Til andelseierne i Rød Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Rød Borettslag"

Transkript

1 1 Rød Borettslag Til andelseierne i Rød Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Rød Borettslag det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Rød Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Rød Borettslag avholdes onsdag 8. april 2015 kl på Fjellheim Samfunnshus, Fjellveien 9, 1678 Kråkerøy. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014 A) Årsberetning og regnskap for 2014 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Tilbud fra Låsgruppen dørtelefoner - finansiering Forslagsstiller flere andelseiere B) Nytt ventilasjonsanlegg Forslagsstiller flere andelseiere Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år C) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år Fredrikstad Styret i Rød Borettslag Knut Trond Nilsen /s/ Beate Johansen /s/ Karin Strøm /s/ Hilde Marie Torp /s/

3 3 Rød Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ekstra ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Knut Trond Nilsen (på valg 2016) Rugdeveien 2 Styremedlem Beate Johansen (på valg 2016) Årfuglveien 4 Styremedlem Karin Strøm (på valg 2015) Rugdeveien 4 Styremedlem Hilde Marie Torp (på valg 2015) Lomveien 5 Varamedlem Trine Tingelholm Karlsen Rugdeveien 2 Varamedlem Arild Svendsen Rugdeveien 4 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Trine Tingelholm Karlsen Rugdeveien 2 Varadelegert Ingen Valgkomiteen Gunn Marie Søland Årfuglveien 1 Bente Toftdahl Årfuglveien 5 Styrets medlemmer består i dag av 1 mann og 3 kvinner. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Rød Borettslag Borettslaget består av 140 andelsleiligheter. Rød Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i FREDRIKSTAD kommune med følgende adresse: Rugdeveien 2, 3, 4 Rugdeveien 1A-C Årfuglveien 1-5 Gårds- og bruksnummer : Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

4 4 Rød Borettslag Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Rød Borettslag har en deltidsansatt vaktmester. Det anses at borettslaget har et bra arbeidsmiljø. Det har ikke forekommet arbeidsulykker. Det har ikke vært sykefravær. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

5 5 Rød Borettslag KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av leie Telenor, Mobile Norway og lading el-bil. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr ,-. Resultat Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets ets disponible midler er en vesentlig størrelse knyttet til borettslagets økonomi og utgjorde pr kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Rep.vedlh./invest. Pers.kost./styreh. 16 % 6 % Kabel/TV 8 % KOSTNADSDIAGRAM - RØD BORETTSLAG Andre driftskostn. 7 % Div. honorarer 8 % Energi 1 % Finanskostnader 14 % Kom.avg./forsikr. 28 % Avdrag 12 %

6 6 Rød Borettslag KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter vedlikehold av tak Rugdeveien 4. Kommunale avgifter Kommunale avgifter ble budsjettert med 7 % økning. Ingen endring av eiendomsskatten. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Rød Borettslag. Det ble lagt til grunn en økning på 8 % av årets premie. Lån Rød Borettslaget har lån i EIKA (Terra) med flytende rentesats på 3,65 % pr Lånet er fra 2012, og har en løpetid på 30 år. Lånet i Husbanken har fastrenteavtale med rentesats på 2,39 %. Fastrenteavtalen utløper Lånet er opprinnelig fra 2002, med en løpetid på 30 år. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonorar ble planlagt med en økning på 4,0 %. Regjeringen la frem forslag om å innføre merverdiavgift på forretningsførerhonorar og det ble tatt høyde for dette i budsjettet. Regjeringen gjennomførte tiltaket. Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2015.

7 7 Rød Borettslag Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2015 forutsetter en økning av felleskostnadene på 2 % fra Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Fredrikstad Styret i Rød Borettslag Knut Trond Nilsen /s/ Beate Johansen /s/ Karin Strøm /s/ Hilde Marie Torp /s/

8

9

10 . 10 Rød Borettslag 3533 RØD BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag kjøpesum anl.midler Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

11 11 Rød Borettslag RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Festeavgift Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

12 12 Rød Borettslag BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Håndkasse Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 140 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpte renter Påløpte avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0

13 13 Rød Borettslag Fredrikstad, Styret for Rød Borettslag Knut T. Nilsen /s/ Karin Strøm /s/ Beate Johansen /s/ Hilde Marie Torp /s/

14 Rød Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Garasjeleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Garasjeleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

15 15 Rød Borettslag NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Diverse Innbetalt for lading El-bil 775 Innbetalt av Mobile Norway vedr. basestasjon Innbetalt av Telenor SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Deltidsansatt vaktmester Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring -581 SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr ,- I tillegg har styret fått dekket snitter til julebord og drikke til generalforsamling for kr 1.080,-, jf. note 10. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 2.870,- NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Forprosjektering av heis ved ØPAS i 2009 og SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

16 16 Rød Borettslag NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Eiendomsskatt Kommunale avgifter SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Skadedyrarbeid Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell -115 Trykksaker Kurs, seminar Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff maskiner osv Vedlikehold maskiner osv Bilgodtgjørelse Reisekostnader -330 Bankgebyr -846 Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken 937 Renter av sparekonto i OBOS-banken Utbytte Gjensidige SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER EIKA renter, lån Husbanken renter, lån EIKA gebyr, lån -600 Husbanken gebyr, lån -60 Andre rentekostnader -693 SUM FINANSKOSTNADER

17 17 Rød Borettslag NOTE: 13 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Tilgang 2002, kjøkken og balkonger Parkeringsplass SUM BYGNINGER Gnr.424/bnr.226 M. flere Tomten er festet til Fredrikstad Kommune for stedsevarig fra Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 14 VARIGE DRIFTSMIDLER Henger Tilgang 2013 Avskrevet i år Snøfreser Tilgang 2006 Avskrevet tidligere Avskrevet i år Stiger Tilgang 2002 Avskrevet tidligere Avskrevet i år 163 Garasjeanlegg Tilgang 1967 Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Skattetrekk overført OBOS Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2015, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2015.

18 18 Rød Borettslag NOTE: 16 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN EIKA (Terra) Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,65%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 2,39%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 17 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 18 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 19 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Avsatt revisjonshonorar Til gode, utflyttet andelseier SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

19 Rød Borettslag NOTE: 20 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd Pantelån Påløpte avdrag TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger TOTALT

20 20 Rød Borettslag 4 INNKOMNE FORSLAG 4 a. Forslag til generalforsamlingen fra andelseiere - dørlåssystem. Datert Dørlåssystem Det er en del folk inne i gangene som ikke alle ønsker og det skaper utrykkhet. For å få slutt på dette er det et forslag til styret om installering av låste dører døgnet rundt. Vi kan be styret om å finne en bra økonomisk løsning for alle. Noen vil kanskje bet. hele summen mens andre vil ha et lite beløp i mnd. en periode. Vi stiller oss bak dette forslaget til styret. Med vennlig hilsen Bente Toftedahl, Årfuglvn. 5 med mange fler Ruth Borge, Årfuglvn. 4 med mange fler (vedlegget blir å finne hos styret på generalforsamlingen) Styret har gjennomgått tilbudet fra Låsgruppen. I tillegg vil adgangskontroll over inngangspartiet til blokkene gi flere fordeler. Bl.a. kan du kommunisere med vedkommende som ønsker adgang til din leilighet eller blokka forøvrig. Velger man porttelefon med kamera, kan man i tillegg få oversikt over hvem som søker kontakt uten å behøve å gjøre vedkommende oppmerksom på at man er hjemme. Man får også kontroll på at uvedkommende ikke ferdes I gangene, samtidig som man også stenger tilgangen for uønskede dyr, krypdyr osv. Når inngangsdør er låst slipper man også å gå ut av leiligheten for å slippe gjester inn ved besøk. I tillegg er det nå blitt fremmet forslag for Generalforsamlingen om adgangskontroll gjentatte ganger og Styret mener nå at tiden er moden for å gjennomføre det ønskede tiltaket uten forbehold. Det er innhentet tilbud fra Låsgruppen på dørtelefoner til 8 oppganger med 16 leiligheter. Til sammen 8 stk. utetablå, og 128 stk. svartelefoner. Styret har gjennomgått tilbudet fra Låsgruppen og innstiller for Generalforsamlingen at forslaget gjennomføres. Tilbudet fra Låsgruppen AS lyder på kr ,- eks mva. I tillegg tilkommer kr 2850,- eks mva pr oppgradering til video svarapparat, for de som ønsker dette. Dette finansieres således av den enkelte andelseier.

21 21 Rød Borettslag Styret forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å gjennomføre påkostning av dør telefoner med en kostnadsramme på ca. kr ,- Styret får fullmakt til å refinansiere eksisterende lån og ta opp nytt lån, på inntil kr ,- Refinansiering av eksisterende lån (lån nr i EIKA) ca. kr ,- Kostnader til dør telefon kr ,- Lånebeløp kr Lånet gis pantesikkerhet foran fellesobligasjonen. Det forutsettes at oppgradering til video svarapparat priset til kr 2850,- eks mva dekkes av den enkelte andelseier.

22 22 Rød Borettslag

23 23 Rød Borettslag

24 24 Rød Borettslag

25 25 Rød Borettslag 4B NYTT VENTILASJONSSYSTEM- forslag fra andelseier Torhild E, Tornstad m fl. Styrets innstilling: Styret ønsker ikke å utrede nytt ventilasjonsanlegg på nåværende tidspunkt.

26 26 Rød Borettslag Orientering om borettslagets drift Styrets arbeid Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 12 møter og avholdt 71 saker. Det har vært 9 eiendomsoverdragelser i Oppsummering av de viktigste sakene og tiltakene styret har behandlet Restaurering av farge i alle trappeoppganger Styret har i samarbeid med malerfirma Ronny Markussen AS malt alle trappeoppganger i ny farge. Automatiske dørlåser Styret har i samarbeid med Låsgruppen fått installert automatiske dørlåser i alle oppganger. Taktekking I løpet av 2014 ble alle tak kontrollert og godkjent av Icopaltak Øst. Det ble også foretatt en mindre reparasjon av tak Rugdevn. 4 sommeren Radonmåling Det var to leiligheter som skilte seg ut ved Radonmåling 2013 med en høyere radonverdi enn de andre. Disse har blitt kontrollert i 2014 og begge ble godkjent. Dugnad Det er utført frivillig dugnad i forbindelse med felling av trær på borettslagets område. Søppelhus Vaktmester har gjort rent på takene og vasket samtlige søppelskur. Annet Gressklipping og snømåking har i 2014 blitt utført av OBOS sin vaktmestertjeneste. Renhold av trappeoppganger er utført av Tjenestekompaniet AS. Gårdsservice AS hadde arbeidet med å fjerne strøsand våren Styret Styret har opprettet egen webside og telefonnummer for Rød Borettslag. Web adressen er Der vil det i tiden som kommer bli lagt ut nyheter og andre saker som vil være av interesse for alle som bor i Borettslaget eller som planlegger å kjøpe leilighet hos oss. Henvendelser til styret skal i framtiden sendes til eller ved å ringe til vårt nye kontaktnummer for Borettslaget som er

27 27 Rød Borettslag Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmester Deltidsvaktmester ivaretar noe av det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Deltidsvaktmester Arild Hansen har adresse Årfuglveien 1, 1679 Kråkerøy. Vaktmester kan kontaktes på telefon Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i Parkering Borettslaget har parkeringsplasser og garasjeplasser som leies ut etter ventelister. De som ønsker plass kan ta kontakt med styret. Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Beboere/andelseiere har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene.

28 28 Rød Borettslag Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Utleie av egen bolig (bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Telefoni og bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV Det er opprettet avtale med Canal Digital. T-We plattform og med nye dekodere. Større vedlikehold og rehabilitering 2013 Gulvbelegg og gulvlister Belistet og malt alle mellomdører 2013 Oppgradering av garasjeområdet Drenering, asfaltering etc Maling av vegger i alle trappeoppg. Nytt låssystem

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Myrer Borettslag

Til beboerne i Myrer Borettslag 1 Myrer Borettslag Til beboerne i Myrer Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag 1 Skolegata 4 Abc Borettslag Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Hamborg Borettslag

Til andelseierne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til andelseierne i Hamborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Hammergården Borettslag

Til andelseierne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til andelseierne i Hammergården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Hamborg Borettslag

Til andelseierne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til andelseierne i Hamborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling avholdes onsdag 11. juni kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli avholdt

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Meklenborg Borettslag

Til andelseierne i Meklenborg Borettslag Til andelseierne i Meklenborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Økernly Borettslag

Til andelseierne i Økernly Borettslag 1 Økernly Borettslag Til andelseierne i Økernly Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 1 Grandeløkken Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Detaljer

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til andelseierne i Løren Torg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer