JA TIL OTTERØY OPPVEKSTSENTER 0 16 ÅR!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JA TIL OTTERØY OPPVEKSTSENTER 0 16 ÅR!"

Transkript

1 JA TIL OTTERØY OPPVEKSTSENTER 0 16 ÅR! ARGUMENTASJONSREKKE KORTVERSJON Barnas beste: Kommunen skal i alle saker som berører barn ta hensyn til hva som er barnets beste. (Barnekonvensjonen artikkel 3) En flytting av Otterøy U trinn vil stride med «Nærskoleprinsippet». (kunnskapsdepartementet, En flytting av U trinn vil gi skoleskysstid langt over anbefalt makstid. (kirke og undervisningsdept, Svært lang reisetid til og fra skole vil gi redusert tid til lek og fritid. (Barnekonvensjonen artikkel 31) Svært lang reisetid til og fra skole vil kunne gi redusert læringsutbytte. (i strid med Opplæringsloven) 3 timers reisetid daglig vil kunne gi redusert fysisk helse for barna. (Helsedirektoratets anbefaling om minst 60 min fysisk aktivitet daglig hos barn år ) Ved å fjerne barna fra kjente og trygge omgivelser i nærmiljøet og i tillegg gi dem lang reisetid mener vi at barn mer utsatt for redusert psykisk helse. Barn som må bruke mye tid på reise til og fra skole står i fare for redusert trivsel og sosialt utbytte i skoletiden. (Opplæringsloven 9 a 1) Barn med spesielle behov vil være ekstra utsatt for påkjenningen ved lang reisevei til skole. Retten til å bli hørt: ungdomsskoleelevene ved Otterøy Skole ønsker videre skolegang på Otterøya (Barnekonvensjonen artikkel 12). Foreldrene ønsker at barna går på ungdomsskole på Otterøya. ( Storforeldremøte ) Det ble forsøkt å sende barna på ungdomsskolen i Namsos på 1970 tallet. Det fungerte ikke på grunn av for lang reisevei.

2 Skolen vår: Befolkningen på Otterøya viser stor tilknytning og tilfredshet ved Otterøy Skole, inkludert U trinnet. ( Utredning : vurdering av kommunestruktur for Fosnes og Namsos kommuner ved HINT, Knut Ingar Westeren, utredning nr 64, Steinkjer 2005.) Avgangselever ved Otterøy Skole har gode eksamensresultater. (www.skoleporten.udir.no) Otterøy Skole fikk i 2002 kvalitetsstempelet «bonusskole» for skolens fokus på det integrerte mennesket. (www.regjeringen.no) Otterøy Skole har i flere tiår vært et pedagogisk forbilde i og utenfor landegrensene: «Otterøymodellen». Det er adekvat og god lærerkompetanse på alle trinn på Otterøy Skole. Barnehage og skole på Otterøya vil kunne påvirkes i negativ retning når det gjelder barnetall og tilgang på pedagoger ved flytting av U trinnet. Kulturskoletilbudet ved Otterøy Skole kan trues ved flytting av U trinnet. Elevtallet på skolen er stabilt så langt man kan spå. Barnehagen er full og må avvise nye søkere. Det er gode fremtidsutsikter. Skole og barnehage har stort behov for oppgradering. Det er Otterøya sin tur. Samfunn og økonomi: Stadige utredninger og forslag som inkludererer nedlegging av skole på Otterøya gir utrygghet og uforusigbarhet hos befolkningen. En god og stabil skole uten nedleggelsestrussel vil være viktig for økt tilflytting og bolyst. Ved en eventuell flytting av U trinn kan skole og dagligvarebutikk som kulturelle og sosiale møteplasser på øya trues ved en eventuell nedgang i folketallet. Næringslivet på øya er avhengig av stabil og god skole i nærmiljøet og nedleggelse av U trinnet kan true næringsliv og arbeidsplasser i Namsos Kommune. Samfunnsøkonomisk og kommuneøkonomisk er det svært usikkert om en flytting av Otterøy Ungdomstrinn på sikt vil føre til innsparinger. Det er i rapporten ikke i tilstrekkelig grad regnet med Fylkeskommunens utgifter til busstransport ( 1 mill minst per år), utgifter til transport av barn med spesielle behov, sannsynlighet for økte klassetall ved Høknes Skole blant annet.

3 JA TIL OTTERØY OPPVEKSTSENTER 0 16 ÅR! ARGUMENTASJONSREKKE UTFYLLENDE VERSJON Barnas beste: I hht Barnekonvensjonen artikkel 3 skal kommunen, i alle saker som berører barn ta hensyn til hva som er barnets beste. Barnets beste forutsetter at det skal være en fordel for elevene at ungdomstrinnet legges ned, og at de overføres til den aktuelle skolen. Kommunen må dokumentere hvordan en overføring til Høknes Ungdomsskole vil gi en like god, eller bedre, ivaretakelse av barna fra Otterøya. Våre argumenter for at det beste for barna er at ungdomstrinnet ved Otterøy skole består er følgende: Nærskoleprinsippet Konsekvensene for elever som må bytte skole på grunn av skolenedleggelse, er ofte dramatisk. Elevene presses til å gå på en skole de ikke har tilknytning til, noe som vil stride med nærskoleprinsippet. Se kunnskapsdepartementet: Eleven står i fare for å bli "gjesteelev" miste tilhørighet både til ny skole og til eget lokalmiljø. Sosiale relasjoner videreføres på fritida, lettere tilgjengelighet for dette om skolen ligger i nærmiljøet Skoleskyss Ved praktiseringen av grunnskoleloven har Kirke og undervisningsdepartementet anbefalt følgende når det gjelder akseptabel tid underveis (reisetid + gangtid + ventetid én vei For klasse: inntil 75 minutter. Samlet reisetid etter departementets anbefalinger skal også inneholde en gjennomsnittlig ventetid på ca min på bussholdeplass. Buss sjåfører og elever ved VGS fra Otterøya forteller at bussen som regel bruker 80 min fra Aglen til Høknes skole. Minimumstid er 75 min. Dette er ikke inkludert gang og ventetid på buss. Reisetid for elever fra Aglen og Skorstad vil da bli min på buss og min ventetid. Bussruten går fra Aglen/Skorstad om Moan og ut til Hamnes og så til byen. Total reisetid en vei: minimum 85 min, maksimum 92 min. Reisetiden samsvarer med tidsbruken ved kjøretur fra Namsos sentrum og et stykke forbi Namsskogan familiepark, Trones, eller fra Namsos til Røra. Over 500 timer reisetid pr år for de som reiser lengst. Reisetid som overstiger de anbefalte normene vil vanskelig være i tråd med barnets beste.

4 Rett til lek og fritid Den tid som går til transport vil gå ut over barnas rett til hvile og fritid. Retten til lek og deltakelse i fritidsaktiviteter er hjemlet i Barnekonvensjonen artikkel 31. Dersom reisevegen er så lang, eller så belastende, at den går ut over barns rett til lek og fritid, kan skyss ordningen være i strid med Barnekonvensjonen. Reisetid på 3 timer daglig i 3 år vil gi liten tid til lekser, familie, venner og organiserte aktiviteter Læringsutbyttet Nedleggelse av skoler kan gå ut over elevenes rettigheter etter opplæringsloven. Når elevene blir henvist til å tilbringe uforholdsmessig mye tid på buss, vil dette påføre elevene ubehag i form av redusert fritid, muskel og skjelettplager, økt risiko for mobbing med få/ingen voksne tilstede for å følge med og uvelhet som følge av reisesyke etter lang tid på buss. Disse forholdene vil igjen kunne føre til at elevene får et redusert læringsutbytte. Når elevene er slitne etter lang reisevei, vil dette kunne gå ut over undervisningen i begynnelsen av dagen. Når elever gruer seg for lang reiseveg hjem etter en lang skoledag, så vil det igjen redusere læringsutbytte mot slutten av dagen. Med 3 timer reisetid daglig vil det være liten tid til lekser og da med sannsynlig redusert utbytte. Dersom lang skyss går ut over læringsmiljøet, vil det være i strid med opplæringsloven. Fysisk helse I «Nasjonale anbefalinger fra Helsedirektoratet Fysisk aktivitet og stillesitting, år» står det at ungdom bør være fysisk aktive i minst 60 minutter hver dag. Ved 3 timers reisetid daglig vil dette kunne bli vanskelig å oppnå og vil da stride mot helsedirektoratets anbefalinger. Barna står i fare for å bli inaktive med de negative helsemessige konsekvenser det vil kunne gi. Psykisk helse Ifølge UNGDATA 2013 i Namsos: " Ungdommene er fremtidsrettet og aktiv, men det er mange ungdommer som sier de føler alt er et slit, de bekymrer seg mye for ting, har søvn problemer, føler seg ulykkelig, trist eller deprimert samt føler seg anspent. Dette svarer også til de nasjonale tall fra NOVA, slik at det er ikke særskilt for Namsos kommune. " Rådgiver fra KoRus viser til at dette er de høyeste tallene han har sett til nå i Nord Trøndelag. I en periode ( alderen år) med identitetsbygging og løsrivelse fra hjemmet er det ekstra viktig med stabil og god tilknyting til lokalmiljø med stabile voksne rundt seg. Flytting bort fra kjente og trygge omgivelser i denne perioden kan for de barna som er spesielt sårbare fra før gi ekstra belastninger på psykisk helse. Lang reisetid vil være en stressor for alle barn. Skolemiljø Det er kommunenes ansvar å gi elevene et grunnskoletilbud som gir hver enkelt en rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring, jf opplærings lovens 9a 1. Selv om opplæringsloven ikke nødvendigvis gjelder under transport til og fra skolen, er det hevet over tvil at elever som er avhengig av langvarig transport for å kunne ivareta sin skolerett, blir påført ubehag også i skoletiden som ikke er i overensstemmelse med intensjonene i kapittel 9a.

5 Barn med spesielle behov Barn med spesielle behov vil få ekstra stor belasting ved lengre skyss til og fra skolen. Foreldre til barn med spesielle behov ved Otterøy Skole har uttrykt ønske om at fokus på desse barna blir tatt med i dialogen med kommune og politikere fremover. De barna det gjelder vil være ekstra sårbare ved lang reisevei både fysisk og psykisk. Retten til å bli hørt Retten til å bli hørt i prosessen er viktig. Vi vil minne om barnekonvensjonen artikkel 12 om barns rett til å bli hørt, og at deres synspunkter skal vektlegges. Elever ved Otterøy Ungdomstrinn har vært tydelige på at de har en nær tilknytning til skolen og har et ønske om å fortsette sin skolegang på Otterøya. Barna vil ved nedleggelse av ungdomstrinnet tvinges til å tilpasse seg et miljø de ikke har valgt, eller ønsker. Også foreldre har i storforeldremøte vært tydelige på at de med bakgrunn i det de mener er en god skole for barna sosialt og pedagogisk ønsker et oppvekstsenter 0 16 år på øya. Historisk tilbakeblikk På 1970 tallet gikk et økende antall elever på ungdomsskole. Ungdomsskolen var da i Namsos Sentrum. De elevene som bodde lengst ute på Otterøya måtte bo på hybel pga lang reisevei/reisetid. Reisetiden en vei var i forhold til nå ca 10 min lengre pga ferge ifølge elever fra den tiden. Det ble raskt opprettet ungdomsskole på Otterøya da det menneskelig sett ikke lot seg gjøre for elevene lengst ute på øya å ha så lang reisevei eller bo på hybel i så ung alder.

6 Skolen vår: Tilknytning og tilfredshet I utredning ved HINT 2005 ble det gjort en vurdering av kommunestruktur for Fosnes og Namsos kommuner. Utredninga viste at befolkininga på Otterøya hadde stor tilknytning til skolen på Otterøya, størst tilfredshet av de forespurte ( befolkninga i Fosnes, på Otterøya og i Namsos Sentrum) og størst ønske om å ha skolen i nærmiljøet. ( Utredning : vurdering av kommunestruktur for Fosnes og Namsos kommuner ved HINT, Knut Ingar Westeren, utredning nr 64, Steinkjer 2005.) Eksamensresultater Eksamensresultatene til avgangselever ved ungdomsskolen på Otterøya er gode. Se Bonusskolen Otterøy Skole fikk som en av noen flere i landet i 2002 kvalitetsstempelet " Bonusskole" av regjeringen. Se Bonusskoler er skoler som etter har iverksatt systematisk utviklingsarbeid og forsøk som har hevet kvaliteten på opplæringen. Tiltakene kan være av ulik karakter og spenne over ulike områder av skolens virksomhet. Et viktig formål med bonusskoler er å belønne gode resultater og å stimulere til lokalt utviklingsarbeid. Otterøy skole har gjennom mange år drevet med utviklingsarbeid som har ført til endringer i undervisningspraksis. Samarbeidet med den kommunale musikkskolen er en av grunnsteinene. Prosjekter knyttet til skolefritidsordningen har påvirket skoleutviklingen. Det har også prosjekter om barn og unges fysiske oppvekstmiljø. Det er gjennomført et omfattende og vellykket arbeid for å utvikle læringsmiljøet ved skolen. Skolen har planer for videre utviklingsarbeid i årene framover. Skolen får bonus for fokus på det integrerte mennesket. Pedagogisk forbilde Skolen har vært et pedagogisk forbilde utover landegrensa i flere tiår. Flere pedagoger kjenner til "Otterøymodellen". Vi er stolte over skolen vår. ( SINTEF rapport, Wendelberg 2005). Pedagogisk kompetanse Det er faglig adekvat kompetanse på alle trinn på Otterøy Skole.

7 Skolen og barnehagen som helhet Skolens små og mellomtrinn og barnehagen vil kunne trues pga synkende barnetall dersom ungdomstrinnet skulle flyttes. For lang reisevei ville kunne bidra til redusert tilflytting og også til fraflytting fra øya. Reduserte barnetall vil igjen kunne påvirke hvor attraktivt det er å søke seg jobb som pedagog ved barnehage skole oppvekstsenter. Kulturskolen Det å skaffe lærere til kulturskolen kan bli vanskelig med et lavere elevtall. Elevene ved Otterøy Skole har nå et godt kulturskoletilbud på Otterøy Skole. Otterøy Skole var i front ved oppstart av kulturskolen i Norge i sin tid. Fremtidsutsikter Elevtallet på Otterøy Skole er stabilt frem til år 2020, lengre enn det kan en ikke predikere da 1. klassingene etter 2020 ennå ikke er født. Tilflytting av unge familier til øya senere år lover imidlertid godt. Elevtallet vil de nærmeste årene ligge stabilt mellom elever i året. Det er ingen synkende tendens fremover. Barnehagen på Otterøya er full. I år fikk ca 10 barn avslag på oppstart i august pga manglende plasser. Behov for rehabilitering Barnehagen på Otterøya er i dårlig stand bygningsmessig. Det er stort behov for nye lokaler tilpasset barnehagebarn og også større lokaler basert på stor søkermasse. Skolen på Otterøya er sist i rekka av skoler som får rehabilitering i Namsos Kommune. Otterøy Skole har ventet lenge. Otterøy Skole har stort behov for rehabilitering jamfør rapport om oppvekstsenter på Otterøya. I rapport om oppvekstsenter står det også: Rådmannen forventer at de samlede utfordringene for kommunen og for oppvekstområdet blir sett på i en helhetlig sammenheng, og at det vurderes i hvilket omfang oppvekstsenteret kan bidra til å løse hele eller deler av kommunens utfordringer. Det ville i stor grad føles urettferdig at en langvarig ventetid på oppgradering av tilbudet til elever ved Otterøy Skole skulle belønnes med innsparing og nedleggelse og et dårligere tilbud til våre barn.

8 Samfunn og økonomi: Trygghet i lokalsamfunnet Det skapes utrygghet hos familiene og ubehag for barna hvis kommunale forsøk på å nedlegge grendeskoler stadig er på dagsordenen. Både barna og familiene trenger en planleggingshorisont for sine liv, og tilgang på skoler i nærheten av der de bor bør inngå i en slik planleggingshorisont. Tilflytting De siste årene har det vært økende tilflytting til øya av unge i etableringsfasen samt småbarnsforeldre. Barnehagen på Otterøya har siste åra hatt plassmangel pga høye søknadstall. I år 2014 er det ca 10 barn som ikke har fått plass ved Otterøy Barnehage da det er fullt. Flere boligtomter er i den senere tid klargjort på øya. Hus på markedet blir raskt solgt. Det er attraktivt å bo på øya pga landlig og flott beliggenhet med relativ nærhet til Namsos sentrum, trygge omgivelser og en god skole. Elevtallet på skolen ligger stabilt på mellom elever, også i åra fram til iallefall 2020.Stabilitet omkring skole og barnehage vil gi trygghet og økt bolyst og tilflyttingslyst. Dette vil være med på å opprettholde en positiv trend som Otterøybefolkningen ønsker å støtte opp under. Dette også til beste for Namsos Kommune. Levende bygdesamfunn Vi trives med og ønsker å videreutvikle et levende lokalsamfunn på Otterøya. Skolen på Otterøya er en kulturmøteplass både for frivillige og for organiserte. Skolen er den sentrale møteplassen på øya. En annen sentral møteplass på Otterøya er dagligvarebutikken vår. Et eventuelt synkende folketall ved en flytting av ungdomstrinnet ville kunne ramme en butikken hardt og ved nedleggelse av butikken vil vi miste en viktig møteplass for mange. For hele øya, men spesielt befolkningen på ytre del av øya er det viktig å ha lokalbutikk her både praktisk sett, men også for rekruttering av nye tilflyttere. Arbeidsplasser/ Næringsliv Det er flere settefisk anlegg på ytterdelen av øya. De driver utstrakt arbeid med rekruttering av arbeidskraft til sine anlegg. Det har medført tilflytting av flere barnefamilier til ytre deler av øya de senere åra. Ved nedlegging av ungdomstrinnet vil en slik rekruttering bli truet og da også true næringslivet på øya. Alternativene vil kunne være flytting av anlegg bort fra øya og bort fra kommunen. Økt etablering og satsning på Otterøya vil kunne gi flere skattekroner i kommunekassa. Det er stadig utvikling av turisme på øya, og her er campingplass og mange hyttefelt spesielt i ytre deler. Nord Trøndelag er et område der turismen er i utvikling. Otterøya i Namsos Kommune ligger i starten av Kystriksveien, et svært godt utgangspunkt for satsing på turisme som levevei. En videre utvikling av turisme med flere arbeidsplasser er avhengig av at folk bor i området. For at folk skal ha ønske om å bo her er vi avhengige av å ha en god og forutsigbar skolesituasjon på øya.

9 Dagligvarebutikken gir flere arbeidsplasser på øya. Nedgang i folketallet kan true butikkens eksistens som tidligere nevnt. Flere driver gårdsbruk og har landbruk og dyrehold som levevei på øya. Mange av desse bor på ytterdelen av øya. De er avhengige av skole på øya for å kunne bo og drive gård. Samfunnsøkonomisk Ved flytting av Ungdomstrinnet på Otterøya til sentrum i Namsos Kommune ville det måtte settes opp en ekstra bussrute fra Aglen til Namsos/Høknes U skole. Ifølge Trønderbilene 2013 er det sannsynlig ikke plass til elever til på eksisterende bussrute. I tillegg ville det ved eksisterende bussrute til VGS bli for lang ventetid før og etter skoletid i Namsos. ( 2 timer det ville medført reisetid på 2 ½ time en vei 5 timer timer borte fra hjemmet daglig inkludert venting og bussreise) En ny bussrute Aglen Namsos vil jamfør Trønderbilene koste ca 1.2 mill kr årlig. 25 % av utgiftene betales av kommunen i form av billettutgifter per elev; det er beregnet til ca kr totalt i året. Det kommer imidlertid ikke frem i rapport om oppvekstsenter at Nord Trøndelag Fylkeskommune ved en ny bussrute vil bli belastet med over 1 mill kr årlig i buss utgifter. Dette vil i en tid med lavt fylkeskommunalt budsjett kunne ha konsekvenser for innbyggerne i Nord Trøndelag i form av reduserte tjenester når det gjelder tannhelsetjenesten for barn, psykisk syke og eldre, gang og sykkelveier, fylkeskommunale veier, samt tilbudet på VGS. Det fremkommer heller i rapporten at barn som bor på Skorstad også må ha skyss til Årneskrysset. Dette er en strekning på i overkant av 8 km en vei. Dette vil ved flytting av ungdomstrinnet måtte medføre ekstra buss på denne strekningen i tillegg med den ekstrautgift det måtte gi Fylkeskommunen. Foreldre til barn med spesielle behov har kommet med innspill: det er kjent at det vil være 6 påfølgende ungdomsskoleår i nærmeste framtid der barn med spesielle behov har behov for egen skyss til skolen. Ved flytting av ungdomstrinnet et grunnskoletilbud vil skyssavstanden bli så lang at det i tillegg må være med assistent i bilen. Dette vil utgjøre en betydelig kostnad, daglig i 6 år. Dette vil kunne gjelde flere barn i fremtiden : menneskelige kostnader for barnet økonomiske kostnader for samfunnet. Hvis ungdomstrinnet på Otterøya skulle flyttes til Høknes Ungdomsskole ( for å fylle opp " ubrukt" areal på Høknes og spare penger på rehabilitering og bygg av Otterøy Oppvekstsenter) tenker en at det muligens 3. hvert år vil bli behov for en ekstra klasse ved Høknes pga varierende elevtal fra år til år. Det er nå 6 klasser per år totalt ved Høknes ungdomsskole. Ekstra klasser medfører ekstra utgifter i form av lærerkrefter blant annet. Imidlertid er situasjonen slik at det er nybygg av hus, tilflytting og et generasjonsskifte i områder tilhørende Høknes Skole. ( Kammen, Spillum, Lauvhammeren) Det må dermed tas høyde for at elevtallet i Høknes Skoles område vil stige i tiden fremover. Det er sannsynlig at i løpet av få år vil elevtall ved Høknes med Otterøy U trinn inkludert overstige 60 elever årlig hyppigere enn hvert 3. år. Ved en ekstra klasse hvert år ved Høknes Ungdomsskole pga økt elevtall i byen vil en innsparing ved flytting av Otterøy Ungdomstrinn ikke lenger være tilstede.

10 Oppsummering: Namsos Kommunes administrasjon har i utredning av oppvekstsenter på Otterøya i stor grad vektlagt det økonomiske perspektivet ved en eventuell flytting av Otterøy Ungdomstrinn til Namsos Sentrum/ Høknes Ungdomsskole. Fokuset er slik vi ser det på økonomisk innsparing og ikke på barnets beste. Det økonomiske perspektivet er ikke vårt hovedanliggende, men da det er stort fokus på dette i rapporten har vi valgt å kommentere det: Samfunnsøkonomisk ville en slik flytting kunne gi økonomisk tap over tid. Det ville gi minst 1 mill i året i økte bussutgifter for Fylkeskommunen. Det er sannsynlig at generasjonskifte og tilflytting av barnefamilier til Høknes Skoles område vil gi økte klassetall i sentrum og da økte utgifter til kommunen. I tillegg er det positive fremtidsutsikter for Otterøya. Det er lagt ut flere boligtomter og det er stadig tilflytting av unge familier. Næringslivet på øya har de siste åra rekruttert mange nye familier til ytre deler av øya og skapt nye arbeidsplasser i Namsos Kommune. Vi er i tvil om det økonomisk er noe å spare på sikt for kommunen ved en eventuell flytting av Otterøy Ungdomstrinn. Vårt hovedanliggende som foreldre og engasjerte i skolen på Otterøya er imidlertid: Barnas beste. Dette må også være kommunens hovedfokus. Det er slik vi ser det ingen menneskelige eller faglige gode grunner til å legge ned ungdomstrinnet på Otterøya. Et slikt vedtak ville gå ut over barnas beste. Skysstida ville blitt for lang. De ville mistet muligheten til å gå på grunnskole i sitt nærmiljø i en sårbar periode av livet. Pedagogisk har elevene nå engasjerte og tilfredse foreldre, faglig kompetente lærere og gode resultater i et godt sosialt miljø på tvers av klassetrinn. Skolen har stabilt elevtall så langt frem i tid som det går an å spå. Dette er en skole som i flere tiår har vært et forbilde for andre skoler. Vi kan ikke se at en annen skole ville kunne gi et like godt eller bedre tilbud til våre barn. Otterøy Skole er ikke en skole som står for fall. Vår oppfordring: Tenk kreativt i sentrum og framtid i distriktene til beste for barna og for kommunen. Ja til Otterøy Oppvekstsenter 0 16 år!

11

Høringsuttalelse fra FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) ved Otterøy skole

Høringsuttalelse fra FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) ved Otterøy skole Utredning av Oppvekstsenter ved Otterøy skole iht. bestilling fra rådmannen datert 25.03.2014 Høringsfrist for dokumentet 22.08.2014 Høringsuttalelse fra FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) ved Otterøy skole

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport.

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport. Kommunalt FAU v/stine L. Bjerklund, Skjelfossveien 57, 1827 Hobøl Mob 90572523 e- post: stine@bjerklund.com Hobøl kommune Hobøl, 10.april 2014 Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang

Detaljer

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere.

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere. Høringsnotat skolenedleggelse Leirbotn oppvekstsenter Dato: 31.10.2016 Høringsfrist: 8.12.2016 Innledning Kommunestyret har i forbindelse med skolestruktursaken behandlet forslag om nedleggelse av to skoler

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Styret i Berg montessoriforening. 9385 Skaland 13.01.2015 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Berg montessoriforening eier skolebygget til Berg montessoriskole

Detaljer

Vedlegg 1. Kart over området rundt Hedalen barne- og ungdomsskole

Vedlegg 1. Kart over området rundt Hedalen barne- og ungdomsskole Vedlegg 1 Kart over området rundt Hedalen barne- og ungdomsskole Vedlegg 2 Utvalgte nøkkelopplysninger Nøkkelopplysninger Hedalen Begnadalen Nes Innbyggere i år2015 (Kilde SSB) 700 515 498 Foretak i år

Detaljer

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER Transport og trafikksikkerhetsvurderinger er knyttet oppimot alternativene som foreslås fra A- G. Dersom kommunestyret vedtar endringer

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

Viser til åpen høring datert : Vurdering av skolestruktur og ny forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune.

Viser til åpen høring datert : Vurdering av skolestruktur og ny forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune. Volden 18.04.2017 Viser til åpen høring datert 01.03.2017: Vurdering av skolestruktur og ny forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune. INNLEDNING Det framlagte høringsbrevet skaper uro i bygda.

Detaljer

91 % Ungdataundersøkelsen - Verdal. Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) Hva er svarprosenten?

91 % Ungdataundersøkelsen - Verdal. Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) Hva er svarprosenten? Ungdataundersøkelsen - Verdal Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) 496 Hva er svarprosenten? 91 % Hvem står bak Ungdata? Antall gutter og jenter på ulike klassetrinn som besvarte

Detaljer

Ung i Rogaland 2016 Stavanger den 9. juni 2016 Sven Gustafsson, KoRus vest Stavanger

Ung i Rogaland 2016 Stavanger den 9. juni 2016 Sven Gustafsson, KoRus vest Stavanger Ung i Rogaland 2016 Ung i Rogaland - Noen fakta 25 kommuner deltok i undersøkelsen. 23014 elever har gitt oss viktig informasjon. Vi har tilgang til svar fra 15244 ungdomsskoleelever og fra 7770 elever

Detaljer

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole.

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole. Ark.: B12 Lnr.: 9070/08 Arkivsaksnr.: 08/1828-2 Saksbehandler: Lars Erik Lunde SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås

Detaljer

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere.

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere. Høringsnotat skolenedleggelse Kåfjord skole Dato: 31.10.2016 Høringsfrist: 8.12.2016 Innledning Kommunestyret har i forbindelse med skolestruktursaken behandlet forslag om nedleggelse av to skoler i distriktene

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake?

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme 2020 Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme foreldreutvalg v/christine Gilboe-Caspersen 1. juni Tjøme 2020 Vi

Detaljer

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-4358/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Særutskrift Vurdering av skolestruktur i Engerdal kommune - forslag til høring Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

Løpende oversikt over folkehelsen

Løpende oversikt over folkehelsen Løpende oversikt over folkehelsen Orientering i Helse- og omsorgskomiteen 15. mars 2017 Rådgiver Malin Paust Kortversjon - oppsummering Funn innen hvert temaområde: Risør sett i forhold til landet Særlige

Detaljer

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013 Resultater fra Ungdata i Nordland 213 1.1.213 Ungdata-undersøkelsen i Nordland 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 14 24 Klassetrinn: VG1 VG3 Antall: 5862 Svarprosent: 67 Fordeling etter skole,

Detaljer

Informasjonsmøte Modellutredning FASE Oktober 2015 Skarnes

Informasjonsmøte Modellutredning FASE Oktober 2015 Skarnes Informasjonsmøte Modellutredning FASE 1 21. Oktober 2015 Skarnes 1 Mandat / Oppgave Fase 1: Utredning av strukturmodell Sør-Odal kommune ønsker å utrede tre alternative modeller som skoleløsning for en

Detaljer

Referansegruppa består av: ansatte, tillitsvalgte (ATV), foresatte/representanter fra FAU og SU, representanter fra frivilligheten.

Referansegruppa består av: ansatte, tillitsvalgte (ATV), foresatte/representanter fra FAU og SU, representanter fra frivilligheten. Sandvollan skole og barnehage Referat fra møte i referansegruppa mandag 14.3.2016, kl. 18.00. Til stede: Elever: Johan Lidbom, Lars Bragstad Rannem. Idrettslaget: Tore Fjerstad Fau skole: Lillian Stornes,

Detaljer

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Retten til et godt psykososialt miljø Udir-2-2010 3. Elevens rett til eit godt psykososialt miljø Opplæringsloven 9a-1 inneholder den overordnede normen. Denne normen skal tolkes inn i alle de andre bestemmelsene

Detaljer

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme Leirskole tilbudet for Tjømebarna Foreldreutvalgene Tjøme Økonomiplan 2013 2016 I rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 er det foreslått å redusere Lindhøys budsjett med 145.000 Kr per år fra

Detaljer

Høringsdokument om skoletilhørighet åpen høring. Saksbehandler: Tryggve Enoksen, oppvekstkonsulent.

Høringsdokument om skoletilhørighet åpen høring. Saksbehandler: Tryggve Enoksen, oppvekstkonsulent. Høringsdokument om skoletilhørighet åpen høring. Saksbehandler: Tryggve Enoksen, oppvekstkonsulent. Kommunestyret har i sak: Skoletilhørighet vedtatt at den gamle forskriften skal erstattes av en ny som

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 17 20 Klassetrinn: 9. 10. trinn + VG1 Antall: 482 (US) / 206 (VGS) Svarprosent: 85 (US) / 70 (VGS) Nøkkeltall (videregående skole)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Tydal 2014

Ungdata-undersøkelsen i Tydal 2014 Ungdata-undersøkelsen i 214 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 37 Klassetrinn:. 1. trinn Antall: 25 Svarprosent: 9 Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 Ungdata-undersøkelsen i 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7-12 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 4003 (US) / 2812 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 61 (VGS) Nøkkeltall (videregående) UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE 2008-2012 1.0 INNLEDNING Det er viktig at barnehagen, grunnskolen og kulturskolen er inkluderende institusjoner. En inkluderende

Detaljer

Barn og unges psykiske helse

Barn og unges psykiske helse Barn og unges psykiske helse Arendal, 16.08.2016 Linda Granlund, divisjonsdirektør for Folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet Oversikt 1. Dagens ungdomsgenerasjon 2. Psykisk helse i et folkehelseperspektiv

Detaljer

Arkivsak: 14/12152 Tittel: SAKSPROTOKOLL - VERSJON 2.0 AV NORGES BESTE BARNEHAGE OG NORGES BESTE SKOLE

Arkivsak: 14/12152 Tittel: SAKSPROTOKOLL - VERSJON 2.0 AV NORGES BESTE BARNEHAGE OG NORGES BESTE SKOLE DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Bystyrekomite oppvekst og utdanning Møtedato: 02.06.2015 Sak: 22/15 Arkivsak: 14/12152 Tittel: SAKSPROTOKOLL - VERSJON 2.0 AV NORGES BESTE BARNEHAGE OG NORGES BESTE

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Tilbakemelding fra lærerne på Sigdal ungdomsskole. Strykninger er grånet og endringer/tilføyelser

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/978-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdomsskoleelever i Roan kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de

Detaljer

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?»

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» «Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» I Folkehelsemeldingen» settes tre ambisiøse mål: (Meld. St. 34. God helse felles ansvar) 1.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Oppvekstsjefen i Namsos. Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter.

Namsos kommune. Saksframlegg. Oppvekstsjefen i Namsos. Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter. Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2012/2471-2 Saksbehandler: Knut H. Storeide Saksframlegg Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos kommunestyre

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013 Ungdata-undersøkelsen i 013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 547 (US) / 35 (VGS) Svarprosent: 91 (US) / 56 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013 Ungdata-undersøkelsen i 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 42 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG2 Antall: 4543 (US) / 3499 (VGS) Svarprosent: 83 (US) / 65 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14 SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN Saksbehandler: Truls Meyer Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: A20 Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14...Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Våler kommune Til høringsinstanser Dato: 11.12.2017 Vår ref: 17/1628-1 Deres ref: Saksbeh. tlf: Dagrun Gundersen 62 42 40 13 Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Bakgrunn

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal Handlingsprogram For ungdommens bystyre i Arendal 2013-2014 Om UB Ungdommens Bystyre (UB) ble etablert i 1997 og består av medlemmer fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Arendal. Mål for ungdommens

Detaljer

POLICY BRIEF Skolenedleggelser i distriktene

POLICY BRIEF Skolenedleggelser i distriktene POLICY BRIEF 1-2017 Skolenedleggelser i distriktene Mange norske lokalskoler opplever en nedgang i antall elever. Dette, samt andre faglige og økonomiske argumenter, brukes av de ansvarlige for skolesektoren

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Ungdata i Nord-Troms

Ungdata i Nord-Troms Ungdata i Nord-Troms Deltakelse og svarprosent i Nord-Troms Svarprosent Skjervøy (88 elever) Nordreisa (121 elever) Kvænangen (34 elever) Storfjord (65 elever) Lyngen (108 elever) 91 90 85 84 81 Kåfjord

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 21.02.2017 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf

Detaljer

Nord-Trøndelag 2011-2013

Nord-Trøndelag 2011-2013 2011-2013 Nøkkeltall (ungdomsskolen) FAKTA OM UNDERSØKELSENE: Tidspunkt: sept. 2011 - des. 2013 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 3050 Svarprosent: 83 Vedlegg 1 til Rapport 01/2015 Fylkesstatistikk Ungdata

Detaljer

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i ÅS kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling. Thomas Nordahl 14.02.12

Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling. Thomas Nordahl 14.02.12 Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling 14.02.12 Senter for praksisrettet utdanningsforskning Utfordringer i utdanningssystemet Norske elever skårer relativt dårlig på internasjonale

Detaljer

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Re kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule Til: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett Bergen 25.02.2016 Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna

Detaljer

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Tønsberg kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Sandefjord kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Horten kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Herøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Nøtterøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Høringsuttalelse angående skolestruktur og forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune.

Høringsuttalelse angående skolestruktur og forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune. Verdal kommune Johannes Bruns gt. 2 7650 Verdal Volden, 26.april 2017 Utdanningsforbundets klubb ved Volden skole Helgådalsvegen 299 7660 Vuku Høringsuttalelse angående skolestruktur og forskrift til skolekretsgrenser

Detaljer

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Resultater fra attraktivitetsundersøkelse Hvor attraktiv er Meldal som bosted? Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Sammendrag Totalt sett betraktes

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2014/179-30 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Prosjekt Fysisk aktivitet og måltider i skolen 2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet(leder) Grete Haug Utviklingsavdelingen

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Vedtak fattet i kommunestyret , saksnr 92/11 opprettholdes.

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Vedtak fattet i kommunestyret , saksnr 92/11 opprettholdes. GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Vedtak fattet i kommunestyret

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Framtidig skolestruktur i Namdalseid kommune

Framtidig skolestruktur i Namdalseid kommune Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/1140-11 Saksbehandler: Bodil Lie Saksframlegg Framtidig skolestruktur i Namdalseid kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 30/12 14.06.2012 Namdalseid

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Strategi for god psykisk helse ( )

Strategi for god psykisk helse ( ) Strategi for god psykisk helse (2017-2022) Lagt fram 25.8.17 - fokus på livskvalitet Mange av virkemidlene for å fremme livskvalitet finnes i andre sektorer enn helse De sektorene som har virkemidler,

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist

Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist Ung i Bærum veien videre! Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist 10.3.16 Ungdata-undersøkelsene i Asker og Bærum 2014 Mange kommuner

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2016/526-2802/2016 Saksbehandler: Svein Rybråten Saksframlegg Sømådal skole, kretsregulering grunnet redusert elevtall. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og kvalitet Konklusjon og anbefaling

Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og kvalitet Konklusjon og anbefaling Påstander Sakens historie og mulig utfall Ny ungdomsskole i en bydel med stor befolkningsvekst Situasjon nå - 2015 Hva blir 2020? Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og

Detaljer

Forprosjektrapport skolestruktur sørsida

Forprosjektrapport skolestruktur sørsida Forprosjektrapport skolestruktur sørsida Bakgrunn Prosjektet bygger på følgende politiske vedtak: Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/110-1 Arkiv: 614 A2 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Ungdataundersøkelsen "Ung i Agder 2016" - oppfølging

Ungdataundersøkelsen Ung i Agder 2016 - oppfølging Melding Arkivsak-dok. 17/122-1 Saksbehandler Inger Margrethe Braathu Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Ungdataundersøkelsen "Ung i Agder 2016" - oppfølging

Detaljer

HK/RÅD/SJF Svein Johny Forren. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 17/954-4 A20 HK/SODIN/RVU

HK/RÅD/SJF Svein Johny Forren. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 17/954-4 A20 HK/SODIN/RVU NOTAT Til: HK/RÅD/SJF Svein Johny Forren Kopi til: Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 17/954-4 A20 HK/SODIN/RVU 10.05.2017 OPPSUMMERING - EVALUERING AV KVALITETEN PÅ SKOLEDAGEN. SODIN SKOLE

Detaljer

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for Bakgrunn Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017 Kommunestyret vedtok i budsjettsaka k-sak 119/2014 den 16. desember: «Kommunestyret tar ikke reell

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Godkjent Siste revideringsdato:

Godkjent Siste revideringsdato: Nordre Land kommune Utarbeidet av: Sos.fag.veileder prosjektgruppe Godkjent 20.04.2010 Siste revideringsdato: 13.11.2013 Rutine ved mobbing Versjon: 1 Revidering: Årlig Ansvar: Skoleleder 1. KVALITETSMÅL/

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes... 4 Hva skjer hvis skolen

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/867-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer