Høringsuttalelse fra FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) ved Otterøy skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse fra FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) ved Otterøy skole"

Transkript

1 Utredning av Oppvekstsenter ved Otterøy skole iht. bestilling fra rådmannen datert Høringsfrist for dokumentet Høringsuttalelse fra FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) ved Otterøy skole Bakgrunn: Kommuneplan for Namsos Kommune ( ) beskriver i kap. 5,3 Attraktive bo og oppvekstmiljøer, strategier; "Hvert bygdesenter sitt oppvekstsenter med pedagogisk tilbud til gruppen 0-12 år". I 2013 ba Namsos Kommune et eksternt firma, Agenda Kaupang, om bistand til å se på hvordan en kan redusere utgiftene i kommunen i perioden I arbeidsgruppen "barnehage og skole" kom det fram at Namsos Kommune har høye kostnader pr. elev til skoleareal. Høknes Ungdomsskole har størst areal pr. elev. Det kom videre forslag til innsparing ved å flytte ungdomstrinnet ved Otterøy skole til Høknes ungdomsskole og benytte eksisterende areal på Otterøya til oppvekstsenter 0-12 år. Vinteren 2014 satte rådmannen i Namsos sammen en prosjektgruppe som skulle se på bestillingen; "Utredning av Oppvekstsenter ved Otterøy skole". Prosjektgruppen besto av: - ansatte ved Otterøy skole og Otterøy barnehage - foreldrerepresentanter fra Otterøy skole og Otterøy barnehage - representanter fra Namsos Kommune - prosjektleder Prosjektgruppen utarbeidet en rapport som ble offentliggjort FAU mener rapporten i stor grad fokuserer på økonomisk innsparing i en utredning som skulle gjelde opprettelse av Otterøy Oppvekstsenter og rehabilitering av bygningsmassen på Otterøya.

2 Det reageres spesielt på; "Rådmannen forventer at de samlede utfordringene for kommunen og for oppvekstområdet blir sett på i en helhetlig sammenheng, og at det vurderes i hvilket omfang oppvekstsenteret kan bidra til å løse hele eller deler av kommunens utfordringer". FAU mener fokus bør være på barnas rettigheter og barnas beste. FAU fremmer følgende forslag: - Otterøy oppvekstsenter etableres og skolestrukturen opprettholdes som før med tre hovedtrinn, inkludert ungdomstrinnet. Begrunnelse for forslaget: Iht. FNs barnekonvensjon, artikkel 3, skal kommunen, i alle saker som berører barn, ta hensyn til hva som er barnas beste. Barnas beste forutsetter at det skal være en fordel for elevene at ungdomstrinnet flyttes til Høknes Ungdomsskole. Kommunen må dokumentere hvordan en overføring vil gi en like god, eller bedre, ivaretakelse av barna fra Otterøya. Barnas beste. FNs barnekonvensjon er tatt inn i norsk lov ved menneskerettsloven i 2003, og forplikter kommunene til å legge vekt på barnas beste. Barnekonvensjonens artikkel 3 lyder; "Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn" Dette betyr at kommunen i saker om skolestruktur også må vurdere barnas beste. Det er kommunens ansvar å gi elevene et grunnskoletilbud som gir hver enkelt rett til; "eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse, trivsel og læring" jf Opplæringsloven 9a-1. Barnekonvensjonens artikkel 3 pålegger kommunen å vektlegge det som er barnas beste.tilbudet elevene får, fasilitetene de bys og også skoletransport vil være momenter av betydning. I NOU 1995:18 omtales retten til skoleskyss. Her henviser man til Kirke og undervisningsdepartementets veiledning i heftet N-4/85 om anbefalt tidsbruk til reise og ventetid ved skoleskyss. «Ved praktisering av grunnskoleloven har kirke og undervisningsdepartementet anbefalt følgende når det gjelder «akseptabel» tid (reisetid + gangtid + ventetid en vei) (...) Inntil 75 minutter for 8-10 klasse" Samlet reisetid skal etter departementes anbefalinger også inneholde en gjennomsnittlig ventetid

3 på minutter på bussholdeplassen. Barneomudet mener det er grunn til å stille spørsmål om denne anbefalingen er i overkant av hva som er barnets beste. Avgjørende vil være veiens standard og kvaliteten og servicenivået på skolebussen. Reisetid som overstiger de anbefalte normene vil vanskelig være i tråd med barnas beste. Trønderbilene har bekreftet at bussen bruker 80 minutter fra Aglen til Høknes ungdomsskole. Den bruker og 80 minutter fra Skorstad til Høknes Ungdomsskole. Dette er ikke inkludert gang - og ventetid på buss. Reisetiden for elever fra Aglen og Skorstad vil da bli 80 minutter på buss og minutter ventetid. Bussen går fra Aglen, om Vindsetmoan og Hamnes før den kjører til byen. Total reisetid en vei: minutter. Aglen Høknes Ungdomsskole via Moan og Hamnes: 1 time og 20 min Skorstad Høknes Ungdomsskole: 1 time og 20 min Alte Høknes Ungdomsskole: ca 1 time Husvika Høknes Ungdomsskole: ca 45 min. Hamnes- Høknes Ungdomsskole: ca 45 min Reisetiden samsvarer med tidsbruken ved kjøretur fra Namsos Sentrum til Namsskogan Familiepark, Trones, eller fra Namsos til Røra for de barna som bor ytterst på øya. Over 500 timer pr år i reisetid for de som reiser lengst. Det tilsvarer en 26% stilling på toppen av full skoledag. FAU reagerer på at det i rapporten fremkommer feilaktige opplysninger om reisetiden for barna, og setter spørsmålstegn ved hvor godt arbeidsgruppa og rådmannen faktisk har undersøkt fakta om reisetid for barn fra Aglen og Skorstad. FAU reagerer også på at det ikke er nevnt noe i rapporten om reise til skolen for elever som bor på Alte og Skorstad, kun for elever på Aglen. Det skal og nevnes at 25-30% av elevene som går på Otterøy skole bor i de områdene som ligger lengst unna skolen, Alte, Skorstad, Årnes, Finnanger og Aglen. Og hvordan reisetiden er for andre ungdomsskoleelever i kommunen er er ikke et godt nok argument da andre elever i Namsos Kommune ikke reiser så lange avstander som dem som bor lengst ut på Otterøya må gjøre. Barnekonvensjonens artikkel 31 hjemler barns rett til lek og fritid. Dersom reisetiden til skolen er så lang eller så belastende at den går utover barns rett til lek og fritid, kan skyssordningen

4 være i strid med Barnekonvensjonen. Reisetid på 3 timer hver dag vil gi liten tid til lekser, familie, venner og organiserte aktiviteter. En undersøkelse foretatt av Nordlandsforskning i 2003 viser at lengre reisetid mellom hjem og skole medfører en merbelastning for elevene. Økt reiseavstand gjør elevene mer slitne, og påvirker dermed læringssituasjonen. Undersøkelsen viser dessuten at færre elever med lang reiseavstand til skolen deltar på aktiviteter på skolen etter skoletid. Flere oppgir lang reiseavstand som årsak. I følge samme undersøkelse synes det også å være en sammenheng mellom skoleskyss og hvorvidt elevene liker seg bedre eller dårligere på den nye skolen. Barn med spesielle behov vil få en ekstra belastning ved lengre skyss til og fra skolen. Foreldre til barn med spesielle behov ved Otterøy Skole har uttrykt ønske om at fokus på disse barna blir tatt med i dialogen med kommunen og politikerene framover. De barna det gjelder vil være ekstra sårbare ved lang reisevei, både psykisk og fysisk. Ifølge UNGDATA 2013 i Namsos: "Ungdommene er fremtidsrettet og aktive, men det er mange som sier de føler alt er et slit, de bekymrer seg mye for ting, har søvnproblemer, føler seg ulykkelig, trist eller deprimert, samt føler seg anspent. Dette svarer også til de nasjonale tallene fra NOVA, slik at det ikke er spesielt for Namsos Kommune". Rådgiver fra KoRus vier til at dette er de høyeste tallene han har sett til nå i Nord Trøndelag. I en periode (alderen år) med identitetsbygging og løsrivelse fra hjemmet er det ekstra viktig med stabil og god tilknytning til lokalmiljøet. Flytting bort fra kjente og trygge omgivelser i denne perioden kan for noen gi ekstra belastninger på psykisk helse. Opplæringsloven 8-1, første ledd fastslår at alle elever har rett til å gå på den nærmeste grunnskolen (nærskoleprinsippet). Hvilken skole dette er avgjøres først og fremst ut fra geografiske forhold. Konsekvensene for elever som må bytte skole er ofte dramatiske. Elevene presses til å tilpasse seg et miljø de ikke har valgt, eller ønsker, og de føler seg som "gjesteelever" og mister tilhørigheten til både den nye skolen og lokalmiljøet. Dette vil stride med nærskoleprinsippet. Sosiale relasjoner videreføres i fritiden, noe som blir lettere om skolen ligger i nærmiljøet. Barns rett til å bli hørt. Konsekvensene for elever som må bytte skole er ofte dramatiske. Det er derfor viktig at foreldre og barn er med i prosessen. Det er viktig å minne om Barnekonvensjonens artikkel 12, om barns rett til å bli hørt, og at deres synspunkter skal vektlegges. Barneombudet understreker at kommunen skal legge opp til en prosess som inviterer barn og unge til å delta, og at deres synspunkter gjenspeiles i saksfremlegget. Elever ved Otterøy skole har vært tydelige på at de ikke ønsker å flyttes til en skole i byen, men

5 fortsette sin skolegang på Otterøy skole. Foreldrene har og, på storforeldremøte , vært tydelige på at de ønsker et oppvekstsenter 0-16 år på Otterøya. Lovlighetskontroll. Dersom "barnas beste" ikke er tilstrekkelig utredet i saksfremlegget vil det være en saksbehandlingsfeil som kan føre til at vedtaket er ugyldig. Dersom det er grunn til å stille spørsmål ved grunnlaget for den avgjørelsen som blir fattet gir kommuneloven 59 hjemmel for at 3 eller flere medlemmer av kommunestyret kan kreve lovlighetskontroll. De kan be Fylkesmannen vurdere om vedtaket er lovlig. Klagen leveres kommunestyret. Skolen vår. I utredning ved HINT 2005 ble det gjort en vurdering av kommunestrukturen for Fosnes og Namsos kommuner. Utredningen viste at befolkninga på Otterøya hadde stor tilknytning til skolen på øya, størst tilfredshet av de forespurte (befolkninga på Otterøya, i Fosnes og i Namsos sentrum) og størst ønske om å ha skolen i nærmiljøet. ("Utredning: vurdering av kommunestrukturen for Fosnes og Namsos kommuner" ved HINT, Knut Ingar Westeren, utredning nr 64, Steinkjer 2005) I 2006 viste daværende ordfører Kåre Aalberg til utredninga om skolestruktur i Namsos Kommune, der det kom fram at ingen steder var tilhørigheten til bygda større enn på Otterøya. "Uten å ta for sterkt i, vil jeg mene at mye av dette skyldes Otterøy skoles samfunnsbygging over mange år", sa Aalberg. Han understreket også tildigere rektor Robert Westerlunds store betydning i debatten og hva slags pedagogisk grunnsyn man skal legge til grunn for utviklinga av skolen. "Dette er den grunnleggende debatten - den grunnleggende dialogen for å skape en god skole. Her har du gått foran - men ikke bare her på Otterøy skole, ikke bare i Namsos Kommune. Din innsikt, din overbevisning og ditt engasjement er blitt lagt merke til også nasjonalt", sa Aalberg. Skolen har vært et pedagogisk forbilde utover landegrensene i flere tiår. Flere pedagoger kjenner til "Otterøymodellen". Vi er stolte over skolen vår. (SINTEF rapport, Wendelberg, 2005) I 2002 fikk Otterøy skole, som en av 92 skoler i landet, kvalitetsstemplet "Bonusskole" av regjeringen. Bonusskole er skoler som etter har iverksatt systematisk utviklingsarbeid og forsøk som har hevet kvaliteten på opplæringen. Tiltakene kan være av ulik karakter og spenne over ulike områder av skolens virksomhet. Et viktig formål med bonusskoler er å belønne gode resultater og å stimulere til lokalt utviklingsarbeid.

6 Otterøy skole har gjennom mange år drevet med utviklingsarbeid som har ført til endringer i undervisningspraksis. Samarbeidet med den kommunale musikkskolen er en av grunnsteinene. Prosjekter knyttet til skolefritidsordningen har påvirket skoleutviklingen. Det er også prosjekter om barn og unges fysiske oppveksmiljø. Det er gjennomført et omfattende og vellykket arbeid for å utvikle læringsmiljøet ved skolen. Skolen har planer for videre utviklingsarbeid i årene fremover. Skolen får bonus for fokus på det integrerte mennesket. Otterøy skole har en adekvat god lærerkompetanse på alle trinn. FAU frykter at ved en flytting av ungdomstrinnet på Otterøya vil den gode faglige kompetansen vi har på skolen bli svekket. Det vli bli et svakere pedagogisk miljø og rekruttering av nye lærere til skolen vil bli vanskelig. Dette vil gi ringvirkninger til små - og mellomtrinnet, og etterhvert kan det medføre at lærerkompetansen blir dårligere, at foresatte ikke lenger kan godta skolen som den er og dermed kanskje se seg tvunget til å flytte fra øya. Det vil igjen gi lavere folketall som vil medføre færre elever i småskolen og dermed vil kanskje hele skolen være truet av nedleggelse til slutt. Kulturskolens gode samarbeid med Otterøy skole kan og trues. Med mindre elever som deltar på kulturskolen kan det ende med at samarbeidet brytes pga ulønnsomhet. Igjen kan man risikere at ungdommen ekskluderes fra tilbudet ettersom de ikke rekker hjem fra skolen i byen og tilbake igjen før kulturskoletimens start. Det kan og hende at den lange reiseveien gjør at de ikke lenger ønsker å delta i tilbudet. Vi har en skole som fungerer godt både pedagogisk og sosialt. Det er ressurssterke foreldre og samarbeidet skole - hjem fungerer godt. Det er absolutt ingen faglig grunn til å legge ned ungdomstinnet. Samfunn og økonomi. De siste årene har det vært en økende tilflytting av unge etablerere til Otterøya. Dette har i sin tur medført at Otterøy barnehage ikke har kapasitet til å ta i mot alle som vil ha plass, og fra nytt barnehgeår 2014 står 10 barn uten plass på Otterøya. Flere boligtomter har i den senere tid blitt godkjent for bygging på Otterøya og hus som kommer ut på det åpne markedet blir raskt solgt. Det er attraktivt å bo på øya pga landlig og flott beliggenhet med relativ nærhet til Namsos sentrum, trygge omgivelser og en god skole. Elevtallet på Otterøy skole er stabilt på mellom 90 og 100 elever fram til Stabilitet omkring barnehage og skole vil gi økt bolyst og tilflyttingslyst, og dette vil være med på å opprettholde en positiv trend som er ønsket på Otterøya.

7 Vi ønsker å videreutvikle et levende bygdesamfunn på øya. Skolen er en kulturmøteplass for lag og foreninger og en sentral møteplass på øya. Lokalbutikken er en annen møteplass. Et evt synkende folketall vil kunne ramme lokalbutikken hardt og vi kan risikere en nedleggelse. Da vil vi miste nok en møteplass for befolkningen, og arbeidsplasser vil gå tapt. Det er flere settefiskanlegg på ytterdelene av Otterøya som driver utstrakt arbeid med rekruttering av arbeidskraft til sine anlegg. Dette har medført etablering av flere barnefamilier til ytre deler av Otterøya de senere år. Ved flytting av ungdomstrinnet vil denne rekrutteringen bli truet, og resultatet kan være at næringen ser det nødvendig å flytte anlegg fra Otterøya og Namsos Kommune. Økt etablering og satsning på Otterøya vil gi mer inntekter til Namsos Kommune i form av skattekroner. Flere driver gårdsbruk og har landbruk og dyrehold som levevei på ytre deler av øya og disse er helt avhengig av en lokal skole for å kunne fortsette å bo og drive gård på Otterøya. Ved flytting av ungdomstrinnet på Otterøy Skole til Høknes Ungdomsskole vil det måtte settes opp ekstra bussrute fra Aglen til Namsos. I følge Trønderbilene er det sannsynligvis ikke plass til elever ved eksisterende bussrute. I tillegg vil eksisterende bussrute til vgs gi for lang ventetid før og etter skoletid (2 timer, det vil medføre 2 1/2 time en vei, 5 timer borte fra hjemmet daglig i tilegg til full skoledag). En ny bussrute Aglen - Namsos vil jf Trønderbilene koste 1,2 millioner kroner årlig. 25% av kostnaden betales av Namsos Kommune i form av billettutgifter pr elev, begrenset til ca kroner årlig. Det kommer i midlertid ikke fram i rapporten at Nord Trøndelag fylkeskommune ved en ny bussrute vil bli belastet med over en million kroner årlig i bussutgifter. Dette vil i en tid med lavt fylkeskommunalt budsjett kunne ha konsekvenser for innbyggerne i Nord Trøndelag i form av reduserte tjenester på andre felt som tannhelsetjeneste for barn, psykisk syke og eldre, fylkeskommunale veier, gang - og sykkelveier samt tilbud til den videregående skolen. Det fremkommer heller ikke i rapporten at barn som bor på Skorstad også må ha skyss. En strekning på i overkant av 8 km fram til Årneskorsen. Noe som vil påføre fylkeskommunen ytterligere kostnader. Foreldre til barn med spesielle behov har kommet med innspill: Det er kjent at det vil være seks påfølgende ungdomsskoleår i nærmeste framtid der barn med spesielle behov har behov for egen skyss til skolen. Ved flytting av ungdomstrinnet - et grunnskoletilbud - vil skyssavstand bli så lang at det må være med assistent i bilen. Dette vil utgjøre en betydelig kostnad, daglig i seks år. Dette vil kunne gjelde flere barn i framtiden: menneskelige kostnader for barnet - økonomiske kostnader for samfunnet. Hvis ungdomstrinnet ved Otterøy skole skulle flyttes til Høknes ungdomsskole tenker en at det

8 muligens hvert 3. år vil utløse en ekstra klasse ved Høknes ungdomsskole pga varierende elevtall. Nå er det 2 klasser pr trinn, 6 klasser totalt, årlig, ved Høknes Ungdomsskole. Ekstra klasser medfører ekstra utgifter i form av blant annet lærerressurser. Det foregår for tiden stor utbygging av nye boligfelt i Høknes skolekrets i tillegg til at et generasjonsskifte i tilhørende områder, Kammen, Svea og Lauvhammeren gir tilflyttning av unge par i etableringsfasen og barnefamilier. Det må dermed tas høyde for at elevtallet i Høknes skolekrets vil stige i tiden framover. Det er sannsynlig at om få år vil ungdomsskoletrinnet i Høknes skolekrets, Otterøy ungdomstrinn inkludert, overstige 60 elever pr trinn hyppigere enn hvert 3. år. Om det skjer at det blir en ekstra klasse hvert år vil en innsparing ved flytting av Otterøy ungdomstrinn ikke lenger være tilstede. Hva vil Namsos Kommune tjene i det lange løp på flytting av ungdomstrinnet ved Otterøy skole? Vil ikke effektivisert drift på sikt gi et medføre et knappere budsjett? Hva med levende bygder og folketallsutvikling? Alle kan se argumenter både for og imot en flytting av ungdomstrinnet, men hva skal veie tyngst? Hvem blir den tapende part i en sånn sak? Livskvalitet i levende bygder kan være en god investering. Kommunen bør vise at egen innsats i forhold til folketallsutviklingen i bygdene er reell og oppriktig, og kanskje se om sprekniven kan brukes på andre felt enn flytting av ungdomsskolen. Kan kommunen spare penger på å kvitte seg med ikke - lovpålagte tjenester? Det går an å ta mer hensyn til bygdene enn hva folke - og elevtallet i bygda skulle tilsi, og vektlegge stabilitet og trygghet for dem som bor der. Hovedkonklusjon. Politikernes oppgave er å forvalte fellesskapets ressurser på best mulig måte og bakgrunnen for flytting av ungdomstrinnet er økonomi. Elementer som vises i rapporten er innsparing på driftsbudsjettet for skolen. Namsos Kommune har ikke anført argumenter for at flytting av ungdomstrinnet vil innebære et bedre, eller like godt skoletilbud for barna i Namsos, hverken pedagogisk, sosialt eller på annen måte. Argumentasjonen er utelukkende basert på økonomiske besparelser. Fokus er slik vi ser det på økonomisk innsparing, ikke på barnas beste. Det økonomiske perspektivet er ikke vårt hovedanliggende, men da det er stort fokus på dette i rapporten har vi valgt å kommentere det. Samfunnsøkonomisk vil en slik flytting gi økonomiske tap over tid. Det vil gi minst 1 million kroner i året i økte bussutgifter for Fylkeskommunen. Det er sannsynlig at et generasjonsskifte og tilflytting av barnefamilier i Høknes skolekrets vil gi økte klassetall i sentrum - og da økte utgifter til kommunen. Vi kan vanskelig se at Namsos Kommune på bakgrunn av slik argumentasjon kan forsvare et vedtak som innebærer en forringelse av skoletilbudet på Otterøya og som er av en så inngripende karakter for mange barn. Barnas beste må være kommunens hovedfokus.

9 Det er slik vi ser det ingen mennesklige eller faglige gode grunner til å flytte ungdomstrinnet fra Otterøya til Høknes ungdomsskole. Et slikt vedtak vil gå ut over barnas beste. Skysstiden vil bli for lang. De vil miste muligheten til å gå på grunnskolen i sitt nærmiljø i en sårbar periode av livet. Pedagogisk har elevene nå faglig kompetente lærere og gode resultater i er godt sosialt miljø på tvers av klassetrinn. Det er og engasjerte og tilfredse foreldre. Skolen har et stabilt elevtall så langt frem i tid som det går an å spå. Dette er en skole som i flere tiår har vært et forbilde for andre skoler. Vi kan ikke se at en annen skole vil gi et like godt eller bedre tilbud til våre barn. Otterøy skole er ikke en skole som står for fall! Vår oppfordring: Tenk kreativt i sentrum og framtid i distriktene - til beste for barna og for kommunen. JA til Otterøy Oppvekstsenter 0-16 år. Fosslandsosen, FAU Otterøy Skole Anne Kirsten Ruset Monica Fahsing Pettersen Linda Aglen Rita Aglen Mona Fossland Audun Forås Line Flaat Rune Elden Merete Kammen Monika Teigmo Lill Therese Tufthaug Vanja Kartrud

10 Rune Berg Tine S. Davidsen Jørn Mohrsen Kurt Johnsen Unni Elisabeth Moen Aune Guro Hovik Aune Helena Paulsen Sissel Skomsvoll

JA TIL OTTERØY OPPVEKSTSENTER 0 16 ÅR!

JA TIL OTTERØY OPPVEKSTSENTER 0 16 ÅR! JA TIL OTTERØY OPPVEKSTSENTER 0 16 ÅR! ARGUMENTASJONSREKKE KORTVERSJON Barnas beste: Kommunen skal i alle saker som berører barn ta hensyn til hva som er barnets beste. (Barnekonvensjonen artikkel 3) En

Detaljer

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport.

Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport. Kommunalt FAU v/stine L. Bjerklund, Skjelfossveien 57, 1827 Hobøl Mob 90572523 e- post: stine@bjerklund.com Hobøl kommune Hobøl, 10.april 2014 Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang

Detaljer

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER

VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER VEDLEGG 10 - Skoleskyss TRANSPORT OG TRAFIKKSIKKERHETSVURDERINGER Transport og trafikksikkerhetsvurderinger er knyttet oppimot alternativene som foreslås fra A- G. Dersom kommunestyret vedtar endringer

Detaljer

Vedlegg 1. Kart over området rundt Hedalen barne- og ungdomsskole

Vedlegg 1. Kart over området rundt Hedalen barne- og ungdomsskole Vedlegg 1 Kart over området rundt Hedalen barne- og ungdomsskole Vedlegg 2 Utvalgte nøkkelopplysninger Nøkkelopplysninger Hedalen Begnadalen Nes Innbyggere i år2015 (Kilde SSB) 700 515 498 Foretak i år

Detaljer

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere.

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere. Høringsnotat skolenedleggelse Leirbotn oppvekstsenter Dato: 31.10.2016 Høringsfrist: 8.12.2016 Innledning Kommunestyret har i forbindelse med skolestruktursaken behandlet forslag om nedleggelse av to skoler

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Vedtak fattet i kommunestyret , saksnr 92/11 opprettholdes.

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Vedtak fattet i kommunestyret , saksnr 92/11 opprettholdes. GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Vedtak fattet i kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra V v/raymond Londal Forslag til ny innstilling

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra V v/raymond Londal Forslag til ny innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.08.2017 Sak: PS 60/17 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: B00 Arkivsak: 17/2949-2 Tittel: SP - NEDLEGGING KÅFJORD SKOLE Kommunestyrets behandling:

Detaljer

Saksfremlegg. Hovedutvalg for skole- oppvekst og kultur sin innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. Hovedutvalg for skole- oppvekst og kultur sin innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Hovedutvalg for skole- oppvekst og kultur sin innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Styret i Berg montessoriforening. 9385 Skaland 13.01.2015 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Berg montessoriforening eier skolebygget til Berg montessoriskole

Detaljer

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule Til: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett Bergen 25.02.2016 Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna

Detaljer

Krumspring - demokrati. Saksbehandling (historikk) Vurderingsdel Juridiske forhold

Krumspring - demokrati. Saksbehandling (historikk) Vurderingsdel Juridiske forhold Krumspring - demokrati Saksbehandling (historikk) Vurderingsdel Juridiske forhold 1 Start Prosessen fram til i dag April 2008: Igangsetting av driftsprosessen 10 alternativer 1. Høsten 2008: Oppvekstgruppas

Detaljer

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere.

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere. Høringsnotat skolenedleggelse Kåfjord skole Dato: 31.10.2016 Høringsfrist: 8.12.2016 Innledning Kommunestyret har i forbindelse med skolestruktursaken behandlet forslag om nedleggelse av to skoler i distriktene

Detaljer

Saksfremlegg. Endringen iverksettes ved at 5. 10. klasse samlokaliseres ved Gratangsbotn skole f.o.m. 01.08.2013.

Saksfremlegg. Endringen iverksettes ved at 5. 10. klasse samlokaliseres ved Gratangsbotn skole f.o.m. 01.08.2013. GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: ENDRING AV SKOLESTRUKTUR- VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

Lovlighetskontroll - vedtak i bystyresak vedtakspunkt 6a, i) og vi) - Skolebruksplan

Lovlighetskontroll - vedtak i bystyresak vedtakspunkt 6a, i) og vi) - Skolebruksplan Saksbehandler, telefon Line Sperre, 5557 2085 Bergen kommune v/bystyrets kontor Bergen rådhus 5020 BERGEN Vår dato 29.03.2017 Deres dato 08.11.2016 Vår referanse 2017/772 323 Deres referanse Lovlighetskontroll

Detaljer

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-4358/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Særutskrift Vurdering av skolestruktur i Engerdal kommune - forslag til høring Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/978-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Kjære Kommunestyrerepresentanter.

Kjære Kommunestyrerepresentanter. Kjære Kommunestyrerepresentanter. Sandøy vel og Sandøya FAU har samlet dere her i skolestua - for å vise dere skolen vår og for at dere skal føle på engasjementet blant oss som bor her ute. Det er ikke

Detaljer

Høringsdokument om skoletilhørighet åpen høring. Saksbehandler: Tryggve Enoksen, oppvekstkonsulent.

Høringsdokument om skoletilhørighet åpen høring. Saksbehandler: Tryggve Enoksen, oppvekstkonsulent. Høringsdokument om skoletilhørighet åpen høring. Saksbehandler: Tryggve Enoksen, oppvekstkonsulent. Kommunestyret har i sak: Skoletilhørighet vedtatt at den gamle forskriften skal erstattes av en ny som

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Oppvekstsjefen i Namsos. Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter.

Namsos kommune. Saksframlegg. Oppvekstsjefen i Namsos. Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter. Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2012/2471-2 Saksbehandler: Knut H. Storeide Saksframlegg Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos kommunestyre

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2016/526-2802/2016 Saksbehandler: Svein Rybråten Saksframlegg Sømådal skole, kretsregulering grunnet redusert elevtall. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Skolestrukturen i Gratangen

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: A /1528

Ørland kommune Arkiv: A /1528 Ørland kommune Arkiv: A20-2008/1528 Dato: 11.06.2008 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karin Grong Saksnr Utvalg Møtedato 08/9 Komite for oppvekst - Ørland kommune 17.06.2008 Kommunestyret - Ørland kommune Endring

Detaljer

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER Grunnskoler og barnehager i Alstahaug kommune Utdanningsforbundet Skolenes Landsforbund Skolelederforbundet Fagforbundet Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/575-28 B12 KOE/ADM/CPE 21.10.2014

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Våler kommune Til høringsinstanser Dato: 11.12.2017 Vår ref: 17/1628-1 Deres ref: Saksbeh. tlf: Dagrun Gundersen 62 42 40 13 Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Bakgrunn

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2014/179-30 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/867-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Høringsuttalelse forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov)

Høringsuttalelse forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) Det Kongelige Kunnskapsdepartement Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres Ref Vår ref Dato 14/5053- Skolestyret 14.01.2015 Høringsuttalelse forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov)

Detaljer

Ung i Rogaland 2016 Stavanger den 9. juni 2016 Sven Gustafsson, KoRus vest Stavanger

Ung i Rogaland 2016 Stavanger den 9. juni 2016 Sven Gustafsson, KoRus vest Stavanger Ung i Rogaland 2016 Ung i Rogaland - Noen fakta 25 kommuner deltok i undersøkelsen. 23014 elever har gitt oss viktig informasjon. Vi har tilgang til svar fra 15244 ungdomsskoleelever og fra 7770 elever

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser ved Statland skole

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser ved Statland skole Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/978-1 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser ved Statland skole Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Retten til et godt psykososialt miljø Udir-2-2010 3. Elevens rett til eit godt psykososialt miljø Opplæringsloven 9a-1 inneholder den overordnede normen. Denne normen skal tolkes inn i alle de andre bestemmelsene

Detaljer

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Gjeldende fra 1.8.2013 Vedtatt av Overhalla kommunestyre 11.2.2013 i henhold til Forvaltningsloven 2. 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp I 8-1

Detaljer

POLICY BRIEF Skolenedleggelser i distriktene

POLICY BRIEF Skolenedleggelser i distriktene POLICY BRIEF 1-2017 Skolenedleggelser i distriktene Mange norske lokalskoler opplever en nedgang i antall elever. Dette, samt andre faglige og økonomiske argumenter, brukes av de ansvarlige for skolesektoren

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes... 4 Hva skjer hvis skolen

Detaljer

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/1550-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

Trine Reitan/sign./ leder

Trine Reitan/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 16.08.2017 Tid:

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14 SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN Saksbehandler: Truls Meyer Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: A20 Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14...Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir

Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir-2-2012 Dette rundskrivet informerer om hvilke saksbehandlingsregler som gjelder for endring av skolestrukturen, herunder ved nedleggelse

Detaljer

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole Fjell kommunestyre Fjell rådhus Straume Postboks 184 5342 Straume Bergen, 17. mars 2014 Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole 1 OPPSUMMERING Den 20. juni 2013 fattet kommunestyret vedtak om

Detaljer

Bygdeskolen Det store i det lille. Ragnhild Liland Program for lærerutdanning/ntnu

Bygdeskolen Det store i det lille. Ragnhild Liland Program for lærerutdanning/ntnu Bygdeskolen Det store i det lille Ragnhild Liland Program for lærerutdanning/ntnu Å ta den andres perspektiv For noen år siden da politikerne startet kampanjen for å legge ned skolen kom ordføreren og

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/164 Formannskapet 03.11.2014 14/65 Kommunestyret 13.11.2014

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/164 Formannskapet 03.11.2014 14/65 Kommunestyret 13.11.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-8005/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Saksframlegg Vurdering av framtidig skolestruktur i Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/164 Formannskapet

Detaljer

a. skal sikre en framtidsrettet og robust skolestruktur som bidrar til å styrke kvaliteten i opplæringa.

a. skal sikre en framtidsrettet og robust skolestruktur som bidrar til å styrke kvaliteten i opplæringa. Høringspartene Mo i Rana, 18.02.2016 Saksnr.-dok.nr. Arkivkode Avd/Saksb Deres ref. 2015/1345-9 000 SKOLE/JHH Høring skolestruktur i Rana kommune Rana kommune inviterer med dette høringspartene og andre

Detaljer

1. Elevene fra klassetrinn fra Storvik oppvekstsenter overføres til Inndyr skole fra skoleåret

1. Elevene fra klassetrinn fra Storvik oppvekstsenter overføres til Inndyr skole fra skoleåret Arkivsaknr: 2017/63 Arkivkode: Saksbehandler: Inger Elisabeth Fagervik Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 31.05.2017 Formannskapet 15.06.2017 Kommunestyret 27.06.2017 Endring av skolestruktur i Gildeskål

Detaljer

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 21.03.2013 004/13 HENO Kommunestyret 18.04.2013 033/13 HENO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-B12 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrense i Porsanger kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling. Innholdsfortegnelse 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp 1.2 Andre aktuelle

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 Ungdata-undersøkelsen i 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7-12 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 4003 (US) / 2812 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 61 (VGS) Nøkkeltall (videregående) UNGDATA

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS. for skoleåret

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS. for skoleåret Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS for skoleåret 2014 2015 Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes...

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Thor Kristian Høilund Arkiv: 031 A 16/ Dato: LOVLIGHETSKONTROLL - FREMTIDIG BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR

Saksframlegg. Saksb: Thor Kristian Høilund Arkiv: 031 A 16/ Dato: LOVLIGHETSKONTROLL - FREMTIDIG BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Thor Kristian Høilund Arkiv: 031 A 16/1187-13 Dato: 18.05.2016 LOVLIGHETSKONTROLL - FREMTIDIG BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR Vedlegg: Krav om lovlighetskontroll Sammendrag:

Detaljer

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE Tom Sørensen Berit S. Øygard Andreas P. Sørensen I undersøkelsen som har vært foretatt i Hedalen og 11 andre lokalsamfunn i Valdres er det fokus på sosiale nettverk,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by -

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by - KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 16.02.2012 004/12 HENO Kommunestyret 08.03.2012 018/12 HENO Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 10.11.2008 kl. 10.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Vedlagt er vedtak fra Utdanningsdirektoratet. hilsen Trude Rime

Vedlagt er vedtak fra Utdanningsdirektoratet. hilsen Trude Rime From: post@udir.no Sent: 23. november 2017 15:30 To: Sandnes Montessoriskole Cc: Kunnskapsdepartementet; Postmottak Hadsel kommune; Fylkesmannen i Nordland Subject: Vedtak om avslag - ny grunnskole etter

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann FE - 150, FA - X06. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann FE - 150, FA - X06. Saksnr Utvalg Type Dato Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann 27.10.2016 FE - 150, FA - X06 16/3121 Saksnr Utvalg Type Dato 026/16 Levekårsutvalget PS 08.11.2016 Utredning av bestilling til budsjettarbeid

Detaljer

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole.

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole. Ark.: B12 Lnr.: 9070/08 Arkivsaksnr.: 08/1828-2 Saksbehandler: Lars Erik Lunde SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Tydal 2014

Ungdata-undersøkelsen i Tydal 2014 Ungdata-undersøkelsen i 214 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 37 Klassetrinn:. 1. trinn Antall: 25 Svarprosent: 9 Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Eleven bor på internatet 8 32% Eleven bor hjemme 17 68% Eleven bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 0 0%

Eleven bor på internatet 8 32% Eleven bor hjemme 17 68% Eleven bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 0 0% Jeg har sønn/datter som går i VG1 9 36% VG2 8 32% VG3 8 32% Internat/dagelev Eleven bor på internatet 8 32% Eleven bor hjemme 17 68% Eleven bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen

Detaljer

Informasjonsmøte Modellutredning FASE Oktober 2015 Skarnes

Informasjonsmøte Modellutredning FASE Oktober 2015 Skarnes Informasjonsmøte Modellutredning FASE 1 21. Oktober 2015 Skarnes 1 Mandat / Oppgave Fase 1: Utredning av strukturmodell Sør-Odal kommune ønsker å utrede tre alternative modeller som skoleløsning for en

Detaljer

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrense i Porsanger kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling. Innholdsfortegnelse 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp 1.2 Andre aktuelle

Detaljer

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2016 81631/2016 2016/3137 A06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013 Resultater fra Ungdata i Nordland 213 1.1.213 Ungdata-undersøkelsen i Nordland 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 14 24 Klassetrinn: VG1 VG3 Antall: 5862 Svarprosent: 67 Fordeling etter skole,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Kommunestyret. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/411-11 Arkiv: 033 &58 Saksbehandler: Kari Jørgensen Sakstittel: LOVLIGHETSKONTROLL AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 123/16 - BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2017-2020

Detaljer

Viser til åpen høring datert : Vurdering av skolestruktur og ny forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune.

Viser til åpen høring datert : Vurdering av skolestruktur og ny forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune. Volden 18.04.2017 Viser til åpen høring datert 01.03.2017: Vurdering av skolestruktur og ny forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune. INNLEDNING Det framlagte høringsbrevet skaper uro i bygda.

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Høringsuttalelse: Rullering av Skolebruksplan (SaksID 16/723)

Høringsuttalelse: Rullering av Skolebruksplan (SaksID 16/723) Høringsuttalelse: Rullering av Skolebruksplan 2016-2019 (SaksID 16/723) Vi i FAU og SU ved Valby skole ønsker med dette å gjøre vår stemme hørt i forbindelse med rulleringen av skolebruksplanen i Larvik

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/7603-2 Dato:03.11.2016 NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER... &&& Sett inn saksutredningen under &&& Vedlegg:

Detaljer

91 % Ungdataundersøkelsen - Verdal. Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) Hva er svarprosenten?

91 % Ungdataundersøkelsen - Verdal. Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) Hva er svarprosenten? Ungdataundersøkelsen - Verdal Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) 496 Hva er svarprosenten? 91 % Hvem står bak Ungdata? Antall gutter og jenter på ulike klassetrinn som besvarte

Detaljer

1. Elevene fra klassetrinn fra Storvik oppvekstsenter overføres til Inndyr skole fra skoleåret

1. Elevene fra klassetrinn fra Storvik oppvekstsenter overføres til Inndyr skole fra skoleåret Arkivsaknr: 2017/63 Arkivkode: Saksbehandler: Inger Elisabeth Fagervik Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 31.05.2017 Formannskapet 15.06.2017 Kommunestyret 27.06.2017 Endring av skolestruktur i Gildeskål

Detaljer

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014 Øyer 22. januar 2014 Til Øyer kommunestyre Da elevene på ungdomsskolen startet på skolen igjen etter nyttår, fikk vi beskjed om at tilbudene Åpen skole, samtalegrupper og basistrening var blitt stoppet.

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Høringsinstanser Deres ref: Vår ref: TNS 2013/776 Dato: 13.02.2013 Høring kretsgrenser for skoleåret 2013/14 Driftskomiteen vedtok følgende i sitt møte 13.2.13: Følgende forslag

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 17 20 Klassetrinn: 9. 10. trinn + VG1 Antall: 482 (US) / 206 (VGS) Svarprosent: 85 (US) / 70 (VGS) Nøkkeltall (videregående skole)

Detaljer

Høringsuttalelser. Klubben v/melkevarden skole. FAU v/melkevarden skole. Samarbeidsrådet v/melkevarden skole. Klubben v/fossen skole

Høringsuttalelser. Klubben v/melkevarden skole. FAU v/melkevarden skole. Samarbeidsrådet v/melkevarden skole. Klubben v/fossen skole Høringsuttalelser De ulike alternativer til skoleutbygging ble den 10.06.11 sendt på høring til de berørte skolenes samarbeidsutvalg, foreldreutvalg, elevråd og tillitsvalgte. Høringsfristen ble satt til

Detaljer

Referat fra medvirkningsmøte om felles videregående skole Ungdomsrådet i Indre Fosen

Referat fra medvirkningsmøte om felles videregående skole Ungdomsrådet i Indre Fosen Referat fra medvirkningsmøte om felles videregående skole Ungdomsrådet i Indre Fosen Dato: 22. mars og 4. april 2017 Deltagere: Ungdomsrådet sammen med ungdomskonsulent, administrasjon og noen politikere.

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Med vennlig hilsen. Morten Dyrli Ruud

Med vennlig hilsen. Morten Dyrli Ruud Fra: Morten Dyrli Ruud Sendt: 29. februar 2016 21:41 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelse skolebehovsplan 2015-2027 Vedlegg: Høringsuttalelse til skolebehovsplan.docx

Detaljer

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN?

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VIL DU VÆRE MED PÅ Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? Våren 2016 gjør grenlandskommunene vedtak for eller imot kommunesammenslåing. Våren 2017 gjør Stortinget endelig vedtak om ny kommunestruktur. Foto: Kristine

Detaljer

Høringsbrev om skolestruktur i Porsgrunn

Høringsbrev om skolestruktur i Porsgrunn Høringsbrev om skolestruktur i Porsgrunn Rådmannen sender med dette alternative skolestrukturer for Porsgrunn ut på høring. Høringen gjelder dette høringsbrevet og rapport av 25.05.2009 fra Agderforskning.

Detaljer

Høringsuttalelse til Nittedal kommune ifm høringsutkast, skolebehovsplan

Høringsuttalelse til Nittedal kommune ifm høringsutkast, skolebehovsplan Fra: Torstein Davidsen Sendt: 24. februar 2016 20:59 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelse skolebehovsplan 2015-2027 Hei, Vedlagt følger våre synspunkter på den delen

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/110-1 Arkiv: 614 A2 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer