ØKONOMIPLAN SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIPLAN 2014-20172017 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2014"

Transkript

1 ØKONOMIPLAN SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2014 Vedtatt i kommunestyret 11.desember 2013, PS 158/13 med Endringer vedtatt i kommunestyret 19.februar 2014, PS 4/14

2 Dokumentet inneholder følgende deler: Del 1: Kommunestyrets vedtak Budsjettskjemaer oppdatert med kommunestyrets vedtak. 3 Del 2: Økonomiplan Satsingsområder og årlige mål Del 3: Gebyrer og betalingssatser for Øvre Eiker kommune Del 4: Faktaark Øvre Eiker kommune. 99 side 2 av 107

3 Del 1 Kommunestyrets vedtak Budsjettskjemaer oppdatert med kommunestyrets vedtak side 3 av 107

4 ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2013/ /2013 Arkiv: 145 Økonomiplan med satsingsområder og årlige mål for Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 85/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Saksopplysninger/vurderinger Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og rådmannens forslag til Økonomiplan , satsingsområder og mål 2014 viser sammenhengen mellom satsingsområder og mål i kommuneplanen og hvilke tiltak som er planlagt gjennomført i 2014 for å nå disse målene. Driftsbudsjett 2014 og økonomiplan I forslag til Statsbudsjett er det lagt opp til økning i de frie inntektene til kommunesektoren med 5,2 mrd.kr. Samtidig viser beregninger at kommunesektorens utgiftsbehov øker med 5,6 mrd.kr. Deflator for 2014 er på 3 % med en forventet lønnsvekst på 3,5 %. Forslaget til Statsbudsjett inneholder føringer knyttet til barnehage, skole og helse og omsorg. Rådmannens budsjettforslag er beregnet ut fra forslag til Statsbudsjett fremlagt 14. oktober. Regjeringen Solberg la frem en tilleggsproposisjon 9. november. Detaljert virkning for Øvre Eiker kommune er pr d.d. ikke kjent. Rådmann utarbeider et notat når detaljene foreligger. Rådmannen legger frem et saldert forslag til budsjett for For seksjonenes rammer er utgangspunktet vedtatt budsjett 2013 inkl. endringer vedtatt i 2. tertial Det ligger klare forutsetninger om gjennomføring av vesentlige tiltak for kostnadsreduksjoner til grunn for det salderte budsjettforslaget. Det store økonomiske merforbruket som den nye Helse- og omsorgsseksjonen har tatt tak i og arbeidet med i 2013, gjenspeiles også i rådmannens forslag til tiltak i Det tar noe tid fra tiltak blir utarbeidet og vedtatt frem til full effekt og budsjettbalanse er oppnådd. Effektene av utfordringer knyttet til reduksjon av mva-kompensasjon i driftsbudsjettet, økte renter og avdrag som følge av tunge investeringer og økte pensjonskostnader reduserer fortsatt handlingsrommet. Budsjetterte merinntekter på skatt og rammetilskudd er ca. 43 mill.kr. 3 % kompensasjon for pris- og lønnsvekst på nettorammene, økning i pensjonskostnader utover deflator, endringer i tiltak i statsbudsjettet og økte finanskostnader utgjør 42 mill.kr. Når bortfallet av mva-kompensasjon fra investeringer utgjør 2,5 mill.kr, vil det si at vi starter budsjettprosessen med -1,5 mill.kr. I tillegg kommer merforbruket i drifta side 4 av 107

5 fra Alle seksjoner presenterer økonomiske tiltak i kapittel 4 for å tilpasse drift etter tilgjengelige ressurser. Til tross for store innsparingskrav, ser vi at det gjennomføres mye endringsarbeid med positivt fortegn. Drifts- og økonomiske tiltak presenteres pr seksjon i budsjettdokumentets kapittel 4 og utgjør 20,8 mill.kr. I tillegg legger rådmann frem ytterligere forslag med mulig innsparing på inntil 12,1 mill.kr. Alle innsparingstiltakene er samlet i vedlegget Oversikt over innsparingstiltak. Investeringsbudsjett 2014 Det høye investeringsnivået de siste årene kan ikke videreføres. Hvis ikke finanskostnadene skal spise uforsvarlig mye av driftsbudsjettet må utviklingen med vekst i investeringer reduseres / stoppes. Rådmann mener det er behov for en langsiktig strategi / handlingsregel som definerer det investeringsnivået kommunen over tid kan bære med sine inntekter. Låneopptak knyttet til Startlån, VA-investeringer og eventuelle utlån anses å være selvfinansierende og vil ikke inngå i denne begrensningen. For de resterende investeringsbehovene foreslår rådmannen en metode som legger et øvre tak på korrigert lånegjeld per innbygger til grunn for investeringsnivået. Kostraindikatoren netto lånegjeld pr innbygger med fradrag av VA-lån gir korrigert netto lånegjeld. Dersom den skal holdes på 2013-nivå vil investeringene kunne øke i takt med veksten i innbyggertall. Det betyr at brutto gjeld vil øke på grunn av Start- og VA-lån og antall innbyggere, men relativ belastning i driftsregnskapet vil holdes konstant. Når ovennevnte strategi / handlingsregel legges til grunn vil maksimal investeringsramme for 2014 ligge på 36 mill.kr. Det er teknisk og praktisk vanskelig å ta ned investeringsnivået så raskt på grunn av tidligere investeringsvedtak. For vil derfor utbyggingen på Eikertun komme i tillegg til investeringer etter handlingsregelen. Investeringsbudsjettet har en ramme på 131,3 mill.kr inkl. Startlån. Utbygging av Eikertun og infrastruktur innenfor vann og avløp utgjør de største postene i budsjettet. Investeringsnivået på øvrige områder er redusert i forhold til tidligere år. Gebyrer Gebyrer på tjenester er i hovedsak regulert med ca. 3 % som er forventet lønns- og prisvekst i forslag til statsbudsjett. Enkelte gebyrer øker mer og andre mindre enn deflator og noen holdes også helt uendret. Vann- og avløpsgebyrene foreslås økt utover deflator. Økningen skyldes i hovedsak store investeringer. Gebyrheftet ligger som del 2 i Økonomiplan I tillegg viser vedlegget Gebyrøkning utvalgte gebyrer prisstigning på de gebyrene som angår størstedelen av innbyggerne. Budsjettreglement 2014 Rådmann foreslår ingen endringer i Budsjettreglementet for I henhold til reglementets punkt 1 skal det fremmes for politisk behandling årlig. Næringsplanen Budsjettet knyttet til Næringsplanen behandles i egen politisk sak og blir innarbeidet i budsjettet etter vedtak. Midler til Næringsplanarbeidet dekkes fra fond og får 0-sum virkning for kommunens resultat. Samarbeid med de ansattes organisasjoner Det er avholdt tre møter med organisasjonene hvor budsjett har vært tema. Administrasjonen side 5 av 107

6 har orientert om den økonomiske situasjonen pr. 2. tertial og om utfordringer og forslag til statsbudsjett i Det har vært enighet om at organisasjonene skal jobbe i tjenestene/seksjonene og forslag til endringer skal drøftes med aktuell seksjonsleder. Forslagene fra organisasjonene skal være skriftlige og ha med forslag til finansiering. Forslagene skal også sendes til organisasjonssjef. Foruten et konkret forslag som fremkom i møte 20. september har ikke organisasjonssjefen mottatt forslag. Rådmann er kjent med at tillitsvalgte har vært aktive i seksjonene. For detaljer vises det til vedlegg 1, rådmannens forslag til Økonomiplan Satsingsområder og årlige mål Vedlegg 1 Økonomiplan Satsingsområder og mål rådmannens forslag 2 Oversikt over innsparingstiltak 3 Gebyrøkning utvalgte gebyrer 4 Budsjettreglement Budsjettbrev Informasjon forslag til statsbudsjett Fylkesmannen i Buskerud 7 Referater fra budsjettmøter med organisasjonene Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Vedtak i Kommunestyret Økonomiplan og satsingsområder og mål 2014 vedtas slik: Rådmannens forslag til Økonomiplan , Satsingsområder og mål 2014 vedtas med følgende endringer: A 1. Utgifter til politiske møter reduseres med kr. Begrunnelse: Antall møterunder er redusert fra 8 til 7. A 2. Utgifter til matservering på politiske møter reduseres med kr. Begrunnelse: Rådmannens forslag under Omsorg medfører at Eikertun ikke kan levere mat til eksterne arrangementer. Merutgifter for mat til møterundene fra annen leverandør, må da være lagt inn i budsjettet og trekkes ut. (Se A13 a) A 3. Rådmannens område får et innsparingskrav på kr. Rådmannens forslag til innsparing følger innkallingen til kommunestyrets møte i desember. Begrunnelse: Området har ikke lagt frem noe forslag til innsparing. A 4. Området for Service og fellesfunksjoner får et innsparingskrav på kr. Antall lærlinger og pensjonistenes julebord for 2014 berøres ikke. Rådmannens forslag til innsparing følger innkallingen til kommunestyrets møte i desember. side 6 av 107

7 Begrunnelse: Området har ikke lagt inn vesentlige innsparingstiltak som retter seg mot drift / effektivisering. A 5. For området Veg / Park foreslås følgende endringer: Øvre Eiker Stadion stenges ikke det legges inn kr Private fotballbaner klippes det legges inn kr Utvidet ramme til Økt beredskap strykes Begrunnelse: Kommunestyret har gjentatte ganger vedtatt at stadion og fotballbanene skal skjermes. Prisen er beregnet ut fra priser oppgitt i 2012 med prisjustering. Økning av beredskapen utsettes pga den vanskelige økonomiske situasjonen. A 6. Grunnskolen styrkes med kr. til leirskole. Tilskuddet benyttes til omstilling og nedtrapping av leirskoleopphold for Tilskudd til leirskole bortfaller totalt fra og med Begrunnelse: Kommunen har ikke lenger økonomi til å dekke utgifter til leirskole. Skolene har tidligere lagt frem mange interessante opplegg for leirskole i nærområdet som vil gi lavere utgifter. A 7. Barnehage styrkes med kr. for å opprettholde «Åpen barnehage» Begrunnelse: Tiltaket har mange brukere og er verdifullt for at småbarnsforeldre kan knytte nettverk. Det er videre positivt i forhold til integrering av asylbarn. A 8. Kultur: Ungdomskafeen avvikles. Resterende midler benyttes til containerpark / ungdomstiltak for Begrunnelse: Tilbakemelding fra brukerne tyder på at containerparken er et bedre tilbud. Det gir ingen endring i rammen. A 9. Kultur tilføres kr for å videreføre avtalen med Buskerud teater. Begrunnelse: Avtalen er viktig for det frivillige arbeidet innenfor teater m.m. A 10. Sanselåven tilføres ytterligere kr., dvs totalt kr. i Tilskuddet bortfaller fra Beløpet dekkes av disposisjonsfond fritt. Begrunnelse: Sanselåven var rammet av flere uheldige omstendigheter i Det er et populært tiltak og får med dette en ekstra sjanse til å vise at aktiviteten kan «stå på egne ben». A 11. Omsorgs punkt 7. Tilbudet ved Lund gård videreføres under forutsetning av at det tilføres friske midler til kommunen til rusomsorg. Begrunnelse: Regjeringen og samarbeidsparttiene har sammen lovet styrking av rusomsorgen. Det er ikke ønskelig å avvikle tilbudet hvis dette løftet oppfylles. A 12. Omsorgs punkt 12. Seksjonen tilføres kr. for å opprettholde privat avlastning. side 7 av 107

8 Begrunnelse: Nedskjæring vil gi økt belastning for foresatte til barn / unge som har krav på avlastning. A 13a Omsorgs punkter 13 og 14 om reduksjoner for kafeteria på Eikertun strykes. Begrunnelse: Det er ikke ønskelig å redusere kvaliteten på mat ved Eikertun. Kafeteriaen har en viktig funksjon som samlingspunkt for kommunens eldre innbyggere. A 13b Prisen på middag, uten og med dessert, økes ut over forslaget i gebyrsatser til hhv 80 kr. og 90 kr. Anslag på merinntekt: kr. Gebyrsatsene justeres i tråd med dette. Begrunnelse: Prisen vil fortsatt ligge lavt i forhold til annen middagsservering. A 14 Utgifter til European Cities of Iron Works og gjennomføring av grunnlovsmarkering finansieres fra disposisjonsfond fritt. Begrunnelse: Utgiftene er engangsutgifter og gir ikke utvidelse av driften. A 15 Det legges inn Kr. til Kultur for å fullfinansiere gratis halleie til barn og unge i kommunale anlegg Begrunnelse: Kommunestyret hadde allerede for 2013 intensjoner om fullfinansiering. I samarbeid med Nøstetangen Glassmuseum videreføres prosjektet med turistkontor på Sorenskrivergården i sommersesongen Ordningen evalueres før budsjettbehandlingen for Fra disposisjonsfond fritt bevilges kr ,- Saldering forslag til budsjett 2014 A A A A A A A side 8 av 107

9 A A A A A Forslagene A 8, A 10 og A 11 berører ikke rammen. Budsjettert låneopptak i 2014 på 120,8 mill.kr til investeringer og 9,5 mill.kr til Startlån vedtas og gjennomføres i tråd med rådmannens forslag med følgende tillegg: 2.2 Det legges inn kr i investeringsbudsjettet for 2015 til ferdigstilling av Vestfossen Park. Begrunnelse: En ferdigstilling av også den nedre delen av Vestfossen Park er viktig for stedsutviklingen i Vestfossen og vil frigjøre kr fra Prix til lekeutstyr. Gebyrer og betalingssatser 2014 vedtas med følgende tillegg A 13b Prisen på middag, uten og med dessert, økes ut over forslaget i gebyrsatser til hhv 80 kr. og 90 kr. Anslag på merinntekt: kr. Gebyrsatsene justeres i tråd med dette. Begrunnelse: Prisen vil fortsatt ligge lavt i forhold til annen middagsservering. Budsjettreglement for 2014 vedtas Det innføres en handlingsregel for investeringsnivå. Investeringer utenom Startlån, VA-investeringer og utlån skal holdes på 2013-nivå pr. innbygger. I årene 2014, 2015 og 2016 vil investeringen på Eikertun komme i tillegg Vann- og avløpsområdet skal finansieres 100 % fra gebyrinntekter Verbalforslag: B 1 Reduksjon av stillinger Som et resultat av den økonomiske situasjonen, må volumet på hele kommuneorganisasjonen vurderes. Fremtidige innsparinger kan ikke ensidig ta utgangspunkt i å kutte tiltak rettet direkte mot brukerne. Lønnsutgifter må være en del av beslutningsgrunnlaget. Rådmannen gis i oppdrag å legge frem grunnlag for å kunne vurdere mulighetene for reduksjon av stillinger innenfor alle områder for ytterligere innsparing. Det sees på alle typer stillinger, faste og midlertidige, engasjementer, konsulenter osv. Konklusjonen legges frem senest ved 1. tertial En oversikt som viser antall side 9 av 107

10 stillingshjemler og antall ansatte med stillingsbrøk for hvert område vedlegges saken. B 2 B 3 Justeringer i forhold til statsbudsjettet Rådmannen bes legge frem en sak i februar om konsekvensene for Øvre Eiker etter at statsbudsjettet er vedtatt. På grunn av regjeringsskiftet er det sannsynlig at resultatet vil avvike mer fra fremlagte forslag enn tilfellet har vært de siste årene. Enten resultatet for Øvre Eiker blir positivt eller negativt, kan det være aktuelt å justere budsjettet før 1. tertial. Kunstkilden Rådmannen har i notat til ordfører klargjort forholdet rundt Kunstkildens overflytting fra Omsorgsseksjonen til Kulturseksjonen. Rådmannen klargjør her at konsekvensene av flyttingen blant annet blir at kulturseksjonen må reorganisere arbeidsoppgaver og ansvar for å dekke opp personalressursen ved Kunstkilden innenfor sitt budsjett. Kommunestyret ber om at Kunstkildens drift i Kulturseksjonen evalueres etter ett år for å sikre at den mest optimale driftsmodellen velges uten å redusere kvaliteten. Mulighetene for et tettere samarbeid med frivillige og kulturnæringene skal også utredes. B 4 Det legges frem en sak om forpliktelsene i forbindelse med European Cities of Iron Works før budsjettbehandlingen for Begrunnelse Økonomiplan , Satsingsområder og mål 2013 opprettholder et forsvarlig tjenestetilbud og nødvendige investeringer i infrastruktur. side 10 av 107

11 ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2013/ /2014 Arkiv: 145 Justering av vedtatt budsjett 2014 og økonomiplan Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 3/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Saksopplysninger/vurderinger Økonomiplan med satsingsområder og årlige mål for 2014 ble vedtatt i kommunestyret 11. desember 2013, PS 158/13. Rådmannens forslag var beregnet ut fra forslag til statsbudsjett fremlagt av regjeringen Stoltenberg 14.oktober På grunn av regjeringsskifte ble bl.a. følgende tillegg vedtatt i kommunestyret: B 2 Justeringer i forhold til statsbudsjettet Rådmannen bes legge frem en sak i februar om konsekvensene for Øvre Eiker etter at statsbudsjettet er vedtatt. På grunn av regjeringsskiftet er det sannsynlig at resultatet vil avvike mer fra fremlagte forslag enn tilfellet har vært de siste årene. Enten resultatet for Øvre Eiker blir positivt eller negativt, kan det være aktuelt å justere budsjettet før 1. tertial. Rådmannen mener det er behov for å justere budsjettet i henhold til vedtatt statsbudsjett. I tillegg blir vedtatt omorganisering (PS 140/12) gjennomført pr Det vil si at bygningsseksjonen splittes og fordeles på to seksjoner. Byggesak og Kart og oppmåling slås sammen med PRN og den nye seksjonen heter seksjon for samfunnsutvikling. Bygningsdrift slås sammen med Vann og avløp og Vei og park og heter Teknisk seksjon. Budsjettene er bygget om slik at de er tilpasset ny organisasjonsstruktur. Det er ingen endringer i sum fordelt til drift eller i oppgaveomfang. De to nye seksjonene har fått hver sin netto ramme i Driftsbudsjett skjema 1 B. Rammen til seksjon for Samfunnsutvikling er på 29,445 mill.kr og for Teknisk på 55,593 mill.kr. Frem mot budsjett 2015 ønsker rådmann å klargjøre forventninger til involvering og tidsplan for budsjettprosessen. Detaljeringsgraden i budsjettet kan bli én del av avklaringene. Tabellen nedenfor viser i kolonne 1 forslag til statsbudsjett fra regjeringen Stoltenberg. Kolonne 2 side 11 av 107

12 viser endringen fra Stoltenbergs forslag til vedtaket i Stortinget. Kolonne 3 gir en kort beskrivelse av konsekvensene av endringene. Tiltak i forslag til statsbudsjett i 1000 kr: 1 2 Øvre Eiker Forslag til statsbudsj fremmet Øvre Eiker Endringer fra til vedtak Økonomiske konsekvenser Valgfag 9. og 10. trinn 552 Ingen endring Kulturskoletilbud i skole/sfo 357 Avvikling av ordningen fra og med august Tilbudet trappes ned i løpet -255 av vårhalvåret Endring elevtall Statlige og private skoler -270 Ingen endring Barnehagene, videreføring makspris Forslag om reduksjon av makspris med 45 kr er reversert Barnehagene, opptrapping 2 opptak Opptrappingen blir ikke iverksatt Red.behov bhg.plasser pga økt kontantst. Økt kontantstøtte forventes å redusere behovet for barnehageplasser. Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan kontantstøtten vil påvirke etterspørselen i Øvre Eiker Likeverdig behandling private barnehage 570 Tilskuddet til private barnehager ble økt fra 92 til 96 % fra Opprinnelig forslag ivaretar helårsvirkningen av økningen. Økn i vedtatt statsbudsjett gjelder økt sats fra 96 til 98 % fra Tidligere beregninger viser at økt rammetilskudd ikke har dekket kommunens økte 239 tilskudd til private barnehager Reduksjon vergemålsloven -223 Overformynderiet overført til fylkesmannen Økt kommunal egenandel barnevernsinst Endret pga feil i beregningsgrunnlaget Tilsyn fosterhjem lovendring Endret krav til tilsyn fremskyndes og iverksettes fra Samvær under tilsyn 8 Ingen endring Trekk for øyeblikkelig hjelp -289 Ingen endring Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 605 Ingen endring Avvikling av gratis frukt og grønt -379 Øvre Eiker har benyttet ca kr mindre til frukt og grønt i 2013 Redusert egenandel - dobbeltrom 53 Beregning er ikke gjennomført Utlemming av rustilskudd Tilskuddene er trukket ut av rammetilskuddet og omgjort til øremerkede tilskudd. Søknadsprosessen vil ta noe tid, gir usikkerhet. Skjønnstilskuddet til psykisk helsearbeid økes med 16 mill.kr på landsbasis. Dep.kommer tilbake til konkret disponering Økt pris- og lønnsvekst Nye beregninger av lønns- og prisvekst har økt deflator fra 3 til 3,1 %. Økt rammetilskudd pga skatteendringer Kommunene er tilført 65,9 mill.kr i økt rammetilskudd som kompensasjon for reduserte skatteinntekter. Anslaget så langt gir netto 0-sum virkning Sum Følgende to endringer gir mest usikkerhet: - Redusert behov for barnehageplasser på grunn av økt kontantstøtte Det er knyttet stor usikkerhet til utfallet av dette tiltaket for Øvre Eiker. Det er så mange ukjente størrelser i dette bildet og muligheten for å påvirke er liten eller ingen. Som en konsekvens foreslår rådmannen at prosessen med full kapasitetsutnyttelse av barnehagen på Eiker Kvikk utsettes til det viser seg at dette eventuelt er nødvendig for å oppfylle lovens krav om å tilby barnehageplasser. Etter barnehageopptaket med søknadsfrist 1. mars vil behovet for antall plasser være kjent. - Utlemming av rustilskudd Tidligere øremerkede tilskudd ble fra 2013 innlemmet i rammetilskuddet. Disse trekkes nå ut igjen og tilbakeføres til øremerkede tilskudd. Utfordringen er at tilskuddene gjelder tilbud og aktiviteter som er i drift. I tillegg til utlemming av rustilskuddet er det lagt inn 16 mill.kr til ekstra skjønnsmidler til psykisk helsevern På grunn av forholdene omtalt ovenfor foreslår rådmannen følgende: - Det foretas ikke endringer i tilbudet som følge av endringer i statsbudsjettet 1. halvår Eventuelle endringer som følge av pågående prosjekter i HO gjennomføres. - Økt rammetilskudd på 1,1 mill.kr som følge av økt pris- og lønnsvekst (økt deflator) er et forholdsvis lite beløp å fordele ut på seksjonene. Rådmannen foreslår å avsette side 12 av 107

13 beløpet på 1,1 mill.kr til disposisjonsfond fritt. Beløpet kan senere benyttes for å avhjelpe eventuelle uheldige virkninger av endringene i barnehage og rus. Foreslåtte endringer fremkommer i vedlegg 1. Vedlegget inneholder også budsjett for økonomiplanperioden for både drift og investering, samt noter. De %-vise vekstanslagene i driftsbudsjettene i økonomiplanperioden er beholdt og endringer i budsjett for 2014 medfører endringer for årene Tillitsvalgte er orientert om omorganiseringen og vil bli orientert om forslag til budsjettendringer i møte 30. januar Betalingssatser I tillegg til endring i oppholdsbetalingen i barnehagene har det kommet følgende endringer: - Gebyrheftet 10 Satser for sosialhjelp satsene er justert i henhold til statens satser for Gebyrheftet Tinglysning staten har endret gebyret fra 1060 kr til 525 kr - Gebyrheftet 24 Gebyr for salg og skjenking av alkohol satsene er justert i henhold til statens satser for 2014 I vedtatt gebyrhefte er det tatt forbehold om endringer i statens satser. Finansiering av arbeidet med større kommunale planprosesser. I 2014 vil det være mange og store kommunale planprosesser, der sluttføring av Byplan for Hokksund, Sentrumsplan for Vestfossen og rullering av kommuneplanen er de tyngste. Kommunestyret har bevilget midler på investeringsbudsjettet, Prosjekt Utvikling og reguleringsprosjekter, for gjennomføring av slike krevende kommunale prosjekter. Bevilgningen er på 4 mill. kr for 2013 og 2 mill. kr for Det foreløpige regnskapet for 2013 viser at det er etterslep på bruk av bevilgningen for 2013 som vil dekke det forventede behovet for disse tre planarbeidene. Rådmannen ber derfor om fullmakt til å bruke inntil 2 mill. kr i 2014 av kommunestyrets bevilgning til Prosjekt Midlene vil bli brukt til nødvendige utredninger, lønnsutgifter og eventuell konsulentbistand. Selv om kostnadsbildet ennå ikke er ferdig gjennomarbeidet, legges det til grunn en ramme på kr til Byplan Hokksund, kr til Sentrumsplan Vestfossen og 1 mill. kr til rullering av kommuneplanen. Vedlegg 1 Skjemaer for drifts- og investeringsbudsjett Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Vedtak i Kommunestyret Følgende justeringer gjennomføres i budsjett og betalingssatser for 2014: o Makspris for oppholdsbetaling i barnehagene på 2605 vedtas o Justeringer av statens satser innarbeides i gebyrheftet o kr reduksjon av rammen for grunnskole ny ramme kr kr reduksjon av rammen for barnehage ny ramme kr kr reduksjon av rammen for Helse og omsorg kr reduksjon i rammetilskuddet kr avsettes til disposisjonsfond fritt (konto ) side 13 av 107

14 o Netto budsjettramme for seksjonene Samfunnsutvikling og Teknisk vedtas med henholdsvis 29,445 mill.kr og 55,593 mill.kr. Tabellene i vedlegget endres før justert budsjett publiseres. Det gis fullmakt til å bruke inntil 2 mill. kr fra kommunestyrets bevilgning, Prosjekt Utvikling og reguleringsprosjekter, til arbeidet med Byplan Hokksund, Sentrumsplan Vestfossen og rullering av kommuneplanen. Begrunnelse Endringer i statsbudsjettet påvirker kommunens oppgaver og økonomi og må innarbeides i budsjettet for Forslaget til bruk av Utviklings- og reguleringsprosjekter er i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak. side 14 av 107

15 side 15 av 107

16 side 16 av 107

17 side 17 av 107

18 Del 2: Økonomiplan Satsingsområder og årlige mål 2014 Kommunestyrets vedtak er ikke innarbeidet i tekst og tabeller side 18 av 107

19 INNHOLD 1. INNLEDNING SATSINGSOMRÅDER Regional drivkraft By- og stedsutvikling Levekår og livskraft Miljø, klima og energi Næringsliv, sysselsetting og kompetanseutvikling Omdømme og attraktivitet ØKONOMI SAMLET Innledning Driftsbudsjettet Driftsbudsjettet i økonomiplanperioden Investeringsbudsjettet SEKSJONENES TILTAK OG ØKONOMI FOR Rådmann, politisk og fellesområdet Service og fellestjenester Plan, ressurs og næring Bygning Vei og park Vann og avløp Skole Barnehage Kultur Helse og omsorg side 19 av 107

20 1. INNLEDNING Rådmannen legger frem et saldert forslag til budsjett for 2014 og har som utgangspunkt vedtatt budsjett 2013 med endringer vedtatt i 2 tertial Det ligger klare forutsetninger om gjennomføring av vesentlige tiltak for kostnadsreduksjoner, til grunn for det salderte budsjettforslaget. Det store økonomiske merforbruket som den nye Helse- og omsorgsseksjonen har tatt tak i og arbeidet med i 2013, gjenspeiles også i rådmannens forslag til tiltak i Det tar noe tid fra tiltak blir utarbeidet og vedtatt frem til full effekt og budsjettbalanse er oppnådd. Effektene av utfordringer knyttet til reduksjon av MVA- kompensasjon i driftsbudsjettet, økte renter og avdrag som følge av tunge investeringer og økte pensjonskostnader reduserer fortsatt handlingsrommet. Det er de sju satsingsområdene i vedtatt kommuneplan som er utgangspunktet for fokus og prioriteringer av innsats i budsjett for Under disse er det utarbeidet mål for 2014 som beskrives i kapittel 2 og tiltakene for å nå målene er konkretisert hos hver enkelt seksjon i kapittel 4. Regional planstrategi som er vedtatt legger premissene for arbeidet med rullering av kommuneplan i Det vil være høyt fokus på arbeid med byplan for Hokksund og sentrumsplan for Vestfossen. Det er høy aktivitet i næringsplanarbeidet og det arbeides målrettet innenfor de prioriterte innsatsområdene. Store deler av organisasjonen er involvert på et eller flere innsatsområder. Arbeidet genererer mye ny kunnskap og mange spennende prosesser pågår. Innsatsen vil opprettholdes i I det regionale perspektivet er det samarbeidet i Buskerudbyen som krever mest engasjement og innsats. Arbeidet med å utforme et felles grunnlag for forhandlinger med Staten om en helhetlig transportpakke for kommunene i Buskerudbyen (Buskerudbypakke 2) er en viktig og kompleks oppgave. Dette er et trinn i en bred og omfattende prosess hvor hovedmålet er å utvikle en bære- og konkurransedyktig byregion av betydelig nasjonal interesse. Samhandlingsreformen krever endringer for å kunne tilfredsstille kravene til morgendagens helse- og omsorgstjenester. Samhandlingsreformen skal få de ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen. Dette krever at kommunen først og fremst sørger for god samhandling internt. Sammenslåing av helse- og omsorg til en seksjon har satt fart på dette arbeidet og muliggjør en effektiv og strukturert gjennomføringsprosess. Prosjektering og utbygging av sykehjemmet på Eikertun vil kreve stort engasjement og innsats i deler av organisasjonen. Innenfor skole og barnehageområde er det besluttet en ny visjon «Kunnskap gir muligheter!» og det legges frem forslag til nye hovedmål for grunnskolen. side 20 av 107

21 Ny strategi for økt læringsutbytte vil bli implementert. Denne strategien som angir innsatsområder og retning stiller forventninger til skoleeier, skoleledelse og lærere. Det vil være høyt fokus på gjennomføring og måloppnåelse. Arbeidet med skolebehovsplanen har gitt et godt grunnlag for langsiktig og helhetlig tenking rundt skolebehov fremover. Arbeidet vil avsluttes tidlig i 2014 og være retningsgivende for investeringsplanlegging av skolebygg i årene som kommer. Øvre Eiker ønsker å fremstå som en attraktiv og moderne kommune. Det er viktig med et aktivt informasjonsarbeid som synliggjør våre tjenester og tilrettelegger for en effektiv og god samhandling med våre innbyggere. Utvikling av ny hjemmeside for Øvre Eiker kommune i 2014 er et viktig element i dette, for å møte innbyggernes forventninger til en serviceorientert og effektiv kommune. Et utviklet og tilrettelagt intranett bidrar også til at våre medarbeidere er bedre rustet til denne samhandlingen. Kommunen som arbeidsgiver ønsker å tilrettelegge for helsefremmende arbeidsplasser. Det er fortsatt et høyt nærværsfokus i Øvre Eiker kommune. Den ambisiøse målsettingen om 94% nærvær arbeides det aktiv mot å nå. Innenfor folkehelsearbeidet skal folkehelseplanen fullføres og vedtatt handlingsprogram iverksettes. Videreutvikling av samarbeidet med lag, foreninger og ildsjeler om frivillig innsats i kommunen vil bli prioritert gjennom arbeid i prosjektet «Sammen mot 2022» Investeringsaktiviteten i er høy og skyldes i hovedsak utbygging av Eikertun og infrastruktur innenfor vann- og avløp. Investeringsaktiviteten medfører en raskt økende rente- og avdragskostnad som belaster driftsbudsjettet fremover betydelig. Rådmannen ser det derfor nødvendig å legge frem forslag til en metode for å sette et øvre tak på investeringsnivå fremover, som kan balansere bedre forholdet mellom driftsmidler til tjenester for innbyggerne og midler til å dekke renter og avdrag. Befolkningsvekst i Øvre Eiker er et positivt element som bidrar til samfunnsutvikling og økonomisk vekst. Dette medfører imidlertid et vedvarende investeringsbehov i ny infrastruktur, som må planlegges og styres i et overordnet langsiktig perspektiv. Hokksund, 1. november 2013 Øyvind Hvidsten Rådmann side 21 av 107

22 2. SATSINGSOMRÅDER Kommuneplan for Øvre Eiker ble egengodkjent i kommunestyret i februar Plan- og bygningsloven angir at kommuneplanen skal omfatte en langsiktig del med mål for utviklingen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser. I tillegg skal den inneholde en kortsiktig del som omfatter samordnet handlingsprogram for tjenestene de nærmeste årene. Dette dokumentet, som utgjør den kortsiktige delen av kommuneplanen, består av handlingsprogram med satsingsområder , årlige mål for 2014 og økonomiplan for 4-årsperioden. Under hvert av de sju satsingsområdene foreslås årlige mål som skal vedtas av kommunestyret. På denne måten tydeliggjøres det hvordan kommuneplanens satsingsområder følges opp i den årlige budsjettbehandlingen. Kommuneorganisasjonen skal ha felles fokus på kommuneplanens satsingsområder. Tiltak og prosjekter som skal bidra til at de politisk vedtatte målene blir nådd, er konkretisert i kapittel 4. Det er stort behov for omstilling i tjenestene for å holde balanse i budsjettet. Forslagene til mål for de enkelte satsingsområdene er tilpasset den krevende økonomiske situasjonen. Kommunestyret vedtok høsten 2012 Planstrategi for Øvre Eiker kommune Her har kommunestyret angitt behovene for planlegging og dermed hvilke områder av kommuneplanen som skal gjennomgås på nytt når kommuneplanens skal rulleres i Planstrategien er søkt ivaretatt i rådmannens forslag til handlingsprogram. Kommunestyret har vedtatt næringsplan og handlingsprogram for næringsutvikling med tydelige og ambisiøse mål. Oppfølging av planen krever betydelig innsats. Vedtak om mål i dette dokumentet overstyrer fremdrift i tidligere vedtatte planer. 2.1 Regional drivkraft Øvre Eiker kommune framstår som en pådriver for regionalt samarbeid. Kravene til kompetanse, kvalitet i tjenester og store omstillingsbehov i forhold til økonomi og teknologisk utvikling, gjør at interkommunalt og regionalt samarbeid får stadig økende betydning. Øvre Eiker kommune deltar i mange viktige regionale utviklingsprosesser, samarbeidsprosjekter og konkret tjenestesamarbeid. Rådmannen ser det regionale samarbeidet som en høyt prioritert oppgave for Øvre Eiker kommunes arbeid med samfunnsutvikling og tjenester, ikke minst i lys av de økonomiske utsiktene. Dette arbeidet krever utvikling av kompetanse og arbeidsformer i organisasjonen. Det ligger an til at regjeringen vil varsle en forvaltningsreform med endringer av side 22 av 107

23 kommunestrukturen. Det blir utfordrende å holde trykket oppe på å utvikle ønsket regionalt og interkommunalt samarbeid, samtidig som kommunestrukturen er til vurdering. Det formaliserte regionale samarbeidet i Samarbeidsrådet for Osloregionen og Vestregionen vektlegger langsiktig areal- og transportplanlegging, og bygger på den måten opp under det konkrete samarbeidet om areal, transport og miljø i Buskerudbysamarbeidet. I Vestregionen legges det viktige rammer for kommunenes arbeid med regional utvikling. Dette samarbeidet gir også rammer for kommunesamarbeidet om samhandlingsreformen, folkehelsearbeid, miljø og kultur. Regionalt og internasjonalt samarbeid er satsingsområdet også innenfor kultursektor. Øvre Eiker er den eneste kommune i Norge som er medlem av det europeiske nettverket Ring of European Cities of Iron Works. Nettverket består av 20 europeiske kommuner, og for Øvre Eiker er smijernkunst, Hassel jernverks historie og kulturpolitikk sentrale elementer i samarbeidet. Generalforsamlingen for nettverket i 2014 arrangeres i Øvre Eiker, og i september forventes det besøk fra over 50 representanter fra medlemskommunene i Europa. Dette vil gi muligheter for utveksling av erfaringer mellom medlemskommunene og positive ringvirkninger for både Øvre Eiker og regionen. Samarbeidet i Buskerudbyen gis høyeste prioritet også i Arbeidet med Buskerudbypakke 2 og forberedelse til andre generasjons areal- og transportplan vil kreve betydelige ressurser og innsats i årene framover. Mål for 2014: 1. Øvre Eiker kommune bidrar til en framtidsretta og helhetlig transportpakke for Buskerudbyen. Ansvar: PRN, STI 2. Strategi for regionalt og interkommunalt samarbeid er vedtatt og iverksettes. Ansvar: Rådmannen/PRN 3. Generalforsamlingen i Ring og European CITES og Iron Works gjennomføres slik at det gir et løft for Skotselv, Øvre Eiker kommune og regionen. Ansvar: Kultur, PRN 2.2 By- og stedsutvikling Øvre Eiker kommune utnytter vekstpotensialet i knutepunktene gjennom aktiv planlegging for bolig, næring, tjenester og gode møteplasser. Øvre Eiker kommune har i de siste årene hatt en vekst i befolkningen på ca. 2 %, noe som er høyere enn kommuneplanens anslag. Flere innbyggere gir nye muligheter i samfunnsutviklingen, men gir samtidig nye utfordringer for tjenestene. Veksten vil bli lavere i 2013, trolig fordi det er forsinkelser i flere større prosjekter. I 2014 vil det være aktivitet på langt flere utbyggingsområder side 23 av 107

24 Samarbeidet i Buskerudbyen skal følge opp felles areal- og transportplan og legge grunnlaget for framtidige transportløsninger. Potensialet for utvikling i knutepunktene langs jernbanen vil ha høyeste prioritet i planarbeidet. Det er en stor utfordring at areal- og sporbehov ikke er avklart. Kommuneplanen skal rulleres i 2014 i henhold til vedtatt planstrategi. Revidert ROS analyse og registrering av automatisk fredede kulturminner vil være viktige grunnlag for rulleringen. Arbeidet i byen og tettstedene: Hokksund Byplanarbeidet skal konkluderes i Det blir prioritert å legge til rette for å kunne realisere gode prosjekter for bolig og næring i sentrum, parallelt med arbeidet med byplanen. Tilrettelegging for handel og arbeidsplasser i Hokksund er sentral del av arbeidet med oppfølging av Næringsplanen. Det skal gjennomføres prosjekter med gang- og sykkelveier og trafikksikkerhet i samarbeid med Buskerudbyen. I plansammenheng er Røren en del av Hokksund. Hovedsaken for Røren blir også i 2014 forberedelser til bygging av fortau langs fv 62, der fylkeskommunen planlegger bygging i Reguleringsplanen omfatter også butikken og skoleområdet, med sikte på å gi rom for utvikling av butikken, trafikksikkerhet og kvalitet i uteområdene ved skolen. Det kan på nytt bli aktuelt å vurdere et samarbeidsprosjekt for området ved Hoenselva når Øvre Eiker Energi skal vurdere tiltak med demningen. Vestfossen Arbeidet med sentrumsplan for Vestfossen skal prioriteres i Gjennomføringen av veiprosjektet i Jutebrua og bygging av gang- og sykkelvei mot Torespæren vil bidra vesentlig til framtidig utvikling. Oppgradering av Parken vil være det prioriterte kommunale prosjektet i Det arbeides for avklaring av mulighetene for konsesjon for bakkekabel over Loejordet. Skotselv Bygging av ny SFO og Kultursal skal gjennomføres i Med disse prosjektene er det formelle stedsutviklingsprosjektet i Skotselv fullført. Forberedelse og gjennomføring av Generalforsamlingen i Ring of Iron Cities blir hovedtiltaket i Det legges opp til en videreføring av samarbeidet med Grendeutvalget om tiltak for å hente ut effekter av de store investeringene som er gjort i Skotselv de siste årene. Fiskum Fiskum har nå hovedprioritet for stedsutviklingsarbeidet i kommunen. Det er et stort lokalt engasjement i arbeidet. Bygging av nedføringsvei og gjennomføring av etterbrukstiltak langs avlastet vei skal etter planen gjennomføres i Rådmannen ser det som den høyest prioriterte oppgaven å arbeide for å sluttføre prosjektet med Knutepunkt Darbu. Det er gjennomført viktige prosjekter med opprusting av stasjonen, bygging av pendlerparkering og bussoppstilling m.v. Kommunestyret har gitt utredningsoppdrag om å utrede bygging av undergang for bedre å knytte vestsiden av jernbanen til stasjonen og skolen. Rådmannen ønsker å utrede mulighetene for å bygge undergangen som et trepartssamarbeid mellom Jernbaneverket, Buskerudbyen og kommunen. Mulig samkjøring med bygging av undergang for nedføringsveien gjør det ønskelig å bygge undergangen i Grendeutvalget har gjort side 24 av 107

25 en stor jobb med å planlegge for en mulig ny flerbrukshall ved skolen. Rådmannen vurderer det slik at det ikke er rom for å bygge en slik hall på Darbu de nærmeste årene. Det er likevel viktig at det er planlagt og hensyntatt med arealer at en slik hall kan prioriteres på et seinere tidspunkt etter 2020, når andre prioriterte prosjekter på Fiskum er gjennomført og vi har nærmere kunnskap om utsiktene til boligbygging i denne delen av kommunen. Bruk av bevilgningen til stedsutvikling vil bli prioritert etter forslag fra og dialog med Grendeutvalget. Ormåsen Det er stort behov for å klargjøre nytt boligområde i Ormåsen. Det vil derfor bli gitt aller høyeste prioritet til planlegging og regulering av feltet B 6 og aktivitetsområdet på myra ved skolen. Nødvendig drenering av myra søkes løst i sammenheng med utbyggingen. Utbygging av SFO og skolen er prioritert i skolebehovsplanen. Rådmannen mener at øvrige ønsker og planer i Ormåsen vil måtte tilpasses disse hovedprioriteringene. Rådmannen viser videre til rulleringen av trafikksikkerhetsplanen som skal behandles i kommunestyret våren Planlagt bygging av fortau langs Ormåsen, vurderes i lys av prioriteringer i denne planen. Grendeutvalget har et stort engasjement i nærmiljøsaker. Prosjektet som planlegges om Oppvekstsenterets rolle i stedsutvikling vil bli en viktig arena for dette nærmiljøarbeidet. Mål for 2014: 1. Kommuneplanen, med en oppdatert ROS analyse, er rullert i Ansvar: PRN, alle seksjoner 2. Det foreligger sentrumsplaner for Hokksund og Vestfossen. Ansvar: PRN, STI, Kultur 3. Det er utarbeidet en strategi som gir bærekraftige rammer for investeringer i bygninger og infrastruktur. Ansvar: Økonomi, Bygning, STI 4. Strategi for bygningsforvaltningen gjennomføres. Ansvar: Bygning, alle seksjoner. 2.3 Barn og unge Barn og unge har gode og trygge nærmiljøer med arenaer for gode opplevelser, læring, mestring, kulturelt mangfold og meningsfull aktivitet. Øvre Eiker har høye ambisjoner for elevene sine. Grunnskolen er nå samlet under den ferske visjonen Kunnskap gir muligheter!. Denne peker på betydningen av at god skolegang for alle elever som er nødvendig for at de skal ha reelle valg senere i livet. Elevenes faglige læring og personlige vekst, herunder det å anvende ervervet kunnskap, er utgangspunktet for skoletenkningen. Innsatsområdene i skolen er kunnskapsbaserte og langsiktige, og stiller krav til skolesystemet både på skoleeier-, skole- og lærernivå. Skolene i Øvre Eiker er lærende organisasjoner og skal bestå av profesjonelle praksisfellesskap der elevens læring og mestring har den sentrale plassen i alle diskusjoner. For å nå måla innenfor skole er det avgjørende at alle elever blir møtt og verdsatt som den de faktisk er, og stimuleres til å side 25 av 107

26 tilegne seg kunnskap ut i fra sitt nivå. Forelde/foresatte anses som en stor ressurs, og samarbeidet baseres på viktigheten av en gjensidig positiv samhandling ut i fra en forståelse om at skole og utdanning er avgjørende for å leve gode liv som borgere. Målingene viser at skolene samlet sett scorer noe under nasjonalt snitt, men det forventes at det grundige og målrettede arbeidet som gjøres, gir resultater på litt sikt. Øvre Eiker kommune er opptatt av god sammenheng gjennom opplæringsløpet fra 0-16 år. Dette innebærer blant annet gode rutiner for overganger mellom barnehage-barneskole, barneskole-ungdomsskole og ungdomsskole-videregående skole. Innholdsmessig betyr det at barnehagenes hovedoppgaver er å ta ansvaret for at hvert enkelt barn blir behandlet som et unikt individ, samt legge til rette for opplevelser som gir trygghet, mestring og læring. Barnehagene i Øvre Eiker arbeider også kunnskapsbasert der hovedgrepet nå er deltakelse i et prosjekt i regi av Læringsmiljøsenteret (statlig), som setter refleksjon over pedagogisk praksis og barnas hverdag i system. Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en viktig ressurs i arbeidet med organisasjons-, system- og kompetanseutvikling innenfor skole- og barnehage, i tillegg til arbeidet med enkeltbarn. Oppveksttiden skal være preget av et kulturelt overskudd hvor barn og unge kan finne sin plass og sine uttrykk blant de ulike kulturaktiviteter. I 2014 er det 200 år siden Norge fikk sin grunnlov. Det er viktig å markere denne storbegivenheten gjennom ulike kulturelle aktiviteter der barn og unge står i fokus. I vår kommune, på lik linje med resten av landet, er det mange barn og unge med minoritetsbakgrunn. Disse bærer med seg kunnskap og verdier som er viktig for det norske samfunnet. Sammen med kunnskapen og verdiene til etnisk norske barn og unge, utgjør dette en ny kompetanse som er viktig for morgendagens samfunn. Kunst, kultur og idrett er virkemidler for inkludering, toleranse, mestring og kunnskapsdeling. Derfor må alle barn og unge, uansett etnisk bakgrunn, ivaretas i kulturtilbudene. For å sikre dette må det satses på en helhetlig profilering av kulturtilbudet, åpne og inkluderende møteplasser der alle gis mulighet til deltakelse. Mål for 2014: 1. Alle barn og unge har opplevelser som gir trygghet, mestring og læring. Ansvar: Helse og omsorg, Kultur, Skole og barnehage, PRN/Aktiv Eiker 2. Elevenes faglige og sosiale læringsresultater har en positiv utvikling. Ansvar: Skole og barnehage 3. Barn og unge, uavhengig av etnisk bakgrunn, opplever at de bor i en åpen kommune som ivaretar lokale og nasjonale kulturtradisjoner samtidig som den er en viktig del av verdenssamfunnet. Ansvar: Kultur, Skole og barnehage, Helse og omsorg side 26 av 107

27 2.4 Levekår og livskraft Øvre Eiker kommune har gode nærmiljøer, gode levekår og innbyggere med ressurser og livskraft. Den enkelte innbygger i Øvre Eiker er den viktigste ressurs for å skape gode nærmiljø, gode levevilkår og livskraft gjennom å ta aktivt ansvar for sitt eget liv, egen helse, gi omsorg, delta i lokalt fellesskap og skape gode kulturtilbud og opplevelser. Det er viktig å fokusere på de positive faktorer som har innvirkning på helse og drive helsefremmende arbeid gjennom bevisstgjøring og kunnskap. Dette ligger til grunn for kommunens tilnærming til folkehelsearbeidet. At vi trives og opplever at vi har god livskvalitet er viktig for opplevelsen av egen helse. Utjevning av sosiale ulikheter er et av de viktigste bidrag til å bedre folkehelsen også i vår kommune. Det er et aktivt lag- og foreningsliv i kommunen og mange ildsjeler gjør en stor frivillig innsats. Dette bør utvikles videre, da det høyst sannsynlig er mulig å aktivisere enda større ressurser fra disse miljøene, så sant det legges til rette for det. En stor utfordring er den store veksten av eldre fra 2025, økning av antall personer med demens og nye oppgaver og ansvar kommunen har fått med ny kommunerolle (Samhandlingsreformen). Som følge av Samhandlingsreformen forventes det at kommunen i større grad kan hjelpe barn, unge og foreldre med oppfølging knyttet til psykisk helse og utfordringer knyttet til foreldrerollen. Gjennom flere år er det satset på kompetanseheving for å møte nye og større utfordringer knyttet til psykisk helse og foreldreveiledning. Prosjektet Tidlig innsats for å forebygge atferdsvansker i førskolealder skal bidra til at kommunen kan identifisere barn i risiko så tidlig som mulig, og gi familien et oppfølgingstilbud for å forebygge atferdsvansker og fremme helse. Satsing på kultur-, idrett- og fysisk aktiviteter er av stor betydning for befolkningen generelt og barn og unge spesielt. Deltakelse i fritidsaktiviteter hvor trivsel, helse, mestring og sosialt samvær er i fokus, gir en indikator på livskraft i samfunnet. Nærmiljø med tilgang på grønne arealer og trygge områder for ulike typer aktiviteter er en forutsetning for lek, fysisk utfoldelse og sosiale arenaer. Gjennom friluftsliv dannes et grunnlag for miljøengasjement, bedre helse og en bærekraftig utvikling. Mål for 2014: 1. Øvre Eiker kommune skal være i forkant med tjenester, kompetanse og bygningsmasse for å utvikle ny kommunerolle. Ansvar: Omsorg, Helse- og sosial, Bygning 2. Forsterke samhandlingen med frivillig sektor for å utvikle gode, kvalitative tilbud til kommunens innbyggere. Ansvar: Kultur, Omsorg, PRN side 27 av 107

28 3. Arbeidet med folkehelse gjennomføres i henhold til vedtatt plan. Ansvar: PRN, alle 2.5 Miljø, klima og energi Veksten i utslipp av klimagasser i Øvre Eiker reduseres, og kravene i Eu s vanndirektiv og Vannforskriften skal gjennomføres i henhold til nasjonale frister. Samarbeidet i Buskerudbyen, har som overordnet mål å stanse veksten i biltrafikken og øke bruk av kollektivtilbudene, sykkel og gange. Dette er et langsiktig arbeid. Øvre Eiker kommune deltar aktivt i arbeidet med oppfølgingen av Felles areal- og transportplan Buskerudbyen og det oppfølgende handlingsprogrammet (Buskerudbypakke II). Klimaplanen for Øvre Eiker setter krevende mål for kommunens egen drift. Arbeidet med fornybar energi og reduksjon i energiforbruk i kommunale bygg vil derfor ha høy prioritet også i Kommunens energi- og klimaplan skal hensynstas i alle beslutninger i planlegging og drift. Kravene i EUs vanndirektiv skal gjennomføres innen Arbeidet er organisert som et regionalt samarbeid der Øvre Eiker kommune deltar aktivt. Etter at det i 2012 ble utviklet kunnskapsgrunnlag for vassdragene, (fullkarakterisering, vesentlige vannforvaltningsspørsmål), utarbeides det i 2014 forslag til forvaltningsplaner og tiltaksprogram for å følge fremdriftsplan for gjennomføring av vanndirektivet. Mål for 2014: 1. Øvre Eiker kommune gjennomfører utbygging av gang-sykkelveier og legger til rette for kollektiv transport i samsvar med areal og transportplanen og forberedelser for Buskerudbypakke II. Ansvar: PRN, STI, Bygning, Skole- og barnehage. 2. Fortsette arbeidet med omlegging av energibruk i kommunale bygg for å redusere utslipp av klimagasser og energiforbruk. Ansvar: Bygning 3. Forvaltningsplan og tiltaksprogram for vassdragene skal i det vesentligste være gjennomført og klargjort for høring i Ansvar: PRN, STI side 28 av 107

29 2.6 Næringsliv, sysselsetting og kompetanseutvikling Øvre Eiker kommune har en aktiv rolle i utviklingen av næringsliv og sysselsetting. Kommunestyret vedtok i 2011 en fireårig strategisk næringsplan, for å styrke kommunens omdømme som en næringsvennlig kommune. Gjennomføringen av næringsplanen krever betydelig oppmerksomhet og oppfølging i alle seksjoner, dersom ambisjonene i planen skal innfris. Kulturnæringene, landbruksnæringene og handels- og sentrumsnæringene er angitt som prioriterte innsatsområder i den nåværende fasen av arbeidet. Rådmannen vil i tillegg foreslå å gi arbeidet med å utvikle eksisterende og nye næringsarealer høy prioritet i Mål for 2014: 1. Som et resultat av samarbeidet mellom bedrifter og kunstnere i prosjekt Forbilde 2015 skal rundkjøringene i Hokksund fremstå som kunstneriske signaturverk som vekker oppmerksomhet langt ut over Øvre Eikers grenser. Ansvar: Kultur, PRN 2. Gjennom prosjekt Landbruk 2015 er flere nye landbruksbaserte virksomheter knyttet til mat- og opplevelser i etableringsfasen. Ansvar: PRN, Kultur, Bygning 3. Som et resultat av aktivitetene i prosjekt Handel i Hokksund er det inngått og iverksatt en samarbeidsavtale mellom gårdeierne, handelsstanden og Øvre Eiker kommune, som skal fremme felles interesser i byutviklingsspørsmål, øke etterspørselen etter næringslokaler i Hokksund sentrum og tilrettelegge forholdene for handels- og sentrumsnæringene. Ansvar: PRN, Bygning 4. Det er vedtatt og iverksatt strategi for økt aktivitet på eksisterende næringsarealer utenfor Hokksund sentrum, som er forankret i et samarbeid med grunneierne. Ansvar: PRN, Bygning, STI 2.7 Omdømme og attraktivitet Øvre Eiker framstår som en attraktiv og moderne kommune Målene formulert under de øvrige satsingsområdene vil påvirke Øvre Eiker kommunes omdømme og attraktivitet. Innenfor dette satsingsområdet er det derfor trukket fram mål som er gjennomgående for hele organisasjonen. side 29 av 107

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund - Økonomiplanutvalg. Kjell E. Grønbeck Per Anton Rakkestad Knut Kvale Adrian W. K.

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund - Økonomiplanutvalg. Kjell E. Grønbeck Per Anton Rakkestad Knut Kvale Adrian W. K. ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Økonomiplanutvalget Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: 08:30 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund - Økonomiplanutvalg Hans Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteprotokoll. Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 11.12.2013 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Hans Kristian Sveaas Freddy Berg Arne

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-20172017 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2014. Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2014-20172017 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2014. Rådmannens forslag ØKONOMIPLAN 2014-20172017 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2014 Rådmannens forslag Dokumentet inneholder følgende deler: Del 1: Økonomiplan 2014-2017 Satsingsområder og årlige mål 2014 Del 2: Gebyrer og betalingssatser

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Endring av rådmannens ledergruppe og ny organisasjonsstruktur. Saksordfører: Inger Solberg

Endring av rådmannens ledergruppe og ny organisasjonsstruktur. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2012/8432-28747/2012 Arkiv: Endring av rådmannens ledergruppe og ny organisasjonsstruktur. Saksordfører: Inger Solberg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

56/16 Formannskapet Kommunestyret

56/16 Formannskapet Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2016/4910-17169/2016 Arkiv: B-sak:Budsjett 2017-2020 - utfordringsbildet Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 56/16 Formannskapet 08.06.2016 Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 13:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 13:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse 31.10.2016 Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Øvre Eiker har innbyggere som faller utenfor noen

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 med satsingsområder og årlige mål for 2016. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Økonomiplan 2016-2019 med satsingsområder og årlige mål for 2016. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2015/8641-37693/2015 Arkiv: 145 Økonomiplan 2016-2019 med satsingsområder og årlige mål for 2016. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Hans Kristian Sveaas Anne Kristin Hov

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Økonomiplan med satsingsområder og årlige mål for Saksordfører: Jørgen Firing

Økonomiplan med satsingsområder og årlige mål for Saksordfører: Jørgen Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2016/4910-35535/2016 Arkiv: 145 Økonomiplan 2017-2020 med satsingsområder og årlige mål for 2017. Saksordfører: Jørgen Firing Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Fra et ikke-sted til et sted med stolte og engasjerte innbyggere Hva skjedde? Samskaping, frivillighet, grendeutvalg og oppgaveutvalg

Fra et ikke-sted til et sted med stolte og engasjerte innbyggere Hva skjedde? Samskaping, frivillighet, grendeutvalg og oppgaveutvalg Fra et ikke-sted til et sted med stolte og engasjerte innbyggere Hva skjedde? Samskaping, frivillighet, grendeutvalg og oppgaveutvalg Ordfører Ann Sire Fjerdingstad Arena Sunnmøre 25.10.16 Om Øvre Eiker

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2015/1052-8 Arkiv: 151 Saksbeh: Malin Paust Dato: 16.09.2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato 117/15 Bystyret

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:/194-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Budsjettjustering årsbudsjett og økonomiplan - Utvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2015/11098-3273/2016 Arkiv: 103 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes via skjema som ligger under «Politikk» på kommunens hjemmeside. Eva Swane

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Endring av rådmannens kulepunkt 2: Endres til «( ) og Startlån til videreformidling med kr.»

Endring av rådmannens kulepunkt 2: Endres til «( ) og Startlån til videreformidling med kr.» Behandling i Kommunestyret - 14.12.2016 Jørgen Firing (A) fremmet følgende endringsforslag på vegne av A, Sp, SV og MDG: Tillegg til rådmannens kulepunkt 1: Kr. 600 disponeres til toleransereisene i ungdomsskolen.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 2015 2019 Frivillig sektor med lag, foreninger, organisasjoner, frivillige enkeltpersoner (ildsjeler) og grupper gjør en stor innsats og utgjør en stor forskjell

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2009/1516-10452/2009 Arkiv: 210 Regnskap og årsberetning 2008. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/09 Formannskapet

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Att. Karen N Byrhagen Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Vår dato.: 24.02.2016 Deres referanse: Vår saksbehandler: Vår referanse: 2015/11098- Toril V Sakshaug 6266/2016

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 Dokumentet inneholder følgende deler: Del 1: Kommunestyrets vedtak Budsjettskjemaer er oppdatert med

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan Handlingsprogram 2018-2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 31.10.2017 Ungdomsrådet 31.10.2017

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 09:30 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Hans Kristian Sveaas Anne Kristin Hov

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

3. Utviklingstrekk og utfordringer for rulleringen av kommuneplanen

3. Utviklingstrekk og utfordringer for rulleringen av kommuneplanen 1 1. Bakgrunn og premisser for arbeidet med rullering av kommuneplanen Plan- og bygningsloven fastslår at kommunen har plikt til å utarbeide en kommunal planstrategi minst en gang i hver valgperiode og

Detaljer

Høringsutkast. Til behandling i kommuneplanutvalget i møte

Høringsutkast. Til behandling i kommuneplanutvalget i møte Planprogram Revisjon av kommuneplanen for Øvre Eiker 2014 2026 Høringsutkast. Til behandling i kommuneplanutvalget i møte 19.3.2014 1. BAKGRUNN 1.1 Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument.

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Forslag til kommuneplan for Øvre Eiker - 2015-2027. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Forslag til kommuneplan for Øvre Eiker - 2015-2027. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-43097/2014 Arkiv: 026 Forslag til kommuneplan for Øvre Eiker - 2015-2027. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund - Budsjettmøte. Kjell E. Grønbeck Per Anton Rakkestad Knut Kvale Adrian W. K.

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund - Budsjettmøte. Kjell E. Grønbeck Per Anton Rakkestad Knut Kvale Adrian W. K. ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 08:30 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund - Budsjettmøte Hans Kristian Sveaas Freddy

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer