Møteprotokoll for Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Kommunestyret"

Transkript

1 Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 21:30 Saksnr til og frå: 031/15-040/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene blei innkalla og møtet vart kunngjort på kommunen si heimeside og i Telen. Medlemmer (Før evt. opp kven som er borte) Einar Løndal AP - meldt forfall Heidi Hovde Skårnes AP - meldt forfall Varamedlemmer Kåre Karlberg Heidi Bondal Andre Rådmann Rune Engehult Advokat Ulf Larsen, Lund & Co DA Dagleg leiar Oddvar Nygård, Hjartdal elverk AS (Sak 035/15) Anna: Ingen merknad til innkalling og sakliste Det hadde ikkje kome inn spørsmål til spørjetimen. Underskrifter Vi stadfester at møteboka er i samsvar med det som blei vedteke på møtet. Sven Tore Løkslid Liv Tinnes Olav Listul

2 Saksliste: Sk nr. Saktittel 031/15 GODKJENNING AV MØTEBOK 32/15 REFERATSAKER 033/15 KOMMUNEREFORMA - VAL AV TGREIINGSALTERNATIV 034/15 FOLKEVALTES ARBEIDSVILKÅR /15 HJARTDAL ELVERK - EIGARSTRATEGI 036/15 FULLMAKT TIL ORDFØRAR Å ETABLERE KOMMUNALT EIGD INVESTERINGSSELSKAP 037/15 NY SAULAND SKULE - ROMPROGRAM 038/15 NYBYGG, SAULAND SKULE - VAL AV ENTREPRISEFORM 039/15 INTERKOMMUNALT SAMARBEID PLAN/BYGG/LANDBRUK/EIGEDOMSSKATT 040/15 BEMANNINGSSITUASJONEN I ADMINISTRASJONEN

3 031/15: GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå K-styret blir godkjent slik ho ligg føre. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-031/15 VEDTAK: Møteboka frå K-styret blir godkjent slik ho ligg føre. 032/15: REFERATSAKER RÅDMANNEN TILRÅR Referatsakene blir teke til orientering slik dei ligg føre. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-032/15 VEDTAK: Referatsakene blir teke til orientering slik dei ligg føre. 033/15: KOMMUNEREFORMA - VAL AV UTGREIINGSALTERNATIV RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret tek rapporten "Resultat av SWOT-analyse" til orientering. 2. Kommunestyret tar rapporten "Utviklingstrekk" til orientering. 3. Kommunestyret ønskjer å oppnå følgjande mål i samband med kommunereforma: Kommunestyret ber rådmannen vurdere følgjande alternativ for framtidig kommunestruktur: Kommunestyret gir ordføraren mynde til å ha uformelle drøftingar med sine kollegaer i dei aktuelle kommunane parallelt med rådmannen sin vurdering.

4 6. Kommunestyret framskundar punktet "intensjonsavtale" frå fase 3 til fase 2 i vedteken framdriftsplan Formannskapet Rådmannen orienterte om vedtak i Seljord kommunestyre og Kongsberg kommunestyre Sven Tore Løkslid (AP) fremma følgjande tillegg til pkt 3 i rådmannen si tilråding: Et sterkare fagmiljø Større attraksjonskraft Eit breiare og meir spesialisert tenestetilbod Sven Tore Løkslid (AP) fremma følgjande tillegg til pkt 4 i rådmannen si tilråding Aust-Telemark (Hjartdal, Notodden, Tinn) Seljord, Hjartdal, Notodden, Sauherad Hjartdal som eigen kommune Rådmannen si tilråding til pkt 1 blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til pkt 2 blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til pkt 3 med tillegget til Sven Tore Løkslid (AP) blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til pkt 4 med tillegget til Sven Tore Løkslid (AP) blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til pkt 5 blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til pkt 6 blei samrøystes vedteke. FOR-017/15 TILRÅDING: 1. Kommunestyret tek rapporten "Resultat av SWOT-analyse" til orientering. 2. Kommunestyret tar rapporten "Utviklingstrekk" til orientering. 3. Kommunestyret ønskjer å oppnå følgjande mål i samband med kommunereforma: Et sterkare fagmiljø Større attraksjonskraft Eit breiare og meir spesialisert tenestetilbod 4. Kommunestyret ber rådmannen vurdere følgjande alternativ for framtidig kommunestruktur: Aust-Telemark (Hjartdal, Notodden, Tinn) Seljord, Hjartdal, Notodden, Sauherad Hjartdal som eigen kommune 5 Kommunestyret gir ordføraren mynde til å ha uformelle drøftingar med sine kollegaer i dei aktuelle kommunane parallelt med rådmannen sin vurdering.

