Trafikksikkerhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikksikkerhetsplan"

Transkript

1 Trafikksikkerhetsplan

2 INNLEDNING I februar 1996 vedtok Stortinget en interpellasjon der de ber regjeringen stimulere flere kommuner til å utarbeide handlingsplaner for trafikksikkerhet, blant annet ved å sette slike handlingsplaner som en forutsetning for å få "trafikksikkerhetsmidler" (tidligere aksjon skoleveg midler). Samferdselsdepartementet har gjennom Vegdirektoratet fulgt opp interpellasjonen ved å lage et veiledningshefte for utarbeidelse av kommunale trafikksikkerhetsplaner. Kommunene gis anledning til å søke om "trafikksikkerhetsmidler" for å utarbeide slike planer. For år 2000 anbefales det at den enkelte kommune legger en kommunal trafikksikkerhetsplan til grunn når det søkes om "trafikksikkerhetsmidler". Fra og med år 2001 er det en forutsetning for tildeling av midler at en slik plan foreligger. LOVGRUNNLAG Som lovgrunnlag benytter kommunen seg av vegtrafikkloven, vegloven, kommunehelsetjenesteloven samt plan- og bygningsloven. Vegtrafikkloven Vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter og utfyllende bestemmelser danner grunnlaget for trafikksikkerhetstiltak som: skilt, trafikkopplæring, trafikkregler, krav til kjøretøy osv. Loven slår også fast at fylkeskommunen har ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerhet i fylket. Vegloven Vegloven omfatter mange generelle forhold som er knyttet til trafikksikkerhet, og gir hjemmel til å fastsette vegnettets standard, både på hovedveger og lokalveger. Loven pålegger bl.a. kommunen å bære utgiftene til planlegging, bygging og vedlikehold av kommunale veger. Kommunehelsetjenesteloven Loven pålegger kommunen å holde oversikt over helseskadelige forhold i kommunen, og å gi råd og opplysninger til andre offentlige etater om forhold som kan bedre helsetilstanden. Plan- og bygningsloven Loven er viktig for å kunne gjennomføre fysiske tiltak i kommunen. Loven inneholder et generelt pålegg til kommunene om å lage planer for en framtidsrettet arealbruk. Plan- og bygningsloven legger sterk vekt på barns interesser og muligheten for medvirkning. Plan- og bygningslovens 9-1 stiller f.eks. krav om at kommunestyret peker ut en representant som skal ha særlig ansvar for å ivareta barns interesser når det faste utvalget etter denne paragraf utarbeider og behandler forslag til planer. 4

3 VISJON OG MÅLSETTING NULLVISJON Vår visjon er ingen drepte og ingen alvorlige skadde. MÅLSETTING Senke tallet av drepte og skadde så langt ned mot nullvisjonen som mulig. Øke trygghetsfølelsen ved ferdsel i trafikken. DELMÅL Sikre skoleveger og utbedre ulykkespunkter. Bedre fremkommeligheten for myke trafikanter. Hindre uønsket og unødvendig trafikk. Legge til rette for og påvirke til god trafikkoppdragelse, trafikksikkerhetskampanjer, og holdningsskapende arbeid. Påvirke til økt overvåkning og kontroll av kjøreatferd, promille og bruk av sikkerhetsutstyr. Innarbeide tiltak i kommunens budsjett. Samarbeide med og påvirke andre myndigheter. Rullere trafikksikkerhetsplanen. 5

4 ORGANISERING Idédugnad Etter at politisk mandat og retningslinjer var trukket, ble selve arbeidet med trafikksikkerhetsplanen startet. Dette ble gjort ved at teknisk forvaltning arrangerte et oppstartsmøte for trafikksikkerhetsplanen i form av en idédugnad den Deltakerne på idédugnaden var i hovedtrekk representanter fra etater og organisasjoner man mener kan bidra innenfor temaet trafikksikkerhet. Eksempler på deltakere var: kommunenes egne enheter, statens vegvesen, motororganisasjoner, handikapforbund, velforeninger, eldres råd, politiet, Trygg Trafikk mm. Resultatet fra idédugnaden er med og danner grunnlag for det videre arbeidet. Styringsgruppa Styringsgruppe for trafikksikkerhetsplanen er utvalg for teknikk (trafikksikkerhetsutvalget). Arbeidsgruppa Arbeidsgruppa (hovedarbeidsgruppa) på 11 personer, består av representanter fra kommunens enheter. Sektorielt sett dekker vi alle arbeidsfelt innen kommunen. I møte den konstituerte/organiserte arbeidsgruppa seg og fordelte arbeidsoppgaver. Arbeidsgruppas ledelse forestås av teknisk forvaltning med Ivar Brenna og Kjetil Lein som representanter. Organiseringen gikk bl.a. ut på dele arbeidsgruppa opp i 5 mindre "delgrupper" som skulle jobbe med ulike målgrupper og ha arbeidsoppgaver innenfor sitt fagområde. Delgrupper Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Gruppe 4: Gruppe 5: Sammensetning Det ble opprettet 5 delgrupper. Noen av arbeidsgruppas medlemmer deltar i flere grupper. har som målgruppe "barn under skolepliktig alder". (inkl. foreldre/foresatte) har som målgruppe "barn i skolepliktig alder". (inkl. foreldre/foresatte/skole) registrerer og systematiserer forslag til fysiske tiltak på riks-, fylkes- og kommunale veger. Utarbeide enkle forslag til løsninger og evt. kostnadsberegne tiltakene. arbeide opp mot og trekke med i arbeidet frivillige organisasjoner. Eks. på organisasjoner er: eldres råd, velforeninger, idrettslag, motororganisasjoner, handikapforbundet, ungdomsrådet, mm. trafikksikkerhetskampanjer, ulykkesregistrering og annet ikke nærmere beskrevet trafikksikkerhetsarbeid. Teknisk forvaltning har stått for ledelse og gjennomføring av trafikk- 6

5 sikkerhets planen. Ivar Brenna har hatt det overordnede lederansvaret mens Kjetil E. Lein har hatt sekretariatsfunksjon med administrering og sekretærfunksjon som hovedansvar I tillegg har arbeidsgruppa bestått av Hans Christian Trøseid fra Kongsvinger politistasjon og Trygg Trafikk, Ruth Gjems som barnas representant fra planutvalget, Tor Gaustad fra skolekontoret, Inger L. Sandstad fra barnehagekontoret, Sonia Wigenstam og Kåre Heggelund fra helsekontoret, Halvard Bratlie og Marit P. Furholt fra kulturkontoret, Tommy Hagen fra teknisk driftskontor og Arild Endal fra plankontoret. Arbeidsgruppa har hatt en allsidig og tverrfaglig sammensetning noe som er en fordel når overordnede saker skal behandles. Med dette som bakgrunn ble derfor delgruppene inndelt med personer med mest mulig lik bakgrunn. Dette for å kunne arbeide dyptgående med trafikksikkerhetsspørsmål Innenfor sitt eget fagområde. Innsamling av grunnlagsmateriale Grunnlagsmaterialet brukt i planen er stoff utarbeidet i delgruppene. I tillegg er tidligere innkommende saker blitt tillagt stor betydning. Dette materialet har så blitt bearbeidet ved teknisk forvaltning. Noe av det mest omfattende arbeidet med innsamling av grunnlagsmateriale må sies å være registreringen av utrygge skoleveger/veger i lokalmiljøet. Dette prosjektet innbefattet alle barneskolene i Kongsvinger. Etter først å ha vært i kontakt med skolekontoret, startet dette arbeidet med et brev til skolene som beskrev prosjektet. Rektorene ble bedt om å plukke ut et antall skoleklasser slik at hele skolekretsen ble dekket. Teknisk forvaltning utarbeidet så spørreskjemaer og kart for hver skolekrets. Kartmaterialet var av en slik størrelse og format at man lett kunne orientere seg og finne ut hvor man bor samt vegen til skolen o.l. Dette materialet ble overlevert ledelsen for den enkelte skole ved personlig fremmøte på skolene sammen med nærmere beskrivelse av prosjektet. Etter at rektorene hadde mottatt og gjennomgått materialet og delt det ut til de aktuelle skoleklassene, reiste teknisk forvaltning ved Kjetil E. Lein og politiet ved Hans Christian Trøseid sammen ut og besøkte skolene. Forslag til gjennomføring og trafikksikkerhet ble tatt opp med barna. Tilbakemeldingene fra skolene på prosjektet har vært svært positive. Skolene hadde frist til å lever materialet ferdigutfylt til teknisk forvaltning innen Gjennomføring Dette stoffet har vært blant vårt viktigste arbeidsmaterialet og vi kan si at vi har registrert alle utrygge skoleveger/veger i lokalmiljøet, sett ut i fra skolebarnas synspunkt. Mye av registreringen bekreftet hva vi trodde fra før, men noe var også nytt stoff for oss. Flere av disse tingene er nå registrert høyt på lista over prioritering av tiltak på kommunale-, fylkes- og riksveger. Møtene har vært gjennomført på tradisjonell måte og teknisk forvaltning har laget møteinnkallinger med sakslister, skrevet og sendt ut møtereferat. Møtene har vært avholdt på rådhuset. 7

6 Gjennomføringen av delgruppemøtene har vært åpne og interessante, blant annet har gruppene, etter hvert i prosessen, trukket inn andre ressurser som lag og foreninger man mente kunne bidra med kompetanse innenfor temaet trafikksikkerhet. Eksempel på utenforstående ressurser som har deltatt på delgruppenes møter er: Granli sykkelklubb, motororganisasjoner som NAF, NMK og KNA, velforeningene (inkl. storvelet) og ungdomsrådet. Skal man trekke fram eksempler på ting man har kommet fram til på møtene med disse aktørene, kan man nevne tiltak som; "sykkelens dag", "motorsykkeltilbud (enduro) til værstinger", "refleksvestkampanje", "aksjon fri siktlinje" (fjerning av farlige hekker og gjerder i kryss), "bistå ungdomsrådet i trafikksikkerhetsspørsmål". Koordinering Koordinering av arbeidet har ligget hos teknisk forvaltning. Innhentet grunnlagsmateriale har blitt bearbeidet og sydd sammen, referat og statusrapporter, brev og forespørsler, har blitt utarbeidet og utsendt til involverte parter. I tillegg har forslag til ferdig plan blitt utformet og forelagt arbeidsgruppa for vurdering og bearbeidelse. Planperiode Trafikksikkerhetsplanen er en tematisk kommunedelplan, og følger derfor kommuneplanens rullering. Første periode blir fra år 2000 t.o.m. år Sluttføring For å avslutte arbeidet med trafikksikkerhetsplanen innkalte teknisk forvaltning alle deltakende aktører og arbeidsgrupper til et fellesmøte for å sluttføre arbeidet med trafikksikkerhetsplanen.deltakerne fra oppstartsmøtet/idédugnaden var også med på dette møtet. Dette plenum fungerte som siste uoffisielle høringsinstans. Betydningsfulle forslag og momenter som kom fram under møtet er tatt med i planen. Trafikksikkerhetsplanen har vært til politisk behandling i kommunenes politiske utvalg. Utvalgene har gitt sine uttalelser. Disse uttalelsene har blitt bearbeidet ved teknisk forvaltning og de fleste forslag/uttalelser er tatt inn i trafikksikkerhetsplanen. Planen er videre behandlet etter bestemmelser i plan- og bygninslovens kappittel VI. Kommuneplanlegging. Vedtak Trafikksikkerhetsplanen ble vedtatt i kommunestyret den Sak 105/

7 STATUS Trafikksaker i dag I dag behandles trafikksaker individuelt. Det vil si at saker behandles hver for seg og etter hvert som de kommer inn. Det er ingen form for samarbeid mellom kommunens enheter innen trafikksikkerhetsarbeid. Heller ikke mellom kommunen og andre aktører innenfor dette temaet. Det meste av dagens arbeid er basert på enkelthenvendelser og på enkeltsaker. De enkelte trafikksikkerhetstiltak som er gjennomført, har vært planlagt og tilrettelagt for målgruppen man har ønsket å nå på stedet, men tiltakene har ikke vært vurdert i større sammenhenger. Unntak fra dette er 6 - års reformen i skolen der det ble laget planer og satt i gang tiltak som skulle demme opp for risikoen for flere påkjørsler ved den store økningen av små barn ute i trafikken. Et annet tiltak er sammenknytningen av gang- og sykkelvegnettet på Roverud. Ellers drives det med informasjon om trafikksikkerhet og en del forebyggende arbeid hos helsesøster, i barnehagene og i skolene. En del organisasjoner, frivillige lag/foreninger og lignende, driver også med ulike typer forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Dette arbeidet syntes noe tilfeldig og drives ikke i faste former slik at det er blitt rutine. Trafikksituasjonen Kongsvinger sentrum er å regne som et regionalt trafikknutepunkt hvor mange viktige riksveger møtes. Mye av trafikken er konsentrert i sentrumsgatene med de trafikksikkerhetsmessige følger dette får. Dette sammen med skoler som ligger i sentrum eller i nær tilknytning til sentrum, medfører et usikker trafikkbilde. Dette gjenspeiles også i barnas egne utsagn. Tettsteder som Roverud, Brandval, Lundersæter og Austmarka har alle gjennomgående riksveger. Roverud, Austmarka og Lundersæter har riksvegene i tilknytning til sine skoler. I boområdene i sentrum har kommunen en filosofi om å ha 30 km/t soner med tilhørende fartsreduserende tiltak (som f. eks. fartshumper). Fartsreduksjon i tilknytning til barneskolene og barnehagene i Kongsvinger vil også vurderes. Behovsprøvede søknader om fartsreduksjon vil bli støttet av Kongsvinger kommune. For å illustrere trafikkbilde i selve sentrum kan vi nevne at Storgata nedre del har en ÅDT (års døgn trafikk) på 9400 biler, Kongsvinger bru har ÅDT på biler, Brugata har ÅDT på 6700 biler og Glommengata har en ÅDT på biler. Riksveg 205 (Roverudgata) har en ÅDT på 2800 biler. Riksveg 202 (Møllevegen) gjennom Austmarka har en ÅDT på 450 biler. Fylkesveg 370 (Bruvegen) på Brandval har en ÅDT på 1000 biler. Riksveg 202 (Øyermovegen) gjennom Lundersæter har en ÅDT på 410 biler. 9

8 Ulykkessituasjonen For å få oversikt over ulykkesstatistikken benyttes forsikringsselskapenes skademeldinger og politirapporterte ulykker. På bakgrunn av dette er det nå utarbeidet et hefte over ulykkesutsatte punkter i Kongsvinger sentrum. Heftet er kommet i stand på bakgrunn av et samarbeid mellom Statens vegvesen og Kongsvinger kommune. Heftet er basert på ulykker i perioden og omhandler ulykkesanalyser og forslag til tiltak i Kongsvinger sentrum. Det er i alt registrert 21 ulykkesutsatte punkter i Kongsvinger sentrum basert på personskadeulykker og materiellskadeulykker i perioden. I de 21 ulykkesutsatte punktene har det i perioden skjedd 27 politirapporterte personskadeulykker og 213 materiellskadeulykker (forsikringsselskapene). De samlede ulykkeskostnadene i de ulykkesutsatte punktene utgjør for perioden ca 62 mill. kr, eller ca 12 mill. kr pr. år i gjennomsnitt. Eksempler på noen av de mest ulykkesutsatte punktene i Kongsvinger sentrum: Sted: Ulykker med Ulykke med personskade: materiell skade: Rv 2 x Eidemsgate 0 21 Rv 2 x Askeladdvegen 4 3 (utbedret) Rv 2 x Tajevegen 3 11 Rv 210 Storgata x Parkvegen 1 16 Rv 210 Storgata x Markensvegen 2 8 Fv 395 Kongevegen x Lerkevegen 3 7 Fv 396 Glommengata x Digerudvegen 1 18 Fv 396 Glommengata ved jernbanestasjonen 6 4 (utbedret) Eidemsgate x Parkvegen 1 7 Jernbanegata x Digerudvegen

9 HANDLINGSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I KONGSVINGER KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET TEMA ANSVARLIG TID Gjennomføre kampanje om temaet Styrerne i barnehagene. Hver høst "sikring av barn i bil". Reflekskampanje utdeling av refleks Styrerne i barnehagene. Hver høst. til barna. "Unngå rygging" informasjonstema på Styrerne i barnehagene. Hver høst. foreldremøter. "Kryssing av veg" informasjon og Styrerne i barnehagene. Hver vår. opplæring av barna. "Parkdresser til barna" inngå samarbeidsavtale med forretning som kan skaffe parkdresser med påsydd refleks. (Eu godkjent refleks). Styrerne i barnehagene i samarbeid med foreldrekontaktene. Ved behov. Temakveld. Med "trafikk" som hovedtema. Holdninger, foreldrenes rolle mm. Styrerne i barnehagene i samarbeid med foreldrekontaktene. HELSEKONTORET Hver vinter. TEMA ANSVARLIG TID Informasjon om trafikksikkerhet - Ledende helsesøster og Fortløpende. barselgrupper. Bl.a. informerer om sikring av barn i bil. jordmødre. Informasjon om trafikksikkerhet - Ledende helsesøster/helsesøster. Fortløpende. Barnekontroller. Informasjon om trafikksikkerhet - Ledende helsesøster/helsesøster. Fortløpende. Skolekontroller (førskolen). Barnevernskontoret har barnesete i sin Barnevernskontoret. Til enhver tid. arbeidsbil (leasingbil). Informere om riktig og nødvendig bruk av refleks. (Voksne, barn, barnevogner med mer. Ledende helsesøster/helsesøster. Hver høst og vinter. Gjennomføre trafikktemakvelder i fritidsklubbene. Bistå ungdomsrådet når rådet planlegger trafikksikkerhetstiltak. Informere om trafikksikkerhetstilbud for "fartsglad" ungdom. Ha innkjøps- og distribusjons ansvar i forbindelse med refleksvestkampanjen. KULTURKONTORET Klubbleder. Fritidsleder. Kulturkontoret/NMK Kulturkontoret. SOSIALKONTORET Hver høst. Fortløpende. Ved behov. Hver høst/ved behov. 11

10 TEMA ANSVARLIG TID Flyktningkontoret gir flyktninger generell informasjon om trafikksikkerhetsbestemmelser, samt gir råd og veiledning i forbindelse med anskaffelse av barnesikringsutstyr. Flyktningkontoret. Fortløpende. SKOLEKONTORET TEMA ANSVARLIG TID Trafikkopplæring i skolene etter Skolekontoret. Regelmessig. læreplanen. Sykkelens dag. (regelverk, krav til sykkelen, bruk av hjelm, trafikktips ferdighetsprøver, konkurranser). Samarbeid mellom Granli sykkel, Annenhver vår. Kongsvinger kommune og skoler i Kongsvinger Videreføre registreringen av utrygge og trafikkfarlige skoleveger/veger i lokalmiljøet. Teknisk forvaltning og den enkelte skole. Regelmessig. Forebyggende trafikksikkerhetsarbeid i Teknisk forvaltning, politiet og Hvert år. barneskolene. (politiet - kommunen). skolene. Utarbeidelse av skyssplaner. Skolekontoret. Fortløpende. TEKNISK FORVALTNING TEMA ANSVARLIG TID Kommunalteknisk planavd. Utarbeide og forestå ledelsen for trafikksikkerhetsplaner, samt ha ansvaret for at trafikksikkerhetsplanen rullerer. Planlegge og saksbehandle trafikksaker, samt ta hensyn til syklister, gående og bevegelseshemmede i planprosessen. Benytte skoleundersøkelser, ulykkesregistreringer og henvendelser fra lag/ foreninger og enkeltpersoner når prioriteringer om ulike trafikksikkerhetstiltak gjennomføres. Delta i forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Gjennomføre planer og søke om trafikksikkerhetsmidler. Påse at trafikkfarlig reklame fjernes. Påse at trafikksikkerhetsspørsmål ivaretas i utarbeidelsen av arealplaner. Behovsprøve og vurdere trafikksikkerheten ved bussholdeplasser i kommunen. Kommunalteknisk planavd. Kommunalteknisk planavd. Kommunalteknisk planavd. Kommunalteknisk planavd. Byggesaksavd. og kommunalteknisk planavd. Kommunalteknisk planavd. Kom.tekn. pl.avd. i samarbeid med Nettbuss/Politiet. Årlig oppdatering, samt rullere planen minst en gang innenfor hver valgperiode. Inngår som faste/ daglige gjøremål ved teknisk forv. Komplettere planen etter hvert som opplysninger kommer inn. Hver årstid. Før søknadsfrist. Vurdere hvert enkelt tilfelle. Ved alle nye planer. Innen Ellers hvert år. 12

11 Utføre fysiske tiltak på kommunale veger. Vurdere vegstandarden for å ivareta trafikksikkerheten. TEKNISK DRIFTSKONTOR TEMA ANSVARLIG TID Teknisk driftssjef. Etter planer. Ved behov. Utføre sommer- og vintervedlikehold på veger, gang/sykkelveger, holdeplasser og andre kommunale gang- og kjørearealer. Opprettholde frisikt i kryss og avkjørsler der pålegg ikke etterkommes. Teknisk driftssjef/ Oppsynsmann. Teknisk driftssjef/avd. leder park og idrett. POLITISK BEHANDLING Ved behov. Etter beskrivelse fra T.F. TEMA ANSVARLIG TID Prioritere trafikksikkerhetstiltak på Utvalg for teknikk Ved behov. kommunale-, fylkes-, og riksveger. ANDRE AKTØRER FOREBYGGENDE TILTAK TEMA ANSVARLIG TID Utleie av sikringsutstyr for barn i bil Autodeler AS. Fortløpende. (0-10 år). Russebilløp. KNA, NAF, Politiet, Gjensidige, Hver vår. (Ferdighetsprøver, kontroll av bil mm.). Storebrand, Sivilforsvaret, Trafikktilsynet, Kongsvinger og Smedtorp trafikkskole. "Vårsjekk" og "Høstsjekk" forenklet sikkerhetskontroll av biler. KNA. Hver vår og høst. "Trafikkaften", for eldre bilførere. KNA og trafikkskolene. Hver høst. "Sykkelkontroll", sikkerhetstest av sykler samt enkel reparasjon. NAF. Ved forespørsel. "Mørke/refleks demonstrasjon", refleksdemonstrasjon for skolebarn. NAF. Ved forespørsel. Tilbud om trafikkurs for eldre bilførere. NAF + samarbeidspartnere. Ved behov. Teori og sikkerhetskurs for MC - førere. NAF. Hvert andre år. Pålagt kurs hvert andre år for medlemmer som kjører motorsykkel. Trafikksikkerhet ved bruk av buss. Nettbuss/Politiet. Årlig. Spesielt tilrettelagt for 6 åringer. Kurs for barnehageansatte, lærere, ansatte ved helsestasjoner og sosialkontoret. Tema vil være trafikksikkerhet Trygg Trafikk. Hvert andre år. Ellers ved behov. tilpasset målgruppen. Distriktsmesterskap i sykling for 6-7 kl. Trygg Trafikk/MA. Hvert år. Trafikksikkerhetsbrosjyrer på 8 forskjellige språk. Trygg Trafikk. Ved forespørsel. 13

12 PRIORITERING OG KOSTNADSBEREGNING AV FYSISKE TILTAK PÅ KOMMUNALE VEGER VEGENS NAVN/BESKRIVELSE. Kommentar. 1. Lerkevegen. Etablere fortau fra Kongevegen til Bokfinkvegen. (Lerkevegen nord). 2. Lage trafikksikkerhetsplan for Vennersberg. Tema som bør vurderes: 1 Lerkevegen syd - Etablere fortau mot skolen. Lage gangfelt i krysset Kongev/Lerkev. 2 Prix/Bokfinkvegen - Stramme inn krysset og avkjøringsforholdene.(prix legges ned, evt. nye eiere pålegges å utbedre trafikkforholdene). 3 Bokfinkvegen - Redusere utstrakt bilkjøring mellom skolen og Prix. 4 Orrevegen - Vurdere fortau mellom Tiurvegen og Svalevegen evt. sti gjennom skogen. 5 Hyllebærvegen - Etablere fortau mellom Nypevegen og Orrevegen. 6 Uglevegen - Lage en ekstra fartshump som plasseres før bebyggelsen starter. 7 Stærvegen - Lage fartsdempere i Stærvegen. 8 Måltrostvegen - Trafikksperrer i Måltrostvegen. 3. Vangenspissen - Øvre Langelandsveg (ved barnehagen). Informere om riktig "gå mønster". Evt. små fysiske tiltak. 4. Markensvegen Etablere opphøyd gangfelt ved svømmehallen. 5. Dr. Gundahls veg. Etablere fortau mellom W. Faye Hansens veg og Øvre Langelandsveg. 6. Bussholdeplasser i Kongsvinger kommune. Behovsprøve og vurdere trafikksikkerheten ved bussholdeplasser i kommunen. Etablere nye og trygge busstopper. Gjennomgang av skiltvedtak vedrørende busstopper i boligområder. 7. Vennersberg. Trafikksikkerhetstiltak. (Ifølge lokal trafikksikkerhetsplan for Vennersberg). 8. Øvrebyen - Glåmlia. Etablere bom på Skjæret. Se på ulike fartsreduserende tiltak i Løkkegata. Vurdere vegdekke i Seljevegen. KOSTNADSOVERSLAG. Kr ,- Kr ,- Kr 5 000,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr 7 000,- (Selvkost velforeninger Kr ,-) 14

13 PRIORITERING OG KOSTNADSBEREGNING AV FYSISKE TILTAK PÅ KOMMUNALE VEGER 9. Tajevegen. Etablere fortau mellom Jernbanegata og Klonteig Vennersberg. Trafikksikkerhetstiltak. (Ifølge lokal trafikksikkerhetsplan for Vennersberg). 11. Digerudvegen x Fv 396 Glommengata. Fjerne sikthindrende biler på Håkon Mallingsplass, samt opparbeide området til torgplass. 12. Eventyrstien - gangvegforbindelse. Montere trafikksperre i gang- og sykkelvegen. 13. Bekkefaret x Skrivervegen x Ø. Langelandsveg. Etablere fortau mellom Skrivervegen og Ø. Langelandsveg. Hekken i krysset er fjernet. 14. Tråstadvegen (I krysset ved Doblougbakken). Etablere fotgjengerfelt. 15. Tronsmos veg x KIWI. Fjerne sikthindrende mur. 16. Vennersberg. Trafikksikkerhetstiltak. (Ifølge lokal trafikksikkerhetsplan for Vennersberg). 17. Brandval. Etablere gatelys på gangveg fra skolen til Rv 210. Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr 4 000,- Kr 7 000,- Kr ,- Kr ,- 15

14 PRIORITERING AV FYSISKE TILTAK PÅ FYLKESVEGER VEGENS NAVN/BESKRIVELSE. Kommentar. 1. Fv 381 Øvre Langelandsv. (Fra Storg. til Dr. Gundahls v.) + Kryss Fv 392 Vardåsv. Etablere gang- og sykkelveg mellom Storgata og Dr. Gundahls veg. Vurdere skolevegskryssing i Fv 392 Vardåsvegen x Nygata. Samt samtidig å stramme opp krysset Fv 381/Fv 392 og lage tryggere fotgjengerovergang. 2. Fv 391 Utsiktsvegen. Lage fortau fra Liavegen til Digerudvegen. 3. Fv 370 Brandval. (Jernbaneundergangen). Lage fortau i jernbaneundergangen og knytte dette sammen med gangveg. 4. Fv 381 Ø. Langelandsv. (Langeland skole - Langelandhjemmet). Forlenge fortau/gang- og sykkelveg fra skolen til Njårds veg. 5. Fv 388 Jonas Lies gate. Etablere fortau mellom Løkkegata og Vestre Solørveg (Rv 210). 6. Fv 370 Brandval sentralskole Knyte sammen gang- og sykkelveg forbi skolen. Etablere ny busslomme ved skolen. 7. Fv 390 Brandval Utvide vegen i svingen rundt Brandval kirke. Stramme opp, og lage gangfelt i krysset Fv 390/Fv 370 (ved butikken på Brandval). 8. Fv 393 Valhallvegen. Etablere gang og sykkelveg mellom Fv 381 Øvre Langelandsveg og Rv2 Brugata. 9. Fv 372 Brandval, Breen mølle. Flytte holdeplassen mot skiltet med 60 km/t, ved Paul Onsrud. 10. Fv 395 Kongevegen. Etablere fortau på strekningen Kongsvinger trafikkstasjon - Tiurvegen. 11. Fv 390 Brandvalvegen (Roverud). Etablere fortau fra Rv 205 til Lepenga. 12. Fv 370 Brandval bru. Etablere gangfelt som påheng på brua. 13. Fv 390 Brandval, Brandval kirke Daler. Senke fartsgrensen på strekningen fra 80 km/t til 60 km/t. 14. Fv 396 Glommengata x Tronsmosveg x Holtvegen. Etablere rundkjøring. 16

15 PRIORITERING AV FYSISKE TILTAK PÅ RIKSVEGER VEGENS NAVN/BESKRIVELSE. Kommentar. 1. Rv 210 Vestre Solørveg (Ved Vinger kirke og ut til Glåmlia). Førsteprioritet bør være å etablere en trygg passasje ved "flaskehalsen" attmed kirka. Videre å etablere gang- og sykkelveg ut til Glåmlia. (Påminnelse fra Glåmlia vel om 35 års jubileum for når de første gang tok opp spørsmålet vedr. g/s-veg langs Rv 210). 2. Rv 210 Storgata x Rv 2 Brugata. (Lyskrysset). Stramme opp krysset/etablere ny kryssløsning. Vurdere lyskrysset. 3. Rv 2 x Askeladdvegen. Fjerne sikthindrende trær. Friske opp vikelinje. Gul midtlinje merkes opp i Askeladdv. Skilt 210 "Forkjørskryss" settes opp. Kryssvegviser til Vangen skiftes ut. Etablere belysning. 4. Rv 2 Strekningen Kongsvinger (Potten/Tryms veg) - Øiset. Forlenge gang- og sykkelvegen til Øiset. 5. Rv Møllevegen. (Strekningen mellom butikkene på Austmarka). Etablere gang- og sykkelveg på strekningen. Svingen ved kirka og svingen ved eiendommen Gnr 70, Bnr. 110, bør prioriteres. 6. Rv 205 Roverudgata x Fv 368 Lystadvegen (Bergerudkrysset). Stramme inn krysset, fjerne sikthinder, strekke ut svinger, etablere busslommer og gangfelt. 7. Rv 20 x Fv 375 Nor i Brandval (Norkrysset). Lage trygg og oversiktlig bussholdeplass med gatelys. Senke fartsgrensen. 8. Rv 205 Steinerud bru til Bergerudkrysset. Lage fortau/gang- og sykkelveg på strekningen Steinerud bru - Bergerud. 9. Rv 202 x Johanne Pedersens veg x Skolevegen. (Lundersæter). Lage en oversiktlig fotgjengerovergang i krysset, samt senke fartsgrensen på stedet. 10. Rv 2 x Fv 381 Øvre Langelandsveg. Sikthindrene kryssvegviser flyttes ut 2 m fra Rv 2. Fartsgrenseskilt og forkjørsvegskilt plasseres ca m fra krysset nordlig retning mot Vangen. Sikthindrende greiner og busker fjernes. Intensivere vintervedlikeholdet på Fv Rv 210 Storgata x Markensvegen. Sette opp innvendig belyste gangfeltskilt over Storgata på sydsiden av krysset. Veglysmast på vestsiden av Storgata syd for gangfeltet. Fjerne sikthindrende hekk i nordøstre hjørne. 12. Rv 20 x Kongevegen til Hov. Etablere gang- og sykkelveg fra Kongevegen til Hov. 13. Rv 20 Nor i Brandval. Etablere gang- og sykkelveg. 14. Rv 2 x Tajevegen. Fartsgrenseskilt flyttes ca 50 m sydover. Sikthindrene greiner på bjørketrær fjernes. Gangsti øst for Rv 2 stenges fysisk for å hindre sykling i full fart over vegen. 15. Rv 210 Brandval. (Fra busslomme nord for kryss av Fv 390 til idrettsplassen). Etablere gang- og sykkelveg på strekningen. Lage fotgjengerovergang. 17

16 ÅRSPLAN/ØKONOMI FYSISKE TILTAK PÅ KOMMUNALE VEGER For å kunne få gjennomført noen av de fysiske tiltak som er prioritert på kommunale veger, er det nødvendig at det i økonomiplanen og de enkelte årsbudsjettene blir avsatt midler øremerket for trafikksikkerhetstiltak. På budsjettet for år 2000 er det ikke avsatt midler til trafikksikkerhetstiltak. Dette medfører at det ikke kan gjennomføres noen form for fysiske tiltak for å bedre trafikksikkerheten i år For at trafikksikkerhetsplanen skal ha noen mening, er det nødvendig at det årlig bevilges midler til trafikksikkerhetstiltak. Vi forutsetter at det i økonomiplanen for år avsettes kr ,- pr. år de to første årene som økes til kr ,- pr. år de neste årene. Kommunal bevilgning til trafikksikkerhetstiltak vil i flere tilfeller kunne utløse et statstilskudd på inntil 60% av totalkostnaden. Forslag til årsplan for fysiske tiltak på kommunale veger i planperioden: År Prioritert tiltak Total Kostnadsdeling Kostnad Drift Invest. Statstils. Andre Trafikkplan Vennersberg Fortau Lerkevegen Trafikkplan Vennersberg Vangenspissen 5 4. Markensvegen Bussholdeplasser Øvrebyen Markensvegen Dr. Gundahlsveg Dr. Gundahls veg Bussholdeplasser Vennersberg (Alle beløp er beregnet i hele 1000 kr.) 18

Trafikksikkerhetsplan 2009. Trafikksikkerhetsplan for Kongsvinger kommune

Trafikksikkerhetsplan 2009. Trafikksikkerhetsplan for Kongsvinger kommune Trafikksikkerhetsplan 2009 Trafikksikkerhetsplan for Kongsvinger kommune Høringsutkast desember 2008 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Revidering av eksisterende plan.... 3 1.2 Ny revidert trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Kongsvinger kommune

Trafikksikkerhetsplan for Kongsvinger kommune Trafikksikkerhetsplan 2009 Trafikksikkerhetsplan for Kongsvinger kommune Vedtatt kommunestyret 31.03.09 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Revidering av eksisterende plan.... 3 1.2 Ny revidert trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune... 3 1.1 Kommunen har ansvar for trafikksikkerheten... 3 1.2 Hvorfor skal Hamarøy kommune ha en trafikksikkerhetsplan?... 3 1.3 Organisering... 3 1.4

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Vedtatt Nordre Land kommunestyre 17.11.205 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grøvigsgate 12 Møtedato: 11.10.2006 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Arkivsak: 10/1330 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - REVISJON Utarbeidet av Karmøy kommune 24.06.2010 1. INNLEDNING 1.1.

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for Trafikksikkerhet

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Forslag til planprogram Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Gjerstad, 27.11.2017 Innhold 1 Innledning...3 2 Bakgrunn...3 3 Overordnede planer...3 4 Mandat...3 5 Medvirkning og informasjon...4 6 Planprosess...4

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast for planperiode 2013 2016 29.04.2013 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal kommune...

Detaljer

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner.

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. Statens vegvesens håndbok 209, «veileder på kommunale trafikksikkerhetsplaner»

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret:

Vedtatt av kommunestyret: Vedtatt av kommunestyret: 7.06.04 0 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning s ansvar, myndighet og muligheter 3 Riks- og fylkesveger 3 Kommunale veger 3 Private veger 3 Visjon og målsetning 3 Trafikkbildet

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Møterom Steinvikholm, Rådhuset STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.08.2011 Møteprotokoll Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Møterom Steinvikholm, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: 16/11 Til sak: 27/11 Følgende faste

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 30.08.2013 Klokkeslett: 13.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser.

Innholdsfortegnelse. Bruk av forkortelser. fysiske Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingspian for trafikksikkerhet. Fra og med 2001 er det krav at en slik

Detaljer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer Plan, kart og miljø NOTAT Vår ref. Dato 25508/2015/Q80/1624LIKH 28.08.2015 Kommunedelplan trafikksikkerhet 2014 2026 - Innkomne innspill med kommentarer Tekst i kursiv er tatt inn som endringer i plandokumentet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9431-4 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Gangfelt i Namdalseid Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Namdalseid kommune bør

Detaljer

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune I forbindelse med at nye gangfeltkriterier er innført, vil Statens vegvesen gå igjennom alle gangfelt langs riks- og fylkesveger i fylket.

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Januar 2012 Vedlegg 1] SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Høringsutkast] Høringsutkastet ble behandlet i Formannskapet 6. februar 2012. Forslaget sendes ut på høring, og bli lagt ut

Detaljer

Kommunedelplan for Trafikksikkerhet

Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Kommunedelplan for Trafikksikkerhet 2017-2020 Forslag til planprogram Innhold 1 Innledning... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Overordnede planer... 2 4 Mandat... 3 5 Medvirkning og informasjon... 3 6 Planprosess...

Detaljer

NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder

NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder NA-Rundskriv 05/17: Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Gry H Johansen Statens vegvesen, Vegdirektoratet 3. oktober 2007, Steinkjer NA-Rundskriv 05/17 NA-Rundskriv 05/17 kom 19. september 2005.

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen Presentasjon av ordningen AKSJON SKOLEVEG Trafikksikkerhetsmidler gjennom Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune AKSJON SKOLEVEI

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene 2017-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer plan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post:

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Versjon: 17. desember 2013 Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

Innspill til handlingsprogram for riks- og fylkesveger 2014-17

Innspill til handlingsprogram for riks- og fylkesveger 2014-17 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 08.05.2012 027/12 HNY Kommunestyret 31.05.2012 041/12 HNY Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i kommunestyret 24.6.2013 for planperiode 2013 2016 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Eventuelt fravær meldes via epost eller tlf

Eventuelt fravær meldes via epost eller tlf MØTEINNKALLING Gran ungdomsråd Dato: 29.08.2013 kl. 18:00 Sted: Rådhuset Arkivsak: 13/00011 Arkivkode: 033 Eventuelt fravær meldes via epost thomas.petersen@gran.kommune.no eller tlf. 918 53 704 SAKSLISTE

Detaljer

Planprogram for Trafikksikkerhetsplan

Planprogram for Trafikksikkerhetsplan Nesna kommune Planprogram for Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 Tiltaksplan- Gjennomføring Myke trafikanter Skolevei Planprogram for trafikksikkerhetsplan formelt godkjent av Nesna kommunestyre. Behandlet

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist Planprogram for trafikksikkerhetsplan for 2011-2014 Høringsdokument med høringsfrist 1.12.2010 Bilde fra s fotoarkiv Høringsdokument på planprogram for trafikksikkerhetsplan Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 2014 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla ÅRSRAPPORT 2014 N ULLVISJONEN I D ATO PÅ NYHETSBREV Trafikksikkerhetsplaner for Søgne, Songdalen og Vennesla er ferdig! Kommunene Søgne,

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Trafikksikkerhetsplan 2003 2012 for Nordreisa kommune Handlingsplan 2003 Oppbygging av planen Ved utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen samarbeider

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata Ulykkesanalyse Fv 7 Karmsundgata -Fra Opelkrysset til Gard Svein Ringen jr. Seksjonsleder Trafikksikkerhetsseksjonen, Veg- og transportavdelinga Region vest Mai 1 (vedlegg mars 1) 1. Innledning I forbindelse

Detaljer

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre Lier kommune Trafikksikkerhetsplan 2017 2020 Strategidel Vedtatt av Lier kommunestyre 12.12.2016 Forord I følge forvaltningsavtalene mellom Viva Iks og Hurum, Lier og Røyken kommuner, er en av oppgavene

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune A³iZc `dbbjcz Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Vedtatt 3. mars 2010. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LØTEN 03.03.2010 Innholdsfortegnelse: Side: Innholdsfortegnelse:... 1 Innledning... 1 Innspill til

Detaljer

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument Berg kommune Planprogram Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Forslag 13.12.2016 Høringsdokument 1 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer... 2 2.2 Regionale føringer...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Deltakere.4 1.4 Kostnader og finansiering...5

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse SYKKELBYEN ALTA Prosjektbeskrivelse 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 Sykkeltellinger... 4 2. VISJON, MÅL OG STRATEGIER... 5 HOVEDMÅL... 5 DELMÅL 1: Øke sykkelandelen med 8 % årlig... 5

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

1.2 Visjon og mål Flatanger kommune har nullvisjonen som visjon i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet.

1.2 Visjon og mål Flatanger kommune har nullvisjonen som visjon i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet. DEL I: STRATEGISK PLAN 1.0 HVORFOR TRAFIKKSIKKERHETSPLAN I FLATANGER? 1.1 Bakgrunn for plan Det har lenge vært etterspurt en helhetlig satsing på trafikksikkerhetsarbeid i Flatanger. Gjennom vedtak i hovedutvalget

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel:

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 15/2262 Lnr.: 2580/17 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 - høring Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet , vedtatt av kommunestyret

Handlingsplan for trafikksikkerhet , vedtatt av kommunestyret Handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2019, vedtatt av kommunestyret 19.05.16 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid... 3 1.3 Organisering... 4 1.4 Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET Kommunedelplan for TRAFIKKSIKKERHET Øyer, den 26.02.2010 Etter vedtak i Øyer kommunestyre, Sak 10/10 den 25.02.2010 121211 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Øyer kommune Handlingsprogram 2010 2013 Øyer, 09.02.2010

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2008/10673 - /233 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa RISSA KOMMUNE Arkiv: Q80 Dato: 20.08.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa 27.08.2015 Saksbehandler: Linn Kristin Hassel KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKSIKKERHET

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 11/ ANG HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKEVEGNETTET - INNSPILL FRA LUNNER KOMMUNE

Deres ref. Vår ref. Dato 11/ ANG HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKEVEGNETTET - INNSPILL FRA LUNNER KOMMUNE LUNNER KOMMUNE Oppland Fylkeskommune Deres ref. Vår ref. Dato 11/2200-10 06.05.2012 ANG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 FOR FYLKEVEGNETTET - INNSPILL FRA LUNNER KOMMUNE Det vises til brev fra Oppland fylkeskommune

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR KLÆBU KOMMUNE 2009-2012 Foto: Frank Strøm Forord I 1996 vedtok Stortinget at kommuner som fortsatt ønsker å motta midler til Aksjon skoleveg måtte utarbeide en handlingsplan for

Detaljer

Kommunedelplan trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet Kommunedelplan trafikksikkerhet Forslag til planprogram 12.10.2016 Nes kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hovedproblemstillinger i ny plan... 2 3. Utredningsbehov... 3 4. Mål i planen... 3 4.1. Resultatmål...

Detaljer

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan Trafikksikkerhetsplan 2011-2023 Kommunedelplan Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 VISJONER OG MÅLSETTINGER...4 Nasjonale mål...4 Fylkeskommunale mål...4 Kommunale mål...4 MÅLSETTING...5 Veger i...5 TRAFIKKULYKKER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 Handlingsdel 2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Status prioriterte tiltak 2014-2017... 3 2.1 Samlet plan for stadion- området, parkering....

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/11618-29 Dato: 22.03.2012 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING AV MYKE TRAFIKANTER I DRAMMEN, HERUNDER SKOLEVEIER â INNSTILLING

Detaljer

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL BERLEVÅG KOMMUNE Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Innhold: STRATEGIDEL 1. Innledningog overordnede målsettinger 2. Status 3. Målsettinger HANDLINGSDEL 4. Handlingsplan 5. Prioritering 1 1.

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal transportplan (NTP) Stortingsmelding med 10 (12) års planhorisont, som viser Regjeringens mål og strategier for transportpolitikken. Omfatter veg,

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget. Fylkesutvalget bevilger trafikksikkerhetsmidler til følgende tiltak i kommunal regi for 2016:

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget. Fylkesutvalget bevilger trafikksikkerhetsmidler til følgende tiltak i kommunal regi for 2016: 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 12.05.2016 2016/2305-17507/2016 / Saksbehandler: Kristine Steen-Tveit Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FORDELING AV TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING

Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING Oppbygging av planen Trafikksikkerhetsplan for Alta kommune er delt i to dokumenter med mål og satsingsområder

Detaljer