RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE"

Transkript

1 1 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ROS overordnet analyse for Sande kommune 2014 Kongebesøket i 2012 Vedlegg 2 - til Kommuneplanens arealdel

2 2 Innhold: Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Side 1. Arbeidsmetode 3 2. Forutsetninger og avgrensinger 3 3. Beskrivelse av analyseobjekt 3 4. Planlegging og oppstart Organisering Leder for analysen Deltagere i analysen Start- og sluttdato for analysen Publiseringsgrad Gradering Konsekvensmatrise Sansynlighetsmatrise Risikoaksept 5 5. Nå-situasjon Hendelser ROS-matrise - Analysens start Alle konsekvensområder 8 6. Vurdering Samlet Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Tiltak Anbefalte tiltak Ikke-anbefalte tiltak Evaluert Hendelser Anbefalt for oppdatering i plan ROS-matrise - Anbefalt situasjon Alle konsekvensområder Beslutning Tiltak Besluttede tiltak Følgende anbefalte tiltak er ikke besluttet Hendelser Besluttet oppdatering av plan ROS-matrise - Besluttet Alle konsekvensområder 16 Vedlegg A : Hendelser 18

3 3 1. Arbeidsmetode ROS-analysen gjennomføres i 3 faser med disse aktivitetene: - Planlegging og oppstart - Beskriv analyseområdet - Definer risikoaksept - Analyse - Kartlegging av nå-situasjon - Vurdering av tiltak - Anbefaling - Oppfølging - Beslutning - Gjennomføring - Evaluering 2. Forutsetninger og avgrensinger Overordnet ROS-analyse for Sande kommune tar utgangspunkt i hendelser som kan være aktuelle for vår virksomhet. Det må alltid tas høyde for at kommunens primæroppgave vil være å sørge for innbyggernes ve og vel, og bistå nødetatene når situasjonen krever det. Hendelser vil ofte inntreffe utenfor ordinær arbeidstid og gjerne også når forholdene kan være krevende for øvrig. Fleksibilitet i valg av strategi og bruk av ressurser vil da ofte være nøkkelen til suksess eller fiasko. Selv om ROS-analysen prøver å dekke opp for ulike alternativer, vil nok organisasjonens handlekraft være vel så viktig. Gode varslingsrutiner og evne til å sette krisestab i tide er avgjørende suksesskriterier. Kommunikasjon internt og eksternt er en krevende øvelse som betinger godt planverk og avklarte roller. Kommunens omdømme kan bli skadelidende i lang tid, selv om en har løst oppgaver på en god måte, hvis en ikke har klart å trygge innbyggerne med gode kommunikasjonsrutiner. 3. Beskrivelse av analyseobjekt Sande kommune med sine ca innbyggere er i norsk sammenheng regnet som en mellomstor kommune. Kommunen er sentralt plassert og har gode kommunikasjonsmuligheter. Likevel er kommunen en typisk landkommune, med sterke innslag av jordbruk og skogbruk, i tillegg til en stor grad av utpendling. Grunnforholdene i Sande kan være krevende i visse områder. Dette preger også ROSanalysen. Selv om det er mange fordeler knyttet til gode kommunikasjoner, ligger det også en fare for store ulykker knyttet til dette. Kommunens evne til å ta seg av personer som er rammet av en slik ulykke, er avhengig av gode rutiner for evakuert- og pårørendesentra. Kommunen er en betydelig skogeier og årvåkenhet i forebyggende brannvern er svært viktig. Sentral plassering nær større byer kan også være en utfordring m.h.t. kriminalitet og terror. Etablering av organisert kriminalitet under dekke av arbeidsinnvandring vil en måtte påregne i stadig større omfang.

4 4 4. Planlegging og oppstart 4.1. Organisering Leder for analysen Rune Frøiland Deltagere i analysen Ragnar Krane Per Gulbrandsen Rune Frøiland Start- og sluttdato for analysen Oppstartsdato: Sluttdato: Publiseringsgrad ROS er vedlagt kommuneplanens arealdel 4.3. Gradering Konsekvensmatrise Ufarlig Kritisk Katastrofe Sansynlighetsmatrise Lite Sannsynlig Meget Svært Sjeldnere enn en gang hvert 100 år. En gang mellom hvert 50. og 100. år. En gang mellom hvert 10. og 50. år. En gang mellom hvert år og hvert 10. år. Oftere enn en gang hvert år.

5 Ufarlig Kritisk Katastrofe Risikoaksept Svært Meget Sannsynlig Lite Ikke akseptert Aksepter dersom det finnes enkle tiltak Kan aksepteres Vannlekkasje i Østbygda

6 6 5. Nå-situasjon 5.1. Hendelser Akutt forurensning Bortfall av strøm Bortfall av vannforsyning Bortfall IKT Brann formålsbygg (f.eks. barnehage/skole) Må iverksette erstatningslokaler umiddelbart. Brann sykehjem Større brann på sykehjemmet eller i omsorgsboliger. Hendelse som krever evakuering Dambrudd Epidemi på sykehjem Utbrudd av alvorlig smittsom sykdom Etablering av organisert kriminalitet i lokalsamfunnet Forurenset vann på sykehjem Drikkevann forurenset i institusjon Kvikkleireskred bebygd område Leire, stein og jordras Massetilstrømning av mennesker Pandemi Radioaktiv forurensning Rasutglidning av vei

7 7 Rasutglidning av vei Skogbrann Stor ulykke (jernbane, vei, tunnel) Ulykke der mange personer er involvert og trenger oppfølging og omsorg. Terrorhandlinger, gisseltaking rettet mot kommunale virksomheter og lokalbefolkning Trusler og vold mot ansatte og brukere av kommunens tjenester Hendelser som er så alvorlige at kriseledelse må settes. Sandeelva en sommerdag

8 Ufarlig Kritisk Katastrofe ROS-matrise - Analysens start Alle konsekvensområder Svært Meget 2 1 Sannsynlig Lite A B C D E Ikke akseptert - Bortfall av strøm (C4) - Dambrudd (D3) - Kvikkleireskred bebygd område (D4) - Leire, stein og jordras (C4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Akutt forurensning (D2) - Brann sykehjem (D2) - Pandemi (E1) - Skogbrann (C3) Kan aksepteres - Bortfall av vannforsyning (B3) - Bortfall IKT (B3) - Brann formålsbygg (f.eks. barnehage/skole) (B1) - Epidemi på sykehjem (B2) - Etablering av organisert kriminalitet i lokalsamfunnet (B3) - Forurenset vann på sykehjem (D1) - Massetilstrømning av mennesker (C1) - Radioaktiv forurensning (B1) - Stor ulykke (jernbane, vei, tunnel) (D1) - Terrorhandlinger, gisseltaking rettet mot kommunale virksomheter og lokalbefolkning (C2) - Trusler og vold mot ansatte og brukere av kommunens tjenester (C2)

9 9 6. Vurdering 6.1. Samlet Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko- og sårbarhetsanalyse er en dokumentasjon på den risiko som foreligger, hvilke konsekvenser som en uønsket hendelse kan få, og hvilke tiltak som kan være kostnadseffektive og hensiktsmessig for å forebygge eller begrense virkningen av en uønsket hendelse. Risiko- og sårbarhetsanalysen er blant de viktigste instrumentene for kommunens risikostyring. Planer som utarbeides etter plan- og bygningsloven skal fremme samfunnssikkerhet ved å forbygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. Kommuneplanen som styringsredskap skal legge premisser for å sikre at samfunnssikkerhet gjennom risiko- og sårbarhetsvurderinger i tilstrekkelig grad blir vurdert i all kommunal planlegging, slik det er nedfelt i plan- og bygningsloven ( 3-1 h)). På revidert arealplankart er hensynssoner brukt for å markere nedslagsfelt for drikkevann, fareområder for kvikkleire, skytebaner og høyspent. Aktsomhetsområder for steinsprang som berører formålene Bebyggelse og anlegg og Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur er også vist på kartet som hensynssone. METODIKK FOR RISIKOVURDERING Metodikken er hentet fra veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser, som er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sannsynlighet (S) for at hendelse vil skje er satt opp i 4 kategorier. Nedenstående skjema er satt opp med het, vekttall og forventet frekvens Sannsynlighet Vekttall Forventet frekvens Lite S1 enn en gang hvert 50. år Mellom en gang hvert 10. år og en gang hvert 50 år S2 Sannsynlig S3 Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år Meget S4 Mer enn en gang hvert år Konsekvensen (K) av hendelser er rangert etter forventet skadeomfang med hensyn til mennesker, miljø og økonomiske verdier: Begrep Vekttall Mennesker Miljø Økonomiske verdier Ufarlig K1 Ingen personskader Ingen miljøskader Skader opptil kr K2 Få og små personskader miljøskader Skader opptil kr K3 Få men alvorlige Omfattende skader på Skader opp til personskader Kritisk K4 Opptil 5 døde, opptil 15 alvorlige skadde, opptil 25 evakuerte Katastrofalt K5 Over 5 døde, over 15 alvorlig skadde, over 25 evakuerte miljøet Alvorlige skader på miljøet Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet kr Skader opp til kr Skader over kr For hvert arealinnspill er ROS en del av de konsekvensutredningene som er utarbeidet. Når det gjelder en felles ROS for samlet/overordnet kommuneplannivå, er denne utarbeidet. Analysearbeidet presenteres nedenfor i to matriser for 18 kartlagte uønskede hendelser. Overordnet Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2014 er vedlagt Kommuneplanens arealdel.

10 Sannsynlighet (S) Sannsynlighet (S) 10 Risiko- og sårbarhetsanalyse Dagens situasjon uten gjennomførte tiltak. S4 S3 S2 S1 K1 K2 K3 K4 K5 Konsekvens (K) Risiko- og sårbarhetsanalyse Fremtidig situasjon når alle anbefalte tiltak er gjennomført. S4 S3 S2 S1 K1 K2 K3 K4 K5 Konsekvens (K)

11 Tiltak Anbefalte tiltak Hendelse/Anbefalte tiltak Type Effekt Investering Kostnad pr. år Akutt forurensning - Observere unormalt forbruk Forebyggende Noe - Overvåkning av vannkvalitet Begrensende Stor - Transport av nødvann Begrensende Stor Bortfall av strøm - Oppdaterte meldingsrutiner Forebyggende Stor - Manuelle pumper Begrensende Stor Bortfall IKT - Dobbeltsløyfet løsning Forebyggende Stor Manuell fysisk overvåkning Begrensende Noe Etablering av organisert kriminalitet i lokalsamfunnet - Bruke bestemmelser i gjeldende reguleringsplan for området Forebyggende Stor - Informasjon og kommunikasjon - faktabasert Begrensende Noe Kvikkleireskred bebygd område - Stabilisering av områder Forebyggende Stor Rassikring i utsatte områder Begrensende Stor Leire, stein og jordras - Sikring av utsatte områder Forebyggende Stor

12 12 Massetilstrømning av mennesker - Alternative mottak Begrensende Noe - Plan for bemanning av helsepersonell Begrensende Stor Pandemi - Forpliktende avtaler. Avhengig av årsak Begrensende Noe - Godt planverk Begrensende Noe - Plan for informasjon av befolkningen Begrensende Noe - Plan for samling av ressurser på et sted Begrensende Noe - Planlegging av drift med redusert bemanning Begrensende Noe - Relevant informasjon tilpasset en Pandemi Begrensende Ingen Trusler og vold mot ansatte og brukere av kommunens tjenester - Innstallering av tilfredsstillende alarm Begrensende Stor Fargen til venstre indikerer dagens risikonivå, fargen til høyre viser risikonivå med anbefalte tiltak Ikke-anbefalte tiltak Alle nye tiltak er anbefalt Evaluert Hendelse/Iverksatte tiltak Type Forventet effekt Evaluert effekt 6.3. Hendelser Anbefalt for oppdatering i plan Hendelse Brann sykehjem I plan innen

13 Ufarlig Kritisk Katastrofe ROS-matrise - Anbefalt situasjon Alle konsekvensområder Svært Meget 1 Sannsynlig Lite A B C D E Ikke akseptert - Bortfall av strøm (C4) - Dambrudd (D3) - Kvikkleireskred bebygd område (D3) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Brann sykehjem (D2) - Leire, stein og jordras (C3) - Pandemi (E1) - Skogbrann (C3) Kan aksepteres - Akutt forurensning (C2) - Bortfall av vannforsyning (B3) - Bortfall IKT (B2) - Brann formålsbygg (f.eks. barnehage/skole) (B1) - Epidemi på sykehjem (B2) - Etablering av organisert kriminalitet i lokalsamfunnet (B3) - Forurenset vann på sykehjem (D1) - Massetilstrømning av mennesker (B1) - Radioaktiv forurensning (B1) - Stor ulykke (jernbane, vei, tunnel) (D1) - Terrorhandlinger, gisseltaking rettet mot kommunale virksomheter og lokalbefolkning (C2) - Trusler og vold mot ansatte og brukere av kommunens tjenester (B2)

14 14 7. Beslutning 7.1. Tiltak Besluttede tiltak Hendelse/Anbefalte tiltak Type Effekt Investering Kostnad pr. år Akutt forurensning - Observere unormalt forbruk Forebyggende Noe - Overvåkning av vannkvalitet Begrensende Stor Massetilstrømning av mennesker - Alternative mottak Begrensende Noe Fargen til venstre indikerer anbefalt risikonivå, fargen til høyre viser risikonivå med besluttede tiltak Følgende anbefalte tiltak er ikke besluttet Hendelse Akutt forurensning Tiltak &nbsp Transport av nødvann (begrensende) Bortfall av strøm &nbsp Oppdaterte meldingsrutiner (forebyggende) Manuelle pumper (begrensende) Bortfall IKT &nbsp Dobbeltsløyfet løsning (forebyggende) Manuell fysisk overvåkning (begrensende) Etablering av organisert kriminalitet i lokalsamfunnet &nbsp Bruke bestemmelser i gjeldende reguleringsplan for området (forebyggende) Informasjon og kommunikasjon - faktabasert (begrensende) Kvikkleireskred bebygd område &nbsp

15 15 Stabilisering av områder (forebyggende) Rassikring i utsatte områder (begrensende) Leire, stein og jordras &nbsp Sikring av utsatte områder (forebyggende) Massetilstrømning av mennesker &nbsp Plan for bemanning av helsepersonell (begrensende) Pandemi &nbsp Forpliktende avtaler. Avhengig av årsak (begrensende) Godt planverk (begrensende) Plan for informasjon av befolkningen (begrensende) Plan for samling av ressurser på et sted (begrensende) Planlegging av drift med redusert bemanning (begrensende) Relevant informasjon tilpasset en Pandemi (begrensende) Trusler og vold mot ansatte og brukere av kommunens tjenester &nbsp Innstallering av tilfredsstillende alarm (begrensende) 7.2. Hendelser Besluttet oppdatering av plan Hendelse Til plan

16 Ufarlig Kritisk Katastrofe ROS-matrise - Besluttet Alle konsekvensområder Svært Meget 2 1 Sannsynlig Lite A B C D E Ikke akseptert - Bortfall av strøm (C4) - Dambrudd (D3) - Kvikkleireskred bebygd område (D4) - Leire, stein og jordras (C4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Brann sykehjem (D2) - Pandemi (E1) - Skogbrann (C3) Kan aksepteres - Akutt forurensning (C2) - Bortfall av vannforsyning (B3) - Bortfall IKT (B3) - Brann formålsbygg (f.eks. barnehage/skole) (B1) - Epidemi på sykehjem (B2) - Etablering av organisert kriminalitet i lokalsamfunnet (B3) - Forurenset vann på sykehjem (D1) - Massetilstrømning av mennesker (C1)

17 17 - Radioaktiv forurensning (B1) - Stor ulykke (jernbane, vei, tunnel) (D1) - Terrorhandlinger, gisseltaking rettet mot kommunale virksomheter og lokalbefolkning (C2) - Trusler og vold mot ansatte og brukere av kommunens tjenester (C2) Økofestivalen i Sande

18 18 1 Vedlegg A: Hendelser 1.1 Hendelse: Akutt forurensning Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Konsekvensgrad: Kritisk Kritisk Brudd i oljetank Oljetanker: Kjeldås skole: l Galleberg skole: 2 fyrkjeler l Teknisk sentral: l Sandetun: 2 fyrkjeler l Haga skole: 2 fyrkjeler Selvik skole: l Eksplosjon i gasstank NJB - barnehage Sandehallen Prestegårdsalleen 17 Sandetun Infisert drikkevann Akutt forurensing av drikkevannet som følge av villet handling (terror), teknisk svikt eller naturhendelse. Transportulykker med farlige stoffer Mangel på rent drikkevann Akutt behov for tilførsel av nødvann. Sykdom i befolkningen Spredning av bakterier, gift, gasser m.m. som får alvorlige konsekvenser for folkehelsen. Lite Lite Lite Konsekvensgradering (ved Kritisk Tiltak (Forebyggende) Observere unormalt forbruk (Noe effekt) (Ny) Tiltak iverksettes umiddelbart Transport av nødvann (Stor effekt) (Ny) Tank for plassering på lastebil Overvåkning av vannkvalitet (Stor effekt) (Ny) Jevnlige (daglige) kontroller 1.2 Hendelse: Bortfall av strøm Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Meget Meget Meget Meget

19 19 Konsekvensgrad: Ekstremvær Sannsynlighetsgrad (ved Meget Feil på linje/trafo Lite Vedlikehold av linjenett og transformatorer (Stor effekt) Ikke varslet frakobling Oppdaterte meldingsrutiner (Stor effekt) (Ny) Gode rutiner for oppdatering av kontaktinformasjon. Rutinebrudd hos strømleverandør Sabotasje Manglende vannforsyning p.g.a. strømstans til vannpumper Svikt i drivstofftilførsel Bensinstasjonene vil ikke kunne levere drivstoff, i og med at pumpene vil være ute av funksjon. Svikt i kommunikasjonssystemer IKT og IP-telefoni vil falle ut. På sikt kan også mobilnettet bli rammet. Sviktende oppvarming Husholdninger basert på elektrisk oppvarming er særlig utsatt. Sviktende oppvarming på Sandetun Det må eksistere en bedredskap for gass til peisen og gass til peisen. Peisen er det eneste som ikke er basert på strøm? det må sjekkes ut om oppvarming av sykehjemmet går på Lite Lite Konsekvensgradering (ved Ufarlig Utkjøring av nødvann (Stor effekt) Manuelle pumper (Stor effekt) (Ny) Alternative kommunikasjonssystemer (Noe effekt) Hånddsett walkie-talkie (teknisk sentral) Skogbrukets sikringsradio Nøddnett Spiserommet på Sandetun som krisesentral (Noe effekt) Data og skrivere må opp på nødaggregatet, minst ett punkt pr. enhet (Rehab, E, F, D, C, Bofelles, hj.spl, spiserom, adm) 9 punkter + 2 skrivere (sykehjem +hj.spl). Spiserommet skal være vår krisesentral. Der bør det være datauttak. Data er vårt kommunikasjonssystem via elektronisk meldingsutveksling. Alternativ plassering av utsatte grupper (Stor effekt) Eldre, syke og andre personer med behov for oppfølging plasseres midlertidig på Sandetun.

20 20 nødaggregatet: Det er knyttet usikkerhet til oppvarming av aktivitetssenteret og boligene? 1.3 Hendelse: Bortfall av vannforsyning Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Sannsynlig Sannsynlig Sannsynlig Sannsynlig Konsekvensgrad: Brudd i hovedledning Sannsynlig Brudd på rutiner Lite Jevnlig gjennomgang av eksisterende rutiner (Noe effekt) Omfattende strømsvikt Teknisk svikt Daglig vannbehov må erstattes for mennesker og dyr Lite Lite Levering av nødvann (Stor effekt) Transport av vann med tankbil. Sandetun må ha en vanntank stående i beredskap. (Stor effekt) Det er ikke nok med en tank i kommunen. Hvis vann skal kjøres til Sandetun må det være en tank å lagre vannet i. 1.4 Hendelse: Bortfall IKT Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Sannsynlig Sannsynlig Sannsynlig Konsekvensgrad: Bortfall strøm Bruk av nødsrømsaggregat (Stor

21 21 Teknisk svikt Nedetid på serverløsninger. Manglende kommunikasjon Manglende styringssystemer og overvåking Manglende tilgang til journaler, arkiver m.m. Manglende tjenesteproduksjon Sannsynlig Ufarlig effekt) Dobbeltsløyfet løsning (Stor effekt) (Ny) Knytte forbindelse mot D-ikt via Svelvik Alternative kommunikasjonskanaler (Noe effekt) Manuell fysisk overvåkning (Noe effekt) (Ny) Tilgang til fysiske arkiver (Stor effekt) 1.5 Hendelse: Brann formålsbygg (f.eks. barnehage/skole) Beskrivelse: Må iverksette erstatningslokaler umiddelbart. Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Lite Lite Konsekvensgrad: Ildspåsettelse Lite Brennbart materiale plassert i god avstand fra bygning (Stor effekt) Teknisk feil i strømnettet Materielle tap (Alle konsekvensområder) Personskade / død (Alle Lite Ufarlig Kontroll ved årlig branntilsyn (Stor effekt) Alternative lokaler (Stor effekt) Evakueringsrutiner som jevnlig øves. (Stor effekt)

22 22 konsekvensområder) 1.6 Hendelse: Brann sykehjem Sted: Sandetun pleie- og rehabilitering Beskrivelse: Større brann på sykehjemmet eller i omsorgsboliger. Hendelse som krever evakuering Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Konsekvensgrad: Kritisk Kritisk Kritisk Kritisk Feil på elektrisk anlegg Feil på gassanlegg Lite Årlige kontroller av eksternt fagpersonell (Stor effekt) Feil ved elektrisk utstyr Lite Jordfeilvern og jevnlig kontroll av elektrisk utstyr (Stor effekt) Ildspåsettelse Røyking Lite Sprinkleranlegg i alle rom (Full effekt) Åpen ild Behov for innkvartering av mange pasienter Skadeomfanget vil være ulikt om det er vinter eller sommer Materielle ødeleggelser Økonomiske konsekvenser Stort trykk på kommunens krisledelse og informasjonsberedskap Lite Ufarlig Plan for innkvartering (Noe effekt) Hvor skal pasientene være? Hvor mange midlertidige senger trengs Sprinkleranlegg i alle rom (Stor effekt) Oppdatert kommunikasjonsplan og gode varslingsrutiner (Stor effekt) Tap av menneskeliv Kritisk Sprinkleranlegg i alle rom (Stor

23 23 Pasienter som brenner inne effekt) 1.7 Hendelse: Dambrudd Sted: Øyevann og Kallmovann Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Sannsynlig Sannsynlig Sannsynlig Sannsynlig Konsekvensgrad: Kritisk Kritisk Kritisk Kritisk Ekstremvær Sannsynlig Elektronisk damovervåkning (Noe effekt) Sensormålinger som viser endringer i damkonstruksjonen Mekanisk slitasje som følge av isdannelse Sannsynlig Svikt i demningskonstruksjonen Jevnlige tilsyn og kontrollerte utslipp. (Stor effekt) Tap av menneskeliv Ødelegger infrastruktur Kritisk Kritisk Gode varslingsrutiner (Stor effekt) 1.8 Hendelse: Epidemi på sykehjem Sted: Sandetun pleie og rehabilitering Beskrivelse: Utbrudd av alvorlig smittsom sykdom Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Konsekvensgrad:

24 24 Ekstremt smittsomme sykdommer Lite Isolasjon av pasient med mulig smitte (Stor effekt) Forurensing av drikkevann Reserveforsyning av vann (Stor effekt) Bypassløsninger som gjør at vannet kan forsynes fra andre vannkilder. Svikt i gjeldende rutiner Lite Jevnlig gjennomgang av interne rutiner (Noe effekt) Udefinert smittekilde Massiv smitte av pasienter og beboere Konsekvent behandling av mistanke om smittefare. Det er spesielt sårbare pasienter på en institusjon som kan medføre rask og omfattende smittespredning Lite Konsekvensgradering (ved God håndhygiene og konsekvent reaksjon ved mistanke om smitte (Stor effekt) 1.9 Hendelse: Etablering av organisert kriminalitet i lokalsamfunnet Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Sannsynlig Sannsynlig Sannsynlig Sannsynlig Konsekvensgrad: Etablering av MC-kriminalitet Kjøp eller leie av lokaler til MC-klubber med tilknytning til kriminelle miljøer. Illegal innvandring Økt arbeidsinnvandring som skjuler infiltrasjon av kriminelle grupper. Negativt omdømme Lite Sannsynlig Ufarlig Bruke bestemmelser i gjeldende reguleringsplan for området (Stor effekt) (Ny) Vanskeliggjøre etablering ved å gjøre det umulig å ta i bruk lokaler bestemt for andre formål. Samarbeid med lokalpressen (Ingen effekt)

25 25 Være på tilbudssiden og gjøre hverandre gode. Opinionsdannelse - mobilisere lokalbefolkningen Utrygghet i bomiljøer Økning i vinningskriminalitet Informasjon og kommunikasjon - faktabasert (Noe effekt) (Ny) Bør inngå som tiltak i kommunens informasjons- og kommunikasjonsplan. Ufarlig 1.10 Hendelse: Forurenset vann på sykehjem Sted: Sandetun pleie og rehabilitering Beskrivelse: Drikkevann forurenset i institusjon Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Lite Konsekvensgrad: Kritisk Kritisk Kritisk Kritisk Lite Rutine brudd Omfattende sykdomsbilde pga smittestoffer i drikkevannet Teknisk svikt Kloakkinntrengning i drikkevann Villet handling En eller flere personer tilfører skadelig materiale i drikkevannstilførselen Epidemisk sykdomsutvikling Forgiftning av en eller flere beboere/pasienter Lite Lite Lite Kritisk Kritisk Tiltak (Forebyggende) Tiltak (Begrensende) 1.11 Hendelse: Kvikkleireskred bebygd område

26 26 Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Meget Sannsynlig Meget Meget Konsekvensgrad: Kritisk Kritisk Kritisk Kritisk analysens start) Ustabile grunnforhold Meget Stabilisering av områder (Stor effekt) (Ny) Personskade - dødsfall Skadet infrastruktur Viktige samfunnsfunksjoner rammes Økonomisk tap Kritisk Kritisk Ufarlig Rassikring i utsatte områder (Stor effekt) (Ny) 1.12 Hendelse: Leire, stein og jordras Sted: Veier, bebygde områder Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Meget Sannsynlig Meget Meget Konsekvensgrad: Ekstremvær Ustabile masser i bratt terreng Omfattende naturskade analysens start) Sannsynlig Meget Sikring av utsatte områder (Stor effekt) (Ny) Analyse av grunnforhold (Noe effekt) 1.13 Hendelse: Massetilstrømning av mennesker

27 27 Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Lite Konsekvensgrad: Lite Uholdbare forhold inntreffer i et geografisk område Behov for helsetjenester Behov for mottak Lite Plan for bemanning av helsepersonell (Stor effekt) (Ny) Primærmottak Sandetun - alternativt Sande kommunelokale (Noe effekt) Alternative mottak (Noe effekt) (Ny) Sande menighetssenter Skolene 1.14 Hendelse: Pandemi Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Lite Lite Konsekvensgrad: Katastrofe Katastrofe Katastrofe Katastrofe Ikke relevant Det er på forhånd umulig å forutsi årsaksforhold som fører til pandemi Angst og usikkerhet i befolkningen Lite Informasjon (Noe effekt) Relevant informasjon tilpasset en Pandemi (Ingen effekt) (Ny)

28 28 Behov for massevaksinasjon Markert økning av dødsfall i lokalsamfunnet Misbruk av ressurser Redusert tilbud innen ordinær helsetjeneste Stort fravær i næringsliv og offentlig virksomhet Økt behov for behandlingsplasser Katastrofe Kritisk Plan for massevaksinasjon (Stor effekt) Forpliktende avtaler. Avhengig av årsak (Noe effekt) (Ny) Godt planverk (Noe effekt) (Ny) Plan for informasjon av befolkningen (Noe effekt) (Ny) Planlegging av drift med redusert bemanning (Noe effekt) (Ny) Plan for samling av ressurser på et sted (Noe effekt) (Ny) 1.15 Hendelse: Radioaktiv forurensning Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Lite Lite Konsekvensgrad: Ulykke med farlig transport Transport av radioaktivt materiale (avfall, utstyr m.m.) - ikke meldepliktig. Spredning av radioaktivt materiale gjennom luft Lite Tidlig varsling (Stor effekt) Det forutsettes at skadestedsleder varsler kommunen umiddelbart. Evakuering fra nærliggende områder (Stor effekt) Evakuering iverksettes i henhold til virksomhetenes planer Hendelse: Rasutglidning av vei Beskrivelse: Rasutglidning av vei

29 29 Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Lite Lite Konsekvensgrad: 1.17 Hendelse: Skogbrann Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Sannsynlig Sannsynlig Sannsynlig Sannsynlig Konsekvensgrad: Bruk av åpen ild Sannsynlig Informere brukerne om konsekvensene ved bruk av åpen ild i et gitt tidsrom (Noe effekt) Lynnedslag Overvåking fra fly (Stor effekt) Evakuering (Alle konsekvensområder) Forurensning (Alle konsekvensområder) Økonomisk tap (Alle konsekvensområder) Ufarlig 1.18 Hendelse: Stor ulykke (jernbane, vei, tunnel) Beskrivelse: Ulykke der mange personer er involvert og trenger oppfølging og omsorg.

30 30 Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Lite Konsekvensgrad: Kritisk Kritisk Kritisk Kritisk Lite Togavsporing, større møteulykke, kjedekollisjon m.m. Ulykke innenfor kommunegrensa med et omfang som krever oppfølging av kommunale tjenester. Følgeskader Større skadeomfang som følge av manglende oppfølging (sjokk, traumer, frostskader m.m.). Tap av omdømme Mangelfull håndtering av omsorgsbehov vil svekke kommunens omdømme. Lite Kritisk Opprette evakuert- og pårørendesenter (Stor effekt) Flere aktuelle steder - velges utfra geografiske og logistikkavhengige forhold. Evakuering og oppfølging (omsorg) (Stor effekt) Opprette evakuert-/pårørendesenter etter anmodning fra politiet (Noe effekt) 1.19 Hendelse: Terrorhandlinger, gisseltaking rettet mot kommunale virksomheter og lokalbefolkning Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Konsekvensgrad: Gisseltaking Gisseltaking med formål å tvinge fram en endring (barnefordeling, oppnå økonomiske fordeler m.m.). Inntrenging med bruk av våpen i Lite

31 31 offentlig institusjon Aksjon rettet mot institusjon der mange brukere er samlet. Engstelse i befolkningen Tap av liv Varsling (Stor effekt) Gode varslingsrutiner nedfelt i kommunikasjonsplan. Opprette evakuert- /pårørendesenter (Stor effekt) Hvis mulig, bruke etablerte evakuertsentra, primært i trygt nærområde Hendelse: Trusler og vold mot ansatte og brukere av kommunens tjenester Beskrivelse: Hendelser som er så alvorlige at kriseledelse må settes. Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Konsekvensgrad: Personer i psykisk ubalanse Psykiske følgeskader (Alle konsekvensområder) Varslingsrutiner (Stor effekt) Direkte varsling av kollegaer og politi Debriefing av ansatte (Noe effekt) Innstallering av tilfredsstillende alarm (Stor effekt) (Ny) Stille alarm til andre ansatte og politi

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Beskrivelse av analyseobjekt Hendelser

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Vedlegg til kommuneplan 2010-2022 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innhold INNLEDNING... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 4 METODIKK FOR RISIKOVURDERING... 4 RISIKOBILDET

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse 2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse 2012 Nordre Land kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse 2012 ««På tynn is er alle like sterke» Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 1 Innledning Risiko er noe vi må leve med hver dag,

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 Øvre Romerike, regionalt samarbeid v / Tor Johan Ekkjestøl, Prosjektleder Beredskapsansvarlig,

Detaljer

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen.

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. RANDABERG KOMMUNE ROS-ANALYSE OKTOBER 01 ROS-ANALYSE Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. Randaberg kommune Tungindustri i Mekjarvikområdet (Foto: Ove Tennfjord) ROS-analyse Randaberg

Detaljer

Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013

Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013 www.pwc.no Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013 27. juni 2013, oppdatert 4. november 2013 Side 1 av 33 Eidsvoll kommune v / Tore Ulsund, Beredskapsansvarlig Oslo, 27. juni

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Ringsaker kommune Versjon 0.10 Dato: 08.10.13 Innhold Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmelsgrunnlaget... 4 1.2 Bakgrunnen for ROS-analysen... 4 1.3 Mål og oppfølging...

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Rakkestad kommune 2014-06-27 Oppdragsnr.: 5136132 J05 2014-06-27 Endelig versjon til bruk ToAHe KHMe KHMe B04 2014-06-16 Høringsutgave II - til gjennomgang i kommunen

Detaljer

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå.

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå. Overordnet ROSanalyse for Tana kommune 2015-2020 ROS-analysen gir et oversiktsbilde over risiko og sårbarhet i kommunen. Den inneholder en vurdering av 26 alvorlige hendelser som kan ramme Tana kommune.

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15)

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) 1 Innledning I sivilbeskyttelsesloven er kommunene pålagt en generell beredskapsplikt. Som grunnlag for dette sier lovens

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 28.10.2013 K-069/13 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet 8 4. Målsetting 10 5.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE for Hadeland 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer ROS-analyse Hadeland 16.04.12 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet

Detaljer

INNLEDNING 2 KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER 4 ÅRSAKER OG SANNSYNLIGHET 5. Definisjoner 5. Årsaker til uønskede hendelser 6. Forebyggende tiltak 7

INNLEDNING 2 KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER 4 ÅRSAKER OG SANNSYNLIGHET 5. Definisjoner 5. Årsaker til uønskede hendelser 6. Forebyggende tiltak 7 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 2007. INNLEDNING 2 KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER 4 ÅRSAKER OG SANNSYNLIGHET 5 Definisjoner 5 Årsaker til uønskede hendelser 6 Forebyggende tiltak 7 Beskrivelse av sannsynlighet

Detaljer

REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2011 Kommune Vedtatt i Kommunestyret 07.09. 2011, Sak 11/63 REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mandat for gjennomføring av revidering av ROS-analysen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1. Hensikt side 3 1.2. Risiko og sårbarhetsanalyse kort innføring side 3 1.3. Arbeidet med analysen side 3 1.4. Prioritering av hendelser med størst risiko side 3 2.

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse for Kongsberg kommune

Risiko og sårbarhetsanalyse for Kongsberg kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for Kongsberg kommune Kongsberg kommunestyre 18.01.01 Side av 68 Side av 68 Innholdsliste Innledning...5 Bakgrunn...5 Målsetting...5 Avgrensinger...5 Kriterier for het og konsekvens...6

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser

Risiko- og sårbarhetsanalyser Risiko- og sårbarhetsanalyser for kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo Hovedrapport September 2010 2 Sammendrag Alle landets kommuner er pålagt å utarbeide en kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar?

ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar? 2014 ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar? Rapporten er et resultat av et spleiselag og dugnadsinnsats i begge Trøndelagsfylkene. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Fylkesmennene,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE for Farsund kommune Flekkefjord kommune Hægebostad kommune Kvinesdal kommune Lyngdal kommune Sirdal kommune 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer Innholdsfortegnelse

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Transportberedskap Hordaland 2005

Transportberedskap Hordaland 2005 Transportberedskap Hordaland 2005 med analyse av risiko og sårbarhet TransportROS fylkeskommune Transportberedskap Hordaland 2005 Innhold Del 1 Risiko Og Sårbarhetsanalyse side 3 36 Del 2 Beredskapsanalyse

Detaljer

FFI Forsvarets ARBEIDSNOTAT 2. Ingrid Bouwer Utne, Per Hokstad, Jørn Vatn SAMMENDRAG. DECRIS Sammendrag ROS analyser

FFI Forsvarets ARBEIDSNOTAT 2. Ingrid Bouwer Utne, Per Hokstad, Jørn Vatn SAMMENDRAG. DECRIS Sammendrag ROS analyser TITTEL ARBEIDSNOTAT 2 FFI Forsvarets Forskningsinstitutt DECRIS Sammendrag ROS analyser FORFATTERE Ingrid Bouwer Utne, Per Hokstad, Jørn Vatn SAMMENDRAG Dette notatet oppsummerer ROS analyser for Oslo

Detaljer

Beredskapsplan for Langvarig strømbrudd

Beredskapsplan for Langvarig strømbrudd Beredskapsplan for Langvarig strømbrudd Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. OM PLANARBEIDET, LOVGRUNNLAG OG PLANPROSESS... 3 3. MÅL... 4 3.1 OVERORDNA MÅL... 4 3.2 HOVEDMÅL FOR BEREDSKAP VED LANGVARIG STRØMBRUDD...

Detaljer