-hvordan. -hvorfor. - rammebetingelserogmarkedfor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-hvordan. -hvorfor. - rammebetingelserogmarkedfor"

Transkript

1 Forbrenningsanlegget i Kristiansand -hvorfor -hvordan - rammebetingelserogmarkedfor marked avfallsforbrenning og fjernvarme NKF- dagene i Arendal Sigurd Tvedt Daglig leder Avfall Sør AS

2 Støleheia Avfallsanlegg: 90-tallets avfallsløsning

3 Utviklingstrekk på avfallsområdet fra 1960-tallet årene Renovasjon i byer og tettbygde strøk - primært hygienefokus årene kontrollert fylling og første forbrenningsanlegg (Brobekk 1967) årene tvungen renovasjon, skjerpede miljøkrav og forsøk med gjenvinningsordninger årene statlig press for interkommunalt samarbeid på avfallsområdet, og sterkere fokus på kildesortering og materialgjenvinning. Forbrenning miljømessig belastet Fra årtusenskiftet økende klima- og energifokus, formelt produsentansvar, sterkere privat sektor og svekkelse av kommunenes styringsrett og rolle. Forbrenning OK og mulig deponiforbud for nedbrytbart avfall etter St.meld. klimameldingen i Hva med det neste 10-året? Økende press fra privat sektor mot kommunalt eierskap og drift Økende transport mellom landsdeler og land svenskesuget mv Betydning av EU - regelverket (tekniske og miljømessige krav innkjøpsregelverk, statsstøtteregler, konkurranseregler) Økt konkurranse, deponiforbud, og andre skjerpede myndighetskrav vil bidra til videre strukturendringer i avfallsbransjen Mer produsentansvar og private løsninger på bekostning av kommunenes rolle?

4 Norsk Avfallspolitikk Regjeringens mål - St. meld. nr. 26 ( ) Strategiske mål: Det er et mål å sørge for at skadene fra avfall på mennesker og naturmiljø blir så små som mulig. Avfallsproblemene skal løses gjennom virkemidler som sikrer en samfunnsøkonomisk god balanse mellom omfanget av avfall som genereres, og som gjenvinnes, forbrennes eller deponeres. Nasjonale a miljømål: 1. Utviklingen av generert mengde avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten. 2. Det tas sikte på at mengden avfall til gjenvinning skal være om lag 75 % i 2010, med en videre opptrapping til 80 %, basert på at mengden avfall til gjenvinning skal økes i tråd med hva som er et samfunnsøkonomisk og miljømessig fornuftig nivå. 3. Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om, og enten gå til gjenvinning eller være sikret tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet. Genereringen av ulike typer farlig avfall skal reduseres innen 2020 sammenlignet med 2005-nivå.

5 Norsk Avfallspolitikk Avfallshierarkiet og EU-regelverket ligger i bunnen Avfallshierarkiet: Redusere avfallsmengden ved kilden Gjenbruk/ombruk Materialgjenvinning Energigjenvinning (termisk og biologisk) Deponering/destruksjon EU-regelverket Rammedirektiv om avfall Direktiv om deponering av avfall Direktiv om forbrenning av avfall Forordning om grenseoverskridende avfallstransporter Produsentansvar med direktiver, bl. a. ee-avfall, emballasje og bilvrak

6 Kommunal renovasjon grunnlaget for Returkraftprosjektet Kommunene har en lovpålagt plikt - og enerett - til innsamling og behandling av husholdningsavfall Kommunene i Agder har etablert 9 interkommunale selskaper for å ivareta disse oppgavene Både innsamling og behandling av husholdningsavfall skjer i økende grad ved kjøp av tjenester i markedet eller ved samarbeid mellom kommuner og interkommunale selskaper Næringsavfall er konkurranseutsatt i et fungerende marked, men data for avfallsstrømmer og gjenvinningsgrad er vanskelig tilgjengelige Også kommuner og interkommunale selskaper tilbyr innsamling og behandling av næringsavfall i konkurranse med private aktører Kravene til avfallsdeponiene skjerpes, og fra ble deponering av nedbrytbart restavfall forbudt riktignok med dispensasjoner i en overgangsperiode Forbrenning med energiutnyttelse erstatter deponering men materialgjenvinning fortsatt viktigst i kommunale løsninger

7 Agder 2002: Gode på materialgjenvinning - men høyere deponiandel enn de fleste I 2002 gikk nær 50 % av avfallet til deponi, og Sørlandet var blant de landsdelene som hadde lavest gjenvinning Oslo Sør-Trøndelag Akershus Gjenvinning (grønt) - Deponering (rødt) Grunnen til dette var at kommunene i Agder valgte en strategi på 1990-tallet basert på kildesortering, materialgjenvinning og deponering av restavfall Hedmark Møre og Romsdal Vestfold Hordaland Nord-Trøndelag Telemark Materialgjenvinningen har økt noe siden 2002, og andelen som materialgjenvinnes er nå nær 60 %, men alt restavfall fra Agder ble deponert frem til våren 2010 Østfold Nordland Buskerud Rogaland Troms Oppland Agderfylkene var frem til oppstart av Returkraft langt fra å oppfylle nasjonale mål om 80 % material- og energigjenvinning Vest-Agder Aust-Agder Sogn og Fjordane Finnmark % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

8 Hvorfor forbrenningsanlegg i Agder? Forventet nasjonalt deponiforbud kombinert med regionalt ønske om økt gjenvinning og ny løsning for restavfallsbehandling tonn/år flyttes fra deponi til annen behandling Forventet fortsatt økning i avfallsmengder (3 5 % pr år) Ønske om langsiktig og stabil regional restavfallsløsning fremfor kjøp i markedet med forventet usikker tilgjengelighet og lange transporter til utlandet eller til andre deler av landet Usikker forbrenningskapasitet i Norge og Sverige inntil finanskrise og økt Svenskesug endret markedet fra høsten 2008 Forbrenningsanleggene oppfattes ikke lenger som så miljømessig problematiske av politikere og innbyggere Avfallsbasert varme kan bidra til betydelig samfunnsnytte i form av energiomlegging og forsert fjernvarmeutbygging i Kristiansand Interessant mulighet for regionalt samarbeid i Agder med deltakelse fra Agder Energi og kommunene som ble forsøkt realisert av ledelse og eiere i de interkommunale avfallselskapene og i Agder Energi

9 Interkommunale avfallsselskaper og innbyggere i Agder Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR): Agder Renovasjon: Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap (LiBir IKS): Mandalsregionens Renovasjonsselskap (MAREN AS): Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFD): Interkommunalt Renovasjonsselskap (IRS): Hægebostad og Åseral Renovasjonsselsdkap (HÅR): Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS: Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap (RTA AS): Folketall tilknyttet avfallsselskapene i Agder pr : interkommunale selskaper og 30 kommuner Ca 25 mil fra øst til vest og ca 25 mil fra hav til hei Vest-Agder VEST-AGDER Aust-Agder

10 Agder Energi Varme - konsesjonsområde

11 Returkraft fra idè i 2002 til drift i 2010 Kunde- Mulighets- Konsept- Forprosjekt Gjennom behov studie valg myndigheter -føring og kontrakter Oppstart t Drift

12 Mange viktige problemstillinger Deponiforbud/tilgjengelighet av avfall Forholdet til materialgjenvinning Alternative forbrenningsanlegg i Sverige, Danmark og Norge Lokalisering, politisk aksept og miljøforhold Energiavsetning til lokalt fjernvarmesystem Damp til lokal industri eller optimalisering for høy elproduksjon? Juridiske forhold knyttet til offentlige innkjøp, konkurranseregelverk m.v. Organisering, finansiering og eierskap Valg av teknisk løsning og dimensjonering

13 Forbruksavfall i kommunale ordninger i Kristiansandsregionen, ,0 9,3 9,0 8,3 8,0 7,0 6,8 6,0 5,0 4,0 3,2 3,0 2,0 1,0 6,2 5,6 5,2 4,5 4,1 1,8 1,1 Vekst fra foregående år, % 0,

14 Husholdningsavfall per innbygger- utvikling (Avfall Sørs eierkommuner, kg per person per år) Totalt Til gjenvinning Til deponi

15 Restavfallsmengder til deponi Aust- og Vest-Agder 2006 = næringsavfall (totalt tonn) = husholdningsavfall (totalt tonn) Setesdal Miljø & Gjenvinning Indre Agder og Telemark Avfallsselskap (IATA) Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap (HÅR) Risør og Tvedestrand Regionens Avfallsselskap (RTA) A U S T - A G D E R Interkommunalt Renovasjonsselskap Flekkefjord V E S T - A G D E R Agder Renovasjon Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap (LiBiR) Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal Mandalsregionens Renovasjonsselskap (MA REN) Renovasjonsslskapet for Kristiansandsregionen (RKR)

16 Fra Hunsfos Varmesentral til Returkraft Forsøk på etablering av et avfallsforbrenningsanlegg ved Hunsfos Fabrikker i Vennesla både midt på 1980-tallet, midt på 1990-tallet og rundt år Agder Energi og Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen etablerte i 2002 et prosjektsamarbeid for et forbrenningsanlegg med dampleveranse til Falconbridge Nikkelverk og fjernvarme til Agder Energi Varme i Kristiansand. Agder Renovasjon kom med på eiersiden, og prosjektet ble ledet av en styringsgruppe med prosjektledelse i Agder Energi. Konseptstudie- og forprosjektfase med konsekvensanalyse høsten 2006 med beslutning om igangsetting av anbudsprosesser. Størrelsen økt fra 10 tonn/time til 15 tonn pr time. Anlegget flyttet fra Vesterveien til Langemyr etter varsel om innsigelser som følge av nærhet til boligområde på Tinnheia. Bortfall av dampleveranse kompensert ved høy elproduksjon. Agder Energi ønsket i desember 2006 ikke å fortsettes samarbeidet med de interkommunale selskapene (av kommersielle og juridiske grunner) og ville fortsette arbeidet med prosjektet alene. Våren 2007 ble det i stedet enighet om at RKR og Agder Renovasjon skulle kjøpe ut Agder Energi og fortsette arbeidet med Returkraft som et interkommunalt avfallsforbrenningsanlegg ogen leveringsavtale for fjernvarme til Agder Energi.

17

18 Forprosjektering, offentlige forhold og anbud Rambøll København ble høsten 2006 engasjert som forbrenningsteknisk konsulent med lokale konsulenter for grunnarbeider, bygg og miljø Innsalg av prosjektet til elektromekaniske leverandører Konsekvensanalyse førte til at tomtevalg ble endret fra Hannevika til Langemyr ca 5 km fra kvadraturen. Lite lokal motstand, bortsett fra naboer på Strai som ønsket nye utredninger om alternative tomtemuligheter. Reguleringsplan og utslippstillatelse godkjent våren 2007 Anbudsprosess vår/sommer 2007 basert på prekvalifisering Høytrykksanlegg med kapasitet 15 tonn/time optimalisert for høy elproduksjon og fjernvarme, og uten dampleveranse til industri Sterkt fokus på miljø, herunder bruk av beste tilgjengelige teknologi for røykgassrensing, avløpsfri løsning og høy arkitektonisk og estetisk standard

19 Oppstart og byggefase fra november 2007 Fjernvarmeavtale og øvrig forhold mot Agder Energi samt finansiering og kommunale garantier avklart i oktober 2007 Investeringsbeslutning fattet i styremøte Kontraktsinngåelse elektromekaniske leveranser Byggentrepriser Riving av bygg, sprengning, tomt og veianlegg Veidekke Prosjektering, peling og betong Veidekke Bygg (stålstrukturer, fasader, tak, VVS, elektro m.v.) Elektromekaniske entrepriser Ovn/kjel Kontrakt Fisia Babcock Environment Røykgassrensing Kontrakt Alstom/Argillon Turbin/Generator Kontrakt MAN Turbo Rambøll København hovedkonsulent og byggeleder Byggherreorganisasjon ivaretatt av styre og ekstern prosjektleder Første fyr med avfall i ovnen i mai 2010 med forventet oppstart av formell prøvedrift ca 1. juli og overtakelse ca 1. oktober

20 Returkraft på Langemyr

21

22 Returkraft AS Langemyr

23 Prinsippskisse forbrennings- og renseprosess for Returkraft Langemyr

24 Prosjektorganisasjon Returkraft Fjernvarmeselskab / Nettselskab Myndigheder Prosjektleder Knut Skjæveland Engineering Manager Prosjektregnskap Projekt og QA ansvarlig Driftsstøtte QA Innkjøp/Avtaler HMS-koordinator Prosjekt kontroller Offentlige forhold Leverandører (Prosjektering og utførelse) Engineering Manager (Prosjektering B3) Prosjekteringsleder Ovn/kedel Koordinator Koordinator ARK (Arkitekt) Røgrens RIV (VVS-teknikk) Turbine RIE (Elektroteknikk) Tilkopling - strøm RIB /Byggeteknikk) SRO RIS (Brann/sikkerhet) Layout RIA (Akustikk) (Utførelse) Byggeleder B1 Grunnarbeid B2 Betong B4 Rigg & Drift B3 Bygg B1/B2 Veidekke

25 Fra tradisjonell forskaling til glid

26 Glid 1 Oppstart

27 Avfallssilo og ovnshus (glid 1 og 2)

28 Glid 1- blant de største av sitt slag i Norge 16 døgn m 3 betong. 535 tonn armering. ( løpemeter armeringsjern) m 2 veggflate timeverk 550 billass 280 utsparinger / innstøpningsgods / nisjer m skjøtejernskassetter kaffekopper Tilsvarende 600 m engangskopper. 79 m matpakke (med utgangspunkt i 6 skiver pr. mann pr skift)

29 Stemningsbilde fra renseanlegget 1. november 2008 (glid 3)

30 Betongarbeidene nesten ferdige i november 2008

31

32

33

34

35 Langemyr - layout nattskisse

36 Returkraft Organisering og finansiering Returkraft AS ble stiftet sommeren 2007 av RKR og Agder Renovasjon Selskapet eies i dag av 6 interkommunale avfallsselskap i Agder, og avfall fra 85 % av innbyggerne i Agder leveres til Langemyr Returkraft AS er etablert med en aksjekapital på 10 mill kr og 40 mill kr i ansvarlige lån Enova har gitt 35 mill kr i investeringsstøtte til elproduksjon Byggingen av anlegget finansieres ved lån i Kommunalbanken og Kommunekreditt / Nordea og nedbetalingstid 25 år Kristiansand kommune og Arendal kommune har stilt garantier for disse lånene inntil 1,43 milliarder kr Avtaler for behandling av avfall fra husholdningene - basert på tildelt enerett og selvkostprinsippet - gir gunstig finansiering med lav økonomisk risiko for eierkommuner og långivere Totalkostnad inkludert forprosjektfase, tomt og byggelånsrenter frem til overtakelse av anlegget i september 2010 blir på nær 1,5 milliarder kr

37 Offentlig eierskap og tildelt enerett De interkommunale avfallsselskapene har etablert Returkraft AS som et felles eid forbrenningsanlegg i Kristiansand, basert på elproduksjon og leveranse av varme til fjernvarmenettet som bygges av Agder Energi Varme. Husholdningsavfall leveres basert på tildelt enerett og drives etter selvkostprinsippet. Næringsavfall leveres etter markedspris. RKRs styre vedtok å tildele enerett til behandling av restavfall fra husholdninger i RKRs eierkommuner til Returkraft AS, jf anskaffelsesforskriftens paragraf 1-3 (2) bokstav h). Eneretten gjelder fra oppstart av ordinær drift av anlegget Returkraft AS skulle bygge i Kristiansand. Returkraft AS er 100 % interkommunalt eid og har, som følge av selvkostprinsippet og kommunale lånegarantier, vedtektsfestet forbud mot utbytte. Selskapet er av allmennyttig karakter og skal ikke gi fortjeneste (utbytte) til eierne. De ressurser som genereres gjennom virksomheten skal anvendes til realisering av selskapets formål, En privat aktør klaget tildelingen av enerett inn til KOFA, men klagen ble avvist og KOFAs konklusjon var at avtaler med Returkraft som 100 % kommunalt eid selskap og tildeling av enerett til behandling av husholdningsavfall ikke er i strid med regelverk for offentlige anskaffelser.

38 Nærmere om tildeling av enerett Enerett kan tildelse med hjemmel i anskaffelsesforskriftens paragraf 1-3 (2) bokstav h). Selskapet må selv være en offentlig oppdragsgiver som er underlagt regelverket for offentlige innkjøp for Returkraft AS (RK) er dette forsyningsforskriften. RK må tjene almenhetens behov og ikke være av industriell eller forretningsmessig karakter, jf EØS-avtalen og tilhørende rettspraksis. RK må ha nær tilknytning til, og være kontrollert av det offentlige, jf følgende kriterier: eierforhold finanisering/garantier valg av styre m.v. vedtekter, asjonæravtaler RK skal motta husholdningsavfall basert på tildelt og kunngjort enerett med vederlag fra eierkommunene i samsvar med selvkostregelverket. Alternativ bruk av det ulovfestede egenregiunntaket ville gitt sterke begrensninger på muligheten til å ta imot næringsavfall (jf 80-% regelen ).

39 Tildeling av enerett til Returkraft AS RKRs styrevedtak (3.9.07): RKRs styre vedtar å tildele enerett til behandling av restavfall fra husholdninger i RKRs eierkommuner til Returkraft AS, jf anskaffelses-forskriftens paragraf 1-3 (2) bokstav h). Eneretten gjelder fra oppstart av ordinær drift av forbrenningsanlegget Returkraft AS skal bygge i Kristiansand. Eneretten er - i samsvar med regelverket - kunngjort på RKRs hjemmeside. Basert på tildelingen av enerett inngås det en formell leveringsavtale med Returkraft, der det bl. a. avtales varighet, avfallsmengder, kvalitetskrav m.v.. Prisen for husholdningsavfall fastsettes årlig etter selvkost kr/tonn i 2010 Eierselskapene har forpliktet seg til leveranseavtaler på minst 20 år Det er viktig at formelle krav til behandling, vedtak og kunngjøring følges ved tildeling av enerett Eierkommunenes tildeling av enerett/oppgaver til renovasjonsselskapet må være på plass før leveringsavtale inngås

40 Returkraft dagens eiere Avfall Sør AS (Kristiansandsregionen) 49,9 % Agder Renovasjon IKS (Arendal, Grimstad, Froland) 31,0 % Risør og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap AS 8,1 % Lillesand og Birkenes Avfallsselskap IKS 6,5 % Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 3,2 % Hægebostad og Åseral Avfallsselskap IKS 1,2 % MAREN AS (Mandalsregionen) har tildelt enerett uten eierskap i Returkraft AS.

41 Status pr medio juni Returkraftprosjektet Kunde- Mulighets- Konsept- Forprosjekt Gjennom behov studie valg myndigheter -føring og kontrakter Oppstart t Drift

42

43

44

45 En viktig regional energiprodusent tonn avfall/år (15 tonn/time) gir energiproduksjon på 45 MW eller 360 GWh/år Elektrisk kraft til nettet: - Kjelanlegg designet for 50 bar trykk og 425 o C - Brutto elkraftproduksjon ca 12 MW eller ca 95 GWh/år ved 8000 driftstimer/år Varme til fjernvarmenettet ( AE Varme AS): - Utvidet konsesjonsområde fra høsten 2007 og noe redusert i Varmesalg i 2009 var 75 GWh - Returkraft AS skal levere grunnlast til fjernvarmenettet - Anlegget kan levere ca 32 MW eller mot 250 GWh varme samtidig med full elproduksjon Kombinasjon med salg av damp til prosessindustri viste seg vanskelig realiserbart Enova har støttet prosjektet med 35 mill kr til elproduksjonen I tillegg støtter Enova Agder Energi Varmes fjernvarmeutbygging

46 Utslippstall for ulike komponenter fra forbrenningsanlegget på Langemyr Normal avgassmengde: Nm3/h. Parameter Forventet konsentrasjon Krav mg/nm3 mg/nm 3 Utslippsrate mg/s Støv ,25 TOC ,63 HCl ,25 HF 0,05 1 1,51 CO ,75 SO ,88 NO X ,13 Cd + TI 0,005 0,05 0,15 Hg 0,005 0,03 0,15 Sum 9 metaller* 0,05 0,5 1,51 Dioxiner 0,05 (ng/nm 3 ) 0,1 (ng/nm 3 ) 60,25 (pg/s) * Tungmetaller: Pb+Cr+Cu+Mn+Sb+As+Co+Ni+V+Ni

47 Noen nøkkeldata for Returkraftprosjektet Prøvedrift fra mai 2010 og overtakelse ca 1. oktober2010 Kapasitet tonn restavfall, hvorav ca 50 % husholdningsavfall i 2010 Produksjon 95 GWh el og opp til 250 GWh fjernvarme Låneramme 1,43 mill kr med kommunale garantier Långivere er Kommunekreditt/Nordea og Kommunalbanken Tilskudd fra Enova 35 mill kr til elproduksjon Aksjekapital 10 mill kr og ansvarlige lån 40 mill kr Behandlingspris for husholdningsavfall 1000 kr/tonn (2010) og næringsavfall til markedspris El- og fjernvarmeinntekter kan på sikt bli i størrelsesorden % av total

48

49 Rammebetingelser og marked for avfallsforbrenning Finanskrisen har medført redusert vekst i avfallsmengdene i Norge og reduserte mengder i Sverige. Dette har sammen med ny forbrenningskapasitet medført fallende priser og økt eksport særlig av næringsavfall til Sverige. Det forventes at avfallsprisene i Sverige kan fortsette å falle som følge av økende ubalanse mellom avfallsmengde og forbrenningskapasitet. Bortfall av sluttbehandlingsavgiften for avfallsforbrenning fra bedrer konkurransesituasjon for norske anlegg med rundt 100 kr/tonn, men særlig nye anlegg sliter likevel med å få avfall til akseptable priser. Lave priser for avfallsforbrenning svekker lønnsomheten i kildesortering og materialgjenvinning, og kan føre til redusert materialgjenvinning på sikt. Med dagens energipriser kan økt avfallsforbrenning i Norge medføre ytterligere forverring av økonomien i eksisterende anlegg. Nye fjernvarmeprosjekter må derfor i stor grad baseres på annet brensel.

50 Fjernvarmeutbygging i Arendal Agder Energi Varme har kjørt ett år på metan (biogass) fra Heftingsdalen Leverer rundt 650 mw i gjennomsnitt, arbeid i gang for å øke dette Har installert 2 flisovner - totalt 2.5 MW Pvarmesentralen i Parkveien dimensjonert for GWh leveranser Dette antar vi dekker Arendal behov i 5-10 år

51 Agder Energi Varme - fjernvarmenett 2010 Kr.sand Leverer i 2009: 75 GWh Målsetting 2020: GWh Risør Leverer i 2009: 2,0 GWh Målsetting 2020: 5 GWh Arendal Leverer i 2009: GWh Målsetting 2020: 25 GWh Grimstad Leverer i 2009: 3 GWh Målsetting 2020: GWh Sum hele Agder Leverer i 2009: rett under 100 GWh Målsetting 2020: GWh

52 Fjernvarme AEVs vurderinger pr juni 2010 Fokuserer på områder med energitetthet Vi har store oppgaver spesielt i KrS, men også Arendal/Grimstad Det planlegges nye bydeler som vi kan knytte på Vurderer løpende sammenknytting av Øst/Vest over Topdalsfjorden Vi arbeider inn mot reguleringsplan for å få FV inn med Metro-tanken Da etableres FV i energitette områder som en del av ny infrastruktur Det er viktig med forståelse for hvor FV er bra, og hvor det ikke er best (Tommelfingerregel > 10 GWh pr km rør = fornuftig utbygging) Lister regionen har identifisert ca 15 GWh i hele regionen Blir for lite og spredt til fjernvarme Må etablere lokale energisentraler, med begrenset spredenett Punktanlegg har mer fokus på brensel logistikk, enn distribusjon av varmt vann AE Innovasjon fokuserer på punktanlegg gjennom NEG NEG kjøper, kverner og leverer flis (brensel) Vi vet det også er flere punktanlegg planlagt i Agder-fylkene Vi er klar til å møte opp for å gi vårt bidrag til at beste løsning velges

53 Utvikling i Kristiansand AEV bruker mye penger på videreutvikling av fjernvarme i Kr. Sand Langemyrstrekket er klart i september, med ny spiss/back-up sentral Har startet arbeide med Vågsbygd/Vesterveien klar høsten 2011 Starter planlegging av mulig trase over Topdalsfjorden ( i ny E18 bro) Arbeider sterkt med leveranser til nye større bygg i sentrum Opplever at kommunen virkelig tar FV på alvor Er litt usikre på veksttakt i nye planlagte områder grunnet finanskrisen Arbeider med muligheter for å utnytte også sommervarme fra Returkraft

54 Stavanger Aftenblad

55 Stavanger Aftenblad

56 Rammebetingelser og marked for fjernvarme Finanskrisen har også medført redusert lønnsomhet for utbygging av nye og eksisterende fjernvarmenett. Er dette et midlertidig tilbakeslag? Kan langsiktige infrastrukturinvesteringer som fjernvarme konkurrere om prioritet f. eks. i de store kommersielle energiselskapene uten at rammetingelsene bedres (avskrivningsregler, tilskudds ordninger m.v.)?. Økende skepsis og konflikter i forhold til bruk av tilknytningsplikt t i likt for fjernvarmenett i nye boligområder særlig småhusbebyggelse, jf Justneshalvøya og Sola. Kan sterk prioritering av fjernvarme hindre konkurranse og utvikling av andre og potensielt bedre energiløsninger som passivhus eller andre nye innovative løsninger basert f. eks. på jordvarme, el. eller bio? Bør virkemiddelapparatet for fjernvarme prioritere videre utvikling av (etablerte) løsninger i tettbefolkede og bymessige områder eller er mindre lokale anlegg f. eks. basert på lokale bioenergiressurser like bra totalt sett?

57 Returkraftprosjektet - oppsummering Prosjektet gjennomføres som følge av deponiforbudet og som et regionalt energi-, miljø- og klimatiltak Kommunalt eierskap, tildelt enerett og selvkostprinsipp for husholdningsavfall er sentrale forutsetninger som sikrer akseptabel økonomi og risiko i prosjektet Prosjektet har gunstig og langsiktig finansiering med kommunale lånegarantier og lån i Kommunalbanken og Kommunekreditt Returkraft er et robust anlegg dimensjonert for økende d avfallsmengde i Agder og fjernvarmesalg i Kristiansand Langsiktige avtaler for husholdningsavfall og mottak av næringsavfall frem til anlegget utnyttes fullt ut for husholdningsavfall Langsiktig fjernvarmeavtale og høy produksjon av elektrisitet gjør at opp mot 40 % av driftsutgiftene på sikt kan dekkes av energisalg Videre fjernvarmeutbygging og salg av sommervarme er viktig for både økonomi og miljøprofil for prosjektet Over 1 million arbeidstimer 11 nasjonaliteter mer enn 1000 arbeidstakere involvert 7 mindre fraværsskader

58 God sommer og takk for meg!

Geografi og befolkning i Agder

Geografi og befolkning i Agder Geografi og befolkning i Agder Returkraft AS Nytt forbrenningsanlegg i Kristiansand med bruk av enerett Andre interkommunale avfallsselskap i Agder 268.461 innbyggere pr 1.1.2007 (BIR har ca 320.000 innbyggere)

Detaljer

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige.

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Egil Evensen, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Energiutnyttelse av avfall i Norge Overordnete rammebetingelser

Detaljer

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Ark.: Lnr.: 2412/08 Arkivsaksnr.: 08/426 Saksbehandler: Rannveig Mogren RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Vedlegg: 1. Tildeling av enerett rett til å motta husholdningsavfall

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Deres referanse Vår referanse Dato 200X/ AVVISNINGSBESLUTNING I KLAGESAK 2008/76 Det vises til klage av 16. mai 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM?

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM? Oppdragsgiver: Odda kommune Oppdrag: 519729 Kommunedelplan VAR Del: Renovasjon Dato: 2009-05-05 Skrevet av: Sofia Knudsen Kvalitetskontroll: Cathrine Lyche FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE

Detaljer

Avfallsförbränning blir återvinningsklassad

Avfallsförbränning blir återvinningsklassad Avfallsförbränning blir återvinningsklassad Hur reagerar marknaden när konkurrensen om bränslet hårdnar? Adm. direktør Pål Mikkelsen Hafslund Miljøenergi AS Vi leverer framtidens energiløsninger Hafslund

Detaljer

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfall, miljø og klima Innlegg FrP 06.04.2008 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges

Detaljer

Åpent møte Byhallen 24.01.2006 Møteleder Jon P. Knutsen

Åpent møte Byhallen 24.01.2006 Møteleder Jon P. Knutsen Åpent møte Byhallen 24.01.2006 Møteleder Jon P. Knutsen - Introduksjon Bjarne Ugland, Leder styringsgruppen - Behandling og gjenvinning av avfall Sigurd Tvedt, RKR Spørsmål - Lukt, rensing og utslipp,

Detaljer

AVFALLSDAGENE 2013. Energigjenvinning i Norge eller eksport av brennbart avfall? Trading of waste to energy. www.geminor.no

AVFALLSDAGENE 2013. Energigjenvinning i Norge eller eksport av brennbart avfall? Trading of waste to energy. www.geminor.no AVFALLSDAGENE 2013 Energigjenvinning i Norge eller eksport av brennbart avfall? GEMINOR AS 2012 Omsetning 2012 ca. 300 mill kroner Tonnasje til energigjenvinning 2012 ca. 500 000 tonn 11 ansatte Avsetter

Detaljer

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,

Detaljer

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR 2016-2025 KORTVERSJON Om Avfall Sør Avfall Sør er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla for å drive renovasjonsvirksomhet

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars 2013 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Konkurransen om avfallet slik industrien ser det Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1450 ansatte 250 ansatte 330 ansatte 60 ansatte 200 ansatte

Detaljer

Deponiforbud nedbrytbart avfall

Deponiforbud nedbrytbart avfall Deponiforbud nedbrytbart avfall Lise K Svenning Jensen 14. Juni 2006 Deponiforbud for nedbrytbart avfall Hva vil skje med dette avfallet? Gjennomføringen av øvrig regelverk mv. for deponier Hvor står vi

Detaljer

Deponiforbudet Gjør vi noe etter juni 2009

Deponiforbudet Gjør vi noe etter juni 2009 Deponiforbudet Gjør vi noe etter juni 2009 Foredrag Stein Lorentzen MSc Environmental geologist BSc Environmental technology Hvem er vi som eventuelt skal gjøre noe? Avfall Norge Avfallsbransjen Deponibransjen

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Deloitte Advokatfirma DA v/rolf Erik Disch og Geir A. Melby

Deloitte Advokatfirma DA v/rolf Erik Disch og Geir A. Melby Deloitte Advokatfirma DA Strandsvingen 14a Postboks 287 4066 Stavanger Norway Memo Tel: + 47 51 81 56 00 Fax: + 47 50 80 56 50 www.deloitte.no Dato: Til: BIR AS v/adm. dir. Steinar Nævdal Fra: Deloitte

Detaljer

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning.

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Norsk Industri Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Tall og fakta 2011 2 300 medlemsbedrifter Rundt 125 000 ansatte i bedriftene Omsetning: 566 mrd. kr Eksport: 303 mrd.

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Konkurransen om avfallet

Konkurransen om avfallet Konkurransen om avfallet Tall og fakta 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca. 757 mrd. kr Eksport: ca. 300 mrd. kr Ingen framtid uten teknologi - ingen teknologi uten

Detaljer

Forus Energigjenvinning

Forus Energigjenvinning Forus Energigjenvinning MILJØRAPPORT 2015 Forus Energigjenvinning - Fra avfall til ren energi Forus Energigjenvinning Miljørapport for 2015 Forus Energigjenvinning sluttbehandler restavfall fra husholdninger,

Detaljer

Alternative behandlingsformer for nedbrytbart avfall til energiformål

Alternative behandlingsformer for nedbrytbart avfall til energiformål Energiutnyttelse av avfall, Trondheim 10.-11.september 2008 Kari Aa, SFT Alternative behandlingsformer for nedbrytbart avfall til energiformål 15.09.2008 Side 1 Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 10.11.2010 64/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 10.11.2010 64/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 201005115 Arkivkode : O: GBNR: 67-224 Saksbeh. : Hanne Grete Skien Kommunalteknisk sjef : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 29. september 2008 i sak 2008/77

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 29. september 2008 i sak 2008/77 KOFA Dato 0 3 RT. 2008 Klagenemnda for offentlige anskaffelser AN SEJ,c'heh - Innklagede tildelte kontrakt om behandling av husholdningsavfall til et foretak som innklagede var medeier i, uten forutgående

Detaljer

Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag

Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag Revisjons- og tilhørende konsulentoppdrag ved Anskaffelse: 2016/6 Tilbudsfrist: 17.03.16 kl.12.00 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forbrenningsavgiften: 18.02.2010. KS Bedrift Avfall, Avfall Norge, Norsk Fjernvarme og Energi Norge

Forbrenningsavgiften: 18.02.2010. KS Bedrift Avfall, Avfall Norge, Norsk Fjernvarme og Energi Norge Forbrenningsavgiften: 18.02.2010 KS Bedrift Avfall, Avfall Norge, Norsk Fjernvarme og Energi Norge Forbrenningsavgiftens uttrykte formål Norge (Kilde: Finansdepartementet) Sverige (Kilde: SOU) Gi insentiver

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger

Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Mål: Alle kommuner bør ha en langsiktig og bærekraftig strategi for energi- og klimaarbeidet En energi- og klimaplan vil: Synliggjøre gode tiltak innenfor energieffektivisering, energiforsyning og reduksjon

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Eidsiva Bioenergi AS Årsmøte Norsk Fjernvarme 2014 Lillehammer, 3. juni 2014

Eidsiva Bioenergi AS Årsmøte Norsk Fjernvarme 2014 Lillehammer, 3. juni 2014 Eidsiva Bioenergi AS Årsmøte Norsk Fjernvarme 2014 Lillehammer, 3. juni 2014 3-delt plan Eidsivakonsernet og Eidsiva Bioenergi så langt.. Våre anlegg Utbyggingen på Lillehammer Norges femte største kraftprodusent

Detaljer

Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet

Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning Terningen Arena, Elverum 03.10.2012 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge

Detaljer

Tilbakeblikk på biologisk avfallsbehandling i Norge

Tilbakeblikk på biologisk avfallsbehandling i Norge Tilbakeblikk på biologisk avfallsbehandling i Norge Avfall Norges Bioseminar 24. 25. september 2008 Forskningssjef Øistein Vethe, Bioforsk Jord og miljø Den første bølgen 70-tallet: 70 tallet: Avfallskverner

Detaljer

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 09.07.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/7165 Saksbehandler: Bernt Ringvold Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter

Detaljer

Hva er riktig varmekilde for fjernvarme?

Hva er riktig varmekilde for fjernvarme? Hva er riktig varmekilde for fjernvarme? Pål Mikkelsen, Hafslund Miljøenergi AS s.1 Agenda Kort om Hafslund Hafslund Miljøenergi Vurdering og diskusjon s.2 Endres i topp-/bunntekst s.3 Endres i topp-/bunntekst

Detaljer

Fjernvarme. i passivhus

Fjernvarme. i passivhus Fjernvarme i passivhus En regional aktør på Agder Agder Energi Varme Leverer rundt 135 GWh i 2013, vekst ~10 GWh/år Konsesjon for Arendal, Grimstad og Kristiansand Arendal metangass fra avfall pluss bio

Detaljer

Avfallsdeponi er det liv laga?

Avfallsdeponi er det liv laga? Avfallsdeponi er det liv laga? Avfall Norges seminar om deponering av avfall Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik 28. oktober 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og

Detaljer

Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall. Avfallsdagene 25.-26. februar 2014 Asbjørn Englund

Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall. Avfallsdagene 25.-26. februar 2014 Asbjørn Englund Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall Avfallsdagene 25.-26. februar 2014 Asbjørn Englund Agenda Bakgrunn og prosjektmandat Hovedfunn i rapporten

Detaljer

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Arild Olsbu Nettkonsult AS Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 Bakgrunn Kursserien

Detaljer

Hafslund Miljøenergi. + prosjekter under utvikling. s.1 Endres i topp-/bunntekst

Hafslund Miljøenergi. + prosjekter under utvikling. s.1 Endres i topp-/bunntekst Hafslund Miljøenergi Bio-El Fredrikstad (HME-BEF) Borregaard Waste to Energy (HME-BWtE) Mosseporten Miljøenergi AS (MME) Slagen Energigjenvinning AS (SLEAS) + prosjekter under utvikling s.1 Endres i topp-/bunntekst

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015 41/15 Kommunestyret 28.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015 41/15 Kommunestyret 28.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 255 Saksmappe: 2011/3736-18227/2015 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 06.05.2015 Saksframlegg Returkraft - kommunal garanti Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015

Detaljer

Ansvarlig advokat Kristiansand Vår ref. Asbjørn Breistein 6. mai 2012 AL

Ansvarlig advokat Kristiansand Vår ref. Asbjørn Breistein 6. mai 2012 AL Kristiansand kommune v/ Kommuneadvokaten SIMONSEN Advokatfirma Kristiansand DA Markensgate 9 Postboks 437 4604 Kristiansand Tel: +47 38 17 00 80 Faks: +47 38 17 00 81 Organisasjonsnr.: 988 343 412 MVA

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/77 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/77 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

SKAL TRONDHEIM FÅ BIOGASS FRA VERDAL? v/tore Fløan, daglig leder Ecopro AS

SKAL TRONDHEIM FÅ BIOGASS FRA VERDAL? v/tore Fløan, daglig leder Ecopro AS SKAL TRONDHEIM FÅ BIOGASS FRA VERDAL? v/tore Fløan, daglig leder Ecopro AS AGENDA 1. Nøkkelinformasjon om Ecopro AS 2. Biogass 3. Utfordringer knyttet til økt satsning på biogass 4. Nytt tankesett 5. «Kortreist

Detaljer

Avfall Norge. Status for energiutnyttelse av avfall i Norge. Rapport 3/2014

Avfall Norge. Status for energiutnyttelse av avfall i Norge. Rapport 3/2014 Avfall Norge Status for energiutnyttelse av avfall i Norge Rapport 3/214 Mars 214 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 3/214 Distribusjon: Fri Dato: 1.mars 214 Tittel: Status for energiutnyttelse av avfall i Norge

Detaljer

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM

SESAM Værnes 30. november Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM SESAM Værnes 30. november 2016 Knut Jørgen Bakkejord Trondheim kommune Prosjektleder SESAM Hva er SESAM? Sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall fra husholdninger i Midt-Norge Gjennomført skisseprosjekt

Detaljer

Haraldrud energigjenvinningsanlegg

Haraldrud energigjenvinningsanlegg Haraldrud energigjenvinningsanlegg I miljøets tjeneste i 50 år 7.9.2017 Per Kristiansen Dir. EGE Brobekk 1961 T-banen i forgrunnen Bakgrunn 1960 - årene Deponiene i Groruddalen Stubberud, Romsås og

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014

Styrets årsberetning for 2014 Sak nr. 6 Org.nr. Styrets årsberetning for 2014 Avfallsforum Sør skal være en naturlig møteplass for aktører på avfallsområdet. Avfallsforum Sør skal arrangere møter, seminarer og studieturer og stimulere

Detaljer

Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning

Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning Dag Aursland, Avfallsforum Møre og Romsdal, Ålesund 28.10.04 1 Sagt om kildesortering av plastemballasje Altfor dyrt,

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Karbonnegativ energigjenvinning i Oslo KS Bedrift Møteplass 2016

Karbonnegativ energigjenvinning i Oslo KS Bedrift Møteplass 2016 Karbonnegativ energigjenvinning i Oslo KS Bedrift Møteplass 2016 JANNICKE GERNER BJERKÅS K L E M E T S R U DA N L EGGET A S JA N N I C K E.GERNERBJERKAS@KEA - A S.NO Avfall; både et problem og en ressurs

Detaljer

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering

Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Avfall Innlandet 2013 Framtidens avfallssortering Hamar 24. januar 2013 Toralf Igesund FoU sjef BIR «Framtidens avfallssortering» Hva tror vi om fremtiden? vi vet en del om fortiden: Samfunnet endrer seg

Detaljer

Regionalt forskningsfond Agder

Regionalt forskningsfond Agder Informasjonsmøte UIA, Gimlemoen 8. september 2011 Informasjon om fondet og fondets strategi Regionalt forskningsfond Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Nord-Norge Nordland, Troms,

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Tilsig av vann og el-produksjon over året

Tilsig av vann og el-produksjon over året Tilsig av vann og el-produksjon over året 7 6 5 Fylling av magasinene Kraftproduksjon Tilsig TWh 4 3 2 1 Tapping av magasinene 1 4 7 1 13 16 19 22 25 28 31 34 37 4 43 46 49 52 Uke Fakta 22 figur 2.1 Kilde:

Detaljer

Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018

Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Representantskapet Vedlegg 1 Sak 5-2015 Forslag til selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Sak 5-2015 Forslag til Selskapsstrategi for Follo Ren IKS 2015-2018 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Informasjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm Sakstittel: VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for

Detaljer

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014 Innledning Vedlagt følger en oppdatert markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden juli-september 2014. Markedsoversikten ble sist kunngjort

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Mål: Alle kommuner bør ha en langsiktig og bærekraftig strategi

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Nasjonale nettariffer - tariffutjevning. Trond Svartsund

Nasjonale nettariffer - tariffutjevning. Trond Svartsund Nasjonale nettariffer - tariffutjevning Trond Svartsund Oppdraget - felles nasjonale tariffer i distribusjonsnettet Dette ble ansett som den viktigste delen av det samlede utredningsoppdraget Oppdraget

Detaljer

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden 1 Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden Avfallskonferansen 2013 Ålesund Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5.6.13 1 Innhold Kort om SSB og seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Detaljer

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/2209-1 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak vestfold energiforum 8.november 2007 Heidi Juhler, www.fjernvarme.no Politiske målsetninger Utslippsreduksjoner ift Kyoto-avtalen og EUs fornybardirektiv Delmål:

Detaljer

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fjernvarme i Narvik Narvik 24.10.2011 Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fakta om Statkraft Statkraft- størst i Europa på fornybar energi. Statkraft produserer: VANNKRAFT, VINDKRAFT, GASSKRAFT,

Detaljer

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum SØRLANDET ER EN VITAL LANDSDEL Vi har kompetansemiljøer som er verdensledende på sine

Detaljer

Innst. S. nr. 60. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:129 (2007 2008)

Innst. S. nr. 60. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:129 (2007 2008) Innst. S. nr. 60 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument nr. 8:129 (2007 2008) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge og Sverige 2. Bioenergimål, prisutvikling og rammebetingelser

Detaljer

Den Magiske Fabrikken og veien fram. KS Bedrift Møteplassen, Fornebu 19. april 2016 Pål Smits, Adm. dir. Lindum AS

Den Magiske Fabrikken og veien fram. KS Bedrift Møteplassen, Fornebu 19. april 2016 Pål Smits, Adm. dir. Lindum AS Den Magiske Fabrikken og veien fram KS Bedrift Møteplassen, Fornebu 19. april 2016 Pål Smits, Adm. dir. Lindum AS Politisk bestemte mål Material- og ressursgjenvinning av avfall Reduksjon av klimafarlige

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Hallvard Berget Deres ref.: 4178.3596/ViV, Vår dato: 22.06.2009 Lars Tjelland Tlf.: 38 17 66 85 Vår ref.: 2008/941 Arkivkode: 471 Renovasjonsselsakpet

Detaljer

Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall. Avfallsdagene Trondheim 14. Mai 2014 Asbjørn Englund

Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall. Avfallsdagene Trondheim 14. Mai 2014 Asbjørn Englund Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall Avfallsdagene Trondheim 14. Mai 2014 Asbjørn Englund Agenda Bakgrunn og oppdraget for MEF/Norsk Industri

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Fagdag for kommunene i Oppland

Fagdag for kommunene i Oppland Fagdag for kommunene i Oppland -Planlegging og drift av massetak- Lillehammer 10.12 2014 Knut J. Wolden og Lars Libach Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Underlagt Nærings- og

Detaljer

Krav til skogbruksnæringen som leverandør av biobrensel

Krav til skogbruksnæringen som leverandør av biobrensel Krav til skogbruksnæringen som leverandør av biobrensel 20 august 2003 Øyvind Foyn Bio Varme AS Forretningsidé Bio Varme er et miljøorientert varmeselskap som bygger, eier og driver biobrenselbaserte varmesentraler

Detaljer

Ny stortingsmelding om avfall Trender i avfallshåndteringen konsekvenser for storbyene

Ny stortingsmelding om avfall Trender i avfallshåndteringen konsekvenser for storbyene Ny stortingsmelding om avfall Trender i avfallshåndteringen konsekvenser for storbyene Framtidens byer seminar Bergen 19. oktober 2011 Toralf Igesund Prosjektleder Avfall Norge Bærekraftig avfallhåndtering

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Anne Guro Nøkleby GEODATAPLANEN Geodataplanen har en gyldighet på 4 år Hvert fylke har sin Geodataplan som blir revidert en gang i året. Gjennomføring

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

Selskapskontroll i Returkraft AS

Selskapskontroll i Returkraft AS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll i Returkraft AS Rapport fra Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS november 2011 Postadr.: Postboks 417, Lund 4604

Detaljer

Nasjonale føringer i klimapolitikken

Nasjonale føringer i klimapolitikken h 1979 2 Kilde: NASA 2005 3 Kilde: NASA Farlige klimaendringer - 2 graders målm Nasjonale føringer i klimapolitikken Kilde: Miljøverndepartementet 4 Skipsfart bør med i global klimaavtale Nasjonale føringer

Detaljer

Miljøkonsekvenser ved eksport av avfall til energigjenvinning

Miljøkonsekvenser ved eksport av avfall til energigjenvinning Miljøkonsekvenser ved eksport av avfall til energigjenvinning Fjernvarmedagene 22 september 2009, Tanumstrand Jon TVeiten Norsk Energi Eksisterende energiutnyttelse av avfall ca 1,1 mill tonn/år Energileveranse

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

fjernvarmesystem Basert på resultater fra prosjektet Fjernvarme og utbyggingstakt g for Energi Norge Monica Havskjold, partner Xrgia

fjernvarmesystem Basert på resultater fra prosjektet Fjernvarme og utbyggingstakt g for Energi Norge Monica Havskjold, partner Xrgia Valg av energikilde for grunnlast i et fjernvarmesystem Basert på resultater fra prosjektet Fjernvarme og utbyggingstakt g for Energi Norge Monica Havskjold, partner Xrgia 1. Potensial for fjernvarme 2.

Detaljer

Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge

Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge SFT Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Avfall Norge Nedre Vollgt. 3 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520 Organisasjonsnr. NO

Detaljer

Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold

Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold Østfold klimaråd, 28-02-2013 Per Even Vidnes, Biogass Østfold 2015 Kort om min egen bakgrunn: 1970-1972: Molde kommune Planlegging av VVA-anlegg

Detaljer

Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS. Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014

Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS. Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014 Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014 Historien i kortversjon August 2008: Ordførere og rådmenn på studietur til Trollhättan.

Detaljer

MEF - Avfallsdagene 2013

MEF - Avfallsdagene 2013 MEF - Avfallsdagene 213 6. 7. mars 213 Avfallsdisponering - hvorfor går det som det gjør? Senior miljørådgiver Tor Gundersen tmg@hjellnesconsult.no Prosjekt for MEF og Norsk Industri (Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Karbonfangst og lagring fra energigjenvinning av restavfall i Oslo. Pål Mikkelsen Direktør CCS, Fortum Oslo Varme

Karbonfangst og lagring fra energigjenvinning av restavfall i Oslo. Pål Mikkelsen Direktør CCS, Fortum Oslo Varme Karbonfangst og lagring fra energigjenvinning av restavfall i Oslo Pål Mikkelsen Direktør CCS, Fortum Oslo Varme 1 Klemetsrudanlegget Norges største energigjenvinningsanlegg Kapasitet: 350 000 t./år, 45

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling?

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Vestfold Energiforum 4. mars 2009 Torbjørn Mehli Adm. dir. Bio Varme AS Bio Varme AS Bio Varme er et miljøorientert energiselskap som bygger, eier og driver

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer