Kuben Elevråd sine Vedtekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kuben Elevråd sine Vedtekter"

Transkript

1

2 Kuben Elevråd sine Vedtekter Disse vedtektene ble for første gang vedtatt i sin helhet Siste endringer ble vedtatt Innhold 1. Formålsparagraf Om vedtektene Om Elevrådet Om elevrådsstyret Valg av klasserepresentant Valgkomité Årsmøte Klasserepresentanter Eksklusjon Elevrådsmøtene Årlige arrangementer Arbeidsprogram og årsmål Representasjon i driftsstyret og andre steder Bistandsprosjektet Elevorganisasjonen Russestyret Oppløsning Komitéene i elevrådet Definisjoner Formålsparagraf 1.1 Elevrådet er et selvstendig og representativt demokratisk organ til stede for, og bestående av elevene ved Kuben videregående skole. Side 1 av totalt 15 sider

3 1.2 Elevrådet skal fremme elevenes interesser i saker som gjelder undervisning, miljø og øvrige vilkår for elevenes beste. Elevrådet engasjerer seg i saker som direkte eller indirekte angår elevene på skolen, med mindre skolens elever ønsker noe annet. 1.3 Elevrådet skal arbeide for et godt læringsmiljø, frivillig engasjement og jobbe for at alle elever får en god skolehverdag ved å blant annet arrangere sosiale arrangementer. Elevrådet skal aktivt jobbe mot mobbing, rasisme og rusmisbruk. 1.4 Kuben Elevråd er elevenes høyeste demokratiske organ ved skolen. Elevrådet er ikke underlagt andre organer og kun overprøves av elevene ved skolen. 2. Om vedtektene 2.1 Vedtektene er bindene for all virksomhet som angår elevrådet. 2.2 Vedtektsendringer kan kun fattes på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Om vedtektene ikke endres vil eksisterende vedtekter alltid gjelde. 2.3 Endringer av vedtekter krever kvalifisert flertall. 2.4 Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter vedtak. 2.5 Spesialvedtekter trumfer generelle vedtekter ved kollisjon. 2.6 Elevrådsstyret får ikke utdelt redaksjonell frihet automatisk. Elevrådsstyret kan fremme redaksjonell frihet som et forslag for elevrådet om det er behov. Redaksjonell frihet krever kvalifisert flertall av elevrådet på årsmøtet. Elevrådet får kopi av endret utgave og kan reversere disse redaksjonelle endringene med alminnelig flertall kun ved etterfølgende elevrådsmøte. Side 2 av totalt 15 sider

4 3. Om Elevrådet 3.1 Elevrådet består av én tillitsvalgt og et verneombud fra hver klasse. Disse plikter å møte opp med mindre de har praksis eller av andre grunner ikke kan. I slike tilfeller må tillitsvalgt sørge for at styret får beskjed i forkant av møtet med grunn. 3.2 Tillitsvalgte tildeles automatisk delegatstatus ved elevrådsmøter og ved valg. Verneombudet er tillitsvalgtes vara i elevrådet og kan bli tildelt delegatstatus om tillitsvalgt melder frafall. Alle elever ved Kuben tildeles automatisk observatørstatus ved elevrådsmøter og ved valg. Elever fra andre skoler eller personer som besøker Kuben Elevråd kan spørre ordstyrer om å få tildelt observatørstatus. 3.3 Elevrådet drøfter saker som fremmes av elever, styret, rektor, driftsstyre, lærerorganisasjonene eller elevorganisasjonen. 3.4 Elevrådet er partipolitisk- og religiøst uavhengig. 4. Om elevrådsstyret 4.1 Elevrådsstyret består av leder, nestleder, aktivitetsleder, hovedverneombud, økonomiansvarlig, profileringsansvarlig, sekretær, representant fra bistandsstyret, kulturansvarlig samt styremedlemmer. Elevrådsleder kan etter elevrådets behov bestemme hvor mange styremedlemmer som til enhver tid skal finnes. 4.2 Leder, nestleder og hovedverneombud velges ved årsmøtet ved terminbytte på våren. Øvrige styreplasser velges minst 5 uker etter skolestart ved høsten. Om et styremedlem trekker seg eller blir valgt til et annet verv underveis i deres periode kan elevrådsstyret velge å tildele denne plassen til et styremedlem eller åpne opp for at denne blir valgt ved Side 3 av totalt 15 sider

5 neste valg. Personer som går ut av styret ved våren fungerer som mentor for den nyvalgte inntil sommerferien starter. 4.3 Elevrådsstyret er ansvarlige for elevrådets daglige drift og behandler post, forbereder saker for elevrådet og fungerer som elevrådets administrative organ. 4.4 Elevrådsstyret kan behandle hastesaker og iverksette tiltak såfremt elevrådet blir informert om saksgangen i ettertid. 4.5 Elevrådsstyret har tale-, forslags-, møte-, og stemmerett på elevrådsmøter. 4.6 Styremedlemmene innehar vervet i et år. Styremedlemmer kan bli supplert underveis og innehar da vervet inntil valget av deres stilling normalt finner sted. 4.7 Elevrådsstyret forvalter elevrådets økonomiske midler som skal blant annet brukes til å drifte elevrådet, elevrådsarbeid samt støtte til elevengasjement ved Kuben videregående skole. 4.8 Elevrådsstyret bør avholde et styremøte minst en gang i uken, men styremøtet kan kun utsettes med maksimalt en uke. Elevrådsstyret bør avholde en arbeidskveld etter skolen minst en gang i måneden. 4.9 Elevrådsstyret bestemmer fordelingen av penger som tildeles lokallag og klubber fra Kuben videregående skole Medlemmer av elevrådet kan ikke inneha dobbeltverv i elevrådet. Om en representant velges til styret må klassen velge en erstatter. Ingen i styret kan holde 2 styreplasser samtidig. Side 4 av totalt 15 sider

6 5. Valg av klasserepresentant 5.1 Det vil foregå to uavhengige valg av tillitsvalgt og verneombud. Elever kan stille til begge. Den som får nest mest stemmer som tillitsvalgt blir ikke automatisk verneombud. 5.2 Avstemning fragår anonymt ved lapp. Kun kandidatene får opplyst antall stemmer de selv fikk. Kontaktlærer teller stemmene i klassens time med mindre andre forhold hindrer dette. 5.3 Alle som stiller til valg må melde sitt kandidatur og dermed vil anbefaling fra medelever ikke være tilstrekkelig for å være valgbar. De som stiller til valg blir tildelt opp til 3 minutter til å holde en appell for klassen om hvorfor de bør velge dem. Klassen kan med alminnelig flertall vedta å legge til støttetale fra en medelev på inntil 2 minutter. 6. Valgkomité 6.1 Valgkomitéen har som hensikt å finne de best egnede kandidatene til vervene de skal inneha samt sammensetning av personer som kan komplettere hverandre. Det bør etterstrebes å ha lik fordeling av elever fra yrkesfag og studiespesialiserende i styret. Kjønnskvotering skal ikke finne sted. 6.2 Valgkomitéen møter med observatørstatus i angjeldende saker 6.3 Valgkomitéen består av mellom tre og fire medlemmer valgt av elevrådet samt et medlem som blir valgt av rektor. Komitéen er saksforberedende for saken valg på årsmøtet, og skal bistå kandidater med formalia knyttet til valg, herunder, men ikke ekskludert til, offentliggjøring av kandidatur, prosessen rundt innstilling og retten til å opprettholde kandidatur. Valgkomitéen er tellekorps ved mindre elevrådet foreslår noe annet med alminnelig flertall. Side 5 av totalt 15 sider

7 6.4 Dersom elevrådet ikke har valgt en valgkomité ved et tidligere årsmøte, kan elevrådsstyret oppnevne et. Disse vil sitte frem til neste årsmøte. 6.5 Medlemmer av valgkomitéen sitter fra og med årsmøtet heves til neste årsmøte heves. 6.6 Medlemmer av valgkomitéen velges med alminnelig flertall. 7. Årsmøte 7.1 Årsmøtet er elevrådets øverste myndighet hvor vedtekter, årsmål samt valg av styremedlemmer finner sted. 7.2 Elevrådsstyret innkaller til årsmøtet minst 4 uker før. 7.3 Årsmøtet avholdes ved terminbytte på våren. 7.4 Det kan bli kalt inn til ekstraordinært årsmøte om et enstemmig styre eller 1/5 av elevene ønsker dette. På et slikt møte kan kun de sakene som var grunnlaget for ekstraordinært årsmøte bli diskutert og videre votert over. 8. Klasserepresentanter 8.1 Den tillitsvalgte sitt formål er å være et talerør for klassens interesser inn i elevrådet. Klasserepresentanter skal arbeide for et godt læringsmiljø, frivillig engasjement, jobbe for at alle elever får en god skolehverdag, arrangere klassens time samt være et godt forbilde for klassen. 8.2 Klasserepresentanter skal aktivt jobbe mot mobbing, rasisme og rusmisbruk. 8.3 Klasserepresentanter skal få utdelt informasjon om deres rolle, deres oppgaver og elevrådets møtevirksomhet fra elevrådsstyret. 8.4 Tillitsvalgte plikter å møte opp på elevrådsmøter. Om tillitsvalgt ikke møter opp 2 møter på rad må elevrådsstyre sende varsel til klassen. Om Side 6 av totalt 15 sider

8 tillitsvalgt ikke møter opp på 3 møter på rad plikter klassen å gjennomføre nytt valg av klasserepresentanter. 9. Eksklusjon 9.1 Elevrådsrepresentanter kan fremme mistillitsforslag mot alle som måtte medvirke i elevrådet med unntak av representanter fra andre klasser eller medlemmer av driftsstyret. Om elevrådet ønsker å avsette et styremedlem krever dette kvalifisert flertall. 9.2 Elevrådsstyret kan vedta å avsette deres egne driftsstyremedlemmer. 9.3 Elevrådsstyret kan vedta å avsette klasserepresentanter. 9.4 Mistillitsforslag må fremmes på grunnlag av representanten og eller styremedlemmet har lavt oppmøte, har upassende oppførsel, har forsømt sine oppgaver, brutt med vedtektene, har medvirket i mobbing og eller kriminalitet. 9.5 Den som får mistillit fremmet mot seg får mulighet til å forsvare seg. Den som fremmer mistillit får mulighet til å begrunne forslaget. 10. Elevrådsmøtene 10.1 Elevrådsmøtene er først og fremst til for at elever skal kunne ta opp saker som angår sine klasser, opp til elevrådsstyret. Alle elever kan møte opp med de rettigheter spesifisert ved 3.2. Elevrådsstyret plikter å videreformidle de saker som blir tatt opp ved elevrådsmøter Innkalling til elevrådsmøter skal skje minst 2 uker i forveien I tilfeller hvor det er ulike løsninger eller kolliderende forslag må elevrådet stemme over hvilket forslag som har mest støtte hvor disse blir videreformidlet. Side 7 av totalt 15 sider

9 10.4 Dersom tillitsvalgt fra klassen er borte fra et elevrådsmøte, plikter verneombudet fra samme klasse å møte opp med mindre klassen har praksis Skulle både tillitsvalgt og vararepresentant være fraværende, kan en annen elev i klassen stille opp til elevrådsmøte med stemmerett. Dette forutsetter at klassens tillitsvalgte eller verneombud har gitt beskjed til elevrådsstyret om fravær og at klassen har votert over dette i klassens time Elevrådsstyret plikter å avholde minst et elevrådsmøte i måneden. 11. Årlige arrangementer 11.1 Årlige arrangementer omfatter faste møter for tillitsvalgte som ikke er elevrådsmøter eller årsmøte. Årlige arrangementer i vedtektene omfatter arrangementer som styret er pliktig å gjennomføre. Elevrådet står frie til å arrangere møter som kommer i tillegg til disse. Både elevrådet og elevrådsstyret kan foreslå arrangementer som elevrådet skal arrangere utover det vedtektene spesifiserer, disse blir bestemt ved alminnelig flertall på et elevrådsmøte Elevrådsstyret plikter å arrangere et elevrådsseminar for hver termin. Seminaret har som formål å trene tillitsvalgte i deres oppgave, sikre samhold i elevrådet og få en innføring i elevrådets drift. Elevrådsseminar varer normalt en hel skoledag hvor deltakerne blir tildelt godkjent fravær for deres arbeid Elevrådsstyret plikter å innkalle til faste arrangementer minst 3 uker i forveien. Side 8 av totalt 15 sider

10 12. Arbeidsprogram og årsmål 12.1 Elevrådet kan velge å vedta et arbeidsprogram. Endringer i arbeidsprogrammet krever alminnelig flertall. Arbeidsprogrammet krever kvalifisert flertall for å være bindende for elevrådsstyret Elevrådet skal vedta årsmål. De tre forslagene som oppnår mest støtte vil i rangert rekkefølge i samsvar med stemmene være elevrådsstyrets overordnede mål for perioden Elevrådsstyret står frie til å bestemme om disse skal velges på et årsmøte, seminar eller et annet møte hvor over halvparten av de tillitsvalgte er til stede. 13. Representasjon i driftsstyret og andre steder 13.1 Elevrådsstyret bestemmer hvilke som skal representere elevrådet i driftsstyret. Elevrådsstyret plikter å gå gjennom saker som skal tas opp i driftsstyret på et styremøte. Elevrådsstyret plikter å videreformidle alle viktige driftsstyrevedtak og alle andre saker i driftsstyret som angår elevene Representasjon av elevrådet hos andre organisasjoner og på møter som Ungdommens Bystyremøte eller Elevtinget administreres av elevrådsstyret. Elevrådsstyret har fullmakt til å bestemme hvem som skal representere elevrådet i slike sammenhenger. Elevrådsstyret kan ved alminnelig flertall bestemme representanter eller videresende voteringen til et elevrådsmøte. Side 9 av totalt 15 sider

11 14. Bistandsprosjektet 14.1 Elevene bestemmer hvert tredje år hva slags bistandsprosjekt de ønsker Kuben skal ha, hva pengene skal gå til eller om Kuben Elevråd i det hele tatt skal ha et bistandsprosjekt Bistandsprosjektet velges av representantene i elevrådet, men styres separat fra elevrådsstyret Bistandsstyret skal i tråd med 4.1 velge et styremedlem i elevrådet som plikter å møte opp på styremøter samt informere om bistandsprosjektet på elevrådsmøter ved behov. Representanten fra bistand innehar også de samme rettigheter og plikter som ordinære elevrådsstyremedlemmer Bistandsstyret konstituerer seg selv og organiserer sitt eget styre. 15. Elevorganisasjonen 15.1 Kuben Elevråd forbeholder seg retten til å ha andre meninger enn det Elevorganisasjonen har fattet. Elevrådet er meget positiv til at elever på tvers av skoler i Oslo kan møtes og dele erfaring mellom elevråd Kuben Elevråd er skeptisk til Elevorganisasjonen ettersom det er vanskelig å anslå om vedtak ved elevtinget representerer allmennviljen hos Norges skoleelever. Elevorganisasjonen prioriterer ikke yrkesfag tilstrekkelig. Elevorganisasjonen skal la være å aktivt blokkere kandidater som stiller fra Kuben til EO. Det er uheldig at enkelte lokallagsledere ønsker å stryke EO sin politikk om yrkesfag ettersom de som velger yrkesfag også har undervisning. Kuben Elevråd må jobbe for at yrkesfag blir prioritert i Elevorganisasjonen Elevrådsleder innehar hovedansvaret for å holde kontakten mellom elevrådet og elevorganisasjonen. Side 10 av totalt 15 sider

12 15.4 Elevrådet kan ved kvalifisert flertall foreslå å holde avstemning om elevrådet skal være medlem av Elevorganisasjonen Ved et eventuelt medlemskap, plikter skolen i å betale den til enhver tid gjeldende medlemskontingent til Elevorganisasjonen som bestemmes av elevrådene på Elevtinget. Elevene ved skolen representeres i Elevorganisasjonen av elevrådet ved skolen. Gjennom medlemskap forplikter elevrådet ved skolen seg til å være kontaktledd mellom elevene på skolen og organisasjonen sentralt og regionalt, spesielt gjennom å delta på elevforsamlinger, årsmøter og Elevting Som medlem av Elevorganisasjonen har elevene ved skolen alle de rettigheter dette medfører. Dette inkluderer blant annet mulighet til å dra på kurs, konferanser, mulighet til å stille til valg til tillitsverv og rett til assistanse fra organisasjonen dersom det er nødvendig, for eksempel i rettighetssaker. 16. Russestyret 16.1 Russestyret er et selvstendig organ som på ingen måte skal være tilkoplet til elevrådet utover at medlemmer av russestyret også kan være med i elevrådet Elevrådet fordømmer mobbing, svarlisting og andre lovbrudd i regi av russestyret. 17. Oppløsning 17.1 Dersom det blir fremmet et forslag av 1/5 av elevmassen eller av et enstemmig elevrådsstyre om at elevrådet skal oppløses kan det kalles inn til et ekstraordinært årsmøte hvor oppløsning blir diskutert og videre votert over. Over halvparten av skolens klasser må være representert og 2/3 av disse må stemme for ja for at oppløsning for å være utslagsgivende. Side 11 av totalt 15 sider

13 17.2 Hvis elevene bestemmer seg for å vedta oppløsning, vil verdier som forvaltes av elevrådet tilfalle Kuben videregående skole. 18. Komitéene i elevrådet 18.1 Elevrådet kan nedsette komiteer i løpet av året som skal jobbe med konkrete saker som angår elevrådet. Alle komitéer skal ha jevnlige møter i arbeidsperioden og ved behov. Alle elever kan sitte i elevrådets komitéer. Det skal velges leder av komitéer. Om det oppstår uenighet mellom elevrådet eller elevrådsstyret og en komité, kan komitéen bli overkjørt ved alminnelig flertall hos elevrådet eller med kvalifisert flertall i elevrådsstyret. Komitéene plikter å informere elevrådet om deres virksomhet. Elevrådsstyret vedtar hvor mye penger komitéen tildeles. Komitéene konstituerer seg selv Aktivitetskomitéen ledes av aktivitetsleder og har ansvaret for å arrangere sosiale arrangementer og konkurranser på vegne av elevrådet Kantinekomité kan bli opprettet om elevrådet ønsker dette. Ved et slikt vedtak vil kantinekomitéen sitte frem til neste elevrådsperiode. Vedtaket krever alminnelig flertall. Kantinekomitéen har som formål å kartlegge hva slags mattilbud elevene ønsker at skolen skal tilby samt videreformidle dette til skolen Elevrådet kan ved alminnelig flertall vedta å åpne opp for andre komitéer som ballkomité, revykomité, miljøkomité eller lignende. Disse opererer separat fra elevrådsstyret Konstitusjonskomitéen var de som utformet disse vedtektene. Konstitusjonskomitéen bestod av davrende leder Mathias Meyer og styremedlem Sara El-Hassan, kulturansvarlig Leo Stranger, profileringsansvarlig Adriana Maria Misztowt, sekretær Dipika Mehandru Side 12 av totalt 15 sider

14 samt hovedverneombud Adama Janlo. Elevrådet kan ikke opprette en ny konstitusjonskomité. Om elevrådet ønsker å endre vedtektene må slike forslag fremmes ved årsmøte Desisjonskomitéen er elevrådets kontrollorgan. Desisjonskomitéen skal kontrollere at organisasjonen fungerer etter vedtektenes ånd, og at elevrådet og årsmøtets vedtak blir iverksatt, samt at elevrådets midler blir brukt i samsvar med de vedtak som er fattet, og etter god regnskapsskikk. Desisjonskomitéen møter med observatørstatus og har rett på innsyn i alle dokumenter som måtte medvirke i elevrådet. Det vil i utgangspunktet si i forbindelse med Vedtekter, regler, retningslinjer, programmer, tidligere vedtak og formaliteter. Mathias Meyer tildeles funksjonstid på livstid. Elevrådet kan ved alminnelig flertall velge å legge til opptil 4 medlemmer av Desisjonskomitéen med funksjonstid på 1 år. 19. Definisjoner Følgende begreper legges til grunn for Kuben Elevråds dokumenter. Kvalifisert flertall: Betyr at minst 2/3 av stemmerettinnehavere stemmer for. Alminnelig flertall: Flere stemmer av stemmerettinnehavere stemmer for enn mot. Representant: En som innehar delegat- og observatørstatus. Er klasserepresentant. Delegat: Innehar tale-, forslags-, og stemmerett. Observatør: Fungerer som en vararepresentant. Har tale- og forslagsrett og kan bli tildelt stemmerett om deres representant melder frafall. Passiv stemmegiving: Stemmegivning ved muntlig bekreftelse. Side 13 av totalt 15 sider

15 Enstemmig: Alle stemmeinnehavere stemmer aktivt for. Bør: Må helst gjøres, men medfører ikke en umiddelbar sanksjon om dette brytes. Skal: Må gjøres. Brudd på dette medfører mistillit jamfør 9.4. Elevrådsperiode: Fra ny elevrådsleder er valgt. Side 14 av totalt 15 sider

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium torsdag 17. september 2015. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008 Vedtekter 2007/2008 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Finnmarks virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbyggning og struktur i Finnmark.

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010 Vedtekter 2009/2010 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Aust-Agders virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur i Aust-Agder.

Detaljer

Referat Høstsymposium, uke *38*

Referat Høstsymposium, uke *38* Referat Høstsymposium, uke *38* Dato: torsdag 7. september 205 Sted: Møtesal, Strandheim Leirsted Oppmøte: B Tillitsvalgt og vara til stede T Kun tillitsvalgt til stede V Kun vara til stede Klasse 2 3

Detaljer

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité Vedtekter 2008 2009 Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 1 Elevorganisasjonen er en landsomfattende

Detaljer

Tillitseleven skal fremme klassens elevers interesser i elevrådet og overfor lærere og skolens ledelse.

Tillitseleven skal fremme klassens elevers interesser i elevrådet og overfor lærere og skolens ledelse. Vedtekter for elevrådet på Nesbru Videregående Skole 1. Formål Elevrådet: - skal først og fremst jobbe for å bedre alle aspekter ved elevenes skolehverdag - skal representere elevene på Nesbru videregående

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Årsmøte 3 5 Elevforsamling 4 6 Basisgrupper

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Navn og formål 1 Elevorganisasjonen i Nordland er et fylkeslag i Elevorganisasjonen i Norge. Fylkeslaget skal aktivt arbeide i samsvar med Elevorganisasjonen

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Helsepersonell for plantebasert kosthold

Helsepersonell for plantebasert kosthold Helsepersonell for plantebasert kosthold HePla Vedtekter Vedtatt/endret på årsmøtet den 14.04.2016 Helsepersonell for plantebasert kosthold Vedtekter 1 Formål Helsepersonell for plantebasert kosthold arbeider

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Elevrådsreglement for Bodin videregående skole og maritime fagskole

Elevrådsreglement for Bodin videregående skole og maritime fagskole Elevrådsreglement for Bodin videregående skole og maritime fagskole 1.0 FORMÅL 1.1 Elevrådet skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene for elevene. 1.2 Elevrådet

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo 2008-2009 Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser - Definisjoner 1.1. Fylkesstyret består av en leder, en politisk nesteleder, en organisatorisk nestleder og opp til

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

YATA Trondheim. Vedtekter

YATA Trondheim. Vedtekter YATA Trondheim Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Referat Elevrådssymposium høst 2014, uke 38

Referat Elevrådssymposium høst 2014, uke 38 Referat Elevrådssymposium høst 2014, uke 38 Dato: Mandag 15. september 2014 Sted: Strandheim leirsted Sist oppdatert: Mandag 13. oktober 2014 Oppmøte: B Tillitsvalgt og vara til stede T Kun tillitsvalgt

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Vedtekter for ELSA Bergen

Vedtekter for ELSA Bergen Vedtekter for ELSA Bergen Vedtatt på Generalforsamling for ELSA Bergen 22.11.2016 Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap 1 Navn og struktur Organisasjonens navn er The European Law Students Association

Detaljer

(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen)

(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen) Vedtekter (Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen) 1 Formålsparagraf Val Eyja jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet og seksualitet.

Detaljer

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement Vedtekter for En ressurs for ungt engasjement 1. FORMÅL En paraply for de frivillige organisasjonene og barn- og unge generelt En samarbeidspart for fylkets administrasjon og politikere i barne- og ungdomsspørsmål

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.6 Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for ELSA Bergen

Vedtekter for ELSA Bergen Vedtekter for ELSA Bergen Vedtatt på generalforsamling høst 2001 Oppdatert sist etter generalforsamling høst 2015 Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap 1 Navn og struktur Organisasjonens navn er

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Innhold 1 Formål... 2 2 Organisatorisk plassering... 2 3 Organisering og valg... 2 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets

Detaljer

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013.

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 1 Foreningens navn Vedtekter Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 2 Formål Linjeforening for studenter ved avdeling for informatikk og medieteknikk

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Vedtekter for foreningen FAU Teinå 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Foreningen FAU-Teinå og ble stiftet 17.01.2017 2 Formål Foreningen FAU-Teinå skal administrere foreldrerådet ved Teinå sin økonomi

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Endringer i forhold til gjeldende vedtekter. Endret innhold Nytt innhold. Fjernet innhold. 1. Organisasjonens navn a. Organisasjonens

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

SKEDSMOKORSET SPILLFORENING

SKEDSMOKORSET SPILLFORENING Vedtekter Hyperion Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser (N4F) i Skedsmo Skedsmokorset Spillforening Versjon 3.5 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av SKSFs 4. ordinære

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.5 Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting 8-12. Mars 2010 Generelt 1 - Formalia Møtereglene regulerer Elevtinget 2010. Møtereglene er underlagt Vedtektene. Dersom det er uoverensstemmelser

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for. Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom

Vedtekter for. Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Vedtatt av Generalforsamlinga 2014, 14. september 2014 1. NAVN, FORMÅL OG OPPGAVER 2. MEDLEMSKAP 3. KONTINGENT 4. ORGANIASJON OG LEDELSE 5. STYRET 6. VALGKOMITEEN

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon

Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon versjon 1.8 Vedtatt Generalforsamlingen 2013 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert ungdom, fortrinnsvis i Vestfold.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2016

Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2016 Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets årsmøte 18. mars 2016. Arbeidsprogrammet beskriver elevrådets oppgaver gjennom året. Perioden følger kalenderåret, fra styrevalg

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena

VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena 1 Navn Organisasjonens offisielle navn er Studentsamfunnet på Rena 2 Formål Ivareta og fremme de kulturelle, idrettslige og sosiale aktiviteter i studentmiljøet på

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1 Formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet er Norwegian organization for children

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer