RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE"

Transkript

1 1 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ROS overordnet analyse for Sande kommune 2014 Kongebesøket i 2012 Vedlegg 2 - til Kommuneplanens arealdel

2 2 Innhold: Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Side 1. Arbeidsmetode 3 2. Forutsetninger og avgrensinger 3 3. Beskrivelse av analyseobjekt 3 4. Planlegging og oppstart Organisering Leder for analysen Deltagere i analysen Start- og sluttdato for analysen Publiseringsgrad Gradering Konsekvensmatrise Sansynlighetsmatrise Risikoaksept 5 5. Nå-situasjon Hendelser ROS-matrise - Analysens start Alle konsekvensområder 8 6. Vurdering Samlet Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Tiltak Anbefalte tiltak Ikke-anbefalte tiltak Evaluert Hendelser Anbefalt for oppdatering i plan ROS-matrise - Anbefalt situasjon Alle konsekvensområder Beslutning Tiltak Besluttede tiltak Følgende anbefalte tiltak er ikke besluttet Hendelser Besluttet oppdatering av plan ROS-matrise - Besluttet Alle konsekvensområder 16 Vedlegg A : Hendelser 18

3 3 1. Arbeidsmetode ROS-analysen gjennomføres i 3 faser med disse aktivitetene: - Planlegging og oppstart - Beskriv analyseområdet - Definer risikoaksept - Analyse - Kartlegging av nå-situasjon - Vurdering av tiltak - Anbefaling - Oppfølging - Beslutning - Gjennomføring - Evaluering 2. Forutsetninger og avgrensinger Overordnet ROS-analyse for Sande kommune tar utgangspunkt i hendelser som kan være aktuelle for vår virksomhet. Det må alltid tas høyde for at kommunens primæroppgave vil være å sørge for innbyggernes ve og vel, og bistå nødetatene når situasjonen krever det. Hendelser vil ofte inntreffe utenfor ordinær arbeidstid og gjerne også når forholdene kan være krevende for øvrig. Fleksibilitet i valg av strategi og bruk av ressurser vil da ofte være nøkkelen til suksess eller fiasko. Selv om ROS-analysen prøver å dekke opp for ulike alternativer, vil nok organisasjonens handlekraft være vel så viktig. Gode varslingsrutiner og evne til å sette krisestab i tide er avgjørende suksesskriterier. Kommunikasjon internt og eksternt er en krevende øvelse som betinger godt planverk og avklarte roller. Kommunens omdømme kan bli skadelidende i lang tid, selv om en har løst oppgaver på en god måte, hvis en ikke har klart å trygge innbyggerne med gode kommunikasjonsrutiner. 3. Beskrivelse av analyseobjekt Sande kommune med sine ca innbyggere er i norsk sammenheng regnet som en mellomstor kommune. Kommunen er sentralt plassert og har gode kommunikasjonsmuligheter. Likevel er kommunen en typisk landkommune, med sterke innslag av jordbruk og skogbruk, i tillegg til en stor grad av utpendling. Grunnforholdene i Sande kan være krevende i visse områder. Dette preger også ROSanalysen. Selv om det er mange fordeler knyttet til gode kommunikasjoner, ligger det også en fare for store ulykker knyttet til dette. Kommunens evne til å ta seg av personer som er rammet av en slik ulykke, er avhengig av gode rutiner for evakuert- og pårørendesentra. Kommunen er en betydelig skogeier og årvåkenhet i forebyggende brannvern er svært viktig. Sentral plassering nær større byer kan også være en utfordring m.h.t. kriminalitet og terror. Etablering av organisert kriminalitet under dekke av arbeidsinnvandring vil en måtte påregne i stadig større omfang.

4 4 4. Planlegging og oppstart 4.1. Organisering Leder for analysen Rune Frøiland Deltagere i analysen Ragnar Krane Per Gulbrandsen Rune Frøiland Start- og sluttdato for analysen Oppstartsdato: Sluttdato: Publiseringsgrad ROS er vedlagt kommuneplanens arealdel 4.3. Gradering Konsekvensmatrise Ufarlig Kritisk Katastrofe Sansynlighetsmatrise Lite Sannsynlig Meget Svært Sjeldnere enn en gang hvert 100 år. En gang mellom hvert 50. og 100. år. En gang mellom hvert 10. og 50. år. En gang mellom hvert år og hvert 10. år. Oftere enn en gang hvert år.

5 Ufarlig Kritisk Katastrofe Risikoaksept Svært Meget Sannsynlig Lite Ikke akseptert Aksepter dersom det finnes enkle tiltak Kan aksepteres Vannlekkasje i Østbygda

6 6 5. Nå-situasjon 5.1. Hendelser Akutt forurensning Bortfall av strøm Bortfall av vannforsyning Bortfall IKT Brann formålsbygg (f.eks. barnehage/skole) Må iverksette erstatningslokaler umiddelbart. Brann sykehjem Større brann på sykehjemmet eller i omsorgsboliger. Hendelse som krever evakuering Dambrudd Epidemi på sykehjem Utbrudd av alvorlig smittsom sykdom Etablering av organisert kriminalitet i lokalsamfunnet Forurenset vann på sykehjem Drikkevann forurenset i institusjon Kvikkleireskred bebygd område Leire, stein og jordras Massetilstrømning av mennesker Pandemi Radioaktiv forurensning Rasutglidning av vei

7 7 Rasutglidning av vei Skogbrann Stor ulykke (jernbane, vei, tunnel) Ulykke der mange personer er involvert og trenger oppfølging og omsorg. Terrorhandlinger, gisseltaking rettet mot kommunale virksomheter og lokalbefolkning Trusler og vold mot ansatte og brukere av kommunens tjenester Hendelser som er så alvorlige at kriseledelse må settes. Sandeelva en sommerdag

