Kan skje regelmessig; hendelsen inntreffer mer enn en gang hvert år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan skje regelmessig; hendelsen inntreffer mer enn en gang hvert år"

Transkript

1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 16, BNR. 39 LANGENES SØGNE KOMMUNE ROS ANALYSE Side 1 7 BAKGRUNN I henhold til Plan- og bygningslovens 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. ROS-analysen bygger på eliggende kunnskap om planområdet og arealbruk. Ingeniør / arealplanlegger Jan Petter Laugen har gjennomført analyse i samarbeid med tiltaksher. KORT SITUASJONSBESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Planområdet omfatter i hovedsak boligeiendommen Kossevigheia 2, den resterende delen eiendommen gnr. 16, bnr Området, som er på ca. 2,5 daa, grenses Langenesveien i nord, veien Kossvigheia i sørvest og eksisterende boligområde i vest. Det er praktiske grunner tatt med noen restarealer som ligger mellom denne eiendommen og Langenesveien, og som det der har vært naturlig å ta med innen regulerings. I kommunes arealdel og i tidligere reguleringsplan er området satt til boligområde. Regulering og utbygging området vil der ikke være i konflikt med arealbruken som er utsatt i kommuneplan og reguleringsplan. SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen risikofaktorene viser at det ikke vil oppstå spesielle uønskede hendelser som følge gjennomføringen regulerings. BESKRIVELSE AV METODE Analysen er basert på eliggende slag til reguleringsplan gnr. 16, bnr. 39, Langenes med tilhørende bestemmelser. Analysen er gjennomført i hht veileder fra DSB ( PBL). Mulige uønskede hendelser er ut fra en vurdering sortert i hendelser som kan påvirke virksomheten som er utsatt i planområdet, og hendelser som virksomheten i planområdet kan påvirke omgivelsene / miljøet (henholdsvis konsekvenser og konsekvenser ). Vurdering sannsynlighet en uønsket hendelse er delt i: Meget sannsynlig (4) Kan skje regelmessig; hendelsen inntreffer mer enn en gang hvert år Sannsynlig (3) Kan skje og til; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år Mindre sannsynlig (2) Kan skje; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert 10. år og hvert 50. år Lite sannsynlig (1) hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner / hold; inntreffer mindre enn en gang hvert 50. år

2 Kriteriene å vurdere konsekvenser uønskete hendelser er delt i: Side 2 7 Personskade Miljøskade Skade på eiendom, syning m.m. Ubetydelig / ufarlig (1) Ingen personskader, kun mindre sinkelser; Ingen miljøskader, kun mindre sinkelser Systembrudd er uvesentlig / midlertidig. Ikke behov reservesystemer Mindre alvorlig / en viss fare (2) Ingen eller få / små personskader Ingen eller få / små miljøskader Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem / alternativer ikke finnes. Omkostninger opp til NOK 3 Alvorlig / farlig (3) Inntil 4 døde og / eller få men alvorlige (behandlingskrevende) personskader Større skader på miljøet med opptil 10 års restaurering System settes ut drift over lengre tid (flere døgn). Omkostninger opp til NOK 30 Meget alvorlig / meget farlig (4) Under 25 døde og / eller inntil 10 farlige skader, mange alvorlige og lettere skader. Alvorlige skader på miljøet med opptil 25 års restaurering. Systemer settes ut drift over lengre tid; andre hengige systemer rammes midlertidig. Omkostninger opp til NOK 500 Katastrofalt (5) Over 25 døde og / eller mer enn 10 farlige skader og et stort antall andre skader. Meget alvorlige og omfattende skader på miljøet med over 25 års restaurering. Hoved- og hengige systemer settes permanent ut drift. Omkostninger over NOK 500 Karakteristikk risiko som funksjon sannsynlighet og konsekvens er gitt etter tabell 1. Tabell 1 Matrise risikovurdering : : 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Meget alvorlig / meget farlig 5. Katastrofalt 4. Meget sannsynlig Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i hold til nytte Hendelser i grønne felt: Billige tiltak gjennomføres

3 UØNSKEDE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK Side 3 7 Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2 neden. Alle punktene i sjekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i denne. Tabell 2 Analyseskjema ANALYSESKJEMA Natur- og miljøhold Ras / skred / flom / brann 1. Steinsprang 2. Masseras / leirskred 3. Snø- / isras 4. Dambrudd 5. Elveflom / tidevannsflom / stormflo 6. Skogbrann (større / farlig) Vær, vindeksponering 7. Vindutsatte områder (Ekstremvær, storm og orkan) 8. Nedbørutsatte områder Natur- og kulturområder 9. Sårbar flora 10. Sårbar fauna fisk, verneområder og vassdragsområder 11. Fornminner(Afk) Ikke relevant

4 Side Kulturminne / - miljø 13. Grunnvannstand Ikke relevant Menneskeskapte hold fylt industri mm 14. Kjemikalier / eksplosiver (kjemikalieutslipp på land og sjø) 15. Olje- og gassindustri (olje- og gassutslipp på land og sjø) 16. Radioaktiv industri (nedfall / urensning) 17. Avfallsbehandling (ulovlig plassering / deponering / spredning farlig fall) Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Strategiske områder 18. Vei, bru, knutepunkt 19. Forsyning kraft / elektrisitet (Sammenbrudd i kraftsyning) 20. Svikt i fjernvarme Ikke relevant

5 Side Vannsyning (Svikt i / urensning drikkevannssyning) 22. Avløpssystemet (Svikt eller brudd) 23. Forsvarsområde 24. Tilfluktsrom Eksplosjoner 26. Terror / sabotasje / skadeverk 27. Vold / rans- og gisselsituasjoner (eller trusler om dette) 28. Telekommunikasjonssamband sammenbrudd 29. Kommunens dataanlegg (uhell / skader) 30. Samfunnsviktige funksjoner (bortfall tjenester ved streik, sykdom) 31. Brann (med større konsekvenser) 32. Sammenrasing bygninger / konstruksjoner

6 Side Dødsfall under opprivende omstendigheter X Andre urensningskilder 34. Boligurensning 35. Landbruksurensning 36. Akutt urensning 37. Støv og støy; industri 38. Støv og støy; trafikk 39. Støy; andre kilder 40. Forurensning i sjø/vassdrag 41. Forurenset grunn 42. Smitte fra dyr og insekter 43. Epidemier smittsomme sykdommer 44. Gift eller smittestoffer i næringsmidler 1 1 X 2 2 Støytiltak i boligfasader, lokalisering rom Ikke relevant Radongass Radonsperre under hus 46. Høyspentlinje Transport 47. Ulykke med farlig gods

7 Side Brudd i transportnettet (i store infrastrukturtraséer) 49. Brudd i transportnettet (i store blindsoneveier) 50. Vær / føre begrenser tilgjengelighet til området 1 1 Trafikksikkerhet 51. Større trafikkulykke (land, sjø og luft) 52. Ulykke i - / påkjørsler 53. Ulykke med gående / syklende X X OPPSUMMERING MED SPESIFISERING / TILTAK Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak. Gjennomgangen risikofaktorene viser at denne generelt ikke er risikopreget. Det vil i dette tilfellet der ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Det kan ekomme noe støy fra Langenesveien, og det utsettes at nødvendige støyskjermingstiltak settes i verk Grimstad Jan Petter Laugen