Oslo Havn KF Havnedirektøren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Havn KF Havnedirektøren"

Transkript

1 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 54/09 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Ole Thomas Berge Dato: Saksnummer: 2006/316 Sak: Utkast til forskrifter til ny havne- og farvannslov Saken gjelder: Den nye havne- og farvannsloven skal etter Fiskeri- og kystdepartementets planer tre i kraft I forbindelse med ikrafttredelsen må det utarbeides nye forskrifter og gjøres nødvendige endringer i eksisterende forskriftsverk. Departementet har utarbeidet forslag til nye forskrifter og Oslo kommune er høringsinstans. Byrådsavdeling for samferdsel, miljø og næring har i den forbindelse bedt om våre kommentarer til forslaget. Departementets høringsfrist er Vedlagt følger departementets høringsbrev og forskriftene som er gjenstand for særskilte kommentarer fra vår side. Den nye loven er inndelt i 2 hovedemner farvannsdelen og havnedelen. Når det gjelder farvannsdelen, er denne i stor grad utformet som en rammelov og forutsettes utfylt med mer detaljerte forskriftsbestemmelser. Havnedelen av loven inneholder mer detaljerte bestemmelser, som gjør at det i begrenset grad vil være behov for å utarbeide nye forskrifter for at loven skal kunne tre i kraft. Departementet har i denne omgang prioritert å utarbeide de forskrifter og forskriftsendringer som er nødvendig for at den nye loven skal kunne tre i kraft fra årsskiftet. Dette innebærer at mange av dagens forskrifter vil bli videreført uendret med hjemmel i lovens overgangsbestemmelse. For en del forskrifters vedkommende er det kun foretatt små endringer med formål å tilpasse disse til den nye loven. Det materielle innholdet i disse forskriftene videreføres i all hovedsak. For eksempel benyttes ikke lenger begrepet havnedistrikt i den nye loven. Loven operer isteden med uttrykket kommunens sjøområde, og den vesentligste endringen i flere forskrifter er at havnedistrikt er byttet ut med kommunens sjøområde. I en rekke kommunale forskrifter benyttes også uttrykket havnedistrikt. Virkeområdet i disse forskriftene må også endres som følge av den nye loven. Departementet vil i den forbindelse sende et brev til de kommuner det gjelder i løpet av høsten 2009 med forslag til

2 Oslo Havn KF Side: 2 fremgangsmåte for å foreta nødvendig endringer. Etter lovens ikrafttredelse legger departementet opp til å gjennomføre en fullstendig gjennomgang av forskriftsverket, med sikte på å utarbeide et mer oversiktlig og brukervennlig regelverk. Ved en slik gjennomgang vil departementet også ta hensyn til erfaringene med regelverket etter lovens ikrafttredelse, herunder behovet for ytterligere forskriftsregulering. I og med at det på noe sikt skal foretas en fullstendig gjennomgang av alle forskriftene, har vi i denne omgang konsentrert vårt arbeid om de forskrifter hvor det er et nytt materielt innhold. Forskrifter hvor gjeldende rett i all hovedsak videreføres, blir derfor ikke kommentert i det følgende med et unntak. I Sjøtrafikkforskriften mener vi det bør foretas en endring som vil ha betydning for skipstrafikken til og fra Oslo. Under havnedirektørens vurdering vil vi under del I gjennomgå høringsbrevets forslag til organisatoriske og økonomiske forhold for havnen, mens vi i del II vil gjennomgå forslaget til regulering av de farvannsmessige forhold som har betydning for Oslo havn. Saken behandles i havnestyret iflg.: Saken gjelder høringsuttalelse til forskrifter til ny havne- og farvannslov Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Foreløpig ingen. Budsjettmessige forhold: Ingen. Havnedirektørens vurderinger: Det følger av 46 i den nye loven at departementet kan utpeke havner som er særlig viktige for å utvikle effektiv og sikker sjøtransport. Dette kan skje ved enkeltvedtak eller forskrift. I forbindelse med ikrafttredelse av loven vil departementet utpeke følgende havner gjennom enkeltvedtak: Oslo Havn KF Kristiansand Havn KF Stavangerregionen Havn IKS Bergen og Omland Havnevesen Tromsø Havn KF Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til arealtilgang og effektivitet jf 46, 2. ledd. Planen skal følge kravene til rullering av kommuneplanen. Departementet vil løpende vurdere om det er nødvendig å utarbeide forskrifter som fastsetter krav til havnene, herunder krav om organisering og sammensetning av havnens styrende organer. Selv om det nå ikke kommer forskrifter på dette området, vil departementet i det samme enkeltvedtaket hvor de utpeker nevnte havner legge til grunn at disse havnene som utgangspunkt opprettholder eksisterende organisering. Dersom havnene ønsker å gjøre endringer i organiseringen, må det innhentes samtykke fra departementet.

3 Oslo Havn KF Side: 3 Vi mener at dette er en fornuftig og hensiktsmessig ordning. Foreløpig ser vi ingen grunn til å forskriftsregulere krav til de utpekte havnene fordi de er forskjellige og ulike hensyn kan gjøre seg gjeldende for de enkelte havnene. De utpekte havnen er dessuten få i antall og dette taler i mot å utarbeide forskrifter som skal gjelde for disse. Samtidig er det forståelig at departementet vil beholde den innflytelse som loven legger til grunn at de skal ha overfor de utpekte havnene ved at det må innhentes samtykke til å foreta organisasjonsendringer. Når det gjelder forskrifter om sammensetning av og myndighet for havnestyrer, ønsker departementet å oppheve disse i egen forskrift. Dette innebærer at forskrift om sammensetning av og myndighet for havnestyret i Oslo Havn KF bortfaller fra I henhold til forskriften er det Oslo bystyre som bestemmer hvor mange medlemmer det skal være i havnestyret samtidig som forskriften setter krav til at styret skal bestå av 1 representant fra Akershus, Hedemark og Oppland fylkeskommune, 1 representant fra Kystverket, 1 representant fra Forsvarsdepartementet og 1 representant fra havnens brukere. Når det gjelder ansatte representanter i styret, er det bestemmelser om dette i kommuneloven. Departementet ønsker å oppheve forskriften med den begrunnelse at statlige interesser som utgangspunkt bør kunne ivaretas på andre måter enn gjennom styrerepresentasjon. Det påpekes at departementet kan benytte myndighetsutøvelse gjennom havne- og farvannsloven, alminnelige planprosesser etter plan- og bygningsloven og ved uformell dialog med relevante organer i havner hvor staten har særlig interesse. Videre fremgår det at det vil bli vurdert om det likevel skal stilles krav om obligatorisk styrerepresentasjon i de utpekte havnene, enten gjennom enkeltvedtak eller i forskrift. Dersom departementet beslutter å ikke utforme ny forskrift eller et enkeltvedtak om styrerepresentasjon i Oslo havnestyre, vil det være opp til bystyret å bestemme sammensetningen av styret. Opphevelse av forskrift om sammensetning av og myndighet for havnestyret i Oslo kan derfor få til følge at styret ikke lenger vil bestå av representanter fra staten, fylkene og brukerne. Konklusjon: Havnedirektøren tar til orientering at departementet opphever forskriften som stiller krav om obligatorisk styresammensetning i Oslo havnestyre. Inntil det eventuelt foreligger forskrifter om de utpekte havnene, mener havnedirektøren at det er en praktikabel ordning at det skal innhentes samtykke fra departementet før det foretas organisasjonsendringer. B) Finansiering av farvannsforvaltningen og prising av havnetjenester Statlige gebyrer som innkreves med hjemmel i havne- og farvannsloven er i dag kystgebyret, sikkerhetsgebyret og årsgebyr for havnesikkerhet. I Nasjonal transportplan tas det sikte på å fjerne kystgebyret og årsgebyret for havnesikkerhet. Sikkerhetsgebyret skal fortsatt betales og dekker utgifter knyttet til trafikksentralene. I tillegg kommer gebyr for losing som er hjemlet i egen lov. Den nye loven forutsetter at de kommunale havneavgiftene avvikles med unntak av anløpsavgiften. Sistnevnte avgift kan pålegges fartøy og skal dekke kommunens kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet i kommunens sjøområde og kostnader knyttet til sikkerhet og fremkommelighet i området. For øvrige tjenester som ytes i havnen innføres det et system med fri prisfastsettelse. Den enkelte havn kan fastsette egne priser og øvrige forretningsvilkår.

4 Oslo Havn KF Side: 4 Da de enkelte kommunene vil ha behov for å tilpasse seg det nye regelverket, blant annet av hensyn til budsjettering og økonomiforvaltning, foreslår departementet en overgangsregel hvor havner som innkrever havneavgifter i dag, kan fortsette med dette i Dette innebærer at de kommuner som ønsker, kan videreføre dagens havneavgiftsystem i ett år til. Etter vår oppfatning er departementets forslag hensiktsmessig. Det vil være tidkrevende å utarbeide et nytt inntektssystem, og vi har behov for lenger tid enn frem til årsskiftet for å beslutte hvordan vårt fremtidige inntektssystem skal være. Dessuten er vårt budsjett for 2010 utarbeidet under forutsetning av at dagens avgiftssystem opprettholdes. I tillegg er det et vesentlig moment at det foreløpig ikke er truffet formelt vedtak om at den nye loven skal tre i kraft fra årsskiftet. Selv om departementet planlegger dette, vil det ikke bli tatt endelig stilling til spørsmålet før høsten 2010, altså på et tidspunkt hvor vi allerede har påbegynt prosessen med å utarbeide avgiftsforskrifter for Denne prosessen er tidkrevende og må påbegynnes tidlig slik at vi kan være sikre på å vi har nye avgiftsforskrifter fra årsskiftet. Avgiftsforskriftene vedtas kun for 1 år av gangen, dvs. at avgiften for 2009 utløper Når det gjelder anløpsavgift, er vi enig med departementet om at det foreløpig ikke bør være nødvendig å utforme egen forskrift om dette. Lovteksten gir veiledning om hvordan denne skal beregnes, og vi ser ikke behov for at dette skal spesifiseres ytterligere. Vi har imidlertid grunn til å tro at mange kommuner ønsker en egen forskrift om adgang til å innkreve anløpsavgift fordi denne avgiften er en svært viktig inntektskilde for mange havner. Konklusjon: Havnedirektøren mener at departementets forslag, som gir havnene mulighet til å videreføre dagens havneavgifter i 2010, er fornuftig og hensiktsmessig. III Farvannsmessige forhold Nedenfor vil vi gjennomgå og kommentere følgende forslag til forskrifter og enkeltvedtak: A) Forskrift om farleder, B) Forskrift om tiltak som krever tillatelse av departementet eller kommunen C) Forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften). D) Høringsbrevets omtale av Oslo trafikksentral. A. Forskrift om farleder Formålet med forskriften er å angi det geografiske området for hoved- og bileder, og slik fastsette grenser for de områder hvor departementet har forvaltningsansvar og myndighet etter havne- og farvannsloven 7, 2. ledd. Departementet har forvaltningsansvar og myndighet for hoved- og bileder, mens kommunen har denne rollen utenfor ledenes grenser. I vedlegg til forskriften er alle hoved- og bileder i hele landet inntegnet. Forskriftens 2 angir ledenes utstrekning i bredde, og en led vil normalt ha en bredde på 500 meter på hver side av ledstreken. Dersom avstanden fra ledstreken til nærmeste faste punkt er mindre enn 500 meter, men samtidig større enn 175 meter, skal ytterkant av farleden på vedkommende side normalt være 50 meter fra nærmeste faste punkt. Er bredden mindre enn 175 meter, utgjør nærmeste faste punkt ytterkant av leden på vedkommende side. Vi har ingen kommentarer til den geografiske plassering og utstrekning av ledene.

5 Oslo Havn KF Side: 5 Normalt vil en led opphøre ved inngangen til et havneområde, men i og med at Oslo havn vil bli en utpekt havn etter havne- og farvannlsloven 46, vil ledene i Oslo opphøre ved kaikant. Dette følger av forskriftens 2 pkt. d. Selv om ledene i Oslo går frem til kaikant, avgrenser departementet sitt forvaltningsansvar og sin myndighet innenfor havneområdet til kun å omfatte etablering og utbedring av vedkommende farled i den grad departementet finner dette nødvendig. For Oslo havns del kan dette for eksempel innebære at departementet påtar seg kostnader med å sprenge bort grunner innenfor havneområdet, og dette er nytt i forhold til tidligere. Departementet kan gjennom dette derfor komme til å påta seg oppgaver og kostnader som tidligere måtte bekostes av Oslo havn, noe som anses positivt. Den del av forvaltnings- og driftsansvaret som omfatter oppsyn, vedlikehold og isbryting av ledene i havneområdet, vil imidlertid fortsatt tilligge Oslo havn. På dette området blir situasjonen som tidligere, noe som er helt nødvendig av hensyn til trafikkavviklingen. Det ville blitt svært komplisert dersom det skulle vært delt myndighetsansvar mellom staten og kommunen i havneområdet ( i og utenfor leden), og vi mener at den avgrensning som blir foretatt i forskriften er fornuftig. Det forutsettes imidlertid at våre kostnader til forvaltning og drift av ledene kan dekkes gjennom anløpsavgiften. Dette fremgår ikke klart av lovens 25 om anløpsavgift, og det forventes at departementet presiserer dette. På et annet område er det også nødvendig å foreta en avklaring. Den nye forskriften gir oss ansvar for ledene innenfor havneområdet, mens vi i henhold til dagens system har et ansvar innenfor havnedistriktets grenser. Begrepet havneområde er definert i forskriften 1 pkt. c, og det geografiske området er ikke nødvendigvis sammenfallende med havnedistriktets grenser. For Oslo havns del taler mange forhold for at grensene bør være sammenfallende, og vi finner grunn til å påpeke at leden som er betegnet som Langøyaløpet på et område går gjennom Nesodden kommune. Det er derfor en problemstilling om vi kan anse at havneområdet også omfatter deler av Nesodden kommune med den konsekvens at Oslo kommune får et forvaltnings- og myndighetsansvar i dette området. På det aktuelle stedet i Nesodden kommune er det bl.a. plassert et sjømerke, og dersom vi ikke skal ha forvaltningsansvar på dette stedet, må Nesodden kommune vedlikeholde installasjonen. Vi mener det vil være mest hensiktsmessig at den del av leden som går gjennom Nesodden kommune fortsatt skal ligge inn under Oslo havns forvaltnings- og myndighetsområde, og dersom forskriften blir vedtatt uendret, bør vi ta forholdet opp med Nesodden kommune. Konklusjon: Havnedirektøren mener forskriften er fornuftig og har ikke forslag til forbedringer. For vårt vedkommende innebærer forskriften i det vesentlige videreføring av dagens system med det tillegg at departementet kan ta inititativ til og bekoste etablering og utbedring av farleder innenfor havneområdet. Det forutsettes at departementet presiserer at våre kostnader til drift og forvaltning av ledene kan dekkes gjennom anløpsavgiften. Den problemstilling som er nevnt i forhold til Nesodden kommune, bør kunne løses, og dersom det skulle bli problematisk, kan Kystverket i henhold til forskriften avgjøre situasjonen. B. Forskrift om tiltak som krever tillatelse fra departementet eller kommunen Dersom noen ønsker å etablere et tiltak på land eller i sjø som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde eller i hoved- eller biled, må det søkes om tillatelse. Forskriften angir om søknad skal sendes til enten departementet eller kommunen.

6 Oslo Havn KF Side: 6 Forskriftens 1 nevner hvilke tiltak som krever tillatelse fra departementet, mens 2 angir hvilke tiltak som krever tillatelse fra kommunen. Etter dagens system skal havnestyret gi tillatelse til etablering av alle tiltak innenfor havnedistriktet, mens det etter den nye forskriften kun kreves tillatelse fra enten statlig eller kommunal myndighet dersom tiltaket vil påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde eller i hovedled eller biled. Dette innebærer en forenkling i forhold til i dag da det etter gjeldende regelverk må søkes om tillatelse til etablering av et hvert anlegg i havnedistriktet uavhengig av om det kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten. I fremtiden vil det for eksempel i mange områder ikke være nødvendig å innhente tillatelse etter havne- og farvannsloven dersom grunneier ønsker å legge ut varige installasjoner utenfor privat eiendom. Det påpekes imidlertid at tiltakene som regel vil være søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, og det bemerkes at det er viktig at vi på dette området får et godt og tett samarbeid med Plan- og bygningsetaten. Forskriften inneholder altså en forenkling, men vi finner samtidig grunn til å gjøre oppmerksom på at forskriften overlater til tiltakshaver å vurdere om det er nødvendig å sende en søknad. Dersom tiltakshaver mener at tiltaket ikke vil påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde eller i hoved- eller biled, vil ikke søknad bli sendt. I de tilfeller departementet eller kommunen har en annen oppfatning enn tiltakshaver, vil man da ikke bli oppmerksom på situasjonen før tiltakshaver har igangsatt arbeider, og det vil kunne bli krevende å forlange anlegget fjernet. I tillegg vil det også oppstå et økonomisk tap for tiltakshaver. Når tiltakshaver mener at tiltaket ikke påvirker sikkerheten eller fremkommeligheten, kunne forskriften hatt et krav om meldeplikt av tiltaket før arbeider igangsettes slik at vedkommende myndighet blir oppmerksom på forholdet og kan kreve at det sendes en formell søknad. Det kan også settes krav til vedkommende myndighet om å vurdere det meldepliktige tiltaket innen en gitt tidsfrist, og dersom det ikke mottas svar innen tidsfristen, må tiltakshaver kunne legge til grunn at vedkommende myndighet også mener at tiltaket ikke påvirker sikkerheten eller fremkommeligheten. Ut over det som fremgår av det ovennevnte, har vi ingen kommentarer til forskriften. Skille mellom de tiltak som krever tillatelse fra departementet og kommunen anses som fornuftige. Konklusjon: Havnedirektøren mener at det skille som forskriften trekker mellom tiltak som krever tillatelse fra staten og kommunen er fornuftig. Det påpekes imidlertid at det bør innføres en meldeplikt for tiltak som tiltakshaver mener ikke er søkepliktige etter forskriften slik at vedkommende myndighet får anledning til å vurdere forholdet før fysiske arbeider igangsettes. Videre er det viktig at det på dette området etableres et tett og godt samarbeid mellom Oslo Havn KF og Plan- og bygningsetaten slik at vi blir oppmerksom på alle søknader etaten mottar og som gjelder etablering av varige installasjoner i kommunens sjøområde. C. Forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften) Forskriften er revidert og tilpasset ny havne- og farvannslov. Utkastet inneholder kun endringer som er nødvendige for at forskriften skal kunne tre i kraft samtidig med loven. Videre er den lokale forskriften om innseiling til havneterminalene Sture og Mognstad, Hordaland og bestemmelser om nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler inkorporert i den reviderte forskriften. Det er også foretatt noen presiseringer og justeringer av begrepsbruk,

7 Oslo Havn KF Side: 7 uten at dette medfører materielle endringer. Vi har ingen kommentarer til endringene som er foretatt. Det er imidlertid et ønske at 23 pkt. c nr. 1 også blir revidert. Bestemmelsen gjelder tillatt seilingsdybde ved Drøbak ved dagslys og i mørke eller når sikten er under 1 nautisk mil. I sistnevnte tilfelle er største tillatte dyptgående 10 meter, men etter at bestemmelsen ble gitt, er det foretatt sprengningsarbeid i Drøbaksundet slik at sundet nå er dypere enn tidligere. I et møte mellom Oslo Havn KF, losoldermannen i Horten og Kystverket distrikt Sørøst som fant sted etter at utbedringsarbeidene var utført, ble partene enige om at største tillatte dyptgående i mørke eller når sikten er under 1 nautisk mil kan økes til 11 meter. Dette medfører at skip med dyptgående mellom 10 og 11 meter ikke lenger behøver å vente på dagslys/bedre sikt, og dette vil ha betydning for en del av trafikken som skal til Oslo havn. Det partene har kommet til enighet om kan imidlertid ikke iverksettes før det er foretatt en endring i forskriften. Selv om formålet med departementets revisjon nå kun er å foreta de endringer som er nødvendig for at ny lov skal tre i kraft, mener vi at samfunnsøkonomiske hensyn tilsier at det samtidig bør foretas en revisjon av største tillatte dyptgående fra 10 til 11 meter. Konklusjon: Havnedirektøren har ingen kommentarer til de foreslåtte endringene, men mener at revisjonen av forskriften også bør omfatte 23 pkt. c nr. 1 slik at det blir tillatt å passere gjennom Drøbaksundet med et skip som er inntil 11 meter dyptgående når det er mørkt eller sikten er under 1 nautisk mil. D. Oslo trafikksentral Etter ny lov 17 kan departementet opprette trafikksentraler for overvåking og kontroll med skipstrafikken. Departementet har i løpet av høsten 2009 til hensikt å treffe et enkeltvedtak slik at Oslo trafikksentral formelt opprettes som trafikksentral med hjemmel i den nye loven. Vi vil i den forbindelse påpeke 2 aktuelle forhold. Det er for det første en problemstilling at skip som anløper Oslo havn, blir belastet med ekstrautgifter i forhold til skip som anløper andre havner i Oslofjorden. Dette fordi skip som skal til Oslo, betaler for bruk av Oslo trafikksentral, mens dette neppe hadde vært tilfelle dersom staten hadde drevet sentralen. Da ville funksjonen til Oslo trafikksentral vært finansiert gjennom sikkerhetsgebyret som påløper alle som anløper havn i Oslofjorden. Forholdet kan være konkurransehemmende for Oslo havn, og problemstillingen er nærmere beskrevet i vedlagte brev fra Oslo Havn KF til Kystverket av For det andre vil norske trafikksentralers myndighet gjennom forskrift kunne utvides til å gripe inn med pålegg mot fartøy, og sentralene vil da kunne få økt ansvar i forhold til i dag. Dersom trafikksentralene opptrer uaktsomt, kan en slik forskrift innebære økt risiko for erstatningskrav fra skadelidt. Dette er imidlertid ikke en aktuell problemstilling i dag, da det ikke foreligger utakst til forskrift som vil innebære utvidet myndighet for sentralen. Konklusjon: Forskriftene til ny havne- og farvannslov har gitt en anledning til å drøfte statlig bidrag for den delen av trafikksentralen som er en statlig oppgave ellers i landet. Et grunnleggende spørsmål er om vi skal fortsette med VTS-delen dersom vi ikke får dette refundert.

8 Oslo Havn KF Side: 8 Havnedirektørens forslag til vedtak: Havnestyret ber havnedirektøren sende saksfremstillingen til denne saken som havnestyrets høringsuttalelse til Byrådsavdeling for samferdsel, miljø og næring. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonsdirektør Vedlegg: 1 Høringsnotat ny havne- og farvannslov fra Fiskeri- og kystdepartementet 2 Utkast til forskrift om farleder 3 Utkast til forskrift om tiltak som krever tillatelse fra departementet eller kommunen 4 Brev av fra Oslo Havn KF til Kystverket

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 72/10 Havnestyre 24.11.2010 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Ole Thomas Berge Dato: 08.11.2010 Saksnummer: 2004/8

Detaljer

Ny havne- og farvannslov. Avdelingssjef Knut Stenevik

Ny havne- og farvannslov. Avdelingssjef Knut Stenevik Ny havne- og farvannslov Avdelingssjef Knut Stenevik Ny havne- og farvannslov Trådte i kraft 1. januar 2010 Hovedmål: Bidra til havneutvikling Sikre sjøtransporten Oversiktlig og brukervennlig regelverk

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 14/10 Havnestyre 04.03.2010 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Johan Hoddevik Dato: 15.02.2010 Saksnummer: 2006/316

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V89/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Johan Hoddevik Dato: 19.11.2008 Saksnummer: 2006/316 SAK: Ot.prp. 75 (2007008)

Detaljer

Havne- og farvannsloven Utvalgte tema. seniorrådgiver Kristin Frotvedt

Havne- og farvannsloven Utvalgte tema. seniorrådgiver Kristin Frotvedt Havne- og farvannsloven Utvalgte tema seniorrådgiver Kristin Frotvedt Vederlag og anløpsavgift Havne- og farvannsloven (hfl) trådte i kraft 01.01.2010, mens de tidligere reglene om havneavgifter ble avviklet

Detaljer

Forskriftsarbeid fase 4. Kystverkets hovedkontor, 2. november 2011 Jorunn Fosse Fidjestøl

Forskriftsarbeid fase 4. Kystverkets hovedkontor, 2. november 2011 Jorunn Fosse Fidjestøl Forskriftsarbeid fase 4 Kystverkets hovedkontor, 2. november 2011 Jorunn Fosse Fidjestøl Status Forskriftsarbeidet fase 4 skal være ferdig ved utgangen av 2012 er bra i rute Hva er fastsatt og trer i kraft

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 03/10 Havnestyre 04.02.2010 Saksbehandlende avdeling: Maritim avdeling Saksbehandler: Paal Waage Dato: 21.01.2010 Saksnummer: 2007/204 Sak: OSLO

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V-76/2008 Saksbehandlende avdeling: Maritim avdeling Saksbehandler: Rune HauklandPaal Waage Dato: 06.10.2008 Saksnummer: 2008/212 SAK: Generelle vilkår for

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-12/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Ole Thomas Berge Dato: 27.03.2008 Saksnummer: 2004/203 SAK: Konstituering av

Detaljer

Forskrift om farleder Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om haver og farvann 17. april 2009 nr. 19 16, 1.

Forskrift om farleder Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om haver og farvann 17. april 2009 nr. 19 16, 1. Vedlegg 1 Forskrift om farleder Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om haver og farvann 17. april 2009 nr. 19 16, 1. ledd og 9 1 Formål Formålet med forskriften er å fastsette de

Detaljer

NY HAVNE- OG FARVANNSLOV. Seniorrådgiver Charles Hansen Kystverket Troms og Finnmark

NY HAVNE- OG FARVANNSLOV. Seniorrådgiver Charles Hansen Kystverket Troms og Finnmark NY HAVNE- OG FARVANNSLOV Seniorrådgiver Charles Hansen Kystverket Troms og Finnmark INNHOLD Sentrale forskrifter LOV 2009-04-17 nr 19: Lov om havner og farvann LOV 2009-04-17 nr 19: Lov om havner og farvann

Detaljer

Tillatelse - Søknad om gjennomføring av refraksjonsseismikk-seismisk tomografi i sjø Harøya, Fjørtofta, Haramsøya og Hestøya

Tillatelse - Søknad om gjennomføring av refraksjonsseismikk-seismisk tomografi i sjø Harøya, Fjørtofta, Haramsøya og Hestøya Midt-Norge GEOMAP NORGE AS Piggsoppvegen 2F 2016 FROGNER Deres ref.: Vår ref.: 2016/5383-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Odd Helge Hestholm Dato: 25.10.2016 Tillatelse - Søknad om gjennomføring av refraksjonsseismikk-seismisk

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord Havn v/kommunestyret den 18.12.2014 med hjemmel i FOR 2010-12-20

Detaljer

KARMSUND HAVNEVESEN Havnestyret

KARMSUND HAVNEVESEN Havnestyret KARMSUND HAVNEVESEN Havnestyret SÆRUTSKRIFT av havnestyrets møteprotokoll. Karmsund havnestyre avholdt møte den 22. mars 2007 Av i alt 8 stemmeberettige medlemmer deltok 6 ved behandlingen av saken. Sak

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og 20 - Tillatelse til fartsregulerende skilting - Hagan - Harstad kommune - Troms fylke

Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og 20 - Tillatelse til fartsregulerende skilting - Hagan - Harstad kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Harstad Havn KF Postboks 193 9482 HARSTAD Deres ref.: 2016/2327/P66 Vår ref.: 2016/5843-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 13.12.2016 Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og

Detaljer

Vedtekt for Tromsø Havn KF

Vedtekt for Tromsø Havn KF Vedtekt for Tromsø Havn KF fastsatt av Tromsø kommunestyre den 24.11.2010 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. (jf. vedtak om Tromsø

Detaljer

Havnekonferanse Ny havne- og farvannslov

Havnekonferanse Ny havne- og farvannslov Havnekonferanse 2010 Ny havne- og farvannslov Konsekvenser av ny havne- og farvannslov for samarbeidet med medlemskommunene - Oppsummering Havnedistriktene ble opphevet ved den nye havne- og farvannsloven

Detaljer

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3 Fastsatt av Bodø bystyre den 12.12.2013 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. Jf. vedtak om Bodø havn KF som utpekt havn truffet

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 04.02.2016 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

Høringsdokument Høring av Lokal forskrift om anløpsavgift i Trondheim Havn IKS for 2017

Høringsdokument Høring av Lokal forskrift om anløpsavgift i Trondheim Havn IKS for 2017 Høringsdokument Høring av Lokal forskrift om anløpsavgift i for 2017 Innledning og bakgrunn (TH) sender med dette utkast til lokal forskrift om anløpsavgift i Trondheim Havn IKS for 2017. Denne lokale

Detaljer

Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland fylke

Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland fylke Nordland Lofotkraft AS Deres ref.: Vår ref.: 2016/1547-7 Arkiv nr.: Saksbehandler: Lise Maria Strömquist Dato: 14.10.2016 Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

Tilsyn med Berlevåg kommunes anløpsavgiftsforskrift - vedtak - pålegg om stansing, jf. havne- og farvannsloven 57

Tilsyn med Berlevåg kommunes anløpsavgiftsforskrift - vedtak - pålegg om stansing, jf. havne- og farvannsloven 57 HOVEDKONTORET Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG postmottak@berlevag.kommune.no Deres ref.: --- Vår ref.: 2015/3788-6 Arkiv nr.: 452 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 16.12.2015 Tilsyn med Berlevåg

Detaljer

FELLES HØRINGSUTTALELSE TIL. Vi viser til Deres brev av 21. desember 2006 om ovennevnte med vedlegg.

FELLES HØRINGSUTTALELSE TIL. Vi viser til Deres brev av 21. desember 2006 om ovennevnte med vedlegg. Norsk Havneforening Norsk Havneforbund FELLES HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL REVIDERT LOV OM HAVNER OG FARVANN M.V. Vi viser til Deres brev av 21. desember 2006 om ovennevnte med vedlegg. I vår uttalelse

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den 09.12.15 Godkjent av kommunestyret den 16.12.15 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen INNHOLD Kapittel 1: GENERELLE

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NY LOV OM STATENS ANSATTE. Det vises til høringsnotat datert 1. april 2016 med forslag til ny lov om statens ansatte.

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NY LOV OM STATENS ANSATTE. Det vises til høringsnotat datert 1. april 2016 med forslag til ny lov om statens ansatte. Høringssvar skal sendes digitalt under «Send inn høringssvar» på www.regjeringen.no/id2479748 Stortingets administrasjon Vår dato: 21. juni 2016 Vår ref.: Deres dato: Deres ref.: HØRINGSSVAR FORSLAG TIL

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 29/10 Havnestyre 20.05.2010 Saksbehandlende avdeling: Havnedirektør Saksbehandler: Anne Sigrid Hamran Dato: 27.04.2010 Saksnummer: 2004/203 Sak:

Detaljer

Tillatelse til dumping av masser - Beinskjæra dumpefelt - Sandefjord kommune - Vestfold fylke

Tillatelse til dumping av masser - Beinskjæra dumpefelt - Sandefjord kommune - Vestfold fylke SØRØST Helge Klitzing Lahelleveien 18 3140 NØTTERØY Deres ref.: Vår ref.: 2015/4317-3 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Dato: Aase Kristin Eikenæs Marthinsen 01.12.2015 Tillatelse til dumping av masser -

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Loppa Havneutvalg Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 25.10.2016 Tid: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

Svar på søknad - flytebrygge på Vestresand og bruksrett til veg - Vestvågøy kommune - Nordland fylke

Svar på søknad - flytebrygge på Vestresand og bruksrett til veg - Vestvågøy kommune - Nordland fylke Nordland Vestresand Båtforening Vestresand 8360 BØSTAD Deres ref: Vår ref: 2012/3745-10 Arkiv nr: Saksbehandler: Lise Maria Strömqvist Dato: 02.12.2013 Svar på søknad - flytebrygge på Vestresand og bruksrett

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten?

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Haugesundkonferansen 2004 Kystdirektør Øyvind Stene Sjøsikkerhet og beredskap er prioritert høyt Utfordringer Værhard og komplisert kyst Betydelig

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket

Detaljer

Opplag av fartøy - Steinvågssundet - Ålesund kommune

Opplag av fartøy - Steinvågssundet - Ålesund kommune Sakspapir Opplag av fartøy - Steinvågssundet - Ålesund kommune - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 15/8134 Anders Bjørdal Tlf: 70 16 34 02 JournalID: 15/77992 E-post: post@alesund.havn.no

Detaljer

Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold fylke - utsatt iverksetting

Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold fylke - utsatt iverksetting SØRØST Arne Rød & CO AS Postboks 1513 3206 SANDEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2014/5721-3 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Thor Messel Dato: 22.01.2015 Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold

Detaljer

Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften)

Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften) Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften) 22. august 2016 2 1 Innledning Dette høringsnotatet gjelder forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA Att: Hallgeir J. Strifeldt Deres ref: Vår ref: 2014/1643-6 Arkiv nr: 423.3 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 24.06.2014 Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Bernt Stilluf Karlsen, Per Ditlev-Simonsen, Kristin Vinje, Sunniva Holmås Eidsvoll, Peter N. Myhre (fratrådte møte

Detaljer

Tillatelse - Lensvik småbåtforening - Søknad om oppsetting av skilt - Lensvik havn - Agdenes kommune - Sør-Trøndelag fylke

Tillatelse - Lensvik småbåtforening - Søknad om oppsetting av skilt - Lensvik havn - Agdenes kommune - Sør-Trøndelag fylke Midt-Norge Lensvik småbåtforening Deres ref.: Vår ref.: 2013/2852-4 Arkiv nr.: Saksbehandler: Laila Karin Måløy Dato: 14.11.2016 Tillatelse - Lensvik småbåtforening - Søknad om oppsetting av skilt - Lensvik

Detaljer

Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta 2, 4, 6, 8 og 10 - Sandefjord kommune - Vestfold fylke

Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta 2, 4, 6, 8 og 10 - Sandefjord kommune - Vestfold fylke SØRØST Arne Rød & Co AS postboks 1513 3206 SANDEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2014/4385-3 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Thor Messel Dato: 13.11.2014 Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta

Detaljer

Saksbehandler: Trond S. Berg Arkiv: P11 Arkivsaksnr: 07/9459 Løpenummer: 51935/07

Saksbehandler: Trond S. Berg Arkiv: P11 Arkivsaksnr: 07/9459 Løpenummer: 51935/07 Utvalg Driftsstyret 09.08.2007 Bystyret 23.08.2007 Driftsstyret Bystyret FARTSBEGRENSNINGER PÅ SJØEN NY FORSKRIFT FOR ARENDAL HAVNEDISTRIKT Vedlegg Bakgrunn for saken: Politiet i Agder har bedt kystkommunene

Detaljer

Tønsberg kommune. Innføring av lokal forskrift om bruk av vannscooter

Tønsberg kommune. Innføring av lokal forskrift om bruk av vannscooter Tønsberg kommune JournalpostID 17/40149 Saksbehandler: Steinar Lien, telefon: 33 34 82 59 Rådmannens stab Innføring av lokal forskrift om bruk av vannscooter Utvalg Møteddato Saksnummer Utvalg for nærings-

Detaljer

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg Hovedkontoret Se mottakerliste Deres ref: Vår ref: 2012/3326-1 Arkiv nr: Saksbehandler: Gry Karlsen Lunde Kristine Runde Sveinung Hustoft Dato: 12.7.2012 Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO W Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO Vår ref.:1506244-2 - 414.2 Vår dato: 29.2.2016 Deres ref.: 15/4361 Deres dato: 30.11.2015 Saksbehandler: Kristina Mari Rognmo Svar på høring

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,78 pr. BT for de første BT og kr 0,69 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,78 pr. BT for de første BT og kr 0,69 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2014 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Arkiv nr.: Vi viser til søknad av 23. september 2016 vedrørende ovennevnte oversendt Kystverket fra Hordaland Fylkeskommune.

Arkiv nr.: Vi viser til søknad av 23. september 2016 vedrørende ovennevnte oversendt Kystverket fra Hordaland Fylkeskommune. VEST Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Att: Vibeke Saure Lokøy Deres ref.: Vår ref.: 2015/1799-8 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Irina Eidesvik Dato: 05.10.2016 Tillatelse til søknad om

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Gebyrene

Detaljer

Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006

Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-62/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Johan Hoddevik Arkivkode: 133.616 Saksnummer: 2006/235 Dato: 17.11.2006 SAK:

Detaljer

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015.

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/1080-3 Saksbehandler: Vårin Hellevik Dato: 04.05.2015 Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Detaljer

Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven

Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 16/5520 Vår ref.: Oslo, 27 januar 2017 Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven 1 INNLEDNING Vi viser til departementets brev 24. oktober

Detaljer

14/ /

14/ / Kommunal- og moderniseringsdepartementet Anne-Svanaug Haug Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1013 14/1616-14.10.2014 Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven

Detaljer

Tillatelse fra Kystverket etter HFL 19, 20 og Utdyping og merking - Kvalsundet - Tromsø kommune - Troms fylke

Tillatelse fra Kystverket etter HFL 19, 20 og Utdyping og merking - Kvalsundet - Tromsø kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket Nordland - Utbygging Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref.: 2014/4324 Vår ref.: 2014/4324-2 Arkiv nr.: 435 Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 16.12.2015 Tillatelse fra Kystverket

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 Side 1 av 9 INNHOLD INNHOLD... 2 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 HJEMMEL 3 1.2 AVGIFTSOMRÅDE 3 1.3 MERVERDIAVGIFT 3 1.4 OPPLYSNINGSPLIKT 4 1.5 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer

John Raknes Tillatelse til utlegg av flytebrygge i Buvika i Kalvåg fiskerihavn - Bremanger kommune - Sogn og Fjordane fylke

John Raknes Tillatelse til utlegg av flytebrygge i Buvika i Kalvåg fiskerihavn - Bremanger kommune - Sogn og Fjordane fylke Vest Kalvåg båtlag V/Åge Sundsøy age.sundsoy@enivest.net Deres ref: «REF» Vår ref: 2013/747-21 Arkiv nr: Saksbehandler: John Raknes Tillatelse til utlegg av flytebrygge i Buvika i Kalvåg fiskerihavn -

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Intern korrespondanse Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Saksnr.: 201301526/325 Emnekode: ESARK-03 Kopi til:

Detaljer

Uttalelse fra Kystverket - Interkommunal kystsoneplan for Kommunene Nordreisa og Skjervøy - Planprogram - høringsutkast

Uttalelse fra Kystverket - Interkommunal kystsoneplan for Kommunene Nordreisa og Skjervøy - Planprogram - høringsutkast KYSTVE RKET Troms og Finnmark Nordreisa kommune 9156 STORSLETT 5De ried) (;* ikuj Deres ref: Vår ref: Arkiv nr: Saksbehandler: Dato: 2012/4936-2 Rakel Hagen Olsen 14.12.2012 Uttalelse fra Kystverket -

Detaljer

KRISTIANSUND OG NORDMØRE

KRISTIANSUND OG NORDMØRE -41) OG Saksbehandler: Geir Kjønnøy KRISTIANSUND OG NORDMØRE z HAVN IKS Dato: 25. februar 2016 Dok.nr: 1.5.2 Jnr: Kystverket Midt-Norge Postboks 1502 6025 Ålesund TILSYN MED KRISTIANSUND OG NORDMØRES HAVN

Detaljer

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03. Nordland NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.2012 Fra: Til: KYV-N HF/Lise Maria Knutsen Jan Arild Jenssen Tillatelse

Detaljer

Merknader til bestemmelsene i forskrift 20. desember 2010 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift

Merknader til bestemmelsene i forskrift 20. desember 2010 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift Merknader til bestemmelsene i forskrift 20. desember 2010 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift Kommunal- og regionaldepartementets Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner 1 Plikt til å bruke mal Bestemmelsen slår i første ledd fast at kommunene

Detaljer

Styre, utvalg, komite m.m. Utvalg for samfunn 687/16

Styre, utvalg, komite m.m. Utvalg for samfunn 687/16 Flekkefjord kommune Vilje til vekst Kirkegaten 50 4400 Flekkefjord Telefon 38 32 80 00 post@flekkefjord.kommune.no www.flekkefjord.kommune.no Org.nr. 964 967 369 Bankgiro 2801.44.37497 Pe Reefs As Fløyen

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN (ÅRH)

VEDTEKTER FOR ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN (ÅRH) VEDTEKTER FOR ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN (ÅRH) Kapittel : Etablering, rettigheter og plikter - Organisasjonsform Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) er et interkommunalt havnefellesskap opprettet av kommunene

Detaljer

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova.

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 (2006-07) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Regjeringen legger 23. mars

Detaljer

Midlertidig tillatelse til plassering av 3 testbøyer ved Hywind vest av Karmøy - Karmøy kommune - Rogaland fylke

Midlertidig tillatelse til plassering av 3 testbøyer ved Hywind vest av Karmøy - Karmøy kommune - Rogaland fylke Vest CMR Deres ref.: Vår ref.: 2016/4471-8 Arkiv nr.: Saksbehandler: Anne Britt Ottøy Dato: 23.11.2016 Midlertidig tillatelse til plassering av 3 testbøyer ved Hywind vest av Karmøy - Karmøy kommune -

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i plandelen av plan-og bygningsloven - underretting om vedtak

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i plandelen av plan-og bygningsloven - underretting om vedtak UTVIKLINGSAVDELINGEN Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Vår dato: 09.12.2013 Vår referanse: 2008/564-89 Vår saksbehandler: Deres dato: 09.09.2013 Deres referanse: 13/2263 Hilde Reine, tlf.

Detaljer

Organisering av Bergen og Omland havnevesen

Organisering av Bergen og Omland havnevesen Organisering av Bergen og Omland havnevesen Innhold Side EKSISTERENDE ORGANISASJONSMODELL... 2 BEHOV FOR ENDRING AV ORGANISASJONSMODELL... 2 PROSESS FOR ENDRING AV ORGANISASJONSMODELL... 3 PRINSIPPER FOR

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 13.11.2014 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantina, skur 38 fra kl. 15.30. Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om tillatelse til mudring, sprengning, tildekking og dumping - Harstad fiskerihavn - Harstad kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om tillatelse til mudring, sprengning, tildekking og dumping - Harstad fiskerihavn - Harstad kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Kystverkets utbyggingsavdeling Postboks 1502 6025 Ålesund Deres ref: Vår ref: 2011/5304-9 Arkiv nr: Saksbehandler: Jan Morten Hansen Dato: 26.10.2011 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN Vår ref.: Saksnr.: 15/3574/5 Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Dato: 17.12.2015 Telefonnr.: 78 97 74 4378 97 75 89 Epostadresse saksbehandler: eivind.gade-lundlie@sor-varanger.kommune.no

Detaljer

Hepsøy Eiendom AS søker om å fylle ut deler av område i sjø, og planere grunnen til gnr 15, bnr 34 for framtidig bygging av næringsbygg/lagerlokale.

Hepsøy Eiendom AS søker om å fylle ut deler av område i sjø, og planere grunnen til gnr 15, bnr 34 for framtidig bygging av næringsbygg/lagerlokale. KYSTVERKET Midt-Norge HEPSØ EIENDOM AS Peter Hepsøs vei 69 7740 STEINSDALEN C Deres ref.: Vår ref.:arkiv nr.:saksbehandler:dato: 2016/5792-7423.3Laila Karin Måløy10.01.2017 Tillatelse HFL - Planering og

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Høringsnotat Sivilavdelingen Mars 2011 S.nr. 201012053 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Innhold 1 Hovedinnhold i høringsnotatet... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Fjernmøter i straffesaker...

Detaljer

Høring - forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven 4-1

Høring - forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven 4-1 Arkivsak-dok. 17/00014-1 Saksbehandler Kyrre Kvistad Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for Trøndelag fylke 07.03.2017 Høring - forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven 4-1 Forslag

Detaljer

NORDLAND. PLANFORUM Utbygging av Andenes havn Møte 27. mai 2015

NORDLAND. PLANFORUM Utbygging av Andenes havn Møte 27. mai 2015 NORDLAND PLANFORUM Utbygging av Andenes havn Møte 27. mai 2015 Kystverket Nordland: Senioringeniør Atle Rønning Andenes havn Kystverkets Nordlands oppgave: Fremme prosjekter for prioritering Utarbeide

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA TROMSØ HAVN KF TIL FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET TIL NY HAVNE- OG FARVANNSLOV

HØRINGSUTTALELSE FRA TROMSØ HAVN KF TIL FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET TIL NY HAVNE- OG FARVANNSLOV TROMSØ HAVN Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep N-0032 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler / telefon: Dato: 06/00454-000436/07 Esben Schlytter RTH / 77 66 18 55 26.03.2007 P00 &00 randi.thorring@tromso.havn.no

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF

Møteinnkalling. Havnestyret Arendal Havn KF Arendal Havn KF Møteinnkalling Havnestyret Arendal Havn KF Dato: 08.11.2017 Tid: 17:00 Sted: Eydehavn Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Eventuelle

Detaljer

Tillatelse til farvannstenging Øynafjorden i Ytre Hardangerfjord

Tillatelse til farvannstenging Øynafjorden i Ytre Hardangerfjord VEST ONE Nordic Kraftmontasje AS Skorgenes 6390 VESTNES Att: Fivelstad Endre Deres ref.: Vår ref.: 2016/5157-2 Arkiv nr.: 423.2 Saksbehandler: Lene Røkke Mathisen Dato: 07.10.2016 Tillatelse til farvannstenging

Detaljer

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning Finansdepartementet Att.: Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 03.10.2011 SAKSBEHANDLER: Hole/Kværnø VÅR REFERANSE: 11/6019 DERES REFERANSE: 11/1000 GKB DIR.TLF: 22 93 97 72 ARKIVKODE: 501

Detaljer

Kommunens adgang til å regulere bruk av vannscooter lokalt

Kommunens adgang til å regulere bruk av vannscooter lokalt BRP Norway AS Postboks 5650 Sluppen 7484 TRONDHEIM Att: Einar Grindvold Ansvarlig advokat: Oslo, 28.3.2017 Arve Lønnum Kommunens adgang til å regulere bruk av vannscooter lokalt I dag er det «Forskrift

Detaljer

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Vest Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Deres ref: Vår ref: 2013/3563-2 Arkiv nr: 423.6 Saksbehandler: Johan Sørensen Dato: 12.11.2013 Tillatelse til etablering av anlegg for oppdrett

Detaljer

Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo,

Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo, Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo, 10.02.2017 Kraftfylka post@kraftfylka.no Høringsuttalelse til "Forslag til endringer i revidert lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg KONGELIG RESOLUSJON Forskrift om endring av tre forskrifter etter deltakerloven. Endring av delegert myndighet etter deltakerloven. Kongelig resolusjon

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,81 pr. BT for de første BT og kr 0,71 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,81 pr. BT for de første BT og kr 0,71 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2015 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Samferdselsdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Saksfremlegg. 2a. Som ny styrerepresentant velges:. 2b. Som ny vararepresentant velges:.

Saksfremlegg. 2a. Som ny styrerepresentant velges:. 2b. Som ny vararepresentant velges:. Saksfremlegg Arkivsak: 09/1403 Sakstittel: ENDRING AV STYRESAMMENSETNING K-kode: 033 Saksbehandler: Erland Aamodt Innstilling: 1. Det gjøres endringer i Sørum kommunalteknikk KFs vedtekter slik at ny 7

Detaljer

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger HOVEDKONTORET Arild Karlsen arild.karlsen@lawyer.online.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/1683-35 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Paul Gustav Nyland Dato: 13.10.2015 Vedtak - Klage over vedtak om avslag på

Detaljer

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: 201307818-3 Saksbehandler Stein Endre Haartveit Saksgang Møtedato Oppvekststyret 29.10.2013 Kulturstyret 30.10.2013 Formannskapet

Detaljer

OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013

OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013 OVERSIKT OVER OFFENTLIGE AVGIFTER, VEDERLAG OG GEBYRER GENERERT AV CRUISEANLØP TIL NORGE I 2013 Undersøkelsen er utført av Amland Reiselivsutvikling v/trond Amland på oppdrag av Cruise Norway AS, Cruise

Detaljer

Tillatelse til kryssing av farvann - SFE Nett AS - 22 kv fjordspenn - Gransundet - Askvoll kommune - Sogn og Fjordane fylke

Tillatelse til kryssing av farvann - SFE Nett AS - 22 kv fjordspenn - Gransundet - Askvoll kommune - Sogn og Fjordane fylke Vest Jøsok Prosjekt AS Postboks 169 Kokstad 5863 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 2016/4459-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Knut Stenevik Dato: 30.09.2016 Tillatelse til kryssing av farvann - SFE Nett AS - 22

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Anløpsavgift NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS, ANLØPSAVGIFT, gjeldende fra 01.01.2011. Informasjon. Nordkapp og Porsanger Havn IKS 3 1. Bakgrunn 3 2.

Detaljer

Høring - del II - endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift

Høring - del II - endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift Dato: 19. september 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring - del II - endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift UHSA SARK-03-201100219-204 Kommunal- og regionaldepartementet har i høringsbrev

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet

Detaljer

Vedtekt for Tromsø Havn KF

Vedtekt for Tromsø Havn KF Vedtekt for Tromsø Havn KF fastsatt av Tromsø kommunestyre den 26.04.2017 under sak 84/17 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og lov av 17. april 2009 nr. 19

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA 1. GANGSBEHANDLING - PLAN 353 - BAKARVÅGEN MARINA Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Ole Kristian Dalehaug Arkivsaknr.: 2013/4659-5 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - DELEGASJON AV MYNDIGHET I KLAGESAKER

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - DELEGASJON AV MYNDIGHET I KLAGESAKER Oslo kommune Byrådet Byrådssak 200/14 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - DELEGASJON AV MYNDIGHET I KLAGESAKER Sammendrag: Med sikte på å innfri plan- og bygningslovens saksbehandlingsfrist på 8 uker for klagesaksbehandling

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Plan og utbygging Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Arkivkode: 512.1 Saksnummer: 2005/324 Dato:

Detaljer