8 Ufarlig Kritisk Katastrofe ROS-matrise - Analysens start Alle konsekvensområder Svært Meget 2 1 Sannsynlig Lite A B C D E Ikke akseptert - Bortfall av strøm (C4) - Dambrudd (D3) - Kvikkleireskred bebygd område (D4) - Leire, stein og jordras (C4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Akutt forurensning (D2) - Brann sykehjem (D2) - Pandemi (E1) - Skogbrann (C3) Kan aksepteres - Bortfall av vannforsyning (B3) - Bortfall IKT (B3) - Brann formålsbygg (f.eks. barnehage/skole) (B1) - Epidemi på sykehjem (B2) - Etablering av organisert kriminalitet i lokalsamfunnet (B3) - Forurenset vann på sykehjem (D1) - Massetilstrømning av mennesker (C1) - Radioaktiv forurensning (B1) - Stor ulykke (jernbane, vei, tunnel) (D1) - Terrorhandlinger, gisseltaking rettet mot kommunale virksomheter og lokalbefolkning (C2) - Trusler og vold mot ansatte og brukere av kommunens tjenester (C2)

9 9 6. Vurdering 6.1. Samlet Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko- og sårbarhetsanalyse er en dokumentasjon på den risiko som foreligger, hvilke konsekvenser som en uønsket hendelse kan få, og hvilke tiltak som kan være kostnadseffektive og hensiktsmessig for å forebygge eller begrense virkningen av en uønsket hendelse. Risiko- og sårbarhetsanalysen er blant de viktigste instrumentene for kommunens risikostyring. Planer som utarbeides etter plan- og bygningsloven skal fremme samfunnssikkerhet ved å forbygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. Kommuneplanen som styringsredskap skal legge premisser for å sikre at samfunnssikkerhet gjennom risiko- og sårbarhetsvurderinger i tilstrekkelig grad blir vurdert i all kommunal planlegging, slik det er nedfelt i plan- og bygningsloven ( 3-1 h)). På revidert arealplankart er hensynssoner brukt for å markere nedslagsfelt for drikkevann, fareområder for kvikkleire, skytebaner og høyspent. Aktsomhetsområder for steinsprang som berører formålene Bebyggelse og anlegg og Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur er også vist på kartet som hensynssone. METODIKK FOR RISIKOVURDERING Metodikken er hentet fra veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser, som er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sannsynlighet (S) for at hendelse vil skje er satt opp i 4 kategorier. Nedenstående skjema er satt opp med het, vekttall og forventet frekvens Sannsynlighet Vekttall Forventet frekvens Lite S1 enn en gang hvert 50. år Mellom en gang hvert 10. år og en gang hvert 50 år S2 Sannsynlig S3 Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år Meget S4 Mer enn en gang hvert år Konsekvensen (K) av hendelser er rangert etter forventet skadeomfang med hensyn til mennesker, miljø og økonomiske verdier: Begrep Vekttall Mennesker Miljø Økonomiske verdier Ufarlig K1 Ingen personskader Ingen miljøskader Skader opptil kr K2 Få og små personskader miljøskader Skader opptil kr K3 Få men alvorlige Omfattende skader på Skader opp til personskader Kritisk K4 Opptil 5 døde, opptil 15 alvorlige skadde, opptil 25 evakuerte Katastrofalt K5 Over 5 døde, over 15 alvorlig skadde, over 25 evakuerte miljøet Alvorlige skader på miljøet Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet kr Skader opp til kr Skader over kr For hvert arealinnspill er ROS en del av de konsekvensutredningene som er utarbeidet. Når det gjelder en felles ROS for samlet/overordnet kommuneplannivå, er denne utarbeidet. Analysearbeidet presenteres nedenfor i to matriser for 18 kartlagte uønskede hendelser. Overordnet Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2014 er vedlagt Kommuneplanens arealdel.

10 Sannsynlighet (S) Sannsynlighet (S) 10 Risiko- og sårbarhetsanalyse Dagens situasjon uten gjennomførte tiltak. S4 S3 S2 S1 K1 K2 K3 K4 K5 Konsekvens (K) Risiko- og sårbarhetsanalyse Fremtidig situasjon når alle anbefalte tiltak er gjennomført. S4 S3 S2 S1 K1 K2 K3 K4 K5 Konsekvens (K)

11 Tiltak Anbefalte tiltak Hendelse/Anbefalte tiltak Type Effekt Investering Kostnad pr. år Akutt forurensning - Observere unormalt forbruk Forebyggende Noe - Overvåkning av vannkvalitet Begrensende Stor - Transport av nødvann Begrensende Stor Bortfall av strøm - Oppdaterte meldingsrutiner Forebyggende Stor - Manuelle pumper Begrensende Stor Bortfall IKT - Dobbeltsløyfet løsning Forebyggende Stor Manuell fysisk overvåkning Begrensende Noe Etablering av organisert kriminalitet i lokalsamfunnet - Bruke bestemmelser i gjeldende reguleringsplan for området Forebyggende Stor - Informasjon og kommunikasjon - faktabasert Begrensende Noe Kvikkleireskred bebygd område - Stabilisering av områder Forebyggende Stor Rassikring i utsatte områder Begrensende Stor Leire, stein og jordras - Sikring av utsatte områder Forebyggende Stor

12 12 Massetilstrømning av mennesker - Alternative mottak Begrensende Noe - Plan for bemanning av helsepersonell Begrensende Stor Pandemi - Forpliktende avtaler. Avhengig av årsak Begrensende Noe - Godt planverk Begrensende Noe - Plan for informasjon av befolkningen Begrensende Noe - Plan for samling av ressurser på et sted Begrensende Noe - Planlegging av drift med redusert bemanning Begrensende Noe - Relevant informasjon tilpasset en Pandemi Begrensende Ingen Trusler og vold mot ansatte og brukere av kommunens tjenester - Innstallering av tilfredsstillende alarm Begrensende Stor Fargen til venstre indikerer dagens risikonivå, fargen til høyre viser risikonivå med anbefalte tiltak Ikke-anbefalte tiltak Alle nye tiltak er anbefalt Evaluert Hendelse/Iverksatte tiltak Type Forventet effekt Evaluert effekt 6.3. Hendelser Anbefalt for oppdatering i plan Hendelse Brann sykehjem I plan innen

13 Ufarlig Kritisk Katastrofe ROS-matrise - Anbefalt situasjon Alle konsekvensområder Svært Meget 1 Sannsynlig Lite A B C D E Ikke akseptert - Bortfall av strøm (C4) - Dambrudd (D3) - Kvikkleireskred bebygd område (D3) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Brann sykehjem (D2) - Leire, stein og jordras (C3) - Pandemi (E1) - Skogbrann (C3) Kan aksepteres - Akutt forurensning (C2) - Bortfall av vannforsyning (B3) - Bortfall IKT (B2) - Brann formålsbygg (f.eks. barnehage/skole) (B1) - Epidemi på sykehjem (B2) - Etablering av organisert kriminalitet i lokalsamfunnet (B3) - Forurenset vann på sykehjem (D1) - Massetilstrømning av mennesker (B1) - Radioaktiv forurensning (B1) - Stor ulykke (jernbane, vei, tunnel) (D1) - Terrorhandlinger, gisseltaking rettet mot kommunale virksomheter og lokalbefolkning (C2) - Trusler og vold mot ansatte og brukere av kommunens tjenester (B2)

14 14 7. Beslutning 7.1. Tiltak Besluttede tiltak Hendelse/Anbefalte tiltak Type Effekt Investering Kostnad pr. år Akutt forurensning - Observere unormalt forbruk Forebyggende Noe - Overvåkning av vannkvalitet Begrensende Stor Massetilstrømning av mennesker - Alternative mottak Begrensende Noe Fargen til venstre indikerer anbefalt risikonivå, fargen til høyre viser risikonivå med besluttede tiltak Følgende anbefalte tiltak er ikke besluttet Hendelse Akutt forurensning Tiltak &nbsp Transport av nødvann (begrensende) Bortfall av strøm &nbsp Oppdaterte meldingsrutiner (forebyggende) Manuelle pumper (begrensende) Bortfall IKT &nbsp Dobbeltsløyfet løsning (forebyggende) Manuell fysisk overvåkning (begrensende) Etablering av organisert kriminalitet i lokalsamfunnet &nbsp Bruke bestemmelser i gjeldende reguleringsplan for området (forebyggende) Informasjon og kommunikasjon - faktabasert (begrensende) Kvikkleireskred bebygd område &nbsp

15 15 Stabilisering av områder (forebyggende) Rassikring i utsatte områder (begrensende) Leire, stein og jordras &nbsp Sikring av utsatte områder (forebyggende) Massetilstrømning av mennesker &nbsp Plan for bemanning av helsepersonell (begrensende) Pandemi &nbsp Forpliktende avtaler. Avhengig av årsak (begrensende) Godt planverk (begrensende) Plan for informasjon av befolkningen (begrensende) Plan for samling av ressurser på et sted (begrensende) Planlegging av drift med redusert bemanning (begrensende) Relevant informasjon tilpasset en Pandemi (begrensende) Trusler og vold mot ansatte og brukere av kommunens tjenester &nbsp Innstallering av tilfredsstillende alarm (begrensende) 7.2. Hendelser Besluttet oppdatering av plan Hendelse Til plan

16 Ufarlig Kritisk Katastrofe ROS-matrise - Besluttet Alle konsekvensområder Svært Meget 2 1 Sannsynlig Lite A B C D E Ikke akseptert - Bortfall av strøm (C4) - Dambrudd (D3) - Kvikkleireskred bebygd område (D4) - Leire, stein og jordras (C4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Brann sykehjem (D2) - Pandemi (E1) - Skogbrann (C3) Kan aksepteres - Akutt forurensning (C2) - Bortfall av vannforsyning (B3) - Bortfall IKT (B3) - Brann formålsbygg (f.eks. barnehage/skole) (B1) - Epidemi på sykehjem (B2) - Etablering av organisert kriminalitet i lokalsamfunnet (B3) - Forurenset vann på sykehjem (D1) - Massetilstrømning av mennesker (C1)

17 17 - Radioaktiv forurensning (B1) - Stor ulykke (jernbane, vei, tunnel) (D1) - Terrorhandlinger, gisseltaking rettet mot kommunale virksomheter og lokalbefolkning (C2) - Trusler og vold mot ansatte og brukere av kommunens tjenester (C2) Økofestivalen i Sande

18 18 1 Vedlegg A: Hendelser 1.1 Hendelse: Akutt forurensning Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Konsekvensgrad: Kritisk Kritisk Brudd i oljetank Oljetanker: Kjeldås skole: l Galleberg skole: 2 fyrkjeler l Teknisk sentral: l Sandetun: 2 fyrkjeler l Haga skole: 2 fyrkjeler Selvik skole: l Eksplosjon i gasstank NJB - barnehage Sandehallen Prestegårdsalleen 17 Sandetun Infisert drikkevann Akutt forurensing av drikkevannet som følge av villet handling (terror), teknisk svikt eller naturhendelse. Transportulykker med farlige stoffer Mangel på rent drikkevann Akutt behov for tilførsel av nødvann. Sykdom i befolkningen Spredning av bakterier, gift, gasser m.m. som får alvorlige konsekvenser for folkehelsen. Lite Lite Lite Konsekvensgradering (ved Kritisk Tiltak (Forebyggende) Observere unormalt forbruk (Noe effekt) (Ny) Tiltak iverksettes umiddelbart Transport av nødvann (Stor effekt) (Ny) Tank for plassering på lastebil Overvåkning av vannkvalitet (Stor effekt) (Ny) Jevnlige (daglige) kontroller 1.2 Hendelse: Bortfall av strøm Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Meget Meget Meget Meget

19 19 Konsekvensgrad: Ekstremvær Sannsynlighetsgrad (ved Meget Feil på linje/trafo Lite Vedlikehold av linjenett og transformatorer (Stor effekt) Ikke varslet frakobling Oppdaterte meldingsrutiner (Stor effekt) (Ny) Gode rutiner for oppdatering av kontaktinformasjon. Rutinebrudd hos strømleverandør Sabotasje Manglende vannforsyning p.g.a. strømstans til vannpumper Svikt i drivstofftilførsel Bensinstasjonene vil ikke kunne levere drivstoff, i og med at pumpene vil være ute av funksjon. Svikt i kommunikasjonssystemer IKT og IP-telefoni vil falle ut. På sikt kan også mobilnettet bli rammet. Sviktende oppvarming Husholdninger basert på elektrisk oppvarming er særlig utsatt. Sviktende oppvarming på Sandetun Det må eksistere en bedredskap for gass til peisen og gass til peisen. Peisen er det eneste som ikke er basert på strøm? det må sjekkes ut om oppvarming av sykehjemmet går på Lite Lite Konsekvensgradering (ved Ufarlig Utkjøring av nødvann (Stor effekt) Manuelle pumper (Stor effekt) (Ny) Alternative kommunikasjonssystemer (Noe effekt) Hånddsett walkie-talkie (teknisk sentral) Skogbrukets sikringsradio Nøddnett Spiserommet på Sandetun som krisesentral (Noe effekt) Data og skrivere må opp på nødaggregatet, minst ett punkt pr. enhet (Rehab, E, F, D, C, Bofelles, hj.spl, spiserom, adm) 9 punkter + 2 skrivere (sykehjem +hj.spl). Spiserommet skal være vår krisesentral. Der bør det være datauttak. Data er vårt kommunikasjonssystem via elektronisk meldingsutveksling. Alternativ plassering av utsatte grupper (Stor effekt) Eldre, syke og andre personer med behov for oppfølging plasseres midlertidig på Sandetun.

20 20 nødaggregatet: Det er knyttet usikkerhet til oppvarming av aktivitetssenteret og boligene? 1.3 Hendelse: Bortfall av vannforsyning Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Sannsynlig Sannsynlig Sannsynlig Sannsynlig Konsekvensgrad: Brudd i hovedledning Sannsynlig Brudd på rutiner Lite Jevnlig gjennomgang av eksisterende rutiner (Noe effekt) Omfattende strømsvikt Teknisk svikt Daglig vannbehov må erstattes for mennesker og dyr Lite Lite Levering av nødvann (Stor effekt) Transport av vann med tankbil. Sandetun må ha en vanntank stående i beredskap. (Stor effekt) Det er ikke nok med en tank i kommunen. Hvis vann skal kjøres til Sandetun må det være en tank å lagre vannet i. 1.4 Hendelse: Bortfall IKT Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Sannsynlig Sannsynlig Sannsynlig Konsekvensgrad: Bortfall strøm Bruk av nødsrømsaggregat (Stor

21 21 Teknisk svikt Nedetid på serverløsninger. Manglende kommunikasjon Manglende styringssystemer og overvåking Manglende tilgang til journaler, arkiver m.m. Manglende tjenesteproduksjon Sannsynlig Ufarlig effekt) Dobbeltsløyfet løsning (Stor effekt) (Ny) Knytte forbindelse mot D-ikt via Svelvik Alternative kommunikasjonskanaler (Noe effekt) Manuell fysisk overvåkning (Noe effekt) (Ny) Tilgang til fysiske arkiver (Stor effekt) 1.5 Hendelse: Brann formålsbygg (f.eks. barnehage/skole) Beskrivelse: Må iverksette erstatningslokaler umiddelbart. Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Lite Lite Konsekvensgrad: Ildspåsettelse Lite Brennbart materiale plassert i god avstand fra bygning (Stor effekt) Teknisk feil i strømnettet Materielle tap (Alle konsekvensområder) Personskade / død (Alle Lite Ufarlig Kontroll ved årlig branntilsyn (Stor effekt) Alternative lokaler (Stor effekt) Evakueringsrutiner som jevnlig øves. (Stor effekt)

22 22 konsekvensområder) 1.6 Hendelse: Brann sykehjem Sted: Sandetun pleie- og rehabilitering Beskrivelse: Større brann på sykehjemmet eller i omsorgsboliger. Hendelse som krever evakuering Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Konsekvensgrad: Kritisk Kritisk Kritisk Kritisk Feil på elektrisk anlegg Feil på gassanlegg Lite Årlige kontroller av eksternt fagpersonell (Stor effekt) Feil ved elektrisk utstyr Lite Jordfeilvern og jevnlig kontroll av elektrisk utstyr (Stor effekt) Ildspåsettelse Røyking Lite Sprinkleranlegg i alle rom (Full effekt) Åpen ild Behov for innkvartering av mange pasienter Skadeomfanget vil være ulikt om det er vinter eller sommer Materielle ødeleggelser Økonomiske konsekvenser Stort trykk på kommunens krisledelse og informasjonsberedskap Lite Ufarlig Plan for innkvartering (Noe effekt) Hvor skal pasientene være? Hvor mange midlertidige senger trengs Sprinkleranlegg i alle rom (Stor effekt) Oppdatert kommunikasjonsplan og gode varslingsrutiner (Stor effekt) Tap av menneskeliv Kritisk Sprinkleranlegg i alle rom (Stor

23 23 Pasienter som brenner inne effekt) 1.7 Hendelse: Dambrudd Sted: Øyevann og Kallmovann Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Sannsynlig Sannsynlig Sannsynlig Sannsynlig Konsekvensgrad: Kritisk Kritisk Kritisk Kritisk Ekstremvær Sannsynlig Elektronisk damovervåkning (Noe effekt) Sensormålinger som viser endringer i damkonstruksjonen Mekanisk slitasje som følge av isdannelse Sannsynlig Svikt i demningskonstruksjonen Jevnlige tilsyn og kontrollerte utslipp. (Stor effekt) Tap av menneskeliv Ødelegger infrastruktur Kritisk Kritisk Gode varslingsrutiner (Stor effekt) 1.8 Hendelse: Epidemi på sykehjem Sted: Sandetun pleie og rehabilitering Beskrivelse: Utbrudd av alvorlig smittsom sykdom Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Konsekvensgrad:

24 24 Ekstremt smittsomme sykdommer Lite Isolasjon av pasient med mulig smitte (Stor effekt) Forurensing av drikkevann Reserveforsyning av vann (Stor effekt) Bypassløsninger som gjør at vannet kan forsynes fra andre vannkilder. Svikt i gjeldende rutiner Lite Jevnlig gjennomgang av interne rutiner (Noe effekt) Udefinert smittekilde Massiv smitte av pasienter og beboere Konsekvent behandling av mistanke om smittefare. Det er spesielt sårbare pasienter på en institusjon som kan medføre rask og omfattende smittespredning Lite Konsekvensgradering (ved God håndhygiene og konsekvent reaksjon ved mistanke om smitte (Stor effekt) 1.9 Hendelse: Etablering av organisert kriminalitet i lokalsamfunnet Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Sannsynlig Sannsynlig Sannsynlig Sannsynlig Konsekvensgrad: Etablering av MC-kriminalitet Kjøp eller leie av lokaler til MC-klubber med tilknytning til kriminelle miljøer. Illegal innvandring Økt arbeidsinnvandring som skjuler infiltrasjon av kriminelle grupper. Negativt omdømme Lite Sannsynlig Ufarlig Bruke bestemmelser i gjeldende reguleringsplan for området (Stor effekt) (Ny) Vanskeliggjøre etablering ved å gjøre det umulig å ta i bruk lokaler bestemt for andre formål. Samarbeid med lokalpressen (Ingen effekt)

25 25 Være på tilbudssiden og gjøre hverandre gode. Opinionsdannelse - mobilisere lokalbefolkningen Utrygghet i bomiljøer Økning i vinningskriminalitet Informasjon og kommunikasjon - faktabasert (Noe effekt) (Ny) Bør inngå som tiltak i kommunens informasjons- og kommunikasjonsplan. Ufarlig 1.10 Hendelse: Forurenset vann på sykehjem Sted: Sandetun pleie og rehabilitering Beskrivelse: Drikkevann forurenset i institusjon Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Lite Konsekvensgrad: Kritisk Kritisk Kritisk Kritisk Lite Rutine brudd Omfattende sykdomsbilde pga smittestoffer i drikkevannet Teknisk svikt Kloakkinntrengning i drikkevann Villet handling En eller flere personer tilfører skadelig materiale i drikkevannstilførselen Epidemisk sykdomsutvikling Forgiftning av en eller flere beboere/pasienter Lite Lite Lite Kritisk Kritisk Tiltak (Forebyggende) Tiltak (Begrensende) 1.11 Hendelse: Kvikkleireskred bebygd område

26 26 Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Meget Sannsynlig Meget Meget Konsekvensgrad: Kritisk Kritisk Kritisk Kritisk analysens start) Ustabile grunnforhold Meget Stabilisering av områder (Stor effekt) (Ny) Personskade - dødsfall Skadet infrastruktur Viktige samfunnsfunksjoner rammes Økonomisk tap Kritisk Kritisk Ufarlig Rassikring i utsatte områder (Stor effekt) (Ny) 1.12 Hendelse: Leire, stein og jordras Sted: Veier, bebygde områder Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Meget Sannsynlig Meget Meget Konsekvensgrad: Ekstremvær Ustabile masser i bratt terreng Omfattende naturskade analysens start) Sannsynlig Meget Sikring av utsatte områder (Stor effekt) (Ny) Analyse av grunnforhold (Noe effekt) 1.13 Hendelse: Massetilstrømning av mennesker

27 27 Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Lite Konsekvensgrad: Lite Uholdbare forhold inntreffer i et geografisk område Behov for helsetjenester Behov for mottak Lite Plan for bemanning av helsepersonell (Stor effekt) (Ny) Primærmottak Sandetun - alternativt Sande kommunelokale (Noe effekt) Alternative mottak (Noe effekt) (Ny) Sande menighetssenter Skolene 1.14 Hendelse: Pandemi Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Lite Lite Konsekvensgrad: Katastrofe Katastrofe Katastrofe Katastrofe Ikke relevant Det er på forhånd umulig å forutsi årsaksforhold som fører til pandemi Angst og usikkerhet i befolkningen Lite Informasjon (Noe effekt) Relevant informasjon tilpasset en Pandemi (Ingen effekt) (Ny)

28 28 Behov for massevaksinasjon Markert økning av dødsfall i lokalsamfunnet Misbruk av ressurser Redusert tilbud innen ordinær helsetjeneste Stort fravær i næringsliv og offentlig virksomhet Økt behov for behandlingsplasser Katastrofe Kritisk Plan for massevaksinasjon (Stor effekt) Forpliktende avtaler. Avhengig av årsak (Noe effekt) (Ny) Godt planverk (Noe effekt) (Ny) Plan for informasjon av befolkningen (Noe effekt) (Ny) Planlegging av drift med redusert bemanning (Noe effekt) (Ny) Plan for samling av ressurser på et sted (Noe effekt) (Ny) 1.15 Hendelse: Radioaktiv forurensning Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Lite Lite Konsekvensgrad: Ulykke med farlig transport Transport av radioaktivt materiale (avfall, utstyr m.m.) - ikke meldepliktig. Spredning av radioaktivt materiale gjennom luft Lite Tidlig varsling (Stor effekt) Det forutsettes at skadestedsleder varsler kommunen umiddelbart. Evakuering fra nærliggende områder (Stor effekt) Evakuering iverksettes i henhold til virksomhetenes planer Hendelse: Rasutglidning av vei Beskrivelse: Rasutglidning av vei

29 29 Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Lite Lite Konsekvensgrad: 1.17 Hendelse: Skogbrann Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Sannsynlig Sannsynlig Sannsynlig Sannsynlig Konsekvensgrad: Bruk av åpen ild Sannsynlig Informere brukerne om konsekvensene ved bruk av åpen ild i et gitt tidsrom (Noe effekt) Lynnedslag Overvåking fra fly (Stor effekt) Evakuering (Alle konsekvensområder) Forurensning (Alle konsekvensområder) Økonomisk tap (Alle konsekvensområder) Ufarlig 1.18 Hendelse: Stor ulykke (jernbane, vei, tunnel) Beskrivelse: Ulykke der mange personer er involvert og trenger oppfølging og omsorg.

30 30 Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Lite Konsekvensgrad: Kritisk Kritisk Kritisk Kritisk Lite Togavsporing, større møteulykke, kjedekollisjon m.m. Ulykke innenfor kommunegrensa med et omfang som krever oppfølging av kommunale tjenester. Følgeskader Større skadeomfang som følge av manglende oppfølging (sjokk, traumer, frostskader m.m.). Tap av omdømme Mangelfull håndtering av omsorgsbehov vil svekke kommunens omdømme. Lite Kritisk Opprette evakuert- og pårørendesenter (Stor effekt) Flere aktuelle steder - velges utfra geografiske og logistikkavhengige forhold. Evakuering og oppfølging (omsorg) (Stor effekt) Opprette evakuert-/pårørendesenter etter anmodning fra politiet (Noe effekt) 1.19 Hendelse: Terrorhandlinger, gisseltaking rettet mot kommunale virksomheter og lokalbefolkning Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Konsekvensgrad: Gisseltaking Gisseltaking med formål å tvinge fram en endring (barnefordeling, oppnå økonomiske fordeler m.m.). Inntrenging med bruk av våpen i Lite

31 31 offentlig institusjon Aksjon rettet mot institusjon der mange brukere er samlet. Engstelse i befolkningen Tap av liv Varsling (Stor effekt) Gode varslingsrutiner nedfelt i kommunikasjonsplan. Opprette evakuert- /pårørendesenter (Stor effekt) Hvis mulig, bruke etablerte evakuertsentra, primært i trygt nærområde Hendelse: Trusler og vold mot ansatte og brukere av kommunens tjenester Beskrivelse: Hendelser som er så alvorlige at kriseledelse må settes. Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Konsekvensgrad: Personer i psykisk ubalanse Psykiske følgeskader (Alle konsekvensområder) Varslingsrutiner (Stor effekt) Direkte varsling av kollegaer og politi Debriefing av ansatte (Noe effekt) Innstallering av tilfredsstillende alarm (Stor effekt) (Ny) Stille alarm til andre ansatte og politi

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

Varslet fjellskred i Åkneset. Åkneskonferansen 2015 Geiranger 26. og 27. aug Knut Torget, DSB

Varslet fjellskred i Åkneset. Åkneskonferansen 2015 Geiranger 26. og 27. aug Knut Torget, DSB Varslet fjellskred i Åkneset Åkneskonferansen 2015 Geiranger 26. og 27. aug Knut Torget, DSB Kategori Risikoområder Scenarioer Naturhendelser Store ulykker Tilsiktede hendelser 1. Ekstremvær Et trygt og

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Alstahaug kommune

Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Alstahaug kommune Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Alstahaug kommune Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Helhetlig ROS gir: Oversikt over risiko-

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen Risiko- og sårbarhetsanalyse Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Forutsetninger Oppsummering og forslag til tiltak Kommentarer til analysen Ved analysens

Detaljer

Geodata i kommunens beredskapsarbeid

Geodata i kommunens beredskapsarbeid 2015-11-24 Geodata i kommunens beredskapsarbeid Geodata Jeg vet ingenting om geodata Og det gjør ikke rådmann heller.. Og det er deres utfordring, ikke vår.. Hvordan kan dere bidra og selge inn dere selv

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Beredskapsprosjektet. Status og veien videre

-Ein tydeleg medspelar. Beredskapsprosjektet. Status og veien videre -Ein tydeleg medspelar Beredskapsprosjektet Status og veien videre Prosessen Regelverk med betydning for risikoanalyser og beredskapsløsninger Arbeidsmiljøloven Forskrift om systematisk arbeid med helse,

Detaljer

Hva gjør vi hvis kommunikasjonen bryter sammen? Cyberangrep på ekom-infrastrukturen konsekvenser og beredskap. Erik Thomassen, DSB

Hva gjør vi hvis kommunikasjonen bryter sammen? Cyberangrep på ekom-infrastrukturen konsekvenser og beredskap. Erik Thomassen, DSB Hva gjør vi hvis kommunikasjonen bryter sammen? Cyberangrep på ekom-infrastrukturen konsekvenser og beredskap Erik Thomassen, DSB Nasjonalt risikobilde : 20 katastrofer som kan ramme det norske samfunnet

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Hvordan blir Nasjonalt risikobilde til?

Hvordan blir Nasjonalt risikobilde til? Hvordan blir Nasjonalt risikobilde til? Valg av scenarioer, analysemetode og særtrekk ved NRB. Ann Karin Midtgaard, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Hensikten med NRB Analysere mulige katastrofale

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato:

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: 30.10.2015 Bakgrunn I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Nasjonalt risikobilde 2013

Nasjonalt risikobilde 2013 Nasjonalt risikobilde 2013 katastrofer som kan ramme det norske samfunnet Fylkesberedskapsrådet i Buskerud 29. april 2014 Avdelingsleder Erik Thomassen 1 Rammeverk for samfunnssikkerhetsarbeidet Hva er

Detaljer

2. Metode. 2.1 introduksjon

2. Metode. 2.1 introduksjon 2. Metode 2.1 introduksjon Dokumentet inneholder overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen, vurdering av alle innspill sendt inn i forbindelse med revideringen av kommuneplanen med spesifikk

Detaljer

Bjugn kommunen har flere ROS- analyser som er gjennomført de siste årene, men de er ikke sammenstilt i en helhetlig analyse.

Bjugn kommunen har flere ROS- analyser som er gjennomført de siste årene, men de er ikke sammenstilt i en helhetlig analyse. 1.Helhetlig Ros Bjugn kommune 1.1Sammendrag Risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig ROS-analyse for Bjugn kommune inneholder en gjennomgang av alvorlige kriser og ulykker som kan ramme Bjugnsamfunnet. Analysen

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Oppfølgingsplan ROS Agder,

Oppfølgingsplan ROS Agder, Foto: Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt, Aust-Agder sivilforsvarsdistrikt, Anders Martinsen- Agder Energi, Aust-Agder sivilforsvarsdistrikt. Oppfølgingsplan ROS Agder, 2017-2020 Per 12. desember 2016 1

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Beredskap Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske

Detaljer

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Formål Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Fremme god arealbruk og samfunnsutvikling Kartlegge risiko og sårbarhet der nytt areal tas i bruk I eksisterende

Detaljer

BESKRIVELSE AV METODE

BESKRIVELSE AV METODE Side 1 7 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Utarbeidelse av ny helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse

Utarbeidelse av ny helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse Utarbeidelse av ny helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse Per Martin Øfsti Værnes Airshow 2014 Verdens eldste fly (1910) i lufta Forskrift om kommunal beredskapsplikt 2.Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan

Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe:2013/8643-1 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven 1. INNLEDNING... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Lov- og forskriftskrav... 4 2. PROSESS OG METODE... 4 2.1

Detaljer

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid Beredskapsdagen i Rana kommune 24.1.2017 Samhandling i krisearbeid Forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid. På bakgrunn av den helhetlige

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med

Detaljer

Detaljregulering, Tåjebukta, Håøya, Frogn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljregulering, Tåjebukta, Håøya, Frogn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering, Tåjebukta, Håøya, Frogn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Sammendrag Analysen har avdekket følgende forhold/hendelser: Grønn kategori (trenger ikke særskilte tiltak i plankart eller

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner

Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn som har redusert

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET.

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. Dag Auby Hagen Fylkesberedskapssjef Telefon: 370 17522 og

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune seminar 28.4.2016: Helseberedskap ved større hendelser og arrangementer. Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune Beredskapskoordinator Grim Syverud. Fylkesmannen i Oppland KOMMUNEN har en NØKKELROLLE

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Beredskapsanalyse. Terminologi. Vi viser til omtale av terminologi i notatet om beredskapsplanverket. Side 1 av 5

Beredskapsanalyse. Terminologi. Vi viser til omtale av terminologi i notatet om beredskapsplanverket. Side 1 av 5 Beredskapsanalyse Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov om

Detaljer

TILGJENGELIG SLOKKEVANN

TILGJENGELIG SLOKKEVANN TILGJENGELIG SLOKKEVANN Kartlegging av slokkevann - ROS-analyse Tilgang til slokkevann ifbm branner Slokkestrategier - slokking / sprinkleranlegg Kartverk, brannkummer og ventiler. Kartlegging Kartlegging

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap GIS i ROSanalyser GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunene Sivilbeskyttelsesloven krever en helhetlig ROS-analyse

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2009-2021 ROS-analyse for området; oversiden av Utsiktsvegen Holtbergvegen Mai 2009 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE OVERSIDEN AV UTSIKTSVEGEN HOLTBERGVEGEN

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023. ROS-analyse 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023. ROS-analyse 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 ROS-analyse 2.gangs høring 02.07.2015 Innhold 1. Oversikt over ROS-analyser for arealendringene... 3 2. Generelt om ROS-analyse...

Detaljer

«Føre var» Risiko og beredskap

«Føre var» Risiko og beredskap «Føre var» Risiko og beredskap 25. august 2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie «Føre var» for hva? KRISE Hva er en krise/ uønsket hendelse? En situasjon som kan komme til å true liv, helse, miljø,

Detaljer

Sørfold kommune 2013

Sørfold kommune 2013 Helhetlig ROS-analyse m/oppfølgingsplan for Sørfold kommune 2013 Vedtatt av kommunestyret 5.2.2013 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag 1.2 Bakgrunn 1.3 Lov- og forskriftskrav 1.4 Målsetning 1.5 Kjennetegn

Detaljer

Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal

Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal Regelverk styrende for beredskap Matloven Drikkevannsforskriften med veileder

Detaljer

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR LÅVETOMTA, NESODDEN KOMMUNE, AKERSHUS: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS - analyse) BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter 28.04.14 Vurdering av risiko/sannsynlighet

Detaljer

GIS i kommunens beredskap etter legionellautbruddet i 2005

GIS i kommunens beredskap etter legionellautbruddet i 2005 GIS i kommunens beredskap etter legionellautbruddet i 2005 GeoKlar 2014 Sundvolden Hotell 10. desember Thor-Aage Solberg Fredrikstad kommune 1.Legionellautbruddet 2005 2.Øvelse «Kemira» 3.Beredskapspc

Detaljer

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT Berlevåg kommune Overordnet ROS analyse Risiko og sårbarhetsanalyse for Beredskapsavdelingen Innhold INNLEDNING... 3 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS... 3 STYRENDE DOKUMENTER... 3 VURDERING

Detaljer

Kjellesvik Prosjektering AS

Kjellesvik Prosjektering AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVITINGEN HYTTEFELT GNR. 50, BNR. 2 ROS - ANALYSE Kjellesvik Prosjektering AS Moi, 19.09.2013 0. OPPSUMMERING Risiko- og sårbarhetsanalysen beskriver og beregner risikoen for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Evt. illustrasjon Utarbeidet av : Tiltakshaver:

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016 BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN for Svelvik kommune JULI 2016 1 2 Innhold 1. Målsetting... 3 2. Styrende dokumenter... 3 3. Ansvar og organisering av miljørettet helsevern... 3 4. Skadeforebyggende

Detaljer

«Kommunen som pådriver og. samordner»

«Kommunen som pådriver og. samordner» «Kommunen som pådriver og samordner» «Kommunen som pådriver og samordner» - Kommunen skal være en samordner og pådriver i samfunnssikkerhetsarbeidet på lokalt nivå! «Kommunen som pådriver og samordner»

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Elisabeth Danielsen fylkesberedskapssjef Beredskapskonferanse for skole- og barnehageeiere 14. mai 2013 Disposisjon Prinsipper for samfunnssikkerhetsarbeidet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse massedeponi Nordre Kalberg

Risiko- og sårbarhetsanalyse massedeponi Nordre Kalberg Risiko- og sårbarhetsanalyse massedeponi Nordre Kalberg ROS-analysen er utarbeidet av In Situ Landskapsarkitekter AS på oppdrag fra Veidekke Industri AS Type hendelse: Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/avbøtende

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Nasjonalt risikobilde 2014 Presentasjon av Nasjonalt risikobilde 2014, Avdelingsleder Erik Thomassen, DSB Scenario Cyber-angrep mot ekom-infrastruktur Seniorrådgiver

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FIMLAND VASSLAG

BEREDSKAPSPLAN FIMLAND VASSLAG Side 1 av 10 BEREDSKAPSPLAN FIMLAND VASSLAG 2017 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer. Aristoteles (384 322 f.kr.) Internvarsling Ved feil på FV s vannforsyning varsles den som er leder for laget.

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

VÅGAN KOMMUNE Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:

VÅGAN KOMMUNE Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sett kryss i «ja» eller «nei»-kolonnen for alle spørsmål i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for vurderinger og vurderingsgrunnlag

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr. 20 -????, Gamleveien 3C Gårds- / bruksnummer 103/24 m.fl. Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog kommune, innenfor et område

Detaljer

Nasjonalt risikobilde - Sellafield scenariet

Nasjonalt risikobilde - Sellafield scenariet Nasjonalt risikobilde - Sellafield scenariet Nasjonalt risikobilde Har utkommet i 2011, 2012, 2013 og 2014 Katastrofer som kan ramme det norske samfunnet Hovedhensikt bidra til økt risikoforståelse og

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho?

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? E E Dom: P5004980 (151765-3) n' ANALYSE El. VVVV ÅTT ~ HELHETLIGE ROS» Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? ~ '6 Mouélt Helhetlig ROS-analyse

Detaljer

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. BAKGRUNN I henhold til Plan- og bygningsloven 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. ROS-analysen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr. XXXX Gårds- / bruksnummer 150/23 m.fl. Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog kommune, langs Losbyvegen til Losby og langs Feiringveien.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK

ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK Side 1 av 8 ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK Side 2 av 8 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

ROS ANALYSE NORDBYVEIEN 122, 1400 SKI 26.05.2014 REV: 9.08.14. Bakgrunn. Hva er en ROS-analyse? Utfylling av skjema. Utfylling av tabell

ROS ANALYSE NORDBYVEIEN 122, 1400 SKI 26.05.2014 REV: 9.08.14. Bakgrunn. Hva er en ROS-analyse? Utfylling av skjema. Utfylling av tabell Side 1 av 8 ROS ANALYSE NORDBYVEIEN 122, 1400 SKI 26.05.2014 REV: 9.08.14 Bakgrunn I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen Presentasjon av veileder Seniorrådgiver Karen Lie 02.09.2014 Endelig! Vi har fått Sivilbeskyttelsesloven

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer

ROS-analyse for Ytre havn - Lille Hjartøy

ROS-analyse for Ytre havn - Lille Hjartøy ROS-analyse for Ytre havn - Lille Hjartøy Rapporten inneholder: Oppsummering Arbeidsmetode Kommentarer til analysen Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Systemdokumentasjon Nå-situasjon

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 SAMFUNN Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen

Detaljer

Trygg bruk av gass. Gasskonferansen mars 25, Torill F Tandberg Avdelingsdirektør, DSB

Trygg bruk av gass. Gasskonferansen mars 25, Torill F Tandberg Avdelingsdirektør, DSB Trygg bruk av gass Gasskonferansen 2015 Torill F Tandberg Avdelingsdirektør, DSB mars 25, 2015 Om DSB DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Direktoratet skal være pådriver i arbeidet

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Status pr 24.11.2016 for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Tilsyn fra FMBU mars 2014 Avvik 1 ROS-analyse Analysen tilfredsstiller ikke kravene i sivilbeskyttelsesloven,

Detaljer

Nasjonalt risikobilde nye utfordringer

Nasjonalt risikobilde nye utfordringer Nasjonalt risikobilde nye utfordringer Avdelingsleder Erik Thomassen ESRA-seminar Endret risikobilde - sårbarhet i transportsektoren Onsdag 8. februar 2012 kl 11:30-15:30 1 Forebygge Redusere sårbarhet

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsvurderingar

Risiko- og sårbarheitsvurderingar Risiko- og sårbarheitsvurderingar Hensikta med risiko- og sårbarheitsanalysar er å utarbeide eit grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige omsyn kan integrerast i den ordinære planlegginga,

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

B-Consult Prosjekt AS

B-Consult Prosjekt AS VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR BJØRNEMYRVEIEN 35, NESODDEN KOMMUNE: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) Forslagsstiller: B-Consult Prosjekt AS Tiltakshaver: VY Eiendom AS Dato: 7.05.14 Vurdering

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid )

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer

Detaljer

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS 1 2 Formålet med kommunal beredskapsplikt er trygge og robuste lokalsamfunn. Dette oppnås gjennom systematisk og helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer i kommunen. Redusere risiko for

Detaljer

Risikovurdering og Beredskap. Bjørn Haug Enhetsdirektør Prehospitale tjenester Helgelandssykehuset

Risikovurdering og Beredskap. Bjørn Haug Enhetsdirektør Prehospitale tjenester Helgelandssykehuset Risikovurdering og Beredskap Bjørn Haug Enhetsdirektør Prehospitale tjenester Helgelandssykehuset Hva er beredskap? Hverdagsberedskap vs. kriseberedskap Håndtere og redusere skadevirkninger av uønskede

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Oversendelse av endelig tilsynsrapport Kommunal beredskapsplikt

Oversendelse av endelig tilsynsrapport Kommunal beredskapsplikt Beredskapsstaben Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Detaljer

Felles aggregert risikobilde for alle tema - Overhalla kommune

Felles aggregert risikobilde for alle tema - Overhalla kommune Felles aggregert risikobilde for alle tema - Rapporten inneholder: Oversikt Hendelser Tiltak 11.10.2013 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt 2. Hendelser 3. Tiltak Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe

Detaljer

Hensikten med tilsynet var å påse at kommunen oppfyller bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt.

Hensikten med tilsynet var å påse at kommunen oppfyller bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Rapport Tilsyn i Nome 13. juni 2013 Bakgrunn for tilsynet Hensikten med tilsynet var å påse at n oppfyller bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i lov 26. juni

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Type hendelse: Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/avbøtende tiltak Vedlegg Naturbasert sårbarhet Ekstremvær/flomfare Sterk vind Nei 1

Detaljer