ROS-analyse for Ytre havn - Lille Hjartøy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROS-analyse for Ytre havn - Lille Hjartøy"

Transkript

1 ROS-analyse for Ytre havn - Lille Hjartøy Rapporten inneholder: Oppsummering Arbeidsmetode Kommentarer til analysen Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Systemdokumentasjon Nå-situasjon Anbefaling Beslutning Gjennomføring Vedlegg: Hendelser

2 Innholdsfortegnelse Innhold 1. Oppsummering Arbeidsmetode Forutsetninger og avgrensinger Systemdokumentasjon Kommentarer til analysen Planlegging og oppstart Beskrivelse av analyseområde Beskrivelse Mandat Organisering Leder for analysen Deltagere i analysen Start- og sluttdato for analysen Publiseringsgrad Gradering Konsekvensmatrise Sannsynlighetsmatrise Risikoaksept Nå-situasjon Hendelser ROS-matrise - Analysens start Alle konsekvensområder Annet Materielle verdier / økonomiske tap Mennesker Miljø Vurdering Tiltak Anbefalte tiltak Ikke-anbefalte tiltak Evaluert Hendelser Anbefalt for oppdatering i plan ROS-matrise - Anbefalt situasjon Alle konsekvensområder Annet Materielle verdier / økonomiske tap Mennesker Miljø Beslutning Tiltak Besluttede tiltak Følgende anbefalte tiltak er ikke besluttet Hendelser Besluttet oppdatering av plan ROS-matrise - Besluttet Alle konsekvensområder Annet Materielle verdier / økonomiske tap Mennesker... 24

3 Miljø Gjennomføring Handlingsplaner for gjennomføring av tiltak Ødeleggelse av kritisk infrastruktur Handlingsplaner for oppdatering av plan Vedlegg A: Hendelser Hendelse: Drikkevann o.a. biologiske ressurser Hendelse: Flom, erosjon og isgang Hendelse: Håndtering av farlige stoffer Hendelse: Militære og sivile skytefelt Hendelse: Radon Hendelse: Skred Hendelse: Storbrann Hendelse: Storm / Orkan Hendelse: Støy Hendelse: Ødeleggelse av kritisk infrastruktur Vedlegg B: Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner

4 1. Oppsummering Delprosjektet «ROS-analyse Ytre havn Lille Hjartøy» er en del av utredningsarbeidet for forslag til områdereguleringsplan for Ytre havn Lille Hjartøy. Analysen bygger på kjent kunnskap, kartlegginger og tidligere ROS-analyser. Analysen har anvendt sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner, veileder i bruk av kommunale Risiko- og Sårbarhetsanalyser» samt fylkesmannen i Nordland sin sjekkliste for ROS-analyser. I tillegg er ROS-arbeidet tatt inn over seg aktuelle lover, forskrifter, retningslinjer, rundskriv og veiledninger knyttet til plan- og bygningsloven, og støtter seg også på tilgjengelige kart og andre datakilder. Analysen dekker det areal som forslag til områdereguleringsplan for Ytre havn Lille Hjartøy beskriver. Imidlertid har analysen fokusert mest på utbyggingsområdene i nevnte planforslag. Delprosjektets mandat er å utarbeide ROS-analyse for det areal som inngår til forslag til områdereguleringsplan for Ytre havn Lille Hjartøy. I dette inkluderer også vurderinger av risiko- og sårbarhet for adkomstløsninger til Lille Hjartøy. ROS-analysen beskriver nå-situasjon, vurderinger og anbefalte tiltak.

5 2. Arbeidsmetode I forbindelse med arbeidet med Bodø kommunes revisjon av kommuneplanens arealdel for ble det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Analysen ble gjennomført på et overordnet nivå tilpasset kommuneplannivå. Analysen gav grunnlag for sikker arealforvaltning i forhold til planlagte utbyggingsområder, og skulle avdekke mulige risiko- og sårbarhetsområder som måtte analyseres nærmere ved utarbeiding av regulerings- eller bebyggelsesplaner eller gjennomføring av KU-pliktige tiltak. Analysen skulle også kunne avdekke områder som ikke burde avsettes som utbyggingsområder pga. risiko. Analysen skulle baseres på kjent kunnskap, kartlegginger og tidligere ROS-analyser / rapporter. Det har således vært forutsatt at utelukkende kjent kunnskap skulle legges til grunn for analyse, og at det i dette arbeidet ikke skulle utarbeides nye undersøkelser. Analysen ble utført som en grovanalyse basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i "Veileder i bruk av kommunale Risiko- og Sårbarhetsanalyser", utarbeidet av Direktoratet for sivil beredskap, I vurderingen av relevante elementer som skulle vurderes i ROSanalysen ble det tatt utgangspunkt i sjekkliste i Vedlegg A. Oppdelingen gitt i denne sjekkliste er også anvendt for systematiseringen av selve analysedelen. Som basis for Hendelsesanalysen er anvendt sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner ROS analyse angitt bl.a. i "Veileder: GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging", Vestlandsprosjektet (Statens kartverk / DSB). Ulike hendelser er vurdert i sammenheng med mulige konsekvenser for planlagt arealbruk i fokusområdene. 3. Forutsetninger og avgrensinger Etter gjennomgang av ulike hendelser ble de følgende ansett som spesielt interessante å vurdere nærmere i ROS-analysen: Drikkevann o.a. biologiske ressurser Flom, erosjon og isgang Håndtering av farlige stoffer Militære og sivile skytefelt Radon Skred / ras Storbrann Orkan/storm Støy Ødeleggelse av kritisk infrastruktur I det følgende er det gitt kommentarer til hendelser forbundet med spesielle risikosituasjoner. Det har vært et utgangspunkt å illustrere alle hendelser relatert til risikoobjektet på kart. Kartleggingen har vist at hendelser av betydning for risiko er begrenset, og det er derfor utelukkende vist kart som illustrerer kartlagte områder med spesiell skredrisiko. Dette er illustrert for hvert fokusområde i Vedlegg B. Hendelser som ikke er inkludert Basert på informasjon fra oppstartmøte ble en rekke "hendelser" ikke ansett som relevant for analysen, enten fordi det ikke er at det vil kunne skje, er regulert i spesielle retningslinjer, eller ikke vil ha påvirkning på nye fokusjoner/arealbruk som omfattes av arealdelen i kommuneplanen.

6 Elektromagnetisk felt Skog og gressbrann Vanninntrenging Terrorisme / Sabotasje Det er ikke funnet virksomhet med produksjon / aktivitet som kan forårsake hendelser som kan medføre fare for befolkningen innenfor fokusområdene. 4. Systemdokumentasjon Følgende dokumenter er benyttet i utarbeidelse av ROS for Ytre havn - Lille Hjartøy: - Bølge- og straumanalyse for Lille Hjartøy, Sintef AS, Støykartlegging/-analyse for Ytre havn, Sweco AS, Miljøfaglig utredning, Miljøfaglig Utredning AS, Kommuneplanens Arealdel , Bodø kommune Kommunedelplan for Ytre havn, Bodø kommune Geotekniske grunnundersøkelser for Kvalvikodden, Nyholmsundet, Valen, Burøya, Nyholmen, Nordøstpynten - Multiconsult - Havnebruksplan 2006, Bodø kommune - NGU's aktsomhetskart - Mulighetsstudie for Lille Hjartøy, Bodø kommune, OLF retningslinje Regelverk for ISPS-havner 5. Kommentarer til analysen Risikovurderingen er inndelt i følgende grupper: Naturbasert risiko Tiltaksbasert risiko Utslippsbasert risiko Ulykkesbasert risiko ROS-metodikken er i forbindelse med overordnet planlegging dårlig egnet for å gradere risiko for infrastruktur tilknyttet den planlagte utbyggingen. Det er åpenbart at det er behov for endringer av dagens system, og at det er lite fruktbart å dokumentere dette gjennom en ROS-analyse. I denne analysen er generelle vannforsynings-, avløps- og veianlegg inkludert i selve analyse. Veianleggene er forbundet med trafikkuhell, men risiko vil endre seg etter at planlagte utbygninger er gjennomført. Det er derfor for denne type systemer (som åpenbart er aktuelle tema i en risikoanalyse) valgt å beskrive dagens situasjon og de planer som foreligger for forbedringer. En mer detaljert ROS-analyse bør derfor eventuelt gjøres basert på scenarier hvor de planlagte tiltakene er gjennomført.

7 6. Planlegging og oppstart 6.1. Beskrivelse av analyseområde Beskrivelse ROS analysen en detaljert risiko- og sårbarhetsanalyse der reell fare skal være identifisert, beskrevet og vurdert i forhold til fastsatte sikkerhetskrav. Analysen skal dekke det areal som planen omfatter, men fokus vil normalt være konsentrert mot utbyggingsområder og landbruks-, natur og friluftsområder (LNF) med spredt utbygging. Analysen skal være en kartlegging av mulige farer og reell risiko og sårbarhet. Den skal gi administrasjonen og lokalpolitikerne i kommunen et konkret faglig grunnlag for å vurdere den detaljerte arealplanlegging i kommunen i en samfunnssikkerhetssammenheng. Analysen skal danne grunnlag for arealplanprosesser fram mot byggesak, og gjennom bestemmelser gi føringer som må oppfylles for at utbygging eventuelt skal kunne skje. Nødvendig informasjon må fremskaffes for å belyse ulike problemstillinger. Analysen skal gi grunnlag for å fastsette utrednings- og dokumentasjonskrav. ROS-arbeid i kommunal arealplanlegging må ses i sammenheng med lover, forskrifter, retningslinjer, rundskriv og veiledninger knyttet til plan- og bygningsloven og bør støtte seg på tilgjengelige kart og andre data, bla: * Lover, rundskriv, forskrifter og veiledninger: - Temaveiledning - Samfunnssikkerhet og planlegging etter plan- og bygningsloven, Miljøverndepartementet. * Plan- og bygningsloven (2009) Gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak skal loven legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet. * Arealplanlegging og utbygging i fareområder. Kommunal og Arbeidsdepartementet og Miljøverndepartementet. Formålet med rundskrivet er å redegjøre for plan- og bygningsloven som styringsverktøy for arealdisponeringen i områder som er særlig utsatt for skade eller ulempe på grunn av naturbetingede og miljømessige forhold. * Temaveiledning. Utbygging i fareområder, Statens bygningstekniske etat. Temaveiledningen beskriver kommunens ansvar i forbindelse med byggesaksbehandlingen, utbyggersidens ansvar og angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved bygging i fareområder. Videre tar den for seg farer og vesentlige ulemper fra naturen og naturkreftene. * Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Denne veiledningen forklarer forskriftenes krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis. * Forskrift om konsekvensutredninger, Miljøverndepartementet. Formålet med bestemmelsene er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres.

8 * Veileder til forskrift om konsekvensutredninger, planlegging etter plan- og bygningsloven, Miljøverndepartementet. * Retningslinjer for flaum og skredfare i arealplanar Retningslinjene seier korleis flaum- og skredfare bør greiast ut, takast omsyn til og innarbeidast i kommunale arealplanar. Retningslinjene byggjer på føresegnene i planog bygningslova og krava til tryggleik mot flaum og skred som er gitt i byggteknisk forskrift (TEK10). * Storulykkesforskriften. Forskriften har som formål å forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår, samt begrense de konsekvenser storulykker kan få for mennesker, miljø og materielle verdier, og gjennom dette sikre høy grad av beskyttelse på en enhetlig og effektiv måte. * EUs retningslinjer for arealplanlegging EU dokument som gir veiledning med utgangspunkt i Artikkel 12 i Seveso II direktivet. Formålet er å gi veiledning i forbindelse med arealplanlegging og etablering av storulykkesvirksomheter. * Temaveiledning om gassanlegg. Temaveiledningen gjelder for alle typer gassanlegg for brannfarlig gass, og omfatter plassering, montering, bruk (drift), vedlikehold og kontroll. * Temaveiledning om transport av naturgass og lignende i rørledninger av polyetylen. Temaveiledningen gjelder for nedgravde rørledninger av polyetylen med tilhørende sikringssystemer, ventiler, sluser og annet utstyr beregnet for transport av naturgass og lignende med et tillatt maksimaltrykk 10bar. * Veiledning til forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Forskriften gjelder for planlegging, bygging, oppstart, drift eller opphør m.m. av anlegg som leverer motordrivstoff, og omfatter alle forhold på anlegget som angår oppbevaring, omtapping av og handel med motordrivstoff og annen brannfarlig vare på anlegget som ikke anses som motordrivstoff. * Forskrift om forebygging av brann og eksplosjon Forskriften regulerer de alminnelige plikter til å forebygge brann og eksplosjon, herunder gjennomføring av brannforebyggende tiltak i ethvert brannobjekt i bruk, og kommunens brannforebyggende oppgaver. * Forskrift om dimensjonering av beredskap Forskriften skal sikre at enhver kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Videre skal forskriften sikre at brannvesenet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og sårbarhet som foreligger. * Håndbok i kartlegging av brannrisiko i kommunen. Håndboken er til bruk for risikokartlegging i forbindelse med dimensjonering av brannvesenets forebyggende og beredskapsmessige innsats i kommunene. Veilederen er en støtte i arbeidet med å etablere gode rutiner for sikkerhet og beredskap, og fremstiller en helhetlig beredskapsprosess. Publikasjonen ble utarbeidet av det tidligere Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern og Statens forurensningstilsyn i 1995 og det det gjøres derfor oppmerksom på at regelverket er endret siden boken ble laget.

9 * Veileder geografisk informasjonssystem (GIS) i arealplanlegging Veilederen gir en beskrivelse av hvordan kommunene kan bruke GIS og tematiske geodata som støtte i arbeidet med ROS-analyser, knyttet opp mot arealplanprosesser i kommunen. Dette enten det gjelder tilrettelegging for nye næringsområder, boligområder eller etablering av ny infrastruktur. * Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen Drikkevannsforskriften krever at vannverket har en beredskapsplan som gjør det i stand til å håndtere uønskede hendelser. Gjennom et samarbeid mellom vannverksbransjen, utvalgte fagmiljø og sentrale myndigheter er det laget en veiledning i beredskapsplanlegging for vannverk. Den trinnvise prosessen som denne veiledningen beskriver vil være egnet for alle, men detaljeringsgraden må tilpasses det enkelte vannforsyningssystem og kartlagt risiko og sårbarhet. I tillegg er det benyttet annen relevant dokumentasjon i utarbeidelsen av ROS-analysen for Ytre havn Lille Hjartøy Mandat Mandatet til delprosjektet «ROS-analyse for Ytre havn Lille Hjartøy» er som følgende: Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse for Ytre havn Lille Hjartøy i forhold til en mulig utbygging for industriformål. ROS-analysen skal i tillegg vurdere adkomstløsning til Lille Hjartøy Organisering Arbeidet med ROS-analysen er organisert som et delprosjekt under «Utredning av Lille Hjartøy» Leder for analysen Leder for analysearbeidet ble tillagt prosjektleder for «Utredning av Lille Hjartøy» Deltagere i analysen Andre deltakere i analysearbeidet har vært: Hans Bernhard Dahl, Beredskapsleder, Samfunnskontoret Jan Wasmuth, Miljøleder, Samfunnskontoret Start- og sluttdato for analysen Oppstartsdato: Sluttdato: Publiseringsgrad Analysen er ikke lesbar for andre.

10 6.3. Gradering Konsekvensmatrise Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Annet Materielle verdier / økonomiske tap Ingen skade på materiell Driftsstans / reparasjoner Mindre lokale skader på materiell og ikke umiddelbart behov for reparasjoner, eventuelt mulig utbedring på kort tid. Driftsstans -/ reparasjoner Betydelig materielle skader. Driftsstans / reparasjoner > 3 uker Alvorlige skader på materiell. Driftsstans / reparasjoner Fullstendig materielle skader. Driftsstans/ reparasjoner > 1 år Mennesker Ingen personskader Få og små personskader Få men alvorlige personskader Et dødsfall Mer en 1 dødsfall Miljø Ingen skade på miljøet / omgivelsene Ubetydelige miljøskader som ikke krever spesielle tiltak og trolig heller ikke medfører medieoppmerksomhet Utslipp til vann, luft eller jord som kan forårsake lokale forstyrrelser og som krever tiltak. Trolig medfører medieoppmerksomhet Utslipp til vann, luft eller jord som kan skade på miljøet. Medfører medieoppmerksomhet Utslipp til vann, luft eller jord som kan forårsake varige skader på miljøet. Medfører betydelig medieoppmerksomhet Sannsynlighetsmatrise Lite Mindre Sannsynlig Meget Svært Sjeldnere enn en gang hvert 100 år. En gang mellom hvert 50. og 100. år. En gang mellom hvert 10. og 50. år. En gang mellom hvert år og hvert 10. år. Oftere enn en gang hvert år.

11 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Risikoaksept Svært Meget Sannsynlig Mindre Ikke akseptert Aksepter dersom det finnes enkle tiltak Kan aksepteres

12 7. Nå-situasjon 7.1. Hendelser Drikkevann o.a. biologiske ressurser Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, næring/industri, infrastruktur etc.) i nærheten av: - drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann - landbruksareal - oppdrettsanlegg -> å vurdere nødvendige tiltak, båndlegging mv. Flom, erosjon og isgang Ikke kjent i forhold til eksisterende situasjon. Håndtering av farlige stoffer Det er lite for eksplosjon i tankanlegg / olje terminal. Det vil være kritisk for mennesker og dyr, kulturanlegg og miljø. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp og dermed vil det være kritisk for. For enkelte foretak kan en eksplosjon i tankanlegg / olje terminal medføre til drifts og produksjonsstans. Risikoen er akseptabel i det tankanlegg / oljeterminal har egen beredskap i første fase. De har også fellesøvelser og anleggene er NS- EN ISO 9001 sertifisert. De har også egne sikkerhetsplaner og evakueringsplaner og god brannberedskap. Militære og sivile skytefelt Uaktuelt Radon Det vises til Kommuneplanens Arealdel om radon. Skred Det er for snøskred. For en del mennesker og dyr. Ufarlig for kulturanlegg og miljø ved snøskred. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp. For enkelte foretak kan snøskred medføre til drifts og produksjonsstans. Risikoen er akseptabel i det kommunen ikke er utsatt for rasfare og konsekvensene er lave. Storbrann Det vil være kritisk mennesker og en viss fare for anlegg og miljø ved en brann. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp. For enkelte foretak kan brann medføre til drifts- og produksjonsstans, og medføre til permittering, tap av marked, forandring i miljø og infrastrukturen rammet. Risikoen vil være akseptabel fordi krav til sikring av anlegg anses å være god ved driftssteder og de forebyggende tiltak vil være gode. Storm / Orkan Det er meget for storm. For en del mennesker og dyr kan det være kritisk for. Det er en viss fare for kulturanlegg og miljø ved en storm. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp. For enkelte foretak kan storm medføre til drifts og produksjonsstans. Kommunikasjon og samband kan bli ute av funksjon over en kortere og lengere periode. Det er for orkan, erfaringsvis har vi orkan i Bodø Kommune en gang hvert 5 år. For en del mennesker og dyr kan det være farlig for. Det kan være kritisk for kulturanlegg og miljø ved en orkan. De økonomiske

13 verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp For enkelte foretak kan orkan medføre til drifts og produksjonsstans. Kommunikasjon og samband kan bli ute av funksjon over en kortere og lengere periode. Utfra konsekvensene som storm og orkan har gruppen kommet til at risikoen er på grense dvs. at det må foretas en kostnad / nytteberegning over hvilke tiltak som skal settes inn. Støy Det er utarbeidet en støyanalyse / kartlegging av støy av Sweco AS. Ødeleggelse av kritisk infrastruktur Høyspentledning ikke berørt av utbygging. Det er meget for en større ulykke på vei, sjø, luft og jernbane men risikoen er akseptabel utfra at en har et godt redningsapparat ved ulykker på land. Hvis ulykken inntreffer på sjø / vann har vi i problemer. En ulykke på vei, sjø, luft eller jernbane vil være farlig for mennesker, kritisk for økonomiske verdier, en viss fare for kulturanlegg og miljø mens det for drift / produksjon er ufarlig. Det er liten for brudd på teleforbindelsen i et avgrenset geografisk område forårsaket av langvarig strømstans over 2 døgn eller av brann. Det er ufarlig for mennesker / dyr / kultur og miljø. Det er en viss fare for økonomiske verdier idet det er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp. For enkelte foretak kan hendelsen medføre til drifts- og produksjonsreduksjon. En har i dag god brannberedskap og egen beredskap. Selskapet har utarbeidet egen risiko og sårbarhetsanalyse. Har i dag reservedeler og linjer. Ut i fra konsekvensene og heten er derfor risikoen akseptabel. Det er lite for eksplosjon i transportmiddel på land. Det vil være kritisk for mennesker og dyr, kulturanlegg og miljø. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp og dermed vil det være kritisk for. For enkelte foretak kan en eksplosjon i transportmiddel på sjø medføre til drifts og produksjonsstans. Risikoen er akseptabel i det transportmidlene er i samsvar med godkjenning av tilsynsmyndighetene. Det er lite for eksplosjon i transportmiddel på sjø. Det vil være kritisk for mennesker og dyr, kulturanlegg og miljø. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp og dermed vil det være kritisk for. For enkelte foretak kan en eksplosjon i transportmiddel på sjø medføre til drifts og produksjonsstans. Risikoen er akseptabel i det transportmidlene er i samsvar med godkjenning av tilsynsmyndighetene. Det er lite for forurensning av eksplosive, brannfarlige væske og gasser i avløp. Bodø brannvesen har utstyr / personell og generell beredskapsplan mot akutt forurensning. Forsvaret / sivilforsvar har en del disponibelt personell. Utfra dagens situasjon er risikoen på grensen p.g.a. 1. I by kjernen renner det inn i hovedkloakken 2. I nærområdene til bykjernen renner det inn i drenering systemet En slik hendelse vil være katastrofalt for mennesker og for drift / produksjonsformer i by kjernen. Dette vil medføre til store økonomiske kostnader Det er mindre for industribrann. Hvis brann oppstår er det en viss fare for mennesker. Ufarlig for kultur / miljø. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp. Farlig for drift / produksjon. Risikoen er akseptabel ut i fra dagens situasjon hvor de fleste bedrifter har egen beredskap i første fase ved brann. Standarden er god ved anlegg og driftssteder og de forebyggende tiltak er gode. Det er mindre for en katastrofe på vei, sjø, luft og jernbane kan oppstå men risikoen er uakseptabel selv om en har et godt redningsapparat ved katastrofer på land. Hvis katastrofen inntreffer på sjø / vann har vi et stort problem. En katastrofe på vei, sjø, luft eller jernbane vil være katastrofalt for mennesker, økonomiske verdier og for drift/ produksjon og en viss fare for kulturanlegg og miljø.

14 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe 7.2. ROS-matrise - Analysens start Alle konsekvensområder Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E Ikke akseptert - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (D4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ingen hendelser Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1) Annet Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E

15 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Ikke akseptert - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (D4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ingen hendelser Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1) Materielle verdier / økonomiske tap Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E Ikke akseptert - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (D4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ingen hendelser Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1)

16 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Mennesker Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E Ikke akseptert - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (D4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ingen hendelser Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1) Miljø Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E

17 Ikke akseptert - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (D4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ingen hendelser Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1) 8. Vurdering 8.1. Tiltak Anbefalte tiltak Hendelse/Anbefalte tiltak Type Effekt Investering Kostnad pr. år Ødeleggelse av kritisk infrastruktur - Belysning av bro Begrensende Stor - Fartsbegresning i hovedled Begrensende Stor - Merking av hovedled til hurtigbåtmerking Begrensende Stor - Merking med høydeindikator Begrensende Noe - Omdirigering Begrensende Stor - Omklassifisering av sjøareal Begrensende Noe - Overvåking av sjøareal Begrensende Stor Fargen til venstre indikerer dagens risikonivå, fargen til høyre viser risikonivå med anbefalte tiltak Ikke-anbefalte tiltak Alle nye tiltak er anbefalt Evaluert Hendelse/Iverksatte tiltak Type Forventet effekt Evaluert effekt

18 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe 8.2. Hendelser Anbefalt for oppdatering i plan Hendelse I plan innen 8.3. ROS-matrise - Anbefalt situasjon Alle konsekvensområder Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E Ikke akseptert - Ingen hendelser Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (B4) Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1)

19 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Annet Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E Ikke akseptert - Ingen hendelser Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (B4) Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1) Materielle verdier / økonomiske tap Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E

20 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Ikke akseptert - Ingen hendelser Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (B4) Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1) Mennesker Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E Ikke akseptert - Ingen hendelser Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (B4) Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1)

21 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Miljø Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E Ikke akseptert - Ingen hendelser Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (B4) Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1) 9. Beslutning 9.1. Tiltak Besluttede tiltak Hendelse/Anbefalte tiltak Type Effekt Investering Kostnad pr. år Fargen til venstre indikerer anbefalt risikonivå, fargen til høyre viser risikonivå med besluttede tiltak Følgende anbefalte tiltak er ikke besluttet

22 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Hendelse Ødeleggelse av kritisk infrastruktur Tiltak Belysning av bro (begrensende) Fartsbegrensning i hovedled (begrensende) Merking av hovedled til hurtigbåtmerking (begrensende) Merking med høydeindikator (begrensende) Omdirigering (begrensende) Omklassifisering av sjøareal (begrensende) Overvåking av sjøareal (begrensende) 9.2. Hendelser Besluttet oppdatering av plan Hendelse Til plan 9.3. ROS-matrise - Besluttet Alle konsekvensområder Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E Ikke akseptert - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (D4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ingen hendelser Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1)

23 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Annet Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E Ikke akseptert - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (D4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ingen hendelser Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1) Materielle verdier / økonomiske tap Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E

24 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Ikke akseptert - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (D4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ingen hendelser Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1) Mennesker Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E Ikke akseptert - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (D4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ingen hendelser Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1)

25 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Miljø Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E Ikke akseptert - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (D4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ingen hendelser Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1) 10. Gjennomføring Handlingsplaner for gjennomføring av tiltak Ødeleggelse av kritisk infrastruktur Oljevernberedskap (Begrensende) Ansvarlig Tidsfrist Gjennomført Til plan Iverksatt Evaluert Handlingsplan: Kommentarer:

26 Overvåking av skipstrafikk (Begrensende) Ansvarlig Tidsfrist Gjennomført Til plan Iverksatt Evaluert Handlingsplan: Kommentarer: Per i dag ingen (Begrensende) Til plan Iverksatt Evaluert Handlingsplan: Ansvarlig Tidsfrist Gjennomført Kommentarer: Per i dag ingen tiltak (Begrensende) Til plan Iverksatt Evaluert Handlingsplan: Ansvarlig Tidsfrist Gjennomført Kommentarer: Handlingsplaner for oppdatering av plan Vedlegg A: Hendelser Hendelse: Drikkevann o.a. biologiske ressurser Sted: Ytre Havn - Lille Hjartøy Beskrivelse: Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, næring/industri, infrastruktur etc.) i nærheten av: - drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann - landbruksareal - oppdrettsanlegg -> å vurdere nødvendige tiltak, båndlegging mv.

27 Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Konsekvensgrad: Årsaker Utbyggingsplaner Har ingen innvirkning på drikkevannskilder. Ikke LNF-område eller område for havbruk. Ikke nødvendig med båndlegging eller andre tiltak. Konsekvenser Sannsynlighetsgrad (ved analysens start) Konsekvensgradering (ved analysens start) Tiltak (Forebyggende) Tiltak (Begrensende) Hendelse: Flom, erosjon og isgang Sted: Ytre havn - Lille Hjartøy Beskrivelse: Ikke kjent i forhold til eksisterende situasjon. Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Konsekvensgrad: Årsaker Sannsynlighetsgrad (ved analysens start) Tiltak (Forebyggende) Konsekvenser Konsekvensgradering (ved analysens start) Tiltak (Begrensende) Hendelse: Håndtering av farlige stoffer Sted: Ytre havn - Lille Hjartøy Beskrivelse: Det er lite for eksplosjon i tankanlegg / olje terminal. Det vil være kritisk for mennesker og dyr, kulturanlegg og miljø. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp og dermed vil det være kritisk for. For enkelte foretak kan en eksplosjon i tankanlegg / olje terminal medføre til drifts og produksjonsstans. Risikoen er akseptabel i det tankanlegg / oljeterminal har egen beredskap i første fase. De har også fellesøvelser og anleggene er NS- EN ISO 9001 sertifisert. De har også egne sikkerhetsplaner og evakueringsplaner og god brannberedskap.

28 Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Konsekvensgrad: Ufarlig Ufarlig Ufarlig Ufarlig Årsaker Eksplosivlager Må vurderes i detaljreguleringsplan. Områderegulering krever sikring gjennom ISPS - regelverk og OLFregelverk Gassanlegg Må vurderes i detaljreguleringsplan. Områderegulering krever sikring gjennom ISPS - regelverk og OLFregelverk Håndtering av brannfarlige, reaksjonsfarlige og trykksatt stoff Må vurderes i detaljreguleringsplan. Områderegulering krever sikring gjennom ISPS - regelverk og OLFregelverk Håndtering av strålekilder / strålefare Uaktuelt i områdereguleringsplan. Industri som bruker eller produserer farlige stoffer Må vurderes i detaljreguleringsplan. Områderegulering krever sikring gjennom ISPS - regelverk og OLFregelverk Lekkasje fra deponerings- og destruksjonsanlegg av farlig avfall Det vises til "Veileder for saker for Massedeponering og massedeponi" hvordan dette skal håndteres. Ikke aktuelt for områdereguleringsplan. Oppbevaring og bruk av eksplosiv vare Rørledninger som transporterer farlige stoffer ( gass og væsker) Må vurderes i detaljreguleringsplan. Områderegulering krever sikring gjennom ISPS - regelverk og OLFregelverk Tankanlegg Må vurderes i detaljreguleringsplan. Områderegulering krever sikring gjennom ISPS - regelverk og OLFregelverk Transport av farlig gods Må vurderes i detaljreguleringsplan. Områderegulering krever sikring gjennom ISPS - regelverk og OLFregelverk Sannsynlighetsgrad (ved analysens start) Tiltak (Forebyggende) Transport av farlig gods sjø og land Må vurderes i detaljreguleringsplan. Områderegulering krever sikring gjennom ISPS - regelverk og OLFregelverk Utslipp fra gamle fyllinger/deponier Uaktuelt.

29 Konsekvenser Brann i eksplosjonslager (Alle konsekvensområder) Gasseksplosjon (Alle konsekvensområder) Gassutslipp til luft (Alle konsekvensområder) Utslipp av brannfarlige, reaksjonsfarlige og trykksatt stoff (Alle konsekvensområder) Konsekvensgradering (ved analysens start) Ufarlig Ufarlig Ufarlig Ufarlig Tiltak (Begrensende) Hendelse: Militære og sivile skytefelt Sted: Ytre havn - Lille Hjartøy Beskrivelse: Uaktuelt Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Konsekvensgrad: Årsaker Sannsynlighetsgrad (ved analysens start) Tiltak (Forebyggende) Konsekvenser Konsekvensgradering (ved analysens start) Tiltak (Begrensende) Hendelse: Radon Sted: Ytre havn - Lille Hjartøy Beskrivelse: Det vises til Kommuneplanens Arealdel om radon. Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Konsekvensgrad:

30 Årsaker Radon utslipp / utdunstning Ref. kommuneplans arealdel Konsekvenser Sannsynlighetsgrad (ved analysens start) Konsekvensgradering (ved analysens start) Tiltak (Forebyggende) Tiltak (Begrensende) Hendelse: Skred Sted: Ytre havn - Lille Hjartøy Beskrivelse: Det er for snøskred. For en del mennesker og dyr. Ufarlig for kulturanlegg og miljø ved snøskred. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp. For enkelte foretak kan snøskred medføre til drifts og produksjonsstans. Risikoen er akseptabel i det kommunen ikke er utsatt for rasfare og konsekvensene er lave. Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Konsekvensgrad: Årsaker Fjellskred Enkelte områder vil være utsatt for skredfare jamfør NGU's aktsomhetskart. Jord- og flomskred Enkelte områder vil være utsatt for skredfare jamfør NGU's aktsomhetskart. Det er for jordras. Men er ufarlig for mennesker og dyr, kulturanlegg og miljø. For økonomiske verdier, drift og produksjon. Risikoen er akseptabel i det kommunen ikke er utsatt for jord, steinras eller leirras i geotekniske følsomme områder. Kvikkleireskred Enkelte områder vil være utsatt for skredfare jamfør NGU's aktsomhetskart. Det må gjennomføres geotekniske grunnundersøkelser i områder som planlegges fylt ut før bygging tar til. Snøskred Enkelte områder vil være utsatt for skredfare jamfør NGU's aktsomhetskart. Steinsprang Enkelte områder vil være utsatt for skredfare jamfør NGU's aktsomhetskart. Sørpeskred Enkelte områder vil være utsatt for skredfare jamfør NGU's aktsomhetskart. Sannsynlighetsgrad (ved analysens start) Tiltak (Forebyggende)

31 Konsekvenser Flodbølge (Alle konsekvensområder) Som en sekundærvirkning av skred. Det anses imidlertid som lite for større skred i Ytre havn - Lille Hjartøy området som utløser en større flodbølge. Oppdemning (Alle konsekvensområder) Som en sekundærvirkning av skred. Det anses imidlertid som mindre hvor skred vil skape en oppdemning. Konsekvensgradering (ved analysens start) Ufarlig Tiltak (Begrensende) Hendelse: Storbrann Sted: Ytre havn - Lille Hjartøy Beskrivelse: Det vil være kritisk mennesker og en viss fare for anlegg og miljø ved en brann. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp. For enkelte foretak kan brann medføre til drifts- og produksjonsstans, og medføre til permittering, tap av marked, forandring i miljø og infrastrukturen rammet. Risikoen vil være akseptabel fordi krav til sikring av anlegg anses å være god ved driftssteder og de forebyggende tiltak vil være gode. Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Konsekvensgrad: Årsaker Sannsynlighetsgrad (ved analysens start) Tiltak (Forebyggende) Konsekvenser Konsekvensgradering (ved analysens start) Tiltak (Begrensende) Hendelse: Storm / Orkan Sted: Ytre havn - Lille Hjartøy Beskrivelse: Det er meget for storm. For en del mennesker og dyr kan det være kritisk for. Det er en viss fare for kulturanlegg og miljø ved en storm. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp. For enkelte foretak kan storm medføre til drifts og produksjonsstans. Kommunikasjon og samband kan bli ute av funksjon over en kortere og lengere periode. Det er for orkan, erfaringsvis har vi orkan i Bodø Kommune en gang hvert 5 år. For en del mennesker og dyr kan

32 det være farlig for. Det kan være kritisk for kulturanlegg og miljø ved en orkan. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp For enkelte foretak kan orkan medføre til drifts og produksjonsstans. Kommunikasjon og samband kan bli ute av funksjon over en kortere og lengere periode. Utfra konsekvensene som storm og orkan har gruppen kommet til at risikoen er på grense dvs. at det må foretas en kostnad / nytteberegning over hvilke tiltak som skal settes inn. Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Konsekvensgrad: Årsaker Orkan / storm Vurdering gjennomført av Sintef AS gjennom egen bølge- og straumanalyse. Av erfaring hadde kommunen tidligere 1 orkan pr 5 år, mens dagens bilde 1 til 2 ganger pr år. Ref. FylkesROS, som sier at har vi fått vindøkning i luftlaget over ti meters høyde. Konsekvenser Sannsynlighetsgrad (ved analysens start) Konsekvensgradering (ved analysens start) Tiltak (Forebyggende) Tiltak (Begrensende) Hendelse: Støy Sted: Ytre havn - Lille Hjartøy Beskrivelse: Det er utarbeidet en støyanalyse / kartlegging av støy av Sweco AS. Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Konsekvensgrad: Årsaker Sannsynlighetsgrad (ved analysens start) Tiltak (Forebyggende) Konsekvenser Konsekvensgradering (ved analysens start) Tiltak (Begrensende)

33 Hendelse: Ødeleggelse av kritisk infrastruktur Sted: Ytre havn - Lille Hjartøy Beskrivelse: Høyspentledning ikke berørt av utbygging. Det er meget for en større ulykke på vei, sjø, luft og jernbane men risikoen er akseptabel utfra at en har et godt redningsapparat ved ulykker på land. Hvis ulykken inntreffer på sjø / vann har vi i problemer. En ulykke på vei, sjø, luft eller jernbane vil være farlig for mennesker, kritisk for økonomiske verdier, en viss fare for kulturanlegg og miljø mens det for drift / produksjon er ufarlig. Det er liten for brudd på teleforbindelsen i et avgrenset geografisk område forårsaket av langvarig strømstans over 2 døgn eller av brann. Det er ufarlig for mennesker / dyr / kultur og miljø. Det er en viss fare for økonomiske verdier idet det er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp. For enkelte foretak kan hendelsen medføre til drifts- og produksjonsreduksjon. En har i dag god brannberedskap og egen beredskap. Selskapet har utarbeidet egen risiko og sårbarhetsanalyse. Har i dag reservedeler og linjer. Ut i fra konsekvensene og heten er derfor risikoen akseptabel. Det er lite for eksplosjon i transportmiddel på land. Det vil være kritisk for mennesker og dyr, kulturanlegg og miljø. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp og dermed vil det være kritisk for. For enkelte foretak kan en eksplosjon i transportmiddel på sjø medføre til drifts og produksjonsstans. Risikoen er akseptabel i det transportmidlene er i samsvar med godkjenning av tilsynsmyndighetene. Det er lite for eksplosjon i transportmiddel på sjø. Det vil være kritisk for mennesker og dyr, kulturanlegg og miljø. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp og dermed vil det være kritisk for. For enkelte foretak kan en eksplosjon i transportmiddel på sjø medføre til drifts og produksjonsstans. Risikoen er akseptabel i det transportmidlene er i samsvar med godkjenning av tilsynsmyndighetene. Det er lite for forurensning av eksplosive, brannfarlige væske og gasser i avløp. Bodø brannvesen har utstyr / personell og generell beredskapsplan mot akutt forurensning. Forsvaret / sivilforsvar har en del disponibelt personell. Utfra dagens situasjon er risikoen på grensen p.g.a. 1. I by kjernen renner det inn i hovedkloakken 2. I nærområdene til bykjernen renner det inn i drenering systemet En slik hendelse vil være katastrofalt for mennesker og for drift / produksjonsformer i by kjernen. Dette vil medføre til store økonomiske kostnader Det er mindre for industribrann. Hvis brann oppstår er det en viss fare for mennesker. Ufarlig for kultur / miljø. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp. Farlig for drift / produksjon. Risikoen er akseptabel ut i fra dagens situasjon hvor de fleste bedrifter har egen beredskap i første fase ved brann. Standarden er god ved anlegg og driftssteder og de forebyggende tiltak er gode. Det er mindre for en katastrofe på vei, sjø, luft og jernbane kan oppstå men risikoen er uakseptabel selv om en har et godt redningsapparat ved katastrofer på land. Hvis katastrofen inntreffer på sjø / vann har vi et stort problem. En katastrofe på vei, sjø, luft eller jernbane vil være katastrofalt for mennesker, økonomiske verdier og for drift/ produksjon og en viss fare for kulturanlegg og miljø.

34 Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Meget Meget Meget Konsekvensgrad: Kritisk Kritisk Kritisk Meget Årsaker Hendelse i luft Det er lite at bortfall av Bodø lufthavn kan oppstå. Dagens beredskap er god. Luftfartsverket har i samarbeid med politi og forsvaret utarbeidet en hoved redningsplan som omfatter: 1. Ulykker og katastrofer 2. Terror og sabotasje 3. Beredskap og krig. Ved ulykker blir sentrale personer tilkalt. Utfra egen beredskap er risikoen akseptabel. Konsekvensen ved en slik hendelse er for mennesker og for økonomiske verdier en viss fare. Kritisk for drift og produksjon og ufarlig for kultur og miljø Hendelse på jernbane Uaktuelt Det er lite for bortfall av jernbanen. Det en viss fare for mennesker ved bortfall av jernbane men det for kultur / miljø er det ufarlig. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp og skadested som igjen kan øke risikoen. For enkelte foretak kan bortfall av jernbanen medføre til drifts og produksjonsstans. NSB har egne beredskapsplaner og sentrale personer som blir tilkalt ved ulykker. I det risikoen er liten og konsekvensene er lav er risikoen på et akseptabelt nivå. Sannsynlighetsgrad (ved analysens start) Tiltak (Forebyggende) Hendelse på sjø/vann Det vil kunne skje kollisjon mellom båter i hovedled. Hendelse på veg Ved alternativ adkomst 1 vil større båter/skip kunne kollidere med bru. Det er mindre for bortfall av fylkesvei og riksvei. Erfaringsmessig er konsekvensen ikke kritisk og kommunen har enkelte omkjøringsveier. Har egen beredskap, varslingsrutiner og beredskapslager. Men for en del mennesker og dyr kan det være en viss fare for. Det er ufarlig for kulturanlegg /miljø / drift og produksjon ved bortfall av deler av fylkes og riksveinett. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp som igjen kan medføre til en kritisk økonomisk situasjon. Risikoen blir derfor akseptabel. Sabotasje / terror Sabotasje / terror - ligger inn under politi Meget Konsekvenser Konsekvensgradering Tiltak

35 (ved analysens start) (Begrensende) Flykrasj (Alle konsekvensområder) Meget store ødeleggelser Kollisjon farlig transport på vei (Alle konsekvensområder) Kollisjon med fartøy (Alle konsekvensområder) Store konsekvenser Kollisjon mellom fartøy og bru (Alle konsekvensområder) Store konsekvenser Kollisjon mellom møtende buss/bil/tankbil/godsbil (Alle konsekvensområder) Ufarlig Ufarlig Kritisk Kritisk Oljevernberedskap (Ingen effekt) (Iverksatt) Oljeverndeponi, oljevernberedskap, økt IUAberedskap Overvåking av skipstrafikk (Stor effekt) (Iverksatt) Dirigering av skipstrafikk - ansvar Bodø havn KF. Fartsbegresning i hovedled (Stor effekt) (Ny) Skal utredes i forprosjektsfase. Merking av hovedled til hurtigbåtmerking (Stor effekt) (Ny) Skal utredes i forprosjektfase. Omdirigering (Stor effekt) (Ny) Unngå møtende skipstrafikk når tankbåt/-skip ligger til kai eller er i trafikk i aktuelt område. Per i dag ingen (Ingen effekt) (Iverksatt) Belysning av bro (Stor effekt) (Ny) Skal utredes i forprosjektering av bru/adkomstløsning 1 Merking med høydeindikator (Noe effekt) (Ny) Skal utredes i forprosjektering av bru. Omklassifisering av sjøareal (Noe effekt) (Ny) Søknad sendes til Kystverket for omklassifisering fra biled til kommunalt sjøareal. Overvåking av sjøareal (Stor effekt) (Ny) Dirigering av skipstrafikk. Per i dag ingen tiltak (Ingen effekt) (Iverksatt)

36 FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Vedlegg B: Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av arealplaner. Også andre forhold enn de som er oppført her vil kunne ha betydning for planarbeidet. Forslagstiller må redegjøre for hvordan hvert enkelt punkt er tatt opp/behandlet i arealplanen. Alle punkter skal være vurdert, og avklares i forhold til om de virker inn på arealbruken. Nyttig bakgrunnsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bl.a. være: Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB 1994) Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen (DSB 1997) Rundskriv GS-1/01 - Rundskriv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på beredskapsområdet (DSB 2001) Rundskriv T-5/97 Arealplanlegging og utbygging i fareområder (MD 1997)

37 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Områderegulering Ytre havn Lille Hjartøy PlanID 1282 Natur- og miljøforhold Forhold / uønsket hendelse Jord-/leire-/løsmasseskred Kvikkleire, ustadige grunnforhold Steinras, steinsprang Is-/snøskred Kjente historiske skred, utbredelse Flomfare Springflo Flomsonekart, historiske flomnivå Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc. Mye nedbør Store snømengder Radon ja/nei Vurdering NEI Egen vurdering gjort. Hovedsakelig bart fjell NEI Egen vurdering gjort. Hovedsakelig bart fjell JA Egen vurdering gjort. Enkelte mindre områder på Lille Hjartøy vil være utsatt for skred. JA Egen vurdering gjort. Enkelte mindre områder på Lille Hjartøy vil være utsatt for skred. NEI Egen vurdering gjort. Enkelte områder på Lille Hjartøy vil være utsatt for skred. NEI Egen vurdering gjort NEI NEI Egen vurdering gjort. Minste høyde over havet er satt til 3,50m over NN1954 Egen vurdering gjort NEI Vurdering gjort av Sintef AS gjennom egen bølge- og straumanalyse NEI Ikke kjent i forhold til eksisterende situasjon NEI Ikke kjent i forhold til eksisterende situasjon NEI Kommuneplanens arealdel Annet Drikkevann o.a. biologiske ressurser Forhold / uønsket hendelse ja/nei Vurdering Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, næring/industri, infrastruktur etc.) i nærheten av: - drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann - landbruksareal - oppdrettsanlegg m.m. vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc. NEI NEI NEI Ingen innvirkning på drikkevannskilder. Ikke LNF-område eller område for havbruk

38 Virksomhetsbasert sårbarhet Forhold / uønsket hendelse Brann/eksplosjon ved industrianlegg Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Olje-/gassanlegg Lagringsplass for farlige stoffer f.eks. industrianlegg, havner, bensinstasjoner, radioaktiv lagring Høyspentledninger Anlegg for deponering og destruksjon av farlig avfall Strålingsfare fra div. installasjoner Gamle fyllplasser Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret bruk av gamle industritomter Militære og sivile skytefelt Dumpeområder i sjø ja/nei Vurdering NEI Må vurderes i detaljreguleringsplan. Områderegulering krever sikring gjennom ISPS-regelverk og OLF-regelverk. NEI Må vurderes i detaljreguleringsplan Områderegulering krever sikring gjennom ISPS-regelverk og OLF-regelverk.. JA Må vurderes i detaljreguleringsplan. Områderegulering krever sikring gjennom ISPS-regelverk og OLF-regelverk. JA Områderegulering krever sikring gjennom ISPS-regelverk og OLF-regelverk. NEI NEI NEI NEI JA NEI NEI Uaktuelt Uaktuelt Uaktuelt Uaktuelt Vestre Langskjær vil være aktuell som stranddeponi for forurenset sjøsedimenter. Skal sikres ihht regelverk. Uaktuelt Uaktuelt Infrastruktur Forhold / uønsket hendelse Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? - hendelser på veg - hendelser på jernbane - hendelser på sjø/vann - hendelser i luften Veger med mye transport av farlig gods Ulykkesbelastede veger Støysoner ved infrastruktur ja/nei Vurdering JA Ved alternativ adkomstløsning 1 vil større båter kunne kollidere med bro. Det vil kunne skje kollisjon mellom båter i hovedled. Biled må merkes om til kommunalt farvann. Fartsreduksjon i Hjartøysundet. NEI NEI NEI Uaktuelt Uaktuelt Sweco AS har gjennomført støykartlegging

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. ADRESSELISTE: FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 5 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 7 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 8 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 14 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 8 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 14 Sjekkliste for kommunale areal, regulerings, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMAE I ORDLAD Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner

Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn som har redusert

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 11 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 6 SJEKKLISTE RISIKO OG SÅRBARHET Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred Kvikkleire, ustadige grunnforhold Steinras,

Detaljer

Reguleringsforslag for Spikkestad terrasse Røyken kommune

Reguleringsforslag for Spikkestad terrasse Røyken kommune Sjekkliste for risiko og sårbarhet. Denne sjekklisten er basert på følgende: Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB 1994) Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 13 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET. Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgen de arealplan: :29:00 Side 1 av 5 SJEKKLISTE RISIKO OG SÅRBARHET

RISIKO OG SÅRBARHET. Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgen de arealplan: :29:00 Side 1 av 5 SJEKKLISTE RISIKO OG SÅRBARHET Sjekkliste areal-, regulerings-, for kommunale og bebyggelsesplaner. RISIKO OG SÅRBARHET (ROS) Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgen de arealplan: Detaljreguleringsplan for Øvre Kirkeby i

Detaljer

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Rådyrvegen studentboliger Ros-vurderingen i kommuneplanen tar tak i uønskede hendelser, innenfor et planområde og vurdere heten for at de

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste.

Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste. Ros-analyser: Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste. En enkel ROS- analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og en vurdering av hvor

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SELJESTADVEGEN 69 HARSTAD KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR SELJESTADVEGEN 69 HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR SELJESTADVEGEN 69 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Mars 2014 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103,90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: 17.10.2012 Natur- og miljøforhold

Detaljer

GRESSHOLMAN, GNR.37, BNR. 1 OG 2

GRESSHOLMAN, GNR.37, BNR. 1 OG 2 Vedlegg 18 ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GRESSHOLMAN, GNR.37, BNR. 1 OG 2 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD GNR. 144 BNR. 1 VUKU, VERDAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

Vedlegg 8. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR AUDUN RAUDES GATE 37 HARSTAD KOMMUNE

Vedlegg 8. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR AUDUN RAUDES GATE 37 HARSTAD KOMMUNE Vedlegg 8 ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR AUDUN RAUDES GATE 37 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as oktober 2013 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20

ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 Gnr. 95 bnr. 234, 305, 306 Råholt, Eidsvoll kommune Planid: 023723400 Oppdragsgiver: Jos Bygg AS Vognvn. 1b 2072 Dal Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2009-2021 ROS-analyse for området; oversiden av Utsiktsvegen Holtbergvegen Mai 2009 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE OVERSIDEN AV UTSIKTSVEGEN HOLTBERGVEGEN

Detaljer

1. Innledning. 2. Sannsynlighet. 3. Konsekvens

1. Innledning. 2. Sannsynlighet. 3. Konsekvens 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Ut fra en totalvurdering har vi i analysen plukket ut de hendelsene som det

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, Gnr./bnr. 32/93, 138, 82, 157 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune

ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune Arealplanid: 201601 Dato: 24.08.2015 VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN GNR./BNR. 23/1, /14, /17, /21, /23, /45, /48, /55 Levanger Kommune Oppdragsgiver Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett

Detaljer

ROS - AN ALYSE. Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt. Rissa kommune Mars 2016

ROS - AN ALYSE. Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt. Rissa kommune Mars 2016 ROS - AN ALYSE Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt Rissa kommune Mars 2016 Tiltakshaver: Arne Olav Hårberg Hasselvikveien 1351 7112 HASSELVIKA 1 Innledning Denne ROS-analysen bygger på "Veiledning

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E Beregnet til Dokumentasjon Rapporttype Rapport Dato 2014-05 - 2 1 R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E BREKSTAD VESTRE 2 (10) ROS-ANALYSE BREKSTAD VESTRE Oppdragsnr.: 1350003150 Oppdragsnavn: Brekstad

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, reguleringsog bebyggelsesplaner FLØYTBRÅTEN GRUSTAK PLAN ID

Sjekkliste for kommunale areal-, reguleringsog bebyggelsesplaner FLØYTBRÅTEN GRUSTAK PLAN ID Sjekkliste for kommunale areal-, reguleringsog bebyggelsesplaner Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende reguleringsplan: FLØYTBRÅTEN GRUSTAK PLAN ID 20160002 - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse UKAS WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred Området består delvis av tynn og

Detaljer

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR LÅVETOMTA, NESODDEN KOMMUNE, AKERSHUS: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS - analyse) BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter 28.04.14 Vurdering av risiko/sannsynlighet

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA

ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA Gnr./bnr. 90/112 og 90/104 Melhus kommune Oppdragsgiver: Rono Holding AS Søberg 7224 Melhus Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Det gjøres en overordnet vurdering av de enkelte tema satt opp i en matrise. Det angis

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Formål Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Fremme god arealbruk og samfunnsutvikling Kartlegge risiko og sårbarhet der nytt areal tas i bruk I eksisterende

Detaljer

TEMA RETNINGSLINJER FOR FYLKESMANNENS BRUK AV INNSIGELSE. For å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen

TEMA RETNINGSLINJER FOR FYLKESMANNENS BRUK AV INNSIGELSE. For å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen TEMA 10 RETNINGSLINJER FOR FYLKESMANNENS BRUK AV INNSIGELSE For å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-238-9

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING DAMVOKTERBOLIGEN Dato 24.03.14 Side 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Eksisterende forhold... 3 2.1 Planområdet... 3 2.1 Eksisterende bygningsmasse... 3 3. Planstatus og eierforhold...

Detaljer

Vedlegg 20. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE

Vedlegg 20. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE Vedlegg 20 ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 Planens formål Planen skal legge til rette for opprusting av Stortorget, med fokus på å byliv i møtet mellom kultur, handel og

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

B-Consult Prosjekt AS

B-Consult Prosjekt AS VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR BJØRNEMYRVEIEN 35, NESODDEN KOMMUNE: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) Forslagsstiller: B-Consult Prosjekt AS Tiltakshaver: VY Eiendom AS Dato: 7.05.14 Vurdering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 Planens formål Planen skal legge til rette for opprusting av Stortorget, med fokus på å byliv i møtet mellom kultur, handel og

Detaljer

Detaljregulering for Bekkeberget Hage Risiko- og sårbarhetsanalyse Dato :

Detaljregulering for Bekkeberget Hage Risiko- og sårbarhetsanalyse Dato : IG. QUAMME AS ARKIT EK T- O G IG E IØR TJEESTER GÅRDSVEIE 18 O 3230 SADEFJORD TELEFO : 33 48 98 15 E-POST : quamme@kvalitetshus.no WEB : www.quamme.no ORG. R. : 916 825 390 BAK : 1280.28.46647 Dato : 21.06.2017

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

Forslag til planprogram for Stamnes skole

Forslag til planprogram for Stamnes skole Forslag til planprogram for Stamnes skole Detaljregulering for Stamnes skole 26.01.17 Nasjonal planid: 20170002 Arkivsak: 17/330 Vedtak om igangsetting: fyll inn dato, sak xx/xxx Forslag til planprogram

Detaljer

Detaljregulering. Massedeponi. Skipsfjord

Detaljregulering. Massedeponi. Skipsfjord Detaljregulering Massedeponi Skipsfjord Nordkapp Kommune Innspill Fiskeridirektoratet Planlagt deponiområde delvis i gyteområde e ligger Opprinnelig flyttet for deponi er derfor lenger øst og på dypere

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Detaljregulering. Deponi. Gjesvær

Detaljregulering. Deponi. Gjesvær Detaljregulering Deponi Gjesvær Nordkapp Kommune Innhold Planbeskrivelse... 3 Alternativer... 3 Arealformål... 4 Reguleringsbestemmelser... 4 Bestemmelsenes virkeområde... 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato ROS-ANALYSE ULSETMYRAN

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato ROS-ANALYSE ULSETMYRAN Beregnet til Dokumentasjon Rapporttype Rapport Dato 2014-05-20 ROS-ANALYSE ULSETMYRAN ULSETMYRAN 2 (12) ROS-ANALYSE ULSETMYRAN Oppdragsnr.: 1350003149 Oppdragsnavn: Ulsetmyran Områdereguleringsplan Dokument

Detaljer

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato ROS-ANALYSE JØSTENØYA

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato ROS-ANALYSE JØSTENØYA Beregnet til Dokumentasjon Rapporttype Rapport Dato 2015-09-22 ROS-ANALYSE JØSTENØYA 3 (13) ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 135000372205 Oppdragsnavn: Jøstenøya Reguleringsplan Dokument nr.: 1 Filnavn: Ros-analyse

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR HAUGERUD

PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR HAUGERUD Planbeskrivelse, Områdereguleringsplan for Haugerud, sak 11/572 Alstahaug kommune PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR HAUGERUD Nasjonal planid: 1820.20110027. Arkivsak 11/572 Vedtak om igangsetting: 24.03.11,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN Planbeskrivelse Utarbeidet av Løten kommune 16.03.2015 Planområdets størrelse og beliggenhet Planområdet omfatter et areal på ca. 2,3 daa, derav

Detaljer

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato ROS-ANALYSE OMRÅDEREGULERING BOTNGÅRD ØST

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato ROS-ANALYSE OMRÅDEREGULERING BOTNGÅRD ØST Beregnet til Dokumentasjon Rapporttype Rapport Dato 2014-04-04 ROS-ANALYSE OMRÅDEREGULERING BOTNGÅRD ØST OMRÅDEREGULERING BOTNGÅRD ØST 2 (12) ROS-ANALYSE OMRÅDEREGULERING BOTNGÅRD ØST Oppdragsnr.: 1350000733

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV BOTNVEIEN

PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV BOTNVEIEN Alstahaug kommune PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV BOTNVEIEN Planid: 182020110031. Arkivsak 11/2159 Vedtak om igangsetting: 10.11.11, sak 51/11 Høringsperiode: 05.02.13-25.03.13 Vedtatt i kommunestyret:

Detaljer

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato 2014-11-05 ROS-ANALYSE BODØ AIRPORT HOTELL

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato 2014-11-05 ROS-ANALYSE BODØ AIRPORT HOTELL Beregnet til Dokumentasjon Rapporttype Rapport Dato 2014-11-05 ROS-ANALYSE BODØ AIRPORT HOTELL BODØ AIRPORT HOTELL 2 (11) ROS-ANALYSE BODØ AIRPORT HOTELL Oppdragsnr.: 1350006432 Oppdragsnavn: Bodø Airport

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal -, regulerings - og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal -, regulerings - og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal -, regulerings - og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnet sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

4 (11) BODØ AIRPORT HOTELL

4 (11) BODØ AIRPORT HOTELL 4 (11) BODØ AIRPORT HOTELL 1. INNLEDNING Tiltakshaver Drivhuset Sanfo AS har kjøpt den aktuelle eiendommen og ønsker å utvikle den for hotellvirksomhet med tilhørende trafikkanlegg. Hotellviksonhet ligger

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

Ny pbl og samfunnssikkerhet

Ny pbl og samfunnssikkerhet Ny pbl og samfunnssikkerhet Nils Ivar larsen Forebyggende samfunnsoppgaver 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ny plan- og bygningslov, 1-1Lovens formål: Loven skal fremme bærekraftig utvikling

Detaljer

Parkering Nordkapp bo- og servicesenter

Parkering Nordkapp bo- og servicesenter Forslag til Detaljregulering Parkering Nordkapp bo- og servicesenter Nordkapp Kommune Innhold Planbeskrivelse... 2 Bakgrunn og formål... 2 Planområdet, eksisterende forhold... 2 Forhold til gjeldende

Detaljer

Vedlegg 3: Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Kvåle

Vedlegg 3: Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Kvåle PlanID: 049001 Hægebostad kommune. Utført av COWI AS Dato: 29.03.2014. Revidert: 25.11.2015 Versjon: 1.2 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROS-analysen.

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 11 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Dennesjekklistaer et hjelpemiddeli denkommunaleplanprosessenvedrørenderisiko- og sårbarhetsforholdvedutarbeidelseav arealplaner.ogsåandreforholdenndesomeroppførther

Detaljer

VARSEL OM IGANGSETTING AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

VARSEL OM IGANGSETTING AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Sendt etter adresseliste, se vedlegg Kopi til: Aud Bruvold 25.02.2010 VARSEL OM IGANGSETTING AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plandelen) 12-8, varsles

Detaljer

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan: Skibotn kai, Storfjord kommune Metode En risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Evt. illustrasjon Utarbeidet av : Tiltakshaver:

Detaljer

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Emne Naturgitte forhold Forhold eller uønsket hendelse snø-, is-, jord-, fjell- eller steinskred?

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig.

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. Nasjonal arealplan-id 1201_63300000 Utarbeidet av: Plottaplan

Detaljer

ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo

ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo Webjørn Finsland Avdeling for geodata Plan- og temakartenheten Webjorn.finsland@pbe.oslo.kommune.no Vedtatt 23. september 2015 https://www.oslo.kommune.no/politikk-ogadministrasjon/politikk/kommuneplan/

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato:

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: 30.10.2015 Bakgrunn I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen Risiko- og sårbarhetsanalyse Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Forutsetninger Oppsummering og forslag til tiltak Kommentarer til analysen Ved analysens

Detaljer

Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune

Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune Torbjørn Stene Avdeling for plan og natur Innhold: Generelt Flom Skred (kvikkleire) Kommuneplanens arealdel Kommunedelplaner

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: PRO 3484 AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 7 20.02.2013 Forslag til detaljert reguleringsplan for Dunihagen 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr. 20 -????, Gamleveien 3C Gårds- / bruksnummer 103/24 m.fl. Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog kommune, innenfor et område

Detaljer

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid:

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid: Seterfjæra Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse planid:16270119 21.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser...

Detaljer

ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN

ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN «Detaljreguleringsplan for Tarberg hytteområde gnr. 62 bnr. 2» ( PLAN-ID: 201606) 1. Bakgrunn Ved utarbeiding av planar for utbygging stiller plan- og bygningslova krav

Detaljer

Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen

Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen Dagskurs nov. 2014 Norge digitalt Nordland Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen - hva sier plan- og bygningsloven? - risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) - sjekkliste Karsten Steinvik, seniorrådgiver,

Detaljer