Saksbehandler: fagdirektør Toril Kolås direktør virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: fagdirektør Toril Kolås direktør virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR INNKJØP AV OPERASJONSROBOT I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til vedtak: Styret ber administrerende direktør iverksette innkjøpsprosess knyttet til anskaffelse av operasjonsrobot. Før innkjøpet iverksettes legges det frem en ny sak overfor styret med kvalitetssikrede økonomiske beregninger av drift- og investeringsutgifter. Brumunddal, 26. september 2013 Morten Lang-Ree administrerende direktør Saksbehandler: fagdirektør Toril Kolås direktør virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR INNKJØP AV OPERASJONSROBOT I SYKEHUSET INNLANDET Bakgrunn Divisjon Elverum-Hamar ønsker innkjøp av da Vinci - operasjonsrobot til urologisk seksjon, Hamar til operativ behandling av prostatacancer. Kirurgisk behandling av prostatacancer er sentralisert til urologisk seksjon, Hamar. Pasienter med ca prostata trenger i hovedsak tre behandlingsformer. Onkologiservice, radikal kirurgi og strålebehandling. Kirurgisk metode har vært tradisjonell åpen teknikk. I følge Divisjon Elverum- Hamar har sykehuset et nedslagsfelt opp mot 150 pasienter som årlig radikal opereres for prostatacancer. Det opplyses at pasientene velger i større grad sykehus som har robot. Det fremheves at robot er viktig for å beholde kompetanse innen urologi i SI og for å hindre pasientlekkasje. Roboten planlegges finansiert gjennom bruk at divisjonens tildelte midler til kjøp av medisinskteknisk utstyr. Saksframstilling Generelt om robotassistert kirurgi i Norge Kirurgisk behandling er under stadig utvikling mot mer skånsomme og effektive metoder. Internasjonalt benyttes robotassistert kirurgi innenfor flere fagfelt som urologi (fjerne prostata og nyre), gynekologi (fjerne livmor og muskelknuter), operasjoner på fordøyelsesorganer og hjertekirurgi (ref Nasjonalt råd). Tabell 1: Bruk av robotkoden nasjonalt i NPR (ref Nasjonalt råd) DRG-kode ZXC Prostatektomi Gynekologisk kirurgi Nyre og nyrebekken Fordøyelsesorganer og milt Side 2 av 6

3 Fra 2005 har det blitt innført en ny metode for kikkhullskirurgi; nemlig robotassistert kirurgi. Robotassistert kirurgi er en relativt ny og kostbar teknologi som øker i utbredelse i Norge. Merkostnadene knyttes til kirurgisk utstyr, anskaffelse og vedlikehold av robot samt personellkostnader. Før innføring av kostbar teknologi er det ønskelig å stille krav om betydelige effekter som er godt dokumentert. I 2012 var det totalt 8 operasjonsroboter og 3 planlagte anskaffelser i Norge (ref Nasjonalt råd). Omtrent halvparten av robotene er gitt som gaver fra private. Tabell 2: Oversikt over operasjonsroboter i Norge Sted Antall Anskaffelse St. Olavs hospital 1 Offentlig anskaffelse Universitetssykehuset NN 1 Offentlig anskaffelse Aker sykehus 1 Offentlig anskaffelse Radiumhospitalet 2 Private gaver Sykehuset Telemark 1 Offentlig anskaffelse Haukeland universitetssykehus 1 Privat gave Stavanger universitetssjukehus 1 Privat gave St Olav/Orkdal Sykehus 1 Privat gave Sørlandet Sykehus/Arendal 1 Privat gave a. UNN høsten Opsjon på å anskaffe en, til Nordlandssykehuset, Bodø. Dokumentert kunnskap om robotassistert kirurgi for prostatectomi I litteraturen finnes flere publiserte studier som overveiende er observasjonsstudier, både retrospektive og prospektive studier, som er av lav metodologisk kvalitet. Mangelen på randomiserte kontrollerte studier, stor variasjon i studiene og en del studier med motstridende resultater gjør at konklusjonene i studiene må tolkes med forsiktighet. Publiserte data om nytten av robotassistert kirurgi er oppsummert av Nasjonalt råd for kvalitet og prioriteringer i helse og omsorgstjenesten, Helsedirektoratet i Ved litteratursøk er det ikke funnet nyere oppsummeringer som sammenligner robotassistert prostatektomi og åpen kirurgi. Oppsummeringen fra Nasjonalt råd baseres på 52 publiserte studier t.o.m. september 2011 som dels sammenligner robot versus åpen kirurgi og dels sammenligner robot versus laparoskopisk kirurgi. Side 3 av 6

4 Rapporten inneholder både en systematisk oversikt over effektstudier og en helseøkonomisk modellbasert analyse. Den systematiske oppsummeringen av effekt viser bl. a resultater for operasjonstid, liggetid og komplikasjoner på kort og lang sikt. Oppsummeringen avslørte ikke betydelige forskjeller mellom gruppene med hensyn til dødelighet, sykelighet, livskvalitet eller tilbakefall. Nasjonalt råd konkluderer med at kunnskapsgrunnlaget for effekten av robotassistert kirurgi er utilstrekkelig. Det fremheves at kirurgenes erfaring har betydning for komplikasjonsfrekvensen og det stilles spørsmålstegn ved om Norge har tilstrekkelig pasientvolum til at de kirurger som opererer assistert av roboter får nok erfaring. Det mangler nasjonale planer for opplæring av kirurger. Det finnes standardiserte internasjonale opplæringsprogrammer som kan brukes og disse er åpne for eventuell deltakelse fra Sykehuset Innlandet. Fra kirurger som bruker robotmetoden er det blitt fremholdt at gode tredimensjonale bilder fra operasjonsfeltet, redusert liggetid og reduserte smerter for pasientene som en stor fordel. Smerter er imidlertid ikke vurdert i studiene som er oppsummerte. Nasjonalt rådet anbefaler også at de regionale helseforetakene snarlig utarbeider en nasjonal plan for videre innføring og bruk av operasjonsroboter, slik at data om effekt og pasientsikkerhet blir registrert. Robotassistert prostatectomi er så langt ikke innført med forskningsprotokoll ved noen RHF. På bakgrunn av oppsummeringen fra Nasjonalt råd har Helse Sør-Øst frarådet innkjøp av flere roboter i Helse Sør-Øst før det finnes bedre dokumentasjon på kost-nytte-effekten. Konklusjonen i svaret fra Helse Sør-Øst er følgende: Basert på de føringer som er gitt fra Nasjonalt Råd for Prioriteringer fremstår robot-assistert kirurgi også på prostata fremdeles som en eksperimentell behandling. Det mangler data fra randomiserte studier som viser at metoden er bedre for pasienten både med tanke på det perioperative forløp og på langtidsresultater som kreft-fri overlevelse. Det er åpenbart behov for flere randomiserte studier, resultater fra disse bør ligge til grunn for den endelige kost-nytte vurdering som må foretas før metoden innføres som standard behandling. I Helse Sør-Øst RHF er det allerede 4 roboter i bruk, dette vil være tilstrekkelig for å bidra med å innhente den kunnskapen som er nødvendig for å vurdere hvorvidt metoden skal innføres som standard behandling. Sett i dette perspektivet vil investeringer i flere operasjons-roboter ikke være i tråd med føringer fra Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering og anbefales således ikke. Oppsummering fra fagdirektør På nåværende tidspunkt mangler dokumentasjon på at robotassistert kirurgi gir bedre resultater for pasientene enn etablerte metoder som åpen kirurgi. Det er heller ikke vist at metoden medfører høyere livskvalitet for pasientene. Det foreligger ikke beregninger av forholdet mellom kostnad og effekt. Å bruke store ressurser på en relativ liten pasientgruppe vil kunne medføre mindre ressurser til andre pasientgrupper. Robotassistert kirurgi er anbefalt å begrenses til forskningsprosjekter før metoden innføres som standard i behandlingen (ref nasjonalt råd). Robotassistert kirurgi er innført i økende grad i pasientbehandlingen uten at dokumentasjon for nytteeffekt foreligger. Side 4 av 6

5 Det foreligger flere behandlingsmetoder for pasienter med cancer prostata. For å være sikker på at de pasienter som har best nytte av robotassistert kirurgi blir valgt til denne behandlingsmetoden trengs bedre dokumentasjon. Fagdirektør har imidlertid tro på at robotassistert kirurgi vil være et godt tilbud for pasientene i Sykehuset Innlandet og at fremtidig forskning vil vise en nytteeffekt innen operativ behandling i fremtiden; ikke bare innen urologi, men også for andre pasientgrupper. Fagdirektør vil derfor være positivt til at metoden innføres i Sykehuset Innlandet etter gitte kriterier, også for at fagfolk i Sykehuset Innlanget kan delta i medisinsk teknologisk utvikling. Robotassistert kirurgi er en elektiv operasjon som bør planlegges i skjermede omgivelser og benyttes av flere spesialiteter i Sykehuset Innlandet i fremtiden (urologi, gynekologi og gastrokirurgi). Ved innkjøp av robot bør den plasseres tilgjengelig for alle aktuelle brukere. Dette er spesielt viktig for kompetanseoppbygging som kan videreføres inn i et hovedsykehus. God rekruttering til fagmiljøer er viktig. Fagdirektør har forståelse for den risiko for tap av urologikompetanse som er knyttet til mangel av robot i Sykehuset Innlandet bekymrer fagmiljøet. Fagdirektør anser det som svært viktig at fagmiljøer som benytter robot i pasientbehandlingen må ha en plan for kvalitetssikring og medisinsk metodevurdering. Urologimiljøet i Sykehuset Innlandet er såpass stort i norsk målestokk at det må kunne bidra nasjonalt til å dokumentere utvikling av metoden. Økonomiske forhold Forutsetningen for anskaffelsen er at roboten dekkes av divisjon Elverum-Hamar sin tildelte ramme til investeringer i medisinskteknisk utstyr, jfr styresak , Investeringsbudsjettet Divisjonen må også dokumentere økonomisk bærekraft til å dekke økte driftsutgifter som følge av anskaffelsen, herunder hensyntatt det økonomiske nedtaket som divisjonen er pålagt i ØLP. I den grad roboten kan leies ut til kommersielle aktører i marked bør også anslag på disse utleieinntektene legges inn i en helhetlig økonomisk vurdering. Det tas også forbehold om at anskaffelse av robot ikke medfører uventede/uforutsette høye kostnader til bygningsmessige tilpasninger som for eksempel avbruddsfri strømforsyning. Med bakgrunn i størrelsen på investeringen anbefales det at det framlegges en egen styresak før endelig beslutning i saken. Administrerende direktørs vurdering Dette er en sak som inneholder faglige argumenter og faglige perspektiver både for og imot godkjenning av operasjonsrobot på divisjon Elverum-Hamar. Etter en helhetsvurdering anbefaler adm. direktør styret å godkjenne innkjøp av operasjonsrobot, mot at et innkjøp knyttes klart opp mot faglige og økonomiske betingelser. Foretaket vurderer nå større strukturelle tiltak for å holde seg innenfor den fremtidige økonomiske rammen. Oppdraget fra styret i Sykehuset Innlandet er at tiltakene skal ha et faglig fundament og at de skal være helhetlige. Alle fagfelt er under vurdering, og avdelinger og/eller oppgaver kan endre lokalisasjon. Operasjonsroboten må samlokaliseres med urologifunksjonen. Side 5 av 6

6 For å kunne forsvare faglig og økonomisk innkjøp av robot i foretaket i dag mener administrerende direktør at investeringen bør knyttes opp mot følgende betingelser: 1. Anskaffelsesprosessen kan iversksettes. Hvis det skulle bli endringer i lokaliseringen av urologifunksjonen i SI som en følge av omorganiseringer i mellomperioden fram til planlagt hovedsykehuset er etablert, skal roboten følge urologifunksjonen. Det må foreligge en plan for kvalitetssikring og vurdering av metoden. 2. Operasjonsroboten skal gjøres tilgjengelig for personell i alle fagområder som vil kunne dra nytte av denne i videreutviklingen av egne operasjonsteknikker ved bruk av robotteknologi. Fagdirektør tar endelig avgjørelse på fordeling av operasjonstid mellom ulike fagområder. 3. Urologifunksjonen i Sykehuset Innlandet gis i oppgave sammen med berørte fagområder å designe og gjennomføre forskningsprosjekter som kan være med på å dokumentere effekten av robotkirurgi innenfor de ulike fagområdene roboten vil bli benyttet. Prosjektene bør gjennomføres i samarbeid med andre helseforetak. 4. Administrasjonen avklarer mulighetene for å leie ut roboten til kommersielle aktører i markedet som så langt ikke har avtale med Helse Sør-Øst om å drive spesialisthelsetjeneste innen kirurgi i Norge og som heller ikke får noen form for økonomisk støtte fra norske myndigheter til slik virksomhet. 5. Drift av og investering i roboten dekkes innenfor divisjon Elverum-Hamar sin ramme til medisinskteknisk utstyr og tildelt ramme til drift. Det legges fram en egen styresak angående anskaffelsen før endelig avgjørelse som blant annet innholder kvalitetssikrede økonomiske vurderinger knyttet til investeringen og driftsutgiftene. Vedlegg: Robotassistert kirurgi i Norge. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i Helse og Omsorgstjenesten. Saksnummer 2012/62. Side 6 av 6

Robotassistert kirurgi i Norge

Robotassistert kirurgi i Norge Møtesaksnummer 49/12 Saksnummer 2012/62 Dato 30. august 2012 Kontaktperson Hege Wang Sak Robotassistert kirurgi i Norge Rådets tidligere behandling Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret er tilfreds de overordnede

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Pris robot (angitt av produsent, dagens eurokurs 8.21)

Pris robot (angitt av produsent, dagens eurokurs 8.21) NOTAT Til: Fra: Administrerende direktør Morten Lang-Ree Divisjonsdirektør Øyvind Graadal Dato: 22. november 2013 Sak: Innkjøp av operasjonsrobot i SI. Styrets vedtak 03.10.13 Styret i SI gjorde i styremøte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 5/15 Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 26.02.2015 Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING Forslag

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars 2013

Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars 2013 Rapport fra arbeidsgruppe: Vurdering av helhetlig tilbud innenfor gynekologi, fødeselsomsorg og pediatri i SI Mars 2013 1 Innhold 1 Mandat og sammensetning av arbeidsgruppen... 4 1.1 Mandat... 5 1.2 Sammensetning

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 04.12.2014 Saksbehandler Anne Grethe Vhile Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 11.12.2014 Sak nr 100-2014 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Virksomhetsoverdragelse fra Oslo

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 25.februar 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

PASIENTER TRAUMESYSTEM I HELSE NORD Sakspapirene ble ettersendt.

PASIENTER TRAUMESYSTEM I HELSE NORD Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.2.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 7-2009 ORGANISERING AV ALVORLIG

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi Helse Nord RHF Sjøgate 10 8038 Bodø postmottak@helse-nord.no Deres ref.: Vår ref.: 2013/3742-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Einar Bugge, 777 55850 Dato: 15.12.2014 Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 2 1 Innledning... 4 2 Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger... 5 3 Historien bak ordningen med

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014.

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014. VEDLEGG 1 UTREDNING RULLERING AV PLAN FOR DRIFT OG INVESTERING 2015-2022 1 Innledning Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan 2015-2018 skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014. Vedtatt

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 3 Metode... 10 3.1 Møter og kontakter... 10 3.1.1 Modell for fremskriving av forventet aktivitet

Detaljer

SAK NR 035 2015 RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR 035 2015 RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.2015 SAK NR 035 2015 RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar risikovurdert statusrapport

Detaljer