Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009"

Transkript

1 Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Vedlagt finner du analysen av Norsk Investorbarometer fra Danske Capital. Undersøkelsen er gjennomført av TNS-Gallup på oppdrag fra Danske Capital. Analysens målsetting er å identifisere til ulike investorer om investeringsklimaet i tiden fremover. Spørreskjemaet ble sendt til 129 investorer med 45 avlagte svar. Det er stor bredde i utvalget. Livselskap, pensjonskasser, verdipapirfond, stiftelser, legater, interesseorganisasjoner, meglere, analytikere og større private investorer har deltatt. Disse har ulike investeringsmål, profiler og strategier slik at utvalget samlet sett er godt spredt. Vi setter stor pris på din deltagelse, og vi skal utvikle denne analysen til et viktig verktøy for dine investeringsbeslutninger. Analysen er delt i fire: (1) Inntjenings, (2) Rente, (3) Prisingsog avkastnings, (4) Risiko. Tabell 1 nedenfor oppsumerer hovedpunktene i undersøkelsen. Du kan selv gå gjennom listen for å se om du er enig eller uenig med gjennomsnittet av de ulike forventningene blant investorene. Tabell 1: Investorene forventer at: Enig Uenig 1 En økende andel av investorene forventer lavere selskapsinntjening 2 At oljeprisen forventes å stige i tiden fremover 3 Neste renteendring fra Norges Bank er ned 4 Risikovilligheten/stemningen i det norske aksjemarkedet er svak 5 Oslo Børs vil stige i løpet av de neste 12 månedene 6 Fundamentalprisingen av Oslo Børs er lavt priset 7 Vi ønsker å vekte seg opp i aksjer 8 At sannsynligheten for et nytt kraftig kursfall på Oslo Børs fortsatt er til stede

2 Oppsummering fra undersøkelsen i mars Dagens Næringsliv 19. desember startet godt for investorene på Oslo Børs med en oppgang på 8 % før det igjen snudde den 10. februar. Etter den siste månedens korreksjoner, er vi igjen på samme nivå som ved forrige undersøkelse den 8. desember. Økte konkursrater, stigende arbeidsledighet, betydelig fall i de fleste lands BNP og betydelig svakere resultatrapporteringer fra selskapene, bekrefter frykten aktørene har hatt for en global resesjon. Investorene forventer fortsatt et fall i selskapenes inntjening, og er på nivå med desemberundersøkelsen. Til tross for dette mener et flertall av aktørene at Oslo Børs er underpriset. Til tross for en svak markedsstemning, forventer aktørene en moderat stigende børs de kommende månedene, noe som også gjenspeiles i Norsk Investorbarometer som viser en oppgang siden desember. Konsensus er at Oslo Børs vil stige med 11 % de neste 12 månedene. Med den siste tidens markedssvingninger kan det være gjort i løpet av kort tid. Hittil i år har vært preget av volatile aksje- og kredittmarkeder. Vi har lagt bak oss annus horribilis i 2008, og mange investorer har fått redusert sine formuer og risikobærende evne. Markedsfallet har medført at selskapene prises svært rimelig målt på tradisjonelle P/E og P/B beregninger. Prisingen gir isolert sett et godt fundament for å vekte seg opp i aksjer, noe som også fremkommer i svarene fra aktørene som deltar i undersøkelsen. I likhet med undersøkelsen i desember, er aktørene fortsatt engstelige for et kraftig kursfall på Oslo Børs. Oppfatningen om at aksjer er rimelig verdsatt, kombinert med frykten for nye fall, kan være noe av forklaringen på at volatiliteten er så høy. En volatilitet på 50 for Oslo Børs vitner om usikkerheten som preger markedet for øyeblikket. Til tross for dette viser Norsk Investorbarometer, se graf side 5, en forbedring i forhold til desembermålingen. Vi er nå oppe på et nivå på 97, som er en oppgang fra 90 i desember. Barometerets laveste nivå noensinne ble målt i mars 2008 med en verdi på 89, og ble etterfulgt av et bear market rally i april og mai. Økningen i indeksen, som skyldes en forbedring i markedsstemningsindikatoren, kan gi signaler om en periode med stigende aksjemarkeder. Som nevnt viser denne utgaven av Norsk Investorbarometer en stigning fra 90 til 97. Ser vi på komponentene i undersøkelsen, kan vi se at investorene mener at Oslo Børs fortsatt er lavt priset, men noe dyrere enn i desember. Tatt i betraktning at Oslo Børs er på det samme nivået i dag som ved forrige undersøkelse, kan det tyde på økte knyttet til fallende inntjening fremover. Dette bekreftes også i undersøkelsen, der det fortsatt forventes en svekkelse i selskapsinntjeningen fremover på ca 1. Økningen i barometeret kan derfor tilskrives en forbedring av markedsstemningsindikatoren i indeksen. Færre aktører tror at oljeprisen vil falle, og konsensus i undersøkelsen er, i likhet med desember, en forventning om en videre oppgang på 1 de neste 12 månedene. En oppgang på 10 % er ikke mye tatt i betraktning det enorme fallet fra USD 145, men vil isolert sett legge forholdene til rette for en positiv utvikling for en oljetung Oslo Børs. Bare siden bunnoteringen 2

3 30. desember med USD 35 pr fat, har vi opplevd en stigning på 22 % frem til i dag. Tar vi høyde for eksisterende produksjonskostnader og kostnaden ved å utvinne nye felt, er ikke aktørenes til en oljepris på USD 50 høyt. Forventningene til USD mot NOK er fortsatt en svekkelse av USD, og konsensus er en USD mot NOK på 6,3 om 12 måneder mot 7,1 i dag. Med bakgrunn i at konsensus i undersøkelsen tilsier en relativt uendret EUR mot USD, vil de implisitte forventningene være en svakere EUR mot NOK også. Siden forrige undersøkelse har EUR svekket seg med 3 % mot NOK til 8,90, og markedet forventer en ytterligere svekkelse av EUR mot NOK til 8,0 om 12 måneder. Aktørenes inflasjons har endret seg fra å tro på en betydelig lavere inflasjon til å forvente et nivå som i dag. Med bakgrunn i de siste observasjonene vil det tilsi en inflasjon i området rundt 2,5 % som er i tråd med Norges Banks langsiktige inflasjonsmål. Ser vi på komponentene i de siste inflasjonstallene, som var 3 %, er det mat, sko og klær som trekker opp, noe som kan tilskrives jordbruksoppgjøret og en betydelig økning i innkjøpsprisene som en konsekvens av at norske kroner svekket seg betydelig gjennom siste halvdel av Med bakgrunn i at innkjøpene for både vår- og høstkolleksjonen er gjort med en svak NOK relativt til USD og EUR i forhold til innkjøpene på samme tidspunkt i 2007 og 2008, kan det isolert sett tilsi et fortsatt press på inflasjonen de neste 6 månedene. En inflasjonsforventning i tråd med Norges Bank sine langsiktige mål og en fortsatt svekkelse i realøkonomien, gjenspeiles i aktørenes forventning til sentralbankenes rentefastsettelse fremover. 98 % forventer at Norges Bank skal senke styringsrenten ved neste rentemøte som er 25. mars, og i snitt tror aktørene på en ytterligere nedgang i pengemarkedsrentene på 0,5 % til 0,75 %. Dette er omtrent som Norges Bank sin egen rentebane. Ser vi på forventningene til den Europeiske Sentralbanken, forventer 8 av aktørene at sentralbanken senker sin styringsrente videre. Derimot er forventningene til FED noe mer blandet. Dette kan skyldes at spørsmålet kun er stilt på forventningene om renten skal opp eller ned, og ikke uendret ved neste møte. Ved forrige undersøkelse trodde de fleste at også lange norske renter skulle videre ned, og konsensus var en nedgang på 0,5 %. Siden desembermålingen har 7 års stat falt fra 3,9 % til 3,5 %. I denne undersøkelsen er det fortsatt mange som tror på en videre nedgang i lange renter, men bildet er mer nyansert enn i desember. Konsensus i marsundersøkelsen tilsier en nedgang på marginale 0,1 % fremover. Oppfattelsen av investorenes risikovilje har ikke endret seg vesentlig siden desember, men aktørene har blitt noe mer samstemte i oppfatningen. I denne undersøkelsen mener hele 84 % at investorenes risikovilje er lav, mot 64 % i desember. Aktørene som nå mener at risikoviljen er lav, er den høyeste målingen i barometerets historie. 93 % av aktørene i undersøkelsen er av den oppfatning at investorene på Oslo Børs har en lav eller ingen risikovilje, mot 87 % ved forrige undersøkelse. Sammensettingen av antallet som mener den er lav og de som mener at investorene ikke har noen risikovilje overhodet, medfører likevel at indikatoren for markedsstemningen er noe høyere enn ved forrige måling. I desember var fundamentalprisingen på sitt laveste siden målingene startet i I marsmålingen er denne endret marginalt i forhold til desember, men er fortsatt meget lav i forhold til tidligere målinger. I desember mente 83 % av de spurte at markedet var underpriset, mens den nå er redusert til 69 % ved denne undersøkelsen. Driverne for høyere kurser fremover er som i de to forrige undersøkelsene, en bedring i inntjening og endring i P/E. Andelen som mener at lavere renter vil være en viktig pådriver er fortsatt høy, men er redusert fra 37 % til 24 % i denne undersøkelsen. Ser vi på aktørenes til avkastningen på Oslo Børs de neste 12 månedene, er disse forventningene noe lavere enn i desember. Med en vektet forventet avkastning på 11 % vil dette kunne bli et hyggelig år for investorene på Oslo Børs, og spesielt tatt i betraktning at avkastningen i pengemarkedet beveger seg mot historisk lave nivåer. Tatt i betraktning inflasjonsforventningene, kapitalbeskatningen og formuesskatten, vil realavkastningen ved å ha pengene på en 3

4 bankbok være negativ. Dette, kombinert med at lave renter medfører vanskeligheter for pensjonskasser og livsforsikringsselskaper å innfri sin garanterte avkastning, kan i seg selv bidra til å øke eksponeringen i aksjer. Ser vi på hva investorene ønsker å gjøre av tilpasninger i porteføljen i tiden fremover, er dette i tråd med forventningene i desemberundersøkelsen. Det er et overheng av aktører som ønsker å vekte seg opp i aksjer og ned i kontanter. Dette er i samsvar med aktørenes positive til avkastning i Ønsket om å vekte seg opp i aksjer samsvarer godt med aktørenes oppfatning om at Oslo Børs er rimelig priset, men harmonerer ikke med lav risikovilje. Rimelig prising og lav risikovilje har imidlertid tidligere vist seg å være et godt tidspunkt å øke aksjeandelen på, og aktørenes besvarelse kan således være en bekreftelse på denne oppfatningen. Mange vil hevde, at dersom vi ikke våger å investere i aksjer når både markedsprisingen og -stemningen er på sitt laveste, når skal vi da investere? Hvorvidt tidspunktet er riktig vil bare historien vise, men med dagens prising av både aksjer og kredittpapirer vil de kommende månedene by på mange spennende muligheter. Til tross for en oppfatning om at Oslo Børs er lavt priset og at flere ønsker å vekte seg opp i aksjer, er forventningene til videre kraftige kursfall fortsatt til stede. Det er imidlertid færre som mener at det er svært sannsynelig, men dette er kompensert ved at flere tror det er litt sannsynelig. Dette bekrefter at det fortsatt råder stor usikkerhet til markedsutviklingen fremover, og at vi derfor kan forvente et fortsatt volatilt marked i tiden som kommer. Som det fremkommer av grafen under har pengemarkedsrenten falt betydelig de siste 3 månedene. Pengemarkedsrentene har falt mer enn Norges Bank sine rentekutt, noe som kan tilsi at tiltroen til bankene og de økonomiske utsiktene er forbedret. Det bunnløse fallet i aksjemarkedene fra i høst er også stoppet opp, og er erstattet av et mer volatilt marked som beveger seg + / på Oslo Børs sin hovedindeks. Utvikling for Oslo Børs Hovedindeks og 3 måneders NIBOR siden forrige analyse 580,00 530,00 480,00 430,00 380,00 330,00 280,00 230,00 180,00 okt. 07 jan. 08 apr. 08 jul. 08 nov. 08 feb. 09 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 OSEBX 3M NIBOR 4

5 Norsk Investorbarometerindeks måler utviklingen i respondentenes fremtidstro. Som det fremkommer av grafen nedenfor, viser denne at deltagernes fremtidstro toppet ut i februar Nå er indeksen tilbake til nivået i desember 2007, og vi er dermed igjen over de laveste nivåene vi noterte i mars og desember Denne indikatoren fremkommer ved at vi vekter sammen alle spørsmålene under til en samleindeks. Denne indeksen skal gi et uttrykk for hvor positivt aktørene i finansmarkedet ser på utviklingen i økonomien fremover. Indeksen er en diffusjonsindeks som teoretisk vil kunne svinge mellom 0 og 200, med 100 som et nøytralt nivå. Utvikling for Norsk Investorbarometer 122,00 117,00 112,00 107,00 102,00 97,00 92,00 87,00 mar.04 jun.04 sep.04 des.04 mar.05 jun.05 sep.05 des.05 mar.06 jun.06 sep.06 des.06 mar.07 jun.07 sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 mar.09 5

6 DEL 1: INNTJENINGSFORVENTNINGER Selskapsinntjeningen er en av de viktigste fundamentale faktorene som påvirker utviklingen i aksjemarkedet. Vi har derfor lagt vekt på å få en oppfatning om investorenes til faktorer som påvirker selskapsinntjeningen samt den absolutte inntjeningsveksten 12 måneder frem i tid. Del 1 inneholder viktige drivere for selskapsinntjeningen på Oslo Børs. Det norske aksjemarkedet er syklisk av natur, og prisen på råvarer og oljepris betyr mye i det norske aksjemarkedet. Faktorer som vi ønsker å få belyst er oljepris og estimater for selskapsinntjeningen. I dette avsnittet spør vi om: Inntjenings Oljepris MERK: Lyse blå søyler er fra analysen i september 2008, blå søyler er fra analysen i desember 2008 og røde søyler er fra analysen i mars Figur 1: I løpet av de neste 12 måneder, hvor mye forventer du at inntjeningen vil øke for selskaper som er notert på Oslo Børs? Mer enn 1 Mellom og 1 Uendret Mellom og -1 Mindre enn - 1 Veksten i inntjeningsforventningene falt ytterligere fra forrige undersøkelse. Fra en fall på 12 % i desember forventer aktørene nå et inntjeningsfall på 1.. Tatt i betraktning fallet i faktisk inntjening side desember, er dette en yterligere svekkelse. Markedsanalytikernes P/E estimater er omtrent som ved forrige undersøkelse. Analytikernes gjennomsnittelig P/E estimat for Oslo Børs på ca 8, og er relativt lavt sett i forhold til historiske tall. Resultatfremleggelsene for 2008 bekrefter aktørenes frykt, og det knyttes stor spenning til Q tallene. 6

7 Figur 2: I løpet av de neste 12 måneder, forventer du at oljeprisen vil? 5 45 % 4 35 % 3 25 % 15 % 1 5 % Stige med mer enn 1 Stige med mellom og 1 Holde seg uendret Synke med mellom og -1 Synke med mer enn -10 % Forventninger til oljeprisen har tidligere alltid vært godt spredt, men som forrige gang er det et flertall som forventer en høyere oljepris. 66 % forventer høyere oljepris om 12 måneder som er det samme som i desember, men bare 6 % forventer lavere pris mot 23 % i desember. Oljeprisen har falt fra rundt USD 145 til USD 45 siden juli 2008, dvs. et fall på ca 69 %. Dette er betydelig mer enn konsensusforventningene i investorbarometeret, og antageligvis mye mer enn den verste pessimisten kunne forvente. Tar vi hensyn til endringen i USD/NOK tilsvarer dette en prisendring i NOK fra 745 til 317 i dag. En oljepris på USD pr. fat synes derfor som konsensus oppfatning blant investorene. En slik oljepris vil skape en rekke utfordringer for en oljetung børs som Oslo Børs, og er antageligvis en vesentlig årsak til investorenes nedjustering av inntjeningsestimatene for Figur 3: I løpet av de neste 12 måneder, tror du at dollar sammenlignet med euro vil? Stige med mer enn 1 Stige med mellom og 1 Holde seg uendret Synke med mellom og -1 Synke med mer enn -10 % 7

8 Forventingene om en sterkere USD mot EUR er som ved forrige undersøkelse i desember. Flertallet tror at USD vil svekke seg mot EUR i tiden som kommer. 38 % av de spurte tror USD vil svekke seg mot EUR, mot bare 35 % i desember. Figur 4: I løpet av de neste 12 måneder, tror du at USD kontra NOK vil? Stige med mer enn 1 Stige med mellom og 1 Holde seg uendret Synke med mellom og -1 Synke med mer enn -10 % Forventningene til en sterkere USD/NOK var trenden gjennom 2008, men snudde i desember. Aktørene forventer fortsatt at USD vil svekke seg mot NOK. Investorene forventet i snitt at USD skulle svekke seg med 7,4 % mot NOK i desember, og forventingene denne gangen er yterligere forsterket. I snitt forventes det 10 % svekkelse av USD mot NOK. USD/NOK var 7,06 pr 8. desemeber, som er det samme som i dag. Siden bunnen på 4,96 den16. april, har USD styrket seg med hele 4. En vektet forventning tilsier at investorene forventer USD/NOK på 6,4 om 12 måneder, mot 7,09 i skrivende stund. 8

9 DEL 2: RENTEFORVENTNINGER Investorenes rente er viktige drivere i investeringsprosessen. For det første, høyere rente øker bedriftenes kapitalkostnader og reduserer overskuddet. For det andre, avkastningskravet i næringslivet stiger og reduserer derfor verdifastsettelsen på bedrifter, og for det tredje, høyere renter gjør det mer attraktivt for investorer å plassere i fastrentepapirer sammenliknet med aksjer. Ofte er inflasjonsforventningene retningsgivende for investorenes oppfatninger til renteutviklingen. I denne delen har vi nettopp tatt med til inflasjon globalt og i Norge samt hvilke investorene har til rentekurven. Andre viktige indikatorer i denne delen er hvilke oppfatninger investorene har til Norges Bank og i hvilken retning sentralbanken vil gå. Denne delen omhandler: Kjerneinflasjon i Norge Utvikling for norske korte og lange renter Neste renteendring fra Norges Bank Retorikken fra sentralbanken Figur 5: I løpet av de neste 12 måneder, vil kjerneinflasjonen i Norge være? Mye høyere Litt høyere Omtrent som i dag Litt lavere Blir mye svakere Som ved forrige undersøkelse er det en markant endring i investorenes til inflasjonen. I motsetning til forrige gang der de fleste forventet en betydelig lavere inflasjon, har investorene nå snudd til å forvente et nivå som i dag. 55 % tror nå på et fall i inflasjonen, mot 79 % i desember. I desember trodde 9 % av investorene på høyere inflasjon, som er det samme som ved denne undersøkelsen. Aktørene har hatt rett i sin antagelse om at inflasjonen ville stige gjennom 2008, og det er derfor spennende å se om de får rett i sine antagelser for En svekket NOK mot både EUR og USD vil isolert kunne tilsi en høyere importert inflasjon, men dystrere makroutsikter kan redusere forbruket og dermed dempe noe av dette prispresset. 9

10 Ved forrige undersøkelse var det en samlet oppfatning om at pengemarkedsrentene ville falle betydelig i Dette er noe mer nyansert i dag, og 13 % tror på uendrede renter fremover. En slik forventning kan understøttes av at investorenes inflasjons er noe høyere nå enn tidligere, og at vi kanskje forventer en normalisering i interbankmarkedet. Figur 6: I løpet av de neste 12 måneder, forventer du at korte renter i Norge vil? Øke med mer enn 50 basispunkter (bp) Øke med mellom 25 og 50 bp Holde seg uendret Falle med mellom 25 og 50 bp Falle med mer enn 50 bp Forventningene til fallende lange renter har også redusert, men flere tror fortsatt på noe lavere renter. Hele 36 % trodde at lange renter vil falle med mer enn 50 pb i desember, noe som også har skjedd. Nå er det bare 2 % som tror på et så stort videre fall. Dette er et markant skift i forventningene, og støttes oppunder av troen om at pengemarkedsrentene nærmer seg bunnen og at forventningene om betydelig lavere inflasjon er stoppet opp. Figur 7: I løpet av de neste 12 måneder, forventer du at lange renter i Norge vil? 5 45 % 4 35 % 3 25 % 15 % 1 5 % Øke med mer enn 50 basispunkter (bp) Øke med mellom 25 og 50 bp Holde seg uendret Falle med mellom 25 og 50 bp Falle med mer enn 50 bp 10

11 Figur 8: Forventer du at den neste renteendringen fra Norges Bank vil? Gå opp Gå ned Ved forrige undersøkelse mente 10 av aktørene at Norges Bank ville senke sin styringsrente. Fortsatt tror 98 % på at neste endring er ned. Hvorvidt vi får et nytt kutt, og eventuelt størrelsen, vil vi få svar på den 25. mars. Figur 9: Forventer du at den neste renteendringen fra den amerikanske sentralbanken (FED) vil? Gå opp Gå ned 11

12 Figur 10: Forventer du at den neste renteendringen fra den europeiske sentralbanken (ECB) vil? Gå opp Gå ned Fortsatt så tror de fleste aktørene på ytterligere kutt i styringsrenten til ECB, men noe større sprik enn i desember. Ser vi på svarene med hensyn til neste endring fra FED, er spikene større. Dette kan skyldes spørsmålsformuleringen som kun stiller spørsmål om retningen opp eller ned, og ikke om den skal være uendret. 12

13 DEL 3: PRISINGS- OG AVKASTNINGSFORVENTNINGER Avkastningen i aksjemarkedet er en funksjon av blant annet inntjening og prising. Mens del 1 og 2 har tatt for seg fundamentale faktorer knyttet til inntjeningen og rentenivået, er del 3 en oppsummering av hva investorene mener om dagens verdi i markedet og hvilke investorene danner seg for de neste 3 månedene. Det er et poeng at det skal være en sammenheng mellom inntjening og prisingsmekanismen i markedet når avkastningsforventningene blir summert opp. Dersom det eksisterer store avvik i denne sammenhengen bør vi undersøke hvilke andre faktorer som kan bidra til avkastning, som sterkt momentum eller andre psykologiske faktorer som ikke er fundamentalt begrunnet. Vi belyser følgende områder i denne delen: Hvordan stemningen blir oppfattet på Oslo Børs Hvordan Oslo Børs er priset Hvilke faktorer som skal drive aksjeavkastningen de neste 3 måneder Hvilke type marked forventes Avkastnings til Oslo Børs Segmentavkastning Prising og stemning er viktige forklaringsfaktorer for aksjemarkedet. Mens prising representerer det fundamentale og langsiktige bildet, blir stemning en mer kortsiktig forklaringsfaktor. En hypotese kan være at god stemning og lav prising vil gi høy aksjeavkastning, mens det motsatte gir lav aksjeavkastning. Markedsstemningen er delt inn fra 1 til 5 hvor 1 er veldig negativ og 5 er veldig positiv. Motsatt for markedsprising. 1 representerer et høyt priset marked og 5 illustrerer et lavt priset marked. Vi kan dermed illustrere markeds og prising basert på en matrise (ikke vist her) hvor 1,1 representerer negativ stemning og høy prising, og 5,5 representerer positiv stemning og lav prising. I denne undersøkelsen ble vår markeds- og sentimentmodell beregnet til 2,91 som er en nedgang fra 3,03 i desember. Markedsstemningen økte til 2 mot 1,94 og prisingen falt til 3,82 mot 4,11 i desember. Dette viser at stemningsindikatoren er noe bedre og at fundamentalprisingen er noe dyrere i mars enn i desember. Vektingen av indeksen viser at tidspunkt å vekte seg opp i aksjer er omtrent like bra som i desember, men pga den fortsatt svake markedsstemningen indikerer dette at markedet fortsatt kan være volatilt.. Figur 11: Hvordan vurderer du investorenes nåværende risikovilje på Oslo Børs? Svært høy risikovilje Høy risikovilje Nøytral risikovilje Lav risikovilje Ingen risikovilje vurderinger 13

14 Ser vi på oppfatningen vedrørende aktørenes risikovilje er denne i sum relativt uendret fra desember, men konsentrasjonen er knyttet til lav risikovilje på bekostning av ingen risikovilje. Undersøkelsen viser denne gangen at hele 93 % mener at investorene har lav eller ingen risikovilje, noe som er en endring fra 87 % i desember og 74 % i september. En slik oppfatning om risikovilje, kan muligens tilskrives livselskapenes og pensjonskassenes reduserte bufferkapital som et resultat av de ekstreme fallene i både aksjemarkedene, eiendomsmarkedet, råvarer og kredittpapirer, og derigjennom deres svekkede risikobærende evne. Figur 12: Hva mener du om de nåværende aksjekursene på Oslo Børs? Svært overprisede Overprisede Riktig prisede Som det Som det fremkommer av undersøkelsen, er det nå 4 % av investorene som nå mener at Oslo Børs er overpriset, mens hele 69 % av investorene mener at Oslo Børs er underpriset. I forhold til forrige undersøkelse er oppfatningen mer spredt, og i sum er det aktørenes oppfatning at Oslo Børs er noe dyrere priset i dag en i desember. Siden Oslo Børs handles på det samme indeksnivået, kan dette tilskrives inntjeningsforventningene som er lavere nå enn i desember. Figur 13: I de neste 12 månedene, hva vil fungere som pådrivere for den norske aksjeavkastningen? Underprisede Svært underprisede Renteendringer Fusjoner og oppkjøp Endring i inntjening Endring i prising (f.eks. kursfortjenesteforhold (P/E)) De viktigste avkastningsdriverne på Oslo Børs i tiden fremover er fortsatt inntjening og lavere renter. 14

15 Når vi stiller spørsmålet om forventningene til avkastningen på Oslo Børs fremover, er gjennomsnittet 11,1 % (figur 14). Dette er noe lavere enn ved forrige undersøkelse, der aktørene ventet en oppgang på 17,4%. I denne undersøkelsen er det en stor økning i antall investorer som mener at Oslo Børs kan stige med inntil 1 de neste 12 månedene, mens de som forventer større stigning enn 1 er redusert. Det er imidlertid fortsatt skeptikere til markedsutviklingen, og det er fortsatt enkelte som tror at markedet kan falle videre. 2 % tror at Oslo Børs kan falle med mer enn. Med en børsindeks på 203 ved undersøkelsens slutt, mot 204 i desember, er potensialet på 12 måneder ca 225 i følge investorene. Dette indikerer at det er en relativt bra oppside, men spredningen i svarene indikerer fortsatt høy volatilitet i tiden som kommer. Dersom disse forventningene er representative for markedskonsensus, vil det kunne føre til en positiv utvikling i det norske aksjemarkedet i tiden fremover. I denne forbindelsen er det verdt å huske på at ved tidligere undersøkelser, der både risikoviljen og markedsprisingen har vært lav, ofte har blitt etterfulgt av et stigende aksjemarked. Figur 14: I de neste 12 månedene, forventer du at avkastningen på norske aksjer vil? 5 45 % 4 35 % 3 25 % 15 % 1 5 % Synke med mer enn Synke med mellom 1 og Synke med mellom og 10 % Stige med mellom 1 og Stige med mellom 1 og Stige med mer enn 15

16 DEL 4: RISIKO Denne siste delen av analysen prøver å få investorene til å konkretisere investeringsstrategien videre fremover basert på de fundamentale forhold som tidligere er beskrevet. Spesielt tar vi for oss kontantposisjon og hvilke aktivaklasser som investorene ønsker å øke sin eksponering i de neste 12 månedene. I tillegg stiller vi et psykologisk spørsmål vedrørende sannsynligheten for en kraftig kurskorreksjon i markedet. Dette kan brukes som indikatorer til å måle stemningen i markedet og som signal om å gå kjerringa mot strømmen eller medstrøms for å hoppe på toget som forlater perrongen. Denne delen inneholder: Kontantposisjon Forerukket aktivaklasse Korreksjon på Oslo Børs I spørsmålet om hva vi ønsker å vekte seg opp i de neste 12 månedene ser vi at 56 % ønsker å vekte seg opp i aksjer, mens tilsvarende 7 % av aktørene ønsker å vekte seg ned. Dette er en endring fra hhv. 72 % opp og 4% ned. Kontanter er den aktivaklassen flest ønsker å vekte seg ned i, noe som indikerer at risikoviljen blant aktørene i undersøkelsen er noe lavere enn i desember. Figur 15: I de neste 12 månedene, hvilken type kapital forventer du å øke din eksponering i? Alternative investeringer Kontanter Obligasjoner Aksjer 16

17 Tilsvarende spør vi investorene i hvilken aktivklasse vi ønsker å redusere eksponering de neste 12 månedene. Som nevnt over er det et flertall som ønsker å redusere kontantandelen, samt i obligasjoner og alternative investeringer. Figur 16 I de neste 12 månedene, hvilken type kapital forventer du å redusere din eksponering i? 5 45 % 4 35 % 3 25 % 15 % 1 5 % Alternative investeringer Kontanter Obligasjoner Aksjer Det siste spørsmålet i undersøkelsen omhandler sannsynlighet for et kraftig kursfall på Oslo Børs. Svarene her svinger mye fra undersøkelse til undersøkelse, men denne ganger er det relativt likt i forhold til desember. Andelen som mener at det er litt sannsynlig for et kraftig kursfall på Oslo Børs de neste 12 månedene har vært jevnt høy gjennom 2008, og ligger nå på 67 %. Som ved de to forrige undersøkelsen er at det fortsatt mange investorer som mener at det er svært sannsynelig for et kraftig kursfall, samtidig som antall som mener at det er svært lite sannsynelig er relativt stabilt. Dette kan tale for en fortsatt høy volatilitet i tiden som kommer. Dersom mange investorer mener det kommer et kursfall, kan vi anta at flere av disse allerede har solgt seg ned i markedet, og således understøttes av at flere nå ønsker å vekte seg opp igjen. En slik contrarian metode kan være mest lønnsom etter en periode med svake markeder, men det kan koste dyrt å gå for tidlig mot strømmen. Hvorvidt dette er et optimalt tidspunkt for å vekte seg opp i aksjer på er det bare historien som kan gi oss svar på. 17

18 Figur 17: Hvor sannsynlig mener du at det nå er med et kraftig kursfall på Oslo Børs de neste 12 måneder? Svært sannynlig Litt sannsynlig Svært lite sannsynlig Med bakgrunn i investorenes syn på utviklingen i selskapsinntjeningen, oljeprisen, valutakurser, KPI, og renteutviklingen, blir det spennende å se om det er aktørenes oppfatning om en rimelig fundamentalprising eller en svak markedsstemning som vil styre børsutviklingen de kommende månedene. Normalt vil fundamentalprisingen i det lange løp være den avgjørende faktoren, men i det korte tidsperspektivet er det ofte markedsstemningen som er den sterkeste prisdriveren. 18

19 Bakgrunn Prisfastsettingen i kapitalmarkedene er styrt ut fra hvilke de ulike aktørene i sum har. For eksempel, dersom et flertall av aktørene forventer høyere inflasjon i tiden fremover enn det som er den alminnelige oppfatningen i dag, kan rentenivået stige og føre med seg endring i aksje- og valutakurser, eiendomspriser ol. Kjennskap til aktørenes om ulike deler av kapitalmarkedene og andre økonomiske faktorer kan gi investorene verdifulle innspill til utforming av investeringsstrategier og tilpasninger av porteføljene. For å måle markeds blant investorer publiserer vi "Norsk Investorbarometer" fra Danske Capital. Undersøkelsen utføres av TNS- Gallup på oppdrag fra Danske Capital. Investorbarometeret er basert på en spørreundersøkelse blant investorer om til utviklingen i makroøkonomien ute og hjemme, inntjenings, prising av aksjemarkedet, kontantposisjon, aktiva allokering og risikofaktorer. Vi vil på bakgrunn av mottatte svar, foreta en analyse og gi en skriftlig tilbakemelding til investorene. For å bevare investorenes konfidensialitet, vil en uavhengig tredjepart (TNS-Gallup) gjennomføre spørreundersøkelsen. Danske Capital får ikke tilgang til enkeltsvar, men kun gjennomsnittet av alle besvarelser. Spørreskjemaet er elektronisk og vil bli sendt som e-post. Spørreskjemaet er i "multiple choice" form og således enkelt og raskt å besvare. I denne undersøkelsen ble det sendt ut 129 spørreskjemaer med 45 avlagte svar. Dette tilsvarer en responsrate på ca 35 %. Undersøkelsen ble utført i perioden 2. til 9. mars. Tusen takk til alle som har svart og derigjennom bidrar til at denne undersøkelsen kan gjennomføres. Redaktør André Vatsgar Tlf Redaksjonen avsluttet 13. mars Denne publikasjon er utarbeidet av Danske Capital alene til orientering. Publikasjonen er ikke et tilbud om eller en oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikasjonens informasjon, beregninger, vurderinger og skjønn erstatter ikke kundens udøvelse av eget skjønn over for hvordan det skal disponeres. Etter Danske Capitals oppfattelse er publikasjonen korrekt og riktig. Danske Capital påtar seg imidlertid ikke noe ansvar for publikasjonens nøyaktighet og riktighet. Danske Capital påtar seg videre ikke noe ansvar for eventuelle tap som følger av disposisjoner foretatt på bakgrunn av publikasjonen. Danske Capital, Dansk Bank og dens datterselskaber samt medarbeidere i Danske Bank konsernet kan utføre forretninger, ha, etablere, endre eller avslutte posisjoner i verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter som er omtalt i publikasjonen, på samme måte som selskaper i Danske Bank konsernet kan utføre finansiell service for utstedere av nevnte verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Danske Capital har opphavsretten til publikasjonen, som er til kundens personlige bruk og ikke til offentliggjørelse uten Danske Capitals samtykke. 19

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital Norge, mai 2007

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital Norge, mai 2007 Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital Norge, mai 2007 Vedlagt finner du analysen av Norsk Investorbarometer for mai fra Danske Capital Norge. Analysens målsetting er å identifisere

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

Månedsrapport 06/14 KPI - JAE. Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte

Månedsrapport 06/14 KPI - JAE. Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte Månedsrapport 06/14 Økt spenning i forkant av Norges Banks rentemøte SSB s investeringsundersøkelse sendte en støkk i markedet i forrige uke. Den indikerte en solid nedgang i oljeinvesteringene det kommende

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 12/13 Markedskommentar Det er en anspent stemning i markedet når vi nå går inn i årets siste måned. De relativt svake BNP tallene som ble offentliggjort for Norge i august,(totalt 0,8 og

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport NORCAP Markedsrapport April 2009 Endelig bedring å spore! Oslo børs: +5,5% S&P 500: +3,9% FTSE World: +3,4% FTSE Emerging: +9,7 % Oljepris: +7,6% Mars ga et etterlengtet mini-rally Diverse ledende indikatorer

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Det sterke fokuset på nedgang og innstramning i oljesektoren har ikke påvirket nivået i rentefastsettelsen til Norges Bank. Styringsrenten ble 3. oktober

Detaljer

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Fondskonto i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Fondskonto Full fleksibilitet og frihet. Du kan når som helst gjøre endringer på dine investeringer Vi forvalter dine penger på best mulig måte gjennom

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Flexipensjon i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Flexipensjon Flexipensjon er pensjonssparing med skattefordeler, frihet og fleksibilitet. Flexipensjon gir deg mulighet til økt pensjonsinntekt i tillegg

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003:

Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003: Forventningsundersøkelsen 3.kvartal 2003: Bedre tider i næringslivet og forventninger om økt sysselsetting Et flertall av næringslivslederne som deltar i TNS Gallups Forventningsundersøkelse for Norges

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003

Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003 Forventningsundersøkelsen 1.kvartal 2003 Forventning om lavere lønnsvekst og økt lønnsomhet i bedriftene Bedriftslederne, som deltar i Norsk Gallups forventningsundersøkelse, forventer en lønnsvekst i

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Boreanytt Uke 20. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 20. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 20 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har fortsatt en score på 1,2. Markedet og VIX er volatil, og i USA er det veldig

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Graf 1: Oslo Børs Hovedindeks infoline for juli 2013. Kilkde: Reuters / Oslo Børs

Graf 1: Oslo Børs Hovedindeks infoline for juli 2013. Kilkde: Reuters / Oslo Børs Månedsrapport 8/13 Ny optimisme i volatile finansmarkeder Markedet Finansmarkedene har i juli vært preget av optimisme, til tross for nye usikkerhetsmomenter og til dels stor volatilitet. Både børs og

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003

Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003 Forventningsundersøkelsen 2.kvartal 2003 Svekket optimisme blant næringslivsledere Flere av næringslivslederne, som deltar i Norsk Gallups Forventningsundersøkelse for Norges Bank, oppgir at lønnsomheten

Detaljer

Uken som gikk Børsen fortsetter nedover. Flere faktorer er da verdt litt oppmerksomhet: Oppdaterte analyser

Uken som gikk Børsen fortsetter nedover. Flere faktorer er da verdt litt oppmerksomhet: Oppdaterte analyser OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,7 Endring sist uke -1,9 % Endring i år 7,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,7 Siste % sist uke %

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 43 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen er volatil. Rent matematisk er scoret 0.2, altså: Nøytralvekt.Men rentekurven

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 391,71 Endring sist uke 1,1 % Endring i år 1,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.) 3,1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke

Detaljer

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 41 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.5, etter at VIX sliter med å falle under 22, og OSEBX P/B er over

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet

Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet Forventningsundersøkelsen 4.kvartal 2004: Bedre lønnsomhet og flere ansatte i næringslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse viser i 4. kvartal at norske bedriftsledere oppfatter lønnsomheten i egen

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder

Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder Forventningsundersøkelsen 4. kvartal 2005: Forventning om økt prisvekst neste 12 måneder TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 4. kvartal viser at det ventes økt prisvekst neste 12 måneder. Økonomenes

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2009

Årsrapport forvaltning 2009 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 03. mars 2010 Årsrapport forvaltning 2009 A. Strukturelle forhold Stiftelsen Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 26 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score stiger igjen til 1.2, etter at de lange rentene har kommet noe ned. Både

Detaljer