5 6 Kommunestyret framskundar punktet "intensjonsavtale" frå fase 3 til fase 2 i vedteken framdriftsplan. Inger Øya Grøgård Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke KOM-033/15 VEDTAK: 1. Kommunestyret tek rapporten "Resultat av SWOT-analyse" til orientering. 2. Kommunestyret tar rapporten "Utviklingstrekk" til orientering. 3. Kommunestyret ønskjer å oppnå følgjande mål i samband med kommunereforma: Et sterkare fagmiljø Større attraksjonskraft Eit breiare og meir spesialisert tenestetilbod 4. Kommunestyret ber rådmannen vurdere følgjande alternativ for framtidig kommunestruktur: Aust-Telemark (Hjartdal, Notodden, Tinn) Seljord, Hjartdal, Notodden, Sauherad Hjartdal som eigen kommune 5 Kommunestyret gir ordføraren mynde til å ha uformelle drøftingar med sine kollegaer i dei aktuelle kommunane parallelt med rådmannen sin vurdering. 6 Kommunestyret framskundar punktet "intensjonsavtale" frå fase 3 til fase 2 i vedteken framdriftsplan. 034/15: FOLKEVALTES ARBEIDSVILKÅR ORDFØRAR TILRÅR: 1. Reglement for folkevalde i Hjartdal kommune sine arbeidsvilkår vert vedteke slik det ligg føre, med verknad frå Konkret godtgjersle kjem fram av skjema 1 3. Godtgjæring for valstyra er gjeldande frå valet Nytt reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår skal handsamast av kommunestyret før neste valgperiode tek til Formannskapet

6 Ordføraren si tilråding blei samrøystes vedteke. FOR-023/15 TILRÅDING: 1. Reglement for folkevalde i Hjartdal kommune sine arbeidsvilkår vert vedteke slik det ligg føre, med verknad frå Konkret godtgjersle kjem fram av skjema 1 3. Godtgjæring for valstyra er gjeldande frå valet Nytt reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår skal handsamast av kommunestyret før neste valgperiode tek til. Sven Tore Løkslid Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-034/15 VEDTAK: 1. Reglement for folkevalde i Hjartdal kommune sine arbeidsvilkår vert vedteke slik det ligg føre, med verknad frå Konkret godtgjersle kjem fram av skjema 1 3. Godtgjæring for valstyra er gjeldande frå valet Nytt reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår skal handsamast av kommunestyret før neste valgperiode tek til. 035/15: HJARTDAL ELVERK - EIGARSTRATEGI RÅDMANNEN TILRÅR: Saka blir lagt fram utan tilråding Formannskapet Inger Øya Grøgård stilte spørsmål til sin habilitet. Formannskapet er enig at Inger Øya Grøgård er inhabil i saken. Sven Tore Løkslid foreslo følgjande endring i eigarstrategien for Hjartdal Elverk:

7 Konklusjon: Hjartdal kommunestyre ser at rammevilkår for Hjartdal Elverk AS, som eit av landets minste elverk, er utfordrande. Eit berekraftig eigarskap fordrar eit større selskap. Hjartdal kommunestyre ønskjer enten å fusjonere Hjartdal Elverk AS med eitt eller fleire andre selskap, eller å selje selskapet. Hjartdal kommunestyre ønskjer å velje den løysinga som gir best resultat for innbyggarar og brukarar. Kommunestyret sine prioriteringar og resultatkrav overfor selskapet framover: Tillegg til dei tre eksisterande kulepunkta: Kommunestyret ber rådmann og ordførar om å sondere mogelegheitene for å selje Hjartdal Elverk AS. Når Hjartdal Elverk AS sin tilråding om fusjon er klar og rådmann/ordførar har sondert mogelegheitene for sal, legg rådmannen fram ein samla sak til kommunestyret. Forslaget til Løkslid blei samrøystes vedteke. FOR-022/15 TILRÅDING: Konklusjon: Hjartdal kommunestyre ser at rammevilkår for Hjartdal Elverk AS, som eit av landets minste elverk, er utfordrande. Eit berekraftig eigarskap fordrar eit større selskap. Hjartdal kommunestyre ønskjer enten å fusjonere Hjartdal Elverk AS med eitt eller fleire andre selskap, eller å selje selskapet. Hjartdal kommunestyre ønskjer å velje den løysinga som gir best resultat for innbyggarar og brukarar. Kommunestyret sine prioriteringar og resultatkrav overfor selskapet framover: Tillegg til dei tre eksisterande kulepunkta: Kommunestyret ber rådmann og ordførar om å sondere mogelegheitene for å selje Hjartdal Elverk AS. Når Hjartdal Elverk AS sin tilråding om fusjon er klar og rådmann/ordførar har sondert mogelegheitene for sal, legg rådmannen fram ein samla sak til kommunestyret. Sven Tore Løkslid Audun Dølen stilte spørsmål ved sin habilitet da han er styreleiar i selskapet. Dølen blei samrøystes erklært inhabil med heimel i Fvl 6 1. ledd bokstav e.

8 Inger Øya Grøgård stilte spørsmål ved sin habilitet da hennar mann er styremedlem i selskapet. Øya Grøgård blei samrøystes erklært inhabil med heimel i Fvl ledd bokstav e. 15 av 17 tilstades. Kst dagleg leiar i Hjartdal Elverk AS Oddvar Nygård orienterte om Reiten-utvalet sin rapport. Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. 17 av 17 tilstades. KOM-035/15 VEDTAK: Konklusjon: Hjartdal kommunestyre ser at rammevilkår for Hjartdal Elverk AS, som eit av landets minste elverk, er utfordrande. Eit berekraftig eigarskap fordrar eit større selskap. Hjartdal kommunestyre ønskjer enten å fusjonere Hjartdal Elverk AS med eitt eller fleire andre selskap, eller å selje selskapet. Hjartdal kommunestyre ønskjer å velje den løysinga som gir best resultat for innbyggarar og brukarar. Kommunestyret sine prioriteringar og resultatkrav overfor selskapet framover: Tillegg til dei tre eksisterande kulepunkta: Kommunestyret ber rådmann og ordførar om å sondere mogelegheitene for å selje Hjartdal Elverk AS. Når Hjartdal Elverk AS sin tilråding om fusjon er klar og rådmann/ordførar har sondert mogelegheitene for sal, legg rådmannen fram ein samla sak til kommunestyret. 036/15: FULLMAKT TIL ORDFØRAR Å ETABLERE KOMMUNALT EIGD INVESTERINGSSELSKAP RÅDMANNEN TILRÅR: Ordførar får fullmakt til å etablere eit kommunalt eigd investeringsselskap som skal ha som einaste formål; eigarskap i Sauland Kraftverk as Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke.

9 KOM-036/15 VEDTAK: Ordførar får fullmakt til å etablere eit kommunalt eigd investeringsselskap som skal ha som einaste formål; eigarskap i Sauland Kraftverk as 037/15: NY SAULAND SKULE - ROMPROGRAM RÅDMANNEN TILRÅR Alternativ A 1. Kommunestyret vedtek vedlagte romprogram Alt 4 for det vidare arbeidet med bygging av nytt undervisningsbygg og fleirbrukshall ved Sauland skule. 2. Kommunestyret ber rådmannen prosjektere nybygging av undervisningsbygg og idrettsbygg/fleirbrukshall ved Sauland skule innafor ei kostnadsramme på kr 66,7 mill. Eller: Alternativ B Eller: 1. Kommunestyret vedtek vedlagte romprogram Alt 1 for det vidare arbeidet med bygging av nytt undervisningsbygg og gymsal ved Sauland skule. 2. Kommunestyret ber rådmannen prosjektere nybygging av undervisningsbygg og gymsal ved Sauland skule innafor ei kostnadsramme på kr 53,7 mill. Alternativ C 1. Kommunestyret forkastar forslag til romprogram for nytt undervisningsbygg og idrettsbygg/fleirbrukshall ved Sauland skule. 2. Kommunestyret ber rådmannen prosjektere ein totalrehabilitering av Sauland skule innafor ei kostnadsramme på kr 33 mill. + eventuelt: 3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide skisse/romprogram for fleirbrukshall som tilfredsstiller Kulturdepartementet sine minimumskrav Formannskapet Rådmannen orienterte om vedtak 005/15 frå AMU. Mathias Kleppen (SP) fremma følgjande forslag: Alternativ C med endring i punkt 2: Kommunestyret ber Rådmannen prosjektere nybygging av undervisningsbygg og gymsal ved Sauland skule innanfor ei kostnadsramme på kr 15 mill. Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag: Alternativ A

10 Audun Solberg fremma følgjande forslag: KrF er positiv til nybygg, evt full rehabilitering av Sauland skule, mellomsteget og ungdomssteget. Vi ønskjer ikkje hastverksarbeid med denne store og viktige investeringa. Og vi vil ha så god oversikt som råd over kor stor skulen må vere. Dette også i lys av ei evt kommunesamanslåing. Vi går inn for bygging av skule i Sauland, men ikkje i Forslaget til Mathias Kleppen falt med 1 mot 4 stemmer. Forslaget til Audun Solberg falt med 1 mot 4 stemmer. Sven Tore Løkslid sitt forslag blei vedteke med 3 mot 2 stemmer. FOR-018/15 TILRÅDING: 1. Kommunestyret vedtek vedlagte romprogram Alt 4 for det vidare arbeidet med bygging av nytt undervisningsbygg og fleirbrukshall ved Sauland skule. 2. Kommunestyret ber rådmannen prosjektere nybygging av undervisningsbygg og idrettsbygg/fleirbrukshall ved Sauland skule innafor ei kostnadsramme på kr 66,7 mill. Sven Tore Løkslid Audun Solberg fremma følgjande forslag: KrF er positiv til nybygg, evt full rehabilitering av Sauland skule, mellomsteget og ungdomssteget. Vi ønskjer ikkje hastverksarbeid med denne store og viktige investeringa. Og vi vil ha så god oversikt som råd over kor stor skulen må vere. Dette også i lys av ei evt kommunesamanslåing. Vi går inn for bygging av skule i Sauland, men ikkje i Mathias Kleppen fremma følgjande forslag: Alternativ C med endring i punkt 2: Kommunestyret ber Rådmannen prosjektere nybygging av undervisningsbygg og gymsal ved Sauland skule innanfor ei kostnadsramme på kr 15 mill. Gunvald Tho bad om gruppemøte. Ordføraren innvilga gruppemøte i 5 minutt. Mathias Kleppen trakk sitt forslag. Forslaget frå Audun Solberg blei sett opp mot formannskapet si tilråding. Formannskapet si tilråding blei vedteke med 11 mot 6 stemmer. KOM-037/15 VEDTAK: 1. Kommunestyret vedtek vedlagte romprogram Alt 4 for det vidare arbeidet med bygging av nytt undervisningsbygg og fleirbrukshall ved Sauland skule.

11 2. Kommunestyret ber rådmannen prosjektere nybygging av undervisningsbygg og idrettsbygg/fleirbrukshall ved Sauland skule innafor ei kostnadsramme på kr 66,7 mill. 038/15: NYBYGG, SAULAND SKULE - VAL AV ENTREPRISEFORM RÅDMANNEN TILRÅR: Hovudentreprise veljast som entrepriseform for ny Sauland skule Formannskapet Sven Tore Løkslid foreslo: Saka utsetjast. Forslaget frå Sven Tore Løkslid blei samrøystes vedteke. FOR-010/15 VEDTAK: Saka utsetjast Formannskapet Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. FOR-019/15 TILRÅDING: Hovudentreprise veljast som entrepriseform for ny Sauland skule. Mathias Kleppen Audun Dølen la fram ei oppmoding til rådmannen i samband med vilkåra for anbod. Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-038/15 VEDTAK: Hovudentreprise veljast som entrepriseform for ny Sauland skule.

12 039/15: INTERKOMMUNALT SAMARBEID PLAN/BYGG/LANDBRUK/EIGEDOMSSKATT RÅDMANNEN TILRÅR: Kommunestyret ber rådmannen halde fram prosessen med å etablere interkommunalt samarbeid med Notodden kommune knytt til plan/bygg/oppmåling/eigedomsskatt og landbruk i tråd med signala som er gitt i saksframstillinga Formannskapet Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag: Verbal punktet trekkast pga den pågåande kommunereformprosessen. Sven Tore Løkslid sitt forslag blei samrøystes vedteke. FOR-021/15 TILRÅDING: Verbal punktet trekkast pga den pågåande kommunereformprosessen. Mathias Kleppen Mathias Kleppen fremma rådmannen si opphavlege tilråding. Formannskapet si tilråding blei sett opp mot forslaget til Kleppen. Formannskapet si tilråding blei vedteke med 13 mot 4 stemmer. KOM-039/15 VEDTAK: Verbal punktet trekkast pga den pågåande kommunereformprosessen. 040/15: BEMANNINGSSITUASJONEN I ADMINISTRASJONEN RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret løyver kr ,- frå disposisjonsfondet ( ) for å finansiere overlappande bemanning i samband med bytte av økonomisjef. 2. Kommunestyret løyver kr ,- frå disposisjonsfondet ( ) for å finansiere sluttføring av områderegulering av Sauland sentrum.

13 3. Kommunestyret gir rådmannen mynde til å engasjere ekstern konsulentbistand i så stor grad som det lar seg gjere i samband med arbeidet med eigarskap i Sauland kraftverk og handsaming av konsesjonsvilkår for eksisterande kraftproduksjon. Kostnaden vil bli finansiert frå disposisjonsfondet i seinare budsjettjusteringssak. 4. Kommunestyret løyver kr ,- frå disposisjonsfondet ( ) for å auke budsjettramma til sentraladministrasjonen/samfunnsutviklingsavdelinga i 2015 for å finansiere 100% stilling knytt til plan/bygg/eigedomsskatt. Kommunestyret vedtek permanent finansieringa av tiltaket i samband med økonomiplan Kommunestyret løyver kr ,- frå disposisjonsfondet ( ) for å auke budsjettramma til samfunnsutviklingsavdelinga i 2015 for å finansiere 50% stillingsheimel knytt til landbruksforvaltninga. Kommunestyret vedtek permanent finansieringa av tiltaket i samband med økonomiplan Kommunestyret trekk følgjande verbalpunkt/bestillingar tilbake: Administrasjonsutval Omforeina tilleggsforslag til pkt.6: Ingen verbalpunkt/bestillingar trekkast. Rådmannen si tilråding pkt. 1 blei samrøystes vedteke Rådmannen si tilråding pkt. 2 blei samrøystes vedteke Rådmannen si tilråding pkt. 3 blei samrøystes vedteke Rådmannen si tilråding pkt. 4 blei samrøystes vedteke Rådmannen si tilråding pkt. 5 blei samrøystes vedteke Rådmannen si tilråding pkt. 6 med det omforeina tilleggsforslaget blei samrøystes vedteke. ADM-007/15 TILRÅDING: 1. Kommunestyret løyver kr ,- frå disposisjonsfondet ( ) for å finansiere overlappande bemanning i samband med bytte av økonomisjef. 2. Kommunestyret løyver kr ,- frå disposisjonsfondet ( ) for å finansiere sluttføring av områderegulering av Sauland sentrum. 3. Kommunestyret gir rådmannen mynde til å engasjere ekstern konsulentbistand i så stor grad som det lar seg gjere i samband med arbeidet med eigarskap i Sauland kraftverk og handsaming av konsesjonsvilkår for eksisterande kraftproduksjon. Kostnaden vil bli finansiert frå disposisjonsfondet i seinare budsjettjusteringssak. 4. Kommunestyret løyver kr ,- frå disposisjonsfondet ( ) for å auke budsjettramma til sentraladministrasjonen/samfunnsutviklingsavdelinga i 2015 for å finansiere 100% stilling knytt til plan/bygg/eigedomsskatt. Kommunestyret vedtek permanent finansieringa av tiltaket i samband med økonomiplan Kommunestyret løyver kr ,- frå disposisjonsfondet ( ) for å auke budsjettramma til samfunnsutviklingsavdelinga i 2015 for å finansiere 50% stillingsheimel knytt til landbruksforvaltninga. Kommunestyret vedtek permanent finansieringa av tiltaket i samband med økonomiplan

14 Administrasjonsutvalet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-040/15 VEDTAK: 1. Kommunestyret løyver kr ,- frå disposisjonsfondet ( ) for å finansiere overlappande bemanning i samband med bytte av økonomisjef. 2. Kommunestyret løyver kr ,- frå disposisjonsfondet ( ) for å finansiere sluttføring av områderegulering av Sauland sentrum. 3. Kommunestyret gir rådmannen mynde til å engasjere ekstern konsulentbistand i så stor grad som det lar seg gjere i samband med arbeidet med eigarskap i Sauland kraftverk og handsaming av konsesjonsvilkår for eksisterande kraftproduksjon. Kostnaden vil bli finansiert frå disposisjonsfondet i seinare budsjettjusteringssak. 4. Kommunestyret løyver kr ,- frå disposisjonsfondet ( ) for å auke budsjettramma til sentraladministrasjonen/samfunnsutviklingsavdelinga i 2015 for å finansiere 100% stilling knytt til plan/bygg/eigedomsskatt. Kommunestyret vedtek permanent finansieringa av tiltaket i samband med økonomiplan Kommunestyret løyver kr ,- frå disposisjonsfondet ( ) for å auke budsjettramma til samfunnsutviklingsavdelinga i 2015 for å finansiere 50% stillingsheimel knytt til landbruksforvaltninga. Kommunestyret vedtek permanent finansieringa av tiltaket i samband med økonomiplan

15

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møtedato: 13.04.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.04.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:20 Saksnr til og frå: 015/15-023/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 14:20 Saksnr til og frå: 039/14-048/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.03.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 20:55 Saksnr til og frå: 005/12-013/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 13:45 Saksnr til og frå: 069/12-074/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 054/14-068/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Inger Øya Grøgård Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 15:45 Saksnr til og frå: 028/12-036/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:50 Saksnr til og frå: 017/13-020/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtedato: 28.05.2015 Møtestad: Gaustablikk Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 15:30 Saksnr til og frå: 008/15-010/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 17.00 Saksnr til og frå: 111/15-116/15 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.45 Saksnr til og frå: 036/17-042/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.09.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 21.00 Saksnr til og frå: 050/17-054/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.45 Saksnr til og frå: 037/12-041/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 26.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:30 Saksnr til og frå: 024/15-037/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:00 Saksnr til og frå: 034/13-044/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 04.04.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.55 Saksnr til og frå: 016/17-023/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:15 15:20 Saksnr til og frå: 001/11-005/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:45 16:15 Saksnr til og frå: 001/14-004/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 12.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 084/16-086/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Saksnr til og frå: 095/11-096/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.01.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 001/11-006/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.04.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 20:55 Saksnr til og frå: 032/16-038/16 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 001/14-007/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Saksnr til og frå: 056/15-063/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 13:25 Saksnr til og frå: 040/15-044/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.03.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.35 15.40 Saksnr til og frå: 016/16-022/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Nils Olav Hovde

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.30 16.00 Saksnr til og frå: 009/17-013/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 14:50 Saksnr til og frå: 076/14-089/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:30 16:00 Saksnr til og frå: 007/15-011/15 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 14:55 Saksnr til og frå: 001/15-005/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 09.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 007/11-011/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 24.02.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 21.00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/13-016/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: varaordførar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 25.01.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:53 Saksnr til og frå: 001/12-004/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 05.05.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 021/14-030/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 29.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:15 16:30 Saksnr til og frå: 021/13-031/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 028/17-031/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.10.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 15.45 Saksnr til og frå: 104/16-116/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 12:45 Saksnr til og frå: 013/13-018/13 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid. Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 12:00 Saksnr til og frå: 032/13-033/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 15.00 Saksnr til og frå: 064/15-067/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 09.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.00 15.20 Saksnr til og frå: 068/15-071/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.30 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 21:35 Saksnr til og frå: 011/13-021/13 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.45 12.00 Saksnr til og frå: 018/12-026/12 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14.35 16.55 Saksnr til og frå: 055/16-067/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 043/17-044/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 03.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 011/14-018/14 Da både leiar og

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.02.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:15 Saksnr til og frå: 001/13-007/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 06.09.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:20 17:00 Saksnr til og frå: 022/10-032/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 05.05.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 009/14-015/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 01.10.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00-17.30 Saksnr til og frå: 025/13-028/13 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 10:00 Saksnr til og frå: 011/11-015/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 16.05 Saksnr til og frå: 036/16-042/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 16:00 Saksnr til og frå: 083/14-085/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:25 15:00 Saksnr til og frå: 006/11-010/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.09.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 22:00 Saksnr til og frå: 028/10-039/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.06.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 22.00 Saksnr til og frå: 046/17-049/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl 12:00. 14:00 Saksnr til og frå: 044/10-052/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.04.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00-17:45 Saksnr til og frå: 013/09-018/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.11.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 13.20 Saksnr til og frå: 071/16-074/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 19:50 Saksnr til og frå: 098/11-103/11 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Valstyret

Møteprotokoll for Valstyret Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.13:00 13:30 Saksnr til og frå: 001/13-004/13 Møteprotokoll for Valstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 31.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00-12.45 Saksnr til og frå: 068/16-070/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtedato: 23.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Synfaring oppmøte Nordbø pensjonat Saksnr til og frå: 013/12-019/12 Møtet blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 08.06.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:30 Saksnr til og frå: 024/09-034/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.09.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 19:55 Saksnr til og frå: 051/13-061/13 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune Møteprotokoll for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 26.08.2013 Møtestad: DA senteret Hågån Møtetid: Kl. 09:00 Saksnr til og frå: 004/13-007/13 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 12.45 Saksnr til og frå: 026/16-035/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 16:30 Saksnr til og frå: 075/13-078/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2012 Møtestad: Biblioteket Møtetid: Kl. 17.00 19.00 Saksnr til og frå: 044/12-050/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 14:30 Saksnr til og frå: 064/13-070/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.20 Saksnr til og frå: 042/16-048/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Nils-Olav Hovde,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Saksnr til og frå: 033/10-037/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:00 Saksnr til og frå: 036/11-041/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 22.01.2014 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 001/14-010/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 11.03.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/09-012/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 13.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 08:45 Saksnr til og frå: 069/12-070/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 16.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 19:15 Saksnr til og frå: 013/11-020/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 09.05.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.30 Saks nr til og frå: 021/17-032/17 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Leiar Nils Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 25.10.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 16.30 Saksnr til og frå: 055/17-067/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 01.09.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-053/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:15 Saksnr til og frå: 051/09-056/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer