Møteinnkalling for Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Kommunestyret"

Transkript

1 Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf , slik at varamedlem kan bli kalla inn. Stad Sauland, Sven Tore Løkslid ordførar Det vil bli servera julegraut. Sakliste Sak nr. Saktittel 098/11 GODKJENNING AV MØTEBOK 099/11 VASSFORSYNING I KOVSTULHEIA/RUSSMARKEN 100/11 KOMMUNEPLANEN SIN HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT /11 2. GONGS HANDSAMING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLHEIMSBEITE HYTTEFELT, DEL AV GNR. 104, BNR. 1, 2, 3 OG 4 - EIGENGODKJENNING 102/11 SUPPLERINGSVAL - UTVAL FOR NÆRING OG TEKNIKK 103/11 MØTEPLAN 2012

2 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /11 IL Saksansvarleg: Ingebjørg Landsverk Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 11/1939 GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka blir godkjent slik ho ligg føre.

3 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /11 EB Kommunestyret /11 EB Saksansvarleg: Egil Birkrem Arkiv: K2-M13 Arkivnr.: 11/1528 VASSFORSYNING I KOVSTULHEIA/RUSSMARKEN Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Russmarken VA AS v/knut Olsen FØRESPURNAD VASSFORSYNING I KOVSTULOMRÅDET 2 I Hytteforeningenes VANN TIL KOVSTULHEIA AvløpsUtvalg (HAU) 3 U Russmarken VA AS FØRESPURNAD VASSFORSYNING I KOVSTULOMRÅDET 4 U Hytteforeningenes VANN TIL KOVSTULHEIA AvløpsUtvalg (HAU) 7 I Russsmarken VA as v/helge Granlund VANNFORSYNING I KOVSTULHEIA- RUSSMARKEN 8 I Hytteforeningenes Avløps Utvalg (HAU) VANN KOVSTULHEIA Vedlagde dokument: Dokument nr 2, brev frå HUA Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Plan og bygningslova Saksgang: Formannskapet tilrår Kommunestyre vedtek

4 Bakgrunn for saka: Fylkesmannen i Telemark gav Hjartdal kommune løyve etter forureiningslova til utslepp av avløpsvatn frå Kovstulheia Russmarken reinsedistrikt. Løyvet er avgrensa til 9700 pe rekna som maksimalt vekebelastning. Dette tilsvarer avløp frå ca 1910 fritidsbustadar og Tuddal Høgfjellshotell. I løyvet er det tatt utgangspunkt i eit dimensjonerande forbruk på 400 l avløpsvatn pr døgn/hytte, dvs også for vatn ( vatn inn er lik avløp ut). Selskapet Russmarken VA AS som er heileigd av Hjartdal EL-verk AS er i gang med utbygging av avløpsnettet og vil i desember starte arbeida med overføringsleidningen for avløpsvatn frå Kovstulheia til Russmarken. I september 2011 vart Hytteeierforeningenes AvløpsUtvalg (HAU) etablert for å ivareta felles interesser for hytteeigarar i Kovstulheia. I brev datert ber HUA kommunen at vassforsyninga for Kovstulheia settas på dagsorden. Russmarken VA AS har i brev datert bedt kommunen ta stilling til om kommunen vil kome med pålegg/krav, i reguleringsplanar/byggesaker, for fritidsbustadar om å kople seg på eit felles vassforsyningsanlegg når/dersom dette måtte bli bygd. Hjartdal kommune bør difor gje tilbakemelding på desse oppmodingane. Vurdering: Plan og bygningslova 27-1 omhandlar tilknyting til vassforsyning for fast busetnad. Her står det: Vannforsyning Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. Det samme gjelder opprettelse eller endring av eiendom for slik bebyggelse. Rettighet til å føre vannledning over annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende. Når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen. Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning. Kommunen kan i andre tilfeller enn nevnt i andre ledd, kreve at bygningen skal knyttes til offentlig vannledning når særlige hensyn tilsier det. Reglene i andre og tredje ledd gjelder også for eksisterende byggverk. For fritidsbustadar gjeld lovvilkåra i 27-1 andre til fjerde ledd berre når dette er bestemt i plan, jfr 30-6 i plan og bygningslova. For at fritidsbustadar skal kunne krevjast påkopla til felles vassleidning må det ligge før ein plan. Ein slik plan kan vera reguleringsplan eller ein overordna vassforsyningsplan I tillegg kjem det at ein vassleidning må vera offentleg sjå 27-1, 3.ledd, jamfør 4.ledd. Dette er i motsetning til avløpsleidning kor det ikkje er krav til at leidningen er offentleg. Det betyr at kommunen kan krevje at fritidsbustadar med privat vassforsyning skal kople seg til ein framtidig offentleg vassforsyningsanlegg dersom dette er bestemt i plan. Kommunen kan fråvike dette kravet dersom det er uforholdmessige store kostnadar eller særlege hensyn tilsei at ei anna ordning kan godkjennast. Å bygge ut offentleg vassforsyning i Kovstul/Russmarken er ei stor oppgåve for Hjartdal kommune. Totalt er det snakk om eit vassforsyningsanlegg for ca 1910 fritidsbustadar samt Tuddal Høgfjellshotell dersom dette anlegget skal forsyne heile området. Det bør også gjennomførast granskingar for å kartlegge vasskilde for eit slik vassforsyningsanlegg. Ei vurdering på kor mange fritidsbustadar som kommunen kan krevje skal kople seg til over tid, bør planen også innehalde.

5 Utbygging av vassforsyning er på lik line med avløp underlagt reglane om sjølvkost. Det kan fastsettast eit eige sjølvkostområde for Kovstul/Russmarken. Kommunen treng såleis ikkje få direkte kostnader til ei utbygging, men må forskottere utbygginga inntil abonnentane er kopla på. Rutinene til kommunen har hittil vore at utbyggar av fritidsbustadar må stå for vassforsyning i nye områder som blir regulert til fritidsbustadar. I områder der det er vedtatt reguleringsplanar utan krav til høg sanitær standard eller i mangel på slike, har det hittil vore slik at det er utbyggar/hytteeigar sjølv som må ordne vassforsyning dersom vedkomande søker om høg sanitær standar. Dette gjelder for nye og eksisterande fritidsbustadar. Avløpsnettet i området blir bygd nå. Økonomisk og praktisk er det fornuftig å bygge ut vassleidningsanlegget samtidig. Dersom det viser seg at det ein gong i framtida ikkje er nok vatn frå private borebrønnar i området, vil dette vera negativt for den einskilte hytteeigar, men også for kommunen og for omdømmet til Tuddal som hytteområdet. Kommune har ikkje eit direkte ansvar for å bygge vassforsyningsanlegg for fritidsbustadar. På den andre sida har kommunen ansvar for arealbruk og infrastruktur. Når kommunen opnar for ei storutbygging har dette nokre konsekvensar. Kommunen er sentral i lokal samfunnsutvikling. For at Hjartdal kommune skal kunne gje ei tilbakemelding bør det utarbeidast ein overordna vassforsyningsplan der ein vurdere ulike vasskilder og totale utbyggingskostnadar. Kommunen må søke ekstern bistand for å få utarbeid ein slik plan. Kostnadane er anslått til ca kr ,-. Dersom kommunestyre vedtek at det skal utarbeidas ein overordna vassforsyningsplan bør desse kostnadane tas med i driftsbudsjettet for Dette beløp er ikkje medtatt i rådmannens forslag til driftsbudsjett for RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Hjartdal kommune ser som prinsipp at det er behov for å samordne vassforsyning for Kovstulheia. 2. Det utarbeidast ein overordna vassforsyningsplan for heile Kovstulheia Russmarken reinsedistrikt Formannskapet Handsaming: Sven Tore Løkslid la fram følgjande forslag til nytt pkt. 3: 3. Finansiering: Takast over ramma for drift og vedlikehald. VOTERING: Rådmannen si tilråding med tilleggsforslag frå Sven Tore løkslid blei vedteke med 4 mot 1 stemme. FOR-092/11 TILRÅDING:

6 1. Hjartdal kommune ser som prinsipp at det er behov for å samordne vassforsyning for Kovstulheia. 2. Det utarbeidast ein overordna vassforsyningsplan for heile Kovstulheia Russmarken reinsedistrikt. 3. Finansiering: Takast over ramma for drift og vedlikehald.

7 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /11 RE Administrasjonsutval /11 RE Formannskapet /11 RE Arbeidsmiljøutval /11 RE Formannskapet /11 RE Kommunestyret /11 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-151 Arkivnr.: 11/818 KOMMUNEPLANEN SIN HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2012 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I Fylkesmannen i Telemark SKJØNNSMIDLAR INNSPEL FRÅ KOMMUNANE 6 U Adresseliste; Fylkesmannen i Telemark; Telemark fylkeskommune; NVE; Miljøhygienisk avdeling; Hjartdal Elverk AS; Barnetalsperson Wenche Haugland Moen; Statens vegvesen HØYRING: KOMMUNEPLANEN SIN HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 7 I Fylkesmannen i Telemark OVERSENDELSE AV BUDSJETT- OG REKNESKAPSDOKUMENT TIL FYLKESMANNEN FOR I Anne Lise Tjønn INNSPEL TIL ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 9 I Kristin Brukaas KOMMENTARAR TIL ØKONOMIPLANEN 10 I Kontrollutvalet FORSLAG TIL BUDSJETT FOR v/kristine Åbø KONTROLLUTVAL OG REVISJON I Telemark SVAR PÅ HØYRING - KOMMUNEPLANENS

8 Fylkeskommune HANDLINGSDEL MED ØK.PLAN OG ÅRSBUDSJETT 12 I FAU v/tuddal skule INNSPEL TIL ØKONOMIPLANEN og Barnehage 13 N Rune Engehult UTGÅR Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Plan- og bygningslova 11-1 Kommunelova 44 og 45 Saksgang: Kommunestyret tek saka til orientering Formannskapet handsamar og tilrår. Formannskapet legg tilrådinga ut til offentleg ettersyn i 30 dagar. Kommunestyret gjer endeleg vedtak Bakgrunn for saka: Kommunestyret vedtok i mars 2011samfunnsdelen av kommuneplanen. I medhald av plan- og bygningslova skal kommuneplanen ha ein handlingsdel som viser korleis plana skal bli følgt opp dei komande fire åra eller meir. Handlingsdelen skali bli revidert årleg. Økonomiplanen etter kommunelova 44 kan inngå i handlingsdelen. I samband med rullering av handlingsdelen skal kommunen innehente synspunkt frå statlege og regionale organ og andre som har ansvar for gjennomføring av tiltak i handlingsdelen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjerast offentleg i minst 30 dagar før kommunestyret sin handsaming. Økonomiplan skal òg, i medhald av kommunelova, bli rullert kvart år. Økonomiplanen skal omfatte heile den kommunale verksemda, og gi eit realistisk oversyn over trulege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver i planperioden. I økonomiplanen skal det for kvart enkelt år vere dekning for dei utgifter og oppgåver som er ført opp. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjerast offentleg i minst 30 dagar før kommunestyret sin handsaming. Årsbudsjettet er ein bindande plan for kommunen sine midlar og bruken av desse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal vere realistisk. Det skal fastsetjast på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Vurdering: Rådmannen har funne det føreseieleg å integrere økonomiplanen for i handlingsdelen av kommuneplanen. Når økonomiplanen inngår i kommuneplanen si handlingsdel er det plan- og bygningslova sine reglar om offentleg ettersyn i 30 dagar mellom formannskapet si tilråding og kommunestyret sitt vedtak som gjeld. Utgangspunktet for arbeidet med handlingsdel, økonomiplan og årsbudsjett starta med strategikonferansen i kommunestyret Kommunestyrt blei da presentert for utviklingstrekk og utfordringar som kommunen står framfor.

9 På bakgrunn av dei opplysningane rådmannen ga i strategikonferansen kom kommunestyret med signal om at kommunen kunne skaffe seg auka økonomisk handlefridom ved å: Effektivisere arbeidet i kommunen Redusere sjukefråværet Leige ut ledig kapasitet Synleggjere innsparing ved strukturendringar i oppvekstsektoren Få fleire innbyggjarar Skape næringsutvikling Under føresetnad av at det var skapt økonomisk handlefridom ga kommunestyret signal om at den burde bli brukt til: Omsorgsbustadar Skulefornying Nattenste i heimesjukepleia Næringsarbeid/næringssjef Sentrumsutvikling Busetting Rådmannen har, så langt det har vore mogeleg, prøvd å følgje signala frå strategikonferansen. Dei økonomiske framtidsutsiktene til kommunen har blitt forverra etter strategikonferansen. Vesentleg auke i forventa pensjonskostnadar er hovudårsaka til dette. Rådmannen sitt forslag til handlingsdel, økonomiplan og budsjett blir lagt fram for heile kommunestyret i møtet. På den måten får heile det politiske miljøet den same informasjon og kunnskap. Den vidare politiske handsaminga av saka vil skje i formannskapet som legg forslag til vedtak ut til offentleg ettersyn seinast Kommunestyret får saka tilbake til endeleg vedtak RÅDMANNEN TILRÅR: Kommunestyret tek rådmannen sin presentasjon av kommuneplana si handlingsdel , med økonomiplan og årsbudsjett 2012 til orientering. NYE OPPLYSNINGAR I SAKA Vedlegg: Rådmannen sitt forslag til Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett 2012 Kongsbergregionen: Sekretariatets budsjettinnspill for NB! Vedlegga blir delt ut i kommunestyret Saksutgreiing: Hjartdal kommune har eit inntektsnivå per innbyggjar som ligg på 110% (landsgjennomsnitt = 100%). Hjartdal har dei høgaste inntektene per innbyggjar i Telemark justert for demografiske behov. Gjennomsnittet i Telemark ligg på 97%. Hjartdal er såleis i ei privilegert situasjon samanlikna med mange andre kommunar.

10 Dei økonomiske rammevilkåra endrar seg likevel stadig. For Hjartdal kommune sin del er endringane i negativ retning. Hjartdal kommer nest dårlegast ut i Telemark når det gjeld veksten i frie inntekter i (Hjartdal + 3,1%, Seljord +8,3%, snitt Telemark +5,0%). I 2011 kom vi dårlegast ut i Telemark. Årsaka til dette er knytt til fordelingsnøkkelen i inntektssystemet. Resultatet av dette er at kommunen sin økonomiske handlefridom blir redusert. Det ser vi ved at kommunen sitt netto driftsresultat har minka år for år. I den fireårsperioden vi nå går inn i ser det ut til at dei økonomiske rammevilkåra vil bli vesentleg forverra. Det er viktig at kommunestyret ser desse signala og tek grep som gjer at kommunen sin økonomi blir berekraftig, og dermed sikrar gode tenestetilbod til framtidige generasjonar. Det er mange ønskje og behov som blir avdekka gjennom ein politisk og administrativ prosess som endar opp med eit økonomiplanvedtak i kommunestyret. Det er ikkje rom for alt. Politikk handlar om å prioritere og å ta val. Rådmannen har forsøkt å leggje til rette for politiske val. Det er likevel vanskeleg å sjå at kommunestyret kan vedta ein økonomiplan i balanse utan å sette i verk omfattande tiltak. Ei vidareføring av dagens drift, med forventa inntektsutvikling, er ikkje mogeleg. Kommunen vil da mangle frå ca kr ,- i 2012 til ca 6 millionar kronar i 2015 for å få balanse i budsjettet. Årsaka til denne utviklinga er at utgiftene aukar meir enn inntektene, i tillegg til at det blir ei vesentleg auke i pensjonsutgiftene. Auken skuldast uro i finansmarknaden, rentenedgang og auka levealder. Ei sentral utfordring blir derfor å skape økonomisk handlefridom for å møte nye krav og behov. Det er mogeleg å auke den økonomiske handlefridomen ved å redusere kostnadar og ved å auke inntektene. Rådmannen har i framlegg til økonomiplan funne fram til innsparingstiltak, effektiviseringar og inntektsauke på om lag 1,5 millionar med verknad frå Tiltaka er knytt til: stillingsreduksjonar i skulen som følgje av elevnedgang bortfall av spesialundervisning som følgje av opphør av enkeltvedtak refusjon for øvingsskuleverksemd fjerning av støtte til transport (ikkje lovpålagt stønad) auka inntekt knytt til ny teneste for plassering av bygg redusert branntilsyn Det er samtidig nødvendig å gjennomføre nokre nye driftstiltak og investeringar. Det største og viktigaste driftstiltaket er knytt til etablering av natteneste i heimesjukepleia. Rådmannen meiner dette er nødvendig for at kommunen skal ha mogelegheit til å møte utfordringane i samhandlingsreforma. I tillegg er det lagt inn driftsmidlar til nødvendige oppgraderingar knytt til IKT. På investeringssida er det ein del tiltak som kommunen må gjennomføre. Det er knytt til anskaffing av nytt økonomisystem, infrastruktur på Øvstebøfeltet, sluttføring av påbegynte tiltak og nytt vassverk i Gvammen. Når desse nødvendige drifts- og investeringstiltaka er lagt inn viser botnlina at det ikkje er nok midlar. Rådmannen har derfor sett nærare på signalet frå strategikonferansen knytt til synleggjering av innsparingar ved strukturendringar i oppvekstsektoren.

11 Ei samling av mellomsteget på Sauland skule vil frigjere midlar, men gir ikkje rom for å gjere nødvendige oppgraderingar av Sauland skule. Viss ein derimot samlar alle skulane vil det vere rom for å byggje ein heilt ny skule (for mellomsteget og ungdomssteget) og samtidig frigjere midlar til drift av andre sektorar. Rådmannen har innarbeidd ei slik løysing i sitt forslag. Rådmannen har og lagt inn eigedomsskatt på bustadar og fritidshus frå Dette har vore nødvendig for å få balanse alle år i økonomiplanperioden. Rådmannen legg vekt på at handlingsdelen og økonomiplanen skal gi grunnlag for ei berekraftig økonomisk utvikling av kommunen. I kommuneplana har kommunestyret vedteke at netto driftsresultat skal vere minimum 3%. Til tross for drastiske tiltak har rådmannen ikkje klart å legge fram eit forslag der denne målsettinga er nådd. I rådmannen sitt forslag ligg netto driftsresultat på -0,27% i 2012, -2,27% i 2013, + 0,14% i 2014 og Ved å auke eigedomsskatten meir vil netto driftsresultat auke. Ei nærmare vurdering kjem fram av vedlagte handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett. RÅDMANNEN TILRÅR 1. Kommunestyret vedtek kommuneplanen sin Handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett 2012, inklusiv budsjettskjema 1A, 1B og 2A, vedlegg 3 Økonomisk Oversikt drift og vedlegg 4 Økonomisk oversikt investering, slik dei ligg føre. 2. I tillegg vedtek kommunestyret: a. Skatt på inntekt og formue blir utlikna med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. b. Eigedomsskatt for 2012 blir skrive ut på verker og bruk i heile kommunen. Skattesatsen blir sett til 7 promille. c. Momskompensasjonen på investeringar i 2012 blir overført til investeringane og inngår som ein del av finansieringa av kvart enkelt prosjekt. d. Det blir tatt opp lån i samsvar med finansreglementet og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). Lånet/låna blir nedbetalt over 20 år. e. Gebyr og betalingssatsar blir vedtatt slik det kjem fram av handlingsdelen. f. Årleg driftstilskot til Hjartdal Kyrkjelege Fellesråd på kr ,-. 3. Det blir etablert natteneste i heimesjukepleia frå Det blir sett i gang planlegging av nytt skulebygg ved Sauland skule. Nedlegging av Hjartdal skule og Tuddal skule blir tilpassa framdrift av byggeprosjektet og personalsituasjonen. 5. Det blir innført eigedomsskatt på bustad og fritidsbustad frå Formannskapet Handsaming: Omforeina forslag: 1. Saka utsetjast 2. Til møte i formannskapet blir rådmannen beden om å leggje fram berekningar/konsekvensar knytt til:

12 VOTERING: a. Vidareføring dagens struktur i oppvekstsektoren b. Redusere bemanning innanfor dagens organisering i oppvekstsektoren c. Kutte ut ordninga med betaling for halvdagsplass i barnehagane d. Innsparing ved sjukeheimen som konsekvens av innføring av natteneste e. 100% sjølvkost for vatn og avløp f. Ulike variantar for utbetring av skulebygg g. Konsekvensar for auka utbytte frå Hjartdal Elverk. Det omforeina forslaget blei samrøystes vedteke. FOR-080/11 TILRÅDING: Omforeina forslag: 1. Saka utsetjast 2. Til møte i formannskapet blir rådmannen beden om å leggje fram berekningar/konsekvensar knytt til: h. Vidareføring dagens struktur i oppvekstsektoren i. Redusere bemanning innanfor dagens organisering i oppvekstsektoren j. Kutte ut ordninga med betaling for halvdagsplass i barnehagane k. Innsparing ved sjukeheimen som konsekvens av innføring av natteneste l. 100% sjølvkost for vatn og avløp m. Ulike variantar for utbetring av skulebygg n. Konsekvensar for auka utbytte frå Hjartdal Elverk Administrasjonsutval Handsaming: Sven Tore Løkslid la fram følgjande forslag: Saka blir tatt til orientering. VOTERING: Forslaget frå Sven Tore Løkslid blei samrøystes vedteke. ADM-006/11 TILRÅDING: Saka blir tatt til orientering Formannskapet Handsaming: Sven Tore Løkslid la fram alternativt forslag til budsjettskjema 1A og 1B. Sven Tore Løkslid fremma alternativt forslag til pkt. 4: Rådmannen blir beden om å legge fram sak om gjennomgang av ein prosess knytt til Opprusting av skulane Bygging av ny skule/fleirbrukshall Skulestruktur

13 Sven Tore Løkslid la fram forslag til endring av gebyr og betalingssatsar: - Fjerne pkt. 2 i betalingssatsar for skule, barnehage og SFO (s.48) - Tillegg til pkt. 2.2 under gebyr etter plan- og bygningslova: Fyrstegongsetablerarar under 40 år gebyrfritak. (s.41) Rådmannen la fram alternativt forslag til budsjettskjema 2A. Olav Tho la fram alternativt forslag til pkt. 4: a) Skulane i Tuddal og Hjartdal blir ikkje lagt ned. b) Det blir ikkje sett i verk strukturgjennomgang av skulane, jfr. Punkt a. Olav Tho fremma forslag til nytt pkt. 6: Det blir oppretta stilling som næringsansvarleg i Hjartdal kommune med finansiering frå næringsfondet. Sven Tore Løkslid bad om gruppemøte. Bjørg -Inger Flatland la fram alternativt forslag til pkt. 4: Det blir sett i gang gjennomgang av skulestrukturen i kommunen der fokus skal vere kvalitet og ressursutnyttelse. Dette sett i samanheng med framtidig forventa elevtal og kommunens økonomiske situasjon. Bjørg- Inger Flatland la fram alternativt forslag til pkt. 5: Det blir ikkje innført eigedomsskatt på bustad og fritidsbustad frå Olav Tho fremma følgjande tilleggsforslag til pkt. 1: Budsjettet blir vedteke med følgjande endringar.utover det, blir det vedteke eit budsjett i balanse, med ei prosentvis lik reduksjon i rammene for dei ulike områda, justert for forventa statlege overføringar. Bjørg-Inger Flatland trekte sitt forslag til pkt. 4. VOTERING: Olav Tho sitt forslag til nytt pkt. 6 falt med 3 mot 2 stemmer. Rådmannens forslag til budsjettskjema 1A og 1B falt mot 5 stemmer. Sven Tore Løkslid sitt forslag til budsjettskjema 1A og 1B blei satt opp mot Olav Tho sitt tilleggsforslag til pkt. 1. Sven Tore Løkslid sitt forslag blei vedteke med 3 mot 2 stemmer. Rådmannen sitt reviderte forslag til skjema 2A blei samrøystes vedteke. Sven Tore Løkslid sitt forslag om endring av gebyrregulativ etter plan- og bygningslova og betalingssats for barnehage blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til 2a) blei samrøystes vedteke. 2b) blei samrøystes vedteke 2c) blei samrøystes vedteke 2d) blei samrøystes vedteke 2e) med endringane i gebyrregulativet blei samrøystes vedteke.

14 2f) blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til pkt. 3 blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til pkt. 4 falt mot 5 stemmer. Sven Tore Løkslid sitt forslag til pkt. 4 blei sett opp mot Olav Tho sitt forslag til pkt. 4. Forslaget til Sven Tore Løkslid blei vedteke med 4 mot 1 stemme. Rådmannen si tilråding til pkt. 5 blei sett opp mot Bjørg Inger Flatland sitt forslag. Rådmannen si tilråding blei vedteke med 3 mot 2 stemmer. Pkt. 1 i rådmannen si tilråding, med dei endringar som er vedteke over, blei vedteke med 3 mot 2 stemmer. FOR-089/11 TILRÅDING: 1. Kommunestyret vedtek kommuneplanen sin Handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett 2012, inklusiv budsjettskjema 1A, 1B og 2A, vedlegg 3 Økonomisk Oversikt drift og vedlegg 4 Økonomisk oversikt investering, slik dei ligg føre. 2. I tillegg vedtek kommunestyret: a. Skatt på inntekt og formue blir utlikna med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. b. Eigedomsskatt for 2012 blir skrive ut på verker og bruk i heile kommunen. Skattesatsen blir sett til 7 promille. c. Momskompensasjonen på investeringar i 2012 blir overført til investeringane og inngår som ein del av finansieringa av kvart enkelt prosjekt. d. Det blir tatt opp lån i samsvar med finansreglementet og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). Lånet/låna blir nedbetalt over 20 år. e. Gebyr og betalingssatsar blir vedtatt slik det kjem fram av handlingsdelen. f. Årleg driftstilskot til Hjartdal Kyrkjelege Fellesråd på kr ,-. 3. Det blir etablert natteneste i heimesjukepleia frå Rådmannen blir beden om å legge fram sak om gjennomføring av ein prosess knytt til * Opprusting av skulane * Bygging av ny skule/fleirbrukshall * Skulestruktur 5. Det blir innført eigedomsskatt på bustad og fritidsbustad frå Arbeidsmiljøutval Handsaming: AMU-004/11 UTTALE: 1. AMU meiner at fagmiljøet i Hjartdal kommune styrkast ved innføring av natteneste og derav fleire sjukepleiarar. Dette gjev tryggleik og attraktivitet ved arbeid i helsesektoren i Hjartdal kommune. 2. AMU har inga motforestillingar for tiltaket i seg sjølv, men legg vekt på at det må vera ein tilstadesverande og synleg leiar. Dette kan bli utfordrande med tre skule- og

15 barnehagekrinsar som skal leiast. Eit godt arbeidsmiljø og fagleg kvalitet må vektleggast ved stillingsbeskriving for ny felles styrar og ny felles rektor. 3. AMU beklagar at det ikkje er funne rom for frikjøp av Hovudverneombud.

16 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for plan og byggesaker /11 AEB Kommunestyret /11 AEB Saksansvarleg: Anne E. Bamle Arkiv: GBNR- 104/1, 2, 3 og 4, Planid- Arkivnr.: 11/ GONGS HANDSAMING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLHEIMSBEITE HYTTEFELT, DEL AV GNR. 104, BNR. 1, 2, 3 OG 4 - EIGENGODKJENNING Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Norsk Byggprosjektering AS VS: SOLHEIMSBEITET REGULERINGSPLAN MED VEDLEGG OG ADRESSELISTE. 2 S GONGS HANDSAMING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLHEIMSBEITE HYTTEFELT, DEL AV GNR. 104, BNR. 1, 2, 3 OG 4 3 U Norsk Byggprosjektering AS MELDING OM VEDTAK 4 U Sjå adresseliste OFFENTLEG ETTERSYN OG HØYRING - REGULERINGSPLAN FOR SOLHEIMSBEITE HYTTEFELT, DEL AV GNR. 104, BNR. 1, 2, 3 OG 4, HJARTDAL KOMMUNE 5 I Bjørn Vidar Baksaas VEDK. REGPLAN SOLHEIMSBEITE - VANNPOST IKKE INNTEGNET 6 I Martin Feed SAKS NUMMER 11/649 HØRING, ENDRING I REGULERINGSPLAN FOR SOLHEIMSBEITE 7 I Thorstein Trogstad INNSPILL TIL REGULERINGSPLAN FOR SOLHEOMSBEITE HYTTEFELT 8 I Atle Holmås MERKNAD TIL REG.PLAN FOR

17 SOLHEIMSBEITET HYTTEFELT 9 I Rolf Moe MERKNAD TIL PLANFORSLAG(E-POST DAT ) 10 I Terje Wårås MERKNAD TIL PLANFORSLAG 11 I Terje Wårås REGULERINGSPLANKARTET MED ENDRINGSFORSLAG 14 I Egil Sæl KOMMENTARER TIL REGULERINGSPLAN FOR SOLHEIMSBEITE 15 I Kennel Sarko MERKNAD TIL REG.PLAN FOR SOLHEIMSBEITE 12 I Gunnar Karlsen MERKNAD TIL REGULERINGSPLAN FOR SOLHEIMSBEIET 13 I Anne Berit og Gunvor Sæl Egil KOMMENTARER TIL REGULERINGSPLAN FOR SOLHEIMSBEITE 20 I Britt Abrahamsen; Inger Theie Pedersen KOMMENTAR TIL FORSLAG I REGULERINGSPLANEN 17 I Hytteeigarar v/tore Hagen FELLES MERKNADAR TIL REG.PLAN FORSLAGET 19 I Miljøhygienisk avdeling ADMINISTRATIV UTTALE VEDK. REG.PLAN SOLHEIMSBEITE 16 I Torkel Moen MERKNAD TIL REGULERINGSPLAN 18 I Inga Bakka MERKNAD TIL REG.PLAN 21 I Egil Moen MERKNAD VEDR. REG.PLAN SOLHEIMSBEITE - GNR. 104/1-36, A I Torvald Eide MERKNAD TIL SOLHEIMSBEITE HYTTEFELT 23 I Thomas Stang Rydin INNSPEL TIL REGULERINGSPLAN FOR SOLLHEIMSBEITE HYTTEFELT 24 I Telemark Fylkeskommune SVAR PÅ HØRING REGULERINGSPLAN SOLHEIMSBEITE 27 I Fylkesmannen i MERKNADER TIL OFF. ETTERSYN REG.PLAN Telemark 28 I Norsk Byggprosjektering AS SOLHEIMSBEITET E-POST VEDK. JUSTERT KART OVER SOLHEIMSBEITE SAMT ALLE PLANFILER FOR PLANEN Vedlagde dokument: Skriv med vurdering av innkomne merknader VEDLEGG 1. Dei enkelte innspela er referert i dokumentet og vert ikkje sendt ut som vedlegg til saka. Plankart VEDLEGG 2A OG 2B Føresegner VEDLEGG 3 Dokument nr. 2 (saksframlegg til 1. gongs handsaming) VEDLEGG 4

18 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl08) Saksgang: Utval for plan og byggesaker tilrår kommunestyret å eigengodkjenne planen. Kommunestyret eigengodkjenner planen. Bakgrunn for saka: Grunneigarar: Håkon Bøen, Torbjørn Øya, Tone Skårdal, Halvor O. Kasin Regulant: Norsk Byggprosjektering AS Formålet med planen er primært å legge til rette for vegadkomst til hyttene. Utval for plan og byggesaker handsama planen fyrste gong , sak 46/11. Planen har vore ute til offentleg ettersyn og høyring i perioden til Vurdering: Ein reguleringsplan kan takast opp til endring når som helst grunneigar ynskjer og kommunen samtykker. Når ein så stor plan som nærverande skal endrast, kan det medføre mange innspel frå hytteeigarar som opplever at det dei trudde skulle vere ei forutsigbar framtid, plutseleg vert rørt ved. Rådmannen vil syne til vedlagte skriv med vurdering av innkomne merknader. Nokre merknader vert likevel omtalt her. Telemark Fylkeskommune Det har vore tett dialog mellom fylkeskommunen og regulanten når det gjeld innregulering av den automatisk freda gravrøysa. Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen kjem med eit fagleg råd om ikkje legge til rette for bygging i 50-meters sona ved Toskjærvatnet. Det ligg ei tomt som har fått 50-meters lina som byggegrense. Det har vore viktig for kommunen i planprosessen å ikkje opne for nye hytter nærare vatnet enn 50 m. Dette til tross for at det ligg eldre hytter nær opptil vatnet. Det som planen legg til rette for, er vegar til desse eldre hyttene. Traseen er nokre stader lagt i 50-meters sona. Småbåthamn Det har kome fleire innspel på at grunneigar no ynskjer å regulere inn småbåthamn 3 steder ved Toskjærvatnet. Alle innspela er negative, i den forstand at hytteeigarar som har hatt båt liggjande i Toskjærvatnet ynskjer å fortsette den praksisen. Dei ynskjer ikkje båtane samla i småbåthamner. Det er legitimt for ein grunneigar å regulere inn småbåthamn, på lik line som t.d. parkeringsplass. Kven som skal/kan nytte båthamna, er eit privatrettsleg spørsmål som ikkje vert regulert i denne reguleringsplanen. Berre eit bygg pr. tomt Grunnerigar stend fritt til å foreslå kva for utnytting han ynskjer. Det er ingen som har krav på at same utnytting skal gjelde for alltid. Det som er verdt å merke seg er at tiltak som er satt opp lovleg etter førre plan, ikkje vert ulovlege tiltak sjølv om ny plan ikkje (lenger) tillet tiltaket.

19 Felles parkeringsplassar Rådmannen er heilt einig med grunneigar at det ikkje lenger er naudsynt med alle dei felles parkeringsplassane som låg regulert i førre plan. Dei aller fleste hytteeigarane får no høve til å søke om å byggje veg inn til eiga hytte, og parkering skal soleis skje på eiga tomt. Det er nokre felles parkeringsplassar i denne nye planen og. Det er for å legge til rette for parkering for hytter/tomter som ikkje har fått regulert inn vegadkomst. Veg nr. 32 og andre stikkvegar i same området Veg 32 er ny og gjeng frå tomt C7-4 langs vatnet både aust og vestover. Vegar i dette området har ført til fleire innspel. Innspela har vore gjenstand for nye synfaringar, både frå regulanten si side og frå kommunen si side. Det er krevjande trasear i den forstand at det er mange omsyn å ta: Dei aller fleste ynskjer seg veg til hytteveggen Det er ikkje ynskjeleg med kryssing av skiløypa Vegane vert liggjande i ope terreng og landskapstilpassing er viktig stikkord Vegane vert delvis liggjande i 50 meters sona frå vatnet Etter ei samla vurdering har Rådmannen funnet å ville tilrå at vegar i dette området vert liggjande som foreslått. Dette til tross for at traseane fører til ei ny kryssing veg/skiløype. Rådmannen finner her å minne om at det er ingen plikt til å byggje ein veg sjølv om den ligg regulert. Det er heller ingen plikt til å vinterbrøyte ein veg. B4H3, 104/2/46, Trogstad Sjå skriv med merknader til innspelet ny vegtrase er teikna inn på kartet og utsnitt er synt under merknader. S8-10, Holmås Sjå skriv med merknader til innspelet - ny vegtrase er teikna inn på kartet og utsnitt er synt under merknader. Rådmannen vil bemerke at planprosessen har vore tidkrevjande. Det er ein omfattande plan som har vore til endring og det har kome mange innspel. Teknisk sett har plankartet vore krevjande særleg med tanke på all informasjon det er ynskjeleg å ha inn på kartet. Kartet er ikkje optimalt når det gjeld lesbarheit, men alt i alt meiner rådmannen planen no kan sluttførast og eigengodkjennast av kommunestyret. RÅDMANNEN TILRÅR: Med heimel i pbl og eigengodkjenner Hjartdal kommunestyre reguleringsplanen for Solheimsbeite Hyttefelt, del av gnr. 104, bnr. 1, 2, 3 og Utval for plan og byggesaker Handsaming: Inger Øya Grøgård stilte spørsmål ved sin habilitet da far hennar er grunneigar i Solheimsbeite.

20 Utvalet sa Inger Øya Grøgård inhabil. Samrøystes. Kåre Karlberg møtte som varamann. Møtet blei leia av nestleiar Mathias Kleppen. VOTERING: Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. POB-069/11 TILRÅDING: Med heimel i pbl og eigengodkjenner Hjartdal kommunestyre reguleringsplanen for Solheimsbeite Hyttefelt, del av gnr. 104, bnr. 1, 2, 3 og 4.

21 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /11 RE Kommunestyret /11 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-033, K1- Arkivnr.: 11/1849 SUPPLERINGSVAL - UTVAL FOR NÆRING OG TEKNIKK Dokument i saka: Møteprotokoll KOM-sak 097/11. Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kommunelova 16. Saksgang: Formannskapet tilrår. Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: Reidun Hagen (AP) blei i kommunestyret , sak 097/11 gitt fritak frå vervet som medlem i utval for næring og teknikk. I kommunelova 16-3 heiter det: Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre ( ) trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåte fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene, skal det så langt som mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. Det er fem faste medlemmar i utvalet. Reidun Hagen var ein av to kvinner i utvalet. Dette betyr at det skal veljast ei kvinne frå Arbeidarpartiet.

22 Dersom den som blir vald som nytt fast medlem i dag er vararepresentant til utvalet, må lista over vararepresentantar endrast og eventuelt supplerast med ein ny vararepresentant. RÅDMANNEN TILRÅR: blir vald til nytt fast medlem i utval for næring og teknikk for resten av valperioden Formannskapet Handsaming: Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag: Signe Bekkhus VOTERING: Forslaget frå Sven Tore Løkslid blei samrøystes vedteke. FOR-093/11 TILRÅDING: Signe Bekkhus blir vald til nytt fast medlem i utval for næring og teknikk for resten av valperioden

23 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /11 IL Kommunestyret /11 IL Saksansvarleg: Ingebjørg Landsverk MØTEPLAN 2012 Arkiv: K1-062, K1- Arkivnr.: 11/1777 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I Rådmannen MØTEPLAN 2012 Vedlagde dokument: Forslag til møteplan 1. halvår. Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kommunelova 32 Saksgang: Formannskapet tilrår. Kommunestyret gjer vedtak.

24 Bakgrunn for saka: I kommunelova 32 heiter det Møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet sjølv, kommunestyret ( ), skal elles nåt organets leder finner det påkrevet eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Det skal no vedtakast møteplan for Vurdering: Møteplanen kan enten vedtakast av kvar einskild utval eller av kommunestyret. Fordelen med at utvala sjølv fastsett møteplanen er at det kan takast omsyn til særskilde ønskje til dei faste medlemmene i utvalet. Ulempa med at kvart einskild utval fastsett sin møteplan er at det er vanskeleg å få til ein smidig og effektiv handsaming av dei politiske sakene. Ordninga med varamedlemmer skal sikre at utvalet er vedtaksfør sjølv om faste medlemmer har forfall. Rådmannen tilrår derfor at kommunestyret fastsett møteplanen for alle dei politiske utvala samla. Møteplanen legg opp til at utvala leggjast til same veker veka før formannskapet. Når saka skal gå frå utval via formannskap til kommunestyre vil utvalets tilråding bli lagt fram direkte for formannskapet i møte. RÅDMANNEN TILRÅR: Kommunestyret vedtek forslag til møteplan for 2012 slik den ligg føre Formannskapet Handsaming: Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag: - Kommunestyret startar kl. 18:00 - NOT og LOK bytter dag. VOTERING: Rådmannen si tilråding med endringsforslaga frå Sven Tore Løkslid blei samrøystes vedteke. FOR-094/11 TILRÅDING: Kommunestyret vedtek forslag til møteplan for 2012 slik den ligg føre.

25

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Saksnr til og frå: 095/11-096/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 14.11.2011 Møtestad: Formannskapssalen,kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet.

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 Merk tida. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 19:50 Saksnr til og frå: 098/11-103/11 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl 12:00. 14:00 Saksnr til og frå: 044/10-052/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Synfaring sak 053/13. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 31.10.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 16:30 Saksnr til og frå: 075/13-078/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 12.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 084/16-086/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:25 14:45 Saksnr til og frå: 067/12-073/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 09.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.00 15.20 Saksnr til og frå: 068/15-071/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 15:45 Saksnr til og frå: 028/12-036/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 16:00 Saksnr til og frå: 083/14-085/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 31.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00-12.45 Saksnr til og frå: 068/16-070/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.11.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 13.20 Saksnr til og frå: 071/16-074/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:00 Saksnr til og frå: 034/13-044/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 15.00 Saksnr til og frå: 064/15-067/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval Møtedato: 23.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.03.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 20:55 Saksnr til og frå: 005/12-013/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 16:45 Saksnr til og frå: 071/13-074/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 22.10.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Merk tida!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 043/17-044/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.09.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 22:00 Saksnr til og frå: 028/10-039/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 26.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:30 Saksnr til og frå: 024/15-037/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

PLANPROGRAM ENDRING AV FØRESEGNENE TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

PLANPROGRAM ENDRING AV FØRESEGNENE TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL PLANPROGRAM ENDRING AV FØRESEGNENE TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL Foto: Yngve Ask HJARTDAL KOMMUNE I medhald av pbl. 11-13 jf. 4-1 melder Hjartdal kommune med dette oppstart av endring av føresegnene til

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.11.2012 Møtestad: Kommunehuset,formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:55 Saksnr til og frå: 113/12-120/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 11.01.2012 Møtestad: Kommunehuste,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 001/12-009/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 01.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 Saksnr til og frå: 074/14-082/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 18:00 19:45 Saksnr til og frå: 021/11-028/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet 30.01.2017 003/17 MF Kommunestyret 08.02.2017 004/17 MF Saksansvarleg: Maria Fremmerlid Arkiv: K2-L00 Arkivnr.: 15/548

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 18.05.2015 Møtestad: Avdeling for Heimesjukepleie Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 06.09.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:20 17:00 Saksnr til og frå: 022/10-032/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2013 Møtestad: Tuddal Skule Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 030/13-041/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 17:15 Saksnr til og frå: 056/13-064/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.45 Saksnr til og frå: 037/12-041/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 26.08.2011 Møtestad: Kommunehuset,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 08:00 Merk Tida! Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 11.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 09.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 054/14-068/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Inger Øya Grøgård Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 08.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 10:00 Merk tida!!!!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.09.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 18:30 Saksnr til og frå: 054/13-063/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 28.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20.05 Saksnr til og frå: 038/12-045/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 03.02.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Kommunestyremedlemene blir med dette kalla inn til møtet.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:15 Saksnr til og frå: 051/09-056/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.30 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 23.10.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 16:00 Saksnr til og frå: 062/13-068/13 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 29.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:15 16:30 Saksnr til og frå: 021/13-031/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 001/14-007/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.10.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 15.45 Saksnr til og frå: 104/16-116/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.10.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 040/10-050/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:50 Saksnr til og frå: 017/13-020/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 03.11.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 046/12-057/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 14:30 Saksnr til og frå: 064/13-070/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.04.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 21:30 Saksnr til og frå: 031/15-040/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/13-016/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: varaordførar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 11.03.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/09-012/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 17.00 Saksnr til og frå: 111/15-116/15 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 20:40 Saksnr til og frå: 044/14-055/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 16.01.2012 Møtestad: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtedato: 28.05.2015 Møtestad: Gaustablikk Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 15:30 Saksnr til og frå: 008/15-010/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for plan og byggesaker /12 AEB Kommunestyret

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for plan og byggesaker /12 AEB Kommunestyret Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for plan og byggesaker 11.04.2012 033/12 AEB Kommunestyret 11.04.2012 016/12 AEB Saksansvarleg: Anne E. Bamle Arkiv: Planid- Arkivnr.:

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 18.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 19.25 Saksnr til og frå: 026/16-038/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 25.10.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 16.30 Saksnr til og frå: 055/17-067/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 10:00 Saksnr til og frå: 011/11-015/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 13:25 Saksnr til og frå: 040/15-044/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.45 Saksnr til og frå: 036/17-042/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.02.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:15 Saksnr til og frå: 001/13-007/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 11.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 05.12.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 121/12-133/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 19:00 Saksnr til og frå: 028/15-031/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 14:20 Saksnr til og frå: 039/14-048/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 16.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 19:15 Saksnr til og frå: 013/11-020/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteinnkalling for Valstyret

Møteinnkalling for Valstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Valstyret Møtedato: 29.04.2013 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.06.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 19:10 Saksnr til og frå: 016/10-027/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 09.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 007/11-011/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møtedato: 13.04.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer