Referat Høstsymposium, uke *38*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Høstsymposium, uke *38*"

Transkript

1 Referat Høstsymposium, uke *38* Dato: torsdag 7. september 205 Sted: Møtesal, Strandheim Leirsted Oppmøte: B Tillitsvalgt og vara til stede T Kun tillitsvalgt til stede V Kun vara til stede Klasse 2 3 STA B T B STB STC B - - STD T - - STE V B B+3 STF V T T STG B - - Saksliste: Sak : Konstituering Sak 2: Behandling av vedtektene Sak 3: Møtekritikk Sak 4: Eventuelt Sak : Konstituering Referent: Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA / Sunniva Maria 3STC Ordstyrer: Tayyeb Jilani 3STA / Ask Sejersted 3STC Elevrådet godkjenner konstitueringen.

2 Sak 2: Behandling av vedtektene Elevrådsrepresentantene diskuterte vedtektene og lagde endringsforslag i små grupper. Deretter ble forslagene presentert og diskutert, før votering. En oversikt over alle endringsforslagene og votering er på side 3-8 i dette dokumentet En sammenligning av vedtektene 204 og 205 er på side 9-2 i dette dokumentet. En oppsummering over voteringen er på side 3 i dette dokumentet. Sak 3: Møtekritikk Voteringsprosessen - Mot slutten ble det for rask gjennomgang av avstemmingen - Uklarhet over hva man stemte over - De tillitsvalgte kunne se hva styremedlemmer stemte. Dette kunne påvirke hva de stemte. Selve møtet - Dårlig organisering - Tok for lang tid - Dårlig kommunikasjon mellom styret og tillitsvalgte og varaer - De uten stemmerett burde blitt mer engasjert under møtet og de burde fått mer informasjon om sine rettigheter angående møterett. - Vi ønsker grundigere gjennomgang av vedtektene, siden vi ikke fikk satt oss godt nok inn i dem. Vi kan gjerne jobbe med vedtektene i workshops utenom symposiet. Det var koselig, men det burde vært sosiale leker eller dans og frukt på møtet God gjennomgang av endringsforslagene Mye engasjement og lav terskel for å ytre seg, hvilket er bra Med vennlig hilsen Elevrådet ved OKS 5 Maria Ruiz Ullveit-Moe 2STA 2

3 Behandling av Vedtekter 204 endringsforslag og votering Dersom både stryknings- og endringsforslag ønskes for ett punkt, blir det først avstemming om strykning. Blir strykningsforslaget vedtatt, blir endringsforslaget automatisk ikke vedtatt. Hvis strykningsforslaget ikke blir vedtatt, blir det deretter avstemming om endring. Hvis et punkt blir strøket, overtar det påfølgende punktet den gamle plassen. Eks: Hvis 5.2 blir strøket, blir 5.3 det nye 5.2, 5.4 det nye 5.3 osv. De nye punktene blir vanligvis lagt til på bunnen. Ordforklaringer: Vedtatt: Forslaget blir vedtatt og punktet blir strøket/endret/lagt til. Ikke vedtatt: Forslaget blir ikke vedtatt, og punktet og innholdet i det forblir uendret. Redaksjonell endring: Dersom punktet inneholder formelle feil (grammatikkfeil, tegnsettingsfeil og lignende) blir punktet automatisk endret. På høstsymposiet 7. september 205 var det 4 stemmeberettigede (3 klasser og elevrådsstyret). Et forslag måtte derfor ha 0 stemmer for at det skulle vedtas. 3

4 FØR ENDRINGSFORSLAG FOR MOT AV Redaksjonelle endringer Hele dokumentet Endre alle «høstsymposium» til «halvtårsmøte» Endre alle «vintersymposium» til «årsmøte» 6.6 Endre fra «økonomiske og politiske statusen» til «økonomiske og politiske situasjonen i elevrådet» 0. Reglement finnes ikke lenger, bruke et annet. 2.4 Presisering: «På årsmøtet skal elevrådet vedta arbeidsprogram, behandle vedtekter, godkjenne regnskap og vedta budsjett.» Gjelder dette årsmøtet til Elevorganisasjonen eller til skolen? Hvilket arbeidsprogram, vedtekter, regnskap og budsjett? EO eller elevrådet sitt? 2. Om elevrådet 2.2 I disse vedtektene menes med: Simpelt flertall: et flertall der alternativet som får flest stemmer blir vedtatt. Alminnelig flertall: Et flertall der alternativet som får over halvparten av de avgitte stemmene blir vedtatt. Absolutt flertall: et flertall der alternativet som får over halvparten av stemmeberettigedes stemmer blir vedtatt. 3. Elevrådsstyret 3.2 Styret består av leder, nestleder, to sekretærer, miljø-, rettighets- og undervisnings-, informasjons- og økonomiansvarlig, disse har tale-, forslags-, møte-, og stemmerett på elevrådsmøtene. Alle medlemmer sitter i styret i ett år. Elevenes representanter og vararepresentanter i Driftsstyret har tale-, forslags- og møterett i elevrådsstyret. Legge til et punkt som forklarer passiv stemmegivning. begrepet brukes senere i vedtektene og flere var usikre på hva det betyr Sekretærene bør ikke ha stemmerett. Sekretærene representerer ingen. De skal være helt uavhengige

5 3.5 Ved langvarig sykdom eller andre personlige årsaker, kan elevrådet utnevne en midlertidig stedfortreder for det aktuelle styremedlemmet. Hvis leder havner i samme situasjon, tar nestleder over, og en ny nestleder velges av elevrådet ved alminnelig flertall. ( ) kan elevrådet velge en stedfortreder i en periode på 3 uker. Varer sykdommen/årsaken til fravær til styremedlemmet mer enn 3 uker, må det gjennomføres et nytt valg av stedfortreder. Avsender: 3 0 kun aktuelt hvis det første blir vedtatt Endre tre uker til seks uker Legge til ( ) ved alminnelig flertall. 3.X Nytt punkt: Elevrådsstyret skal kunne tillate seg å tilbakebetale elever med verdikuponger til blant annet, men ikke begrenset til kantina, betalte arrangement på skolen eller til betaling av skoleavisen. 4. Uravstemming 4. Elevrådet skal innkalle til uravstemning når /5 av skolens elever ønsker det, det vedtas ved simpelt flertall i elevrådet eller uravstemmingen er vedtaksbestemt /5 økes til /4 Uravstemning når kun /5 av elevene ønsker det er lite gunstig. Om kun /5 av elevene ønsker det, er det vanskelig å få mer enn 50% av elevene til å avgi stemme. Elevrådet er da ikke bundet av vedtakene og avstemningen er meningsløs Elevrådet er bundet av vedtak fattet ved uravstemming når mer enn halvparten av skolen er til stede og avgir stemme. 5. Elevrådsmøtene 5.6 Det skal føres referat fra alle elevrådsmøter. Referatene offentliggjøres på hjemmesiden og sendes ut på mail til Elevrådet. Dette bør gjøres innen 3 dager. Det skal være obligatorisk å møte opp til uravstemninger ettersom over halvparten av elevene må være til stede for at et nytt vedtak kan binde elevrådet. Om færre enn halvparten møter opp til uravstemning, blir tiden til de som møter opp bortkastet. Referatet skal offentliggjøres på hjemmesiden innen tre dager

6 Dette gir rom for at ikke publiseres i tide, for at det skal være relevant. 6. Årlige arrangementer 6.6 På symposiene skal elevrådsstyret redegjøre for den økonomiske og politiske statusen. Strykningsforslag: 6.X Nytt punkt: Styret skal arrangere et møte med elevlagslederne to ganger i året for å forbedre samarbeid blant lagene. 7. Grunndokumenter 7. Elevrådets grunndokumenter er arbeidsprogram, vedtekter og budsjett 7.3 Det må ved vedtak av vedtekter være 2/3 flertall, der bare stemmene for og mot teller. I tillegg må 50% av de stemmeberettigede være for forslaget. 7.5 Vedtektene trer i kraft ved avslutningen av møtet de ble vedtatt på. Vedtektsendringer som omfatter sammensetningen i elevrådet eller elevrådsstyret, trer i kraft ved starten av neste skoleår. Legge til «driftsstyrets vedtekter» til «et av våre grunndokument». Driftsstyret er relevant for elevrådet. Stryke hele siste setning Stryke «der bare stemmene for og mot teller» Endres fra «neste skoleår» til «neste semester» 8. Valg 8.X Nytt punkt: Ved personvalg skal det avholdes skriftlig valg Nytt punkt: Endre «skriftlig valg» til «skriftlig og hemmelig valg» 2 Nytt punkt: Ved valg av leder/nestleder skal stemmefordelingen offentliggjøres

7 9. Den tillitsvalgte 9.2 Hvis en tillitsvalgt eller vararepresentant ikke utfører oppgavene sine på en tilfredsstillende måte og/eller har en upassende oppførsel, kan elevrådet etter skriftlig advarsel be den aktuelle klassen om å velge en ny tillitsvalgt eller vararepresentant. Dette gjelder også dersom oppmøtet til en tillitsvalgt eller vararepresentant er for lavt. Nytt punkt: Ved valg av medlemskap i EO må politisk plattform vedtas samtidig og den trer i kraft etter valget. Via ekstraordinært symposium. Vi kan ikke bli med i EO med en utdatert politisk plattform. Stryke «eller vararepresentant» 9.X Nytt punkt: Dersom tillitsvalgte ikke er tilstede, er vara å regne som tillitsvalgt i denne tiden Nytt punkt: De tillitsvalgte har krav på rabatter til arrangementer som støttes av elevrådet. 2 Nytt punkt: Hvis fraværet til en tillitsvalgt overstiger mer enn tre møter på rad, vil vedkommende få varsel, og om ikke oppførselen forbedres, vil vedkommende bli avsatt Representasjon 0. I Driftsstyret skal det sitte to elevrepresentanter, med tre rangerte vararepresentanter. Det skal, så langt det lar seg gjøre, sørges for at. og 2. vararepresentanten går i andreklasse og 3. vararepresentanten i førsteklasse. Representantene velges i henhold til driftsstyrets reglement.4 punkt Endringsforslag Ikke «tre rangerte, men fire». Avsender: JV Strykningsforslag: Det skal så langt det lar seg gjøre, tilstrebes at. og 2. vara går i 2. klasse, og 3(og evt. 4.) vara skal gå i. klasse

8 0.2 Elevrådet velger en representant for elevene til styret i Stiftelsen Oslo katedralskole. Representanten må være over 8 år. Styret innstiller på en kandidat til vervet. Valget av representanten blir gjort i elevrådet.. Mistillitsforslag.5 Mistillitsforslag mot leder og/eller nestleder av elevrådet skal foregå ved skriftlig stemmegivning på et allmøte. Dersom forslaget trer i kraft skal det i løpet av en måned innkalles til nytt allmøte hvor det skal foregå nytt valg av leder/nestleder. Alle elever ved skolen kan stille. Kandidaten må ha absolutt flertall for å vinne valget. De som stiller kan få vite stemmefordelingen i etterkant av valget. 2 Vedtekter ved eventuelt medlemskap i Elevorganisasjonen. 2.3 På høstsymposiet skal politisk plattform vedtas. 2.6 Ved personvalg av observatør til Elevtinget må en kandidat få absolutt flertall for å vinne valget. Er det mer enn to kandidater ved dette valget, skal prioritert stemmegivning benyttes. Legge til etter valg av elevrådsleder/på våren/i januar. Stryke "Alle elever ved skolen kan stille. Kandidaten må ha absolutt flertall for å vinne valget. De som stiller kan få vite stemmefordelingen i etterkant av valget." dette allerede er ivaretatt i 8.2 Elevrådets politiske plattform skal ligge til grunn når delegat fra elevrådet stemmer på Elevorganisasjonens arrangementer. Elevrådsleder er automatisk delegat på Elevtinget dersom han/hun ønsker det. Om leder ikke ønsker å dra, vil det avholdes skriftlig valg av delegat Annet 3. Elevene skal minst hvert tredje skoleår få mulighet til å velge om skolen kollektivt skal være medlem av Elevorganisasjonen. Avgjørelsen skal fattes ved en uravstemning organisert av elevrådet. Avstemningen skal skje skriftlig. Innmelding/videreføring av medlemskap i Elevorganisasjonen må skje ved absolutt flertall. «Uravstemning organisert av elevrådet» legg til «og Elevorganisasjonen». 3.X Ved misnøye ved skolens bistandsprosjekt skal elevene kunne kalle inn til uravstemning hvis ¼ av elevene er for å stemme over et nytt bistandsprosjekt. Daværende bistandsprosjekt må være et alternativ

9 Endringer mellom vedtektene 204 og vedtektene 205 VEDTEKTER 204 VEDTEKTER 205 Redaksjonelle endringer Hele dokumentet Endre alle «høstsymposium» til «halvtårsmøte» Endre alle «vintersymposium» til «årsmøte» 6.6 Endre fra «økonomiske og politiske statusen» til «økonomiske og politiske situasjonen i elevrådet» 0. Reglement finnes ikke lenger, bruke et annet. 2.4 Presisering: «På årsmøtet skal elevrådet vedta arbeidsprogram, behandle vedtekter, godkjenne regnskap og vedta budsjett.» Gjelder dette årsmøtet til Elevorganisasjonen eller til skolen? Hvilket arbeidsprogram, vedtekter, regnskap og budsjett? EO eller elevrådet sitt? 2. Om elevrådet 2.2 I disse vedtektene menes med: Simpelt flertall: et flertall der alternativet som får flest stemmer blir vedtatt. Alminnelig flertall: Et flertall der alternativet som får over halvparten av de avgitte stemmene blir vedtatt. Absolutt flertall: et flertall der alternativet som får over halvparten av stemmeberettigedes stemmer blir vedtatt. 2.2 I disse vedtektene menes med: Simpelt flertall: et flertall der alternativet som får flest stemmer blir vedtatt. Alminnelig flertall: Et flertall der alternativet som får over halvparten av de avgitte stemmene blir vedtatt. Absolutt flertall: et flertall der alternativet som får over halvparten av stemmeberettigedes stemmer blir vedtatt. Passiv stemmegiving: stemmegivning med muntlig bekreftelse. 9

10 3. Elevrådsstyret 3.5 Ved langvarig sykdom eller andre personlige årsaker, kan elevrådet utnevne en midlertidig stedfortreder for det aktuelle styremedlemmet. Hvis leder havner i samme situasjon, tar nestleder over, og en ny nestleder velges av elevrådet ved alminnelig flertall. 6. Årlige arrangementer 6.6. På symposiene skal elevrådsstyret redegjøre for den økonomiske og politiske statusen. 3.5 Ved langvarig sykdom eller andre personlige årsaker, kan elevrådet velge en stedfortreder for det aktuelle styremedlemmet i en periode på seks uker. Varer sykdommen/årsaken til fraværet til styremedlemmet mer enn seks uker, må det gjennomføres nytt valg av stedfortreder ved alminnelig flertall. Hvis leder havner i samme situasjon, tar nestleder over, og en ny nestleder velges av elevrådet ved alminnelig flertall På symposiene skal elevrådsstyret redegjøre for den økonomiske og politiske situasjonen i elevrådet. 6.X 6.7 Styret skal arrangere et møte med elevlagslederne to ganger i året for å forbedre samarbeid blant lagene. 7. Grunndokumenter 7.5 Vedtektene trer i kraft ved avslutningen av møtet de ble vedtatt på. Vedtektsendringer som omfatter sammensetningen i elevrådet eller elevrådsstyret, trer i kraft ved starten av neste skoleår. 7.5 Vedtektene trer i kraft ved avslutningen av møtet de ble vedtatt på. Vedtektsendringer som omfatter sammensetningen i elevrådet eller elevrådsstyret, trer i kraft ved starten av neste semester. 8. Valg 8.X 8.9 Ved personvalg skal det avholdes skriftlig og hemmelig valg. 8.0 Ved valg av medlemskap i EO må politisk plattform vedtas samtidig og den trer i kraft etter valget. Dette skjer på et ekstraordinært symposium. 9. Den tillitsvalgte 9.2 Hvis en tillitsvalgt eller vararepresentant ikke utfører oppgavene sine på en tilfredsstillende måte og/eller har en upassende oppførsel, kan elevrådet etter skriftlig advarsel be den aktuelle klassen om å velge en ny tillitsvalgt eller vararepresentant. Dette gjelder også dersom oppmøtet til en tillitsvalgt eller vararepresentant er for lavt. 9.2 Hvis en tillitsvalgt ikke utfører oppgavene sine på en tilfredsstillende måte og/eller har en upassende oppførsel, kan elevrådet etter skriftlig advarsel be den aktuelle klassen om å velge en ny tillitsvalgt. Dette gjelder også dersom oppmøtet til en tillitsvalgt er for lavt. 0

11 9.X 9.5 Dersom tillitsvalgte ikke er tilstede, er vara å regne som tillitsvalgt i denne tiden. 9.6 Hvis fraværet til en tillitsvalgt overstiger mer enn tre møter på rad, vil vedkommende få varsel, og om ikke oppførselen forbedres, vil vedkommende bli avsatt. 0. Representasjon 0.. I Driftsstyret skal det sitte to elevrepresentanter, med tre rangerte vararepresentanter. Det skal, så langt det lar seg gjøre, sørges for at. og 2. vararepresentanten går i andreklasse og 3. vararepresentanten i førsteklasse. Representantene velges i henhold til driftsstyrets reglement.4, punkt Elevrådet velger en representant for elevene til styret i Stiftelsen Oslo katedralskole. Representanten må være over 8 år. Styret innstiller på en kandidat til vervet. Valget av representanten blir gjort i elevrådet.. Mistillitsforslag.5 Mistillitsforslag mot leder og/eller nestleder av elevrådet skal foregå ved skriftlig stemmegivning på et allmøte. Dersom forslaget trer i kraft skal det i løpet av en måned innkalles til nytt allmøte hvor det skal foregå nytt valg av leder/nestleder. Alle elever ved skolen kan stille. Kandidaten må ha absolutt flertall for å vinne valget. De som stiller kan få vite stemmefordelingen i etterkant av valget. 2 Vedtekter ved eventuelt medlemskap i Elevorganisasjonen. 2.3 På høstsymposiet skal politisk plattform vedtas. 2.4 På årsmøtet skal elevrådet vedta arbeidsprogram, behandle vedtekter, godkjenne regnskap og vedta budsjett. 0.. I Driftsstyret skal det sitte to elevrepresentanter, med tre rangerte vararepresentanter. Det skal, så langt det lar seg gjøre, sørges for at. og 2. vararepresentanten går i andreklasse og 3. vararepresentanten i førsteklasse. 0.2 Elevrådet velger en representant for elevene til styret i Stiftelsen Oslo katedralskole. Representanten må være over 8 år. Styret innstiller på en kandidat til vervet. Valget av representanten blir gjort i elevrådet etter valg av elevrådsleder..5 Mistillitsforslag mot leder og/eller nestleder av elevrådet skal foregå ved skriftlig stemmegivning på et allmøte. Dersom forslaget trer i kraft skal det i løpet av en måned innkalles til nytt allmøte hvor det skal foregå nytt valg av leder/nestleder. 2.3 På høstsymposiet skal politisk plattform vedtas. Elevrådets politiske plattform skal ligge til grunn når delegat fra elevrådet stemmer på Elevorganisasjonens arrangementer. 2.4 På årsmøtet skal elevrådet vedta eget arbeidsprogram, behandle egne vedtekter, godkjenne eget regnskap og vedta eget budsjett.

12 2.6 Ved personvalg av observatør til Elevtinget må en kandidat få absolutt flertall for å vinne valget. Er det mer enn to kandidater ved dette valget, skal prioritert stemmegivning benyttes. 2.6 Ved personvalg av observatør til Elevtinget må en kandidat få absolutt flertall for å vinne valget. Er det mer enn to kandidater ved dette valget, skal prioritert stemmegivning benyttes. Elevrådsleder er automatisk delegat på Elevtinget dersom han/hun ønsker det. Om leder ikke ønsker å dra, vil det avholdes skriftlig valg av delegat. 3. Annet 3. Elevene skal minst hvert tredje skoleår få mulighet til å velge om skolen kollektivt skal være medlem av Elevorganisasjonen. Avgjørelsen skal fattes ved en uravstemning organisert av elevrådet. Avstemningen skal skje skriftlig. Innmelding/videreføring av medlemskap i Elevorganisasjonen må skje ved absolutt flertall. 3. Elevene skal minst hvert tredje skoleår få mulighet til å velge om skolen kollektivt skal være medlem av Elevorganisasjonen. Avgjørelsen skal fattes ved en uravstemning organisert av elevrådet og Elevorganisasjonen. Avstemningen skal skje skriftlig. Innmelding/videreføring av medlemskap i Elevorganisasjonen må skje ved absolutt flertall. 3.X 3.7 Ved misnøye ved skolens bistandsprosjekt skal elevene kunne kalle inn til uravstemning hvis ¼ av elevene er for å stemme over et nytt bistandsprosjekt. Daværende bistandsprosjekt må være et alternativ. 2

13 Oppsummering av endringer 2. Definisjoner Endret: Elevrådsstyret Endret: Årlige arrangementer Endret: 6.6 Nytt punkt: Grunndokumenter Endret: Valg Nytt punkt: 8.9, Den tillitsvalgte Endret: 9.2 Nytt punkt: 9.5, Representasjon Endret: 0., 0.2. Mistillitsforslag Endret:.5 2. Vedtekter ved eventuelt medlemskap i Elevorganisasjonen Endret: 2.3, 2.4, Annet Endret: 3. Nytt punkt: 3.7 3

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium torsdag 17. september 2015. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Referat Elevrådssymposium høst 2014, uke 38

Referat Elevrådssymposium høst 2014, uke 38 Referat Elevrådssymposium høst 2014, uke 38 Dato: Mandag 15. september 2014 Sted: Strandheim leirsted Sist oppdatert: Mandag 13. oktober 2014 Oppmøte: B Tillitsvalgt og vara til stede T Kun tillitsvalgt

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

Referat Årsmøte, uke 10

Referat Årsmøte, uke 10 Referat Årsmøte, uke 10 Dato: Fredag 10. Mars 2017 Sted: Fredshuset Møllergata 12 Oppmøte: B Tillitsvalgt og vara til stede T Kun tillitsvalgt til stede V Kun vara til stede Klasse 1 2 3 STA T T STB T

Detaljer

Tillitseleven skal fremme klassens elevers interesser i elevrådet og overfor lærere og skolens ledelse.

Tillitseleven skal fremme klassens elevers interesser i elevrådet og overfor lærere og skolens ledelse. Vedtekter for elevrådet på Nesbru Videregående Skole 1. Formål Elevrådet: - skal først og fremst jobbe for å bedre alle aspekter ved elevenes skolehverdag - skal representere elevene på Nesbru videregående

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008 Vedtekter 2007/2008 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Finnmarks virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbyggning og struktur i Finnmark.

Detaljer

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité Vedtekter 2008 2009 Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 1 Elevorganisasjonen er en landsomfattende

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010 Vedtekter 2009/2010 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Aust-Agders virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur i Aust-Agder.

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Årsmøte 3 5 Elevforsamling 4 6 Basisgrupper

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Navn og formål 1 Elevorganisasjonen i Nordland er et fylkeslag i Elevorganisasjonen i Norge. Fylkeslaget skal aktivt arbeide i samsvar med Elevorganisasjonen

Detaljer

Referat Elevrådsmøte, uke *2*

Referat Elevrådsmøte, uke *2* Referat Elevrådsmøte, uke *2* Dato: torsdag 14. januar 2016 Sted: Festsalen Oppmøte: B Tillitsvalgt og vara til stede T Kun tillitsvalgt til stede V Kun vara til stede Klasse 1 2 3 STA T T T STB T T -

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Kuben Elevråd sine Vedtekter

Kuben Elevråd sine Vedtekter Kuben Elevråd sine Vedtekter Disse vedtektene ble for første gang vedtatt i sin helhet 7.2.2017. Siste endringer ble vedtatt 7.2.2017. Innhold 1. Formålsparagraf... 1 2. Om vedtektene... 2 3. Om Elevrådet...

Detaljer

1 1 2 Valg av linjerepresentanter. 3 Det skal tilstrebes at det velges én (1) linjerepresentent fra hver linje i klassen, som 4 velges felles i

1 1 2 Valg av linjerepresentanter. 3 Det skal tilstrebes at det velges én (1) linjerepresentent fra hver linje i klassen, som 4 velges felles i 1 1 2 Valg av linjerepresentanter. 3 Det skal tilstrebes at det velges én (1) linjerepresentent fra hver linje i klassen, som 4 velges felles i klassens time eller ved andre beleilige anledninger. Voteringen

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Elevrådsreglement for Bodin videregående skole og maritime fagskole

Elevrådsreglement for Bodin videregående skole og maritime fagskole Elevrådsreglement for Bodin videregående skole og maritime fagskole 1.0 FORMÅL 1.1 Elevrådet skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene for elevene. 1.2 Elevrådet

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo 2008-2009 Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser - Definisjoner 1.1. Fylkesstyret består av en leder, en politisk nesteleder, en organisatorisk nestleder og opp til

Detaljer

Referat Årsmøte, uke 7

Referat Årsmøte, uke 7 Referat Årsmøte, uke 7 Dato: Torsdag 12. februar 215 Sted: Thon Hotel Vika Atrium Oppmøte: B Tillitsvalgt og vara til stede T Kun tillitsvalgt til stede V Kun vara til stede Klasse 1 2 3 STA V B - STB

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år.

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år. Vedtekter Vedtekter for BLÅHVALANE. (SFSK) Stiftelsesdato 31.12.2001 Org.nr 990327130 1 FORMÅL Blåhvalane er en uavhengig supporterklubb, som har som hovedmål å støtte Sandefjord Fotballklubb. Ved en eventuell

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013.

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 1 Foreningens navn Vedtekter Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 2 Formål Linjeforening for studenter ved avdeling for informatikk og medieteknikk

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Forslag til vedtektsendringer 2015

Forslag til vedtektsendringer 2015 Forslag til vedtektsendringer 2015 For at forslaget skal være gyldig så må forslagene sendes til styret@volvox.no innen 10. september kl 17.00. Vedtektene finner du her, og lenger ned i dokumentet. Det

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon

Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon versjon 1.8 Vedtatt Generalforsamlingen 2013 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert ungdom, fortrinnsvis i Vestfold.

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene

Vedtekter. Vedtatt på Landsmøtet April NITO Studentene Vedtekter Vedtatt på Landsmøtet 4.-6. April 2014 NITO Studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Vedtekter for foreningen FAU Teinå 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Foreningen FAU-Teinå og ble stiftet 17.01.2017 2 Formål Foreningen FAU-Teinå skal administrere foreldrerådet ved Teinå sin økonomi

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting 8-12. Mars 2010 Generelt 1 - Formalia Møtereglene regulerer Elevtinget 2010. Møtereglene er underlagt Vedtektene. Dersom det er uoverensstemmelser

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.6 Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon.

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon. Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.3 Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening

Detaljer

Helsepersonell for plantebasert kosthold

Helsepersonell for plantebasert kosthold Helsepersonell for plantebasert kosthold HePla Vedtekter Vedtatt/endret på årsmøtet den 14.04.2016 Helsepersonell for plantebasert kosthold Vedtekter 1 Formål Helsepersonell for plantebasert kosthold arbeider

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ascend

Vedtekter for foreningen Ascend Vedtekter for foreningen Ascend ğ1 Foreningens navn Foreningens navn er Ascend. ğ2 Formål 1. Ascend er en frivillig interesseorganisasjon av og for studenter ved ved Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.5 Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Wachtelhundklubb stiftet 26. mars 2007 Vedtatt av årsmøtet Februar 2011 med senere endringer, senest av 9. Februar 2013 Lovene

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer