Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital Norge, mai 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital Norge, mai 2007"

Transkript

1 Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital Norge, mai 2007 Vedlagt finner du analysen av Norsk Investorbarometer for mai fra Danske Capital Norge. Analysens målsetting er å identifisere forventninger til ulike investorer om investeringsklimaet i tiden fremover. Spørreskjemaet ble sendt til 67 investorer med 31 avlagte svar. Det er stor bredde i utvalget. Livselskap, pensjonskasser, verdipapirfond, stiftelser, legater, interesseorganisasjoner og større private investorer har deltatt. Disse har ulike investeringsmål, profiler og strategier slik at utvalget samlet sett er godt spredt. Vi setter stor pris på deltagelse, og vi skal prøve å utvikle denne analysen til et viktig verktøy for dine investeringsbeslutninger. Analysen er delt i fire: (1) Inntjeningsforventninger, (2) Renteforventninger, (3) Prisings- og avkastningsforventninger, (4) Risiko. Tabell 1 nedenfor oppsumerer hovedpunktene i undersøkelsen. Du kan selv gå gjennom listen for å se om du er enig eller uenig med gjennomsnittet av de ulike forventningene blant investorene. Tabell 1: I mai forventer investorene at: Enig Uenig 1 Tilnærmet uforandret Oslo Børs i løpet av de neste 3 måneder 2 Den implisitte stemningen i det norske aksjemarkedet har fått seg en knekk 3 Råvarepriser og oljepris forventes å falle litt i tiden fremover 4 Korte renter forventes å følge utviklingsbanen til Norges Bank 5 Flere investorer ønsker å plassere i kontanter 6 Stock picking er den beste vei til å skape verdier 7 Oslo Børs begynner å bli fullt ut priset 8 Større andel av investorene forventer en kraftig korreksjon på Oslo Børs innen 3 mnd.

2 Oppsummering fra undersøkelsen i mai Potensialet er tatt ut i det norske aksjemarkedet! Oslo Børs har opplevd en fenomenal opptur de siste 4 årene. Aksjemarkedet har steget nesten 40 som en funksjon av lave renter, kraftig inntjeningsvekst og høye multipler. Det kan se ut som om denne trenden er i ferd med å forsvinne. I løpet av de neste 3 måneder forventer investorene at Oslo Børs hovedindeks stiger marginale 2% til 490. Markedet begynner å bli luftigere priset samtidig som inntjeningsveksten bremser opp. Dette indikerer at det er svært begrenset oppside i det korte bildet. Dersom disse forventningene er representative for markedskonsensus, vil det kunne føre til betydelig mindre likviditet til det norske aksjemarkedet. Avkastnings- og risikoforholdet er rett og slett for dårlig. Risikoviljen møter også motbør. Vi registrerer at bankinnskudd har økt i popularitet den siste tiden, noe som kan indikere at investorer mener at norske aksjer er blitt mer risikable. Et annet moment er at andelen som mener det er svært sannsynlig med et kraftig kursfall på Oslo Børs har steget fra 3% til 13% siden februar. Slår vi sammen gruppen som mener det er litt sannsynlig med et kraftig kursfall stiger andelen til 97% mot 78% i februar og 57% i november. Med andre ord, den implisitte stemningen i det norske aksjemarkedet har fått seg en solid knekk. Investorene forventer uforandrede eller litt lavere råvarepriser. Det samme er tilfellet for oljeprisen, men denne har steget kraftig siden forrige undersøkelse og resultatet blir omtrent uendret. Inntjeningsveksten for selskapene på Oslo Børs er nedjustert fra 5,9% i februar til 5,3% i mai. Inflasjon og korte renter forventes å stige i takt med sentralbankens forutsetninger. Det er ingen markerte endringer i hvilke segmenter på Oslo Børs som vil ha den beste utviklingen. Stock picking anses som den beste strategi for å skape verdier. I februar forventet investorene at oljeprisen skulle stige, norske korte renter fortsatt skulle tikke oppover samtidig som hovedindeksen på Oslo Børs skulle nærme seg 490 poeng innen utgangen av april. Disse forventningene har slått godt til. Skulle investorene pånytt treffe med sine forventninger, er ikke Oslo Børs stedet for å hente avkastning de neste 3 månedene. Utvikling for Oslo Børs hovedindeks og 3 måneders NIBOR siden forrige analyse (februar) ,7 4,5 4,3 4,1 3,9 3, ,5 5. feb. 19. feb. 5. mar. 19. mar. 2. apr. 19. apr. 4. mai. Oslo Børs 3m Nibor 2

3 DEL 1: INNTJENINGSFORVENTNINGER Selskapsinntjeningen er en av de viktigste fundamentale faktorene som påvirker utviklingen i aksjemarkedet. Vi har derfor lagt vekt på å få en oppfatning om investorenes forventninger til faktorer som påvirker selskapsinntjeningen samt den absolutte inntjeningsveksten 3 måneder frem i tid. Del 1 inneholder viktige drivere for selskapsinntjeningen på Oslo Børs. Det norske aksjemarkedet er syklisk av natur, og prisen på råvarer og oljepris betyr mye i det norske aksjemarkedet. Faktorer som vi ønsker å få belyst inkluderer er råvarepriser, oljepris, samt estimater for selskapsinntjeningen. I dette avsnittet spør vi om: Råvarepriser Oljepris Inntjeningsforventninger MERK: Grå søyler er fra analysen i mai, røde søyler er fra analysen i februar, blå søyler er fra analysen i november Figur 1: Om 3 måneder, tror du at råvareprisene er? 5 45 % 4 35 % 3 25 % 15 % 1 5 % Mye høyere Litt høyere Omtrent som i dag Litt lavere Mye svakere Ingen formening Denne undersøkelsen viser at færre investorer forventer høyere råvarepriser og flere investorer forventer lavere råvarepriser. Dette skiller seg ut fra tidligere undersøkelser og kan indikere at råvareprisene har nådd toppen. 19% av respondentene forventer høyere priser mot 33% i februar. Tilsvarende, 35 % av respondentene forventer lavere priser mot 14 % i februar. Selv om 45 % forventer råvarepriser omtrent som i dag er det et skifte i oppfatningen hos flere av investorene. Det blir derfor viktig å følge denne utviklingen i tiden fremover. Forventninger til oljeprisen er noenlunde tilsvarende. 19 % forventer litt høyere oljepris om 3 måneder mot 42 % i februar, mens 35 % forventer lavere pris mot 25 % i februar. Men oljeprisen har steget fra rundt USD 3

4 56 til USD 64 siden februar, dvs. en økning på 14 %. En oljepris på USD pr. fat synes derfor som konsensus oppfatning blant investorene. Med en slik oljepris vil overskuddet i AS Norge kunne fortsette å skape betydelig likviditet i markedet. Veksten i selskapsinntjeningen vil kunne bli satt under press, og kostnadsfokus vil igjen være viktig driver for inntjeningen. Figur 2: Om 3 måneder, tror du at oljeprisen er? Mye høyere Litt høyere Omtrent som i dag Litt lavere Blir mye svakere Ingen formening Veksten i Inntjeningsforventningene har falt litt fra forrige undersøkelse, fra 5,9 % til 5,3 %. Likevel, forventningene er relativt lave sett i forhold til hva selskapene har levert de siste 2-4 år. Figur 3: Hva er ditt anslag for årlig inntjeningsvekst for selskapene på Oslo Børs om 3 måneder? Mer enn 10% Mellom 0% og 10% Uendret Mellom 0% og -10% Mindre enn - 10% Ingen formening Gjennomsnitt 4

5 DEL 2: RENTEFORVENTNINGER Investorenes renteforventninger er viktige drivere i investeringsprosessen. For det første, høyere rente øker bedriftenes kapitalkostnader og reduserer overskuddet. For det andre, avkastningskravet i næringslivet stiger og reduserer derfor verdifastsettelsen på bedrifter, og for det tredje, høyere renter gjør det mer attraktivt for investorer å plassere i fastrentepapirer sammenliknet med aksjer. Ofte er inflasjonsforventningene retningsgivende for investorenes oppfatninger til renteutviklingen. I denne delen har vi nettopp tatt med forventninger til inflasjon globalt og i Norge samt hvilke forventninger investorene har til rentekurven. Andre viktige indikatorer i denne delen er hvilke oppfatninger investorene har til Norges Bank og i hvilken retning sentralbanken vil gå. Denne delen omhandler: Kjerneinflasjon i Norge Utvikling for norske korte og lange renter Neste renteendring fra Norges Bank Retorikken fra sentralbanken 3/4 forventer at norsk kjerneinflasjon kryper oppover de neste 3 måneder. Ved forrige analyse var underliggende årstakt på inflasjonen 1,. Denne har nå steget til 1,5 %. Investorenes forventninger har dermed truffet godt de siste 3 måneder. Figur 4: Om 3 måneder, vil kjerneinflasjonen i Norge være? Mye høyere Litt høyere Omtrent som i dag Litt lavere Blir mye svakere Ingen formening Dette gir seg utslag hos investorenes renteforventninger. 97 % av investorene forventer høyere korte renter. Det er dermed god sammenheng mellom sentralbankens analyser og investorenes forventninger. 5

6 Figur 5: Om 3 måneder, vil korte renter i Norge være? Mye høyere Litt høyere Omtrent som i dag Litt lavere Blir mye svakere Ingen formening For de lange rentene er ikke svaret like entydig. 48 % forventer høyere lange renter mot 61 % i februar. Dette gir likevel en klar indikasjon på at rentebunnen for lengst er passert for norske lange renter. Figur 6: Om 3 måneder, vil lange renter i Norge være? Mye høyere Litt høyere Omtrent som i dag Litt lavere Blir mye svakere Ingen formening. 6

7 Et annet tema vedrørende oppfatninger om pengepolitikken er hvordan Norges Bank kommuniserer til markedet. Vi spør derfor investorene om hva de tror om retorikken til sentralbanken ved neste rentemøte. Svarene er gjengitt i figur 7. Figur 7: Norges Bank og pengepolitisk retorikk Innrettet mot kraftigere endring av pengepolitikken Innrettet mot en forutsigbar endring av pengepolitikken (som i dag) Innrettet mot slakkere endring av pengepolitikken Ingen formening 9 av investorene mener at pengepolitikken vil bli innrettet mot en forutsigbar endring. Dette er en betydelig endring i fra forrige undersøkelse da 64 % hadde tilsvarende oppfatning. Kun 6 % forventer kraftigere endring av pengepolitikken mot 28 % i februar. Dette kan indikere at investorene nå tror på en jevn økning i styringsrentene mot 5 % ved årets slutt. 7

8 DEL 3: PRISINGS- OG AVKASTNINGSFORVENTNINGER Avkastningen i aksjemarkedet er en funksjon blant annet av inntjening og prising. Mens del 1 og 2 har tatt for seg fundamentale faktorer knyttet til inntjening og rentenivå, er del 3 en oppsummering av hva investorene mener om dagens verdi i markedet og hvilke forventninger investorene danner seg for de neste 3 måneder. Det er et poeng at det skal være en sammenheng mellom inntjening og prisingsmekanismen i markedet når avkastningsforventningene blir summert opp. Dersom det eksisterer store avvik i denne sammenhengen bør vi undersøke hvilke andre faktorer som kan bidra til avkastning, som sterkt momentum eller andre psykologiske faktorer som ikke er fundamentalt begrunnet. Vi belyser følgende områder i denne delen: Hvordan stemningen blir oppfattet på Oslo Børs Hvordan Oslo Børs er priset Hvilke faktorer som skal drive aksjeavkastningen de neste 3 måneder Hvilke type marked forventes Avkastningsforventninger til Oslo Segmentavkastning Prising og stemning er viktige forklaringsfaktorer for aksjemarkedet. Mens prising representerer det fundamentale og langsiktige bildet, blir stemning en mer kortsiktig forklaringsfaktor. En hypotese kan være at god stemning og lav prising vil gi høy aksjeavkastning, mens det motsatte gir lav aksjeavkastning. Markedsstemningen er delt inn fra 1 til 5 hvor 1 er veldig negativ og 5 er veldig positiv. Motsatt for markedsprising. 1 representerer et høyt priset marked og 5 illustrerer et lavt priset marked. Vi kan dermed illustrere markedsforventninger og prising basert på en matrise (ikke vist her) hvor 1,1 representerer negativ stemning og høy prising, og 5,5 representerer positiv stemning og lav prising. I denne undersøkelsen ble matrisen beregnet til 3,3. Dette indikerer at investorene mener at markedet er nøytralt priset og at stemningen er midt på treet. Forrige undersøkelse var forholdet 4,3. Det er stemningsbildet som har svekket seg siden februar. Forventninger til aksjeavkastningen kan derfor beskrives som normal. I teoretiske termer illustrerer dette avkastningen på en risikofri rente og med en risikopremie. Annualisert gir dette i dag en langsiktig forventet avkastning på rundt 7 %. Dette samsvarer dårlig med investorenes kortsiktige forventninger til utviklingen i aksjemarkedet. Denne er betydelig lavere. Se side 10. 8

9 Figur 8: Stemningsbildet på Oslo Børs (veldig positiv stemning) (Veldig negativ stemning) Figur 9: Prising av Oslo Børs Veldig overpriset Overpriset Riktig priset Underpriset Veldig underpriset 9

10 Et annet viktig moment i forventet avkastning i aksjemarkedet er relatert til hvilke faktorer som skal drive markedet. Figur 10 illustrerer dette poenget. Figur 10: Avkastningsdrivere for Oslo Børs 5 45 % 4 35 % 3 25 % 15 % 1 5 % Endring i prising (for eksempel pris/inntjening) Endring i inntjening Oppkjøp/fusjoner Ingen formening De viktigste avkastningsdriverne på Oslo Børs i tiden fremover forventes å bli inntjening og oppkjøp/fusjoner. Langt færre tror at P/E-ekspansjon skal være en markedstrigger. Det er kun 6 % av investorene som forventer høyere prising av markedet i tiden fremover mot 17 % i februar og 24 % i november Dette innbærer at det kan begynne å bli luft i prisingen av markedet og setter stadig større krav til inntjeningsvekst som markedsdriver. Avkastningsforventninger basert på prising og stemning gav et estimat på en aksjeavkastning på 7 % på Oslo Børs. Når vi stiller dette spørsmålet til investorene direkte, er gjennomsnittet 2,1 % (figur 11 side 11). Hele 35 % av investorene forventer en avkastning på mellom 0 og minus 1 de neste 3 måneder. Dette tallet er opp fra 1 i november i fjor og i februar. Investorene virker derfor mye mer pessimistisk på kort sikt for det norske aksjemarkedet. Med dagens nivå på hovedindeksen på 480, er potensialet på 3 måneder 490. Dette indikerer at det er svært begrenset oppside i det korte bildet. Dersom disse forventningene er representative for markedskonsensus, vil det kunne føre til betydelig mindre likviditet til det norske aksjemarkedet. Avkastnings- og risikoforholdet er rett og slett for dårlig. 10

11 Figur 11: Avkastningforventninger til Oslo Børs neste 3 måneder Gjennomsnitt Mindre enn 20% Mellom 10 og 20% Mellom 0 og 10% Mellom 0% og 10% Mellom 10 og 20% Mer enn 20% Det kan eksistere ulike utviklingsbaner for aksjemarkedet. Vi kan beskrive fremtidsbaner som trendmarkeder (opp/ned), og sideveise markeder med høy og lav volatilitet. Figur 12 gir en pekepinn på investorenes oppfatninger om slike baner de neste 3 måneder. Figur 12: Utviklingsbaner for Oslo Børs de neste 3 måneder 5 45 % 4 35 % 3 25 % 15 % 1 5 % Ingen formening Sidelengs marked med store svingninger (volatilt) Sidelengs marked med små svingninger (flatt) Trend marked ned Trend marked opp 11

12 26 % av investorene forventer et positivt trendmarked mens 64 % forventer et sidelengs marked. Kun 3 % mener markedet skal inn i en negativ trend. Trendmarkeder er et momentumspill og gir seg ofte utslag i hva den nære fortid har vist seg å være. Ulike selskaper oppnår forskjellig avkastning gjennom en aksjemarkedssykel. Vi kan dele selskaper inn i segmentene vekst og verdi. Vekst selskaper er tradisjonelt selskaper med høy forventet vekst i fremtidig inntjening, som har god kursutvikling siste året og som er priset over gjennomsnittet på for eksempel P/E eller pris/bok. For verdiselskaper er forholdet motsatt. Dette er selskaper som er forventet å ha lavere inntjeningsforventninger, som har svak avkasting siste år og som er priset under gjennomsnittet på overnevnte nøkkeltall. Vi spør investorene hvilke segmenter i aksjemarkedet som forventes å ha høyest avkasting de neste 3 måneder. Svarene er gjengitt i figur 13 (neste side). Kun 1 av investorene forventer at vekstselskaper vil oppnå høyest avkastning i perioden og 23 % forventer at verdiselskaper oppnår best utvikling. Tradisjonelt vil vekst selskaper gjøre det best når tilbudet av inntjening i økonomien er lavt og verdiselskaper gjør det best i perioder med generell god inntjening i økonomien som helhet. Årsaken til dette er at når økonomien genererer mye inntjening, er ikke investorene villige til å betale ekstra for den inntjening som vekstselskaper skaffer tilveie. Ut i fra tallene, kan det virke som om investorene fortsatt forventer god inntjening i hele økonomien. Det må også nevnes at nesten 61 % av investorene mener at utviklingen er selskapsavhengig utenfor de tradisjonelle markedssegmentene som vekst og verdi. Figur 13: Segmenter i aksjemarkedet Ingen formening Selskapsavhengig Vekst Verdi 12

13 DEL 4: RISIKO Denne siste delen av analysen prøver å få investorene til å konkretisere investeringsstrategien videre fremover basert på de fundamentale forhold som tidligere er beskrevet. Spesielt tar vi for oss kontantposisjon og hvilke aktivaklasser som investorene ønsker å øke sin eksponering de neste 3 måneder. I tillegg stiller vi et psykologisk spørsmål vedr. sannsynlighet for en kraftig kurskorreksjon i markedet. Bruk disse indikatorene til å måle stemningen i markedet og som signal om å gå kjerringa mot strømmen eller medstrøms for å hoppe på toget som forlater perrongen. Denne delen inneholder: Kontantposisjon Forerukket aktivaklasse Korreksjon på Oslo Børs Nesten 6 av investorene opplever status quo vedr. kontantandelen i porteføljen, det vil si de ikke ønsker å foreta endringer. 16 % av investorene ønsker å redusere beholdning av kontanter og dermed øke risikoeksponeringen. Tallene gir sannsynligvis ingen bekreftelse på signifikante skift i risikooppfatningen. Figur 14: Planlegger du å øke eller redusere kontantandelen i din portefølje de neste 3 måneder? Øke Redusere Ingen endring Tilsvarende spør vi investorene i hvilken aktivklasse man ønsker å endre eksponering de neste 3 måneder. Siden vi ikke kan argumentere for store endringer i risiko oppfatningen, forventet vi ikke betydelige endringer i dette svaret heller. 23 % av investorene ønsker å øke andelen av kontanter (9 % i november i fjor). Dette tilsvarer en økning på 155 %. 39 % av respondentene ønsker å øke globale aksjer (29 % i november) og kun 6 % ønsker å øke norske aksjer. Dermed forsterkes oppfatningen om at det lite verdier å hente på Oslo Børs i tiden fremover. 13

14 Figur 15: I hvilken aktivklasse vil du øke din eksponering de neste 3 måneder? 45 % 4 35 % 3 25 % 15 % 1 5 % Bankinnskudd Hedge fond Eiendom Kreditt/industri obligasjoner Statsobligasjoner Aksjer i emerging markets Globale aksjer Norske aksjer Det siste spørsmålet i undersøkelsen omhandler sannsynlighet for et kraftig kursfall på Oslo Børs. Svarene kan tolkes på ulike måter. Dersom investorene mener det er svært sannsynlig med et kursfall, er en investeringsstrategi å holde seg unna Oslo Børs, dvs. holde seg til saueflokken. En annen mulighet er å gå motstrøms. Dersom mange investorer mener det kommer et kursfall, kan vi regne med at flere av disse allerede har solgt seg ned i markedet. En slik contrarian metode kan være mest lønnsom etter en periode med svake markeder. Figur 16: Forventninger om et kraftig børsfall på Oslo Børs de neste 3 måneder Svært sannsynlig Litt sannsynlig Svært lite sannsynlig 97 % av investorene mener at det er litt eller svært sannsynlig for kursfall på Oslo Børs mot 78 % i februar og 53 % i november. Basert på den sterke oppgangen vi har sett på Oslo Børs kan dette neppe komme som noen overraskelse på noen. 14

15 Bakgrunn Prisfastsettingen i kapitalmarkedene er styrt ut fra hvilke forventninger de ulike aktørene i sum har. For eksempel, dersom et flertall av aktørene forventer høyere inflasjon i tiden fremover enn det som er den alminnelige oppfatningen i dag, kan rentenivået stige og føre med seg endring i aksje og valutakurser og eiendomspriser ol. Kjennskap til aktørenes forventninger om ulike deler av kapitalmarkedene og andre økonomiske faktorer kan gi investorene verdifulle innspill til utforming av investeringsstrategier og tilpasninger av porteføljene. For å måle markedsforventninger blant investorer publiserer vi "Norsk Investorbarometer" fra Danske Capital Norge. Investorbarometeret er basert på en spørreundersøkelse blant investorer om forventninger til utviklingen i makroøkonomien ute og hjemme, inntjeningsforventninger, prising av aksjemarkedet, kontantposisjon, aktiva allokering og risikofaktorer. Vi vil på bakgrunn av mottatte svar, foreta en analyse og gi skriftlig tilbakemelding til investorene. For å bevare investorenes konfidensialitet, vil en uavhengig tredjepart (TNS Gallup) gjennomføre spørreundersøkelsen. Danske Capital Norge får ikke tilgang til enkeltsvar, men kun gjennomsnittet av alle besvarelser. Spørreskjemaet er elektronisk og vil bli sendt som e-post. Spørreskjemaet er i "multiple choice" form og således enkelt og raskt å besvare. I undersøkelsen for februar ble det sendt ut 67 spørreskjemaer med 31 avlagte svar. Dette tilsvarer en responsrate på 46 %. Kapital under forvaltning blant de som svarte utgjør mer enn NOK 700 mrd. Undersøkelsen ble utført i perioden 24. april til 2. mai. Redaktør Jens-Morten Wembstad Tlf Redaksjonen avsluttet 8. mai. Denne publikasjon er utarbeidet av Danske Capital Norge alene til orientering. Publikasjonen er ikke et tilbud om eller en oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikasjonens informasjon, beregninger, vurderinger og skjønn erstatter ikke kundens udøvelse av eget skjønn over for hvordan det skal disponeres. Etter Danske Capital Norges oppfattelse er publikasjonen korrekt og riktig. Danske Capital Norge påtar seg imidlertid ikke noe ansvar for publikasjonens nøyaktighet og riktighet. Danske Capital Norge påtar seg videre ikke noe ansvar for eventuelle tap som følger av disposisjoner foretatt på bakgrunn av publikasjonen. Danske Capital Norge, Dansk Bank og dens datterselskaber samt medarbeidere i Danske Bank konsernet kan utføre forretninger, ha, etablere, endre eller avslutte posisjoner i verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter som er omtalt i publikasjonen, på samme måte som selskaper i Danske Bank konsernet kan utføre finansiell service for utstedere av nevnte verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Danske Capital Norge har opphavsretten til publikasjonen, som er til kundens personlige bruk og ikke til offentliggjørelse uten Danske Capital Norges samtykke. 15

16 16

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Vedlagt finner du analysen av Norsk Investorbarometer fra Danske Capital. Undersøkelsen er gjennomført av TNS-Gallup på oppdrag

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Stemmegivning 2017 Norske Aksjer. Lars Erik Moen, Oslo, 11. desember 2017

Stemmegivning 2017 Norske Aksjer. Lars Erik Moen, Oslo, 11. desember 2017 Stemmegivning 2017 Norske Aksjer Lars Erik Moen, Oslo, 11. desember 2017 des. 07 des. 08 des. 09 des. 10 des. 11 des. 12 des. 13 des. 14 des. 15 des. 16 des. 07 des. 08 des. 09 des. 10 des. 11 des. 12

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Fondskonto i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Fondskonto Full fleksibilitet og frihet. Du kan når som helst gjøre endringer på dine investeringer Vi forvalter dine penger på best mulig måte gjennom

Detaljer

8. Mars Hvordan sikre deg selv?

8. Mars Hvordan sikre deg selv? 8. Mars 2017 Hvordan sikre deg selv? Agenda Samlivsbrudd Sykdom Uførhet Alderdom Død Samboerkontrakt / ektepakt Testament Forsikring Pensjon 1 Et bilde som symboliserer samlivsbrudd Samlivsbrudd 2 Samboere

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Private Banking Investeringskonto. Markedsføringsmateriell

Private Banking Investeringskonto. Markedsføringsmateriell Private Banking Investeringskonto Markedsføringsmateriell Private Banking Investeringskonto Investering i verdipapirfond, med full fleksibilitet til å gjennomføre fondsbytter Ingen skatt ved fondsbytter

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Flexipensjon i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Flexipensjon Flexipensjon er pensjonssparing med skattefordeler, frihet og fleksibilitet. Flexipensjon gir deg mulighet til økt pensjonsinntekt i tillegg

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Risiko (Volatilitet % År)

Risiko (Volatilitet % År) Side 1 av 5 Din Risiko Toleranse profil Kunde James Bond Din risiko faktor er 3,72 på en skala fra 1 til 6. 1 betyr at du ikke bør har noen, eller veldig lite, risiko i din portefølje av investeringer.

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003

Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003 Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003 Forventning om lavere lønnsvekst og økt lønnsomhet i bedriftene Bedriftslederne, som deltar i Norsk Gallups forventningsundersøkelse, forventer en lønnsvekst i

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 43 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen er volatil. Rent matematisk er scoret 0.2, altså: Nøytralvekt.Men rentekurven

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003:

Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003: Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003: Bedre tider i næringslivet og forventninger om økt sysselsetting Et flertall av næringslivslederne som deltar i TNS Gallups Forventningsundersøkelse for Norges

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport NORCAP Markedsrapport April 2009 Endelig bedring å spore! Oslo børs: +5,5% S&P 500: +3,9% FTSE World: +3,4% FTSE Emerging: +9,7 % Oljepris: +7,6% Mars ga et etterlengtet mini-rally Diverse ledende indikatorer

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet

Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2004: Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser i 4. kvartal at norske bedriftsledere oppfatter lønnsomheten i egen

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003

Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003 Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003 Svekket optimisme blant næringslivsledere Flere av næringslivslederne, som deltar i Norsk Gallups Forventningsundersøkelse for Norges Bank, oppgir at lønnsomheten

Detaljer

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 26 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score stiger igjen til 1.2, etter at de lange rentene har kommet noe ned. Både

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ?

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? Det naturligste spørsmålet å stille en investeringsrådgiver er: "Hvor skal jeg plassere pengene mine nå?". Dette spørsmålet er aldri lett å svare på, men slik markedene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Boreanytt Uke 37. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 37. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 37 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.8 etter at: 1) VIX har steget over 22, 2) OSEBX P/B har falt under

Detaljer

Dårlig sikt. Rask snuoperasjon i etterkant av Brexit

Dårlig sikt. Rask snuoperasjon i etterkant av Brexit Dårlig sikt Det var mange, oss inkludert, som trodde de negative reaksjonene i globale aksjemarkeder i etterkant av Brexit ville vare lenger enn kun to handledager. Juli endte med god avkastning i både

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003:

Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003: Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2003: Næringslivslederne tror på høyere prisvekst Næringslivslederne som deltar i TNS Gallups Forventningsundersøkelse for Norges Bank, oppjusterer i 4. kvartal sine

Detaljer

Folketrygdfondets rolle som kapitalforvalter. Børs og Bacalao 26. februar 2014 Olaug Svarva

Folketrygdfondets rolle som kapitalforvalter. Børs og Bacalao 26. februar 2014 Olaug Svarva 1 Folketrygdfondets rolle som kapitalforvalter Børs og Bacalao 26. februar 2014 Olaug Svarva 2 Vi skal forvalte folkets sparemidler med god avkastning innenfor fastsatte risikorammer på ansvarlig måte

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Er det annerledes denne gangen? SR - Bank morgenmøte Desember 2005

Er det annerledes denne gangen? SR - Bank morgenmøte Desember 2005 Er det annerledes denne gangen? SR - Bank morgenmøte Desember 2005 10-års sykelen gjentar seg? (Kilde: First Sec.) 320 OSEBX/TOTX 80s, 90s and 00s 160 80s 00s 80 90s 40 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder Forventningsundersøkelsen 4. kvartal 2005: Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 4. kvartal viser at det ventes økt prisvekst neste 12 måneder. Økonomenes

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

Renteanalyse i forbindelse med Norges Banks rentemøte

Renteanalyse i forbindelse med Norges Banks rentemøte Renteanalyse i forbindelse med Norges Banks rentemøte 13.08.08 Sour c e: Reut er s EcoWin Norges Bank holdt som ventet renten uendret på 5,75% og følger dermed referansebanen fra Pengepolitisk Rapport

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 7, Endring sist uke,9 % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,7 Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2013 28.02.2013 Forord Opinion Perduco utfører på oppdrag

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 26. 2. juli 2007 Tilbakeblikk på uke 25. Etter en knallgod uke på de internasjonale børsene ble forrige uke preget av bredt fall på de store toneangivende børsene.

Detaljer

Forventning om bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet

Forventning om bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet Forventningsundersøkelsen 3. kvartal 2005: Forventning om bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser i 3. kvartal at norske bedriftsledere fortsatt oppfatter

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Allokeringsmodellens score ligger stabilt på 1,2, men vi ser at antallet som er bull i AAIIs undersøkelse faktisk stiger litt.

Allokeringsmodellens score ligger stabilt på 1,2, men vi ser at antallet som er bull i AAIIs undersøkelse faktisk stiger litt. Boreanytt Uke 34 Uken som gikk Allokeringsmodellens score ligger stabilt på 1,2, men vi ser at antallet som er bull i AAIIs undersøkelse faktisk stiger litt. Er aksjer dyre? Etter åtte år med oppgang er

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer