Årsrapport 2009 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS"

Transkript

1 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS Årsrapport 2009 Lovisenberg Diakonale Sykehus AS (LDS) eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har et ideelt formål. Med en omsetning i 2010 på vel 1,25 mrd.kr. og 1245 årsverk (ca ansatte) er det Norges største private sykehus. Sykehuset har siden den første driften startet i 1868 vært en integrert del av Oslos offentlige helsetilbud, og har langsiktig driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. LDS har lokalsykehusansvar med øyeblikkelig hjelp-funksjon innen indremedisin for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St.Hanshaugen med Sentrum, vel en fjerdedel av byens befolkning, eller ca innbyggere. Øyeblikkelig-hjelpansvaret innen psykisk helsevern omfatter bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St.Hanshaugen samt for barne- og ungdomspsykiatri også bydel Vestre Aker. Voksenpsykiatrien har i tillegg døgntilbud utover akuttfasen for bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern (ca 40 % av Oslos befolkning). Tilbud til hele landet gis innen planlagt kirurgi og det nasjonale kompetansesenteret TAKO. Sykehuset har et særlig fokus på storbyproblematikk, rus og psykisk lidelse og etniske minoriteter. Basert på kjerneverdiene kvalitet og nestekjærlighet skal Lovisenberg Diakonale Sykehus gi gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen sykehuset betjener, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, kjønn, etnisk bakgrunn, religion og sosial status. 2 Lovisa Våren

2 Historie og diakonalt verdigrunnlag Diakoni tar sitt utgangspunkt i og omsorgen Jesus viste for syke og forsømte, slik det gjenspeiler seg blant annet i fortellingen om Den barmhjertige samaritan og nestekjærlighetsbudet. Ordet diakoni stammer opprinnelig fra et gresk verb, som betyr å stå til tjeneste og ha omsorg for. Vilje til tjeneste for andre på et høyt faglig nivå, har vært sykehusets engasjement helt fra starten i 1868, da Norges første sykepleier, pionéren Cathinka Guldberg, startet arbeidet med å bygge opp sykehuset og sykepleierutdanningen. Her skrev Rikke Nissen landets første lærebok i sykepleie for å fremme kunnskapsbasert praksis: nøiaktig og sikkert Kjendskab. Vi ønsker å møte pasienter og pårørende med vennlighet, respekt og tjenestevilje. Vi vil gi god og likeverdig behandling og omsorg, utført med faglig dyktighet og med tanke for hele mennesket. Dette inkluderer også å møte livssynsrelaterte og eksistensielle spørsmål knyttet til sykdom og lidelse med respekt og oppmerksomhet. Klinikk for medisin har spesialister innen de fleste fagområder. Klinikken har Mottak, Overvåkning med intensivplasser, Poliklinikk, Geriatrisk seksjon med akuttgeriatrisk enhet poliklinikk og uteteam, samt fire indremedisinske sengeposter: Post 6: Infeksjonsmedisin og gastroenterologi Post 7: Lungesykdommer, onkologi og hematologiske sykdommer Post 8: Akutt hjerneslag og hjertesykdommer Post 9: Akutt geriatri og rehabilitering. Hospice med lindrende behandling, pleie og omsorg til pasienter med langtkommet kreft eller annen alvorlig sykdom. Det samarbeides med sykehjem og hjemmetjeneste for kompetanseutvikling innen omsorg ved livets slutt. Klinikken har en spesiell oppmerksomhet mot pasientgrupper med minoritetsbakgrunn og pasienter med sammensatt problematikk av somatiske sykdommer, rus og psykisk lidelse. Høy forekomst av astma/kols, diabetes og hjertesykdommer i befolkningen sykehuset betjener, gjør at sykehuset også satser særlig på pasientopplæring og forebyggende poliklinikk innen disse sykdommene. Klinikk for kirurgi tar imot pasienter fra hele landet for planlagte operasjoner innen ortopedi, øre-nese-hals og generell kirurgi. Den elektive virksomheten gir en gunstig driftssituasjon med lavt antall sykehusinfeksjoner og sjelden strykninger i operasjonsprogrammet. Ortopedisk enhet har spesielt mye erfaring innen operasjoner i store ledd som kne, hofte og skulder. Med årlig ca. 970 innsatte kne- og hofteproteser er LDS størst i landet på området. Øre-nese-hals-virksomheten har blant annet spesialkompetanse og spesialutstyr for nese-bihulekirurgi. Øre-nese-halstilbud til barn, spesielt barn under tre år, er omfattende, og Anestesiavdelingen utfører årlig over 900 barneanestesier. Vi har spesiell kompetanse for utredning av søvnapné hos barn og barn med medfødte misdannelser eller sykdommer. Tverrfaglige tilbud med mestringskurs, utredning og behandling i forbindelse med søvnapné generelt. Hørselssentralen gir tilbud til pasienter med nedsatt hørsel, og tilpasser høreapparat. Generell kirurgi driver dagkirurgi med hovedvekt på åreknuter og brokk, med ca operasjoner årlig. Enheten har også tilsyn med pasienter ved sykehusets medisinske avdeling. Nøkkeltall plantall Senger somatikk Senger psykiatri * Ortopediske operasjoner ØNH-operasjoner DRG somatikk Polikl.konsult.somatikk Polikl.konsult. voksenpsyk. og rus Polikl.konsult. BUP Utskrevne døgnpas., psyk. og rus * Utskrevne døgnpas. somatikk Årsverk ca Mill. kr. i budsjett, ca * Tall fra Oslo Hospital ikke medtatt 2 Forsidefoto: Økende ambulant virksomhet og samhandling med kommunehelsetjenesten. Foto: Morten Brun

3 Radiologisk avdeling er organisert i klinikken og har økt sin virksomhet med ny MR og CT. Lovisenberg psykisk helsevern har en rekke ulike behandlingstilbud som tilrettelegges ut fra behovet til den enkelte pasient, i nært samarbeid med primærhelsetjenesten. Enhetene har ukentlige møter med representanter fra bydelene, for i fellesskap å prioritere sengeplasser og behandling, og samarbeider om tilrettelegging av botilbud i bydelene. Psykiatrisk avdeling gir tilbud ved akutt psykisk lidelse som trenger sykehusinnleggelse. Ved behov for videre sykehusinnleggelse etter akuttfasen gis tilbud ved Vor Frue Hospital og Oslo Hospital. Andre får oppfølging fra sitt distriktspsykiatriske senter (DPS): Bydel St. Hanshaugen med Sentrum ved Lovisenberg DPS, og bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka ved Tøyen DPS. DPS ene har voksenpsykiatrisk poliklinikk, gruppebehandling og ambulant behandling. Tøyen DPS gir tilbud til hele sektor innen DPS-døgnplasser. Ruspoliklinikken har både leger og den kommunale sosialtjenesten som henvisende instans, og betjener hele Lovisenbergs opptaksområde. Det er også akutt-team. Ved Lovisenberg DPS er det opprettet kveldspoliklinikk i samarbeid med prosjektet Raskere tilbake. Nic Waals Institutt gir poliklinisk tilbud innen psykisk helse barn- og ungdom, og har også omfattende virksomhet innen forsknings- og fagutvikling og undervisning. Det er også utviklet samarbeidsavtale med bydel om bindeleddsstillinger - psykologer som arbeider med tilknytning til både første- og annenlinjetjenesten. TAKO-senteret er et nasjonalt oralmedisinsk kompetansesenter for pasienter med sjeldne medisinske tilstander og problemer med tenner, munnmotorikk og svelg. Sykehustannlege er tilknyttet senteret, der pasienter med langvarig psykisk lidelse og rusavhengighet får tannhelsetilbud. Klinikk for medisinsk service betjener sykehusets kliniske avdelinger, med ergoterapi, logopedi, fysioterapi, klinisk ernæring, klinisk kjemisk laboratorium, prestetjeneste, sosionomtjeneste, frivilligkoordinator og tolketjeneste med bestilling på internett. Laboratoriet yter også tjenester til førstelinjen. Læringsog mestringssenteret ligger administrativt under klinikken, og gir tverrfaglige læringstilbud til pasienter og pårørende. Flere kurs er tilrettelagt for minoritetsspråklige. Det tilbys også en rekke kurs innen psykisk helsevern. Oversikt over aktuelle kurs finnes på sykehusets internettsider. Brukerutvalget med representanter for pasienter, pårørende og andre brukere bidrar til utviklingen av sykehusets tjenestetilbud. Kvalitetsutvalget med representanter for sykehuset, en sykehusfarmasøyt og en bydelsoverlege arbeider for å stimulere forebyggende og kvalitetsfremmende arbeid. Forskningsutvalget bistår i forskningsprosjekter, og arrangerer bl.a. forskningsseminarer. Det vektlegges at forskning og fagutvikling har et målrettet i forhold til pasientbehandlingen. For tiden pågår ca 20 doktorgradsprosjekter, samt en rekke fagutviklingsprosjekter. Klinisk etikk komité er et uavhengig, tverrfaglig forum for drøfting av etiske problemer i klinisk praksis. Komiteen arrangerer seminarer for å stimulere til refleksjon og samtale rundt etiske temaer, og har et nært samarbeid med Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. 3

4 Styrets årsberetning 2009 Virksomhetens art Lovisenberg Diakonale Sykehus AS (LDS) er et aksjeselskap med ideelt formål og diakonalt verdigrunnlag, eid av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg. Lovisenberg Diakonale Sykehus er lokalsykehus i Oslo, med øyeblikkelig hjelpfunksjon innen indremedisin for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen med Sentrum, vel 25 prosent av byens befolkning, eller ca innbyggere. Øyeblikkelig hjelpansvaret innen psykisk helsevern omfatter bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen samt for barne- og ungdomspsykiatri også bydel Vestre Aker. Voksenpsykiatrien har i tillegg døgntilbud utover akuttfasen for bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern (ca 40 % av Oslos befolkning). Sykehuset har et særlig fokus på storbyproblematikk, rus og psykisk lidelse og etniske minoriteter. Sykehuset har også noen særskilte funksjoner. Pasienter fra hele landet tas imot ved Klinikk for kirurgi for planlagte operasjoner innen ortopedi, øre-nese-hals og generell kirurgi. TAKO-senteret er et nasjonalt oralmedisinsk kompetansesenter for sjeldne medisinske tilstander. Hospice gir lindrende behandling, pleie og omsorg i livets sluttfase til pasienter med kreft eller annen alvorlig sykdom. Styret legger vekt på implementering og synliggjøring av sykehusets diakonale verdigrunnlag. Alle som arbeider ved LDS skal bidra til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Verdiene skal ha betydning for den daglige virksomheten; hvordan vi utfører vårt arbeid, hvordan vi møter pasienter, pårørende og samarbeidspartnere, og hvordan vi møter hverandre som kolleger. Arbeidsmiljø, personale og inkluderende arbeidsliv, og likestilling Ved utgangen av 2009 var antall årsverk 1220 (1200 årsverk i 2008) og ca.1700 ansatte. Det arbeides systematisk med tiltak som har til formål å redusere sykefraværet. Det totale sykefraværet var i 2009 på 8,0 % (8,0 % i 2008). Sykefraværet for kvinner var på 8,9 % i 2009 (8,8 % i 2008, 8,6 % i 2007) og for menn på 5,5 % i 2009 (5,7 % i 2008, 6,0 % i 2007). Det egenmeldte sykefraværet utgjorde i ,4 %. Sykehuset har inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA). Sykehuset har identifisert strategiske mål for IA-arbeidet, og det er utarbeidet handlingsplaner på bakgrunn av målene. I 2009 ble arbeidet med en livsfaseorientert personalpolitikk sluttført. Sykehuset har gått igjennom og revidert eksisterende ordninger med sikte på en helhetlig seniorpolitikk basert på et utvalg av gjennomgående tiltak på virksomhetsnivå for alle yrkesgrupper. I tillegg er det lagt stor vekt på å formidle lederes ansvar for individuell tilrettelegging med utgangspunkt i den overordnede politikken. Det nevnes spesielt at seniormedarbeidere får tilbud om individuelle seniorsamtaler i regi av KLP, og at seniormedarbeidere fra 62 år gis fri i form av seniordager. Arbeidet med seniorpolitikken har vært gjennomført i en partsammensatt arbeidsgruppe. Ordningen med husjordmor er videreført og skal evalueres i Det har ikke blitt rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i store materielle skader eller personskader. Det er registrert 94 skadetilfeller i 2009 som er meldepliktige til trygdeetaten jf. Folketrygdloven 13-14, dvs. skader som enten krever medisinsk behandling eller som gir sykefravær (114 i 2008). Av disse er 17 skadetilfeller meldt til trygdeetaten etter ønske fra ansatte, uavhengig av kategori (26 i 2008). Det er dessuten meldt 178 registreringspliktige skader (116 i 2008). De psykiatriske avdelingene har tradisjonelt størst andel av innrapporterte skader. Reduksjonen av skader må sees i sammenheng med utviklingen innen psykiatriske døgnplasser, med bedre pasientflyt og redusert beleggsprosent i Psykiatrisk akuttavdeling. Det gjøres forebyggende miljøarbeid i forhold til utagering i postene, og det arbeides med å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse, for å skape størst mulig trygghet i vanskelige situasjoner. Mange skader kan i perioder være knyttet til samme pasient, og det legges vekt på det forbyggende aspektet ved systematisk å vurdere voldsrisiko ved inntak av pasienter. Det arbeides også systematisk med å forebygge stikkskader for å begrense disse skadene. Helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet vektlegges med fokus på kvalitet gjennom systemutvikling, opplæring og et nært samarbeid med vernetjenesten og ledere på ulike nivåer. Tydeliggjøring av den enkelte leders og medarbeiders ansvar for arbeidsmiljøet, grundig introduksjonskurs og oppfølging av nyansatte, informasjon, medinnflytelse og samarbeid står sentralt. Det har vært gjennomført lovpålagt arbeidsmiljøkurs for verneombud og ledere. Det gjennomføres jevnlig sikkerhetskurs, brannvernkurs, introduksjonskurs for nytilsatte og hjerte- og lungeredningskurs. Sykehuset legger vekt på et inkluderende, mangfoldig miljø med likestilling og likeverd. Likestillingsperspektivet er omtalt i de personalpolitiske retningslinjene. Kjønnsfordelingen i 2009 var 75 % kvinner og 25 % menn. På mellomledernivå (totalt 75 ledere) var det 67 % kvinner og 33 % menn. I administrerende direktørs ledergruppe (totalt 17) var sammensetningen 53 % kvinner og 47 % menn, og i sykehusets styre var kjønnsfordelingen i 2009 tre kvinner (33 %) og seks menn (67 %). Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, 4

5 hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. LDS har en lang tradisjon i forhold til å vektlegge et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø. Likestillingsperspektivet er omtalt i de personalpolitiske retningslinjene. Sykehuset har nedfelt egne retningslinjer for forebygging og håndtering av atferd som defineres som trakassering eller annen utilbørlig opptreden samt retningslinjer for forebygging og håndtering av konflikter. Hensikten er å etablere en kjent, forankret og standardisert fremgangsmåte i dette arbeidet. Retningslinjene tydeliggjør sykehusets strategi for å forebygge trakassering og bidra til en inkluderende og åpen bedriftskultur, i tråd med sykehusets verdigrunnlag. Opplæring med hensyn til å forebygge diskriminering og fremme likestilling er også inkludert i HMSopplæringen. Sykehuset har ansatte med ulik kulturell og religiøs tilknytning innen de fleste avdelinger og profesjoner. Det legges til rette for ulike ritualer og feiring av egne høytider. Gjennomsnittlig årslønn uten tillegg på sykehuset var NOK , hvorav kvinners årslønn var NOK og menns årslønn var NOK Hovedforklaringen på forskjellen er ulik lønn innen ulike profesjoner og at % -andel mellom kjønn er ulik i disse faggruppene. Innad i de kliniske profesjonene (lege, sykepleie osv), er det små lønnsforskjeller. Antall ansatte i deltidsstilling er litt høyere for kvinner (40 %) enn menn (32 %). Antall kvinner i heltidsstilling var i 2009 på 640 (60 %). Antall menn i heltidsstilling var på 251 (68 %). Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner var på 84 % og for menn på 84 %. Arbeidsmiljøet ved sykehuset anses for godt. Dette underbygges blant annet ved at vi rekrutterer bra og at ansatte gir uttrykk for å trives på sykehuset. Medarbeiderundersøkelse for alle ansatte gjennomføres jevnlig og er et viktig verktøy for ledelsen for å følge opp ulike aspekter ved arbeidsmiljøet i sykehuset. Tradisjoner som for eksempel julelunsj for alle ansatte, vårfesten og markering av jubileer for ansatte som har arbeidet i sykehuset lenge, bidrar også til trivsel og et godt arbeidsmiljø. Alle større saker av betydning for sykehusets drift drøftes løpende med de ansattes representanter i sykehuset. Representanter for de ansatte og ledelsen møtes regelmessig i arbeidsmiljøutvalget (AMU), som har avholdt seks ordinære og to ekstraordinære møter i Det gjennomføres regelmessige møter med hovedtillitsvalgte (Samarbeidsutvalget, SU) for gjensidig informasjon og drøfting av aktuelle problemstillinger. Våren 2009 ble det gjennomført et mellomårsoppgjør. Forhandlingene ble sluttført i enighet med alle arbeidstakerorganisasjonene. Miljørapportering Avfallshåndtering er en del av sykehusets systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Sykehuset har felles overordnede prosedyrer for håndtering av ulike typer avfall, og det arbeides kontinuerlig med å sikre en best mulig avfallshåndtering ved alle klinikker og avdelinger. Sykehuset kildesorterer avfallet, og samarbeider med Veolia Miljø Gjenvinning A/S. Smitteavfall håndteres av Renovasjonsetaten, Oslo kommune. Sykehuset har gjennomført målrettede tiltak innenfor ENØK. Sykehuset er tilknyttet fjernvarme produsert av fornybar energi, og dette utvides som erstatning for elektrisk oppvarming av lokaler og varmtvann. Det er gjennomført omfattende utskiftning av vinduer i sykehusets bygningsmasse, og etterisoleringer. Sykehuset benytter sentral driftsovervåkning av tekniske anlegg til regulering av ventilasjon og oppvarming. Driftsovervåkning er utvidet i Lysarmaturer som inneholdt PCB er forskriftsmessig skiftet ut, og ny energieffektiv belysning etableres ved renovering. Automatisk lysregulering er etablert i nye bygg. Redegjørelse for årsregnskapet Lovisenberg Diakonale Sykehus AS hadde et årsoverskudd i 2009 på MNOK 30,8. Overskuddet skyldes i hovedsak økte inntekter for behandling av pasienter som er bosatt i andre helseregioner (gjestepasienter) og økte inntekter som følge av økt poliklinisk aktivitet, samt effektivisering av driften. De samlede investeringene av varige driftsmidler var på MNOK 25,4 (21,6 i 2008). Dette knytter seg i hovedsak til kjøp av bedriftshytter og innkjøp av medisinteknisk utstyr. Sykehusets likviditetsbeholdning pr var på MNOK 122,7 i form av kontanter og bankinnskudd. Innestående skattetrekksmidler utgjør MNOK 28,0 av beholdningen pr Pr utgjorde kortsiktig gjeld 37,5 % av samlet gjeld og egenkapital. Til sammenligning utgjorde kortsiktig gjeld 33,2 % av samlet gjeld og egenkapital pr Egenkapitalandelen var på 26,6 % pr mot 23,2 % pr Lovisenberg Diakonale Sykehus Eiendomsselskap ble avviklet i Fortsatt drift Sykehuset har en langsiktig avtale med Helse Sør-Øst RHF om leveranse av spesialisthelsetjenester. I tillegg til den langsiktige avtalen inngår partene en årlig driftsavtale som blant annet definerer hvilke tjenester, og i hvilket omfang, sykehuset skal levere helsetjenester. Et viktig prinsipp i den langsiktige avtalen er at sykehuset skal likebehandles med helseforetakene. Sykehuset har imidlertid ikke helseforetakenes konkursvern og må forholde seg til aksjeloven hva gjelder økonomiske prinsipper. 5

6 Bokført egenkapital pr er MNOK 176,8. Pensjonsberegningene fra KLP viser et ikke bokført estimatavvik på MNOK 291,6 pr Egenkapital justert for estimatavviket er MNOK -114,7 ved avslutningen av Det ble i 2008 foretatt en verdivurdering av Lovisenberggt. 17, og det ligger merverdi i bygningsmassen i forhold til bokført verdi. Den reelle egenkapitalen pr er således positiv. Årsregnskap for 2009, driftsavtalen for 2010 og sykehusets langsiktige driftsplaner, viser grunnlag for fortsatt drift. I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og er lagt til grunn for regnskapsavleggelsen. Fremtidig utvikling Sykehusets avtale med Helse Sør Øst RHF har nedfelt prinsippet om et geografisk definert opptaksområde for lokalsykehusansvaret innen indremedisin og psykiatri. Innbyggertallet for bydelene i dette opptaksområde har en forventet årlig vekstrate på 1,5 2,5 prosent frem til 2020, hvilket er en stor økning sammenlignet med resten av Oslo. Kirurgisk klinikk har godt renommé og gir et kvalitetsmessig og effektivt tilbud innen planlagt kirurgi spesielt innenfor fagområdene ortopedi og øre-nese-hals sykdommer, og behandler pasienter fra hele landet. Renovering og oppgradering av sykehusets bygg og utstyr har vært vesentlig de siste årene. Nytt radiologisk utstyr (CT i 2008 og MR i 2006) er installert. Sengeposter er oppusset og nybygg oppført til både somatikk og psykiatri de siste fem år. Ved hjelp av regjeringens tiltakspakke for å dempe realeffekten av finanskrisen ble sykehuset tildelt midler til flere renoveringsprosjekter i Blant annet er fasader og vinduer renovert ved Vor Frue Hospital og ved Nic Waals Institutt og Lovisenberg DPS. Vinduer er skiftet i deler av sykehusets hovedbygg, samt at kjellergang, trappeløp, kontorer og lagerlokaler er renovert. Ventilasjonsanlegg i medisinsk poliklinikk er påbegynt. I forbindelse med overtagelse av pasienter fra Dagali er sengeposter m.m. renovert ved Vor Frue Hospital. Sykehuset har sentralisert, stabil og sikker drift av IKT-systemer. I 2009 er det gjennomført omfattende oppgraderinger av sentrale IKT-systemer. Elektronisk kommunikasjon mellom sykehuset og Oslo, 25. mars 2010 førstelinjetjenesten er videreutviklet og økt i omfang i Sykehuset har en god drift og er velrenommert, noe som ikke minst skyldes lojale og faglig dyktige medarbeidere på alle nivåer, og som gjenspeiles i det faktum at rekrutteringssituasjonen for de forskjellige yrkesgruppene oppleves som meget god. Styret uttrykker sin takk til alle ansatte for den gode innsatsen. Resultatdisponering Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende kontantstrømoppstilling og noter gir etter styrets oppfatning fyllestgjørende informasjon om resultatet i 2009 og den økonomiske stillingen pr Lovisenberg Diakonale Sykehus AS har for 2009 et årsoverskudd på MNOK 30,8. Egenkapitalen er på MNOK 176,8, og den frie egenkapitalen pr er MNOK 110,3. Styret foreslår følgende disponeringer og overføringer: Overskuddet på MNOK 30,8 overføres til annen egenkapital. 6

7 Sykehusstyret Styret hadde pr følgende sammensetning: Styreleder: Sveinung Lunde Styrets nestleder: Kaare Granheim Aksjonærvalgte representanter: Torstein Lalim, Runo Lilleaasen, Karen Kaasa, Ann-Christine Fritzsønn Ansattes representanter: Aina Ryttersveen Johansen, Magne Sunde Flatlandsmo, Hauk Bjerke Ansattes vararepresentanter: Tonje Mellin-Olsen, Jon Sverre Holten, Birgith V. Ullnæss Aksjonærvalgte vararepresentanter: Torill G. Kjøllesdal, Kai Lindseth, Inger Margrethe Holter, Åse Snøtun, Berit Hovland, Ragnhild Utgård Nordahl 7

8 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS RESULTATREGNSKAP Beløp i NOK Note DRIFTSINNTEKTER Ordinære driftsinntekter 1, Salg av varer og tjenester Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Kjøp av helsetjenester Forbruk av matvarer, medisiner og medisinske forbruksvarer Lønnskostnader og andre personalkostnader 2, Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSIELLE POSTER Renteinntekter Rentekostnader Sum finansielle poster ÅRSRESULTAT

9 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS BALANSE Beløp i NOK Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Investering i aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varebeholdning Kundefordringer Andre fordringer Investeringer Kontanter, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Aksjekapital 16, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser Sum forpliktelser LANGSIKTIG GJELD Langsiktig gjeld eierne Pantegjeld Øvrig langsiktig gjeld Lån fra Helse Sør-Øst RHF Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig off.avgifter, skattetrekk o.l Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

10 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS KONTANTSTRØMOPPSTILLING Beløp i NOK Likvider tilført / brukt på virksomheten: Tilført fra årets virksomhet *) Endring i kundefordringer, leverandørgjeld og varelager Endring i andre kortsiktige poster Differanse mellom pensjonspremie og pensjonskostnad Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført / brukt på investeringer: Investeringer i varige driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført / brukt på finansiering: Opptak av langsiktig gjeld 0 0 Nedbetaling av langsiktig gjeld Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring av likvider gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning *) Dette tallet fremkommer slik: Årsresultat Inntektsføring av langsiktig forpliktelse NWI Ordinære avskrivninger Tilført fra årets virksomhet

11 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt om regnskapet Regnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter. Prinsipper for inntektsføring Driftsinntektene til sykehuset består i hovedsak av grunnfinansiering fra Helse Sør-Øst RHF, aktivitetsbaserte inntekter og andre driftsinntekter. Grunnfinansieringen består av basisinntekt til drift og investering. I tillegg kommer inntekt til nasjonalt kompetansesenter samt tildeling av forskningsmidler og diverse andre tilskudd. Grunnfinansieringen fastsettes i den årlige Driftsavtalen mellom sykehuset og Helse Sør-Øst RHF. Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF-inntekter (ISF= innsatsstyrt finansiering), øvrige polikliniske inntekter og egenandeler. Sykehuset får inntekter for behandling av pasienter bosatt i andre regioner (gjestepasientinntekter) og inntekter fra selvbetalende pasienter. Andre inntekter tilknyttet kjernevirksomheten er fra laboratorie- og røntgentjenester og inntekter fra bydelene for utskrivningsklare pasienter. I tillegg har sykehuset salgsinntekter fra kjøkken og kantine, og diverse andre inntekter. Grunnfinansieringen inntektsføres i den perioden den knytter seg til, mens ISF-inntekter og poliklinikkinntekter inntektsføres i den perioden aktiviteten er utført, det vil si den perioden helsetjenesten er utført. Andre inntekter inntektsføres i den perioden varen/tjenesten er levert. Varebeholdninger Varebeholdningen er verdsatt til gjennomsnittlig anskaffelseskost. Ukurante varer er nedskrevet til virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Aksjer og andeler Aksjer og andeler klassifisert som omløpsmidler oppføres i balansen til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler oppføres i balansen til kostpris og nedskrives ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende. Fordringer som anses som tapt, er nedskrevet i regnskapet. Klassifisering av diverse balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler og langsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. 11

12 Pensjoner Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard, NRS 6 Pensjonskostnader. Pensjonsordningene behandles som "Multiemployer plans". Dette innebærer at forpliktelser og kostnader beregnes som ideelle/ proporsjonale andeler av den samlede forpliktelse i den aktuelle "Multiemployer plan" i henhold til den internasjonale standard IAS 19. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivilling avgang osv. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi. Pensjonsmidler - og forpliktelse er presentert brutto i balansen fordelt på de ulike pensjonskassene. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 % av brutto pensjonsforpliktelse (av pensjonsmidlene dersom disse er størst). Swapavtale Sykehuset har inngått langsiktig avtale om fast rente på deler av den langsiktige gjelden. Fastrenten inklusive en arbitrasje, som er differansen mellom flytende rente NIBOR 3 måneder rente og fastrenten, føres som en finansiell post i resultatregnskapet. Vedlikeholdsetterslep Etterslep på vedlikehold av sykehusets bygninger og fremtidig nødvendig vedlikehold resultatføres på det tidspunkt arbeidet skjer. Kontantstrøm Kontantstrømoppstilling er satt opp i samsvar med NRS kontantstrømoppstilling, indirekte metode. Skatt Sykehuset er unntatt fra skatteplikt. 12

13 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS NOTER NOTE 1 INNTEKTER Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalisert til Oslo og er lokalsykehus innen indremedisin for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen med Sentrum. Psykisk helsevern omfatter bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen samt Vestre Aker innefor barne- og ungdomspsykiatri. Klinikk for Kirurgi tar imot pasienter fra hele landet for planlagte operasjoner innen ortopedi, øre-nese-hals og generell kirurgi. Totale ordinære driftsinntekter 1000 NOK 1000 NOK Grunnfinansiering (somatikk og psykiatri) Andre offentlige tilskudd (somatikk og psykiatri) Aktivitetsbaserte inntekter ISF inntekter pasienter hjemmehørende i østlandsområdet (somatikk) ISF inntekter pasienter hjemmehørende i resten av landet (somatikk) HELFO inntekter og egenandeler (somatikk og psykiatri) Andre aktivitetsbaserte inntekter (somatikk og psykiatri) Totale ordinære driftsinntekter Aktivitetstall somatikk DRG-poeng totalt Refusjonspoeng poliklinikk Polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykiatri og rus Utskrevne pasienter døgnbehandling Liggedøgn døgnbehandling (se også note 4) Oppholdsdager dagbehandling Polikliniske konsultasjoner, voksen Polikliniske konsultasjoner, barn (Nic Waals Institutt) ISF-systemet klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig tilnærmet homogene. Inntektene i ISF-systemet for dag/døgnopphold er i 2009 satt til 40 % av full DRG-pris på kr , det vil si kr pr DRG poeng. Tilsvarende sats for 2008 var 40 % av kr , det vil si kr pr DRG poeng. For polikliniske konsultasjoner somatikk ble ISF-systemet gjort gjeldene fra Inntektene i 2009 er satt til 40 % av full enhetsrefusjon på kr 1 066, det vil si kr 426 pr refusjonspoeng. Tilsvarende sats for 2008 var 40% av kr 993, det vil si kr 397 pr refusjonspoeng. Inntektene fra polikliniske konsultasjoner psykiatri, røntgen og lab. samt egenandeler for pasientbehandling baserer seg på takster for offentlige poliklinikker. 13

14 NOTE 2 LØNNSKOSTNADER OG ANDRE PERSONALKOSTNADER 1000 NOK 1000 NOK Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Herav utgjør godtgjørelse til ledende personer: Lønn / Honorar Andre ytelser Pensjon Administrerende direktør Styre Administrerende direktør har en årslønn på kr Ved fratredelse er adm.dir. under visse betingelser berettiget til en etterlønn tilsvarende brutto lønn for en periode på 12 mnd. fra oppsigelsesdato. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til eller gitt garantier på vegne av adm. dir., medlemmer av styre eller andre nærstående parter. Antall årsverk Godtgjørelse til revisor Godtgjørelse til revisor beløper seg totalt for 2009 til NOK eks. mva. Godtgjørelsen fordeler seg slik: Lovpålagt revisjon Utvidede revisjonshandlinger Skatterådgivning (*) Andre attestasjonstjenester Totalt * Rådgivning er relatert til avgiftsspørsmål. 14

15 NOTE 3 PENSJONER Kollektiv pensjonsordning Lovisenberg Diakonale Sykehus AS har etablert en kollektiv pensjonsordning for de ansatte gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Hovedbetingelsene for avtalen er 30 års opptjening med 66 % pensjon i forhold til pensjonsgrunnlaget 1. januar i det året man fyller 67 år, samt ektefelle- og barnepensjon. Alle pensjonsytelsene samordnes med forventede ytelser fra folketrygden. AFP-ordningen I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) som også betales gjennom KLP. Generelt Pensjonsordningene omfatter i alt personer, hvorav er yrkesaktive, 842 er oppsatte og 681 er pensjonister. LDS tilfredsstiller kravene iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Økonomiske forutsetninger for beregningen Diskonteringsrente 5,50 % 5,30 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,70 % 5,80 % Årlig lønnsregulering 4,25 % 4,00 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 4,00 % 3,75 % AFP-uttak 25,8 % 27,8 % Spesifikasjon av pensjonskostnad 1000 NOK 1000 NOK Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Årets brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Resultatført estimatendring/-avvik Arbeidsgiveravgift Årets netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse / -midler NOK 1000 NOK Sykepleier-/ Sykepleier-/ legeordning Fellesordning legeordning Fellesordning Pensjonsmid> Pensjonsmid< Pensjonsmid> Pensjonsmid< forpl forpl forpl forpl Brutto påløpte pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse/(-midler) Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatført estimatendring/ avvik Netto bokført forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift

16 NOTE 4 PSYKIATRISKE INSTITUSJONER Lovisenberg Diakonale Sykehus AS overfører midler til Oslo Hospital om kjøp av 28 plasser, basert på avtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo Hospital. Antall liggedøgn ved Oslo Hospital er på i 2009 mot i Fra 2010 vil midlene bli overført direkte fra HSØ til Oslo Hospital NOK 1000 NOK Overført til Oslo Hospital SUM NOTE 5 KJØP AV HELSETJENESTER OG ANDRE DRIFTSKOSTNADER 1000 NOK 1000 NOK Kjøp av helsetjenester: Gjestepasienter psykiatri Blodanalyser Kjøp av lab og røntgentjenester inneliggende pasienter Kjøp av plasser alderspsykiatri Kjøp av legetjenester Sum kjøp av helsetjenester Andre driftskostnader Inventar, maskiner Kontorkostnader Energi Husleie, avgifter, forsikringer Andre forbruksvarer Vedlikehold av bygg og utstyr Barnehagekostnader Overføring til private institusjoner Annet Sum andre driftskostnader NOTE 6 KONTANTER OG BANKINNSKUDD Bundne bankinnskudd 1000 NOK 1000 NOK Skattetrekksmidler Sum bundne bankinnskudd Skattetrekksmidlene er avsatt på egen bankkonto for skattetrekk. LDS er pr innvilget en trekkfasilitet på TNOK i Nordea ASA. Pr er det ikke trukket på denne. 16

17 NOTE 7 VAREBEHOLDNING 1000 NOK 1000 NOK Medisinske forbruksartikler Matvarer Diverse lagervarer Sum varebeholdninger Alt varelager består av ferdigvarer. NOTE 8 AKSJER Selskap Forretningssted Aksjekapital Antall aksjer Eier- og Egenkapital Årsresultat Balanseført stemmeandel verdi 1000 NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 NOK AL AS 1) Oslo 100,0 8 8,0 % Hospital IT AS Oslo 198, ,5 % ) Analysesenteret AS Øvrige investeringer i aksjer og andeler knytter seg til egenkapitalinnskudd i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) NOTE 9 ANDRE FORDRINGER 1000 NOK 1000 NOK Påløpne inntekter Øvrige kortsiktige fordringer Sum andre fordringer

18 NOTE 10 VARIGE DRIFTSMIDLER Andre driftsmidler Bygg Anlegg u. utførelse Sum Sum 1000 NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 NOK Anskaffelseskost Tilgang Herav Teknisk/IT utstyr Herav Medisinsk teknisk utstyr Overført til/fra aktivering Teknisk / IT utstyr Overført til/fra aktivering medisinsk teknisk utstyr Overført til/fra aktivering - Bygg Netto tilgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger og nedskr Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger og nedskr Balanseført verdi Avskrivningsår Avskrivningsplan Lineær Lineær Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler "Teknisk/IT utstyr" har en økonomisk levetid på 3-10 år, mens "Medisinsk teknisk utstyr" er satt til 4-15 år. Mesteparten av beløpet under "Anlegg under utførelse" er knyttet til byggrelaterte prosjekter. Bedriftshytter avskrives ikke og vises med kostpris. Aktivert beløp i tilknytning til "Anlegg under utførelse" er i henhold til estimert ferdigstillelsesgrad av prosjektet. Ferdigstillelsesgraden på balansedagen måles som en prosent av påløpte kostnader målt mot totale prosjektkostnader. Avskrivningstidspunktet starter ved ferdigstillelse og når anlegget tas i bruk. LDS inngår løpende leieavtaler på maskiner, fortrinnsvis på 4-5 år. Årlig leie utgjør TMNOK 731 inkl. mva og og fremtidig forpliktelse er TNOK inkl. mva. NOTE 11 MELLOMVÆRENDE OG TRANSAKSJONER MED EIERNE LDS er belastet med følgende kostnader fra Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg: 1000 NOK 1000 NOK Husleie, leie av uteareal til parkering og lignende og feste av tomt Barnehage Indeksregulering av gjeld Totalt Langsiktig gjeld til Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg var TNOK pr Gjelden ble innfridd i Sykehuset har pr ingen gjeld til Stiftelsen Diakonova. 18

19 NOTE 12 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 1000 NOK 1000 NOK Skyldig lønn, feriepenger etc Fonds (øremerkede gaver o.l.) Påløpne renter Øvrig kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld NOTE 13 LANGSIKTIG GJELD 1000 NOK 1000 NOK Pantegjeld kredittinstitusjoner Lån Helse Sør-Øst RHF Investeringstilskudd til nybygg, Nic Waal Utsatt inntektsføring i forb. med overtakelse av Nic Waal Langsiktig gjeld Diakonissehuset Sum langsiktig gjeld, inkl. eiere Første års avdrag langsiktig gjeld Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år, inkl. eiere I avtalen for 2002 og 2003 mellom Helse Sør-Øst RHF og sykehuset, hadde sykehuset mulighet til å få langsiktig lån på KLP premie som oversteg 14 % av beregningsgrunnlaget. LDS tok opp lån fra Helse Sør-Øst RHF på totalt TNOK I 2009 er lånet nedbetalt med TNOK og gjenstående lån pr er TNOK NOTE 14 PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR Sykehusbygningen er stilt som sikkerhet for selskapets gjeld til eksterne kreditorer. Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg har rett til løsnings- og forkjøpsrett til angjeldende bygning/eiendom dersom sykehusdriften opphører, dersom bygningen skifter eier eller ved endring i bestemmende myndighet i Lovisenberg Diakonale Sykehus AS. Denne retten gjelder til Ved bruk av løsnings- og forkjøpsrett skal markedsverdi ved overtagelsespunktet legges til grunn, med fradrag av TNOK regulert for endringer i konsumprisindeksen siden eiendommen ble overdratt

20 NOTE 15 KONTRAKTER OG ANDRE FORPLIKTELSER Helse Sør-Øst RHF er sykehusets oppdragsgiver. Partene har inngått en langsiktig avtale om leveranse av spesialisthelsetjenester. I tillegg til den langsiktige avtalen, inngår partene en årlig driftsavtale som regulerer aktivitet, økonomisk vederlag, styringsparametere m.v. for somatikk, psykisk helsevern og rus. I 2009 overtok sykehuset ansvaret for pasientene som var innlagt på Dagali 2, Ullevål Universitetssykehus HF. LDS har avtale med Ullevål Universitetssykehus om lokalsykehusansvar for indremedisinske pasienter fra Sagene bydel som har ca innbyggere. Avtalen innebærer en økning av den indremedisinske aktiviteten med ca. 25 prosent. Avtalen ble inngått i 2007 og har en varighet på minimum fire år. LDS leier lokalene til Vor Frue Hospital. Disse lokalene er i Oslo kommunes eie. LDS, på vegne av Helse Sør-Øst, disponerer lokalene vederlagsfritt så lenge det drives psykiatrisk virksomhet i bygget. LDS har betalt husleie på NOK 1 for lokalene som leies av Hamar Sanitetsforening til Hospice Sangen. Andre husleiekontrakter løper fra 2-10 år og er inngått på markedsmessige betingelser. NOTE 16 EGENKAPITAL Aksjekapital Overkurs-fond Annen egenkapital Total egenkapital 1000 NOK 1000 NOK 1000 NOK 1000 NOK Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr NOTE 17 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen består av aksjer, hver pålydende kr Alle aksjene gir lik stemmerett. Aksjekapitalen er balanseført med kr i regnskapet. Aksjonæroversikt: Ant.aksjer Eierandel Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg % Stiftelsen Diakonova % Totalt % 20

21 21

22 Lovisenberg Diakonale Hospital is a local hospital providing medical services for inhabitants of four City Districts in Oslo, about 25 percent of the city s population. In addition psychiatric services are offered to several other city boroughs, and our hospice offers palliative care. The surgical department receives patients for scheduled operations from all parts of Norway within orthopaedic and ear nose and throat surgery. The orthopaedic section conducts near 1000 hip- and knee implants and treats 500 shoulder patients with advanced arthroscopic operations a year. This makes the hospital one of the leading orthopaedic sections within these fields in Norway. The concentration on planned surgery, excluding emergency and trauma surgery, makes the department a very efficient unit, with stable operation volumes and low rates of hospital infections. The Tako-centre is a National Resource Centre for oral health in rare medical conditions. The centre also includes a dental clinic for patients with long-term drug abuse and chronic psychiatric disorders. The hospital is owned by the private deaconess foundations Diakonissehuset Lovisenberg and Diakonova. It operates within the framework of Public Health, with a long term contract with South- Eastern Norway Regional Health Authority. Tåsenveien Spångbergveien Arkitekt Rivertz Plass 1 Sykehusområdet, Lovisenberggata 17 2 Vor Frue Hospital, Ullevålsveien 2 3 Spångbergveien 25: Nic Waals Institutt, 4 Lovisenberg distriktspsykiatriske senter (DPS) Tøyen distriktspsykiatriske senter (DPS): Ullevålsveien With a staff of approximately 1200 person/ years and a gross budget of approximately 1250 mill. NKr, the LDH has 257 beds, and an extensive out-patient facility. The hospital has a modern x-ray department, a clinical laboratory, and a pharmacy. There is an interpretation service for patients with other mother tongues than Norwegian, that will be ordered on request. Colletts gate St.Hanshaugen Ullevålsveien Aleksander Kiellands plass 5 Poliklinikk og dagbehandling, Trondheimsveien 80 6 Poliklinikk og dagbehandling, Hagegata 32 7 DPS - døgnbehandling, Østerdalsgata 7b The hospital was founded in 1868 by the pioneer Cathinka Guldberg - the first trained nurse in Norwegian medical history. The word deacon comes from a Greek verb, meaning to be at someone s service, to take care of. The mission of each individual employee and our organisation as a whole, is to offer treatment and service of high quality to all our patients, with equality and respect. Nationaltheatret Christian Krohgsgate Design: Trykk: Bjerch trykkeri, Oslo Lovisenberg Diakonale Sykehus Postadresse: 0440 Oslo Besøksadresse: Lovisenberggata 17 Tlf: E- post: Lovisa Våren

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsrapport 2010 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

Årsrapport 2010 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS Årsrapport 2010 Lovisenberg Diakonale Sykehus AS (LDS) eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har et ideelt formål. Med en omsetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2012 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2013 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2010 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2010 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 4 544

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer