Årsrapport 2009 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS"

Transkript

1 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS Årsrapport 2009 Lovisenberg Diakonale Sykehus AS (LDS) eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har et ideelt formål. Med en omsetning i 2010 på vel 1,25 mrd.kr. og 1245 årsverk (ca ansatte) er det Norges største private sykehus. Sykehuset har siden den første driften startet i 1868 vært en integrert del av Oslos offentlige helsetilbud, og har langsiktig driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. LDS har lokalsykehusansvar med øyeblikkelig hjelp-funksjon innen indremedisin for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St.Hanshaugen med Sentrum, vel en fjerdedel av byens befolkning, eller ca innbyggere. Øyeblikkelig-hjelpansvaret innen psykisk helsevern omfatter bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St.Hanshaugen samt for barne- og ungdomspsykiatri også bydel Vestre Aker. Voksenpsykiatrien har i tillegg døgntilbud utover akuttfasen for bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern (ca 40 % av Oslos befolkning). Tilbud til hele landet gis innen planlagt kirurgi og det nasjonale kompetansesenteret TAKO. Sykehuset har et særlig fokus på storbyproblematikk, rus og psykisk lidelse og etniske minoriteter. Basert på kjerneverdiene kvalitet og nestekjærlighet skal Lovisenberg Diakonale Sykehus gi gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen sykehuset betjener, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, kjønn, etnisk bakgrunn, religion og sosial status. 2 Lovisa Våren

2 Historie og diakonalt verdigrunnlag Diakoni tar sitt utgangspunkt i og omsorgen Jesus viste for syke og forsømte, slik det gjenspeiler seg blant annet i fortellingen om Den barmhjertige samaritan og nestekjærlighetsbudet. Ordet diakoni stammer opprinnelig fra et gresk verb, som betyr å stå til tjeneste og ha omsorg for. Vilje til tjeneste for andre på et høyt faglig nivå, har vært sykehusets engasjement helt fra starten i 1868, da Norges første sykepleier, pionéren Cathinka Guldberg, startet arbeidet med å bygge opp sykehuset og sykepleierutdanningen. Her skrev Rikke Nissen landets første lærebok i sykepleie for å fremme kunnskapsbasert praksis: nøiaktig og sikkert Kjendskab. Vi ønsker å møte pasienter og pårørende med vennlighet, respekt og tjenestevilje. Vi vil gi god og likeverdig behandling og omsorg, utført med faglig dyktighet og med tanke for hele mennesket. Dette inkluderer også å møte livssynsrelaterte og eksistensielle spørsmål knyttet til sykdom og lidelse med respekt og oppmerksomhet. Klinikk for medisin har spesialister innen de fleste fagområder. Klinikken har Mottak, Overvåkning med intensivplasser, Poliklinikk, Geriatrisk seksjon med akuttgeriatrisk enhet poliklinikk og uteteam, samt fire indremedisinske sengeposter: Post 6: Infeksjonsmedisin og gastroenterologi Post 7: Lungesykdommer, onkologi og hematologiske sykdommer Post 8: Akutt hjerneslag og hjertesykdommer Post 9: Akutt geriatri og rehabilitering. Hospice med lindrende behandling, pleie og omsorg til pasienter med langtkommet kreft eller annen alvorlig sykdom. Det samarbeides med sykehjem og hjemmetjeneste for kompetanseutvikling innen omsorg ved livets slutt. Klinikken har en spesiell oppmerksomhet mot pasientgrupper med minoritetsbakgrunn og pasienter med sammensatt problematikk av somatiske sykdommer, rus og psykisk lidelse. Høy forekomst av astma/kols, diabetes og hjertesykdommer i befolkningen sykehuset betjener, gjør at sykehuset også satser særlig på pasientopplæring og forebyggende poliklinikk innen disse sykdommene. Klinikk for kirurgi tar imot pasienter fra hele landet for planlagte operasjoner innen ortopedi, øre-nese-hals og generell kirurgi. Den elektive virksomheten gir en gunstig driftssituasjon med lavt antall sykehusinfeksjoner og sjelden strykninger i operasjonsprogrammet. Ortopedisk enhet har spesielt mye erfaring innen operasjoner i store ledd som kne, hofte og skulder. Med årlig ca. 970 innsatte kne- og hofteproteser er LDS størst i landet på området. Øre-nese-hals-virksomheten har blant annet spesialkompetanse og spesialutstyr for nese-bihulekirurgi. Øre-nese-halstilbud til barn, spesielt barn under tre år, er omfattende, og Anestesiavdelingen utfører årlig over 900 barneanestesier. Vi har spesiell kompetanse for utredning av søvnapné hos barn og barn med medfødte misdannelser eller sykdommer. Tverrfaglige tilbud med mestringskurs, utredning og behandling i forbindelse med søvnapné generelt. Hørselssentralen gir tilbud til pasienter med nedsatt hørsel, og tilpasser høreapparat. Generell kirurgi driver dagkirurgi med hovedvekt på åreknuter og brokk, med ca operasjoner årlig. Enheten har også tilsyn med pasienter ved sykehusets medisinske avdeling. Nøkkeltall plantall Senger somatikk Senger psykiatri * Ortopediske operasjoner ØNH-operasjoner DRG somatikk Polikl.konsult.somatikk Polikl.konsult. voksenpsyk. og rus Polikl.konsult. BUP Utskrevne døgnpas., psyk. og rus * Utskrevne døgnpas. somatikk Årsverk ca Mill. kr. i budsjett, ca * Tall fra Oslo Hospital ikke medtatt 2 Forsidefoto: Økende ambulant virksomhet og samhandling med kommunehelsetjenesten. Foto: Morten Brun

3 Radiologisk avdeling er organisert i klinikken og har økt sin virksomhet med ny MR og CT. Lovisenberg psykisk helsevern har en rekke ulike behandlingstilbud som tilrettelegges ut fra behovet til den enkelte pasient, i nært samarbeid med primærhelsetjenesten. Enhetene har ukentlige møter med representanter fra bydelene, for i fellesskap å prioritere sengeplasser og behandling, og samarbeider om tilrettelegging av botilbud i bydelene. Psykiatrisk avdeling gir tilbud ved akutt psykisk lidelse som trenger sykehusinnleggelse. Ved behov for videre sykehusinnleggelse etter akuttfasen gis tilbud ved Vor Frue Hospital og Oslo Hospital. Andre får oppfølging fra sitt distriktspsykiatriske senter (DPS): Bydel St. Hanshaugen med Sentrum ved Lovisenberg DPS, og bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka ved Tøyen DPS. DPS ene har voksenpsykiatrisk poliklinikk, gruppebehandling og ambulant behandling. Tøyen DPS gir tilbud til hele sektor innen DPS-døgnplasser. Ruspoliklinikken har både leger og den kommunale sosialtjenesten som henvisende instans, og betjener hele Lovisenbergs opptaksområde. Det er også akutt-team. Ved Lovisenberg DPS er det opprettet kveldspoliklinikk i samarbeid med prosjektet Raskere tilbake. Nic Waals Institutt gir poliklinisk tilbud innen psykisk helse barn- og ungdom, og har også omfattende virksomhet innen forsknings- og fagutvikling og undervisning. Det er også utviklet samarbeidsavtale med bydel om bindeleddsstillinger - psykologer som arbeider med tilknytning til både første- og annenlinjetjenesten. TAKO-senteret er et nasjonalt oralmedisinsk kompetansesenter for pasienter med sjeldne medisinske tilstander og problemer med tenner, munnmotorikk og svelg. Sykehustannlege er tilknyttet senteret, der pasienter med langvarig psykisk lidelse og rusavhengighet får tannhelsetilbud. Klinikk for medisinsk service betjener sykehusets kliniske avdelinger, med ergoterapi, logopedi, fysioterapi, klinisk ernæring, klinisk kjemisk laboratorium, prestetjeneste, sosionomtjeneste, frivilligkoordinator og tolketjeneste med bestilling på internett. Laboratoriet yter også tjenester til førstelinjen. Læringsog mestringssenteret ligger administrativt under klinikken, og gir tverrfaglige læringstilbud til pasienter og pårørende. Flere kurs er tilrettelagt for minoritetsspråklige. Det tilbys også en rekke kurs innen psykisk helsevern. Oversikt over aktuelle kurs finnes på sykehusets internettsider. Brukerutvalget med representanter for pasienter, pårørende og andre brukere bidrar til utviklingen av sykehusets tjenestetilbud. Kvalitetsutvalget med representanter for sykehuset, en sykehusfarmasøyt og en bydelsoverlege arbeider for å stimulere forebyggende og kvalitetsfremmende arbeid. Forskningsutvalget bistår i forskningsprosjekter, og arrangerer bl.a. forskningsseminarer. Det vektlegges at forskning og fagutvikling har et målrettet i forhold til pasientbehandlingen. For tiden pågår ca 20 doktorgradsprosjekter, samt en rekke fagutviklingsprosjekter. Klinisk etikk komité er et uavhengig, tverrfaglig forum for drøfting av etiske problemer i klinisk praksis. Komiteen arrangerer seminarer for å stimulere til refleksjon og samtale rundt etiske temaer, og har et nært samarbeid med Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. 3

4 Styrets årsberetning 2009 Virksomhetens art Lovisenberg Diakonale Sykehus AS (LDS) er et aksjeselskap med ideelt formål og diakonalt verdigrunnlag, eid av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg. Lovisenberg Diakonale Sykehus er lokalsykehus i Oslo, med øyeblikkelig hjelpfunksjon innen indremedisin for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen med Sentrum, vel 25 prosent av byens befolkning, eller ca innbyggere. Øyeblikkelig hjelpansvaret innen psykisk helsevern omfatter bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen samt for barne- og ungdomspsykiatri også bydel Vestre Aker. Voksenpsykiatrien har i tillegg døgntilbud utover akuttfasen for bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern (ca 40 % av Oslos befolkning). Sykehuset har et særlig fokus på storbyproblematikk, rus og psykisk lidelse og etniske minoriteter. Sykehuset har også noen særskilte funksjoner. Pasienter fra hele landet tas imot ved Klinikk for kirurgi for planlagte operasjoner innen ortopedi, øre-nese-hals og generell kirurgi. TAKO-senteret er et nasjonalt oralmedisinsk kompetansesenter for sjeldne medisinske tilstander. Hospice gir lindrende behandling, pleie og omsorg i livets sluttfase til pasienter med kreft eller annen alvorlig sykdom. Styret legger vekt på implementering og synliggjøring av sykehusets diakonale verdigrunnlag. Alle som arbeider ved LDS skal bidra til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Verdiene skal ha betydning for den daglige virksomheten; hvordan vi utfører vårt arbeid, hvordan vi møter pasienter, pårørende og samarbeidspartnere, og hvordan vi møter hverandre som kolleger. Arbeidsmiljø, personale og inkluderende arbeidsliv, og likestilling Ved utgangen av 2009 var antall årsverk 1220 (1200 årsverk i 2008) og ca.1700 ansatte. Det arbeides systematisk med tiltak som har til formål å redusere sykefraværet. Det totale sykefraværet var i 2009 på 8,0 % (8,0 % i 2008). Sykefraværet for kvinner var på 8,9 % i 2009 (8,8 % i 2008, 8,6 % i 2007) og for menn på 5,5 % i 2009 (5,7 % i 2008, 6,0 % i 2007). Det egenmeldte sykefraværet utgjorde i ,4 %. Sykehuset har inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA). Sykehuset har identifisert strategiske mål for IA-arbeidet, og det er utarbeidet handlingsplaner på bakgrunn av målene. I 2009 ble arbeidet med en livsfaseorientert personalpolitikk sluttført. Sykehuset har gått igjennom og revidert eksisterende ordninger med sikte på en helhetlig seniorpolitikk basert på et utvalg av gjennomgående tiltak på virksomhetsnivå for alle yrkesgrupper. I tillegg er det lagt stor vekt på å formidle lederes ansvar for individuell tilrettelegging med utgangspunkt i den overordnede politikken. Det nevnes spesielt at seniormedarbeidere får tilbud om individuelle seniorsamtaler i regi av KLP, og at seniormedarbeidere fra 62 år gis fri i form av seniordager. Arbeidet med seniorpolitikken har vært gjennomført i en partsammensatt arbeidsgruppe. Ordningen med husjordmor er videreført og skal evalueres i Det har ikke blitt rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i store materielle skader eller personskader. Det er registrert 94 skadetilfeller i 2009 som er meldepliktige til trygdeetaten jf. Folketrygdloven 13-14, dvs. skader som enten krever medisinsk behandling eller som gir sykefravær (114 i 2008). Av disse er 17 skadetilfeller meldt til trygdeetaten etter ønske fra ansatte, uavhengig av kategori (26 i 2008). Det er dessuten meldt 178 registreringspliktige skader (116 i 2008). De psykiatriske avdelingene har tradisjonelt størst andel av innrapporterte skader. Reduksjonen av skader må sees i sammenheng med utviklingen innen psykiatriske døgnplasser, med bedre pasientflyt og redusert beleggsprosent i Psykiatrisk akuttavdeling. Det gjøres forebyggende miljøarbeid i forhold til utagering i postene, og det arbeides med å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse, for å skape størst mulig trygghet i vanskelige situasjoner. Mange skader kan i perioder være knyttet til samme pasient, og det legges vekt på det forbyggende aspektet ved systematisk å vurdere voldsrisiko ved inntak av pasienter. Det arbeides også systematisk med å forebygge stikkskader for å begrense disse skadene. Helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet vektlegges med fokus på kvalitet gjennom systemutvikling, opplæring og et nært samarbeid med vernetjenesten og ledere på ulike nivåer. Tydeliggjøring av den enkelte leders og medarbeiders ansvar for arbeidsmiljøet, grundig introduksjonskurs og oppfølging av nyansatte, informasjon, medinnflytelse og samarbeid står sentralt. Det har vært gjennomført lovpålagt arbeidsmiljøkurs for verneombud og ledere. Det gjennomføres jevnlig sikkerhetskurs, brannvernkurs, introduksjonskurs for nytilsatte og hjerte- og lungeredningskurs. Sykehuset legger vekt på et inkluderende, mangfoldig miljø med likestilling og likeverd. Likestillingsperspektivet er omtalt i de personalpolitiske retningslinjene. Kjønnsfordelingen i 2009 var 75 % kvinner og 25 % menn. På mellomledernivå (totalt 75 ledere) var det 67 % kvinner og 33 % menn. I administrerende direktørs ledergruppe (totalt 17) var sammensetningen 53 % kvinner og 47 % menn, og i sykehusets styre var kjønnsfordelingen i 2009 tre kvinner (33 %) og seks menn (67 %). Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, 4

5 hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. LDS har en lang tradisjon i forhold til å vektlegge et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø. Likestillingsperspektivet er omtalt i de personalpolitiske retningslinjene. Sykehuset har nedfelt egne retningslinjer for forebygging og håndtering av atferd som defineres som trakassering eller annen utilbørlig opptreden samt retningslinjer for forebygging og håndtering av konflikter. Hensikten er å etablere en kjent, forankret og standardisert fremgangsmåte i dette arbeidet. Retningslinjene tydeliggjør sykehusets strategi for å forebygge trakassering og bidra til en inkluderende og åpen bedriftskultur, i tråd med sykehusets verdigrunnlag. Opplæring med hensyn til å forebygge diskriminering og fremme likestilling er også inkludert i HMSopplæringen. Sykehuset har ansatte med ulik kulturell og religiøs tilknytning innen de fleste avdelinger og profesjoner. Det legges til rette for ulike ritualer og feiring av egne høytider. Gjennomsnittlig årslønn uten tillegg på sykehuset var NOK , hvorav kvinners årslønn var NOK og menns årslønn var NOK Hovedforklaringen på forskjellen er ulik lønn innen ulike profesjoner og at % -andel mellom kjønn er ulik i disse faggruppene. Innad i de kliniske profesjonene (lege, sykepleie osv), er det små lønnsforskjeller. Antall ansatte i deltidsstilling er litt høyere for kvinner (40 %) enn menn (32 %). Antall kvinner i heltidsstilling var i 2009 på 640 (60 %). Antall menn i heltidsstilling var på 251 (68 %). Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner var på 84 % og for menn på 84 %. Arbeidsmiljøet ved sykehuset anses for godt. Dette underbygges blant annet ved at vi rekrutterer bra og at ansatte gir uttrykk for å trives på sykehuset. Medarbeiderundersøkelse for alle ansatte gjennomføres jevnlig og er et viktig verktøy for ledelsen for å følge opp ulike aspekter ved arbeidsmiljøet i sykehuset. Tradisjoner som for eksempel julelunsj for alle ansatte, vårfesten og markering av jubileer for ansatte som har arbeidet i sykehuset lenge, bidrar også til trivsel og et godt arbeidsmiljø. Alle større saker av betydning for sykehusets drift drøftes løpende med de ansattes representanter i sykehuset. Representanter for de ansatte og ledelsen møtes regelmessig i arbeidsmiljøutvalget (AMU), som har avholdt seks ordinære og to ekstraordinære møter i Det gjennomføres regelmessige møter med hovedtillitsvalgte (Samarbeidsutvalget, SU) for gjensidig informasjon og drøfting av aktuelle problemstillinger. Våren 2009 ble det gjennomført et mellomårsoppgjør. Forhandlingene ble sluttført i enighet med alle arbeidstakerorganisasjonene. Miljørapportering Avfallshåndtering er en del av sykehusets systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Sykehuset har felles overordnede prosedyrer for håndtering av ulike typer avfall, og det arbeides kontinuerlig med å sikre en best mulig avfallshåndtering ved alle klinikker og avdelinger. Sykehuset kildesorterer avfallet, og samarbeider med Veolia Miljø Gjenvinning A/S. Smitteavfall håndteres av Renovasjonsetaten, Oslo kommune. Sykehuset har gjennomført målrettede tiltak innenfor ENØK. Sykehuset er tilknyttet fjernvarme produsert av fornybar energi, og dette utvides som erstatning for elektrisk oppvarming av lokaler og varmtvann. Det er gjennomført omfattende utskiftning av vinduer i sykehusets bygningsmasse, og etterisoleringer. Sykehuset benytter sentral driftsovervåkning av tekniske anlegg til regulering av ventilasjon og oppvarming. Driftsovervåkning er utvidet i Lysarmaturer som inneholdt PCB er forskriftsmessig skiftet ut, og ny energieffektiv belysning etableres ved renovering. Automatisk lysregulering er etablert i nye bygg. Redegjørelse for årsregnskapet Lovisenberg Diakonale Sykehus AS hadde et årsoverskudd i 2009 på MNOK 30,8. Overskuddet skyldes i hovedsak økte inntekter for behandling av pasienter som er bosatt i andre helseregioner (gjestepasienter) og økte inntekter som følge av økt poliklinisk aktivitet, samt effektivisering av driften. De samlede investeringene av varige driftsmidler var på MNOK 25,4 (21,6 i 2008). Dette knytter seg i hovedsak til kjøp av bedriftshytter og innkjøp av medisinteknisk utstyr. Sykehusets likviditetsbeholdning pr var på MNOK 122,7 i form av kontanter og bankinnskudd. Innestående skattetrekksmidler utgjør MNOK 28,0 av beholdningen pr Pr utgjorde kortsiktig gjeld 37,5 % av samlet gjeld og egenkapital. Til sammenligning utgjorde kortsiktig gjeld 33,2 % av samlet gjeld og egenkapital pr Egenkapitalandelen var på 26,6 % pr mot 23,2 % pr Lovisenberg Diakonale Sykehus Eiendomsselskap ble avviklet i Fortsatt drift Sykehuset har en langsiktig avtale med Helse Sør-Øst RHF om leveranse av spesialisthelsetjenester. I tillegg til den langsiktige avtalen inngår partene en årlig driftsavtale som blant annet definerer hvilke tjenester, og i hvilket omfang, sykehuset skal levere helsetjenester. Et viktig prinsipp i den langsiktige avtalen er at sykehuset skal likebehandles med helseforetakene. Sykehuset har imidlertid ikke helseforetakenes konkursvern og må forholde seg til aksjeloven hva gjelder økonomiske prinsipper. 5

6 Bokført egenkapital pr er MNOK 176,8. Pensjonsberegningene fra KLP viser et ikke bokført estimatavvik på MNOK 291,6 pr Egenkapital justert for estimatavviket er MNOK -114,7 ved avslutningen av Det ble i 2008 foretatt en verdivurdering av Lovisenberggt. 17, og det ligger merverdi i bygningsmassen i forhold til bokført verdi. Den reelle egenkapitalen pr er således positiv. Årsregnskap for 2009, driftsavtalen for 2010 og sykehusets langsiktige driftsplaner, viser grunnlag for fortsatt drift. I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og er lagt til grunn for regnskapsavleggelsen. Fremtidig utvikling Sykehusets avtale med Helse Sør Øst RHF har nedfelt prinsippet om et geografisk definert opptaksområde for lokalsykehusansvaret innen indremedisin og psykiatri. Innbyggertallet for bydelene i dette opptaksområde har en forventet årlig vekstrate på 1,5 2,5 prosent frem til 2020, hvilket er en stor økning sammenlignet med resten av Oslo. Kirurgisk klinikk har godt renommé og gir et kvalitetsmessig og effektivt tilbud innen planlagt kirurgi spesielt innenfor fagområdene ortopedi og øre-nese-hals sykdommer, og behandler pasienter fra hele landet. Renovering og oppgradering av sykehusets bygg og utstyr har vært vesentlig de siste årene. Nytt radiologisk utstyr (CT i 2008 og MR i 2006) er installert. Sengeposter er oppusset og nybygg oppført til både somatikk og psykiatri de siste fem år. Ved hjelp av regjeringens tiltakspakke for å dempe realeffekten av finanskrisen ble sykehuset tildelt midler til flere renoveringsprosjekter i Blant annet er fasader og vinduer renovert ved Vor Frue Hospital og ved Nic Waals Institutt og Lovisenberg DPS. Vinduer er skiftet i deler av sykehusets hovedbygg, samt at kjellergang, trappeløp, kontorer og lagerlokaler er renovert. Ventilasjonsanlegg i medisinsk poliklinikk er påbegynt. I forbindelse med overtagelse av pasienter fra Dagali er sengeposter m.m. renovert ved Vor Frue Hospital. Sykehuset har sentralisert, stabil og sikker drift av IKT-systemer. I 2009 er det gjennomført omfattende oppgraderinger av sentrale IKT-systemer. Elektronisk kommunikasjon mellom sykehuset og Oslo, 25. mars 2010 førstelinjetjenesten er videreutviklet og økt i omfang i Sykehuset har en god drift og er velrenommert, noe som ikke minst skyldes lojale og faglig dyktige medarbeidere på alle nivåer, og som gjenspeiles i det faktum at rekrutteringssituasjonen for de forskjellige yrkesgruppene oppleves som meget god. Styret uttrykker sin takk til alle ansatte for den gode innsatsen. Resultatdisponering Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende kontantstrømoppstilling og noter gir etter styrets oppfatning fyllestgjørende informasjon om resultatet i 2009 og den økonomiske stillingen pr Lovisenberg Diakonale Sykehus AS har for 2009 et årsoverskudd på MNOK 30,8. Egenkapitalen er på MNOK 176,8, og den frie egenkapitalen pr er MNOK 110,3. Styret foreslår følgende disponeringer og overføringer: Overskuddet på MNOK 30,8 overføres til annen egenkapital. 6

7 Sykehusstyret Styret hadde pr følgende sammensetning: Styreleder: Sveinung Lunde Styrets nestleder: Kaare Granheim Aksjonærvalgte representanter: Torstein Lalim, Runo Lilleaasen, Karen Kaasa, Ann-Christine Fritzsønn Ansattes representanter: Aina Ryttersveen Johansen, Magne Sunde Flatlandsmo, Hauk Bjerke Ansattes vararepresentanter: Tonje Mellin-Olsen, Jon Sverre Holten, Birgith V. Ullnæss Aksjonærvalgte vararepresentanter: Torill G. Kjøllesdal, Kai Lindseth, Inger Margrethe Holter, Åse Snøtun, Berit Hovland, Ragnhild Utgård Nordahl 7

8 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS RESULTATREGNSKAP Beløp i NOK Note DRIFTSINNTEKTER Ordinære driftsinntekter 1, Salg av varer og tjenester Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Kjøp av helsetjenester Forbruk av matvarer, medisiner og medisinske forbruksvarer Lønnskostnader og andre personalkostnader 2, Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSIELLE POSTER Renteinntekter Rentekostnader Sum finansielle poster ÅRSRESULTAT

9 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS BALANSE Beløp i NOK Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Investering i aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varebeholdning Kundefordringer Andre fordringer Investeringer Kontanter, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Aksjekapital 16, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser Sum forpliktelser LANGSIKTIG GJELD Langsiktig gjeld eierne Pantegjeld Øvrig langsiktig gjeld Lån fra Helse Sør-Øst RHF Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig off.avgifter, skattetrekk o.l Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

10 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS KONTANTSTRØMOPPSTILLING Beløp i NOK Likvider tilført / brukt på virksomheten: Tilført fra årets virksomhet *) Endring i kundefordringer, leverandørgjeld og varelager Endring i andre kortsiktige poster Differanse mellom pensjonspremie og pensjonskostnad Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført / brukt på investeringer: Investeringer i varige driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført / brukt på finansiering: Opptak av langsiktig gjeld 0 0 Nedbetaling av langsiktig gjeld Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring av likvider gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning *) Dette tallet fremkommer slik: Årsresultat Inntektsføring av langsiktig forpliktelse NWI Ordinære avskrivninger Tilført fra årets virksomhet

11 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt om regnskapet Regnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter. Prinsipper for inntektsføring Driftsinntektene til sykehuset består i hovedsak av grunnfinansiering fra Helse Sør-Øst RHF, aktivitetsbaserte inntekter og andre driftsinntekter. Grunnfinansieringen består av basisinntekt til drift og investering. I tillegg kommer inntekt til nasjonalt kompetansesenter samt tildeling av forskningsmidler og diverse andre tilskudd. Grunnfinansieringen fastsettes i den årlige Driftsavtalen mellom sykehuset og Helse Sør-Øst RHF. Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF-inntekter (ISF= innsatsstyrt finansiering), øvrige polikliniske inntekter og egenandeler. Sykehuset får inntekter for behandling av pasienter bosatt i andre regioner (gjestepasientinntekter) og inntekter fra selvbetalende pasienter. Andre inntekter tilknyttet kjernevirksomheten er fra laboratorie- og røntgentjenester og inntekter fra bydelene for utskrivningsklare pasienter. I tillegg har sykehuset salgsinntekter fra kjøkken og kantine, og diverse andre inntekter. Grunnfinansieringen inntektsføres i den perioden den knytter seg til, mens ISF-inntekter og poliklinikkinntekter inntektsføres i den perioden aktiviteten er utført, det vil si den perioden helsetjenesten er utført. Andre inntekter inntektsføres i den perioden varen/tjenesten er levert. Varebeholdninger Varebeholdningen er verdsatt til gjennomsnittlig anskaffelseskost. Ukurante varer er nedskrevet til virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Aksjer og andeler Aksjer og andeler klassifisert som omløpsmidler oppføres i balansen til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler oppføres i balansen til kostpris og nedskrives ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende. Fordringer som anses som tapt, er nedskrevet i regnskapet. Klassifisering av diverse balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler og langsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. 11

12 Pensjoner Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard, NRS 6 Pensjonskostnader. Pensjonsordningene behandles som "Multiemployer plans". Dette innebærer at forpliktelser og kostnader beregnes som ideelle/ proporsjonale andeler av den samlede forpliktelse i den aktuelle "Multiemployer plan" i henhold til den internasjonale standard IAS 19. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivilling avgang osv. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi. Pensjonsmidler - og forpliktelse er presentert brutto i balansen fordelt på de ulike pensjonskassene. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 % av brutto pensjonsforpliktelse (av pensjonsmidlene dersom disse er størst). Swapavtale Sykehuset har inngått langsiktig avtale om fast rente på deler av den langsiktige gjelden. Fastrenten inklusive en arbitrasje, som er differansen mellom flytende rente NIBOR 3 måneder rente og fastrenten, føres som en finansiell post i resultatregnskapet. Vedlikeholdsetterslep Etterslep på vedlikehold av sykehusets bygninger og fremtidig nødvendig vedlikehold resultatføres på det tidspunkt arbeidet skjer. Kontantstrøm Kontantstrømoppstilling er satt opp i samsvar med NRS kontantstrømoppstilling, indirekte metode. Skatt Sykehuset er unntatt fra skatteplikt. 12

13 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS NOTER NOTE 1 INNTEKTER Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalisert til Oslo og er lokalsykehus innen indremedisin for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen med Sentrum. Psykisk helsevern omfatter bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen samt Vestre Aker innefor barne- og ungdomspsykiatri. Klinikk for Kirurgi tar imot pasienter fra hele landet for planlagte operasjoner innen ortopedi, øre-nese-hals og generell kirurgi. Totale ordinære driftsinntekter 1000 NOK 1000 NOK Grunnfinansiering (somatikk og psykiatri) Andre offentlige tilskudd (somatikk og psykiatri) Aktivitetsbaserte inntekter ISF inntekter pasienter hjemmehørende i østlandsområdet (somatikk) ISF inntekter pasienter hjemmehørende i resten av landet (somatikk) HELFO inntekter og egenandeler (somatikk og psykiatri) Andre aktivitetsbaserte inntekter (somatikk og psykiatri) Totale ordinære driftsinntekter Aktivitetstall somatikk DRG-poeng totalt Refusjonspoeng poliklinikk Polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykiatri og rus Utskrevne pasienter døgnbehandling Liggedøgn døgnbehandling (se også note 4) Oppholdsdager dagbehandling Polikliniske konsultasjoner, voksen Polikliniske konsultasjoner, barn (Nic Waals Institutt) ISF-systemet klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig tilnærmet homogene. Inntektene i ISF-systemet for dag/døgnopphold er i 2009 satt til 40 % av full DRG-pris på kr , det vil si kr pr DRG poeng. Tilsvarende sats for 2008 var 40 % av kr , det vil si kr pr DRG poeng. For polikliniske konsultasjoner somatikk ble ISF-systemet gjort gjeldene fra Inntektene i 2009 er satt til 40 % av full enhetsrefusjon på kr 1 066, det vil si kr 426 pr refusjonspoeng. Tilsvarende sats for 2008 var 40% av kr 993, det vil si kr 397 pr refusjonspoeng. Inntektene fra polikliniske konsultasjoner psykiatri, røntgen og lab. samt egenandeler for pasientbehandling baserer seg på takster for offentlige poliklinikker. 13

14 NOTE 2 LØNNSKOSTNADER OG ANDRE PERSONALKOSTNADER 1000 NOK 1000 NOK Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Herav utgjør godtgjørelse til ledende personer: Lønn / Honorar Andre ytelser Pensjon Administrerende direktør Styre Administrerende direktør har en årslønn på kr Ved fratredelse er adm.dir. under visse betingelser berettiget til en etterlønn tilsvarende brutto lønn for en periode på 12 mnd. fra oppsigelsesdato. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til eller gitt garantier på vegne av adm. dir., medlemmer av styre eller andre nærstående parter. Antall årsverk Godtgjørelse til revisor Godtgjørelse til revisor beløper seg totalt for 2009 til NOK eks. mva. Godtgjørelsen fordeler seg slik: Lovpålagt revisjon Utvidede revisjonshandlinger Skatterådgivning (*) Andre attestasjonstjenester Totalt * Rådgivning er relatert til avgiftsspørsmål. 14

15 NOTE 3 PENSJONER Kollektiv pensjonsordning Lovisenberg Diakonale Sykehus AS har etablert en kollektiv pensjonsordning for de ansatte gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Hovedbetingelsene for avtalen er 30 års opptjening med 66 % pensjon i forhold til pensjonsgrunnlaget 1. januar i det året man fyller 67 år, samt ektefelle- og barnepensjon. Alle pensjonsytelsene samordnes med forventede ytelser fra folketrygden. AFP-ordningen I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) som også betales gjennom KLP. Generelt Pensjonsordningene omfatter i alt personer, hvorav er yrkesaktive, 842 er oppsatte og 681 er pensjonister. LDS tilfredsstiller kravene iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Økonomiske forutsetninger for beregningen Diskonteringsrente 5,50 % 5,30 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,70 % 5,80 % Årlig lønnsregulering 4,25 % 4,00 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 4,00 % 3,75 % AFP-uttak 25,8 % 27,8 % Spesifikasjon av pensjonskostnad 1000 NOK 1000 NOK Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Årets brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Resultatført estimatendring/-avvik Arbeidsgiveravgift Årets netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse / -midler NOK 1000 NOK Sykepleier-/ Sykepleier-/ legeordning Fellesordning legeordning Fellesordning Pensjonsmid> Pensjonsmid< Pensjonsmid> Pensjonsmid< forpl forpl forpl forpl Brutto påløpte pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse/(-midler) Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatført estimatendring/ avvik Netto bokført forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift

16 NOTE 4 PSYKIATRISKE INSTITUSJONER Lovisenberg Diakonale Sykehus AS overfører midler til Oslo Hospital om kjøp av 28 plasser, basert på avtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo Hospital. Antall liggedøgn ved Oslo Hospital er på i 2009 mot i Fra 2010 vil midlene bli overført direkte fra HSØ til Oslo Hospital NOK 1000 NOK Overført til Oslo Hospital SUM NOTE 5 KJØP AV HELSETJENESTER OG ANDRE DRIFTSKOSTNADER 1000 NOK 1000 NOK Kjøp av helsetjenester: Gjestepasienter psykiatri Blodanalyser Kjøp av lab og røntgentjenester inneliggende pasienter Kjøp av plasser alderspsykiatri Kjøp av legetjenester Sum kjøp av helsetjenester Andre driftskostnader Inventar, maskiner Kontorkostnader Energi Husleie, avgifter, forsikringer Andre forbruksvarer Vedlikehold av bygg og utstyr Barnehagekostnader Overføring til private institusjoner Annet Sum andre driftskostnader NOTE 6 KONTANTER OG BANKINNSKUDD Bundne bankinnskudd 1000 NOK 1000 NOK Skattetrekksmidler Sum bundne bankinnskudd Skattetrekksmidlene er avsatt på egen bankkonto for skattetrekk. LDS er pr innvilget en trekkfasilitet på TNOK i Nordea ASA. Pr er det ikke trukket på denne. 16

17 NOTE 7 VAREBEHOLDNING 1000 NOK 1000 NOK Medisinske forbruksartikler Matvarer Diverse lagervarer Sum varebeholdninger Alt varelager består av ferdigvarer. NOTE 8 AKSJER Selskap Forretningssted Aksjekapital Antall aksjer Eier- og Egenkapital Årsresultat Balanseført stemmeandel verdi 1000 NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 NOK AL AS 1) Oslo 100,0 8 8,0 % Hospital IT AS Oslo 198, ,5 % ) Analysesenteret AS Øvrige investeringer i aksjer og andeler knytter seg til egenkapitalinnskudd i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) NOTE 9 ANDRE FORDRINGER 1000 NOK 1000 NOK Påløpne inntekter Øvrige kortsiktige fordringer Sum andre fordringer

18 NOTE 10 VARIGE DRIFTSMIDLER Andre driftsmidler Bygg Anlegg u. utførelse Sum Sum 1000 NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 NOK Anskaffelseskost Tilgang Herav Teknisk/IT utstyr Herav Medisinsk teknisk utstyr Overført til/fra aktivering Teknisk / IT utstyr Overført til/fra aktivering medisinsk teknisk utstyr Overført til/fra aktivering - Bygg Netto tilgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger og nedskr Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger og nedskr Balanseført verdi Avskrivningsår Avskrivningsplan Lineær Lineær Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler "Teknisk/IT utstyr" har en økonomisk levetid på 3-10 år, mens "Medisinsk teknisk utstyr" er satt til 4-15 år. Mesteparten av beløpet under "Anlegg under utførelse" er knyttet til byggrelaterte prosjekter. Bedriftshytter avskrives ikke og vises med kostpris. Aktivert beløp i tilknytning til "Anlegg under utførelse" er i henhold til estimert ferdigstillelsesgrad av prosjektet. Ferdigstillelsesgraden på balansedagen måles som en prosent av påløpte kostnader målt mot totale prosjektkostnader. Avskrivningstidspunktet starter ved ferdigstillelse og når anlegget tas i bruk. LDS inngår løpende leieavtaler på maskiner, fortrinnsvis på 4-5 år. Årlig leie utgjør TMNOK 731 inkl. mva og og fremtidig forpliktelse er TNOK inkl. mva. NOTE 11 MELLOMVÆRENDE OG TRANSAKSJONER MED EIERNE LDS er belastet med følgende kostnader fra Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg: 1000 NOK 1000 NOK Husleie, leie av uteareal til parkering og lignende og feste av tomt Barnehage Indeksregulering av gjeld Totalt Langsiktig gjeld til Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg var TNOK pr Gjelden ble innfridd i Sykehuset har pr ingen gjeld til Stiftelsen Diakonova. 18

19 NOTE 12 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 1000 NOK 1000 NOK Skyldig lønn, feriepenger etc Fonds (øremerkede gaver o.l.) Påløpne renter Øvrig kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld NOTE 13 LANGSIKTIG GJELD 1000 NOK 1000 NOK Pantegjeld kredittinstitusjoner Lån Helse Sør-Øst RHF Investeringstilskudd til nybygg, Nic Waal Utsatt inntektsføring i forb. med overtakelse av Nic Waal Langsiktig gjeld Diakonissehuset Sum langsiktig gjeld, inkl. eiere Første års avdrag langsiktig gjeld Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år, inkl. eiere I avtalen for 2002 og 2003 mellom Helse Sør-Øst RHF og sykehuset, hadde sykehuset mulighet til å få langsiktig lån på KLP premie som oversteg 14 % av beregningsgrunnlaget. LDS tok opp lån fra Helse Sør-Øst RHF på totalt TNOK I 2009 er lånet nedbetalt med TNOK og gjenstående lån pr er TNOK NOTE 14 PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR Sykehusbygningen er stilt som sikkerhet for selskapets gjeld til eksterne kreditorer. Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg har rett til løsnings- og forkjøpsrett til angjeldende bygning/eiendom dersom sykehusdriften opphører, dersom bygningen skifter eier eller ved endring i bestemmende myndighet i Lovisenberg Diakonale Sykehus AS. Denne retten gjelder til Ved bruk av løsnings- og forkjøpsrett skal markedsverdi ved overtagelsespunktet legges til grunn, med fradrag av TNOK regulert for endringer i konsumprisindeksen siden eiendommen ble overdratt

20 NOTE 15 KONTRAKTER OG ANDRE FORPLIKTELSER Helse Sør-Øst RHF er sykehusets oppdragsgiver. Partene har inngått en langsiktig avtale om leveranse av spesialisthelsetjenester. I tillegg til den langsiktige avtalen, inngår partene en årlig driftsavtale som regulerer aktivitet, økonomisk vederlag, styringsparametere m.v. for somatikk, psykisk helsevern og rus. I 2009 overtok sykehuset ansvaret for pasientene som var innlagt på Dagali 2, Ullevål Universitetssykehus HF. LDS har avtale med Ullevål Universitetssykehus om lokalsykehusansvar for indremedisinske pasienter fra Sagene bydel som har ca innbyggere. Avtalen innebærer en økning av den indremedisinske aktiviteten med ca. 25 prosent. Avtalen ble inngått i 2007 og har en varighet på minimum fire år. LDS leier lokalene til Vor Frue Hospital. Disse lokalene er i Oslo kommunes eie. LDS, på vegne av Helse Sør-Øst, disponerer lokalene vederlagsfritt så lenge det drives psykiatrisk virksomhet i bygget. LDS har betalt husleie på NOK 1 for lokalene som leies av Hamar Sanitetsforening til Hospice Sangen. Andre husleiekontrakter løper fra 2-10 år og er inngått på markedsmessige betingelser. NOTE 16 EGENKAPITAL Aksjekapital Overkurs-fond Annen egenkapital Total egenkapital 1000 NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 NOK Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr NOTE 17 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen består av aksjer, hver pålydende kr Alle aksjene gir lik stemmerett. Aksjekapitalen er balanseført med kr i regnskapet. Aksjonæroversikt: Ant.aksjer Eierandel Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg % Stiftelsen Diakonova % Totalt % 20

21 21

22 Lovisenberg Diakonale Hospital is a local hospital providing medical services for inhabitants of four City Districts in Oslo, about 25 percent of the city s population. In addition psychiatric services are offered to several other city boroughs, and our hospice offers palliative care. The surgical department receives patients for scheduled operations from all parts of Norway within orthopaedic and ear nose and throat surgery. The orthopaedic section conducts near 1000 hip- and knee implants and treats 500 shoulder patients with advanced arthroscopic operations a year. This makes the hospital one of the leading orthopaedic sections within these fields in Norway. The concentration on planned surgery, excluding emergency and trauma surgery, makes the department a very efficient unit, with stable operation volumes and low rates of hospital infections. The Tako-centre is a National Resource Centre for oral health in rare medical conditions. The centre also includes a dental clinic for patients with long-term drug abuse and chronic psychiatric disorders. The hospital is owned by the private deaconess foundations Diakonissehuset Lovisenberg and Diakonova. It operates within the framework of Public Health, with a long term contract with South- Eastern Norway Regional Health Authority. Tåsenveien Spångbergveien Arkitekt Rivertz Plass 1 Sykehusområdet, Lovisenberggata 17 2 Vor Frue Hospital, Ullevålsveien 2 3 Spångbergveien 25: Nic Waals Institutt, 4 Lovisenberg distriktspsykiatriske senter (DPS) Tøyen distriktspsykiatriske senter (DPS): Ullevålsveien With a staff of approximately 1200 person/ years and a gross budget of approximately 1250 mill. NKr, the LDH has 257 beds, and an extensive out-patient facility. The hospital has a modern x-ray department, a clinical laboratory, and a pharmacy. There is an interpretation service for patients with other mother tongues than Norwegian, that will be ordered on request. Colletts gate St.Hanshaugen Ullevålsveien Aleksander Kiellands plass 5 Poliklinikk og dagbehandling, Trondheimsveien 80 6 Poliklinikk og dagbehandling, Hagegata 32 7 DPS - døgnbehandling, Østerdalsgata 7b The hospital was founded in 1868 by the pioneer Cathinka Guldberg - the first trained nurse in Norwegian medical history. The word deacon comes from a Greek verb, meaning to be at someone s service, to take care of. The mission of each individual employee and our organisation as a whole, is to offer treatment and service of high quality to all our patients, with equality and respect. Nationaltheatret Christian Krohgsgate Design: Trykk: Bjerch trykkeri, Oslo Lovisenberg Diakonale Sykehus Postadresse: 0440 Oslo Besøksadresse: Lovisenberggata 17 Tlf: E- post: Lovisa Våren

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 1 FASTLEGEN HENVISNING INNLEGGELSE OPERASJON PÅ SENGEPOSTEN ETTER z S A U F UTSKRIVNING Innhold 3 33 Forord 3 43 Styrets beretning 3 73Resultatregnskap 3233 Samhandling

Detaljer

Årsberetning for Sykehuset Østfold 2008. Regnskap med noter

Årsberetning for Sykehuset Østfold 2008. Regnskap med noter Årsberetning for Sykehuset Østfold 2008 Regnskap med noter Vedtatt av styret for Sykehuset Østfold HF 23. mars 2009 Årsberetning for Sykehuset Østfold HF (SØ) Resultater og måloppnåelse 2008 Resultatene

Detaljer

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Årsrapport 2007 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2005 05 Innhold 4: Et krevende, men samtidig veldig meningsfylt år 6: Fokusområder 9: Årsberetning fra styret 14: Regnskapet 24: Divisjonene i Sykehuset Innlandet HF: 24: Divisjon Akuttmedisin

Detaljer

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Økonomi Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/641 Dato: 16.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styrets Årsberetning

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2007 07 Innhold 4: Administrerende direktør Torbjørn Almlids oppsummering av året 6: Årsberetning fra styret 12: Resultatregnskapet 22 41: Et blikk på SIs brede aktivitet (basert på artikler

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Årsberetning for 2009 2 OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 prosent av Helse Sør-Øst RHF og ble

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 325 188 351 855 Aktivitetsbasert inntekt 2 130 763 104 366 Annen driftsinntekt 2 55 911 55 066 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1 1 491 019 1 464 775 Aktivitetsbasert inntekt 1 942 212 875 891 Annen driftsinntekt 1 122 971 138 990 Sum driftsinntekter

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2011 Styret i 2011 1. rekke fra venstre: Hedi Anne Birkeland, styreleder Bente Holm Meijdell, nestleder Paul Hellandsvik, Liv Haugli og Marit Gilleberg. 2. rekke: Brukerutvalgsleder Trond Hilmersen,

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 2 355 013 2 771 036 Aktivitetsbasert inntekt 2 1 477 387 1 180 871 Annen driftsinntekt 2, 8 164 306 144 581 Sum

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Note nr 2014 2013

RESULTATREGNSKAP Note nr 2014 2013 Årsregnskap 2014 - Sørlandet Sykehus HF RESULTATREGNSKAP Note nr 2014 2013 Basisramme 1 3 523 725 3 943 499 Aktivitetsbasert inntekt 1 1 855 059 1 505 525 Annen driftsinntekt 1 174 050 169 859 Sum driftsinntekter

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning Årsregnskap og styrets årsberetning 2012 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2012 - Resultatregnskap (Beløp i hele 1 000) 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Nordlandssykehuset HF. Årsregnskap 2005

Nordlandssykehuset HF. Årsregnskap 2005 Styresaknr. 11/06 REF: 2005/000418 ÅRSREGNSKAP 2005 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2005 - bestående av: Vedlegg 1. årsberetning, resultatregnskap, balanse,

Detaljer

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2012 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2012 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Innhold. Styrets Årsberetning 3. Resultatregnskap 8. Balanse 9. Kontantstrøm 11. Noter 11. Revisjonsberetning 19

Innhold. Styrets Årsberetning 3. Resultatregnskap 8. Balanse 9. Kontantstrøm 11. Noter 11. Revisjonsberetning 19 ÅRSRAPPORT 2003 Innhold Styrets Årsberetning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 11 Noter 11 Revisjonsberetning 19 2 Styrets Årsberetning 2003Helse Nord-Trøndelag HF Presentasjon av Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF

Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF Alle tall i 1000 NOK Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2,3 3 537 667 3 894 080 Aktivitetsbasert inntekt 2,3 2 002 958 1 550 999 Annen driftsinntekt

Detaljer

Å r s r a. p p o r t

Å r s r a. p p o r t Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 INNHOLD Dette er Helse Midt-Norge 2 Administrerende direktør 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 11 Regnskapsprinsipper 11 Noter 12 Revisjonsberetning

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Årsregnskap 28 1.1.28-31.12.28 Innhold: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 28 - Helse Nord-Trøndelag HF (Beløp i hele 1.) RESULTATREGNSKAP Note nr 28

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Sunnaas sykehus HF ble stiftet 5. desember 2001 i forbindelse med

Detaljer