ROS-analyse for Ytre havn - Lille Hjartøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROS-analyse for Ytre havn - Lille Hjartøy"

Transkript

1 ROS-analyse for Ytre havn - Lille Hjartøy Rapporten inneholder: Oppsummering Arbeidsmetode Kommentarer til analysen Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Systemdokumentasjon Nå-situasjon Anbefaling Beslutning Gjennomføring Vedlegg: Hendelser

2 Innholdsfortegnelse Innhold 1. Oppsummering Arbeidsmetode Forutsetninger og avgrensinger Systemdokumentasjon Kommentarer til analysen Planlegging og oppstart Beskrivelse av analyseområde Beskrivelse Mandat Organisering Leder for analysen Deltagere i analysen Start- og sluttdato for analysen Publiseringsgrad Gradering Konsekvensmatrise Sannsynlighetsmatrise Risikoaksept Nå-situasjon Hendelser ROS-matrise - Analysens start Alle konsekvensområder Annet Materielle verdier / økonomiske tap Mennesker Miljø Vurdering Tiltak Anbefalte tiltak Ikke-anbefalte tiltak Evaluert Hendelser Anbefalt for oppdatering i plan ROS-matrise - Anbefalt situasjon Alle konsekvensområder Annet Materielle verdier / økonomiske tap Mennesker Miljø Beslutning Tiltak Besluttede tiltak Følgende anbefalte tiltak er ikke besluttet Hendelser Besluttet oppdatering av plan ROS-matrise - Besluttet Alle konsekvensområder Annet Materielle verdier / økonomiske tap Mennesker... 24

3 Miljø Gjennomføring Handlingsplaner for gjennomføring av tiltak Ødeleggelse av kritisk infrastruktur Handlingsplaner for oppdatering av plan Vedlegg A: Hendelser Hendelse: Drikkevann o.a. biologiske ressurser Hendelse: Flom, erosjon og isgang Hendelse: Håndtering av farlige stoffer Hendelse: Militære og sivile skytefelt Hendelse: Radon Hendelse: Skred Hendelse: Storbrann Hendelse: Storm / Orkan Hendelse: Støy Hendelse: Ødeleggelse av kritisk infrastruktur Vedlegg B: Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner

4 1. Oppsummering Delprosjektet «ROS-analyse Ytre havn Lille Hjartøy» er en del av utredningsarbeidet for forslag til områdereguleringsplan for Ytre havn Lille Hjartøy. Analysen bygger på kjent kunnskap, kartlegginger og tidligere ROS-analyser. Analysen har anvendt sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner, veileder i bruk av kommunale Risiko- og Sårbarhetsanalyser» samt fylkesmannen i Nordland sin sjekkliste for ROS-analyser. I tillegg er ROS-arbeidet tatt inn over seg aktuelle lover, forskrifter, retningslinjer, rundskriv og veiledninger knyttet til plan- og bygningsloven, og støtter seg også på tilgjengelige kart og andre datakilder. Analysen dekker det areal som forslag til områdereguleringsplan for Ytre havn Lille Hjartøy beskriver. Imidlertid har analysen fokusert mest på utbyggingsområdene i nevnte planforslag. Delprosjektets mandat er å utarbeide ROS-analyse for det areal som inngår til forslag til områdereguleringsplan for Ytre havn Lille Hjartøy. I dette inkluderer også vurderinger av risiko- og sårbarhet for adkomstløsninger til Lille Hjartøy. ROS-analysen beskriver nå-situasjon, vurderinger og anbefalte tiltak.

5 2. Arbeidsmetode I forbindelse med arbeidet med Bodø kommunes revisjon av kommuneplanens arealdel for ble det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Analysen ble gjennomført på et overordnet nivå tilpasset kommuneplannivå. Analysen gav grunnlag for sikker arealforvaltning i forhold til planlagte utbyggingsområder, og skulle avdekke mulige risiko- og sårbarhetsområder som måtte analyseres nærmere ved utarbeiding av regulerings- eller bebyggelsesplaner eller gjennomføring av KU-pliktige tiltak. Analysen skulle også kunne avdekke områder som ikke burde avsettes som utbyggingsområder pga. risiko. Analysen skulle baseres på kjent kunnskap, kartlegginger og tidligere ROS-analyser / rapporter. Det har således vært forutsatt at utelukkende kjent kunnskap skulle legges til grunn for analyse, og at det i dette arbeidet ikke skulle utarbeides nye undersøkelser. Analysen ble utført som en grovanalyse basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i "Veileder i bruk av kommunale Risiko- og Sårbarhetsanalyser", utarbeidet av Direktoratet for sivil beredskap, I vurderingen av relevante elementer som skulle vurderes i ROSanalysen ble det tatt utgangspunkt i sjekkliste i Vedlegg A. Oppdelingen gitt i denne sjekkliste er også anvendt for systematiseringen av selve analysedelen. Som basis for Hendelsesanalysen er anvendt sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner ROS analyse angitt bl.a. i "Veileder: GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging", Vestlandsprosjektet (Statens kartverk / DSB). Ulike hendelser er vurdert i sammenheng med mulige konsekvenser for planlagt arealbruk i fokusområdene. 3. Forutsetninger og avgrensinger Etter gjennomgang av ulike hendelser ble de følgende ansett som spesielt interessante å vurdere nærmere i ROS-analysen: Drikkevann o.a. biologiske ressurser Flom, erosjon og isgang Håndtering av farlige stoffer Militære og sivile skytefelt Radon Skred / ras Storbrann Orkan/storm Støy Ødeleggelse av kritisk infrastruktur I det følgende er det gitt kommentarer til hendelser forbundet med spesielle risikosituasjoner. Det har vært et utgangspunkt å illustrere alle hendelser relatert til risikoobjektet på kart. Kartleggingen har vist at hendelser av betydning for risiko er begrenset, og det er derfor utelukkende vist kart som illustrerer kartlagte områder med spesiell skredrisiko. Dette er illustrert for hvert fokusområde i Vedlegg B. Hendelser som ikke er inkludert Basert på informasjon fra oppstartmøte ble en rekke "hendelser" ikke ansett som relevant for analysen, enten fordi det ikke er at det vil kunne skje, er regulert i spesielle retningslinjer, eller ikke vil ha påvirkning på nye fokusjoner/arealbruk som omfattes av arealdelen i kommuneplanen.

6 Elektromagnetisk felt Skog og gressbrann Vanninntrenging Terrorisme / Sabotasje Det er ikke funnet virksomhet med produksjon / aktivitet som kan forårsake hendelser som kan medføre fare for befolkningen innenfor fokusområdene. 4. Systemdokumentasjon Følgende dokumenter er benyttet i utarbeidelse av ROS for Ytre havn - Lille Hjartøy: - Bølge- og straumanalyse for Lille Hjartøy, Sintef AS, Støykartlegging/-analyse for Ytre havn, Sweco AS, Miljøfaglig utredning, Miljøfaglig Utredning AS, Kommuneplanens Arealdel , Bodø kommune Kommunedelplan for Ytre havn, Bodø kommune Geotekniske grunnundersøkelser for Kvalvikodden, Nyholmsundet, Valen, Burøya, Nyholmen, Nordøstpynten - Multiconsult - Havnebruksplan 2006, Bodø kommune - NGU's aktsomhetskart - Mulighetsstudie for Lille Hjartøy, Bodø kommune, OLF retningslinje Regelverk for ISPS-havner 5. Kommentarer til analysen Risikovurderingen er inndelt i følgende grupper: Naturbasert risiko Tiltaksbasert risiko Utslippsbasert risiko Ulykkesbasert risiko ROS-metodikken er i forbindelse med overordnet planlegging dårlig egnet for å gradere risiko for infrastruktur tilknyttet den planlagte utbyggingen. Det er åpenbart at det er behov for endringer av dagens system, og at det er lite fruktbart å dokumentere dette gjennom en ROS-analyse. I denne analysen er generelle vannforsynings-, avløps- og veianlegg inkludert i selve analyse. Veianleggene er forbundet med trafikkuhell, men risiko vil endre seg etter at planlagte utbygninger er gjennomført. Det er derfor for denne type systemer (som åpenbart er aktuelle tema i en risikoanalyse) valgt å beskrive dagens situasjon og de planer som foreligger for forbedringer. En mer detaljert ROS-analyse bør derfor eventuelt gjøres basert på scenarier hvor de planlagte tiltakene er gjennomført.

7 6. Planlegging og oppstart 6.1. Beskrivelse av analyseområde Beskrivelse ROS analysen en detaljert risiko- og sårbarhetsanalyse der reell fare skal være identifisert, beskrevet og vurdert i forhold til fastsatte sikkerhetskrav. Analysen skal dekke det areal som planen omfatter, men fokus vil normalt være konsentrert mot utbyggingsområder og landbruks-, natur og friluftsområder (LNF) med spredt utbygging. Analysen skal være en kartlegging av mulige farer og reell risiko og sårbarhet. Den skal gi administrasjonen og lokalpolitikerne i kommunen et konkret faglig grunnlag for å vurdere den detaljerte arealplanlegging i kommunen i en samfunnssikkerhetssammenheng. Analysen skal danne grunnlag for arealplanprosesser fram mot byggesak, og gjennom bestemmelser gi føringer som må oppfylles for at utbygging eventuelt skal kunne skje. Nødvendig informasjon må fremskaffes for å belyse ulike problemstillinger. Analysen skal gi grunnlag for å fastsette utrednings- og dokumentasjonskrav. ROS-arbeid i kommunal arealplanlegging må ses i sammenheng med lover, forskrifter, retningslinjer, rundskriv og veiledninger knyttet til plan- og bygningsloven og bør støtte seg på tilgjengelige kart og andre data, bla: * Lover, rundskriv, forskrifter og veiledninger: - Temaveiledning - Samfunnssikkerhet og planlegging etter plan- og bygningsloven, Miljøverndepartementet. * Plan- og bygningsloven (2009) Gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak skal loven legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet. * Arealplanlegging og utbygging i fareområder. Kommunal og Arbeidsdepartementet og Miljøverndepartementet. Formålet med rundskrivet er å redegjøre for plan- og bygningsloven som styringsverktøy for arealdisponeringen i områder som er særlig utsatt for skade eller ulempe på grunn av naturbetingede og miljømessige forhold. * Temaveiledning. Utbygging i fareområder, Statens bygningstekniske etat. Temaveiledningen beskriver kommunens ansvar i forbindelse med byggesaksbehandlingen, utbyggersidens ansvar og angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved bygging i fareområder. Videre tar den for seg farer og vesentlige ulemper fra naturen og naturkreftene. * Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Denne veiledningen forklarer forskriftenes krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis. * Forskrift om konsekvensutredninger, Miljøverndepartementet. Formålet med bestemmelsene er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres.

8 * Veileder til forskrift om konsekvensutredninger, planlegging etter plan- og bygningsloven, Miljøverndepartementet. * Retningslinjer for flaum og skredfare i arealplanar Retningslinjene seier korleis flaum- og skredfare bør greiast ut, takast omsyn til og innarbeidast i kommunale arealplanar. Retningslinjene byggjer på føresegnene i planog bygningslova og krava til tryggleik mot flaum og skred som er gitt i byggteknisk forskrift (TEK10). * Storulykkesforskriften. Forskriften har som formål å forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår, samt begrense de konsekvenser storulykker kan få for mennesker, miljø og materielle verdier, og gjennom dette sikre høy grad av beskyttelse på en enhetlig og effektiv måte. * EUs retningslinjer for arealplanlegging EU dokument som gir veiledning med utgangspunkt i Artikkel 12 i Seveso II direktivet. Formålet er å gi veiledning i forbindelse med arealplanlegging og etablering av storulykkesvirksomheter. * Temaveiledning om gassanlegg. Temaveiledningen gjelder for alle typer gassanlegg for brannfarlig gass, og omfatter plassering, montering, bruk (drift), vedlikehold og kontroll. * Temaveiledning om transport av naturgass og lignende i rørledninger av polyetylen. Temaveiledningen gjelder for nedgravde rørledninger av polyetylen med tilhørende sikringssystemer, ventiler, sluser og annet utstyr beregnet for transport av naturgass og lignende med et tillatt maksimaltrykk 10bar. * Veiledning til forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Forskriften gjelder for planlegging, bygging, oppstart, drift eller opphør m.m. av anlegg som leverer motordrivstoff, og omfatter alle forhold på anlegget som angår oppbevaring, omtapping av og handel med motordrivstoff og annen brannfarlig vare på anlegget som ikke anses som motordrivstoff. * Forskrift om forebygging av brann og eksplosjon Forskriften regulerer de alminnelige plikter til å forebygge brann og eksplosjon, herunder gjennomføring av brannforebyggende tiltak i ethvert brannobjekt i bruk, og kommunens brannforebyggende oppgaver. * Forskrift om dimensjonering av beredskap Forskriften skal sikre at enhver kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Videre skal forskriften sikre at brannvesenet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og sårbarhet som foreligger. * Håndbok i kartlegging av brannrisiko i kommunen. Håndboken er til bruk for risikokartlegging i forbindelse med dimensjonering av brannvesenets forebyggende og beredskapsmessige innsats i kommunene. Veilederen er en støtte i arbeidet med å etablere gode rutiner for sikkerhet og beredskap, og fremstiller en helhetlig beredskapsprosess. Publikasjonen ble utarbeidet av det tidligere Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern og Statens forurensningstilsyn i 1995 og det det gjøres derfor oppmerksom på at regelverket er endret siden boken ble laget.

9 * Veileder geografisk informasjonssystem (GIS) i arealplanlegging Veilederen gir en beskrivelse av hvordan kommunene kan bruke GIS og tematiske geodata som støtte i arbeidet med ROS-analyser, knyttet opp mot arealplanprosesser i kommunen. Dette enten det gjelder tilrettelegging for nye næringsområder, boligområder eller etablering av ny infrastruktur. * Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen Drikkevannsforskriften krever at vannverket har en beredskapsplan som gjør det i stand til å håndtere uønskede hendelser. Gjennom et samarbeid mellom vannverksbransjen, utvalgte fagmiljø og sentrale myndigheter er det laget en veiledning i beredskapsplanlegging for vannverk. Den trinnvise prosessen som denne veiledningen beskriver vil være egnet for alle, men detaljeringsgraden må tilpasses det enkelte vannforsyningssystem og kartlagt risiko og sårbarhet. I tillegg er det benyttet annen relevant dokumentasjon i utarbeidelsen av ROS-analysen for Ytre havn Lille Hjartøy Mandat Mandatet til delprosjektet «ROS-analyse for Ytre havn Lille Hjartøy» er som følgende: Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse for Ytre havn Lille Hjartøy i forhold til en mulig utbygging for industriformål. ROS-analysen skal i tillegg vurdere adkomstløsning til Lille Hjartøy Organisering Arbeidet med ROS-analysen er organisert som et delprosjekt under «Utredning av Lille Hjartøy» Leder for analysen Leder for analysearbeidet ble tillagt prosjektleder for «Utredning av Lille Hjartøy» Deltagere i analysen Andre deltakere i analysearbeidet har vært: Hans Bernhard Dahl, Beredskapsleder, Samfunnskontoret Jan Wasmuth, Miljøleder, Samfunnskontoret Start- og sluttdato for analysen Oppstartsdato: Sluttdato: Publiseringsgrad Analysen er ikke lesbar for andre.

10 6.3. Gradering Konsekvensmatrise Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Annet Materielle verdier / økonomiske tap Ingen skade på materiell Driftsstans / reparasjoner Mindre lokale skader på materiell og ikke umiddelbart behov for reparasjoner, eventuelt mulig utbedring på kort tid. Driftsstans -/ reparasjoner Betydelig materielle skader. Driftsstans / reparasjoner > 3 uker Alvorlige skader på materiell. Driftsstans / reparasjoner Fullstendig materielle skader. Driftsstans/ reparasjoner > 1 år Mennesker Ingen personskader Få og små personskader Få men alvorlige personskader Et dødsfall Mer en 1 dødsfall Miljø Ingen skade på miljøet / omgivelsene Ubetydelige miljøskader som ikke krever spesielle tiltak og trolig heller ikke medfører medieoppmerksomhet Utslipp til vann, luft eller jord som kan forårsake lokale forstyrrelser og som krever tiltak. Trolig medfører medieoppmerksomhet Utslipp til vann, luft eller jord som kan skade på miljøet. Medfører medieoppmerksomhet Utslipp til vann, luft eller jord som kan forårsake varige skader på miljøet. Medfører betydelig medieoppmerksomhet Sannsynlighetsmatrise Lite Mindre Sannsynlig Meget Svært Sjeldnere enn en gang hvert 100 år. En gang mellom hvert 50. og 100. år. En gang mellom hvert 10. og 50. år. En gang mellom hvert år og hvert 10. år. Oftere enn en gang hvert år.

11 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Risikoaksept Svært Meget Sannsynlig Mindre Ikke akseptert Aksepter dersom det finnes enkle tiltak Kan aksepteres

12 7. Nå-situasjon 7.1. Hendelser Drikkevann o.a. biologiske ressurser Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, næring/industri, infrastruktur etc.) i nærheten av: - drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann - landbruksareal - oppdrettsanlegg -> å vurdere nødvendige tiltak, båndlegging mv. Flom, erosjon og isgang Ikke kjent i forhold til eksisterende situasjon. Håndtering av farlige stoffer Det er lite for eksplosjon i tankanlegg / olje terminal. Det vil være kritisk for mennesker og dyr, kulturanlegg og miljø. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp og dermed vil det være kritisk for. For enkelte foretak kan en eksplosjon i tankanlegg / olje terminal medføre til drifts og produksjonsstans. Risikoen er akseptabel i det tankanlegg / oljeterminal har egen beredskap i første fase. De har også fellesøvelser og anleggene er NS- EN ISO 9001 sertifisert. De har også egne sikkerhetsplaner og evakueringsplaner og god brannberedskap. Militære og sivile skytefelt Uaktuelt Radon Det vises til Kommuneplanens Arealdel om radon. Skred Det er for snøskred. For en del mennesker og dyr. Ufarlig for kulturanlegg og miljø ved snøskred. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp. For enkelte foretak kan snøskred medføre til drifts og produksjonsstans. Risikoen er akseptabel i det kommunen ikke er utsatt for rasfare og konsekvensene er lave. Storbrann Det vil være kritisk mennesker og en viss fare for anlegg og miljø ved en brann. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp. For enkelte foretak kan brann medføre til drifts- og produksjonsstans, og medføre til permittering, tap av marked, forandring i miljø og infrastrukturen rammet. Risikoen vil være akseptabel fordi krav til sikring av anlegg anses å være god ved driftssteder og de forebyggende tiltak vil være gode. Storm / Orkan Det er meget for storm. For en del mennesker og dyr kan det være kritisk for. Det er en viss fare for kulturanlegg og miljø ved en storm. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp. For enkelte foretak kan storm medføre til drifts og produksjonsstans. Kommunikasjon og samband kan bli ute av funksjon over en kortere og lengere periode. Det er for orkan, erfaringsvis har vi orkan i Bodø Kommune en gang hvert 5 år. For en del mennesker og dyr kan det være farlig for. Det kan være kritisk for kulturanlegg og miljø ved en orkan. De økonomiske

13 verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp For enkelte foretak kan orkan medføre til drifts og produksjonsstans. Kommunikasjon og samband kan bli ute av funksjon over en kortere og lengere periode. Utfra konsekvensene som storm og orkan har gruppen kommet til at risikoen er på grense dvs. at det må foretas en kostnad / nytteberegning over hvilke tiltak som skal settes inn. Støy Det er utarbeidet en støyanalyse / kartlegging av støy av Sweco AS. Ødeleggelse av kritisk infrastruktur Høyspentledning ikke berørt av utbygging. Det er meget for en større ulykke på vei, sjø, luft og jernbane men risikoen er akseptabel utfra at en har et godt redningsapparat ved ulykker på land. Hvis ulykken inntreffer på sjø / vann har vi i problemer. En ulykke på vei, sjø, luft eller jernbane vil være farlig for mennesker, kritisk for økonomiske verdier, en viss fare for kulturanlegg og miljø mens det for drift / produksjon er ufarlig. Det er liten for brudd på teleforbindelsen i et avgrenset geografisk område forårsaket av langvarig strømstans over 2 døgn eller av brann. Det er ufarlig for mennesker / dyr / kultur og miljø. Det er en viss fare for økonomiske verdier idet det er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp. For enkelte foretak kan hendelsen medføre til drifts- og produksjonsreduksjon. En har i dag god brannberedskap og egen beredskap. Selskapet har utarbeidet egen risiko og sårbarhetsanalyse. Har i dag reservedeler og linjer. Ut i fra konsekvensene og heten er derfor risikoen akseptabel. Det er lite for eksplosjon i transportmiddel på land. Det vil være kritisk for mennesker og dyr, kulturanlegg og miljø. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp og dermed vil det være kritisk for. For enkelte foretak kan en eksplosjon i transportmiddel på sjø medføre til drifts og produksjonsstans. Risikoen er akseptabel i det transportmidlene er i samsvar med godkjenning av tilsynsmyndighetene. Det er lite for eksplosjon i transportmiddel på sjø. Det vil være kritisk for mennesker og dyr, kulturanlegg og miljø. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp og dermed vil det være kritisk for. For enkelte foretak kan en eksplosjon i transportmiddel på sjø medføre til drifts og produksjonsstans. Risikoen er akseptabel i det transportmidlene er i samsvar med godkjenning av tilsynsmyndighetene. Det er lite for forurensning av eksplosive, brannfarlige væske og gasser i avløp. Bodø brannvesen har utstyr / personell og generell beredskapsplan mot akutt forurensning. Forsvaret / sivilforsvar har en del disponibelt personell. Utfra dagens situasjon er risikoen på grensen p.g.a. 1. I by kjernen renner det inn i hovedkloakken 2. I nærområdene til bykjernen renner det inn i drenering systemet En slik hendelse vil være katastrofalt for mennesker og for drift / produksjonsformer i by kjernen. Dette vil medføre til store økonomiske kostnader Det er mindre for industribrann. Hvis brann oppstår er det en viss fare for mennesker. Ufarlig for kultur / miljø. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp. Farlig for drift / produksjon. Risikoen er akseptabel ut i fra dagens situasjon hvor de fleste bedrifter har egen beredskap i første fase ved brann. Standarden er god ved anlegg og driftssteder og de forebyggende tiltak er gode. Det er mindre for en katastrofe på vei, sjø, luft og jernbane kan oppstå men risikoen er uakseptabel selv om en har et godt redningsapparat ved katastrofer på land. Hvis katastrofen inntreffer på sjø / vann har vi et stort problem. En katastrofe på vei, sjø, luft eller jernbane vil være katastrofalt for mennesker, økonomiske verdier og for drift/ produksjon og en viss fare for kulturanlegg og miljø.

14 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe 7.2. ROS-matrise - Analysens start Alle konsekvensområder Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E Ikke akseptert - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (D4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ingen hendelser Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1) Annet Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E

15 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Ikke akseptert - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (D4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ingen hendelser Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1) Materielle verdier / økonomiske tap Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E Ikke akseptert - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (D4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ingen hendelser Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1)

16 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Mennesker Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E Ikke akseptert - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (D4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ingen hendelser Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1) Miljø Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E

17 Ikke akseptert - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (D4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ingen hendelser Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1) 8. Vurdering 8.1. Tiltak Anbefalte tiltak Hendelse/Anbefalte tiltak Type Effekt Investering Kostnad pr. år Ødeleggelse av kritisk infrastruktur - Belysning av bro Begrensende Stor - Fartsbegresning i hovedled Begrensende Stor - Merking av hovedled til hurtigbåtmerking Begrensende Stor - Merking med høydeindikator Begrensende Noe - Omdirigering Begrensende Stor - Omklassifisering av sjøareal Begrensende Noe - Overvåking av sjøareal Begrensende Stor Fargen til venstre indikerer dagens risikonivå, fargen til høyre viser risikonivå med anbefalte tiltak Ikke-anbefalte tiltak Alle nye tiltak er anbefalt Evaluert Hendelse/Iverksatte tiltak Type Forventet effekt Evaluert effekt

18 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe 8.2. Hendelser Anbefalt for oppdatering i plan Hendelse I plan innen 8.3. ROS-matrise - Anbefalt situasjon Alle konsekvensområder Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E Ikke akseptert - Ingen hendelser Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (B4) Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1)

19 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Annet Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E Ikke akseptert - Ingen hendelser Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (B4) Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1) Materielle verdier / økonomiske tap Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E

20 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Ikke akseptert - Ingen hendelser Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (B4) Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1) Mennesker Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E Ikke akseptert - Ingen hendelser Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (B4) Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1)

21 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Miljø Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E Ikke akseptert - Ingen hendelser Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (B4) Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1) 9. Beslutning 9.1. Tiltak Besluttede tiltak Hendelse/Anbefalte tiltak Type Effekt Investering Kostnad pr. år Fargen til venstre indikerer anbefalt risikonivå, fargen til høyre viser risikonivå med besluttede tiltak Følgende anbefalte tiltak er ikke besluttet

22 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Hendelse Ødeleggelse av kritisk infrastruktur Tiltak Belysning av bro (begrensende) Fartsbegrensning i hovedled (begrensende) Merking av hovedled til hurtigbåtmerking (begrensende) Merking med høydeindikator (begrensende) Omdirigering (begrensende) Omklassifisering av sjøareal (begrensende) Overvåking av sjøareal (begrensende) 9.2. Hendelser Besluttet oppdatering av plan Hendelse Til plan 9.3. ROS-matrise - Besluttet Alle konsekvensområder Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E Ikke akseptert - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (D4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ingen hendelser Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1)

23 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Annet Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E Ikke akseptert - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (D4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ingen hendelser Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1) Materielle verdier / økonomiske tap Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E

24 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Ikke akseptert - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (D4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ingen hendelser Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1) Mennesker Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E Ikke akseptert - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (D4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ingen hendelser Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1)

25 Ufarlig Farlig Kritisk Katastrofe Miljø Svært Meget 1 Sannsynlig Mindre 1 1 A B C D E Ikke akseptert - Ødeleggelse av kritisk infrastruktur (D4) Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - Ingen hendelser Kan aksepteres - Håndtering av farlige stoffer (A1) - Skred (B1) 10. Gjennomføring Handlingsplaner for gjennomføring av tiltak Ødeleggelse av kritisk infrastruktur Oljevernberedskap (Begrensende) Ansvarlig Tidsfrist Gjennomført Til plan Iverksatt Evaluert Handlingsplan: Kommentarer:

26 Overvåking av skipstrafikk (Begrensende) Ansvarlig Tidsfrist Gjennomført Til plan Iverksatt Evaluert Handlingsplan: Kommentarer: Per i dag ingen (Begrensende) Til plan Iverksatt Evaluert Handlingsplan: Ansvarlig Tidsfrist Gjennomført Kommentarer: Per i dag ingen tiltak (Begrensende) Til plan Iverksatt Evaluert Handlingsplan: Ansvarlig Tidsfrist Gjennomført Kommentarer: Handlingsplaner for oppdatering av plan Vedlegg A: Hendelser Hendelse: Drikkevann o.a. biologiske ressurser Sted: Ytre Havn - Lille Hjartøy Beskrivelse: Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, næring/industri, infrastruktur etc.) i nærheten av: - drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann - landbruksareal - oppdrettsanlegg -> å vurdere nødvendige tiltak, båndlegging mv.

27 Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Konsekvensgrad: Årsaker Utbyggingsplaner Har ingen innvirkning på drikkevannskilder. Ikke LNF-område eller område for havbruk. Ikke nødvendig med båndlegging eller andre tiltak. Konsekvenser Sannsynlighetsgrad (ved analysens start) Konsekvensgradering (ved analysens start) Tiltak (Forebyggende) Tiltak (Begrensende) Hendelse: Flom, erosjon og isgang Sted: Ytre havn - Lille Hjartøy Beskrivelse: Ikke kjent i forhold til eksisterende situasjon. Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Konsekvensgrad: Årsaker Sannsynlighetsgrad (ved analysens start) Tiltak (Forebyggende) Konsekvenser Konsekvensgradering (ved analysens start) Tiltak (Begrensende) Hendelse: Håndtering av farlige stoffer Sted: Ytre havn - Lille Hjartøy Beskrivelse: Det er lite for eksplosjon i tankanlegg / olje terminal. Det vil være kritisk for mennesker og dyr, kulturanlegg og miljø. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp og dermed vil det være kritisk for. For enkelte foretak kan en eksplosjon i tankanlegg / olje terminal medføre til drifts og produksjonsstans. Risikoen er akseptabel i det tankanlegg / oljeterminal har egen beredskap i første fase. De har også fellesøvelser og anleggene er NS- EN ISO 9001 sertifisert. De har også egne sikkerhetsplaner og evakueringsplaner og god brannberedskap.

28 Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Konsekvensgrad: Ufarlig Ufarlig Ufarlig Ufarlig Årsaker Eksplosivlager Må vurderes i detaljreguleringsplan. Områderegulering krever sikring gjennom ISPS - regelverk og OLFregelverk Gassanlegg Må vurderes i detaljreguleringsplan. Områderegulering krever sikring gjennom ISPS - regelverk og OLFregelverk Håndtering av brannfarlige, reaksjonsfarlige og trykksatt stoff Må vurderes i detaljreguleringsplan. Områderegulering krever sikring gjennom ISPS - regelverk og OLFregelverk Håndtering av strålekilder / strålefare Uaktuelt i områdereguleringsplan. Industri som bruker eller produserer farlige stoffer Må vurderes i detaljreguleringsplan. Områderegulering krever sikring gjennom ISPS - regelverk og OLFregelverk Lekkasje fra deponerings- og destruksjonsanlegg av farlig avfall Det vises til "Veileder for saker for Massedeponering og massedeponi" hvordan dette skal håndteres. Ikke aktuelt for områdereguleringsplan. Oppbevaring og bruk av eksplosiv vare Rørledninger som transporterer farlige stoffer ( gass og væsker) Må vurderes i detaljreguleringsplan. Områderegulering krever sikring gjennom ISPS - regelverk og OLFregelverk Tankanlegg Må vurderes i detaljreguleringsplan. Områderegulering krever sikring gjennom ISPS - regelverk og OLFregelverk Transport av farlig gods Må vurderes i detaljreguleringsplan. Områderegulering krever sikring gjennom ISPS - regelverk og OLFregelverk Sannsynlighetsgrad (ved analysens start) Tiltak (Forebyggende) Transport av farlig gods sjø og land Må vurderes i detaljreguleringsplan. Områderegulering krever sikring gjennom ISPS - regelverk og OLFregelverk Utslipp fra gamle fyllinger/deponier Uaktuelt.

29 Konsekvenser Brann i eksplosjonslager (Alle konsekvensområder) Gasseksplosjon (Alle konsekvensområder) Gassutslipp til luft (Alle konsekvensområder) Utslipp av brannfarlige, reaksjonsfarlige og trykksatt stoff (Alle konsekvensområder) Konsekvensgradering (ved analysens start) Ufarlig Ufarlig Ufarlig Ufarlig Tiltak (Begrensende) Hendelse: Militære og sivile skytefelt Sted: Ytre havn - Lille Hjartøy Beskrivelse: Uaktuelt Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Konsekvensgrad: Årsaker Sannsynlighetsgrad (ved analysens start) Tiltak (Forebyggende) Konsekvenser Konsekvensgradering (ved analysens start) Tiltak (Begrensende) Hendelse: Radon Sted: Ytre havn - Lille Hjartøy Beskrivelse: Det vises til Kommuneplanens Arealdel om radon. Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Konsekvensgrad:

30 Årsaker Radon utslipp / utdunstning Ref. kommuneplans arealdel Konsekvenser Sannsynlighetsgrad (ved analysens start) Konsekvensgradering (ved analysens start) Tiltak (Forebyggende) Tiltak (Begrensende) Hendelse: Skred Sted: Ytre havn - Lille Hjartøy Beskrivelse: Det er for snøskred. For en del mennesker og dyr. Ufarlig for kulturanlegg og miljø ved snøskred. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp. For enkelte foretak kan snøskred medføre til drifts og produksjonsstans. Risikoen er akseptabel i det kommunen ikke er utsatt for rasfare og konsekvensene er lave. Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Konsekvensgrad: Årsaker Fjellskred Enkelte områder vil være utsatt for skredfare jamfør NGU's aktsomhetskart. Jord- og flomskred Enkelte områder vil være utsatt for skredfare jamfør NGU's aktsomhetskart. Det er for jordras. Men er ufarlig for mennesker og dyr, kulturanlegg og miljø. For økonomiske verdier, drift og produksjon. Risikoen er akseptabel i det kommunen ikke er utsatt for jord, steinras eller leirras i geotekniske følsomme områder. Kvikkleireskred Enkelte områder vil være utsatt for skredfare jamfør NGU's aktsomhetskart. Det må gjennomføres geotekniske grunnundersøkelser i områder som planlegges fylt ut før bygging tar til. Snøskred Enkelte områder vil være utsatt for skredfare jamfør NGU's aktsomhetskart. Steinsprang Enkelte områder vil være utsatt for skredfare jamfør NGU's aktsomhetskart. Sørpeskred Enkelte områder vil være utsatt for skredfare jamfør NGU's aktsomhetskart. Sannsynlighetsgrad (ved analysens start) Tiltak (Forebyggende)

31 Konsekvenser Flodbølge (Alle konsekvensområder) Som en sekundærvirkning av skred. Det anses imidlertid som lite for større skred i Ytre havn - Lille Hjartøy området som utløser en større flodbølge. Oppdemning (Alle konsekvensområder) Som en sekundærvirkning av skred. Det anses imidlertid som mindre hvor skred vil skape en oppdemning. Konsekvensgradering (ved analysens start) Ufarlig Tiltak (Begrensende) Hendelse: Storbrann Sted: Ytre havn - Lille Hjartøy Beskrivelse: Det vil være kritisk mennesker og en viss fare for anlegg og miljø ved en brann. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp. For enkelte foretak kan brann medføre til drifts- og produksjonsstans, og medføre til permittering, tap av marked, forandring i miljø og infrastrukturen rammet. Risikoen vil være akseptabel fordi krav til sikring av anlegg anses å være god ved driftssteder og de forebyggende tiltak vil være gode. Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Konsekvensgrad: Årsaker Sannsynlighetsgrad (ved analysens start) Tiltak (Forebyggende) Konsekvenser Konsekvensgradering (ved analysens start) Tiltak (Begrensende) Hendelse: Storm / Orkan Sted: Ytre havn - Lille Hjartøy Beskrivelse: Det er meget for storm. For en del mennesker og dyr kan det være kritisk for. Det er en viss fare for kulturanlegg og miljø ved en storm. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp. For enkelte foretak kan storm medføre til drifts og produksjonsstans. Kommunikasjon og samband kan bli ute av funksjon over en kortere og lengere periode. Det er for orkan, erfaringsvis har vi orkan i Bodø Kommune en gang hvert 5 år. For en del mennesker og dyr kan

32 det være farlig for. Det kan være kritisk for kulturanlegg og miljø ved en orkan. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp For enkelte foretak kan orkan medføre til drifts og produksjonsstans. Kommunikasjon og samband kan bli ute av funksjon over en kortere og lengere periode. Utfra konsekvensene som storm og orkan har gruppen kommet til at risikoen er på grense dvs. at det må foretas en kostnad / nytteberegning over hvilke tiltak som skal settes inn. Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Konsekvensgrad: Årsaker Orkan / storm Vurdering gjennomført av Sintef AS gjennom egen bølge- og straumanalyse. Av erfaring hadde kommunen tidligere 1 orkan pr 5 år, mens dagens bilde 1 til 2 ganger pr år. Ref. FylkesROS, som sier at har vi fått vindøkning i luftlaget over ti meters høyde. Konsekvenser Sannsynlighetsgrad (ved analysens start) Konsekvensgradering (ved analysens start) Tiltak (Forebyggende) Tiltak (Begrensende) Hendelse: Støy Sted: Ytre havn - Lille Hjartøy Beskrivelse: Det er utarbeidet en støyanalyse / kartlegging av støy av Sweco AS. Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Lite Lite Konsekvensgrad: Årsaker Sannsynlighetsgrad (ved analysens start) Tiltak (Forebyggende) Konsekvenser Konsekvensgradering (ved analysens start) Tiltak (Begrensende)

33 Hendelse: Ødeleggelse av kritisk infrastruktur Sted: Ytre havn - Lille Hjartøy Beskrivelse: Høyspentledning ikke berørt av utbygging. Det er meget for en større ulykke på vei, sjø, luft og jernbane men risikoen er akseptabel utfra at en har et godt redningsapparat ved ulykker på land. Hvis ulykken inntreffer på sjø / vann har vi i problemer. En ulykke på vei, sjø, luft eller jernbane vil være farlig for mennesker, kritisk for økonomiske verdier, en viss fare for kulturanlegg og miljø mens det for drift / produksjon er ufarlig. Det er liten for brudd på teleforbindelsen i et avgrenset geografisk område forårsaket av langvarig strømstans over 2 døgn eller av brann. Det er ufarlig for mennesker / dyr / kultur og miljø. Det er en viss fare for økonomiske verdier idet det er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp. For enkelte foretak kan hendelsen medføre til drifts- og produksjonsreduksjon. En har i dag god brannberedskap og egen beredskap. Selskapet har utarbeidet egen risiko og sårbarhetsanalyse. Har i dag reservedeler og linjer. Ut i fra konsekvensene og heten er derfor risikoen akseptabel. Det er lite for eksplosjon i transportmiddel på land. Det vil være kritisk for mennesker og dyr, kulturanlegg og miljø. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp og dermed vil det være kritisk for. For enkelte foretak kan en eksplosjon i transportmiddel på sjø medføre til drifts og produksjonsstans. Risikoen er akseptabel i det transportmidlene er i samsvar med godkjenning av tilsynsmyndighetene. Det er lite for eksplosjon i transportmiddel på sjø. Det vil være kritisk for mennesker og dyr, kulturanlegg og miljø. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp og dermed vil det være kritisk for. For enkelte foretak kan en eksplosjon i transportmiddel på sjø medføre til drifts og produksjonsstans. Risikoen er akseptabel i det transportmidlene er i samsvar med godkjenning av tilsynsmyndighetene. Det er lite for forurensning av eksplosive, brannfarlige væske og gasser i avløp. Bodø brannvesen har utstyr / personell og generell beredskapsplan mot akutt forurensning. Forsvaret / sivilforsvar har en del disponibelt personell. Utfra dagens situasjon er risikoen på grensen p.g.a. 1. I by kjernen renner det inn i hovedkloakken 2. I nærområdene til bykjernen renner det inn i drenering systemet En slik hendelse vil være katastrofalt for mennesker og for drift / produksjonsformer i by kjernen. Dette vil medføre til store økonomiske kostnader Det er mindre for industribrann. Hvis brann oppstår er det en viss fare for mennesker. Ufarlig for kultur / miljø. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp. Farlig for drift / produksjon. Risikoen er akseptabel ut i fra dagens situasjon hvor de fleste bedrifter har egen beredskap i første fase ved brann. Standarden er god ved anlegg og driftssteder og de forebyggende tiltak er gode. Det er mindre for en katastrofe på vei, sjø, luft og jernbane kan oppstå men risikoen er uakseptabel selv om en har et godt redningsapparat ved katastrofer på land. Hvis katastrofen inntreffer på sjø / vann har vi et stort problem. En katastrofe på vei, sjø, luft eller jernbane vil være katastrofalt for mennesker, økonomiske verdier og for drift/ produksjon og en viss fare for kulturanlegg og miljø.

34 Ved analysens start: Anbefalt: Besluttet: Nå-situasjon (iverksatt): Sannsynlighetsgrad: Meget Meget Meget Konsekvensgrad: Kritisk Kritisk Kritisk Meget Årsaker Hendelse i luft Det er lite at bortfall av Bodø lufthavn kan oppstå. Dagens beredskap er god. Luftfartsverket har i samarbeid med politi og forsvaret utarbeidet en hoved redningsplan som omfatter: 1. Ulykker og katastrofer 2. Terror og sabotasje 3. Beredskap og krig. Ved ulykker blir sentrale personer tilkalt. Utfra egen beredskap er risikoen akseptabel. Konsekvensen ved en slik hendelse er for mennesker og for økonomiske verdier en viss fare. Kritisk for drift og produksjon og ufarlig for kultur og miljø Hendelse på jernbane Uaktuelt Det er lite for bortfall av jernbanen. Det en viss fare for mennesker ved bortfall av jernbane men det for kultur / miljø er det ufarlig. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp og skadested som igjen kan øke risikoen. For enkelte foretak kan bortfall av jernbanen medføre til drifts og produksjonsstans. NSB har egne beredskapsplaner og sentrale personer som blir tilkalt ved ulykker. I det risikoen er liten og konsekvensene er lav er risikoen på et akseptabelt nivå. Sannsynlighetsgrad (ved analysens start) Tiltak (Forebyggende) Hendelse på sjø/vann Det vil kunne skje kollisjon mellom båter i hovedled. Hendelse på veg Ved alternativ adkomst 1 vil større båter/skip kunne kollidere med bru. Det er mindre for bortfall av fylkesvei og riksvei. Erfaringsmessig er konsekvensen ikke kritisk og kommunen har enkelte omkjøringsveier. Har egen beredskap, varslingsrutiner og beredskapslager. Men for en del mennesker og dyr kan det være en viss fare for. Det er ufarlig for kulturanlegg /miljø / drift og produksjon ved bortfall av deler av fylkes og riksveinett. De økonomiske verdier er avhengig av skadeomfanget som kan komme opp i millionbeløp som igjen kan medføre til en kritisk økonomisk situasjon. Risikoen blir derfor akseptabel. Sabotasje / terror Sabotasje / terror - ligger inn under politi Meget Konsekvenser Konsekvensgradering Tiltak

35 (ved analysens start) (Begrensende) Flykrasj (Alle konsekvensområder) Meget store ødeleggelser Kollisjon farlig transport på vei (Alle konsekvensområder) Kollisjon med fartøy (Alle konsekvensområder) Store konsekvenser Kollisjon mellom fartøy og bru (Alle konsekvensområder) Store konsekvenser Kollisjon mellom møtende buss/bil/tankbil/godsbil (Alle konsekvensområder) Ufarlig Ufarlig Kritisk Kritisk Oljevernberedskap (Ingen effekt) (Iverksatt) Oljeverndeponi, oljevernberedskap, økt IUAberedskap Overvåking av skipstrafikk (Stor effekt) (Iverksatt) Dirigering av skipstrafikk - ansvar Bodø havn KF. Fartsbegresning i hovedled (Stor effekt) (Ny) Skal utredes i forprosjektsfase. Merking av hovedled til hurtigbåtmerking (Stor effekt) (Ny) Skal utredes i forprosjektfase. Omdirigering (Stor effekt) (Ny) Unngå møtende skipstrafikk når tankbåt/-skip ligger til kai eller er i trafikk i aktuelt område. Per i dag ingen (Ingen effekt) (Iverksatt) Belysning av bro (Stor effekt) (Ny) Skal utredes i forprosjektering av bru/adkomstløsning 1 Merking med høydeindikator (Noe effekt) (Ny) Skal utredes i forprosjektering av bru. Omklassifisering av sjøareal (Noe effekt) (Ny) Søknad sendes til Kystverket for omklassifisering fra biled til kommunalt sjøareal. Overvåking av sjøareal (Stor effekt) (Ny) Dirigering av skipstrafikk. Per i dag ingen tiltak (Ingen effekt) (Iverksatt)

36 FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Vedlegg B: Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av arealplaner. Også andre forhold enn de som er oppført her vil kunne ha betydning for planarbeidet. Forslagstiller må redegjøre for hvordan hvert enkelt punkt er tatt opp/behandlet i arealplanen. Alle punkter skal være vurdert, og avklares i forhold til om de virker inn på arealbruken. Nyttig bakgrunnsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bl.a. være: Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB 1994) Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen (DSB 1997) Rundskriv GS-1/01 - Rundskriv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på beredskapsområdet (DSB 2001) Rundskriv T-5/97 Arealplanlegging og utbygging i fareområder (MD 1997)

37 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Områderegulering Ytre havn Lille Hjartøy PlanID 1282 Natur- og miljøforhold Forhold / uønsket hendelse Jord-/leire-/løsmasseskred Kvikkleire, ustadige grunnforhold Steinras, steinsprang Is-/snøskred Kjente historiske skred, utbredelse Flomfare Springflo Flomsonekart, historiske flomnivå Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc. Mye nedbør Store snømengder Radon ja/nei Vurdering NEI Egen vurdering gjort. Hovedsakelig bart fjell NEI Egen vurdering gjort. Hovedsakelig bart fjell JA Egen vurdering gjort. Enkelte mindre områder på Lille Hjartøy vil være utsatt for skred. JA Egen vurdering gjort. Enkelte mindre områder på Lille Hjartøy vil være utsatt for skred. NEI Egen vurdering gjort. Enkelte områder på Lille Hjartøy vil være utsatt for skred. NEI Egen vurdering gjort NEI NEI Egen vurdering gjort. Minste høyde over havet er satt til 3,50m over NN1954 Egen vurdering gjort NEI Vurdering gjort av Sintef AS gjennom egen bølge- og straumanalyse NEI Ikke kjent i forhold til eksisterende situasjon NEI Ikke kjent i forhold til eksisterende situasjon NEI Kommuneplanens arealdel Annet Drikkevann o.a. biologiske ressurser Forhold / uønsket hendelse ja/nei Vurdering Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, næring/industri, infrastruktur etc.) i nærheten av: - drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann - landbruksareal - oppdrettsanlegg m.m. vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc. NEI NEI NEI Ingen innvirkning på drikkevannskilder. Ikke LNF-område eller område for havbruk

38 Virksomhetsbasert sårbarhet Forhold / uønsket hendelse Brann/eksplosjon ved industrianlegg Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Olje-/gassanlegg Lagringsplass for farlige stoffer f.eks. industrianlegg, havner, bensinstasjoner, radioaktiv lagring Høyspentledninger Anlegg for deponering og destruksjon av farlig avfall Strålingsfare fra div. installasjoner Gamle fyllplasser Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret bruk av gamle industritomter Militære og sivile skytefelt Dumpeområder i sjø ja/nei Vurdering NEI Må vurderes i detaljreguleringsplan. Områderegulering krever sikring gjennom ISPS-regelverk og OLF-regelverk. NEI Må vurderes i detaljreguleringsplan Områderegulering krever sikring gjennom ISPS-regelverk og OLF-regelverk.. JA Må vurderes i detaljreguleringsplan. Områderegulering krever sikring gjennom ISPS-regelverk og OLF-regelverk. JA Områderegulering krever sikring gjennom ISPS-regelverk og OLF-regelverk. NEI NEI NEI NEI JA NEI NEI Uaktuelt Uaktuelt Uaktuelt Uaktuelt Vestre Langskjær vil være aktuell som stranddeponi for forurenset sjøsedimenter. Skal sikres ihht regelverk. Uaktuelt Uaktuelt Infrastruktur Forhold / uønsket hendelse Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? - hendelser på veg - hendelser på jernbane - hendelser på sjø/vann - hendelser i luften Veger med mye transport av farlig gods Ulykkesbelastede veger Støysoner ved infrastruktur ja/nei Vurdering JA Ved alternativ adkomstløsning 1 vil større båter kunne kollidere med bro. Det vil kunne skje kollisjon mellom båter i hovedled. Biled må merkes om til kommunalt farvann. Fartsreduksjon i Hjartøysundet. NEI NEI NEI Uaktuelt Uaktuelt Sweco AS har gjennomført støykartlegging

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Soleiknuten, Sirdal kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet

Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet Innledning...2 1. Generelle vurderinger...3 2. Flom...4 Flom knyttet til Mjøsa...4 Flom knyttet til mindre vassdrag...5

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

ROS-analyse. Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001 Reguleringsplan for Borgarveien industriområde OPPDRAG 125978 EMNE DOKUMENTKODE 125978-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult. Innholdet

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Vedlegg til kommuneplan 2010-2022 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innhold INNLEDNING... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 4 METODIKK FOR RISIKOVURDERING... 4 RISIKOBILDET

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN. Gbnr 105/29 m.fl. Planid: 20141119. Detaljregulering Planbeskrivelse 08.12.13

VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN. Gbnr 105/29 m.fl. Planid: 20141119. Detaljregulering Planbeskrivelse 08.12.13 VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN Gbnr 105/29 m.fl. Planid: 20141119 Detaljregulering Planbeskrivelse 08.12.13 Navn på plan: Detaljregulering for Halsøytoppen Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for gang- og sykkelveg Hetleskei, Kvinesdal kommune. PlanID 10372010003 JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for gang- og sykkelveg Hetleskei, Kvinesdal kommune. PlanID 10372010003 JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE JANUAR 2013 KVINESDAL KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) områderegulering for gang-

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE

JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO-

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Ringsaker kommune Versjon 0.10 Dato: 08.10.13 Innhold Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmelsgrunnlaget... 4 1.2 Bakgrunnen for ROS-analysen... 4 1.3 Mål og oppfølging...

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011 12 RAPPORT VEILEDNING Oppfølging etter flommen i juni 2011 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-269-3 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

ROS-analyse. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Stange kommune. Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli

ROS-analyse. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Stange kommune. Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Stange kommune Reguleringsplan for: Fv. 228 Strandlykkja - Mjøsli Januar 2013 Utgitt av: Utarbeidet av: Fagansvarlig: Dok.nr.: Fellesprosjektet E6 Dovrebanen COWI

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE PLANSAK AS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM I SØNDRE LAND KOMMUNE Foto: Plansak AS, Magne Kjelstad. Datert 10.12.2013 Revidert 13.01.2014 1 Innhold 1. Bakgrunn,

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Desember 2014 Plannavn ÅRSTAD. BJØRNSONS GATE 29. PlanID 63800000 1 Innholdsfortegnelse 1. PLANLEGGING...3 1.1. Innledning...3 1.2. Formål og omfang...4 1.4.

Detaljer

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Beskrivelse av analyseobjekt Hendelser

Detaljer

3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold

3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold ROS-analyse for kommuneplanens arealdel 1. Innledning Plan- og bygningsloven av 2008 sier at all planlegging skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø,

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ROS overordnet analyse for Sande kommune 2014 Kongebesøket i 2012 Vedlegg 2 - til Kommuneplanens arealdel 2014-2026 2 Innhold: Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Side 1. Arbeidsmetode

Detaljer

1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1.

1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1. 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1.4 Revisjonsrutiner... 5 1.5 Grunnlag for ROS-arbeidet... 5 1.6 Kilder...

Detaljer

Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007

Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Rapport Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Samfunnets sårbarhet overfor naturutløste katastrofer Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Samfunnets sårbarhet overfor naturutløste

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø E39 Ålgård - Hove Sårbarhetsanalyse E39 Ålgård - Hove Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen. Wiencke, H.S. (Proactima) Tunes, T.E (Proactima), Kjestveit, K. (IRIS) Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen. Rapport IRIS - 2007/068 Prosjektnummer: 7202023 Prosjektets tittel: Risiko- og

Detaljer