere har fått lokale overfølsomhetsreaksjoner ved bruk av andre kortikosteroider. Lokale overfølsomhetsreaksjoner (se pkt. 4.8) kan ligne symptomene til tilstanden som behandles. Dersom tegn på hypersensitivitet oppstår må behandlingen avbrytes umiddelbart. Utslag av hyperkortisisme (Cushings syndrom) og reversibel suppresjon av hypotalamus-hypofysebinyrebark (HPA) aksen som videre fører til mangel på glukokortikosteroid, kan oppstå hos noen personer som et resultat av økt systemisk absorpsjon av topikale steroider. Dersom dette observeres må legemiddelet seponeres gradvis ved å redusere applikasjonsfrekvensen eller bytte til et mindre potent kortikosteroid. En brå behandlingsstopp kan resultere i utilstrekkelige mengder glukokortikosteroid (se pkt. 4.8). Suppresjon av hypotalamus-hypofyse-binyrebark (HPA) aksen (plasmakortison om morgenen < 5 µg/dl) er svært lite sannsynlig som følge av terapeutisk bruk av Flutivate krem eller salve, med mindre over 50 % av hudområdet til en voksen person behandles og det påføres mer enn 20 gram krem/salve per dag. Risikofaktorer for økte systemiske effekter er: Potens og formulering av det topikale steroidet Økt eksponeringsvarighet Påføring på store hudområder, spesielt hos spedbarn og små barn (se under) Bruk på okkluderte hudområder (som f.eks. på intertriginøse områder eller under okkluderende bandasjer). Bruk av bleier kan virke som en okkluderende bandasje. Økt hydrering av stratum corneum Bruk på tynn hud, slik som i ansiktet 2

3 Bruk på skadet hud eller ved andre tilstander der hudbarrieren kan være svekket Sammenlignet med voksne kan barn absorbere forholdsmessig større mengder av topikale kortikosteroider og dermed være mer utsatt for systemiske bivirkninger. Dette er fordi barn (spesielt spedbarn og små barn) har en umoden hudbarriere og, sammenlignet med voksne, et større kroppsareal i forhold til kroppsvekt. Det bør brukes så liten mengde som mulig i kortest mulig tidsrom for ønsket terapeutisk effekt. Barn Kontinuerlig langtidsbehandling med topikale kortikosteroider bør unngås hos barn under 12 år pga. fare for binyrebarksuppresjon (se også ovenfor). Bruk ved Psoriasis Topikale kortikosteroider bør brukes med varsomhet ved psoriasis, da tilbakefall, toleranseutvikling, risiko for generalisert pustuløs psoriasis og utvikling av lokal eller systemisk toksisitet på grunn av nedsatt barrierefunksjon i huden har vært rapportert i noen tilfeller. Det er derfor viktig med tett oppfølging ved bruk hos pasienter med psoriasis. Bruk i ansiktet Langvarig bruk i ansiktet er uønsket, da dette hudområdet er mer utsatt for atrofiske endringer ved behandling med potente topikale kortikosteroider. Dette må tas hensyn til ved behandling av tilstander som psoriasis, skiveformet lupus erytematose og alvorlig eksem. Bruk på øyelokkene Ved påføring på øyelokkene må det sikres at Flutivate ikke kommer i øyet, da gjentatt eksponering kan resultere i lokal irritasjon, katarakt og glaukom. Samtidig infeksjon Det bør gis egnet antimikrobiell behandling hvis inflammerte lesjoner infiseres. Hvis infeksjonen sprer seg må topikale kortikosteroider seponeres, og det må gis egnet antimikrobiell behandling. Infeksjonsrisiko ved okklusjon Bakterielle infeksjoner fremmes av varme, fuktige forhold i hudfolder eller under okklusive bandasjer. Huden bør derfor være ren før ny applikasjon ved bruk av okkluderende bandasjer. Kroniske leggsår Topikale kortikosteroider brukes i noen tilfeller for å behandle dermatitt rundt kroniske leggsår. Slik bruk kan imidlertid være assosiert med økt risiko for lokale overfølsomhetsreaksjoner og lokale infeksjoner. Inneholder imidurea som frigir spor av formaldehyd som nedbrytningsprodukt. Formaldehyd kan medføre allergisk sensibilisering eller irritasjon ved hudkontakt. 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Samtidig behandling med legemidler som inhiberer CYP3A4 (f. eks. ritonavir, itrakonazol) har vist seg å hemme metabolismen av kortikosteroider, og dermed føre til økt systemisk eksponering. Den kliniske relevansen av dette avhenger av dosen og administrasjonen av kortikosteroidet, samt hvor sterk CYP3A4 inhibitoren er. 4.6 Fertilitet, graviditet og amming Graviditet Det finnes kun begrenset mengde data angående bruk av Flutivate hos gravide. Topikal administrasjon av kortikosteroider til drektige dyr kan føre til abnormal fosterutvikling (se punkt 5.3). Relevansen av dette for mennesker er ikke etablert. Bruk av Flutivate under graviditet bør likevel kun vurderes dersom den 3

4 forventede nytten for mor er større enn risikoen for fosteret. Det bør brukes så liten mengde som mulig i kortest mulig tidsrom. Amming Det er ikke kjent om topikal administrasjon av kortikosteroider kan resultere i tilstrekkelig systemisk absorpsjon til å gi detekterbare mengder i morsmelk. Når målbare plasmanivåer var oppnådd hos laboratorierotter etter subkutan administrering ble det funnet flutikasonpropionat i melken. Bruk av Flutivate under amming bør kun vurderes dersom den forventede nytten for mor er større enn risikoen for barnet. Om Flutivate brukes av ammende, skal det ikke smøres på brystene, for å unngå at barnet får i seg Flutivate. Fertilitet Det finnes ingen tilgjengelige data som evaluerer effekten av topikale kortikosteroider på fertilitet hos mennesker. 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Det har ikke vært utført noen studier for å undersøke effekten på å kjøre bil og bruke maskiner. På bakgrunn av bivirkningsprofilen er det ikke forventet at Flutivate påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. 4.8 Bivirkninger Bivirkningene under er listet etter MedDRA system organklasse og frekvens. Frekvenser er definert som: svært vanlige ( 1/10), vanlige ( 1/100 til <1/10), mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100), sjeldne ( 1/ til <1/1000) og svært sjeldne (<1/10 000) inkludert isolerte tilfeller. Infeksiøse og parasitære sykdommer Svært sjeldne: Opportunistiske infeksjoner Forstyrrelser i immunsystemet Svært sjeldne: Hypersensitivitet (se pkt. 4.4) Endokrine sykdommer Svært sjeldne: Suppresjon av hypotalamus-hypofyse-binyrebark (HPA) aksen og tegn på hyperkortisisme (se pkt. 4.4): Vektøkning/fedme Forsinket vektøkning/vekstretardasjon hos barn Symptomer på Cushing s syndrom (måneansikt, fedme rundt mageregionen) Forminsket endogent kortisol nivå Hyperglykemi/glykosuria Hypertensjon Osteoporose Katarakt Glaukom Sykdommer i blod og lymfatiske organer Svært sjeldne: Dilaterte overfladiske blodårer (observert ved langvarig og intensiv behandling med potente kortikosteroider). Hud -og underhuds-sykdommer Vanlige: Pruritus Mindre vanlige: Lokal brennende følelse i huden 4

5 Svært sjeldne: Fortynning av huden, atrofi, striae, telangiektasi, pigmenteringsendringer, hypertrikose, allergisk kontakteksem, forverring av underliggende symptomer, pustulær psoriasis, erytem, utslett og elveblest Melding av mistenkte bivirkninger Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: Field 4.9 Overdosering Symptomer og tegn Topikal påføring av Flutivate kan absorberes i tilstrekkelige mengder for å produsere systemiske effekter. Akutte overdose er sjelden rapportert. Ved kronisk overdosering eller misbruk kan symptomer på hyperkortisisme inntreffe. Behandling Ved overdose bør Flutivate gradvis seponeres ved å redusere applikasjonsfrekvensen eller bytte til et mindre potent kortikosteroidpreparat. Dette er på grunn av fare for mangel på glukokortikosteroid. Videre behandling skal skje i henhold til klinisk indikasjon, eller som anbefalt av den nasjonale giftsentralen. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Kortikosteroider, sterke (gruppe III). ATC-kode: D07A C17 Farmakoterapeutisk virkningsmekanisme: Flutikasonpropionat er et glukokortikosteroid med høy topikal antiinflammatorisk potens. Virkningsmekanisme: Inflammasjonshemmende, kløestillende og vasokonstruktiv effekt, via flere mekanismer som inhiberer allergiske senfasereaksjoner. Flutivate har høy affinitet til, og antagonistisk aktivitet på glukokortikosteroid-reseptoren. Halveringstiden av det aktive steroid-reseptor-kompleks er >8 timer, noe som gir lang virketid. Kremen har høyt fettinnhold (50 %) og er egnet ved både akutte, subakutte og tørrere tilstander eller når det av kosmetiske årsaker er ønskelig. Biotilgjengelighet ved topikal eller oral administrering er svært lav, på grunn av dårlig absorpsjon og utstrakt førstepassasje-metabolisme. Systemisk eksponering av Flutivate ved et eventuelt inntak av Flutivate krem vil derfor være liten. 5.2 Farmakokinetiske egenskaper Absorpsjon Liten risiko for suppresjon av HPA-aksen (morgen plasmakortisol < 0,05 ng/ml) dersom mindre enn 50 % av arealet til en voksen person behandles, eller ved anvendelse av mindre enn 20 g krem/salve/lotion per dag. Systemiske effekter kan forekomme ved okklusjonsbehandling over store hudområder, først og fremst hos barn. Halveringstid Ca. 3 timer etter i.v. injeksjon. 5

6 Biotransformasjon: Hovedsakelig i leveren til inaktive metabolitter. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata I toksikologiske studier er det sett klasseeffekter typiske for potente kortikosteroider. Disse er kun sett i doser som er langt høyere enn doser beregnet for terapeutisk bruk. Flutikasonpropionat har gitt føtale effekter som ganespalte og forsinket forbeining i dyreforsøk, som andre potente kortikosteroider også har gitt. Ingen nye effekter ble identifisert i langtidsstudier, reproduksjonsstudier eller teratogenitetsstudier. Flutikasonpropionat har ikke vist mutagen aktivitet in vitro og in vivo. Ingen karsinogen effekt er sett hos gnagere. Flutikasonpropionat er ikke-irriterende og ikke-sensitiviserende i dyremodeller. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Cetostearylalkohol, cetomakrogol 1000, flytende parafin, isopropylmyristat, propylenglykol, imidurea, natriumfosfat, sitronsyre, renset vann til 1 g. 6.2 Uforlikeligheter Ikke relevant. 6.3 Holdbarhet 2 år 6.4 Oppbevaringsbetingelser Oppbevares ved høyst 30 C. Må ikke fryses. 6.5 Emballasje (type og innhold) Tube 30 g og 100 g. 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN GlaxoSmithKline Postboks 180 Vinderen 0319 Oslo Tlf: E-post: 6

7 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE/SISTE FORNYELSE / OPPDATERINGSDATO

Preparatomtale (SPC)

Preparatomtale (SPC) 1. LEGEMIDLETS NAVN Dermovat 0,05 % salve Preparatomtale (SPC) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 g salve inneholder: 0,5 mg klobetasolpropionat For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Pliapel er indisert til voksne for overflateanestesi i intakt hud før dermatologiske prosedyrer.

PREPARATOMTALE. Pliapel er indisert til voksne for overflateanestesi i intakt hud før dermatologiske prosedyrer. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Pliapel 70 mg/g + 70 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 gram krem inneholder 70 mg lidokain og 70 mg tetrakain. Hjelpestoffer med kjent effekt: metylparahydroksybensoat

Detaljer

Ett gram gel inneholder 10 mg (1 %) klindamycin (som klindamycinfosfat) og 0,25 mg (0,025 %) tretinoin.

Ett gram gel inneholder 10 mg (1 %) klindamycin (som klindamycinfosfat) og 0,25 mg (0,025 %) tretinoin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zalna 10 mg/g/0,25 mg/g gel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ett gram gel inneholder 10 mg (1 %) klindamycin (som klindamycinfosfat) og 0,25 mg (0,025 %) tretinoin. Hjelpestoffer

Detaljer

Påsmøres tynt og gnis godt inn 1-2 ganger daglig i 3-4 uker, selv om symptomfrihet oppnås etter kortere behandlingstid.

Påsmøres tynt og gnis godt inn 1-2 ganger daglig i 3-4 uker, selv om symptomfrihet oppnås etter kortere behandlingstid. 1. LEGEMIDLETS NAVN Fungoral 20 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketokonazol 20 mg/g For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Krem 4. KLINISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Canesten 1 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1 gram Canesten krem inneholder 10 mg klotrimazol.

1. LEGEMIDLETS NAVN. Canesten 1 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1 gram Canesten krem inneholder 10 mg klotrimazol. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Canesten 1 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 gram Canesten krem inneholder 10 mg klotrimazol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Detaljer

1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Ventoline 0,4 mg/ml mikstur 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over

Detaljer

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4).

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4). Preparatomtale 1. LEGEMIDLETS NAVN Asacol 500 mg, stikkpiller 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver stikkpille inneholder: mesalazin 500 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

Lymesyklin er indisert til behandling av moderat til alvorlig acne vulgaris (se pkt. 4.4 og 5.1).

Lymesyklin er indisert til behandling av moderat til alvorlig acne vulgaris (se pkt. 4.4 og 5.1). 1. LEGEMIDLETS NAVN Lymecyclin Actavis 300 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal.

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN DUROGESIC 12 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 25 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 50 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 75 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 100

Detaljer

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon.

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Imodium Comp tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. For fullstendig liste

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Tobrex Depot 3 mg/ml depotøyedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 3 mg tobramycin. Hjelpestoffer: 1 ml oppløsning

Detaljer

Barn: Voltaren Ophtha er ikke indisert til anvendelse hos barn. Pediatrisk erfaring er begrenset til enkelte publiserte kliniske studier.

Barn: Voltaren Ophtha er ikke indisert til anvendelse hos barn. Pediatrisk erfaring er begrenset til enkelte publiserte kliniske studier. 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 1 mg/ml øyedråper, oppløsning. Voltaren Ophtha 1 mg/ml øyedråper, oppløsning i endosebeholdere. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Diklofenaknatrium 1 mg/ml.

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. 10 mg: brun, oval kapsel, ca. 11 mm lang og 7 mm bred, merket med A1

1. LEGEMIDLETS NAVN. 10 mg: brun, oval kapsel, ca. 11 mm lang og 7 mm bred, merket med A1 1. LEGEMIDLETS NAVN Toctino 10 mg kapsler, myke Toctino 30 mg kapsler, myke 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver myk kapsel inneholder 10 mg alitretinoin. Hver myk kapsel inneholder 30 mg alitretinoin.

Detaljer

1 ml inneholder 1 mg deksametasonnatriumfosfat og 5 mg kloramfenikol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1

1 ml inneholder 1 mg deksametasonnatriumfosfat og 5 mg kloramfenikol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 1. LEGEMIDLETS NAVN Spersadex med kloramfenikol øyedråper, oppløsning 1+5 mg/ml 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 1 mg deksametasonnatriumfosfat og 5 mg kloramfenikol. For fullstendig

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medrol 4 mg tabletter Medrol 16 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Methylprednisolon 4 mg, resp. 16 mg.

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medrol 4 mg tabletter Medrol 16 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Methylprednisolon 4 mg, resp. 16 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Medrol 4 mg tabletter Medrol 16 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Methylprednisolon 4 mg, resp. 16 mg. Hjelpestoffer med kjent effekt: Laktosemonohydrat, sakkarose.

Detaljer

Medisinert plaster. Rektangulært perforert plaster (22 cm x 14 cm) med elastisk flanell som bæremateriale.

Medisinert plaster. Rektangulært perforert plaster (22 cm x 14 cm) med elastisk flanell som bæremateriale. 1. LEGEMIDLETS NAVN Termo medisinert plaster 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert medisinerte plaster à 22 x 14 cm inneholder 395,4-551,7 mg mykt ekstrakt av kajennepepper (4-7:1) tilsvarende

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol.

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning med konserveringsmiddel Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning uten konserveringsmiddel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett Androcur inneholder 50 mg cyproteronacetat. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg.

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Heminevrin 50 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol

Detaljer

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin PREPARATOMTALE 1 LEGEMIDLETS NAVN Cilox 3 mg/ml øyedråper, oppløsning 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin Hjelpestoffer:

Detaljer

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon.

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Anexate 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flumazenil 0,1 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg.

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltaren 25 mg enterotabletter Voltaren 50 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. For fullstendig

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Sumatriptan Actavis 50 mg drasjerte tabletter Sumatriptan Actavis 100 mg drasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN. Sumatriptan Actavis 50 mg drasjerte tabletter Sumatriptan Actavis 100 mg drasjerte tabletter 1. LEGEMIDLETS NAVN Sumatriptan Actavis 50 mg drasjerte tabletter Sumatriptan Actavis 100 mg drasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En tablett inneholder 50 mg eller 100 mg sumatriptan

Detaljer

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre.

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAMAX 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat). Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN LUMIGAN 0,1 mg/ml øyedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 0,1 mg bimatoprost. Hjelpestoff med kjent effekt:

Detaljer

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler.

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Doksycyklin Hexal 100 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Doksysyklinmonohydrat tilsvarende doksysyklin 100 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

Hver harde kapsel inneholder 0,5 mg dutasterid og 0,4 mg tamsulosinhydroklorid (tilsvarende 0,367 mg tamsulosin).

Hver harde kapsel inneholder 0,5 mg dutasterid og 0,4 mg tamsulosinhydroklorid (tilsvarende 0,367 mg tamsulosin). 1. LEGEMIDLETS NAVN Duodart 0,5 mg / 0,4 mg harde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver harde kapsel inneholder 0,5 mg dutasterid og 0,4 mg tamsulosinhydroklorid (tilsvarende 0,367 mg

Detaljer

Hvite eller nesten hvite, runde, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med en diameter på ca. 5,5 mm, merket med D på den ene siden og 75 på den andre.

Hvite eller nesten hvite, runde, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med en diameter på ca. 5,5 mm, merket med D på den ene siden og 75 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN Azalia 75 mikrogram tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 75 mikrogram desogestrel. Hjelpestoff med kjent effekt: 52,34

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN. Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter 1. LEGEMIDLETS NAVN Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én 2,5 mg filmdrasjert tablett inneholder

Detaljer

1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. Hard gelatinkapsel i størrelse 0 med hvit hoveddel og blå kapselhette.

1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. Hard gelatinkapsel i størrelse 0 med hvit hoveddel og blå kapselhette. 1. LEGEMIDLETS NAVN Lymecyclin Actavis 300 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer