Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste"

Transkript

1 Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Kl. 09:00 10:00: Dagsorden: Drøfting: kommuneplan, samfunnsdel. Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/86-7 Formannskapet 15.april Opning, orienteringar og drøftingar 23/10 10/95-16 Innføring av leksehjelp i grunnskulen i Sogndal 24/10 09/184-5 Søknad om kommunal overtaking av frivilligentralen i Sogndal 25/10 10/538-7 Søknad om tilskot til kulturshow i Sogndal kulturhus 26/10 10/ Papirlaust politisk arbeid 27/10 10/ Årsrekneskap og årsmelding /10 10/849-6 Helse Førde sin strategiplan /10 10/ Tilskotsordning: Lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid 30/10 10/1154-1

2 Dialogmøte Sakskomite Helse, sosiale tenester, pleie og omsorg. 31/10 10/ Dialogmøte Sakskomite skule, barnehage og kultur 32/10 10/ Dialogmøte Sakskomite kommunalteknikk, plan og næring. Sakene er offentleg utlagde i Tenestetorget, Sogndal bibliotek og busenteret i Fjærland. Informasjon på vår heimeside: Sogndal, Jarle Aarvoll -ordførar- Gerd Kleiven formannskapssekretær

3 Sogndal kommune Sak 22/10 Formannskapet Saksh.: Gerd Kleiven Arkiv: 033 Arkivsak: 10/86 Saksnr.: Utval Møtedato 15/10 Formannskapet /10 Formannskapet Sak 22/10 Formannskapet 15.april Opning, orienteringar og drøftingar Pkt. 1. OPNING: A. Konstituering av møtet: Møtet lovleg sett med følgjande til stades: Ordførar Jarle Aarvoll, varaordførar Heidi-Kathrin Osland, Astrid Hove, Christen Knagenhjelm, Rita Navarsete, Kjetil Ertesvåg, Helge Torstad, Karen Marie Hjelmeseter, K. Endre Timberlid. Frå administrasjonen møter rådmann Jostein Aanestad. Innkalling og sakliste Godkjenning. Møteleiar: Ordførar Jarle Aarvoll. Ope møte. B. Protokoll frå møtet godkjenning. Pkt. 2 ORIENTERINGAR OG DRØFTINGAR A. Orientering frå ordførar: 1. Fylkestinget i Sogndal Botsfarkonferansen 21. og Statsborgarsermoni Brannsamarbeid B. Orientering frå utval: C. Innspel frå medlemane: D. Orientering frå rådmann: 1. Barnehageopptak. 2. Investeringsnivå. 3. Miljøsertifisering. E. Drøftingar: 1. Kommuneplanen sin samfunnsdel regionsenterutvikling. Notat datert (Journal: 09/2462) Pkt. 3 SKRIV OG MELDINGAR. A. Vedtak om å innføre gebyr for miljøstasjonen i Aurland. Brev datert 8. mars 2010 frå Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap - SIMAS. B. Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder vidare framdrift. Brev datert 12.mars 2010 frå Miljøverndepartementet. C. Sognekraft AS Fjernvarmekonsesjon i Sogndal oversendelse av konsesjon. Brev datert 16. mars 2010 frå Noregs vassdrags- og energidirektorar, NVE. (journalpost 09/1182). D. Sluttmarkering for AS Fjærlandsvegen (journalpost 10/538). E. Vakre vegers pris Brev datert frå Statens vegvesen. F. Eit framleis kommuneblomstrande 2010 i Sogn og Fjordane. E-post frå KS Sogn og Fjordane. Side 3 av 32

4 Sak 22/10 G. Satsing på Bulyst invitasjon til å kome med innspel. Brev datert til kommunane i Sogn og Fjordane frå fylkeskommunen. Vedlegg: Pkt. 2.E og 3 Sogndal, Gerd Kleiven -F.sekr.- Side 4 av 32

5 Sogndal kommune Sak 23/10 Formannskapet Saksh.: Inger Pedersen Arkiv: Arkivsak: 10/95 Saksnr.: Utval Møtedato 2/10 Formannskapet /10 Formannskapet Sak 23/10 Innføring av leksehjelp i grunnskulen i Sogndal Tilråding: 1. Sogndal kommune innfører eit tilbod om gratis leksehjelp til alle elevar i klasse i grunnskulen frå Tilbodet vert organisert lokalt av skulane etter drøftingar med FAU ved skulen, og ha eit omfang på i snitt 2 t/v i 4år. 2. Tilbodet skal organiserast i skulefritidsordninga på dei skular som har det. Skular utan skulefritidsordning vel andre organisasjonsformer. Utifrå utfordringar med skuleskyss kan det vere behov for lokale tilpassingar. Mål, omfang og retningsliner slik det går fram av saksutgreiinga, skal ligge til grunn for organiseringa på den einskilde skule. 3. Ordninga skal evaluerast innan 1. juni Vedlegg 1. Høyringsnotat frå Kunnskapsdepartementet dat Notat dagsett om skuleskyss. 3. Notat frå rådmannen dagsett Saksutgreiing Bakgrunn Sakskomiteen sitt mandat Formannskapet har oppnemnd ein sakskomite som skal utarbeide framlegg til ein kommunal plan for skulefritidsordninga. I tillegg skal komiteen greie ut tilbod om gratis lekeshjelp for aldersgruppa klasse som ein del av skulefritidsordninga, jf. høyringsnotat frå Kunnskapsdepartementet. Utgreiinga om leksehjelp skal vere ferdig til 1. april Samla plan skal vere ferdig innan utgangen av juni med handsaming i kommunestyret i september. Søknadsfristen for å søkje om plass i SFO er i år utsett til 1. mai. Organisering av leksehjelp som ein del av skulefritidsordninga bør vere avklart før fristen for å søkje om plass. Komiteen si tilråding på dette punktet går difor til formannskapet. Bakgrunn for saka I følgje høyringsnotatet frå Kunnskapsdepartementet desember 2009 er kommunane pålagde å tilby leksehjelp til alle elevane på småskulesteget (1.-4. klasse). Leksehjelpa skal organiserast i nær tilknyting til det øvrige skulearbeidet, og sjåast i samanheng med inkludering, betre rammer for læringsutbyte og sosial trivsel. Tiltaket er òg eit Side 5 av 32

6 Sak 23/10 verkemiddel for å stimulere elevane til gode arbeidsvanar tidleg i skuleløpet. Tilbodet skal vere gratis for elevane. Med leksehjelp meiner departementet tradisjonelle lekser og hjelp til generelt skulearbeid. Utover det er ikkje omgrepet lekser definert nærare. Kvalitet Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med SINTEF hatt eit utviklingsprosjekt om Leksehjelp sidan I sluttrapporten (2009) vert det peika på følgjande: God leksehjelp kan vere ei støtte i skulen sitt arbeid for å skape sosial utjamning, men det viktigaste arbeid mot reproduksjon av sosial ulikskap i skulen skjer innanfor rammene av den ordinære undervisninga. SINTEF peikar på følgjande punkt som viktige for å få til eit velluka leksehjelptilbod med god kvalitet: skulen har eit avklara tilhøve til lekser og kva for funksjon lekser skal ha rekrutteringa av elevar til leksehjelp er gjennomtenkt slik at ein òg når elevane med størst behov for læringsstøtte leksehjelp vert oppfatta som eit tilbod til alle tilhøvet mellom leksehjelp, skule og heim er prega av gjensidig kontakt og tillit leksehjelparane er kjende med skulen sitt arbeid og planar leksehjelparane har god fagkompetanse, didaktisk kompetanse og relasjonell kompetanse. Økonomi I rammetilskotet til kommunane er det lagt inn 173,3 mill kroner til tiltaket i Sogndal sin del av dette utgjer kr Av dette er kr alt lagt inn i ramma til skulane. Dei resterande kr må kommunen finne rom for i samband med handsaming av rekneskap I den økonomiske ramma frå staten er det lagt inn at alle elevar på småskulesteget skal ha eit tilbod på til saman 8 t/v i løpet av 4 år, dvs. i snitt 2 t/v i 38 veker pr. skuleår. Rektor skal vere leiar for leksehjelptilbodet. Det er lagt til grunn at det skal nyttast fagarbeidarar som leksehjelparar. Pedagogisk personale skal hjelpe til med å legge til rette det skulearbeidet som eleven skal arbeide med i leksehjelpa. Det er difor lagt eit påslag på 25% av timeressursen i rammetilskotet til dette. I følgje departementet må eventuelle meirkostnader til skyss dekkast innanfor kommunale/ fylkeskommunale budsjett. Leksehjelp gir ikkje rett til skyss, men dersom alle med skyss vel tilbodet, kan skyssen flyttast til etter leksehjelpa. I følgje opplæringslova er det fylkeskommunen som har ansvar for å organisere og finansiere skuleskyss for elevar i klasse som har rett til eit slikt tilbod. Sogn og Fjordane fylkeskommune har utarbeidd eige skyssreglement. Elevane har ikkje rett til skyss i samband med SFO, men kan få dette i særskilte tilfelle, dersom det ikkje fører til meirkostnad for fylkeskommunen. Det vert her synt til vedlegg nr. 2. Side 6 av 32

7 Sak 23/10 Sogndal kommune har budsjettert med om lag 2 mil kroner til skulskyss i Skulane har ved organsering av skuledagane prøvd å leggje til rette for lågast mogleg skyssutgifter. Budsjettet for 2010 dekkar berre det transportopplegget vi har i dag, og det er ikkje rom for å auke skyssutgiftene med fleire midtskyssar. Leksehjelp skal i følgje rundskrivet frå departementet vere gratis for elevane. Det er pr. i dag ikkje avklara om dette vil få konsekvensar for SFO betalinga, når leksehjelpa vert lagt til SFO tida. Men SFO betalinga i kommunen vart ikkje auka frå 2009 til Det vil seie at alle som nyttar SFO har fått ein reell reduksjon i betalinga på 3,1% (gjennomsnittleg løns- og prisvekst/kommunal deflator). Det er ikkje lagt inn reduksjon i SFO betalinga i samband med leksehjelp for hausten Dette vil verte vurdert nærare for neste budsjettår, når lov om leksehjelp og eventuelle forskrifter er endeleg vedtekne. Vurdering Tiltaket skal innførast midt i eit budsjettår og må difor organiserast innanfor eksisterande ressursrammer. I sakskomiteen si tilråding til organisering er det difor lagt til grunn at tiltaket skal leggjast til SFO tid, der det er mogleg, og at det i utgangspunktet skal nyttast fagarbeidarar jf. rundskrivet frå departementet. Men sakskomiteen legg til grunn at skulane innanfor sine økonomiske rammer kan nytte andre faggrupper. Skulane våre er ulike når det gjeld tal elevar og organisering av SFO tilbodet. Sakskomiteen vil difor rå til at tilbodet vert organisert lokalt på skulane etter drøftingar med FAU ved skulen. Skulane skal organisere tilbodet innanfor dei rammene som går fram av avsnittet om mål, innhald og reningsliner. Dette er ei ny ordning, og eventuelle forskrifter til dette punktet i opplæringslova er enno ikkje klare. Sakskomiteen vil difor rå til at ordninga vert evaluert innan 1. juni Då har vi fått nesten eit års erfaring med ordninga, og det vil vere mogleg å få med eventuelle justeringar i samband med budsjetthandsaminga for Sakskomiteen sitt framlegg til mål, innhald og retningsliner for leksehjelptilbodet i Sogndal kommune Mål Tilbodet skal gje alle like føresetnader i arbeidet med lekser og dermed auke læringsutbytet, samt stimulere til gode arbeidsvanar i tidleg alder. Omfang Leksehjelpa skal vere eit frivillig og lett tilgjengeleg tilbod til alle i klasse. Tilbodet er gratis. Foreldra er framleis ansvarlege for at lekser vert gjort og med tilfredsstillande kvalitet. Foreldre som ønskjer å følgje opp leksearbeidet heime, skal ha full fridom til det. Avgrensing Leksehjelp er eit frivillig hjelpetiltak, ikkje skule. Opplæringslova 1-3 om at opplæringa skal tilpassast føresetnadene hjå den enkelte eleven gjeld ikkje her. 5 om spesialundervisning gjeld heller ikkje. Eit eventuelt ressursbehov til dei som treng ekstra hjelp, må gå fram av eleven sin opplæringsplan (IOP) og tildeling av ressursar til særskilt tilpassa opplegg. Leksehjelpa går dei dagane skulen er open. I feriar er det vanleg SFO for dei elevar og skular som har det. Side 7 av 32

8 Sak 23/10 Innhald Leksene skal vere tilpassa kvar enkelt elev og stå på eleven sin arbeidsplan. Leksene må kunne gjerast individuelt eller i gruppe med tilsyn og litt rettleiing. Det skal leggjast vekt på studieteknikk, individuell arbeidsinnsats og ansvar for eiga læring. Retningsliner Det er rektor som er ansvarleg for leksehjelptilbodet. Leksehjelptilbodet skal organiserast i nær tilknyting til det øvrige skulearbeidet. Skulen skal ha eit system for å fange opp elevar som treng leksehjelp. Innhaldet og organisering skal kvalitetssikrast gjennom faste møte mellom leksehjelpar og kontaktlærar og mellom leksehjelparane og administrasjonen. Pedagogane kvalitetssikrar arbeidet i leksegruppene på same måte som for dei som gjer leksene heime. Tilhøvet mellom leksehjelp, skule og heim må vere prega av god kontakt, og det må lagast avtalar som sikrar medverknad frå heimen. Ordninga skal så langt som råd ta omsyn til ordinær skuleskyss. Sogndal, Steinar Øydvin (saksordførar) Eline Orheim Synnøve Stadheim Christen Knagenhjelm Anne Thune Side 8 av 32

9 Sogndal kommune Sak 24/10 Formannskapet Saksh.: Inger Pedersen Arkiv: 030 F08 Arkivsak: 09/184 Saksnr.: Utval Møtedato 24/10 Formannskapet Sak 24/10 Søknad om kommunal overtaking av frivilligentralen i Sogndal Tilråding: 1. Sogndal kommune tek over som eigar av Frivilligsentralen i Sogndal. Det vil vere eit vilkår for kommunal overtaking at sentralen framleis kan drivast innanfor eksisterande budsjettrammer (statstilskot, kommunal tilskot/kommunalt kjøp av tenester og andre inntekter). 2. Organisering av frivilligsentralen (årsmøtet og styret) skal skje på ein slik måte at intensjonen med frivilligsentralen vert sikra, det vil seie at frivillige lag og organisasjonar og enkeltpersonar skal vere aktive i frivilligsentralen. 3. Det vert utarbeidd nye vedtekter for frivilligsentralen med utgangspunkt i nasjonale retningsliner og pkt. 1 og 2 i vedtaket. 4. Kommunen overtek ansvaret for frivilligsentralen når nye vedtekter for frivilligsentralen er godkjende av kommunestyret. Prenta vedlegg: 1. Brev frå Frivilligsentralen i Sogndal dagsett m/vedlegg. 2. Sentrale retningsliner for frivilligsentralar. Uprenta vedlegg: 1. Sakskomiteen for kommunen sitt engasjement i frivilligsentralen si saksugreiing til kommunestyret Årsmelding og rekneskap 2009 for frivilligsentralen. Saksutgreiing Bakgrunn Frivilligsentralen i Sogndal søkjer i brev dagsett om at kommunen overtek drifta av frivilligsentralen. Styret har innhente fråsegn frå eigarane som alle stiller seg positive til at kommunen overtek drifta og står som eigar av sentralen. Frivilligsentralen i Sogndal Frivilligsentralen i Sogndal er organisert som ei privat stifting eig av 9 organisasjonar: Kaupanger sokneråd Stedje sokneråd Norum sokneråd Side 9 av 32

10 Sak 24/10 Sogndal Røde Kors Sogndal Kvinne- og familielag Sogndal Helselag Sogndal Bondekvinnelag Sogndal Pensjonistlag Sogndal kommune. Styret er sett saman av ein representant frå kvar av eigarrepresentantane. Leiar, nestleiar og kommunen sin representant utgjer eit arbeidsutval. Sentralen har ein dagleg leiar som òg er sekretær for styret. Frivilligsentralen vart skipa i 1991, og kommunen var ein av stiftarane. Frivilligsentralen i Sogndal skal vere ein formidlar og ein møteplass mellom enkeltpersonar og lag og organisasjonar som ønskjer å yte ein frivillig, ubetalt innsats i nærmiljøet, og dei som ønskjer å ta imot hjelp og støtte. Frivilligsentralen skal vere eit tillegg til offentleg verksemd. Frivilligsentralen hadde i 2009 eit positivt driftsresultat på kr ,-. Inntektene utgjer kr. kr , der størstedelen utgjer tilskot frå departementet med kr og tilskot frå kommunen med kr ,-. Frivilligsentralen har hatt følgjande aktivitetar i Praktisk hjelp i heimane Aktivitetstiltak på SOS Bingo på SOS Open dag på Velferdssenteret Matombringing Eldredagen/eldremarsjen Seniordata på biblioteket og ungdomsskulen Sand til eldre og uføre i samarbeid med Lions Ut på tur med rullestol i samarbeid med Røde Kors Sekretariat for nattuglene/rekruttering av nattugler Sekretariatsoppgåver for eldrerådet, og rådet for funksjonshemma. Samla i 2009 er det utført timar frivillig arbeid, og det er registrert 333 frivillige medarbeidarar knytt til sentralen. Tidlegare har frivilligsentralen teke i mot voluntørar gjennom Ung i Europa prosjektet, og målet er å ha to voluntørar kontinuerleg som vil gjere frivillig arbeid i kommunen i regi av frivilligsentralen. Frivilligsentralen har ein dagleg leiar i 100% stilling. I 2004 gjennomførte kommunen ei evaluering av kommunen sitt engasjement i frivilligsentralen i regi av ein sakskomite. Sakskomiteen konkluderte med at kommunen ser på ein frivilligsentral som eit positivt element i eit lokalsamfunn og eit godt reiskap til å løyse ut frivillig innsats på fleire område. Frivilligsentralen gjennomfører fleire tiltak i samarbeid med frivillige organisasjonar i kommunen. I tillegg utfører dei organisasjonane som står bak frivilligsentralen mykje godt frivillig arbeid i regi av eigen organisasjon. Arbeidet i organisasjonane ser ikkje ut til å vere avhengig av frivilligsentralen. Side 10 av 32

11 Sak 24/10 Sakskomiteen peika vidare på at det var viktig at ein organisasjon som frivilligsentralen har ein struktur og ein organisasjonsform med eit aktiv styre og gjerne som ein del av eit større miljø. Frivilligsentralen leiger i dag kontor på kommunehuset. Sentrale retningsliner for drift av frivilligsentralar Det vert her synt til vedlegg 2. Som det går fram av dei nasjonale retningslinene kan eigar vere ein eller fleire juridiske personar. Frivilligsentralen skal ha eit årsmøte og eit styre. Dersom ein kommune er eigar, kan kommunestyret eller eit kommunalt utval setjast om årsmøte. Når kommunen er eigar: Styret er det øvste organet i sentralen mellom årsmøta. Styret vert vald og får si fullmakt frå årsmøtet. Styret skal ha eit mandat frå eigaren som regulerer kven som har rekneskaps- og budsjettansvar, tilsetjingsmynde, arbeidsgjevar- og arbeidsleiaransvar. Det er høve til å søkje om statsmidlar til drifta. Rammene for tilskotet vert fastsett i statsbudsjettet. Statstilskotet skal nyttast til å dekkje delar av lønskostnadene til den daglege leiaren. Maksimalt tilskot krev at den daglege leiaren er tilsett i 100% stilling, og at det er minst 40% lokal finansiering av drifta. Kommunal drift av frivilligsentralar Dei fleste frivilligsentralar er eigd av kommunane, men det er ulike måtar å organisere drifta på. Dei vanlegaste er eit politisk organ utgjer årsmøtet og vel eit styre, der eigar har fleirtal jf. nasjonale retningsliner kommunen står som eigar, men der årsmøtet/styret er sett saman av representantar frå ulike organisasjonar kommunen har teke over arbeidsgjevaransvaret, men der frivilligsentralen framleis er ein sjølvstendig eining. Det kan tyde på at kommunane etter kvart har teke over ansvaret for frivilligsentralar som opphavleg vart etablerte som stiftingar. Ved kommunal overtaking har det vore streka under at det er viktig å organisere arbeidet på ein slik måte at ein tek vare på intensjonen med frivilligsentralen. Det vil seie at frivillige lag og organisasjonar og enkeltpersonar må vere aktive i frivilligsentralen. Vurdering Dersom kommunen overtek ansvaret for frivilligsentralen, vil kommunen få det økonomiske og praktiske ansvaret for drifta og arbeidsgjevaransvaret for tilsette. Kommunen har tidlegare konkluderte med at ein frivilligsentral er eit positivt element i eit lokalsamfunn og eit godt reiskap til å løyse ut frivillig innsats på fleire område. Det vil difor vere viktig at frivilligsentralen vert vidareført på ein måte som styrkjer det frivillige arbeidet. Rådmannen vi difor etter ei samla vurdering tilrå at kommunen overtek drifta av Frivilligsentralen i Sogndal. Eit vilkår for kommunal overtaking må vere at sentralen framleis kan drivast innanfor eksisterande budsjettrammer (statstilskot, kommunalt tilskot/kommunalt kjøp av tenester og andre inntekter). Side 11 av 32

12 Sak 24/10 Kommunen må ta stilling til organisering av drifta innanfor dei nasjonale retningslinene, samstundes som det frivillige engasjement vert vidareført. Med kommunen som eigar vil det vere naturleg at det er eit politisk utval som utgjer årsmøtet jf. nasjonale retningsliner. Kommunestyret kan delegere den funksjonen til formannskapet. Samansetjinga av styret må sikre ei vidareføring av det frivillige engasjementet. Bakgrunnen for søknaden om kommunal overtaking var m.a. eit ønskje om at kommunen skulle ta over arbeidsgjevaransvaret. Ein føresetnad for kommunal overtaking må vere at alle sider ved arbeidsgjevaransvaret, òg tilsetjingar og eventuelt oppseiingar, må liggje til rådmannen. Det kan òg vere tenleg at ein av kommunen sine representantar vert frå administrasjonen utpeika av rådmannen. Det bør utarbeidast nye vedteker for frivilligsentralen som ivaretek ny organisasjonsform og vedtaksstruktur. Det vil vere naturleg av kommunen eventuelt overtek ansvaret for frivilligsentralen når kommunestyret har godkjend dei nye vedtektene. Sogndal, Jostein Aanestad rådmann Side 12 av 32

13 Sogndal kommune Sak 25/10 Formannskapet Saksh.: Maryan Georgsdotter Mundal Arkiv: C03 Arkivsak: 10/538 Saksnr.: Utval Møtedato 25/10 Formannskapet Sak 25/10 Søknad om tilskot til kulturshow i Sogndal kulturhus Tilråding: Sogndal kommune løyver kr til arrangement i Sogndal Kulturhus i samband med avvikling av bomstasjonen i Fjærland. Summen vert å dekke over budsjettpost Kulturmidlar. Vedlegg: 1. Brev frå styret i AS Fjærlandsvegen dagsett Saksutgreiing Bakgrunn Det vert synt til brev dagsett frå styret i AS Fjærlandsvegen,der det vert søkt om kr til eit arrangement i samband med avviklinga av bomstasjonen i Fjærland hausten Søknaden gjeld støtte til gjennomføringa av arrangementet, og kostnader knytt til dette. Arrangementet er kostnadsrekna til kr , og finansieringa er basert på tilskot og gåver frå aksjonærar, bankar, og næringslivet. Økonomi Det er først og fremst kulturmidlane kommunen kan nytte til slike arrangement. På budsjettet for 2010 er det sett av til saman kr til fordeling mellom lag og organisasjonar. I denne summen ligg og løyvinga til nyttårskonserten jf. eigen avtale. I følgje retningslinene er det i første rekke barn og unge som skal prioriterast. Men midlane har òg vore nytta til arrangement for vaksne, jamfør punkt 4.2 i retningslinene (tiltak som gjev eit kulturtilbod for folk i kommunen som konsertar og andre framsyningar). Døme på dette er Hamsun jubileet på Bjelde gard i fjor og den årlege nyttårskonserten med Harmonien i Sogndal kulturhus. Det vart løyvd kr til Hamsun framsyninga. I samband med nyttårskonserten vert det stilt ein underskotsgaranti på kr ,. samt at kommunen dekker etterarrangement med om lag kr ,-. Vurdering Det er positivt at styret i AS Fjærlandsvegen vil markere avvikling av bomvegen med eit stort kulturarrangement, og dette vil vere ein flott arena for profilering av kulturlivet i Sogn. Med bakgrunn i tidlegare løyvingar til liknande kulturarrangement, vil rådmannen rå til at det vert Side 13 av 32

14 Sak 25/10 løyvd kr frå kulturmidlane til kulturarrangementet i samband med avvikling av bomstasjonen i Fjærland. Sogndal, Jostein Aanestad rådmann Side 14 av 32

15 Sogndal kommune Sak 26/10 Formannskapet Saksh.: Maj Britt Solberg Arkiv: 033 Arkivsak: 10/1215 Saksnr.: Utval Møtedato 26/10 Formannskapet Sak 26/10 Papirlaust politisk arbeid Tilråding: 1. Kommunen går over til papirlaust politisk arbeid, noko som inneber at møteinnkalling med saksdokument, møteprotokollar m.m. til alle organ bare vert sendt ut elektronisk. Ikkje offentlege dokument vil bli omdelt i møtet. 2. Politikkarane held eigen PC. Som kompensasjon for dette vert godtgjersla til kommunestyremedlemmar og medlemar av formannskap og andre utval som ikkje også er kommunestyremedlem auka med kr pr år. Møtande varamedlemar får auka godtgjersle med kr. 100 pr. møte 3. Ordninga tek til å gjelde frå Dei politiske reglementa vert endra i samsvar med dette. Saksutgreiing: I økonomiplan heiter det i punkt 1: vi skal vidareføre fornyingsarbeidet i kommunen ved m.a..vurdere overgang til papirlaust politisk arbeid Vi brukar no mykje tid på å kopiere opp og sende ut saksdokumenta til politiske utval. Dersom vi går over til fullelektronisk møteinnkalling vil dette vere eit effektiviseringstiltak som vil spare tid. Denne effektiviseringa vil vi oppnå berre ved full overgang til elektronisk innkalling og utsending av saksdokument. Vi vil også få ei innsparing på papir, kopiering og portoutgifter. Dette vil truleg vere på om lag kr pr år. Kostnaden ved kjøp av hald av PC bør det gjevast kompensasjon for, noko som vil gje auka kostnader til politikargodtgjersle. Dei fleste er i dag kjende med datamaskina og kan lett finne fram til sakspapira som vert lagt ut på heimesida eller sendt som e-post. Ved ei slik omlegging vil det bli gjeve opplæring i korleis finne fram i den informasjonen vert lagd eller sendt ut. Erfaring tilseier at det beste løysinga er at politikkarane har eigen PC, framfor at kommunen kjøper inn PC for dette bruket. Sakspapira vil vera tilgjengeleg på heimesida, og i tillegg kan sakspapira sendast på e-post til medlemmane. Alle off. sakspapir vert som før liggande i Tenestetorget. Dokument som er Side 15 av 32

16 Sak 26/10 unnateke offentleg innsyn vil verte omdelt på møtet og samla inn at for makulering etter møtet er slutt. Medlemmar som ynskjer å lese gjennom ikkje offentlege dokument i førekant av møtet kan få dette i Tenestetorget. Den dagen møtet vert halde, vil det vere opptrykt sakliste og tilrådingar som vil vere tilgjengeleg i møterommet. Det skal leggast til rette for at medlemene kan ha med seg pc og få internettilgang til sakene i møta. For medlemmene vil det blant anna verte mindre papir å halde styr på, sakspapira vil vere lettare tilgjengeleg og ein vil få effektiv og rask levering. Om ynskeleg kan det ettersendast innkomne skriv heilt fram til møte, i staden for at desse vert kopiert opp og omdelt i møta. Mindre distribusjon av papir vil også vere eit positivt miljøtiltak. Omlegging til elektronisk møteavvikling vil også vere i tråd med utviklinga der vi på sikt skal bli fullelektroniske innafor arkiv. Fleire kommunar har gått over til papirlasut politisk arbeid dei seinare åra, m.a. Luster og Leikanger. Erfaringane frå desse kommunane er gode, sjølv om det i ein overgangsfase kan vera uvandt å ikkje få dokumenta på papir. I Leikanger vert det gitt ein årleg kompensasjon på kroner for hald av eigen pc og internettilgang. Sogndal Jostein Aanestad rådmann Side 16 av 32

17 Sogndal kommune Sak 27/10 Formannskapet Saksh.: Erikka Torgersen Arkiv: Arkivsak: 10/289 Saksnr.: Utval Møtedato 27/10 Formannskapet Sak 27/10 Årsrekneskap og årsmelding 2009 Tilråding: 1. Årsrekneskap og årsmelding for Sogndal kommune vert vedteken med dei disposisjonar som er gjort i vedlagd årsrekneskap og årsmelding. 2. Rekneskapsmessig mindreforbruk vert disponert slik: Grunnkapital kraftfond II Avsetjing til avkastningsfond Avsetjing til parkeringsfond Dekking av underskot Sogndal ølutsal Gratis leksehjelp IKT-midlar frå Avsetjing rentereguleringsfondet Auka løyving Sogndal skisenter Redusert løyving Mundal sentrum Vedlegg: - Årsrekneskap og årsmelding Brev frå Sogndal skisenter - Revisjonsmelding og uttale frå kontrollutvalet (lagd fram i møtet) Saksutgreiing Kommunestyret skal vedta årsrekneskap og årsmelding innan seks månader etter utgangen av rekneskapsåret. Det er formannskapet som innstiller til vedtak i kommunestyret. Kopi av revisjonsmelding vert sendt formannskapet før formannskapet si handsaming. Kontrollutvalet skal gje uttale om årsrekneskapen til kommunestyret før kommunestyret gjer vedtak. Kopi av denne uttalen skal vere formannskapet i hende før dette organet gir innstilling om årsrekneskapen til kommunestyret. Kontrollutvalet har møte 14 april, og uttalen frå kontrollutvalet vert lagd fram i møte med formannskapet. Rådmannen utarbeidar årsmeldinga og fremjar denne for formannskapet. Kontrollutvalet har fått tilsendt rekneskap og årsmelding til utvalet sitt møte. Kommunestyret skal handsame årsrekneskapen og årsmeldinga samtidig. Rådmannen tilrår at rekneskapsmessig mindreforbruk kr vert disponert slik: Avsetjing parkeringsfond Overskot parkering var på totalt Av dette er det avsett til parkeringsfond i samsvar med budsjett kr Det vert tilrådd at differansen kr vert avsett til fondet. Dekking av underskot Sogndal ølutsal Side 17 av 32

18 Sak 27/10 Kommunen har betalt kassakreditlån til Sogndal ølutsal kr Dette er utgiftsførd i rekneskapen i Det vert tilrådd at beløpet vert dekka inn ved disponering av overskot. IKT-midlar I økonomiplan heiter det at midlar til IKT-investeringar vil bli vurdert i samband med rekneskapsavsluttinga. Nytt rekneskaps-, løns- og personalsystem, som er planlagt teke i bruk frå vil krevje ein del ressursar både i 2010 og Vi vil ikkje ha full oversikt over behovet før det er valgt leverandør. Val av leverandør vil skje i nær framtid og vi vil difor komme attende til dette til i budsjettrevisjonen. Det står at kr i ubrukte lånemidlar som gjeld unytta løyving til IKTinvesteringar i Det vert tilrådd at desse vert nytta til IKT-investeringar. Det var budsjettert med 1 mill i overføring frå drift til investering IKT i Av dette vart det brukt kr Det vert tilrådd at løyvde midlar kr vert overførd til Avkastning kraftfond II Avkastning kraftfond II var i 2009 på kr , jf årsmelding kraftfond II. Det vart avsett til avkastningsfond i samsvar med budsjett kr Det vert tilrådd at differansen kr vert avsett. Avsetjing til styrking av grunnkapital kraftfond II Ifølgje vedtektene til Kraftfond II skal det årleg avsetjast til grunnkapitalen for å oppretthalda realverdien av kapitalen. Det skal avsetjast tilsvarande auken i konsumprisindeksen. Avsetjinga i år er rekna til kr Gratis leksehjelp Sogndal kommune innfører tilbod om gratis leksehjelp til alle elevar i klasse i grunnskule frå Jf saksframlegg 10/ Ramma for Sogndal kommune utgjer kr av dette er kr lagt inn i ramma til skulane. Dei resterande kr vert tilrådd tilført skulane i samsvar med fordelingsmodellen for skulane, og finansiert ved disponering av av overskotet. Avsetjing rentereguleringsfond Saldo på rentereguleringsfondet bør vere på minst 5 mill. Pr er fondet på kr Etter tilbakeføring av lån til parkeringsfondet kr (jf. årsmelding kap 2.3) vil fondet vere kr Det vert difor tilrådd å avsetje kr til dette fondet. Tilskot Sogndal skisenter Sogndal skisenter har, i brev datert (arkivsak 10/2), søkt om eit ekstra tilskot på kr Ifølgje møteprotokoll frå møte i formannskapet skal søknaden vurderast i samband med rekneskapsavslutninga/budsjettrevisjonen. Rådmann vil ikkje tilrå å disponere midlar frå rekneskapsavsluttinga for 2009 til nye tiltak i 2010 som ikkje er føresett i økonomiplanen, men løyse dette ved ev. omdisponeringar av økonomiplanen. I økonomiplan er det løyvd kr til utvikling av Mundal sentrum finansiert med bruk av avkastningsfondet. Ved ein feil er dette beløpet løyvd både i investeringsrekneskapen og i driftsrekneskapen. Det vert difor tilrådd at beløpet som er løyvd i drift i staden vert nytta til dekke tilskotet til Sogndal skisenter. Kontrollutvalet Det var avsett i budsjettet til forvaltningsrevisjon, og tilbodet var utlyst med ei budsjettramme på kr inkl. meirverdiavgift. Føresetnaden frå kontrollutvalet si side var at prosjektet skulle gjennomførast i 2009, slik at avsette budsjettmidlar for 2009 skulle gå til denne forvaltningsrevisjonen. Det vart frå kommunen si side bede om utsett frist med levering av etterspurt informasjon. Dette medførte at prosjektet vart forseinka. Det vart fakturerte i 2009 for arbeid utført i Dei resterande vert fakturert ved ferdigstilling, som er i løpet av februar Kontrollutvalet har bedd om at midlar tilsvarande mindreforbruket i 2009 på kr vert overført til kontrollutvalet sitt budsjett for Sogndal Side 18 av 32

19 Sak 27/10 Jostein Aanestad rådmann Side 19 av 32

20 Sogndal kommune Sak 28/10 Formannskapet Saksh.: Helga Bakken Arkiv: 123 G01 Arkivsak: 10/849 Saksnr.: Utval Møtedato 28/10 Formannskapet Sak 28/10 Helse Førde sin strategiplan Tilråding: Kommunen gjev følgjande uttale til Helse Førde sin strategiplan : Sogndal kommune legg vekt på å sikra trygge og stabile helsetenester med god kvalitet for innbyggjarane i kommunen og regionen. Styret i Helse Førde har lagt fram tre ulike modellar for den framtidige spesialisthelsetenesta i fylket. Styret tilrår modell 1. Sogndal kommune er samd i at det er modell 1 av dei presenterte modellane som best kan gje trygge spesialisthelsetenester for innbyggjarane innafor dei økonomiske rammene som ligg føre. Kommunen rå til at Helse Førde legg dette alternativet til grunn i det vidare arbeidet med stretegiplan og handlingsplan. Men kommunen vil også peike på at det er uvisse knytt til innhaldet i samhandlingsreforma. I arbeidet med konkretisering av modell 1 må endeleg avklaring av innhaldet i samhandlingsreforma leggjast til grunn. Framdrift og tilpassingar i spesialisthelsetenesta må skje i tett samarbeid med kommunehelsetenesta. Spesialisthelsetenesta må ikkje einsidig gjera tilpassingar til innhaldet i samhandlingsreforma utan at kommunehelsetenesta økonomisk og kapasitetsmessig er i stand til å oppfylle sine delar av samhandlingsreforma. Styret i Helse Førde har peika på at Sogndal kan vera aktuell lokalisering av polikliniske tenester. Det er i arealplanen for kommunen sett av areal til framtidig offentleg tenesteyting både i tilknytting til Indre Sogn Pysykiatrisenter og i tilknytting til Helsesenteret. Helse Førde har i dag velfungerande helsetenster innafor psykisk helsevern ved Indre Sogn Psykiatrisenter. Dersom Helse Førde ønskjer å etablera utvida aktivitetar i Sogndal, vil kommunen leggja til rette for det. Vedlegg: Prenta vedlegg 1: Helse Førde HS: Høyringsbrev av : Helse Førde HS: Retting i høyringsdokument side 23 Uprenta vedlegg 1: Helse Førde HS: Høyringsgrunnlag. Modellar for Helse Førde i 2020 Strategidokument i Helse Førde HF , Bakgrunn: I samband med Helse Førde HF sitt strategiarbeid har styret invitert til høyringsuttale på tilråding til framtidig modell for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane. Høyringsfristen er 19. april Side 20 av 32

21 Sak 28/10 Målet med strategiplanen er å sikra pasientane i Sogn og Fjordane moderne og fagleg forsvarlege tenester i framtida, og styret vurderer dei overordna strategiske grepa som er nødvendige for å vidareutvikla spesialisthelsetenesta i fylket, både fagleg og økonomisk. Nødvendige føresetnader i strategien er at Helse Førde: har kompetent personale samhandlar godt eksternt med brukarane, kommunane og andre helseinstitusjonar utnyttar ressursane effektivt har tilrettelagde strukturar som speglar behova for medisinsk-teknisk utstyr, areal og transport er ein organisasjon i stadig utvikling. Strategiplanen skal vera eit overordna strategisk dokument for dei viktige vegvala i Helse Førde fram mot 2020, og skal følgjast opp med konkrete handlingsplanar. Valet av framtidig modell vil vera avgjerande for korleis strategiplanen skal utformast, og kva type handlingsplanar som skal setjast i verk. Styret ber om uttale på val av modell, og føreset at innspel tek i vare kravet om at helsetenesta skal vera moderne, kunnskapsbasert, trygg og liggja innafor tilgjengeleg økonomisk rammer. Det er fleire forhold som ligg til grunn når styret i Helse Førde no ønskjer å gjennomføra ein heilskapleg strategiprosess: Føretaket har gjennom fleire år levert økonomiske resultat som ikkje har vore i balanse, og ved inngangen til 2010 har Helse Førde eit krav til omstilling/ effektivisering på om lag 150 mill kroner. Helse Førde kan i 2010 ha eit underskot på 40 mill kroner, og ut frå signala eit underskot på 20 mill kroner i Føretaket må gå i balanse i Helse Førde har eit betydeleg etterslep på medisinsk utstyr og behov for å investera i ny bygningsmasse. Nasjonal statistikk viser at forbruket av helsetenester i Helse Førde sitt opptaksområde ligg høgt samanlikna med andre helseføretak, det gjeld og når ein har teke omsyn til ulikskap i behovsindeksar. Tilgjengelege data viser og at utgiftene pr. capita ligg relativt høgt, og dette kan ein sjå i samanheng med strukturen på tenestetilbodet, beredskapen knytt til tenestetilbodet og kapasitets- og bemanningsfaktorar. Den demografiske utviklinga og endring i sjukdomsbilete gir utfordringar som må møtast med langsiktige tiltak og endringar. Vi vert fleire eldre og fleire med kroniske og samansette sjukdomstilstandar. Kols, diabetes og kreft er sjukdomar som er i sterk vekst, og utgjer samtidig sjukdomsgrupper med stort behov for samhandling. For å møta desse utfordringane meiner styret i Helse Førde at det er nødvendig å endra strukturen i spesialisthelsetenesta, og det er laga ein plan på overordna nivå for korleis dette skal kunna gjerast. I høyringsdokumentet er det lagt fram tre ulike modellar 1 for korleis den framtidige spesialisthelsetenesta i fylket kan organiserast: 1. Eit sentralsjukehus og to medisinske senter med tilpassa tenestetilbod basert på dagtilbod og poliklinisk verksemd. 1 ) I modellane er det ikkje drøfta endringar i Psykisk helsevern og Rus då dette er område som har vore gjennom ei opptrapping og er i ein utviklingsfase og fordi strukturen på tilbodet har fått god evaluering. Side 21 av 32

22 Sak 28/10 Modellen føreset at det vert stilt til rådvelde investeringsmidlar til å utvida operasjonskapasiteten og til auka dagkirurgi. Personellet ambulerer frå sentralsjukehuset til dei medisinske sentra. Modellen føreset eit nært samarbeid med kommunane om ei rekkje pasientgrupper. Samarbeidet er føreslått organisert i samlokaliserte lokalmedisinske senter, med tett integrasjon mellom ambulerande spesialistar og interkommunale tenester. 2. Eit sentralsjukehus som leverer spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane, med unntak av dei mest spesialiserte tenestene eller tenester med svært lågt volum, som vert leverte av Haukeland sjukehus. Lokalsjukehusa er avvikla, og funksjonane er overførde til sentralsjukehuset i Førde. Modellen vil i mindre grad enn modell 1 utvikla integrerte løysingar i forpliktande samarbeid med kommunane. 3. Tre likeverdige lokalsjukehus der ein skal samarbeid med Haukeland sjukehus om sentralsjukehusfunksjonar. Denne modellen representerer ei desentralisert tenesteform, med nærleik til deler av dei lokale kommunale tenestetilboda. Utfordringa vil vera å ha robuste og stabile nok fagmiljø til å kunna dra nytte av dette. Styret konkluderer med at det berre er modell 1 som ivaretek målet om å sikra berekraftige fagmiljø med forsvarlege volum, og samtidig sikrar ein kostnadsreduserande struktur. Vurdering: For Sogndal kommune er det viktig at innbyggjarane våre har tilbod på spesialisthelsetenester som er trygge, at dei vert utførde av godt kvalifisert personell, og at helsetenestene ut frå nærleiksprinsippet i størst mogeleg grad skal løysast i kommunane. Vidare er det viktig at tilgjengelege ressursar vert nytta effektivt. Pr. i dag har vi legevaktssamarbeid med Leikanger kommunen og interkommunal vaktordning for gravide der vi samarbeider både med Leikanger og Luster kommune. Tilgjengeleg statistikk viser at kommunen: har færre liggjedøgn i spesialisthelsetenesta pr 100 innbyggjarar over 80 år enn både gjennomsnittet for fylket og landet i stor grad tek imot utskrivingsklare pasientar. Helse Førde sine oversiktar viser at Sogndal kommune er ansvarleg for mindre enn 2 % av registrerte liggjedøgn etter ferdigbehandling i både i 2008 og Dette ligg godt under gjennomsnittet for kommunane i fylket, jf.vedlegg 2. At forbruket av spesialisthelsetenester for våre innbyggjarar på to viktige område er mindre enn gjennomsnittet kan tolkast som eit uttrykk for at strukturen på tenestetilbodet og beredskapen knytt til tilbodet er tilpassa brukarane sine behov. I gjeldane økonomiplan er det eit prioriterte utviklingsområde at vi skal følgja opp samhandlingsreforma ved å lage ein plan for det førebyggjande helsearbeidet og planlegge og gjennomføre utvidingar av helse- og omsorgstenestene i kommunen, slik at kommunen sjølv kan levere tenester som førstelinetenesta skal ta over frå spesialisthelsetenesta. Desse planarbeida er starta opp. Spesialisthelsetenesta skal ha hovudfokus på diagnostikk og behandling, og etter rådmannen sitt syn er det ein nødvendig å ha eit sentralsjukehus med eit breidt utval funksjonar dersom ein skal Side 22 av 32

23 Sak 28/10 ha ei trygg og velfungerande spesialisthelseteneste i Sogn og Fjordane. Eit velfungerande sentralsjukehus er vikitg for helsetilbodet til innbyggjarane i kommunen. Store deler av akuttmedisinen er endra på grunn av krav til utstyr og kompetanse i sjukehusbehandlinga kombinert med gode ambulansetilbod. Samtidig har nye vegsamband og luftambulanse kort ned transporttidene. Ei omlegging av det akuttmedisinske tenestetilbodet føreset ei godt utbygd ambulanseteneste minst på dagens nivå, og at kompetanseoppbygginga i tenesta held fram. Dei fleste som står på venteliste til spesialisthelsetenesta, ventar på poliklinisk konsultasjonar. Nærleik til polikliniske tilbod for personar med kroniske sjukdomar må difor ha høg prioritet. Modell 2, eitt sentralsjukehus, representerer ei sterkt sentralisert teneste som vil gje lange pasientreiser for mange. Dette kan opplevast som belastande for dei største pasientgruppene som har behov for tenester ofte, det vil seia eldre og kronikarar. Modell 3, tre likeverdige lokalsjukehus, inneber ei nedbygging av spesialisthelsetenesta, og gjer at mange pasientar må reisa til Bergen. Modell 1 med sentralsjukehus i Førde og lokalmedisinske sentra i Sogn og i Nordfjord vil gje brukarane kortare pasientreiser enn dei andre alternativa. Strategidokumentet viser og at denne modellen vil gje eit økonomisk handlingsrom som gjer det mogeleg å møta dei framtidige utfordringane. Modell 1 baserer seg på at samhandlingsreforma vert gjennomført slik som ho er lagt fram i Stortingsmelding nr 47 ( ), Samhandlingsmeldinga, og modellen legg til grunn at kommunane samarbeider om etablering av felles sengepostar og 24-timars interkommunale legevakter. Samhandlingsreforma er Regjeringa sitt svar på utfordringane knytt til demografisk utvikling og endra sjukdomsbilete. Eit viktig grep i reforma er at framtidig vekst i ressursar i omsorgstenesta i større grad skal gå til å byggja opp tenestene i kommunane, og kommunane skal leggja til rette for ei heilskapleg tenking med førebygging, tidleg intervensjon, tidleg diagnostikk og behandling. På den måten skal deler av pasientstraumen endrast frå spesialisthelsetenesta til kommunehelsetenesta. Samhandlingsreforma føreset at mindre kommunar samarbeider om m.a. rehabiliteringstenester og andre spesialiserte funksjonar. Dette vil kreva interkommunale løysingar. Det er i dag stor uvisse knytt til kva nye helsetenester kommunane vil få ansvar for å driva og kva finansieringsmodell som skal gjelda for kommunane. Samarbeidsgrensesnittet kommunar-helseføretak er heller ikkje klart. Dersom Helse Førde legg om drifta ved lokalsjukehusa utan at intensjonane i samhandlingsreforma er løyste, kan det medføra eit svekka tilbod til gamle og kronisk sjuke, særleg innafor elektiv kirurgi og kapasiteten på sjukehustilbod i indremedisin. Modell 1 inneber etablering av eit distriktsmedisinsk senter i Indre Sogn. I høyringsgrunnlaget står det følgjande: på kort sikt kan ein invitere kommunane i Indre Sogn til å nytta bygningsmassen ved LHS. På grunn av kommunikasjonar og utvikling i folketalet i regionen bør likevel eit lokalmedisisk senter for Indre Sogn vurderast lagt til Sogndal innan Det er i arealplanen lagd til rette for utvidinga av offentleg tenesteyting både i tilknytting til Indre Sogn Psykiatrisenter og til Helsesenteret. Lokalisering av eit distriktsmedisinsk senter i Side 23 av 32

24 Sak 28/10 Sogndal vil truleg kunna gje eit meir robust tenestetilbodet i Indre Sogn, med større nærleik til dei mest folketette områda og gode moglegheiter for ambulante teem frå sentralsjukehuset. Men ei slik løysing vil gje eit stort tap av arbeidsplassar ved lokalsjukhuset i Lærdal. Ved ei slik løysing bør dei involverte kommunane i samråd med Helse Førde vurdera kva område som kan gje trygge og stabile arbeidsplassar i Lærdal. Sogndal 8. april 2010 Jostein Aanestad rådmann Side 24 av 32

25 Sogndal kommune Sak 29/10 Formannskapet Saksh.: Helga Bakken Arkiv: 233 &10 Arkivsak: 10/1232 Saksnr.: Utval Møtedato 29/10 Formannskapet Sak 29/10 Tilskotsordning: Lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid Tilråding: Sogndal kommune søkjer Helsedirektoratet om tilskot til utvikling av lokalmedisinsk senter. Kommunestyret ber rådmann ta kontakt med nabokommun og Helse Førde/Indre Sogn Psykiatrisenter med sikte på å senda ein felles søknad. Rådmannen får fullmakt til å utforma søknaden. Vedlegg 1: Helsedirektoratet, Tilskotsordningar, skriv dagsett Saksutgreiing: Bakgrunn: Stortinget har for 2010 løyvt midlar til ei tilskotsordning til utvikling av lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid. Kriteria for å få tilskot går fram av skriv frå Helsedirektoratet, jf. vedlegg 1. Kva kan det søkast om tilskot til? Føremålet med tilskotsordninga er å stimulera til utvikling av lokalmedisinske sentra som ein del av kommunale helse- og omsorgstenester og til samarbeid om andre oppgåver i helse- og omsorgstenesta. Tilskotsordninga skal vera med å støtta oppunder oppfølging av St.meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid. Målgruppa er kommune (ar) som vil etablera betre integrerte tenester, m.a. i samarbeid med spesialisthelsetenesta og ev. andre aktørar. Fristen for å søkja om tilskot er 7.mai Prosjektet må vera forankra i overordna beslutningsorgan, dvs kommunestyret. Vurdering: Samhandlingsmeldinga legg opp til at nye kompetansekrevande funksjonar skal leggjast til kommunenivå, døme på dette er tilbod før, i staden for og etter sjukehusopphald, lærings- og meistringssenter og lindrande behandling, og tilrådinga er at desse tenestene vert samlokaliserte i lokalmedisinske sentra 2. I økonomiplan er det eit prioritert utviklingsområde at vi skal følgja opp samhandlingsreforma ved å lage ein plan for det førebyggjande helsearbeidet og planlegge og 2 ) Frå departementet si side er det og streka under at ein må sjå lokalmedisinsk senter som uavhengig av fysisk lokalisering i kommunen/regionen for dei funksjonane som inngår i tiltaket Side 25 av 32

26 Sak 29/10 gjennomføre utvidingar av helse- og omsorgstenestene i kommunen, slik at kommunen sjølv kan levere tenester som førstelinetenesta skal ta over frå spesialisthelsetenesta. Planarbeida er i startfasen, og særleg planarbeidet knytt til SOS er omfattande og krevande. Dette gjeld til dømes korleis ein skal leggja til rette for sjukeheimstilbod til ulike pasientgrupper, omfanget av medisinsk fagleg utstyr og laboratorieløysingar. Når det gjeld eksisterande sjukeheimsareal, er det aktuelt å byggja om delar av denne til personalbase for heimesjukepleien, samtidig som det skal m.a skal leggjast betre til rette for dagaktivitetstilbod og rehabilitering. Så langt er det arbeidet med å utvikla ny sjukeheim som har vore prioritert. Når det gjeld planen for det førebyggjande helsearbeidet, er det sett ned ei administrativ arbeidsgruppe som skal leggja fram utkast til ein slik plan. Gruppa har hatt eit møte og skal levera sin rapport til rådmannen innan 1. september. Ulike pasientgrupper har ulike krav til fysisk utforming av sjukeheimstilbodet og til kompetanse, og det kan vera interessant å vurdera om det er grunnlag for eit samarbeid med nabokommunar der ein utviklar ulike profilar på tilboda ut frå kva ressursar kvar enkelt disponerer. Sett ut frå eit pasientperspektiv er betre samhandling eit viktig utviklingsområde når det gjeld tenestene våre, det gjeld intern samhandling t.d i høve til legetenesta, og samhandling med spesialisthelsetenesta bl.a. innafor psykiatri og rus. På ein del område kan det og vera viktig å utvida samarbeidet med nabokommunane. Ein ev. prosjektsøknad må vera forankra med eit vedtak i kommunestyret. Under føresetnad av politisk tilslutning vil rådmannen ta kontakt med mogelege samarbeidspartar, nabokommunar og Helse Førde/Indre Sogn Psykiatrisenter, med det føremål å få klarlagt samhandlingsområde og definert eit felles prosjekt innan søknadsfristen 07.mai. Jostein Aanestad rådmann Side 26 av 32

27 Sogndal kommune Sak 30/10 Formannskapet Saksh.: Jarle Aarvoll Arkiv: 034 Arkivsak: 10/1154 Saksnr.: Utval Møtedato 30/10 Formannskapet Sak 30/10 Dialogmøte Sakskomite Helse, sosiale tenester, pleie og omsorg. Tilråding: Der vert sett ned slik sakskomite for dialogmøtet helse og sosial, barn og unge, pleie og omsorg og flykningetenesta: Saksordførar for komiteen er: Møte i sakskomiteen vert halde onsdag , kl. 09:00 i kommunestyresalen. Sakskomiteen skal gjere seg kjent med status og utfordringar kommunen står overfor innafor områda helse, sosiale tenester og pleie og omsorg, NAV/flyktningetenesta og leggja fram ei prioritert og grunngjeven liste innafor desse områda over tiltak/tema som skal verta vurdert i samband med arbeidet med økonomiplanen for Saksutgreiing: Årshjulet i kommunen legg opp til dialog mellom teneste-/støtteeiningane og politisk nivå i 2. kvartal kvart år. Føremålet med denne dialogen er å gje ein kort status for drifta på kvar eining og kva utfordringar eininga står framfor. Denne oversikta skal gje grunnlag for arbeidet med komande økonomiplan/budsjett. Det er sett av ein dag til dialogmøtet, onsdag 28. april Kommunestyret vert delt opp i 3 sakskomitear: 1. Helse og sosial, pleie- og omsorg, barn og unge, flykningearbeidet 2. Barnehage og skule 3. Plan og næring, kommunalteknikk, kultur kommuneplanlegging Det vert då to komitear med 8 og ein med 9 kommunestyrerepresentantar. Kvar komite skal ha ein saksordførar. Mandatet for desse komiteane er å klargjer område og problemstillingar som skal takast med i det komande økonomiplanarbeidet. Opplegg for dialogen for kvar sakskomite er som følgjer: 1. Saksordførar går gjennom status for relevante delar av kommuneplanen, ev. med bistand frå sekretæren for komiteen. 2. Einingsleiar gir ei innleiing om eininga på 45 minutt med følgjande tema: Side 27 av 32

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 17.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møteprotokoll (09/777)

Møteprotokoll (09/777) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/777) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2009 Tid: 09:00 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/47 Formannskapet 12. mars 2009,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING 2006 - SOGNDAL KOMMUNE. * Tilkråding frå formannskapet: Samrøystes: 1. Årsrekneskap og årsmelding 2006

Detaljer

Møteprotokoll (09/1432)

Møteprotokoll (09/1432) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/1432) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 14.05.2009 Tid: 13:30 17:00 Dagsorden: Kl. 13:30 14:00: Orientering om cruise ved dagleg leiar i Sogn

Detaljer

Møteprotokoll (10/137)

Møteprotokoll (10/137) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/137) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2010 Tid: 12.00 15:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 10/86 Formannskapet 21.01.2010 -

Detaljer

Møteprotokoll (!0/2113)

Møteprotokoll (!0/2113) Sogndal kommune Møteprotokoll (!0/2113) FORMANNSKAPET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2010 Tid: 09.00 11.30 Kl. 09:00 10:00: Tema: SIMAS Kl. 10:00: Formannskapsmøte Sakliste Saksnr.

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll (09/3276)

Møteprotokoll (09/3276) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/3276) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: 09:00 10:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/09 09/47 Formannskapet 10.12. 2009

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Møteprotokoll (10/411)

Møteprotokoll (10/411) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/411) Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17:00 20.30 Kl. 17:00 18:30: TEMADEL: Folkehelse for alle. v/geir Kåre Resaland Sakliste

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Temadel: 09.00-09.45 Sogn næring.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Temadel: 09.00-09.45 Sogn næring. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2016 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS)

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Saksframlegg Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/2013-1 Arkiv: Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Invitasjon til å deltaking i fase to forprosjektfasen * Tilråding: 1. Sogndal kommune ser

Detaljer

Møteprotokoll. Sogndal kommune. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:00-11:30 og 19:00 - Sakliste

Møteprotokoll. Sogndal kommune. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:00-11:30 og 19:00 - Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 10:00-11:30 og 19:00 - Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/16 16/20 Formannskapet 2016 - Opning,

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 15/229-1 Arkiv: G20 Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar * Tilråding: Sogndal kommune dekkar sin del av kostnadene

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: VALSTYRET Møtestad: Formannskapssalen : 12.09.2011 Tid: 20.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Sakliste

Møteprotokoll. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 0900 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 79/15 15/297 Formannskapet 2015 - Opning, konstituering,

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet hadde fellesmøte med Eldrerådet i sak nr. 2/13. Torunn Løne vinje orienterte. SAKLISTE

MØTEPROTOKOLL. Rådet hadde fellesmøte med Eldrerådet i sak nr. 2/13. Torunn Løne vinje orienterte. SAKLISTE Utval Rådet for funksjonshemma Møtestad: Rådhuset Møtedato: 04.02.2013 MØTEPROTOKOLL Start kl.: 12.00 Slutt kl.: 15.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Hildegun Øygard

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: SIMAS sine lokale i Festingdalen Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 Varamedlemmar møter

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Møtet lovleg sett med følgjande tilstades:vilde

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Møteprotokoll (09/426)

Møteprotokoll (09/426) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/426) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.02.2009 Tid: 09:00 11:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/09 09/47 Formannskapet 19.02.2009, kl.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Møteprotokoll (09/1650)

Møteprotokoll (09/1650) Sogndal kommune Møteprotokoll (09/1650) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2009 Tid: 09:00 13:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 29/09 09/47 Formannskapet 4.juni 2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Bresenteret i Fjærland Møtedato: 07.02.2008 Tid: 17:00 21:00

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Bresenteret i Fjærland Møtedato: 07.02.2008 Tid: 17:00 21:00 Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Bresenteret i Fjærland Møtedato: 07.02.2008 Tid: 17:00 21:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Sogndal kommune. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00-13:00. Sakliste

Møteprotokoll. Sogndal kommune. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00-13:00. Sakliste Sogndal kommune Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2016 Tid: 09:00-13:00 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/16 16/20 Formannskapet 2016 - Opning, konstituering,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 07/945

MØTEPROTOKOLL 07/945 Sogndal kommune MØTEPROTOKOLL 07/945 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2007 Tid: 09:00 14:00 Møtet kunngjort i lokalavisa den 02.04.2007 Representantane innkalla den 19.04.2007.

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN Staben Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Dykkar ref.: 14/3975 Vår ref.: 14/858-4 Dato: 27.06.2014 STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647 Arkiv: Luster kommune sin næringspolitikk Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek at vedlagde næringsnotat, med dei endringar og

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Pedagogisk rådgjevar

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Helse- og omsorgsutvalet OBS OPPMØTE PÅ TRESFJORD TRYGDEHEIM KL 1500

Helse- og omsorgsutvalet OBS OPPMØTE PÅ TRESFJORD TRYGDEHEIM KL 1500 VESTNES KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalet OBS OPPMØTE PÅ TRESFJORD TRYGDEHEIM KL 1500 Innkalling til møte i Helse- og omsorgsutvalet Møtestad: Dato: Tresfjord Trygdeheim, 21.01.2013 Kl.15:00 Dei som er

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: 02.11.2009 Møtetid: 15:00-17.30 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 14.6.2017 Møtetid: 12:30 15.50 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 10/17-14/17 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Jens Rikheim Astrid Grøndal

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Møteprotokoll 12/717)

Møteprotokoll 12/717) Sogndal kommune Møteprotokoll 12/717) Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2012 Tid: 09:00 12:30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/12 12/158 Formannskapet 16.02.2012 -

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

MØTEINNKALLING. DAGSORDEN: Dialogmøte med representantar frå Kyrkjelege fellesråd. Informasjon om internasjonal veke v/arne Øi

MØTEINNKALLING. DAGSORDEN: Dialogmøte med representantar frå Kyrkjelege fellesråd. Informasjon om internasjonal veke v/arne Øi Sogndal kommune Utval: FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 09:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.03.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma ARKIVSAK:

Detaljer

Eldrerådet er eit rådgjevande organ for det kommunale politiske styringsverk, og skal ha framlagt for seg alle saker av særleg interesse for dei

Eldrerådet er eit rådgjevande organ for det kommunale politiske styringsverk, og skal ha framlagt for seg alle saker av særleg interesse for dei Eldrerådet er eit rådgjevande organ for det kommunale politiske styringsverk, og skal ha framlagt for seg alle saker av særleg interesse for dei eldre i kommunen 1 2 Sogndal Eldreråd var samansett slik

Detaljer